Page 1

НАЗУСТР1Ч СЛАВНОМУ

Радісні Через ІІІеllО

t

завер­

І

ВІСТІ І

Аму-Дар'ю

споруджеНН'1

вольтної

.............................; ··: · І

ПРОГРЕСУ

ШЛЯХАМИ

ЮВІЛЕЮ

лінії,

високо­

яка

І

понесе

енергію TaxiaTa~ЬKOЇ ДРЕС

І

у півдеюю-східні райони Нара-Налпакії. Біля ріки на 84-ме'l'РОВИХ ЩQГ лах проводи лись

та

з

сталевих укріп.люва­

допомогою

вертольо­

і і

«МІ-4». Світовий

рекорд

сталі

встановили

ки

лурги

виплав­

Про­

тягом року на 200-тонному агрегаТі колектив п'ятої печі виплавив 501,8 тисячі тонн металу. Зйом металу з квадратного метра '!ОДУ пе­

чі

доведено до

тонни.

ЛІК81дуємо

неписьменність!

До внсот науки.

Кадри -

26,68 сотих

Пролетарі всіх країн, вд}/аЙmес.я/

Електрифіковаио залізницю МаI'Нітогорс"к-Сарбай­ ські рудники завдовжки 359

Перша Прибалтиці

схвалення

19

В оБСТ<ilfЮІЩ1 аКТИlшості і згур­

СІЧНЯ

1967 2

Ціна

обробної

р.

ТОІВaJюсті І1РОД:О'ВlЖУЮ1'Ь ПРООЮДИ­ ТИ В Kj)aї:Jlli зБОіРИ а,кти:ву пар­

ко ••

''ІІі'ЙlН!И1Х

«Нренгольмська

мануфактура»

видала

На зб()lраіХ 3 Д(іП()lВlіДJIIМИ ВНlс'!'у­

про­

'Іюмоть чл~н<и і ІОа.щ!цати в чле­ ни IПОЛЇ'l'бюро ЦК КПРС, се-кре­

дукцію вибілену бавов­ няну тканину. Найста'ріше пІдприємство ЕстонП випус­ кає

тепер

го гову

цію замість Другу чергу

півфабрикату. фабрики роз'

Шарикопідшнпинки 3 стику

виготовляються

першому

заводі кість у

10

кові

Москві.

Це

знизити а

Щодо

вла­

дало

пласти­

не

посту­

зробленими а (РАТАУ).

НИВИ

t ОДЕСА. 3а ВИСНІУВКОМ епе­ t ціaJllіcrIilВ, озима 'лше'1FИIЦЯ !ІІа ІЖУН:iliД

велИlКИХ

rlрОВеіД~НlО

МИlНИ

~ ТИОяч.&.'{ гe1tТa~B

-

!llaбаГ~1\О

масивах rI1iДЖИБлеННJI

аМJіаЧ'НІ(JIЮ

jЮЗ)і!aJ8laЧJ і ,кормі,в ті3 і,нІШУ тех­

()іЗИ­

Thі'юу.

В()ДООО.

КО

зенн:ю

гер6іЦИДНі()-а~wачних

300

ГОСПОДАРІ

ФЕРМ

БРИГАдИ

Нову ()іРl'аНlМ3І/ІіЦ1Ю праці на '!1ва\РИіН1ll'ИЦЬ\КИ'Х ф~ма:х з3.С!1'()-

С}'1ВaJlИ It~ЛІ'OOIШlИі'КИ сіm.tГОСП-

']1рИ!8ає.

ЛМIВlСІ>кО<і

сівьв З ДОПOlМ'ОГ()Ю Лі~і:В кол-

вироБШЧІОЮ

стала :гос.п:р03J)aJX у:нюо.ва lМalШПіН'-

ЗJliIlI'IfI()-m;о-

~ садоч:ні поощаДЮf, оові'С.И ~ЛЯ збер'lгашня

; мех 31111Ї:зо ва1l1і

доОРИIJ. ГО!ГУЮТЬ за,ва.нта.ж,У'.в&ч~.

одиницею

'!'УТ

ТaJКИМИ брИІГа.дшм'и тра'К:!ЮРИ, ,щОЇ'ЛЬ:lllі

НИ.

за.юрrП(llЄlIJIU агреil1a.ТИ,

в обстановці октивное'гі 1\ ої а~''ГИіВНI()IС'Т і.

06ГОВnРelllО() 1ІіИтанНlЯ «ІІіро п1~YlМК'ИJ ~p'YIд)lIJeBOГO (1966 ,р.) Пл,е­ НУМУ ЦІК кпр(>. Доповідь зроБRв М_ С. IlIJaAмовсыийй 'Меа "юр.о J~иів'('f,!':n'ГО 06юо"у ІШ УIюр,аї:IШt, І1()JЮВI3. (lБШl'рофради. В де-6атах ВНіС'ГУЛИЛИ П. Ю. Бре},!с се.к,ре'!1ар па.JYI'ЮОІМУ

трудноЩі, досвід

!Пре3И.iJ'ія ВерCl:(іВН()Ї Ра.ди УРСР У'казом віlД

17 О~ЧЯJl 1967 року

заТООj}дила ~,к:л'ад Це!fI7IIj)a'льноі 'вИ!борчоі юомkії по 'ВИОOlра,х ,ДО Be-РХОВIliОЇ РaJДИ У'Юріаїн~ької РСР :В ,оклaJ;tі 1'5 ЧOЛlооік П'Р~,'liст, а:в­ пиК'ів гром/щьки'х ()рга,н~3аЦИf і ТІО&JpИClI'в ~ру~ЩJn_

-

Голова Центра.'ІЬnОЇ ВИі601рчоі ,K'OМJi,Oii Овчаренко Ф. д, ,~iд '1IІЕ<1.РИС'l'ВJ1l 1 «Знан'НIЯ}) y.KiI)'a,їнcы()Іїї ЮР, 3аіС/І'У'ПНИК гО'лсви Ранав­ сьна Г. Г. від МeJ~ЧНИХ пра.u,іВfDиюів ії СЛУJЮ60ВЦФВ 1\ ИЇІВСык(lї \Іі<,ьк'(}] ліка'j)Нlі il\leHi ЖОВТIreJВОЇ .революцИ, C~KpeтaJP ІООМ'юіі Нnи­ мд ре('пу.блї1К.аIНСЬіКОЇ , орГ'а.Н~\З.а\ції J1j)офе(qИ:НIОЇ спіл-

ки прз.ціВlll1tКtв КУЛЬ1"}'lРИ.

(РАТАУ).

бо

Вони

ТУТГ

пQlЧlaЛИ

~ OIPJ1aJIJJV3a'ЦIII.

р,а,ІШІІіх

coJlll\Їm oriIpюів приC'l'Y'ПJl)JlИ до с~вбн

pamьoi 'ДО'IFОв.Щю ВIІІС.'І'}'ШfВ член IПоліт­ ~ , бюр() цК І~ПРС, ГO~IOBa ПреЗИ,lії

Г~НИі\И нецького

сту

ра.ocuiВ

До-

<Jв·оче-<МOJIОRI!fiO!І'()

6орюrw.я

за те,

ВеРХОВIІІОЇ РШДИ СРСР М. В. Шд­ Г~РНIfИ.

тре­

ЩОІб

у

ILK

Чле,н IПолі''І1бю,рOl ІШN;, ПI\'РШИlИ СlЖj)~ТlаJР ДК КП У'КlPаї' f!и П. Ю. ШелеlС'Т ВИ{;ТУIJIИВ з іІіО-

ювmеін()му jll(щі ВИ1р()оС'l1И'I'И НІ1:І

чверть міЛЬЙ&ІІа цеН\ТН~J)tв ОВО'lів більше, ніж у мlШІІУ­

ЛОМУ році. сту

П'СlВlіл2tЮ

ГOC'ilQ.ЛaiРС'І'ва тре­

вже :м&ють

весняних

теп-

JШЦЬ ПЇ'Д пооіети.левооюю плівІЮЮ 50 'NIICJlЧ IК'МjЦ:раТlrИ1J( M~

ІІа

aJК''ГИ'ВУ

H<l

з6(/ра~

ЩllугійНlОГО

ХарюівсЬоКorо

ооорах

t oM<J.CIII\Of

І1aJjжізо,ну.

актИІВ,У Мик,олаі,вської

парті:ЙНЮIЇ

ОРГalНlізalЦ'ії

3J}оОшв ДQпооідь к,аН;ДИДат У чле­ НИ ПОJllilr6Юj)О цк КlПРС, Гол'ов, а РFБ, ще сті!JIЬКИ ж СП!()РУ'джує- ~ РJ1ltдИi Mi'lJJi'C'l'l>ЇB УРСР В. В. Ще<!)'

'lЬСЯ.

(РАТАУ). \ r

-'-

ЕД О ДНІ

БИЦІ>Ки1f. '9бори aJКТИiВlУ оола,сниlХ ПlaiртЬй-

~ ННІХ о,р.гШооціlЙ

мдбулись в Ір-

IC)'I'rehKY, Ів:аіООВ(), _K<lJllY3Ї,..У~ЬЯІЮВСь1tу, A~a'lFl, КаJIlиllLНl та і НІІІПІОС містах.

І

мають

великю!

щороку

1800 солом'яних M~1.

lJ}ішlШO

вчасно

Цими днями ОВОЧІВНИКИ при-

капусти і помідорі"!, до того в достатній кількосгі і високої

наОIННЯ ра,ННЬОІ капусти, ви­ готовлення живильних горшеч-

У.рядУ.

яності.

ків.

ники

вирощують

ПУХ~ВlCь.кої n'flax (фа.б рики, І. 0_ ВаСЮК ДИJ)eКТО,р ра:дгос-п'У 'імвні Щ(lрса, М. М. }\;ураліїlJ1a проrnaгаlllДИ'ст (с. Г()гOJPilв) , М. М. Мо­ ЛО~ІЩ ра,ив,іIЙСЬ:К"lООМ, М. М. к,РУК сек,рerrCllp 1J<&ЙКОКУ IКtOМiCO­

ЗАТВЕРДЖЕНО ЦЕНТРАЛЬНУ ВИБОРЧУ НОМІСІЮ ПО ВИБОРАХ ДО ВЕРХОВНОІ РАДИ УНРАІНСЬНОІ РСР

С'l1роюу

Прийшла третя декада січ-сяг роботи великий .. Вже чи­ ня пора висlвання ранньої мало ЗРОб.лено. ПJ.~готовлено По-діловому ()Іfu,оворюю,чи П()­ капусти на розсаду. Найдужче 600 корОБІВ,. переБИJО ~a гро­ СТaJНЮ\ВУ IlлieIНYlМУ ЦК КІпре, wOв цей час лютує зима мороза- хоті 2 ТИСЯЧІ кубомеТРІВ зем­ с,хоо.л'Ю'ЮІГf> ми і хуртовинами, та овочівни' лі, завезено. понад 700 !онн IМlymі~СIJ1И ОІ,ІІ)IЮС1\a.ЙJнЮ' нашОІЇ Ші'ртії, ни Жердівського ві;щілка рад- біопалива, BlДpeMOНToBaHO, І за- JIfflIIi:нtсыюи<й КYlРС госпу «Бобрицький» долають склено 2500 рам, зв язано пЩцітрИIМ~ЮТЬ ЗOlВlIJJiu.u Н,Ю і ВiIf}'IТ-

ри райоwного .rraр"і,'ЙИOlІ1О1 aIЮJ1И1в,у, яюі ПРОЙШЛИ в ООС/І1і!.W(lвці ВІІІСО-

.\lОЛУ, Д. Т. ЧУ!>I<tк ст. ариЯ IКОМіУ!ІІЇlcт, Є. Н. Фе,ц$ІЙ р ejtaкrr 0'1) га,1еТК «Нове життя», Ч.'Іен 'бюро ,ра'Й'кому ПalprJlіі, В. В. Вла~l"НIІ\І~­ T(~I\(I!} раііоб' f.~\І1ШIl'н.R «СіIЛЬГ(ЮІІ'ГеХ!ll~Itа». Збори &КТИВУ ціл,ком і П'ОВI}j~СТЮ ох вал ИЛИ' рішеlliНlЯ ,I1PY~He.в,oгo П.lенyмlУ ЦК КПРС. lІ;р.исутн, і з ООЛИК'И1М піДН'elCе!Н:Ifя../d виюоН'аЛи Ір!',РllїЙ.ll<иіі гімн «IIJi'I1еР!llaціОIНа.л». 0-

ЧЛе'н ПОJllіт6юро ЦК КПРС, Го­

ВІ«'ЩЖуваlТИ рооеаду

!:!:j - - - , - - . , -----.q.-.q.~----,~,~,

НА П Е Р

~

к.а'lII}"Ol'И.

