Page 1

Першими

Рік ВИА&НИЯ 29-й

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

9 (2703)

Механізатори •ПлоскІвський~

СУБОТА

СІЧНЯ

тракторів. машвв по- п'ять тракторІв у рахунок лагоджено у ВJІасвІй май- другого кварталу, якІ теж стернІ, спорудженНі рік скоро будуть полагодже­

14

тому, 1 тільки 2 трактори вІ. «Бєларусь~ в майстерНа початку лютого в1 райониого об'єднання плоскІвчаии проведуть «СІJІьrосптехиІка~. пробний виІзд у поле.

РдЯОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРдІНИ Тд РдЯОННОІ

РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

ЕКЗАМЕН ПАРНИКОВОДІВ І користується

зелень

ІЗ

закритого

задовольняти

потребу

міського

населення

в

ранніх овочах, вирощених в парииках і теплицях. Чимало радгоспів приділяє цій справі серйозну ува­ гу і вже набули певного досвіду. Так, наприклад, рад­ госпи «ПлосківськиА», «Русанівський», сЛітківськиА• та деякі інші торік достроково виконали плани продажу ранньої городини державі. д добилися вони цього то­ му, що добре підготували до сезону пар'Никове госпо­ дарство,

своєчасно

виростили

і

висадили

розсаду.

Особливого успіху добилися nлосківчани. На 10 липня кінець сезону вони відправили ранніх ово­ чів у магазини Киева 209 тонн вдвічі більше, •Ніж передбачалося. Середня реалізаціАна ціна одного цент­ нера продукції становила 28,31 карбованця при nлані 23,49' карбованця. Так же наполегливо готуються· до вирощування ранніх овочів у радгоспі і щинішньої зими. Очищено всі котловани в парииках від минулорічних залишків, заготовлено необхідну кількість землі та біоnалива, відремонтовано короби й рами. Тут уже почали заби­ вати

парники

і сіяти ранню

А

середню капусту

та

по­

мідори, а після цього висіють цвітну капусту. Широко відома в раАоні своїми трудовими успіхами парникопа бригада радгоспу імені Щорса, якою керуе досвідчений овочівник Олександр Якович Гончаренко. У минулому році вона зняла урожай з трьох рамообо­ ротів і принесла господарству чималий прибуток. За­ раз

тут

теж

пристуnають

до

вирощування

розсади,

по­

сіяли ранню капусту. У розпалі роботи в паринково-тепличному господар­ стві радгоспу «ЛітківськиА». Овочівники nеребивають біопаливо й землю, закладають у котловани. Кілька днів тому почато сівбу ранньої капусти. д тепличниці вже зібрали перший урожай зелені близько чотирьох тонн цибулі і петрушки відправлено в магазини столиці.

Незабаром буде здано ще стільки теnличної продукції. Почали здавати ранні овочі із закритого грунту А інші господарства. Так, в першіА декаді січня відnрав­ ляли продукцію на приймальні пункти радгоспи «Вели­ кодимерський», «Русанівський» і «ТребухівськиА». Січень пора широкого розгортання робіт в пар­ никах і теплицях всіх господарств. До цього часу вже повинна бути завершена підготовка рам, коробів, мат, заготівля основної кількості землі А біопалива, виготов­ лення торфо-перегнійних горшечків тощо. Всі сили пар­ ниководів і тепличників тепер потрібно спрямувати на те, щоб вчасно висіяти насіння для вирощування роз­ сади. Адже від цього у великій мірі залежатиме доля вр·ожаю всіх овочевих культур. Основне не упустити кращих строків. Овочівники району взяли на себе високе зобов'язан­ ня виростити в 1968 році по 145 центнерів городини з гектара, в тому числі по 110 центнерів огірків, 130 помідорів, 250 капусти. Фундамент одержання та­ кого врожаю закладається сьогодні, тож потрібно в усіх господарствах активізувати роботу в nарниках, в наА­ коротшиА стро()к виправи·ти недоліки, які ще nодекуди мають місце. Волочиські хлібороби з Хмельниччини закликають ознаменувати третіА рік n'ятирічки новими успіхами в праці, виростити високий урожай всіх сільськогосподар­ ських культур. Як і по всій республіці, заклик цей під­ хоплемо в нашому районі. Обов'язок керівників рад­ госпів і птахофабрик, партійних, профспілкових та ком­ сомольських організацій мобілізувати овочівників на здобуття нових трудових перемог.

0 Весела, життєрадісна

пра-

целюбна мюодІ• ·на завод і е.1ектротехнічних виробів. В її

авангарді

комсомо.1ьці, якІ

-

працюють на найбільш відпові­

дальних ді.1янках виробництва, виступають заспівувачами доб­ р.их

починаю,.

На фото: !іращі виробнични­ І;и

підприємства

І;омсомольці

roJ;ap Оnенсандр Шевченко, скдада:п,ники Вінтор Усенно, ІІариса Харченко, маііст е р Вячесnав Бабунін та СІІЛ!lдальниця Еnьвіра Сізенцева обговорюють перші досягнення нового

року.

Фото А. Козака

е

ІДЕ СІВБА ОВОЧІВ У ПдРНИКдХ

грунту.

Госnодарства нашого пристоличного району якраз і покликані

працюваЛи

Добре йде ремонт трак-

fамІ ТраR'Юристи під керІвиицтвом головного Інжевера М. І. Баскова та дІфектора радгоспу П. Ф. Волохи. ТІльки на вуЗJІах ремонту двиrуиІв 1 обкатки зайнятІ робітники майстервl.

торів у ПухІвському рад­ rocпl - племптахоре п р о­ . дуктор!, якому зuиши­ лось пОJІагодити одну ма­ шину до плану першого кварталу, радгоспах «~­ рнцький~ І <•ТребухІвський~.

·-------------------------------ВІСТІ З ОДНОГО РАДГОСПУ

взимо~ия і весняний періоди в.еликим nоnитом сnо-І живач1в

техиlки до Закінчує­

в райовІ виковuи план ться ремонт lивевтаря. В осlІІВЬО-зимового ремонту майстерню достаВJІеио ще

На ремонтІ

БРОВАРСЬКОГО

радrоспу Підготовка першими весни триває.

20 1968 р. Ціна 2 коn.

ОРГАН

районІ

в

·

По

центнерів

140

овочів

з кожного гектара зобо·в'я­ залися зібрати ІВ нинішньо­

\ІУ році радгосnу

городні бригащн «Гоголівський».

другого відділка утворює снігові валки на 50-70 і більше гектарах. Сумлінно виконує свої обов'язки і тракторист Василь Деркач, котрий

лра.цює

на

третього

відділка.

ло.1ях

За перші дні проведено рі залежить від доброякіс­ снігозатримання на 750 гек­ зябу. Механізатори ної, своєчасно вирощеної тарах працювати. розсади. Розуміючи важли­ продовжують вони утво­ •аkть цього, овочівники роз­ В першу чергу валки на зяблевій гортають на :повний хід ро­ рюють боти на парни.ках. На них оранці, якої підготовлено під третього року завезено чимало ·біопалива. ярий клин 3700 гектарів. Забито гноєм і засипало п'ятирічки грунтом 450 рам для сів6и Снігоза'!'римання буде про­ розсади ранніх овоЧів. В 36 ведено також на 700 гекта­

го на поля по 80-100 rонн. Для внесення в грунт і

госпним виробництвом та інші питання. Лекції чита­ ють кращі спеціалісти рад­

nідживлення

госпу.

затори щодня вивозять

рах

шечки, а потім дорощувати­ ла•рниках і соняч­

Радгосп значно перевико­ нав план ювілейного року ло заготівлі місцевих доб­

меться .в

них теплицях. Весною, з на­ стапня•!УІ

ду

теnлих

виса;~;ять

днів,

у

розса­

.відкритий

грунт.

рив.

Іх вивезено на 36400 тонн, причому

ку

На

працюе

кожному відділ­ по

одному

агре­

гату. Добре трудиться в ло­ лі тракторист Микола Мос­ каленко, який водить по­ тужну машину «Т-74». Він на площах зяблевої оранки

Погода ,першої

половнии

видалася

су,ворою.

Дошкульні .морози і шкваль­ ні сніговії не ля;кають тру­ дівників Ленінського від­ діл•ка Семилолківської лта­ хофа·брІІІки. З дня у день вони

нарощують

темпи

готівл·і і вивезення на

за­

добрив

nоля.

UЦоб до початку весняних робіт на 'nлантації лід май­ бутній урожа.й овочів ,і кар­ топлі відтраиопортувати до­ статню кілмсість добрав, створе'!~ сnеціальну брига­

ду. В

11

ро:юорядженю на­

вантажу.вач «С-103» і буль­ дозер. На перевезенні пра-

і спеціа­

на

парниках;

теплицях і городніх

в

брига­

дах.

Навчанням охоплено в радгоспі 320 механізаторів, працівників ферм, овочів­ ництва

та інших гиузей радгоспного виробництва.

Г. дНДРІ€НКО.

