Page 1

БРОВАРСЬКОГО

ОРГАН

МІСЬКОГО

РАИОННОІ

МІСЬКОІ

РАД

Газета виходить з 17 квітни 1937 року •

КОМ І ТЕТ У

N! 99 (6972)

К. О

ДЕ

НАРОДНИХ

J\1.

Субота,

З кожиНІІІ днем у трудових ко-

Як було і раніше, -пер~дз'їздів-

лективах міста і району шириться, набирає розмаху і дає реальну віддачу соціалістичне змагання за

ська ударна вахта називає новІІх правофлавrових змагання. Важливо, щоб партійні, профспілкові

XXVII

з'їзду КПРС.

організації

тевсивного

бюро

яку

міськкомv

партії схвВJІило ініціативу трудо-

програму •п'ятирічки по випуску продукції до 15 вересня І виробити її понад план на 200 тисяч карбованців. Такі ж 'исокі рубежі намітили по долата колективи мостозагову .N1! 112 і Київської птахофабрики. Досягти поставле·

цього

корму

жуєть,ся.

вигоrrовлен!Ня сін аж у.

І.

М. М. АНТОНІІОН та Д. О. Дяченко, які ІТtРО­ водять ущільНlення сі­

І.

АнтоІНюк.

. жнива,

.'!ектив

тівля · кормів

м·

і

у

Він ви­

і'

Ічур на,

вирішили все зробити,

мені

д

Протягом леRтив

вих

п'яти

винонав

рицький•. 'У інших rос·подарствах лективів.

З

таю\М

ставлевням

до

Ставши чееть

заводі

зміна,

В.

Дєтінова

.

М.

впровадження

секретаря

у

ЦК

суд'f(ено перш-е на~у змаганні.

· де

КПРС

звершеннями

до

товаришів.

Досягнення

цr.oro

дозволитЬ зустріти з'їзд ваrо~шм:и у

труді,

закласти

міцну основу для успішної робоrи

дасть

нестачі nеріод

змогу.

РОзв•я:sати

механі:sа­ збирання

застосування

нової техніки, відnравnеноі об'єднанням сКировсний за­ воl''" у РЬстоеську обnасть. ШІсть

машин

муть nарами

-

nрацювати­

і тіnьни го­

пристроєм. Випробrвання, проведені на поnігон nенін· градеького підприємства, поназаnи,

що

ЮТЬСЯ

господарс'!1Ву.

НадОЇВ

ДОбИ'Ва­

опвратори

машин­

ного доїнн!Я Марія Литви­ ненко, Галина ПасіRа,

Ольга Щиголь та іІнJпі. Вони одержують від RОЖ­ ної нор;ови а'а добу в ое­ редньюму по ·16 -1 7 кіло-

. Гра,М-і'В

:\TOЛO'R<'l.

К ТРОХИМЕНКО.

така

система

дає ЗМОГУ ПЇ)ІВИЩИТИ ВИРО· бітон механІзатора майже вдвоє.

ЗБЕРІГАЮЧИ

РОБОЧИН ЧАС

nовною управnяє nюдина. . МІНСЬК. Істотно nідви· Інфор~ація про винонувані щує nродуктивність nраці нею оnерації по набеnю ne- верстатників нова nродук­ редається другому, сбе:sпІ· цІя MittcІtКoro ІнстрУ'!Jен­ nмному .. трактору, оснащ,· таnьного заводу. Ті виnуск

почаnа автоматизована діnь­

ниця по напиnенню на рі­ заІІьний інструмент зносо­ стійних покриттів з твердих сnnавів.

Завдяки тонкій, в част­ К!" м.інрона, захисній .ссоро'!· ЦІ»

Інструмент

став

МІЦНІ·

шим і довговічнішим. Одна модернізова-на фреза здатна, наприкnад,

сnужити

протя­

гом усієї зміни, в той ·час Я!< старі J\ОВОДИТЬСЯ МіНЯТИ юnька

разІв

чаючи

на

день,

ДQРОгоцінні

втра­

робочі

хвиnини.

(ТАРС).

у

майстром-пекарем

Н.

Rращих

Топ

оргаfІі~!<Щії

і

праці.

у

колентиnі

ЯRУ

у

її

нази·

очолює

роботі

·

В.

В.

Gада:ють

економіст.·

амаrання на

а

бригад::J.

.

змінним

-

технологом

С.

П.

Бн

чинсьRа. Для цих пdдрозділів хара!\терні міцна дисципліна, су.~Ілінністr, працівників. ЯR і л решті б.ригад, т,у'І" застосовуються коефіцієнти тр.:,'­ дової участі. Серед кращих poGk ниць бригад-ліДерів -- В. Г. Мщпн · IIIOR, Н. В. Золотарьина, !\'І. Г. Ху­ ТЬІЮ, Н. Г. ·МаJІJІШОR.

соЦіалістпч-'

Друге місде зайняла бригада .м

С.

М.

Л. BOPOHEHRO, старшнй інженер по праці І зарплаті.

1,

Баглаі!.

рану

яності

на

ЯRУ

випусRає

з·

завдання

ції

шиноремонтному

очолюють

та

Г.

камер

М.

П.

О.

.

8

НАУНА

-

Основою стали

Відслуживши наЛежний жуть ро.ги

...

автопоRришRи пDІВерІНутися яR

сRладrова

на

мо­ до­

части-

'Ніз асфальтобетону. Іх пе­ ретворює у цінний буді­ вельний :..штеріал установ­ ка, розроблена вченими і ст~. дентами Б-іло,русьR.ого ін.ституту

nра:Ці

-

з ІІа

продуї:·

росту про·

131,4

ПР•!·

успіхів· rшІІrоремонтннr;ів

.міцна

трудопа

дороrою

Та!Кі установин Щ)ПО•МО­ жуть не лише •роGв'я:зати проблему утилізаЦії не­

дисципліна.·

колесо

а!сфа.1ьтобет-ону при стис­ неніні збільшується в пі.в­ тора

ра·~!а,

підвищується

п;рид~тНJИх шин і відходів гумотехнічної промисло­ :вості, а й дадуть змогу

йnro стійкі-сть прmlИ юІщ,­ ких і високих те:~ш~.ратур.

зберегти чимало нафти. Обходиться переробна не­

ло1етрову

доро.го,

:1

а

яність

дорож­

НЬОІГО ПРИРИТТЯ Від замі­ і опеціаліста:'.ш виробни­ НИ тільки поліТІШується. випробуван­ чого об'єднання <<Боб .:Іабораторні руйсьншина». ·НН П?fіаза.пи. що міцність по:rітехнічного

валової

процента,

..

Не розстанеfься. З строк,

випуску

ефентивне використаrrшr rю:ююї ро­ бочої хвнлшш. М. КАГАНСЬКИИ, начальник відділу організації праці і зарІІJІатн ШРЗ.

· Надольсьного.

П'ЯТИРІЧЦІ

з

J 27,6

цента.

Колектив Rавалера ордена Трудv­ воrо Червоного Прапора Надольсько­ го, зоRрема, виконап п'ятимісячне

І

на

ДуRТИВНОС'ГЇ

майст~р

бригадир

СошRо. П'ятірка. nостійна · uцlн­ ка яRості роботи і бригади варочннх

~~н~а~ш~о~ї~~~р~rt~ї~н~а~п~~~т~ир~~~к~у~н~о~~~-~~у~Х~І~І~п~~~ир~~~щ~·-~~~~~~= мінроеnентронним

вахту

1\ІІРС,

.місце

І зол ·відмінної

Горбачова на квітневому (1985 р.) Пленумі ПК КПРС. •>І;'і треба зробити лейтмотивом усієї ро-. боти у період підготовки до XXVII з'їзду партЦ,- є творча праця, єд-

і стартом у здійсненні тих накf.ес-

ЛЕНІНГРАД..

по

Яність-відмінна

С.

ність слова і діла, ініціатива і відповідальнtсть, вимогливість до себе і

пробnему торів у

по

електрозварювальни~и JI. Д. Сердюк та А. Ф. RуцепRо. Г. ЗИМАКОВА,

важли­

Цьому нолентиву, яний очолюють майстер-nеRар А. М. БреусенRо та ·змінний технолог А. Ф. Бобко, прн­

вирnб-

відповід8JІьн1стю готуються до проведення зимівлі громадської худоби, яка повнина ·стати гіДНИ)}І

У ПОЛІ БЕЗ ТРАКТОРИСТА

ніж

ВИСОRИХ

дільницю..

1\орцач.

місячне завдання з випуску продун­ Ції на 102,1 процента і з продуR­ тивності праці на 103,2 процента.

ральвого

ному

ше,

бригадної формн

Серед вають

су.міжниRЮ\І

трудову

.початну

форуму,

немало

з'їзду

иицтво прогресивних методів праці, пІдвищення П продуктивІюсУі. Головним~ лозунгами моменту, як підкреслювВJІося у доповіді Гене-

з їзд

середньому

стимулювання

.NQ 3' ·з хлібазаводу виRонала п'яти­

можна.

