Page 1

СЕРЕДА

20 грудня

2000 р. N2 99 (9198)

Виходить з 17 1937

квітня року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністраціі

СЬОГОДНІ

ПР А в·о ОХ О РОН

ШАНОВНІ

трагічній історіі завдовжки чотирнадцять

років. О 13:15 за київським часом Прези­ дент України Леонід Кучма особисто віддав

навчий комітет щиро ІJЇтаІ()ть ЩІ.С з наго­

чого реактора Чорнобильської АЕС. У На­ ціональному палаці "Україна" відбулося уро­

зок. с-: забезпеч)'І)ати наЛежну охорону

чисте зібрання за участю перших осіб на­

громадського ПОf»ІМУ, захист законнцх

шої держави, громадськості та зарубіжних

прав rро14адян.

нія транслювалася Національним телеба­

далі будете надіИнимІ-І· захисни~ами •за­

"Євробачення".

конності, правопорядку та мирноїпраці

Про те, що Чорнобильська АЕС буде зак­

і сталося. Однак одним натиском кнопки навряд чи вдасться розв'язати цілу низку

проблем, пов'язаних із ЧАЕС. Закриття станціі багато хто розцінює як перемогу За­ ходу, що протягом усіх цих років боявся

Робота міліції, на перший погляд, непомітна, коли у рідній оселі, селі, селцщі, на рідній вулицілюдина почуває себе впевнено, коли її безпеці, їі жцттю ніщо не загроЖує. Про правоохоронців ми згадуємо тільки тоді, коли порушуються законц, правопорядок, коли

назріла необхідність звернуrnся донІ1Х за допомогою, за захистом сІJого житrя, прав, честі

IIJO ви ін~­

ченням, а також міжнародним каналом

рита саме 15 грудня, було оголошено під час візиту до Києва Президента США Білла Клінтона на початку червня цього року. Так

пожертви.

·

Висловлюємо впевненістр,

й гідності.

Мужні люди мужньої професії завжди готові nрийти на допомогу rуди, де вона необ­ хідна. Удень і вночі, за будь-яких погодніх умов ви несете свою службу, охороняючи мир і спокій на вулицях населених пунктів району, захищаючи їх мешканців від протиправнІ-Іх

pPOBaf}'{aH. Бажммь ІJсім ·вам ·міцного здоров'я,

ді~, від злочинних посягань з боку осіб, діяльнісrь яких зайшла у прот!1річчя із законом.

Пр~йміть у цей святковий день наші найщиріші побажання міцного здоров'я, Щастя, добра ізлагодн в родинах, благополуччя, світлої долі. Повертайтесь з кожного черг}'вання, після напруженого трудового дия у свої сім'ї, до своїх дітей живими і здоровими.

сімеЙн()rО щасrя, усnіхів в сЛущqі на бла­ го рідного міста та нашої Укрmни!

З повагою міський . голова

це всенародне свято. Суспільство шанує і вцсоко цінує охоронців

nравопорядку за вашу сміливість, витрцмку, відданість обраній сnраві, готовність до само­

На сnівробітників .органів •внуТрішніх спра8 ··міста. покладено вИсокИЙ •Обов'я­

гостей з нагоди закриття станціі. Церемо­

День міліції -

ди .професійц()rо ·свята :- Дня міліЦії.

наказ про зупинення останнього працюю­

!J І!

Бро8арська районна державна адміністрація та районна рада щиро вітають вас з професійним святом - Днем міліції!

БроІJарська міська рада . та ії вико~ Минулої п'ятниці поставлено крапку у

МІЛІЦІЇ І

ДЕНЬ

Голова а~ністрації .J\.А.ВдИСФЕЛЬД.

І.З.ПЕТРЕНКО.

Голова районної радІ-І Л.В.СЛОБОДЯНЮК.

нової катастрофи. Для України це створює додаткові фінансові труднощі: потрібно

буде виділити чималі кошти на соціальний захист звільнених працівників та жителів міста енергетиків Славутича, а також фі­ нансувати вивантаження палива з реакторів

і його захоронення. За оцінками фахівців станціі, одні тільки витрати, пов'язані з зак­ риттям ЧАЕС, становитимуть протягом най­ ближчих 15 років щонайменше півтора

ОСЬ УЖЕ вкотре у цей грудневий день люди в міліцейськІ-Іх погонах відзначають своє nрофесійне свято -

тяжкі. Завдяки високому npoфесіоналізму, вмінню швидко здійснювати оперативно-розшукові заходІ-І 519 злочинів

шені були давати свідчення nрацівникам міліції. Подібних фактів можна наводитІ-І чимало, але у вімілі

уже вдалося розкрити.

служить багато людей, кого з

ної влади намагаємося вирішу-

його є те, що воно - своєрідна можливість проаналізувати зроблене, кинуrи nогляд у пер-

Наведу тільки два приклади. Великий резонанс у Літках та й сусідніх із ними селах вик-

повним правом можна назвати професіоналами, небайдужими до чужого болю. Це в

вати. А тим проблемам, що nороджені з чиєїсь вини, нама­ гаємося протиставити ~вою

День міліції. І особливістю

значається на забезnеченні вімілутрансnортом, технічними засобами. Те, що залежить від нас, при доnомозі район-

ти на утримання в належному стані об'єкта

fїl~:r:r~::~;~;~f§~~нІісСть ВЛІ-ІІКАало уобимвствоІпенссіонверкои. rпоершу очер'гу остосвус;яся м3огок уоргаІн~~~~~:~~~: ~~~=;~~~~~

"Укриття" та зони відчуження.

змщнення

мільярда доларів. Окрім того, потрібні кош­

Перебуваючи на Чорнобильській атомній та в місті Славутичі, Леонід Кучма заявив, що віднині бере проблему соціального за­ хисту енергетиків та їхніх сімей під свій пат­

ронат. Також він наголосив на тому, що Україна повністю виконала свої зобов'я­ зання перед світовим співтовариством щодо закриття станціі, а тепер слово за іно­ земними партнерами.

Інформація "Урядового кур'єра".

законностІ

и

що nравоохоронцям за нинішньої економічної та соці-

ше дізнаєтеся nрожиття міста••і•.•райоНУ;·.•Виї

за-

·

ально-політичної ситуації доводиться нелегко, але співробітники нашого вімілу свідомі

рехідному етапі становлення державності без цього не обійтися. За оце розуміння неординарності часу, в який живемо, готовність якнайкра­

свого обов'язку. Вони розуміють: від них залежить спокій і порядок у селах і сім'ях, за-

чав вимагати nляшку горілки. Почувши відмову - вдарив її залізним прутом по голові, від

вімілення С.С.Вітковського, його колеги Р.М.Савчука, старшого дільничного інспектора

ще виконати свій службовий обов'язок, забезпечити за­ копність і nравоnорядок і хочу

лежить дотримання чинного

чого та nомерла. Та уникнути

М.І.Халєєва та інших.

законодавства кожним жите-

зустрічі

з

nравоохоронцями

Звичайно, покривив бц ду-

нелюдові не вдалося.

шею, коли б дав зрозуміти, що

адже в районі не перевелися

осіб опівночі зайшли до будин-

на самими трояндами. Труд-

дисципліна і норми людськаго співжитrя - неприйнятні. Судіть самі: упродовж тільки нинішнього року райвімілом ГУ МВС України в Київській області зареєстровано 668 злочинів, із них майже половина

люди, для яких закон і мораль,

шановні nереДrіІfаТНИІОfі •.й надJІJі .воІІо,ЦітИ­ мете змістоМ ()CH08fll/l)(.pit.ІJ8U!. МЩЦе~Сіf вnа­ ди. З наших nублікацій ви МатІfМ(!Те ~І)Н·

у

заступника О.В.Попелухи, начальника вімілення карного розшуку В.І.Петренка, оперуповноваженого цього ж

Нам є до чого докласти рук,

1 біmомаось·уже··кількарокіІJ•·""•вп·яккайnовні•

дш

лежності від ситуації. Люди розуиіють: на пе-

Місцевий житель, котрий колись допомагав 80-річній жінці по господарству, в один із днів навідався до старенької і no-

лем Броварщини.

