Page 1

ПролетаРІ lеlх країв, єJtвайтееяf

Сьогодні-день виборів

НЕДІЛЯ

29

народних

СІЧНЯ

1950

СУДДІВ

ВСІ

р.

НА

ВИБОРИІ

9 (599) ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП(б)У ТА ВСІ НАШІ ГОЛОСИ-ЗА КАНДИДАТІВ _РА_Й_РАД_И!!!!!!ІД_ЕП...У_ТА...Т.. ІВ_Т_РУ.дЯ._щ_ИХ_КИ_IВ_С_ЬК_О.І;О_Б_ЛА_СТ ..І...;;;Ц;;:ін=а::~=К_ОПіііі·~.;Б;;.Л.;.;;О;.;;К.;.;;У~К~О;.;М~У.;.;Н.;.;;ІС;.;.:ТІ В І БЕЗПАРТІЙ НИХІ Jё

Про затвердження складу дільничних виборчих комісій по

виборах до Верховної Ради Союзу РСР по Броварському району На

РІшення виконавчоrо комІтету БровзрськоУ раМон ноУ Ради деn)татlв трудящих .N! 26 27 січня 1950 року підставі ст. ст. 51, 52 "Положення про вибори до Верхов­ борах до Верховної Ради Союзу РСР по Броварському складі таких

ної Ради Союзу РСР" затвердити дільничні виборчі комісії по ви-

Броварсь"а виборча дільниця М 128

організацій

трудящих:

КиріВ Петро Яковлевич­ Юхим Іванович вІд членів Броварськоr про­ госпників мислово! артІлі ім. Панфі- Щорса.

представників громадських

раііону в і товариств

-

від

колгоспу

кол­ іменІ

Требухівсь"а виборча дільниця М 133

Ліm"івсь"а виборча дільниця

.N'2 /35

Голова дільничноJ вибор­ лова. . Заступник голови дільГолова дільничноr виборГолова діЛьничної виборчоJ комісіі Хилько Олек­ ничноl виборчої комісії Ка- чоr комісіІ Лісничий f{ирило чо! І<омісіl ({абан ПантеліІЇ Черепаха Дмитро Семено­ сандр Гнатович-від кому­ с'ян Яків Павлович- від ко· Гнатович-вІд прnфеСійноr Кирилович-від комуністич­ нlстичноr оргаНізацІІ Бро­ вич-від колгоспникіD кол­ муністичноі організаціJ кол- спІлки працівників початко- нОУ організацir с. Літок. варськаІ райспоживспІлки. госпу ім. Ілліча.

Заступник голови дільнич­

Малофієнко Василь Івано­

госпу Ім. 17-го партз'IЗду.

вих і середніх шкіл Требу-

ноІ виборчої комісії СТРУ­ вич-вІд кому ністичноі ор­ Секретар дільничної виборчоі коміСії Мuскаленко невіч Микола Семенович­ ганізаціІ с. Бр('яари. Галина Опанасівна-вІд кол-

вІд комуністичної органІза­

Павлюк Василь Максимо­ ціі Броварського молокоза· вич-від працівників Бро­ воду. Секретар дІльничної ви­ борчої комісії Ковальська Тамара МиронІвна-від про­ фесіЙНОJ спІлки працІвникІв культосвІтніх установ Бро­ варського райвиконкому.

Члени дільничної виборчої "омісії:

варської райспоживспілки.

Рева Микита Єлізарович­

від профеСійної

спілки

hahcobo-баНІ<івських цівникІв Броварської держбанку.

фі­

пра­ фіЛІї

госпвяків

колгоспу

імен

17-го партз'їзду.

Члени дільничної

охорони здоров'я.

Uовікова

ВІра Дмитрівна

-вl,ц. колгоспників

колгос­

пу Ім. Ілліча.

Іванов Омелян Митрофа­ нович-вІд профеСIЙНОJ спlЛ· ВИ працІвникІв

початкових

Мусієнко Галина АнтонІв·

вІд комуНістичноr оргаНіза·

ЦІІ Броварської МТС. Секретар дільничвої ви-

Юдін Петро Іванович-вІд членів БроваРСЬКОJ промис­ лов01 артІлі Ім. Панфілова.

Броварсь"а виборча дільниця .М 129

НИЧНОl

Куницький

ви орчої

КОМIС!1 -від К(І"уНіСТИЧНОі органІ-

Роман

Іванович заціJ с. Літак.

-вІд колгоспників колгос-

пу ім. СТ8оі1lна.

Секретар дільничної

ви-

борчоі комlсІІ ({оваль НадІя Григорівна - від професій-

пан Севастянович--від

ко- чаткових і

-

середніх

шкІл

Кас'ян Федот Мусійович- левтиsу вчи.еЛів Требухlв- ЛІтківськоl середньої школи

вІд колгоспників колгоспv СЬКОІ сереДНЬul школи.

Корчага Олександра Петрlвва - від колгоспникІв

колгоспу ім. Лезfна.

Члени дільничної

Члени дільничної

виборчої "омісії:

виборчої "о.місії:

Бондар ФеRЇр "- Свиридович

Хромець М.шола Яковле- -ві.д КОЛГ~С~НИКlв колго(:-

вич-від колгоспників вол-І пу ІМ., КаЛІНІна. .• госпу ім. Леніна. Лук ~HeHKO <?лексlИ Івано­ Бабич СИМОН Павлович- RИ~-ВJд .членlВ

ПРО~ИСJI?;

від колгоспників колгоспу ВОl артІЛІ" Червона Зlрва . ім. Леніна. Кравчук Параск~~а Юх.иІванішева Катерина Хри- мlвна-вlд профеСIИНОI СlJlЛ-

ре УХlвсь"а ви орча хlвської середньої школи:

Члени дільничної виборчої "о.місії:

госпу "Переможець".

Заступник голови

ничної

виборчої

СОМ Федора

діль-

Петкевіч Валентина Бори­

дільниця М

Літ"івсь"а

виборча

дільниця М

136

Голова дільничної вибор-

134

Голова дlльнично! вибор- чої комісії ({ороль ГРИГОРі~і

комісії чоІ

комісІ!

Лобко

Петро Терешкович -;Вlд" комуНІ-

~ихаЙЛlвна- Остапович-вl~ комунIСТИЧ-' СТ?ЧН01 орга8Jзаціl с.

вІд колгос,~НИКlВ Жовтень

І" .

колгоспу ноі організаЦії Нове життя"

воду. Секретар діЛЬНИЧНОJ ви€вчук Степанида Яковлів- БОРЧОJ комісlІ Мельничен~о на-Від робіТНИКіВ і 'служ- Платон Кононович - ВІД бовцlв Броварського лlсо- КОЛГОСПНИ~,lв к о Л гос п у заводу. "Жовтень . сІвна-вІд робітникІв і служ­

Щур Василина Васи.lJівна-

дільниця М 132 · Штакун Ганна ІванІвна _ вІд колго~пНИКів колгоспу Голова дІльничної вибор- вІд колгоспників колгоспу ім. КалІНІНа.

