Page 1

з

цtкавпитьси ІВ Ук­

ОстаНJНLм часом

ІаіінL пішов ·активний ц.ро­ іноземн~ми

~ивчення

еко­

наших

юсольств.ами

юміічних можливостей для

чи

·інвестицій

ишадення

ІСТаtНОВЛеННЯ ВЗQЄМОВJіІГЇД· Торгово­ зв'язкtв. ~их І!€ nоюальств ІН в дев'яти nої держави. ятницю 1у 1И іlОТеНц!ал

.n·

вже побува­ областях на­ А :в .минувони в~чаНиївщини. nобу,вали

Броварах

У

ата­

радники,

~кономічні

1р~ст.авники Нитаю. · Ін­ ~оН'€\Зії, Наиадн, Сі.н.га.nу­ НІіімеччини, РУ. Франції, ШвейцарLї. Че:юІї, Слова­ БІлору.сІї. Вірменії, кії. Вони зокрЕ:Ім.а ціка.вили-оя завода~ми nорошооsої ме­ талургії та пластмас.

у

завод

ОПИlНИJЮСЯ

ВОНО

рИІНку

.втрати

.Іщасщдо;Н

.велИ!Ких :надто .і ~утv е1нергозатрат. Тут ПОТІріб­ Ні HIO!Bl '11ехJНОЛОГЇЇ, обла.д­

Н:аННЯ, НОІВі mдхОДИ В ро­

боті. Гарне н.а вив

!Враження сnра­ .завод гостей плас11мас. його директо,р І. Н. Токар nоказав d роз­

nовів гостям цро ,тедюлозаводу. .nродукцію 11ії,

З боку І:ноземців було ба­ гато запитань. Представ­ бУ'В зди­ ник Нhмеччинн вований тим. що дл.я ре­ за­

ванн

монту .посольства

возять труби із с.воєІ ~а­ nід ж є їни, коли такі

r.

М.

Шнопу 8акрито:

ексnедн.Ціїво-зйомочної 60, ЯІка nрацює у ІВИг!д'НО­

не бупо •.• 1

З

грудня nостановою

12З

від ЗО листопада са­

головиого

заступника

району иітарноrо лікаря С. С. Сердеч.иоrо заборо. серед­

експлуатацію

нено

ньої школи

з.

.NV

Чим викликана необхід­ •вдатИJс,я

нLсть

МІальІНИХ

екстре­

до

На

заходІ·в?

з·а­

.цLдrюв:дає

запитавІНя

це

гігієни в.Lдуюча вІідІдіЛС"Іі са.не­ пі.длітюв д:ітей та іІlІод.ста~нцН В. С. Товсто-

тепло, не зважає. Подjбні проблеми ЕІИНІикаии у нас

l

Віра

р03ПQвіла 'У

Семенuв.н:а.

школі

ХОЛОДН!О. Темnература ПО­ В1ТрЯ ІВ КЛасах ВіД +2 ДО

+ 1О

від

залеж­

в

градУісLв

ності

температури

на

Са!непідстаа-щ!єю

вулиці.

прсtведено аналіз за~ворю­

ва.ності дітей. За дРУtГОЇ ЧІВе,ртJ. 36

дНів ВЇДС.О.Т­

14

К.і.в шІюля-рLв перехворіли tНta пневмо­ аібо хворіють НІію, бронхіт, гострrt рес­ захворювання. Іlіраторні

В о~tремиос ня

класах вІДсут­

rю.1овина

>:<воробу. ~іtаших

чайні

про будlв­ пере.д sлащою Та ПО­ ницт.во І:ЮТ'ВЛЬНі -

у.мовах навіть

дооше

до

не

зви­

тривають

трЬОХ-ЧОТИ-

семи-десяти днів.

Отож не дивно, Юі

в

захво-

ЗІС!Nk.ТЬ р.ЬОХ

що

пускають

Ва! наші

що бtать­ дітей

біДи

~а<хsІ:в

до

від

ди.рех-

доз­

одержали

.КИЩО

не

іВОJІУ,

а

.м.ожна

замСІВити

·Не

цього

без

т.рейд-Нлуб, в народний щ.аУни. який входить 4З nрохо­ ЗаісіДання клубу

го­

до­

'ІQВЇ зробити 1mески,

1

nомогти силою

технікою,

аби .дLти н-&В'Чалие.я в нор­

вї.дВіlдин

Після

Хоч у школі вчасно був

де ВіДбУ.В­ ООЛВИКОНКQМі, СЯ обмін ду.мками з при­ на Нн­ воду nобаченог.о М'ОЖJІИSИХ у.МОВ і·ВtІЦині, присут­ єщtвnраці. Перед ІОми вцстуnив голооа !Qб_

лаюноУ Ради народних де­ Данило­ путатів Василь вич Оlінько.

А. ВОJІОШИНЕНRО.

ПОрЯД-

ПОВІНJОМУ

~

ШАНОВНІ

'Вальний сезон: тут поча:в­ оя З 10 ЛИСТО!ІЩЦа. fііtСЛЯ кані,кул,

було

дисrоnщца,

9

ry

ПРИМіЩеНІНЯХ

ШКіЛЬНИХ

дирек­

rра<ДУси,

+2

rrор при!Пwнив зан·яття. На­

поnереду.

вся

ще

.вчителІ

хворіють. А зи_

мерзну,ть. ма

1

шкОіЛярі

одяг

верХІКІй

у

Прокура­

МLСЬКВИКІQНКОМ, МіЇ.Щ.ІЩЙ

туру,

в

постнови

ІЮІЛJію

вила

ВіідJ.ІіЛ ООІЙ­

ТИ. Нали б4'дУ.Тl> noнQ~i.~JeJJ­ нi заняття

той

·ніхто 'І!ІідJЩ­

може.

не

вLсти

-

.страждають

дорослих

вини ді­

ти.

І

це не є.дин-.а

ти

школа,

Мерзнуть діі­

де холодно.

Великодимерській,

у

сере.ДНіі.х

Нраси.n.іt&Сьнlй

школах, ЯНd JІіД.К.,•юче.ні до опалюв·алЬІНих

З(УМіJЮ,

ливо.

систем

РадГОtеnи

госnіВ.

ж,

заощаджують

Нев·же

доведеться

1

ських ·Та сеJJИЩНОі Рад дечутатів, зверневвв

числе~

обмежевlеть

громаДJDІ,

ІІОЖJUІВОСТЄЙ райовиоrо

скяадве

фі­

ставовище

па·

бюджету, нансове

АТПсажврсь.коrо 1З209 та з .етою збе­ реrулярноrо

реженив

по

іс..

вую'ІВХ маршрутах,

ви­

руху автобусів

Ради конком райовноІ депутатів народних ВИРІШИВ:

1 rруДИJІ 1994

безоо­ uіJІьrо­ вих иатеrорІй иаселеи­ ди1в тиж­ ВJJ. Решту перевезеи.RJІ

ВJІ

платне зrІдио з lсаую­ чими тарифами.

На !Мііrrинr.у

нович

(Локтєв

Р. Ф.) евете­ проводити

водіамн виховну

ГРУДНЯ

по

ту

11

давства

лиnні в разnочався року nід ча~е ооо.ро­ у Брова­ ни Ниm~а. саме у ве. рах. Через 2 роки В. І. року 194З ресні складі у Олексавдров 16З-ї дmооії ЗВілЬНJІВ Ha-

u.re

СЬОГОДНІ ВОНА

чеико

І.)

А.

:коштів

ЦИМ

В. І. Олекоандров n.ода­

«Ст.рофЬІ, ОООЇХ вLрШів обожжеНІИьІе войной». А не. щодавио Віктор ІВЗІИОsич ВЇ<рШа

НОВОГО

НЗ>ПИ'СЗІВ

«Счастья вам, БроварьІ», його нашо­ щтавятивши ~ ріднQМУ місту.

А. КУХАРСЬКИИ, <Науковий Броварсь­

молодший сnі.Вробіmник

Ав-

.JЮГ.о зею.

му­

краєз·на•вЧІоrо

А вокруr змевеют изумру.днЬІе травЬІ,

я.р.ко.огиеннЬІх роз . И ча.рующd запах И .приветлив.о машут .ветви сrройнЬІх берез.

Оболонь и Развиmса,' в rравитНЬJЙ Шевченко, IIepeyJUUІ, дороrи, в в сирени дворЬІ, И овеяииьdі СJІа.воА геиерu Питше.н.ко ... вьr, .В.роварЬІ. Зто все мке ~. Зто Вспоминаю дороrн, те, что кровью пмитЬІ, .Что :rorдa, в с:орок .первом, .rро.х.отwш войиОй. .не спас.лн и Сколько вало м8.11ЬчишекІ -

з

вн.ми

МОJІИТВЬІ,

'lОJІько сила Отч.и311s, с детства милой, родной.

жите­

Нас бросаJІО, хружило .в nекле бурь и пожаров, Но приmJІИ іВ сорок .третьем на твои liepera. Сквозь бонн ерІUШ!ИЬя вел пол.ки Федор Карл:ов, На диепровс.ких просторах разrромвл он врага.

вирішити

Память павших :храикте и в еердцах, и в граните, ЧтобЬІ подвиг СОJІДатский жил вооеки веков. Их ЗІІСJІУІ'И .цевите, в .по..(іратащ люОнте, Rак родиЬІх и tЗИакОМЬІХ, :как своих земляков.

Сколько лет пропетело с той воениоіt порьr?

автопідпри­

СоJІНЦе еветит лучист о, ветер веет меж сосер: ... На дворе снова

Сердце .бьетСJі щокойИQ.

OC@JJІJ,

Счастья вам, дороrие ВІІtІ DЮи БроварЬІ!

Голова райовноІ Ради

Виктор АЛЕRСАНДР()Q.

Л. В. СЛОБОДЯНЮК.

ОБМАЛЬ.

збірку

музею

знавчому

Соловьивwе :rреJІВ н rусТЬІе .дубравЬІ,

ємства.

ЧАСУ ЗАЛИШИЛОСЬ

Броварському крає­

·РУІВав

Счает•в ван, Броварw!

.дJІJІ дотуваиия

діяльності

І. НЕ БАРІТЬСЯ

иомJtозю;н.

рами.

• • •

виділенні

у

журналах

і

ростовськими

ор­

Червоного

газетах

у

Мосн­ НИ'Єва, Rастова, :ви. Владивостока. Пов.Jсть «У Олександрова В. І. опуб­ днепровсм:их ~РУЧ>> ліоована у Ниєві в Політ­ На ;i:or·.J видаві УкраІни. ВLрші .tІа!ПИССІІНО 25 fLЇ·СЕ'Н:•

Праnо-

НагорQДжений

питання надання АТПдо. 1З209 .практи'ІJІоІ

ПОДУМАRТЕ

в

деаюм

совому вІддІ.пу (С011Іи-· тис.

них

окуnа.н11lв.

в1д

зусr,рів

стрГі.

Районному ФІ.иан­

4.

М!.сто

~pe:t!lory

.кори. лів району, акі стуються пІJІьrами.

Ю'ДЕ ЗБІЛЬШЕНО.

вій­

1941

законо­

ст-осовно

У

ні

робо­

виковаввю

вимог діючого

. ШЛЯХ

ВеликІй ВІтчизняНl.А

З. Зобов'азати адмl­ АТП-1З209 иlстрацію матично

бойовий

FlOГ{)

ди по зору Іздитииуть безоплатно щодеиио. ·

ПРОДОВЖУЄТЬСІЯ.

з

вете­

Олександров,

ран 16З-ї дивtзії.

ава­ СJІідок лІ.квідаці'і рії на ЧАЕС та lввuі­

по нищо

ви.стуnив

промовою і nрочитав вл;ас_ ні ві.рші талановитий ро­ сійсьКИЙ поет Віктор Іва­

виа­

lввал:ідами

стали

РОНУ

НА,Д

вари.

що

району,

жвтеJІі

120

Ромев­ рова 1 Rутузова етріJІець­ с:ьво-.RвІаськоІ коІ АJІВlзіІ, па у вересиJ 1943 року ВИЗВОJІJUІа .Вро..

вІйни, Вітчизияноі у.часuикн бойових дій,

НА 1-ше ПІВРІЧЧЯ

СТАНОВИТЬ

183-І rвардійсь.кої воІнів ЧервОио­ ордена Леиmа, ораворвоі, орденів Суво­

ВеJІИКоІ

Іивалlдн

2.

