Page 1

всіх країн, єднайтеСАI

Газета ВИХОДИТЬ

17

з

1937

квітня

П'ЯТНИЦЯ.

року

22 ЧЕРВНЯ 1990 РОКУ

м

3

Ціна

99 (8008)

коп.

Орг." &ро •• рсь"orо 8ІО.. Н"..... Номпарт.' Унраіни. МІСЬНОЇ І районної Рад народних деп~аТl. НИI.сьноlобпасп

великому

залі

засіда!lЬ

Пропонується

такий

Доповідає: депутат Теплюк А. заступник голови Ради.

виконкому.

порядок

денний

,lpyroї

3..

"есії:

із

Про визнання повноважень ~них при повторних виборах.

депутатів,

Jl.

об­

2.

голова

мандатної

злочинністю

і

правопорушеннями,

4. які тів

міської

народних депутатів.

В.

Раnи

народних

депутатів на ІІ-е півріччя 1990 року. Доповідає: депутат Теплюк А. Я. заступник голови Ради. 6. Організаційні питання,.

зміцненню

депутат Гарник М.

_.-

YB~Г А! Перед початком сесії о 9 годині від­ будуться засідання постійних номісій. Реєстрація депутатів з 8 години ранку.

.-

Матеріали до сес!їдепутати можуть одеРЖа­

'

міста.

-

міськвиконкому.

Про план роботи міської

5.

-

Я.

дисципліни.

Доповідає:

Про тимчасовий регламент роботи

Ради

і

прокурор

комісії.

голова

Про стан та заходи по посиленню боротьби

законності

Доповідає: депутат Лемпіцьний А. Г.

___.

Доповідає: депутат Іщенко О. М.

ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ

Президія міської Ради нароДних. депутатів повідомляє, що дрyrа сесія міської РадИ народ­ них депутатів двадцять першого скликання від­ будеться 26 червня 1990 року о 10 годині у

Про заходи по виконаню{) наказів виборців, надійшли у хоДі повторних виборів депута­ міської Ради.

ти

в міськІй Раді, .кімната

205.

ПРЕЗИДІЯ МІСЬКОІ РАДИ.

ПОВІДОМЛЕННЯ МІСЬКОІ ВИБОРЧО! КОМІСlI ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПОВТОРНИХ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ БРОВАРСЬКОІ МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, ЩО ВІДБУЛИСЯ

І. ~-

-"

І-

><

.:.::<:

"'"

"'";І;" о а. І~Q)~

.,."-"

а.

,g == а:

~

-" f-

Q~

-""~ f-Ci::~ .:: м t:;:

~~

:,::-,,-'"

41

260

149

149

lЗЗ

46

263

250

2;)0

204

46

49

118

87

87

82

5

~,g

~ .IQ

.-.S!

::s::

'"

о'

а.

70

275

181

181

173

5

85

401

269

269

266

3

149

280

ТЕСЛЕНІЮ Ніна Миколаївна ВЕЛІТОК Зорян Васильович КРЕМЕНА Сергій Васильович

16

141

3

44

105

медсестра

1969

ДЕРКАЧ Людмила

інфекц.

член

віДДіЛ.

ВЛКСМ

інженер

член

КПРС

1951 нач. відділу підготовки виробництва

1952

НУЛЬЧИЦЬКИй Володимир Миколайович ГОЛЕЦЬ Микола Іва-нович ОСТРЯНКО Віталій Петрович СЕМЕНЮК Михайло ЛеОНТіЙОВИЧ

4

16

254

149

роботи

домашня

адреса

.2

161

174

"іСllе

:.::-

161

254

t)aТlJKOi!i

д'f"ПУТ<1ТН

'-""

О

=

","І

254

депутатами

.:.:

І-

257

393

110 \'

І-

:<:",

61

86

ім'я

K8H)lHH8T;;J

-"

'" є .,''"" ., "..- '" :'::-0:'" ~

Пр·і:іннще.

"''''

"І ==

:І:3

0"-

ка·IІДllдаТіВ. обра,них

І-" ~-= •.:..

~"~

;,;'"

про

"'"

"""а.

с.,"."..

Q'-

Да'Ні

Ж:;

"''''., '" ",?'

0;;::._

РОКУ

."

поданих

"-" 0«1._

1990

.~ ~ :с=

К-СТЬ голо.сів.

IО';і'Х

" ~,g

'"

Х·-

" '"

.; .-"-1-"

,.,х

ЧЕРВНЯ

14

RаснЛівна

член член

1942

КПРС

таж.

ленка,

Броварське Р'іJi\відділен­

м. Бровари, вул. 50-Річчя ВЛКСМ, буд. 12, кв. 244 м. Бровари, вул. Кирпо­

рай вузол

КПРС

ня НДБ Броварський зв'язну

член

Броварський

райвідділ

радіотехнік

член

1940 інспектор

19;)1

КПРС

народної

трест

начальник

відділу

1963

м. Бровари. вул. ченка, 12-а. кімн. м. Бровари, вул. ленка, 52, кв. 111 м. БровС!-ри, вул.

51,

КПРС

співробітник

1939

Броварська центральна райлікарня Броварське торговельно­ трикотажне об'єднання трест <!Теплицятехмон­

член

праЦі

КПРС

секретар

нанд.

комітету

в

чл.

носа,

(,Теплицятехмон­

таж»

завод

Коро­

6

кв.

Гагарі­ Гагарі­

м. Бровари. вул. М. гуно.вої. 7, кв. 14

пластмас

КПРС

1i"0МСОМОЛУ

17-в,

Коро­

ЗІ

м. Бровари, вул. на. 27,. кв. 177 м. Бровари, вул. на, 23, кв. 81

освіти

Броварський

кв.

Шев­

109

Ла·

Голова міської виборчої номlсії В. О. КРАТ. Секретар О. С. ЗАХАРЧЕНКО.

-----------_._-----_._--

Збори •

Напередодні

XXVIII

ветеранів

партії

міста

і райоиУ.. Пер&Д учас­ никами зборіВ- висту­ пив перший секретар міськкому партії І. С. Рудак. Віи розповів про підсумки роботи ХХХІІ-ї конференції міської партійної opraнізації, хід виконания планів t зобов'язань цього

ми

року

колектива­

промнслових

приємств, них

оргаНlзацій

радгоспів рик

під­

будівель­ І

та

птахофаб­

агропромислового

об'єднаиня

.Десна».

Ветераии дякували

інформаціЮ бажання

партії

за

і

виявили

брати

більш

активну участь в ясненні

роз'­

населенню

ординарних

часного

по­

докладну

питань

не­ су­

суспільиого

життя,

зокрема

-

сувора

пе­

ставления

різноманітних вань

дівиики

За

угрупо­

1

тепло

чат.

вручив

пам'ятну

партії України ветера­ ну партії Ф. Т. Шипн­ леику в зв'язку з 50- f річчям перебування його в рядах ленін­ ської КомуНІстичної партії, побажав йому доброго здоров'я та усПіхів у лекторській

роботі. Відбулися

ди

вибори

складу

ради

Головою ра­

одиоголосно

обраиий

В.

секретарем Татарин.

місяців

І.

-

пере­

Луцек,

Л.

Т.

ветеран

партії

..

627

тисяч

Колектив те,

подвір'ях жителів

ну.