борчоі комісil ДуреЯко ЗОЯ ЧО"1 КОМІ'сl"1 Ковбасииськи И І С . Порфирівна-вlд професій- Петро Михайлович-вІд ко-n м. таЛІна. воТ спілки працlвникlв_зв'яз- муністичноІ організаціі кол- Красилівсь"а виборча

на-вІд організаціі Ленінсь­ Костюк Пилип Федорович кої КомунІстичної СпІлки -вІд комуністичноJ органіМолодІ Броварської про ми­ заціr Броварського лlсоза~OBOЇ арТІлІ ім. 14-го парт­ З'lзду.

дlоі1Ь-

Заступник голови дfль- організаціі колгоспу іменІ санlвна _ вІд професіЙНОJ ~и працl~никІв п~чаткови~ ничної виборчої комісії Ко- Щорса. спІлки працівникІв початко- 1 cepeДHI~ шкіл ЛlТкіВСЬКОІ сере НЬОl коли Р ольМихайло Андрlйовичт. б' б вих і середнІх шкіл Требv. _ д ш .

І середніх'шкіл Броварської ку. середньої ШКОЛИ.

го.10ВИ

борчої комісіІ Зінченко Сте· ноТ спілки працІвниКів по-

Русанович Семен Іванович Голова дІльничної виБОр­ Залозна Фросина Ярмо- вІд профеСіЙНОІ спілки чої комісіУ Криворучко ,В,Я­ лаівна від колгоспників працівникІв зв'язку Бровар­ чеслав Захарович-від ко­ колгоспу Ім. Щорса. ськоІ райконтори зв'язку. муністично! організацІІ ву­ СОJlомчеико А нтонl на Єв­ мелыlченкоo Гавриш Миликового заводу. стафіївна вІд професlй­ КИТОВИЧ-Вlд комунІстичної н01 спілки меДПР8l.tlвникІв Броварського райвІдділу

Заступник

нпчноі ввборчої комІсії І{о-

Заступник голови діль- РОЛЬ Григорій Григорович .. б

Секретар дільничноі ви-

виборчої "омісії:

ім, Леніна.

Броварсь"а виборча дільниця ом 130

І

хівськоі середньої школи.

Члени дільничної виборчої "омісії:

колгоспу то.... Заступник

о· Заступник голови

ДІЛЬ. ." . КОМIСl1 комІсІї Шпак Михаило ~аСIШЬОВИЧ діль- нично

Ї

голови

Лі-

.

б ви. орчоУ

вичноі виБОРЧОJ Тетерук Михайло Гав'рило- -від колгоспн~Кtв колгоспу вич-від комуніСтичної ор- 1м. ІВ-го партз Узду. ганізаціі колгоспу "Нове Секретар дільничної вижиття". борчої комісіі Омельчук Секретар дІльничної борчої комlс!1

Рибак

ви- Ольга Степанівна-вІд про­ Іван фесі~ноУ спіJlКИ працівникІв

Кузьмович-вІд професІйної початкових і середнІх шкіл Бабич Іван Дмитрович­ спІлки працІвникІв початко- ЛІтківськоr середньої школи вІд організації Ленінської Йосипович-вІд комунlстич­ Члени дільничної Дяченко Тетяна Прокопів­ КомупіСТИЧНОJ СпІлки Мо­ вих і середніх шкІл Красин01 орrанlзацll Броварськ01 ЛlвськоJ семирічної школи. виборчої "о.місії: на-вІд органІзацІІ ЛенІнсь­ лодІ колгоспу "Жовтень". райспоживспІлки. кої КомунlСТИчноJ СпІлки Члени дільничної Бабич Іван Петрович-вІд РОЖКО Микита Дем'яно­ Заступник голови дlль- МолодІ Броварського лІ­ виборчої "омісії: комуНіСТИЧНОJ органІзацІІ вич-вІд uргаНізацlі Добро­ ничне1 виборчо1 комlсіІ созаводу. колгоспу .Жовтень". Ши.в8ва Тетяна ОлександрІв­ Тетерук Ганна Омелянів­ вільного Товариства Сприян­ на-від працІВНИКіВ БроКосовська Галина Мик~­ ГОJlець Ольга ПетрІвна­ на-вІд колгоспників кол­ ня АрміУ Літківської серед­

Голова дlльничноІ вибор­ бовців Броварського чоJ комlсil fейхмаи Самуіл заводу.

варськоІ

райспоживспІлки. лаJвна

-

вІд

лlсо·

працlвниюв

БроваРСЬКОJ райконтори "За-

Секретар дlльничноr ви- готзерно ".

борчоr комlсіІ

Богуславська

Софlв ЙосипІвна-вІд комунІствчн01 варського

Члени

"Жовтень" • ХОJlОД Ольга Микитlвнв­

ньої школи. госпу .Нове життя". Кабан Прокlll Петрович­ Гордієнко Софія АндрІа­ нівна вІд колгоспникІв від членів промислової ар­

вІд

вІд колгоспникІв

..

tльниЧНОt

КРИВОШJlIК Мотрона Григо-

-

колгоспу

колгоспу "Червоний пра­ тІлі "Червона зірка". ВОЛГОСПУ органІзаціі Бро- на-вІд роБІтникІв І служпор·. Данильченко Ганна ІванІв­ "Жовтень" • райфІнвІддІлу. бовцlв будІвельного ком':\іКононенко Ганна Омеля­ на-вІд колгоспникІв кол­ Солодкий Іван' ОхрІмович нівна - від нату. колгоспникІв госпу ім. 18-го партз'lзду. д'

виборчої "омісії:

р!вна

Кочубей КалерІя ДмитрІв­

вІд колгоспникІв

КОЛГОСПRикlв

lСолгоспу Ім. Ілліча.

Княжиць"а виборча дільниця ,м

131

-від колгоспників колгос­

пу "Жовтень".

колгоспу пор·.

"Червоний

пра­

Моци на-від

Катерина

КирилІв­ KOJIпартз'rзду.

колгоспникІв

Гусак Микола Миронович госпу Ім. 18-го Іванова Фросина Макси­ Голова дільничної вибор. мівна - від колгоспникІв -віА колгосппиків колгос· (Продовження на 2-ій стор). чої КОМіСЇ! Максименко колгоспу "Переможець". пу ім. Димитрова:


СТА

Х

А

Н

О

В

.цilll!мь_________.29_сl.чП.я_19.50 ...Р.ОК.У••_ _

Е

Про затвердження складу дільничних виборчих комісій по виборах до Верховноі Ради Союзу РСР по Броварському району РІшення виконавчоrо комІтету Броварської районної Ради депутатІв трудящих ом

(Продовження)

Свиноїдська виборча дільниця М

137

26

27

Члени дільничної виборчої комісії:

Шеверун Марія

1950

року

Галицький Опанас ЄлисеЗаступник I'ОЛОВИ ЛіЛЬ-, Заступник голови діль- від колгоспникІв ничноТ виборчuї комісІЇ ничноІ виборчої комісіІ

йович

Андріїв. КОЛГ(1СПУ

на-від КОJIrоспників

січня

"Пролетарський Польовик Домаха Василівна І Стеценко Степан Кирилович

кол- шлях".