За невелику nередплатну ціну- а вона.. ста-

воохоронних

правопорядку. І хоч ні для кого не є секретом,

У Пухівці троє невідомих

висловити подяку своїм коле-

гам. Щастя вам, дорогі друзі,

наша службова дорога встеле-

довгих років житrя, міцного

нощів і негараздів вистачає.

сnрави, якій вімаєте свої най-

Китаю, і, погрожуючи, поставили вимогу: "Давай 100 гривень! ". Закінчилося все тим, що нічні візитери розбили людині голову, забрали телевізор, велосиnед, інші речі. Та

Тут і недосконалість чинного законодавства, і недалекогляд­ ність чиновників вищих струк­ тур (чого вартий лише дозвіл на заготівлю кольорових ме­ талів приватними особами), і

кращі роки!

все ж незабаром і вони зму-

економічна ситуація, що

ку, де проживав громадянин

здоров' я, віри в торжество

Юрій БОНДАР, начальник райвімілу ГУ МВС України в Київській області,

підполковник міліції.

no-

няnроrромаДсько-nоЛітИчне, ~Ціальне, еко­

номічне Та фінансове ЖИТТЯ устаное та ОJІНltІЇ­ зацій. У них·nостійно будуть. nоруwуватис11

npoбJJeJ.tИ виховання,.моралі,здоров'я••• Крім ·того, 11РОдовжуватимемо. багаторічну тра,ци·

цію висвІтЛенї!ЯJсторІtчниІС "":t@нь. Бо ж·не I;&ИrnJДit080, ЩО

311 біЛьШ ЯК tJIJcTД8CII'fJ4nJткЄ

ЖИТІfІ. нашого видання мtсцевимк. кр~знаs•

ця ми Зібрано . уt~ікальний матеріал з ictopJi отчого Краю. За ЦИМІІ матеріалами зі сторІноІt "НО.Воrо життя" наІЩt моnодь вИвЧає Ют!>Рі!!> БроВарЩини. ..•.. · ... . .. ····· · . . .· На шnальтах .міськрайонки традиційно вІ.f, ходИтИмуть літературна "Криниця", сторінка ;1\ЛR жінок "Каnиною.;ка", добірка ма:rеріаЩв ~ПРQІІ~nотроху" і багато інwоі цікавоіінфОр· м:щfІ", nporpa~a теіІёrі~А~'t на JІСі каНаnи:

tи ЗІtіtЖІ(И (і сjтtєві) на n()Дачу ДеЯкИх вИдів

жаJІЬ, ИfІ буде надхоДитИ у РОЗ.ЦрібнИй npo~

,цаJІ(, /(тому·місцевї'1х• ~І<ІІамод,аJІціІІ.·•І'.f"·· не

,з~жем() забезnечити JІРИt.tірнИками газет.

Тож К()ЖНій установі їі ДешеІІuіе nередnда· ТИТІt·

ла" тривогу,

слідчої бригади ТХ.Гдлян при­

тютюнових вцробів вона

значив мене старшІ-Ім слідчої

одержувала, натомість за до­

були

групц в УВС Самаркандської

рученням

службові

області. До складу групи вхо­ дили слідчі з Закарnатської,

булц отримані промислові то­

здані в металолом. На доnиті

вари зовсім на іншу суму із іншої бази "Узгалантереї".

водій такого сnисаного авто­

Почалася копітка слідча ро­ чення Джамбойської райсnо­

Самарканді грузовик зі "своїм" колишнім номером. З цього випливало, що не всі

Сумської та інших областей. До розслідування нам на­ дійшло кілька справ про роз­ крадання в особливо крупних розмірах. І одна з нцх була

·.·.· 01(pjt.t .JOfQ.~. •· РёАаК~іЯ.ёІ:1J)ЇШІ:tЛ3 вс'І"tіНоJіИ·

orollouiet~ь. наwи~ ·• nepe.цJ1niitlflit~aм..-. T(JJ!C скоріtстайтеск •цією нагодою І ПfІре.цnлатіть "Нове:ЖИттк". . · · · ·· · ... Пр~аГідно nоІІідомnІІємо, Що rазt)та 1 .н.а

областей України. Керівник

номером

бота. Уважно вивчаючи дору­

померними

знаками

зареєстровані легкові

автомобілі, давно

мобіля заявив, що

баЧив у

живсnілки, видане на прізви­

держномери

ще Каримова, в даних паспор­

мобілів у МРЕВ знищувалися.

новленість осіб, що здійсни­

та nомітив виправлення серії "ІІІ-АБ" на ХІ-АВ". Після nро­

равління інформація дещо

...

розповЦає коАншній начаАь­

ли злочин! Суть справи полягала в на­ ступному. На базі "Узоптба­ калія" в Самарканді два авто­

ннк сАіА чого віМіАення Бро­ варського РВВС пЦnоАковннк

тажилися цигарками

запасу ААМИРОНЕЦЬ. У травні 1986 року мені до­ велося брати участь у розслі­ дуванні кримінальних справ про розкрадання в Узбекцс­

таким

цими

невста­

призупинена через

ПРО СВОЇ міАіцейські буАні

з

nід не

мобілі-рефрижератори заван­

"Кос­

веденої експертизи стали відомі сnравжні дані nаспор­ та, вказані в дорученні. Пас­ nорт з nершим варіантом серії та номера дійсно належав Ка­

сnисаних

авто­

Одержана через сьоме уп­ nояснювала. З'ясувалося, що Каримов зні~Іав квартиру у Юсупова, колишнього заступ­ ника головного бухгалтера Джю1байської РСС, котрий на

мос" та "Столичні" на суму ЗО млн. крб. і поїхали. Усі не­ обхідні документи для цього

римову, але він нікому свого

більше ніяких цигарок на баЗі

момент розслідування був на­ чальником Янгіюльського міського уnравління торгівлі.

були. Коли ж база "Узоnтба­

не одержував.

За

калія" зняла через банк гроші

паспорта

не

давав

і

тим

З'ясувалося, що держпоме­

тані. А,ля участі в Цій операції

з рахунку Джамбайської рай­

ри автомобілів-рефрижера­

з'їхалися досвідчені слідчі усіх

споживсnілки, остання "заби-

торів були "лиnові". А також

обома було

встановлено

сnостереження.

(Закінчення на 4-й стор.).


2

Ng99(9198)

20.12

У ВИПУСКУ:

ChDrDAHI

2 стор.: - Л.А.Вайсфельд:

Не дрібна опі-

ка, а підтримка і допомога;

-

Хроніка подій: день за днем;

-Афганістан і досі ранить душі ...

З стор.

-

Співпраця з партіями і релігій­ ними

громадами;

Погляд у перспективу;

_.,

_.,

ФАХТИ

І<ОМІНТАРІ

Аж НіЯК Не ВНПдАКОВНИ Є ТОЙ факт, що темою нашої розмови із

FРУДЕН6 1

2DDD:

грудня

Перший заступник голови рай­ держадміністрації А.Т.Косенко провів засідання комісї! з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому з доповіддю про стан за­ безпечення газопостачання спо­ живачів сіл Броварщини висту­ пив начальник філії з експлуа­ тацїІ газового господарства ВАТ "Київоблгаз" В.М.Жебель. Комі­

сія обговорила і затвердила "План дій місцевих органів вла­ ди та місцевого самоврядуван­ ня району щодо забезпечення

стабільності роботи об'єктів життєзабезпечення населення, готовності сил і засобів до дій в екстремальних зимових умовах

2000-2001

років".

4-16

грудня

На базі сільськогосподарських підприємств СПОП "Зоря", аг­ рофірм "Лан" і "Богданівка", ВАТ "Факел" відділ з питань надзви­ чайних ситуацій і цивільної обо­ рони населення райдержадміні­ страції проводив комплексні на­ вчання з питань цивільної обо­ рони.