Комуністична партія партія велИКОго Ле­ иіна поповнювалася у роки Великої Вітчизняної війии все новими й новими бійцями. Краща рекомендація для вступу в партію сміливість у бою, ненависть до фашизму, розуміния cвoro високого обов'язку перед своєю Вітчизною, пе­ ред поневоленими народами інших краін. З такою характеристикою в тяжкі

Батьківщинн

сотні

тисяч бійців

роки

ставали

райо­

Працівники

госпо­

ленню

продали

насе­

тисяч кур­

380

Добре трудят~в над вирішенням чих

кому­

та

виробни­

завдань

Новнцьких ця

Климасів

€вдокjя

Михайлівна та

Павлович,

Мнкола

інші

робіт­

ники.

Поряд з усПіхами в

господарстві

блеми.

на

таннім

є

про­

Перш за все­

це корми. ціни

і

Як відомо,

комбікорм часом

лись на шість

карбо­

ванців за центнер. курчат

ос­

підвищи­

А

племптахорад­

госп продає за тією ж

чат.

для

УКРІНФОРМ).

на

сільських

що

Отже,

Дмитрівна

птахівники

Галина

Пет­

рівна Литвни

і

слю­

сар-опе,атор

Микола

рік-два

існує

ведлнвість.

Дмитрович,

й

тому.

пташни­

слюсар-оператор

пташннця

ціною,

подружжя

-

МаРія

Микола

(Фотохроніка

щоб і

нашого

дарства

Максимович ДжерlН. Мало в чому поступа­ ються їм і подружжя

кур­

турбу­

водилась птиця

ністами.

Ю. ЛИПКАНЬ,

воин

птахофаб­

ється й про

адресу міськкому Ком­

ветеранів.

п'ять

рикам

поздоровив

тру­

.БроварськRЙ».

реалізували

тощо.

иового

року

племптахорад­

госпу

до

На зборах І. С. Ру­ дак

трудяться

нинішнього

реходу економіки кра­ їни на ринкові відно­

УСПІхами

проблеми

}'спішно

щодо

з

багатопартійності,

сини,

Поряд

сторінка в історії партії Леніна

паРТ11

ветераНІВ з'їзду Компартії Ук. раїни відбулися збори

...

Велика Вітчизняна

неспра­

Через

чималі збитки, гативно го

які не­

впливають

фінансовий

неї

терплять

стан

на

всьо·

господарства.

А. ФЕДОРОВСЬКИИ .


2 стор. •

22 червня 1990 р.

сН О В Е

вого

стажу.

цяти

рОКіВ

-

тІм

З на

У

чотирнад­

полі,

а

по­

що

тваринництвІ.

шостій ранку вона вже була на феРМі в ОпанасовІ . Добре, що те­

.. . 0

риторІЮ її останнІм сом заасфальтували, кожного

ча­ до

корІвника

про­

клали дорогу. Тепер мож­ на хоч підійти до робочо­ го місця, не боячись, що по кlС1\QЧКИ зав ' язнеш у багнюці . Другий тиждень

йшли •••••

іі

іііі.ііііііііііі.

дощі.

і

Мануїлівна

починала турбуватися за худобу: коли б ця негода не позначилась на її здо­ ров'ї, на продуктивності.

Поки

що

нtби

непогано:

Перегортаючи сьогоднішніх

волі

що

газет,

нарисів .

праці,

до

звикли му.

мимо­

помІчати,

про

людей

яких

деСЯТОIi

ми

зустрічається

мало.

І

не

так

років

то­

рову

дуже

тому,

~

-

кормами

дих

перемог

часто

ми

то.

Певно. такі сумНіви у НОГОСЬ з'являться, коли побачить цю симпатич.ну. чорняву

жінку

в

свят КО­

вому вбранні з орденами й медалями, хоча ці ВіД­

знаки НаДіЯ Мануїлівна Радченко одягає дуже рідко. Вона скромна. і земляки

звикли

бачити

її

на роботі та дома. кОли вона займається по госпо­ дарству.

Надію МануїЛівну в НаЛИті знають давно. Тут народилася,

Ніколи

тут

не

і працює.

л,овірив

би;

але факт ВОНа має майЖе сорок РОКів труДо-

я

і

поповнен­

відбираю

-

групи,

теж а

худоба

ввечері

мендувало

себе

на

даємо

їй зелену масу, корм . Непогано ня

З

-

ТРУДНОЩіВ

вдень

випасах,

для

говорить

МануїлІвна.

немає:

.

та

сама

Надія

та

ставимо під сумнІв. По­ дібних іСТОРій життя під­ кидає нам сьогодні бага­

корів;

своєї

j.j реаЛЬНіСТЬ минулих тру­ дових

пе­

У мене багато моло­

ходимо по-Іншому . Золото багатьох орденоносців у пютемніло,

ви­

рекрити.

щоне

ня

очах

корову

сподівається

стало тепер гідних поша­ ни людей, а швидше то­ му, що і до них і до їх­ нІх нагород зараз ми під­

наших

на

ідуть

ходить щодня по 15 кіЛО­ .грамів молока. Важко за­ раз судити, які надої во­ на одержить до кІнця ро­ ку, але торішній показник - 5580 кілограмів на ко­

сторінки

починаєш

діла

комбізареко-

зволожен­

концкормів.

Про СВОЮ роботу вона говорити не любить, вва­ жає,

що

про

це,

перш

за

все, говорять справи. Але за тими цифрами .надоїв, процеНТІв

жирності

моло­

ка я бачив її велику ста­ раННіСТЬ, чистоту й поря­ док, у

які

завжди

групі

тварин,

панують за

якими

доглядає доярка. І навіть у дні, коли з ранку до ве­ чора

лили

дощі

. скаржились, вдома

лад

і

жінки

що

тяжко

навіть

дати

такої негоди, від Радченко молоко лише

першим

ча такі ко

не

справи у

за

групи йшло

сортом,

залася

всіх.

Якось самаообою зав'я-

і

не

виявляють

методичного

. кабінету

СвІтл1mає

віД

них

но,

збирався

звання

«Вчитель-методнст»

Завідуюча методкабінетом Л.

значила. що шуку нових,

передового

досвіду.

Так. у школі NQ 1 узагальнено Досвід

. початкових

Дворової -

Ма­

мі. Працею ЙОГО задово­ лені, справу свою .. знає

надав

грошову

могу

нам,

добре.

Чи приємно

швидше

проходила

-

годні

один

з

операторів

Хочу це

що

не

дн

досягнення

у

пра­

Розмовляли про робо­ домаШНі

справи,

СвіТлану.

ном

пропливали

знайомІ

їй

з

про

За

вік­

поля,

молодості.

Бачила

вона ' їх ранніми

ранками

і

вечорами,

вес­

ною і восени. Рідна зем­ ля завжди прекрасна. І

не вlpилося, поруч

з

к, оли' сиділа

сином,

працювала

що

сорок

від­

Чому б не збирати макулатуру? Маю на ється разом Із смІттям яку спецмашиии вlд­ возять на смІттєзва­ лища. Там же збира­ ється чимало цlиної сировиии!В Інших мІстах, у тому ж Кнє­ вІ, побутове сміття

Слухач підготовчого від­ ДІлення факультету журнаЛІстики НДУ.

стання

Літератури

краєзнавчого

родно!,

матеріалу.

Г.

1.

П.

БезлюдіОВОЇ,

Л.

JJИ

через

повІдальний ють

учнІ

момент.

(Виступа­

Бро.арськоJ

музшколн

І

МОРУГА).