НА НАШУ ГАЗЕТУ

ВАРТІСТЬ

реrулар­

дtючвх

ивх маршрутах латний вроУзд

ПЕРЕДПЛАТА

15

ПО

3ДІЙСtІООВ8ТИ

року,

"новоrо життя•t

АЛЕ З

DО'ІИ­

Щосереди,

німецько.фашвстсь.ких за­ відкрито rарбви.ків 6у ло ва честь вам'JІ'ІІІВЙ аиак

ра. трьома орденаJМи ВіТ· трьома війни, чизн:яноІ орденами ЧервоноІ ЗІрни, медалями. НиНІі прожаває дРУ­ у Рост.ОВі-іНа-Дону. куватися Іnочав у 60-х ро­ ках. Автор багатьох нари. (11В та віорші•в. опублінова­

знову

Це

нали з

виnадок,

Враховуючи .проаозн­ сіль­ цlІ · виконкомів

помоrи

ноора­

Са.неп!ДІСтанція

РАНОНУ

ваю'ІJІ а

ЧИТАЧІ

1995

О ЖОJІ1ІІІЯ цьоrо року у 50-річ­ ході еваткува.иия чв визволеивя УкраІни віД

НАСЕЛЕННЯ

всІх

опЗІЛю­

саитех.иі.ка,

RATEГOPIR

народних

договірна

• привіт з Ростова

Бойовий

ПІЛЬГОВИХ

ПРОІЗД

1.

ре-

гарший

проведений ку

ра!АонІ.!В

облас'ІІі чергове защца.кня Ниї·вс.ькому у пройшЛQ

у.мовах.

малЬІНІИХ

МЮІНТ,

м-ісяць.

дять раз в

БЕЗОПЛАТНИИ

ПРО

Ц1иа

До бО-річчя Веди"ої Пере.мо?u

райва"он"о.му

Між­

~аєтЬІСя

тави,

nроен.тну

Батьки

докумеН'М!Цію.

через

дітей

ВІДомо,

реопlраrорцї

рювання

нІ;зацію .ТешtИХ ІІІО'іЗДОК ·ПО У.краі•НІі, де представники І.Jн­ черпають rюсольств еканОМІІ. ч.. формащію про Н•иЙ ІЮТОнціал нашоІ дер­

питакня

порушували

ми

тому

році,

минулому

в

в! ТЬ ОДЯіГНЄ-НІі Причина дуже ваrо-

за

разраХОВJУється

вчаQІЮ

А 3ими ще

школа

на те, що

І

жимі.

ХОJІОДНО.

.Nil

ре­

що орга­

Сліід сказати,

nІ.цключені ної котел.ьКІ, nошуко­ до теnломеf)€Ж!

му для .неї теп.ІЮВому

.вони

на аподі.ватися, що стануть 1 плІДНими.

автоном­

маємо

не

Мож­

Броварів.

ВІ.цИНЗІМИ

Ноба,

тор ШІtОЛИ -що

шилися

канад.

. •виявили

іноземЦі ли­ SДQаО\ЛеНИМИ •ВіД­

ЦіЛому

У

сцівро­

у

зацікавленісrь

б!тництві

зоощді

на

же

Тут

бокам.

РІШЕ/ІНЯ

сдовакн.

че~и.

ці,

неодоозн:а•ч­

Розумdючи не враження. іНО­ уніналь·н1Ьст.ь, його на що земці поба•чили, n1дцриємс'!1вІ потрібНі ве­ ликі НІОШТИ, ЩОб ІВІ:mе'СТ'И його із кризавого стану; в ЯКОМу

,Nq 99 (8580)

ГАІЕТА іРОВАРСЬКИХ МІСЬКОЇ ТА РАЙОНМО1 РАД ІАrQІІІІ ІЕЛJТАТІІ

смалося

ІНИХ

8

СУБОТА, 3 ГРУДНЯ 1994 РОКУ.

Про nерший

Посольства

{ес

Газета виходить 17 квітня 19З7 .року.

рад­

зро­ nа­

ЦІ. школи

закрити?

Н. ГАМАЛІЯ.

фіналі­

У

ще дві

ІМ.а!І(,

збірні Минулого ~ИЖЮІ в. Місь­ шахово-шашково­

кому

му

клубі

на

nівфіналЬІННх

в!.дбіркови.х особисто-.ко­

мандних змаrаннях

хів ІНа

ку.бок

У"fІіі,В.QьКОЇ

ЛИС.Я

Ще

із w!Q.л .Nv 8 ІН'.ЗІ.І1kтки і 9. Честь .nершоІ буду:N> за­ 1 Сашm хищати бра(fи АндрІй АІН!ісови, Юра Яр­

ша­

мі.ста серед

МОЛОДі

Д&і

з

іВНЯВИ­

КОМСІ!НДІИ-фl-

Ігор Жих, Яна При­

ІМа і Наталка (залас-НІ! ко Дубина. брат

С'І'релшен­ Сашко сестра 11

ДОJJИНСЬНІі);

другої

Ганна Вітя і Ноля ВІ­

і Швед tрина НушНір. а також

Бон.rVЗІрі, Жакуоов PytCJJatН Нелей­ Діма (.запаскt Небещан­ Арту.р Іfі,ков, Діма лик

сьюіА,

і

АлЩQа

ПІJ\Лев-

Cynen і Віталій ський, ДіІма Умен). пів­ А •На закіІНчення

Женя Су,uеї, Альоша flід­ а

т~пу­

Ру.С..іІа!і

левс.ький. !ІЮВ,

Та!'ОЖ

Пр{JДСПННШ·

т.рене.р..ВІШЛЗJДЗtЧ

ді.ма .М 3 ни шкоди Мат­ Сашко Гонч:а.ров, ВіЄІНІКо ;І Андрій ІгНІаТІ!ПІ{О.

ДЮСШ броварської Ко­ Ге-ннадійович О.Леr

На .початку грудня ВЇJД­ зма· фіJИЗtJІьні буду.ться

nровів · сеанс од­ шахів. з иоч.аонюї rри вів сеансер ЦЬQrо разу

ГСІ)ННЯ •на вже

близ~ко nроти nоєдинок ріаиих ЗО юних ша.х.істів

Ш!ЮЛЯрів.

фLнальних з

тур91РJ.в

учасниками

ЗМа!Га!НІЬ

d

з.нову

l!ОІСтя.ми

репанов

ШКіЛ,

мз.

rоло&НИМ

8

Ч!ИНОМ,

9.

Тут віДЗНачилная Мико­

~ 131JJШ', брат-" аt.~Ій

1

в

11

ПУб<}К, цікавому

ІЩ)Му

кашим

Отже,

ЮНИМ

ПОДІаІf!О

на уttасть

затюн

ту•рніір!.

бажаємо

ХЛСіІJJЧИК&"\'1

дLвчат.кам досsrтн ШИХ результатtв за і

хоро­

ma.xl..!t.

ннцею,

В. АРЧ.АКQВ.


3

Субота,

8

стор.

2

сН О аЕ

року.

1994

грудня

nі...Нпсм•

18.25 Програма ТБ Ірану 19.00УТН 19.15Творче об'єднання •Г[Юмада•

ГІj)ВДставляє:.·ДОб~и знак•,

•Б.nюкче до ди1а•, •Візктна картка•, •Маю nраво• · 20.15 Сни напрокат. Андорра 20.35 Порад~оtт~лераді9реклами

18.30ТІJІКеріал «Дика Роа.

18.55 ЗагадІСи історІї. Частина 1-

21.30Вокна

19.40 ~ІрИ• кuка 20.00 новини 20.40 Зустріч з О. І. Солженіциним 20.55Гаn 21.253агадІСИ історії. 'Іастина

20.40 Н. до6рані11, дІnіІ 21.00У'tН

.О~rія·

7.00ВІСТІ

родного артиста Украіни Ф.

7.20 Потрібні ... Потрібні 7.30 Час ділових людей 8.00 Всесвітні новини Ей-Бі-Сі 8.25 Кліп-антракт

ОСТАНКІНО

. 22.40Телегра ·5+1•

22.30 СІТ -З

2-

22.05 Кабаре •Всі зірки• . 22.52 новини · 23.00 Нові обивателі 23.30 Авто-uюу фU.•м сІ(рамнмЦІІ сРу6ІНІІик• 23.52 Прес-експрес і••• • (0A8QI(a кІновІдеостудіІІ) 23.25 На • Таврійських іграх-. Сергій УТ-2, УТ-З І канаn cPOCitl• Шматок 6.30 Формула- 730 23.55УТН 0.05Італійські пісні у виконанні на­

22.00Сь0І"одні на сьогодні 22.05 •Швеція сьогодні•. Фільм З

23.00Вікна

8.00 Мультсеріап сТono Джіджіо• · (Яnоніа) 8.25 Тenecepl811 сДнка Ро38• 8.52 НОВИНИ (з сурдоперекладом) 9.00 Що? Де? Коли? (09.52 НОВИНИ)

_

20.00 •ИтОІ"И• з Євгеном Кисельовим

10.10 Tenecepiu сПасЬІ&fІіtІ­ квітоса npиctpaeYI •· Ш сері• . (Венкуепа) 11.00 Відео~ндрівка. Машиною

12.40 Худ. фІА ... сЛеrенда·=п"'ро-=--ФРеНІІі КІнr• 14.10 35 ХІІМЛИН джазу 14.45 Худ. фІл... сМій новнйпарrнер. 16.30 •Чорнобильські нотатки·· · фестиваль вітрил 16.45 Xy,t~. фІльм с036роєний ІІJУЖе

17.40Телеrазета

17.50 Ефіравтоторг 18.00 Мул•1фІп~мн 18.50Телегазета

19.00 ПрgГJ?Вма с-тудії •Рада• (Діло­ вин ВІСНИК. Міая •СвП"ло на

Сходо• nредставляє цикл пе­

поАмериLU

18.00 Ай· Тt-Ен. Міжнародний огляд (Велико~танія) 18.30 Мул•тсе 811 •Воn•трон- 38·

небезnечний•

хнсник

1 8.25 Музичний nузогрій 18.50 Юрій Шевчук у Києві 19.40 МультфІп ... и 20.00 Гумористична ПРОf"рама .. міс·

редач «Обличчям до світла•. · Діловий вісник)

ті вооота•)

100 сер/а (Венкуuа)

«ТП-А-ТП»

10.10Телегазета

9.00 сП ата n'яmиЦІІ. (МеланхоCTYlliЯ сГРАВІС• лія)•. Худ. фільм (Німеччина) 20.05 Бістро.~іравіс• 10.35 Телегазета 20.10Торгінформ 10.40 СелЯнське питання 20.20 Муль1фІп~м оБабар•, 13 сер 11.00 ВІСТІ 20.50 .. намедни• з Леонідом Пар11.05 Ділова Росія ( 13.00 ВІСТІ) · феновим 13.45 Короткометражні худ. фільми 21.30 Музичні вщомості (ТРК •Золо­

«IC1V» (Аоіі-СІ-11-В9 9.20 Темс:еріu «Морена КnaJ8•·

21.ІО.!Уд. фІл.,. сКруrівнр-1• 22.,2() Худ, фіп.Мі6іпа М@

_7-й КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАП 8.~ Худ. фU..м с06ите6 aнren•e•

оХСNІОСТJІКИ•, «КР,ей3і•

сПоwук WIIIIXY•

22.45 Худ. філ•м «Викуn• 0.15 Муз. ІСЛіП 0.25 Худ. філ•м сАр6апет•, 32 с

··~

. • . .ФВІ;ЮІ!ИМ . ·.

0.10СІТ-3

0.15 Про-відео

8.30Деrеша

5.30РАНОК 7.52НОВИНИ

19.55 Худ. фіА•м •Ііом21.30 Телегазата 21.45 Рекламне агентство • Тоніс• 21.50 Худ. фіА- сДракум•, 1 с. 22.20 Ро3ІІІЖ&ІІ•нміі 'ІUВСеріаІІ

7.05 Му;,.тфІА.Ми 7.30 Граціівід~Гравісуо .. 7 .5О •Намедни• з ЛеоtІідОМ Пар-

23.05 Худ.фіN.м. ~-6». Scepia. Ч. 2

_

течко»

99 ( 8580)

сМІоскІІмора.кмй кіт• 19.50 Рекламне·аrентство • Тоніс•

ТРК «ГРАВІС» (35-Й КАНАЛ)

.

.МІ

19.40 Мум.тфU.-

НІчнмА 1Сіно31111 nреjІjспІІІІІІС" нО.инки відео - !ІУд. фІА ... сРо388ІUІ•)

Пуа ро•

•Цезар Нерон•

.