б грудня З нагоди відзначеннs:~ Днs:~ Збройних Сил України у військовій частині, що дисло­ куєтьсs:~ на територїІ району, про­ ведено урочисте засіданнs:~, у якому взяли участь заступники

голови райдержадміністрації

С.І.Лукашевич та районної ради Г.Ф.Шурига, начальник відділу мобілізаційної роботи райдерж­ адміністрацїІ В.М.Захаров, сільський голова Рожнів Л.М.Яч­ ник, керівник сільгосппідприєм­ ства з с.Рожни М.І.Бєлінський. Керівництву військової частини

були вручені подарунки від рай­ держадміністрації.

ГОАОВОЮ райАерЖдАМіністраціїА.А. ВайсфеАЬАОМ стали питання взає­ моАії співробітників райвіміАу ГУ МВС України в Київській області з ВАдАНИМИ структурами. 0АНд річ, як оцінюють свою Аінльність пра­ воохоронці, й зовсім інша - бачен­ ня процесів, що віАбуваютьсн у боротьбі Зі ЗАОЧИННіСТЮ АЮАИНОЮ, котра коорАииує ці процеси і за службовим обов'язком покликана реально оцінювати ситуацію, впли­

вати на неі; у той же час не ПіАмінюючи своїми Аінмн зусиль працівників органу внутрішніх

-

Як ми бережемо природу;

ДОІ<УМЕRТИ N2 з (8) J

_.,

-

У ветеранів є свої проблеми.

тети. Саме вони повинні впливати

при найбільшому бажанні, дуже важко справитися із навалою зло­

даємо на органи влади на місцях,

не так на дітей, як на батьків, котрі

чинності в нашому пристоличному

і допомога правоохоронним органам

дочок. До речі, нерідко саме дорослі

районі. Тому є як об'єктивні, так і

просто необхідні. - У зв'язку із цим, АеонЦе Аро­

стають прикладом для молодого по­

запитаєте

широкі кола активу. Їхня підтримка

суб'єктивні причини. У районній держадміністрації ми розуміємо це. І тому спільно з керівництвом рай­ вімілу на нинішньому етапі визна­ ли за необхідне розв'язання трьох проблем. Ми, по-перше, подбали про кад­ рове підсилення органу внутрішніх

новичу, виникає іще ОАне питан­ ня: "Чи не стануть черговим про­

КіАНИМ АОКумеНТОМ спільні ЗдХОАИ райАержаАміністраціі; райраАн. ке­ рівництва віААіАу міліції ЩОАО зміцнення законності й правопо­

РНАКУ на Броварщині, які прийняті

І ПОРЯАОК ВІА НАС 3ААЕJКАТЬ

-

Скажу однозначно: робота рай­ вімілу міліції постійно перебуває під контролем і патронатом райдержад­ міністрації, ії відповідних вімілів і служб. І це, повірте, не дрібна опі­ ка, а цілеспрямована співпраця двох сторін, мета у яких одна - утверд­ ження законності й норм моралі на

і морально підтримати людей, ми йдемо на такі інколи непопулярні кроки. Просимо сильні сільгосппід­ приємства забрати земельні паї в працівників чи пенсіонерів сіл, де слабкі господарства. Якщо ніхто не вважаю, що через

ж ПОАібних рішень, розпорнАжень,

ся місце для роботи. А буде людина

постанов приймалося немало,

а

зайнята, значить, зникне в неї не­

зокрема

обхідність шукати незаконний "при­

ради,

створили

перед

якими

координаційні поставили

зав­

робота

на

місцях,

і

робіток".

дання всіляко сприяти взаємодії всіх

Аінльність громаАських формувань,

правоохоронних і контролюючих органів. І по-третє. Усвідомлюючи,

гальмувалася.

працюва­

мо проблему. Головним болем є для

що на місцях основний тягар лягає на службу дільничних інспекторів,

ти доводиться за непростих політич­

райвіміл у міліції період літніх відпу­

них і економічних умов. Але не це,

сток, коли Придесення заполоняють

мабуть, головне. Доки ми не зрозу­

дачники і відпочиваючі.

міємо,

співробітникам і керівництву "Бер­

ешелонів влади дозволити приват­

ми фінансуємо утримання цієї ка­ тегорії правоохоронців за рахунок бюджету. Більше того, щоб підви­ щити активність і авторитет дільнич­ них інспекторів, райдержадміністра­ ція започаткувала акцію "Кращий дільничний інспектор". Переможці її отримують відзнаки і грошові

ним особам заготівлю чорних і ко­

премії, що теж стимулює їх до ро­

кими формування ми Це співвідно­

льорових металів. Для багатьох на­

боти.

сять. Але хто, скажіть, може забо­

Броварщині. Від відхилень і законів цих нор~І не застрахований ніхто.

Повірте, що твердження - право­ порушення були, є і будуть не свідчення приреченості або слаб­ кості. Це скоріше реальна оцінка ни­ нішньої соціально-економічної ситу­ ації, за якої окрема категорія людей "зробила" крадіжки свого роду про­ фесією. Недалекоглядним, на мій погляд кроком, було рішення вищих

ших земляків цей промисел став можливістю для легкого заробітку. Але чи не найстрашніше, що в ньо­ го втягнуті діти. У Калиті були зат­ римані підлітки, котрі розібрали ого­ рожу на одній із могил кладовища. І подібних випадків, коли "розкуро­ чують" електричні підстанції, лінії, викрадають із дворів алюмінієві мис­ ки, бідони, каструлі, можна наводи­ ти десятками.

В

-

Та лише одним цим ми не зніме­

Ми вже говорили

-

що зміцнення законності й

-

правопорядку

справа

не

лише

і сприяють, аби тримати ситуацію під контролем.

сувати на брак коштів. І з громадсь­

ронити тому ж керівникові рефор­

го відділення. Хай поки що його пра­

мованого сільгосппідприємства на­

цівникам і бракує досвіду, але уже

дати кілька днів додаткової відпуст­

зараз можна сказати: працюють там

ки людині, котра регулярно, хоча б

порядні люди, котрі хочуть,

двічі-тричі на місяць,

виходить на

районі якомога менше траплялося

чергування у складі добровільної

злочинних проявів. А якщо вже є

дружини? Чи які кошти потрібні, аби запрацювали батьківські комі­

винні у їх скоєнні, то щоб заслуже­ не покарання було для них невідво­ ротним. Але навіть при найбільшо­ му бажанні співробітників міліції

тети, комісії адміністративні, з бо­

них ділянок під забудову, оздоров­

їнським небом. Вони зроста­

налістів, у тому числі

воїнів-інтернаціо­

5

інвалідів,

ги сім'ї загиблих.

ністані. Їхні долі і їхні проблеми

війни в Афганістані на їі рахунок

не байдужі райдержадміністрації.

жодна організація не внесла й ко-

ські голови, секретарі рад, керів­

дилася інакше

ники управлінь та відділів, пра­

з власної волі вони

цівники райради та райдержад­

взяли до рук зброю,

міністрації.

райради

і не для того, щоби

Л.В.Слободянюк зробив екскурс в історію становлення органів

лю. Їм судився Аф­

самоврядування.

його

ганістан. Це пекуче,

працівники були нагороджені грамотами районної ради та цінними подарунками, а секре­

дагаром, слово! До­

-

не

За

5

років

пійки,

ЧІІ ПЕР-ЕйМІМОСЬ

захищати рідну зем­

мов сонце над Кан­

-

-

LillliiІJ~IIi.Лll!J!lli

існування

-

розповів їі

голова Олександр

:;;;;::~ 0н:~:~~Е ваною проблемою є

ІІОАЕМ AІPrAHQIB? .. =і~~~т~~~;~~:~~;д~ нощі

віку не буде зцілен­

породжують

іНШі, З ЯКИМИ ЛЮДЯМ,

тар Калинівської сільської ради В.Г.Пашнюк- грамотою облдер­ жадміністрацїІ, цінним подарун­

ня їхнім, розстріляним війною, ду­

ком. Подяку обласної ради вру­ чено сільському голові Рожнів Л.М.Ячник.