Вчора відбулася ХХІІІ Броварська районна партійна конференція. Із звітом про роботу райкому КП України виступив перший се_кре­ тар райкому КП України т. КРИВОШ­ ЛИК В. О. Делегати тт. ХАРЛАМОВ €. О., ХА~АН

садитимуть

М. Л., ЦЬОМКА С. І. та інші у своїх висту­

кар­

пах аналізували організаторську і політично­ виховну роботу парторганізацій, яка була спрямована на виконання рішень ХХІІІ з'їзду

РоботJ.І ло нагромадженню вітаміні·в землі не припиня­ ються. З Рожніоського тор­ фолідп:ри.ємсmа автомобілі­ сти доставили в радгосп 500 тонн торфокришки, користовується

для

КПРС, листопадового Пленуму ЦІ( КП Украї­ ни, говорили про авангардну роль комуністів

яка ви­

на всіх ділянках виробництва,

виготов­

лення грунтосумішей,

Вона

На конференції виступив завідуючий відді­ лом Київського обкому КП України т. І( РИ В­

іде зараз для забив-ки парни­ ків і теплиць_ Гній не зале­ жується на фермах. Механі-

цюють

4

трактори

5

ЦОВ В. Н.

Обрано новий склад райкому КП України, ревізійної комісії районної партійної організа­ ціі та делегатів на обласну партійну конфе­ ренцію.

авто-

Звіт про роботу конференції буде опубліко­

!'.Іашин.

Використоо.уючи хвилину

короткого

про невикори­

стані резерви.

МОРОЗИ НЕ СТРАШНІ січня

працюють

бригадирів. ке­

ХХІ/І районна партійна конференція

rоnлю та овочі.

Використовуючи оприят­ ли.вий ·час, механізатори по­ чали проводити снігозатри­

30

руючих відділками

8000

культури,

ВАЛКИ

школи: ме­ ханізаторів, тварини и кі в, робітників та робітниць, які

лістів навчаються в школі середньої і старшої ланки керівних кадрів радгоспу. Вони вивчають економіку, передовий досвід керівниц­ тва ба.гатогалузевим рад-

поля

пар1шкових

мання.

Більше

На 'кожному відділку пра­ цюють галузеві

ЗИМА- ПОРА ДЛЯ НАВЧАННЯ

БІЛЬШЕ ДОБРИВ Нд ПОЛЯ

В сонячних теплицях nід поліетиленовою ллі,вкою ло­ сіяні .ранні помідори в 20

СНІГОВІ

міне­

ОЗИМИНІІ.

тонн внесено восени під зяб­ леву оранку, на якій весною механізатори сіятимуть ран­ ні ярі зернові і зернобобові

рамах.

весною

заготовлено 400 тонн ральних добрив.

Доля врожаю •в значній мі­

рамах 'Посіяно насіння над­ ра•нньої капусти, розса•да ціеї •культури буде висадже­ на в торфо-перегні•йні гор­

посівів

йо­

вано

кожну ЗІІіМово­

в

наступному

номері

газети

«Нове

ЖИТТЯ».

го дия, механізатори Григо­

рій Васшпенко, Василь Ба­ ранов, Григорій Каращук, водії Михайло Гузій та

Микола Осіпов .ви•возять

10Q.--.-.150

ре ·Працює на від•везенні ГНОЮ Від ферми ДО ГНОЄСХо­ ВИЩа тракторист Вvлоди­ мир Дудак.

Неза·баром ще

одну

гужового

Ритм

no

'ТОНН ,добрив. Доб­

буде створено

таку

ж

бригаду

11ранслорту.

І. КУТОВИЯ, керуючиІІІ відділком.

нового

року

СВЕРДЛОВСЬК. У цехах лищі Чупа на березі Білого Уральського ту.рбомоторного моря ст&rІа ідО ладу легматн­ за·воду

виготовлені

перші

деталі дослідного зразка найбільшої теплофікаційної турбіни. Ії потужність -

250

тисяч кіловат. Один та­

кий турбоагрегат змо•же за­ безпечити енергією і теплом місто з населенням у 250300 тисяч чоловік. КРИВИй РІГ. Державна комісія nі•длисала акт про введення в дію нового тех­ полоnічного комn,1ексу ло збагаченню залізної руди на

Пі"ІЦен•ному гьрничо-·збагачу­ вальному комбінаті. Він ви­ робляти•ме щороку І міль­

йон

тися"І тонн концент­

600

рату з високим в·містом

за­

това

по~юльно•-збагачуваль­

на фабри•ка одна з най­ більших в країні. Вона що­ року тонн

даватиме 50 високоя~існого

титового

ровини

тисяч nегма­

концентрату- си­

дл•я

фарфQро-фаІЯн­

сової, 'керамічної

і

ск.1яної

промисловості.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК. На Багл,ійському коксохімічно­ му за'воді закінчилось будів­ ництво ПеріШОГО 'В ·К'раЇНІі цеху по виробницт.ву ди· циклонента.дієну. З нього на

хімічних

комбінатах

виrо­

товл.ятимуть засоби захисту

сільськогоалодарських

рос­

лин.

nроцентів. Одно­

А:КТЮБІНСЬК. Перші дві

часно здано в постійну про­ мислову ексnлуатацію чет­ верту чергу кар'єра на

з половиною тисячі ~вартир

ліза

3

65

-

мільйони

тонн

си·ров'ІІІІІИ

на рік.

ЛУЦЬК. Гі-рники тресту «Нововолинсь~вугілля» що­ доби

міста одержали газ від ма­ гіс11рального трубопроводу Бухара __, YpaJJ. Актю­ бінськ трет!!' м·істо Ка­ захстану,

я.ке

природним

користується

газом.

,на-rора на МАГАДАН. Завершено тонн вугілля біль­ нарізання у вічній мерзлоrrі

видають

600-,700

ше, ніж його видобу~али трьох золотих шахт на І<о· минулого року. Вже від­ тнмському приїску імені прамєно .nерш'і 7 ·вели•кова­ Фрунзе. Уже видано ·на-rора гових составrв палива до­ перші кубометри піску, якиіІ датково до завдання. містить в собі дорогоцінний ПЕТРОЗАВОДСЬК. У ее· метЗJІ. (РАТ А~').


Рішення

ЩОБ КОЛОСИЛАСЬ НИВА

~иrтona)oвnru

II.Jf'H\'~\· ЦІі

ІїН

~- Rраіші- в ,1ію!

= . П'АРТІЙИЕ

ДНІ відзначення славного ювілею Велиного Жовтня трудящі нашої країни .п1дв9дили під­

в

Виступаючі члени НПР:С В. Ф. Максимець, Г. О. Баранін, В. В. НУІдренно, І. П. Носок, К. А. Буча

сумки своїх досягнень. Було чим похвалитися і но­ .1ективу .радгоспу <<Бобрицьний>>. До цього велиного ~.:вята механізатQри повністю

закінчили

відзначили, що сцравн 1з внро6ниц1'ВОм зерна в рад­ госпі поставлені .вкраіЙ незадовільно. Так, наnриклад. середня врожайність зернових в минулому році ста­

~весь ном­

плекс сільсьІюгоопода:рських робі•т. 'J\ва•риннини ви­ І : онааи nлан продажу державі молона і м'яса. Ово­ чівюши і J.;артоплярі nорадували

новила 14,2 цеН'І1ІfЩ>а з гентЗjра, а на в~дділку М 3 одержано 11,3 це~ пшеющt з rектара. Таний низький врожай вирощено тому, що в рад­ госпі qрганічні і мі-неральні добрива внос.и.зшся в грунт не раціонально, 1re ведУТьоя правильні сі.во­

Батьківщину висо­

Ішми врожаями овочів і ~.;артоолі. Добрих наслtдків .господЗ'рювання

трудівнини

po.дrocny добилися завдяки вмілій організаторсьній і виховній роботі партійної організації, авангардній ролі членів :КПРС на виробництві. Дося-гнуті у:спіхи не засnокоюють па,ртійну о,р rа­ нізац.ію. господарс'Гва. Тут накреслюють нові пл·анн дальшого розвитку сільськогосподарського виробниц­

зміни. сортообмlн посівного матеріалу провадиться нерегулярно. При лідЖивленні посівів недостатньо :використоаується авlацlJІ.

Номj'\Нlсти зробили спраІведливнй докір головному агроному т. Поліщуну. Адже кому, як не йому, шmрІібно боротж:я за ВНІСОНУ культ.у;ру землеробства, пильно слjJДкува·ти за якістю насіння, с,уооро дотри­ Му<ВаТИ,СЯ строків посlіву, здНЮнюва'І'и контроль за ВІJ.еС'еННЯМ добрив.

тва, зміцнення і піднеосення його еконОМ'іки. Га·рячий відгук в комуніст~в знайшла ПостЗІНова І1.1ен уму ЦН Ю1 України << Про стан і заходи по да!!ьшому збільшенню зерна в колгоспах і радгоспах :респ.у'бліки>>. Ділова розмова відбулася .нещодавно на партІйних зборах при обговоренні · цього важливо­

С ЕРЕД

заходів цивільної оборони важливе місце від.водюься навчанню шко· лярів мето,дам захистv від

зброї. масового

Під ча с екскурс ії до Кнївського історич ного• \Іузею rіонер11 загону iм e fri Павлика Морозова ~tіської вос ьми ­

прочитали

N2 3

на

«Партизанський

загін

закласннх

одНОІ\І У з прапо.рів

імені

Леніна.