Голова дільничної вибор- госпу ім. Молотова. чої комісії Макаренко Іван Климась Анастасія Макси-

-від колгоспників колго:· -від комуністичної органІ-

Погребська виборча дільниця М 142

пу ім. ВОРОШИЛОl!а. зації колгоспу ім. Кірова. Секретар дільничної БИСекретар дільничноJ виГолова дільничної вибор. борчої комІсії CepriEHKO борчої комісії Гришко Вар-

Михайлович - від колгосп- мівна--від колгоспників колвиКів колгоспу ім. Леніна. госпу ім. Молотова. чої комісії Улешенко Мико- Ольга О.'Іександрівна- від вара bahiBH1-від професійЗаступник голови дільПономаренк!) Дмитро Ми- ла Прокопович-від кому- професіЙНОJ спілки праців- ної спілки працівникІв пови б ОРЧОl-

ввчно!

ко" !С1'Т нович

-

вІд

PorOBeUb Олексій Григоре- організації м

. - ніСТИЧНОІ КОМУНlСТИЧН01

колгоспу

вич-від комуністично І ор-

М олотова.

ЛенІна.

вич-від професІйної спілки Литвиненко Носип

гаНізації

колгоспу

імені

кол- ників початкових

організпцlї

ім. госпу ім. Кірова. Заступник

Новохат Андрій Андроно- ничнОІ

голови

вибuОРЧОі

і

серед- чаткових

ніх шкіл ВигурівськоІ

діль-

комісії

Кирило-

мирічної школи.

і

середніх

се- В-Димерської школи.

Члени дільничної

шкІл

семирічної

Члени дільничної

виборчої комісії:

виборчої комісії:

Секретар дільничної ви- працівникІв початкових і вич - від комуністичної орТерещенко Дмитро ПилиКуЛИНRЧ Роман Митрофаборчої комісІ! Толочко Сте- середніх шкіл Рожївської ганізації колгоспу ім. Кіро· пович _ від колгоспнвків нович - від колгоспників

пав Йосипович - вІд кбл- початкової школи. .

ва.

Леніна.

БОРЧОJ

госпнвкlв

колгоспу

ім.

Члени дільничної

Пухівська виборча

дільниця М 140

Секретар дільничної

комісії

ви-

. В орошилова. колгоспу І·М. Леніна. Коваленко МарІя ОпанасlвКрук Катерина Федорів ва

КОлго!:пу ІМ.

МаР'lенко на-від профеСІйної спілки -від колгоспників колгос-

Голова дільничноІ вибор- IBa~ Петр?вич-піД оргаНі- працівників початкових

і пу ім. Леніна.

виборчої комісії: чої комІсії Миха~ленко Іван заЦ1J Ле~IНСЬКОІ KO~YHIC- сереДНіХ шкіл Ввгурівської ПОDСУ~КО МарІя ТимофіївЛисенко СофІя Микитівна Сергійович-від комуністич тичноr. СПІ~~и МОЛОДІ кол-,семиріЧНОї школи. на,-від профеСіЙНОJ спілки . ко лгоспу ної організаціі с. П' Погребня".. МЗf\I'о В-Димерсь- . f д колгоспниКІВ УХ1Вки. ГОСПУ ІМ. І\lропа. 1" .. ІванІвна медпраulВНИКів Ім. Леslна. І Заступник голови діЛЬЧлени діЛЬНllЧНОЇ -від колгоспникІв колгос- KCJЇ лікаРНі.

Онопрієнко Андрій Омеля- ничної виборчоІ комІсії Ми1І0ВИЧ - від колгоспників кал Кирило Денисович-від

колгоспу ім. Леніна.

комуністичної

виборttої комісії: пу ім. Ворошилова. Вакуленко Опанас Конд раМельник Марія МиколаJ2Комаха Семен МихаЙ.'10' тович - від колгоспникІв

оргаНlзаЦїі нп-від професійної спілки вич-від членів

Лисенко Микола в~сильо- колгоспу "Червоне село". працІвникІв

вич-від колгоспниКІВ кол-

Секретар дІльнична!

початкових

ви- середніх шкІл Погребської воний лозовик".

госпу іМ. Леніна.

БОРЧОІ комlсіі

Захарченко семирічної ШІ<ОЛИ.

колгоспу ім. ЛенІна. Рожнівськ.а виборча

чаткових і середніх ШКіЛ ганізаціJ колгоспу Пухівської семирічної шко- рова.

Лисенко Михайло CeM~- Ольга Іванівна--від профеЛегкий Василь Михайло· 1І0ВВЧ - від колгоспниКІВ сНі ної спілки працівникІв по- вич-від комуніСТИЧНОJ ор-

дільниця М 138

Ім.

Кі-

Р д

дільниця М

~

'у нянська ви орча дільниця Nн 145

Г

Голова дільничної виборм

чоі комlсll Хитри~ Олексій Наумович-Від камуністич. і'

олова дl.лыІчноїї вибор- 11.lмО.1 лОеРнflнПан.заЦlІ

чої комісії Березюк

Андрій

147

колгоспу

Негода Ольга Юхимівна Яковлевич-віД профССійнот

Заступник голови діль-

чоі комісІї Пищай Влас Ов, виборчої ком,ісіі: пу ім. Кірова. кових. і середніх шніл Руд_ рамов~ч-від КОМУВіСТИ~НОї Поляков Микола ГеоргійоКравченко Федося Ничи- нянських шкіл N!! зо і 34. оргаВlзаціІ колгоспу .БІЛЬ- вич-від профеСійної спілки порівна-від колгоспників Заступник голови діль11 колгоспу ім. Кірова. .. ви б орчо! комісії шовик • . медпрацівників ПухіВСЬК(JЇ НИЧНОl Заступник гол~ви Дl~~: медамбулаторії. Троєщанська виборча "агорни~ Михайло· Артамонично! виборчо! ~OMICI1 Петренко СофІя IBaHiB~aдільниця М 143 нович - вІд колгоспникІв Пнща~ Галина Степаювна-:: від оргаНізаціІ Ленінської Голова дільничноІ вибор- колгоспу ім. 20·річчя ЖовтвІд організац~І ЛенІНСЬК01 КомуніСТИЧНОЇ СпІлки Мо- чоі комісії €peneHKo Трохим ня. Ко~УНіСТИЧНОl СІІіЛК~ Мо- лоді колгоспу "Червоне Степанович _ нід комуніс- Секретар дІльничної ви-

Базир Гнат Гордійович-від колгоспників колгоспу Ім. 2-01 п'ятирІчки. Се е . J ви· кр тар ДІЛЬНИЧНО борчоі КОМіСіТ Карандюк Катерина ТРОХИМівна - від КОJІгоспникlв кол.госпу ім. Ворошилова.

