Page 1

ОРГАН

БРО

АРСЬkОГО

. МІС ь-к О І

МІСЬКОГО

І. РА R ОН НО І

'І"іаеJ8, .вьодвть,в17 пітвв 1937 року •

~ 99 (~76.2) •

1J О І П А Р Т 11 1"1( РА І Н ·.К И f,)S С -L К О І О .Б Л А С Т І

КОМУ Н ІСТИ Ч

К~МІТЕТУ

t .Ад 8 АР ОдНИХ

Д Е П УТ А t І іІ

Вівторок,

червня

19

1984 року •

И.

Ціна 2 коп•

.. '

НА ВАХТІ JІ'8ТИРІЧКИ r· n·

СесІSІ міської. Ради народних деnутатів В суботу, 16 червня ' но звІт ·вІдділу культури ц. р., в районвому бу~н- про роООту no вихованню ку культурИ еЩбулась, х : рІшень шостоІ сесІІ мІсь­

сесІа МІЄ~;І<оІ J?ади народ- коІ Ради народних ·пвх депутатІв kан.ия.

XVIII

На заготівлІ

працює спеціально

депу­

·.

коороду!СТивних

ХІ <:J(ЛНJ(ЗННЯ,_ положень .f. ВJІСВ/)8КІ'В,

В,ИКЛаДЄНИ·Х

депутата

З обrоворенцх

збврапьвих · машин - двома комплексамн Е-281. комбайна.ш КСК-100 і КПКУ-7.5. двома восщжами КПС-5Г. На rранспортуваин1 зеленQІ про.в' ялено І маси з поля до тран-

В. Д.

.

питань

У, сесІЯ прийняла ВіДПОВІДНі

шей зайнято

.аистуn1. . . на нЩ Ген~-. Рі.шен.ня.

вого секретаря ЦК ЮІРС Голоан

Преандн:

В&рхов~:

Інформацію

:К.

'!/.

Черненка•

.· ~~-

про роботу

ВИКОНКОмУ В

. му

·.цещтат л. Х.

':1..--

ЗвІт про

робQту · сесІІ

.да1і ·

ronoaa

.

.

буде иадруковако

в

на-

~.ц~ ..~'CJUfX!- стуt111ому номерІ:

_cecll

.

. ..

.

V

дався неnоганий, з кожного ге!СТара rtoctвy Ії виходить бІльше 150 центнерів. . Екіnаж!. збиральних arрегатlа змагаються f!llж собою 38 найвищий ВИРQ·

за

·а

· . ··

·

рад- бlток~

Приклад

виконують норми виробІтку. на 12Р-130 процентів. 'fрамбування трав'яиоІ ~аси в траншеях Ведеться цtnодобово. "fyr ~соаоцрод;уктивио трудюм:s

у ньому воДій

. трактора

T·l50K

КвІ.rи~вИй

i.J АС . (1984

Барабей та дІ!ІИr.ро Гр!Ц'Орович ГаАдак. Кайкращого результату на тран· спорrуваннl корму досягають шофери Микола ють.' у Ті>'НUІЄІ закЛадено Петрович Антоненко і 1800 тонн маси при планІ БалеНТІНІ Іваио~ич Гпутонн.

Урожай

вн- щенко.

які

у складі Д~тра ГригороІВИЧа ФілІпова т~ Анате.лія Іван~вича Миквтrшк.а. Через день-два КОСО9'1· ця .сІяних т~ав завеІQНТЬ· ся. НормодОбуввики .· роапочнуть заго'r!влю с1наС.У

систематично на

природних

НО Є т·І

р . ) < питаив~

ствt ведуться .роботи 1 по

кормових бурякІв та куку-

·

рудзн вже

Рад

s

сять ·поживу на ~д­

плантЦІJІХ. Мехаfdза'І'()ри пра~ть виростнтв вж:о­ хиа у~ у четвертому роцl п ятирlчии .

.

За~еладеио .

коле!СТи.вного

е••••

· 350-400

Праці

ТОНН сінажу

при жениому зав,~~;анні зоо· захлажають

лита, Rаnинівка, Плоске. ДоІІі'Зrаmя полІПШейflя роботи служб побуту, тор­ гімі, еле!СТропостачання, подбати . про кращу . орга­

rосnо,\(~рсьному бу-: нlзацtіо

об,робленt два

рази, бурJІКИ пІдживленІ також мінеральни-ми доб­ риваJщ JlaюrOВl пІ.цряд­ них механІзованих ланок Валер,tй ІІавлови'І ГаврндеНКО і Микола M~&JI!O!· ІUІ'І Бриr-инець заріаз .• •

ctцo$a'l'Jn

т....,.~JІПРС. яи вІ- : (>OOJ!id.q сІл -ву. .. до.мо, n яв п.оста . · . ~ову .' це робиться _ в селах . ·ка.сПро · . е полfrоІіен:Rя· ро6отк . . д народних де-: путатtв•; В •~ій, зокрема, • йдеться ·про те, щоб по-r сmдовнО . атнtмати роль•

Десна.

догляду за посІвами просапних · культур. Усі площі

ПЛ Р-ІВЕНЬ ВИМОГ .(У

річкою

ОдНО"lасно у господар-

1 прикомандиро- nоказу!(Іть водtІ комбайна Борис Федорович Булах 1 38Н1 поля. ~я автомобілІ.'В. · Е-281 Станіслав , ІванQВQЧ екІпаж потужноrо С-100 МІарвд,ця 1 на ~ -

Косовицю cyмlwl злабататорічних, а такоок бобових трав на .полях .цpyroro відділка механІзатори вие заJdв1ІУ-

3000

ор

PMOIOOV. и0 . .. . .· ' . ...B. .HIIB· .. 'I.·I·

. кових

· мІськвнк~нко-- міЖСеСійний період.

аі).

На

ваннх

На сесії бу ло прийнято

•Відома .

вісім

госпних

·:- ·

воІ Ради СРРР тоВариша до

корм о-

рнча

.

· статньою кІлькІстю висо- ,

РаДй народНйх депутатІв. сЛухано звіт голови по­ що ВІІРnиваmь з рішень ст1йноХ комІсіІ по соцза­ ~о (1984 р.) Пле- кОrННостl І громадському

нуму ЦК КПРС. першоУ порядку сесІІ ВерховноІ Ради СРСР Гавut•.

а

ство-

ренJІЙ загІн. ВІн l!Іеханізований оснащевий о до-

скли- тат1в XVIII скликання. з якою вистуnив йото заві­

СеtІя обГоворила питав- дУЮ'ЧИй депутат М. А. ня '•Про завдання мІськоІ~ БайдецwсвА, а також за·

сtнажу в

радrооп.l ' •ЛІткtвський•

щожня

корм:о­

жобуввики РІJІNІСпу «Аван­ гард ». Високому темпу ро­

біт

сільських

по

загетівлі

сnрияв хороша

кормів

піжrотовка

органІзацій .

техніки, висока квадіфіка­ ція механізаторів.

цтва, в забезПеченні номп-, роботи . paйOJUIOГf агро­ лексаос!'t -~мtчноrо · f промислового об єднання.

По 120 тощІ зеленої .ма­ си при нормі 83 · накошує кормозбиралЬнІім комбай­ ном Є-280 Микола Степа­

дЬ!ющ'rвl,

ви~sа.ниt

дер- будІвельних

.аJшнх планJв, htдвmцен-; Особли·во важливо зараз вt •КТJUІностl · ви~нИ-J удосконалювати методи

со . ц1а~ ·. ,і)ОО витку,. по-: Иоrо працівникам

1 спе­

JJШшєииІ 't:фе$)И· обслугову- цtаліста.м потрtбно безпо­

ваивя всіх ~Ін житrя І ~ середньо - на місцях заА­ nобуту .радІu«:ьких лю-. матж:я . ОрrІUІізацією ви~конання ~вааиь. що сто-

вович Головань. Иого при­ клая насліжув Іван Пана­ сович Носок . . УАарно тру­

. . ять деред господарствасаме щ питання стоя . ми в справІ ви.робіІвцтва .ли в центрІ уваrв ва зу-, і іПР<>дажу державІ сіль­

жяться на ві.-везенні маси

стрічах :чпенlв бюро мlськ- , ськоrосnодарськоІ продук­ ~ . партіІ

з номуніста·; цІІ.

ми, що працюють .· в 'Місь- ·

На зусТрІчах йшла мова

ній, се.пищній, 1 сtльськи~; .про те. щоб неухильно Радах народних депута_ mдвшцУвати оргаиtзова­ $ ; ~~~ иещqцаsно в!дбу · иісtь 1 дисциплІну, змtц·

Т7!Т''Р

~-~~- В: ~і за~ мlсь- нювІttи порядок на пІД­ ного комітету п~. приємствах в орrаиізаЦІJІХ --~ТУІ.І!ікrш.щтд., РRіі.~ t установах'. atmmиo втю­ цІ.в.н.Jlками ·М!СЬКВИКОНКО· !1~раТІІ .аЩ -~ . ~Н... му, . перший ~екреrар . ~аtнІ ефе . r JІІ~ьккому; оартІІ А. д. с •суtпЬіьйоrо- ,· виробив. фрІЛов · ИаІ'ОJІОСИВ Н& то. . •.....,. був налаrо--е· цтва, ще ви_ще підияти lll:f· ..._., .роль Рад народних депу­

ивй більщ Чіт](ИЙ

В. СУРЖАВСЬRА.

На

Щ)ит: татІв у здІйсненнІ соцtаяь­

роль за роботою прорс

но-економічиоr

лових · uІдприємств, . будІ- партіІ, вельнn . - орrанІзацtй. ча-

в

поЛІтики

удоскоиаяенІtl

л~tt:ту,с:Іt .з. планами

де­

будІ.· мократlІ, як цього ·Внма­

вим

ве~"ИХ ро()lт • щоб б1льш гає постанова квітневого ' ІСОВ1Сретним буJttJ плану- (1984 .р.) Пленуму ЦК ваtt•я. стабІльно

11JАаривмства

ТоваришІ. що виступа.Па

сфери об:. ва зусТрічах.