Лариса

2

Фото

ТаНIІ

А.

вІд­

",нтнчоJ

Л.ИТВИН

каБІнету. ноІ

створення творчих

майстерності .

груп.

шкіл педагогіч­

проJIВН­ ме­

І

Галlц,ина.

JJ1кувальиий сеанс гlпиозу та

екстрасенсу,.

ви.

Екстрасенс рlзиоманlти1 . чудово

ВИJJ1ковує хвороби,

ВПJlИВає

иа

орга­

нізм JJIOдиии, дає ціии1 ре­

Віктор' Каиднбазгодив­ ся виступити 28 червня в

Товариство .Зиания. приймає колективиl заяв­

комевдац1І ..

І хоч квитки дорогуваті, маємо

иадlю,

варчани, трапити

хто иа

що

тІ

зможе

сеанс,

не

бро­ по­ по­

шкодують.

Броварах.

ЗустрІчі ВіДбу­

ки · від

дУться

легкоатлeТRЧИО­

вІв та Продає КВИТКИ. Н. ЗАЯРНА, референт.

манежі,

18.00

І

21.00.

початок

о

струвалась

трудових

колекти­

не

же

так

пооовина

-

цтво

облlгацlJ

цlЛЬО80Т позики на ОСНО81 рlшенн. ТРУДО8ИХ колектн818 DI",npHeMCтa, органlза-. цІй. устаноа. а також 8И­ .онкомl8 мІсцевих Ра... на­ ро",них

...епутатl •.

Бро_арське

_1 ...... lленнlІ

Оща)l.ИОГО банку продає громаданам цlТ

цlЛЬО80J

сlмна",ЦIІТЬ

Тим. ТО8ар

цlю,

І

О)l.ержа8

потрІбно

_lддlлеННIІ ДЛІІ

внІс

на

П

8сl

товарl_. rрошl

за

к_итан­

З8еРНУТИСІІ

Ощади ого

замІни

позики.

5400

облlга.

позики -ИАІ_

хто

16

иа

_1"'ПО.lдИI

У

банку

облlгацl1 Т08ару.

Я. МЛРЧЕНКО, заСТУПlІІИК JreРУЮЧОГО Бро­ варсьК'им

Ош:адбаик,у

ВіДДЇJ!leRНЯМ

Н.

5400.

року

влади

за,

розвиваЛИСІ:

церкви

лояльне

Нерівни­

заявило

ставлення

дянської

влади ,

оцінило

декрет

кремле,ння

держави . 'Їздом на

прс

до

ра·

високе

про

відо­

церкви

ВіД

Пізніше, Україну

Нагано-вича.

з при· Л. М

ках.

давно

експонатів

засуджено в справІ мlq>.і'l·

ної Спілки ВИЗflOлеНН>1 України. в 1930 р. церк­ ва

1921-1930 ро•

а

натомІсть

повтікали

незалежність

пІсля

РосійсЬкої

була

проголошена

їнська

пи­

ЛІНвl­

Укра­

передодні

рес·

займалися

і

го

лась

демократІя

раїні, ще в ської

на

нув

його.

Намагаючись використа­ в своїх інтересах ці тенденції, пеТЛЮРlвtьна Директорія декретом від

1 сІчня 1919 р. проголо­ сипа створення УАПЦ і підпорядкувала її держав:. ніЙ владі. Проте ці Дll не' знайшли підтримки серед поборників автоке­

фалії.

У вІдповідь

ніння,

які

не

на го·

забарилися,

звернулися

за

захи·

СТОМ і затвердження'VJ статусу своєї церкви у

Вселенську православну патріархІю, але отрима­ ли віДмову . До речі, УАПЦ і ДОСі не визнала жодна

помісна

православ-

частину

таємними

виявляш

окупованих

теРИТОРіЯХ

України.

Ось чому. коли ЧеРВ0' на .Армія перейшла в рі­ шучий наступ. звільняюч~ від ворога українські зем, лІ . і почався «масовий виїзд» керівникІв УАПЦ на Захід.

вославної раїні.

.

церкви

Проблеми УАПЦ. як і католицько!

ТІ!

вони

складову

Так 'flакінчилось іСНу· вання автокефальної пра­

Із

відки­

у

початком

перетвори·

копа Степан Скрипник, який прийняв ім'я Мсти­ слав . 'Він став фактичним адмІністратором У АПlJ

ініціатори автокефалії вІдразу ж зустріли Рішу- , чий опір з боку більшості

ГОЛОСів

з

ріївськ,ому соборі в Ниєв' був висвячений на єпис·

Ук

церкви

що

УАПЦ

ськовополонених . 12 трав· ня 1942 р. У Свято-Анд ·

яне розпочалось роки першо~ росіЙ· революції. І Одна ..

української

тому.

партизанів і підпільників, видавали . радянських вій·

з під· на

tfi· ІН

службами

І її церкву». Ось так! Не більше й не менше . Як же насправДі СТОО­ рювалась УАПЦ? Ії ви· КУЛЬТУРНО-1На­

віруючі

таємні

шистськими

почалися гонІння на націlС

руху

а

німецько - фашистського окупаційного апарату. Ба· гато її священнослужите· лів СПівробітничали з фа ·

Існували небагато. Через три роки Москва знову підкорила Україну і знову

Ціонального

в

вiЙJни

новоство ,

несенням

на

мецькl служби, за пр» · мою вказівкою Гітлера . Тож немає нічого дивно­

держа­

никнення пов'язане

не

священики .

рена Українська автоке · фальна православна церк · ва. Але українська неза ­ лежність

віроломного

паду фаШI:ІСТСЬКОЇ Німеч чини на Радянський Сою~

пуБЛіка зразок захІд­ ної демократії. особистих прав. КУЛЬТУРНОЇ '. і релі­ гійної свободи для всіх . що було гарантовано но­ суверенною

«вільний

На такІ запитання авто · ри буклету відповідей' нЕ дають. І не випадко\І'Р Справа в тому. що «вІд· родженням» У АПЦ на ·

імперll ,

нац1:0нальна

у

світ»?

шеться таке: «У 1918 ро­ ці, в перІод б9ротьб~ за

дації

саморозпустилась.

Хто ж «відродив» УАПЦ і чому її керівники

Однак цей факт ігнору­ ється.

окремих

служителів УАПЦ орга­ нами ННВС . А пlс.пя того, як 11 неРівництво було

які належать УкраїнсЬКіР. автокефаЛЬ-НіЙ православ­ ній церкві . що дІяла на

УкраїНі в

почаЛИСI:

переслідування

це репродукції з ікон,

більшістю

грома.... нам

наступного

конструктивно.

в У.ернlвцях. До речі. май·

складу Руської православ­ ної церкви на правах не­ залежної. самоврядованої~

УстаНО8Н Ощадного банку СРСР ПРОДО8ЖУЮТ" прода8атн

.

ради вІд 5 травня р. було проголошене автокефалію, яку в ЖОВТ­

ської

прибула із США, і демон­

ня

познка

Taє~

духовиого буття JJIOДИИВ та Псих1чно! еиергетики, східна иародиа медицина та вчеиия йогів, медита­ цІя та IІСВХОЛОг1чи1 впра­

по­

Пре­

у 1918 роцІ після трива­ лого обговорення питаНН!l . про автокефалію (виділен·

niJlhoвa безпроцентна

В програмі вистУпу

підтримцІ

твердив Всеукраїнськиі ообор У АПЦ. CTOCYHK~. У АПЦ з органами Радян­

ієрархІв Руської право­ славної церкви. Всеукра­ їнський церковний собо}:

О. ХАНІН, кореспондент.

