Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН

ЄДНАйТЕСЯ!

Рік видання ХХ

Центральний Комітет Комуністичної партіі Радянського Союзу і Рада Міністрів СРСР висловдюють тверду

N! 9 (1458)

СТЯХЯНОВЕUЬ

впевненість у тому, що

НЕllІЛЯ

20

Орrаи Вроварсь:воrо раІоииоrо :во:иlтету Rоиуиістичноі партіі "f:краіип та раІоввоі Ради депутатів трудящих Киівсь:воі області

пгацівники

всі

і

р.

Ціпа І 5 :коп.

(Із Звернення ЦК КПРС і Ради

піднесенню

по

нями, поставленими ХХ з'їздом КПРС всіх галузей сільського господарства.

завдан­

з

сільського господарства успішно справляться

СІЧНJІ

1957

і колгоспниці, ро­

колгоспники

бітники мтс і радгоспів, спеціалісти

РСР).

МіІІ!істрів Союзу

ЗВЕРНЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМ УНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І РАДИ МІНІСТРІВ СОЮЗУ РСР До колгоспників і колгоспниць, робітників МТС і радгоспів, до партійних, проф~пілкових і комсомольських організацій, до радянських і сільськогосподарських органів, спеціалістів і всІх працівників сільського господарства по збільшенню господарському

Партії і Уряду

Дорогі товариші!

:можливості

році надоєно в ють, які величезні

Ростовська і Свердловська обІТас­

рік виробництва зерна в країні, за- середньому від кор·ови по 1.967 і ресурси має наше високомеха- ті. Також неза.довіль;ио с'і'оїть героїчної праці і величе.зного роз- служили всенародну вдячність. кілограмів молока., або на 501 ніооване велике соціалістичне справа з виробництвом м'яса Р Латвійській Але, на Литовській · РСР, маху господар·ського і &.ульт,Ур- За видатні досягнення в справі кілограм більше, ніж у поперед- сільське господарство. Закінчився 1956 рік _

чже освоєння цілинних і перелогових ньому році. Колгоспи

Тепер

ного будівництва.

Москов- жаль, далеко не

всі колгосnи, РСР і Грузинс~>кій РСР. В цих

можна підбити під-сумки прове- земель, збільшення виробництва ської облаості довели середньоріч- МТС і радгоспи, далеко не всі областях і республіках не зай­ ний удік молока на кожну корову до 2.712 кілограмів, Рязан2.656 кілограської області мів. Тільки за один рік колгос.rги облас1і збільшили історичних тайський і Красноярський краї, 3ЗІІІорізької

виконання в і усnішне деної роботи і намітитИ завдання зерна 1956 році з.обов'лзань по здачі на новий 1957 рік. 1956 рік проходив під ленін- хліба державі нагороджені ордеським прапором боротьби зз. пе- ном Леніна Кооахська РСР, Ал-

ретвор~ння в ЖИ'І'Г.Я рішень ХХ а'ізду Іtом:уністичноі О.м·ська, Новосибірс~ка, Челябін- У,ІJ;ОЇ на

ком-

1.026 кілограмів, Дніна 916, ОрП.(ЮІІетровської ловсь:к.ої - ва 837, Сталінської -на 831, Тульської -на 815, Херсонської - на 777 кілогра·

працшниюв раиоюв ЦІЛинних земель. За великі заслуги комсомольців і радянської молоді в соцшлlстично:му будівництві та їх самовіддану прачю на освоєнві цілинних і перелогових земель Всесоюзна Ленінська Комуністична Спіл·ки Молоді нагороджена

Вагато колгоспів і радгоспів )((}СЯГЛИ також у•спіхів і в 3більшенві виробництва м'яса. у 1956 році в колгоспах знято з відго.,ІJ;іrвлі блИJзьк.о 9 млн. гоЛJів евиней, або в 2,1 раза більше, ніж у 1955 році. За 1956 рік заготовлено і за:куплено державою

nартії Радянського Союзу, в .иких ська, .Чкаловськ.а І Саратовська намічено шляхи дальшого роз- областІ. Урядовими нагородами

гоmrодарств:t, І відзначе.во понад 90 ти:сяч кол-

народного

витку.

низначено

і .масштаби госпникlв,

обсяги

трактористІв,

промислового і сільськогоеподар- байн~рів, .сmеці~іс~в та. інших :мів. ського виробництва на шосту п'ятирічку. Натхнені рішеннями ХХ з'їзду ІtПРС, п~ керівництвом партії тру,~;ящі нашої країни добились У минулому році великих у·::піхі'в У розвитку промисловості і сільськоrо госnодарства. р о·б'1твичи й

·

·

клас, техючна. ш·

· за.б езпечили • тwrенц1я піJJ;несення с·оцшл1стичноі

,ІІ;а'Іьше

орденом Леніна.

У минуло 1JfY

інду- тилось

роц1 значно з б'шь-

· виробництво

худоби но всіх джерелах

процентів більше,

на

9

ніж у 1955

і зросли році.

райони, області, краї і· реслубJІіки в 1956 році повною мірою виmористали наявні можливості для дальшого зростання виробни-

роз­ по-с:пра.вжньому :маються вптком свинарства і віАгодівлею свиней, не приділяють належної поголів'я і збереженню уваги

цтва сільськогосподарських про- нагулові ведикої рогатої худоби і овець. .в;уктів.

Хіба тільки колгоспи і радХіба можна вважати нормальним, що в колгоспах Вілору- rоспи Украіни і Воронезької об­

сьmї РСР, які мають добрі умо- ласті :мали можливооті для різ­

виrюбниц·rва

збільшення

ви для розвитку молочного тва-

кого

лише одержано всього 1215 кілограмів на корову, а збільшенн.я: за рік становило тільки 214 кілограмів, тоді як в цілому по країні УJJ:ЇЙ' збільшено на 337 кілогра.міJ!. Або, наколгоспи Ленінградприклад, ·ської області досягли удою мо-

но, ні. Такі можливості Ма.JІИ всі області .і справа залежал:1 від того, наскільки вміло, оператІі.вно і наполегливо роов'язувалось зав,ІJ;ання збільшення виробни­ цтва м'яса в тій чи іншііі оолас­ ті, краї, реслуЬліці, в тому чи іншому господарстві.

Звrrчай­

ринництва, у)).ііі: молока в 1956 і здачі м'нса державі? році

лока на корову

а колгоспи

2284

сусцmх

·

Центральний

юлограми,

н овтород-

КПРС

Комітет

Рада Міністрів Союзу

і

РСР юm-

1956 рік був

ської, Вологодської і Великолуць- жають, що, lИЛИ

За високі пок,ооники, досягну- кої областей одержали на тисячу початком успішного вик,онання стріі. В країні з кожним днем ·заготівлі бавовни, цукрових бушостого п'ятиріЧJІого Колгоспи зав}(ань :менше. виробництва кілограмів у з·більшенні ті картопвсе більше і більше виробляєтьея ряків, овочів і· особливо

металу, вугілля, ·Нафти, :машин, J:i. Заготівлі бавовни-сирцю пе- продуктів -тваринництва, уста.'І'Іtування і матеріалів

для ревищнли рівень 1955

сшьськ·огоспо- цтва сільськогос.подарських 'про­

всіх галузей народного господарс- 481 •rис. тонн. Зз, велику і пло- городжені орденом Леніна. Доб· дарськ.их ущь 161 ~ен:гнер тва.

дотворну роботу по розвит·ку ба- рих ре.зультатів

Збільшилось виро·бницт'Во сільсь.&Огосподарської продукції і ·ооомиво виробництво зерна. Вагато радгоспів і колгоопів областей, країв і республік добилися зростання вро~аіі:ності зернових :&ультур. Вирішальним. у зроста.нні валовоrо вJІробництва зерна було освоєння цілинних і пере-

бав(}ВНИ Узбецька РСР, Таджицька РСР, Туркменська РСР і Киргизька РСР нагородж.е.ні орденом . Леніна. Набагато більше, ніж У 195 5 році, заготовлено баУ Казахвовни-сирцю також ській РСР.