с~fОвуавВ11, . м1ськ1 ко :коихретннх

працІвником

внесли ри.ц

·

ЗАПРОПОНОВАНО НОВАТОРОМ

Ю,4

«КрасиліВСЬіКИЙ>

10,1 9,7 9,6 9,5

з конструкторами лаmй· ського НДІ мехаЯ'lзацlІ

Orpe (ЛатвІйська РСР). та

електриф1хац1І

Аr.регат власноІ коиструк- ського Ці!

вивів

на

Бararo

госnо,царст.ва.

сlль­

Но­

.

це у

. cwю~q

- OJi.wa.

картоплянІ ва машина дав З)ІОrу вес­

Широкооахват

цій за о~ве прох<ІІЦжеиня

ІUій ·~шувач ств()ре- трактора. 11,8 IIJIII f gUJAPfJКHOC1'1

(ТА . РС).

1

полlтІнфор­

За високІ показники у

в містІ збу- одноразово

.

І

з:ttaraннt

нагороджував-

вчасно ся Почесними . грамотами,

sпутрtшньотрестlв-

~даІІJІ. Зараз

IfMR-8

організаціІ

представляють йо-

мІж го в ці днІ

колен; . ;3Начко~

до

.

sорми

виробІтку

Щ~рОВІШО.НJЮ'rІ>с;.ІІ.

. 1\ollfнlct в. і. Афоu'іен·

co-

змагання

ЖІеВаl І.ШФЛИ М 3. у СРСР•. (jpluq1 ~нна дисци­ п.ІJІИа,

нагороди

•ВlдмtнНИR

TQ Оере участь у споруд- цtалІстичного

пмв xoлrocny ~Лачuяе- ти ~ппд за посадкаq сІ.с• механізатор Герой Вд!ВОЄ швидше. нІ.Ж р&Ііі-­ Соцtалtстичн!>І ПрацІ ше, робити xtnкa опера­ І.

агітатор,

~жливих спо- npa:цt Василь Іванович не­

дУВала ЯКісно

Н. ФЕДОРОВ.

сПлосківський:.

вова .виборола друге мІс- . профаJІлкова

РУд у селах

ються.

молока на корову

'ообрицький.>

ЛИЩІtоІ 1 сІльських Рад 'Чlтtt()ro внЩ>на.ния рt­ щро.циих депутатів А. Д. wень, що ИіІіІи прийма­ займатися

графа 7"" надоЕ.Ію

«Великодимерський>

иович АфоН"Jенко.

'

(Перша

А. ЧЕРЕДНИЧЕНКО,

яу арацt

імекі 60-.річЧя СРСР «Авангард:.

імені Юі>ова сПухі·ВСЬU.Й>

імені Щорса

ЛПЗ «Рудня> «Русанівський>

«ЗорЯ>

«ГоrрдівСЬ.КИЙ:t «ЖердівсЬкJІ.Й:t «Літківськнй:. імені Мічуріна

старшвй JJuкeвep вlддl­

.1

aajiOбlrвoi

ІШІПІ пм;к-в~

(кіло­

грамів), друга бідьше (+) а6а ме~ (-) порів · няно з 17.VI. 1983 р . , трети-± дІJаавдання).

очолювана ним . бригада. преміями. має ряд подяк. У nepmo.-y аварталі року АдмінІстрацІя. партІйна І

бригадир вІн

ИОІМПJІеt<сноr госпрозрахун- матор, народний >ЗасІ.Да­ ковоІ бриrа,4и Василь Іва- тель мІського суду .

На зустрІЧі з працівни- 1 Nетодів роботи Рад на­ као ·раЙІВИКОИ:J(Ому, ее- родЮJХ деnу'і'атІв, бі.ІJЬШ

~і-сть

му в цьому навчання в шкоЛІ молодого комунІ­ ста. ВеликІ громадські обов'язки у бригадира:

.ІІ.Исnетчера.коі служби раkільrос:пувраа.аІния' про сере,1,111о0до6оаі щоі MNOIUL на корову у tос:подарствах району за 17 чераиа ,J984 року

20,2 18,3 16,2 15,3 15,0 13,5 12,3 12,2 12 ,о

'1'ВсемирІ1UШЙ

пропозицій

мупапьнt та ~ншl служби. щo,Jto удосконалення форм

фРсJJІОВ звернув 'JВary на

. Оперативні доні

МІСЦІ

зареко- робІтників. Доnомагає йо­

Менду!ІаВ себе в колективІ пересувноІ механtзова.ноr· КОJJОИИ М 8 тресту •Броварисlльбуд• • двадця-

працю- КПРС.

амоо!Дщ>иємсоrва,

NJQ!

СВОЄМу

.

.

Днсциплtнованим, квалl- но багато уваги приділяє фіКОІІ&Вим ! трудолюби- nолІтичному · вихованню

.заrальНонародноУ держав­

СТЩ!а якцх ще не ещ>ав- ностІ 1 со.цІалlстичноr

5

багаторічцих трав водії Анатолій Сергійович ГаіЮ­ вий, Григорій Петрович Кривець, Микола Петровкч Березовський. У rосІІОА&Р­ стві заготовлено 5200 тонн корму nри плані 9500.

сЗаплавннй:. «За~орицький:. імені Доr<учаєва

По району

9,4

9;0 8,2 7,7 7,0

+ 1,2 +0,7 +0,9 +0,3 +0.7 . -0,8 + 1,8 +0,1 + 3,8 о + 1,1 +1,0 +0,1 -0,2 + 1,4 -0,3 +1,0 -0,5 О -0,6 . . +0,3 -1,4 + 0,3 -0,3 +0,9 -0,4 +0,6 -1,0 +0,8 -0,6 +0,2 - 0,5 -0,8 - 1,5 + 1,9 +0,2 + 1,3 - 1,5

10,82 +0.68 - 0,38


* 19

2 ·Стор.

червня

1984 року

сН О В Е

Ж И ТТ Я:~t

РайОRІІВЙ штаб по

apo-

JІQ88Do ударІіоІ трудОJЩІ ,JІ8П'ІІ,

60-

llpiiCaneiiOI

рl'ІЧІО DPBC80eii8JI

•087' tllal- · В.

В8ІІСО.

І. • ·JІ'евіва,

ПІДбва Jdдeyuи IV-o Ії e'f811y. . · Серед комсомольсько­ молодіжних

·копектиSІв

Ііромислових підnриємств І-ї · і ІІ-і категорій пер­ Шість

завоювали

КМН

cmocapl& - складальників

заводУ ащоміНіє.вих буді­ вельних нонетрукцій (ке­

рівник О. Подзірей, груп­ комсорг

А.

Марченко)

1

швей по пошиттю вІтрі·вок Літкlвсьної швейноІ фаб·

рики (керівник В. Бахул­ дlна, групкомсорг В. Юхи­

менко).

Вони

значно

перевинонали

виробничі

завдання,

відзна'ІВпися

особливою

сумJlіннlстю 1

дисциплінованістю.

Кращими-

серед транс­

оортнИнів стали молоді во.ЦJ.r автопІДприємс1-ва

.М ИО63

(ffерj-вник

М.

Пр<щаJ<, груnJсОмсорг С. Сокоповсьиий), працівників nрилавка чрода~щі вtддіJJУ « парфtомерfя» уНівермагу •іськоrо уnравЛІння торrtвлі (керів­

ник-

Н. ВУдаrюва.

гр~п­

Г. Чун.як). H~~-

_., ~...v""

KpaJЦl

RМR,

зайіuІ~1 .· у бу­ ' працююТь на

пtдqp _ Fи~ствах зв' язку, І'О~л~ 'ПОбfту. :f!laroaиx rtоказІіинів у су.перmщтві

ни

досягли

чле­

MOJJOДiiWJIU ; . 'J.'РУДОВНХ

об'єднань

опе~орів !іІІі·

ІЇ!Инного ~ доІння ;_ралr~~У

імені ·во-рІччя СРСР {іtе­ рtвUик

Hypc-

Торrове

fJрцгадиий

л не

говельного вання ІмеНі

niдpJtд

НПРС , !\ІУ

На свІrлотехнlчному за­ водІ відбулося чергове за­

до

· танІ

nитанця:

твердження

,

за·

rt:.n;iнy ·- роботи

ннць

мн

на

ства_ ня

- н~Х,

на

ви- ·

меб~евому -'«Броваримеб­

,

,На пагорбі поблизу се­ ла

ГорбОJІОС. На створено 62 'бригади з чисельнІстю -~ -- 792 чолові-' • ни. На єдІИІий наря.Ц пра-­

робІтника.

В. Ф . ХаменуmRо у своє­ му вистуnі рооп~вlв про

праці

вnравадже н н я

в трудовому

та середньої ланки до ін­ дивідуальної форми орга­ нfзацн: та 011латн nраці. З цього nитаН'Ня тако* слtдного

заво~у

дое

метало­

нонетрукцій 1 техоблад­ нання А. М. Но.зленко та дирентор

св1тлоrеХ1ІіЧ'НОГQ

заводу В. М. · Зволь. В poбort рад!І директо­ рів взяв учас-тJ> першиn секретар

Губсьна

неод­

відзначалася

Ій

ад­

, nідприєм­

nрисвоєно

ударника

зван­

коІІ1унІстич-

пj>ацl.

.kомбінату •Налитянськиtt•. імені' 50-річчя СРСР (~~­

рівннн н. .МахлаR, гр!ф­ ко:мсорr В. Юхи:м.чуk).

- Вонн: а .також КМК ~nе­ раторів

по

вІдгодІвлі

СРСР

.

(-керіJ}Ник

С. Ба­

бич, групкомсорг В . Кра· вець) та кролtвнинtв нро·· лефермtt _ радrосnу-ком~~­

нату · сКаЛитпнсЬ~R• Іме­

нІ 5~рtччя СРСР (нерІв­ нии К '- Прядrrо ; ~групком­

сорг т. nрокооець) 1 ста­

IV-o

ли переможцямИ nу вахти . ·

ета­

Г. СЄРІКОВА,

llle1Jt1ИOp

мІе.ккому

ЛКСІП.

·

ве­

ли~оl рогатоІ худоби рад­ го~ іменІ ._ 60·р1ччя

Міськкому

тН А. Д . ФРОЛОВ.

з . Берегового звер_­

ЕНЕРГІЯ mдзЕМНИХ КОТЛІВ піДказує

сама

прнро ­ перетворює

в

пару

тер· лнся

вчені АкадемІІ наук

пар­

ннх

аномал)Й.