громадський

І президеR'l' асоцlацl1 ек­ страсенсів СРСР, прези­ дент міжиародно! асоціа­ ції меднтивного аутотре­ нінгу ВІктор Канднба, JIКИЙ буде внступати в Києві.

му

Я.

Методична рада схваЛИЛа досвІд цих вчителів і

екстрасеисуру

в

А.

рекомендувала його для впровадження в школах міста шляхом системи відкритих уроків, уроків-ла­ норам, випусків методичних бюлетенІв. творчих се­ мІнарів. ПОСТійно діючих виставок на базі метод­

·rtпиоз тисячІ трудівників. До цlє! плеяди иалежить

коицертl:

J::)орзенкової

ригіна. Г. І. Но.ндакова. В. І. Бубнишева. Норнілова, Л. В. ФеРЛlковська.

дициии. Широко відомі імена Кашпіровського, Ігнатенка, Чумака, Руц­ ка, Джуии, ЯКІ ВИJJ1кyва­

звІтному

А.

NQ 9). Змістовний досвід У практичнІй роботі за­ пропонували також вчителі школи NQ 5 О. Л. Шу­

гласностІ

нетрадиційно!

викори­

(школа ом 9), А. І. Талалаєвського, М . М . Начора, Г. А. Нвачук (школа ом 8), М. Г. Юрченко, М. О . Гавриленко (школа ом 6). Л. Г. Нукси (школа

тв себе представникам ва­

На

краю.

Узагальнено досвІд вчителів і інших шкіл. зокре·. ма В. О. Єргієвої (школа NQ 3). З. В. Мооерової (оМ 4), г. Р. Артемчук. С. В. Семируннин (СШ ом 7), Ф . Й. Шуб, Р. Паламарчук, О. І.

-Погребняк.

.

у буклеТі до вистаВНЕ «Українська ікона». що

вІдродження . як

рідного

при

цер­

192()

вою... В той перl,од пра­ вославна церква пережила

.

ВідкритІсть суспільства, широко!

з

досвІд вИвчення

канонів.

УАПЦ:

вою

ВПЕРШЕ У БРОВАРАХ МОЖJlИВlсть

папір

досвід І не внкндатн, а здавати у спец1альи1 контейнерн кольоро­ вий метал, тІ ж банки з-пІд консервів. Яка б це була екоиом1JI! І. ПИСАНИЯ, броварчанин.

летять

Тів та почуття національної гіДНЮсті в учнів на ОС-.

дала

І

нього вибирається. Можиа було б за­ позичитн зарубіжний

з виховання патріотичних почут­

еПоха

виквда­

1

сортується

як .не­

зору

міфи і фанти

Макулатуру. ~. у смітнии ту, що

з

«його

свІТі,

~очки

ної

Мстислава» главу за· кордонної УАПЦ Степана Скрипника, племінника сумнозвісногО Симона Петлюри, таких «недореч· ностей~ предостатньо. Цей нарис був вмІщений

вулиці

Ниlвськоl.

увазІ

Лише

митрополита

А. ПЕТУХ,

Олег ЮЛЬНИЦЬКИЯ,

ви­

освященство .

сердеч­

жителька

лІта ...

нові

на

в

з

оргаНів Радянськ01 влад~ на Україні почали реє ­ струвати парафії ціє: церкви. Рішенням церков­

ні

підготовленому

силанням

церква

законну

посліДовники.

нІ.

років.

Як же швидко

ковних

JJIO-

перевелиCJI

МИJJосерди1,

кращих

ВДНГ СРСР у Москві за

онучку

райониого

машинного

який їй вручили у вісім­ десят п'ятому році на

ту,

за та­

Червоного . Хреста А. П. Руденко. Добре,

Після ' роботи їхали до­ дому разом з сином На­ дії МаНУЇЛівни, Олексієм, на автомобілі «Москвич~,

ці .

JJIOдJIМ.

голОвІ

автокефальної православ­ ної церкви (У АІІЦ) кип­ лять пристрасті. З одного боку, цю ідею обс'l'OіОЮТЬ Українська хельсінкська спілка і Народний рух УкраїНи за перебудову, з другого лідери УАПЦ за рубежем та їх 'нечис­

ТЯ»,

ОДJIНоким

а

на

В історичному нарисі «Погляд через тисячоліт·

допо­

подякувати

НАВНОЛО питання про вІДновлення 'Уlфаїнської

ленні

JIКJIЙ

кооператорам,

кож

доїння.

високі

мІста,

престар1лвм

вич. Здається, недавно прийшов ,на ферму, а сьо­

ховання естетичних наВиНІв на уроках лІтератури.

С. Р. Поживіл -

етап

перший

ператив

за

становлення, щоб більше було в радгоспі людей, якІ по-справжньому люб­ лять свою справу. Ось як Андрій Іванович Лазаре­

М.

ЗДібностей учНів.

нього? Мабуть що так. Хочеться, щоб молодь

з Розвитку зв'язнюго мовлення; вчите­

з розвитну творчих

-

Є у иашому мІстІ кооператив .Дари ла­ и1в., JIКJIЙ ОЧOJJIOє коо­

лів української Мови та літератури В. І. Марцин­ невич

та

особ­

це

вчителіr В.

в~и

1ивaлlдам, вова ливо потрlбиа ...

ІваиовсьКИЙ.

класів Л . В. Пономаренко-по викори­ станню опорних схем. сигнальних карток, таблиць

аЛГОРИТмів у навчаннІ молодших школярІв,

ака­

учасникам

буть,

Василенко за­

навчальний був роком ПО. методик, форм роботи.

до

коли вІдчуваєш турбо­ ту про себе. А иам,

О. І.

18-

ефективних

1989""':'1990

впровадження

М.

і

вступа~и

життя,

демії, але так вийшло, що залишився в селі. Працює слюсарем на фер­

міста.

«Старшнй вчнтель».

здебіль­

сільськогосподарськOl

мІського

На РОЗГЛЯД ради подано досвід 26 вчителів. За рішенням атестаційної комісіі 8 з них заслуговува­ ли прнсвоєння

про

Згадала й Олексія, си­ свого. Вчився непога­

на

Троценко доповІв про внконану роботу методистами методкабінету та керівниками шкіл по узагальненню вчнтелів

чуєш,

обов'язки ж свої шого забувають.

відділу народноі освІтн. Завідуючий відд1.лом В. М. досвіду

І життя

особливо­

світлішає

мог

99 (8008)

.

життІ. Ноли якісь збори на фермі, то стільки ви­

НаприкінцІ НавчаJJьНОГО pOtty відбулося засідання радн

те,

ом

які

го старання , бажання до­ сягти ЧОГoQСЬ біЛьшого і в

Узаrапьнипи методичної

про

доярки,

приходять на ферму, не дуже тягнуться до роботи

хо­

були дале­

розмова

молоді

Ж И Т Т Я:t

сить

церкви.

адже

до·

тор­

вони інтересіЕ кількості вірую­

чих 'на Україні. пустимі

Ук·

відновлення Української

серйозні.