Миха U ен О Марія І аНІ'в 13 'ріЧIJЯ Ж онтня. Анастасія Остапіllна - від . .. ил к В - ім. Секретар .Д~~ЬНИЧНО1 ви- на-вІд колгоспників колЗаС1JПНИК голови діль- професlйноІ спілки праців-

Гришко Гафія Павлfвна-

Голова дільничної вибор-

ЛОд~

колгоспу

вик

ли.

Вигурівсь- J.олгоспу ім. Кірова.

і кої промислової артілі .Чер- B.-Дим,ерСLка виборча

Члени дільничної

»БІЛЬШО- село".

-від колгоспників І<ОЛїОС- спіЛІ<И працівників

тичноі орга нізаціJ колгоспу борчої

комісіІ

почат- нпчної

Миронець

виборчої

коміСії

Члени дільничної виборчої комісії: і

БОРЧОJ КОМ1С11 Литовченко госпу "Червоне село". НИЧНОЇ виборчої комісії ниКів початкових і серед- вІд колгоспник в колгоспу l~aH Петрович-вІд .профеМliха~ленко Ганна Тихо- Прокопенко Михайдо Андрі- ніх шкіл Руднявських шкіл ім. Петровського. СІйноІ спілки праЦ18ників Hibha.-ВіДКОЛГОСПНИКіВКОЛ-IЙОВИЧ _ від комунІстично; N!! зо і 34. Коваль Гнат Романович-почат~ових ..і середнІх ~KI~ госпу ім. 7-го 'з'їзду Рад. органІзації колгоспу ім. Члени дільничної від колгоспнрків колгоспу РОЖНІВСЬКОl

школи.

сеМИРІЧНОl

Члени дільничної виборчої комісії:

Зазимська

виборча

дільниця М 141 .

~оло~а. ДІльничноІ вибор·

. '

І3-РIЧЧЯ Жов~ня.

Секретар ДІЛ.~НВЧНОJ. виборчоІ коміСll ГОРДІЄНКО Євгенія ІМ"івна __ вІд про-

Мичак Марія Степанівна ІІ01 КОМІСIТ Прихо.дько Василь фесійвої

виборчої ком,ісії:

ім. Шевченка.

Нишенко

Кудін Петро Прокопович нівна -

Марія

І

-від профеСіЙНОJспlлки пра колгоспу м.

спілки працівни- цlвникlв початкових і се-

Харито-

від колгоспників Ш

евченка.

Миронець Петро Пилипо-

-вІд колгоспників колгос- К~леНИК?ВИЧ-_ВІД органtза- ків початкових і середнІх редніх шкіл Руднявських вич - від комуністичноІ Ц1~. Ле.ншськOl К~МУ~іСТИЧ' шкіл Троєшансько'і семи- ШІ<іл N!! ЗО і 34. організаціІ с. В.-Димерки.

пу "БіЛьшовик".

Пишаll Марія Максимівна Н01 СП1лки МолодІ ко.. госпу річної школи. колгос- "Пролетарський шлях". .

..... Від КОЛГОСCl8иків пу "Більшовик ". .

3аступник голови дільнич-

Довгодько Антон Петро- ної виборчої комісії Стр ельвич-від колгоспникІв КОЛ- ч~нко Павло ~асильовичгоспу .Більшовик·.

в1Д колгоспниКІВ

.. Члени дtльничноt ~ Оо.

Бурда Анастасія МуСіїв- В-Димерська виборча на-від колгоспникІв КО.1дільниця М 148

госпу Ім. Ворошилова. Г і б олова д ЛЬНИЧПОl ви орвиuорчої КОМІСU: Гузіil Поліна ІваніВН8 - чої комісіі Велидченко СергІй Дроботун Уляна Михай· від колгоспників колгоспу Гнатович-від рОбіТНИКіВ і •

колгоспу лІвна

-

від

колгоспників ім. Ворошилова.

службовцІв Зsліського це-

Мехед Іван ПеТРIi>ВИЧ - "Пролетарський шлях". колгоспу ім. 1З-річчя Пономаренко ФедІр Воло- гельного заводу. від колгоспників колгоспу Секретар дільничноІ ви- )J(овтня. димирович~вlд колгоспниЗаступник голови дlль.lSіЛЬШОВИК·. борчоr комісії Мельник Іван КОllдратовець Іван Якимо- ків колгоспу ім. 20-ріЧчя ничноІ виборчо! комlсі!

Рожівська виборча Олександрович--:в!д._ КОМУ- вич-від колгоспникІв кол- Жовтня. дільниця .1\'2 139 ністично! оргаН1заЦ11 кол- госпу ім. ІЗ-річчя Жовтня. Пономаренко Олександра госпу. "ГlpOJIe тар с ь кий Заброда Галина Луківна СавІвна - вІд колгоспників Голова дІльничної вибор- шлях • -від колгоспників колгос- колгоспу ім. 20-річчя Жовт1101 КОМlсlІ Марченко ГригоЧлени дільничної пу ім. 1З-річчя Жовтня. ня. рІй Романович-від КОМУвиборчої комісії: Терещенко Галина Купрі- Салівон Сава Гнатович 81Єтичної організацІї колянівна - від профеСійної вІд колгоспників колгоспу госпу ім. Молотова. Запорожець Л\арїя Г1анте- спілки працівників початко- Ім. Кагановича. Заступник головидlльнич- ліївна - від ко.'ІГоспнвків вих і середніх шкіл Троє- В-Димерська виборча в01 виборчоІ комісії Омели колгоспу .ПролетарськиЙ щаllськоі семирічної ШКОЛИ. дільниця М 146 Микола Степанович - від шлях·. В' ~ колгоспників колгоспу ім. Рижа Софія ГригорівнаигУРІв.ська ви орча Голова дІльничної вибор'

МОJlотова.

Секретар Ді.'ІЬНИЧНОЇ

борчої Яків

комlсіІ

від колгоспників колгоспу

ви- "Пролетарський шлях".

Адамкович

Кузьмович-від

Щиголь

кол- на-від

госпників колгоспу Ім. Мо- госпу "отава. шлях".

Марія

дільниця М 144

Голова дільничної вибор- Савович

Тимофіїв- ча! комісіі

колгоспників

чої комІсії Кононенко Іван

кол- Степанович

({оваль

-

-

Герасименко Петро Іванович -від колгоспників KOJ%fOC-

пу іІІ. Котовського.

Секретар дільничної виборчої комісіі Євтушенко Михайло Омелянович-вІд

робітників і службовців ЗалІського цегельного за. воду. Члени дільничної

виборчої комісії:

Піяож Марія Григорівна

від професійної -від колгоспників колгос-

АндрІй спілки праціВНИКіВ спожив- пу »Більшовик".

від комуніс- чої кооперації В.-Димерсь-

.Проле тар сь КИЙ тичноJ організаціІ КОІІГОС- кого сільського СПОЖИВЧО- (Продовження на пу ім. Ворошилова. го товариства.

3-i~ стор.)