напня

заходів. Когось

мо, стосовно інших

-

-

заохоти­

зробимо вис­

новки організаційного характеру. Та це в перспективі. Сьогодні ж, у пе­ ремень професійного свята співро­ бітників міліції, хотів би побажати їм мирних буднів, добра і благопо­

луччя, щастя і здоров'я. Розмову записав

лення дітей, потребують допомо­

117

мося до нього, проаналізуємо вико­

Володимир НЕБРАТ.

живає

наші сучасники, котрі

ширеному засіданні колегії. Думаю, десь на початку весни ми поверне­

Ви по:-1ітили, що першим у цьому

пільству. У нашому районі про­

-

Тут у розмові уже згадувалося про документ, який прийнятий на роз­

ротьби з пияцтвом, товариські суди?

народилися під мирним укра­

ОНИ

кута", котрі приходять на допомогу

кожного без винятку, доти злочинці привільно почуватимуться в районі. Зараз на місцях звикли все спи­

Помітно оновився і склад слідчо­

аби в

Спасибі

владних структур і міліції, а всіх,

щасливі матері. Та доля розпоря-

відділам та службам.

підходів. Ось чому, аби економічно

служб,

Для миру й добра ростили синів

житлом, надання матеріальної допомоги. З кожного звернення головою райдержадміністрації дана доручення відповідним

будова держави потребує і нових

мовувати діяльність правоохоронних

були запрошені селищні та сіль­

ти заробітної плати, отримання земельних паїв, забезпечення

вімілу, що безпосередньо займати­

рік-два-три в кожному селі з'явить­

На урочисті збори, присвячені

шувалисs:~, дуже широкий: пога­ шеннs:~ заборгованості з випла­

рядження про створення на базі трьох розрізнених структур одного

буде заважати,

Дню місцевого самоврs:~дуваннs:~,

побувало 17 жителів сіл Бровар­ щини. Спектр питань, що пору­

у найближчі дні я підпишу розпо­

на оАному із останніх зібрань?". Бо

міськрайонної спілки ветеранів

Голова райдержадміністрації Л.А.Вайсфельд провів особис­ тий прийом громадян, на якому

Ми чітко усвідомлюємо

серйозність цієї проблеми. Тому вже

справ. По-друге, аби чіткіше спря­

котрі брали участь у бойових діях,

грудня

котики.

обхідність, продиктована часом. Роз­

3AKDHHICTb

чої ВАдАИ району стан справ із А ОТ­ риманням на теренах Броварщинн норм чннного законоАавства? Якою бачиться йому морально-психоло­ гічна обстановка в ТРУАОВИХ колек­ тивах, населених пунктах?

та чотири сім'ї загиблих в Афга-

13

бо ж вони пиячать, вживають нар­

Це не данина моді, а життєва не­

Отже, як оцінює голова виконав­

ними зорями та тихими водами.

Кращі

коління, штовхаючи його на злочин,

ми сім'ями, "важкими дітьми".

справ.

ли на рідній землі, голублені яс­

Голова

не займаються вихованням синів і

меться роботою з неблагополучни­

грудня

7

переліку я назвав батьківські комі­

самим їм із цим впоратися буде дуже важко. Тому значні надії ми покла­

А що ж міліція?

ви. Самим правоохоронцям, навіть

котрі зазнали важких морально­

шам та серцям. Зі школи, де на­

Нещодавно відбулися збори ве­ теранів Афганістану району за

вчали

ідеалізовано сприймати

участю голови Київської обласної

важко. Тому вони потребують

дійсність, юнаки потрапили до

організації ветеранів війни в Аф­

особливої уваги й піклування.

кривавого пекла, на

психологічних травм,

боротися

МОВОЮ ЦИФР І ФАКТІВ ~ ПроГрамою соціально•еко~ номічного та культурного роз"' витку району на 2001-ий ріk,що зараз розробляється.· райр.ерж~

адміністрацією, передбачено досягти обсягів nромис/іового виробництва на суму 213 мільйонів гривень. Це в 1,7 рази

більше, ніж у нинішньому році. Планується також збільшити ва­

ловий збір зерна на 5,8 тисячі тонн і довести його загртівлі до

34,9 тисячі тонн. Виробництво овочів зросте на 1,7тисячітонн. ~У 2001 році nланується пра­ цевлаштувати близько 500 чо~ ловік, котрі зараз не зайняті у

років у

ганістані Героя Радянського Со­

Саме з таких позицій дивиться

минуле (за арабським літочислен­

юзу В.Д.Капшука. Ветерани вирі­

на цю проблему Леонід Аронович

сфері сусnільного виробництва.

ням

століття) з відповідними

шили створити свою районну

Вайсфельд. Він хоче бачити кож­

середньовічній епосі побутом, за­

організацію. Їхню пропозицію

ну людину з їі болями. На кожно­

конами і навіть ... епідеміями: че­

підтримав і сприятиме активній

го ветерана буде заведена обліко­

ревний тиф, малярія, дизентерія ...

діяльності спілки голова райдер­

ва картка-анкета, проблеми кож­

Уже одного цього було б достат­

жадміністрації Л.А.Вайсфельд.

ного вирішуватимуться, незважа­

140 особам буде. надано доnо­ мщ·у в отриманні кваліфікаціі. ДлЯ соціально-незахищених верств населення, котрі не мо­

ньо, щоб дістати велику психоло­

Мета створення організації

ючи на економічні труднощі. Так

гічну травму, емоційно-моральні

соціальний та правовий захист,

поставив питання голова райдер­

ушкодження. Вони дивилися в очі

якого вони сьогодні дуже потре­

жадміністрації.

смерті, виносили з кривавих по­

бують. Бо, незважаючи на зовсім

Районна організація ветеранів

боїщ загиблих товаришів. Пора­

молодий вік ветеранів, з кожним

війни в Афганістані у своїй діяль­

XIV

600

-

нені і понівечені, подовгу пере­

роком все актуальніше звучить

ності передбачає також проведен­

бували на лікарняних ліжках між

проблема здоров'я, кошти на ліки

ня виховної роботи з моломю.

життям і смертю.

-

відродження молодіжного патрі­

Чимало їх і досі не може адап­

не виділяються, половина аф­

ганців віком до

років не має

отичного руху, співпрацю з вете­

туватися до нормального життя,

постійної роботи, не вирішується

ранами Великої Вітчизняної війни.

залишається не зрозумілими сус-

проблема житла, надання земель-

Надія ГАМАЛІЙ.

35

жуть КОНІ<УРУ/Затина р~нку ~раці,

заброньовано 145 робо~~х місць.

./ Окрім уже діючих у Зазим'І, Тарасівці, Русанові орвітніх зак­ ладів новоrо .·тиnу·.".. загапьнр;..

•·.освітня tщ<о.І'іа ~-·· АИтяtіий ь~окі

nоДібні заІ<.лад.и п.І'іануетьсSІ·

· відКрити в Боr,іінівU,і, Рожнах, С:віт~льному, Калиті.

·


[--- --- ------ - ----- ---&чдиr ~0.12

1

М ДАЛІ в минуле відходить ХХ століття, тим більше замислюєшся над тими історич-

муніетична партія України, Християнсько-Демократична партія, Демократична, Бро-

теранів війни та праці (голова ПЛ. Білокінь), районним об'єднанням Товариства Червоного

ними змінами, що сталися в нашому суспільстві. Надзвичайна

варська районна організація політичної партії "Громада", Де-

Хреста (голова А.П.Руденко). Зі створенням районної органі-

доля випала нинішньому покалінню - жити, працювати, тво-

мократичний союз, Селянська партія, Соціалістична партія,

зації ради ветеранів воїнів-афганців активізується робота з

рити на зламі двох тисячоліть.

