Page 1

nролетрl вса краін, Юliаilrеслl

ви, ДОРОГИЙ ТОВАРИШУ СТАЛІН, НАШ НЕПЕРЕМОЖНИЙ ПРАПОР, РОЗУМ, ЧЕСТЬ І

НЕДІЛЯ

28

СОВІСТЬ НАШОЇ ЕПОХИ, ВЕЛИЧ І НЕМЕРКНУЧА

пчнq

191)1 ом

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ ІШ(б)У ТА ГАИРАДП ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Звітно-виборні збори в

СЛАВА БАТЬКІВЩИНИ, НАТХНЕННИК І ОРГ АНІ­

р.

ЗА ТОР ВСІХ ВСЕСВІТНЬОІСТОРИЧНИХ ПЕРЕМОГ

9 (704)

Ціпа

15

НАШОГО НАРОДУ. (3 листа товар"шеві Й. В. Сталіну віл учасників зага.'ЬН()­

коп.

міського мітингу трудящих м. Києва).

u

Товариш Иосиф Віссаріонович Сталін зареєстрований кандидатом у депутати Верховної Ради Української РСР

а вс:шчезпою радістю :JYCTJi-/ Це попіJ(ощеппя ІШ1\ ЛІІ!\М: і відданість українського наро-, ництво, про без:uірну :II;)Gc", .'П[ трудящі СТо.lIIці Радинсь- палку і ТРПВа.1У овацію на ду до геніл ЛЮ1СТВd, Ііеликuго народу до наtt!'с.lJИ 'шішuго [е­ Звітні і sbiTIlO-В!іборні збори кої УКРitїНП: звістку про те,ЩО честь яудрuго ВОіlіДЛ і вчителя пранороносцл миру товариша нія людства ТОВ.Lриша СТdJЇщ',. ",;",велика ПО:ІЇЛ ,у tIштті КОд­

колгоспах

геніальниft вождь трул,!!щих великого Сталіна.о Й. В. Сталіна. І Всі промовці схвильовано гогоспів. Це одне ~i Ні1tlважливі­ Y~I,OГO. світу товариш Пl'спф С.10ВО бере бригадир С.!ІІосаПід бурхливі оваціІ всі при- ворили про безуетitнне (ііі,1'Ьтих 1't)СПОlаРС!,!,О-lІоліти'іНИХ ~lС('а}!lОНОВИ'І СталІН дап згоду рів механічного Цf~ХУ заВОJlУ суші Окружної виборчuї комі- ківське llіКЛУВdНIІЯ TOBil~'~;ljL', !4іРОПРИ6МСТВ у боротьбі за даль­

JlЩ

організаційно-гос поларёЬКС

3}.lїцнсння колгоспів

і

підви­

щення [)олішчнu[ та впробни­

чо! аКТІІвності колгоспників. , Щоб успішно провести збо­ ри до нпх слід ретельно піДГQ­ т()витись. Для приклаJlУ

л.емо

.яка

прі:>ве;хена

нідготuвча

наве­

рuбuта

в УI(РУlIненому K~Д­

госвї іи. Сталіна, с.

РусанІВ

Первинна l!арті~на ор~аніЗJці1t. обг'iJВ'JРПШ\' ШI.С.llJДКИ

jЩJЛЬНОСТI

КО.JГuспу за мину лий рік, роз­ стаІІОВКУ кадрів на вирішаль­

lНL.'10туваllН'Я I~(1HllIIДdTOM у де-

"утаТl1 Нерхопної Ради У країнСЬКОЇ РСР по Сталінському вибор чому округу міста Києва. Разом з киннами цю ве.'ШКУ радість пережирають всі трудящі РадянсьКul УкраІНИ. 24 сіЧНJI в урочистій об['та-

':ЛСІІіНСI.. ка і\УЗНЯ'

ТОП.

Гу л- сії одного.10СНО

зивн:аЙ.· _ Велш;с щаСТil іІ і!l:iпа.10 Hal.l трудлщuм Ста;lінського вибl1Рчого, ОКРУГУ, _ гопорить він. _ Ilu('пф ВіссаріUНОВllЧ Сталін дав згuду б,tЛUТУВііТИСН в ltellYгaти соціi:LлісТИ'IНОГО пар.1амеIlТУ

новці ві,'Jбv JIОСН 3i:LсіJlаНIІЯ Ок- У KpaїIlCbliUЇ J.>CP. Ве"ll1чеЗI!UЮ

ПРl1l1няли

рі- Сталіна про У кvаї,-JУ, сро

мснують

• . •. ружноІ вибuрчоl комісіІ СтаІін- радістю СПUDнені ваші серця. На завол.ах, І Фабриках.', в rbKuro внбuрчого округу. На ~CTa~OBi1x\ ~ }чбови.х ~aK.~aдax засідання прийшли численні Від i~lefli f;олективу ~авиду tl.Иє.ва _ПРОХОДЯТ~ масоВІ ~IТИНпредставники колективів

т О В ари ша

до Верховниї J1ади Рt'СllубдіЮІ

новими трудовими перемuгами. . ,

IlРИ6МСТВ і грuмаДСЬІШl органі- ну вибuрчу в:uмjt:ію зарt'ЄСТРУ- ВИМUВЛЯІОть рідне і любиме ім'н В.

згоду

СТdліна балuтуваТІІСЯ леIlУТаТО}і

під- тов. tудивний llрОСИТЬ Окруж- ГИ І зоори. СКРІЗЬ ТИСЯЧІ ву('Т lJаТІІ товариша И.