січня

29

1950

СТА

року

Х

А

н

еВЕ

ц

ь

Про з-атвердження складу дільничних виборчих комісій по виборах до Верховної. Ради Союзу РСР по Броварському району РІшення виконавчоrо комІтету БровзрськоУ районноУ Ради депутатІв трудящих .N! 26 27 січня 1950 року Се,м,иnол"івсь"а ви­

(Продовження) Пікож

МарІя

АндрІївна

-вІд професійної спілки працІВНИКіВ початкових І середнІх шкіл В,Димерської початкової школи. Ситюк Василь Федорович '-:від комунІстичної органі­ заціі колгоспу" Більшовик·. Ьобко Марія Остапівна­ вІд колгоспникІв

колгоспу

ім. Котовського.

Богданівсь"а виборча дільниця .N2 /49

борча дільниця М/5/

Заступник голови

нус Олександр Я~овлевич-

Голова дl".ІЬНИЧНОУ вибор­ в і д колгоспників чої комісії Дяченко Василь IМ.Леніна. Борисович

стичноl

-

від

комуні­

оргаНізаціІ с ... Се­

миполок.

Заступник голови діль­ ничної виборчої комісії Мельниченко Григорій Яки­ мович-від професійної спіл ки працІвників

початкових

колгосп­

колгоспу

виборчої "о,м,ісії:

Кукшин Катерина Гордіі середніх шкІл Семиполків­ ївна-від}<олгоспаИІ<ів колської семирічної школи. Секретар дільничної ви­ госпу І". Леніна. борчої комІсії Сапожнікова Швачко Микола Миколапочаткових І середніх шкіл

Члени дільничної

f

Жердівсь"а виборча

виборчої "о,м,ісії:

олота

К

остянтин

К

ф'.'"

дільниця

узьмо-

колгоспників

Лені ва.

Лузя Микита Кирилович

Кукшин Анастасія

виборчої "о,м,ісії:

Злуниця

-

ВІра Максимівна

вІд колгоспників

колгос­

борчої комІсії Марченко На­ пу ім. Леніна. Пацюк Борис Михайлович талІя РоманІвна - вІд про­

пу ім. ЛенІна.

дільниця ом /54

Голова діЛЬВИЧНОІ виборфесіЙНОJ соі/ІКИ працівників -від колгоспників колгос­ чої комісlІ Бруєнко Іван Овпочаткових І середніх шкіл пу ім. Леніна. сlйович-від колгоспникІв Дудаков Іван Федорович­ колгоспу ім. 1-01 п'яrирічБогданівськоІ семирічноr від комуністичноІ органlза­ КИ. школи.

Теплюк Михайло Тимофl- ім. Ів. Франка.

Заступник

ничвоІ

-

Гри го-

колгоспу "Нове життя".

С~кретзр ділыІчноІI ви-

Бервиць"а виборча

І НИ~ІВ почат~ових і cepeД~IX

Полегонько

Платон

Гри- борчої

І<омісіТ Кравченко горович-від колгоспників Петро Андрійович від колгоспу "Нове життя". професійної спілки праnів-

'

дільниця .м /56 -

ничноJ

голови

виборчої

діль-

комісіl

Хамчук Василь Іваnович

--

вІд професійної спілки пра-

цlвників початкових і серед­

ніх шкіл Бервицької почат­ кової школи.

Секретар дільничноІ виборчої комісlJ Довгопол Га-

вич-від професійнот спІлки Бервицької початкової шко­

",2

lльниця

середньої ШКО./lИ.

Секретар дільничної вирІвна - вІд колгоспникІв Голова дIЛЬНИ~НОl виборкомісії ОнищеllКО колгоспу Ім. СталІна. І чоJ комlсlІ МаТВІЄНКО IBa~ борчоІ Б0610 РодІон Олексійо-' Миколайович-вІд КОМУНІ­ Сергій Федорович-вІд пра­

вич-від колгоспникІв кол-,' стичноІ

госпу ім. Леніна.

організації с.

Ка-

лити.

Бобко Анастасія МихайЗаступник_голови д.lльничлівна - вІд колгоспникІв І воІ ввБОРЧОl коміСI1 . Хрисолгоспу Ім Леніна. t т~нченко М~ріЯ ЯКОВЛ1внак . ! вІД профеСlИноt спІлки праСе,м,иnол"івсь"а ви- І цівників початкових і серед­ борча дільниця М /50: нlх .шкіл КаЛИТЯНСЬІ<оІ се-

ДІ·ЛЬ-

комісіТ

ХраНОВСЬІ<ИЙ Микола Мит-

від

Теплюк Анастасія

голови

виБОРЧОІ

Ол ек- рофанович-від колгоспни­

колгоспникІв Калитянсь"а виборча працІвників початкових і се- ли. редвlх шкІл ЗаворицькоІ Члени дільничної колгоспу ім. CTaJJiHa. д' 1u! /52 йович

Павло

І·М. ЛеНI·на.

цlJ с. Семиполок. Заступник .голови діль- лина ІванІвна-вІд професій­ Крупко Гафія ПетрІвна­ ничноJ виборчої комісії ноі спілки праЦіВНИК!В по­ вІд колгоспникІв колгоспу Денисенко Микола Федоро- чаткових і середніх шкіл

Члени дільничної виборчої "о,м,ісії:

Ячник

сандрівна-від колгоспників ків колгоспу ім. Шевченка.

За~тупник

3авориць"а виборча

коміСіІ

Пантелійович-від комувіС­ тич ної організації колгоспу

никІв колгоспу Ім. Сталіна. Семиполківської семирічної -від колгоспникІв колrосГолова дlльнично} виборпу ім. Леніна. чої комісії Микитась Петро Заступник голови діль· школи. ничної виборчоІ комl('іТ Ан­ ШеJlест Гадина Левківна Васильович-вІд колгоспни· Члени дільничної друх Михайло Григорович -від колгоспникІв колгос- ків колгоспу "Новцй шлях·. -вІд комунІстичної орга­ нlзацl J с. БогданІвки. CeKpf;Tap дl.1Jьниqної ви­

.N2 /58

Голова ДІ'ЛЬНИЧНОІ" вибор-

ВИЧ-ВІД про еСIИНОI СП\Л1<И чої

Секретар дільнвчноІ ви- працівн~ків початкових і сеБОРЧОІ комісіl Лузя Олек- редніх шкіл МокреЦЬКОІ сешколи. Т имо Ф іївна - вІд мврічної сандра п· и' О IНчук осип лександколгоспників колгоспу ім. . . Леніна. рович - ВІД колгоспниКІВ Члени дільничної колгоспу "Нове життя".

Голова дІльничної рибоо­ Марфа Григорівна-від про­ йович - від чої комісіІ Бобко Пилип фесійноІ спІлки працІвникІв колгоспу ім. Гаврилович-Рід

дlль-

ничної виБОРЧОІ комісії Кор-

виборчої "о,м,ісії:

Дмитренко ~икола Івано­

.

Ш~ІЛ ЖеРДlвСькоl сеМИРІЧшколи. ...