ЦІлком жуть

нафта,

У

пластах

неспо.дlвано моІІИЯВИТИС& ВОДа,

газ,

~ати.І

пере-

у; ~исо~Wfь: бурова вишка. да. У, ~jjoн~x діючи)( маЛьн1 води ПІВденноУ УРСР, ЛьвІвського НДІ шнодити разв'язанню зав · Але навіЩо потрібна во· або пЬрівінІно недавно Камчатки. 'Собlвартlст~ геологорозвІДувальних ро­ да~tня. !f'ам, де СЬОГОДНі ЙДУТЬ на у ~-мноградному краr, згаслих вулканів, як фан­ вироблюван ої нею елек- біт 1 спецІалісти Допинсь­

' де ·иt -

нафта, нt газ ніКо- _тастичні джини, вилІтають трики

набагато нижча , кого уnравління бурових енергосистем, які робіт Івано-ФранківськоУ гарячі фонта· працюють на ріДкому па- області. Вони ре· лив! або вугіллі. - Бурщшй снаряд уже

Зате геологи вияви- стоІ }1ари тут _ велИчезні запаси ни-гейзери.

піДземного

теnла,

-

- ворить, ,завідуючий

колен- _

дирентор

Ремети, де до­

тає на Іршаву, піДнялася ня

ли

форми

тивl. Перш за все, необ­ хІДно nодолати nсихоло­ гічний бар'єр - · багато­ річну з-вичку робітників

внетулили

громад­

:nи про себе не заявляли? з піДземель в ореолі гу- нtж у

дитячого трикотажу

прогресивної

Нижні

рога

Дирентор фабриRи верх­

цієї

нашого

груn­

форм~

праці

Гене­ О. Н. ROІ'ttбlн;~;d-:

шляхи

предtтавляємо

міністрацією

лІ• розповІ-в йоrо ральний дирентор

нього

робІт­

~онореспонден­

норазово

ну .

682

кращих

Вікторівна

носо · експерименту у nер­ шому нварталІ 1984 ро­

цюють

це

та Б . Удовиченка. · За ХО' працю Валентин~

заводУ в умовах енономІ.ч­

робин'ЮІМу об'єднаннІ

Про

· рошу

свlтлотехнtчноrо

бригадну

фото

сьного

органlзацІУ 1 стимулюван­ ня праЦІ роСііТНИІОВ на пlдприемствах міста; про

Про

якtснu­

доставлятися

споживачів.

з

пІврІччя 1984 року; р~­ витон бригадної фОрми

орган:tзац11

по_винно у

вигляді

- Одну

ради ди,рІ!юорlв на дРJГЄ

роботу

завод _ -,.ор­

машшюбуду' XXVI з'ІздУ

дбають лрацівники скром­ ної професії Іlакува.~ь­ юшн готової _ про,ІJуКЦІУ .

сІданвя радИ ' диpeJrfOplв м!сьннх пІдnрнемєrв: ·Н.а поряДку денно~у , - ~rJtя­ tryтo

об.'Іаднання.

ВІІПускає

С. ПаІі~й.

комсорг Г. Pora'{). вцrо­ ДІвельників свиней караІі­ ти'нноrо табору радгосnу·

лом

інституту

теплофізики донтор В. Ц.

технічноУ лІдЗемні

того,

що

активних озера,

в

тек­

- .,Але

як

тепер·

доставити

на проник

простим.

Тре- дає

тони

називають стий

панЦІ!р

Якщо вооо

геотермальних грунту,

умовногойоrо зможе

·з

порід і по

nалива. для

уТворюючи

опалення

живити

потужност'І

тростанЦlю,

Вчені

Ш.Ляхи

жиЛих

ти туди

як

давно

інженер

дрійчун. ДосягІJуто зо­ кн високих температур. Породи нагрітІ тут до 160 градусів . Далt вони стануть ще гарячtШИМІJ.

і ну установку, вІн оберта- ПрОектна

при~нь. тиме турбІни геотермаль- ловини метри. не використання в _теmm'!Іно­ ноУ електростанції.

елен- вах. . На

їх

госnодарст­

основі

буду­

Братська. Ю1'Ь геотермальнІ електро-

нама:гаю- станції.

В

нашій

У рамках ЕнергетичноІ гато

глибнна сверд_­

чотири кіпо­ П()перед.v ще ба-

---,.

роботи:

заІdнчнти

10 ·

буде

енерго­

потужністю

тисяч

кrловат.

можливість

в

Вона переві·

краУні станцй

вже діє :ІJ~рша_ . така дос­

будІвввцтво першоІ в Ра ­ ~ськоr,ІУ

.Союзі

геотер-

мальноІ електРQетанцІї такого типу. ВнІ(ористан­ ня енергіУ

пІдземних

гли-

бин дасть змогу еJЮномн­ тн як

таху газ,

цінну .с~ровину. нафта, вуrtлпя .

'0д'*>Ч8СВО важJІІІІІІ8

заннl ми,

буде JфОК

Зроб~о у

elcoJJOr!Чиor осІdлькн

розв' л-

nробле ·

геотермаль-

пра­ програми в нашИ!: нраУні буріння, вивчити розріз .нІ електростаІЩН: без UІК~ИВИХ . - , свердловини, з'ясувати цкuоть вже .~УдУЮ1'ЬСЯ електро)- пластовий тиск, - доспІдити виКИДів чи вІдходІв. що

на ~ідземнІй тел- фізичні

властивості

по­ забруднюють

повій ен~ргіУ. За створен- рід. }{рІм . того, ми повин~ тепло Землі: лі,фю-nр<Н4ИСЛова стан­ ня одн1є1 з них Закар- ні дізнатися~ що нас че­ його використав- ціЯ -:__ . ttау:!Кетська, яка патської reoTEC ....:._ взя- кає в розрізі температур-

ться nоставити на службу

людинІ

при­

реалізувати, промислових

одну сотню · років таку ж паринкових щодо

головний

наук матячними . масами, зани ­ ба створити в глибинних Долинського управJІІиня Цей лають 1 nрориваЮТЬі тов· пластах. штучне · русло і бурових · робіт І. С .. Ан­

свердловині заначувапід тисном -воду . аномалій. його підземна родні свердловинИ. ТакІ ТодІ з іншої свердловини кладова та'іть у собІ при- джерела, lf!\ЩO Іх прибор­ зафонтанує гейзер. Проблизно п'ять ,мільярдів кати , Цілком придатні nущений через спеЦіаль-

районом

дослІдну

установку

товщу земних дастц

у

сnочатку

створено

зонах nоверхню тепло природ- порід на глибину понад рити всі пРQгнози вчених . стикаю­ ни,х котельних? РіШення 3800 метрів, розпові­ І тl~ЮІ потім почнеться

АН · УРСР, чись з розжареними маг­ виявилося

технічних Черняк. -

район

го- зультат

віДД!· тонІчна

роботи,

навколишкє

середовище~

. спец.

Т.

ЛАРІНА,

кор.

РАТАУ.


Ви гамtр не уявляєте собі_'v ·ин-о~м·_ І\.И· . -_. <?де_._ ,РЖУВ_а_ _ J,ІИ здіймався е 10 TJ>,C.)J, ~яч таJ(-.Q.Ж, е'!к-t.,ірну ~ьність

який

.

пташинну після того, як

в миналося··

освітлення.

Розбуджені кури букваль

но не , знаходили собі місця у, , нрjтках. . Че~з так зІ!'аний .. СТJ)ес:Фантор hтахівнини недоб'Иради велцку

ніль.кІсть

цїі. «А чи унщшути?»

щюдук­

можна цього задумався

Він

в@

без допо_~оги пташниць, слюсарів-сіnера торів. Вони стежат~ ·за тим, щоб янн.айраЦіональніЦІе працю~

ться

на

сис­

темах автоматизаЩї. РІо­ го тиристорнИй Щ)ИС'fРій у 1980 роЦі відзначено вало обладнання при мі· Белині другою преМієЮ на нон німальних затратах. Цьо­ дають у

НУРсі

«Радіолюбителі

сільському

який

господарству»,

проводив·

<<Радиs».

1\W сnрияє

ступінча

те, що

в нову

· ЩорічНо · на

ся . ~а

також

одним

Не

стоять

справи

з

еко­ енер­

і

стали

nтахофабриці

рейди­

часто

і

на

котлам також одержувати га­

понад

60

тонн) при зменшеній кіль­

ляють

велику

служби. з

на

.плану

нізаційно-технічних ходів.

Ченають

чотири

неню.

фабриці

йонів

кіло~ат-годин

елек- знає

міжсезоння.

Птиця бираються

дрІйовича

найоnтималь

ня

пташнинів,

ня

у

піДтримав- спекотний липневий день.

них мікроклімату· . І, безумовно, .пов-инно це

Цей Пристрій

лише

на

дав

змогv ·досягатися при

процентlв них

5

зменшити

напругу,

nодається

на

яка

ламnочки

розлсарювання. · ЕФект ви правдав

усі

затратах

Серед

багатьох

слід виділити насампере,r. теплотрас.

дsщ ··б~:щеі>ебій- були, _так

би

ноr· ррботи: p~ro. hташ- rолодному ника протягом_Рщ>у.. Крім пайку,

а

' приміщення мовити,

на

·еІ;Іергетичном,,

малі

навпа-

-

тіт.ки-но

Зараз

виnовни- не пройшли безрезультат­

. самост1і%ного життя, ристолюбство, розвИвало зробили .по . ньому_ ·.пер- неповагу до чесної праці.

ший -крон. І він став для снравжшюго виявлення них хибним . і щютиправ- здібностей. Все це штов­ хлопці скоУли зло- хало

чин. Хто ' ж .ВOHff, Ці ·не- якою повн.олітнl

Із

їх

злочИнЦі?