1011-

'РИІНІImКИ праЦЮЮТЬ У ~ змі-

18 сі'шя ц. ,р. в' ,ра:ЙOlННІО\.WУ БУIДIliIlJКУ К:У.'ІЬТУ;РИ в~)!.булИ'с:я з60-

-

Р.

,ню-тваРИlllllИщька &ри:гада. 3а

~'~~~"~~~~~~~~'~~4

",енно П. К.

прибиранню

мів. На Укра,іні меха.ніЗGвано у:же бли.зьJW 520 фЄJpМ. ])Ji;mш як 'у 200 ГOlClП1O\д:арства.х 'l'.Вa­

ОШD()ВНЮЮ

I1()СПИ;

кормів,

пі::lве­

лися за~ати на ДIJ'e'МJВ.ltу

ДІ) ю()му:нізму» раиону Мmto.-

обл<З;Cfl1i.

обов'язки по

тваринами,

ОВОЧ.В

, На зl}орю. актИ'Ву Та'J\а'j)ChIЮЇ і пmciд~ів, \ обл'а'бНIІ}Ї П3Jртjйн:оJ органfuзації з

приміщеннях, ВIliВезе.ння міс­ цевих д0<6рИ'В 'на поля, а Тa.ItQЖ ПІО реItЮН'І'У всіх меХ'а.Шзм,і'8 на Фермі. Внаслідок ЦЬОГО у IOOJI1I\OIC'm 311іа'Чі!llО поліпшилося використан,ня маmи.н. і меха­ :аізмів, майже ВДВ06 CJOOІІО'І'И­

машиН'_

alprМl1Fi «ШJl\Я1X НОВО()ДОСЬ'Ю()іГ()

СП~РУ',дЖlУЮТЬ

рок покладено

ДЛІ!

J)IМIЇJШе

На м'еханіЗ.lщ'()рів і дО<я­

ДОГJlЯдУ за

6і.1Jьше, IJIіж ОУДЬ-К(}ЛИ ра.mш. BopoтIJia за ВИlCокиИ урюокай

Для П'l)JJЖИВЛЄlНJН!l[ по-

БУI~е

I\hOf'O ІЮр~обладн:~ GТься БЛИ>lЬ­

700 ТИlеяч гек-

У даорOlМУ С'ГМllі. Ще вос'е-ни її п.ЇiЦlЖИIВIІНЯIО Н<І. 600

j

На

БУДЕ

У Г()IPЬKOМIY і Мін'сь!{у н'а збо­ рах aJIifI'И!В'У оБЛ<аClfDlf1( ІІ1aJрriЙIliИХ органіооцій З ДОIJIОО;:ДЯМИ в<и!сту­ ПИВ ГеНI.!іIМ.ДЬНи.й oeItp~a,p ІЩ КПРС Л. І. GJJiЄ'ж,JlЄВ.

ДОНЕЦЬК У Дон63JcU 'стоїть ~ .1О'ва Ра',lИ MiHЇ'L~11PiB СРСР О. М. Сllі'ж'На ЗИМ1а, а під скляними ~ Косиriн 3ірОЮИіВ ЩО<ПI)ВLДlі Нlа зn()дахами тепuпщь ВЬ~1fУМ6ТblСЯ \ paJ; П'р'им,о.j)С ыK О'Ї , Х a'15 aa)<OlВ~ ы' () Ї диха!НililЯ В'е~!ІІИ. Як і влі~ку, \ ,КраіЙОlВих ПI1<Р'1'і'ЙН іИОС ()j)ГalНa'3aцiii тут КИ!П<lfГЬ робота. На місяць ~ і C~a!JIIi~bK(}Ї обласної парт­

деталей

якості

перед

~

~ тарів

БІЛЬШЕ

на

~--:Г:~::Т:~~:"'ПЛlооці

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

50-

собівартість­

підшипникtI

паються сталі.

УКРАІНИ ТА РААОННОТ РАДИ

трудоміст-

виготовлення раз,

утроє.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РААОННОГО КОМІТЕТУ КП

підшипниковому

в

змогу

тарі ЦК ЮПРС.

продук­

раховують пустити до річчя Великого Жовтня.

О\jJ<Га'НIЇJз,щіIИ. )' х уч ас НlИlКlf

оБJгОВ.ОІРЮЮТ'Ь піДС'YlМIк,1f ГP'Yi~H'eBI)­ го ПМНI YlМУ ЦК КПРС.

в

тенстильного

комбінату

І

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Одностайне

ЧЕТВЕР

комбінату.

найбільшого

І ......................... "

.N2 9 (2548)

домни швидше

черга

фабрики

Пі.цкорюе ... о простір і час.

Рік вид~ 28-~

одержуватимуть руду з Со­ ноловського - Сарбайського збагачувального

наша сила.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Це світовий рекорд.

кілометрів. Тепер Магнітни набагато

і

мет-а­

«Запоріжсталі..

розсаду'

ранньої ступають до сів~и в 500 рамах

и-

.

І Велика. площа I1lД парн ; ковим господарством, обсаджеі на

деревами

за ніч

для

хуртовина

затишну.

все

Т'"

занесла,

зрівняла. Ледь-ледь з під снігу помІтні штабелі парникових рам, коробів і мат. Тільки й чути випари біопалива, ЩО теж J,ежRТЬ

у

кучах

під

Бути

в

Закипіла робота під руками двадцяти робітниць. Вони очи­ Щають котловани від снігу, кладуть короби, забивають їх гноєм та землею. На допомо­ гу прийшли їздові Іван НаКУІІ та Трохим Роговець.

Більш, ніж У 4 тисячах рам внрощуватиметься розсада. Об-

ювілеиному

соком v врожаю овочів. І

.

році

ви-

ШВАЧКО

. ,

громадський

кореспои-

дент.

Це н'І'ра.ль.нОГО

ІЮРС,

РаДЯIІІСЬКОГО

В І1іРJIIЙIfJl1ГИХ реЗ<fлюціях уча,с­ ЗООiptїв ВИСilIОlвлюmь Піа.л; l(~

лраl!'fllelНIН'Я ра.д'янсыихx .'Ію)!'еМ ,гi~­

но зу~тР'іrги ЖOlВ'l1НЯ.

50-,рі 1 РIЯ

ВеЛИlК'JГО (ТАРС).

4'.'.

ЗАБИВКА КОТ.JIОВАНІВ

снігом

Неначе все омертвіло. Та це 1ільки на перший погляд. Ось з'явилися ланки Натерини Ге­ расименко і Євдокіі Половко.

~

пооіт,ику

K'OМЇlreTY

Овочівники

другого

Налитянеької своєчасно рощення

відділка

птахофабрики

підготувались розсади

Заготовлено лива, 2200

в

до

ви­

парниках.

1ООО

тонн біопа­ солом'яних мат.

ВІдремонтовані

короби,

до

ванів,

вирощуватиметься

де

розсада

забивки

рами.

Приступили

ранньої

Хороше

капусти.

працюють

Марія .Адам.

котло­

Орина

робітниці

Гайова,

Моторя Нореневич, Галина Га· йова та інші. Наша бригад.! зоБОВ',язалась ювілейний ріК

жаєм

-

центнерів

ознаменувата високим вро-

виростити овочів

по і

по

140 стіль-

ки ж картоплі на кожному гектарі заlliріпленої плоЩі. На,{

виконанням його і працюєм за­ раз.

Р.

ШУЛЬГА, бригадир.


Центральний Комітет КПРС закликає робітників і робітниць Радякеького Союзу відзначити наступний ювілей Радянської влади

Підприємство

новими успіхами в розвитку соціалістичної промисловості, буді в­ l1ицтва і транспорту, в поліпшенні виробничої діяпьності під­ Приємств, у підвищенні продуктивності п, раці, примноженням ТРУ1I0ВИХ традицій спавного робітничого кпасу. (3 Попа'нови ЦК КПРС «Про п,ідготовк ', до 5О1річчя Великої Жовтневої соц,іалісти;ч,но: ,ре.во.1юці'ї») .

У ювілейному першин рік п'я­ З АКІНЧИВСЯ тирічки. Радісно відзначити, що

колективом

зроблено

ку

і

по

заводу

немало

дальшому

освоєнню

розвит­

8и,робничих

по­

ш

тужностей, технології виробни­ цтва залізних порошків, доведен­ ню їх до св'ітових стандартів. У минулому р(щі появилось ба­ гато

марок

мічних лась

нових

виробів,

Слово

металокера­

значно

організація

ЦеХОВі

поліпши­

для

праці.

Внаслідок усіх цих заходів річ­ ний

план

дукції

по

здачі

виконаний

товарної

..............................~ ............................................

про­

організації І стаючої

посилення ... пропаганди

рі-

карбованців

бшьше,

ніж

становить

; понад

тисяч

100

бованців.

Продуктивність

зросла

123

до

ханічному

нари,

ТИ Я/{ову МихаЙ!l')8ИЧУ свої!V! С.1ухачам. Він знайомить їх з

на

я/{их

цію. Досягнуті результати

розгортання З:\1агання на

початок

в порівнянні з минулим роком

на

-

проценти,

123

металокерамічних виробів

в

зобов'язання

Радянської

на

шено річне завдання

22

грудня,

план

випустивши

ПРОДУКЦІІ

бованців,

Ви,рі­

виконати

в

на

числі

Праця

.

цього

не

arlTaT?pa

даюvть

хорошІ

дбаиливо

ПЛОДІ!,

пlдтриму~?ь

СлюсаРІ

зразко-

Фото

соціалІстичного честь С.1авного

квІти, що vприкрашають lНCTPY- , :\1ентальнии цех . ~

Я роЗПОВіВ про роботу .1ише

До иедавн.ього часу в ком : -

татор .

вони

Єлlзарен/{о

проводить

систе-

бесіди

партійни!'.! слово,! ~ ТОВІного

КЛИЧУТЬ

тру,.\іВНИhів

ДГJ

J..1Я

Н?ВИХ .звершень В ДРУГО:\1У році

3

ЗРОЗУ~Іі .10. А дже бригада 3 ві " -

ЧJlен

"

до

КПРС.

зекономити

4Н тонн,

кольорових

-

ПРОфClп'і.'lliова

с..l) , '\а~lИ!:я

.............................................................................

кар­

тонни,

t"лсктроенергії 180 тисяч кіло­ Lат-годин, умовного палива 18О тонн, ІВОДИ 30 тисяч кубі"них того,

щоб

виконати

~

вста­

ладу

перша

черга

металокераміки. У З9'язку з рос­ том ви~обництва залізного порош­ ку

,

РОСТИ"<lе і потужність цеху за­

лізних

порошків,

меться

обладн, ання.

Планується закінчити також бу­ дівництво ряду допоміжних цехів. Паралельно дбатимемо і про бла­ гоустрій ку

території

заводу,

виробництва . ЯК і в минулому, так

і

щоб

вивести

планово-збиткового

Та

це,у

ВИ.1 ..1И.1!!

ПРIlIO,l,:щеГ:IНЯ

Д.'ІЯ

черво-

Цех залізних п()рошків для нас

був і

залишається цехом творчих

ЦЕХ

будин-І

і

ЗJроБИ~lИ

червс;ний

IIt"Вlni3l H aHI1!:'d ,

ір обо,и

ві.1Ь!JИlіі

Jo'

час

1ГІ0фарЮ}lва .1'1І,

ЙШ.1ИоСЯ і С1!С'Ї ...................