радгоспі

уже

на

XXVII

«Авангард•. чий досвід у проведенні господарських кампаній заслуговує ва увагу і підтримку. Ось і зараз, nрацюючи над ство-

лень, які визначить XXVII

за

добу в

RОрОВИ

·.кілограма· молока. що н,а 0,6 ніл6,грама ·біль­

вина­

вання

RО­

ЛІдери

низькою ЗВJІишається трудова і виконавська дисципліна члеНів ко-

про піднесення дієвості і результатнвност~ трудового' суперниц1'nа ва честь наступного партійного

завершенням п'ятирічки нинішньої

одер­

RОЖНQЇ

ну. Цьому сприяло пшроне :ш1стос\'­

rюроду,!Щії на 1 мі·ЛJЬйон 444 тисячі Rарбованців, що значно більше пла-

окучаєва, «Заво-

кликаві проявити максимум організованості, настійливості у досягненні поставленої мети. Саме так

тварин-

тваринники

жують J;ІіД

15,9

у. траншеях.

.заводу

poRy

місяців

завдань,_ реалізував

~роведення ударної вахти nід девІзом «XXVII з'їзду ІіПРС -27 ударних декадІ». ставить ві~АJОВідальві завдавня і перед партійвими, профспілковими організаціями. Саме вови -повинні д!)ати

громадського

Нині

В. КРАВЧЕНКО, . диспетчер.'

еRсперим·ентального

щоб кожна декада вахти стала посправжньому ударною, була позначена високопродукти;вним творчим трудом. У ході вахти колективи підприємств, установ І оргаВізацій по-

для

нажу

блочних котелень.

радгоспах і~tені

своїх обов'язків зараз, коли весь

ренням

на доІ,

Хіlд,ЛИв;и;МІИ в .роботі ви­ ЯІвили себе трактористи

нестандартного- Rомуналь.ного облад­ нання. Незабаром він виготовить nартію вдосконалених пересувних

спішають по-справжньому взятися за рОіів'язавия цих завдань. Повіль~ми темпами ведеться заго-

У

иицтва міцної кормової бази, а~ангардівЦі дотримують даного слова. Таке ставлення сельчан до проведення цієї відпов.ідВJІьної роботи свідчить, що вони з усією

роботу. Відтоді значно по­ nіпшиnися умови праці тва­ ринн.~ків, етаnи зростати

Відповідаnьне завдання

ки що окремі колективи сІльськогосподарських підприємств не по-

народ працює натхненно і високопродуктивно, _миритися аж ніяк не

у

Працьоmтими,

Випус!\ НОВОЇ продукції ОСВОЮЄ НО·

забезпечити

продукції на

дні

листопаді минулого року тут запровадкnи двозмінну

-=======-ВІСТІ З ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ======

успіИІ·

всіх виробничих підрозділах підприємства пройшли збори, ва яких

ці

ІЮП.

3

На моnочнотоварній фер­ мі Зазнм'янського відд•nка радгоспу імені Кірова утри­ мується 463 корови, Ще в

суміш 8,5 геR­

Виоокопро духтивно працює на носDІmщі трав самохіДною ко­ сариою механізатор

ху інтенсивного розвитку еІ(ономіки. Недоліків цих ще чимало і в nромвСJІовості, і в бvдівnицтві, і

худобі ситу і теплу зимівлю. По-

узяті раніше зобов'язання і намітнв до кінця 1985 року додатково.

роблять у

соно­

продов­

машиною КУФ-1,8 т,nанторист М. П. Гор­ дієнко. При ll!OPMi 2, 7

во провести

Радянської 'України, який також став на; трудову вахту під девізом «XXVII з'їзду КПРС 27 ударних \декадІ• переглянув

заводчани

кладання витого

За­

КПРС слід спрямувати і на усу-

ривиицтва і землеробства,

знаходить

карбованців.

сінажу.

конує. оо півтори J:IOP· МИ. Добре КОСИТЬ і ІЮ­ д:р.ібНЮЄ зелену масу

"

передо-

річчя

тисяч

Вони

винонали план

заготівлі

по продажу .державі прод~·Іщії тв:~,-

щини. Зокрема, колектив заводv. nорошкової мета.пурrlі імені 60-

150

успішно

щевий у ниНішній п'ятирічці борг

повну підтримку 1 поширення ееред трудових колективІв Бровар-

внпустити ~оварвої

Ціна

надої

Завжди поспішає. старається яннайбіль­ ше і яннайRраще вИІRЬ­ нати роботу KOiмбafurep О. О. Зінченко. Він щодня Іrомб а й н о м КСК-100 вцдає по 100 і більше тонн RQIPM·Y дІЛІЯ rодіJВлі худоби і

тваринщщт­

господарства.

кими трудівниками стоїть~ паприклад, завдання ліквідувати допу-

вищеmш продуктивності праці.

суму

ва

ших сферах життя. Перед сіJІЬсь-

вих методів господарювання, під-

ініціаторів

б

Приклад

ма~д!сьноrо

в сідьському господарстві, і в ін-

впроваджеввя у виро иицтво техНіки,

робіт-

інженерно·

нення Існуючих недоліків на шля-

ної мети вови прагнуть за рахунок зміцнення трудової двсципліі

АС ТІ

Високі

тара.

·нормооої бази ~я гро·

ІНіціативу мас у період передз'їздівського соціВJІістнчного змнгання на честь XXVII з'їзду

зокрема,

б д8JІИ слово зав~ршнти внро ничу

науки

радгоспу <<Красилівсь­ кий» добилися першо· ІГО успіху у сТІЩРенні

ВІUІНJІм узятих зобов'язань, . раціоналізацію виробнвцтва і удоеконалепня оргавізації nраці, атестацію робо'ІИХ місць і вировадження передового досвіду.

ної події з вагомими зДобутками, працівники заводу 8JІЮм1Вієвнх

новивок

рядовим

надаватимуть

гектара збиІРаЄ трав на ІПІЛ·ощі

1\о,рмозаготівельни'RИ

відВJІьВі за здійснення усіх заходів, пов'язаних з успішним впко-

стозагону .N1! 112, Київської птахофабрики по успішному викрнаІІню планів ниНішньої п'ятирічки і гідній зустрічі партійного форуму. Готуючись прийти до цієї знамен-

ни,

подбали

техВічні працівники. І вони відпо-

вих колективІв заводу атоміВієвих будівельвих ковструІЩlй, мо-

будівельних конструкцій,

допомогу

никам

УКР Аї Н И,

Jl

року

1985

План ·виконали, сінащув6н~и продовжується

про поширення їх Досвіду, досягнення іНа цій основІ ще кращих результатів господарювання. Вагомlсть цих результатів у значній мірі за.J!ежить і від того,

-

розвитку.

Нещодавно

.

колективів

О Б

ТРУДОВА ВАХТА

ЗВИТЯЖНУ ПРАЦЮ

Мета його ..:._ здійснити накреслення квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС, дати новий імпульс у справі переведення нашого на-· родвого господарства на шлях ін-

ПАРТ ІЇ

КИ І. ВС Ь КОї

червня

22

З'ЇЗДУ ПАРТІІ­ гідну зустріч

У Н І СТ И Ч НО І

УТ АТ І В

11

Експ:срІшентальну НСВІП1

ділянку

двоні­ шляху

ІПОІ\рИТТЛ.!І-1 буде

:>5удооІБаНQ :в Мінську уже в !\Ь0}1У PO!ti.

(ТАРС).


* 22

2 стор.

червня

с:Н О В Е

1985 року

Ніхто

не

Ж И ТТ Я:а а

aaбymuil,

НІЩО тяжко

порСІJНений .

FІого

нали щи-телів у центр с.е-

лачам!

сіІМ'ю, ,рятуючи віД пере- ла, де зараз Ів.исочіє шкоНес.к,~рениJІш вмерли Єв­ слі,цувань фашистів, було .lІ'В..• А в ту пору гrестапів- ;JC,J\iя й-о.сип іІВН'l Безс.мерт· переправ.т;ено в партИзан, сЬ'І<ий за гін; Семен Теректійовнч Грншко партієць, ·бу·в Г{)лооою колгосп і•в ~мені Петровського та і~tе-ні Воро шилО'ОО, драJtЮІВав г-оло!ною сільської Ради . Два його сини, :виз-воляючи Вітчизну :в'ід .во-

· ці · лаштj"Ва,'!и там шибе- :r'\ та ще п 'ять партійфr. . ·ницю . ЗіГНJа.1И людей і ці· Нот І Черв{)на Ap ~'fiit лrіі де н·І;> н іш.: ю не відпус- Ео се н и 1943 ро к;; визво­ кали . Ввечер і до шибе ни- a r.1a Ее лт ;у Д r r :~cт.erшv ці при в-е ли ш ість ох. Євдо- з-під фашистс.ь І-:ої неrю JІ і . 1{ і Я й1шrа а піднятою го- ;:isчгrra з лан ки Євдокії лавою, у ч ервоній кофти- Бе:~ с 'V!е рт 10ої одра :зу вшt ­ ні , про стово::о-са , з немов· .'чtся до рс>ёоти , щоб п_ро ­

лям на ру ках.

·

рога,

прим усили

взяти

не

поІВернулися

фронто:ви х дорі г:

Мусійович

з

Гаврнло

Гарбуза

її

Гестапі'Вці диrn·

11у . Це буда дочка Аню та.