до цьоrо?_

~Іатериілlв

їх

до

тієї

межі,

:за

постає відповідаль·

Що ність за вчин'tїи. Того

понад

дІІя

по Брова

рах. у І. Сафонова ма~· нула думна зайти в ЛІ· нарию і спробувати укра сти особисті речі відвідУ

теріально · забезпечених вачів. на цю пропозицію сім'яХ_ - Бат.ьки ----._ · нев- Сочнєв і Гриценко ~адо Іомні працелюби,

не шко-

дували для дітей нічого, погодилися. Так і зроби­ бУли

не

гірші ли. І варто було жінці

2

від іцших. Але видача!\Ш хворою дитиною на хви­ гроtuей на <>:кишенькові лину зайти до кабінету

внтрати». придбщшям цін- лікq.ря

і·

н.нх

сумну

інколи

не

потРібних речей жуїаЛося

лІТІ(іВ.

і

зовсім

спроби

н~овнолітніх

наr ляду

обме. як

виховання

РозмоВІі

ляння,

заЛишити беЗ

малолітні

з

речами.

злочинцІ

під- свого шансу не упустили.

1 умов~ В одному-· з nіД'їздів _жит­ змусити лового будинну

замислити- здобич

розд1ли:ти

між собою, а до­

сЯ над своєю поведінкою кументи спалили. JЮбилися стихійно, від, ,Через якийсь час, . в ре­

випадку до випадку. Див ний

спосіб

зультаті

виховання. тИвних

вжитих

заходів,

·опера

злодtїв

Але в судовому засідав- було спіймано і в скоєно­ Ні дорослі спробували му вони зізналися. А щf:

виправдати свої дП.

Жо- ч~рез лічені дні

qен із батьків не взsв- на (:У11у.

~ебе

сміливості

сказати: них

118-Ь:, мій син , винен. зіТЬ навnаки, ІJлени сІмей своІх

'lardв~.

у

залі

де на лаві підсуд­ злякано щулилося

На- троє , підлітків, пролунали

~нерозумних

приміщеннях,

хлоп-

пояснюючи

неповнолітніх

необхідно

Сочнєва на Заува- бавленl!Я

Суворо?

обlД

А ,.же,-- що

ІШТІ>Ся ·до

приготувати. йозне застереження бать­

пасивно

навчання

,

ста- нам якt має· --«' . ца вихрванця дітеи

дивляться

крізь

па-

негативні звички, поясню- льці, а свої прорахунки в

пться: пере~ідним

віком. Цій

справі

~росте. все стане на заховати свої місця». віком.

Така надМірна поблаж-

лнвtсть,

доброта

батьків

за

намамються

.в.

перехідним

·

r ACIOR,

старшина

мі.Іdцlї.

і напої­

ПУСКОМ

в

дію

лургії

дирекція

за

Василя

для

відразу

високопродук-

1

відпочинку

· Денисовича

Клименка. НаШоловніше ня

цього

сти

на

ність

завдан-

-

року

проектну

виве­ потуж­

коте·льню,

переоб­

ладнати її автоматику. Ці та

інші

ють

заходи

додатково

дсзволя­ заощадити

значну нількість кіловат­ годин елентроенергії.

М.

продуктивної праці

яких вихов,ується 770 залИ в цехах ..N'Q 1. м 2. N' 4 м 5 ни плануємо ~порудитн J Q ' •

дітей. В настуnні три ро-

Мо.1оді праЦівщши вуть в

двох. гуртожитках

Звичайно.

1Добре Працює на заводі комплексно-приймаль-

жн- ний

пункт,

де

одержують

робітники

різноманітні

_цього ·побуто!Jі jlOcлyrИ.

Хlмчн­

замало. В 1986 рощ пла- с·тку і прання одяГу про­ нувмо збудувати rуртожн- водимо безпосередньо на -тон на 600 -місц~ підприємстві.

Адміністрація

про мали

. дбає

іСилами

трудящих

за-

щоб робtrниюІ воду споруджений спор' з~(>гу· -безпосеред- тивний комплек~ з зала­

'Fe,

ньь на підприємстві одер- ми і басейно~ Д f!Я аа нять

жувати ~иС<ЖD.калорійне важкою атлетИ:Кою, бо­ ~ар~у~а~_ия. _Вн~с віднрн- рЬтьбою, nлаванням та іно

Р

фети,

ться

нових

.ІдальЩ І два бу- шими видами спорту. Ба-

в

яких

близько 1

нсяьому

м сць.

.

на.раховує-

500 посад- гато в

.маи ут-

люються

сі

а

·

в

оздоро~-

спорткомnлен-

понад

1600

дітеїІ

с~оруджуватимет~- ~бітників навЧаються

. ще двІ !далью на 260 двох

МlСЦЬ.

·

робІтиnків

Є· в

нас

умови

і

в

дц:.rя'Ю-юнацьких

дл~ д~тичнQго харчування робітників. в заводських теплИцях щороку вирощуємо до· 30 тонн огірRів і помідорів, які

спортивних ш_колах. Всьо­ г~ ·на завод1 займається спортом понад 2500 чо­ ловік. Приємно, що в нашому спортклубі підго­

використовуються в їдальнях і дошкільних закладах заводу. Ранні овочі продаємо таиож через магазин «Нулінарія». ·

товлено шість майстрів спорту міжнародного класу, 56 майстрів спорту і 200 иандидатів .У майстри спорту. М. ЛАРІН,

Всі робітники повністю забезпечені побутовими

заступник директора за-. воду.

8 СІЛЬСЬНІ ТУРБОТИ МІСТА

Ао nо мог ли ШЕфи Об'єднання

зусиль

ко-

·

1

промислових

шдприємств

Харківської скорило

·

відповлення

тех- лагодили· шефи з харківсь-

ніки до наступного sбиран- кого моторобудівного заво-

культур.

«Сер~

і

ця

американського

проста.

уряду

Расистська

дер­

ко- жава необхідна США для

дата

від-

26

червня

здійснення

їх

неоколоніа­

замірів в АФ­

для

придушення

визволь­

.

проводиться день зонтик» НАТО, подати свободи Швденно·ї Афри- Преторії воєнну підтримки.

ку,

оскільки

стає

дедалі

Сьогодні ми·рові в АФ.: ясніше,. що влас·ними си­ JШЦі загрqжує -небезпека. лами расистсЬкій меншо­

США всіляко ускладню- cri довго не nротримати­

ють обстановку на .контп- ся. Нроком на цьому Uі.іІя­

нентl,

особливо

південній

в

його ху

с:гало

проголошеющ

частині, нама- адміністрацією

гаються

відповідно

до курсу на

Рейгана

«конструктивне

своєї стратегії втягти співроj5ітницт.во» з ПАР. африканські народи в по- В Африці по _праву оці­ літичпу і воєнну конфрон- юоють цей крок як ство­ тацію з метою. захисту . рення воєнно-політичного «Ж:цттєвих інтересів» аме- альянсу·

вістря

спрямоване

якого

проти

неза-

іиnерtаліз- лежних держав континен-

США

НАТО

,j

не

ту;

женоеті, підірвати єдність чатку червня було влаш­ афринакських -держав, за- тована поїздку П. Боти гострити

денної

проблеми

пів- по

встановити

своє

ня.

У цьому

них металів і сnлавів. Лк

захіДноєвропей­

країн.

де расистська /ПАР хоче расИста

і

канців

рівні,

Лондоні,

раеистам

підтримну

по- Ватікані.

НАТО.

тірка

Іх

США

не

н.а

По

най­

зонрема,

Бонні,

дають все"мtрну допомогу Пі-вдеННGЇ й

Запеклого

вбивцю афри-

приймали

панrvван- вищому

суті

в

Римі

Африки

і

народ

ОШІ­

і вився віч-на-віч не т!льнн

спиняє· ні з расистами, а й з їх со­

пам'ятБ

про

кров,

юзиннами

США та іІJ-

-

про;щту африканськими шими країнами НАТО. патріотами в Шарлевілі і які разом захищають Соуето, про - закатованих апартеїд.

боlJЦів

за

права,

гроJІ-tадянсьні

про'І'И

расшwї

,Але расисти живуть у

Південній

АфрицІ,

на•rс

диснриміна'дії; ні доля ба- на вymiai:li. Боротьбу про­ гатьох десятків тисЯч ти- них очолює Африкан­

людей, яні перебувають і ський Національний Кон­ сьогодні

в-

тюрмах

та

грес

(АНН)

Південної

концтаборах ПАР за полі- Афрюш. Міцніє єдність тичні перекщшння. Біль- противнинів 0 асової диск­ ше · тGго, адміністрація римінації. У серпні 1983

'Рейгана uголосила про року вони сформували відкриту піДтримку режи- Об'єднаний Демонратнч­ му апартеїду, підкреслив- ний Фронт (ОДФ). його

ши, що ПАР ~' <<друг ~ мета

створення демо­

-

союзни~ США». СьогодНІ ,нратичної Південно-АфрІІ­ У ВаП!ІНг~оні вихваляють .нансьної республіки, віль­ «МИРНІ

ІНіЦіативи»

тажк~. расис~~.в П.

хоч

ного

дв

спрямова_F~і

вання

ва- ної

від гноблення еконо­

Боти, мічної експлуатації 1 ра,

фантично сизму

на

розпалю-

Головним для сь -

··

вшни, . віддаляють годнІшнього

становища

0

в

надання незалежності На- f~AP є наростання висту­ мібії.

шв. трудящи~

Вашінгтон

зобразити

намагається теми

П. ·Боту

і

«реФОрми>> люють

тільки

владу

ян витну

поси- ду.

нупки

бі-

_рас»,

таким

частин

чишш

вищується

оброблених

в

Відповлення

nід­

три-чотири

деталей

на

інШих

дах ному,

nровідних

заво­

Харкова ---'-- трактор­ турбінному,

троважмаш>>,

«Елек-

транспорт-

ні В. О. Малишева. :Крім цехів і дільниць реставра­ ції, при них створено об­ мінні пункти.

Чітка взаємодія nартне-

посИлення

Змова іl\щеріаЛІЗІ'І_ІV

систему апартеїду та безnрав'я для 25 мільйонів

випробування,

сис-

роз­

боротьби . наро:·

р~сизму

лих, закріплЮють ганебну РІЄЮ

зносостійкість

nроти

«роздІЛьного

<<реформатора>>.. хоч його збройно1

молот». На ного машинобудування іме-

спеціально створеній·· дільниці у вакуумних камерах на поверхню наnилюється покриття з особливо міц-

РядУ

частини . Африки, сью~'Х

Рестав- вузлів організовано також

при- рацію деталей для ІІИХ на-

ня врожаю. В облсільгосп- дУ

за рі-

Розгадка такої поведін.