ЮК ,

Т,

ві,].

.110;,

СТ':ІІІІ,

П . ;J.лог\ .

з..-іа-

......

Р. ПОЛ ІЩУК, заС1')1П,НИ.к ;щректс'ра по еко-

НО'\lіч'них пи,т,а ннях

порошку.

8артісгь її ка-

пітального ремонту становить 42

мотну Jз азбестом.

лів

відводу

З двох

в.зялись

кана-

їх менши,ми і збільшили жорс т "ість. В зону висо'{их температур почали класти хромомагнезитову цеглу. Всі ці роботи "РОВОДИЛИСh із місяця в місяць без збитку длq плану. Стійкість печей збільшилась у два рази .

Багато зроблено руками цеховИх

раціоналізаторів

BPi-1

ра'~іои.аЛіза~ОРИ ' 1 заному ~ .•техноло~ічну. лінію,. і Москал.енка, ПРОПОЗИЦІЯ за ПРОП03ИЦIЄЮ ... І на- «козли» ВІДІИШЛИ В ІСТОРІЮ. Рацю-, слюсаРІВ А.

І віть складна

конструкція

печі,

важкі температуриі режими її ро-

рукцію напрямних

псчі, зроБИЛIІ

М.

В.

В. Шепетовського.

hалізатори замінили також конет-

ма,те-

Цех, \І'іркую собі, на завод! переlдО' ВИIІ, план мн,нулого

ROHTPO.JIEP ту ко~юреооріі В Олександ, ра АНДорі.

Д.

О.

ПаВЛИНІІ.

MaTBi~HKa,

Горєлова,

Б.

І.

На всіх технологі 'llІИХ діЛЯlІках

СИДОРЕНКО, секретаря

Фото О.

- Що ви, можете с,казаТI1! тю цю ЛIQJ,ИIН'j' ? запитую. . РОК У DИIКОН'зIВ ще 24 riJу'дН'І. Т,ру Процен'Гаl\lИ ЙQIГо працю не ДЯТЬСЯ в ИЬО:'dУ робо ГНЩІ .1Ю.1И. Є І ВИІ\I,ір' яєш. - 'lJoїJ.дiпов.ів В . д . Шев­ НЗолисат,и.

чен"о.

на-

P6MOH~

ЖИТТЯ' 1967 року .

Ki.lbiKOCTi і - СoOlВоіость . Коли Я ЗУСТ'Рі,ВQЯ з Ол~с.аIНlДРОМ _

Контролер

я КОСl'і З,рООл'6НОГО Н'ІІ'\І

Андр'іЙОВJИJЧ6:'d, гаєчки,

-

в:н

І'ВИНТИ'І<И'

ПО.10акаО! .

Р6МОК1'уєте? Ремо,нтую ...

питаю .

і

працюють

СОВІСТЬ

роботою всі 3dJ.OBo.1elti» . До цих фактів ЗН3;Іоби .1ИСЬ та­

кож слова ;:\IIpeKTOpJ за,воду, як; R!H

О.16юсан,JJР

,Е О».

Тов Зjр иш.і

ж

говорили ,

ГОВОРИВ Н3

тр} .1 0 В!lХ

ШО колн

УРОЧІІСТИХ зборах

Аilщрі'йо<ВИ'l рок, .В

лише

за один

авої

40

раз

з

м:сце

ДО тієї ЧІ\< і'НlШОЇ роботи ОлексЗlЩЦР АIЦі!J':jjовИJЧ ДQlКJl8\дe БМ';h'НЯ, рО'бо-

поважної nplf'll1!fi'lI З\(;'Н'И,В роботи.

тою ВJc i за.10волені. \ПовертаЮЧ!fСЬ ві д

Я Зо;JОЗУJ\lr.в, що таК!"\І ЛЮ.'lЯ:'d :.lОж.на не .1ОВО.'lIПIІ процеlf11ів.

т,

Ко.1еСНIІ-

кова, я ,на заВО;J,ICbll\lііі дошці по I!lOP\l ви'ро<бі1ЖУ. воn!! й без цього llioаlНИ п06аЧИIВ його no.pT,peT. у даРНИf1 к,омун,ісшч,ної

ui, -

говорив напис

згзда .1ИСЬ

~leH'i

С.10ва

працюваТЮIУТЬ з повною в,і..1J.ачею прз

,СИ .Т.

ІI!JН,ИЗУ. \1

робі1\НИlК!VВ,

8. ДОЛІН, робітник.

ня

ком-

Срьдін, а.

невгомні

шукачі.

ШИХ1И

в цеху

піддонів

від

IІригорання­

авт()матичне. ПодаЧl піддонів H<t лінію потоку - механізована. УІІ­ равління роботи печей стало більш надійним, зручним, досконалим,

--

головне Зовсім

а

безпечним.

недавно

пропозиція

запровацжен'~

по аВТО'lаТИЧllій

пресовці шихти в піддонах. забезпечила високу залізного порошку,

П'ЇД ­

Вона

насипну ваг:: дозволила на

5

кілограмів збільшити

з

піддона,

підвищити

його зйом

якість

про­

дукції.

У цьому велика заслуга товаришів Дешка В. Г., Горелова

А.

В., Сага на М. А. та інших. Сьогодні

«floro

П олаl \! мое ь? Ні, каЖf'.-«П' D,едва,р і те.1 Ь­

йаВИRа КОJL&,IfИlкова.

-

19 січня

В.

!\a .1~ 1-

.\'\

зараз напівавтоматичне, змазуван ­

Наприклад, піч ві:\новлення за- подові плити почали сипати ша-І

Іду я до ,Р.ачальни.<а цеху паlРО­ Лr>l:т а чання т. Шевченка В. Л . ІНЯ-

НОВЕ

П ароД ~но і, і,іJ.ll ІИХ

Дозування засипки

JIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIІІIIШIIШIUIIШIIIIШПlIIIIUUШIIIllПШUUШIIШIШIШIIIIIІUUШIIШШIІШIIІIIIIIIIIІІIIІІШIІІIUШUШIIIIIIUU

ло

О К о'р еl , ;чеНI"О, Т . Cl11-

сомольської організації. l -.-.-- -............ .,.- ~

цеху

по ш у к І В

І'оштів

!!!l са'Ти: про с.lюсаря

3;:>fюд с,бгЮТі>С\1

--......--~-......-~~-

зробити для робітників.

~leHi

CiI\iO.J; я.1Ь1ні

заступник

Х)їJ.О' Ж;НIЇки-еll'ТУ-.

~

за,до-

3

і'\1 ВI1!СіТ)';'; Г А СТ[10Я, "Л Ли·

,к:утс'к

л абі.1,IІ' ЛlI

ба'Я,lІа.

Особ.1Il'!Ю

П'Я·ВЮІ.

І ка, Е. П. Котова. О. В. Клесаре­ ва, Ю. Ф. Бокого, печових Г. П.

порадив

Дl3венять

мело.1:Ї

Т ИСТ ІІ,

га-; С. Ф. Сидоренка, Е. Я. Попнчен­

кого

Bi,Jlno, ,",і'сні '

В .13ШТОВ\'ЮТЬ

С11 :Н і сте.1Я [10ПОХ:'dу,РІІI\I. Hen ,)!!Та tte '~e вля,ха.1.о юнаД'! Вlчат . СВОЇ\lИ' с 11.1<І,:'МI

ЙQIГО

відпрацьованого

Нача.1ЬНИІК

Тут

f3iечори

ШТ)'Nа'ту,рка

тисячі ,карбованців. А чого кошт~t ІЗУ залишений один. ремонт 10 печей? За економію Рихтовка піддонів на пресі,

ловому масиві, або геплотраса від

про

f

І

,KOl\I'CO:'dO.lbUii

Ча,сто IВО'НII проводять

ВО.1еl :IНЯ\1 віДfEl;.1,) ють роб:ТIIИки I\С1нце';:>'Г и. які ;J.:!<Я Н!ІІ,

котельні заводу, деснянський водопровід це те, що пла,нується

ріалу,

,НЬО\(ІУ:

Bece.~,i

Т В О Р ЧИХ

у рентабель-І пошуків. Бо собівартість залізно-

газетного

в

Ніде Iпр,аlВ.1И J.іти. Нt'lпри'в,а б.1!I,ВIІЙ ВИ'Г.1' ;'Д ,ВОНО ' \lа.1С> С'і';JЗ

лізного

ДЛЯ

час.у

диооути,

ЧІІ'Н'К У.

ки, гуртожиток. Коте.1ЬНЯ на жит-

фаlК Т !!

f

.~'€'I\-

беоід.

цьо-

не. Уже зараз ми закінчуємо скла- го ,порошку тут ще висока, хоч з;l І боти підкорились И!ВТО"<lНИМ шуДЗlіНЯ договорів на збут продук- два роки вона знижен<З маЙже в качам. ції методом прямих договірних 3 рази. Завдяки тв')рчосгі колекМуфеля запропоновано клеїти зв'язків. ТИ1ВУ багато .питань щодо техноло, не рідким склом, а сульфідною Одночасно багато одержать і ті, гії, стійкості устатку"ання виріше- бардою. Замінили матеріал підхто творить високі проценти. У І НО ПОзитивно, що вплинуло на подових перегородок печі. Заювілейному році буде здано в екс- зниження собі!Jзртосгі продукції мість карбурундової кришки під

ТІІ

бі ~'Ьш і·оТЬ

:-.!OJ!ОДЬ,

nIJo ,

читаНIН'Я

п ро ведеН'ІJf'Я

На фото: Г. Ф. Безугпий дає ПClрцу \lайб)'ТН1іш ГС l\аРЯl\' Вї.I'-

підприємство з

плуатацію два житлових

КО\ІСО-

,

і

'І,о р'}' Степурину та МИ'l\u.lі Киwковському.

му році колектив працюватиме над тим,

ГO ~10C )

Оі~nаlн,ізо'вано

• Ilій

J \[0.1 (),JЮІ робіТIІНlЧЮI По()П()ВllеllіНlН~.

естети­

в

т\ Т

'

napJI ,lIoНa І о;:>ган:защіі 'п,РИ-

у І};,ращого ТОI\3.lр.я п'і,J,щнreШ'І'ва fРИIГОIj)'ія ФРДОРОВIІ'Ч.l Везуглоrо за плеЧfml,а '11\НI:;щятИІ1llЧНИЙ виробlliИlЧИ'Й ст'аж. Br i')la ша:НI,]­ ' ва'llіИЙ В1 ете,рШН праці щифо ділиrrься сВ()Ї')1 баіГатющю! ДСіСІві, \О\1

удосконалювати­

встановлене

бочосо ДflЯ В НЬОМУ ЗЗ/IJ.ЖJ;J.lі .1.IO.J.!HO. дЛIЯ роб:ТНI1!КJ~В ,і liHже1-'~Рlно-техн.Ч'НИХ п,р,аll1JilВ:НИlків

1101'0 'K'YТIК,a.

вони

J

цех)­

.J.O

f f

ЧtlРВОНО\IУ к),тку

В об:,ДlНЮ перерву і '!liіс.1,Я 'ро-

Щf1а,ві

~ B' THНI:'d

ні зобов'язання, у цьому півріччі до

завод~ь,!(ом'\'

го опощарюють

1 КіВ

новлені плани і взяті соціалістич­ стане

Затишно , і I Ї1Pli'l1iTHO зар'аз ~

Рlзн.і,

та.1ЬНIО\l У

6ИL1а,

метрів. Для

б у.1И

~! оЛЬtt.lВ. Д.1,Я НИІХ В і,нс тр'у_,!с,\Нсторе

металів

0,5

рО3l:lЮВ

І

, ЧИН , 1 Па~асю<к на,\I,ю:ювайи красИtВJі каРПі/НІ!!, пан,но, I1ИГОт (',виml, Н30Ч,Н\ арjтаЦIЮ, ,

ві, д,ПОЧ!IІ:f'h). п,Р'll'Ч IШI!!

ЦИХ

· А ДI~'і,н : ,стТ\аUilЯ, ,..