21.35 Порад~оtтелерадіореклами 21.40 ·Версія• 22.00 Ай Пі Киів рекламує 22.05 Ynepwe на екрані УТ. Худ.

Мустафаєва

19.30CNN 20.00 САМ собі мандрівник 20.25 Візитка 20:30 Світовий детектив. •Еркюль

17.52 новини <з СурдопереttЛаДОМ 1 18.00 Година пік· ·

JIJ 8

22.20 Бiq;rpo •Гравіс> . . 22.25 ХуД; фіА•м сГСNІиА'ІС~мос• ... ·<<. , .. 23.50Торгінформ . о:оо Студія ·~• !ділО!ий віСниІС.

18.00Телефільм

16.20 Моподіжний серіал сЕлен і

Ж И ТТ

20.зо ІнфармацИна r1рС)ГрІМа .. crr-зo. 21.00 Xv11. філ... о Мій новий naprнen.. ,.. 23.25 Свожина 23.55 Худ. фіnьм •Обnиччя•

Іту•

19.00 Мул•тсеріаІІ сТрансформерм• 19.30 ·Я-очев~. За. матера­ лами аматорських вu:\ЄО3ИОМОК

9.30ХуІІ. фільм •Арбалет• ЗО 31 с 10.20 Мультфільм сФуубоn.~ 3ЇРкн• 18.00 Мул~тфільм сГалактичнии екс­ nоес 999., фіnьм 2. ч. 1 19.15 Худ. філь., <•Арбалет., 32 с

20.20 Tenecepiu «Морена Клара•. 101 сері• (Венесуела) 21.15 Ай· Тt-Ен. Міжнародний ОІ"ляд (Великобританія) сПіІdонаріІІ квітоса nристрасті•. W6 сері

21.30 Телесеріал

ВІВТОРОК • 6

-

ОСТАНКІНО

УТ-1

8.00 УТН 8.10 Перехрестя 8.45 Худ. теп,ефільм сДона Бейжа•. 17 серія 9.40 Доброго вам здоров'я. Що таке ендоскопІЯ?

10.25 Мультфільм оЯкщо падають 10.35

зірки» Шкільний екран. 9 кл. Фізика.

Теплові двигуни о екологія

10.55 «А без Подолу Київ неможливий ... • 11.40 Шкільний екран. 11 кл. Українська література. АНдрій Ма-

лишко- поет, пісняр

12.05 УТН 12.15 Концерт •Рок-н-рол на руі. ·нах•. Частина 1 12.45 Худ. філ•м сКрамннЦІІ сРу6Інчик• о .•• • 14.40 -15.401-fаЦональнаакадемія наук Украіни. Елео<тронна ком-

п'ютерна газета ·Все-всім•. Ві-

деоінформаціА і реклама. Комп'ютер.аінформаціяабонентам

16.00 УТН

1 6.1 о Для дітей. •Диво з Андріїв ки•.

Частина 2 · 16.40 Освітній канал для школярів. Лауреати Нобелівської пре-

мії.І. Бунін. ·На всі руки майс-

тер•. Вишивка 17.25 .дя собі заспіваю ... • Заслужена артистка Украіни Клара Лабик 17.45 Фуrоол плюс 18.05 Хто допоможе книзі (видав-

5.30 РАНОК 7.52 НОВИНИ 8.00 Мультсеріал о Топо Джіджіо• (Японія)

8.25 Телесеріал «дИка Ро3а» 8.52 НОВИНИ (з сурдоперекладом) 9.00 Ти пам'ятаєш. товвришу... 9.30 Народна музика 9.52 НОВИНИ 14.52 НОВИНИ 15.00 Веселі нотки 15.30 Чарівний світ, або Сінема 15.52 НОВИНИ 1б. ОО Джем 16 _20 МСNІодіжннй серіал сЕлен і nідлітки•

16•52 Світ сьогодні 17•00 Таємниці Старої площі 17•30 Загадка СБ 17·45 Хто є хто. ХХ вік. Ж. Кусто 17.52 НОВИНИ (з сурдоперекладом) 18.00 Година пік 18.25 Темсеріал сДнка Ро38• 18.55 Тема 19.40 Вечірня кuка 20.00 НОВИНИ 20.40 З перших рук 20.50 Пісня-94 21.35 Худ. фільм сПо Таrанці хо-

д.т• танки•

23.00 НОВИНИ 23.10 Канал ілюзій 23.52 Прес-·експрес

16.15 Здорово живеш 16.30 На ВсесВІТНІЙ шахов,..; оломnоад; 17.00 Безшумно лщери 17.30 .. коно у грудні• 17.40 Студоя .. укртелефольм» представляє: .. ностальГІЯ» 18.15 Всеперемагаючий голос ВІРУК>'ЮГО

18.45 Київська панорама 19.05 Візитка. Оксана Марченко 19.1 О ·Приват- ТБ· представляє: •дітвора•

19.30 CNN 20.00 Візитка 20.05 Сезон 20.20 ·Приват-ТБ• представляє: .. ноВИНИ з-nІд парти •. •Реn-обійма•. •Легенди давнини сивоі•

21.25 Вікна 21.30 Візиr~а 21.35 Зворотний зв'язок 22.00 Відеозвіт про роботу другої сесіїВерховноі Ради Украіни 23.00 СІТ -З 23.1 О Худ. фільм на uwi 38МО8МННЯ 0.45 СІТ -3 0.50 Про-відео

23.50 0.00

Торпнформ Студоя "Рада• (Д1ловии вос­ ник. Нічний кіно3ал nредсrав­ nяє новники відео - худ. фільм еС тежкою від'ІВю•)

ТРК «ГРАВІС» (35-Й КАНАП) 7.05 Бістро •Гравіс• 7.10 Киів політичний 7.30 ГрацП від •Гравісу• 7.50 •Итоги• з Євгеном Кисельовим 9.00 Реклама 19.05 Ьістро •Гравіс• 19.10 МультфІп ... о;Мій друr Мар­ тнм•, сЛоwармк•

19.30 ЕконоМічна nрограма •Пара­ 20.00 20.25

графа (ММЦ-Інтерньоос) Музичні відомосто (ТРК •Золо­ ті ворота•) •Нацедни• з Леонідом Парфеновим .

21.00 Худ. ~сНа6ереJІІСНа ~ 22.30 Бістро •Гравіс• 22.35 Ре~Спама 22.:..0 Киів політичний 23.00 Нариси з кінофестивалю ·Мо­ лодість»

- - - - - - - . " . - - . " . - - - - 23.50 Бістро •Гравіс• 7 -й КОМЕРLUЙНИЙ КАНАЛ 23.55 Реклама 7.50 Телегазета 8.00 Ефіравтоторг

8.30 ~~~~~студіі•Рада•. діло9.00 телегазета 9.10 Худ. Фіп•м сНічоrо ВТJ8'18тн• 10.35 телегазета

0.15

Худ. фільм «29-іі КОІІіІІо

7 .ОО 7.15

Музика в ефірі Експрес-інформ (щоденні но· вини економіки)

ссЮТаР-ПЛІОС>> ·

7.30 Т елесері811 сКур~~чий буnь­ йоно,

7 с.

7.45 Телесвіт (огляд новин зару· бІжних телекомпаній) 8.05Худ.фU..м

10.15 Сцена Європи 10.45 Музика в ефірі 11.00 Програма радіостудіі ·ЮТаР• «Новий світ»

12.00 CNN. Новини 12.30 МультфU.ьмн 13.00 Кінотеатр~. іІен•,

«Комісар Му.

3 с.

14.10 Юнотеатр Т&-6. с~АІІ!Іtн Ге-,

1е.оо ~.=і..н.,т\t>·

8.05 Хочу ще! а.;; Худ. фіА ... «Wicn стволів, чо-

тмрмока•

19.30 Мул•1фІп•мн 19.50 Прес-анонс 20.00 Експрес-інформ (новини еко20.15 нМоуМІл~тфи)Іп•мн • 20.35 Телесвіт (огляд новин зарубіжних телекомпаній) 21.00 Т8118С11р/111 сНапорозі ночІ•.108с' 21.30 НОВИНИ УНІАР ··.·.···· 21.50 601" та багатий 22.05 Економічний дайджест (огляд

10.00 Свіжина 10_30 Худ. філ ... сОблн .... я• 12. 15 •Чорнобильські нотатки•: УТ-2, УТ-З j канаn «POCitl» 17.00 Мул•ТФU.•І>Ін фестиваль вітрил 17.40 Телегазета ництво »Основи•) 12.30 Худ. фU.ьм сЖІнка вбі-у• Ефіравтоторг 17.50 Формула-730 6.30 18.35 Три роки Збройним силам 18.00 Інновація 15•00 д. ХарИТонов представляє: 7.00 ВІСТІ України зірка •Рено• . 18.55 Телегазета 7.20 Потрібно ... Потрібні... 18.50 УТН новин економіки і бізнесу) 19.00 Програма ~діі •Рада•. (.Цикл 15.25 Худ; фільм сЗакоханІ• 7.30 Час ділових людей 19.00 Кубок Євроnи з баскетболу. 16.50 •Киівкіно» представляє: Олвк- 22·25 Худ.фU.ьм •ВизнІІннА J!МННим• проГQВм МВД •Без війни вій8.00 Всесвітні новини .Ей-Бо-Сі .. киів-Баскет•- •ФідефіНОВИНИ УНІАР (нічний випуск) 0.05 сій )Каркав на•. Діловий вісник) 8.25 Військовий кур'єр нанц• (Швейцарія). У перерві ТОНІС. СТУlІ.ІЯ «ГРАВІС• 17.30 МультфІп•м 8.40 Телегазета -19.35 Фінансовий огляд « 18.00 Посольства в Украіні пред20.05 Бістро ·.rравіс• 10.40 Селянське питання 20.35 Поради телерадіореклами 9.00 Телегазета . ставляють: Китай 20.10 Торгінформ . 11.00 Е'";ТІ 20.40 На добраніч, діти! 9.15 Муз. nрограма 18.30 Променад з С. Пєнкіним. Ч. 1 20.20 Грації від•Гравісу• 11.05 Ділова Росія (13.00 ВІСТІ) 21.00 УТН 9.30 ~ульТФЇІ!~м сП_ро беrемота на 19.25 Чарівне дзеркало 20.40 Біржа нерухомості 13.45 Спасіння 911 21.35 Поради телерадіореклами ом 11 «Ну о нехам• 20.50 •ИТОІ"И• з Євгеном Кисельовим 19.55 Параграф 15.00 ВІСТІ 21.40 Блок-Нот 9.40 Рекламне агентство • То ніс• 20.30 Нф()рмацjйна програма .crr-30» 22.00 Торгінформ 15.10 Музична мозаїка 22.05 Тележурнал .. право• Худ. фільм «Арбалет•, 32 с 9.45 · голос один світОдин 21.00 22.10 Худ. фільм «Мисливці 38 22.50 Ліrературна класика на екрані. 15.20 Худ. фільм сЖере6ець-nус10.20 Муnьтфільм «Галактичний 21.30 ·Три І(). монсrрами•. тун о (Австралія). 4серія Худ. тепефіл..,. «Три роки•.1 с експре:с 999•, філ~м 2, ч. 1 22.05 Х/фсWісnс:тволів,чотнрнокu 23.35 Б1стро •Гравос• . 15.50 Там-там новини 23.55 УТН . . !МШ. . Х.VА..!~іі.м.t.йІІН.J!9М.t,l.~...... J!MI§Ji.l}f!J:Q.~LQд.t;!fL............_..__ ...-.~.:~.. §'P~.':~eYJ<~.!-1!~!!.- ..... -·· ........l,~AQ..ПQQ!...:. ....~·-··············--·· ··········~·······--·~~;~.~. . ~У~: . «!!'!'.~~.!'.!;.~~~............--········

;··------ёіР~

•. 7 _____

8.00УТН

9.20 9.40 10.25 10.35

Фінансовий огляд Худ. телефіл~м еДома Бей­

:ока•. 18 серія Уроки ФРанцузької мови. Урок 14 · евнаю. РеальНстьнеможливого Мул•тфіл~м сНе6есннй дар.

