Page 1

oprAH

5POBAPCbKOrO

МІСЬКО'

Газета ВИХОДИТЬ 8

МІСЬКОГО КОМІТЕТУ ПАР Т 11 УКР А , Н И, КОМУНІСТИЧНО' РАйОННО' РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИ'ВСЬКОІ ОБЛАСТІ

І

17 квіТВJI 1937 року. 1f 99 (6555)

Субота, 25 червня 1983 року

ЗА В Е РШ У В АТИ ======~~aBTPa--ДeHЬ IОfJIЯ. ПОСІВІВ високого

врожаю

сільськогосподарськи.х

куль­

Своє

тур у всІх господаРСТВАХ нашого раЙ~ну. ПОСІВИ про­ сапних та зернових

У травні

й

червНІ

мали

0зимі хліба достигають

бур яни

цього року

ШКІДНИКІв

1

жннв стві.

На

організувати

,акінчитн

роботу

догляд

MaHTauillX

так,

посівів

У

щоб

до

кожному

шкідника

-

цю

шкідника,а роботу

їм

потрібного слід

продовжити

аж

до

необхідні

назе.мні. засоби:

гербіциди

проти

Посіви

кормових Другу

буряків

перевtрку

займають у сходів

праЦ'і, 'економlї І

про­ бе­

г,:дН1~

К

К)­

~1I!I,B молока іІа КС рову. ІПвєя .'Ііт­ . к!всы\її швейної фабрнк'И Н. Мат­

зни­

в.:є~що

По­

ви,конала

граму ТРьох

П~ре.МОЖЦЯМIІ

виробничу

з ПО.1СRIJIІОЮ

про­

рок'в

вахти бvл!! RlРР';lJl

Ч.1~Н'и :!(ОМСО:\10.1ЬСМіО:МОЛ(Ц!;;(!;НХ ноленrивfв птаХівничої БРllгаДI! ЛІ? 6 КИЇIЕСЬКОї птаХОфабриюr (1\С­ РIВН'НК

В.

М.

БеН:J3,

групкомсорг

Т. ЛаУЩfан) І операторів машин­

ного доїння ордена Жorпневої Ре­

волюцІї радгоспv «П.'lОСКj8('[,fШЙ!> (кері'вннн А. І. Ма.1юга,' ГРУПКО:l1сорг О. Федоренко). Вони наго­

бур'яніlJ,'

районі

проведено

«60-РIЧЧЮ

ротеНI\О наДОЇ.lа по 6.009 !\i,~oгp~_

обробити міжряддя з одночасним піДЖИВ,1енням рос­ 'nин мін'еральними добривами. у радгоспі «Красилівський", наприклад, площі огір­ ків І помідорів У чистому стані, а про інші посіви цього не скажеш. Дирекції потрібно більше залучати дО ЇХ обробітку шефів та школярів, овочеві ділянки конкретно закріпити за окремими організаціями. Через два тижні завершується сезон збирання А адачі державІ ранніх овочів. Почнеться реалізація го· родини з ПОЛІІ У великій кількості. Саме у цей періо;( і потрібно повністю впоратися 3 роботою по ДОГЛІІДУ аа посІвами, запезпечити одержання висОкого врожаю.

reKTapiB.

вахту

радгоооу . «П.l0СКі&мшІ1»

тироботу. Слід в найстисліші crроки провести міжряд­ не розпушування сходів усіх культур тракторними агрегатамн, ручне прополювання в рядках. На пізніх

застосувати

1i0:\1'СОМО.1ьців

«ТОРГ}lаш»!

ЯК, сп'ра,випися з Узятижи зобов'я: ~анннми. MaikTC,p ~1ашинного до­ ІННЯ ордена I-1{Овтневої Ре'ВО.11О![іУ

овочевих культ)'р. Навіть на тих площах, де сходи були дбайливо оброблені, знову ожили

треба

!Н':ц:ати,ву

під-

родже-нl вJДПОВ'j;;rно па,м'jП;НИ:vr Чер­ ВОН'И'М ·праillОРОМ обкому KOMC{JNlI}-

лу і

Почесною

Грами'ою

ЦК

ВЛКОМ. А міська НОМС()І',юльська 0;ргаlf!З<іЦ:'1І . за ДОСЯГI>УТl усп:хи В!Д'3'ItЛЧ<еlНа ПОЧ€'C.fюю ~ОТОЮ обком~ І\ОІМ>СОМОЛУ,

Свою

в:рн:сть

ідеалам

старших

поколІнь молодь Брова,рщяни за­ свідчує щоденно. Ініціатива юна­ K~В і д~вчат не ;з.нає меж. Ось j нещодавно 3 ц:нни~ почином ви­ СТ}lПИ.1И Ч;І€НИ КМК цеху .~ 8 за,во.ду