ІЄ,

ЦІеllНіі Зilреr.струвати ТОRdРИШd що УКРdІНСhКИn народ СВ'JSЮ Иосифа ВіС('аріонuвича Ста,ліна свободuю і незадrЖIltt:тю, щас­ кандидатuм у депутати BrpxoB- дивим житт,ПІ, BciMJ. СВuїМЗ' ної J-Iі:1ДИ YKpdXHCbKOЇ РСР по УСІ]іхами зоБUВ'ЯЗ,j,(lilЙ ве.~ик!)­ Сталінському виборчому ОКРУ-, му в,)ждю і вчите,lЮ. B~l ЛЕ гу .1\12 2 міста КИ6В<1. \ІДИН заявили. ЩО ТРУДllщі Rві• ,тучоІ РdДянськuJ Уl(~J.rни 0зна-

МІТИНГ тру дящих Києва ае-

Ста.lіНіі Сталін.

реТВОРИ8СЯ на. ~огрню Д~MOH-

зацНI, що ВИl'vнули кандидату- каНДИlатu~1 V. деll'l.'ТdТИ Ве"хов')5' . ". ('траЦlЮ люБОВІ І ВІЛДJ,НО!'ТІ УКJ t' "СІ чня ВIJlIІУВСЯ гранДlОЗ. ру Товариша и~. В. Сталіна у ної fJaJlII У KpaїilchKoї J - I C P . · . ' РііїНСЬКОГО народу БIЛЬШОВИЦhрuбпицтю, визна ЧШlі1 OCHO~lJi JJ.еllутати Верховної Рі1ДИ У Кний МІТинг ТРУ~Н~ИХ т столиЦІ hій naVTit, Р іДННСЬКОМУ урявавданнн КU.1ГUl'пу на 1951 рІК, раТнськиї РСР. Його ПРОСl>бу 1Ii111\O підтри- YKp~ ни, .на якuм) бри п~~-! Дові, врлuкоиу ЗОд'lО!4У KUMY-

ни~ ділянках

КОДГОtПНUГО

ви­

3ilходи по ширuКUМУ розгортав­

liюсоціdЛJСТИЧНUfО

Агроним колгuспу

ЗМіШ:LIJН1І.

Т. Косuбдик

ВіJlкриnаючи засідання, го- мали діtlСl\иfi

лова UКРУЖltоІ вибuvчul комісії

HJ.YK

AKiI:!~MJЇ~) ТНІ УОI!Ц 1[)О тисяч ЧО.І0ВIК. ! нізму тuваришеві CTa.JiHY.

члеl'l

УРСР, Д,іуреат

СТdлінсь- ;3 раДІСНИМ хвuлюванннм: гово-,

.

..

тов. аолuтuверхий ІІuвіДUМ,1Я6, кої lIрем:ї ДаIШсН'IЮ,КИЙ, СТУ- ~И.1И lІ~имовці нро ЗГuДУ ьели3 величез.ним Пlднесенням щu тuвариш Сталін дав ЗГUJlУ дент llе:ЩГt,гічного іШ;ТllТУТУ кого Сталіна баЛlІтуваТИСJ:I кан-І УЧі1Сf1ИКИ МІТи.нгу llРИЙНn.llИ

при' активній участі ЧJ1tН~Е правління, кращих МаЙСТVIВ бu,JІотуватися каНДИllаТIНI у де- ім. Горького Ігнатенко, Jji кар ДІІlатом у деllутати ВерховноІ 1 •• IТ<tЛЬНИЙ ЛИ ет BceHap,l]HoMY рослинництва і ТВdІншництва путати НерховноІ Ради У краХи- .J1емашів(·ь!,а. У l!Р,ОIlИ КJlИІШХ і І РdДИ У країНськ,)у ~CP, прu ве- h~НДИ~ 1ту В дrПУТd~И Иuсифу {~Іtлав КОlшретні мірuприємства еької JlCP l!О Сталінському ВИ- СХВИ.lЬ"ваних ПРОМuваХ вони JlИl~У па~тію Леніна-Ста.lіна, В!ССitРІОilOВИЧУ CT<L.JlHY· по агротехні'ІНОМУ Зitбе311еч!'н­ бuрчому округу. ВИ(',JOпдюва ІН бt:'зме;кну ЛЮПОв IlрО Myд~e ('TdJliHCbKe кгрів(РАТАУ).

НЮ взятих зu60В' нзань ш!.

1951

ріК. Річний 'ЗвітЗitТВf'}JДЖСЮ іагротех~ічні Реєстрац81Я кандидатів у депутати Верховної Ради Украінської РСР ШL

міРОllриємства

3іісіданні правліuвя. liUЛГОСG- Кандидатами у депутати Вер- вибuрqО~I}r окр) гу, 3il,пuvізькс.ї Пономаренко Пантедеймuн ники ШИрUКU 0110віщені про ХОВIiОЇ Ради У ьраїнськоІ J:!CP uБJшс·ті. БіНllраТОIІИЧ - по Гадяцькому день, ГUДИНУ і місце зБОРІВ; зареєстровані: Каганович Л.L1ар МойсеЙОRИЧ вибоР'ІОМУ округу, lluлтавськ()ї

До нідгuтuвки: зборів залучею а,гітатори. ·0

Так ПОRинні бути підготов-

лені збори n кожному КUJlгоспі. !WЛГОСllИ

раИону ;roмоглися

минулого рОІ{У, під керівниu1ВОМ партіПНОI організ:щіУ, Н?-

мітних успіхів У свuЇЙ рuбоТl. Проведена і проваДИТІ,СЯ нараз ЗНi:Lчна робота ио укрупненню лрібнпх артілей. Але у наІ:

ще с значні недоліКІІ. Колгuспи с.с. Бервиця, Мокрець, 3аворuчі, Rннжичі і Р}lДУ інших не тільки не виконали взятих зобов'язань

але

павіть

не

зібрали ПЛ~НОВОЇ урожайності.