Соціал-демократична

тими

Саме нам належить цілеспрямо-

(об'єднана), Соціал-демократич-

доля яких закинула

вано й настирливо ламати стереотипи, успадковані від тота-

ний союз. А також осередки громадських організацій:

шення інтернаціонального питання в далекому Афганістані.

лі)Jерного минулого. Історично

-

партія

асоціація християн- робо-

молодими людьми,

135

для вирі-

Після проголошення Украї-

С1~і.алося так, що саме ми стали

тодавців,

культурно-про-

ною незалежності держава по-

свідками епохальних подій, які

світницький центр "Українська

чала сприяти вирішенню про-

привели до роз' сднання імперської держави, розпаду національно-демократичних,

ідея", молодіжний центр "Гетьман", Всеукраїнське товариство "Просвіта".

блеми церкви. Адже духовне відродження полягає в активній, творчій, осмисленій під-

реформаторських сил, протис-

У

1999

році при райдержад-

тримці релігії. У взаємовідноси-

тояння політичних r---------tJLr:!D][i]ШEIOC:m--------, нах з релігійними партій.

HAnA WT

Принцип минулого

режиму став справжнім прокляттям.

Він

спонукав до вчинків,

які істотно гальмува-

ли

...

~4~~1! J~~~limllll!im!DmmDmmlimllll!im!limllll!im!B11If}:J~/ИtiJ'-L.tJ.~r:J·f___:ш _л_Іш,:_ям_·-;L~~~~~·~:W,~ J ~'li'i1iir.~--

громадами для

о

головне -

ВАН І

ня атмосфери дові-

ри, поваги, взаєморо-

зуміння,

НА СПІВПРАЦІО

суспільно-полі-

нас

створен-

недопус-

тимістьсиловихдійу міжконфесійних

НЕ БУ ЛО і немає такого року, коли б у районі на різного роду зібраннях не розглядалися приро­ доохоронні питання. І то цілком закономірно, бо ж тема ця була і буде актуальною в усі часи. Ми­ нають роки, змінюються секре­ тарі ЦК і Президенти, уряди і Вер­ ховні Ради, а питання збережен­ ня довколишнього світу, його ба­ гатства,

за рахунок якого живе­

мо, потребує все більшої уваги. Бо ж із розвитком цивілізації ми все

екологічного висновку не буду­ ються. У Держуправлінні екобез­ пеки області розглядалась пропо­ зиція

розробки для кожного підприс:чства-забруднювача про­ екту гранично допусти:чих скидів або загальновузлового проекту з визначенням обсягу забруднення та частки сплати за це забруднен­ ня, але такий підхід питання не вирішить. Щоправда, говорячи про це, слід зауважити: зараз владні

структури

на:чагаються

частіше втручаємося в природу.

впливати на цей процес. Тепер

І, намагаючись за рахунок цього "витиснути" якомога більше ко­ ристі для себе, не завжди діємо

просто не допускається здача в ек­

сплуатацію без очисних споруд об'єктів, що иають зливові стоки.

тичні процеси в дер­ жаві. Розмаїте політико-право­

міністрації та

районнш раді

Позитивним доробком заре­

ве поле

створена координаційна рада.

комендувала себе співпраця

по-господарському,

з

маюІя артезіанських свердловин

відповідальністю перед прийдеш­ ні;о.ш поколіннями. І це стосуєть­ ся не лише нашої Броварщини, а й усієї держави. Нехай читачів не дивує такий

у більшості сільгосппідприємств.

відносинах.

підживлювало кризу

моральних цінностей і етичних

Мета їі

консолідація суспіль­

райдержадміністрації з настоя­

норм. Щоб знайти вихід із та­

но-політичних сил, налагоджен­

телями церков. Ці зустрічі ста­

кого становища, необхідно на­

ня діалогу та співпраці органів

нуть традиційними і будуть про­

уково проаналізувати історич­

місцевого

водитися щоквартально.

ний досвід та досвід побудови демократичного суспільства в розвинутих європейських су­ пердержавах. І лише шляхом

районних організацій, політич­

всегромадської злагоди,

представники п'яти партій

-

самоврядування

і

них партій, єднання їх зусиль у вирішенні назрілих проблем сьогодення. До неї ввійшли

орга­

НДП, КПУ, АПУ, НРУ, ХДПУ.

хто ставить суспільні інтереси вище власних, можна збудува­

Робота координаційної ради проводиться відповідно до По­

ти

ложення.

нову міцну демократичну

країну. інколи

вав

цей процес. Проте, однозначно,

жить від ділових якостей керів­

він спрямований на покращен­

ників.

виконання

яких

вступ, адже саме подібні думки виникають при ознайомленні з матеріалами колегії при голові райдержадміністрації, де в черго­

дотримання

законодавства України, участь

давства. Вважаю, що начальник державної регіональної екологіч­

природоохоронного

законо­

ної інспекції Л.Ф.Прус, котрий до­ повідав, поступив цілком правиль­

но,

без

замовчування

й вуалі,

відобразивши реальну ситуацію. Оскільки виступ його був дуже на­

черзі всі члени засідання коор­

Бурхливий процес відроджен­ ня релігії в першу чергу позна­

проблем, на вирішення яких по­

чітко видно, як хороші напра­

чився на збільшенні кількості

трібно багато часу, зусиль, праці ... Одна із них - це консоліда­

цювання,

релігійних організацій. Нині в

сичени:-.І цифрами, прикладами, фактами, дозволю собі зупинити­ ся лише на кількох моментах, а

районі

по можливості й прокоментувати

праці всі легалізовані в районі

лігійні громади:

~ політичних партій, гро­ ~ських організацій, релігій­

формування, удосконалити форми та методи проведення

православної церкви

них громад, спрямсвування їх

засідань. Турбота про соціальний за­

Київського патріархату

Усе це необхідне для суспіль­ ної злагоди, подолання відчуже­ ності між суспільством і вла­

хист населення, особливо тих,

тистів

дою, владою і церковними кон­

постраждалих під час Чорно­ бильської аварії, - одне із важ­ ливих завдань керівників ра­

дення благодійної акції "Доро­ га до храму". На її підтримку

йону та лідерів партій. Тож на засідань вирішено

потрібні для відродження свя­

на конструктивну співпрацю.

кого життя ошукало

Останніми роками в нашому районі відрегульована і є ста­ соціально-політична

ми

ціями, що знаходяться в районі.

об'єднує спільна мета

На сьогодні в нас зареєстрова­

магати людям духовно, матері­

но 11 політичних партій - На­ родний Рух України, Аграрно­ політична партія України, Ко-

ально.

-

й

методи

роботи,

-

6,

б.

кошти,

з прове­

що

так

чим та інше. Від того, як ми діємо, вчимо­ ся, думаємо, прагнемо, уже сьо­

годні, залежить майбутнє нашої незалежної України.

але їх

-

Ук­

тинь, надання допомоги вірую-

У районі зареєстровано чоти­ нізації. У них різні статути, фор­

-

вишукуємо

ри громадські, благодійні орга­

всякденного життя з усіма полі­

- 25,

активізацією роботи

організації, партійні осередки.

тично-громадськими організа­

ре­

Сьогодні ми працюємо над

одному із

активізувати роботу на місцях через благодійні, громадські

42

Української

Євангельських християн-бап­

а це ма­

ситуація. Районна влада та орга­ ни місцевого самоврядування роблять усе необхідне для того, щоб знайти спільну мову у ви­ рішенні проблемних питань по­

зареєстровано

раїнської православної церкви

лозабезпечені пенсіонери, сім'ї

фесіями.

більною

-

Микола РОЗУМЕНКО,

допо­

начальник вімілу з питань внутрішньої політики

Багато добрих справ зробле­ но районною організацією ве-

райдержадміністрації.