виробни­

Мое- Харківської об~а.сті . виробляють плану по збL'Іьшенню

року на ковська і Воронезька області на- на 100 гек~арш

MJ-·

дуктів, то 1957 рік може і по­

по збільшенню ло~а, а колгосп~ сус1дюх облас- винен бути переломним роком 'У

Значних успіхів досягли тру- вовництва і успішне виконання виробництва м'яса Д()бились кол- теи. ~ Сумсько1 ~ 113 ~епт- ){альmому розвитку всіх. галу­ заготіведь госпи і радгоспи Україн·ської нврш І Вєлгородсько1 - т1льки зей сільського гошюдарства і, .J;івники сільського господарства. державного плану

РСР, які виконали достроково річний план заготівель і закупок м'яса, здавши державі на 35 проц. :м'яса більше, ніж У 1955 році. За минулий господарський рік У колгоспах республіки бу3,8 :млн. JI'O знято з відгоДІВЛІ Колгоспи і радгоспи нашої голів овине!Й', або в 2,5 раза країни дп·сягли помітних усшхш більше, ніж за весь· ПООІереднііі: рі.І)., а питома

вага свинини в

наса·ипереJt, У виробництві зерпз, піднесенні молочного і особливо :м'ясного тваринництва з тЮІ щоб ооільшити ресурси про)!ук· тів землеробства і тваринництв~ .ми умовами колгоспи цих облас- для задоволення потре'б трудятей не можуть різко зб·ільшити ЩІІХ нашої країни. Необхідно поставити спраз) виробництво молока.. Результзти ж роботи колгосІпів у минуло-

87 центнерів. Кілька років тому колишні керівники Тульської і Орловської облас·тей доводили, що за природними, економіЧними та інши-

му році пока;зали всю. безпідстанлогових земель. ТЄІІІер для кож- У розвитку тваринництва і ви11" · б ливо моло- загальному обсягу зданого і про- юстJ, · · обництві .м' яса 1 р б таких тверджень. 1~олгоспи ос·о не ми цього ез .ного ясно, що " б т о держа<ві м'яса колгоспами даного над·о Ва;rовий ка рловсЬІКОl 1 ульсько1 о ластеn ш молока. в кол· ' :могли б досягти таких позитив· · · ·На 3?"" про- станоrвила 41 проц. Значно біль- шдвищили •язаню· госпах· за р'lК зр1с · рш удо1 за один

них

результат1В

зернової проблеми.

· п арТІєю

· у рядом

1

у

-

розв

район, а І

що·б кожний

так.,

ра.Й()Ні кожний колгосп і ра•госп "

врахll'І>ання

основі

на

.~

веі:

можливостей і резервів, мав пра· думаний

план

тирічки

по

по до·строковuМJ

Поставлене центи; а порівняно з 1953 ро- ше, ніж У минуламу році вироб- :молока більш як на 800 кіло- виконанню завдань шостої п'я

завдання осво-

КОМ ·

-

:м'яса держа-Ві КОЛМаИuЖ" " · "' в ДВ а рази. 11"1~·оли ЛеНО і З"аНО

б грамш, хоч тре а сказати, що

·

1· в

і Крас- цих обла·стях резерви були вик1єння цілини дістало всенародне з 1945 по 1953 рік у цілому гослами Молдавськоїв РСР 11" ристані ще далеко не повністю. нраснодарк.раю. нодарського на середнмму в удої країні схвалення. Вес.ь радянський на- по · 1956 Дуже повільно поки що розвідгороцІ в кра! сько:му род активно працював над його одну корову в колгоспах З'більб' , тис. 400 блооько свиней довано к,ілограмів,. 67 на тільки шилися :мож"Иро-зв'язанням, що да"о в язуються у нас питання з l.'lь", .. •• б білЬпо голів, а~о :майже в два рази 3 1953 перевикон•m по ч атк ов1· н а - то за три роки 1 вl.,.,.,ь м'яса. иицтва виро шення Ц . ....и ". 1956 рік - удої молока на одну ше, юж У 1955 році. е дало тут головною причиною є пог~ше · ....;"",.и май 1· осво1ти • ж е в 3 \)ази ..... корову піднищились на. 585 кі- :можливість краю перевиконати викорис·тання в багатьох облас35,5 :млн. гектарів земель. · о своєнн.я ЦІЛинних · ' .а за один 1955- 1956 план здачі м'яса державі. В Мо.'І- тях, краях і ре.спубліках наяв1· перелого- лограм1'в . вих земель дало можливість на- господарський рік - на 337 кі- давській РСР У. минулому році них можливостей. Постає литан­ тій державі У :минул·о.му. році лограмів. РІчний план заготівель здано і продано 58 тис. тонн ня, чому Україна ·з·могла зб-іль­ значно збільшити валовий збір і закупок :молока виконано наба- м'яса державі, або на 33 про- шити в 1956 році здачу м'яса зерна, що в свою чергу дозволи- гато раніше строку, державі центи більше, ніж за 1955 рік, державі проти 1955 року на 35 ло збільшити заготівлі хліба, і здано на 3,8 мільйона тонн мо- а колгоспи здали і продали ' процентів, у Воронезькій області якщо в минулі роки вважалося лока, або на 28 процентів більше, 1956 році м'яса державі на 25 з,ІJ;ача м'яса . держа:ві збільши­ великим досягненням, коли по ніж за 1955 рік. Виробництво процентів більше, ніж У 1955 лася в 1,8- раза. В той же час Роеійська Федерація в цілому заготовлялося 2-2 2 твариннога масла в краrю за році. :&раїні :мільярда пудів зерна, то цілк~м 1956 рік збільшилося порівня.fо За ос·rанні роки поліпшили збільшила здачу м'яса державі в зрозумілою і законною є радість з 1955 роком на 20 процентів, свою роботу наші радгоспи. Вони минулому році лише на 8,2 труДиників с:іл11ського господар- а порівняно з 1953 роком - на з кожним роком збільшують зда- процента. Особливо погано стоїть чу державі хліба, молока, ка.р- справа з виробництвом і за. ства, smd в 1956 році зуміли да- 45 процентів. ти в зооіки держави, не рахуючи зарахувань і заміни іншими прохукта.:ми, більш mt 3,3 :млрд. пу,.ї.в иіба. Трудівники цілинних зе:м:ель, що уепішно ВИRоиують рішення

Великих успіхів у виробництві .молока добилися колгоспи ба,гатьох областей Російської Феколгоспи Украіни JJ;ерації, Молдавсь100ї РСР. В ItOJirocma•x fкраїнсь:&ої РОР у онулому

то-плі, овочів та інших щюдуктів. Радгоспи здали в 1956 році держа.ві 933 мільйони пудів зерна, або майже в 3 рази більше, ніж У 1955 році. Усі ці факти: і цифри покму-

сі;п,.

виробництву

ськогосподарських

продукТІ'в. ,•

цих. планах повинно

бути

'Іе

ре,в;бачено, якими темпами .наро

щува.ти виробництво,

скільки

як,их продуктів необхідно вироби ти по роках п'я-:t:ирічки.

ДострОКОВО ВИКОНаТИ ЗаВ~8ЮІJ п'ятирічки

шостої

можн:

лшпе при одній неодмінній ууо

дальшо·му підвищенні рів ві сільським roc ня керівництва подаретво.м з боку партійних, ра

СЇЛЬСЬКОГОСІІІОдар і АJІНСЬКИХ сІІких органів. Тепер стає абс~ лютно бе:шеречним, що лік11ід·1

ція ·відставання будь-якого кю

roetry

і радгоспу в наіі:коротmщ

строк

-

залежить

протягом

тільки

одного

p(t:Ji

ві,в; уміІШя

наполегливості місцевих

партііі

готіплями м'яса в Куйбишевсьr.;И них і радянських органів і на і Курганській обл<Іістях, ЯІІtі не самперед ві,в; працівників райко а н3тільки не збільшили, мів партії, райвимнкомів і :.ІіІ віть зменшили здачу :м'яса дершинно-тракторних станцій. жаві. Майже не збільшили здач,;r (Продовження на 2·1 стор.). Пензенська, ,J;ержаві м'яса


СТАХАНОВЕЦЬ

2

З

В

Е

Р

Н

Е

Неділя,

Н

Н

січня

20

раку.

1957

Я

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТ// РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І РАДИ МІНІСТРІВ СОЮЗУ РСР (Продовження).

Центральний Ра.да

ного

Комітет КПРС і

Мініс·трів

Союзу

добробуту

колгоспників.

Грудневий Пленум:

РСР nоставив

не можемо зробити так, щоб дое-

ЦК КПРС від передових

перед партійними ор- перенесений

гоооодарс'.l'в

і застосовувався в

знову нагадують, що головним і ганізація:ми, радянськими і го~- усіх колгоспах

вирішальним

у

керівницrві подарськими

сільським господарством були й далі лишаються питання добору керівних кадрів ·колгоспів т<t радгоспів і систе'Матичної роботи 3 ними. Неиа потреби наводити приклади, їх тепер тиеячі, коли той чи інший колгосп,

органами

урООRайності

нояСІнюється

ти~.

передових

обшvстей

за останній час підвищили куль- у

і радгоспах. Ні- T}1JY

землеробетва,

поета-

1957

році

добитись

ма. Все залежить тільки від рівня керівництва, від бажання і нЗJполегдивості керівників зробити в найкоро·тший відрізок часу досвід передових гослода.рств над· банням усіх колгоспів і радгоспів.

різког~

nочали збільшення удоїв і валооого ви­

завдан- яких об'єктивних причин тут не- більше вносити під посіви зер- робниЦтва молока.