каються чималої

на

як

Тут не.До­

адміністратив ,

ний тиск. так і . eJ\cTpeмізм. спроби силою захо· пити храми . ПОТРіБНі доб· ра

воля

представників

УПЦ і УАПЦ, сеРЙОЗНЕ обговорення за круглим столом

цІєї

" iIOepecif.

проблеми

урахуванням

сторін.

П.

ПЕТЛЯКОВ,

доктор іСТОРИЧІНИХ наук,

Л. ПИЛЯВЕЦЬ, кандидат

фІлософських

наук.

(УКРІНФОРМ).


сН О В Е

Ж И ТТ Я:t

червня

22

р.

1990

Сl0Р.

3

.16 99 (8008)

Людина і її справа структажу,

а

' поміТив

опергрупа

Нарешті

вона

Повідомила:

знайдено. ще

раз

слухав

Майор

у

відкрив дверЦі і зробив крок У темряву , яка видавалась йому ще

більш густою і Х'ОЛОДНОЮ. Уже підходячи до маши­

час одному, в теМРЯВі, затримати трьох озброє­

- Не стріляйте, ЛеонІ­ ДОВИЧУ! Не треба! зак­

ни , побачив постать , яка швидко зникли в отворі вхідних дверей сусіДнього бу динку .. .

них злочинців , не дати' ні­

ричав,

кому

усвідомивши всю небез­ пеку моменту , Салата, впізнавши Тараса ЛеонІ­

доповідь

групи

і,

звичЦі

все

У віддіЛі було світло

...

і навіть затишно-сухо. За­ ходили ни

співробітники,

Всі

Бондаря,

а

нині

помічника наміськвідділу

вимокли

на

до­

~нутріШНіх

в

ле­

ишовши

справ.\_ За-

ні,нській кімнаті, де мав вІдбутися інструктаж. Звичайного збудження не

Леонідович

кілька

хвилин

вІдчувалось, кожний в ду­

вислав

ші сподІвався , що началь­ ство , можливо , віДМіНИТЬ зна­

ловий масив . де скоєно пограбування, і додав. що ніякої додаткової іНФОР­

і

буде

йти

мації

трапилося ,

грозу,

шу­

чить,

не

захід ,

треба

саме

зараз,

кати

тих ,

в хто

а

приносить

нещастя.

Начальник карного роз­ мІськвІдділу внуТ­

шуку

рІшнІх справ Т , через

велике

розділяє

Л.

Швед

скло.

кlм,нату

вого від КОРИДОРУ . чив

стурбоване

колишнього женого

ЩО

черго­

оперуповнова­

карного

розшуку

... /

Такі bapeho-копчеНі ви­ із свинини виготов­ ляє нині коптильний цех радгоспу «Літківський •. А щоб був повний пер~­ лік, то додамо . що ви­ робляє він окороки і гру­

динку, шпиг , бекон люби­ тель{;ькиЙ. ребро копче­ не .

Цех обладнано порівня, недавно

у

мlщенні . ше

опергрупу

поки

на

жит­

немає .

« Напевно . п'яний , подумав Тарас ЛеОНіДО­

-

вич. тепер

грОші не

пропив,

знає ,

як

виправ­

датися перед жінкою

щею»,

а

і те­

Таке б у ває у праl\'

.

ТИЦі .

Очікування дратувала

і

дратувало .

мокра

куртка .

Глянув на годинник наближалася година

ін-

досто­ в

авто-

ходились

Уже з акінчилась гроза треба було знати , що

~.

ду­

мав Швед. Через кілька хвилин біля будинку NQ 53 . ЩО по вулиці Нороленка, там .

Поки ці думки

яке

при-

ранІ-

використовувалось

овочІвниками .

Flого

нонструювали

ні

умільці:

частково

виготовили,

придбали ньому

а

і

та

самі

частково

встановили

котли ,

камери

ре·

радгосп ·

терпілого про 'Ге, ЩО зло­ чинЦі не лише обікрали

з

того,

Новини

ПОВіДі

мешканця

Богда­

пригоду.

нівки

Олександра

Бобка,

на

-

шиї

злочинці

сліди

Владний наказ лягти дуло

знаходятьсн

сказане

не

скавок

склалася

дуже

--

відних

теми го

назва­

.Вроварець».

підприємств

в

холодильні

іНШе

В.

у

вік

на

чолі

робітником ком, вах

на

із ' старшим

А.

І.

Ярошен­

договІрних

купуют!>

у

БроваРів , а й Великої Димерки. Семиполок. Го· голева. Рожнів . Пухівки. Налити та інших сіл ра­ йон у . Ії можна придбати і в м агазинах Літок . ЗаМОВЛ,ення на виго-

умо­

населення

виконувати

всі

ні

з

виг о товленням

про­

дукції.

Відколи вати

почав

цех ,

його

працю­ колектив

виробив до 50 тонн коп­ ч е ностей , РеалізОвує їх за

договірними

райспоживспілЦі му

управлІнню

ПРОДУКЦіЯ

і

товлення

цінами

орендарі

мlськ(}­

від

у

йо­

покликання

кранові

потреб

но-

установки

сільських

для

буді­

вельників,

З ням

колектив

ється . що

у

ництвІ

за

справля­

Це пІдтверджує те, трудовому

піД,

«Украгробуду»

перший

квартал

він

вийшов переможцем і нагороджений

Червоним першою

перехідним

прапором грошовою

пре­

мІєю «Украгробуду» й республіканського комі-

і

яке

мало

відбутися.

АНІ

~овинні

бути

-

достоВІРНИМИ»,

думав

комуНіст

крокуючи

Швед,

додому

ранком

по калюжах,

.неспо­

те, що його такий довгий

робочий

ним .

а також про

день

Адже

був

УСПІШ­

МілІЦІя

встиг­

ла вчасно, і що Бобко, коли вийде з лікарні, від­

засуд­

святкує

весілля

ще

цьо­

го місяця. А ще Тарас ЛеонІдович подумав про те, що його професія по­ трібна людям. його улюб­ лена професія.

інший­

А. ПОЛИШ}fИН.

npOlpll.fta:

старим

копченостей ПРlfЙМilЮТь і І

.

ЛІТКІВСЬКИИ .

Пригадуються часи, коли в районі, і не тіль­ ки в нашому, на базі

ранда .

колгоспів

СТlSuрювали

на.

Тому

Нkі"небудь

ви,

диктат

а,

І

не

можна

для

шили .

виступали

з

по

нетелей .

Тоді ці спецгоспи дуже розхвалювали на всі за­

ставки.

праців­

Мовляв,

вони

зверху

пору­

можна

старим

Зараз

шля­

фактично

передаємо

у

спецгоспи

вирощуван-

ням нетелей. V шести таборах рад­ госпу «Гоголівський» ни­ ні утримується 2850 о}(о­ рів . У жодному господар­ стві району такої кіль­ кості маточного поголів'я

спецгоспи

вирощуванню

вигід­

настано­

пішли,

справою

радгоспами і

не

теличок, а самі займаємось цією важливою

прислухали<:я .

Разом

як гос­

старі

сказати,

не

знаю ,

нашому

вона

і

хом.

проти такої гігантоманії . Але до їхнього голосу не

організували

а

подарству

сказати ,

котрі

Не

-

.кого,

нема.

до­

Складні

-

погодні

цільні і лише завдяки їм можна добитися поліп­

умови

Є У колективу заводу певні труднощі в забез­

шення племінної роботи у тваринництві, а отже й різкого підвищення його

впливали ний стан

печенні

ПРОДУКТИВНОСТі.