і

ського загону Броварського району». Після екскурсії лочатr.ся пошуки матеріалів про цей за гін . Ось шо вняви.1 н ч ерв.оні слідоп ити. Н а ба з і 'ВІІІrищува.1ьноrо батальйону з с . Вfrгурівщина сфоr\rувався партизанський за гі н і\1 ені Леніна nі д ІЮ\ І андуван І! Я \1 'к олишІJього дир ек тор а шко.1н ко\tуніста

сту, по

загону,

бойових справ

Б ор нспо.1я

nідбито

і

з .1аду

автомашин .

с:J••l дата ми.

\Іаш и ни

з

сn алено три авто­

nаттим .

Р озrро,І лено еше.1о н н а ст. Бориспіль.

навчальному

велика

році

nе­

пїдго.товча

по

цн ­

По закінченню підготов­ чи х заходів розnочались

•пла,нові

заняття .

вільної

оборон и

ревірку

nідгото вки

nочатку урокі,в.

занять

Штаб

ин­

про вів

пе­

шк і.1

до

і

перших

Бідьщість

вчителів

району

су~tдінно

навчає

і

навчальними

.nлакатами

сшщлітер ату.рою .

школи ричну

Eki

одержа.пи

Деяк·і дозимет­

апаратуру.

класні

оборони ,

вважаючи

частиною

М. €РЕМЕНКО,

патріотичної с вого

роботи ,

коресnондент.

Старт в.іііськовій грі «З і р - . Н а nер шому «рубеж і оборо­

<<·Мінне поле» , тран­

ні щ1щ·.1ого року. П о•.tалася \ щеї, замас ковані три «гар­

керівники , як і по

ци­

ві.1Ьні·Й о·бороні , відвіду вали навчан ня на короткотерміно­

Однак,

.поряд

з

n озитив ­

маються

ше

багато недолікі в . Деякі ви­ кладачі nодають учбовий матеріал

ло·верхово,

теоре-

взаємодопомога»

ться

медичні

котрі

теж

Під

вигуки

«ура»

бу в

говорять про те, що комуністи радгоспу добре розу­

міють за.вдання ЦН НП Украі<ни ло дальшому з-біль­ шенню виробництва зерна,

підвищення врожайності інших сільськогоспода,рських культур , Вони докла­ дуть всіх сил. щоб пор адувати Вітчи зну внсоким11 врож аями.

П. RУДІН,

член кn:Рс.

б і ж оборони» ма в до•бре об-

ладн ані тра нш еї.

по

Д о речі ,

вк аза в

і недоліки в

на

вос ьм и.кл асни к О . Бобош ко.

За де кільк а д нів юні дру ­

,пу нкт »

шува·вся •н а невеликій

окоfl и ,

А д іяти до.велос ь в с кл ад · ни х

у ~о·ва х

при

н е сnрият­

л и вій погоді.

статньо опри:яють створе нн ю

навчал ьно-матеріа.1 ь 1 юі б а­ зи ло циві .~ьній обороні, \! а ­ ло дбають про nідгото вк у шк іл ьних санітарн их дру­ жин ОСНОІ!JНИХ фО'j)'І!у ­ В а НЬ цивільної оборони в щколах . Ніякої доnо\Іоги не надають школі подекуди

к-во гн ев юнІ

ру ·

бежа оборони » 800 мет­ р і в . в ід ~рубежа н ападу» -

метрів. обрано дру ­

гий « рубіж нападу». Прохо ­ ди в ВіН ПО ВОДОСТОІІJНіЙ каНаВі, а n отім - по піш охід· н і й стежці . За рубежем радгооn н ий сад. «Вогневі то чки » В\'Ііл о з а~t аскова ні.

ви.,а ро зташ у вання костра і

тьому взяв

старт

році

ріш альну

Іj)Оль

-

знач н а

у

в.з.вод ,

·

п о n ал и

в

«п олон >>.

колектив

заводу

воrо

у раженн я

та

ведення

рятува.1ьних р о біт.

А. €ФРЕМОВ , начальник ш1:абу ци­ вільної оборони раАо­ ну.

нашого

говельного машинобуду­ вання . В перших рядах крокують иолишні воїни ­ ті, що в роки мин ул ої вій­ ни п ройшли велиний і важкий бойовий шлях, і ті , що відслужили строк служби у післявоєнні ро­

лише

цех у -

тор­

візьмемо

с лю сарно-скла­

3.

Тут ко­

с воєно офі церам запас у бригадиру М . Воловенку, начальнику дільни ці Я. Гуревичу, слюсарям І . Б у­ жениц_І.. В. Стрельнииову, В. Рудобабі, маляру Ш . Лейбману. се ржантам запасу слюсарю Б. П ет­ р аше н ку. бригадиру ном ­ сомол ьсько - молодіж н о ї бригади В. Дерев'янку . старшині

запасу

с люс арю

В.

Нудрявцеву . Перед в змаганні ведуть також майор запас у Г. Писка рьов, с т а рший сержант зап асу В. Риж ов . рядовий зап а су М. Ме.'!h­ ниченно .

:Колишні воїн и -гор­ дість цеху . М . АЛЕКСАНДРОВ ,

маАор запасу.

спокуса nроrуляики пр.о між срібн кми соснами п овн істю GВолоділа прац:Fвниками тех­

відділу зазоду

Роль завба<Іливої тосподи ­ ні і важатого взяла на себ е

фізорг Надія Федяй. Мо роз СТараННО

НЗІВ~В

щещ)рі рум'яна.

На

ШО1КЗХ

І

~•'ач

ти знов у третє мі с це . Др у ­ ге, а то й ... - Е-е- е, - скажуть н а за ­ вод і холод ильн иків, ран о ви

nочали nро гн озу.вати.

Мож е й ра•но . Але оn о р ­ т ивний зал ш ко.~и - інте рнату не n уоетує . З футбо.1і ота~н веде

заняття

п ерш орозряд ­

ни.к В асиль Ш усть. Баскет­ боліпів і во.~ейболістіІJ тренують Леон і д Чере.пей­ ник та Вол01дю111р Т аран Вони т еж м а ють перш а{!

Жінки та •рооря:д і ум іло готують своі

дівчата наоміялися досхочу . •кома нди до ~1 аїtбут ніх поє ­ В лісі й nростин соб і жарт д инкіІВ. 1 здається на•діЗ'Вичайно сміш­ Як б ачате, .111жі і м'яч не ним і дотепним . з аважають один од н ому , а ,

батальйону, Ф. Ку~

ЮІІЇJІеіка медаль «50 ро­ ків Збройвих Сил СРСР:..

€лфімова, старша rтіu­

~ і 3воротна сторони.

штаб~. С.

nластичн их

мас.

ycnl

В. ДжежеліА, комаидкр

ЛИЖІ,

ному, КJЮХМЗЛЬНО·11р іскучо­ м у снігу? Ми.нулої нед іл і

хами у навчанні і віісько­ вій підготовці.

нер вожата .

ра ­

Потрібно всебічно викор и ­ стов увати допомогу шеф сь­ ких ор г анізацій в кожній школі. Адже мета заходів. як і пров одит ь шта.б п о ци­ І!Іільній обороні, дати шкОJІя.рам гл ибокі знання з тим, що б після одержан ня середньої осв іти бути в до­ статній ~ірі підrотовлеrt им до за хи сту в ід з брої 'ІІа со ­

тре­

Ч удова сніЖІИа та і скрис­ т а погода . Кому ·І!е кортить ІlІj)ОЙтися на лижах по н і ж­

Заворицькоі

мен увати його но&ими

начальник

пре<веден·ня

горнута.

п'ятирічки

І

актnно <<·во:rнев и х то•юк>>, а «м·і·нно ­ се редньої школИ го П ОЛЯ» ВИЯВИТИ ЙОМУ Н е готуються до пІвстопітньоrо Збрай­ вдалося . Це і віді·грало ви ­ юв ілею Р адянських них Сил, вирішивши озна­ частина з агону << підірва­ лась>> на «Мінному полі» . Решта юна,рмійц і в XOIIJ і схо­ валась у лісі, а.~е була ви­ явлена «обо роною >> і поnа ­ ла під її «·вогонь>>. Тр ети на загону, в то м у ч ислі і са н ­

до

_ Ф_ІЗ _Н _У __ Л_ Ь_Т~У~Р~А~__С _П_ОРТ

НезаІбаром знову відбулась така rpa, в якій иапа· даючими були вихованці ш остих класів. Гра nроходи­

ІОнар м ійці

готовка

йонних змагань шкі льних санітарних дружин не р оз­

Гордість

ї х проведен ні.

...Прол у н ав сигнал початку << атаки » . Загін нап ад у ла вже на іншій місцевості. розт а ­ nочав діяти обережно . Роз­ П е реміг загін нападу. відка безп омилково встано­ в исоті ·п оле .

бежа ми » . .Відст а нь в і д « ру -

було

товляють стендів , макетів і інших учбових посі бників для цих класів. У шко.1 іін тернаті заняття з у чите­ лями н е організовано . Директори шкіл недо-

всі р оботи велись з дотр и ­ мання~r м ас к у.вання і війсь кової тає мНІщ і.