Шкільний екран. 11 кл. Осно­ ви інформатики і обчислю­ вальної техніки. Мова програ­ мування Паскаль 11.05 ~екран. •Бог і Ми• 11.40 Музика Украіни 12.00УТН 12.10 Концерт •Рок-н-рол на руїнах•. Частина 2 12.35 ХуІІ. телефільм сТ ри роки». 1 с 13.40 Благо 14.40 -15.40 Нацjональна академІЯ наук України. Електронна ком­ n'ютерна газета •Все-вам•. Ві­ деоінформаціА і реклама. Ком­ п'ютерна нформаЦя абонентам 16.00УТН 16.10 Мул~тфільм еДомовий і rосnо­ даркао

16.20 Канал •д• 16.50 Освітній канал ДЛЯ ШКОЛЯРІВ. · Шота Руставелі. «ВИтязь у ти гровіи шкурі•. • У ста рода в. ньому Києві•

17.40 Шахова магія 18.10 Осінь політиків 18.40 Синтез 19.00УТН 19.15 Запитуйте- відповідаємо. 19.35 Є. Станкович. Соната-покколо 19.45 Економічний огляд 20.05 Парламентський канал 20.35 Поради телерадіореклами 20.40 На добраніч, діти! 21.00 УТН 21.20 Футбол. Лога чемпіонів. •ди­ намо» (Киів)- •Баварія• (Мюнхен). У перерві -тираж лотереї •Укрлотто,. 23.20 Футбол. Ліга чемпюнов. »Бар­ селона• (Ісn:Jнія)- .. гетеборГ» ( ШвецІ<І) У nерерві- УТН

ОСТАНКІНО

Анrломовний блок

7.30 Ен-Бі-Сі. Випуск новин 8.00 дй-lі-Ен. Міжнародний огляд 8.15 Економічний ОІ"ляд США

Украіномовний блок 8.30 ·Я-очевидець-. За матеріалами аматорських відеозйомок

9.20 Телесеріал сМорена Клара•. 101 серія (Венесуела) 10.10 Темсеріал сПасіомаріІІ~~)••• 146 c"ni• каmса(Ве. --·1.1.00 Кіноекспрес 18.00 Ен-Бі-Сі. Виnуск новин 18.30 Мул.тсер/811 ~Воn.трон . -кнсннк Всеса•ту• 19.00 Муnьтсер/811 с Трансформе\о 19.30 Вибір у житті. м~ний огля, 19.55 Діяльний стиль життя. Форми

ділової активності

20.20 Телесеріал сМорена Клара•. 102 серія (Венесуела) 21.15 Ай- Ті-Ен. Міжнародний ОІ"Ляд 21.30

(Великобританія) Телесеріu сПасіон арі•

-

квітоса пристрасті•. 147 серія (Венесуеnа) 22.20 Міжнароджй еконамнний оп~ 22.45 Фінансовий огляд 23.00 Ай- Ті-Ен. Міжнародний огляд

(ангnійською мовою)

. .?~§ ПRQfQ.9M.I'!д!m.~tli!-Ш.'iQ.I5-.

__1

УТ-1

8.10 8.25

«lcrY» (Ай-СІ-ТІ-ВІ)

. •. ·.

16.15 Cej:IIIJI Рм ~~НІUі• 15.45ТБ-6. ПОСТ~м~<щі.новини 17.00 ·ЮТаР.. ДобрИи.в&іір 17.05 Сцена Європи 17.35 Худ. фU.... . • . · · .·• 19.15 •ЮТаР•. Доб!»Ій ~ір 19.20 ТАН (Т елевізійне.аrентство нерухомості І

«УП-А-ТЕТ»

Мультфільм «Галактичний експрес 999•, філь .. 2, ч. 2 18.40 Програма телеканалу .. ні­ мецька хвим•: Європейський калейдоскоп 19.10 Телегазета 19.25 ІнформаUJЙна nрограма Бі" Бен 19.30 Худ. фільм «Арбалет». 33 с 19.55 Рекламне агентство • Тоніс• 20.00 Худ. фільм «36ir обставин • 21 .ЗО Телегазета 21:45 Рекламне агентство • Тоніс• · 21.50 Худ. філ•м сВодій о 23.35 Розважальний телесеріал сПоwук wляхуо. 19 серіІІ 0.00 Х/ф сПостріл 3З селом• 1.30 Муз. кліп 1.35 Худ. фільм сАр6апет•, 33 с.

18.00

8.00

Мультсеріал сТопо Джіджіо• (Я,...ніІІ)

8.25 Те, ... серіал «дика Роза• 8.52 НОВИНИ (з сурдоперекладом) 9.00 Клуб мандрівників (з сурдопе. рекладом) 9.52 новини 14.52 новини 15.00 Подивись, nослухай 15.20 МуатсеріаІІ сІІітаю'Іий буди-

-•

15.52 новини 16.00 Тін-тонік 16.20 Моподіжний nІдпіткм•

серіал «Епен і

Сен-Жермен• (Франція)­ •Сnартак• (Москва). У пере­

рві- 22.20 новини

Прес-експрес Футбол. Лога чемпіонов. Огляд 7матчів

УТ-2 і канаn «РОСІІ'»

6.30 Формула-730 7.00 ВІСТІ 7.20 Потробно. Потрібно .. 7.30 Час долових людей 8.00 Всесвотно новини Ей-Бо-Сі 8.25 • Неводомий ТеннессІ Уільямс• 9.10 Ранковий концерт 9.25 .. уроки Ворменої•. Водеофольм 10.10 Мему~ри. К. Ваншенкін про О. ТвардоІjськооо Телегазета Селянське питання . ВІСТІ

10.35 10.40 11.00 11.05 Ділова Росоя (13.00 ВІСТІ) 13.45 Короткометражні худ. фільми «Батьківський день», onponaщacnpaaa•.

5.30

РАНОК

15.00 15.10

7,52

новини

15.20

руючого

18.55 Київська панорама 19.15 Док. фільм •Катерина• 19.35 Худ. телефіn•м «Санта-Барба­

16.!;02 Світ сьогодні 17.00 Телерадіокомпанія •Мир• 17.40 Погода 17.45 Хто є хто. ХХ вік. Є. Патон 17.52 НОВИНИ (з сурдоперекладом) · 18.00 Година пік 18.25 Телесеріал сДнка Ро38• 18.55 •Я тебе присеячую в кохання ... • М. Караченцов 19.40 Вечірня казоса 20.00 новини 20.40 Вісники 21.20 Футбол. Ліга чемпіонів ... пар!

23.20 23.30

15.50 Там-там новини 16.05 Свято кожного дня 1б. 15 Звичайна сnрава · 16.30 На Всесвітной шаховій олімпоаді 17.00 Панове-товариші 17.15 Клоп-антракт 17.20 Господар 17.50 Телефільм .. справа Бейліса• 18.25 Всеперемагаючий голос ві-

ВІСТІ Музична мозаt<'І r. 'Уд•rн ··Рос r

ра»

20.30

Студія «Укртелефільм• пред·

ставляє: •Кордон•

21.05 •Хіала• пропонує 21.15 Кримінальна хроніка тижня 21.45 Вечірній концерт .22.00 Відеозвіт про роботу другої 23.00

сесіі Верховної Ради України Молодіжна студія. •Нон-стоп рандеву•

7:-й КОМЕРLUЙНИЙ КАНАЛ 7.20 Телегазета 7.30 Програма студії •Рада•. Діловий вісник Ефіравтоторг Телегазета

8.00 8.30 8.40 Худ. філ~м •М'яке вбивство• 10.10 Телегазета 17.40 Телегазета 17.50 Ефіравтоторг 18.00 Му/І'ь1фільмн 18.50 Телегазета 19.00 Програма студії •Рада•. Діло­ вий вісник

СТУlІ.ІЯ «ГРАВІС»

20.05 Бістро ··Гравіс• 20.10 Торгінформ 20.20 І оживають ляльки. с. 1 · 20.35 Киів політичний 20.55 Параграф (ММЦ-Інтерньюз) В.•) 21.25 • Таврійські ігри• ( •В. 22.20 Торпнформ 22.30 Худ. фільм сГnухоманьо 23.45 Бістро ·Гравіс• 23.50 Торгінформ 0.00 Студія •Рада• (Діловий віс·

ник. Нічний кіно3аІ1 nредстав­ ляє новинки відео- худ. філом •Воїни»)

_ТРК «ГРАВІС» (35-Й КАНАЛ) 7.05 5r."1

r),"•

Г,К1ВІ''

7.10 7.35 7.55 8.25 8.30

Мультфільми Грації від •Гравісу• Європейський калейдоскоп Бістро •Гравіс• Економічна програма •Пара·

графа (ММЦ-Інтерньюс)

9.00 Реклама 19.05 Бістро •Гравіс• 19.10 •Итоги• з Євгеном Кисельовим

20.20 Музична програма •Таврій-

ські ігри-94• (.Поліція мора-

20.50 21.10 21.15 21.20 22.00 23•30

лі•) Постскриптум

Бістро •Гравіс• Реклама

•Червона шаnочка• Худ. фІn•м «ОфіцІант з :юло-

~юфлтавк~~:ерапія і сьогоден-

6.20 НОВИНИ УНІАР 6.40 ·ЮТаР•. Добрий ранок 6.45 Ранкова зірка 7.00 Музика в ефірі 7.15 Експрес-інформ·

7.3о !епесеріал «Курячий бульионо, IJc.

7.45 Економічний дайджест 8.05 ТАН (телевізійне агентство · нерухомості) 8.15 Худ. фіnьм «Сннита коханці• 10.05 Мул~1філ~мн 10.15 Ринок (бізнес Європи) 10.45 Музика в ефірі 11.00 Програма радіостудіі ·ЮТаР• •Новий світ•

12.00 CNN. НОВИНИ 12.30 Муnь1фільмн 13.00 Кінотеатр ТБ-6. о Комісар Мулен»,4с.

14.00 Юнотеа/.ТБ-6. Клод Лenoow: у нднтио « вага, 0.00 Бістро •Гравіс• 16.00 Знято! .. (МТВ) р 05 о Рея Бредбері. оМарсіаСеріал 16.15 _________ . • __е_кл_а_ма __

ня. (ПРОf"рама надана ММЦ-

19.00

Інформаційна nрограма Біг

Бен

19.05 Телегазета 19.20 Худ. фіnьм •Арбалет», 34 с 19.40 Мультфільм о Телевізор кота Леоnоn•да•

19.55 Рекламне агентство • Тоніс• 20.00 Худ. фіnьм сМіс•кі nоАрGбицо•

21 .15 Телегазета 21.30 Пташиний риноJ< 21.50 Рекламне агентство »Тоніс• 21.55 Худ. фіnьм сДракуnа», 2 с. 22.20 Розважальний телесеріал оПоwук wляху•, 20 с. 22.45 Худ. фіnьм оЗнахар-чудотво· рець•

0.15 Муз. кліп 0.20 Худ. фіnьм о Арбалет•. 34 с

Інтерньюс)

НИНJО

«ТЕТ-А-ТЕТ»

8.05 8.25 9.00 10.45

Музичний nузогрій

•Три Ю•

Худ. фільм «Бики дартонаt

Посольства вУкраїні пред-

ставляють: Китай

11.10 Худ. філ~м «Деся.n. негрмнят• 13.15 Гумористична програма ·Міс· течко» 13.45 Худ. фільм сЛюди і манекеииt. 1 і 2 cepfi 16.10 Музичний nузогрій бо

16.30 Худ. фільм оПрохондіада, а Боr на місці• 18.00 Променад з С. Пєнкіним. Ч.2 18.55 д. Харитонов nредставляє: зірка •Рено» 19.25 Док. фільм «Більше ЖИТТЯ» 19.50 ~ хвилинджазу 20.30 Інформацій"а nрограма .. сІТ-. ЗО•

21.00 Худ. фільм 22.50 Пост 23.25 Худ. фіІІ.І>м

о Бики Дартона• •Стріnьці•

«ЮТаР-МЮС»

4.00 4.05 5.40 5.45

·ЮТаР•. Добрий pat<OK Худ. фільм Музика в ефІрІ ~елесв1т (orлqдн:!SV1H З.:іру­ С'·r-+-.~,~1)( T(~Лt-~I<'QMП:Jr11l1

6.05

Аf·І н ,(., .... ,-~

1

16.45 ПОСТ -музичні новини 17.00 •ЮТаР•. Добрий вечір 17.05.Ринок (бізнес Європи) 17.35 Худ. фільм 19.10 •ЮТаР•. Добрий вечір 19.15 Муnьтфільми 19.25 Мир Вам' 2О.ОО Експрес-інформ (щоденні но­

вини економіки) 20.15 Мультфіл~мн 20.30 Телесвіт (новини зарубіжних телекомпаной) 21.00 Телесеріал «На поро3і н011іо. 110 серія 21 .30 НОВИНИ УНІАР 21.55 ХуІІ. фільм оСини та коханці• 23.45 НОВИНИ УНІАР (НІЧНИЙ ВИ~уск; «ТО НІС»

9.00 9.15

Телегазета Мультфіль .. «Слоненя захво-

ріло'>

9.25 Per. іk:мне <1rентствu ··ТОніС"

9.30 Худ. фіnь., «Арбалет ''• 33 с 9.55 Мулотфільм <•Галактичний експрес 999~>, фільм 2, чаеtи­ на 2

10.35 Худ. фі.пьм (\36ir обстаниt·"> 18.00 Мультфільм '(Мікt<і Маус1) нз 4~ ~:,

Ангnомовнм1і блок

7.30 Ен-Бі-Сі. Виnуск новин 8.00 Ай- Ті-Ен. МіжнарОдний огляд 8.15 Економічний оглядСША Украіномовний блок

8.30 8.55 9.20 10.10 11.00

Вибір у житті. Медичний огляд Діяльний стиль життя. Форми діловоі актйенасті Телесеріал сМореиа Клара».