- -

~•r.J:rІІ:,:ш:tІ•l•llt.l :І~t.ШТ:·

го пленуму районної

ради ветеранів війни, праці та Збройних Сил з великою увагою

лухали доповіді первинних

зас­

голів

ветеран­

ських організацій Г.Г.Грінченко з Требу­ хона та М.С.Жерибора із Великої Димерки. У

тонн

кукурудзи,

а

ке­

рівники сільгосПпід­ приємств В.М.Багнюк, Г.М.Товстепко та С.Л.Плакся - по 50 кг

ДОМ роботи, що прово­

пшениці. У Требухові спільни­ ми зусиллями членів ради ветеранів та депу­ татів сільської ради проводяться обстежен­

диться

ня

свс_>)t виступах допов!­ дачІ

ПОДІЛИЛИСЬ

в

ДОСВІ­

очолюваних

ними організаціях. Зви­ чайно, при нинішніх негараздах

працювати

доводиться

нелегко,

адже всілякі намагання

поліпшити умови жит­ тя пенсіонерів стика­ ються з браком коштів у держбюджеті. Та все ж, як мовить­

ся, земля не без добрих людей. У Великій Ди­ мерці фермер ВЛ.Су­ лима до Дня інвалідів

житлових умов

ремих

ок­

пенсіонерів

ми

на

громадських

зібраннях, у школах, діляться життєвим дос­

відом. З великою зацікавле­ ністю було сприйнято виступ

начальника уп­

равління праці та соці­ ального

захисту

насе­

лення райдержадміні­ страції Л.П.Яїцької з приводу

вих

введення

но­

розрахунків при

підвищенні пенсій, а та­ кож

порядку

надання

з

матеріальної допомоги

метою наданням їм :ча­ теріальної допомоги,

малозабезпечени:v~. Го­ лова районної ради То­ вариства Червоного Хреста АЛ.Руденко по­ відомила присутніх про заходи підвідомчої організації з приводу

активно

працюють

служби соціального за­ хисту при сільській раді та товаристві Червоно­ го Хреста. У свою чер­ гу, ветеранські органі­ зації беруть активну участь

у

громадсько­

Якщо говорити про земельні ре­ сурси, то тут насамперед слід звернути увагу на використання

земель лісового фонду, 1335 гек­ тарів із яких перебували в корис­ туванні сільгосппідприємств. Після проведення їх реформуван­ ня лісові масиви, що не підлягали розпаюванню, як, до речі, й л..ісо­ смуги, повністю позбулися госпо­ дарського ока і залишилися на­ одинці із самовільними «заготі­ вельниками» деревини. Вони без­ жально й безконтрольно вирубу­ ють і поступово перетворюють

ліси у звалища відходів та сміття. Створення районного лісництва в

складі об'єднання "Облагроліс" зависло в повітрі, хоча до складу управління АПК посаду спеціа­ ліста-лісівника і введено. Чим за­ кінчиться таке зволікання, довго

чекати не треба: по весні ми зму­ шені будемо рахувати нові сотні пеньків. Інша, не менш важлива, пробле­ ма. На зиму в районі залишилося

-,-, .. ,,_, .. ;:,:;·:::=,::::::::::::::::.:::·:::.:.,-·-.

виділив безкоштовно зазначеній категорії громадян понад п'ять

їх.

чимало неразораних земель. Час­ тину їх оратимуть навесні. Але із практики попередніх років відо­ '

УЧАСНИКИ чергово­

порядку.

мог

блемами Броварщини.

прорахунки.

належно:чу

ня релігійними організаціями та

динаційної ради. За час роботи і

в

На решті ж порушена або відсут­ ня герметизація, не виділсні і нео­ городжені зони суворого санітар­ ного режи::-.1у. Чи::-.ило є випадків, коли поряд із.свердловинами

священнослужителями чинного

із соціально-економічними про­

залучити до спів­

ходяться

влаштовують опттсзвалища, скла­

ня долі людини, на майбутнє.

так

На їхньо:-.1у балансі таких близь­ ко трьохсот і тільки одиниці зна­

дають гній. Окремої розмови

Так, сьогодні ми маємо безліч

Планується

Украй незадовільни:ч є й утри­

ри:-.Іання суб'єктами господарю­ вання, жителями сіл району ви­

району та ознайомив присутніх

по

розумно,

вий раз розглядалося питання дот­

релігійних організацій в житті

зале-

Головують на раді

міжконфесійних,

церковних стосунків, дотриман­

дять до складу ради. Розроблені заходи,

стан

міжцерковних та внутрішньо­

що вхо­

надто суперечливо й тяжко іде

голова райдержадмініст­

рації Л.А.Вайсфельд проаналізу­

Рішення доводяться

до всіх членів партії, складно,

ц.р.

-

нізаційною згуртованістю всіх,

Непросто,

На останніх із них у жовтні

не те що цивілізовано, а й просто

надання допомоги нуж­

денним. Керівник ра­ йонного центру обслу­

політичному житті од­

говування

носельців, виступають зі спогадами та порада-

пенсіонерів ГАТкачен­ ко проінформувала про

одиноких

~~ '~ ' ~ \JЩ):.~:;('? ;::::::>:;:,::~:,::~:;$:;: ~і='=·=:'Ш::~:;:-

роботу очолюваної нею

організації. Із заключним словом

компетентно, ням

справи

зі знан­ виступив

голова райдержадміні­ страції Л.А.Вайсфельд. Він, зокрема, повідомив про будівництво на те­ риторії району чоти­

рьох великих підпри­ ємств з переробки сіль­ госпсировини. Це знач­ ною мірою сприятиме

створенню нових робо­ чих місць, реалізації ви­ роблених товарів, а відтак і поповненню районного бюджету. Голова ад.vrіністрації дав грунтовні відповіді на численні запитання ве­ теранів. З порушених на пле­ нумі питань прийнято постанову.

Микола МЕНЖЕГА, голова Се?>Іиполківської ради ветеранів.

мо, що сотні гектарів родючих зе­

мель, і насамперед тих, що віма­ лені від населених пунктів, заро­ статимуть бур'янами. Що буде далі - добре відомо: навесні, як тільки пригріє сонце, на цих ма­ сивах запалають пожежі - одне із найбільших лих, яке тільки може бути. Наукою доведено, що

кожен випалобертається вигоран­ ням дев'яти тонн гумусу на гек­ тарі. Як унеможливити це, не знаю. Але цього року подібні ви­ падки спостерігалися на землях

Княжицької, Требухівської, Мок­ рецької, Гоголівської сільрад. Можливо, запропонувати ці зеі\мі для ведення городництва бровар­ чана:-.!? Але ж знову виникає про­ блема із транспортом та охоро­

ною цих ділянок від набігів злодіїв ...

Гостро стоїть на Броварщині й ПRОблема збереження водних ре­

сурсів. Уже той факт, що річка Красиліnка є однією із найзабруд­ неніших на Київщині, говорить сам за себе. І причину цього вид­ но неозброєним оком: через брак коштів очисні споруди навіть за наявності проекту і позитивного

заслуговує

природоохоронного

законодавства керівництво:-! баз відпочинку та садівничих това­

риств, що розташовані у водоохо­ ронній зоні. Значна їх кількість ек­ сплуатується з грубими порушен­ нями. Це наса:>шеред стосується таких товариств, як "Зази:ч'я" та "Трудовик" (Рожнівська сільська рада), "Ялинка" (Княжицька сільрада), "Любич" (Літочківська сільрада), а також жителів сіл Літки, Літочки, Погреби, Пухівка, котрі захаращують прибережні смуги річок. До речі, про сміттєзвалища, що просто

спотворюють

вигляд

на­

ших сіл. У більшості із них вони вникають стихійно. Варто одно­ му "господареві" вивезти з двору тачку господарських відходів і сміття, як за лічені дні тут уже його з'являються гори. Причин цього явища :vюжна назвати чи­

мало. Та чи не найсерйознішими із них є відсутність погоджених із природоохоронними органами

виділених ділянок землі під сміттєзвалища (Богданівка, Го­ голів, Княжичі, Кулажинці, Шев­ ченкове, Рудня, Плоске ... ) і відсутність контролю за ти::-.1, хто

нівечить придорожні лісос:-.Іуги, береги річок, озер, обочини доріг. Звісно, такий уже в пас виро­ бився менталітет - сусід па сусі­ да пальце':\І не вкаже. І це при тому, що екологічна міліція теж не вживає засобів впливу на по­ рушників. Найприкріше, що си­ туація залишається практично не­

змінною із року в рік. І павіть коли щось і робиться, то до кінця роз­ почату справу органи місцевого самоврядування не доводять. Ось приклад. Навесні нинішнього року в Гоголеві було впорядкова­ но сміттсзвалище. Ал.е за ти~І, як

складуються відходи, ніхто не слідкував, прилегла територія за­ харащувалась. І

...