В!ирод;ни! Убивці!

-

-

.[•:JІ];і'агти почату нею стіра ­

ny .

Тоді

hолектнв

;шх к артопляр ів

Паш а

NIOЛ(J ·

очолил а

Яр:vюл.ен :; <J, <~ .1аІІ КУ

пщртієць. 3 перших · днів :за :rун:ала, застопнала пло- . назвали· і'>1'ям Б езсмерт­ .колентивізації nрад.І;Ю'ВаJВ ща. Повітря ро·з і'І'Нув ної. Вже першого повоєн11 о;щtй з сільтоспарті:лей з>1лп. Заплакала дитина. І~сго року Ц К B.JlKCM села ла рядових роботах ,

,був ко:vІірником, пооім за· ступнИІком голови колг{)спу; Іван Пилипович Євтушенко nартієць. Працював оекретарем сільської Ради Перед стратою, в останЦя пк:щія,

що недавно

віДбуЛІаІСя у ВелиКій Ди-1 у мерці, до

глибНН!И

на

nодвір'ї місцевої

середньої

.крито · честь

школи,

Пfім'ятнин

сельчан,

яних

ВЇ!д·

ші

лІД

час тимчасової нlмецьпю­ фашисrеькОІї онупації :по­ ;~ві,рячо.му. страт;или геста­

nівці .• Серед загиблих перші . піонери, мольці, nартійці Д!fме,рки.

-

комсо­ ВелИіНІОї

гoc.rui гроші встановити на і;х честь гранітний обеліан. Своє прагнення , свюю мрію .вюни здійсни­ ли, ·сна:зав Микола

розпо;вів про ·те, мого ли­

сільсь.ко.оосгюда.рської

см~рть ,

ха зшздал.и' фашисrеькі загарбники нашій країні,

ставки у Моокв.і. За висо­ ні врожаї нартоолі ланк{)­

ТИІНІГУ

р.ешубліці,

ву

пам' ять

Маркович на мітингу. Голова ІВИКОіНКому сіль· ської Ради нар{)ДНІИХ де­

війсьновою округу. Почес­ Н!У вахту н.есуть піонери

650

-

nравнуки

заму чен:их.

:Урочисто-тра­

урна ІМелодія.

Мітинг відкрИІВає ди­ ректор Велинодимерської середJJ.ЬОЇ ШКОUlИ М. М. Н:еденко. - Наші вихованці свя­ то шаНІують світлу nам'ять загИіблих о,щню­

ну,

А,

селу

Т.

Н:осенпю

ОІблш:ті,

під

час

райю­ війни.

ВеЛИ'ІЮДИМерціВ

повернулися

не

додом,у, заrи­

ну ли :на фронтах .і іВ партизанських загонах. ГіІт­

ле;рі'Вці знищили, ПОf'рабу~ вали в селі

6

·І\ІОЛГО.Сі!І·ів,

спалили більше 1000 бу­ динків, роЗС'J1ріляли, ООВі· сили,

замучили

в засті:Н­

сельчан, ЯІRі віДдали ,своє жи:гтя за раді.сне сього­

нах гестапо більше 50 трудящих. Вони вивезли на каторгу у фашистсЬRІУ Німеччину близь ко 300 чоловік .

дення. Гютуючись достой­ но зустріти 4О~річчя Ве­ лико.ї Перемо>ги, учні ви­ рішили на зароблені пІД

з ааІВ тих, хто був ІЮВіше­ ний гестапівцями на терн­ торії шкільної садиби.

час літніх

канй{ул ІВ ·рад-

Ні ХІВИЛИ.НіИ ЖИТТЯ, сти

пута!Гі'В

Звучить

Безсмертна, яка до в!йни

бу ла члеІЮм об !ЮМу НП (б)У, депутатом ра­ Й{)НІЮї і_ сільської Рад де­ пу~атів трудящих . Вона брала участь у другому Всесоюзн!О!Му з'їзДі кол­ госп:ник!в-ущарників, була уча,сн иком ВсесоюзНІої

На мітиНІг зібралося чи НІе все село. Тут гості з Броварів і с'!10лиці У.l{ра­ їн:и, група воїнів однієї з війсь.иооих частин Rиїв­

ськоrо ЧерІВоtіюnІj}аmорного

ПромоІВець поіменІІЮ на­

Це

-

її ІВі.дбmся

у сер-

ПАМ'ЯТІ ОАНОС ЕЛЬЧАН

дУШі

схвилювала П мешнанців.

Тут,

Щлач

ц1ях л.!?.дей. -- Ді.товбивці! - відлунююся над селом. І вже чиїсь ,руки ·вихсrпили :немо<~ля і п-ередали його дал і, 'а по:rім ще дал і. Поліцаї кщJулись ·шукати, ал е

Євдокія йосипівна

нагородІИЛИ

ви­

медаллю

<< За трудову ДОблесть», а Михайл.о Іванович Rалі­ нін у :Кремлі вручив їй орден « Знак Пошани». Серед страчеН'их : Семен Панасович Гркшко па:рrгієць , один з фундато­ р~в Ш:J.Ш'ОСПНОІІ'О руху , Пра­ ЦЮВа!В

юлавою

сільради,

головою колгоспу. Він батько сімох дітей. Чоrги­ ри його СІ-ШfИ пі-шли на фронт ·і загш1ули; Саве­ лlй Гнатович Половко партієць, оекретар п~­ органі;зсщії, ·црацював rо­ лоІВою nершої оому.ни і

сі.Л'Ьсь.кої Ради в Калиті. У перші днІі війни офі­ цер Червоної Армії, був

наказали

їм

~~а rо.родив

к артоплярів

Червоним Прапором. Про трудоІВе життя Євдакії. Без смертної до вій· ни, її подруг по роботі П . І . .Гvбської, Т . Н:. Н:узь­ :vш:к, 'А. М. Бодро:і, П. М·. І\QРН·і·єн но, Л. ·r. Шнож ,

М. В. Л акеє нко, ко,тр і бу· ЛИ

ТОДі

І\ОІМСОМОЛКаМИ,

п;ро по двиг нес кореної ди­ мерчанки

ширОІnо

розпо ­

віли на своїх сторінка." газети << Правда >> , < <Н:о~tсо­ мольская

п равда»

.

фаши·

вlдмави­

тИІсь віД з:вання nартійціВ,

то.ді, мовляв,

не буДете

покар:ані. Але

жоден

промовив

ні

ЛИ'В rолови, не

про.сив

щади у ворога. і с:мілшю

,

як

не

с..1ова, не схи· по­

Всі гордо­ прийняци

герої.

Учш:нмки урочистого мі­

ною

вшан.уJВали

·

загиблих

світлу

хвили­

мовчанніЯ.

ВіДс туІІ<УЄ

удари

метро ·

ном.

Пристрастно читає ури­ :~юк з поеми «HecRoqp&Ra ДИМ€'РіЧСІНК а>> ІПРО евдокію Безсмертну пюе т Макола Сом. Дро те, ІНК молодь ра­ йону \Jереже славні тра­ дІИдії старших поколінь , лри.множує ЇХ,, Х'ВНЛЮЮЧе rовюрив пе:рший секрет31р М~СЬІНКаму

КОМіСОМОЛу

Олександр Деркач. ,вами щирої

3

сло­

подяки

ко­

. летиву

ІІІІ!ЮЛИ, СlльсьЮ.й РаДії, сельчанам за вшану­ ванн·я ПІа:м'яті загиблих на мітингу товорИ!В син І. П . Євтушеwка Микола Ііва:нюашч ЄІвтушен.ко, я.кн;й

црацює

оператор~ на

за-.

воді порошково'ї металур­ гі'ї імені 60-:річчя Радян.­ СЬІ\ІQЇ VІКраїни .

З nам'ятника-мо.нуменrга спаднє

біла

'І'КанИ;На, і rrocraє

перед з·ор{)М

всіх

дн тинІИ

я:к і не було.

П ам ' ять

На страту приїхали ди·

витися

три

з

петлею

н а шиї Євдонія звернулас я до односельчан: - Прощайте , люди доб· ва-ні ·і:мена страчених. Під ріД:Іfа Унраїме.зюдію уІrраїнської рі! П рощай, пІсні- ренвієму « CтenOI!VI. но! Більше в ас не побачу.

жителі села, учні, гос·тl Іl'ОІ(лали гір,1янду слави , :н:вrти .

була

субо­

та 8 серІJіН•Я 1942 року . Щ.е тілЬ!ки сі ріло, як ран­ тишу

напнеа ­

ли міс.ц е.ві автори В. Д . Пин:дюра і І. В. Любимов. У піонерс ь · кій кім нат і восьмиріч ної шно.ли є КУ'ТОчо н її

вул ицею, що нос ить ім 'я г ероїні . Продовжує с праву ма,тері дочна Є в,док ії йо сиПІі в · ни Безсм ерт н ої Гал и на

монумеwrа

К{)ІВУ

<< Н есІщрен.а я ну

Вона в'~юн илася і rюцідувалр.. земл ю . - Смерть фашистським окуГJан-там! Боріться з днем для ве · ни:vrи!