102 серія (Венесуеnа) Телесеріал «Пасіонарія­ квітка nристрасті•. 147 серія (Венесуела) Міжнародний економічний ог­ ляд

18.00 Ен-Бі-Сі. Випуск новин . 18.30 Мультсеріал ~ Вольтрон _; за· хисник Всесвоту• 19.00 Мультсеріал «Трансформери» 19.30 Тележурнал Ен,Бі-Со 20.20 Теnесеріал •Морена Knapa•. 103 серія (Венесуела) 21.15 А~1-Т1-Ен. Міжнародний огл~щ І ВеликобрwтаноR) .ЗО Телесеріал оПасіонарія­ квітка nрнстрасті•. 148 сері~ (Венесуела) 22.20 nрихована камера. Жарт-w 23.00 дй- т,_Ен М1"'н~родний осп'

2;

~нrГ.Г!ІЙ(:І.~<ОІС' мовою)

23

2~} ~-,~

,І :\.) 0,• І 1'<>:~•··~'1•• ' ' ~


.NR 99 (8580) ЧЕТВЕР•8

8.00 М_упьтсеріап .топоДжіджіо•

(Японія)

УТ-1 8.00УТН Худ. тмефіп ..м «Дона &е;.. жа•. 19серіІІ 9.05 Канал •ФРанс Інтернасіо­ наль•представляє:·~нц~ в калейдоскопі• 10.05 Муп ..тфіm.м «У смнІtОМу морі, у 6іпій піні• 10.15 Концерт•Рок-н:рол на руїнах•. Частина З 10,45 Худ. тепефіп..м «Три рооси•. 2с

8.10

12.00 УТН 12.1 О Футбол. Ліга чемпіонів. •ди­ намо• (Київ)-•бавар~· (МюнхенІ 9.00УТН 9.15 Фінансовий оrл11д

9.35 Футбол. Ліга чемПіонів. Огляд матчів

:0.35 Поради теnерадюреклами !0.40 На до6ранІоІ, діти! !1.00УТН

!1.35 Поради телерадіореклами !1.40 •Несподіваний дощ•. МісТелемодель-94

2.00 Ай Пі Киів рекламує 2.05 Прем' єра 6агатос~йноrо

худ. тепефіп.,му «Дона &е;..

жа•.

23 серіІІ

·

8.25 Темсеріал «дика Po:sa• 8.52 НОВИНИ (з сурдоперекладом) 16.20 Моподіжний cepian сЕпен і

17.52 НОВИНИ (з сурдоперекладом) 18.00 Година пік 18.25 Tenecepian «дика Po:sa• 18.50 Баскетбол. Чемпіонат ЄВроп~

серед клубів. Чоловіки. ЦСКА

19.40 20.00 20.40 21.00 21.30

?-5~ новини

7-іі КОМЕРІ.UЙНИЙ КАНАn ·

В.40 Худ. фІт.м •СОНце, що іІх~ дмт.,,.

· ·. ,· • : стУШ~ еfРАВіс• :29,05 ~ "•ГравіС• ... , 20.tQТорrінформ 20.20 Мtп101фІт.м •6а6ар», 14с:еріІІ 20.1$0. ГраІ..Uї від •Гравісу2.1~ 1.!$ Біржа нерухомості.

.

- ·Скаволіні• (Італ~) Вечірня к.азка НОВИНИ Москва- Кремль Лотто •Мільйон• А. Депон у худ. фіп ..мі «Небу ~1;25Joprit-!Фopм діть спп11чоrо попіцейакоrо• 2.1.3!$ Бістро •Гравіс• (Франці11) (22.52 НОВИНИ) 21.40 Худ. фіпьм сПуrа'ІІ кіwм.,•

23.30 •Овація• представляє (2З.52

23.20ПОстскри~

Бір~ нерухомості -_....;п.:.:р:.:ес=-:-е~к:.сп:.::р:.:е:.:с.:..)- - - - - 23.40 23.50 Торгіt-ІФ<>рм ·

УТ-2 І канаn «РОСІІ• о;оо СтуДія •Рііда• (Діловий віс8_45 Худ. тепефіпьм ~ · НИК; Нічнміі кінсt.ип пр8АІ:Та.:. 10.25 Торговий дім 11114: новинки •IA4J!t -худ. 10.40 Селянське питання фіm.м сЧпен с:ім t•) 13.45 Спасіння 911 15.00 ВІСТІ

5.30РАНОК

19.35 Худ. тепефіЛьм «Санта-Ііар6а20.30 ~:тниця 20.45 Посїскриптум

21.05 Хіала пропонує підпітки• 21.15 •Авансцена•. Заслужений ар16.52 Світ сьогодні тистУкраїни Боrдан Кох 17.00 ... До 16і старші 22.00 Відеозвітпро роботу другої 17.30 Людина і закон. Спецвипуск сесії Верховноі Ради України 17.45 Хто є хто. ХХ вік. ~нц-йосиф 23"00 •делікатес-шоу•

~~::~~J~Росія(1З.ООВІСТІ)

ОСfАНКІНО

3

ТРК «ГРАВІС» (35-Й КАНАЛ)

стор.

8

Субота,

3

1994

року .

7.35 Грації від •Гравісу. 6.05 Аеробіка 18.00 МупьтфіJІьN «Пригоди Лу-Лу•, ч. 1 19.SO Ху,і~фu.ьм еДІіна n.x. · 7.30 T8118C8pWI «КУJІІІ'ІtІіі 6ут.~ . 21.45 Бістро •Гравіс> · · ІІон•, 9 с. · · · . . 20.05 Худ. фіп"м «Міські подро6ицt•,2с. 21.50 Реt<Лама 7.45 Телесе іт (огЛІІд новИн зару- · 21.25 Телегазета 21.55 Киів непалітичний біжних телекомпанjй) 21.40 Рекламне агентство • Тоніс• .8.05 ХУА- фІпьм • т~ 1Х;..'• 22.1 5 Фінансист 21.45 Худ. фіпьм сМІй ніжмо коха22.40 У нас в гостях Василь Зінкевич &.55 Мупьtфіпь-' . · ··. · ..·. · , ний детектм•• ,..... . · 1.2.30 МуІІ.,"ІфІт.мИ ... , ·•· ... ·•·· . • · . . 23. 35 Ве . лико..,...итЗНІЯ СЬОГОДНІ 13.ОО ЮНОтеа1р Т6-і, «ЬІсар Му-; 23.10 Розважап .. нмй телесеріап 0.05 бістро •Гравіс· nен•, 5 с:. . · . • · . · . . . . . . . «Поwук WІІІІХУ•· 21 серіІІ 0.10 · _ · _......_ _ 14,35 Юнотцtр Т&-6. 300"f)litчl0~ _ _Реклама. _ _......_ 23.35 Худ. фіпьм «Три мільярдн без піфту• cm-A-m» сіІіс:ькоrосfІІtотуп~ено: 1.10 Муз. кліп ··, 1.15 Худ. фіпьм « Арбапет•, 35 с 8.40 Худ. фіІІ~ сСtрІл.._ці• 16.16 Серіал Рея6ред6ерІ•ЗеМм" 10.10 Вокальнии,ІІ,уенЗНф•-•За... нм• ·· «ІСТV» (Ай-(1-ТІ-ВІ) клинання• 17.3!$ Худ. фіп..М · 9.2:о Телесеріап сМорена Кпара•. 10.40 Худ. фіІІ\1111 .Смерn. ЇЙ 1tP ІІМЦІІ• 19.10 •ЮТаР.; Добрий вечір 103 серіІІ (Венесуепа) 12.20 Параграф .. 19 15 ДесяТка (інфо ·· 12.50 Худ. Ф!".,м еЛІОДи І манеке• ти~ ПQQ~-a~~ 10.10 Телесеріап сПасіонарія квітка nристрасті•. 148 серія нм•. :І і 4серІі 2f.ооtМес:.РІм.напорооі~.111с: (Венесуепа) 15.2:о Хочу ще! 21.30 НОВИНИ УНІАР 11.00 Прихована камера. Жарт-шоу 15.40 Решето · 21 50 БОг ба 16.40 Муnьтфіпьм «Сто о.ІUІН допма- . • т~ .. rа~и _ 18.00 Ен-Бі-Сі. Випуск новин .... тмнець• . : 22.05 ЕкономІЧнии.qа~ест(огляд 18.30 Мупьтсеріап ~Вопо.трон - :sа.:21.00 ТепесерІап сУчітьсіІ nродАВ.· новин економrки 1бізнесу) хисник Всесвtту• nt•. ЯІс утр-аrм ПОf!У."ЦІІ 22.25 Худ. фІт.м «Тер~рі XJ"• 19.00 Мупьтсеріап сТрансформери» 21.20 Худ.фіпьм сСмерть Ііі до пи· 0.15 НОВИНИ УНІАР (нtчнииви19.30 За лаштунками факту . 23.00 . Крутмйрелакс ЦІІ• . • пуск) _ _ _ _ _ _ __ _ _....;".....;". 19.50 Тижневий огляд НБА 20.20 Tenecepian сМорена J(лара•. 0.00 Худ: фІІіьм «Досьє cOAec:;U 104 серія (Венесуепа) 21.15 Ай-Ті-Ен. Міжнародний ОГЛRД

8.05Мупь~іомм

1б.оо3?:т'о~Т~)-~•

«ЮТаР-ПЛЮС»

.7.05 Бістро оГравК;: 7.10Фінансисr ·. ;;;,

грудня

{Великобританія)

4.00 ·ЮТаР.. Добрий ранок 4.05 Худ. фіпьм

сПасіонарія КІІітка пристрасті •. 149 серія

21.30 Teneceplan

П'ЯТНИЦЯ • 9

УТ-1 8.00УТН 8.10 Мультфіп.. м «Непереможені• 8.20 Худ. тмефіл ..м «Дона &ей-

жа•. 2Осері11

9.15 канал ·Франс Інтернасіональ• представляє: концерт МСМ І 0.15 Худ. фіп.. м сВопоДІІ ИІІИКИЙ, ВолоДІІ мапен.. кий• 11.20 На • Таврійських іграх•. Гурт •Кар-мен• 12.00 УТН

12.10 •Єднаймося, брати!• 14.40 -15.40 НаціоНальна акаде­ мія наук Украіни. Електронна комп'ютерна газеl'а •Все­ всім•. Відеоінформац~ і рек­ лама. Комп'ютерна інформа­ ція абонентам 16.00УТН 16.10 Товариш барон 16.45 Господарем на землі 17.15 Молодіжна студ~- .. містер Х• 17.45 •Основа• 18.30 Ділові відомості

19.00 УТН 19.15 До 50-річчя визволення Укра­ їни від фашистських загарб­ никІв ... 6алада про хутІр, що вижив•. Львівське телера­ діооб'єднання 19.45 Українці на Півночі 20.05 Кубок МХЛ. •Сокіл•-•Спартак•. З перюд 20.45 На добраніч, дітмІ Ю.55 Ай Пі Київ рекламує

21.00 УТН 2.1.35 Поради телерадіореклами 21.40 r ромадська думка 22.1F- EtO' єра 6аrатос~ійного 'Іі)'А· тепефіпьму «дона Бей­ ж&•- 24серія