НОl

Члени д,льничнOt виборчої "омісії:

Коваль

НаталІя

Олексі­

'івна від колгоспників колгоспу ім. Леніна. . fera Ганна Яковлівна від кодгоспників колгоспу "Передовик". Кузьмик Микола Павло­ вич-від колгоспників кол­ госпу ім. Шевче нка. Борисполець Надія Пет­ рівна-вів. професійної спіл­ ки працівників початкових і cepeJi.Hix: шкіJI Жердівської семирічної школи.

Світильнівсь"а 8и­ борча дільниця ~/59 Голова дільничної вибор­

вич-від колгоспників кол­ чої КОміСіІ Барташ Іов

цівникІв українського

вІд­ госпу "Новий шлях·.

дІлення

нау­

тимович

-

від

Ус·

колгоспникІв

Дмитренко Людмила Олек­ колгоспу ім. Комінтерну. сандрІвна-вІд колгоспни­ Заступник голови діль­ мисливського промислу Мі­ ків колгоспу" Новий шлях· . ничноі виборчої комісії Марченко ~икола Горді­ Корсун Іван Зінов'євич-від нІстерства заготівель СРСР І Всесоюзного

КОВО-ДОСЛІДного

інституту

йович - від колгоспників комуніСТИЧНОІ організаціі колгоспу "Новий ШЛЯХ·. колгоспу ім. KqMIHTepHY. АртемеНІ<О Софія Мики­ Секретар дІльничної ви­ Члени дільничної МИРІЧНОУ ШКОЛИ. тівна-вІд органІзацІІ Ле­ борчої комісlі БаглаИ Гри­ виборчої "омісії: Голова ::tIЛЬНИЧНОJ виборCeKpe'fap дільнвчної вин Інс ь кої КомунlСТИЧНОI горій Опанасович-Від кол­ Сита Галина Кирилівна­ чоІ комlС\1 Боровик ФедІр борчої комісіЇ (оболевська СпІлки Молоді колгоспу госпникІв колгоспу ім. Кі­ від організаціі ЛенінськоJ Ле_ВКОВИЧ-.:В1Д. к~муніСТИЧ- Мотрона МУСіївна - вІд "Новий ШЛЯХ·. рова. Комуні~тичвоі Спілки Мо­ ~01 оргаНlзаЦIІ колгоспу організацІІ ленінсы{її Ко. лоді Заворицькоі середньої Бобриць"а виборча Члени дільничної розташованого

на

терито­

ріІ с. ЗаворичІ.

І

ІМ. І-го Травня.

муністичної СпІлки МолодІ

Заступник голова діль- Калитинської пичної виборчої комісії школи.

Резнік

Овксентій Іванович

- вІд професійноl спілки працlвникІR початкових ~ і середніх шкіл

Семи полкlв-

ськоІ семиріqної школи.

семирІчної

Члени дільничної

виборчої "о,м,ісії: Шевченко Григорій насовиЧ-ВIД

Опа-

колгоспників

школи.

дільниця

.N2 /57

виборчої "о,м,ісії:

Андрух Василь Павлович Опанасенко Надія Афо- від колгоспників колгос· Голова дільничноІ виБQРчоІ комісії Барбон Олександр нівна-від професійної спіл­ пу Ім. 1-01 п'ятирічки. Кируха МарІя Федорівна Власович-від комуніствч- ки працівників початкових і середніх шкІл Світильнів-вІд колгоспників колгос­ ної організації с. Бобрик. пу ім. Кірова.

Заступник

голови

діль- ської початкової школи.

Книш Наталія СергіІвна­ Андросова Галина Олек­ ничвої виборчої комісії ДаСекретар дlльничноІ ви- КО~ГОСПУ "Переможець". рага Меланія Кузьмівнавід колгоспникІв колгоспу сандрівна-від професіЙНОІ борчоr комісії Косенко На1~lІовий Василь Маркович спілки працівників початко­ від колгоспників колгоспу ім. Кірова. таліg Григорівна-від про- -ВІд колгоспникІв КОЛ,~ос­ .. Кукса Катерина Листових і середніх шкіл 3аво­ ім. Сталіна. • фесlйноl спІлки працівникІв \ пу "Червоний Жовтень. Секретар ДІЛЬНИЧНОІ ВИ-lфОРівна-Вlд КОJJгоспвиків рицькоl середньої шкоnи.

початкових 1 середнІх шкІл

Бредак Василь

Петрович

Турчин Ониси

АнтонІвна

СемиполківськоІ семирІчної -від колгоспникІв колгосшколи. пу .,ЧервониЙ Жовтен.".

..

Члени д"льнично/'

-вІд колгоспників колгос­

БОР.ЧОї комісії Св!рська H~- колrоспу Ім. Кірова. таЛІВ ~ла.l!ИСЛ~ВІвва - ~IД Артем'єва Галива Ми ки­ професіИНОI спІЛКИ праЦlВ- Тівна - від КОЛГОСПН8'кlв дільниця ом /55 початковв~ і cep~ДHi~ колгоспу ім. Юрова. . ни~ів Голова дільничноl вибор~

Мо"рець"а виборча

fришко Григорій Захарочої комісії Кисіль Михайло ШКІЛ БоБРИЦЬКОI сеМИРІЧНОЇ школи. вич--:-вlд колгоспниКів ·кодІванович від комуніствчноІ Ковалець Олена Яковлівна Печура_ Костянтин Олек­ Члени дільничної госпу ім. Шевченка. -від колгоспників колгос­ організаціІ колгоспу "Нове сандрович-вІд колгоспви­ виборчої "о,м,ісії: Левченко ВІра Антонівна життя" . пу ім. 17-річqя Жовтня. кІв колгоспу ім. Леніна. Богданович Антон Петро- -вІд колгоспників колгос­ Заступник голови діль­

виборчої "о,м,ісії:

пу "Червоний Жовтень".

Дмитренко ЄВДОКlи Опа­ виБОРЧОІ комісН насІвна - вІд ПfофесlЙНОJ ничної - від колгоспникІв колгос­ спілки медпрацІвників Ка­ Кукшин Варвара Якимівна­ пу Ім. 1-го Травня. литянської медамбулаторіі. від колгоспників колгоспу СОІ<уренко Фросина Олек­ "Нове життя".

МОСКВИЧ

сіІвна

-

Ольга

від

ІванІвна

колгоспни­

кІв колгоспу ім. І-го Трав­

Голова дільничної вибор· чаТ комісіІ Батечко Гордій левич. від комуністиqнnJ Яковлевич -- від комуністич організацlі колгоспу імеНі ної ОРlёінізацli колгосп,

J-ro

Травня.

госпу ім. Шевченка.

Пономаренко Марія

рівна -

від

Hec~epeHKO Ганна Опат/ев-

Пет- ва-ВІД колгоспнихlв

колгоспників госпу ім. Комінтерну.

кол­

Оnанасівсь"а виборча fришко Олександр ЛотоСекретар дільничної ви­ колгоспу ім. Шевченка. дільниця .N2 /53 fутник Михайло Хомович вич.-від КОМУНісти:ноl ор­ борчої комісії Заболотна

ня.

РізаиеRКО Григорій

вич-від колгоспників кол- пу ім. Шевченка.