укріп и ли дв і зе млянки , під ­ « Кщ1андн ий

учбо ві к.1аси, тут не виго­

такі організації як Черво ­ ний х рест і ДТС ААФ. Пі д ­

позитивне

Ш таб відзн ач ив ініці ативні д ії шестикла~н икі·в Віті Дов ­ гопола, Ві ті .Миненк а, Ана ­ Салівона. Миколи Цікаво nр ойш.1а гр а « КосРотою нападу командував тОJІія Прис няка , n'ятикласників тер » . В ній взяли участ ь з десяп1к.~асник В . Мелаш. Саші М а.рфутка, TOJii Tec.li, одно го боку ви хов анuі п'яС и сте\І аТІІ'ЧНі тренування семикл асник і в В олоді Ко· тих- сьом и х, а з другого - допо\югли юнармійцям ус­ жури, .Мкколи Ілюшенка. ш ост и х кл асів . Ротою, шо пішн о провест и гру, повніс­ Кращим визнано «·ВоіІовиА обороняла сь, КО\Іандував тю вико нат и наказ штабу . листок» загону оборони.

р езул ьтатах спо р т ав н и х з м ага н ь nер емог ли десят и клас ннюІ .

«~ іrше»

по uивільній обороні nодає­ ться практично. У .Княжиць­ кій середній та Броварській школі-rі,нтернаті до uього ча­ с у, наnриклад, не обладнані

nіхів у працІ, веде в Ці дні цікаву і змістовн у війс ько­ во-патріотичну роботу . Високе звання ударника ком у ністичної праці при-

n а лений костер.

n ер ші :vt i cuя за йняли

викопали

тично, тоді як , згідн о nоло­ ження, більша час ти н а те м и

лишніх воїнів чимало. І всі вони є прикладом

за­

і

Вм іло

ляють в поле і на парники ло 60-70 тонн добрив . Звичайно. 3'робле.но ще иало. Однак перші кроки

дальний цех М

rne-

6- « А »

300

Шусть, а також 10 автомобілів і 13 тракторів. Осо­ блива активність на вивезенні добрив відчувається на ІВідділну М 1 . Тут механізатори щоденно доетав­

Для прикладу

nрацівники,

відвіду вали

ЯКО\·І у

дво~а

Зара:з вст.а:новилась хороша зимова погода. Друж­ но праІЦює в ці дні бригада по заготівлі і вивезенні добрив . В її розпорядженні З навантажувачі, яки­ ми керують Микола Оатир, Awro.н НИІрик і Григорій

один

з апрош у ю ­

за ня т ь,

а

тисяч тонн

48

органічних добрив.

ни.

Для пров едення занять по темі «Самодопомога і

.Пі~ля гри шт аб батальйо ­ н у .nро в.ів всебічний розбір

'І! іЖ

Трншапна. В господарстві заготовлено

Хороший

го обов 'язку .

класних керіІІІників забезnе­ чена методичною літерату­

~ІаТИ » , <<ДЗО Т» . ДругиЙ « ру­

6 - «Б» класи,

ремонт

Весь посівний матеріал ifWИX нульту,р очищено і доведено до вІ!дповідн их нондицій. За його зберіга·ІІ­ ням ві;Дповідаuнтими закріплено М . Номпанц.я і Ф.

вико­

вих курсах. Значна частина

гра ст рОЙ<JВШІ ОГЛЯ ДОМ , Н а

готувал и

за~нінчили

пн ­

"Зірниця-2"

арм і ї

Т~к, меха.н.ізатори повніс'тю

для інши х. Готуючись до 50-річчя Радя нських Збройних Сил. кожний з них добиваєтьс я нових ус·

НІЩЯ-2» її шта б дав у кін - І ни » -

та

грома дянсько ­

ними факта~ш .

заняття

це

На старті­

зі

врожай н ості

.

тра.кторі·В, плугі~в. культиваторів, сівалок тощо і nо­ ставили їх на лінійку готовності.

військово­

рою .

В усіх операція х бу•в прап ор •внгур і в с ьких пі uне рів , нкий став .пpanopo\r партІfЗанського загону і к.1нкав їх па раТІІі n од-випІ в і\t'я .1юбююї Батьківщи ни . громадський

у ра­

класах, з метою даль­

проводять

П о . дорозі на с Дуд а рків пі.дбит о

nри

персонало,~І

21-rодинІfій програмі відЬ!ЮЇ оборони .

нанням

В .рай о ні за"1ізннці на nівнічrю-захід;ній ок олиці Бо­ рисполя nід ірв ано 8 автома ш ин з боеприпасами і воро ­ жюtи

доnомогу

слуговуюч"м

ми ,

uього за­

виведено

на.;~.авати

На нараді директорів та заступників дано конкретні настанови по ор·ганізації і облі,ку занять з учня!ІІИ. Ок­ рем і школи організували заняття з учителя:vtи і об­

тан•ня

в·ивед€'110 з ладу !І\урафський uукровн.й заВО·Д Хар!'і:в­ с:ької об.1а с ті . (Тут 1рей.дуватr народНІі ~t&ннки). від

т акож

До речі,

ці .курси 1 семшари nрове­ дені на м1ісці, в Броварах, з участю краших методистів.

рони району разом з районо забезnечили всі восьмирічні і середн і шкОJІи лротигаза­ ми, пр отихім ічними nа.кета­

с п ол ученн я,

на рахунку

ЦІІ'Qіль­

u.jа,,ьний ~емінар.

учнів по пред\!ет у цивільн ої

гон\' . Ось деякі з них.

захід

підвищенню

Цивільна оборона в шкопі

робота . Штаб цивільної обо­

мост и, знищувати зрад ників .БатІJківщини. Б аг а то славн и х

9

ному

Вони за це одержують великі шл ях и

а

редувала

нагороди грішми і лі соматеріалами ... » р уйнувати

сигнали

ш ого вдо<жоналення й nог­ либлення знань з цивільної оборони, заняття відбуваю ­ ться .в уч бовий час. Почат­ к у занять із школя·ра:.ш no цивільній обороні в поточ­

цям і службовцям Бориспільського, Баришівського, Броварського і Березанського районів. Вже чотири дні, як фашистські окуnанти роз 'їж­ джають по селах наших районів і грабують насе­ лення. Фашистські наймити всіма засобами нама­ гаюТLся виявІІ'ти актив, який nрацював на корнсть

ворож н х

них ,

У

теся! Робі т ник ам, робі тн ицям, колгоспникам, колгоспни ­

заклІ1Кала

захи­

женнях.

«21 вересня 1941 року. Пролетарі всіх краї н, єднай­

Р-адянської •влади .

5, 6

учні

навчаться

ної оборони та порядок дії

чн таою·:

На

знати

перш у

В оін і й з .111стівок, підпи сан ій КО\Іандир о\1

занять

клас.ів

7

щати себе від ядерної , хі­ мічної і бактеріо;югічної зброї, навчаться користу ва· пн:ь і ндивідуальн ими і ко­ лективни•ми з асобами захи­

Смерть ні­

мецьким загарбникам. Це бойове знамено партизан­

:\\ . КУЗьменка.

у.ра•Жения.

В результа11і проведення nо­

ІІаПИС :

19

по

Нуточон громаасьного відділу вііісьново-патріотичного виховання трудящих

в партизансьиому загоні

Ли с тівка

заходи

керуючих вlдділками, агрономів, бригадирів на ~t<O-

Піонерський прапор

Г.

конкретні

приступили до їх виконання

Партійні збори звернули увагу всіх членів :КПРС,

го ріше.ння.

рі.чної школ1r

.ar.ИTTR ~

пущені недоліки у виробнИІцтві зер.на і нанрес лили

(Фотохроніка

РАТАУ)

Не гають часу і за во д ­ сЬІК!і футболісти. Хоч весна за сні-гами-морозами , хлоо ­ uі посилено трен уються. Бо в н их і думк и н е ма є за йня -

нВІвпа;ки, зм іц нюют ь оп ор ­ тивм ий гарт ф і зкул ьтурн и кі.в. ,J. БУРЛАКА, інстру ктор по спорту.


НАШ КАЛЕНДАР

111111111UWIШIUWIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIUUIIUIHIIIIIIUUIIIIIIIUIIIIIIUIIUIIIIIUIUIIIIIIIUIUIIIIIIUIIIIIIUUUIIIIIIIIUIIJIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIUI

ТРУДОВІй книжці Ган­

в

ни

Іванівни

ЩЕДРЕ СЕРЦЕ

Філі­

пович не густо записів. Не­ задовго до того, ко.1и в без­ Х'<!арному небі Вітчизни з'яви.~ися фашистські

бом­

:ш закінчення дев'ятого к:шсу вперше прийш.1а на 1\ОЛОСПНИЙ ДВір. Мирну працю обірва.1а ненависна внша. Жахливи­ ~ІИ бу.1и роки окупації. Від рук гітлерівських катів за­

стояло

душних

відправлено на

Та ось настав довгожда­ ний час розплати. В жов1'­ сJ,кі

воїни вимели

коричневу

Перемоги

з села

нечисть.

зіііш.1•!

Сrшце

над Тре-

буХОВОМ.

Правду

-

ви­

Це високе

Радянський кінорежисер Сергій Михайлович Ейзен­ штейн увійшов в історію вітчазняного і світового кі­ но,

самовід­

даною працею, любов'ю до

соціалістичного реалізму, народженого Великим Жовт­ не:-.~. «Революція, писав

по~t.1адаючи

шщшся

на

ся на фермі Ганна Іванівна.

фермах.

За Ц!'Й час вихова.1а

вона

житті найдорожче для мене -це вона зробила мене ху·

В юві.ТJейному році, розповідає Ганна Іванівна, -наш радгосп виробив по 526,7 центнера мо.1ока на СТО ГСКТаріВ Сі.lf,СЬКОГОСПО­

чима.1ий загін ~Іо.1одих до­ ярок. Нове поповнення тва­

наtполегливою •працею, С. М.