23.00 Арт-майдан О.ООУТН

0.10

На

.. таврійських

іграх... Гурт

•Брати ГадюкІни•

ОСfАНКІНО

5.30 РАНОК 7.52 новини 8.00 .. соро~а .. 8.20 Телесеріап оДика Роза• 8.52 НОВИНИ (з сурдопере~адомі 9 ОО Город L~Іnии р1к 9.30 Е" ~-/1rr~.o.ч:

9.40 Мупьтфіпьм 9.52 новини 14.52 новини 15.00 В гостях у казки. Худ. тепефіп ..м сСьомий джин•. 16.20 Рок-урок 16.52 Світ сьогодні 17.00 Людина і закон 17.40 Погода 17.45 Хто є хто. ХХ вік. Г. Герінг 17.52 НОВИНИ (з.сурдоперекладом) 18.00 Бомонд · 18.20 Teneceplan «Дика Po:sa• 18.50 Поле чудес 19.40 Вечірня казка 20.00 новини 20.30 Погода 20.40 Людина тижня 21.00 У кпубі детектмаів. Худ. фіпьм «Чорний квадрат•

22.52 новини 23.15 Політбюро 0,00 Прес-експрес 0.10 Музобоз УТ-2, УТ-З І канап «РОСІІ»

6.30 Формула-7ЗО 7.00 ВІСТІ 7.20 Потрібні ... Потрібні .. 7.30 Час дІлових людей 8.00 ВсесвІтні новини Ей-Б1-С1 8.25 Кліп-антракт 8.30 Цілком таємно 9.20 Поїхали! 9.30 Худ. тепефіпьм <<Санта-Барбара»

10.20 10.25 10.40 11.00 11.05 13.00 13.45

Телегазета Торговий ДІМ Постскриптум ВІСТІ ділова РОСІЯ ВІСТІ Короткометражні худ. фіпьми «Тато•. о Багряна трава» ВІСТІ Музична мозаїка Там -там новини Свюо кожного дня

15.00 15.10 15.20 15.35 15.45 Нnвз "'н'" 16.25

фільм. <<Ти зіnсувала мені жит­ тя., 4..:te rи на 2

:3.·

·~·-ню

Всеперемагаючий голос віруючого

18.45 Київська панорама 19.05 ВізиТ1<а. Ганна Безулик 19.10 Мупьтфіп"м 19.15 Сезон 19.30 Візитка 19.35 Худ. тепефіп ..м «Санта-Барба20.30CNN 21.00 Візитка 21.05 Щотижня 21.25 Віннер 21.55 Вікна 22.00 Відеозвіт про

Р'"

19.40 Муп..тфіпьм «день народжен-

7.20 Телегазета 7.30 Про~ма студії •Рада•. Діловий вісник Ефіравтоторг 8.30-Телегазета 8.40 Худ. фіпьи «Консь.:рж• 10.1 О Телегазета 17.40 Телегазета 17.50 Ефіравтоторг 18.00 Мупьтфіпtмм 18.50 Телегазета . 19.00 Програма студії ·Рада•. Діло­ вий вісник

8.30

,

22.10 Розважап .. нМА тueceplan' сПоwукм wuxy•, 22 серіІІ 22.35 Худ. фіп..м «Сучасний роман• 23.55 Муп..тфіпьм ДІІІІ доросІІмх · с3подійка 3 етм-010• 0.05 Худ. фіп..м сАр6амт•, 36 с

РІІ•

ляє•: реформи"-- молдоВСЬКІ

СТУJ1ІЯ "ГРАВІС. 20.05 Бістро ;./равІс;

20.1 О Торгінформ 20.20 Мупьтфіпьм «Бабаро, с:. 15 20.50 Червона шапочка 21.55 ТорпнфОрм 22.05 Худ.- фільм •Що закІнчено, то заКІнчено•

.. ГравІС"

іорпнфОрм СтудІЯ .. Рада" (Діловий віс­ ник. Нічний кінозап представ­ пяє новмнкм відео- худ. · фільм «Презумпція винності•)

ТРК «ГРАВІС» (35-Й КАНАЛ) Біс, ре. Гр~віс> ~~. 1'~\ ~ :;~ ї .• lAHtC r~)

8.05 Мупьтфільми 8.40 Музичні забави · ·; . 9.1!$ Худ. фіпьм сДОС:.с сОдкu 11.20 •Меркурій• : . . 11.30 Худ.фіп.,м сРеіkЩ• 13.40 Юрій Шевчук у Києві 14.30 Музичний nyзorpjй. . 14.50 Худ. фіпьм • Вс: і проти одн...t• 17.05 Мультфіпьми · 17.25 Свіжина 17.55 Гумористична проrр8Ма •Міс· течка• · 18.25 Х!д:фіп"м «Дн-І іст~ 19.35 • Театр на долонях•. Випуск 2 . 20.05 ·Прайс-Уотерхаус. предстЗJ!­

мотиви . 20.30 Інформаційна профама ·СГТ­

21.00 21.15 23.10 23.35

ЗО• Телесеріал •Учіться продавати. Товар лицем• . Худ. фіпьм «Веnикий rрек• Сиди і дивись Худ. фіпьм •Чиста сторІнка•

ttЮТаР-ПЛІОС»

4.00 ·ЮТаР». Добрий ранок 4.05 Худ. фільм 5.45 Телесвіт (ОГЛRД новин зару6.05 6.20 6.40

біжних телекомпаній) Аеробіка НОВИНИ УНІАР ІОТ ,р

ЛСJfюий оанок

НІ! кота Леопольда• Рекламне агентство «Тоніс 19.55'Худ. фіпьм «Коротка rpa• 21.25 Телегазета 21.40 Рекламне агентство • Тоніс• 21.45 Худ. фіпьм сдDакупа•, 3 с:.

19.50

23.55 Реt<Лама

7-іі КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАЛ

7.05 7.10

.Бен

19.00 Телегазета 19.15 Худ. фіпьм сАрбапет•, 36 се­

сБ.nакитна стріпв•.

23.45-Бісrро •Гравіс•

•Перший

ПОГЛЯД»

Футбол як футбол СІТ-З Про-відео

Бістро

ц••,2-с.

18.00 Мультфіл .. м «Пригоди мапен.... кої Лу-Лу•, 2 ч. 18.45 Муз. програма 18.50 Інформаційна програма Біг

22.40 Бістро •Гравіс» :. _ ,> 22.45 РеКJІама ·. . . • ... 22.50 Три чоловічі пісні (Пj)С)rрама;. ";. ~ надана ММЦ-Інтер!1ьtос) .:. ·~23.15 Стробоскоn • · ····· ··

роботу другої сесії Верховної Ради України

23.45 23.50 0.00

10.30 Худ. фіпьм «Міські подро6м­

20.2:о Худ. фіІІьм сГероі ХІраІІВІІt . ІІt!діЯ).· "·' • -~--.

23.00 СІТ-З 23.1 О МТV представляє: 23.40 0.40 0.45

7.40 Грації від ·Гравісу• 8.00 У нас в гостях Василь Зінкевич 8.55 Бістро •Гравіс• 9.00 Реклама 19.00 Анонс програм 19.05 Місто 19.10 МуІІІо1фіпьмм сБа6ар., 19 с:., ... · 20.9\) [нФ<?~Зці~НИ~ ТИJКН!ІВИК кра­ ІН t~ •Час МІа.\88ИИ•

ра•

Н;:1 Br.t·r:вr на1 L;_J.lXOHІ~1 ОЛІмnіад.

17.00 Дос..,еИ no n'ятницях. Худ. 17.5J

18.15

«ІСТV• (Ай-СІ-Ті-ВІ) АнrпомоІІнмй бпок

7.30 Ен-Бі-Сі. Випуск новин 8.00 Ай-Ті-Ен. Міжнародний огляд 8.15 Економічний огляд США Украіномовний бпок

20,15 Муп.,тфіп..ми ,, ·":: < , · ~.ЗО Телесвіт (оrлядJ:!оеинf38ру- ...... ' . . біжних телекомnаі'іій) · •-·. , •· 21.00 Тuесеріал сН. nCІPCW НО'ІІ.О. " •..·• <""" ••· '<~'а< • 112 с:ерія 21.30 НОВИНИУНІАР ·'•,<<;. 21.50 Економічний даЙДЖест . 22.15 Анонс . · 22.25 Худ. фіп~м о В oчhcyuitмl с;аіт­ па•

0.10 НОВИНИ УНІАР (нічнИй виnуск) ... 0.30 Н'Nний кінозап «ТОНІС.

9.00 9.15

Телегазета

Мупьтфіпьм «Вепика прогу­ лянка.

9.45 Худ. фільм <•Ар6апен. 35 с 10.10 ~·1\'' Гl(!~)Г[);!Мі)

8.30 За лаштунками факту 9.20 Teneceplan сМорена Клара о. 104 серіІІ (Венесуепа) 10.00 Teneceplan сПасІонарія­ квітка пристрасті•. 149 серія 11.00

(Венесуеnа) Мовою джазу. Музика. інтер­ в'ю, інФормація

18.00 Ен-Бі·Сі. Випуск новин 18.30 Мупьтсеріап ~Вопьтрон- захисник ВсесвІту•

19.00 Мупьтсеріап сТрансформерм• 19.30 Майстри краси. Картьє 19.55 У вирі моди 20.20 Tenecepian «Морена Клара». 105 серія (Венесуепа) 21.15 дй-Ті-Ен. МІжнароднийогляд (ВеликобританІя)

21.30 teлecepian сПасіонарія­ квітка nристрасті». 150 серія . (Венесуепа) 22.20 Вщеомандр1вка. Лондон 23.00 Ай-Т1-Ен М1жнародни.1 ш..1qц ЦнгтИською мовон:1'

23.25

~!'''rІ·)~1,1Г1"РР.'1. !''"

14.45

Прихипьникам індійського кі­ но: «Квітка у пилюці•

СУБОТА • 10

11.15 "Смак• 11.30 Книжковий двір 12.00 ЧемпіонатМХЛ.

УТ-1 8.00УТН

8.10 Ритмічна пмна~ика 8.30 .. несподіваний дощ•.

Міс Те-·

лемодель-94

8.50 Телетехнотека 9.05 Рідна мова 9.20 Дп11 дітей. Худ. фіп ..м сСіро­ манец... 10.45 Доброго вам здоров'я. Бомжі -важлива медико-соціальна проблема 11.20 •Україна сьогодні•. Програма для співвітчизників за кордо­ ном

12.10 Мупьтфіпьми 12.35 Всесвітній спортивний 1З..І 1~·

огляд

~~жиллетт•

квітів 3ИЦR

.1.r:r~ Гріг. •Норвезькі мелодії•

14.30 Блага

вість з Р1ком Реннером

15.00УТН

15.10 •Наше КОЛО• 15.40 •Успенські візерунки• 16.10 Плеяда · 17.05 Фант-лото •Н:1д1я• 18.00 Надвечір'я 19.00УТН

19.10 Ай Пі Киів рекламує 19.15 Хроніка МВС 19.30 •ЛІК ТБ• представляє:

•Стрес-клуб•. •Маски-шоу•

20.45 На добраніч, діти! . 20.55 Ай Пі Київ рекламує 21.00УТН

21.35 Вікно в Америку 22.05 Ай Пі Київ рекламує 22.1 О Прем' єра багатосе_рійноrо

худ. тепефі,....у еДОма Бе;..

жа•. 25серія

23.00 •Горнусь до тебе, Україно!• Авторський концерт народно­

го артиста України Павла Дворськоrо. Частина 1

О.20УТН

ОСfАНКІНО 6.30 СубоПіій раноtе ділової люди· ни

7.15 Спорт-шанс 7.45 Слово пастиря 8.00 ·~РІІФОн-15о- малятам в. 9 811срадіокомпаніІі •Мир•

·

1Q

ажова nошта

10.30 Я-жінка 11.00 Без паузи

14.15 14.55

ЦСКА-«Ди· нам о•. У перерВІ - 1 3.20 НО­ ВИНИ (з сурдоперекладом) Проблеми фермерсl'ВЗ і власності на землю Док. телефільм «Не вір, не бійся, не проси ... • Фільм 1. Серія 1 - •ЛИСТ• Живе дерево ремесел

15.50 15.55 Брей>І-ринг 16.45 Монолог 17.00 Дv і після ... 17.50 Худ. фіпьм «Убивство в раю» 19.40 Вечірня казка · 20.00 Новини плюс 20.35 Погода 20.45 Що? Де? Коли? 21.55 Матадор. Тиждень високої моди у Парижі. Осінь-зима 1004-95рр.