Яков

ім. Леніна.

Катерина Сергіївна - від - від КОЛГОСПНИКІв колгос- гаНlзацlІ колгоспу ІМ. Комінтерну. професійноІ спіJJКИ праців­ пу Ім. Сталіна. fолуб Євдокія Германівна - - - , - - - - - - - ників початкових і середніх шкіл Мокрецькоі семирlЧВQЇ -від колгоспників школи.

пу Ім. Ста.піна.

колгос-

(Закінчення на 4·іll стор.)


r

С

4

А

х

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Л

н

О

В

Е

U

Ь

29

сіqня

1950

року

Wi9tW:;

Про затвердження складу дільничних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради Союзу РСР по Броварському району РІшення виконавчоrо комітету Броварської районної Ради депутатІв трудящих м

27

26 Строкач

(Закінчення)

1950

року

Петро- . борчої . KOMЇliї Журило JlIQA'

вич-від колгоспників кол- мила Якоnлівна-від профе­

}(~ла~енсьuа ви­

борча дільниця ом /БО Голова дlльнично} вибор­ чоі комІсії Ткаченко Михай­ ло Степанович -- вІд кол­

госпникІв колгоспу .Зоря". 3аСТУ:1НИК голови ДіЛЬ­ ничної виборчої комІсії

Ткаченко ФедІр

Максим

січня

госпу ім. Леflінз. сійн()ї спілки пранівників Строкач Петро Титович- початкових і середніх шкіл вІд комувіСТНЧНОJ організа- ГОГОіlівської середньої шкоціі колгоспу ім. Леві на. ли.

Члени дільничної

. PYC'!НlBcbKa виборча дІльниця ом /62

виборчої комісії:

Талаш Василь Мака РОВІ! ч Ленінг..,зд. Ти сг.чі а lітаторів и, чаJИ Голова діЛЬНИЧНОІ вибор- -від J<Олгоспників колгос- жеlНЯ про вr.борп ,1Q ВСРI~ЄПіі і РІІ.11 СРСР,.

ВlБОРЦЯIІ.:, ' ПОІО-

pr. ;; 'MHiI1BaTR

А. а ~'и і !І ~}': ;;ас\') I! ,B~K сr&ретаря IlаР,то ;>гаВ ;~ ;Щі! прR~lеыго •• ftЦ­ Яковлевич чої комісії Литовченко Са м- пу "Червопа У країна". МИШІ(оріз Наді я Мині вна 'гос пу ,liоаСl!иll l!r.бо ~ жеilЬ' 1 ~ ~[&E г ~08, РО8 .IIC1106 роБIТRRЦR~ теиll І(1 с Оо· колгос­ сон Дементійович- від ко-

-вІд колгоспників

муністичноі організації кол- -від колгоспників КОЛГI)С- lоже~ВJI оро в.бор. до ВеРХО8ИІіІ Рад"

пу "Зоря·.

ви· госпу ім. Сталіна.

Секретар дільничноJ

борчої комісlt Шуляк

Пет­

Заступник голови діль-

ро Федорович - від кому­ ничної иlстичної органІзації кол­ Мальвін

виБОРЧОl Михайло

пу

.. Червона

Україна".

Дейнеко Фросина Макси-

комісії мівна - від колїоспникі в Захара' колгоспу ім. Будьонного .

L:Plr,. ---------

Розrортається соцІалІстичне змаrання Колгоспники нашої арті. лі взяли соціалістичне зобов'язання-до ДНЯ виборів у Верховну Раду СРСР повністю вивершити підготовку до ве('няної сівби,

вич-від колгоспників кол госпу "Зоря". госпу ім. Сталіна . Члени дільничної Секретар дільничної ви· виборчої uо.місії: борчої комісії Биченко Оле· Соболь Катерина ПавлlБ­ на Сизонівна-від прсфева-вІд професійної спІлки сіЙRОЇ спіл~и пра~і ВВИІ<~В

Захарченко Микола Єв, лаМ!1ійович-від колгоспниІ<ів колгоспу ім . Будьон­ ного . КисилеНІ<О Михайло Ан· дрійович - від КОЛГОСПНИІ<і в

реднІх шкІл КулажеНСЬКОJ Русанівської семирічно! школи. школи. Сизоtlенко Марія Коноаів­ Члени дільничної

мисловоУ артІлі ім. Сталін- но одно

І сільськогосподарського ре­ маненту . Бригрди і ланки борються З8 T~, шоб як­ най6ільше заготовити різ­ них добрив. У ПО/Іе виве­ зено 'l!Ю тонн гною, з ба­

щоб своєчасно вийти у по- ЗИ сільгосппостачу завезе­ ле . но в а рl і ль 130 центнерів колгоспу ім. Комінтерну. Посівний матеріал ярих мінеральних добрив. семирічн01 , Горбатовський 'Павло АнМ . Литовченко. Д(Jійович-від членів про- культур очищений, все зер-

врацlвників початкових І се­ початкових 1 сереДНІХ ШКІЛ

аа-вІд

колгоспникІв

госпу .Зори". Соболь Панте.'1іЙ нович

-

вІд

кол­

Омеля­

колгоспникІв

виборчої uомісії:

Юрченко Опанас Минович

-від колгоспників колгос-

днями

ської Конституції.

Гоzолівсьuа виборча

дільниця.N2

в

одне.

Ковалі KoJГocn 1.11 , I ,ro Травин,

закІнчують

ремонт

***

Всі бригади і 32

/64

с. Р)'е аиіR.

ланки жай картоплі та інших куль-

пу ім. Сталіна, КОJ1ГОСПУ ім. 18-го партз'їз- тур. колгоспу .Зоря". Кваша Іван Євменович Голова дільничної вибор- ду включилися У соu.іалісПосилилась підготовка БіJlОКОНЬ Павло Опанасо­ від колгоспникІв колгоспу чої комісіі' Таран Антон тичне змагання на честь до весняної сівби. Ковалі

ВІч-вІд ЛенlНСЬКОJ Кому­ ім. Леніна. нlСТИЧНQЇ СпІлки Молоді

J<iндратович--відкомувістич виборів до Верховної Ради успішно ремонтують рема­

Топіха Василива

колгоспу "Зори".

Плосuівсьuа виборча дільниця ом /б/ Голова дільничної вибор­ чо, комісіІ ПРУJlКИВ Іван Івановнч-від колгоспників колгоспу ім. Леніва . Заступник голови діль­ иичної виборчо' комісіІ Ка­ кун Матвій Остапович­ від комунІстичної органі­ зації колгоспу ім. Леніна. Секретар дільничної ви­ борчої комісі} Какун Ірина Ничипорівна-ві~ оргааіза­ ціі Ленінсько' Комувістич­ ної Спілки Молоді колгос­ пу і ... -,lеніна.

Члени дільничної виборчої uомісії: Малюга Іван Квриловвч­ від колгоспників колгоспу і ... Леніна. Лях Тетяна Микитівна від КОЛГОСПНИІ<ів колгоспу ім. ЛенІна.