~

виробів

чорних

4~-

Кол-

зіаости . КОМСО\IО.lьці А.

Але OIJJHa з НИХ, головноа" -

із металокераміки 30 тонн, одержати від знижеНJlЯ собівар­ тості продукції 38 тисяч карбован­

ці в,

CJ,lbJ.iH:J .

оо С в о І мис и л а м и

ДВОХ агітаторів. Та/, працюють Teni KCI\I' CO'~IO,l,Y ба1'ато РОЗІ\ІОВ І багато деСЯТnlВ IНШI!Х бійців ~ точи,л ося 'про не.10стат'ню ор· ідеО.10гlчного фронту, Своїм га'ні1ац ' Ю l<y.lb'ГypHO~O і З':'dіс'

Тов .

О.

, ___ - . -_____________________ -.--~

Степан Іванович Є,'1lзареНI\О працює апараТНИКО~1 бригади NQ 4 газового цеху. ВІн хоро-

понад

тисяч

160

тому

Hil'T О.lеl\СаНIД'Р УЛЯНОВИЧ СеГДЮІ-; працю€ фрl'­ al1iTaTOp, ~li.'IO несе С'.l(І,В IJ ііі,lьш'Jвицы\)іїї пра,ВlДИ В ~3.lСИ. I\()іЖНТ вільну ХIВ'И.1Иіі)" Р ОГ'; fHIII; ('1 ,та~ть{'я Jап(}Е'НWТИ ЧИСІІСЬ К'QIj)ИСНіИ'){ ДJUI. С)lС'.пілЬ!с'Гв.а. ' На ФОТ0: О. У. Сегпюк знаию\Ить ро6іll'Н'И\І\'ів pec\! OIH'fНlU~)! e Xa­ ІІ':"І'НШО цеху і\з :З)litС'Т(І~ ПЮIСТ1'НО'ВИ ЦК І\ПРС « Про поі ,\Г О'l'сIВК), ,1" ,)()-Р;'ЧЧ'Я Ве.1ИКОЇ Жовтне.В'О'Ї с'(}ціаЛЇ'С 'ГИЧІІ'ОЇ Р ~ВО:JЮЦ:Ї ». I;Cn\l)

.Jе руваЛЬНИіl;oQ\І . Та крі,м ЦЬCIГO 'Вlін -

Ч.1енами бригади. Має задово- п ЯТИрІЧIШ роцІ славного ~ ' fe б') .10 ПРИlм'щеНIІЯ _Д.1'Я п';:>олення від ви/{онання свого по- юві.1ею Радянської держаВІ!. ведеНfIlЯ ку.1ЬТ),роН'О·\JЗoСОВОЇ ро' чесного обов'яз/{у. І це ціл/{о:w М. І ВАН И ЦЬКИ 1'1, 60,И .

честь

влади.

має

стежку до сердець СЛУ'

4,6 матично

Колективом заводу взяті соціа­

ювілею

)Іо.l0,J,liіі

Є що розповіе­

еС1'еТИI\ОЮ, прово­ про моральне об-

ШИЙ виробничник Здібний агі- ПО.'lум'яним

а

раза.

лістичні

~!e­

наШІ :IИЧЧЯ радянсь/{ої ЛЮДИНИ.

50-річчя Великого ЖОВТНЯ .

У

:іросте на 146 процентів, в тому 'Іислі по виробництву залізного порошку

них

у

агітато.ра

хачів, мобілізовують їх на ви- ВІ!Й ПQРЯДОК на СВОІХ ,робочих /{онання виробничих плаНіВ, МІСЦЯХ, старанно догл~дают~ j

ювілеilному році об'єм виробницт­ ва

з

виробничою дить бесіди

чі матеріалу. Та всі вони зна-

ходять

плану.

працюють

цеху

роботи з людьми, форму пода-І пропадає марно. ПОСІЯНІ зерн~

договірні зв'язки по реалізації ви· рОбів із металокераміки дозволив реалізувати майже всю продук­

п'ятирічного

розглядаються

Ножен

зус трічають

Я. М. Фісуна .

притаманний лише йому метод

Перехід піДПРИЄМСП'd на ПРЯ1мі

виконання

його,

Л~ІБОГО знач~ння надають робо-

аГІтатори.

процентів .

-

переДОВі

агітатора. ПРИВіТ!lО

РО-РІЗНОМУ

кар­

праці

В

шень ХХІІІ з ІЗДУ НПРС се· ред ТРУДіВНИ/{іВ заводу особ·

~nт~'аЛЬНI питання життя цеху І ПlДпр.иємства . .

передбачалось завданням. Еконо­ мія від зниження її собівартості

ВНЙШ.1а

В цьому доля успіху

115 процен­ ТІ агlт/{олеnТИВlБ. З агlтаторатів, або завод відправив у різні ми регулярно ПРОВОДЯТЬ сеМIкінці країни продукціі на 560 тисяч

на

партійні

кличе

І'олективу

нз.

порядку

цеху

-

денному

да;1ьше

налення технологічного

вдоско­

процесу,

освоєння

відновлення порnшка на прокатній стрічці, вдосконалеННІ! технологічного облаJ.нання (особ ливо розмолыого),' підвищенн* культури

виробництва .

А. УСАТЕНКО, раuіона .1іза· винахщнацnва завоJ.У

началЬоНИК ціі

і

l\

і

бюро

Сторі,"к,а піJ.rОТОВ.;:Є<Н<J ко· РЄ'СП ОНД€I' 'ГСI>КИ '\І П~1fКТО:l1 «Но­ вого

кової

життя»

ІІа

ЗЗВОд!

ло ро ш­

мета.1)ргіі.

.... nr..-.

=-

r

_

_


Постанова

ЦН

НПРС

«Про

підготовку

соціалістичної ре­

волюції»

ві"гун

знайшла

широкий

чому колективу радгоспу Ще ширше розгорнуnось

в

ТРУДОВИЙ ДЕНЬ

до

50-річчя Великої Жовтневої

робітни­

«Веnинодммерсьний». "IИОве соціаnістичне

ВЕЛИКОДИМЕРЧАН

змагання за успішне виконання зобов'язань дру­

гого року п'ятирічки

ювіnейнorо року. Про

-

один трудовий день розповідається на рінці.

СЕРЦЯ

пеРeJllр'а\НlКQві'Й

і,М:lі

ПООдlll'lщі

ють да ~piMIf Доя,рки. ПОЗІ~ВНІІ!МИ

р ант,:,в

СПИ'ТЬея

періой

дРсь

не

шити

КУ'

до

,.10гле,.1I:-В.

р~\)вався -

в

np0Тi!f

Вlпев:нено з

\ІИ'

за­

кож,н)'

ко­

ТQрішньог о

як

взяли

ПЄ'рШI1IХ

і

СТарт

про­

змагаНlНі

і зменшилися надої .

на

на

КJipOBцi ДОВ :,ВШtl

п',ятиc:tесяти­

річчя Ве.ШКОГО Жовтня йде в пер,с,,.1С1В1I1/Х "'\.. БеЗО\I.ерrн.а. Воиа 'на,.1ОЮЄ щ с\,.1ООи ві.1. зак,рі,П_1еНIІ'Х кор ів по 1Ї,5 кілс,граl\!а мо:юка,

А . СелlЮК по ПУ,.1У. Не н а,баlга­ то відстав і МОЛО,.1ий дояр Г,рн­ юр,ій МИlр,о,не'IКО. З траlВ'Н'Я \11І­ нулого

РОКУ

\lіIНlНИІ\І

ДОія.рем ,

ЧИJDИ

йому

в',1І

працюваlВ

а

з

пості,йну

ПI.,.1'

січня

дору­

груп у.

С У\І­

'n'і'НlНИЙ дог:rя,д, п,раіВИ.1l.не ,роз.дою­

ваlНlНЯ да.1И неаlБИSJ,Кl hac.l-ї.ДКI1 МИlIfУ.10 трохи більше дека:LИ, ! надої ЗіРОСЛИ до 14 кілограі\I'IВ на корову «До кі,НlЦЯ січня б) ДЕ'

по 16», ЗЗlпевнИ1В ,паЗIДОРI{»&15DЮЧИ 3\flalгання

з

ві!!

п'РИIСУТ'НI \. переД ОIВ'ИI К,:'В

першою

пе.ре, \lОГОЮ ,

.ГОЛОВНИІЙ

зоотеХНllК

.:J,<ЖЛЩдJНО

зупи.няєтblCЯ

ні пле).lінної HO~O фактора

С.

Ш,\I,аl1КU

на

значе.н­

ро.БОТIІ, як ОС'НОВ­ в дальшо,, ), збі.1Ь­

ШЕ\НІні ВІІІ;>оБНИЦТlва МО.101\,а і ~І'Я­ са . Кожна 011 !>!ент 3.1,К а і 'ЮРІЮ­ ря'ба ко.р ова д,а,є В.1.lвічі бі.1ЬUН' ма,юк'а, н, іж беЗIПОРО.1.на. Наше заІВдаНlНЯ в 1969 ']J'Oui \lати 11:.1I>КИ .пл·е\l,іIНIн.і. ферми, щ06 вироБЛІЯТИ на

КО,Жlні

сто

геКТlарів

р'о,ці

,НlЯ

пі;JJ\lО(ЖСIВ'СЬК!1іХ

в

за

р,а,хуно,к

ствах

і

значно'

ПОПОІВНИТЬСЯ

,.10 С~\lент,а.lками ' і

ruри,д!ба'н­ ГОСПО ,.1 а,р­

власного

в i,,.1T,Bo'peH,H Я \Ю.10чне

ста-

ЧОРlно-'ря·би'ми

к о р е'в а м ИІ .

ЗЕМЛІ Повняться

серце сія

бідони

радістю.

-

СИЛЮК

молоком,

Адже

Анаста­

вже добltлася

вих надоїв.

Фото

А

ЩО,.1Н'Я,

Р;!'IИIИIКИ),

ЯК

пудо-

Коз,ЗJ/{3.

(а,\lе TO\f)' llbOfO ,.10csiT'}\) (і\lвае

а

\11І зу-ст.рі.1И

тва­

н'а

феР'\lі

,.1И'рЕ'ІКIТОlр,а ра,.1 ~ОСПУ І. Фур.1У, г ~;.101BHOГO зuотеХН,:lка С Ш,\lатка ВанИІ ,р'а,J,oЯ'ТЬ бр ІІ'Г а.,.1 11, \ V феj)l!>!И Т.

Селюк, у ,

И:\

кра,ще

,:Lоя(ж а~1

l" ~ОТЩ)IЯМ .

:

П :Дlгот\вати

ЗГО,.10вува.ти і\ допомагають

ко,РI\!И

і

T~'T же на \І:сці

ВJIIПР3'ВIІТJI

lІедо.1і­

ОК,В и Р(:,blК и'х

а

ХЛ і БОіР-ОБ 'в,

ЛЮЮ\І

т' у р и .

ЗРОСТАЮТЬ

СНІГОВІ

,.1€I"ев'яні

щити.

рест'а,вл'яє З го

іх

на,

ра, ннього вечорz,

т,ра ,к,то,р

го

інш

ра,нк у

не

на

Ла з еб ll Иfi.

,к)" р·са нт

Л\и\а'йло в

(

,к ожного

-

сніГОlві ра,х,

а

на

П.l011\ах

" ; ',.1 ост аль

BO.10[l1!.

вt'сною

ЗОЛОТИй

ФОНД

ЛеНlнська\!,)' велика

ВРОЖАЮ

В ; ,.1,.1ілк),

сп а ру.1<!