:щні

порошкової

60-р:ччя

мета.lург,і

СРСР

(кеР:ВНИIi

А. В. СУНД:УК, гРУПКомсорг Г. Бу­

жит­

подиву. НillПеj}е~оД,н; С.'1авного ІОві­ .1ею до М;СЬККО:\1У .'ІКСl\1У нц­ Х{)~и,ли ра:порти уча'СНИКlВ вахти

бур'яни. Тож не можна нині ні на один день припиня­

посівах

~1J.j­

КОсlектив:в,

і д:вчат

Ентуз:азм молодих

трібно також перевірити посі.ви ПОМІДОРІ.~ T~ .ІНШИ" пасльонових і при необхідносТІ обробити ІХ ХІМІЧНИМИ препаратамн проти колорадського жука та фітофтори. Останні рясні дощі ускладнили роботу по догляду посівів раніше

в

СРСР '- 60 днів найвищої

щення жуків, використовуючи для обприск.ування комn­

.nексннми препаратами

подію

Nl1 7 за,воду

ре;;;.1ИВост:~.

Отже,.

повного

aBaHГ&"'~:

засв;дчив

ваЖ.1И·Вty

дунтивност;

КО,10рад­

не досягли.

ru-

КПРС. в

р'к 60-р:ччя утво­ Готуючись гідно зу­

стали на у:да.рну

не спромоглися і до господарствах. Особ­ 'на плантаціях плем­ "Гоголівський", імені

ефекту

цю

тримали

цеху

ДокуЧаєва, імені Мічуріна. В окремих . г?сподаРС1вах­ посіви картоплі тричі оброблено ОТРУТОХІМІкатами прО}­

ти

зв€рш€нь

3,5 тисяч; юнак'/в

Минула. зима була теплою, що сприяло збереженню небезпечного

бути

.:-!ОЛЬСЬко-мо.10д1жних

господар­

ходить іх масове квітування. дле подекуди ще.є· за­ бур'янені площі, і на ннх потрібно провестн остаточне міжрядне розпушування. кількості

тисячі

ті радя.нсьного нарщу, 170 комсо­

картоплі, щ о займає 3.415гектаріи,

ськрго жука. На жаль, його ще цього часу знищитн в багатьох .JlИВ.О велнкі вогнища залишились пта)(озаводу "Рудня», радгоспів

з'їзду

MO.10J,:

страи

початку

мlЖРIІДИИЙ обробіток в ос.новному. вже завершен~, ча більшості площ рослини ПІДГОРНУТІ В рядках, НИНІ про·

ве.1ИКОЇ

XXVI

то,в,нlсть

ну.1ИЙ рlн рен.~я СРСР.

ше звичаilного. Незабаром основні сили хліборобів бу­ дуть зосередженl на з.бираннl врожаю. Тому дуже важливо

свято

креслень ТрJ~ДОВИХ

. partl-

набагато

трцкц!йне

юнаКів і .:\івчат Броварщини зу­ стрічаюrь вагомими З,J,обуткюlИ у спра,в: gи'!{онання :сторичних на­

вдосталь

ВОJlОгИ І тепла, тож Інтенсивно росли і розви.валися. Але разом з культурними рослинами буино ишли " ріст бур'яни. Тож трудівннкам полі~ дове~ося ~окла~­ ти немало сил, щоб знищити і очистити вІд них посіви.

радянсько.

ИОdО,ll.1

зюн) і 3~I,іни <,Б» дІльниці шин ат~о<сферного ти,ску шиноремонr­ ного заводу (керівник П. І. Музи­ ченко,

г.РУПIКО~1СОРГ

Н.

Андр:яш);

3а .раХунок пі;:щищення ПРОДУКТИВ' несті 1 нкості пра.ц;, впроваджен­ ня рац:она.тізаТОРСblКИХ п,РОПС:Ш­

Ц"ій (;у

вони варІшили виконати

65-0Ї

29

до

річниrxі

план

1983 ро.

жовтня

Ленінського

-до

комсо­

МКНУЛm.f

роком

Глибокою ВIНУТР'ШНЬою потре­ бою стало' для молоді п:знання В'тчизни. приаучєннп до її героїч­ ної історії .. У позаМИНУЛИIУ роцІ

.

