Page 1

Середа

9

грудня

1998 р. N2 99 {8991) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

ТИ-Ж.О.ЕНЬ ПРЕЗИ.QЕНТА Глава держави Леонід Кучма нагородив Бориса Пато­

танням роботи народного господарства у зимовий пе-. ріод, поГашення заборгованості з виплати пенсій і заро­ бітної платні працівникам.

на - президента Національної академії нау~ України відзнакою ПрезИдента України "Герой України" з вручен­ ням ордена Держави. Цим віДзначено його самовірдане служіння. науці, виз­

З порушених під час розмов питань Президент Украї­

ни дав відповідні доручення.

начні досягнення в галузі зварЮвання та спеціальної еf!ек­

Грушевський

.

3

нами

НаВІКИ У день 7-оУ річниці референдуму в столиці нашоУ

держави відкрито пам'ятник першому. Президенту УкраУни Михайлу Грушевському. Пам'ятник постав на древній Володимирській .вулиці поряд із будинком Педагогічного музею, де у 1917-1918 роках працювала Центральна Рада. Це, посуті, перший монумент голові ЦентральноУ Ради, засновнику УкраУнськоУ НародноУ Республіки, великому вченому, що належить до тієУ ж когорти украУнських постатей, що і Володимир Хреститель, Ярослав Мудрий, Тарас Шевченко. Він - фундатор національноУ ідеУ відродження УкраУнськоУ держави, за яку ми проголосували сім років тому.

Куль турний центр України в Москві Цими днями в історичній частині Москви на Арбаті відкрився культурний центр УкраУни. Він є першою подібною установою нашої країни за рубежем і

покликаний стати своєрідною моделлю створення куль­ турних представництв у майбутньому. В урочистій церемоніі відкриття взяли участь Прем'єр-міністр УкраУни Валерій Пуст<;>войтенко і заступник глави уряду РосійськоУ

ФедерацїІ Валентина Матвієнко.

Безплатні медичні послуги у законі Перелік платних послуг, які надаються державними закладами охорони здоров'я та вищими медичними закладами освіти, має різко скоротитися. Рішенням Конституційного Суду визнано таким, що не відповідає Основному Закону, 61 пункт постанови Кабінету міністрів від 17 вересня 1996 року (з наступними змінами) про затвердження переліку таких послуг. Це вмотивовано тим, що значна частина послуг цього переліку підпадає під поняття «Медична допомога", ненадання якої може

заподіяти істотної шкоди здоров'ю хворих. До таких відноситься ряд послуг, що пов'язані з лікуванням та профілактикою захворювань.

Надання допомоги триває Уже зрозуміло, що потерпілим від повені закарпатцям одноразовою допомогою аж ніяк не зарадиш. Тож і

торитетУ віт•;(И~~янq'Іна_уки в світі.

вництву урЯду та Нацбанку до кінця тижня узгодити ос­ новні макроекщюмічні та фінансові показники на 1999 БорисПатон є першим, хть нагороджений відзнакою · рік. ''Герой Укра·жи"і орденом Держави. · На нараді за участю керівників Кабінету міністрів та Дові,f;ска:f!;дзнака Президента України_ "Герой Ук­ Нацбанку, .міністрів . економічного рл оку Глав(l, Держави раїни• . встанQВщJна 23 серпня 1998 року. 11 удостою­ доручив прИДілити особливу увагу проблемі кредитування ються гро~адяни України за здЩснення визначного осо­ конкретних проектів у промИсловості, які матимуть Швидку бистого геройського вчинку, трудового . подвигу. відцачу. Особі, нагородженій відзнакою "Герой України", вру­ чаЄться орден . 1'Золоtа Зірка" за здійснення визначного Президент Укра'Жи Леонід Кучма надіслав телеграму геройського вчинку або орден Держави - за трудовий голові Львівської обласної державної адміністрації Ми­ подвиг: , хайлу Гладію, у якій висловив співчуття у зв'язку зтрагі~ чною подією, що. сталася у місті Червонограді, -' заги­ Глава держави Леонід Кучма провів робочу зустріч з беллю дітей. міністром охорони здоров'я України Андрієм Сердюком.

.....

.. .. ..

по одній з

міста і району. Цього разу потерпілим відправлено 10 тонн борошна, одну тонну цукру, 500 кг крупи, медикаментів на загальну суму 1350 грн., теплий одяг, взуття, а також радіатори і фланці для опалювальної системи.

Збір продуктів, товарів та речей як від населення, так і

колективів продовжується.

·

працівників управлінь, відділів та служб міськвиконкому

було присвячено актуальним питанням діяльності виконавчої влади нашого міста. На"Іальник фонду комунального майна В.В.Чуканов розповів про

приватизацію об'єктів комунального майна, житла та оренду приміщень, дохідливо і конкретно відповів на всі запитання, які йому поставили учасники семінару .

Перший заступник начальника міського відділу ГУ МВС Укра·Іни в Київській області О.М.Шусть у своєму виступі проаналізув9в роботу правоохоронних органів з .попередження

та

розкриття

злочинів,

скоєних

неповнолітніми. Заnитань тут більше, ніж відповідей. Злочинність серед неповнолітніх останнім часом значно зросла. Дійшли такої думки - лише спільними зусиллями всіх відповідних служб міської влади можна досягти бажаного результату.

Із засобів масово-.- інформаці'•- та за повідомленнями кореспондентів «Нового життя»

телям. Він також доручив забезпечити організацію похо 7

рон за рахунок держави, нада.ти необхідну допомогу сім'ям, що втратили дітей.

Президент зобов'язав Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ всебічно розслідувати обставини, що призвели до цієї трагедїі.

* * *

.

Президент України Леонід Кучма взяв участь в роз­ ширеному засідан-ні колегії Міністерства оборони за підсумками роботи в 1999 році. У виступі на колегіі Президент відзначив, що здійснен­

ню перетворень в оборонній сфері держави значною

Під час зустрічі йШлося про перспективи розвитку

мірою сприяла активна зовнішня Політика Украіни, яку

медицини на селі. Глава державидавдоручення Міністер­

Леонід Кучма охарактеризував -як цілеспрямовану і по­

ствуохорони здоров'я та іншим відомствам підготувати

слідовну.

проект указу Президента про заходи щодо поліпшення надання медичної допомоги жителям сільської місцевості. Леонід Кучма підтримав ідею проведення у Києві наступ­ ного місяця наради ГО{lовних лікарів центральних район­ них лікарень України з метою обговорення проблем сільських лікувальних та оздоровчих закладів.

"Сьогодні створено сприятливі зовнішні військово-по- · літичні умови і знижено ймовірність широкомасштабної· воєнної агресіі проти України", -заявив Леонід ~учма. Серед основних завдань Міноборони на 1999 рік Ле­ онід Кучма назвав структурну перебудову Збройних Сил, розвиток та удосконалення їх функціональних компо­ нентів, вжиття заходів для недопущення погіршення со­

.. .. *

Президент України Леонід Кучма провів робо'!і зустрічі із головами державних адміністрацій Донецької, харкі­

ціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. Президент висловив переконання, що "наші спільні

в_ськоУ та Черкаської областей Віктором Януковичем, Олегом Дьоміним та Анатолієм Даниленком.

зусилля, відцаність справі служіння Українському не~ро­ дові дадуть змогу забезпечити незалежність та розвитку

· ПіДчас розмов обговорювалася соціально-економіч­

на ситуація в регіонах. Особлива увага приділялася пи-

Української держави".

'

ЗuAto но (/le/)AfOX Щоранку, нез важаючи

на

будь-які погодні умщш, поспішають тваринники на ферму. Іх у КСП «Придеснянське» залиши-

лося дві. На першій фермі, що р0'3ташо-

доглядають три скотарі- Іван Ненько, Олександр Чубинський та Андрій Яч­

ник. Тварини мають добру вгодо­ ваність. Так, Зб нетелей вагою 350-380 кілограмів навесні буде введено в дійне

стадо.

вана у селі Рожнах , утримується 152

Нині на комплексі в КСП «Придес­

голови молодняка великої рогатої худоби. Телятниці Анастасія Садка, Марія Опанасенко, Валентина СтратіW!ук І Ніна Лисенко дбайливо доглядають

нянське» є 302 корови. Двічі на день їх доять. Працюють тут вісім доярок. Се­ ред них- два дояри Петро Андрушен­ ко і Сергій Чубинський. Середньодобо­

тварин. Їх вирощують для поповнення

постійно діючого семінару міської ради, відповідальних

У жалобному посланні Глава держави передав гли­ бокі співчуття батькам, рідним та близьким загиблих, вчи­

.

тикою.

дійного стада. Бригадир Галина Батюк стежить за

Чергове з~няпя

ють у тяжкому стані ·в реанімації.