Так СЮіО IІИ3ЬІШ тут ПРОдУК-,

тивність

ХУJlоби. Є

Rипадки І

порушення СТаТУТУ сільс],когосподарської артілі, трудовиї дисципліН1f, розкрадання

бор чому округу ТrрнопідьськоІ uбласті. Мацкевич Володимир Воло­ Молотов В1tчеС.JdВ Мuхайло- -ІІИ К.1ГJ.IІIJВlIЧСЬКuМУ ви{юv· ОО.,шсті. димиvович - по Трuстянецько­ вич-по Леllінськuму вибuрЧО- ЧI,МУ oKvyry М. КИЄВd. Шкірятов Иатвій Фе1l0РОВИЧ му вибuрчому округу, Сумської му округу м. Києва. Андреєв Андрій Андрійович -по ЖДМlОвськ()му -Молотов- оБJIагті. Маленков Георгій Максимі- -ІЮ Шшшпькому М,іськиму еькому виборчому округу м. Корнівць Леонід Романович - ПU Мелітuпuльському місько­ ЛЬJlНОВlIЧ-ПО Дніврuпетровсь- вuборчому округу. ЖдаП(lВ:1. кому-Кіровському ВJJбuрчому Хрущов Мuкита СrргіііОВlIЧ Мельников .Іеонід Георгійо- му виб"рчому округу 3<Lпорізь­ округу м. Днінропетровська. _ но Жuвшевuму ВllБUРЧIJМУ ВИЧ-ІЮ Молuтовському вибuр- коУ області. Сенін Іван Семенович - по Берія JlавреНТіЙ ПdВЛОRИЧ _ округу м. КІІєва. ЧU}ІУ ОКРУГУ М. КН6ВФ. !ІО Jtуйбишевському виборчому Косигін О,lексій МИltолаf10Коротченко Деиян Сергійо Костннтинівгькому виборчому ВИЧ-ІІО ЖllТlJМИVСЬJ;ОМУ сіль- округу, СТd,лінської об"шсті. округу М. CTaJiHO. вич-по ХеРСОНСІ,КОМУ місько- СЬКШІУ вufЮрчому округу. Назаренко Івфн ДМИТРОRНЧ Ворошилов І~.1ПllеІІТ Єфремо- му виборчuму округу. Гречуха МИХi:LЙЛО Сергійович -110 XOPO,lbCI>KUMY пиБUРЧШI У вич-по НОВОУШlJЦЬКОМУ виборШверник nlШ{ОJа Мш.олаЙо- -по XaVKiBcbKUMY сільському округу, HOJlTJ.BCbKOЇ об.ldгті. чому округу, КііМ' янець - По- вич - ПО Львівському - Сталін- виборчому округу. Сердюк 3іновій ТЮІ()фitlо­ діЛЬСЬІ\ОЇ оБЛі1сті. СЬІ{ОЧ виборчому ОІ,РУГУ м. Кириченко Uлекс\й I.JlapiOHO- вич -110 .івеНИГОР'llll·ЬКUМУ ВИ­ МІкоян Анастас Іванович- Львова. вич - по Красноградському ви- борчому округу, КllїВСЬКОЇ uб­ по Одеському - Іллічівському Суслов МихаИло АПJlРійович борчоч округу, Харківськиї Ласті. виборчому округу ,\1. Одеси. -по XapkiBCb\\)my-Червонuза- оБЛiLсті. Гречко Андрій АНТОНОI1ИЧ­ Булганін Мш(ола Олександ- ВОДСЬІ\ОМУ виборчому округу МануТльськии Дмитро 3axd- по J-IжищіВС'ЬКІІМУ внб"рчому рович ._- по UСІшснківському м. ХаРІ\()ва. РОВИЧ-1l0 КремеIlИЦЬКОМУ ИН- ОІ\ ру гу , ItllїBCbKuI об.Шl:ті.

".

кол-

"'

БРОВАРСЬЮШ 1ШБОРЧІШ OfіРУГ .N~

171

І

госпної Н~(tcI~осТі. Цо ІtіІЩЯ

Онружна виборча НОМІСІЯ заре€струвала нандидатом

Іх швидко і рішуче усунути-

у депутати до ВеРХОВНОІ Ради УРСР

fб~~.~~~~~п~~~.НОГО колгоспника

Ольгу Микитівну Холод

Звітні і 'звішо-виБОРllі ;;Gори ПОВИІші пройти в КОЛ:\ПОМУ кол­ rоспіпід знаком гострої Оіль­

з постанови ОкружноТ виборчоТ комісїТ по виборах до Верховноі Ради УкраТнськоТ РСР

впкрити цl веl недолшп,

mОВИЦI,І{ОЇ крnтш.и

щоб

.•

РfJЗГЛЯППШП

В(JдіСЛdні

до

На піД(~Тitві ст.

55

Рада МінІстрІв СРСР і ЦК ВК'l(б) з глибоким сумом СПОdіщають, що

(;fiuлu;кеН-1 ча дІ бечня ВlIщедубечанськuго

Окружної ЇШБОР'ІОї комісії про- ня про ~.иборп .. до ВеРХОВНОІ ГJ- р~йuну, рuбітників і службов-

і самокрп­ ТОКОЛІІ

ІірО

nllсунення

кан- ДИ УкраІНСЬ~И! РСР»)

ОКРУЖНiL ЦІВ БроварськоІ МТС.