кц

. нанрі,

Чугуївської

області

управпінпя на~ійш~и по,відомленн-а про завершення ремонту маіпин для збирання зернових техні',ІНИХ

ООН

. Ці дані надіслано з Ба- рази.

раие "І·льгосптехн 1·к. с

часу

пора-

спеціального

пЦkазали

лективів «Сільгосnтехніки» лаю1ійської

тан

рас». це, у

гребують нічим, щоб розrЗ ініціативи рейганівсьпалити на континенті небезnечні вогнища напру- кої адміністраЦії на nо-

в

комбі-

званих «нижчих І, незваЖаю~и на

і Африки, яка відбулась ся тенденція взяти режим у квітні 1960 раку в Ко- апартеїду під <<воєнний

му.

І

пра'цюючих. Ми збудува- при м·ІЩ е нням и . д 1·ють ли чотири· дитЯЧ\1. садки, <<сауци» і малі спортивні

ще один дитячий нат на 280 місць.

того

риканського

ГОМЕНЮR.

Для високо­

за­

мета­

створення

тивної праці_

від · cycniJJЬ­

волі.

"Fакож

порошкової

їхню ·можливе тільки при умо­

ізоляції

нагодувати.

воду

злочинців

жени~ вчителів 1Jpo уе. Зви'JаЙио. Але ж і спра­ цо їх. син .незадовільно вед-ливо. Це покарання· вчuться. <<Ігор У нас спра- стосуєт~ся не лише са­ вний, · КОfИ · цопросити, мщ.хлоnців. Воно - сер­

може

голів

Степана Степановича Ци­ мбалюка, а також старшого інженера-сантехні-

ти. В залежності від тех­ надогічного обладнання

jyлo не лщпе в суді. ства. Вирок був суво­ Dсь ·ян прореагували ба- рим ~ тривалий час поз­

[

тисяча

курей. Крім того, що для

ДОJЮСЛі слова прокурора і судДі захища.ІІИ що перевИховання · цих

[І.ОВедінку їх віном. І так ві rьки

ІJ

утримується

941

заводу.

лютневого

нримі- хлопЦі гуляли

нальної справИ -·видна. що І. В. Гриценко, І. І. Сочн~;;.в, І. І .. СафОщ>в зростали і виховувалися в ма-

аби -вони

регу·

газу

nтахофабриці

одночасно

умов.

ріг

призвело

на

взялася

л~я no . шістна.rщять. ' Во- но. Все це виховувало і в ни щойно nерестуnи.ІJИ по- Ігоря, 1 в його друзів но·

-

подачу

в .залежності температури повітря

З

Чи ·ВtНІен перехідний вік?

ним

.

автома'l'ично

від

8- УВАГА:- nІДЛІТОК!

'Ум

пристрою,

заощад пташниюв вода надходи­ потрібно створити 150 тисяч кі: ЩІ , по трубах однановрго них _ е;JJектроенер·. ді;wетра. Отже ве.ішні віДповідний мікроклімат :V

гії. Такої кількості -її ви- виробничі стачить

заходів

цього Юлька .~ків. тому ДО всіх

рік

якИй

люватиме

теплоенер- пальники

гії.

сподівання. регулювання

'Тільки за uрахущ>к вже третfй щується по ловат-годин·

.

мінІмаль­

встановлен.ня

зни-

з ініціативи. конференцН ного руху на континенті . солідарності народів Азії Останнім часом намітила­

на­

комплексу

було

ної Африки, ,а

котельно-тва­

ринницького

для

ний день _соліДарності з риці, для грабежу при­ боротьбою народу Півден- родних багатств регіону,

ро~робок

Новикова,

чальника

зброю

представників

значає:rься ян Міжнарод- лістсьних

потреби раціональне використаню кості газу. Але це в май­ оригінальних нововведенІ: старшого інженера­ виробництва птахофабри- газу, гарячої води. АдіКе бутньому. Зараз· парале віД ки віДІІускаЄться 9 міль- nтахівнича галузь не льно з експлуатацією ви­ .елентрика Ростислава .Ан­

трщ~яергtІ. Дві третини її має добре почувати себе ніші режими роботи. Ба· витраЧається на освітлен у &()-градусний мороз і в гато чого зміниться піс:тя

З

мітету

за­

на. птахо·

нових

тисячі

шенням

орга·

'

Разом з Ізраїлем розробляють біо­

щення

риканців· загинуло, майже

четверти~

п'ятиріЧ!іи. розпочато

підготовки

роз-

статків. расисти логічну

рацію в пригороді РІоган- ВашіНІГтоні вихваляють несбурга-Соуето. 61? аф- <<лібералізм>> Боти ..

і спе-

енергетичної

Tal\,

карателі

стріляли баrатотисячну антирасистську демонст-

при ді-.

· увагу

року

1976

вино-

ресурсів

ціа,1істи

рін

вавого режиму апартеїдУ «роздільного розвитку ра<:>~. 16 червня

ви~?ся­

паливно-енер·

. гетичних

3,5 мільйона насильно пе­

цем солідарності з наро- ревезені з безnлідні ра­ до~ Південної Африки, йони бантустанів, ,.де вми­ який бореться проти кри- рають від голоду й не­

народні до­

Звич1шми

НА МРКНАРОДНt · ТЄМИ

&WIA

Ось уже багато рокІв африканців. червень вважається міся- з них уЖе

осторонь

Раціональному

Завдяки

годИну

є

ться питання енономlІ партійні з,бори.

підро,;зділів рячу воду, пару (ост анзнають шм 1 ти ньої до речі, виробляєть­

;

. її

перевірки,

всіх

сте вмикання і виминан- конкретно ня світла не єдина на декаду, на місяць. функція .цього пристрою. Не менш важливим є

ня

3 стор.

llftдma Африка: майбутнє за демонратією

винористан­

важливих факторів номного витрачання гетичних ресурсів.

на

колективі

пташинну

цівнини

.

раціо~альне

зорці.

покла

котельню.

вета­ сучасним лічильники, пра­ вдасться

кожному

журнал новлено

ПJЮ'І'€

і

4()0 г~3о ~ама

~И, -іііf.рмІ . 1{6 1П$ІО. відної температури. Тому

ристаюІ.Ю

надії

на кожну голову птиці. щоденно ~д ПОД/!.~ віД"

цієї

3АОЩАДЖУЮ·ТЬ EHEPГOPEC'JP·Cit

розуміє·

електронних

н.а ввіДних трубах постав лені спеціальні шайби, яні дозують подачу теплоносія.

- - - ЕНОНОМЩІ БУТИ ЕКОНОМНОЮ - - -

-----.

добре

ла..... _· .,'~ '}1ісля: ~~Чного · j;розрахvн _ _ o"JJ;. цJІ ..ва* . _, . ff.i•·uoPМoвaиflt. ,потреб справі не обійтися тепла згідно _технолоrі,

,

головний інженер-енерге­ тин Київської· птахофабри­ ки Анатолій Іл.тІіЧ Кондра­ тьєв.

над·

' тепла.

.. )

*

12 черрия 1984 року

Q В Е Ж И t ТЯ»

«Н

приреченг

на В.

1 Істо­

провал. КОРОЧАНЦЕВ. (ТАРС).

рів

райсільrосnтехніR і

промислових

підnриємств-

да.1а можливість зувати ремонт

'ІІеханізмів. :ІІолот»

(<Серп

Tait,

відновлює

тракторний завод .1ічні

спеціалі­ машин і

і

двигуни,

-

системи

rідравходову

частину.

~' нинішньому році ко­ лективи~ІіІефи подали сіль­ СЬІ\ЮІ

ремонтникам

доnо-

МОГУ, ЯКа ОЦіПЮ6ТЬСЯ 1,! мі.1ьйон карбованців. Кор. РАТАУ.

Редактор Є. ФЕдЯй.

·


*

4 ICJil!IP.

І~ черви•

~~в::::rь~:с:::· ПРОГРАМА

Ц'{

"-~0

Роеsв

; _ :~

..

,.·% •• ·: , ; -і , >~~~ ·.·~~~'·~··

-,.,_,$.

ІІQЧІ.· роби,~

~-~ < . :""'

.

HQІІJ:Іmt. Док. тедефІльм сЧерез ІІІJасннй гориаоит•. 15.15 Дітям про звірят.

ви•. 2 серія. 17.05 РозпоВ4,цаІІпь нашІ · респонденти. 17.35 Теленарис •Троє 3

Новини. . 10.:10 ,ІЦ>аматурrія і театр, Л. J!еонов. •НавалаJ>. 17.05 Зустріч школярів з народним учителем t:P~.:P 1'. Івановою.

18.10 Світ і молодь. 18.45 СьогоднІ у світі. 1&.00 Мультфільм сПласти.• ліновий rжачои..

СтадІон для всіх.

15.45 lt>.lti

П.-С. Бах.

17.40

ного. міста•.

мажор.

ЛеІJІнський 'І'еТ мІльйонів.

- двІ. політик~. Сьогодні у с&ІтІ. . сНепереможиа 1 ле­ гендарна,.. Поетична композицІя. Н!.55 :КОнцерт фронту. По сторінках бойових кіноебІрникІв, що вийшли в роки Великої Віт­ чнзн.fіноr· війни. 21.00 Час. 21.35 Вистуn ПІвнічкого ро­ сійського народного хору на 11 Всеросійському ог­ -,~~ядІ народних хорів. 22.25 Док. телефільм 4;Чудо­ ти

18.45 18.00

коод-

Телефільм сЖИття Бер-

20.05

ліоаа•.

Небезпечні. те~:~деиЦІІ. Ве.цучна політичний

17.15

21.00 21,35. 22.35

огпв,цач Е, М~акаиов.

18.~ t:ьоrодні у· ~~

Час. Док.

серія.

екран,

СьогодвІ у світІ.