Співрозмовники обговорили також шляхи . реформу­ вання системи охорони здоров'я вУкраїні. Глава держа­ ви підкреслив нагальність змін у цій сфері. Водночас Леонід Кучма наголосив, що процес реорганізації має відбуватися не за рахунок скорочення медичного персо­ налу, що безпосередньо займається лікувальною прак-

теплого одягу, взуття відправлено в райони, які постраждали від стихіі. Наша газета про це розповідала.

-

ворилася, за!11нуло четверо дітей, а п'ятеро перебува­

зинфікована понад 34 тисячі ·колодязів з питною водою.

Десятки тонн продуктів харчування, медикаментів,

автомашини знову вирушили на Закарпаття

Ця трагедія сталася у понеділок ЗО листопада, коли школярі виходили з кінотеатру "Україна". В давці, що ут­

Керівник міністерства доповів Президенту України про саІ-fітарно-епідеміологічну ситуацію у районах Закарпат­ тя, що постраждали від повені. За словами Андрія Сер­ дюка, кількість госпіталізованих через інфекційні захво­ рювання в регіоні помітно зменшилася. На сьогодні до · лікарень переважно потрапляють люди із хворобами, викликаними переохолодженням. У зоні лиха створено місячний запас необхідних ліків. Проводяться профілак­ тичні санітарно~епідеміологічні заходи, зокрема, проде­

приємно, що з усієї України і з-за кордону нескінченими потоками сюди йдуть різноманітні вантажі. На цю біду своєчасно відгукнулись і жителі нашого міста та району.

З грудня поточного року дві великогабаритні

* * ·* Президент України Леонід Кучма дав доручення кері­

трометалургїі, що сприяли визнанню й утвердженню ав- .

вий надій молока на корову сягає лише 2,2 кілограма. Основною причиною

дотриманн:ям раціонів годівлі, а також за тим, щоб навіть у сильні морози тваринам було затишно і сито. Як ро;Jповів головний ветлікар Микола Гаврушен-

низьких надоїв є недостатня кількість соковитих кормІв, а також коІщент­ раті в. Крім того, чимало корів перебу­ вають у запуску. У січні-лютому печ­ нуться масові розтели, що дасть прибав­

ників ферми у господарстві на 47 голів змсншено падіж ВРХ порівняно з 1997

Ях і всім тваринникам, «придеснян­ цям» пр<щювати нелегко, особЛиво,

ко, саме завдяки сумлінності праців-

роком.

у селі Свиноїди у чотирирядному приміщенні утримується 168 голів f-!~телей і телиць парунального віІ\у. Іх

ку молока.

коли надворі мороз

28-30 градусів.

Ста-

ра техніка не витримує такого холоду, часто ламаються кормороздавачі. До­ водиться годувати тва

---

До раціону входИть силосу- 25 кілог­ рамів, сіна- 3 кг, соломи - 3 кг і трохи концентратів. Кожній тварині згодову­ ють за день приблизно 6,25 кормових одиниць. Бригадир ферми Анатолій Гордін :гурбується про те , щоб.~роста­ ли надоІ. Адже молоко дає постшш гро­ шові надходження до господарської каси.

У КСП «Придеснянське» залишилося лише І 027 гектарів ріллі. Із них- 900 га осушених земель. Зернові вирощують на піщаних·землях. Урожайність їх ста­ новить

20

ц.:нтнерів з гектара. Торік

Десна ·3атопила луки і чимало інших сільгоспугідь. Тому кормазаготівельни­ ки зуміли припасти на зиму лише 395

тонн сіна,

820 тонн сінажу, 400 тонн со­

ломи і 1350 тонн силосу. Такої кількості хормів недостатньо для годівлі тварин.

Тисячу тонн силосу закупили в КСП «Пухівське». Як видно, навіть за таких важких

умов. Фелми у господарстві функціону­

ють. Хтбороби і тваринники не втра­

..

чають наді1. Вони переконані, що все­ таки прийде той час , колн і працювати, і жити стане легше.

.

.

:

71~ШU OU XOЧerne ompuмy8amU raзemy -іІІІІІІ· «НоВе жumm~» з І січн~ 1999 року з6epmaamec~ на nередnлатні nyнкmu або ао лuсmонош у?Ке заразІ .-

'


ПЕРСПЕКТИВИ QЕНТРИСТСЬКИХ ПАРІІІ За роки незале~ності в Україні практично сформу­ валася багатопарлина система - зареєстровано понад 60. ':'олітич~их партій. Вони представляють практично в~І щео.лопчНІ напрями та течії. Однак за браком сус­ пш~ноІ згоди щодоперспек'!'ив подальшого розвитку на­

ШО! дерЖ~ ВИ, На ТЛІ еКОНОМІЧНИХ негараздів та Не!,JОЗВ 'я­ заНИХ соцшл.ьних проблем зростають можливосТІ ради­ кальних полІТичних сил використати невдоволення лю­

дей дл~ досягнення своїх вузькопартійних цілей. При цьому ІН~оли став.ляться під сумнів навіть такі фунда­ ментальНІ .ЦІнностІ, як державна незалежність України, спроможНІсть українського народу самостійно вирішу­ вати свою долю, громадянський мир і злагода. ~а таких умов саме сили політичного центру покли­ К!=1Н~ забезпечити .стабільний розвиток суспільства, ВІДТІснити радикалІВ усІх га тунків на периферію політич­

Логіка політичної боротьби підштовхує партії цент­ ристського та правоцентристського спрямування до по­

шуку шляхів консолідацІЇ зусиль. Обнадійливою озна­

кою цього стали деякі події останніх місяців.

3-4

жовтня в Рівному відбулася перша конференція

національно-демократичних сил Рівненшини "Єдність".

Серед учасників форуму були представники м. Києва та 12 областей України (Черкаської; Івано-Франківської; Запорізької; Київської; Сумської; КіровогJ!адської; Мико­ лаївської; ХІНельницької; Тернопільської; Дніпропетровсь­ к о~ Льв~всько~ Житомирської), лідери політичних партій, народНІ депутати України.

.в результаті.~о!'Іференції

!І обласних органі~ацій

полІТичних партш ПІдписали угоду про створення вІДпо­

них ІНтересІВ над кон ю~ктурними мІркуВ<1:Н!,!ЯМИ момен­

відного регіонального об'єднання. Крім того, повноважні представники трьох партій (ДемПУ, ХДПУ, НРУ) підписали Звернення політичних орга.ніза_ці~ наці?нально-демократи.чного спрямування ДО Л~~ерІВ І ЧЛСНІВ ПОЛІТИЧНИХ партІЙ, В ЯКому заЯВИЛИ

ту, дотримання в поЛІ~ИЦІ норм мораЛІ и права, го­

про

ного щодення.

J;lоліти~ний центризм передбачає пріоритет держав­

товНІсть до компромІсІВ заради досягнення спільної

м~ти. Завдання центристських сил- стати посередником МІЖ гр~шадянами, в яких є обгрунтовані претензії до влади, 1 самою.~ладою, посередником, що не руйнує вла­

ду, а спонукає 11 до кращого врахування потреб суспіль­ ства. І в цьому сен~І центрист- це п<;>слідовний реформа­ тор, а не рсволюцюнер чи екстремІст.

. !-fa

жаль, з об'єктивних та суб'єктивних причин ідеї полІТичного центризму донині не стали панівними в Україні. До об'єктивних слід віднести подальше загост­ рення с~спільно-політичних суперечностей, зумовлених економІчною кризою, поглибленням соціальних кон­ трастів. До суб'єктивних- істотні недоліки в діяльності самих центристських партій, насамперед не завжди об­ грунтовані амбіції їхніх .лідерів, і, як наслідок, слабка

зд~тність !l~o консолідації чи принаймні координації СПІЛЬНИХ ДІИ.

Останнє, зокрема, засвідчили вибори до Верховної Рад~, ю;ти центристські партії через свою розпоро­ шеНІсть 1 взаємну конкуренцію фактично втратили 4 млн голосів виборців ( 15 '1<•). На думку фахівців, якби не було обмежувального 4% бар'єру, центристські сили отри­ мали б майже на 23 депутатські мандати (10 %) більше, що позитивно вплинуло б на дієвість парламенту. До останнього часу ще однією вадою центристів була неспроможність ї~ значної частини досягати порозумін­ ня з п~рпями нацюнально-демократичного спрямуван­

ня, яю у переважній більшості займають ті самі позиції щодо осн~вних суспільн<;>-економічних проблем, держав­ ного будІВНИЦТВа, ЗОВНІШНЬОПОЛіТИЧНИХ ПИТаНЬ. Втім, цю ваду можна вважати обопільною, оскільки деякі з Н!іцюнально-демократ~чних партій до останнього часу вІддавали перевагу нацн:шаль.ним питанням, з підозрою ставлячись до центристІВ, яю, буд~чи, безумовно, дер­ жавниками, виявляли бшьшу помІрковаНІсть у націо­ нальному питанні.