ІШСО­

BorHe-

з

lleHTpa.їb ­ зберj,гаєть­

ся

п оt:I ВНИЙ мат е/ із .1. В кожно­ \1\ засіllі С'ти''\ет/ка. з ЯI\ОЇ \IQЖ­ на ,.1і з наТІЮЯ про на ЗIВ'), і кі.1Ь­ КІСТЬ ,.1aHoi ку.1.ьrури, КОНДИlці'й­

І', с ть,

r..l ,alcll icTb ЇЇ. нас

ПОВН ' СТЮ з ас ипаlні на­ crpaxaBi фОН1И, гово­

р!!'тЬ заlві,.1УЮЧИЙ C,K.1a,.10').I Д КОН1ратеНIКО. В Нlаlяв,ност'і Є 34ї4 uентнери ЯРИ'\ r.:-.1ЬТУр. Все на­

.'ІН 'в

і виссlкоякі'СJ{IQ пше'шцю і житu. Яlкі ВВІ·й,Ш.lJI П',,.1 ЗИІ\ІУ В ,.1OQPO\lY

поча .111

СlІlгові ва .1lе \ ! .lЯ \J~IТII\! ('

ТІ;НI'в.КI1\ чаlтеР l ас1:' В ,че З(\Р і.ІО С\Оlll llще . Тут

Ще КJII

ВСТРО'І\

СIJ1ігоза­

1200 гекта,ре'х.

(жре\lИ,

!larOpT<1T lf.

чить

наlгортаємо

П')ОВ С- .1И

повт орно КІІ Отже .

На

ПОlмі'ЧНlI'I(

100-120 гeкra­

всього

тр 11,\1 а JlН,Я На

н·а

'ЯІКО­

хва .lIЯТI>СЯ·

,.1'НЯ

ва.1lКИ

ПО І ' я

ТРЗlК'Нl"ИIСТ й о го

за·К.1В1.:J,аIТИ

п'ооеіЯ.1И'

з

причеопі

СНоігона,гортач.

В

'п " зньо­

.10

-

що

К .l30СУ,

д,Р) I,О ГО К.13С .'

ТО\l, )

цеН'Т,l1е-

2133

решта

Цеой і СТ ОРII'ЧНИ'Й ДСIКlу ,мент,­ гово рить з а В ; .1.УЮЧIІ' Й \lа,истер'Нею ГОкорина. за· Пd.1ЮЄ нас на 'НОlві трудові ді.lа. Наш' ремо,нт­

-

\l і сця. і

схо,.1ИТЬ

«Т-74»,

восени

ОСНОВУ:

і,

наКОПlI!'ЧСН ­ брнга,.1Иlра

С. По.юВ'm із авої\l!!' .1Ю,.1Ь\!И пе­

пеl;J, I IЮГ О

міlllН'У

шту'к

500

устаНО,В.1ено. В чі,р" ІІ Я сн і г\' ПО ~I'ічнИlК

;1 11

ку.1ЬТУ IР'

ВАЛИ

На ба,Г RТI>О\ пл оща'\ у пол і !З'Иі.'li}! ·іються Н3l!1і,вза, чст ені ('ні,го\!

КОll1lщіїlне.

поча.11f

за,Ве3€1\10

\.

те';Jф()ІК()\lIПОП пі,.1е під пізні КУ_1Ь'

У аі н ні і

',.1 \,юч!!

в

сі,ння

вони

доб­

в тв а,рИННИЦl>кі з а ГОНІ! 5 ТИІСЯЧ тонн торфокришки Утворениіі

юві.1еЙниЙ всі, с ,і.1іУ

Н'!ІІШ

.1іста\1И

НІ:

і

(..10Iва

Сlпеllіа­

з.а

ПрИ'К.1а-

до

пі.1.готу'вати

ВСі

ПІосі,вні

пе.ршог о

тсвчі

роБОТlI

От

і

в

цеіі

і

за.рав .

день 0 1 11а

за

0,.1,.1OPoO-

НОЮ \Ічать по за,сн'іжен,и~ га\ аВТСІ\!аuшни, ВШС)1'-;-Ь наповнені

.'Іобрн.ва,\!и .

Ос!, порається бі.1Я ,lщріl В Гарбуза. Тарік. нцої,вши ВІ ,.1 К1:>ЖlНОЇ З НИХ пQ 4468 кі .10пра\ні'В

бу.l.Ь,.10зер,

Спеціа,.lI>НО СТВО-

рен,а Сіри.га.1.а ,.1iE

жен,ні

дв :

тракторНІ

15-lї

"' а lШll l'іост Г ;J )lПОЮ

раЗ.О\l

n'p'o,,.1OBJK) є

поставлеЩl

ГОТСllносгі . Тут же

на

лінійку

на 'J и,ваю ,ь

прі з внщ а елютра,кт ор ист і'В Г. Щер,ба, ка, І Ка р а ,lІ,.1юка, 1\\ Тов с тен,ка, С. На с тИ'ча та і'НIШИХ, які в.;,дЗJlачиЛlНСЬ на пере,.1ОВИХ ви'роБНlI'Чlшк і JJ са'р'в, кова,l 'В, \IОТ С'Р ІІ,стів,

ремонті, а зараз успішно працюЮТЬ над ТИ ' \!, щоб до QеРIШОГО березня піJJГ О ТОВИТИ всі тра к т'ори

нею

обі.JJн,я п еор'е;> ва , а бесі,да . Загу.lИІ дlв,и,у,ни

і

і ве.рста,ти ся на всіх

Робота

продовжуєть­ в цеха,х

.JJ і .1,ЯНlКЗ'(

і поза НИ'\IИо. М . Р)lба,Нlка та В. Бе:.с\lе р тниіі пр, ип! пили ,.10 ремон'ту СВ О'Їх ко\!баI Й!JIів . і I ШІ: \1€'х,а,Н'I'затС\р' н щ е раз пе.резір'ЯЮТЬ сі :rьгоспмаШИ'IІИ, З,\І'ащ) ЮТЬ і став­

л'ять

на

ЗИl\lов е

збер:гаНIІЯ.

На\1.В'Clрі ~)';H C,BfU'ja l!ив.1ИВИЙ

П:'ВlI!:ЧJlШЙ

1'\lе пр'о -

вітер,

1аХО\1 теоПЛИ,llі

а

пі,.1

СПІ)авж­

ня Ів,есна На стела,жах буяє чор­ но-зелена соко,вит,а Цlllб)'<lIЯ. час у,

нк

Т€lп л иці

га ,зове опа.1е!r.ня.

каже ТО.О

переве.l/И

теП.1а

ІІа

вистачає.

віта"lінозна,

пе;Jе1

з е РНО\1

ра,.lОнова-

СС'б о ю

по-

х.1іБОjюБll

і \ опіlННО їюго внкон у ють.

вона,

пос.і.lа

,.10даl1КОв.о

на

їх

піДГОТОВЛЯЕ1\10,

добре

літ, р

по

\-ОЛОІ(а.

запарюе\ю і здоБРЮЄIМ,О удіifним

ка, м.і,в

коровам. та,КИ/\1

що J!,a€ \!О.юка,

на

ЦЬОIМУ

,.10бу

28

збільш) ю

НАШ ВНЕСОК

JJO.10fII -

Що іі

н е \юв

говорити,

на перо М Б I Т,НИUЯ.\1И

з

ВО,.1И.

цнб) <lIЯ КУ3Ь\lИК ра.з о'!>! 'J ро-

В.

,lобра

є,р,\l о .lенко

і

Н

А

Коз а·ка.

роЦі на 20 ТJ!oСЯ-

\1) ть.ся р а Н НІ овочі Ka:;J :\ aCII ,.1.1:Я 13 ТИСЯЧ к в а ,,.1,Р <JТ,: Ш\ Ч С' Т'Р 'І!! є Іі НЗоЯ, В!lОС Т. І )стзнов.1С1'!і, решта­ ВНГОТО'В.1,яютьсq. От /1(', ст:ворюю­ тьс,я

в,сі \ МІ()'ВИ .1.1 Я того, щоб вираС111ТИ ' і i,.1~ТJ! 148 танІН ра!!

нь о' і

Г ОР ОДИНН.

МАйБУТНІ МЕХАНІЗАТОРИ В

!!иніШЧЬО\l\

.ТУЗЯ~

роаі

в

ГОСПО,.1а;ХТ2 J

)с'х

Гд­

ПОСИ:lJII.ТЬС,1

\lбаНI 'з а ці' я ТРУ..'І.Сl\lістки \ РС'біт. Бі.1l>шість З НИХ по ви 'рощенню !шс о'кого

1ено

га 'ти\!е

ІГО

врожаю

на

П .1ечі в і ,.1

б)

перек .1';]-

,.1,e

маши" /.

Це

\lеханізаl0рі,в

наПр'ужеНіIЯ.

ВIІ\\lа­ В('.lll'1\О·

Поставлено

пи­

тан,н'я П) О якнай,ПICJiВJ:іше в,!IІКОРН­ стан,ня г)сеIJИlЧНИХ трактор:'в

Щоб

А ТУТ ВЖЕ ВЕСНА

леі}lII О,I\.lаСНIII\1

так " ЗdВ.1аlі'НЯ

В IІнніШНЬО\l\

3 а,к';' НЧllс1ася 3

Фот о

ча, К'І3 ~ ,.1ратни'\ \Іетр&'\ ПІД ПО.1і· е'J'Н .1еновою II.lівкою ;ЧІР С Щ) взт!!,

,.10 роботи

теж. У\lіння ж І!е позичати. ТОI\I"-ТО ЇІ росте наша

,НІІ' \ С О РТ'В -

Ось робітниці зеленого господа,рства Віра Миронівна ЯРМОЛЕНКО, Марія Іванівна КУЗЬМИК та Надія Кирилівна КУЗЬМИК збирають перший уро­ жай зеленої цибулі.

зе\l.lе о БР·ОlБ­

поrПОР,I!\ ОЧІ:'СТ,К) по с іВ\lатеріа.1)'. С ЯТИ ті.1ыии ВИСОКО,;ОН1И.U ЙНІ!~І

.10паПI. ста'ВIІ ,lИ

автсс а,\lО.ски-

І .. Є :ню.1С I I'1\ 0

робlТНИЩ Ь

зелень.

ор'га'Н:'З У' вати

,.1S " З\liHH)'

р'О'

бату, потріб н і K,a..'!.jJ IJ .10 підго тош,ки і х ПРИСТУПИ,l!! Е' ралоспі. В

:, аТIІШНО\1\,

юнаlкі'В хають

К.1а.):

ГО.1о.в'юго

госп)'

Сf~.'ІИТЬ

Вони' зосере.:;жено

}\\.

і'Н,жен е,;м

Бо,Рllсен,ка.

20

С.Н··

ра,'],'

CTa;JaHHu

:консп.е.r. Т УіОТЬ лекц і ю. Сере.1. К) р­ санті.в ЧИI:l1а,10 таких, я к і М!Пlулоrо ЧІ!

.1 і т а

б).lИ

пр.Н П .1ювача \ІіІ

В'іКОН\ ва. l !!

Tpгl\ТгpHI'/\ вачки, ЯІ(і нізатора\!!1

іJllші

БРНlга,.1а\. Вllріши.1!!

роБОГIІ

Є с тат!!

іі

R но

\lt\3-

Навча,I!,н-я ПОЕ,.1НУЄТЬСЯ з пr ак -

ТИ'ЧН'ОЮ

роботою.