ТИКИ. ДО СЕла ДУ правлінь і ре­ JlИJl3ТО~1 У JenYTiLTII до Верхов- впборча КUМIt:lЯ постановила: На підставі статті 58 «Поло­ ві?ійних комісШ слід обрати ноl РаДrI YKplї1lCh!;OЇ РСР по І' зарrєструвати KaHitlJ;J,~TOAI у ження прс вибuри до В!'рховкращих колгоспників, здібних БРОВRРСhl(ОМУ ВІІБОР,Ч.О~IУ Ol';ру,гу lIеПУ~.'tТИ ~? B~pXYBllOl Pitll~ ної РаlIИ УкраїнськиІ РСР» ПО-більшовицькому боротися за .N!! 171 Холод Одbl} МШШТlВ- YKpiiI~CЬKOl РС. ХUЛОД Oдьг~ RК.1ЮЧИТИ RiLндидата ХОЛОД виконання завдань партії і уря­ ну і заяву про Ії згоду~ бd.10- ~~ИКИТlвну.: 191 ~. року народ- Ольгу Микитівну У виборчиtl ду.

Забезцечити старанпу підго­ товку і активне проведення

звітних і зві тн 0- виборних

збu­

рів, .які РО3!Jочалисn в районі у НaJlвіДfІОвідальніший час під­ готовки до виборів у Верховну PdllY У KpaїHCbl{(jI РСР, - най­ Rажливіше зараз завдання пар­

тійно! організаціІ.

ВІД РАДИ МІНІСТРІВ І ЦІ< ВКП(б)

28 60

сІчня 195і року в Москві на роцІ життя пІсля тяжкс1 хво­

роби

помер

президеит

Академі'і

Наук Союзу Рад.;нських Спціаліс­ тичних РеспублlК,депутат Верхов­ иоТ Ради СРСР, ного

голова

товариства

для

полlтичиих І наукових

Всесоюз­ поширеtlия

знань,

коТ ЕнциклопедlТ,

СталlнськоТ

двІчІ

премlТ

лауреат

а к а дем І к

туватися .по дaHO~y .виоорчuму ~ен.ня, яка ~РО.JI,ИRає в с. Тр!'- fiюлетень для балотування по СЕРГІЯ ІВАНОВИЧ ВАВІЛ!JВ. РадянськиА иарод в особі округу вІД оргаНІзаЦІЙ, що П OYXIВ, безиаРТlйна, агроном, БРОВііРСЬКОМУ Rиборчому ОІ(ругу

вис~а~иди,

9KPY~Ha

виборча ~ля ба.l0ТУВJ.ННЯ по Бро~арсь- J~ 171 по вuБUРdХ дО В!'РХОВ' КОМІСІЯ на ШДстаВI поланих до- KO~y вибuрчому округу ~2 171 ної Ради У країllськиІ РСР. кументів ВСТі1новила" що XO.Jon по в~бор<J.Х.;:(U ~t'PX,UBI\OI Ради

Ольга

Микитівна

виставлеНit

YKpdXHCbl\OI

РСР,

виставлену

каНllидатом у депутати в пов- нід КUЛГUСlIників КОДГИГlIУ

ній відповідності до СТ. СТ.49. Хр)щuва, с.

TveuyxoBiL

.

.

ВlJIПОВIДНО до СТ.

ім. жrння про вибори

57 «llолодо

вкг,

демІка С. І. Вав/лова втратив нзl1видатн/шого вченого державиого І

/

визначного

rpDMaACbKoro

Вс/ сваТ сипи

/

дІяча.

анання академік

Верхов­ С. І. Вавlпов в/дда' беззавlти~му

Брuвар- ноУ Ради УКРі1ІЮ'ЬКОЇ РСР» цю

50, 51,52, «ПО.l0ження про ви' ськиГо ра~ину і .KOJГUCllHIIl!iB постанову ?публікувати для за­

бори до ВерховноІ Ради УРСР» .. КUДГОСllУ іМ. Стаюна С. Ниж- гального ВІдома.

ro-

ловниА редактор ВеликоУРадянсь­

спуж/иню

Батьк/вщинl,

РІДЯНСЬ­

кіА науцІ, веЛИА/А СПРІВ/ номун!а­ му.


ІНРТІІІ!Ш ЖIlТТЯ

ТРИБУНА

Виховання канди-

датів партії

дрібних артілях ceJa були ~Ia-

ЛОЧПСС;lьні і IН'J,lJСТiLТШJО ІІ Р ЩІ-І .!ЛЛИ уваги виховаН!lЮ кандп;\атів

•партії. паl\тії

J

Інша СIlР,1ва зараз.

l;аНДll;.(атіп

Ilа,ртії

Всі

В'l,ї,Ц'Н

rYIJТI\'\." ІШртШної освіти,

(;. в І

ВllК(;-

J

нують ІІаРТІ'І<l'l!l' А:ТОР\'Ч~IІІI(І, J (. J

бr.-

руть аl\ТИПIІУ у'шсть в оргаlll-

зації соціалістичного змагання

:1а біЛЬШОВПЦf)I\)' підготовку до весняної сівби. Пї]

'Іас

з т

с

І·

·стичних 3060 в ' я зан ь

В Я их оц аЛІ РІ·И по колгоспу І·М Хрущова

1951

Tpe':yxllB u

с

. , .

еічпя. МП, група

2

"у ім. Хрущова. с. Требухів, записаио зі6- центнерів 3 32 ra, моркви сrолсвоТ - по рати в 1951 році такніІ урожаil зернових, І 600 центнерів 3 13 га, БУРRка СТОЛDвоrокартоплі і овочів з КОЖІІОГО гектара пл 0- ' по 300 ц,ентиерів з 13 га, цибулі - по 200 щі, відведеної під дану культуру: жита по центнерів з 15 га, помідорів-г.о 350 цент1В це"тнерів з В60 га, озим~ї пшеииці-по нерів з 35 га, огірків-по 200 центнерів з 25 центнерів з 350 га, Rчменю -1В центне- 25 га, БУРRка кормового-по 350 центнерів рів З 57 га, вівса-по 17 центнерів з 322 га, з 36 га, внко-суміші (зеленої маси) - по 15 цеНТІІерів з 66 га, проса -по 1120 центнерів з 15 га, фруктів і Агід-по 2гороху-по 5 центнерів з 46 га, гречки-по 12 цеНТ-I40 центнерів з В1 га. нерів з 60 га, кукурудзи-по 60 центнерів Нижче подаємо окремі агротехнічні зз3 ~9 га, вико-зерна-16 центнерів 3 43 га, ходи, Акі приАНRті колгоспом по забезпечумизн-по 20 центнерІв з 30 га, картоплІ \ ченню виконання ВЗRТОГО зоБОВ'Rзання.