П!!дІ!JіЖЖЯ

-

Страшним

ди ме рчанка>>,

ПІа,м'я ті. А юн і нели ноди­ :vrep ф ходять Д{) школ и

ДО

Аде ще тnрпйде нашу вулицю!

Є<Щоні ю

св,ят:о на

.

naм'яrl'Jшna

ли:~одимерчан

про

фашистські ве і ІВ пісні

ге~·ерали. Уже

гранtша плита,глиба. На лицеазій СТОІРОНі викарбу­

СТеПОІМ ... »

·

йссиліІВНУ Б ез смертну жи­

розірвали

ав­

П лоща

,3 но ву

захв и л.ю· 1-в.а.н івна. В ена

ПJРацює в

;в"ала,ся. Обірв:rлася вірьов- радгоспі << ВелИІко.димер­ на, і Євдонія впал.а , під- .::ький >> майстром машиіН­ нялаІС? 1 зно·ву м овила до н?го доїння Іюр.ів. ~9:ст~ть

тд м ирним н ебом н ДJ\ТИ томатні '!-ергИ . Гітлерівці і ·сель ча н: - не · ПІЛачте за нами!- - Н а:~ал;ка і Віктор .- Ону­ поліцаї оточили село , зіг-

Щ,е прийде. со!Нце зі ехо- ки Євдокії БезсмІе ртної. ду, роапJІата фашистам! Вони rю прав~ гордяться Наша земля буд€ вільною! авоою мамою 1 бабусею . СС\rерть фашистським паА. ГАВРИЛЕНКО.

ПЕРШИЙ РАНОК ·вІЙНИ «Двадцать второго июнn Ровно в четь.ре часа Киев бомбиnи, Нам об-ьnвиnи, Что начаnасn война». (3 НІ8Іродної nіоні).

Того ра:НІНу ООІНЩе не зійшло,

Бо нуди ж ЙО1МУ сх·однть, як неба не стало? На землю усю, На моє cem

Н:иївське небо BIJjaЛo.

Ой упало та й забилось об дитяЧий нрик! ..

СнятьсЯ снм мені воєmі з· року в рі1К, З року в р.ік Перше видИІВо дитяче

з -п~д

худенької руки:

Лізуть в очі, Лtзуть в очі, Вел-етенські павуКІИ Злооорож.і літааrи. Світе мій нрина!Вий, ВіДпусти мене! Пусти!

Де було учоІРа небо

-

там хрести,

..

• v:~

Друга бомба упала m ,дику грушу, Ну а треrrя як чщmа ropa! На дитячу і!)оотерзану душу. Без об'ЯІВ і ЗаJЯ!В я !Війну зустрів ...

. Так здригалася наша хата, Що із теплих нубелець m призьбу зі стріх Випадали ·гСJtрІоtбенята. Я Ж ДИТШ!Іа. Я шашин:а. НООJПерене · пташеня. На війні, де щров і Я із першого ·д.ніЯ, Я і3 перІІІОго J.1Wi Д{) ОСТ<lЮіЬОІГО ДНЯ .

чорний!

х-рести, х.рестк

Н:нїв бомбили ... Бомбили моє село; Що вічно горцулось до серщя столиці . Гуло-гуготіло ... І знову гуло. . . І хвиля ІБНІСока росла іЗ нриниці. Перша бомба упала m шлях край двора ,

сльози,

Микола

На фото: обеліск - за- ка із дочкою rнблим димерчанам; nід Безсмертної Г. час баrатотнсячкоrо мі- тою.

СОМ.

тккrу;

виступає

€вдокії І. Шк-

поет

М. Сом; П. Ю. Беасмерт-

Фото

М.

Семккоrа.


сН О В Е

ТВАРИННИЦТВУ- МІЦНУ НОРІІОВУ БАЗУ

40 РОКІВ ТОМ)" - 24 ЧЕРВНЯ 1945 РОКУ І В МОСКВІ НА КРАСНІП ПЛОЩІ ВІДБУВ-

СЯ •стоРичния nАРАд пЕРЕмоги

Зведення

нАЗАВЖДИ U

ти

ваnа.ного

І

центру

неВІМіле

(Пе:w:~с~~~:~ ~Z::влено

В -НАШІИ ДОЛІІf~~~:::~~~:·п;;~~~ Танкіст Петро Новиков двічІ бr учасиик0и

~

«fерд~вськ.и~» ·

мощі

бет, саме життя затьмари- ОлеІКсандра НевськQІГО.

ня .. в~дбудеться традиціишш парад.

с.lяних

і

-

природних

22,8 тисячі тонн,

що

цього фашисти наВlть ІІІрИ· полк""'"""" у . вІ mставцl об мунди- 11. І.VІРПІ<"'' A,J-1( у .но· НО"'ИІК"'"' ішов

У бИ'l'Ві

(жержаІВ

nід

Моснвою тику.

Новиков nep~e

бойове хрещення.

І1Dт1м

Я зга,ду.вав

-

той ве-

ІtLлька разі.в rQpi:в і знову личний Парад Пере!МІJОКвів танкістіВ уnеред. В ціІв 1945 ,роцу, - гово;..tузеІ

міста

Брянщині

Навля

на рить

Петро

Іванович

є стенд, який продОІВЖує: -

і

На урочн-

#

танноооУ

бригаідИ.

Серед них

тих, хто оооблИJВо вщзна- було відзна~.ено: «ПеремоПопереду була

Вілору- >!<ди буде

з на~и•.

та силосні споруди подекуди

.

заповнюють nротягом десятидванадцяти днів, не використо-

цуІОть вентиляторів та інши~ пристроїв для активного досушування сіна.

Цими днями бюро міськкому партії схвалило досвід заготі!!лі нермів у радгоспі «Авангард>>, про який розповіла міськрайонна газета «Нове життя».

Партійним організаціrеvr, не-

рівнинам і спеціалістам госпо-

дарств району потрібно .за ,лринладом авангардівців організувати за.готівлю нормів, вжити

невідкладних •заходів для негайного виправлення станови-

незадовільно. Ян виДНо із зве-

ща. Слід покласти край безгос-

1rrода,рності. Необхідно зробити все длл того, щоб якнайшвидше зібрати сіяні та природні

трави. У .багатьох місцях вони вже пе ре ст оюють · . Дальше за · · · ІІега · шзнення 1з ко совицею . · тивно познаqиться не .лише ШІ кіJІЬК(}СТі та яності заготовлю-

формаційна - обчислювальн и й центр дертстатиетики. Це .ще

раз свіДчить. про незадовільну

біJІ;ьшості .господарств

в радгоспі.

ваних кормів, а й на .урожаї

другого та наступних ,у.косlв. ___· - - - - - - - - - : - - ·_ _ _ _ _ _ _ _ ___._;__ _ _ _ _ _ _ _ _·---------~ .

ПІ. еля

дослідних

школи · --!1118•

··

Так

розnо- іс.торичний Парад. оБ1н '"j вLдає Петро І.ванович, - нашій доЛі. в біографlУ І :УІій механіJК-водій Сашко нашоУ БаІТькLвщини -

Дооре

навчався

даютося догооори, в

ся в дружну сім'ю тва-

Требухівській середній

ринників

Він після здачі ек:заме-

ко.м.с'Омо.л:ка Галина Ро-

сельчан,

заслужила у них шану.

весни в

радгоспі обкопали при-

нів не думав дов'rо, як бути, а зршзу mwoo працювати ІВ радгосn імені 60-річчя СРСР.

гач. Відколи вона· ІІІРа· цює оператором машиююго доrння-добре ово.лоrділа своєю спеці-

м·еН1в частина випус.нник~в школи 3 атестатами про набуття еередньої освіти і посв.іД-

і комооМ'оІЛьсь:на о,рганізаціУ госnодарства ре-

го і відраДІІІі резуль'11ати оона стала

оператора

машинного доїннJІ .корів іде rnpa-

в радгоспній теплиці ,п.,1ощею 1200 квадрат-

го випускника на нав-

,вих т.рудового

госпу в Укра.їнську сільськогосподар с ь к у

дарства. ТорІк тваринниця одержала по

заздале·гідь ·зробити чималовирішили виnусн-

дили розсаду

тільки засма- чорні З?дУ!'.Ш

перевірити

.8

~, tr'

НА РІЗНИХ ПОЛЮСАХ ЖИТТЯ

н

•,

• адІННИИ v

v

ЩИТ

І

ІИРУ '

... на одній із заnізнмчнмх америкаиської диплом атп, станцій НДР вининnа по- а їх збройні сили - го-

~~'::ра-м:ТО:~·.;:~~~~~зnр=:. :"свним знарядД·ям агресlХ

::~~~==" 80~~моги У ра- 9ИІКО.ристовували Швндко прмбувwи на міс- солдатів •для

своІх І

.цося.гнення

обстановку, цілей зоІВН1ШНЬОЇ

:::~~С:.r:."::'свІ~~З::ау 'lf.~:ч~:: ни.· КриваІВий

коменд;у.вали колишньо-

1

ход.нnи еnентричнІ високо- 1 розбою. ТіЛЬКИ після за-~ воnа.тнІ проводи. Пожежа кінчення · другої світовоУ загрожуваnа веnиною небез· ІВlйни ' ян пише журнал пеною, а вnасними сиnами заnізнмчнини справитись з «Ю. С. ньюс енд Уорлд нею не могnм. І тоді вони ріnорт•. США 262 рази

це і оцІннвwи

Тут трудився теж непогано. Тому· дирекцjjя, партійна, nрофспіЛкова

nолі>ТИ·

чання за рахунок рад,

·країнах св~ту.