ня за6езпечити найбільш раціопальне і ефек·тивне використання матеріальних ресурсів і коmтів, які на:rrрамяються на розвитох народного госrподарсrва. Рішення Пленуму стосуються і еільського rосІІІодарства. У сідь-

і

був що колгоспи МоскQвської обла.сті вили пе11ед сtJбою зав~НJНЯ, щоu

нових культур мі:ецевих д'Обрив, ширше застоС'Овувати орrа:но-мінеральні сумІіші за методом, розробленим аtка~~~;еміком Лисенком т.а іншими працівниками Акаде.мії сільськогоелодарських наук імені Леніна. В багатьох колгос-

Tenep кожний

колгоDп і радrосл, кожний ра­ йон, область, край і республіка повинні визначити, за яке збільшення Уд'ОЇВ і виробництва молока вони борО'І'имуться в 1957 році. Необхідно широко роз­ горнути соціалістИЧІНе змагання

район у результаrі висунення ському господар·стві слабо виОднією з головних ланок у пи- ·пах і радгоспах нечорноземної за дальше збільшення вироб­ до керівництва здібних, добре кориетовуються внутрішні ре:юр- танні піщнесення врожайності е зони добрі результати в підви- иицтва молока з тим:, щоб У 1957 підготомених людей за один !)і~> ви, мають місце великі хиби в виходив у чисдо передових. органі~зації пращі, діУщ·скається Проте, провівши в евій ча.с ро.зпорошення коштів, внаслі· док чого вхладені коШ'І'и не даб велику

ро оту

по

з:м:щненню

ке-

рівних колгоспних і ра,дг{)опних ють швидкої

кадрів,

багато

керівників пар- ющтві

віддачі

віть райкомів

tta-

цьому листі &ілька

щенні родючості грунту дають І.ЮСіви люпину на зелене добриво. Слід було б ширше зшетосовувати цей сrпоеіб і організува-

у вироб- гатьох колгоспах і ра~гоGпах си- ти в :кюлгоспах

с·ільсь'Когосподарської стематично порушуються

ТlИНИХ і радянських оргаJІіВ продукції. останнім час.ом ослабили увагу до Центральний Комітет КПРС і ціGЇ справи. Тому не дивно, Рада Мініс>трів Союзу РСР вващо в 1956 році нееподівано Д,Ія жали б необхі,ІІ;Ним поетавити в _керівник;ів деяких обкомів і

додержання агротехніки вирощу· вання еільськогосподарських культур. Не можна дал~ миритися з такими фахтам:и, коли в ба·

:конк;ретних

партії виявились завдань, лкі нам треба рооо'яза-

і радгос!ІІах на- продуктах і тваринному маслі.

агр3- сіНіиицтво люпину.

технічні правила глибина Передові колгосІІІи і радгоtІіи оранки, строки сівби, глибина за- районів 3 доса'атнім: З'ВQложенгортаmня наІСіння, норми висіву ням: останнім часом відиовлята. інші вимоги агротехніки. ються від чистих парів, це дає Особливість

році мати та.ку кількість моло­ ха, яха з&бе31Іечить повне задоволепня потреб трудящих у незбираному :молоці, м:мочних

Одним 3 найбільших

і наЙ'-

скла,в;ніших завдань продовжує лишатись завдаІІНЯ збільшення виробництва м'яса. Це У на.е, ма­ буть, найбільш занедбана ді­

с~льськ'Оrоеподар- Ї':м змогу більш повно і висо:кQ- ля:нка сільськ.оrосподарського ви­

ськоrо виробництва. полягав в т·о- продуктивно

вИІІWристовувати робництва. В цьому

році треба

колгоСІПи, в яких справа не тіль.ки не покращала, а стала навіть гірш'()ю. Це є наслідком того, що до добору ка)Wів· голів не .скрізь ПіJСТ<'J.ВИЛИ!СЯ сумлінно і

ти в 1957 році. У зв'язку з тим, що потреби в хлібі у нас рік у рік зростають, питання збільшення виробництва зерна буде й даді

му, що всяке порушення агротех·· ні•ки: чи під час під·готовки груН'l'У, чи під час сівби, чи під час догдяду, чи під час збирання може не тільки привести до

землю. 3а рахунок поеіву в парах ранньої картоплі, вико-вівенної суміші, кукурудзи на корм та інших паразаймаючих культур такі к:олг<юпи і радгоопи

д<Обитись того, щоб не окремі ресrпублі:ки і о·бласті, а коЖний район, область, край і реепуб­ лі:ка ріЗІtо збільшили виробництвО і здачу м'яса державі.

довані люди сл&бі, безініціашвні, а часом і просто та:к.і, що не бажають чесно виконувати Д{)ручену їм велІJІКу і почесну

uадним завданням. Ось чом}· треба. не ослабляти уваги до питань дальшого освоєння цілинних і перелотових земель. Добре

тй нанівець веі затрати праці і зас•обів. Тому ми повинні особливо нетерnимо ставитиеь до порушень аrротехні'Ки і добитись

сільськогосподарської продУКції і одержують додаткQ'Во вели&і nрибутки. CJriд було б У КОЛ'ГОСпах і радгоооах цієї зони деталь-

бів pi:nwгo збільшення виробни­ цтва м'яса. 6 розвиток евипаре­ тва, .як галузі найскоростиглі­ ШіJГО тваринництва. При, цьому,

до ряду ко,11гоопів були рекомеп· нашим: найважливішим: і невід- дуже великих втрат, але й звее- значно збільшують виробництво

1}праву. 3 посланих на роботу було б уже в 1957 головами колгоспів в і та,кі пра- збільшеннЯ техніки,

році без скрізь високої культури за раху- робства.

О}І;Ним 3 найважливіших засо­

земле- но розібратись і підрахувати, як показує ~свід яку вигоду вони матимуть від радгоDПів України,

колгоспів і МоЛІДавії,

цівники, які. почувають себе там нок кращого використання тракДуже важливою проблемою, переходу з чистих па:рdв на зай- Краснодареького краю і Воро:не-зь­ тпчасовими людьми. Такі торів та інших еільськоrосподар- особJІиво для нечорноземІІ'ОЇ зони :няті, і рішучіше піти на. прове- кої області, вели&е значення и.ає

wлови не можуть

бу.ти добри-

ських машин додатково

ми· керівниками. Треба, щоб го- під зернові культури лова колгоспу

вріс

у КОЛ'Госп, иоюв гектарів

зорати

4-5

нових

РРФСР,

яіJrь- Полісся,

Білорусії,

Прибалтики, дення В життя цього заходу.

України,

в пит.ання

широке

використання

мододих

Трудящі РядУ міст і ос.о·бливо свИІІ'Ок длз: одержа:ння разових

земель. виробництва і заетосуваІШЯ орга- сільської місцевості цілком спра- ОІІ()'})осів.

Колгоспи

Воронез~;кої

щоб він жив спільним ЖИ"l"rЮІ У справі дальшого ос·воєння ці- нічних добрив. Проте ці пи- веАЛиво екаржатьсз: на неtтачу області в 1957 році намічають з колІ·оспом, Щ{)б він ділив з лини знову велику роль повинні та,ння по-справжньому не розв'н- цукру. Хоч посівні ПЛ'Ощі під мати 200 тис. разових свишІиа­

·колrосІmиками всі радощі і при- ві,11;іграти краї і обJщсті Уралу, зуються. 3авдання партійних, цу:&ровиии буряками за останні ток і одержати за рахунок цього ·'Крос.ті коЛ'госпу. Людей, які не- СИ!біру, Поволжя і Казахстану, радян·ських і еільськогосll'Одар- роки і зросли, однак врожайність не менш Я'К 1.200 тис. по­ сумлінно ставляться до справи, але це не виключає JЮботи по ських органів цих районів поля- продовжує залишатись НИ3ькою. рос;ят. Коли б кожна область і ухиляютьм від роооти, ·поклИІКа- 'Кращ'()му і повнішому

викори- r,'!,Є в rому, щоб питання вироб- Тому необхідно за ЗИ'М'ОВИЙ пе- республіка :наслі~увала цей при­

ти до поря,ІJ;Ку і суворо . пока- ста:нню земель, У тому чисді й иицтва і використання органіч- ріод у бурякосіючих колгос1пах , :к.л:ад, то можна сказати, що вже рати. Без голови колгос•пу, куль- під зернові культури, в усіх них до/Урив: гною, торфу, ком- і радгосп.ах У1tраїни і особливо в в 1957 році ми б зробили рів­ турного, такоrо, що знав і вбо- районах нашої країни. Треба постів взяти під особливий· к.он- бурякооіючих кол·гослах і рад~ кий стрибо·к у :Мльшенні вироб­ лінав за свою справу, не підне~:- ще роо дуже серй:озно перегляну- троль, оргашізувати

цю оораву І'О'епах

1\!сійської

Федерації і иицтва

і

заготівель

м'яса.