··неЩодсівно у районному будинку

в<;>сени минулого року почалася ак­

ЦІЄЮ- Днем української жалоби 7 лис­ топ~~а та збором підписів для реєст­ рацн Руху у виборах до Українсько­ го парламенту. Броварська міськрай­

ни В. Чорновіл, народні депутати І;Зщ;ць та Є.Жовтяк. У результаті активноїучасті у виборчому процесі до міської та районної ради було обрано 10 кандидатів, висунутих Рухом (минулого скли~~шня їх було 3). На підтримку партн на парламентських виборах проголосувало І О, І відсотка броварч~н та 7,3 'Ус, .жителів району, що в цшому вище вщ середнього показника по області. І все ж, на зборах констатувалося, що організація не була готова до виборів через відсутність членів Руху, які б могли 2-3 місяці активно пра"Uювати на виборах. Іншими болючими питаннями було названо

відсg~ть .н!і час виборів у лава,х Рухш~.Ц!, 1те, що робота оргаю-

заЦІ

ив1зувалася лише напере-

додні виборів. А це не припустимо. Партійна робота повинна вестися постійно, а не від випадку до випадку. У напівсили працював і провід,

·

·

Втім завадити консолідації можуть знову ж таки старі "хвороби": ~мбіції партійних лідерів, бажання викорис­ тати ситуаЦІю, що склалася, на свою користь, намаган­

ня як.оїсь <;>днієї партії домінувати за рахунок інших. Існу­ ють 1 таю важливІ чинники, як регюнальний розподіл, який окремі партії без помітних успіхів намагалися по­ долати ПІд час попере_дньої виборчої кампанії, усталені упередження, традиЦІЇ та стереотипи. Цей політичний вик~~ик зно~у спонукає цен:rристів до перегляду застарі­ лих щеолопчних постулаТІв, пошуку нових, ефективні­ ших форм і методів роботи. Необхідність цього є оче­ видн?.ю, оскільки в ІНЩОМУ разі і центристські і праві партн будуть приречеш на чергову поразку, яка може

виявитися останньою. Усвідомлення безсумнівної важ­ лив.оСТІ мо~енту має стати додатковим стимулом для тве­

резІших оцІНок власних можливостей та плідної праці заради порозуміння з потенційними союзниками.

poUoтg

пІДписІв, що виявилось_найкращим

ний депутат Верховної Ради Укрій-

приинял ВІДПОВІДНІ звернення та заяви.

.Pgx актнвіаgвав

3107

по~азником у області, і була відзна­ чена грамотою ГоловиНРУВ.Чор­ новола. Таких грамот були удостоєні М.Зеленський, КШваб, О.Бугай, П.Лещик, П.Рубанка, які зібрали найбільше підписів на підтримку НРУ. Велика робота була проведена головоютач!l~намиорганізаціїувиборчих комІсІях, серед населення :'<'іста та району. Вперше за історію Існування міськрайонної організації у ній побували голова НРУ, народ-

ви ст_~ерД)~увати 1 ,щ~ цей процес триватиме- іні~ативу

Пар::ІИНJ-!Х . НИЗІ~ ~ІДТримаЛО керІВНИЦТВО парТІИ, були

за винятком о~<;ремих його членів. У сі ці та інші недоліки в роботі були вчасно проаналізовані. І цього разу після виборів до Верховної Ради України, темп роботи, який органі­ зацІя набрала у передвиборному ма­ рафоні, було збережено. Ведеться ак­ тивна діяльність по свторенню осе­ редків Руху у селах району. Останнім часом такі з'явилися у Рожівці (голо­ ваВ.Конончук, секретар В.Омеля) та Літках (голова В.Шусть, секретар М.Садовий). До речі, у Літках уста-

культури вщбулися звітно-ви­ борні збори Броварської міськрайс онної організації НРУ, в яких взяли участь голова· Київської крайової організації Руху Микола Степанен­ ко та перший заступник гоЛови Пет­ ро Борсук. Зіз'вітом про роботу організації та свою особисто як голови виступив Володимир Шваб. Діяльність орга­ нізації після обрання його головою

·

о!'Іна організація НРУ зібрала

започаткування курсу на поступове та ршноп~ав­

не об'єднання партій демократичного спрямування '. Пропонується здійснити цей процес протягом 19981999 років у три етапи, зокрема:"\) формування по­ літичного блоку партій; 2) структурування єдиної по­ літичної організації на засадах фракЦІювання колишніх партій; 3) конституювання монолітної національно:де­ м~кра~ичної пар~і\ з опорою на найбільш структур-овані МІСЦСВІ органІЗаЦІІ'-Міжпартійні об'єднання, до яких увійшли обласні оргаt:і]ації деяких це)'пристських і правоцентристських парпи, створею також у Чернівецькій, Івано­ Франківській, Житомирській, Вінницькій областях. В кількох областях такі об'єднання формуються. Є підста­

новчі збори пройшли особливо уро­ чисто. На них були присутні народ­ ний депутат України Є.Жовтяк, пер­ ший заступник Київкрайруху П. Борсук, члени проводу, жителі села. За звітний період удвічі зросла чи­ сельвість організації. На зборах також йшла мова про фінансове забезпечення організації, про бізнесову діяльність, про ство­

рення робочих місць, про подальшу

Олександр ЛИТВИН~НКО, ПОЛІТОЛОГ.

пройшов через усі вибори і референ­ думи, що відбувалися в Україні- від агітатора, працівника і керівника виборчої дільниці, від довіреної осо­ би..кщдидат~ в народні депутати Ук­ раІНИ до кершника виборчого шта­ бу, набув великого досвіду політич­ ної діяльності. З цікавою інформацією на збо­ рах виступили голова Київської

крайової організації МикоЛа Степа­ ненко, який зокрема, зазначив, що

НРУ сьогодні сильний і загартова­ ний в політичній боротьбі, діятиме з користю для України. Такого слова чи явища, як «розкол» у Русі не існує. Хо"! суперечки в Центральномупро­ ВОДІ бувають палкими, але з прин­ ципових питань існує повна одно­ стайність. Рух готовий до розмови і схильний бачити одного кандидата в президенти від всіх демократичних сил (броварські рухівці бачать таким кандидатом Вячеслава Чорновола чи Юрія Костенка).

Микола Степаненко під оплески присутніх вручив значній групі членів Руху партійні квитки. Збори заслухали також звіти скарбника П.Зубченка та члена рев­ комісії Н.Грицькової. Зі своїми зауваженнями щодо роботи організації та пропозиціями виступили В.Шусть, представник молодого Руху П.Лещик, М.Лисен­

розбудову, структуризацію та залучення до ії лав молоді. ., Усе це необхідно для того, щоб ко, М.Романюк та інші. вийти на новий етап діяльності, Було також обрано кандидатів більш якісний і професійний, підго­ ·від Броварської міськрайонної товунатися до наступних президен­ оргаюзації на збори Київкрайруху тських і майбутніх парламентських та розглянуто ряд організаційних питань_ Заступниками голови виборів. Володимир Шваб вніс ряд конк­ міськ{?айонної організації обрано рстних пропозицій щодо плану ро­ Михаила Бун,Я та Мирослава Яниць­ боти на наступний період, і зокрема кого, секретарем- Любомира Хо­ про створення у містІ 4 осередків - мея, скарбником- Петра Зубченка, Старо міського, Цен'!'рального, При­ затверджено також провід Руху. нокзального та ПІВнІчного, що спри­ Збори Броварської міськрайон­ ятиме подаЛьшій активізації роботи, ної організації з ІНіціативи Миколи чі:цому контролю та підготовці Лисенка ухвалили звернення до си:іП>ного активу Руху. Кожен осере­ крайового проводу про створення док очолить голова, який матиме Пантеону національної слави і по­ можливість проявити свої організа­ вернення в Україну могил борців за горські здібності і звітуватиме про воліо, які розкидані в усьому світі. роботу своєї організації. Були також покладені квіти до Тому, що Броварська міськрай­ пам'ятників Тарасу Шевченку та онна організаЦІя НРУ а~тивізувала бров3:рч~нам ... я~~ загинули в роки свою роботу, прислужився досвід і-і друГО! СВІТОВОІ ВІИНИ. голови. Адже Володимир Шваб Надія ГАМАЛІЙ .

.'