22.52 новини 23.00 Погода 23.10 Хіт-парад •Останкіно• 23.52 новини

УТ-2, УТ-З І канал «РОСІІ•

7.00 ВІСТІ 7.25 Муп..ти-пуп ..тм 7.55 Студ~ ·Рост• 8.25 Пілігрим' 9.10 Парламентський тиждень 9.55 Вінілові джунглі 10.25 Телеерудит 10.30 Зворотна адреса 11.15 Худ. фіпьм сВ..смлмса Прекрасна•

12.25 Люди 12.40 Селянське питання 13.00 ВІСТІ 13.20 ~ факто 13.35 Кліп-антракт 13.40 Худ. тепефіпьм «Едера•, 20 се­ рtІІ (lranill) 14.35 Співає Л. Дмитрієва 15.05 Прем'єра муп.,тфіп ..му «Ко­

пап.,ні царR СОJЮМона• (США)

16.00 Футбол без ІСіордОМіВ . 16.45 На Всесвітній шаховій олім­ піаді

17.20 Студія •Укртелефльм~ пред:

ставляє: •ВИХІД•. УкраІНСЬКИИ ваучер

18.00 Міжнародна християнська програма •Відповіді•

18.30 КИївська панорама

18.50 Точка зору 19.05' В1зитка. Анатолій Бондаренко 19.10 Хочу ще' 19.30 CNN 20.00 ХІТ-рІ~ 20.35 «МІсто• (телекомпанІR .. гравіс»)

20.55 .. мегапол• представляє 21.10 ВІкна 21.15 ВечІрНІ розваги для дорослих 21.45 Ток-шоу .. чорний кіт• 22.10 Візитка 22.15 Програма,.?,. (телерадіокомпаніR .. золоті ворота•) 22.30 СІТ-3 22.40 Фешн-клаб 23.05 Худ. фільм •Уорлднет» (США) O.SQ СІТ-З 0.5$ Про-відео

7-іі КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАЛ 7.20 Телегазета 7.30 Програма студії "Рада•. Діловий вісник

8.00 Ефіравтоторг 8.30 Телегазета 8.40 Інновація 9.00 Ху.-; фіпьм .cЗ..aiint

21.35 Торпнформ 21.45 Худ. фІпьм сМеверік• 23.50 Торгінформ 0.00 Студія •Рада• (Діловий віс­

23.05 Група •Сnейд• 0.05 Ху!'- фіп.,м оГодннм відчаю• сЮТаР-ПJ110С»

ник. Нічний кінозап предста• пяє. новинки відео- худ. фільм сТатуюuннвТерезм•)

вання•

19.10

ТРК «ГРАВІС» (35-Й КАНАІ1)

19.40 Худ. філ- сАр6апет•, 37 с. 20.05 Рекламне агентство • ТОНІС• 20.10 Худ. фіп..м «Скромна прива6-

17.00 Анонс програм 17.05 Місто 17.25 Муп ..тфіпьм сД'Арrан.,гаві три nс!Н4уwкетерм•, 15, 16

лиаІсn буржуазії•

21.50 Телегазета 22.05 Рекламне агентство • ТОНІС• 22.10 Худ. фіпьм сВтікіІ'І• 22.50 Розважапьнміі тепесеріап

'сер. 18.15 Розваги сьогодні . 18.40 "Забуm державність•. ч.З

19.10 Муп.,тфіпьм сБа6а!І'",2qсеріІІ 19.40 Х~. фіпьм сПосмішка мами• ( rентмна) 21.20 ІКА-Плюс 21.45 Реклама 21.50 Постскриптум 22.10 Худ. фІльм «Тропічна сnека• 23.10 Місто 23.30 Музична програма •Таврій­

еПоwуки wnяxy•,

0.15

«ІСТV» (Ай-Сі-ТІ-ВІ)

ТV)

8.25 Програма передач. Анонс 8.30 Муп.,тсеріап ~Воп ..трон - :sа­

0.15 Реклама

хмсник ВсесвІту•

«ПТ-А-ТП»

9.15 Муп.,тсеріап «Транс:формери• 10.00 Фіп"м із серії сЗопотміі вік кунг~•- сЗмія, тиrр, жура­

иn.,•

11.30 Ігри народів світу 12.00 Худ. фіпьм «Жах• 13.30 Студія 7 14.00 За лаштунками факту 14.50 Війни в істс;>рtї людства·. Ва. терлоа _ 15.40 Спорт на АИ-СІ- n-BI: теніс,

нетрадиційноі медицини

18.30

17.00 Муп ..тфіпьмм 17.40 Телегазета 17.50 Ефіравтоторг 18.00 Мупьтфіпьми 18.50 Телегазета 19.00 УХРТ. Загиблий світ 19.30 Програма студії •Рада•. ДіЛо­ СТУДІJІ «ГРАВІС•

нап~ма

85сері•

20.50 •Моторола• й Украіна 21.00 Авто. Програма для автомобі­ лістів

сТОНІС.

2:о.ОО Анонс проrрам

:.

20.15Х~д.ФіІІtом:~ТрОіІі'ІМас,._ :·

,.

···..

·.· .':

·

кінний спорт, автомотоспорт Макс Аут. Музично-спортив­

19.00 БаСК'етбол. Кращі ігри НБА 20.00 Teneceplan сШІІІІхи пра.Ь.

вий вісник

21.~15 Місто

23 с.

КороткометражнИй фільм ·Еріка- моя любов• Муз. кліп

1.00 1.05 Худ. фіпьм о Арбалет•, 37 с.

ськіігри-94• (•ЯЯЯ•)

ти•

.

Програма телеканалу •Ні­ мецька хвиля•: Європей­ ськийкалейдоскоп

23.51> Про красу і кохання (УНІКА­

і знищ...

10.40 Відеомузика 10.50 Телегазета 11.00 Добра новина 11.30 Єванrельська зустріч 11.45 Церква •Победа• 12.15 Пісні радості 12:30 Відеомузика 12.50 Телегазета 13.00 Мупьтфіп..м сРусалон .. ка• 14.20 Відеомузика 14.40 Телегазета 14.50 Діловий вісник 15.05 Худ. фіп..м •Фnінстоуни• 16.35 Програма •Пульсар•. Методи

20.05 Торrіt-ІФ<>рм

17.15 Муп-тфіпьм «Троє на острові• 17.35 Худ. фіп ..м сОдммочне ма­

11.00 Телегазета 12.25 Муп.,тф ..... сП-tОwка• 13.45 Дrж. фільм •епадщ.Іна•, 7 с.

21.10 Фіпьм i:s серії сбпюзи Хіпстріт•• .Сuті отці ~А гунни • 22.00 Худ. фІльм сНян.,ка• 23.30 Розмови про особисте 23.55 Програма передач на ранок


Субота,

8

4 стор.

13.52

УТ-1

8.00 УТН 8.10 РиПІІічна гімнастика 8.30 У неділю вранці 9.30 •ЛІК ТБ• предсrавпяє:

напь•предсrавпяє:док.

фільм •Ваwоу-мавпа, що ·~мовляє ~ми·

15.00УТН. 15.10 Село і люди 15.55 Сонячні кпарнети.·самодіяль­ ні колективи Одеськоі oбnacri 17.10 МJІІ•'ІфіІІWІ на RМОІІІІІННІІ 18.10 •Усмішка•. Гумористична програма

18.30 Авансцена. 75-й сезон

фран-

ківців 1~.ООУТН 18.25 КонцертС. Пєнкіна 18.40 Свічадо

«Cкe~~enu•

дОМ303JІІі• 22~ 10 Телегазета 22.25 Пташиний ринок 22.45 Рекламне агентство • ТОНІС• 22.50 Худ. фіІІ ... «РJ8Иака діва на. Прі38МС.КО f1амПJІІІІІ8• 0.20 Р--..•ииіі теІІКерІап «ПОWJІСИ WIIRXJ•, 24 С.

0.45 Худ. фіІІWІ •АJібме'•• ЗВ с. tciCТV•

(CWA)

пеки.-. сМвска• Уа •ГРtііс під . Н8ІИСКОМ• 10.30 ФіІІ•м 13 серії •Р0о1111иа Ро6ін3онів•. •ПОтерnіІІиіі•

-•Спартак• новини

8

.

13.00ВІСТІ

~~аииіі саі~ ДіснеІІ. •ГvФФІ

т;&;;rо КОМ8ИІІ8• •• к...инІ іс­

"nм:н·<~аи Кv~то"

зо-

21.00 Д., харитонов nредставляє:

8

ГАМАНЕЦЬ

-

8

проценти.

Вкладені в «УНБС» на nоточний селенг гроші можна одержати з про••ентами в будь­ будь-якому агентстві Києва і Яh.ИЙ день і в Броварів.

3.

«УНБС»

моменту

надходження починають працювати. На них цінність, що можна придбати нерухомість не боїться інфляції. Вони інвестують нові ви­ робничі технології, які звичайно приносять найбільший прибуток.

«УНБС» на прохання жителів

Броварів

та району віLІ.крив міськагентство по вул. Га­

28 (готель «Спорт»), 1-й поіІерх, кімн. щоденно з 9.0() до 107-109. Час роботи 18.00, крім неділі.

гаріна,

Ж

КУДИ

ВКЛАСТИ

КРАЩЕ

ЗРОБІТЬ СВІй

cHOBF.

районної

ЖІІТТЯ•

І<.ська

і

Ради

Редактор

З.t

точн\ст~

тІ.1ьки

на

РедакцІя

Л.

виходить з Дні виходу;

Ішкла.>еІІих

сторінках

не

Nіської

та

народних

DOJІI.118e

року.

1

авторІв

несе

автор.

пvблІкацІА.

буди­

землі, е гараж.

• • •

року випуску.

1981

ПРОДАМ в ку-

МІНЯЮ НА ВРОВАРИ АВО

рортному мІсті Немарові ВЬоuщькоІ області при­ ватний будпок, садиба 13 соток, колонка ва по­ телефон.

двір'І,

Дзвонити в Непровt:

варах

дІл.ІІНку

ПРОДАЮ дачну

ка•

сарай,

туалет,

дерев'JІНа,

в Бро­

(04341) 2-13-97,

4-18-47.

свремян-

соток,

5,5

всв

ді.ІІ.ІІНка

обго­

до

22.00

роджена металевою сІткою.

Звертатись по тел.

та у вихІднІ днІ.

про-

ВТРАЧЕНЕ

4-16-47

пlслs

17.00

свщоqтво пlдпрвємцв на_ ~"»аво

Q02

за

ді.Jшьвості

торrовеJІЬно-закупhІельноІ

Іtю

664 ПД вІд 31.07.1990 року, видане Брова;..

міською Радою народивх депутатІв на lм's Мо­ сейчук Оксани ПетрЬанв, ВВАЖАТИ НЕДІИСНИМ.

квартира у се.пищl

ПРОДАЄТЬСЯ 2-и1мнатна

5-88-67.

КаJІИТL ТелефоІІ)'ватн в ЧервlвцІ: І(олектнв

ПІДПРИЄМСТВУ ва постІІву роботу потрібнІ: - спеціаліств дu виробввцтва иеблІв; - спеціаліств а комерцІйних питань, поетачаиВJІізбуту. Телефовв у Броварах: 5-10-99; 4-12-58.

щире

сНове

rа·зетн

pe,Aa!OQ!ii

mівчутrя

О.ІJІеК'СВ,ндРУ

rромадському

·(03722) 3-85-62. висловлює

житrя•

КQРеОООІІ\ІІ,ентові

Марковичу з nрнво,п.у смерті · Aoro Емми Л..aJJutи.

товариства оооживчого міського Юо.ІІектив Вірі І(УЧЕРSІВІЯ бухrІІJІТеру щи.ре сзtіВЧ}'ТІ1Я смерті її матерІ. з 'ПІ>НВQІІУ тяжкої втра.ти -

ХАНІНУ

дружини

ВИСJІОІ>JІЮЄ

Федо,рівні

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ водdt зі ста•е• робо·

тв ва uтоІІобІ.ІІі МАЗ а вап1Впрвчеп011.

Редамор А.

РЕДАКЦІІ: І•едактора

ВОЛОШИНЕНКО.

Снідоцтво

255020,

СТJ>:ЩіЮ

-

• Дру~

"'m Інні'•

КІ

·Листування РукописІв

з 111е

читачамн

-

nовертаємо.

Броварсо.к:t

АР)'КіІf>НЯ

Лдреса

1\НЇ!ІС.ЬКОГО

ДJІVІІЦ>нІ:

ІІОЛіrрафіІ'

китв~~ ...