умови

праці

угідь.

утриманню

тварин

і

віку,

рук,

не

Ейзе<Нштейн,

трудить­

шанує її

Свій талант,

Ейзен.wтейн

існує не рік І Окрім того, що штат кор-

те

вщверто:

говорити

чи

~Іоцеху складався з ЗО чоло­

картині

кандидат

роя раз

ВІК,

кожен

От і наша Кнївська пта· І Щоб хофабрика

міцніє,

розшrLрюється,

використовує

цех

мав

по

два

кормачі. Це теж чимало 28. Як бачите, штат солід· ний. І він тримався в та­ кому складі до 1967 року. було

його

скоротити,

ІНіякої

не

можливості.

всі І Дехто вже звик до корма­

можливості по збільшенню чів, до щоденної біганини, виробництва яєць і їх зде· і нікому й на ду\ІІ<У не спа· шевлення. Певна річ, не ос· дало, що може бути інак­ таннє місце, якшо- не голов- ше. не, належить організації гоВ середин-і минулого дівлі nтиці. Цим важливим ро~у в цеху nоставлено дві питання.м ми за·ймаєчось машини для перемішування щоденно, намагаючись пов- й подачі кормів в автобун­ ністю механізу;вати процес кер. Бункер вста1ювл·ений приготування кормів. на машині «Г АЗ-63>>, котра Історія цеху така. До й роз.возить готову суміш 1960 року був він пр11мітив- на обадві сто.рони кожноса НІВІ, більшу частину робо- пrашника. Таких авто~юбі· ти наші жінки-трудівниці . лів-три. Залежно віtд потре­ виконували вручну. Тяжка, 1 би вони .можуть розвозити малопродуктивна праця. від 35 до 40 тою1 кормів

і тепер в ній можна прово­

За npuк.Jtaдoм

ди·rи

миронівців

І

. . КІЛЬКІСТЬ, . І

.

ми,

-

ніки. Зараз тут облад­ нуються цехи ремонту і об­ катки двигунів, токарний і інструментальний, ремонту і ,регулювання паливної групи. Кімната •відпочинку, роздягальня,

ЯКІСТЬ

новка

Просторе приміщення маАстерні заповнено техиі-

кою

будь-яний рtемоит тех­

-

до

душова

послуг

картомесаджалка- І механізатори

зерновими

і

уста­

радгоспу

іме­

силосними

ні Щорса вирішили своечас­

шинами. Високо під стелею пливе кран-балка, несучи великоваговнА вузол. - Введения в експлуатацію маАстерні,-з задоволенням розповідає головний інженер радгоспу імені Щорса Василь Пилипович Крусь, руки нам розв'язало. В минулі роки доводилося ремонтувати техніку

техніку до весни. Ще до нового року відремонтовано плуги, культиватори та інші землеобробні і посівні машини. Готові до роботи 8 зернових, силосних і кар­ топляних комбайнів. План четвертого і першого квар­ талів по ремонту тракторів виконано на 62 проценти. На підготовці техніки

комбайнами та іншими ма-І но і якісно підготувати усю

взимку просто неба. В та- особливо ких умовах мІ!-рно . було го- комбайнери

відзначаються Б. Тетянич, А.

вори;и

Сокол,

про я~Ість 1 продук-

тивюсть пращ.

Горобей,

К.

М.

Слуценко, .м.

втрачаючи несу· чість, і, навпаки, ті, що не ащержували достатню кіль-

Комсомольське

слюсарі

Лесик,

ко-

життя

1

ли дуже занижену продук­ тивиість. Нині про таку систему вже забули і згадують з посмішкою. Бо в цеху змон­ тована ва.ги, різно~Іанітні концентровані й натуральні корми, надходячи по трубах і транспортерах, чітко конт­ J:Юлюються, з точністю до 50--'НЮ грамів. УЯ'Віть со· бі, що на дві тонни кормів задана програма. Якась конкретна вага кожного комломенту надходить по трубах в буІН·кер. Я·к тільки вона досягає відповідної цифри, в кабіні ·вагара спз­ лахуе контрольна лампоч· ка, вагар натискує кнопку і надходження припиняється. Та•ка вагова система на,ба­ гато прискорює приготував· ня суміші, а основне да{Іеко покращує її якість. Законо.мірно, що ~Іину.ю­ го року птахофабрика взя­ ла ло .190 яєць на курку· несучку. А тонна приготов­ лених

кормів коштува>'!а (за нормати.внис\ІИ розцінка· ми) 79 копійок, тоді як ра-

ЗБОРИ в первинних комсомольських органі· заціях пройшли з особливою активнісrю. Та іна,кше і бу-

культурно-масових заходах, благоустрої сіл. Коротше кажучи, п-рацювати так, щоб в усьому відчувалися ініціа­

ти не могло, адже мова на НИХ ЙШЛа ПрО ПіДГОТОВ•Ку ДО

тива і почин, справжній КОМСОМО,1ЬСЬКИЙ ВОГНИК.

слав:ного 50·річчя Ленінська-

Збо,ри від~булися. На них

го комсомолу.

прийняті

і як відзначити

ювілей, що

треба

цей

зробити

для того, щоб в·сі без винятку члени органі-зації гідно

зустріли його?

Навколо

·

цього

1 ишла

роз:.1ова на зборах. Вноси· лись численні пропозиції,

конкретні

Як же вони

рLшення.

виконуються?

Секретар комсомольського

комітету радгоспу імені ю­ рова ва,силь Легкий розповідає:

-

Наші комсомо,1ьці слів

на вітер не кидають. Сказа­ но _ буде зроблено. Цими

висловлювались різні думки.

днями я і інші члени ко.мі·

Всі

Що й говорити,-підтримуе його комбайнер Бо-

валь О. КоломіАченко, то­ кар С. Петренко, зварник

до о•дностай-

тету були на відділках, роз­

ного висновку: перше і най-

мовля.~и з керуючими і сек­

рис Степанович Тетянич,

В. Куценко. Спеціалісти вже

головніше

того,

ретарями первинних партій·

-

-

хіба то робота, коли пальці виготовили дві спеціальні до заліза липнуть. А тепер площадки для збирання можна в одному літньому овочів, готують ще три. За­ комбінезоні працювати. Умо- стосування цих нескладних

ви непогані, f р~бота сп01- пристроїв дасть можливість риrься. Ремонт силосного зекономити багато часу, комбайна закінчив,

приступив

тепер

людської

праці,

добитися

зим-

ження собівартості їх.

Про-

Спершу планували, щоб використовувати майстерню

довжують

для

проведення

підготовки збір овочів,

прискорити

зернового.

дів, а

до

а

виготовляти кормороздатчики для тварин­

техдогля- ницьких ферм.

потім її розширили,

І. МИХАйЛЕНКО.

JІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІШШШІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШШL

прийшли

це

-

щоб

добитися

кожен

член

них організацій. Вони дають

ВЛКСМ зразково вико,нував свої службові обов'язки,

високу оцінку нашим комсо­ мольцям. Хлопці і дівчата

хто змагаЄться· За достроко-

працюють в ці дні з особ.ш­

го року· п'ятирі·чки річки в цІлому.

гідну лею.

був

у

перших

рядах

тих,

ве вm<онання плану третьо-

вим

піднесенням, зустріч

готують

і

п'яти-

розмова

відбу·

Василь назвав лише к.ра-

ху, заслуг перед партією і. Батьківщиною, про участь комсомольців молоді в

екскаваторник Г. Котяй, це молоді робітники токар А. Веремеєв, слюсар В. Ве-

Серйозна

цій

вперше було пока­

подій, створено к~нооб· революційного про.,ета­

ся

-ніше 1,4 карбованця. Штат нараховує тепер 15

( 10

чолов·ік

вантажники

агрегатниць, і

один

4

слюсар·

наладчик). ·на одній заро­ бітній платі птахофабрика о-держала

річної

економії

до ЗО тисяч карбованців. Проте, незважаючи на все зростаючу

і

механізацію

автоматнІЗацію кормоцеху,

люди мали та й тепер ма­ ють вирішальну роль в СПраві ПОЛіІПШЄННЯ ДОГЛЯду за птицею. Та·кі агрегатниці,

як член КПРС Галина Олексіївна Фешина, Поліна Пантелеймонівна Ломако, Галина Прокопівна Мацке­ вич

·мають

дес•ятирічний

•стаж роботи. Це досв•і,дче­ ні, добросовісні ро•біт-ниці.

Без них

глухою

б стала

техніка, не з таким завзят­ тя:~~

працювали

б

інші.

Та одна неви.рішена спра­ ва .і тепер .допікає нам чи­ мало. В нас 25 при:-.~іщень,

З5 точок розвезення кормів. Та ,по три ·рази в день дово­ диться туди під'їздити. Клопоту багато, три маши· ни •Викоростовуються

иепрu­

в

картині

«Броненосець

«Потьо~жін», що правдиво від~~орила ге;роІку першої росmськоІ

революції.

Він

відкрив нову сторінку в іс­ щрії кіно.

У 1928 році на екранах з'явився новий фільм С. М.