(Закіичеиия_ Початок у .Ni!95 за 25 листоnада 1998 року). J:I~ зазначив Павло Ал~ппський, у Гоголеві в 1656 було дві церкви: одна в ІМ я Преображення (вІДома з 1631 року, друга - Різдва Богородиці) . Була також недобудована <<Церква ляхів». Патріарх Макарій велів жителям ~~голева освятити її, добудувати і здійснювати в ній службу, назвавши в ІМ я Святого Георгія. При Преображенській церкві знаходились школа та шпита:пь. У 1862 році до Чернігівської консисторії надійшло прохання жителІВ Гоголева про побудову в містечку нової церкви Різдва Богородиці. Новозбудована церква була дерев'яною, багатодільною, хрещатою в плані, одноповерховою з дзвіницею над західним притвором. Традиційність об' ємна­ просторової побудови поєдналась з архітектурними формами, притаманними офіційному стилю класицизму. Церква перероблялася, але зберегла свій первісний вигляд. Площа церкви - 350 кв.м. У 1864 році стояло питання про побудову нової дзвіниці на місці старої церкви Преображення. В архівах зберігаються план церковного кладовища та креслення церкви Різдва Богородиці. Ті, хто закінчив одну з двох шкіл Гоголева, мали можливість продовжувати свою освіту в Києві. Так, в документах за 1777 рік є згадка про те, що «Звдоким Кириевекий 19 лет, паслан в Константинополь к чрезвьrчайному пасланиику Стахиеву, как способньrй студент ... родилея в полку Киевского, сотни Гогольmской местечка Гоголева, сьІН козака Назара Кириевскоrо. Четвёртьrй год с ведома отца находится в. Киевской Академии>>. При пасланиику він був перекладачем і одночасно священиком посольської церкви. Також: після смерті священика Преображенської церкви (1803) Симоновича гоголівчани просять Київську духовну Академію призначити священиком сина померлого, студента Академії Михайла Симоновича. Церква Святої Троїці була побудована в селі Требухові в 1114 році, перебудован~в 1851 році. У 1869 році була споруджена дзвіниця церкви.

Дзвіниця була також побудована в церкві Преображення Господнього в

Княжичах в 1885 році. У селі Плоскому церква була побудована в 1768 році, вона збереглася до наших днів. У Красилівці церква Архангела Михаїла була зведена в 1704 році, у Димерці, як свідчать архівні дані, вже в 1564 році існувала церква. У с~ла Семиполках церква Святої Троїці стояла в центрі давньоруського укршлепня з 164 7 року. На руському городищL стояла і церква села Світильного. Літківський храм Святого Миколи за станом на 1767 рік перебував у вІДанНІ Видубицького монастиря. При храмі була школа, шпиталь. У селі Рожівці церква Святого Миколи відома з 1705 року. У Пухівці церква Святої Покрови була побудована у 1714 році, однак легендарний матеріал розповідає про пухівську церкву ще до татарських

часІВ. Збудована 1714 року, вона згоріла у 17 40 році й перероблялася у 1751 році. Храм Святої Трійці перенесений у 1681 році в Троєщину з Київського жіночого монастиря. На 1863 рік у селі було уже дві церкви. У другій половині ХІХ ст. багато церков Броварщипи вже потребували серйозного ремонту. Так, прихожани села Літок пожертвували у 1881 році 600 крб. на «исправление ветхости» своєї церкви (тут був священиком Яюв Александровський), приходське попечительство при Покровській церкві Пухівки (священик Ілля Александровський) - 535 крб. на ремонт церкви. У 1902 р. козачка Олена Бориспольцена пожертвувала 100 крб. на побудову нового храму в Требухові, де був священиком Михайло Галаrан. У Чернігівському архіві є документи за 1904-1906 роки, які стосуються затвердження кошторису на будівництво та креслення нової требухінської церкви. За даними 1869 року в Требухові в той час побудували дзвіницю та, видно, і вона за неповні 40 років зазнала повної руйнації. У 1900-1902 рр. перебудовувалась. і Свято- Троїцька церква у Броварах. Прихожани жертвували на користь своїх храмів не лише гроші. В 1900 році козак с.Плоского Василь Малюга заповідав сільській Покровській церкві свою землю-садибу в 1746 квадратних саженів, орну землю в одну десятину 123 кв. саженів. Службовець Київська-Воронезької залізниці Арсеній Андрійович Валейников пожертвував у 1902 р. на церкву Різдва Богородиці с.Рудні срібний з позолотою, прикрашений емаллю хрест з бронзовою позолоченою підставкою, а селянка НастЯ: Романівна Гузій у ту ж церкву - бронзовий позо.лочений хрест. На той час священиком у с.Рудні був Олексій Ромаскевич. Кілька слів стосовно храму в с.Плоскому. У документах 1873 року є згадка про склад приходеького попечительства при плосківській Покровській

церкві. Головою попечительс'П!а був священик Василь Елланський, членами

- козаки Олексій та Климентій Волохи, казенні селяни Дементій і Дормидант Топіхи, Назар Кривець та Прохір Юхименко. Повідомляючи про смерть плосківського священика, документи 1879 року, зокрема, говорять, що його вдова і дві дочки не мають права на попечительську

допомогу. У них є хата, але без сіней і двору. Заробляють вони собі на прожиття тим, що шиють кожухи, свитки, спідниці і прядуть, а літо жнуть жито, гребуть сіно та полють городи «у мужиків». Згідно з указом Чернігівського митрополита, з 1897 року плата плосківському священику збільшувалась до 190 крб. 12 коп. ( до цього була 103 кр. 88 коп.).

Згідно з відомостями за 1896 рік, в Світильному, Княжичах, Требухові, Красилівці, Пухівці, Зазим), Вигурівщині та при Троїцькій церкві Броварів не було церковно-приходських шкіл. Такі школи існували в Рудні, Семиполках, Погребах-(тут навчав священик Федір Сазоновський), Рожнах (де був учителем псаломщик Петро Шалоплуг), Рожівці (навчав учнів псаломІЦик Степан Корзюков). Закон Божий в народних училищах у 1901 році читали: в Бобрику­

священик Михайло ЧикилевсЬкий, в Семиполках - священик Петро Радкевич, в Троєщині - священик Дьmтро Смородін. У 1902 році вЧернігівській ЄпархіальЩй Училищній раді вирішувалось питання про будівництво церковно-приходеької школи в Броварах «На упраздненном погосте Троицкой церкви».

. . ··

Учитель церковно-приходеької школи с.Рудні Захар РаЧИ}{ськпй.уJ900 році викладав на педагогічних курсах в Чернігові, де виявив уміння :вести заняття одночасно з З-ма грунами курсантів~ Про .• це особливо наголошувалось у документах Чернігівського Єпарх!ального керівництва. Багато свтцеників.Броварщини було нагороджено православf{ОЮ церквою

~а відмінно-зразкову службу: в

1897 році еж<уфією- священик ·~вітильноrо

Иона Тимоновський, с.Русанова - Ананій Добриловеький, С:Димер!\И :Михайло Случевськпй, в 1901 році скуфією - княжицький св.іпценик Михайло Тоцький, пухівсь:кИй - Кс,енофонт Сахович. · . · · ·. Із священиків інших храмів на початку Х,Х ст. згаДУЮТЬСя Микола

Рознатовський (ГеоргіЄвська церква с.Заворич, був .священиком більше 20 років, помер

21.03.1902 року) та Іоанн 11.06.1902 року). .

с.Зазим'я, помер

Рембелович (Вознесенська церква

.

·

. ВолодимирМЕJІЬНИК, заступник директора Броварського краєзнавчого музею.


Міська органі­ зація ветеранів війни і праці налічує в своїх рядах

16,5 тисячі

чоловік. Це одна з най­

більших організацій у нашій області. Загальне керівництво ветеранами здійснює рада в складі 25 осіб.

Варто відзначити, що своєрідним оглядом роботи всіх Зб первинних

організації стала цьогорічна звітно­ виборча кампанія. Незважаючи на економічну нестабільність, фінан­ сову скруту, в результаті чого про­

мислові підприємства практично бездіють, наші ветеранські органі­ зації конкретними справами засві­ дчують єдність і бойовитість своїх рядів. Інакше ми не вміємо, а вірніше- не хочемо. Те все добре, корисне, стверджене самим життям,

ми продовжуємо сьогодні. 23 лю­ того було проведено урочисті збо­ ри, присвячені колишнім захисни­ кам Батьківщини. Активну участь брали ветерани у заходах святку­ вання 53-річниці Великої Перемо­ ги, 55-річниці визволення Броварів

Потрі~на аопомога і піятримка і Київської області. Рада ветеранів організувала ряд екскурсій по місцях бойової слави, зокрема на Букринський, Лютізький плацдар­ ми, до Київського музею Великої Вітчизняної війни тощо. Групу ве­ теранів, яка визваляла рідне місто, нагороджено грамотами та цінни­ ми подарунками.