Особливо

клик. ідуть на дооомогу.

Цілі й З""'"анн.Я Радян-І

......,.. Прагнення доrюмогти лю7 CI>I:GfX Збройних Сил бла-

д,ин.і, яка потраJІІила в бі- городні. Цим

ду,

•вря:туrвати

~ро -

народне рінио

це закоо для арМІій

вони доко-

вJ:дрізняються від І

капіталістичних

~ськоr Арм'іі. краУн - антинародних за Застосування сили, rro- СІВОЄЮ суттю. r.рози наr . адресу держав,

роотатоваюш

за тисячі

{ілометрів вІд США, ста-.

ІИ ОСНООНИІМИ методами

О. СОЛОДУХШ,

поJІІТІІ'ПІВІ

РАТАУ.

оru,цач

иицтва

супер-

~оярок rоспо-

цює

да моло~а віД кожноУ

бець та

начальником ма-

шинно"транторноrо парку радгоспу.

Робітниками rрадгос-

пу стали

ВНЦVС'КНИКИ

ні знання і практичні навики юнаки закріnи·

д,н•і надоює більпrе пу-

корови.

Працювати на

фермі тепер можна, ад-

Шевчук, батько

ВолОДИJМИJР Оом, 1;3але-

Оксюта,

·

інші

класци•ки.

Тана тяга уянів цра-

ханізовані.

яс.нюється

Тим біJІЬ-

ше, що робота органі-

:ювана у дві зміни. Номуністи

приищящ'! V

рад:госпу

передову

Не

шкюдує, що тан:

зробила, .- nісля. закінчення школи мила-

·п

тракторів,

стосують~я

рільНІИцтва і тварИН'І!и-

обранець

~аторами

дtепутата.

неї обов'язки

Саме за це

вона і користується ав-

.

витих nлодів.

За учніІвською брига-

дою закріnлено 15 гектарів

кормових

ків. Вона

бур·я-

зобов'язалапо 800 цент-

дотримати даного• елова.

ла ш.-

ди народних депутатіів.

дені на

Юні овочі.в-

НІИНі збирають ервониос соко ч , , .. , -

}('()МбайН!іJВ та ін;rпих сільськогосподарськ и х

о ладнан.

Як партієць і народний

.

ай урож

розпушили .

машин, автосrnрави, пи-

./Іінно іВ\ИКОІfіУЄ rш,ртійне доручення, покла-

нини

re:юrapa. Учн.і вже про·

чани, вдруге обравши сум-

зультати.

догляд за-

відра.дді ре-

школі на .високому· рі.>Вн1·. п.рофор1·єнтаЦl·""...на робота з учн.я.ми:. Тут б і ""·6· "ТИ о

'ВИіВЧеюшо

вона

Старанний

ся зібрати

тим, що в

Т'Ца.ринІНицю в члени

НПРС. Виео!Ке довір'я rІшmили їй і однооель-

. nомід'о-

ля здачі екзаменіJВ по-

госпощарського напрям-

ку. Нині комсомольці

десяти-

цювати в радгосnі піс-

v ї р а- • тань, · що депута·том ранонно

сільсьно-

Микола

Сом, ВоLІЩЦИМИР Жере-

ли· в Верез1!НІСЬКО."І!у nрофесійно - технічно-

му училищі

якого

номбайнером,

же всі трудомісткі І!'РО"

цеси тут nовн~стю ме-

ляр 1· ще весною ІВИ'Са-

безпечує

р1·иv

ПетрОІВИЧ пра-

них метрів. У ній шко-

працю·є

п'ять місяціІв нннішнього 1року майже no 2000 кілоq>амів . ' , . . У ці

СергІй

спортування овочів і фрукті,в. Учні господарюють

рів, вирощену у живильних горшечнах.

rоспода.рст-

корови, а за

стовбурні круги плодо-

нин:і.в і нинішньоrо року. Сере~ них Сер·гlй

сільського

на від

кіло,грами моло-

цювати в радгЬ.сп. так

ва, комсомолець nОІВерд т епер нувся до ому.

працюють трантористам.и 'В· рад!Го~пі.

І

однією з пра.вофланrо-

4493

ні воінt_t. ризикуючи жит- країНJаХ ІндОІКИJТаю, Грешноли оопередніх ро_", пІд•брапися до вогонь. центра ц1·ї • Конго • Домінdнаrнсь • рій кі.в Микола Сомви•вчали і Анд..wо'ікежі І приборкаnи ·. .Рогач, Я'Кі Керівництво заnізницІ НДР кій Р.еспубліці, _лшаю, І сердечно подянуваІІо соnда- гр· енаn.;, в бага~ох інших в шко.лі т:ра:кторну "" справу. Ової теоретич-

воїни

альніс.тю, досконало че>ННЯМІИ про оволодіннавчІИлася роздоювати ня спеціальностями но;рів. В наслідо.к цьо- · механі·затора, •водія або

Занін:чивши

<:J~ід зали-~

С'ІlІРавж:нrі інтернаціоналіс- ~сІРсrокою, була брудна ти, вони на nерший по- юйна У В єтНІаМі.

року після з,ц;ачі екза-

анаде:Уlію.

факультет :'УІеханізації

ні «Советская Армия», муж- ·шили американщ в КореУ,

тамРадяНІСькі

Як праіВило, }{'()Жного

ні нинішньої

ше вдивлЯІВСя вперед. І ·стичноІ Вітчизни. Ян пере-~ рапто:\1: «Моє село!•. А сторога тим, хто виношує від села -

випускниця,

то.ритетом у

~млін-

но виконують. Так. уч-

ВИіХ дерев на 20 гентарах саду, зіб.рали 50 тонн редисни і 20 тонн зе.леної цибулі, збили ,1200 ящиків для т:ран-

лені дима.рі. На шибени- нашу мщь. ' цях вtтер гойдає nовішеА. СОЛОНСЬКИИ, І них. «Тату!» - заІфичав РАТАУ сашко і зупи.нИІВ танк .. : кор. ·

колишня

і

дотримуються,

школі

ооціалl·

Глоба.

радгоспу -

обумовлюються

обов'язки і завданІНЯ обох сторін. І вони їх

ХорУJн~ий все сильніше теж назавжди. Як симво~ 'І'иснув на газ, все nильні- неІІІереможІЮС·тt

Сергій

яких

р· ад го сп . у

ди-

рекцією paд;roony укла-

в

ділянках,

радГОСПІНИХ полях. Між Ш}('()ЛОЮ 1

.

можна сказати ~ про . той

Пам'ятаю, -

що в деяних господарствах до,пуснають великий розрив між косовицею трав і їх підбиранням чи nодрібненням, с:інажні

д•ення, госrюдаратво навіть не відзвіт'Увало своєчасно ,про хід загот1влі кормів у місьний ін-

«ІЇлоокtвський»,

чився nри виз.воленн1 мі- га У ВелиКій ВітчИІЗняиій ста, - п. І. НОіВИКОІВ. війні - це свято, яке ЗЗІВ·І сія. -

ві-.

На темпах заготівЛі кормів

с-сі rепра~и. Роботу на сінооа· гo·riвJil тут організовано вкрай

Слід зауважити, що ·в окре·

у

сінату.

негативно nозначається й те,

нск- 1 оо без іГОсподаря. А головний інженер тов. Голубинqий тим часом виріщує особи-

району поназники могли б бу-

40-річчю · Перемоги,

інших робочий

дисципліну і організацію праці

1j

розповідає ііро -бойовий стих збора.х у Крем.лtв· шлях 10-ї І"І'ІЩJдlйськ.ої СІ>кому палаці, црисвяче-1

та

Од·

нак

сіна,

ABAHfAPAIBQIB

вані к,адрами. 1 нині тут стоїть

б1льше,

«Русанівський,. та інших.

біJDЬ,Ше

наскіль­

рахунків.

ни і механі·зми, не уном.ІІJлею·о-

ведуть загоу радгооnах

.«Аванrард»,

.

як слід гптов1 до роботи маша-

'ЯІКИХ нагромаджено 1220 тонн.

Організовано "' ...., по ХреЩа-~ тівлю кормJв лонІ ветеранів

годні

fІідрахувати,

тамінно-трав'•яного борошна, як­ би не було цих серйозних .про­

госпі імені Докучаєва не бу ли

НJа Кр.аснtй дали ношу з фашисr- ніж. на цю дату ·торік. Дещо нлощ1 ШІІРад с~Ух «не- ськими знаками на брук. І вищ~ темпи ·на виготовленні переможних» В1ЙС~Н. Для ...9 травня 1985 роа<у '!1рав яноrо борошна J. січки, хопили парадне · руванІНя.