,ІІерево"... 1g.oo ДDя ваq. дoport товари- ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 2~.45 Сьогодві у свІТі. щІ. Коицерт на замовленТЕІІЕВАЧІЕННR ня ветеранІв. · 10.00 Новини. • ПРОГРА .. А УКРАІНСЬКОГО 18.35 Наука 1 життя. 10.20 Фіпьм сОста н н 1 й ТЕІІЕ&АЧЕННR

20.0/і ТедефІльм сЖ и тт и Верліоаа.. 5 серія. :н.оо ':Іас. 21.<15 Аонцерт майс'rрІв l!JИC· теЦ'l'в у Колонному залі Будинку сшлок. в перер. вІ :.&2.25 Сьогодні у

reйJO. 11.35 •ПропагаІ:ІдИст•. 12.15 Зустріч в теаорром. Донецьннй обласний російсьннй драматичний театр м. Ждавова. 13.15 Новини. .

світі.

го

11.0~ н. 'іайкu..,ський. сОрJІеанська ДІВа... ll.;ю Екран молодих. сІнтер-

сільського

ського району КОІ облаСТІ.

18.00

культурн КіровоградськоІ О0Ласті, lfj.OO Новини.· ·

13.4U ·Факти свідчать.

ва

один

структура

. колгоспу

день Сальвадора. 14 .• ;.; · сvРІ.~тир•. Земні про<ресн авіацІІ. .u.<,u #овини. 16.10 <>устрІч з юнгою Юрком.

-с~краl~ Тома-

ківського району ДиІпропетровськоІ області. 18.00 .ж>риснІ поради. 18.30 Грають юні музиканти. 18.00 Актумьна камера·.

лuв..

:J!.OO Час. ;.; 1.4.:-, м. старицькJІй.

Гро-

мадсько-полІтична пpalt1'ика слухачІв системи

numrocв1nt в област1.

1 ~д

Кримській

18.00 ..-uс,Іtський романс. 18:30 Актуальна камера.

HІ.UU 'іемn,онат СРСР з фут-. оолу.

C:t\A

•динамо• (Киrв) (Ростов-па-Дону).

Час.

22.50 НО!ІНИИ. 11 ' ЗАГАJ'ІІІНОСОЮЗНА ПРОГРАМА . UT . І ПІtРІ:ДАЧІ ІіА KИits 1А

OastACTIIt

-

Школярам

нередача

11.<10

а.

Ф!ЛЬМ

про

діТЯМ.

-

12.4U

КОІІІПа­

иUu. 'сtІатонІвцt.. До 50-річ­

lb.o>o

чя

шституту

рюш.ини

Ім.

еnектроава­

Є.

о.

Пато­

на.

• , ·""

Врограма тедефІльміІІ.

спортивних

,

;,c;.vІJ ....п ...>. ІнформацІаннй

.. ип у ск.

нs.:.:.u с:~~ майстерні худ.ож­ ника•. Є. Миронова.

'іемntонат СРСР а футООлу. сДн.\про• - •ди­

18.00

намо• ІІі -

(ТбілІсі). У перер­ Ве'Ііриа :каака. сtІІИні-Пух ІДе в гостt..

18.45

J.\<1уJІЬТфіпЬМ

2U.:>o

доку м е и т а л ь н и й

фІЛЬМ.

21.uo

час.

2:.!.<1і

Спорт 8& Нов~ви.

21.З5 Телефільм •Bu•~.

23.01

Сr.РЕДА,

і.ОО і.оІі

20

ТКВІ,ЧІо\ІЬ.

ЧЕРВНJІІ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Чк. .ІЮнцерт НоаосибІр-

с•кого

камериого

хору.

і.Ііі

Шlуб маидріІІннкіІІ. .DІ.Іультфщьми: еСтраш­ на Істор~.· сЧаріане кі-

11.015

лечко•.

10.20

_

ТелефІльм сЖиття Бер­ піоаа•. 5 серія. 11.15 Док. телефІЛьм сЦі нетипові М)'ЖЧ:ИИН'І>. 11.~ Новини.

14.30 14..50

Ноаини.

-

д ЯТИРІЧКа кожного. Док.

.

справа фІЛьми

сЯКщо ти господаР•. сВо­

комиNта

шІсти~тн

Документальна

1.

12.20

про·

Фшьм

Іа

му­

НА КИІВ ''І'А

8.:!0 8.40 10.05

ГІМІ,І&СТRRа. МультфІльм •Орля•. Фільм сВажка, вода:.. Ф. ЛІст. Життя 1 · твор­

8.40

чІсть.

Фшьм

дітЯм с'Зеле­

-

.

шкопа.

ТуркменсьКО! студtr тед~оачеиШІ.

12.10 Що? Де? в1кторииа.

15.:.Ю ttо-ии.

Муа. ІрШЬМ еС. :ВОДDІD>.

еСтаромадва ко-

li.oo

СJ.І.е ...~:~;

.вІдвага,

муж­

. юсть 1 честь•. 18.ou •.Ііа вемш киівсьНІй•. . !ВфО,Р.іІащ&ІІИЙ ВИUУСК. 18.4\J САРіUН8 1\ОМСWІОПІа•.

•ВІдпустка

Ак'rуальиа

камера,

·

ДОf!І.

·компоеитора

HOIIRJIВ.

Чемutонат СРСР 8 дожвьоІ фmаствки.

ХУ•

Іі ЗАr.МІаНОСОІО3НА

8.00 Н$ -&арjІДІСу, С'Іавайt

8~ ~ ·• ІЮУІу7Іарвий ф!пьм 48аrадвн PYRJІ• ... 8.50 В..о'А. · ІІоц~ с'І't'и вапьек•., 9.00 Росtйська мова.

.

9.30 Всееоювs:і амаг~,.. а · iie"..,..·•'tititМIIII • • 10:00 ·Їr711НіІ6ШкиА'. \;;ИМ.

ФОиІя Н, 5. 10.150~rрама МарІІсіоКОі С'І' · теаеба'RІнва.

11.40 .. 1.8,ваІЮАИий турвір а волейбоду

'feiie~

· пам•ятt В. Сав-

вus. Чолоаt:кв..

12.),5 -~ ()чеВІІДИе-иеttмовірне. Р. 13.15 На аемnі, в иееІесвх &

е'І'ІОДВ ШумаНа грае заслужений артист РРфСР в. Васильєв (фортеnІано). 13.40 .:Друrий фронт: правда · без прикрас•. 14.30 Фшьм-вистава МоеКОВОЬКОГО драМаТІАНОГО театру на М.аmй Бронній

t•.

ttuвини.

колИ?

13.15 Коии;ертиІ

14.0U

1:>.:.-.u

ка-

11.05 Програма

.

сКиfвськІ

·~трусни кІвозап~. CJtaВa солдатська. Програма -cBpaтep-

вечора

. . ,, 23.06. ·-28;.15

присВІІ'ІУ·

нІкули•.-

ний патруль• 1:.І:4а ну·r.t".ка в ЖИТ'rя Док. теJJеф І Л Ь М И •Справа не в рекор~ах:о. •АЯка докору•. .:Вуrи аахисником .і>аТЬК.І.!іЩИRН•. 0:S ЦИКЛу с '>.И а:nаьш · ти аакuи Молодх голоси оnерноІ

13.30

•Нушкtну

шкстяра.ми.

nPOi?AW.A: UT 1 ni.PUAЧI І:ІА Кkї8 'fA OIIIIAC11t

ється ... •. Альманах .Ц96-

11.0а Англійська мова.

11.35-

-

O&IIACTIIt

ІJія•. 9.30 сРанкова пошта•. 10.00 Фільм •Пригоди в·

з

важан.

Творчий вечІр композІІ'І'Ора Є. Доrв. 20.45 Ва ~СІраиІч, дІ,.иІ 21.00 чао. 21.35 Продоеаеиия 'І'ВОJ)'ІОІ'О

ГіІІиастнва. Якщо ХDЧеШ бути ЗДО· ровим. 8.25 Док. телефІльм сПутівка у лІто•. ·

НА КНІ8 "ІА Olt.ltACІІt

8.00.

м.

en!OJ>.

19.00 19.30

8.00 8.15

ПРUГf'АМА ЦТ І П&Р~ЧІ

Курлата

е'І'JІ)ДИ•.

1$.00 16.00 17.00

11 3АГАІІЬНОСОЮЗНА

н·· З.r.-ntmOCOI03HA

·

І.

14.20

ПРОГРАМА ЦТ І REPQAЧI

леrкоt. атлетики.

.......к­ 14..)0

l!рограма &ровськоІ студ.ІІ телебачення.

14.15

Фшьм

І; Фур­

сова.

(;ЦtоНИ.

ни•. 1З.45 .мамина

1t1.:.!5 16.50

в.

(КИІв)

1

•Цирк, цирк, цирк.. Сьогодні День ра­ ~ькоr м_олодІ. сНеспо­ !dйвt С8РЦІІJ> • 13.25 новини. 13.35 сС'rатн з КорчаrінИІІJ порrо~ 3уС'І'р1ч поета

УкРа·

•Спартаи.. . . 2Q.45 На добраніч, • дІтиt 2.,1.00 Час. . 21.35. Фшьм -.Полювання па о.пенtв~~о. 22.45 НОВВНИ·.

20.45 На добранІч, дітнІ · 21.00 Час. -21.35 Б~ .Харчук. '•Палаrиа•. .. ТеJІІ!J3ИС'Ра'ва · -22.35 Новиіпі. ' 23.00 ВСесоюЗW змагання з

су~итріuоцs

ьнн•·кн•

боnу. •динамо•

•КИів

11.35

ІНИ. DОЛОКИТИНСЬКНЙ фарфор • 18.2р Актуальна камера. ·18.00 Чемшоиат СРСР а фут.

·-врест­

Новини. Кінопрограма

10.50

Молодіжний одяг. Р. Щедрін. Сцени з балету сАнна КареиtнаJ>. 15.40 Наука 1 час. РегІоиапь­ нІ проблеми иауковоd'ІІХ­ нtчного прогресу. 16.10 Сатиричина оСІ'вКТкв. 16.35 Наш друr - спорт. 17.35 rцузь: досвІД, пробле, ми. Охорона водвих ресурсІ-в. .

Теленарис

ІІахисника

ськоr фортеЦІ

ttБУдв•

урок

-

.:Перстень

.

ме••·

на морІ.

13.45 Док. фІnьм. 14.35 Коицерт симфонІчвоrо ориестру

Карельського

теіІебачеиИІІ І радіо. 15.05 Док: фІлr.м еДелегат з'.ІадУ nмктро Ульянов:.. 15.3.5 РоеаОІІЩаІМ'ь иашt ко-

за поранен- 18.rsc=::м едва капі-

16.4~~Жнцродиий оrпяд.