ти І'()СПодарство. ни структуру посівних площ і так, щоб у кожному господар- Білорfсії серйо:шо попрацювати В той же час збільшення виНеодмінною умовою полі'ІІШеН- за рахуІІ'Ок більш раціональноrо стві вони були в необхідних над збільшенням врожайності р{)бництв!\ сви:нини даJІ'О б нам ня роботи колгоспів

в дальше виаtористання

земель

додатково кілЬ'К{)стях. Не :можна забувати, ЦУ'ІіІрових

буряків.

підвищення активності колгосп- збільшити в 1957 році посіви що сіяти зернові і технічні куль- но, не . вИ'КJІючав ників у rро·мадсько:му

господар- зернових кудьтур.

стві, зміцнення трудової дисцип-1 .піни і зростання продУІtтивності праці. у зв'язку з цп не :можна вважати нормальним, коли в ряді колгоспів є ,11;еяка частина колгоспників, які під

Гол~вним .завданням у земл~робстВl є шдвищення врожаиності воіх сі.ІІьсьхогоеП'Одарських культур. 3а останти ча.с у ряді :країв, областей і республіtt в по·мітні досягнення в під-

тури і особливо

картоплю

по да.:Іьшого

неудобрен'О'Му грунту у вка.заних раіі:онах ·м.зйже безкорисно, бо тільки прп дуже сприятливих кліматичних уховах мож.на одержати невеликі врожаї, але вонл в цьому ра'зі, u правило, не

Це,

звича·й:- можливість усунути таку велику

необхідності хибу в роботі колгоспів і рад­

ро·зширення

посівних гоопі·в, нк з~Wій

площ цукрових буряків, особливо в районах з доС'r.атніи зволоженням і чорно·земними грунтами, насамперед У КрасІІ'Одареькому краї, в ряді районів СтаВІІJОполля та інших районах.

великої кіль­

кості иолоднJІ'Іtа ведикої рогатої худоби без його попередньої від­ годівлі, тоді як перетроанна і дорощува.ння цього молодняка хоча б протягом одіІ()ГО року ,11;ае моЖіJІивіст:Ь збільшити виробни-

різними приводами

ухиляються вищепні врожайноС'ті. Проте n окупають проведених затрат. Незважаючи на те, ЩіJ в ми- цтво яловичини не менш як на ві,~~; роботи в громадеькому гос- цілому по краТні врожайніс1'Ь Низькі врожаї зерна, які не нуло.иу році у нас значно поліп- 20 процентів. nо:царстві, вна.сJrідок чого такі залишається невисокюю. В цііі: перевищують 3 - 4, центнери з шилаея ::права з вирощуванням '11 з:на.чних роомірах можна

колгоопи не встигають вчасно справі дуже багато розмов, але гекта:ра, що іх одержують про- картоплі й овочів, проте цих збільшити виробництво м'з:са Т'\· спра13лятися з проведенням оіль- мало практичних дій. тягом: ряду років багато :К.()Jlгоспів ці1ШІих продуктів виробляєт.ься кож за рахунок nтаХJівництва. У сІ>когосподарських ро·біт, що негаІІ'ивно позначається на зростапні виробництва і знижуе оплату праці чесно працюючих колгосnників. Таке становище не можна терпіти. Треба, щоб у кожному колгоспі уважно було розrлянуто питання про етав:1ення таких колгоспників

3ав,JІ;ання підвищення врожай:ності повинно бути всенЗІродним, загальнодержавним і розв'язувати його м:и nовИіННі так, як вся на.ша краіна під керівиицтвои Партії і Уряду розв'язувала питання ()евоєння цілинних і перел()гових земель. Ми не мо-

і радгоспів у Новгоро~ькій, Пековській, ІООстро::мській, Великолуць:кій і деяких інших областях РРФСР, у Білорусії, Прибалтиці, в першу чергу є результатом того, що там не вноситься достатньої Еі.лькості органіЧdІИХ

все ще недосить. Тому необхідно вжити заходів для дальшого рооширеннз: посівних ПЛQЩ і підвищення врожайноеті цих культур. Треба попрацювати нащ тим, щоб У нас вирощувалась в достатку рання картопля, ви-

добрив, :не дбають про в:і!дновлен- рабиицтво

до гро- жемо більше залишати під епу- ня родючості грунту. Треба обо- розширити

мадського виробництва, викрито причини цмго нездоровоN явища і вжито конкретних захоА'ів виховання і в необхі,Іtних випадках заходи вnливу до· не!;балих членів сільгосnа.ІJТlзеи. У колгоопному ВИ'ІJобництві повинні брати активну участь всі 5ез винятку колгоопники. Тільк.и в цьому разі можна еподіваrись уооі'ху в розвитку гро::ма.д~ького rоспо~арства ІtО.пгоспу, а,

дои цей колосальний дерпввий резерв. Нема потреби наводити приклади того, що не тільки в кож~ ній області, але :майже в кожному районі в будь-який piR. можна знайти гоеподарства, що одержують вИ'СІО:кі врожаї всіх сільсиtогоеподарсr.ких культур. Постає питання, чому ж ми в уиовах соціа.:Іістичної сИ!Стеми господарства, при наявності коло-

Jвачвть, і пол.іnшеииі отеріаль- сальних техніч:нв:х хоиИ'ВWтеЛ

в'.ооково вносити пі,11; посіви потрібну .кільхість органічних ,~~;обрив і тоді врожай буде забоопечеІІ'О. Підтвердженням цьоrо в те, що колгос.пи :Мос:ковської області в 1956 році одержали середній урожай зернових 10,3 центнера з гектара, в той час як у Іtалінінсьхій області врожайність становила всього лише 6,9 ценrнера, Ярославській 6,5, Ка.лузьRій 6 і Раза:нсьІtій -

5,6

qеиrвера.

нше є немало колгоспів і ра,Іt­ гослів, де птахівництво роз!ІИ· вається · ,11;о·бре і ,11;ае великі при­ бутки. В колгоспах Старомлинів­ ського · району Сталінеькоі об­ ласті, наприклад, у 1956 році відгодовано понад 400 тисяч

якої дуже

вигідне; голів птиці. Це дало можливість

аоортииент

вирощу- одержати в райюні по

вани-х овочів, більше виробляти помідорів, oril(miв, перцю, ба.Іtлажа.нів та інших овочевих культур. Досвіщ 1956 року П()Казав, що багато областей за один рі'К підвищили виробництво моЛ'О:ка більш як у півтора рам u за рахунО'К підвищення проду:ктивності, та:& і за рахунок збіІJІЬшення поголів'я корів. НІJООЩно, щоб ІtІ()ЖН& ООJJ:асть, :&рай і

Там ріеІПЩН в роопуU:ів.а наслї.ивап ІІРJВJІМ

7,6

цент­

нера :м'яса ІІ'ТИ:Ці на 100 rекта­ рів посіву зернових культУр і майже тре'І'ИRУ з~rотівель м'яса викіJнати за рахунок' птиці. Але треба прямо сказати, що з птахіВНИЦТВ()М у колгоспах і ра,в;гоtпах справа стоїть погано. 3а :минулий ріх піJголів'я птиці в Itoлrocuax не тільки нt збіл:ьmИJІось, але навіть саюроти­ лось. Хіба :можна вважати нор­ :иальІІИМ, ROJIЦ в та&их &бластях,

( ПроАоutеІІІUІ ва з

ctoP.).


СТАХАНОВЕЦЬ

Недіnн, 20 оічнн 1957 року.

З

В

Е

Р

Н

Е

Н

3

Н

Я

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І РАДИ МІНІСТРІВ СОЮЗУ РСР

(Продовження)

сортів кукурудзи, де неп:равиль- на Україні, в Ростовській і де- зимовий період, ви11рачання вели~ виявлені наявні ресерви і намі-

я.к, Тамбовська, Балашовсь.к,а., но провадять с1івбу і заго]УГання яких інших об.:~астях при зби- кої кі;rькості дорогого пального чені конкретні заходи ПQ да.1ьшо­ Омська, що мають добре РО'ЗВИ- насіння без В'Рахува;ння кліма- ранні кукурудзи на зерно в пов- на роботи, я.к,і можуть бути вико- му більш швидко•му розвитку HY'fe зернове господарство, пого- тичних і грунтових умов, там, ній стиглості стебла її мал·о при- нані на живому тяглі. Постає пи- кожної галузі господарства.