Чільне місце в діяльності усіх пер­ винних організацій займають пи­ тання обслуговування, оздоровлен­ ня та відпочинку ветеранів. Безпе­ речно, фінансова криза негативно впливає на соціальний захист лю­ дей старшого покоління. Однак міська влада проявляє помітну тур­ боту про ветеранів війни та праці. Своєчасно виплачуються пенсії, відповідні соціальні допомоги. Щоправда, останні - далеко не в повному обсязі. Саме про це та інші актуальні проблеми взаємодії ветеранських

сін ня

рашній: Хто неіrує···•ціє10 іС1:'ИЕЮК>. той завжди в програші. Трудівники б ага тьох господарств наШого райо­ ну,

незважаючи

на несприятливі

погодні умови, з року в ріtЄ одер­ жують високі врожаї зернових культур. На 1 грудня цього року господарства Броварського району засипали 20001 центнер насіння ярих зернових культур (без куку­

рудзи), або 95 відсотків до потре~ би. Добре справилися з цим завДан­ ням КСП «Бобрицьке» (головний аг­ роном І.І.Полковниченко), КСП «Требухівське» (головний агроном П.П.Краснощок), АФ «Лаю> (голов­ ний агроном Б.К.Вовк) та ряд інших. Засипати кондиційне насіння була можливість у всіх господарствах. Проте аналіз показує, що деякі

організацій з мІськими органами

влади і керівниками промислових підприємств йшлося на черговому пленумі ради міської організації ве­ теранів війни та праці. Насамперед, гостро стояло питання про переве­

зення ветеранів пасажирським ав­ тотранспортом. Начальник вироб­ ничого відділу ВАТ «АТ-13209» ІЛ.Пономаренко зовсім з іншого боку підійшов дорозв'язання набо­ лілої проблеми. Він розповів учас­ никам пленуму про труднощі й біди свого підприємства. А як думають шукати вихід із скрути по безкош­ товному перевезенню цієї категорії населення, не обмовився жодним словом: А тут є про що говорити. Якщо приватні автобуси маршрутів N'! 330, N! 331 виконують рішення міськвиконкому щодо пільгового перевезення пенсюнерш, то на мар­

шрутах N'! 034, N'! 332 виникає чи­ мало серйозних упущень. Водії ав-

району є 12730 насіння ярих культур, що стано­ вить 61% до плану. Доб"ре підготу­ валИ насіння КСП «Бобрицьке», КСП «Требухівське», КСП «Нова Україна», а в КСП «Великоди­ мерське» (головний агроном І.С.Се­ люк), КСП «Прогрес» (головний аг­ роном Л.С.Ференець) немає жодно­ го центнера кондиційного насіння, ВАТ «Княжицьке» (головний агро­ ном В.І.Кравченко) - лише .11 відсотків. У цих господарствах на­ сіння некондиційне по домішках бур'янів і культурних. Причина та­ кого стану - безповідальність ке­ рівників і головних агрономів. До 1 січня 1999 року необхідно закінчи­ ти очистку некондиційного насіння у всіх господарствах району. Таке завдання поставило перед районом

обласне управління сільського гос­

агрономи господарств попрацювали

подарства.

вкрай незадовільно. Не виконали план засипки КСП «Заплавний» (го­

Не все гаразд із сортовим і реп­ родукційним складом насіння. Із перевірених 17861 цнт насіння ра­

ловний

агроном І.М.Літинський),

КСП <<Пухівське» (головний агроном П.О.Хоменчук ). Не скрізь приділяється ц~лежна

того, одією з головних умов ге­

чутки про те, що з Нового року

неральної тарифної угоди між

приватизація житла буде заборо­ нена. Усіх, хто не встиг оформи­ ти власність на квартиру, приму­

боржиників виселять. Перелякані

урядом і профспілкою і зобов 'я­ зання першого про збереження безплатної приватизації держав­ ного житлового фонду. Тому на рівні уряду і парламенту навіть не

громадяни натовпами повалили

виникають думки про припинен-

угоди оренди, а

в ЖЕКи, відділи привати­ зації, створюючи нервозні черги за довідками-угода­ ми. Однак подекуди співро­ бітники охолодили бажан-

ня мешканців стати госпо­ дарями своїх квартир, по­

відомивши: попереду вве­ дення такого податку на не­

дуть

вигадки.

розприватизовувати своє

житло.

варто

нагадати,

щ1ше

через

непринци-

повість організацій, що ек­ сплуатують будинки. Чут­ ки ПрО те, ЩО ПрезидеНТ видав

указ про

списання

боргів за 1997-98 роки, аб­ солютно безпідставні. А ось розмови про введення

редали коментар якогось кон­

запевненнями М.Руля, такий

сультаційного центру: процес приватизації житла не безкінеч­ ний, тим більше - безплатний, повідомив заступник голови Дер­ жавного комітету будівництва, архітектури і житлової політики Микола Руль. - Після цього до нас в комітет і в Кабмін посипа­ лися дзвінки обурених громадян: чому заборонять приватизацію?

ект закону про податки на неру­

підхід абсолютно нічим не загро­

Заявляю офіційно: цього не буде. Адже в Законі України «Про при­ ватизацію» нема ніяких термінів завершення цього процесу. Крім

державному житлі, - оплата за обслуговування і комунальні платежі не підвищаться.

За даними Державного коміте­ ту будівництва, архітектури і ЖИТЛОВОЇ ПОЛі"УИКИ, заборго­ ваність громадян по житлово­ комунальних платежах складає

3

млрд. 320 мільйонів гривень. Зовсім не платять за ці послуги усього вісім відсотків мешканців, із яких чотири -п'яниці, нарко-

ти дуЖе тяжко. Їм потрібна допо­

Перед учасниками пленуму висту­

мога і підтримка.

пили головний інженер районного вузла електрозв'язку А.Г.Грінчен­ ко, начальник міського упра·вління соціального захисту населення В.І.Костина, керуюча Броварським

Михайло ДУБРОВСЬКИЙ, голова ради міської організації ветеранів війни і праці.

Яблука Яблука виво­

ством передбачається не тільки утримання заборгованості в судо­ вйму порядку, але й примусове виселення. І якщо комусь Подібне СХОДИТЬ З рук, ТО

тир із найму в оренду. Однак, за

жує громадянам, які мешкають у

вування ветеранів, особливу увагу звернути на інвалідів, одиноких людей. А при нинішній ситуації такій категорії населення вижива­

ми чи товарами. Мабуть, варто ке­

рівництву АТП переглянути свою позицію і піти назустріч ветеранам війни та праці.

що законодав­

тому, що нещодавно по радіо пе­

ко­

якому просять поліпшити транс­ портне, медичне, торгове обслуго­

столицю за дешевшими продукта­

ще чотири не сплачують своє про­

декс передбачає передачу квар­

-

ристування державним житлом,

то дійсно новий Житловий

то міського голови І.З.Петренка, в

Ганна ТЕРЕЩУК, провідний агроном- інспектор районної дер.жнасінінспекції.

Ажіотаж виник в основному

Кому ж вірити? І що чекає про­

Учасники пленуму прийняли звернення до міської ради, особис­

«Кіровське», КСП «Шевченків­ ське», КСП «Пухівське» та інші. Незадовільний стан із заготівлею і підготовкою насіння багаторічних трав. При потребі 448 цнт є лише 138 цнт. Насіння трав можна прид­ бати в обмін на ярі культури в інших. районах області. Але краще виро­ щувати -його, як це робить КСП «Требухівське». Для виправлення незадовільного стану з засипкою, підготовкою на­ сіннєвих фондів ярих культур ке­ рівникам та головним агрономам по­ трібно терміново вжити заходів для придбання недостатньої кількості насіння, закінчити повторну очис­ тку партій, довести їх до посівних кондицій. Шляхом міжгосподарсько­ го обміну та купівлі слід придбати насіння районованих сортів високих репродукцій для висіву на насінних ділянках.

.числі й житло, мають реальні підстави. Як розповіли у комітеті Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності, пару років тому вже розглядався про­

цес приватизації?

ПОХИЛОГО ВІКу.

жодного

податку на нерухомість, в тому

Що стосується змін форми ко­

комісара

запитання, що їх цікавили. Ветерани війни і праці В.С.Чувен­ ков, В.О.Клименко, В.Є.Єфремов, М.М.Боримський, ІЛ.Савін висло­ вили ряд критичних зауважень і пропозицій на адресу окремих служб міськвиконкому щодо по­ ліпшення обслуговування людей

тобусів маршруту N<! 034 категорич­ но відмовляються брати навіть учасників війни. Часто допускають випадки грубого ставлення до них (навіть застосовують фізичну силу). Із маршрутом N2 332 знайшли ори­ гінальніший вихід;. перетворили його у маршрутне таксі, куди тепер пільговикам немає ходу. Лише два автобуси N<! 332 курсують на мар­ шруті. Тож зрозуміло, що з таким інтервалом руху людям похилого віку холодної пори не до поїздок на

живання принципово. Мовляв, за це все одно ні'-! ого не буде. Таким

приватизацію житла? ня цього процесу. Це все чутки і

заступник

міськрайвійськкомату ВЛ.Мощён­ ко, які торкнулися проблем обслу­ говування ветеранів, відповіли на

мани, соціально незабезпечені. А

Чи заfіоронять

рухомість, що люди вимушені бу-'

не

щинська,

КСП «Великоди:М~рське»,

йонованих сортів високих репро­ дукцій є лише 8436 цнт, або 40 відсотків до плану. Значну кількість

ЖИТЕЛІВ України тривожать

сять укладати

на»,

відділенням Ощадбанку РЛ.Ру­

хомість, <:Ше він був знятий і вдру­ ге не надходив. Якщо навіть та­ кий закон і буде прийнятий, то, як запевнили в компетІ, податок

цей замінить нині діючу квартп­ лату і буде-порівняно невисоким для громадян, які не мають вели­ ких надлишків житлової площі. А ось по кишені власників сотень квадратних метрів він ударить сильно.