знову все тре­

ба починати спочатку. На сьогодні також не ліквідовані стихійні сміттєзвалища відходів і сміття уз­

довж залізниці в районі Великої Димерки, на берегах річки Кра­ силіnка поблизу Димитрова,

на

обочині автодороги Русанів

-

Світильне ...

За наслідка:чи розмови на засі­ данні колегії

першиУІ заступни­ ком голови А.Т.Косенком видано розпорядження. Ним передбаче­ но здійснити цілий комплекс при­

родоохоронних заходів. Виникає лише побоювання, чи вдасться їх здійснити. Бо залежатиме це не

тільки від владних структур і гос­ подарських органів, а й від кож­ ного із нас. Район - свого роду наша домівка і дбати про поря­

док у власному домі мусимо самі. Володимир НЕБРАТ.


20.12

"Припустив, адже

99%

Нам стало відомо, у які

уз­

гу відеоапаратуру, чисті

беків носять у кишені ана­

саме магазини

К)супов

бланки доручень з печат­

шу". Після цього Каримов по­ чав "колотися". У проти­

відвантажив цигарки. До

ками Джамбайської РСС ...

них була направлена гру­ па ревізорів. Водночас

відмовлявся від дачі пока­

лежному випадку йому було гарантовано кримі­

приступили до операції по

зань, а коли зізнався, з'я­

затриманню К)супова, ви­

сувалися усі деталі злочи­

нальну відповідальність за

лученню документів , тю­

ну, до якого було причетні

зберігання наркотиків . Він

тюнових виробів,

прове­

багато посадових осіб. Не ­

безперспективною. Ми за­ лишилися у кабінеті ут­

зізнався,

денню

Сил

малу роль відіграла зло­

тель

квартири К)супов скори­

слідчої групи було недо­

чинна халатність завідую­

рьох- я, старший слідчий

стався його паспортом, за

статньо. Нам допомагали

чих складами, які не по­

таке літературне свято си­ лами учнів-третьоклас­

Кудратов і наш підозрю­

цю

оперативники

ваний. Кудратов вдався до

звільнив його від кварт­

такого

плати на рік . Показання

У кабінеті підозрювано­

Каримова були записані

го начальника Янгіюльсь­

іншої людини

мною на відеокасету.

кого управління торгівлі

ва.

К)супова знайшли в сейфі

що

28 тис.

нули на цю деталь уваги .

"Завідуючі

складами,

жінки-росіянки,

з увпев­

неністю не могли засвід­ чити, що товар одержував

саме Каримов, пояснивши це тим, що для них усі уз­

беки схожі між собою. Си­ туація почала здаватися

експромту:

сивши

з

запро­

коридору

двох

понятих, він опустив до

"послугу"

Тим

кишені Каримова руку і

що

часом

господар

останній

обшуків.

та

експер­

ти-криміналісти.

телефон

витягнув звідти баночку

КJсуп ова був узятий на

з-під вазеліну. Коли її відкрили, всі побачили, що в ній - анаша. Пізніше на моє запитання, звідки ста­

прослухування

ло відомо, що у Каримова анаша, Кудратов пояснив:

крб,

8 тис .

доларів,

Спочатку

розкрадач

ників. Бо надто серйозну тему вони мали опрацюва­

паспорт з фотографією

ти

Каримо­

-

сталося це лише тому,

l

вони

просто не

Самаркандським облсудом

нього під час обшуку вия­

на

ри рапортували про те, що

волі з конфіскацією май­

робиться для їх реалізації,

900 тис. крб, 160 тис. доларів ClliA, золото, діа­

а також про виручку.

манти, антикваріат, доро-

суджено всього

"Україна жартує".

Грищенка,

стерність подачі гуморис­

Книра та інших.

слова

за

під керівництвом відмінни­ ка освіти України, вчите­

ють знайомитися з літера­ турним доробком українсь­ ких письменників,

років позбавлення

-

ля-методиста Анаста с ії

вель­

Петрівни Зеленської. Слід

ми непроста справа. Але

зазначити , що цей талано­ витий п еда гог відомий

маленькі декламатори,

на. По цій справі було за­

співаки добре впоралися із

18 чоловік.

досить

складним

своїми методичними роз­

з авдан­

робками, які постійно пуб­

' ІЯМ.

багато кидали, дехто кілька разів, але без­

результатно. опитаних

Спорт

55%

-

ріння, ЗО%

На запитання : "Ви па­ лили б, коли цигарки

Однією з проблем у

мали назву "смерть?"

підлітковому середовищі

палили б. Усі опитані по­

ре відомо, що з вживан­

бажали б молоді, котра

ням тютюну пов'язано

обміну,

рял серйозних захворю­

ження

ВdІІІ.

рвові розлади. Школярі,

легень,

бро нхів, шлунку, нерво­

котрі

вої

ються

системи ,

судин

та

інших. Світ витрачає на .\ікування

захворювань,

ІІ оn ' язаних з курінням,

150

блнн.ко

млрд.

Ос­

таннім часом з тривогою

знислуху,

палять ,

зору,

не­

відрізня­

зниженими

ро зу­

мовими здібностями, ча­

стоїть перед вибором: палити чи не палити?

-

ні в якому разі не при­ звичаюватис ь до шкідливого занятrя.

задоволення від спілку­

тегічність і тактичне вміння ве­

вання з різними людьми,

сти "бойові" дії на шахівниці.

Переймаючись пробле­

10

кла су ЗОШ

.д звання переможців-тріум­

зети та презентації цьо­

фаторів вибороли Іван Мос­

го

кальков, Сергій Бондар та Бог­ дан Строй . Крім бойових нагород і тро­ феїв ("медалі", nризи, свідоцт­

N29

дають від диму не менше

про куріння? " , який скла­

Подібні заходи допомо­

за курців .

дався з кількох етапів. І

жуть підліткам усвідоми­

ця

вирішили здійснити

оди н з них

-

опитуван­

шкідлива звичка часто

ня жителів міста .

закладається в підлітко­

У результаті опитуван­ ня ста броварчан )"ІаСНИ­

вому віці. Підлітки почи­ нають як

палити

вони

тому,

вважають,

що,

ки проекту ді зналися, що

при

70

відсотків

курців

40

проекту

у

старших

класах школи .

ти

свою значимість у

суспільстві, самостійність та відповідальність, зай­ няти

активну

життєву

позицію у житті.

Євдокія ПРИЙМАК,

Однак натомість

люди віком від 15 до років . 15% опитаних по­

одні нещастя : затримка

чали палити у р а нньому

Олена МОСКАЛЕНКО,

росту, загального розвит­

віці

ку, порушення процесів

ють про шкоду куріння,

цьому виглядають дорос­

лими .

(10-15 років).

вчителька ЗОШ

Усі зна­

N29,

виконанні

Сєркіна, Олексія Коваля, Наталії Багаліки, Євгена Камлаченка, Вікторії Нич­ ки, Вікторії Петрової, На­

Юлії Петр ової,

народженни, що виповнюється

можців ", а чемпіон турніру Іван Москальков

-

до "Ліги чемпі­

онів" клубу " Іскра" .

Валентина ПЕТРЕНКО, головний суддя змагань.

22.12.2000

р.