Ейзенштейна - «Жовтень». його глибокий зміст був -втілений в яскраву новатор. ську форму. Надія Косrян­ пшівна Кру.пська юді писа· 1а: «Відчу.вається при пере­ гляді фільму «Жовтень», що зародилось ЛЮ€ться

у

.вже

нас, оформ­ нове

мистецт­

во, ·яке відображає життя мас, іх пережНІВання».

С. М.. Ейзенштейи вчасно під:мі"!ав найбільш жкво'ГJ)е­ петні nитання •і клав іх в основу своіх 'Nюрів. Остан­ ні його істориЧ'Ні фільми

«Олександр Невський:. та «ІвСNІ Грозний>>, які, здава­ лося, далекі ІІІід дійсносrі сьогоднішньоІ"о дня, були ВИІJ{JІИКЗНі ЛрИJ}ОДНИ'М інтере­ СОІМ

радянського

народу

до

свого минул.оrо. Вони блис­ куче розкрили ідею патріо­ пrзму, захисту своєї Вітчиз­ ни

від

агресорів.

ЛІQдина

надзвичайно та­

лановита, 'величезної еруди­

дуктивно. Думаємо над цим і, ~ЮЖЛИВО·, зуміЄМО ВИріШИ·

t.Іії,_ С. Ейзенштейн

ти

яюіll виховав не од·но nоко­ ління радянських кінемато­ графістів.

й

цю

проблему.

І. СВІШЕВСЬКИЯ, начальник

кормоцеху.

кож

чудовим

був та­

педагогом,

ЮВІЛЕЮ НАЗУСТРІЧ

цІ

Чим

на

У

З повною силою талант С. М. Ейзенштейна розюрив·

І кість потрібних речовин, ма-

жиріли,

трудів­

ників. Діе водяне опалеиня. За прикладом мировівців

дня.

враження

глядачів.

ріату.

Фото автора.

Для пташинків здавна невирішеною n-роблемою вважалося процентне відношення (дозування) між со· бою різних сухих і вологих кормів, хімічних домішок тощо. Це найболючіше місце в годуванні птиці. Бо ж пом•іркуйте: господарство в нас, образно кажучи, натуральне. Тут і кур.ки-несучки, і відгодівля, і курчата, і, нарешті, матоІІОне пого·лів'я. Від•пові,дно й корми готуються для всіх цих ка· тегорій. Вони неоднакові за своїм СіКJІадом. Врахуйте ще й таку деталь: готова суміш, котру .пташниці роздають в годі•вниці, складає· тьоя з 1.1, а то й з 12 компонент•і·в. Ще КО>'ІИ кармоцех був у зародковій стадН, жін.ки сю1і з:~~і:шували іх, як уже говорилось вище, вручну лопатою. Робота це надто важка і виконувалась неякісно. В результаті виходило, що окремі кури

ра·

зано народ, як гол.ов1іого ге·

у ч.1ени КПРС Г. І. Філіпавич.

протягом

величезне

радянських

а фGто: доярка радгоспу

ті про нас, доярок. А ко.1и

nрисвятив

його фільм «Страйк» спра­ вив

в. полотнян.

«Требухівсь~tий»,

внгос1реюіІ'!

дя•нській епосі. Вже перщиіІ

пра­

цьоnитість і щедре сrрце.

Н

дала :-.~ені в

-

ДОЖНИКОМ».

ринників наслідує її гідний приклад,

Цього ми

J\ ОРМОЦЕХ

завжди відловідає він вимога~І часу, яку економічну користь, зок.ре~tа, приносить нам, пташникю1?

ХVДОЖНИ·К,

ність тваринництва. Поліп-

чверть

КОРМОЦЕХ ЗМІНЮЄ ОБЛИЧЧЯ не два. О~нак давай-

ВИДЗТНИЙ

основоположни~ів ю1стецтва

дорученої справи.

ІІІІІІШІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІШШІІІіІІІІШІІІІІШШUІІНІПUІUUІІШWІUШІІІІІІІІІІUUО.

і

ЯК

ОМіЛИ•В!ІЙ 'МІІСЛИ'Те.~ь, ОДИН З

Майже

механіаації трудомістких процесів І, особливо, турбо-

-

с.

довір'я

вона виправдовує

(До 70-річчя з дня народження М. ЕР!ЗЕНШТЕИНА)

ко підвищи.1ася продуктив­

му

Ганна

кажучи,

колишніх розвалюх

ІШРС.

НАРОДОВІ

-

ня.rш її кандидатом в члени

досяг.1и завдяки правидьно-

ка.10 робочих рук. Тоді ж і

прийшла на ферму Іванівна.

ВІДДАНИЙ

в.1ади

даної праці. Підня.1ося :J руїн господарство, буйно зако;1оси.1ася нива. На )Іі'­

дарських

Сп.1юндрована з е мл я, зруйноване господарство чr-

Радянсь~tої

-кощ·ністи радгоспу нрий­

-

року радян­

19.!3

50-річчя

росди світ.1і корівники, різ­

Німеччини

передодні веаикого свята

роки самовід-

сці

каторгу.

НІ'Ві дні

худих,

десяток

Пройш.1и

теп.1ушках

до

з

мов драбини, корів.

гину.lи активісти села. Ба­ гато десятків юнаків і дів­ в

.жороuz:в.ж

-,Іідиться згад1:ою доярка, 1 відчуваєш цю турботу, то - ніякої ферми то;~і й не , й працюється з радістю. uуло. Залишилося кідька І Знаменним був ~шну.lИЙ uбшарпаних сараїв, в яких рік діІЯ Г. І. Фі.1іпович. На­

бардувальники, дівчина піс­

чат

ТАЛАНТ,

Про .aJOдe.it

своєму

юві-

~ лась на зборах і про пр опа- щих з кращих. Це тракто­ ганду славних бойо.вих тра- ристи В. Ковальов та М. дицій комсомолу, його шля-, Кравченко, шофер Л. Лизун,

ремей. Високі темпи і мінна якість робіт -

від­ ось

що

цих

характерне

для

юнаків. Вони є хорошим прикладом для всієї молоді.

Розповів ський

нюt

комсомо>'ІЬ·

секретар

і

про таку ініціативу як проведення циклу бесід про історію

ВЛКСМ.

Активно

ли~:ь

цю

в

роботу

:~~ольці·вчите.пі. могу

Ї~І

включи­

А

комсо·

на

прийшли

допо·

партійні

активісти. Разом бv,111 скла­

дені п.1ани б&ід, "підібрана необхідна література, факти з ~Іісцевого життя.

З

інтересом

лодь

бесіди,

слухає які

мо·

проводять

Г. Кондратовець, В. Хомен­ ко, Т. Швида.к, В. Пасіка, Г. Дідик, Н. Литвиненко.

тов.ку до 50-річчя Радянсь­ ких Збройних Сил. Вони взяли і беруть дійову участь в

обладна·нні

кімнат

і

ку­

точків бойової слави в шко­ лах і клубах, організов·у­ ють зустріч-і з ветеранами

Великої готують

Вітчизняної війни, нове

унаочнення.

Взялися комсомольці і за таку корисну спразу як об­

ладнання бібліотечок в т,рак­ торних бригадах і на тва­ ринннцЬІКих фермах. Це цін­ не починання знайшло гаря­ чу підтримку і успішно пе­ ретворюється в життя. Ком­ сомольці вирішили не лише уком;плектJ"Вати такі бібл.іо­ течки, а й бути палкими пропагандистамн

книги

се­

ред механізаторів і тварин­ НІfіКів, орга.ні·зувати колек­ тив·ні читання в бриг~ах. Побудовані на конкретних, І ще про одну ініціативу. переконливих nрикладах, ці В планах комітетів захід­ бесі!дИ ДОІПОМЗ•ГаЮТЬ МО>'!Оді перетворити свої рідні села глибше вивЧити шлях, який на суцільні сади - обсади­ пройшов під керівництвом ти ЇХ СОТНЯМИ фру1КТОВИХ і ленінської КомуністІІ'ЧИОЇ декоратІІJВних дерев. І не партії наш славний комсо­ тільки в селах, а й на WJІЯ· мол, усвідомити свої зав­ хах. В першу чергу - Троє­ дання ,в підготовці до його щина Погреби. nівстолітнього ювілею. Поч·нуться ці роботи вес· Активно включИласЬ рад· ною. І'QІСПНа

К0;І!('ОМО.1іЯ

В

ПіДГО-

К. ДАВИДОВ.


ВАЖКО оцінити

полег-

Дві

mpemix1

кість і зручнkть, які одRржали і одержують бро­ вар'{ани після підключення приро\З.ного газу. А одержа ­ .10 чи-~Іало . Якщо в 1966 ро­ виявнлн: кожні два броварці тілЬІки один власник бу­ чани з трьох користують.:я ;щнку користувався nри­ дешеви~t го.1убим пали-во~t. родни:м газом, то на кінець Дві третіх! ШІнулого роК\', тобто через ТаювІ чино:~~, газифікація рік, одержа.ю газ 107 таких ~Ііста підІІlриємств, оргасі:~~ей. нізацій, квартир невnинно

. Нині вим

користуються деше­

при!роднІВІ

газом

шість

про~шслових

і чотири дитя­ чі ук:танови, дві школи , три побутові Пі.l•ПфИЄ~ІСТВа , ЧОТІІ·

ри котельні . У·сіх

газових

у становок

у

нальних

відомчих

і

власних.