взпла

старт

пошукова

€кспеJ,ИU' Я

молу. По 5.700 кl.l0гра.м:в молока на корову зобов'Я'за.тися надоїти

«.:І: топис Великої ВітчизняноІ., А нещодавно в усіх орган'звц:ях

TPYJ.OBOro

м:ста І району проходив референ­ дум ·«я ГО.'Іо·сую за МИР», п:д час

чл е·н и МОЛОД'ЖНОГО об'єднання ра,дгоспу

ський». дять

ПОЧИНИ

широку

В€С,I/ИlК,'IВ. свіЙ

У

~)'їзду

:VlOло;:щх

П:ДіРИ'М'КУ

Іхня

вн('сок

XXVI

«П.тоск:,в·

МІста

знахо­

у

їх

зробити

-

виконання

ченням

ваГО:lІИJ\Ш рез'уm,татаии зустрічають сІОПО мО.1<"'ДОСТ2, миру, друа,би і M;).10Д~ пр,щіВIІШ{И еіль· Сhкогос;подарськщ(

та

;(вчата

піДПРНf.\lСТВ.

з ЧС-Сl1O

вШЮ­

на.1И нелеГF;,ніі Іспит взяли ак ТlННlУ участь.у в.еСНLiJН'Й ка'~llпа>н:ї. ПопередУ .в них ний е!,';JЮI€,j{ -

ще о,днн серйоз ЖНJi!t·а. Уже за­ раз у господарствах району. за· в,ершується формування комсо­ :\lОль{;ько~молодіжних еlк.)паж.:в ме­ хан:'затор:в, виз'начаюrь СВОЇ з&в­ данн'я чл€ни штабі,в і постів ~НOM­ сомо:тьськоro

СЬОГОДНі

молодь

. прожентора».

рано роБИТН

остаточ­

н.і висновки, але можна сказати: )Сдарний ТРШ:ІТїсячннк по загот;влі Ж!рl'r1'Ї.В ро~'Шоча,в.ся УСіІІ:ШНО. 3ара. цl.єю 'справою з а;йнят! 8 кормо­ добувних загоо'ів. У порІ'ВНЯRН! :.J

прс:деYlонструва.ла

В'ДСТ'Gяти

мир

на

Ще ОДНИI~і дарунком СВЯТУ, св!д­

рішень

ІШРС.

3

ІОнаКІІ

якого

свою р:шучl'сть 3еl:\1.1і.

ро­

того,

що МО.l0ДЬ

буде паД'ЙНIII':\1

резсрв(ш

БУ.l~,

є'1

партіУ,

стане СЬОГОДП'шн'Й КО'\fсо,\qоль­ СЬНОІМОЛОД;:ШНИЙ суGотник. Б:ль­ шість юнак:в І Д':.Rчат тру.lити~еться на св.ОЇХ роБОЧіІХ ~!fС!ІЯХ, а решТа - ' на господ.арст,нах

нотти ванців

KOP:l1:'B у 3ароБJ'ені

заГОТ:,В,ll району.

бо1И::lЬКО

-

тисяч карбо­

надійдуть у фонд субоr­

нина.

Поздоровляючи Сl.о.годнl багато­ rи,сячний заг:н юн,аків та д'вчат

Броварщини

з

на.ст~·паЮЧИ.\>І

свя­

том, M:CЬ~IKOM ,JШСМУ БИС,10ВЛЮЄ ВІПе.ВНЄН;'СТЬ, що КО~СО~lольпі І. не­

спіЛ'іюва

молодь,

як

І

ран:ше,

й,т'и,муть у перших рядах бvд:внн­

хііІ! комуністичного сусп:.lьс'тва.

О. ДЕРКАЧ, ' перПIJIЙ copeorар МІСьккому ЛКСМУ,

2.470

поки

що

ЛІТ0...

ШИМИ ТРУДЯТЬСЯ І шко­

лено вТреБУХОВі. ШRО­ Л:ЯРі ДОІЮмагають СВО­

Ім баТЬRам у заготім! кормів для ськоl худоби.

мінераЛЬНИМl1 До.б­

ривами, обробити гербіцидами групи 2,4Д. Важливу роль в одержанні більшої кількості зеленоТ маси кукурудзи мають відіграти ущільнені посіви 3 соняшииком. При плані 2.700 гектарів nocillHO 1.390.

спраВИТИСIІ

Великий збіг важлнвих польовИх роБІт по ДОГЛІІДУ аа посівамн вимагае чіткоі організації праці хліборо­ бі!, максимального IlІкнаЙраІі.іональиlшого викори­ стания техиічних засобів та людських ресурсІв. Потрlб но зробнти все, щоб усі посіви булн ВИСОКОя\dсно об­

ГРОМад­

Фото М. Семивоr~

Добре організуliали цю роботу в радrоспах ІменІ 60ріЧЧIІ СРСР, де вже € 302 гектари таких посівів, «Лlт­ ю.ськиЙ,. 225, «Гого.лівський" І «КР2силівський" по 140 гектарів. А в радгоспах «Бобрицький,., «Руса­ нІвський,., «Зоря,., на жаль, до цl€ї роботи ще ие приступалн. І

иього потрібно залучити ШКOJlllрів, шефів, місцеве на-

не­

ЛЯРі. Цей зиіМОR зроб­

Не меншої уваги потребують посіви кукурудзи. Потрібно ще на великих площах розпушити міЖРllддq

На посІвах озимих культур иеобхідно провестн ви­ JlОВУ прополку, особливо иа сортових дІлянках. дл\!