Заст. rолови Броварської

Іванівна ної

організації с. Гоголів. СРСР. Ланка Марії Дени- нент. У " поле --від КОЛГОІ:ПНlIків колгосЗаступник голопи діль· сенко дала слово на кож- 750 тонн гною. пу "Жовтень". ничної виборчої коміСІЇ ному З 10 гектарів зібрати Взяли на себе Пильтяй Микола

Яремо- . ГУТЬ Антон ПРОКОIlОВИЧ

вич-від колгоспників кол-' ВІД колгоспниКІВ

госпу "Жовтень". Варич Катерина

нівна -

від

КОМlсlІ

.

Нових 14 виборчих ДІЛЬ-

працівники

со-

тваринниц-

А. Пашківська.

***

Лимаренко

пу .Жо~тень •

ГОZl!ЛIВСЬІСа виборча дІльниця ом

/63

Члени дlльниЧНОI

виборчої комісії:

бlнату "УкрзаготбуJ."

Від-І Верховну Раду СРСР.

::Іначає ши~оким розгортан- і

Меха.нічниЙ цех викликав

Гладка Єлизавета Дмитрів- ням соцlаЛІСТНЧНОГО змаган- на СОЦІалістичне

змагаННІ

Голова дільничрої вибор- на-від профеСІйної спілки І ня. На заклик комсомольця, столярний цех, вІддІл пос­ чої комісії Харченко Іван працівників початкових і се- кра що го стахановця тачанвя. Григорович - від комуні- редніх шкіл Гоголівської електрозварника т . Г.воздаБагато р~бjтникlв вироб­ етичної

організації с.

голів. Заступник

голови

Го- початкової школи.

ног?, бригада слюсаРІВ, тоїляють по ПІвтори-двІ нор-

Осьмак Катерина Петрів- каРі т. Наконечний, НаЗ~-1 ми. діль- на--від КОЛГОСПНИІ<ів кол- ренко, електрозварник т. БІ-

JI. ШтеВн,

... ректор БРIОllБі1lТ1.

RИЧF/ОЇ виборчої комісії госпу ім. Молотова. Мирська Агафія Данилівна ТОJlпекіиа Варвара Опана­ - від професіЙ80Ї спілки сівна - від КОЛГОСПНИКІв Учні старших класів Ве­ школі, в сільських устаВ0працівників початкови~ і колгоспу ім. Петровського. середніх шкіл гоголівсыlоїї Білецький Іван Артемович лвкодимерської семиріqної вах, в людних місцях. У~ИТeJЬ В. ЗабережниlІ середньої школи. ,-від колгоспникІв колгос- школи X~ 1 беруть активСекретар діJІЬНИЧНОЇ ви- пу ім. Молотова. ::: * ну участь у підготовці до УЧllі Жердівської семинаступних виборів у Вер­ раПонної Ради депутатів трудящих Ф. МУЗИЧЕНКО. річної ШІ<ОJlИ взяли участь

Ініціатива учнів

'"

ховну

Раду

Вони

виготовили

ну

в tтолиці УкраІни і в Чимало нових виборчих ; представників до складу районах області завершено дільниць утворено в Київ- І Дільничних виборчих ко· утворення виборчих діль- ському-Ленінському і Ки- місій • • вць, спільних для вибо· ївському-Кагавовнчському Під час війни німецькі

l1аціовальвостеЙ.

по всі

нові

зобов'язання

колгоспу ім. І-го Травня. Н-здія ІОр'ївна-від профеДні пІдготовки до вибо-. денко зобов'язалися виконаС~ловей Ганна -!lукаші вна сіЙної.спілк~, ме,ДпраІ!-іВНИІ<ів ріВ у Верховну Раду СРСР \ ти квартальний план до 12 -вІД КОЛГОСП~ВКlВ колгос- ror ОЛIВСЬКОl ~I каРНІ... колектив будівельного ком-І березня - дня виборів У

НовІ виборчІ Illnьницl на КиУвщинl

Ради

-

60 центнерів. Вони також тва. ви- борються за ВИСОКИЙ уро- С. JiТRИ.

Секретар Броварської раПонної Ради депутатів трудящих І. СЕМЕНОВ.

рів до Ради Союзу і

ПО 50 центнерІв кукурудзи, ціаЛlстичні

колгоспу lIанка Галі Савченко

ім. Молотова. ОнедяСекретар ,Д~ЛЬНИЧИОї

колгоспників БОРЧОl

-

вивезено

І ли се:ло Раски, Бородянсь'

За останНІ роки в звеНИ-1 кого

раііону .

Трудівники

8811Ь утворено в Дарниці, городському ::>айоні вирос- колгоспного села одержали IК8 входить до Київського ло велике впорядковане велику допомогу від дер-

кількість

РСР. числен­

в

обладнанні

більш

агітпункту,

досвідчені

ilРОВОДЯТЬ

голосні

з

лозунгів, газет серед виборців.

які вивішені в агітпунктах,

них

читки

Ів. Швачко.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПlВ в

виборчих округах по вибо- загарбники повністю спаЛiJ- 8

рах до Paд~ Союзу .

Союзу

газеті

"Стахановець"

січия в одному

з листІВ

вІд під

заголовком "I<OIlKpeTHI запи ­ таиня" писалося, що раRСіль ­ госп відділ затримує акта до

передачу

райпрокуратури

про

розтрату в СвиНоІдСЬКОМУ кол­ госпІ ім. Леніна І ПРИТlІгненнl винних до відповідальності. РайсільгоспвіддіЛ повідомив редаКllію. що акт пере.цаниЙ до

прокуратури,

-Мопотовського виборчо- селище і Mel:1.i Ватутіна. Ty~ жави-лісоматеріали

і гро · СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ го округу по BB~opax д~ у!ворено ДВІ ВОВІ, ВИ~РЧІ шові кредити для відбу до · І<ОЛГОСПНИQІІ С. Рожнів Т'І ста, повідомив редакціЮ, що су. Ради Союзу. НОВі виБОРЧІ ДІльниці. В сеЛИЩІ, як І по ВИ ЖИТЄ.'І і громадських Довгодько У. надіслала)\о ре- ма податку після перерахував·

.аїnьниці розташовані на те·

всій облаСlі, проходять ба-

Дарниці.

.,ендують

дакціі листа, в якому скар>ки·

ня для Т . Довгодько зменшена.

риторії селища вагоноре- гатолюдві передвиборні будівель. Тепер село Раски Лася про те, що інспектор рай· - ' монтвого заводу, в Н4Jвій збори трудящих, які реко- повністю відбудоване. Тут фінвідділу неправильно зробив І В •о. наражування податку для неі. БИ

01463

lВОЇх

кращих утворено виборчу дільницю.

РаllФlнвіД,llіл,переlJlРИВШIІ лн-

Київська обл., м. Бровари, вул. Кірова. Друкарв. райгазети

.Стахавовець·

редактора

8.

КРИВОШЛИК'

Т8р.-2500

,

9 номер 1950 рік  
9 номер 1950 рік  

9 номер 1950 рік

Advertisement