І

застав ·зненацька. Тан, У рад-

"І:рав, ~аrроІйадити. якнайбільше

провести ни за·В€\рТ.али вnраво і ки·

Не13ажно

ні Щорса - на 4-5 шроцентів. Частину господарств сіноніс

V

лор нахвалявся

ни швидше можна •бу;ю б за­ вершити сінокіс, мати на сьо­

денно зб.ільшуІЮТЬся лише на 1 _ 1 ,5 процента, тоді як у радгоспах «Русанівський», іме·

теж мали повнии бойовий грамлених фашистських І та до ИJ11ану. З,апаси сша стано:vюлеh-т. Біснуrватий ГІт- армій. Бі·ля Мавзолею во- новдять 5130, тонн, сін~у -

7 ли~топада

го виробничого об'єднання темпи сінокосу надзвичайно низь­ кі. Незважаючи на те, що по­

тут і нині. то~ у згаданих госnодарствах запаси сіна Щ•)-

Падав лапатий сніг. Пере."dОГИ. Гриміла музи- ІІІОВНОЦІНН~х КОРМl.в. . .. -nригадує •Ветеран.- Во- на. І parrroм _ тиша. Я,н поВlдомив шфор.мащиноін~ крокували у повно:му Е;дина . пауза. 1 різ·КИЙ І обч~слювальний центр держ· .1.·· боио~ому спорядженні .. з д·ріб барабаніІВ. Двісті чо-- ста:ти.стики, на 17 червня трави ~ Нрасної площі йшли на ловік несли наперевіс зна- сношені· на площі 11.197 генпередній нрай. Танкісти мена та шта.~арти роз- ·тарів, що с.кладає . 34,6 _процен· .

«Літ­ <<Зо­

ря» та інших виробіток на аг­ регат не досягає й десяти тонн.

ви. Майже так .господарюють

ній nлощі, по якій про-~ з _кожного гента~а кормових йшов його танк урочи- ІУJГЩЬ. Нині СТОІТЬ важливе стим маршем у гріз.ному Ізавдання ~ не 'згаяти часу, 41 .му. · -повніс?J і .вчасно зібрати весь ВоУну особливо запам' я-~ урож~и

тех­

неефек­

тивно. Так, у радгоспах ківський•. «Заплавний»,

техніни та ':\'Іеханіз­

на...<и 13 великим ,заnізненням і закін~ували ·рано. Хоч, як відомо, саме вранці та ввечері найбільш доцільно збирати тра-

V

талася одна мить Параду

нормо-~

району

використовується

мів, .тривале рознач;ування в окремих радгоспах Броварська·

рицький»

цери одержували тан•КИ: нізованих військ·. Трудівю~ки господарств рано24 червня FА'Ш:Ітажились на ешелон 1 недавній І ну .зобов яза:.лися нинішиього - на МосІСЦу. фронтавин у складі' зведе· PDiКLY довести виробницт.во фу. В ніч на 7 . листопада нюго nолку слухачm ана· ражу до 390 тисяч нормових щдРооділ був mднятий ІЮ де.,1\1ії ЗJЮВУ був на Крос- одинJЩJь., або rю 45 ЦJентнерів

трИ;возі і виведений до ~анежу. ·Вранці танкі4~ дІзНІалися: на честь 2 річниці Великого Жовт~

госоодарствах

ніка

день на збиранні трав розrючи-

14,1 26,2

52,7

використання

АОСВІА

26,3 83,3 7,6

юлька м1сящв молоДl ОФІ- мію QJІОН€\Танкових і меха-

мих

СПОВНА ВІКОРИСТА·ТИ

ІМеНІ Ь<>-р1ччя

ла війна. його бойовий шлях заСРСР Курсанти закіJнчували кLнчИІВ<:я у Прибалтиці. В ~Зо~я» наІВчання за стионуrою люrому 1945 раку Нови.-~ІМеНІ До.кучаєв;а програм~ю . . Уже ~ере:з кова нЗІЦрЗІВили в а:кадеПо району

через цраці,

годні умови в .Ісінці травня бу-

79,9 11,5 Іо,о 78,5 26,6 21,3 7 листопада rplзвoro 1941-ro 8,0 6730. 06 15,3 • , маршу ПереможЦів У черв~t року. ім.ені Щорса 54:4 35,0 Перед війною Петро Син знІмав з шибениці «Плосківськ.ий» 53,8 Но:в.иков за комсомоль- 'батька. Ми з почестЯІМи І «Аванга.рд» 53,0 4,2 13,0 ською путівкою став кур- поховали С11Jачених озвіімен.і Кірова 50,3 . 2,5 сантом бр~ет~ОВО·ГО рілими фашистаJМи селян. «Вел,икодим~рськ:. 34,9 7,5 у;илища. НедІЛьнии ден~ За умілі бойоm дії Віт«.Бобр.ицькии:. 33,2 12,8 22 червня 1941 року май чизна нагородила коман-~ ППЗ «Рудн.я:. 32,0 10,6 110,0 Gyт~fi ?Фіцери зус~ічали дИJ>а-тан.кіста шістьм.а. ор- «ЛіТІК:і•всЬJКІНft» 25,4 14,7 в штн1х таборах під Ор- денами. Серед них орден ~ПухtІВськ~и» 23,7 23,0 7,3 Л?·М. Сонце, мальОВІНичу Червоного цраnора, Чер«Зап.~а~'Н'ИН». 18,9 5,2 рІчну Цону, пташиний ще- воноУ Зірни, два ордени· І ~Ру~а·Н·t•в.с~к.ии:. 63,5 20,7

КраснІ

Проте

організацію

ли сприятливі ДJІЯ заготівлі .~рмів, у радгоспах <<Заплавний», і:мені Докучаєва, >«Заво-

-~ ~ оr?-118 ~н. » І леrев,цариоrо tм енJІ Мtчур•t.на 1945 «3 аворицькнн:.

військових парадів на

краЩі.

збира.<ьної

держста:rмстини

про загот18nю нор~Ів

..

знаЧRо

недосконалу

міса.кого інформаЦійно-обчислю-

/

* ·3 стор.

22 червня .1985 року

Ж И ТТ Я»

цтва. Умілими

органі-

виробничого

наІВчання виявили себе С. І. Новбасиось·кий· та П. С.

НонстантИнівсь-

ний. Учні

бригади

виробничої

працюють на

нерів

коренеnлодів

з

ПІОлоли ·1·х в1·д бур'яніВ, МІЖРяддJЯХ.

грунт в ВоНІИ іВСе ·

роблять д,ля того, щоб У •СВОЮ

чергу рад-

· госп В1ИДшяє автотр ан -

спорт, rр'Оші для орга-

ні.занії екскурсій учнів·

.п:і.ц Час літніх канікул,

н10жного року П'Одає доrnо,югу шнолі в піДготов:ці до

нового наІВ-

чального ;року.

1 Г. АНДРЩНКО.

!.....--~---"7'"----------~.--=~ ~-:-:======================::J--.._ ..............


* 22

4 стор.

червня

1985 року

сНОВЕ

ЖИТТЯ•

Наші гості ОСЬ

ЯН:.

напримад,

ІШСІЛІОВИВ . СВОЇ враЖеННЯ віД концерту директор будинку ку,ЛJЬтури села

Богданlвки

Микола

Сах­

невич:

У ці дні •ми пережи

.вали

хвИІЛИни естетичної

Майстри

б'Ув

так

Ненра­

індивщуа.ль­

JООжного

печили засЛужений успіх.

надихають

лю­

дей праці на ще вищі до­ сягнення.

«Донецьку

іl1емо,

і

надриль»

<< Озорнь1е

рьІШИ>>

В.

·

І.

наиг­

Гридіна.

Він

відмінно вписувався в кожний номер програми,

винонавцін

на

народних

.притаманні

блискуча

інструментах.

ніка,

Ім

обом

віртуоз.ність,

Іюму

тех­

копцертами до

Великодимерсь­

хали

ку льтурно~спор­

доооочевого

працівники

ступ

·тивному компленсі пра­

з

дУ ЯІЮІЮ ВХОДЯ'ТЬ: аГіТ­ нуль'ГбрИ!1ЩЦ,а, магазин, служба. побуту, пере­

радгоспним

прбував

у

З

садіОвій

шраграмою

·<<Слава

трудJі:!Jрям>>.

КИ художньої самоді­ яльності Надія Туна-

іМені

захоплеюшм

.ви­

ші, сценки, гоумо.р. Сце­ ну <<Бій СШІірТНОМУ>> ВДаЛО ВИІЮНаЛИ учасни-

агітпоїзд

бригаді ві.дділна Мічуріна.

цеху

Тут звучали ІПііС!lІі, вір-

бібліотечка.

Нещо~авн:о

пло­

arr'I'KY льтбригади

цює а-ntтпоїз.д, до скла­

су,вна

народ­

нозак

за

Дунай>>, ІГJро лісенну твор­ ч~сть Григорія Сновородн. блнснуче винонав <<Пісню пана Возного>>. Бурхливими оnлесками

ло, Вален11ина Марія Шусть,

слу-

~· вересні минулого роКJУ

бу,ло

прийнято

Ради .якою

•пільги

110

Пільгами

•поста-

Міністрів встановлено

сплаті

сім'ям

стри мистецтв України

сільсь-

війсьІюво-

Довга, Н:ате.ри-

і

про

ті

сім'ї, де в .проживає

оанільки воно утвореним.