К}рсаl\ТИ

бе·

K)13b).l!lI< вже вирости.1И' і З,.1а.т' р'У1'Ь акти\Вну участь 'В р'е\fCI!!ті .Qпостер'іга,є\!О на то,рфовищі БУДЕ ВАГОМИМ іі 20 lleHTH e,pi'B _ маіі.же ПО.l0- теХI! ..к!I. Прий'де B~Ha, і на показнику перше \lісце серед ВИІНУ NBap'Ta .lbHolfO за вд,а,НIНЯ. траЮОРІІ СЯДуТЬ МО.10ді механі,.1ОЯIРОК район). Зараз на~оlЮ€ Рожнівського пі,.1,п,РНЄ\lства р:обо' мехаIНI:, затор" ,в. Ю. є.р,VlаIКО'1 В \10'йстt',р,ні о.5і,.1НЯ перер- І На повнии ХI,.1 РОЗI'орнула(:я заIТ~РИ . . IЦО,.10би по 15 к,і.10гl ра,\І і,в від ко­ ту П'іДj.-ортае в купу за,ГvТОВЛ€lні тут ва . ТраIК ТО.рисТl!. С .1юсарі та ІЧ- п і ДГОТ0і8lhа []а Р НI!~J\'ОІIЮГО ГОСІПОВ I ,.1 Clв!Та,НIК У до вечора наси­ рови. добри- ші е,пеціа,1011 з і б ралиlСЯ на'вко- ,.1арст,ва . 12 ти о~ч ра\! .1 е іКjlТЬ ченн'й ТР,)-,ДОІВИ,Й день веЛIІ!JЩJ.И- ДОГ,'LЯ,да€1\Ю і f Q,.1y6\10 своїх ТI()РФО,-·\lінер,а.1Ь1lю-аміачн.і се , ( р е т а.ря па, [JТ- 1 !І3!lюгот с.ві, 10 тисяч з НІІ,\ за- І ме рс ьких х .1 , бо.роб і'в BOIНI] П/j)апі,.10П:q.них. розповіда.є Гао.1И­ ва, а Л . Ч ерка.ськиЙ чеохаlнічною .10 з а С Т \1Il'Н· І :,К ,1 а18l- о.ргаll :l· з,а.ціі К. Во.їИIІ,ка. ЯКИЙ ClклеН\і. ВИГОТО·В.1,е lllJ 9,5 тиояч і І uюють, вча, ться на курсах т/ракІІа Пе1ірівна, таlК, щоб і ВЗИІ!>!­ лопатою навантажує їх , н а КУ мати ВИlСОК'; на,.1ОЇ. Коомів не ТО\lа'ШИЮJ1. Ось пі.дві,в с.ві·Й са'\lО- знаї10\ШТ!, Пlрll'С) тні, з Поста'IІО- СОЛ'ОI\l'Я~И\ \Іат, за'ВCJЗИIГЬСЯ біо-. тористів, піJJВ'IJ1ЩУЮТЬ ової з.на,н­ Розпочали розі,г;рі,вати /IІ IЯ . в аГРОЗООшко.1і пеореід.ОВОГО T~'K вже й багато. Прип~,,.1ає на СКИlД ,,3IЛ-555» водій д. БУ,lах. І вою Цеllт'ра.1!>НОГО KO\liTeTY ІІ'IJ'О па'.lИВО. і кузов за-І ГJI.1Г O TOBKY 10 п'lТ.'ІеСЯТИРI,ЧЧЯ ЙОІГО, заби,вати 'в траншеї. Па,р- ,.1GCBI,.1). І . ВСЮДИ 8',.1'1 У в,аЄТIЬСЯ І\ОЖНУ КОРОВУ: 10 Ki.10rpal\li'B СІІ­ Декілька Х!8I1ЛИН І Вео.1ИI,ОГО Жовтня, заl В1аНІНЯ\lИ, НfJ1КОВОДИ п о сп і шають. бо з 23 січ ' ПО'l.тичн е І TpY,.1oBe піДlнесен'!!я . .10СУ, 2 Ki.10rpa\1fJ1 с іна, 5 к,і .10· павн-енИ'Й. сі'dба р<Узса111 І Y!:re Р'''' ювілейний. - Це вже сьома XO,.1Ka, -- го- що С ТОЯ,;Ь пере,.1 :-,ехаlизато;>а\-ІИ І НЯ розпочнеться грамів січки , к іЛОГ(Joa\1 КОІ\ІІбіКQР­ отже. за сього-' \ I()В I.lеИ' НО\l) О()Ц!. р аиньої кап усти. , М. ІВАНИЦЬКИй. му, як основного. і ЗОО пр аl'!іlВ ВОРИТЬ вод ··Й, молока,

,.1ів.

В їі РОЗП О ;:JЯ1-

з

Надворі тріщать морози, круж­ ляє хурделиця. В теплиці ж від­ чувається весна, буяє lрозкішна

чашИІНИ ,.10 роботи. І свого ,.10TPJ!o\-13.1!! ВКЗlза,на - - - -

[]С'j)ечистк) 300 цеНТlнеоР' IВ зерн~ і СК.1ЯНИ\l З,.1а .1fl на а,наліз в l\онтро.1ЬJЮнв'сін,НІ\ .1а()ораJ торію. ,IJе.Нlа,че все

тра.КТОРИlстаl'-'!И,

і,НШИIМИ

зобо,в'яза .1ИlCь

те'\ніка

по-

по'втор!!)

з

т'а

б і .юце,р ;.;:ів.ц'і8

10\1 січня

.'1ек і.1ЬА а

за,Ji! ' НЧIlЛИ

раЗО\l

КСl\lбаЙНЕ':;Jами

стані, під весь ЯРІИ'Й К.1И'Н Пі""Н'l-1 :о.роби.lІІ .1,,!Я ТО'ГО. <іlОО І ця па;>- Не ска.РЖИ\!ОСЯ, .1,ИІ зяб. Не П>рипиня.юТI>СЯ пi..:tго- ТІЯ 'юрна бу.lа п е;JШОГО к .1асу. І робl,ТНИЦЯ 1\1 КУЗbJЩ IК . -З

r.1I. Г.

Н<1'С.11

тонн

29

вирі' ши.1И ві,.1;Ш3ЧИТИ Ірі,к В!!СOlКИI\І врож;.J Z \!

СЬІ\ОГОСП(),.,.1а Р СЬhll~

(а так

тве;;,IЯТЬ

п РІНІКЛ а ,.1

,.10бри'в,

-

ЖИТТЄДАйНІ СОКИ

,веЛИ,КО,.1IІ,мерчЗlН и,

ПО.lе

с.lіДС' \1 зatваJ!тажують с.вої а.,,­ ТО\l,а.wИ'НІІ шофери І. Г Р ИІК)'!!, . ,К О.1а та Іва'н Ва,с ю "lИ" В цей де нь ви,везено 220 то нн ДОQ;>ИІВ, З п очат. ку \lі·(),jЦЯ 3 ТІІ'сяч і . - У ci'lHi. я,к і пе,ре.'liбачено прафіко\!, розпові,.1ає ГО_1<О8Н,НіЙ a,:- РОНО\l П Кузь\!и,к, бу­ де Д Сіст а'Всlено в ПО.lе 6 ти(:яч тсн Н т о рфО-~I'і!l'еора .lьно-.а!>!:іач,нис'\

сі.1ьсык-­

гоопод'а,рсыихx угідь по 950-1000 цeНlTHepilB \lо.'юка. Вже в нин,іш­ ,НЬОМУ

У

..,tl!-

на КОРОВУ.1. О соціа.1іК:ТИ'Ч'Н,О\lУ

честь

вивіз

РI!В .

зобов'яза­

сіЧJ:IЯ.

,.1H'B

щодоБО!вн на,.1ОЇ 11 кі.l{)<граl\-І і в У

худоби.

ЧО\!)lСЬ

рік

на

,.1Н'

ли-сь.

і

утрима,l/НЯ

надої

кілог,ра\lі'в,

100

ро­

Ke:JiBHII.Kal\1 гос­ ЗИ).lа ......:. від.nов.~да J1'Ь­

ПОl,а.р ст,ва. Н!!ЇІ

ВОШі

непогаlНО :

наво,.1ИТЬ

,РОВУ Нlз,дОЇ\,lИ по 4019 ,кі.10 Iгргl\\ів мо'лока. Ці успі'х.w пот,р/ б н'о за ' кріпити і П-ОМНОЖІ!ТI1 збі.1Ь

пеj)ШИ­

кре.млі,ВСI>КИIХ

пр'IІІСТ)lпа.ють

боти. Не

З

ПеP'€lдlювілейний

-

К:JfЧИЛИ

і ГУРТОіМ, прО'Топтуючи- стеЖIІШ 'в сн:гу, ЩО за ніч ВИJпав, пр,Я!\ІУ­

ми

сто­

робот'У llв.аРИНlНИlкі,в, ,KO'!I!КpeTH,i ЦИJфри, фа.кти

НFСПОКІйНI 1:)

цій

Але сі'Чк\

Високо­

я,:.;

Жа\!­ Ki.~'ccpa­

,.1а,ваНI<).

Впевнена, що у юві.lеЙНО\-IУ році на,.10Ю ві1 J;ОЖНОЇ J(С'!)()/;ІІ по ~500 к:.юграі\lів :ІІО.10ка Це б) ,.1C nН' трудаВІІ'Й подарунок \laT~P<'3іт.ч~зні . В KiMHaТli ,віД110ЧИIІКУ на, фер­ \ІІі K~pOВlCbKorD ВЇіддіUJIка зібра.'ІIІ­ ся тва,ри,н,ники брига.,.1И І . Се­ люка, яюій ще торік П'рисвO€но зва"І.НЯ комуніСТIІ/.fНОЇ і ВІручено перехі,дний Че;рвони,й прапор рад­ госпу. Під,во,]ятI>СЯ піДСУ'\1I Ю! ес­ ціа.'!І:СТИЧНОГО зма.ган'ня за пер­

:J.l y

декаду

діЛІКОМ

Ф.

січня. Базев,

На

рожнівському

напружена праця

KE':p ~ Ю~И'Й

ві.1.­

поля

ГОВ(',рячи

ПІ;>lJ

москидів

звідси

по

торфопідприємстві

(на фото зліва).

щодня

транспортують

220-240

тонн

кипиrь

На радгоспні Видії

автоса­

торфоаміачної

маси.

Щоб життєдайна механізатори

ЗЕБНИЙ справа).

Іван

ВОлога залишилася МИХАйЛОВ та

проводять

в rpYHTi,

Василь ЛА­

снігозатримання (на фото ФОТО А. Козака .

НОВЕ 19 січня

ЖИТТЯ 1967 року.

3


Вечір-віkmорина

БіJlИ стародавНіх стін КраМJlИ Лорящ з к.РЗСilОЮ

пJJ,()ЩeЮ ,

Тут БУlде

оло,р )д,ж.еНО

в Русанівській середній школі с raло традиційним нагородження класу­ переможця кубком та золотими меда­ JІЯМИ олімпійського чемпіона, нашого односельчанина В. П. Романенка. Не­ щодавно відбувся такий вечір-віктори ­ на, в якому брали участь учні ВОСЬМИХ­

nрЗ ·

11 O:reк.c.aJll1lP, LВlCbК:.Jo\iY сз.,цу, бі'JfЯ

l-iimy ~ ЗЗВііНlРОШКИ в 12

СТajрс.п.ЗВНlі,х стін к.ремля mр'зх H€lB :ДO\fOГO СОJЩЗТЗ, який ззтнув у 6оро1'ы.і i з ,лї't'Л'ер.FвсьK'II'Mlf з,згзр6Jшкзми ІНЗ полях ПіДI~IОСІЮВ'Я.

і ЗЗIВlВ<ИШI<іИ в Д'ВЗ MeтpНl. На .ній б\\де в>НlР;З ь6лено: «ЛзвШИМІ ЗЗ Роди ,] у. 19411945 ГГ. » . Проек'т вел.ичнoro лаМ',Я'l1fИІКЗ-МОГИ'JIIІІ ЗЗ11Веp,;t-

н,еЗЗ6З'рІО!vl сю~и !ПРИЙДу")'Ь жено ІО сі~1Я I8ІИКOlJl1КОМОМ б}\дІіl8еЛЬНИlКИ. ВонlИ СЛОР'У'дять МООЮОВlСЬКОЇ Pla,ДИ'. Р10'ГО 8'ВТО' на MClМI.тli' НеOOlДОМОIГО lСол-ztЗТ<! ри - Зjj)х,ітeJrГо,РIІ Д . !. Бур­

десятих клас1в.

НуБОК

НЗРОJIiIlИIЙ

х,УДОЖН:ИJК

ОРСР

,Ч. В . тоІмlcый•. Пзм'ю/н\иlК НезіідОМОl\l'У сол

термІнів І жали учні

С'Я 'Вздовок Кipe\fJ].!8CbKOЇ стіни. датosі lІІаIГЗДУ'ваТIfI~ IІ1рО без­ Цe!!JlТpo'.! її СТЗlН~ велИJка ,н,ад~ l uГИЛЬ!Ja П_1 ита. R цеН'Т;1і 'Л.,И

f]lРИІКЛ8JДНУ МУЖlllіст,ь, хоробрість і ,герOlїо3lМ РЗ'д'я.НСЬ<Киr<

:И,

ВОlї,нв,в,

'ІИЩ

СЯJмою

МОlli<lЮЮ

І оро!