Віта ємо щиро у депь ювілею, бажаємо миру в

душі й пад землею, хай радість приходит ь до Ва­ шого дому, розмівши три­ вогу, негоду і втому, хай щастя й удача в житті ne минають, хай діти й опуки Вас люблять і всі поважають. Хай живуть у серці почуття високі,

хай дарує доля сто щас­

АТ "Агропак" з 50-р іччям від дня народження .

рu.,ра(аонноїАержавноїаАІІ'ІініаnDаІІІіі СПІВЗАСНОВН ИКИ : колекmuв реАакuії газеmu , Броварськ і м іська і раuонна

paAu,

раuонна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію КІ N 259 від 10. 12. 1997р. ІнАекс 61285

14.00.

вам щастить

:>

капуста (свіжа; квашена) за ціною 20 коп.;кг. Звертат ися: м. Бровар и, вул . Андрєєва, 2, ТОВ «Радуга" (ко ­ лишній гараж радгоспу ім.Кірова) .

завж­

ди і в усьому! Колектив торгового центру "Зелений папуга".

ААРЕСА:

'8'

07400,

і

соuіальнuх

Кuївська обА ., м. Броварu, буАьв. Незалежності,

с ільського госnомрства numaнь,

лuс mів

і

2.

nромuсловосmі

4-04-81;

4-23-26.

бухгалтерія; npuuoм оголошень

+ + + +

4-02-92;

масової poбomu

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читачами

-

'І ТОВ «Фінансово-правовий коледж • пе­ ререєструється в ТОВ « Поліцейський фінан­ сово - правовий коледж• Української секціі Міжнародної поліцейської асоціаціі. ТОВ « Поліцейський фінансово- правовий коледж• Української секціі Міжнародної по­ ліцейської асоціаціі є правонаступником усік прав та обов'язків ТОВ •Фінансово-право­ вий коледж•. 'І Загублене п е н сій н е посвідченн я Р-148619, видане Київським облвійськкома­ том на ім'я КАСЕКА Анатолія Дмитровича , вважати недійсним. 'І Втрачене посвідчення дитини, потерпі­ лої внаслідок Чорнобильської катастрофи,

...

N\!

сері1 д.,

244448, видане на ім'я КАСЯН

Лесі Олексіівни , вважати недійсним .

1

028

Втрачене службове посвідчення N\! від 14.05 . 1999р., видане Київським облас­ ним управлінням юстицііна ім'я старшого державного виконавця відцілу державної ви­

конавчої служби Броварського міського уп ­ равління юстиціі ВЛАСЕНКО Олени Ми колаївни, вважати неді йс ним . Колектив ВАТ " Броварський райагро· постач" висловлює щирі співчупя зас­ тупнику головного бухгалтера Дьомкіній Алефтині В асилівні з приводу тяжкої втрати nередчасної смерті їі чоловіка ДЬОМ КІНА Анатолія Пилиповича.

-

РЄАакmор: 4-03-76. Заступнок реАакmора: 4-21-34. ВіААіл u:

4, 5, 6

:>

чої наснаги, оптимі­ зму й не зупинятися на досягнутому. Хай

ких гараздів. Успіхів Вам у роботі.

-

новий цегляний гараж з підвалом у кооперативі "Авто­ мобіліст" розміром б,Зх 3,8. Ціна договірна . Звертатися за тел . : б-65-15.

вих звершень, твор­

років життя, щастя, всіля­

11 .00

ПРОДАЄТЬСЯ

ров'я, нових трудо ­

доброго, радості щодня і щого­ дини, усіх благ земних і завж­ ди поруч вірних друзів. Довгих

попу­

мульт ­

курсів і лотереї. Поч аток об та Ціна квитків З, грн.

Зичимо вам здо-

життя Вас зус трічало лише добром, радувало сонцем, ми­ ром і теплом. Настрою Вам

героями

американських

ронькою, станете учасниками ко н­

підприє.мсmва!

Від усього серця зичимо , щоб

ляльками,

фільмів, Дідом Морозом і Снігу­

дня заснування

зяті, онуки і правнуки.

ma

ровими лярних

з десятиріччям з.

голову nравління

З любов'ю_" дочки,

міської

Ніндзя і К0 " ви зустрінетеся з 2 - мет­

•• Броmеп-Еко"

• ивих років!

Броварськuх

28

грудня в МКЦ "Прометей" на новор і чній виставі " Ч ерепашки

колектив ЗАТ СП МАСЛОВСЬКОГО,

З JІаJ3ЧаІЛЬНО-·ВИХОВН(иі.

увійти до складу "Ліги пере ­

Ц&иро 8і.mає.м.о Василя ПетровИча

заступник директора

Євгена

ВПЕРШЕ В НАШОМУ МІСТІ!

ХИЛЬКА щиро вітаємо з 80-річчим від дня

Ольга РОМАНЬКО,

талії Гаврутенко , Аліни Сірої, Анастасії Новіцької,

ва об'єднання підліткових клубів - директор В . Ф . Ялов­ чик), всі троє вибороли право

)"Іениця І 0-б класу ЗО Ш N29.

Дорогого батька та любличого дідуси Олександра Гнатовича

на двійка" В.І .Дем'яненко, котрий взяв участь у святі, запросив найобдаровані­ ших виконавців до свого "Веселого театру" .

юних талантів

Анастасії Шибіко, Дениса

стра­

від виготовлення фотога­

проект "Що ви думаєте

що

присвячений Дню Збройних Сил України . Чудову нагоду мали майбутні захисники Вітчизни, аби проде­ монструвати найкращі "бійцівські " якості : жагу до пе­

першу чергу серцево-су­

мою, учні

жартівливі пародні пісні у

" Іскра".

динні захворювання.

менник, автор збірочки гу­ мору для дітей "Накарка­

дачі дотепні веселинки й

із шашок у підлітковому клубі

витримку,

лісок" М.М . Шмаль. А пись­

ви. Добре сприйняли гля­

мова йде про святковий турнір

допомогу

рема керівник клубу юних любителів поезії "Про­

з більшості регіонів держа­

чорно-білих армій . Звісна річ,

ремоги,

Належну

шкільним ініціаторам пода­ ли праці вники будинку творчості школярів, і зок­

літераторів і композиторів

звання кращих " полководців"

Учні, котрі здійснюва­

1\ЮІИ, nимушений ковта-

і те,

18 хлопців- "бійців" у запеклих

ли цей проект, одержали

порушують

"Розкажіть онуку".

Г . Бойка ,

місцевих поетів В.Дем'я­ ненка та Б .Жорницького. Зі сцени звучали твори

баталіях мужньо виборювали

дисцип­

сто

ти дим . Та кі люди страж­

Хвилює

П.Глазового,

ліну, у них виникають у

говорять про тих, хто, п е­

рt• буnаючи поряд з кур-

-

відсотків опитаних не

50

с куріння, хоч усім доб­

серця ,

15%

не замислювалися.

"Бібліотечка вчителя по ­ чаткової школи", газета

України С.Руданського, О.Вишні, С.Олійника,

ТУРНІР

не на­

дають значення,

-

блискітки гумору відомих майстрів гострого слова

св•тковий

занепо­

коєні наслідками ку­

лікуються в таких відомих виданнях, як посібник

Зал чутливо реагував на

ШАХИ -----

Олександра

Цей оригінальний захід учні 3-Д класу підготували

участю

дітей, котрі лише почина­

К)супов був засуджений

12

-

Продемонструвати май­ тичного

звер­

"рух" цигарок. Реалізато­

вили

провести

мітили, що при одержанні

багато чого відомо про

і стало

ризикне

товару КJсупов пред' явив

близько ЗО найменувань золотих виробів. Вдома у

-

Мабуть, не кожний учи­

на сторІнках zазети.

За зміст реклами відповідал&ність несе рекламодавець.

друк

oфcemнuu .

Об с яг І друкован u u ар куш. Віддруковано в З А Т "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у с nравах

ma

npecu

інформаuії Кuївської

облде ржадміністра ції.

З а м.

4815 2000

Тираж

прим .

#99 2000  
Advertisement