(«Киевские ведомости», І грудня

1998

року).

дять із організму солі важких ме­ талів, холесте­ рин, зміцнюють стінки судин, ма­

ють протимікроб­ ну та сечогінну дію. Рекомендують­ ся в лікувальному харчуванні хво­ рих, які страждають на атероскле­ роз, коліт, захворювання серцево­ судинної системи, печінки, жовчно­

го міхура, кишечника, при залізо­ дефіцитній анемії, хронічному гас­ триті зі зниженою кислотністю шлунка, ожирінні, цукровому діабеті (кисло-солодкі та кислі сорти). Яблука придатні для вживання і корисні у будь-якому виді: свіжі й сушені, соки, компоти, напої, ва­ рення тощо. Не даремно говорять: "по яблуку на день і лікар не по­ трібний".

З'їжте на ніч яблуко, і вам буде забезпечений хороший сон. Яблу­ ка заспокоюють нерви, допомага­

ють при задишці, поліпшують ро­

боту мозку, мають легку послаблю­ ючу дію.

У народній медицині свіжі яблу­ ка та яблучний чай вживають для поліпшення травлення, для пом'як­ шення кашлю, при ревматизмі, се­ чокам'яній хворобі, анемії, авітамі­ нозах, мігрені; печені яблука- при хронічному запорі. Зовнішньо свіжі

чудодійні ліки яблука використовують як протиза­

пальний засіб при опіках, обморо­ женнях і для лікування ран, які не загоюються, виразок, при склерозі, як сечогіння, при набряках. Теплий яблучний відвар чи настій допомагає при гострих респіратор­ них захворюваннях. Сік, що витікає із печених яблук, вживають при

сильних подагричних болях. Настій з листя яблук вживають як

потогінний засіб. Яблучна кашка,

змішана з вершковим маслом, доб­ ре заживлює тріщини на губах і сосках. Чай з яблук готується дуже просто: їх дрібно ріжуть, заливають кип'ятком і настоюють 2-3 хвили­ ни.

Лікувальні властивості має і яб­ лучний оцет. Так, при тривалому ослабленні організму на ніч вжива­

ють по 2 ч.ложки суміші (200 г меду +З чайні ложки яблучного оцту). При варикозному розширенні вен змазують вражені ділянки ніг зни­ зу вгору.

Якщо не впевнені в їжі, яку зби­ раєтесь вживати, потрібно випити·

1 ч.ложку яблучного оцту, розчине­ ного в 0,5 слянки води. При харчо­ вому отруєнні можна випити склян­

ку води з розчиненими в ній яблучного оцту.

2-3

ч.л ..

Підготувала Іва ГОСПІНА, народний цілитель, м.Бровари.


10.3:5 Програма ·Стрес• 11 .ОО Громадr.ьІ(е телебачення 13. ОО Адреси nіловоі удачі 13.05 Х/ф •Йо.-о з•аnи ·Ворон• 14.40 Ескулаn 14.55 Мода сьоrодні 15.30 Американська анrпі~ська мова 16.00 ТаврійськІ ігри 16.30, 23.30 Муз. non-stop 17.45 Ре1"рокІно:~ап. Х/Ф •Сьома

стилt.

14.00

НЕДІЛЯ

13

грудня

22.00 Тспсм~шіи 23.00 Т/с -Поnіція Нью-Йорка• 23.45 Х;ф· .. чuлоеік, горд.tсть.

Погода

ПОМС'І-О•

УТ· З

хп-nарад

8.00 Вікно в Америку 8. ЗО Відкриваємо Біблію 9.00 Т/с •БлаІКмтне дерево•

8.00 Золоте tІЗ:мисtо Киівщини 8.30 Шарм 9.00 Інт~рЗНUtіС 9.05. 2d.35 Поrод<:~. 9.15 Т/с- дJтим •Приrоди

Служу народовІ України!

10.20 1 1 15 11 .40

Т/с ·Темні небеса•.

-

ДІф •Від Пмалаrе

4

серіІІ

УкраїнІ•

Шоу самотнього холостяка

1 2. 1 5 12.25

Агрономіка

12.40

Свічадо

13.15

ДомашнІй ni~tap

9.45 Проt~:инt..е.Р 1 0.7.0 Віt'енд

Сто чудес світу

14.00 MOR СПf)ЗВЗ 14.30 lСІІСканаІl •Право• 15.15 Анонс 1!J.25 М/Ф 16.05 Х/ф ·Поnелюшка

4

і nринц•.

За.кJІЮчна церемонія- еручення Ч.2

18.25 Х/Ф •Леон-кілер• 20.40 Всч!рІІ\оt казка 21.00 -7 ДttiB 22.00 т;с .. вир коn...орІв•.

Пnан~rа Здаров'я

ІlрQГ·

.. І•нср-футбал ...

Т/С

ДіУАМ •Фninnep•

-

Національний хіт-nарад. ХітГандбол. Чемnіонат Євроnи

ПОttІТа

t:

з;нсон

ріо

Муз

тю.ц_і<.--1.

ТV"імпреса­

Про-ехро.

9.50 K.I.S

М-

Прt"'СТИЖ.

10.10

Че

-Зх4•. Найкумедніше домашнє

UІл~гср, ОО шлягер Вернісаж

14.45 Х/Ф •Назад в майбутнє• 17.00 Люди· . Інформаційно-пубпіцис-rи•-н-tиИ теnежурнал {ТІА •Ві~tна•) Пані. Стиль життя

1 7 _ЗО

•Поnісмен з Іншоrо часу•

цього

року

щедро

Дорожні

покрив

служби

землю.

Міністрів України від

6

травня 1998р.

NQ663

своєчасно

нашим уnравлінням, на індекс споживчих цін .

13

Індекс

споживчих

цін

обчИслюється

з

наростаючим nідсумком, базою для його обчислення є січень

школярі. Учень 5-го класу середньої

5 Михайло Повельєв вулицю

Кірова

1998

року, і складає

11 ,З

відсотка.

Індексаці! nідлягають грошові доходи громадян у

12

в

трикратної

величини

відповідно їі трикратна величина

вартості

221

грн.

межі

коп.

При цьому частина доходу, що не перевищує

колеса іномарки. А

більше

околицях

міської СШ

Броварів.

промислових

Керівники

підприємств

поспішали привести

на

не

в належний

вулицями

восьмикласник

Руслан Нерезенко

NQ 7

вечірнього

міста

демонстрував на своєму велосипеді

порядок прилеглі території, куди

зразки

практично не можна було навіть

зустрівся з «Металевим» конем. В

nід'їхати.

обох

За таких складних погодних умов доводилося нам nрацювати.

Наші

циркової їзди і незчувся, як випадках

юні

порушники

серйозні

отримали

тілесні

ушкодження.

власників

Безперечно, звідси випливає

транспортних засобів обмежити виїзди в ці дні не були взяті до уваги.

висновок, що в міських школах дещо

І результат тут не забарився.

з дотримання

звернення

до

1

послабилася роз'яснювальна робота· правил

дорожнього

грудня ц.р. на вул. Черняховського

руху. Ми, зі свого боку, активізуємо

близько шостої години вечора водій автомобіля ГАЗ-53-А Олександр

діяльність у цій важливій справі, і

Анатолієвич Пігарєв через погану

відціл освіти, керівники шкіл нададуть

оглядовість внаслідок замерзання лобового скла здійснив наїзд на пішохода Григорія Севастьяновича Бобруйка, який переходив дорогу в

хочемо сподіватися, що міський нам значну nідтримку і допомогу. Адже мова йде про найцінніше, що є в кожній сім'ї,- здоров'я наших дітей.

-вважаю за необхідне ще раз

недазваленому правилами місці.

нагадати

Результат цього порушення для

засобів

пішохода став трагічним.

nішоходам,

що

потребує

особливої

винуватцем цієї пригода,

Хто

є

покаже

водіям транспортних

усіх

форм

власності

і

зимова дорога

уваги,

бездоганного дотримання правил

слідство.

Загалом статистика шляхово­

дорожнього

руху.