не

є

ново­

захисті

Союзу дян,

я.кі

не

повинні

сшrа­

РСР, виконанні обов'язків' чувати с.Мьгосппода'ІЩУ. військової служби, вна- Це господарства, де про­

ЗУ'СТрjча·ли трудівники ра­ йону солістку-вокаліст.ку

нали

вона

mсню І. ЗОЛОТО». ГОСПу

-

виконувала

племреn:род_унтора

господарстві

на фронті

ва-

прожи-.

ває його дружина 3

діть-

ми або ВІіfУками. самі ді-

ти або внуки. Навіть тоді, коли господарство наЛ)ежить ·молодшому сино-

· ві

з<J!гибло:го, а мати проживає Зі старшнм СИНОІМ, 1ВіСТі сплаті

подат~

ців,

ВіЙСЬХОІВОСJІУЖбОВ­

а

для

·гос-подарств,

надаються. :гос-подарству до . с!{лjадУ яких входили молодшого сина. · особи, що поІ'(Іерли вна-

ГО

«НОВАЯ ЖИЗНЬ•-оргаJН БроварсІ«>го городско-

)(QМИТет·а•

І\ОММУНИІСТИЧЄСКОЙ

ПВІРТИІИ

УкраИНЬІ,

ГQродс-І«>ГО и• ра/ЙОНІНОГО СОІВетІОВ народнЬІХ

таrгов

КИІевс'НЮЙ

обЛІЗСІГИ.

(НаІ

у:юра.И1fЮІtОм

~едіаJКТО:Р Е. ФЕДЯй.

депу-

язьпrе).

Газет'а вьІх•оДИІГ с 17 апреля 1937 года. Дни вьmОІДа: вторник, ореда!, пЯТНJИца, субботВІ.

-~.

__...

_,.."

--------

_'

не

стихали ц,яти

зарубіжвнх

·

Особлив.v атмосферу доброзичливості, піднес-е­ ності

«Місяць

виконувані

на

арти-

промисло­

ві, юспqдарчі та пульт­

товари. Понуrщ,ів швид­ ко обслуrоІВу•вали про-

занрійниця

табори

тваринницьких

ферм.

'

Л.

НАСТИЧ,

~авці. Галина Н:оноІНен­ ко, Віра СидореН1Ко, Ніна Безсмертна. За­

директор Великоди­ мерського будинку

мовлення

культури.

на

пошИ'Т'Тя

ГОСПОДАРЦІ НА ЗАМІТКУ ЮШКА

всі члени сімей •загиблих, пропавших

безвісті,

по­

жини сини за['иблого од­ ру.жилися 1 утворили но­ ві <господарства, відкрив­

рахун­ ЮІ, а також після того. ян син загиблого інва­ .rnl.д, котрий отри.мІУвав 11rен~.ію за батька, одру­ жився і жи;ве з дружиною. З ·1 червня ц. р. рай­ фінвіДділ' проводить нара­ хування сільськогосподар­ ського податку і надає піЛJЬги тим, коrо вони сто­

І. МАСЛЮКОВ, завідуючий райфінвід­ ділом.

АДРЕСА РЕДАНЦІї:

ІГFраці,

nаль.

Порадував молодий

слухачів

артист,

ресіПубліканського

НІЖНІСТь,

-

солод­

кість. Наприклад, йоржі та окуні надають смак і клей­ кість, а nин - ніжність. Найсмачніша юwка буває з

щойно впійманої риби. Тим біnьwе, що вона не потре­ бує ні спецій, ні коренів, хіба що цибулі, бо від сві­ жої· риби смак пречудовий. Щоб юwка не віддавала бо­ nотом,

у воду під час ва­ кладуть· 2-3 розжа­ березових вуглннок, очищених від попелу. Яоржів, окунців, пnотву

ріння рених

та інwу дрібну рнбу внпот­ роwити, помити і, не чистя­ скласти

в

кастру­

лю. Заnити хоnодною во­ дою, додати сіль і постави­ ти на вогонь. Варити, поки риба повністю не розва­ риться. Бульйон nроцідити, покnасти

цибулю

в

і

нього

нарізані

корінь

поставити

знову

петруwки, на

вогонь

на 15 хв., а потім опусти­ _ти підготовnені заздалегідь порційні куски велиної ри­ би судака, щуки, лина тощо та спеції. Трохи пізні­ wе

в

ти

юwку

пару

можна

поклас­

нартопnин.

Якщо

coni за зменwити

потрібно, додати смаком. Значно

вогонь і варити ще 15-20 ретельно знімаючи піну. Готову страву запра­ вити верwковим маслом і, подаючи, посипати подріб­

хвилин,

неною

У

зеленню

кожну

кусок

петруwки.

тарілку

покласти

риби.

Якщо

готують

коnо

місця

лову, то спеції, як значалось,

можна

ти,

а

ти,

покnавwи

рибну

ви­

уже за-

не

додава­

дрібноту в

без­

·

чисту

вари­ тка­

.

ни.ну, яку потім вийняти рвз розвареною рибою.

. зом

.

-

В.

KOHJ\YP·

АНДРУЩЕНКО.

дивосил

В лісі вирІВав дуб

Він попросив. Приписали дивосил. Ну, Михайле, Пам'ятай Зноз ·тяжке

ВедміДь. Схуд увесь

Почав х·во·ріть. ЛінLв!

-

не

Будь ласкавий, Б ратин,

Спробуй-но Відrвар ожини.

Щдкрий, Бобре, Ротик. Захворів, Ангіна.

підн1май.

ОЖИНА

2.

дружон,

Оксана

підприємст~.і

Переклала з білоруської

ТЕРЕЩЕНКО.

взуттєвого

виробничоr•J

Великої

ОГОЛОШУЄ Н.<\ШР уqюв

БЕЗ ЕК3Аl\1ЕНІВ

'

"на 1985-1986 навчальний рік Приимаються юнаки й дівчата вtком від 1 '5 до 18 років з освітою за 8-10 нласів. Профе~ійно-технічне училище готує висо­ ноквал.lфшованих "фахівців взуттєвої промис­

-.

ловостІ

розкріиників,

заготовників

затлж-

ників взуття. ' Випуснники забезпечуються роботою ;Ja п!-дприємсrві; . Прийняті -до у.чилища, хто ;зз­ юнчив 8 клаІСlВ, заібезш~чуються стипендією в розмірІ від 40 до 50 крб .. а з освітою за 1 О

,класів

в

-

70

період

3аробlтн..у.

.

крб.

практики учні одержують

1оо~;,

Ті .. хто з.акінчив училище, можуть поступи­ ти до т-ехющуму . ЛО.ВОСТі. '

чи

інституту

.

легної

проми·:-

·

·

Випускники, які Оід~ржали диплом з відзна­ кою,

ко:ристують•ся

пільгами

-

зараховують­

ся ~о учбового зак-ладу поза ктщурсом. П1с.л·я занінчення У'ШmІща вІ-mускннІщ__ забе;з,печуються роботою на підприємстві.. '

Вступникам

необхідно

подата

т~ші

дсшу

менти:

1.

2,

Заяву на і-м'я дире](Тора . Автобіографію.

3. Свідоцтво або атестат про освіту. 4. Ха,ракт,ери.сrnку ·зі шКJОли. 5. Довідку з •МісцЯ проживання. 6. Довідпу про с,І\лад <.:ім'ї.

7. Медичн_у довідuу (форма ,N'g 286). 8. Свідоцтво ГJРО народження· (оригінал). 9. 6 фотокарток (3х4).

Наша адр~са: Н:иї.в-15, вул. СічfІІево-ю поІВ­ стання, 34. Ухати трам:ваєм .N'Q 27 до зушнtна зупинки

«Вул.

20 дС].

Цитадельна>>.

Документи подаються особисто до vчбовuї частини профтцучшшща до 28 серпнЯ 1935 року в ·приймаг.ьну номісію взуттєnого об'є.1·"· нання за адре<.:ою: вул. Січневого повстаннп,

34.

Початок навчання

.

1

вересня

г. Дирекція.

1985

Редантор Є. ФЕДЯй.

Ниївська область, м. Бровари, вул. Ниївс.ьна, 154. 19-3-82; заступника редактора, відділу партійного життя 19-4-47; відповідального секретаря, відділу сільського господарства - ·19-3-18; нореспондента місцевого радіомовлення 19-3-05·, віддіЛів промисловості, листів і масової роботи 19-4-67 •

255020,

Телефони: редактора

тистів. З.vстрічі з людь­ ми іlраЦі безпосередньо на фермі чи в .полі надн­ хають майстрів пісні і слова на пошуни, твар­ чість.

<<Вул. Кутузова», або тролейбусом N!>

юwку

посередньо

чують не тільки трудівни­ нів полів і ферм, а ІЙ ар­

об єднання <<Н:Иlв» . імені 50-річ').'я Жовтневої соціалістична! революції

обх!JІ~і дnя Ц!>ОГС? якості,

луску,

і

лаур,еат

Нікого не залишили байдужими і пісні у ви­ конанні заслуженого ар­ тиста УРСР Григорія Гаркуші. Такі концерти збага­

Професійно-технічне училище при головвlJ

Щоб вийwnа смачною, сnід брати одразу кілька сортів риби, які б маnи не­

чи

читав.