стві майже не падали, а були такі ж, як і торі!\.. З початку року тру­

ників

агропромислового

. комплексу .

матеріалами

ровиною,

але,

додаткові

і

си­

і

неви­

відних

ти

зівки

випуск

кранових

шасі

Виробничники також

друге

що Так,

з

в

такОЖ

воді

технІки

монтовано

ських

3

11

карбованців, плану п'яти

Г.

пуття

387

яюбові.

А

якщо

сіль­

мати

неабиякий

що більше місяців.

АНДРІЄНКО.

ІІаних

справа .

но,

Така

-

Відрад­

процентів

відправлено

сортом ,

мо­

першим

причому

жир­

Людмила Василівна При­ мак , Василь Іванович

«порвати.

радгоспу С. А.

98

заплано­

тонн.

ність його вища базисної . Добре працюють май­ стри машинного доїння

говорить голов­

зоотехнік

що

лока

продовжується

вирішили

нею.

замість

3500

за

тонн

3828

Лях та

А.

На-

інші.

ГАВРИЛЕНКО.

-

дс

тисяч

знав .

радгоспи <:тражда­

продали

Приготувати хороший. смачний 061л. .це теж свого роду мистецтво, яке потребує не. тlяьки вмІння. аяе й фаитазlї.

ства,

на

Тваринники

тепер.

ний

відре­

для

не

цього збитки,

загальна

Але з

40

буді ­ і

будівельників

мільйони

молока

до

«Гоголівський»

виготовлено

вельної

Й

- До останнього ча<:у дотримувались її і ми .

відремон­

року на за­

від

ніхто

і

екскаваторів. З початку

спецгос­

якості,

господар­

1495 кілограмів молока . Це на 171 кілограм БІльше проти п ' ятимісяч­ ного плану. А коли вало­ ве . виробництво продукції зростає, то радгосп біль­ ше її реалізує державі.

на

(можливо,

у

радгоспу одержа­ кожної корови по

п'ять м,ісяЦів

практика

140

більше

у

від

негативно

на ФізіОЛогіч­ тварин. Проте

низькопродуктивних) во­ ни вирощені фактично

ла

від­

більше

норів

А від терпіли

Кранобудівни­

капітально

тували

«Стрі-

року

ли

ДОЩі­

мірою

молока

дІвники

вка­

радгоспи

племінні

яких

експлуатації .

ремонтовано ки

лей

агрегатам,

початку

на­

пи , а потім забирали на­ зад. А які були в нете­

повертають

життя

були

дорощуваиня

надої

це

оргаНіВ.

теличок

часті

певною

відпо­

такі

зверху,

передавали

автомобілів марки НамАЗ. З початку року замовникам респуБЛіКИ та країни. відправлено 56 таких кранів , що більше, ніж передбачено договір­ ними зобов'язаннями.. ли»

вищих

Виконуючи

уста­

на

у

циркулярах,

єтановах

новок АБНС-6

Про

наголошувалося

вишукуючи

резерви

користані можливості, він продовжує збільшува­

супер­

промислових

приємств і

завдан­

і

гіганти . Так, у Великій Димерці , Гоголевіоб ' єд­ нали по 6 господарств в одне . Щоправда, були

ПРОфСПіЛки

і

шляхом"

люди,

установок.

поставленим

Д,

"Пішли

радгоспи.

тету

і

",'//"/'//'.//

торгівлі .

А.

весілля,

незабаром

CaJfTexHIK заводу аЛЮМі­ нієвих будівельних кон­ струкцІй С. Шевченко. який нещодавно звІльнив­ ся з місць позбавлення

магазини

населення.

лIТК!ВСЬЮfХ

калюжі

наш вКАад

НИ

в м іють

там на

надходить

тільки

в

детектива спорту.

Продовольча

коптильників не

сидячи

вияви­

ран1ше

воду,

онІмІв ...

Виявилось, що зпочин­ ці хютlли забрати на квар­ тирі Бобка велику суму грошей, що зберігалась

конструкцій

Салата,

нувся

ма ·

свиней на забіЙ і виго­ товляюТl, продукцію . Во­

техноло­

гічне обладнання . Орендарі. в склад гру­ пи яких входить 6 чоло­

сис­

- , ВИГОТОВЛЯТИ

тепер

ві

завод з про­

«Украгробуду». основне

дуже

Підняв

доставити їх у міськвід­ діл внутрішніх справ .

жений за злочин проти ОСQбистості, відразу плюх­

ється група людей. Вони п' я но хиталися і брудно висловлювалися . СитуаЦія Ifе

них

дівельних

раптом

почув крізь шум дощу. що до машини наближа­

ДЛЯ

і

царів з великої дороги»

направле­

злочинців,

похитнувся

Підбіг Микола Зайцев , допоміг обеззброїТИ «ли­

діваними . Один з них , формувальник заводу бу­

потерпілим .

Леонідович

пістолета,

на

лись

виробництва

С~еціалісти краНОбудівного заводу .Стріла,) з допомоroю науковців розробили конструкціЮ нової кранової установки КС4574, щО вигідно відрізняється своїмн тех­ нічними якостями, ос­ насткою і потужністю від попередньої. Виготовлено перший дослІдний зразок. Ного випробовують, удо­ сконалюють. Масове ви­ робництво їх намІчено почати в 1991 році. . 3а­

Нранобудівний «Стріла» - одне

(він це по­

ножових поранень . Ще він встиг зрозуміти з роз­

крово­

Назваnи "ого .,6роварець"

вирішили

Бобка

вбити

чув, прийшовши в себе), і міркували , де краще його закопати, мовляв, треба імітувати автошляхову

чоловіка

водчани

домовилися

ного розшуку побачив на

там,

ти КС4574

вони

волі,

руки вгору . Іх «довіре­ ний», непрацюючий бро­ варчанин К Заварзєєв

довича майстра

його, а й катували протя­ ГОМ двох годин . Більше

обличчі

Тарас

роботи і операЦії. пов'я за ·

грома­

ромовкою розповів, що йо­

ючи

ЛеонІдович

про

пригадалася розповідь по­

що

де повинен був з нах,одч­ тись потерпілиЙ . з упини­ лась міліцейська машина . ВІІІ\ЛЮЧИ ЛИ фари . Нрl З ь сітку дощу і с палахи бли­

Тарас

говорячи

що небезпечно.

ско­

що

допомогти

дуже

НИМ

сидів

в будинку поруч, І що « довірений » побіг попере­ ДИТИ своїх друзів. ДаЛі події розгортали­ ся з кінематографічною швидкістю : ще осмислю­

«ДаНі повинні бу­

не

було

ДИЛИСЬ, він вже прийняв рішення. йому ще раз

підтьоки ,

ченко.

достовірними ».

чоловік .

втекти,

важко,

те,

го хотіли ' вбити, вІдняли майже 300 карбованЦіВ грошей. При спалахах блискавки начальник кар­

ник чергового ВіКТОР Тка­

ти

« Москви-

ча »

розмовляє міліціонер.

оперуповнова­

як

Повагав­

У САЛОНІ Дізнавшись,

жений віддІлу БХСВ Ми­ кола Відоменко і uоміч­

люДиНі .

неподалік .

ленінградськuй~ і ростовський рулети ...

роби

но

Михайло сказав йому, що

поба ­

обличчя

черговим.