Будь-яке

транспортних пригод нас не радує.

порушення

може

завдати

За

непоправних втрат

11

місяців поточного року на

вулицях міста скоєно ЗО аварій, в результаті яких загинуло

28

травмовано.

занепокоєння

7

-

як матеріальних,

так і людських. Пам'ятаймо про це!

Серйозне

Юрій ТРОЦЕНКО,

викликає

начальник відцілення ДАІ

міського відцілу ГУ МВС України

нехтують елементарними правилами

в Київській області, майор міліцїІ.

"НОВЕ ЖИТТЯ"~ газета Броварськuх pag, раСІОННОЇ

gержавної аgміністрацїі.

СПІВ3АСНОВНИКИ: колектив

ААРЕСА:

ВіААілu: і

величину, індексується в розмірі

межі

80

відсотків. Доход

межі малозабезпеченості, але не більше їі трикратної

веЛичини, індексується в розмірі 70 відсотків. Наприклад: пенсія в розмірі 37 грн. буде збільшена на 4 грн. 18 коп., 59 грн. 86 коп. відnовідно на 6 грн. 76 коп. Найбільший розмір індексації 20 грн. 82 коп. у випадку, якщо пенсія перевищує 221 грн. 1О коп. Про особливості індексації пенсії працюючим пенсіонерам:

працюючим

пенсіонерам

в

першу

чергу

індексується сума оплати праці. Індексація пенсії

провадиться після індексаці! суми оплати праці на nідставі довідки nідnриємства, установи, організації,

де працює пенсіонер, в якій зазначається розмір оплати

nраці

nрацюючого

пенсіонера,

проіндексована їі сума і сума індексації; у всіх виnадках загальний доход працюючого пенсіонера, що nідлягає індексації, не повинен

перевищувати

221

грн.

10

коп.

З вищесказаного випливає, що nісля нарахування

заробітної плати за грудень підприємствам,

1998

установам,

року та їі індексації організаціям,

де

nрацюють пенсіонери, необхідно подати довідки про розмір оплати праці nрацюючого пенсіонера, проіндексовану їі суму та суму індексації органу пенсіонера. Валентина КОСТИНА, начальник управління

соціального захисту населення міста. бульв. Незалежності,

2.

ВіАповіАальнuu секретар: 4-21-34.

сільського госnоАарсmва

соuіальнuх

вартісної

в частині, яка більше подвійного розміру вартості

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

• • •

розміру

малозабезпеченості, але не перевищує їі подвійну

Кuївська обл., м. Броварu,

iir _РеАакmор: 4-03-76.

редакцП газети, Броварські міська і ра­ йонна ради, районна держадміністрація. Свіgоцтво про gержавну реєстрацію КІ N· 259 віg. 10 12 1997р. Інgскс 61285

255020,

одного

соціального захисту населення за місцем обліку

чоловік і

недисциплінованість nішоходів, які

міської Т<У раСІОННОЇ

ті­

ней·

підвищення пенсій та допомог, що виплачуються

головних вулицях. Гірша ситуація на

намети

реаnьності•

23.05 Студія ·Ніч• 23.20 т;с .-театр

«Про

вартісну величину межі малозабезпеченості (73 грн. 10 коп.) індексується повністю. Доход у частині, яка

снігові

Х/Ф •Не nanи-

. ти• 22.10 Студія •Ве'і,ір• 22.40 Т/с •За межею

порядку nроведення індексації

неустановленому місці і потрапив під

розчистили

личІ• Студія •Вечір ...

19.35

10.50

грошових доходів громадян>> у грудні здійснюється

цього списку потрапило два

школи NQ - перебігав

торські дезерти­

індексацію

малозабезnеченості, яка становить 73 грн. 70 коп.,

Значного клопоту nриніс сніг, який

М/Ф ·Омер• Студія "'День• Х/Ф •Імnера-

ри•. 2 серІ• Х/Ф •ДаНТОН• 18.10 Х/Ф •МанІя ве­

Родом з Украіни. Вtктор Ме-

межах

в

14.05

15.50

Модний час

що до

і

міста.

rовариством•

Економічний оглйд

одержали травми. І зовсім прикро,

так

д/с •диІ(а nриро-

да світу ...

14.35

як

ДАІ,

су.

12.40

Рада Подорожі з •НацІональним Іе-

nригод. Наслідки тут невтішні: один

нашого

д/с ·Суnерміста

світу• М/ф ·Каnітан лі­

11.25

Медичний тижнеаи~~:

чоловік

nрацівників

10.55

1 3.35

багато непередбачуваних nроблем у

во••• KABAJI

Х/Ф •(1ри•іт 9 ар­ тисте!• 10.25 Ctyдts~ •Раноtс:•

8.50

Сніданок меnомана

ранньої холодної зими з'явилося

комунальників

ТБ-

режка

Муз. фільм ·ХХІ стопіття ДЛй

затвердження

дорожнього руху. Тільки з їхньої вини

жИття,

52-І

·Телвмар­

Відnовідно до ст.5 Закону України «Про індексацію

.

позбувся

-Світ нова•

uт­

1 б. 1 О Читаємо вірші 17.05 Hayka і технеnогія 17.25 М/с --дітям ·Фліnnер-11• 18.05 Зроби крок 19.10 Родзинка 19.35 Прем'єр-відео 20.00 Пісня дня 20.10 Ви- очевидець 20.45 Зірки npo зірОІ(

час ·Ч•

Муз. nрограма

грошових доходів населення>> та Постанови Кабінету

-..:-.--·, у є _уваrи nротягом цього року трапилось

13.35 14.00 14.30

Т/с •Зако"

Лос-Анд.1Кеnеса•

0.20

грошових доходів

Aopora загаловок матеріалу. З настанням

ні пера•

23.30

Арт-афіша Л80дина собаці друг

ографNним

...

Про

Не випадково ці слова винесено у

Теле­

•Територія д Муз. fиждень Разваж. nрограма ·Фант-nото

18.00 Tjc

дл~ мисnивців ·Ні nyxy

Х/Ф •Максим Перепеnмц•• М/Ф

10.00 10.30 11 .ОО 11 .ЗО 12 05 12.35

М/С •Рокі, 6уnьеінкль і друзі·

Украіни-14.00 Моnний час

о

Зимо.ва

9.35

•іSіНГО•

19.45 Діалоги 20.00 Ток-шоу •Тема• 21., 5 Гаf)нізон 21.40 Ue- Ми! 22.25, 0.10 Муз. кліn 22.30 Х/ф •ТJ 1 ЩО ВИЖИЛИ• О. 15 Х/Ф ·Паттон•

~·;

9.00

11.00 1 1.45 12 ЗО 13.00

1 серІя 23.00 Г1рограма

дайд.жсст: •Подорож: і розваги•

Це твій день!

MeuJ• Х/ф •Чорна

nристань•.

кст• з додаткоМ •діловий вісник• Жиuа nланета

8.05

'Муз. nрограма •Хмарочос•

лІ

:aar?aaa

8.00. 9.55. 17.00, 19.30. 20 40

магазин

18.10Х/ф

Адре-си ділnеоі уда-

7.40

Т/с •Чортова

сл.,.:ба в шnита­ шля­

..

ІСТУ

9.25 Т/с .-Чудес• н•укм• 9.50, 12.50, 14.30 •Eiite ttatia ....

•Украінсь-

·Вікна•. Сnорт 19. ОО •Вікна"'. Новини 19.15 Х/Ф .в.....,..ІАь• 21.00дІф •СлідСТВО•

22.00

З7 КІІНІІА

іс-

торіІ• Зрозумій мене

21.30

•Шикуйсь,

7.30. 16.00. 19.00, 23.45

7.00 6.00 8.30

10.00 10.30

nporpaмa.

1• 2

18.00 18.30

гере!•

відео

k(j десятка•

8.2:, ДоGр<І uіс..:ть 8 !:>5 Е3Ідеuму:Jи..-:а 9 _ОО Od~i<:J. серед хаосу 9.30, 15 10 Люnи дл~ .~юдей

1U5SЯ.)(<Щ

Молодіжний канал

10.2~1.

8.20.

_.. 20 25

З2 канІІІА

М/Ф

1386ель•.

Реальний сектор Гарні новини Муз.