ЯКlі

ЗЗіГИlНУJ111і

в

стаюіій БW11Вli з ворОГОІМ , ЗU1е j)~ідСТОЯЛН МООЮВУ . .вшн буде вЬ~рити,й в День

«I1IМIЯ

ПеР{'і\10Г~ 9 ТЧJ'аIВl!fЯ 1967 РОКУ

неИJ3,вестно.

под-

ЯlК У'ча он rnка, ОгаU1lіlнтрад­

биmaи

та,

заОНІ)lJНlIка

кол­

'rooлy, Y'~Нli 7 мас)" ЛlтоЧВ<~,вськоі ВОСЮНllріltfної

ШКОЛИ з,ЗlЛРОСИЛИ

на

гмуl)и.Jt I8ІО'ГН ИІК.

.в школі я ЗУСТjР :,В О. с. МИIРО­ неИlКа,

-

yrчаСlfИ\ка

оодій

в

Пе'11Р'Оnращц,

Р.

бій'1,J,Я

БУДЬОНIНОіГО,

дaJК.a

-

лаllfКОВУ

,реООЛЮlllrй'Н,иlХ

ар'м і і

М.

лерt'Дової

Гай­

ов'О1ЧОО.ої

БРИlгади Г. М. Гаl ПОil, '\1,е'ха' ll іІка Чe'l1ВертОІГО b-іддіЛlКа [. С. Та,ра ceнJКa. Іх теж ЗЗlЛIРОСИЛИ учні . НаlС при:віrrала учечиllJЯ 7 КJJa­ су Наташ,а СreлЗIНЧ€lIllКО. Потім М'И ро:mовіJlИJ дітям лро Вел.ику

Ві7ЧИlЗlНЯlН У та г,Р'О1мадя'ИlCЬКУ вій1Ш, Жовтневу ,реВОЛrOцію, )llCПIUХИ на тopYJ\.OIBOMY фронті . Г. М . Г'а,­ ІЮН

з аlКlЛикал'а

се~lИlКл а СIfИ1К UВ

l1'Uc.л.я заlК і;н~еlіНІЯ llJЮВа'Тlf

ШКОЛИ Іп;іти

Суботнього

від

в

клубі

с.

Кал,и.ні,вки тему шлях З допооід­

до

подвигів» .

дю

виcrупила

вчителыаa

Ольга ВааИЛlіlВЮl Куржій. Захоплено слухал:и її присуті і МОЛОідь, Лl і11ні люди. На закінчення вечор, а

Зе'І1И

«Нове

життя»

лооила КОНКУРС тоноша,ми

на

наlЙбільшої

між лиl с­ залучеНІНЯ

кіЛЬКОСl1і

редплатників

ЦИМИ днями

вмено

підсумки

ВІталій

В

зв'я3ІКіУ з тим,

що

участі

жюрі

-

в

KOНlк:yp~i,

вирішило

преМll

не

першої

rrРИСУДЖУl8ати .

Друга премія ВРОЗМІірі

20

карбованців

жена

прооу,ц­

листоноші

с.

Кра­

силіВIJ<!И Г. А. Кононенко, яка

154

РО3ПOlВCюдила

приміpiН:Иlrn «Нового жит­ тя» , Дві треті

10

премії по

~ЗJрбовЗJlщі.в

жено

Пtpисуд­

княжичанам

Лнсенку та ку, які

І.

Г.

М.

С.

Пулен­

розпоосюдили

на

до

ма ,

жиrrиo

JDЮДIfНJa?

На'У'ці

віДО\10

ГQJJ,ітrrя.

відбувся

Г.

Товстенко

ЧіУ'Рою.

В

участь стер

пj,дго-

та

О.

ньому

Пе­

брали

хо.р-ланка, художнього

май­ МОІва

М. СемИ'ног і інші. О.

ЮХТА,

голова сільради.

гати

розичливих

вальні

премії

карбованців

Заохочу­ по

п'ять

присуджеlНО

Г. М. Дяченко (с. Кр аси­ ліlВlКа) (с.

та А. О.

Русані,в).

повсюдили

мі,рниюи

101

Нещерет

Воки та

94

роз­ щуи­

«Нового ЖіИТТЯ:'.

КОРИСТУЮЧИlСЬ

нагQДОЮ,

редакція ЩИlро дякує на-

званим товаРИlшам і всім тим,

хто

участь

в

бірав

по-

!!Іка

ооетИtНlКа

прожила

Телса

180 р'О ­

кі'в . Нз'їliбіJ\lЬШ ДОSГО'J!,і11НIЯ ci,M' Q

це угорці Джон

Рз'вм.

іСаІра

Чо-'Юsік дОЖИtВ ДJO

172

РQюіlll', Др)1ЖИlна ці 164 роіКі,в.

ЛО\lеР.1а

у

ві·

О ОкіЛЬІКома

мова\1И

ІОВО­

рять ЛЮДИ? Досі '8Іч,ені не да· Л И на ue ТОЧlної ВЇiдJпов>і,д'і.

МОВО'3'Н'ЗIВolIJі" цією

ЯІК'Ї

за

міжна'рощної

ЮНЕОКО

I Л,рОО03 и­ оргаlНlі'заlЦі'ї

ВИlвчал'И

ц-е

ЛИ:МіН­

,ноя, под,іJl'ИiЛИ ВІСі іСН'У'ючі жи;пі 1\10ВИ н,а 71 ГРY1lIу. До кож,ної З

НИХ

МОВ.

8,Х()(ДIЯТЬ

Порящ З

десяТlКИ

Iр'і(3lНIИlХ

СХОIiI\.ИІМU

вою!! маюrrь і

'ГИ ,

З, ,в

ста

мов,

зьк.и;м'

НIЗJШій

нерідко

з

суперників,

Включились

ЗlКТИіВну

пропагаlнді

роа­

ЙОННОЇ газети.

всесоюзний

Готуючи

гitд'Н'Y зустріч 50·р'і чч.ю

огляд

бзrrЬКI~В -

шл~,х

до

Л ОIдJ8'ИIГUIВ » .

вдало .

ііСТИ,НИ

JDЮДИlНа

Жов.ТН~».

Постанова ЦК КПРС «Про 'Кр і м .цього , ми ЛРОВО,ДИІМО 6іlб· H~ДГorrOВlКy ДО Вели!(ої Жовтне- ліО'f':р·афіч,ltі ОIГ.1я.дИо. Х'Очеться на­

,в>ОЇ СОll)іа\l1,істигчи'ОЇ революції» з а КЛИlКЗ€

ШИрOlКО

Пlропа'Гу1ваТІі

р,ев о -

люuійн,і т'раJ\.lІІції. Ми' г:ро&е.1И ЧИ-

іНОВllІ\Лlf,

ДИіНа

витрачзє

що

КОЖ'НОГО

'РОЗМOIВJJ:ЯЄ

му ОДІН'У ГОДИ'ltУ.

на

вета­

дн,я

сере.ЩН'ЬО·

За

все жиrr·

т'у . За добу 8 то'нн кр'Ові. го

ЖIfТ1"Я

бlllТЬ нів

c-еРllе

р'Обо·

воно перекачує ПРОl'ЯГОIМ УСЬО'

ЛЮДІІН»

ЇЇ серце

ро­

2 міЛЬЯIР'lllll 600 мілыїо- ­ cKopoqeHb і ;]€!река,чу€ І!

ТlКан.ИIН,1r

та

органи

БЛИЗblКО

і83.690 ТОНіН крові \1айжс 4{)()() З Зv1JіIЗ'Н'ИlЧНИlХ цистерни Мlіcrh'істю ПО 50 ТОІІН К!ожна .

.... .

СІЧНЯ

І І.ОО--І«ДОІН-

лов і,сть». ХУДОЖН,:Й фіlJГЬ<М. Наша афіша . 16.30 Для ШКОЛlя'ріIВ . «Я ід,у по 1\10" бус}'». 1650 Для стаР'il1()1к.лас-

за

Д,lЯ

н аРОIД Н'}'

,прзціIВIНІІ,кіIВ

ЖИІІІІЧ'ОЇ

21.45 -

4\N\аТ€I\lаТllч,на

з

«ВотІ

т ебе»

та

слраву» .

«Оце та,к іИ1Г:р'» . МУЛЬ' ТНlтм,ЇКJаlU!l' И,НИ,Й Фі.тIl:,М і7 . 3О "'НИІва» Телев,іI 3 ;'ЙIНИЙ жytриал. (Передача

і

спо·

(Т'РЗlНСЛlЯlU!і:я

П'ЯТНИЦЯ,

20

СІЧНЯ

Перша програма. 11 .00 - - Тс' ., еВ~lзі-Йні, НQIВIliНИ, (М . ) 1I 15 --дЛЯ МО.10tДШИIХ ш,ко.l'Я'Рі п,. "дІ'

(М). 1145 (М) 16.55 Halll~ CbOГOдlHn» . афіша. 17.00 длlя ш КОЛ ЯІР i, Jj лаlкі «К азка IІрО Б а л'Ду» Телев :з'і'ї!:не a,reIH'CT'BO «Пі онеріи» Оlюкта:I\ІЛЬ Дер,жаl8,JIIО,ГО а к а'д.ем,і'ч- (ПеР<ЄіJ.lа, ча з К}'Й6ишева) . 17 ЗО НОГО теа.тр у 'ОперНІ оа балет }' - 4\ГО'РIИI~ОНlТlf на уки», «Варто латвійсыоїї РСР (Передача 3 з'нати' КЮ,ЖНoQI\lУ» 18 оо Те.lеВI· РИIГIl) . 21 ,05 «ДОРОГЗ\1И Ссl а - зійн;j в ' сті . 1820 «Oдecь~i к,,· ВИФ . Тел евj'3і'Й'IНIЙ нарис 21 25- ні, ку.lll» . Н О;ВIі'Й Х'Уо.10жніЙ ф ' ,%м «М )1ЗИ I ЧНIІЙ " р,уrоз і,р » . 22.25 19.40 до 3О-р і ччя ВеЛ;(I'КОГО ПеIШI:СТЬ евіт у з Р У 'ІНОГО м'яча ЖОlвт,IІ'Я і !З;С,таlювлt>НlНIЯ Ра.з.Я,IІ· Півфінал . Репортаж І C T ()K,~ O .lb ' с !>коі вл ади ' на У,кр;аі'н.і. «ЛЮtДII '

Телев'і 'з , іЙ;Нlі

з дОНlеЦ l>ка) .

roр'nіlвл,і

Koonepal uJiї.

ЖОВТНlЄ'ВОГО па~1ац}' КУЛЬТ'УРИ). Г. К'ра.СИЛЬНlИІКов - «Лю· ДИ.на pi'дIКk,HIO, i д У lllі». Телев і\ЗіЙ· Н'ИЙ с.лектакль

ILIкатул,ка».

ДН'іЛРОlп еТР1ОІвська).

18.00 18.20 «Овіт (М . ) . 1.8 50 М Чу· Вlіст і .

Т,Я'М

про

з,в і,р,нrr»

К он,це р'т ,

-

\Іа.

на,

-

Друга програма . 17 оо дЛ Я дошкі'nbllllflКоіll і молодших ШКОЛЯ'pils. сД\ЇТЯ'М про зві,рят» (Пер е ·

з.аступника редактора, відділів: партійного жит-

тя, маСОВОI роботи та промисловості

4-67, Сільс~когосподарського відділу і гр()' мадськоі IПрнАмальні сКиівської правди» - 4-47, ВІДповідального секретаря, редакціі раАониого радіомовлення та фотокореспондента -

ДИ

з

11РУ\дІЯlЩИОСОЯ Киевской ООлаС7И.

3-82,

БОIРОЛИС Ь

Н . ЛОГВИНЕНКО , завідуюча бібліотекою.