IlРО('Т!Ф-

'ШІЮІ Ііа l!ДидаТСf)КЮІ стажем.

миона НИЯ

=~-=~=~ У соціалістичному зоБОВ'Rзанні КОЛГОС'І по 250 центнерів з 437 га, капусти-по 400

Білшіrп, Ііа IІ1П-

БV.1!l з

Колrоспие спасиБІ

Агротехнічні заходи по забезпеченню

~o У КРytШ{'ШIН K~.lГ(lCIIY В І!ервинні парторг~ші1lJ![\Ї ПО на

';татів І'

.IllLJТИ до РЕДлrщІЇ

ПЕРЕДОВИКІВ

1\0.11-

l'оспників 3 Вищедубrчанс/,кого району, відвідали укрупнені КОЛГОСПИ ім, ~Іо:ютова с. Гого.1іп, ім. Хрущова с. Требухів 8<1І/[ОГО раfiопу. Пам багато чого сподобалось у цих

КОЛГ(lС-

1Illх., особливо IшпіТitJlьні ..

ринlIIlI(ы\l ПРШlllценпя,

тпа-

меха-

. ніз,щіл на фермах, слектродоін. ПЯ, 011гапіЗіЩін праці, догляд :!а худоІ;ою. Поголів'я великої .' G а .

"рогаТОІ :\\'':(0 ІИ, J

спгшеn та

ВСІ

іllші НІІД!! х.роі,и n зра:щовом:у

пані.

Ми хочемо пиеловитп

впоо-

газету

'lеРб3

;Стахановспь»

наше

рів до ~liCЦCBIIX fJад 4 кан;.\п;~;1iI 1І0еіву l'iO,lIl/ea засппав і РЮІ (·IfOCUUIJ\!. IІUР\lа ннсіву - вісТІ. JаIlроваДІІТll иехані;;ова-І колгоспне спасибі стахаНОВЦJlМ даrп партії обраllі Дf'llутатаЮJ іОН нешнерів ЯРИХ ЗСРНОВlIХ. 2:) кі.10гра\lів В,І lеl,1ар. між- нип обрuбіТОI\. На 7-10 день І КО.1Госпів ім. Молотова та ім.

сію,ської Ра [и.

повторна оЧПСТ!,(t НІ,ПХ

заl\іп- РНll:І - 30

callТllMeтpiB.

РІІХ- зробши посадку розсади на тих / Хрущова за тоН цінний доевід .

3а оставиШ час три Ііанди- ЧУЄТf)сн. Pe~IOI\Т реманснту .IСIlЬ ~Іі;т;рщь, ПJJOllO.101~ і 11 ро- місцях, де рослшш з буд\,-яких ЯКИЙ ми }' НИХ запози~идп. за jЩТИ приtіняті У діІісні Ч.1СІШ іде до l,і!щя. Д.1Я внессння в РИВОК :J. І~\JЛИ ІІа IIлощі перед 11РИЧИП загин)'ли. В період товарисьКІ иоради, ЯКІ вонп ВКП(б). Останні готуються до ГРУНТ тit lIіДЖИШJ('IШЯ носівів еХОД;IМИ 1)у,1е корка її знищать в'язання го:ювок провеrти під- нам ]{али для того, щоб НRнайвrтУJlУ в партію.

будІ' заготовдсно :(0 всrПЯIlОЇ· .1еГI\ИЮІ БОРОШНІІІ. Бороп)'ван- живлення РОСДШІ 2-х проuеІІТ- І\раще застосувати цей ДОСВІ}\ сівби 1~ЗОО тонн гною, 53 ііі! ВIlОіlf'ре!\ РЯJ.l\ін. НИМ розчином аЗ0ТОВИХ і фос- ПО тих КОJIГОСШI.Х вашого раПо-

Г. Король,

секретар парторгаНізаці't тонни 1I0llілv. 4О ТОІШ ІIТdШПКО.1ГОСПУ i~!. Ка:Іініна. . •. ню ,J

С. Літкн.

__ Q

Догляд за чумизою

такии форнuх міllсраJШШХ добрив

" 2 I10PMil. ви- РЩКUМУ стаНІ-ПО .1іїв, завсзl'НО 10111) ТОНJI ~Iille- сіву І!іі гсктар-t) KiJIorpil.MiB. на кuжен гекта.р.

1101'0

=----

ІІОСЛІДУ,

тонн

'іН'!\а-

іі,С як і за НРО('ОМ.

ра.1ых10БрпR..

Парторrанlзацlя І

Кукурудза Сil.ДllТlВlrться ви-

Протягом В('І,ОГО вегетаційно-

Жито, ЩІІ носіннс 110 за.ііl1Н-І· І\ЛЮЧНО кукурудзосаджалками, го періоду вести боротьбу з

Іі зпартlйний актив шх нарах на шощі ()()О г('l\- l,ba:rPdTllO-l'ні:щовим ('поеобuм. шкіДIlІІКіВШ.

. IІl'рВИlllІОI

е

у ну, дс ми працюємо.