рах міста налічуєтьсн

шт~•к. Ни:~~н

ко'іу-

кварти­

житловому

масиві

по

вули­

(від ву.1. Киї·вської до вуд . Тургенєва), Щорса (від вул. Петровського до вул . VIII з'їзду Рад), Тургене-ва (від ву.1. Воровського .10 вр . Щорса), Куйбишева, Ст . Ра­ :зіна (до •гJу.1 . Жовтнева),

ці Гол.овній, у будин•ку N~ 2; Мацак М. М . ву.1. Голов­ на, 9; Лопата Л . С. , Фоменко І . П. вуд. Київська,

166... Таких

копійок недо­

одержала держава за витра­ розширюєтЬІСя . А це, як вже чений прнро~ний газ 800 сказано , полегшує побу1 лю- карбованці-в! дей , вивільняє їх від зайвої Кожен а.бонент повинен мороки .відносно придбання добре пам'ятати : nри не­ й приготування дров чи ву- овоєча-сній O[J.JJaтi контора

Садова . Отже, слово до бажаючих

під-ключитись до газомагіст­ ралі : вам необхідно замовп­ ти технічну документацію. гілля дорогого палива. має право . відключити пода­ Де? Даемо адресу: Київ, Це дає змогv більше часу чу газу, при чому без nоое­ . Червоноа,ІХМійська, 47, nро­ виділяти на відпочинок, ви- редження. Такими методамн ектно-•кошторисна контора.

1715 хо,вання дітей, сприяє підви- ми уже користувались -

і Це слово до мешканці-в на ­ щенню працездатності, про- це дає -не.rіога,ні результати. званн.х вулиць і тих, де га­

користуються дуктивності nраці.

6858 брова;рчан.

Про те, якого розвитку набрал-о і набирає газове госnодарство, можна судитн ще з таких даних : поз·аторі-к у Броварах реалізова-, но 16 мільйоаі·в кубометрі-в природного газу, торік 47, а в цьому році буде резлізовано 62 мільйони кубо~Іетрі·в. Підрахували, що, коли взяти до уваги і тих брJ;ВЗ,Р"JаН, котрі користуються рі:д:ким балонним газом,

Допомагає! Г<Uаю,

Кожен знає: місячна пла- звані і б·агато

та за користування газовою nли,тою невел!fКа -- 17 кооійок з члена сі-м'ї. Та, як не дивно, у Spooapax є чимаJІо

що на- зопровід

неназваних

абонентів самі нЗ'Прошуються в канди-дати на відключення. Кілька сл·ів про перопек­

сі·мей, ко11рі ухитрилися не тиви. У 1968 році газові ма­ заплатити протягом торіш- гістралі 4СnрОйдутЬІСя» по та­ нього року Жодної копійки. ких вулІЩях міста: КиївсьНазву кілька таких «акти- ка (вї,д .вул. Пушкіна до ві•С11Ї'В», що за копійку готові вул. Петровсь.кого і від вул . nро:~~і·няти свою тодську Лисенка до вул. Гальбича), гіщність: ДрузеІІ>Ко К. К.. Воровського, Леніна (від Комі·ков А. 1., Штейман І вул . Воровського до вул. А. В. щ:южІІJВають на ПушІсіна), Петров-ського

проходить уже . Га<Jифіка.ція масних будин­ ків п;ровЗІдиться згідно чер­

говості, затвердженої міськ­ викон -комом.

Розгл-я·д чергу,

нас

9.00 -

е·сіх .

(М.) .

можна

черnну

зифі·кації . Л.

одержати

.ви-

no

Вінницька область. У селі ДзигІвка Ямпіль­ ського району створено на громадських заса­ дах сільський музей. Иого експонати розпові­ дають про дореволюційне життя селян. про перетворення, що відбулнея на селі за роки Радянської влади. Окремий зал присвячено революційній, бойовій і трудовій славі одно­

га­

ПОЖИВІЛОВ,

начальник

контори

сБроварн-газ».

чя

твори

сельчан.

1.1Ліча.

з

дня

На фото: молоді колгоспниці розглядають постали, в яких до революції ходили селяни.

народження

.

Гімнастика для 9.45 - Телеві-

зійні нuвини. (М.). 10.00 - ра-ніч, діти!». 20.40 _ - розважа.1Ь•на лрогр-а-ма . (М . ). ІО. ЗО - «Здо- дожній філь~t.

Xv- 1

МузНІЧно

12.ІІ5 «Сторін, ки великої дружби». Кіноварне. (М.). 12.45 - Суботній репор таж. (М.). 13.1.5 - «Ра·ДЯН· с·ькюІ ЗбройrrюІ Сила.~І nри·свячуеться>>. (Волгоград). 14.00 - Програма кмьорового теле-бачення. (М . ). І5.ЗО - «Колн грає клаве сін» . Телевізійний філь~ . 16.115 - «Старт-68>>. Спор-

річ,

І9.зо- до !ОО-річ~~~В!~~~~~~~~~~(ЛІіІІіМ.в). Горького . «Бу~існик»

програма

ров'я» . Науково-nопулярна програма . (М . ) . J.І.І5- Телевізійний клуб «Об'ектив>> .

в с.вою

звісна

консультацію

~,люблені

СІЧНЯ

Перша

оnра.в,

залежить,

від постулання rехдоку•ментаціі в нашу установу . У

СУБОТА,

20

ВРОВАРИ

ГАЗНФІНУІОТЬСЯ

о

ПОНЕДІЛОК

~дач . 20.15 Телевізійна .реклама «Тисяча порад» . 20.30 - ПрОігрзома «Час». Перша програма (М.) . 2.1.15 Конкурс са­ 10.05 - Телевізійні нови­ модіяль1юі молодіжної піс­ ни. (М.). ІІ0.15 «Здрас­ ні . (ХЗІркі·в). 22.15 «Л іте­

22

НЕДІЛЯ, 21 СІЧНЯ Перша програма

«На заряд•ку ставай!» (М.) . 9.15 - «БуДІmьник». (М.) . 9.45 Те­ ЛЄІВіЗ•ійІІі новини. (М . ). 10.00 - «Телевізійний календа,р». «50 років з дня відкриття першого Всеросійського •з'ї.зду профспілок» . (М.). 10.30 - «ТЕК-{;8». 11 .00 Програма УТ. Відкриття Всесоюзного :11іс я ч н ІН< а

9.00 -

Фото Ю . Копи-та .

Літерату-рна •Передача . (Одеса) . 20.10 Програма nе­

Дві

СІЧНЯ

Унікальну

(М . ). про

«Розповіді Художній

18.45 -

Леніна» .

16.ЗО (М.) .

з-А:Од~lіі.і?ві~~О~~МБІНАТУ

Програма УТ. «На ~1-ери- 1 ПИС n-івІві·ку . «Рік 1961-й>>. діанах У•юра-і•ню>. 2-1.00 - ТелеІВізій•ний б_агатосерійний «Я люблю тебе, жІ!ття». доку~ентальнии фільм. Концерт-огляд. (М.). Q2.00 (М.). 19. 1і5 Концерт Ві­ Мелодії

1967

харест) . 22. ЗО -

року.

(Бу-

!JОрус~>кого

Телевізій- 20.00 -

нар~дного

«Зуст~rч

з

хо-ру.

·ні новини. (М.) . 22.40 л им» . Новин художнІ'І-І На екрані фільми-лауреати фільм. (Для дорослих). 11 Всесоюзного фестИІВадю 21.40 - Літературна л~ре­ телевізі.йних фільмів . (М.). дача· «Слово про партІЮ». ~3.115 «Танцювальний 22.05 - Програ~rа УТ. Конзал>>. «С•нігова фантаз:ія». uерт. (Одеса). (М.).

Ю. Напtбін да». ТелевііЗійний

спектакль.

20.30 -

«Запру­ філь..VІ­

«На доб-

«Сім

. дн.ів» .

і

Міжнародна І

~

f

інженерів-техноJІоrів по холодиіІІ обробці

~

штампів і пресформ,

метаJІів,

Е

Е

...t

а

:s:: с

м. Бровари,

154.

І

1

«Київської правди»

-

4-47,

ІНДЕКС

81964.

вІ,ІІ.ПQВі,ца.u.ноrо секретаря,

-

З-18.

рер.ак­

Газета ВИХОАВТЬ у віuорок, четвер і суботу.

..................................................................................................................................................... Брс:.варсr.ка друкарня, Київської області, вул. Кнїt<ська, 154. Тtтефон -

4-57.

Зам.

241-6300.

і

ін. товари .

рова, .59.

,. .,

t

,

ДО ВІДОМУ ГРОМАДЯН БРОВАРСЬКОГО РАНОНУ Броварський район електричних ме.реж nовідо>t· ляє цро те, що 11 січня 1968 року взята під напру­ а·у високовольтна лінія електропередачі на•nругою З5 тисяч водьт на Гоголівську підстанцію 35/ 10

j

j ~

кіловольт, яка проходить вздовж шосейної дороги на с. Гоголів.

Забороняється ви-лазити

на стов.nи лінії

і тор­

катись іх, пров·одити будівниц11во спору:д nід <lі­ нією, класти скирти, зрізувати дерева побли:зу .1і­ нії, заопускати змії в сторону лінії, nроїжджати високогабаритними меха·нізмами, роз,кладатн вог­ f!Нща nоблизу лінії, в.лаштову.вати кар'єри д.1я

3 ~

~

вн·везення грунту .