з

машину . « Поїхали шука­ ти заявителя! » ~ кинув старшому лейтенанту М. А. Зайцеву. що був за кермом. Там уже зна­

Тарас

з

з нати

вчасно

нього,

поспілкувався

ви­

старшого

вскочив

до

задуманий

,

Михайла чергового чальника

збиралися

також

щі.

во­

ВСТИГJlа

Швед

підкоряючись

вірністю,

Мі.піціа

не

подробицях

що

шись.

прибула.

заявителя

«Моснвич»,

йор Швед не міг покли­ иати -Миколу Зайцева, що сидів у мілІЦейсьиій ма­ ШИНі , побоюючись, що зло­ чинці втечуть. У той же

стояв

затримувалася.

Ганну

Киівськоі

працює

ЙОГО

сот щ06

Колот,

птахофабрики, страв.

ЙШЯН

ідаяьні

з

хист,

ГригорІвну

смачннх

На

готуєш

кlяька

знІмку:

Вона

Г.

в

все

в

усІ

буяи

яюди

трудиться

праву робить

пІднесеному Г.

8еяикого

то

яка

по

ідаяьнl

роБІтникІв,

тут

дяя

настро

того.

назвати щоб

в

Чисті продукти

треба

задовояеиl .

кухарем

можна

пlдприє,,­

справдІ

Iдая~нl

творцем роБІтники

•.

дітям

-

Один 3 найБІльших KOlIТpa"TIB, Y1f.llадеRIІ'Х буд:ь-kОЯК мІ", Ук· раіною І ШвецІєю, пІдписали зовнlшньоторговеяьне об'є",наR­ ня сУкрl пекс> І фlр а сАяьфа Лаваяь>. ВІн пере)l,бв ає поставку

дуктІв

..

восьми

днтяч.0ІО8

..

a8TOМa>nr:JOlllt1f....

X'1I'p'r7n_.

щlй

Щодоби

дяя

вон

....

виготовяеRRЯ

з-,:уть

..

про­

вироб.llЯ­

тн 38. 1'ОІІн вершкІв, СНРКУ, кефfру. ~r.ul.llа,,,ту,lнших ПРОДУ"­ тІ.. Мояоко для цього даватимуть вІсІ.. ферм, ~HX . иа екояогlчно чистих територІях .

колот. Фото

М,

Се"инога ,

(УКРІНФОРМ).


4

стор.

червня

22

«Н О В Е

р.

1990

• ЛЬВІВСЬКЕ ПРОФЕСІйн.о-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ом ОГОЛОШУЄ НАБЩ УЧНІВ НА 1990-1991 НАВЧАЛЬНИИ РІК Училище

готує

спеціалістів

поліграфічної

складач машиНll'OГО набору набору; друкар

плоского

друку

-

складач

-

друкар

високого

друку;

складач ручного набору -_. коректор друкарні; друкар високого друку ~леКТРОфотограФ. ТерМіН навчання 2 роки. Наладчик поліграфічного обладнання термін навчання 1 рік. Приймаються ЮНа!Ш та Дівчата віком з 17 років, 3 освітою 11 класів. Палітурник терМін навчання 2 роки.

Приймаються

юнаЮI та Дівчата

з

освітою

Бажаючим таНі

НСТУШІТІІ

УЧІІЛИЩ(>

R

потрібно

подати

документ,,:

І.

Заяву. Автобіографію. Довідку 3 місця проживаНI/Я тr\ Фотокартни ... 6 штук. Свідоцтво про освіту.

2. 3. 4. 5. б.

СКЛd:l СіМ"С

Характеристику зі школи. Медичну довідку.

7.

УЧНі з пендією в на 25 % ються на

середньою освітою забезпечуються сти­ розмірі 80 нрб .. а відмінники навчання­ більше. УЧНі 3 освітою 9 класів прийма­ державне забезпечення. Під час виробни­

чої практики

учням виплачується зарплата

від заробленої суми). житком. ВИПУСІ{НИКИ атестат

вищі

з

мають

занлади

%

УЧНі забезпечуються гурто­ училища. які одержують

відзнакою.

учБОВі

(50

поза

право

поступати

конкурсом

чого стажу. Час навчання в УЧИЛИlЦі в безперервний трудовий стаж.

без

Направлення

ОПТОВІЙ

БАЗІ

Аllдає

Бро­

_---

БРОВАРСЬКОУ

СПОЖИВСПlЛКИ економіст; завідуючий комірники;

..

-

НАННЮ

РАЙ-

терміново потрібні:

складом;

на

16,

331, 331

адресу:

м.

вул.

двірник.

Звертатися: вул. Вокзальна,

БРОВАРСЬКОМУ

тел.

22,

5-56-53.

ЗАВОДУ БУДІВЕЛЬ­

НИХ КОНСТРУКЦІЙ ТРЕСТУ «БРОВАРИ­ СІЛЬБУД» на постійну роботу терміново по­ трІбнІ формувальники 2-4 розрядів. Звертатися за адресою: м. Бровари, вулиця

Металургів,

4,

тел.

5-23-92.

БРОВАРСЬКОМУ ДОСЛІДНО­ ЕКСПЕРИМЕНТАЛьНОМУ ЗАВОДУ терміново

потрібні

на

постійну

роботу:

і

-

бетонувальники;

-

електрозварювальники;

За довідками звертатися на адресу: м. Бро­ вари, вул. Красовського, 18, ПДБП-2, відділ

5-29-27. 331, 327 до зупинки

НІЖИНСЬКА ДИСТАНЦІЯ прошує на роботу робітниКів

Наша адреса: м. Бровари, вул. Кутузова, 57. Тел. 5-03-36, 5-31-92. Відділ кадрів.

В лісомагазин

Броварського надійшли

у

міського продаж такі

товари:

шпалери тиснені різноколірні; сітка, секції зі стовпчиками для огорожі; теплоізоляція (перліт) ;

-'-

ворота

господарчі

та

ін.;

електроди АНО: 3-4 мм. Адреса лісомагазину: м. Бровари, вул. Ди­ митрова (біля зз'!і'ШИЧОГО вокзалу). Тел.

4-06-20. Адміністрація

МіськСТ.

«Новая жизнь» орган Броварского городского комитета Коммунистнческой партии УкраИНЬІ, город· ского

ской

и

райоиного

Советов

народиыx

депутатов

Киев·

о( ласти. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета ВblХОДИТ с 17 апреля 1937 года.

Дни

выода::

вторник,

среда,

пятница.

суббота.

Броварська

.u.рукаРИIr

КОЛП по

за­

поточному

працює за бригадним

Запрошуємо на тимчасову роботу учнів шкіл, середніх і вищих учбових закладів не нижче 16-річного віку на період канікул. Звертатися у відділ кадрів дистанції: м. Ні­ жин, вул. Вокзальна, 2, телеф. 20-73. Адм іністрація.

ЗАГОТКОНТОРІ

наладчики будівельних машин; економіст.

БРОВАРСЬКОУ

вул.

БРОВАРСЬКІЙ АВТОБАЗІ N!! 2 МІН БУ­ ду УРСР потрібні: водії

плата

(категорій «В», «С», «Е») крб.;

зар,

-

300-400

-І автослюсарі зарплата 260-300 крб.; - токар - зарплата 300 крб.; - коваль - зарплата 300 крб.; - газоелектрозварювальник зарплата 280-300 крб. '

Приймаються особи з іногородньою ПQОПИС­ кою: Автобаза забезпечує квартирами і кім­ натами

готельного типу в порядку черговості.