центнерп

тарів, бре lIіда;IІВ.Н'І1е ~lіllrгаЛh- lІ.юща ЛШВ.ІСНШІ

х 65

65

-

Помідори посцити

;!

між-

В

Н

ауменко,

М

І. Давидок,всього

О

.

Ш

евченко,

30 пІдписів.

ПочІм картопля?

ВиріШИJ10 l1равліпня нашого

нашої ІІШІІІ JOI)PI1B;HIII ІIII ~lep,"\.10TilJiii еапrnметрів. Шд lI.lуг бр,(' вне· ряддну 70х70 саllтпметрів-:n колгоспу ім. Ворошилова пропарторгаIlі:ldЦії згуртonаш зшч- З('У.lі :\ розрахуш;у -! 1(f'ИШС- сено 110 30 TOНlI ГНОЮ і 3 тисач рослин на геКТіірі. Пе- дати директорові шко.ш т. Тронь HaRI;OJO

H;l кі.Iыіетьь оезнартіііll!lХ іш-І РП Ш1 I~Оіюшfi rt'li1\lp. ~иО геl,- центнери }Ііндuбрпв, ріJ.ш 3;1- ред посадкою буде внесено на картuплю. Чорним по білому ii,IJTa lІосінно ІІи КJeBep- боронується. Насіння КУКНУД- кожrн гектар по 3 центнери записано бро: (по середньори­

тпвіетіВ-~I~tiстри ВПСОКІІХ ~PIj· тарів

'таїв, І,раЩI тваРИННП.КII, .оРП- НПХ парах. Тут

IalIIIjJll, зав.фе'р'Іа~IИ, ШТ~,llГеll- 110 ~,;-, центш:,ра ція І,О.1ГОСПУ І f'ел.

тit!lІиtl !tl\l1b---орора lIізані1 р, ШЧIIОГО

I>t'З!ЩJ- добрпв. На всіі1

іїу:!('

ВНІ'('('НО :ш протрРться ГР:Шilзаном. По- міllдо(lрпл і

площа

заку.1ЬТJ.1- ночпих цінах». Нам не відомо,

~lіllеРJі!J,НПХ ('ів-но маркеру, щоіі за.безпе- вуєтьсл. Посадка РОСЛИН

П.10щі

про- кому саме ДОРУЧИДІІ встанови­

піСJН ЧlJШ М(/;n шність проводпти МС- ВОДИТnМt'ТЬСЯ З ГНиЄМ У ямки, ти цю «середньориuочну піну)',

паРТ.ОР~il- !lіДіі\иIJ.:JСШlя-60РОНУВaJlIlЯ у

2

Хilні,10Вil1ШП обробіl'ОI\.

ПерсД но

оргаНІзацІЇ еОЩ~:І1С- сліди, впопеРСІ\ РНil.кія: в І,іп- IIрС'jJlIВКОЮ посівів знову

'27 ТОІІН ІН1 rt'KTdp. Оброuі- але ВПДНО, що ЦИМ хтось заП­

буде TO,-меХСіllізованп.l1. Н час фnр- Мd.ВСЯ, і не аби ЯІі.

:! \ІаГJ,ШШ,

аГІТЩIі1НсJ- ці траннн - ПРОllО.II\;! ві] бур' Н- внесено по 3 центнери мінДuб- lІУВdННЯ П.1 СJ]ів - піДЖilВ.1С1ШН 22 квітня иинv.;юго року зараз пів. PlJB на кожен геКТilр. 11 амічс- рuс:шн птаШIJНИМ IІОС:lідим у J під 'Ш~ піДГОТОВІШ :10 пиборіn Озима пшениця носіНllа 110 но 11<1 всііі П.10щі провести не piJlKu~IY стані, 3 розрахуш\)' 1 TPUHb одсржав з кu,;rГОСП)' llUO У Верховну Раду реГП~БJіl\ll . .'lIOIIIIHOBIIX П;IР~іХ. liillїB ~ilie- ~IСIlIIlС 3 паСИlІкувань, lІа 15 літр в іНШ}'. кідограмів каРТОllлі, на що G ~ ~) відповіДШ1 НJ,кладна за підписаВ раХОRУIOЧ~ ~:lЖ,lJ!НЯ Oe;Jllap· ра:IЬІJIIХ доорпв ІІ{) ;) Ш'IiТШ'ГJll геКlарах-дощткове дворазове етолова морква і столовий

масової ро б ОТП, ОСОО.шво

тіtlппх аI\ТИВJC1~В ПlДВИЩУБi:lТП Ш1 к{)жсн гектар ПРОВo;J.ІІТШIСТЬ- ОIlIJJ('Шlіі: в І\ОЖ!lОМУ I;yrцi- буряк. l\lillд'JUjJИВi:L внеС1И на ~~~nJ~f~~~01{uВJи:~рД,~~С~~;~~~ ('вііі

ilclililltl

РІВень, [[apTopГ~i- ся

по МI·Р:.10Т,I.Іііі :Н:'М.1і J

110-

ніз,щія З,LтвеРДИ.1а ряд товаР?Ш1В С.1іі1У IОЧlНl UOPOli) ваШIШ/ у ~ СJухача}1ll

о('вітп,

гуртка

паРТlfi~QЇ с.1і;щ, ВПОllеРСІ\ РЩl\ів.

;IIIШС по ~ РОС.'IIIНП.

кuжен геиар ІІО

5,5

[{CHТIIepd.