лів'я птиці за рі.к, зменшилось звичайІю, врож:1Ї низьЕі. Henpa- датні д.1я ІШР)ІУ і їх викорис·то- тання, чи по-хазяйському робПравильно роблять ті колгос­ більш як на 20 процентів. вильно робшrть, КіШИ в агротех- вують частіше ;\JІЯ інших госпо- лять МТС і Іюлгоспи Уралу, і пи, :МТС і радгоспи, які щюваОстаннім

ча\:Юм у ряді кол- ніці кукурудзи допускають шаб- дарських потреб. :К·оли ж збира- особливо Західного Сибіру, коли дять цю робо·гу

госпів стали організовувати пта- лон. Наприклад, у нечорноземній ти R}"Курудзу у носковій стиглое- трактор ДТ-54, хофабрики. Це потрібна сЛ'Рава, смузі у важки'іі:

зволожений ті, то з качанів і стебе.1 можна ність

54

що має потуж- колі керівних

не У вузькому

працівників, а з

к. с., протягом дня до- залученням широких

мас кол­

аЛе ж мати птахофабри.к,у може грунт загортають насіння так ·одержати добрий силос - пре- став.:rяє на ферму тільки одну госпникІів, робітників і спеціа­ не кожний колг()сn і радгосп, а само глибоко, як і на півдні, де Іі!рас·ний корм для ху•доби, при- тонну соломи, причому на обслу- лістів МТС і ра•дгоспів. Адже ко­

займатись розведенням

ri.

му мОЖУ'І'Ь

.к,ожний кується за.горта:гл насіння глиб- де вища. Тому треба.,

виро- грунт летший і мал.о вологи. На чому за кількістю кормових оди- говуванні цього трактора працює му, лк не їм, на:Їl'Іtраще

щуванням птиці, мати птахофер- пі•вдні і повинні

колгосп і радгосп, які мають посіви зернових культур. Не()бхідно від;шачити, що досягнУ'І'і успіхи у збільшенні виробництва продуктів тваринництва, {)Собливо моло.к,а, є насампе·ред ре·зультатом великої роботи, щхшедеН{)Ї

в цих

умовах

знати

пра;кти- ниць з гектара врожайність бу· 3- 4 чоловіка. А тимчасом цю хиби і поми.1ки, допущені в 1956

ше, на десять і більше сантиметрів, тому що до моменту сівби к.укуруД"Зи грунт у верхньому шарі не має во.:rоги. Механічно К()ІІіюючи таке глибо·ке загартання насіння в райошх нечорноземної смуги, wбо зовсім.

щоб кол- роботу МІіг би виконати один чо- році, і що треба зробити для то­

госпи і радгоспи підрахували і визначили, с·кі.шки залишати кукуру~зи для збирання на сухе зерно - для кормових цілей, на насіння (бажано гібридні посіви), для здачі державі. Головну ж масу П(}СlВlВ треба пере-

л·овік на парі коней. Підготовку машинно-траЕторного па.рку та його правильне використання повинні взяти пі;J. свій: неослаблий контроль місцеві па])'Гійні і радянські органи. у нас є ще. чюfал·о ра)J;госпів,

по розширенню не одержують сходів, або одер- робляти на силос, і тоді ми знач- які погано використовуІоть

посівів кукурудзи. Завдяки роз- жують зріджені сходи.

го, щоб добитися в Н{)ВОМУ році одержання найбІільшої кількості продукції на 100 гектарів сіль­ ськ(}господарських угідь при най­ менших затратах праці і коштів. Підсумки минулого року і за­ ходи на ниніrшсій рік доцільно

на- об·говорити в бригадах,

но швидше піднімеиось у розвит- явні у них можливості для збідь- ма.х, Іиддшках

на фер­

радгоспів

і на

ширенню посівів цієї культури ОС'Іанні!М часом у на.с ста.ла по- ку тваринництва., зможемо про- шення виробництва і знижен- загальних зборах кмrо~пнюtів багато колгоспів і радгосшів ус- ширюватись негідна практика, голувати на тих же площах, як,і ня собівартостd сільсиюгооподар- працівників МТС і радгоспів.

пішно ро·зв'язують завдання за- коли в ряді колгоспів і радгос- займає кукурудза, більшу кіль- ської продуІщії. у ба!Гатьох рад-

безпечення хуД'Оби соІtовитими і ПІів недба,'Іі господарі, д!шустив-. кість худоби. госпах даll'У'Скаються збитки. в концентровани:ми кормами, це ши загибель П()Сівів кукурудзи і Говорячи про хиби в роботі ра.ііо.нах освоєння цілинних і дав ї:м можливість підвищувати намагаючись уникнути відпові- колгоспів, не можна умовчати перелогових земель радГОспи помолоЧ"Ну продУ'КТЮ!НЇ'Сть великої дальності, приховують загиблі про серйозні недоліки в діяльно- ки що ро·звиваються ще O)J;HOрогатої худоби і розШИР.ЯТИ від- ПQсіви, показуючи їх як згодо~ сті м·ашинно-тракторних станцій. бічно, тільки як зернові госпо-

Дуже важливо при цьому nра­

хувати і якнайповніше ВИ'Іtорис­ ~·ати до.свід новаторів, їх передо­ ві П1JИЙ{)МИ і методи роботи, ста­

ранно розглянути всі пр(}позиції. які вносяться. У КОЖН()ІМУ кол­

годівлю свиней. Наприклад, У вані худ{)бі на. шИ «з-під копи- Бruгат{) з них ще погано спра.в- дарства, хоч кожний радгос:п має rоспі і радго~і, очевидно,. треба

'ltOЛrooпax

3апорі•зьмї

обл&еті та». Замість того, щоб розібра- ллються з ІІоставлсними завдан- всі умови для того,

в 1955 році було закладено силосу по 7 тонн на. корову, що дало їм ~могу в 1956 році Д{)СЯГти НайВИЩОГО В Краіні nриросту

працівники

місцевих

партій- ліквідації віІдставання колгоспів, зеви.м господарством.

них, радянських і сільськоrоспо- у полегшенні дарсЬКИХ

органів

праці колгоспни-

!row

про нор'МІ·"­

бататогалу- виробітку, щоб не допуtкати за­

нижених норм, продужати, яки'"

Завдання полягає в' тому, щоб шляхом механі.3увати трудоміст­

УХИЛЯЮТЬСЯ Ків,• ОС{)бЛИВО В тварИННИЦТВі. Да- у 195 7 році

наД'Ою мощ.к,а. У минулому році від цього і теж твердять ІІРО те,

в колгоспах Запорізь1юї

щоб стати обговорити питання

тись по суті і винних по.к,арати, ня.ми, слабо подають доломоту в високюрента•белІ>ним,

не в усіх МТС високО<про- обQв'лзІtово

К{)ЖНИЙ

вик.онав

раДГОСП кі робОТИ На -фермах і екорОТИТИ

план ви- затрати лр:щі

області що кукурудза була, але її ' зго- дуктИБно використавує·ться сіль- робництва сільськогоеп{)дарських продукції.

на виробництво

закладено силосу майже в півто- д'ОВано худооі на пні, в той час, ського~подарська. техніка. Є хи- продуктів, підвищив то·варність Встанuвлениіі новий порядок ра раза більше. 3наЧ"Но більше, коли на.справді це не тшк. Адже би в справі організації праці, не виробництва і працював без- планування в сільському госпо­ ніж у попередні pO'ltи, закладено при згодовуванні КУКУР'УІІ:ЗИ на вживається необхідних заходів збитков{). Треба, щоб партійні і дарстві дав змогу ро3в'язати

.&ук.уру~злного еилосу в ІООЛТОС- пні її більше· буде затоптано, до закріплення механізаторських радянсІ>к.і органи більше прищі- творчу шщ1ативу колгоспників, пах :Краснода.рського краю, Там- ніж згод'Ова.но, і тому хоч трохи кадрів, до підвищення продук- ляли уваги роботі радго·спів. працівнwків радго·спів, усіх тру­ бовської, Воронезької і ряду ін- рО<зумний господар н.і в якому тивності їх праці протягом усьоу ба.гатьох колгоспах, радгос- дівнИІІtів села, підвищив актив­

ших областей.

рооі згодовування кукурудзи на го року, до ширшого впровадже·н- пах і машилно-трruкторних стан- Вlість зrас і допоміг їм розумні-

Ми повинні поставити перед пні не допустить.

ня передового досвіду в сільсько- ціях погано ще організ{)вано бу- ше орга.нізувати ведення

госпо-

ообою і розв'язати защання Ненормальним є і таке стано- гасподарське виробництво. Деякі дівництво. Деякі керівники дарства. Проте необхідно сказати, всюди мати не .менш Jrit 10 тонн вище, коли деякі керівники за- директори МТС у погоні за вико- пояснюють відставання у будів- що далСІко не в усіх райіJНах цю силосу ШІ. карову. При цій умо- мість того, щоб вивчати самим нанням плану тра·кторних робіт ництві тільки недостачею кош- постанQВУ правильно розуtміють ві коJІТоспи ·і радгоспи зможуть і

олержати в середньому

рови ПQ три і більше тисячі літ-

рів JІЮЛока.