Х/ф •ТатусІ•

cepll 16.40 д/с -сторінки

19.15 Комn'ютер Х 19.30 Вистава. Е. Радзинський. .. уб'ємо чоловіка? .... Ч.2 20 50 На добраніч, діти! 21 10 МоnодІжний канал •М• 22.00 Х/Ф •Чорна пnанета• 23.35 Моnодіжний канал -м

0.00 Імr1ерія nристрасті 0.40 Х/Ф •Перехрест свІУіВ•

My:J. пауза ~ 1.30 Автоторг

12.00 ж~пй в Слові 13.10 НадзвичайниА світ 13.40 Tutti 14 05 Св~т і дзвони 14 1Ь Євромікс 15.00 Х/ф •Горбан..16.30 Все оро nодат~еи 17.05 ДухОStІЗ бесіда 17.10 Xo·•v кnin! 17.25 дtнандиn і хіт-nарад

17 ЗО 18.20 18.45

ІСазаJ.)•

Телегазета. Неру-

21.00, 22.10

11.30. 12.30

т;с •Багз. ЕлектроннІ --rеки

.. Qт:жr•

Клятва ГіnnоІСрата

зена~

Ч.2

Х;ф ·Мій друr Санчо•

..с.омісгь

:?О.ОС· Інформс:щій•tа r1рограма

8.00,

TOBJC

Чомучка

.ОО,

...

4-02-92; nромuсловосmі масової poбomu 4-04-81; 4-23-26. і

здає в оренду:

-

окремо розташоване nриміщення

площею

378 кв.м під виробництво;

кімнати nід офіси та складські приміщення. .

-

Довідки за телефонами:

5-21-34,

5-32-75.

..

r--------~----Навчально-виробничии центр творчосТІ

І

1 категоріІ

І

І молоді заnрошує бажаючих на курси водіїв «В» і «ВС».

Термін НаВЧіJІ/1/Я

. . -

.

ВІДПОВіДНО

3

точність виклаgених фактів віgповіgає автор.

Листування з читачами -на сторінках газети.

І

4, 5

І місяця. МінІмальні ціни. Довідки та запис: І

1м.Бровари,

1

вуп.Лагунової, 17-а.

І. -Т~л~ ~ ~~ ~ ,а~о_:ї~ ,;:,.а~а~- .І

ЗАПРОШУЄМО покупців до маГазину ссОрбіта-електротовари» за адресою: м.Бровари, вуп. Незапежності,б. До новорічних свят великий вибір електропобутових приладів, найдешевші холодильники, посуд, господарчі дрібниці, пакування подарунків, ксерокопіювання, календарі, іграшки, гірлянди. Чекаємо на вас!

РЕАЛІЗУЄМО ДВЕРНИЙ БЛОК

фільончастий (2.20 х 1.24 м) грн. Тел.: 4-04-61.

- 250

ПРОДАЄТЬСЯ крісло-коляска інвалідна складна з ричажним приводом, модель 407; велосипед «Украіна>> Харківського велозаводу.

·

·

Тел.:

5·73-69.

~~ "~п

ПРОДАЄТЬСЯ половина будинку у с.Шевченкове (ст. Бобрик). Житлова площа 43 кв.м. Земельна ділянка О, 12 га. Є колодязь, сарай. Довідки за тел.: 4-23-26, 4-04-61 (у робочий час). Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш. Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ"

Київського обласного комітету інформації.

Реgакція не завжgи гюgіляє rюзицію авторів.

33

днів•

13.00 Теnемагазин 1 3.30 Х/Ф •Жандарм

сері•

2

СП

барона Мюнхгау­

11.30

від

12.00 Курс німецької мови •Was?• 12.20 КЛя1ва Гіппократа 1?.45, 18.00. 0.35 Торгінформ 16.00 Відкриті небеса 17.00 Міста і столиці світу 17.10 Муз. nрограма. Крис Норман.

18.55 Хіхuньки-.)(ахоньки 19.05 Кіноколо 19.25 Столиця 19.40 Споживач 19.55 Казка бtпя нічника 20.30 СП. Відлуннt=~ тижня 20.50 Спсни час 21 . 1 5 т /с •Сnек• • Лос-Анд)кеnесt• 22.10 •Я - nам't=~тник собі!•. Ю. R~tовлг.в. ч. 1 23.00 Кращі еар'єте і woy ceity. ·Апь­

Варіаціі стилю

11 .20.

ГluІОД.З

0.45

вarr

Автограф для оас

11.1Ь

Х/ф •АфоНА•

Муз.

Пr:юсто музика

Перга-

Нон- стоn рандеву ПосмЦ!жа

16.35 17. 15

17.35

Святі дзвони

•РІдна

ІІІ• ... втеча•

н1

8.30 Tjc •По той 6111( дзеркала• 9.00 Добро! о ранку, І(раіt-ю! 1 О ОО Телеанонс 10.05 РсальІ~ИЙ СеІ(ТОр 10.35 3dKOH Є ::1ЗКОН 10.40 Відкрита оіза

ЗаІ(ОН

9.45

світ тканин

КІІІІІІА

еиrадані історП

r?АаІС

10.05, 15.35, 18.25, 20.30 Грації •Гравісу ... 10.30 Х/Ф •ХпопцІ 3 388Тра•.

Спорrиине сузtр'я. Турнір з

•ого

Шуман•

Т /С •ПовітрtІнИА 808К•

10

зs КІІНаА

Нон-стоп Крамниця стародаоностей АтІІетик-реею

••рофесійноrо боксу Суnершоу •Прост•ше від прос-

л~P.'J:cnpec

~з.оо МеJ.ОІ';о·Аа

23.45

11 25

ДнеJV\ОТ-<lСОрті

11

П'АТНИЦАХ•

Украіна- Герман~

ДІ~UНС

1 1.55 12 ОО

М/Ф

7.45 8.00 8.25 9. ОО

-о.

д "-4Іt самі з вусами

-

50

8.05 Х/Ф •Приrодм Kpowa• 9.30 М/с •Навкопо світу за 80 10.00 КЛуб •Білий nanyra• 10.30 Фотограф 11.00 Телеконкурс •Не­

nрограма

Зоряно меню ЕксkЛюзив. Ю. Шее•tук

•Еон•с"'

23.55

21.00 Х/ф •Масло Лоренцо• 23.15 ·Разом з вами•. Розважальна

16.00

10.50. 1300. 14.50, 17.15. 20 50 Tc-

20.00 Пощюбицt тижня 20.45 Дж~нtльмен-шоу 21.20 Х/Ф •дурнІ вмирають no

:.:урнал

УТ-2

7.05 7.35

10.20

кров•

23.25

7.00

u

Зірки с~пового футболу

nporpaмa ·Ненуд·

канІІА

Що? Де? Почім? Х/ф •Красун• І ДенІ:о•

14.30 15.00 15.25

програма·

25

Сміхоn~норама

17.40 Kny() -Б•nий nanyra· 18.25 .. золота серія•. Х/Ф

З серіJІ

Ро~слзСітеся. ви в еффі ..

Концерт

одіссея комаІІДИ

людина ночі•

22.55

Жінки.

.. nіл.водна

15.00 ·Б~й•~-~и•іг"' на -Інтерканаnі· 15.55 Т/с •СnецnІ,дроздІл .. nасифjк• 16.50 Т/с •Найтмен­

наrоr>од nереможцям фестивалю

1 10

д/,._

14.15

17.25

23.55

12 15

8.45

Х/Ф •десt~ть неrрмнат• Щф

21. 15

на•) 20.00 ФаОрика Cttio 20.30 •Зх4•. Найкумедн~wе домаwнє оідео

Темі: з варіацtями. Б. ме• •. циков- Ч.1 Теат-р на доnонйх Просто собака

СІТ д/с •Зникаючі види•

Ранкоt• а з !рка

рамі

серія

...

Доки неі вдома

KyCJ0-

Планета людей

хвиля

соіuай•

10.55 1 1 ЗО

12 40 1 З. 15 13 4S

17.05

.. золота

1

Ноеосел

1. 09 Концерт 1.30 Програма ·Стрес• 1 _50 Pek.Jlaмa 1 .55 Х/Ф •Ро~ерт- і КЛара

ліСового naтpyntІ•

УТН

12.00, 15.00, 18 00. 1.05

МіськІ нонини

10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.25 13.55 14.00

Гарні новини

Муз. ·розваж.

сп

8.55

Торгінформ

на

7.10 7.30 7.45

-Вісті rижня•. Інформаційно­

аналітична nрограма (ТІА •Вік:­

••У•

Антресолька 8.30, 20.05 Хрещаfик

К•но• ороскоr1

19.25 20.35 20.45 20.50 21.00 21.20 22 ОО 22.30

19.00

ТІ:Т

ЗО канІІІА

nечаТК8•

Національ-

7.55, 11.30. 13.45, 20.20

9.50

Т/с •Пригоди Синдбада•

нд.*ЄР•

7.00 Анонс 7.05 Cenu і люди 7.45 Уkраінське сnортлото

ний

Т/с •Гр.афин'А де Монсоро•

18.00 Каламбур 18.30 Т /С •Авантюрист•. 4 cepiR 19.30 Х/Ф •УбиИ мене ще раз• 21.45 Tjc •Вокер- техасwсмА рей-

УТ-t

7.50. 21.45

СnортиutІИЙ канал

16.00 17.00

Зам. 5136 Тираж 2085 прим.

#99 1998  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you