J

Для 128 гектарів картоплі у ДВ,1, ПРППL/МП - ПU10Вl1НУ І(іеї ~~;~~!:eHa ~С~~;~~.~п~ІезР~~~~~:

i~O ,О ві.1ВІ'депо

ПОЖНlІвнпtl

.'lЮlШll, lіі.1ькоеті пи час

крьтиваціі,

,і для 20 БРІІГ~ДПР1В, травнн -IІРU[l(lJI\іl по('івів JЩ "рнораНІІ п па 1Н(). На І(Ю пдо- решту _ перс), провіркuю рщків ки за кіЛОГРіtМ, -всього 33 кар. . Ф ерм оргашзовапо О\'р' _НІІІВ, . до 1О черlШН ..- ВІІДО- щу, ПІД. шуг \)\'дС r, бованці, ВІД ЯКИХ, до РtJчі, праШВllllКIВ внссено по з послідовним РОЗllушr.НШI:t! гурток по вивченню uіографії ш1. 2 Нl'нтнерп ~lін~ра.:IыIlхx лоС- грунту. llОllіл внести _ 110 4 і сліду неjlає В ка.СОВШ книзі. . Б"1.1ЬШIСТЬ з Я РІ. зеРНОВІ. .І б О б ОВІ, . кар- РПВ, а ш; ca;.\IlТJ[~[eТlJCH картоп- ПСIlТllеРll на гсктщ) перед ІІРО- ОдеРіn.ав т. Тронь після того товариша С та.llна. 4 ІІИХ беруть аl\ТПВНУ участь в топля і овочі ЗlluеЗllечеш зя· JlЯ-R КУUt[ХП rlIiti -по 5 1'01І!! РllВilННЯМ пuсіllів З JlОСJіДuВНЮI ще ОО кілограмів каРТОllлі,

. шх питань, яю. 60\1, НІ\lІіі JilООРОIlУЮn' протяставимо на відкритих Ilарт- гом 4 ]І1ів. ;{лн ЦЬОГІІ nIJliO. ' . . зборах, УСIIJШIlО IIраЦЮЮТh аГІ- рllCТJ.liТЬСЯ все іlіпвr ТЯГ.lО І ;) тато рами по брпгада х, .;IJпках, TPilKTopi в Б ропарс!,I\ОЇ }пс. і{еСЯТІІхапшх, в рсдк/,.1егії стінПід ячмінь С,'де внесено 110 газети. 4,5 ЦPllТllepa ~Іііlt'ра:1ШИХ lиообговоренНІ

П:l !,ОIRІІІІП гектар. ІІОСitДlіовиtl РUЗl!УШСШІЮI ГРУНТУ. Розсівати

Чl\ТсріdJ -10іірuякіеШНі. Часш- )lіщuбрива Щ

I\JРТUПJі

і

1l0пі.1

IJРОЩJOВli~lуGТl)('Я ВДень, Ші ш6пс pOClТ.

аде сліду від них не тільки в

тіЛЬІШ КОЛГUСПl:litl касі, але і серед накладних,

що вже

зовсім не

і проп' Я.1Пт!'СЯ. ІІа I,ОіБНn\!у і Цибуля uy де пuсіяна на доб- в'яжеться з постановою правГІ'!,та.рі 42-4;) ТіІея'! І\ущів. ре підгuтов.ltШОМУ грунті. П~- ліннн про ({сереДНhОРИВОЧНУ

і!іс:ш І10rJДКП і з'яплеННJl схо- РС1 1ЩМ під КУЛhТИ8<щію впес- цін}'».

3а час ніс.1Н УІ\РУlIнешш рllН, в час j[('jJР]IЮLIIШОЇ ку.IЬ- ]iB-(ЮРОНУВі!IІ!!Н. Поті~1 про- ти 110 ~(j ТUШІ переГllОЮ і Іtолгоспншш просять райколгоспу парторганізація Ilрпі1- шванії. IIpOTPYI~BaHIIH Я'I)I.СflІО ПOJка IЩJТОіІ.1і вручну або І,ін- 112,85 ,цеllТ~rра ~lіllсра,JlЬНИХ доб- сільгоспвіддід та райпрuкурату­

ня.Ш ;J.Вox безпартit!ІШХ акТіІ- - граназаво)[, auo lj:OP~I\l.1I11\1M ПIlЧП

про IIО.1І,1І ПІ;СНIIJ. ІІеред вістів І\аlщпдатами в члшп паllіВСУХЮI сноеоБО}I.1f 0P\lii-HU jll'Ч '!УВilIlIІЮI Gy;r,c внесеllО на ВКП(б). Ще дві заНВII, JII,і до аБСО.1l0ші!1 вазі насіння, носів І;UЖСН гектар, Яl\ 11 і Д(f(П В. lrIІІІЯ, нас надіftш_ш, розглшемо на пеРСХРt'Сllпti. ІІа нсїЙ ПJощі 1110 2 l\l'IIТНСрП ~lіllсраЛЬІІIІХ

черговпх IJilртзборах.

НЧ~lеIIЮ буде приВl'деllО Jbupa-· ;tобрпв. зову ПрОIlО_lІіУ від IlytJ'ЯllіВ-llО 309 гектарів картоплі

А. Гулий,

с.

ваТІІ, ПрОIIО.10ТИ, IIpOpBaТIl, І1рО- ню та раЗ01і 3 тим і т. Трuш, вірпТІf. Перед IІрорпва,нНliМ з'ясувати таку просту річ, поlІіJЖIlIШТИ ~Ііl!еральними доб. чі~І У той час була на базарі

РИШВІП-ПО 2,8:') нептнера на картопля!' /10- l\uЖСIl ІСІ;тар.

Т. Знавець.