Чи М'Ожемо

зробити? Можемо

навчати

людей

nравильної у гектарах м'якої оранки прово- тів і матеріалdв, які виділяються і пра.вильно проводять в життя.

від ко- агротехніки вИрощування куку- дять у колго.спах ми це площ посіву цієї культутри. Чим жанності

і обов'язково більше розширяють

ПО'Винні, якщо в кожному

часто зовсім централізовано,

забуваючи про Не скрізь. ще справді надаютьс~

рудзи, йдУ'І'Ь по лінії збільшенн11 непотрібні для підвищення вро- те, що не менш важливим у цій можливостІ колгО<спника.м з ура·

кол- тим більше

вани

сільськ'ОГосподарських справі є ініціатива працівників, хування.м місцевих особлив()стей

ці П()Сіви, культур трак·rорні

роб{)ТИ. На- вишука.ння

і широке

вик·орис- вілЬН'() п.1анувати розвиток сво­

добиваються nрИіклад, піднімають зяб на пло- тання місцевих можливостей. є го гоооодаретва. В ряді районів

госпі і ра,дгоСІІІі забезпе"ІИМо протиле·жного ре:зульта·rу, бо при щах з-під картоплі, цукрових чюrало приклшдів, коли керівни- все ще прод·овжують нав'язувати одержання високих урожаїв :ку- великих посівних ПJf{)Щах вико- бурякі-в та інших культур, зби- ки колго~пів, радгоспів і МТС, пла.ни під виглядо1~1 усяких зав­

:курудзи. Ін:п'mї .к,~льтури, яка ристоnують гірші зс·млі, гірше рання яких проведене з глибо- nроявляючи ініціативу і з ма- дань і тим самим @збавляють дасть таку кількість силосу 3 провадять обробіток і тим са- ким розпушуванням грунту, або лими затратами коштів, широко можливості кодгоспниюі.в прояви­ порівняно невелихих площ, у нас мим зміцнюють у копсерnаторів лущать стерню незадовго до оран- розr<:~рнули будіІшицтвQ з коми- ти ініціативу, спрлмовану на немає.

НаявниЙ'

застосуванню

не-вір'я в к;укуруm,

що куку- ки зябу на цих площах і т. п. шу,

досвід по масовому рудза в їх умовах не може да- і тим са:мим посівів кукурудзи вати врожай. Тому треб~

на силос себе виправдав. Скрізь, в усіх районИ ·Радянськ.ого Союзу, де ВИ'Рощуютье.я сільсь·когосподарсьЕі культури, на-

сіяти державі і

кукурудзи стільки, ск:льки треба ддя даного гоеподарства. Гол:овне ж - звернути увагу на я:&ість насіння, на якість грун-

завдають

колгоспшм,

са,ману,

каменю

ш1иди місцевих матеріалів.

непродук- всюди повніше

тивно витрачаючи па.тrьне і кошти. В інтересах де;ржави не{)бхідно, щоб в усіх МТС строго додержували режиму е•кономії. Настав

та інших краще використання

земель, на

Нео.бхідно збільшення валових зборів сіль-

використовувати ськогосподарських

в будівництві мтіецевJ можлИБості, всідяко заохочуючи ініціативу в цій справі. Все це допо·може нам краще і швидше розв'я-

культур

зростання продуктивності тва­ ринництва. 'Гре:ба зро·бити так, щоб колгоспи і колгоспники не на словах, а на ділі :мали можла­

віть на Півночі, о~ержа.но доситІ-. ту, на внесення добрив, на сів- час, коли вся виробнича діяль- зувати питання будівництва ви- вість повністю використати пра­ ]І;обрий урожай - до 200, а в бу, на якість догляду. ність МТС повинна контролюва.- робничих, культуоно-побутових во для вільного планувапя, яке

середній: смузі 300, 500 і нав районах, де :mикли до посі- тись ка.рбованце.м:. будівель і пода:ння допомоги ро- надане їм постановою ЦК КПРС віть 700 цен·тнерів зелеоої маси ву .к,укуру~зи і переконалися в Треба поліпшити організацію біт.никам радгоспів, ~ІТС і кол- і Радою Міністрів СРСР. з гектара, залежно від сорту .к,укурудзи, грунту, а головне залежно від якості поеіву, }!;ОглJЦУ і обробіт·ку. Але сказати, що всюди ми маємо :непоганий урожа.й: кукурудзи, було б .несправедлИБо. В бМ'атьох районах &раїни ми одержуємо ще НШІький УІРОЖ&Й:, значно нижчий від еереднJх можливих урожаїв по цій &ультурі. У чuму причкна? Оправа, звичайно, не в тому, МQЖе чи не

особливих перевагах цієї культури, там цінять її і всіляко розширяють посіви кукурудзи. Але треба вказати на. нераціональний підхід у виБористанні цієї культури. Тепер з посівів ку·ку-

госпликам в будівющrві і ремонті житла. Винят·ковоrо ;.:начення ці питання набирають в ра.йонах освоєння цілинних і перелогових земель, де будівництво житла і культурно·П(Ібутових

Центральний :КомІітет КПРС і Рада Міністрів СРСР вважають, що й дaJri необхіДlІо добиватись дальшого організаційно-господар­ сІ>кого з·міцнення колгоспів, все­ біЧ"Ноrо розвиmу їх громадсьr-:ого

посі'ВіВ вирощують на зерно в повній ститлості. Чи праrвильно це? Іtоли вду:матись і підрахувати, то можна лerno перек-онатися, Щ{) це нооравильний

том особливого пікл~вання і уваги з бо.к,у партіііІПІХ, радянських і сільськогосподарських органів. Тепер у сільському господарстві підбивають·ся підс)'!Мки роботи за манулий ріБ і розробля-

дуктивнос~'і колгоспної праці і на цій основі підвищення Ма'І'е­ ріального добробуту колrоспни:ків. Громадське господарство е ооновою всього життя колгосп­

ремонту, посилити контроль за якістю ремонту з тим, щоб місцеві партійні, радянські і сільськогосподарсьЕі органи були повністю впевнені в робоrоздатності .к,ожного тракrора, кожної сіль•рудзи збирають якуеь кількість ськогосподарськJЇ машини. Слід на силос, а всю основну :масу також продУ}Іати мі пита,ння

иоже рости кукурудза. Вона рос- і

нераціональний

підхід.

кращого, більш продуктивного викори.етання ~ільсьшогосподарської техніки, за рахуноІК цього зменшити на'Пруженість з трудови:ми ресурсамп в сідьсь:&огоспо-

приміщень повинно бу~·и предме- І"QСП:одарства, підвищення

По- дарському виробництві і забезпе- 1 ються заходи по

ге в усіх ршйонах, де з любов'ю дивіться по різних зонах і під- чити

можливі~'·rь

про­

зr..безпеченню ник.ів і на прииаді багатьох 1957 рік. колrоспів можна бачити, що там,

проведення виконання пдану на

і увагою піщходять Д'О цієї кудь- рахуйте, сЕільки кукурудза дає всіх сільськогосnuі!арських роmт При проведенні nієї rоботи }!;уже 1.е це гоСІПодарство зростає і rури, там же, де не ;шають цієї кормових одиниць, коли зtіи- У наіі'Кращі строки. важливо, щоб у кожноч кодruс- міцніє, де рі& У рік збіль­

ttультури, не вивчають її, не за- рається на зерно в повній ститНе можна допускати непроm- пі і радгоспі, в кожній МТС бу- шується виробництво nродуктів ~еЗІІеЧують за.готішю доброsіс- лооті і збирається у воеков1и тивного, неращі{)нальноrо вик.о- ли всебічно і глибооtо викриті і сільського гоепо)І;а.рства, знижуІІОГО

васіввн

виоомврожайІПІХ стиrJІості.

иа епос.

НапрПJІа.1, ристанвн 'J1>З&Т(Ірного

парку в пі,uа.ні :критиці

ха-би, nовніше

(ЗакІнчення на

4

стор.).


СТАХАНUВ~ЦЬ

4

зерноочисної

пере- Щоб

машини

«ВІМ».

якнайшвидше

Вже заготови;~и

підгот<ОВк·у

Іродукціі, ,~~;е Іtраще вик()ристоJУЮТЬСЯ земельні угід.в;я і !tОЖ-

правління артілі с·творИ!JІо спе- ,~;о-брив. ціально дві ланки з 10 колгооо-

** *

ІИЙ гектар землі дає більше Партійні, радянські і комоо. е МОЛЬСЬКі оргаmзаціі В СВОЇЙ. роб ІРИ утюв, там: вкладении у виботі повинні 6ільше придшяти б ,обництво тру~~;о~ень до ре оплаи пnnвеwенню політичної Іується і колгоспники живуть уваг "u " Іа.можніше, одержують ООльше і культурво-масової роботи в

насіння

до

сівби, літри,

8 центнерів нуло~у

цьому за:порука

про,~;ук- сІJкогоспода.рські та. інші теми.