Про помічені пошкодження ІІЗ лі·нії і порушен­ ня

-

штукатурна,

Склад працює з 9 год д о 17 г о д. Внхідm1іі .1ень неділя. Адреса складу : станнія Броварн, ny.1 . ДtІ~ІІІт-

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІ8 . . . . . .

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, заступника редактора, аіціо~Ів: нартіІноrо жит­ тя, масової роботи та промисловості 4-67, сіJІм:Jокоrос:nод.арс:ькоrо alд!UJiy І rpo.

мадської приймальні

дранка

лопати снігові

~

тру дящих ся КиевсІЮЇІ области.

ції раііониоrо радіомовJІевня та фотокореспоид~нта

торгівлі лісними та будівельними

вапно в грудках,

............. .....~·····················~~~

ІІІІ . . ІІІІМІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Ре.ІІ&НТDІt Є. ФЕlІЯА.

для

скло віконне,

~

і 6-10, автобус N9 З.

(РАТАУ).

віт-

цвяхи будівельні різних розмірів, толь для покрівлі,

4

~

слюсарів-іиструмеитuьників 5....:6 розрядів.

було

цемент М-400,

:

.,.

Адреса: м . Бровари, вул. Чкалова, З . Тел. 3-85

аnе­

ліс круг лий листяних порід,

~

анженерів по nостачанню,

.

нього непоганий

3 -----------------~-------..................... .............. ..................... .............. .

інженерів по комплектації,

Іr «НОВАЯ ЖИЗНЬ» -,- орган Броварского раііонного І , ко:~~итета КП УкраІ\НЬІ н районноrо Совета депут81'оВ

НАША АДРЕСА: вул. Київська,

змінних маіістрtв в механічний цех,

~

За довідками звертатися по телефону З-59:

-

лообробкою,

.,.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІ . . . . . . .~. . аІІІІІІІІІІІ . . . . . . . . Н . . . . tІІІІІІІІІ . . . . ІІІІІ

...

інженерів-нормувuьникІв, знаІІомих з мета-

у

дикт,

~

інженерів-економістів,

ноч. тит.

креііда молота,

~

інженерів-конструкторів по конструюванню

М у хтар швидко освоївся з СВОЇ•:ІІ НОВИ':І-1 «ДВОЇСТІІ•М>> СТа·

близько

інструменти

і ІіСТІІТІ'Т і

1J

цегла вогнетрнвка,

~ ~

Е

завершеннЯ\!

nиломатеріали листяних порід, пиломатеріали хвоііних порід, креііда грудкова,

-4

.

усnішнІt:ІІ

товарами «Укрлісбудторгу» МА € В П РОД А Ж у такі товари.

___ _._" _ _ _ _ _ _ _ ,.,",_,~-- \

інженерів-конструкторів по світлотехнічніІІ арматурі,

.,.

ГQД.

_____

На .цругий день, в зв'язку

.1огів .. на якій бу.1о npoдL' · :~-юнстрова ! ІО ,'v\ухтара . Иого організм і nідсаджена голо­ ва за висновко:11 сnеціалістів фун~ціонують норма .1ьно.

глибоким

досконалі

no

~

·

апарат

ві- дбулася н-арада nатофізі() ­

наук

цьому

.lНХаІ!НЯ.

-~.,---;=:;:й-;,1:;-------~

' ' ' \ \ \ \ \

t~

t... t t

і

'

ЗАПРОШУ€ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ:

~

зля Вас оправу .

~

БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ЕЛЕКТ-РОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

~

n:рогра,ма. (М . ). 22.00 «Аn-nассіоната». Те.1ефіль:11 . І

ЧІІ!ЗНЯ'Ні

. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~······· n....j

.,.

В м. БРОВАРАХ В АПТЕЦІ N~ 3Q2 на житловому масиві дромвузла ВІдКРИТО ВІДДІЛ ОПТИКИ, можна замовити окуляри і підібр-ати зруч!ІУ

18

годин. При

~ ~

Іхат'н' автобусамн метро-Бровари N~ І і N~ 4 до кінцевої зуnинки. .

,."..:о..:о..:о

під трива.1а

використано

'

За довідками звертатися: м. БровЩJН, промвузол відділ кадрів заnодобудівного комбінату .

Час роботи ві·дділу: у вівторок, середу і п'ят­ ницю - З 12 ГОД. ДО 19 ГОД . , В суботу - З 12 ГО.l.

ДО

4

еактр03вариики, арматурники, такеJІІІUКИІІКИ,

пропискою.

~

де

Оnерація наркозо~

судин

ШТучНОГО

ексnерН\ІСНТ\',

цуценяти .

~

мектроrа$03варники.

програма . ·17.05 - 418. І. Друга програма Леюн>>. 16.ЗО Те.1евізійні нови­ «ЛенЇ'Н і Ленінград>>. Телеві· ни. (-М.). 16.45 - В ефірі зійні фільми. 17.50 «І•м'ям ~:\'\ол-одість» . (Фрунзе). революції». Художн:і·й філь~ . 17.45 - Для дітей. «Спій.ма­ 19.16 - К Молчанов на -райду-га» .і «Новий плащ «Брестська фортеця». Му­ Буратіно·» . Телевізійні філь­ ЗИ'Чни•й спектакль. (Воро­ ми. 18.40 В а•нтракті «Серафимович». н~ж) . сНа rгелеВІЇ:ЗіІЇjНИ.Й фіЛЬМ. 21.15 19.00 добраніч, діти!».

-

го

~

Одинокі чоловіки забезпечу-ються гуртожитком

Друга

біологічних

зшивання

з

передні кінцівки дво:~~ісячно­

'

СJІМК:арІ,

зро­

nідоздив чотириріч·ній двор­ няжці Мухтару голову і

на постійну роботу ПОТРІБНІ: бетонники,

вантажники,

мину;

операцію

В. П. Де\Ііхов. Разо\І з кн­ ів·ськими фізіо.1огюІІІ він

.!_".--- ____., .- ---------------- . .

- «Музичнwй кіоск». .17.00 - Телеві•зійний

філь~І. (М.). 20.15- Музич- матч з акробатики. (СРСР ний ант.ракт. (М . ) . 20.30 - Польща) . 18.15 - Літо­

-

доктор

Мухтара

голови

бив в лабора.торії інститут у фізіоло~ії і"rені О. О . Бого­ мольця Академії наук УРСР московсьюІй патофізіолог

туйте, д:іти» . (М . ). 10.30 ратурна - ВіТЗЛІ>НЯ». о:ЛюдІtна і закон». (М.). Друга програма 11.00 - Телеаізійні вісті. 17.05 - Телевізійні нови­ ·16.55 - Наша аф~ша. 17.00 ІІІІ. (М.). 17.15- Музичнн.й -Мультиnлікаuійний філь:~~. турнір .міст. (Каліиінград ­ 17.15 - «МЗJЯ'КИ -ЗЗІ!ІаЛЮЮТЬ ЧелІІб-і-нськ). 18.00 - Кращі ЛЮДИ». (МИІКОЛЗЇ'В). 17.З0- фідьми радянського кіно. Те.леві;зійні віс11і. 18.00 - сБронецосець «Потьомкін» . КQ!Мпозиторн д·ітя~. Зу­ (До 70-річчя :з дня на-род­ стріч з Д. Ка6алевським . ження С: Ейзенштейна). тивний декаІдник. 18.ЗО «Естрада Чехосло­ Слухача:~~ 19.05 16.45 - культурно -шефськwх захо­ (М.). о:ЗаІВтрашній день сто.~иuі>> . ді-в; присвяченоrо 50-річчю шкіл основ •Маркси•:ntу-лені­ ·вачюfни». 19.45 - Г. Фігей­ 17.115 - «Прості люди про Збройних Си.1 СРСР . 14.00 ніаму. Істор·ія КПРС. «Біль­ редо - «EOOfl». Те.1еаізійний В. І . Лені•на>>. Виступ май- -Програма кольорового те- шовики в раки першої саі­ ·спектак.1ь. 2·1.-1'5 - «Музика стра товоі війни. д•руга револю­ сьосодні». художнього (М . ) . слова леба~-tення . 22.1•5 (М . ). 1.5.30 .В -ефір· і сМолоді'сть» . (М.). .'1 ..Бондаренко. 17.45 - Лі- «Наука виробницт-ву» . ція 'В Росіі». (М.) . 19.00 -

топІtС •nіввіку . • «Рік 1960-й». (·Москва - Киів). 16.00 .:.... Телевізійний багатосерійниїІ «Радянським Збройни:11 Си­ доку~Іентальний фільм . лам приовячуетЬІСЯ». (М.).

(Фотохроніка РАТАУ) .

зони,

яка

охо.роняеться,

просимо

дзвонити

диспетчеру Броварськ-ого ра,йону електромереж по тел. З-8& 1 6-99. Дирекція Броварського РЕМ.

.........·······································"···.. ········ ..... ····-. .,.

'---:;~;~~~~~Аі~~~w~?і~~~~ь·::~·!

f

І

І

t

П ОТ Р І Б Н

1:

в'язальниці, учениці-в'язальниці.

Звертатися у відділ кадрів на адресу:

вари, вул. С. Разіна, N~ 9.

~~ - Бро-

... ........................................ ~~·· ·. . . . . . ..............

' •

...-....: t

9 номер 1968 рік  

9 номер 1968 рік