16.25 -

КОМИТі!Та к.п УКіРЗИИbl И 'рзl.он.ного Совета деЛУТЗIТОВ

ТЕЛЕФОНИ: редактора

і

« Бор.ц :

cыJaa

17.20 _

ВIliКОН} є

еН'€IрігеТИ"lНУ

19

програма.

(Пере~ilча

ДIИ'!f8' провQ!l\И7Ь 2З роки в с,н, і. 6 ,років за, ї'дою і і З ро· KilВ У РОЗ\10ві.

О людсыеe

ЧЕТВЕР,

Перша

Імжі'в.

лю­

в

т~я в 'ОНОЗІ «на,гOlВО,РЮЄ» ... З ро­ ~и. 3,а, і,Н'шНlМИ в іДО\1о(J!CТIЯI\fИ, ПРОТ'ЯІГОМ 70 рооі,в жи,т1'Я лю­

tВIe.шчез,н,у

ЖИ\l1;И1

ДоЗlча з .тт ен,іlжгр,аіда). 1 7 . ЗО д .1' Я діте'Й . «Ш У СТРИІК і МЯМЛИ,К nOJ\.o, рож'У'ЮТЬ» ЛЯЛЬКОВИЙ філ!>\!. 18.10 «Рев,іЗ;QlР» Фільм·слеIК· такль. 20. 1:5 KOHuerT дл я }lЧаіСн.lilКо:IВ 'рес[l'у'Dл,ікансыоїї l1apd-

бли·

Г()lВQРЯТЬ

В'Ч€lНlї

звати ок ре\lіі з них. Це

ТЗlЦbкі конфеР€lнц і ї «Борці з,а НЗfрО)IJНУ спр аlВУ » та «дОРОГd

11веjJIJIiЖен'Н1Я,

YгOipcbКlЇ

ЗИ ГОJЮВlНlJro{ repOlIB таКИIХ 1'ВОІjJll'В «ЯІІ<: ГЗlрrr)'ІВlа.лася сталь», «Трон· 'ка», (~ПраIЛОlроносці». «На бере '!! Дlfк<gм~.

«Бо,РO'J'ьба .за влад\ Раід на Ук· IКОНlференція I п kщ6улас.ь в КJ1y­ роа.їні», «!' :-, ':я ЛеН'lН~. ві'ДOlме 'у 6і. З Д,Ї7Ь1\1И тз,кож ПРОllelден, о ,ВlCЬОМ' У СВllП» , ВИllllчаlИ ТВІр ЛеНІ' lВ'ечі,р Р€l8lОЛlюціЙІІІОЇ ,пkні, ~бгово' на : «Зав.да~НIНISI СП :.1V:' МОЛQДI1,», peНJO К'НИ1ги Кір'УIЛСЬІКої «ЛІІ'СТИ' .10 «В . І. ЛеНlНН ВОЖДЬ Вел и,кюlГО ЛlіОН~jJlіIВ'» '

ОЛIfЗЬКО

О А окі\l1Ь1КИ ча,су в св'сему

м. БРОВАРИ,

ІНДЕКС 61964,

птахо­

р'ИІС<І-

В,ВоЗ,жа7И

що' JIIЮJIIИ1 нз З€I\fлі 6 ТИlCячами МОіВ.

вул. Кнївська, 154

І

МЕНЖЕГА,

парткому

фабрики.

I "·····"'··~~·~~,·~~~·~~~·:··············:~:~:;·':::-:::"'~~~~:::'~:"'~:~~~~~~'::-l І

вона

переможцям

стрільби. секретар

які

у

свою

призова.

М.

недоб­

виду

Петрович

ент у зіастам

Як

вручатиметься

істотну ,Вlіщ­

КРЗ'ЇIНlі

можнаl

до

РOlЗМОВИІ?

газети.

медаль .

час

даного

Віта л ій

Цlі,я, ЮНIrЖ'КОAl1 ВИlCта'вки «СТОlрmс ка Вели,кого ЖОВТіНIЯ >, « БОlр'ці З 1 HaipQДIН'Y справу» , «Півв vк'У rni.1 n'Р'ШЛQРОМ' Жов1'НЯ» : ПЛlаlка,ти

була '

житті

н,И\юі,в

РО З В\lТк у

подарував

I>,tФнн,ість . ЯIЮЩО враХ')'1В1З:ГИ, що 'в !HJ\.iї, fl1аІЛРИІК.тrа!д, налі­ чується 179 'МО!!' і 544 дімек­

ПРИМ'Ї,р­

120

в

с порту

спостері ­

погляди

слуха­

.тІітньою

но

та

ворожі

справив

на

чів. Чима л о юнаків і дівча r ВИЯВИЛИ бажання орган із у ­ ва 1'11 с і.l ьС' I, K;-J і; стрілеЦЬКlІі І гурток і брати в ньом у участь, 3 м е тою :>аохочення

з у стрічає

змагань

доводиться

чемпіона

враження

р'а,дяіиІсыкіi 1J"lади, біI6.1 'о тека ее· І ОстаlН'Н'Я ЛРОЙUJmа д,уже

ІНІУ, Я' КИIЙ' ЖИВ 207 рокіІ В. У наші'й ІКІРа їlні н.зій6і.nыш довго-

своїх дільницях віДПОВlід­

141

Виступ велике

спортс­

радо

переШКОДІ!

спО'ртсменам.

ки що аНlглі:Йlцеві ТОІмзс}, Кор ·

-

бі'бліотекарями

д у же

I3сілякі

нашим

" ,а Пог.реби ВlКЛІОIlИ lгеь у Все- ВИ\С'І1уlлаюч і Г. Й. к.РЗlв~еИІКО , сOlЮl3НПЙ ОІГЛIЯ~ к у,.lЬТОО8lітніїХ . за· 10. П , . К,ри,вобок, Н . М. КРИІВобок ІШЗЩU'В. ОФOlРI :-'Л€lНlа наочна alr l:a'l в ОВОilоХ ВИlстула,х .. РООЗIКРИЛJi ()б~а·

P€IКIO[>(Ц належить

Абз.itвз,

концерт,

чинять

з

V " ...

СИЗІМ'У-леніlн і з-му.

110влений

не

йому

............__.............

""""

радянських

СПОр7ивних

•.

}

родом

пе,ремО'жця-стріЛЬця. Шд

ре-

ба, гато ВИПlаlДl~і'В ЧУДClООГО дов-

чаСl1И'на листонош не бра­

ла

Петрович,

'"

І. ГАПОН,

зеМЛЯ!і,

ЯlШХ ДОВОДИ Л ОСЬ б у вати Капіталістичний світ, зокре­

ненком.

учасник Сталінградської битви , пенсіонер .

наш

менів на міжнародній аре­ Ні, про стО'лиці і країни , в

ких зустрічей, заслуженим майстром спорту СРСР і міжнародним майстром ВіталІєм Петровичем Po~a-

Жов11НЯ, ЗЗ ТОIР; ЖОС1'ВО Їідей мз,jЖ

під­

конкур­

ЄВРО'-

;§~,E':~Є:~·· ЧОИGкi~лНьvАIІ Єp~ 'BE м~жИе ?,n:о· ·1

пе­

райоо'ної

газети.

су.

ого­

світу,

чемпіоном

тьох мІжнародних стрілець-

дlЯ\Мl лро героїку нашого НІЗ:роідУ, ЙОI'O' боротьбу за іідеї IВе.Л;І!ІІ<ОГ'О

~®OO~W~©~ ~OO©I@OO@~ га­

чі,

успіхи

чемпіоном

з:у - .. ~ ... ___.........,_............_

ШШІРІВШ(l)ПЩll в середині ЖОВl1НЯ ми­

Се­

зовим

МИ ,

нулого року реДЗ1КЦія

у

будинку молодіж­

ЕltlПІОНО М

вечІр, де було понад 400 юнакІв і дівчат. Вони прийшли на зустрІч з 9.ра­

I Н'ЗіМIІ! з

ЗЗІд!оволеНlНоЯ

вечора

пи і 20-разовим чемпіоном СРСР, переможцем бага-

j3О131rn'О8Іі\l1И ЛІрО свої ~л і,хи :в НЗІВ-

ча'Нlн,і, висrynИЛIf Ілеред

8.

Русанова. Груди йог'О при ­ крашають 157 медалей, з них 80 золотих . Молоді села він розповів про чис­ ленні спортивні з магання ,

З-разовим

нз'м,и вр.а,-

Дорогою батьків ... відб)l1ВСЯ вечір на «Дорога батьків -

ПРИ€ЛЬНlfoUЬКОГО.

ний

по місслави. Я'КУ lВO'НИІ ЗДЇ'іroНIliЛJII МИlНlYЛОГО nі та з учиrrел.ем ,в. Ф. Пеt\ра,шем,

ра!дгосл

11

фото Г .

миполкlвському культури ВІдбувся

Ж€'IІіН'ЯlМИ ,ВЇід ПОДОРОЖі u,я,х бо·Йової і трудової

ЛІра·

j

а;VСТРІЧ

хагг.и ро3ловuд'і про сл.а,вне МИ'НІ},' ле нашО'ї країни.

юонщер1'ОМ.

одер­

ЗМ3InЗIННЯ.

Текст

Я в.tдч)'ІВ, як yq~i любл'ять С.1У-

Діти ЛОЛІілlІЛНlCЬ з

ПеремО'гу

Нз фооо : В. П . Романенко IІрУllаl Є П;->ІІ

Донесемо дітям героїку народу Мене ,

чемпіонІв. кла:::у .

10

лере-мОЖIlJЯІ~

~~I:;':~::~::'_--_.#_~----,~-~~~~~-; ської

а

жор-

':'Ісме tВI:ГЧНИії ВОСОИ!. сл,а,ви . '\ і!гд НИlМ БУ.l1!е в : .'11Поліров.аниИ ГРЗr1lіТІІIІ'!Ї бж'lК із С.lJ'OlJами:

твое

десятикласники,

Мз;ркуця, АнатолІй СО'лО'веіі та Люба Ряба . ПІсля УРОЧИСТО'Ї частини Відбулась вІкторина на визначення СПО'РТИВННХ

I81е.J11ИІЧІНИ,и ПIlМ'Я'tН'ИlК. Це буді: дін , ІВ . А. к.,їИIМО'! і СКіyt1Ь1лrrо;> uіл.а, apxiteKTYPHO-СКУЛЬПТ)1Р ' на К,)\ЮОlЗlщія, н',з, розмі, стиrrь,

одержали

медалі та грамоти учні Люба СолО'вей, Петро ВахПенко, Галя Петренко. Петра

\ \

3-18.

і

і

Дlр а \1журrіIЯ »

(ВІІСТ ) 11

Лені,Нlа». Прем'єра теЛЄlВtlЗlIІІНОГО апектаIК.1 JO , (Пеt l)едача з Jlеп:,н, f1paAa) . 22.10 В еф І рі «Mo.~ " д: пь » (М) .

1

Друга програма . 17.ЗО Ilcр,едача «3на I НlНЯ » . (М , ), 18.00 Те.~е.віз іЙlні НО08fI'НИ (М.). 1810«Клуб кіНOt.lюбиrrел.і'В». (Кінолю ,

:

б.и.те.l і Гр У'зї, і до 50·річч,я Р,а,~Я'IІ' СЬКОЇ IІлаДIІ). (М.). 19.00-К-оние р : ар,гент і.нськи'х гітарИСТіВ. (М,) ,

І : :

1

Газ,та виходить у вівторок, чет"р та суботу.

час

М. З аилдlНО го) . 20.00 Естафt', т, а НО[lIl11 (,М.) . 21 ОО С. Ан· ТОll lO'В «Два опов : да,НI НЯ rupo

. . . . . . . . . . . . . . ' •• '1 •••••••• 11.'1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Бровзрська ДРУК'3Р,",'. Кнї,вськоі 06ЛJЗсті, аул. l(иївська, 158, ТмефOlн-4·5/.

Зам .

2і5-5827.

Редактор

€.

ФЕДЯR.

9 номер 1967 рік  

9 номер 1967 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you