колгосnників, У нашого

руху ти села

впере,J;.

Ш •биваючи підсумки за

"

чило

насіння

З3ІR1Н"ІИТИ ~ю

агІтатор.

*•

мене

ла:нковою

у

кориодо­

милкою забувати про прове~tення Особлива увага чв-винна бути Ім. 6уІІьонного, с. Мокрець. поточних робіт, віІt вИ!ІtОНанн.а прИJ!}JІенс:. роботі з сільською мо- Протягом останніх 15 днів к.олорганізову-

ланкова.

*• *

брига.. у

нких. у. значній мірі залежати- вати її дозвілля, все,.мірно розви- госпники рільничих ,. Ім. Хрущова, с. Требухів. ме розв'язання завдань по збіль- вати і пі,~~;три:\Іува.ти цінну іЕі- співдружності з механізаторами Оrворена комсDхольсько-моло,~;іжшенню в~nоІ(ництва сільсько- ціативу і активність nJJVV ..,.,...да""'ЬІRОЇ пpo'I'V'Jt,ЦlЇ в 1957 го ""v "V ,..~ rроиадсьК'о-політичній році. Треба подбати про те, . .

~:~

і

вироб-

щоб у кожнО'Му господарстві бу- ничій дІяльностІ. д орогі товариші! ло ІІ!і.цготовлено добротне, я:к. пра-

1957

сіин.а;

ш;щесе.нн.я

вило, сортове, висо·коякісне на- п?винен забезnечено

жен.ня, правильне

нагроіІа.}t-· бшьш

стати

служує артіль

б - на ланка з в ВІІІ""'"""ИКШ.

ре,... ш 1• школи виготовила пер тисяч торфо-перегнійних гор-

.V.....

• .ньоl

рі&

\ ванні

е

иого працює

могутнього

екскаватор, овочів.

агроном.

голова

колгоспу.

•••

•••

Ім. Ватутіна, с. Пухівка. Овочевохи посилюють пі,~;готовку ,~;о

Ім. Стаnіна, с. Русаніе.

розрахунком, Партією і Уря,~;ом програми к.ру­

ранніх

М. Грінченко,

М. Маnьвін,

і міне- Батьківщини вимаrають, щоб зу­

наміченої

ее

вирощення

роком. нового, якого иа,{іслала в колгооп Боб-

тракторів і сільськогоС'ІІодарських ,~~;острокове виконання з таким:

що о

вивезли на поле

зберігання і СІільського господар·~тва. Інтереси рицька МТС.

використання місцевих

7,

' 60 понад 3000 тонн торфу. На ,~;обу- шечків для

рІWІьних JtОбрив. Провести своє- ·сиuя трудівників сільсьІWrо гос­ часно і високоякіс:но ремонт подарС'l'Ва бу.'Іи спрямовані на кашин

"'\.Р.

моло,~;і в тракторної "1'иrа-ди ~,!

ПЦ весняної сівби. Особливо старан­

но працюв па.рникова ланка. На. щоб кожний відрЄ'И'Онтований того піднесення сі.:~ьськоrоспо­ очистці насіння rоро,~;ніх культур і'р.актор 11 іwацював певний га- ,~;а.рського виробництва у шостій 13 ТИСЯЧ ТОІІН ГНОЮ і торфу. Ви- ві.цзначаються КОЛГОС'ІІНИЦЇ Ко­ рішили внести також у гру.нт по валь, Г. ВисоцЬІКа та О. Писаревра;нтований строк. п'srrирічці. Особливу увагу треfі.а прщіЦентральний Комітет ltоиуніс- 4-5 центнерів мінеральних ,~;об­ ·КО, ЯКЇ ІЦОJ{ІШІ ВИКонуЮТЬ по ;~.ити зимівлі худоби, не доnусти- тичної партії Ра,~~;ян~ЬБ{}ГО Сою­ рив на кожен гектар. Правління півтори-дві норми. урожай

вивезли

на. поля

зу і Рада :Міністрів СРСР ви­ словлюють тверду вневнешість у тому, що колгоспники і кол­ госпниці, робіrпики :МТС і Р3.Іt­ го•<Шів, спе·ціаліети і всі праців­

колгоспу

·

прщбало

неоохі,J;ну

Очищені

На цій

роботі зайнято

для масово·го

чання кадрів,

підвищеоння

нав- ·нями,

поста.вленим:и ХХ

повністю

вО'зить гній на па.рники.

ніж минулого року. ники сільського І'Осподарства ~~:екмька МJтомаши.н. Добре пра­ Зповий час повинен б}"l'и ви- усnішно справ.:шться з зав,~;ан­ цюють шофери Павло Жук, Іван

користаниі

котловани,

оомлю ,~~;л11 ·кількість цих добрив і зараз пе­ заготовлено дернову ревозиио іх з С'l'анціі Бровари у іх забивки. Гор().J;НЯ бригада. ви-

колгосп.

Д. Мотриченко, агроном.

з'їздом

іх КПРС по пі,J;Несенню всіх галу-~· •••••,•••••••••••• ·•••••о••--••-•о•

•в·ШФікаціі, ,~;ля оволо~іння ни- зей сільсьn.огu господарства. ЦЕНТРАЛЬНИМ РАДА МІНІСТРІВ КОМІТЕТ КПРС СОЮЗУ РСР

Діти подивились на пам'ятни-

Шевченку,

нищькому,

відвЦали

Хкель­

визначні

історичні місця Киє-ва. Л. Мехе11, старша

піонервожата.

Нова щедрІвка. На щастя, на адоров'я, У це,

нове, літо,

Щоб родила с.кріаь пшениця Та рясиеє жито. Будем Будем І свою Будем

рааом, будем щиро, добре працювати Віtчиану ми.rrу ввеселяти.

М. Лобко. с. Семиполки.

С•f~~'&ІИ иаших ви•тvпtв

"

~

сЧи скоро буде клуб?»

-

•""'

таким

ааголовком

був

під

уміщений

в гааеті сСтахановець:. лист а с. Требухів. Голова колгосnу іме­ ні Хрущова т. Ковбасинський І. повідомив реДакцію, що, агідио рішення ааrальних аборів, будів­ ництво клубу почнеться нинішньо­ го року. Почали заготовку буді•

вельиих матеріалів. ЗавезеНо вже 20 тисяч штук цегли і 10 тонн цемеwгу.

понад

r.

ти падежу, забеоо:ечити праВИЛЬJІУ годівлю, дuг.щв; і утрикання ху~оби з тим:, щоб у зимовий пері'Од про;wІJ.tтивність усіх ви,~;ів тварин була ~>на.чно вище,

за.проосили

іграшками з ялинки.

10 ки Леніну,

Зара.з пооилено за.готовляЄ"Мо місцеві ,~~;обрива. Тільки одного гною вивезли на свою ,~;іланку бдизько 200 тонн. Н. Карnенко,

.

~1к і рооробляючи заходи на nоточти інші культурно-масові заходи. ний рік, було б непростимою по-

лод,~~;ю, треба. вміло

року,

до себе ·В Київ Н3 свято новоріч­ ної ялинки, що ві~лооя в Ко­ ло-нному залі Ресщrбліка.нсмrої філармонії. Там піонери ро3nовідали ,новорічні вірші, співали, грали, за що були на.rородже.ні

ку по 500 центнерів корJrового буряка з гектара..

В. Забережний,

по,~;арства кінокартини і проооди-

році я зак.інчила

очистили ла слово зібрати нинішнього ро­

частіше ,~;емо.нструвати роботу про'Мгои двох-трьох дюв.

1956 для пр&'цівникі:в сільського гос-

*

бувній брига!Ці. Наша данка ,~;а­

ярих зе~обооових К1і~ЬТУР.. Во­

Слід .я&найширше радіофікува-~ ни зобов язалися

*

по 9 ·класів, і nравління артілі призна­

шіба, інших про.в;у&тів і rpo- холгослах, :МТС і радгоспах, тре- вони щозиrни очищають шеіі:. Тому ми повинні глибше ба, щоб к.олгоспники, робітики центнерів насіння. 'НИ""~ти в економіку колгоспів, :МТС і радгоспів мали М'ОЖJІИЗ . .

rивнkть праці

*

«Біnьwовик», с. Рожни. У ми-

і Софія

• ...... вість регулярно слухати ,~;опоа перІш дю лаmи tраще використовувати природні віді і бесіди на політичні, сіль- понад 300 центнері~

мінеральних

агроном.

на роботі у ляпа Товсте.нко, Софія

G _«Будтресту»

шефи

М. Кособnик,

J.11

Онашко, :Марія Хилмw

300

а.иіачноі се-

та інших

ниць кожну, які працюють У .J;Ві З"!. НИ. Осо•бЛИВО В'l."V ""'НаЧаЮТЬСЯ Сукал. При нормі

пона.в;

закінчити тонн супемюсфату,

оться затрати праці на одиницю дової практики.