обласного

і

уn,равлІнн11

м.

торгІвлі .

5роварн.

у

вул.

pet'·

..... 17.

Індекс

61285. Обсяг

ВІІСОІШЙ.

Та.tраж

а;ж~ІІJ.

ЛРWМ)~МІОІ.

IIHHЖJI'ODOi

облапь,

державну

ПІЮ

~-1\;,,н,;н•Ііfі)І

ві.ІІІІІОВІдальність ПО3НЦІю

.

Зарплата в перmвй рІк служби 3,5-4 м.пи. нрб. Адреса: м. Бровари, провулок РадистІв, 8. Тел.: 5-20-22; 5-13-17.

м. Тел.

10 соток 5-98-41.

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО сУиівермаr• заКІН'ІR.ІІО прийом сертвфікатhІ вІд населенив 25 ли­ листопада 1994 року. Тел. 5-05-58.

Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. 4·03-76; застуnинка редактора, вІддІлу сусnІльно-nолІтичного 4-21·34; відділів: сІльського господарства ~-04-61 :· еІдnовІ,ивдьного секретаря '"иття 4-04-81; вІддІлу 02-92·: nро•шс.1овостІ І соцІальних пита11ь, листів і масової роботи радіоінформацІї --· 5- І 3-91.

ВО.:JОШІНІЕНІ(О.

фактІв

Звертати~ь за тел.

пискою.

• •

сЗіро'ІКа• а ювілеєм,

2-поверховий

продаєтьеs

ВРОВАР АХ

У

нок а усіма зручностями,

ПРОДАЄТЬСЯ ВАЗ-21013 Тел. 5-94-64 (Бровари).

rуртожвтком

1

•••••••~•••~•••••••••••••••••••и

кіВ.

6,3 х 1,5

В/11111

Життя завжди було пренраоним.

ПЕРША ОПЕРАТИВНА РОТА батальйону мі­ ліціІ mвидкоrо реаrуваинs сВеркут• ГУ МВС Ук· по КвІвеьКІй області аапроmуе ва роботу раІии фізИ'ІНО розввиеиих юнаКІв вІком вІд 20 до 30 ро­

ПАН8ЛІ

23.25

З авторських nрограм О. Пуw· кіноі·(ТV-6, санкт-Петербург) Мовою джазу. Музика. інтер· R'OO. інформація П I)UI l)iJMd lltЩt:j.\iJ~ Hd I.JdHU~

м. Бровари.

• маrаJНн "ААнrІрд", 6уn.Не3аnежності, ), теn. 5-)0"14 4-04-'I:J • М81'83НН 'Тамте•", ayn.fopwcoro,:J, теn. ·дрJІС8РНJС ay.Sarapiнa '11-А. теn. 5-34-09, 4-05-41 • беоронерухомості: ayn.r;ar;apiн•11-A, теn. 5-14-4'1

Те.•t"фони:

депутатів.

1937 \і квітня середа, субота.

10-тн, 12-тн,

Заходьте, телефонуйте:

ПРОДАЮ

23.00

евітлОJО датою. поважна дата, '11вій ювІлей Про це нагадувать не слІд, А краще щи·ро побажати Багато щастя, довгих nІт. Щоб осlиь швидко так не йшла. І сонце щоб свІтило ясно, Щоб радІсть зоряна цвіла,

будинків, квартир, rаражів, ДачнІІХ ділянок.

АДРЕСА

Броварські

газети.

.

вЬиткв, фірмові бланки, бланки бухrал­ терськоі звітності, ескізи печаток; - ксерокоm1 буд~о-яких документів.

забезпе•ІуJОТЬ!:JІ

22.30

.Ni ясu-еадка Копектвв ДВТJІ'ІВХ ПЕРЕПОНУ .АJ!лу ОпексtІвиу вітає

КІD'&Ів, wкln • .alnoвnx nюaen,

Івоrороднl

ceкpenta 36роа•

мецрка хвиnя•: Євроnейський калейдоскоn Муn•'Іфіn•м •Одноrо puy 6а­ rато років тому• Худ. фіnьм « Вдовиний 3амоко

CDIIYII

О Купівли, продаж, найм нерухомості:

-

.Корабе,..-nрм-

Купmо ·аиоmвнв З00х508; 320х508. Довідка по тел.: 5-69-89.

ВИБІР!

Броварських

редакції

r·азети.

заu"'JІН

ГРОШІ?

депутатів,

кодектия

-

районна

Газета

газ-ета

-

народНІІХ

Рад

Заснояникн

18.10

Друкарс~ока продукція: (комп'ютерна rрафік~)

5. Договір селенгу - це цілковита таємнн­ u.я Вашого вкладу. Для оформлення догово­ ру необхідно мати паспорт. 6.

16.35

спортивві товари, риболовне :Jнарядця; одяr, взутrя, тканини, білизна.

обіцяє. ВіJ:І

сплачує помірні, але реальні проценть. 70 крб. на кожні 10 тисяч по вкладах· по­ щоденно точного селенгу. На проценти також щоден-

Вкладені в

.........

рІв: Жум ВеJІН. МJІІ•'ІфіІІWІ «ВОІІодар С8ІТJ•

19.20 Відеомандрівка. Мадагаскар 19.45 Кіноексnрес 20.10 У вирі моди 20.40 Прихована камера. Жарт-шоу 21.00 Худ. фІп•м eWepnoк Х011мс і

12.20 Худ. фі••• • Три ІСІКТJНИ• 13.40 Док. фіЛьм •Спадщина•. 8 с. 14.40 XJA. фіJІWІ •д.аиадІІІІТа ні'І• 18.05 Програма телеканалу •Ні-

-

1. «Український національний будинок се­ ленгу ( «УН БС») з «Русским домом селенга» нічого спільного не має. Це різні структури.

4.

Пост

15.45 Роланда-шоу 16.35 Док. фільм •Смерть nPE дента•, частина 2 17.30 Ігри народів світу 18.00 Студія 7 18.30 ЕкраніаціІІ ІІІУераУJрНих Т80-

«ТОНІС•

11.00 Теnегазета 11.15 м, ,.і,....

14-тв ро1р.идR;

~ПІДЖИВЛЕНІІЯ•

гроші з

фальгар

nІаnрnсмств, cnopmвиnx

- uл~окулитори CПIZEN

О

ЩОДЕННЕ

нараховуються

ІW!К

По зручній длR Вас формі розрахунків:

МОЖЕ ДАВАТИ ЙОМУ

но

сnоссі6Ів nомерrм•

23.45

rvома.аян І

.УНБС•

не

лами аматорських ІІІД~ио­

14.45 Війни в icropii людства,

Оо 11ваm кеРІвиnкІв

ХУДНЕ~

надприбутків

21.45 Худ. фіІІWІ еВісім мІп~оііонів

ник Нічний кіно:JаІІ nDедстав·

ВАШ

ЯКЩО

13.30 оЦіяльн!'1й сил~ життя. Форми . ДІЛОВОІ активносТІ 14.00 •Я-оЧевидець•. За. матеріа­

~Всі чудеса Парижа•

. СТУд!JІ •РУТfнІR• 0.00 Студія •Рада• (Діловий віс·

І

жlнка в им_,.

··· ....

. УкраІні• 19.30 ·Чарівне дзеркало• 20.00. Одеські замальовки .. 20.15Тет-а-тет ... змером 20.30 Інформаційна nрограма •СІТ~

торіі•

Серія 2-•Погляд• Док. серіал .. nідводна одіссея

...

.,

13,50•Киівкіно~: Воподи-р El)Ui 14;50 МуА'ІфіІІWІ •Три 1!86апІІСро• . . 1~.05-~й· 1~15 Фільми Чарлі Чаnліна ... 16.45 Свіжина 17.15 ОлексаНдр РОзенбаум у Києві '•18.30 Хочу Ще! 18.55 Напередодні 18.10 ТБ-nрезентація: •Леві'с• а

. FO ІІОFІІІІАJ•

12.40 Шість соток

18.00 Свято кожного дня 18.10 •Магазин• М. Жванецркого 18.55 Обличчям до столиt.U 19.25 Візитка. Ганна Безлюдна 19.30CNN

11.15 Майстри ІІраси. КарrІІС 12.00 Худ. фІп~tм «Wepdotc Х011мс

>:.";:;:;''''

. .·• .

•· .>;. 11.25 Поіхапи! . . . .. 11,55 35 ХВИЛИ/1 джазу 12..зо х;д. фіІІWІ •Wep11011: nес4ІІІІІІ~

10.25 Російське лото 11.10 Худ. фІпWІ •КоханНІІ 3 nepwo-

17.05

01)5 МуІІ•!'(!Іп.....

х;-. Ф111..М .Ліо.',.и і ..........•. ':": · · · і &АСІ.. · ' ни•: 3 і.4 серії · ···· ·;;;;· • · V> 11,1 о І-Іаnередодні ·

лоНест~ов• 7.45 Студія.•Рост• 8.15 СвітоВе село 8.45 Співаітчизни101 9.25 Доброго ранку, Євроnа 9.55 Ати-бати ...

13.20 Не вируб.ати ... 13.35 Ху~~о тепефІ•м •ЕА•ра•. (11'8. ІІІІІ).· 21 серіІІ 14.30 Кліn-антракт. 14.36 Кращі ігри НБА 15.35 У світі твІірин' 18.30 На Всесвітній шаховій опім-

7.15 ОлІМПІйський ранок 7.50 Спортпото 8.00 Марафон-15 8.30 З ранку раненько 9.00 Полігон 9.30 Доки всі вдома 10.00 Ранкова зірка 10.50 Під знаком •Пі• 11.30 Дзеркало 12.05 Док. телефільм •Не вір, не бійся, не проси ... • Фільм 1.

•На кометІ•

9.20 ФіІІ•ми і:І серІї'.. Затока Не6е:s­

7.00 ВІСТІ 7.25 Док. фільм •Художник Михай-

ОСТАНІОНО

рІІі: Жуn• Вери. МуІІ•'Іфітом

.

УТ-2, УТ-3 І канаn «РОСІІ»

О.ЗОУГН

(Aii-Q-11-BQ

8.25 Програма nередач. Анонс 8.30 ЕкранЬаціІІ IIR8p8JJfiНИX-

22.52 новини 23.05 Чемnіонат МХЛ. •Крила Рад• 23.52

худ. тмефІ.nWІJ •Дона &еА­ жа•. 2ІіС8\)ІІІ Спорткур'єр · •Горнусь до тебе, Укра іно!• Аатарський концерт нарgдно­ го артиста Украіни Павла Дворського. Часrина 2

2. « УН БС»

99 ( 8580)

1(,

19.35 Муз. nрограма 19.55 Худ. фіІІ•м •Ар6мет•, ЗВ с. 20.20 РекЛамне агентство • ТОНІС• 20.25 Ху,11. фіІІWІ •Попіт над rмІ:s-

НОВИНИ (з сурдоперекпа­ дом) •Шпаргалка• з nодІІрунком

21.00 •Неділя• 21.50 Сnортивний уік-енд 22.06 Вокзал мріі ..Ю. Башмет

21.00 Післямова (телекомnанія •Но' вамо,а•І 22.05 Прем єра 6аrатои_ріііІІ0!'0

13.00

8

18.05 Телелоція 18.20 Уся Росія 18.55 С. с,.,._. '1 XJA- фІІІ...І

20.~ Сn~рІнки Вuикої Кииrи. Мумtф/11•• •А8раамІІсам•

23.10

ЖИТТЯ,

сНО&!

ІІИХОМ8НІС&•, .Сnра8Жиі-­ ІІИ8Ці а npN8fA8111И•

12.30 ДЛА маленькоі компаніі 13.15 Менара 14.00 Зичимо щасrя

23.00

року.

14.00 14.15 •Страоrегія перемоги•. Док. серал. Фільм 11 - •Визво­ ляючи Європу-. Частина 2 15.10 Кпуб-мандрівників 16.00 Охоронна грамота 18.30 Америка з М: Таратутою 17.00 новини 17.10 МJІІ•'ІфіІІWІи •ІікІІеУ6оІІ•иа

•Стрес-клуб», •Маски-шоу• Служународу Украіни! Канал •Франс Інтернасіо­

10.45 11.30

1994

.,~-~

НЕДШЯ• 1~1

ііІ.

грудня

3

справах

.\:..

.'"о!І

видав~

І(нївська,

154.

І

д.І'У·

~.U4't

#99 1994  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you