.1"61.t.viJнИ<

8 АИ1-"СDКЦ1 ВИ• иауко.ІW-теХкlЧНОІ

та~~&.

6

серія.

ll.::Ю

·14.::10 14.50

ttоаини.

ЛКІдииа І nрирода, Док.

тедефLЛЬ1ІПІ

с'!'аІІІ.де

ьоц­

га ср1блиться:.. с.КонІ, ко­ и1. .. ~. l5.3u Російська мова. ~ь.оо Новини. 16.05 сПошу~. Про рестав­ раЦІю УНІКалЬНИХ пітакІв

люсь

сАі­

nотаємним•.

17 .ОО .... До

шістнадцяти

Шахова Школа.

партии

УкРаинЬІ,

І'ОРОдєиого. и райониогО советОв иародвwх депу• татов Киевской области. (На украинском азьше).

аС:=Я·1937 rода.

10.05

ФІл.ьм

-

дІтям.

сП'я­

тірка ВІДІІВЖННХ•. сВ ПІСWІХ аалиwилися

11.20

1\UD.

11.5U 14.W 14.50

'

!fчені агропромиелоВQМУ · комплексу llІДмо·скоа'а. 16.10 Ноаини.

ФІльм

с'!.ОtІІірИW

ДО

iiU-pLЧЧJI

t;;BPIOHCЬKUI

ооластІ.

13.4:>

lІ.онцерт

сЧервоиі

З серія.

ААРЕСА РЕдАКЦІІ1

ПІСНЯ•.

утворtр~НІІ

аВТОНОМНОІ

ансамблю

(сРад.t.сть•).

14.00 ·1ележурнап

.

15.4U

ни•.

13.1~

сQ/рейлехс•

НОВИНИ. новини.

Док. срШьми сНа Кур­ сьКІй дузІ•, сСепанський сни,..'

16.15

старшІ•.

17.45

курс

про бригактннуt.

Ноаини.

- орган Вроирсиоrо rородско-

f:j

~ '>h1'"-'•IO

.

•Солдат•.

20.10

Нови­

кияни•.

15.05

Скарби.\ музеtв

22.45 -

ПРОГРАМА УІІРАІНСЬКОГО ТЕІІЕ&АЧЕННJІ

10.00 10.20

Цовини.

18.05

-

рерві ви..

передача.

Коммунистической

Гааета в1:-;:;:.к;о:

ll.:.ю

аики.

кІНо-

цивІльноr авІац!У. ·Муз. 'rелефІльм

дlй · .камАЗу•.

с.ЦОВАJІ жизнь.

с ...До

ною

аШUі noo:r;u--a сі.tерсейї-;,

иuк, юа;.;;к•,

Актуальна камера, . Ряднн. обпалені· вій­

. 18.00 19.30

·ЧемnІони Європи з футООлу. ПJ.вфіиал. У пе­

Фільм із субтитрами сСтаршин;а•. . 14.05 Доброго вам здор()в'я. 14.35 •Мода. мода, мода•.

сСопдат­

симфоиі~ноr

М\УІІІіІЮІ.

.Lu.:.r.v

.111ул.ьt·ср!J1.DШІ

12.<10 12.40

еЛюдина І мере•. Б. Алексєєнко. .Люди­ ва•. Вокал.ьннй ЦИК4 на ВІрші Е. МежеnайтіС11 •. 17.20 Док. фільми: сДоброго

lспІ&Нська мова. !w.р.офш . .ЬWІовІдІ на • :ї. .. l" ..·•• ш.nvJiSi.l)lB.

10.bu

жапьиа

16.10 16.40

8.5v

юшои..

16.20

1s::ю ВІдгукніться, сурмач!!

го

O&IJACtlil

Новинн. концертний заn сДруж­ ба•. Державна хорова. ка­ пела Грузинськоl РСР. 11.05 сЯ доганяю лІто•. Вистава для дітей. 12.00 сПри·значається поба­ чення•. Естрадна ·ровва­

·

людино•, вдови•.

21.00 21.35 22.00

10.00 10.2·0

УКРАІНСЬКОГО

Концерт

ру. МІтииr·ковцерт у па. лацІ спорту сДИиамо•. Час. Футбоm.вий огляд.

ТІЕJІЕ&АЧЕИNа.

17.9Q Музичний кіоск. 17.10 По· М)'8МХ 1 ВІІСТ&ВОЧ• них · aanax. ·Державвий ставим 17 .зо с упутник вtиоглядача · 18.~u сdиемениі іdХИ Пере­ Росtйс~м"""еЙ. .Ра-, ;щ;хпрамв. 'І'JІОрчосТІ. МІJі.ІUДІ. 11!.15 Здорав'а. ~-• ;тv моrи•. КВ!асьІОіА пtдцшь­ КИЯН9К 18.0\J ТелеЮІуб 18.00 чемпІонат СРСР з футД.ІІИСІоМ деІІ8ратввио18 .. :'>\J. ·~еnефl.І1ЬМИ. ний обком парт!І в роки сЩедрІсть•. Н/.15 ФІЛЬJІІІ·hu.Ь.Церт з уча­ болу. ЦСКА сДніпро•. п~.· мистецт.... ВешшоІ Btт'IJI&IfflHOЇ BJJ\· 19.00 Наш саА. 2 тайм. 17.40 Ви~иІ рщu~ис~ ви,:, стю u. JJокроsського. ав. 18.30 М1Жиародни1!1 туркІр & кока:вЦІ - .аауреатв Ле20.1N Це'f111114 казка. сtІали­ 19.45 .І::ІеЧІрня вазка. волея:оолу пам· атІ JS. t:ав· 18.20 cБet,rwtiJiщииa 11&1(-а20.00 ЧемпІоиат СРСР 3 фут~ J111811U. На КОИ· АУ~. ~аQТниа fl. ВІИа. 'іОЛОВІЮІ, <$бірн& тає•. }>епQJІ'JіВЖ а. ІUІ)В­ :&O.:.u ьсесuюаю амагання з болу. •динамо• (КиІв) церrах tеіtивдІя РождеСРСР-1 збІрна Кана­ ськоrо м.сьКОГО , ГОСП1Т&• . леnсщ атnетики. . .:Спартак•. 2 таам. 18_3~~~:aro..:.. rOc:noдap ва ди. л• ветераи1в веаикої .-.t.W 'і&С. 2f.OO Час. . 1 20.:.-.u JІюдина 1 аакон. :ВІТЧН8НЯИОJ ВІЙНИ. :.il.o>o. ~~аьм сНе . забудь ... 21.~5 'l'елефІльм .:Три дні у земл • .. u.ou J.І.u"•дкова опужба. 20.00 ьеч.рня казка. сВали.~.,..,,_ц.g JІ.уrова•. МосквІ•. 19.30 Чемn:Іока'f СРСР 3 ху.21.00 час. дуб•. 'іІІ.СТИНа 1. . 22.56 Новини. дожвьоІ rtмваСТJІtСИ. ~l.;,:> ~l.І1ЬМ .•НебеснІ стеж20.:.1~ М!Жаародний турюр з 20.00 ВечіРня· каmса. l'(Іуnьт· волейболу пам ят1 .tJ. 1...81122:4~·.&нжнародиий турнір з НЕДІІІR, :U ЧЕР8НR вtка. чоповІкв. ЗОІрна !\У­ фільм .:38 пaJJY". волейоолу пам· ЯТІ .tJ. ~.:аа­ СУ&ОТА, 23 ЧЕРВНR би збІрна СРС.tЧ. І ЗАГАЛЬНОСО~НА 20.15 спортивва проrр:ама: вtна. ЗОІрна CPCP·l 21.00 Час:. . ПРОГРАМА ЦТ ~Ірна ЧССР. ЗАГ.АЛІІtНОСОІОЗНА МІжfІЗроJUІИЙ 'fУРніР 8 ВО· :Н.35 Фl.І1ЬМ сВажка вода•. 8.00 Час. Н 23.10 НовинІJ. ПРUГРАМА ЦТ 2::1.00 еминулих днІв заЧ'алейболу . пам'яті в. Сав­ 8.35 Дм. Шостакович •. с ад руваиня•. ФІльм-концерт. 8.00 Час. БатькІвщиною наШОJО вІва. чопов11Ск: ВсесоКNІнІ . o ..:>D ~oJ10TI ворота. Муз. 23.<1(1 Новини, сонце сяє•. КантАта ДІUІ амаганни з nerкot атпеnередача для дІтей. дитячого хор_у, мішаного ЧЕТ8ІtР, 21 ..ЧЕР8НІІ 8.<1\.J :.~о-8 тираж ссnортло· тmnr. хору І оркестру. І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА то•. · . П'RТНИЦІІ, 22 ЧЕРВНЯ 8.50 До Дня радниськоt .,о­ 2і1.00 Час. ПРОГРАМА ЦТ 8.40 l>ільше хороших това­ 21.35 Телефільм сЗдрастуй­ 8.00 Час. І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА лод!. Док. телефІльми, . Pli!. 8.30 ФІльм-концерт сБале­ ПРОГРАМА ЦТ те, и npиtxa-n. 10.1\J РозnовІдІ npo худож­ 9.30 БуДИЛt,НИК. .рнна Кунакоао. НИКІВ. ttародиІ!.іІ: ХуДОЖ· 8.00 Час. 9.15 Очевидне - ие~овІр­ ник J:>PФ\,;,t> 1. Симонов. 8.35 ;l\1Einoд!I РосІУ. Концерт :не. 10.4U Jj.жерела. Державного росІйськqго БРОВАРСЬКИИ ХАІ&ОЗАВОА 10.15 ТелефІльм сЖиття Бер­ 11.10 док. телефільм сМай- · народиого оркестру ім. ЛІоза•. 6 серів. запрошує на тризміІПІУ роботу в цех по випуе~у стри гратися в ляльки•. 11.10 Науково - ПОПУШІРИИЙ м. Осиnова. 11.<1\.J ноезІа. tv1. <.;вєтnов. _ фільм сХто nрокинет.ься 9.20 УмІЛІ руки. хJІібооулочних виробів &іно& віком старших. 18 ItOElB. півие.м~. _ 8.50 Дов. срІльІІІ •Спогад 1~.40 .tJсесоКІзний , телекон­

l't.UO

ttOBIIНB.