іагатс'l'Ва, підвищувати

H'DI

СІЧНІ

Добре про-вели ЗИИ{}Ві каніІtу­ Ім. Кірова, с. В.-Димерка. З Rва.ша. та Павло Соловей. Вони ра-ннього ранку до пізнього ве- щодня роблять по 2 рейси і пе­ ли піонери Сеииполківс:ькоі lll'JtOчора не затихає на подвір'і шум: ревозять по 3-4 тонни доорив. ли. ltрІІІЩих ·учнів ІІІ-V класів

Ко.муністичноі партії Радянського Союзу l Ради Міністрів Союзу РСР ми ,~~;осягненнями науки

:tU

В гостях у шефів

Останні вісті з колгоспів

ЗВЕРНЕННЯ Центрального Ко.мітету

(Закінчення)

n&ІІІІА,

СJІtдам:и -иеопубJІІвоваиих У

своєму

ця:.

група

листі

до

.11иетfв сСтахаков­

КОЛГОСПНИКіВ

СіЛЬГОСП­

арnлі ім. Кірова, с. Погреби, сигналізувала про факти безгос­ подарності

на

дільниці

сУдитин,..

Новообраний голова колгоспу т. Радько О. повідомив редакцію, що такі факти дійсно мали місце. Зараа бригада, що розташована на цій діJІЬниці, аміциена кадра­ ми. Телятник утеплений.

• - • · - - - --····--·

літика США на Блm~ькоиу Схо ,~~;і. Про характер «,Jtоктрини Ей- іх ,~;олари і танки ,J;ООІООІожуть Заява ТАРС викриває твер,J;- зенхауера» ,JJ;oбpe ека.зала сірій- ім ~tобитися прихильності нароження американського презихен- ська. га·зета «Ан-Нw». «Аиери- ,~;ів цього paioory. Тепер уже не

......,________________..,._..,...,.---·~-...-...-...---...-...-...---...-...----•

~--~~~~-----•••о•-••••• -~----~--~-------

- п:ик:а- 'можна ні спокусити наро,JІ;и ,~;оіснув з боку ла вона., наІИа.гаються з силою ларои, ні залЯК3ти іх танка:ми». говориться в зброї захистити інтереси монопо- Сірійсьха газета «Ар-Райаль­

та. про загрозу арабським краї- ,канські правлячі кола,

нам, яка. ні'Ііито СРСР. «СРСР, -

за.яві,

-

на ві;рrіну

ві.в;

США лістичного капіталу. В цьому і Ап», JЮМеН'f'УЮЧИ станооище на

не має і не npame мати будь- полягає <Жисл вииоги Ейоонхауе- Близь'&Ому Охо.~;і, відзначав, щ~ яких воєнних б111з або ко·нцесій ра ,ІІ;озволити йому використати СРСР в «великою ,~;ержавою, я:ка

на Близькому і Середньому СхОtді американські війсьlt3 на. Близь-~ 1пі.J;трииує прагнення арабів та іх з ·метоЮ здобуття прибmів». кому та Сере,~;ньоиу CxO,J;i. Якщо ВІІІЗ'ВОJІЬНУ .пояітику».

НовІ аагарdницькі плани США на Близькому СходІ

5 січня президент США ЕйGен- США, скориставшись з оола.блен«В авторитетних ра.,1J;янських раніше роль Ж3Н,J;ариа в цьому Інтереси загального миру і хауер, виступаючи в конгресі, ня позицій Англії і Франції на колах вважають, сказано районі викіУнували головним чи- незалежності наро.J;ів вимага:rоть, вИІ&Ла.в план шиерика.нськоі зов- Близькооrу Сході, викликаН'Оrо в заяві ТАРС, - що намічувані ном англійські і французькі ім- щоб імперіалістичний «nлан ніmньоі політики щодо краін провалом анrло-францу:зькоі ін- урядом США у відні>ШЕтНі до ра- періалісти, то тепер цю роль бе- Еtйsенха.уера» був викритий БлИ3ЬІRоrо і Середнього Схо.п. тервенціі проти Єгипту, наа~а- йо.ну Близького та Середнього руть на себе США». Су.цансьха і ві.~;кинутий. Закордонна преса охрестила цей гаютwя встановити в цьому ра- Схоп кроки,

план,

спрямований

на

понево- йоні

своє

лення арабських нароJІ;ів амери- Сполучених ка:нсь&И!Ии іmеріалістwми, «докт-

панування. Штатів,

риться в заяві,

-

mti

пере,~~;бачають пшртія

АнтиЬ.:періа.піtстичний

-

гово- них сил США в цьому

в:ик:тупив

районі, гостро засуджує

«доктрину Ей­

з можуть привести яо небезпетmих зенхауера.». В заяві говориться,

риною Ейзенхауера». програмою, якл. передбачає грубе наслідків, вея Проои.цент США вииа·гає нада- втручання США в справи араб- за юсі цілком

ВіАПовідальність що nрО'ІІозиція подати економічну ляже на уря)t «ДОПОІМогу» наро,~~;а.и Близького

ти йому право використов111ати ських краї.н аж ло воєнної інтер- США». Сщ~~;у це лише приві,~; для на свій розсУІІІ; а.ме·рикапські венціі». Преса і гром:~ськіоеть к·раїн американського економічного вбІЮ'йні сили на БлИ3ькоиу та В зa.Jmi ТАРС вказуєтЬ'ся, що Близь:&()ГО СхО\ІІ;у, s і всі миро- проникнення в країни цього ра­ Сере.в;ньо·му

Сщ~~;і

і

подавати імперіалісти одержують колосаль- любні народи світу, рішуче про-

країнам цього району так звану ні прибУNи ві.,в; ексшуатаціі на- тестують проти

йону, .в;ля знищення

свобо.в;и і

американських незалежності арабських на.ро,~;ів.

воєнну і економічну «допомогу», фтових ро,JtОВИЩ, на .lllti багаті колонізаторських планів. Во.ни «Доктрина Ейзенхауера на. 100 sr&a с.1ужить цілям зіІІІtабален.нs країни Блm~:ького Схо.~;у. Тільи.и :еідкщають «;tои.трину Ейзен- Іnр_оцентів іМ!періаліІС'ТИЧНа»,-пи­ неза.пежних нwродів. за о,~;ин 1955 ріЕ wиерикансьи.і хауера» і рооои з тим схвалюють ше єгВІІІетська газета «Аш-Шааб» (})[исл «,J;ооtтрини Ейз~нхауера.» роои.рито в заяві ТАРС, оnублЇ!&Ова-ній 13 сі'ЧНя .. В цій заяві ві,Jtзначаеться, що аІИерИІtанські правJІJІчі кола ставлять пере.~; ообою на Близькому і Серцньо:му Схо,~~;і ено корисливі цілі;

А. Шатіnов.

«Уряд можливість використання зброй- фронт опуб.lrі":&увала заяву, в якій

і англійські нафтові ком·паніі за рахунок е.к.сплуатащії нафтових родовищ цих :&раін одержали блИ3ько 2 мільярдів доларів чистого прибути.у. Саме інтересами американських нафтових моно1полій продптова.на атресивна по-

позицію СРСР, що, ак завж,~~;и, виступає на захист свободи і неза.пеж·нооті всіх народів. Два уряди &рабських країн Сірії та Іорданії вже офіціально відк.инули «~октрину Ейзенхауера».

Адреса редакціі: м. Бровари,

і висловлює переконання, що ця «доктрина» приречена на провал. Єrиnетський оглца.ч Анвар Са.,1tа.т пише в каїрській rазеті «Аль-Гуихурія»: «Ми хотіли б шmере,~;ити. США, що вони гли­ боко помиляютwя, rа.,1tаючи, що

Киівськоі області, вул. І<иівська, НІ

Бооваос:ька оаІопа aovвaoиsr КвІІІСИоrо

ебл8СІІDІ'е

Редактор

С. ПОГРЕВІНСЬКИR. Партійна орrаиІзаціsr І прав- і .rdния артілі ім. Щорса, село І' Княжичі,

вислов.mоють

спів·

Aoro

а приводу смерті

матері

Олени Петрівни

плвповськоr Покидько

Валентина Олексіїв

на, що живе в м. Києві, по вул

Новій про

218, N2 26,

розлучення

з

порушує сnрав~ чоловіком

По

кидьком Костяитином Купріннови чем, який живе в с. Жердова. Справа слухатиметься в народ иому суді 2-і дільниці Бровар ськоrо району.

138

VПDааліввв яАТVDв.

1

чуття голові комоспу ВО.ВОАJІ• миру Івановичу Павловському

3811. 304-~

9 номер 1957 рік  
9 номер 1957 рік  

9 номер 1957 рік

Advertisement