учасник Великої Вітчшз­ няної війни Петро Н:о-

му,

РИБАЛЬСЬКА

кnенюсть,

атюри С. Олійника, П. Гла.зового. О. Н:овіньки. Н:. Дячвнка, які він про­

Яі\ИМИ

ветеран

веду-

заслу­

е ДЛЯ МАЛЯТ

побуmомбінату «дц­ мерчанна~ Н:атерина Юхта. Нас·тупні свої виїзди агітпоїзд здійсНІИть на в~дділни імен1 Юрова, і:мені Леніна, в літні

та Леоощ

запропонували

овочівникам

з

жанру,

-

програми

вий талант артиста за­ свідчили сатиричнj міні­

н..vльтпра­

1. прийняла

Потім п:рацівнюш при­ лаІВка

разом

ПОЛІВ

ізареничеюю, НіНJа

Безсмер'ІІна Темюн.

небі>>,

на

го­

відпочинок односельчан. І цього разу пуХі,вці за­ лишилися •задоволені кон­ цертом. Вони відзначили номери ес-'!'радного оригі­ виступив

псього

створював

ж-ений артист УРСР ГрІІ­ горій Б:уJІІах. Про яскра­

різних місцях.

артистів

впродевж

концер'f'У

бажаних гостей

наJШ>ного

гас;rро­

.ВДЯЧ,ІІИХ ·ЛЬІІИХ ІІОДОРОЖеЙ. Rilf ле,гко спіЛІКується ;J будь якою аудиторією, з ІШМ завжди Цікаво і весело .

ОГ\ЛеСЮ!

будинку КУ.ЛЬ'І'УРИ Олена Євець, яка постійно т.vр­ СjуЄться про ЗМіСТОВНИІЙ

українських народних nіс­ «Очерет лугом. гуде>>

тру ДІВНИКІВ

'Іювослужбовці:в, .які одержали поранення піД час служби на кордоні, піе:ля поранення при охороні СРСР, виконанні інт·ерна­ ціонаJJІЬного обов' язку та суютьс~. Тому всі жит·е~а деяким іншим господар­ району ,оовинні представи­ ти документи для одер­ ствам. Документами, на осно­ жання П1ЇЛЬГ у ВИКОНRОМИ ві нких надаються цілЬ­ Рад народних депу'І'атів. дозволить своєчасно ги, мощуть ~ти !ПОВJдам­ Це :заtко­ лення, донідни військових надати встановлені і уникнути чае'!1Ин, війсьююма тів ПІРО ном пільги загибель ·і пропажу .без­ непоровумін;ь.

фронті. Пільги надаються незалежнn від того. бу.ли зrадані особи ,головами господарства чи входили до його складу у випадках.

.rro

якого

гарячі

цівники с. Цухівки, .зо­ крема художній керLвник

захоплено звучав її голос в ліричних жартівливих

Шамо <<Осіннє нях ПтаШНИЦЯ рад­ та

на

Пі•ЛЬГИ

довж

ських

Світлану Н:риворучко. Лі­ дуетах Валентини і Олек­ ризм, вока:льна майстер­ сія з оперети «Зо..rюта до­ С. Заславського, ність полонили слухачів, лина»

живаЮть он,у:n;и загибла­ га. сім'ї поМ/ерлих вlйс-ь­

в

·Н.і сцfн~и стали справж- має багатий досRід 1ш ньою икрасою вівтораго · <.:тул:ів ·за рубежем. на ііо­ днююго нонцерт_у, впро- го рахунh'у більше дпад­

Як

лауреати республікансь-

цікаву і змістовну концертну програму.

елідок захворювання, по·в'язаного з перебуванням

гиблого

с;у uртнстів есrр:1дІІ аленеандр Моро:нш. Ві11

тувалисg зустрічати киї.в­

мах, промислових підприємствах, в окремих орга­ нізаціях. І всюди, де б вони не побували, слухачі наrороджували ·їх щирими оплесками, дякували :Ja

що померли ІПісл.я ран, Згадуються в постано­ конту,зій. ка.діцтва, одер- вІ й інші категорії грома­ ши окремі особові

1юлн

<.:том Володимнром Mw,p нотаном. Ці театралізова-

слухачі;в у

ких та всесоюзних конкурсів, заслужені артисти УРСР. Свою концертну програму вони присвятили 40-річчю Великої Перемоги. Артисти організували більше двадцяти виступів на тваринницьких фер­

користуються сліДо'К. поранення,

господарстві

ються і на сім'ї, до скпадУ тшх входили особи,

при

1ЮІІаІші nicнl <<Трuвушна мура вушна>>. << Черногла­ ·зая нозачна>>. Не менш

-

службовців. яні загину,m1 дружина загиблого 1 її мерлих користуються пра­ wбо пропали безвісті на донька-інвалід ІІ-ї групи. вом: на п.і.Л'ьrи при сма­ сільгоспподатку. Це фронтах Веланої Вітчиз- ІІавіть тоді, коли сім'я в ті няної війни. лід час ін- таному складі в ·з·в'я~КІУ право не поширюється на ших бойових дій оо захи- з необхідністю переїхала господарства, де прожива­ сту нашої країни, при в інший населений пунк·т, ла дружина загиблого на з двама дІ:тьми. виконанні війсь!І(Jових обо- податок з такого гос:по­ фронті в'язкїв. Пільги поширю- дарства не оплачується. Якщо піс-ля смертІ дРУ:­

жаних

чарівницею.

Сnодобалися ·всІм 'У її вн-

фlлар~онії. До її складу ввійшли досвідчені май­

к,онт,у­ і господарства. де прожи­ зії, каліЦтва, донідни вали батьки і молодший органів, якІ nризначшли брат старшого загиблого ПІенсії, лінарсьно-трудових сина і де пlсЛІя cм:e,wl експертних комісій про бать.ків залишився молод­ причищу с.мерті. ший син і його сім' я. ,Р.азом з тим, постано­ Держава виявила турбо- вою передбачено, що не

когосподарського податку для окремої Іштегорії громадян. · Починаючи з 1985 ро'Ку. Ці. пільги на- ту дано

.

справжньоІQ

днями у нашому ·районі завершила висту­ 1пи Цими коJЩертна бриrада артистів Іtиївської державної

НОВ І · ПІЛЬГИ ПРИ СПЛАТІ СІЛЬГОСП.ПОДАТІ{У нову СРСР,

«Броварськнй>> Мuрія Нови.цьна назвала її

арти­

З високим патріотич­ стизм виконання. ним mафосом виконала ,Цікаво і натхненно ви­ пісню Д. Покраса <<Украї­ І\0, моя Україно» . Ганна ст:у!Пав .л.а'Уреа:т республі­ нон­ Захарченко. Ця пісня ста.­ канських вокаЛІЬних та дипломант ла своєріДним заспівом курсів ІюнЦ:е,рту. А <<См:углян!{,'У» Всесоюзного конкурсу во­ А. Новикова пlдспівував калістів імені М. Г.лін.ки Володимир Миркотан. весь зал. повідав коротень'Кl Тепло зустрічали всю- Він

При

«Іхав

члй

Ножний номер про.rрами з .балалаєчни­ мав велиний виховний особливо Євгенам Тростянсь­ ВГИJШіВ. За все це богда­ ком лауреатом рес­ н1вці щиро дянували го­ ким• конкурсу СТf!М з філармонії. Тані пубj]І.ЇкансЬкого

3

пІсні

вистуn:аю­

чого, багатий і різнома­ нітний репертуар, У'Міння налагоджувати тісний ·кон­ такт з ал;.vхачами ІЗабе~з­

концерти

ної

уІ;.раїнсьІюї

ТРУД І ПІСНЯ ПОРУЧ ЙДУТЬ

Я!К1 цього сІЮді­

вання тюдівників. ність

Він

само майстерний, коли ви­ ноН)ував і <~Нонцертний вальс>> Б. Тихонова, і

насолоди.

.мистецтв,

творча

мюфалова.

історії

справжньої

.приїхали в село ра:зу, перевершили ва

ди вистуtп баяніста лау­ реата республlкансь·кого кою\урсу Володимира Са­

Індекс 61285. Друк

виооішй.

друкованИІй

·

_8

Обся~

аркуш.

ТИ>ра

13 46·1 приМІt'рни~ · ' "· Замю·влеиня N" 3()63.

--------------~~----------------------------------------------------------------------------------~БІЮВВІРСЬ:Юа дРУJМРІНЯ :КиііВСЬІ«>ГО ОбЛ'ІІІСНІОГО . :y!lpaiBJi-iHHЯ У ~ПРа'ВаХ ВІі'ДВJВЮЩТ.В, ПОЛ'іцрафJ] і Ю!іИЖКОВОЇ- ТОРГЇ•ВЛі. Адреса друкарні: 255020, КИІіВСЬКІа область, м. Бровари, вул. Кн!'всь116, 154.·

": •••

~-.

,. --

т

99 номер 1985 рік  

99 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you