•'1уж&

ПРОГРАМА УКРА1Н~ ого

Новиии. Фшьм сКолискова для чоловіків.. 16.00 Новини.

ие~о.;J.~аtЬК8а•. 8.40 ~ороткометр&ЖнІ 'fеле­ срІЛьШІ it~P•, сБlЛЯ •:.;rкuмор'·я•. '. ·

старшt•.

BIUol, Q/;ЛЬМ

Kt:jlil

бУ2'в SЖІРQВІІМ. 22.00 ЧемnІо~т Є·ВР9. , _ЩІ з фУ'!ФаУ. ~$ ne- 18.45 МЬ.Иародиа панорама. 18.15 .мульТфІльми. рерІІ -'- 22'._ : _ вин. 20.10 Муанка иа маршІ ми­

13.()0 13.15

дни, ськІ

Кпу(\ . маидр1ІІКИіdВ. Новини. На apql цирку. Кубок СРСР з футбо­ лу. Фінал. •динамо• (МОСква) сЗеиW•. У перервІ ЯКщо хочеш

19.30' ч•·· •AI:iff. -~·· 21до • ' :11.35 МІ\!МІіІdіюнt конЦёрr.

ТІЕІІІЕВАЧЕННR

18.10

ДО.

15.25 16.25 16.39 17.00

захисту

миру 11. О. Ж,...,_і 19.10 Мультфільм сФш ..м, . фільм, фШ~.

Виробнича rtмиастика. Муз. Фільм сХіба серце може забути•. 11.30 сСтарти надІй•. . 12.00 сТрамвай Ішов на фронт•. Теленоведа.

ІS.2о U~>,к. т~ефІльм •~ам'я­

13.25 но сторіиках пJдруч­ xniCI. . нина. І!:поха !вана 1·роа. ного·. •Mf· 14.10 Новив:в. 1fj.00 С.І\ВТОГраф•. Д. Г.ИаТJОК.

l().\)1:) hІНОІІІІерир,і8НІІ.

11'1.;,0

НА

ми•.

С'1'Ї:іНГ·!НОХОдець•. 12.40 Фраj!:цувька мова. 1<1.!0 ::SустрІч в '!е.мпІоиом сщту а шахів А. Kapuo-·

13.tJu

. 10.20 10.30

ПРt>ГША ЦТ І n&~І!ДАЧІ НА КНІ8 'ІА OIWIAtlo 8.00 -Гімнас.rика.

·

с• .. ва. :І перерв .t1Овини. 11 ~АГАЛЬНОСОІОЗНА ПРОГf'АМА Цf' І n~РЕДАЧІ

·rи

.:Гір­ ський край•. 8.<10 "'•ЛЬІІІІ сСьогодиІ або иІ.кото. 8.оо 4\.ІІ.ТТЯ і книга О .. ГрІ­

10.4а

з мотоспорту.

ПРОГРАМА

tl .,..... J.AAWIOCOI03ИA ,.

в'н-

10.5о hІмецька мова. 11.25 ФІльм - дrrям • .:Мкс­ л.ивець аа брuсовьвра-.

н.uо Гімкасткка. l!.:.j() . Док. тепефІлЬІІІ

на.

-tШч

·1<JіІеесМеР"ИИй

прапорвоrо аисамбпю пІсні І танцю Ра,Цянськоr АрмІJ 1"'. АлександРова. 22.35 Сьогод,иІ у свІтІ. 22.50 МІжпаРQдиІ · змагання

вокально-Ін·

новини. Всесоюзні змагання з легк~І атлетики.

•РаНкова пошта:..

1S.~r)рди1 мепоАfJ.

Р.адяіІ:-

сьвщ·q коІІІІітету

Концерт двІчІ Червоно-

21.35

J:'ИЛЬСЬКИЙ.

Концерт

22.45 ::!3.00

Гіми8СТІІИ8./ l1ауково ~ популярні фІльми сПопереду надпровіднІсть•, сdаука про хліб•. 8.51:1 ТелефІльм сВаnьс•. І;І.Ьб ~Ім· я І шкоаа. 10.:.!5 <sаrальна бІологія. •Ге­ нографІЯ, або йдемо лІчи­

.:Остан и і й

"'lJ1ЬM геЙJіІ•.

:.!1.36

. г~О. 21.00>Час.'

Теле­

струментального аисамб­ . лю .:Кобза... 20.45 На дооранІч, дІтиІ :&l.W час. 21.35 Фільм .:колискова для чоловІків•.

8.00 8.20

20.4о Ііа добракіч, д1тиІ

:.!1.00

Іван~r Купала~. · і

.М.

20.20

1fi:4U J.to музАох 1 виставоч- НІ.:JО Концерт народиого артиста CJ:>CP А. Солов'яиих заnах. Народний хуненка. дожник YPt:P u. Jloпy-. 20.4() ·На добраніч, дІти! 17 .:.ю сПропагаІ!Дист:..

др)"К!Цсть..

19.00 111.30

управпшШІ

. .

19.25. ·ФІJПіа

концерт трІо бандури­ сток )'краlнського теле­ бачення 1 радіо. Актуальна камера. до оО-рІччя аа!mуван­ ШІ Сnілки письменииків )'краіНИ. сНеваоутнІ•.

. творчІсть. 17.10 !Щ~ерн~й концерт. Процик. сВитинаніси•. 1'1.35 Продовольча програма ~.:вхт поез1r. Р. гамаа- справа кожного. Цехо-

тов.

-

18.45 ·Е•·· · а>дВІr·с•І. 18.00' t!ІкУРІІU •Cnfв-

фtпьм.

rі•нuпроrрама сПаш сучасник.•.·

1:.!.:>0 Народна. Л. 1З.:.ю

Ol'opUucи Істор 11. сПам'ять сеjщя•. 18.30 У .ЕЩЖЩ>МУ малюнку

':іерювець­

оркестрів~.

·

фортепіано.

18.3U

lt>.1U

клуб•. 12.;,а .ttовинн.

сБез

Совата лs17.35 У свІті таарни. скриnки І 18.35 Бесіда rб.пови

17.46

Новини. •Ведике жабеня•. Ля­ лькова вистава. -· 16.55 сВахта•. До 50-річчя стахан.овсЬкоrо руху. 17.25 СПІває 1. Захарко.

Будинку

Зустр\'ІІ.'И& радянській

. 12.30 Ctn~ rодика. 13.30 -~ іdЦск. 14.00 t'еІІеф~М •Ми .-

червия

С. Франк. мажор , дли

· 16.00 16.10

рянка• Веnикоскепівсько·

гра •Фітотрон~.

24

по 17.20

13.30 Погляд у . кайСІуткє. .17.45 Екран пошани УкраІн­ Дошкільне ВКхов8иНІІІ. ського телебачення. К. А. 14.15 Народві таланти. Д.Мктрюк доярка кол­ Фолькпорио - ивоrрафічооспу ім. _КІрова Нутиль­ ний. ансамбль сНаддиІп-

ПРUІ'РАМА УКРАІНСЬКОГО t.EJII&AЧEttНII 10.00 Новини. 10.:..0 Ігротека .. ДІлова тeJle-

Cn~y

ae.мnt.

19

У.!Jlверси­ едва .евІ•

Радянському

10.00

11.00 11-,45· 12.14J

СоЮауІ ЗДоров'я.

.

18.15

НЦО Народна творчість. Теnеоrщщ.

Партита .мі

·

Програма J

~~~·IJ:p. 1 ft~ ~~-.~~~~~нІ i:lro.

14,30 14.50

Ж'И TTJI~

8 81!

ж;·lj:J.LE:ВА · . ,

ІіІ.ОО ., •r!" MQ+-.'.> <iSep.~. -~:' а.зs Час с.~...,.. ·. хови~

сН

·1984 ·року

nого-

•~ім'я

1

· Середній заробіток lБО-160 карбоВ&ВЦl:в. 0АІІВ&­

кам иаАавтьСJІ rурто&иток. hатJІ авwбуеами М 41

АО зупинки «ХліuоіавоА)j ~JI! 1, 31 120 АО 3JIIIUIKИ «івтопарк>>.

АаміиІстрацІя.

школа•

14.ou 14.45

ttовннв.

Фестиваль телефІльмІв

для

дітей.

Шапочку•.

17,00 17.05

сПро

1

І

2

Червону

серІІ.

Новини.

Бесіда полІтичноrо ог­

лЯдача

В. Бекетова.

АдмІнІетраціІІ, nартІІіний І "~пrішио:=соко:'УІ­

тети 3аВОАУ

nop8WIC080f

метмурr

r11

муют• а nри~ QмертІ мтерама ИІІОА'/, наоса,..,.. ника аІмІnу

·

марп··ГRатІвни нєст..-чУК ' І висnоаnюJОТіо щире сnІа'ІуТТІІ рІАНИМ І 61\ИаІtнttІІ покІйноі.

255020, Киів.ська 16яасть,_ м. Бровари, вуп. Киіва.ие, 154. 'А

Теаефони: Р8АІІК1'0ра - 11·3-82; аастуаtІІІИа р-..итора, аІМІпу napтt ноrо ІІСИТТІІ 11-4-47; аІАQовІІІаJІ ..ноrо секретарІ!, вІ.WІІУ сІІІІІСІtКОІ'о rосnоJРІрстм - 11-1-18; иоресnонАента мІсценrо радіомоменНІІ - 11-3..05; аІААІІІІа nромиспоІІОСтІ, ІІNстІа І масовоІ рс»аоти ІІ-4-ІJ.

_

Дни вwхода: вториии, среда, патиица, еуббо'fа. Вровар_ська друкарня КИІаеwсоrо обяаевоrо fDPilliПI.нвJI у справах видавКИЦ'І'в, uonJrpaфll 1 ККИЖНО';'ОІ торr18а1, . ~· · ,арущарвt: апоао, ИвіІКІІоК& о~т•. м. fромрх, па. Кldllowca, lN.

І

Іцекс дНк

JU)ук0'88ИИЙ

12.775

11286.

авсоивL

oacsr.

ариуш.

прІDІірНИJСІв.

Замовлеиия Нl

1

тт.ж

2487.

#99 1984  
Advertisement