секретар пщ;rорганіззції мірі П(JН8:Іt'IІI1Н їХ, а також ви- еадить('л на п.lОщі, де бу.1а На площу, де сіятимуться с. Вигурівщина. КО.1ГОСПУ і\!. Ста.1IНа. :r.OB}'. ОЗЮlUна. На І,ожен гектар тут огірки, R час НСРI',ll l uеШI1IJЇ Ф --РусаНіВ. __ Ф _ . Перед посівом овес оу]с бре внесено ІІід плуг 110 ;·и І KpЬТnBaцiI ІШt'СТil на кожсн СIЛЬЕЛЕКТРОВСЬКl

ПРОТРУЄIlIIf1 фlJР~lаJіIlО~І-шшівСУХШІ t'IІОССJбuм. НОРМ,lна 1,(')1\Ilп!1 гс!\Тар 1,6 цeIIТHepa. Il і;І. KPЬТIJBaIIiї НаслІдуючи приклад первинних ч,l,с передпосіВIІОї парторrанІЗ8цlА укрупнених кол­ грунту-впссешш )lіllДuБРIІВ Нс; rоспlв Ім. Леніна с. Жердови, ім, 3,2 цеНТІІера на геl,Т,1Р. У травЧГРНІІН- двохСталІна с. Капнти, "БІльшовик" ні. ІІа початку

ТОН!! ПІClЮ. ВнессшlЛ MiHrpa.lIJШіХ ]ІІUРПВ, НОІ',цка, обробіток, [(іджпн ШШН та1;і JI\ JШ і на lіОj1,IIlIШJГ'Ч .1ЮШШУ. План посадки овочів ВlIІ\Онати в розріJі всіх 1(УЛЬТУР. Па всю U:l<JЩУ БУ;(t; внесено

с. РОЖНИ, Ім. Молотова села roro-

]UOO

НОВІ ЩОДЕННІ СТІНГДЗЕТИ

разuва пропо.ша

бп' янів

BiJ,

ТОНІІ ГНОlо,

S

тонн

ПО Ilі-

.1У, ;:, ТuШІ IlТJШІШОГО 1l0С:Іі,1У і Під просо на l;ожен гектар б1,5 ТОНШІ мінера.1ыхx .10брпв. де є щоденнІ стінгазети-багатоти­ Під капусту ранню, середражки, наприкінцІ ""инулаго року будс внесено по 1;,5 цеПТllf'ра лІв,

і

рив .. ~a .11ТО циGудю прошару- ру допомогти нашому праВ.llін­

"Шлях

ІллІча"

с.

Зазим'я, по мірі їх з' ЯВ.1СIШЯ.

в січні поточнаrо року орrанізу­

вали щоденні тнражки

стінгазетн-багато­

партіАнl

органlзацlТ

колгоспах: ім. Жданова с.

по

Краси­

лівки, \м. Кірова с. Погреби, Імені Стапіна с. РусанІв, ім.

Велика Димерка,

Ім.

ЛенІна

с.

Ватутіна

с.

Пухівки, ім. Сталіна с. Бобрик.

мінера.1ЬНИХ доБРIlВ у два приtlО~IИ-по.10ВIIlIУ цієї кіды\стіi під час передrlUсіВIІОї КРЬТІ1мції і рсшту В 'ІМ' розпушу-

ню і пізню внести по 40 ТОНН гною і ~ неІІТнrри ~lillepa.1ыIIxx 10(IРПВ під час IІсреорювання грунту. Ранньої і сереДШ,lJЇ на.

вання ГРУНТУ, liOJll llрОjJl1вати- кожном)' геКТi:l.рі М<1П!

~IeТЬСЯ просо.

ll<,:рс:!

4И три рази довгоноспків: ОlШ.1СН- с. В.-Димсрка.

4-5 ра- - - - - - - - - - - - - точно зів ОПРПСl\ати миm'яковпстюш Редактор С. ПОГРЕБlнськиА.

иосівом ТИОl'! роr;ШIJ, піЗIlnої-;j5 тп- \іЛ Jl.ДТ. llротягом літа

насіння ПРОТРУЮВJ.тюlt:ться гоа- сяч. І10СііДКУ провести назаном, аСо

по

г('ктар 110 3,2 центнера міпдоб­ ПРИМХИ рпв, а в ріВЧ<tЧI\!!,IИЛІІ висіва­ Щоразу раЙliОIlТОРа. « Сільслскт­ ТЮІстьсн насішІЯ -. гніЙ, по ~O ро» зриває нау норяадьи}' ро­ 1'01111 Шl lї'ктар. ЮiJ\РЯ;J,ІШХ боту в колгоспі. То низька оGро(ю~; llровесТll трп. е лек т 11 о н а пр у г а. що БСij Весною В садах зіііраТІІ гу­ гасової люши нічого не побасіш). llерекопую'lП ПрЩ'ТОliбур­ чиш, ТО зовсім світла. немае. ні I:РУГИ, РПЗIlУШУ ЮЧll грунт, Поскаржились раз інженеру внести під ІtОЖІІС дерево 1\0 3 « СільrлеІПРО» Т. }JиБКОВСЬКОIlІ1', кіJограчи мінсральнпх добрив а він нам, не думаючи довго, і 2:'1 l\іЛОГРЮІIВ гною. До рuз­ відповів: «Не подобається, то пус!\апня БР~'НЬОI; нровесП1 зовеі~1 відрііБеwо~. Оllрисltувашш крон ОДНОlIрО­ Група колгоспників. ПСНТІ1Ш{ Р03'l1IНОМ l\Iідного ку­ ([оросу: струсити вручну дпа- Колгосп Ім. Котовського.

фl'р~ш.1інои -- МОК-

--------------------------------~---------

1\0

марксру. щоб

мати !rIOЖЛИ- ядами. --~~-----------------------------------------

Адрес редакції: м. [)РОВ;JРИ, Київської області, ВУЛ. Кірова

-------------------------------------------07760 Броварська районна друкарня Київського БИ

QJ>ласног. управлївня в справах полІграфії. видавництва та книжкової. торгівлі

Зам.

88 -2723

9 номер 1951 рік  

9 номер 1951 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you