Є база відпочинку в м. Феодосії.

З'вертатися на адресу: м. Бровари, вулиця

крб. на місяць.

паливом.

і залізобетонних

АДМІНІСТРАЦІЯ.

Щолко~ська,

підрядом. Робітники забезпечуються спецодя­ r:OM, безплатним проїздом на залізничному транспорті,

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ, КООПЕРАТИВІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЮ споживтовариства

250-350

Колектив дистанції

сталевих

машиністи копрової установки;

утриманню залізничної колії.

Оплата

муляри;

,монтажники конструкцій;

залізобетонних

Адміністрація.

- . рамники; - столяри.

нижче

Звертатись на адресу: м. Бровари, Порошкова, 2 (на території БЗБК).

слюсарі-ремонтники; сл юса р-інструмента льник; слюсар-сантехнік;

(не

розряду): теслярі;

3-5 розрядів; теслярі-бетонувальники 3-4 розрядів; електрик 4-5 розряду; машиністи екскаватора, бульдозера.

Ухати автобусами ММ

електрооб-

БУДІВЕЛЬНОГО

бітники з таких спеціальностей

4

Красов­

«Торгмаш».

газоелектрозварник;

ІІІ-У розрядів;

КООПЕРАТИВУ НА БАЗ, БМУ-5 ТБр «КИ­

конструкцій 3-5 розрядів; . електрозварювальники

кадрів, тел.

терміново

УВОБЛБУД» на постійну роботу потр~бні ро­

роботу потрібні: водії категорії «Д»; - муляри- 3-5 розрядів; сталевих

-

В зв'язку з утворенням

СПМК-580. Ухати автобусами .N!!.M. «експрес» до зупинки «Торгмаш». Адміністрація.

монтажники

ОБ'€Д-

.---------------.1'"

БРОВАРСЬКОМУ ПОСТІЙНО ДІЮЧОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ПОУЗДУ ом! 2 на постійну

.-

ВИРОБНИЧОМУ

АДМІ НІСТРАЦІЯ.

вантажники;

прибиральниця;

Бровари,

«КИУВТЕПЛОКОМУНЕН ЕРГО»

муляри

СПМК-580,

Бровари,

Броварської м.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вулиця Шевченка . 8-а, відділ кадрів. Телефон 5-35-47.

Оплата праці відрядна. За довідками звер­ татися

кадрів адресу:

електромонтери по ремонту ладнання ІУ-:-У розрядів.

яка спеціалізується на монтажі елеваторів, комбікормових заводів, млинів, на постійну роботу, пов'язану з відрядженнями, потрібні: - інженери-наладчики по наладці аспіра­ ційних і вентиляційних мереж, електротех­ нічного і технологічного обладнання; - електромонтажники 4, 5, 6 розрядів; - слюсарі-монтажники 4, 5, 6 розрядів.

ського,

'молод­ ]8 ро­

інженер-програміст оклад 220 крб.; старший майстер-будівельник-200 крб.; майстер-електрик оклад 200 крб.; майстер аварійної служби -- 150 крб.; електрогазозварюваЛЬНИЮI- V розряду; -\штукатури V розряду;

-

складу

Адміністрація.

БРОВАРСЬКІЙ

у відділ

для постійної роботи у Броварах потрібні:

крб.;

106

продовольчого

по підготовці не молодше

.

Звертатися

пива;

буфетник пивбару

в школу-магазин (віком

ОБЛАСНОМУ

касири, робота позмінна, зарплата 125 крб.; - продавці літнього роздрібу. робота позмінна, 125 крб.; експедитор 150 крб.; вантажник тарного складу 150 крб.; працівники кухні 110 крб.; прибиральники кондитерських цехів 100 крб.;

в

варська міська друнарнн.

---_

ків)

терміново потрібні:

зараховується

на .НaJ'!чання

,-

ших продавців

начаЛl,НИК планового відділу;

комірник крб.

1990-1991

до Київського кооперативного профтех~

райспоживспілки на gул. )<иївська, 149.

БРОВАРСЬКОМУ КОМБІНАТУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

продавець

РАЙСПО­

училища;

виробни­

Прийом документів з 15 червня 1990 року. Початок навчання з 1 вересня 1990 року. Адреса училища: 290008. ЛЬАіА. АУЛ IR. Федо­ рова. 9. тел 74-42-:n. ДИРЕКЦІЯ. Примітка:

робітники охорони. (> Наша адреса: м. Бровари, вул. Кутузова, 131. Одинакам надається гуртожиток по вул. Київській, 290.

140

БРОВАРСЬКОУ

ЖИВСпіЛКИ набирає учнів на

-

електрозварювальники,

9

нласів.

ПРАВ~ГJІННЯ

теслярі;

ручного

99 (8008)

навчальний рік:

муляри;

про­

мисловості:

ом!

01' о,. Ji·опzев."

ПМК-15 ТРЕСТУ «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» на роботу потрібні: бетонувальники;

58

Ж И Т ТЯ»

1.

АВТОПІДПРИЄМСТВУ СПІЛКИ терміново потрібні

водн,

\

по 'Ремонту двигунів та механік

слюсар

по ремонту

автомашин. Звертатись на адресу: вул. Богун­ ського,

Загублену

недІйсною.

РСС

терміново потрібні заготівельники для заку­ півлі лишків сільськогосподарської продукції за межами областІ та республіки. За довідками звертатися: м. Бровари, вул. Богунського, 22. Заготконтора.

12. печатку

коопе.раl1ИRу

іlНСТИТУТу

вважати

.ВКТІбудмехаНізаЦіЯ.

в !ОСловлюють спів'ІУТТЯ праціВНJНКУ інс-гитуту Петру СтеП<>НО!!lИЧУ у зв'язку :}; СМlертю його JlУК'Я НЧУКА Степана Петровича.

Редактор А.

-' 4_03-76; ,аступиика pe~aKTopa. 81д~IIIY партІйного ЖИТТІ! - 4-04_61; відповІдального секретаРІ!, ВІ .... ІІІУ сlllЬСЬКОГО госпо~аРСТ8а - 4-23-28; аlддlllУ ПРОМИСllоаостl І СОlltальннх пнтань 4-02-92; аl .... IIІУ IІнстl. І масо.оі роботи - 4·04-81; .IАдIIlУ pa~lo­ інформаЦlі 5-13-91.

І

ТОРГі!lЛ;.

І

ЛУК'янчуку І батька

ВОЛОШИНЕНКО.

J

Теllефонн: pe~aKTopa

і КННЖкоЬої 15~.

'ПОКlріRельник.

АДМіН'"і,страЦіЯ. п.а'lJ'Тіі!на о'ргаНJізаЦія. прОфсПілковий ко· І

мі-гет УКРlаїнського фіЛіалу

АДРЕСА РЕДАІ(ЩІ: 255020, І(иївська область, м. Бровари, вул. І(иївська, 154.

Кнївського обласного управЛіННJJ У справах ВІІДВВНИЦТВ. поліграфії А.ІІ.реса друкарНі: l(иїасloка обл"ть, М. БоРО8арв, вул. КНЇ8ська,

РАЙСПОЖИВ-

І'

Індекс Друк

61285.

офсетннЙ.

кований аркуш.

Обсяг

Тираж

1 дру­ 15.940

fJриміРf\J<КJВ

Замовл,ен,н-я

И,

3052.

#99 1990