СКільки

вlдхладних роБІт нmit У полі. Пору'! з стар­

рослинн.

робленІ і дa.nи ефектнвну ІIАдачу.

заП.,ану,млн

ннка'l>lИ Пврших п'птирічок, героя­ ~ІИ П;СЛЯіВОЄННОгО в:дродження, _ у надійних руках.

строків слід провести останне розпушування перед амикаННIІМ ЛИ~ТІІ у рядках, прн можливості піАЖИВИТИ

селеНI!IІ, щоб до початку жиив успішно а цим відповІдальним завдаИНIІМ.

вони

біру, на ДаЛЄНОЛIУ Сході. Край. Н';Й Піівночі. СПр'ава, почата удар­

ннки зобов'язані потурбуваТИСIІ про прискорення і швидше завершеиня проривки. На посівах пізніших

.

~:

збіЛЬШИТИ обсяги ви"онаних ро­ біт, І слова свого ДОТРИМУЮТЬ. . А ян у переД;jень свнта не зr'\­ дати про шефство KO:vICO:\!0.1y над пусковими наЙважли.в;ШИ,}IИ будо­ Ба.:'.IИ. 3 нашого району J,есяТ'ни юнаків і J,івчат " складі бу ;j:вель­ них загонів тру дяться нині У Си­

на площІ 1.700 гектарів. Відстають з проведенням цієї роботи радгоспи «Бобрицький", «30РЯ», "Русанівський., «ГоголІвський'" «3аплавний" та деякі Інші. Іх керів­

а одиочасним nіДЖИВ.Jlеиням рослин

.,

У НАДІЙНИХ РУКАХ

ПогоднІ умови нинішнього лІта сприятливІ для одер­ жання

••

Ціна 2 КОП. І

.

І

иrиєдиуємо СВІІГ0ЛОС МИ, комсомольЦі І молодь' заво­ ДТУ а.люМ:·иlєвих будіі!еЛЬНИ,х кон­ сrpyrкц1й, гар.яче піДТРИ1'l>lУЄМО рі­

ШeJI'Rj( ЦК ВЛRСМ !ТРО про_веден­ ю[ референдуму ся голосую за мюр... Антииа:рмна, мілітарист­ ська ПOJlіТJm{8, яку проводить адмі­

иlсrра,~ РеЙга.на, ВИ'КJlEКає у нас

oбy:peя:Jм і про~сr. авtнраДJШC~

Розгорнувши

IIJYQ\fиху,

IО,роги

голос

люд€,й

миру і РОЗРЯ-ДНИ намагаються ви· травити з па,:VI' R'j і радяН'ської мо­ ,10Д:і жахи ЛІн:-rулої в.іЙни. Та ми, Д,;ІТИ і ОНУ'КЬ тих, :хто в;ддав житія за CвIT,l€ }Іайбутнє ,1юдства

пам'ятаємо

І свято бережем~ пам' ять про 2(; мільЙо,н'.в радяр· СЬКИХ

,1юдеЙ.

ЯIЕі

загину.1И

рогьб~ 3 фа'.LI"З",,~l.

Cьoгoднd

у

бо­

ми при€дНJУЄlМО свrй

~шр,

до

голосу

п.lанети,

проти

МіЛЬЙОНів

які

заГРОШJ

чесних

борються

ядерної

за

в:й.ни.

У день 40·р;ччя па.\І'Яті ХатинІ

ко~!rомольЦj

і МОЛОДЬ заВО;jУ пере.

~ахува-:'И у Фонд .миру, 1.150 нар­ оованц:·в. Ми j надаЛі БУ;jемо до­ Іі.lадати ВС::Х 3У(ИЛЬ д,~я: того. щоб

ообити й свій ннесоку 'береження миру.

справу

.

КОМ(Ю'МОJlЬцl j молодь заво,

ду 8JПOмlиlєвих коиструкцІй.

буд1вел:J,НИХ


І

~ черВ0 Ig8~ року

<!T6J'. •

до 80~РIЧЧЯ

ПРИКЛАА Робітники,

І СЛУ-'

дерёвообробного

н,*бінату добре знають НОJТ'ЄКТИв бригади верстат· Юlніlt и" чолі з комуніс­ том Григорієм Мусlijови­ че~~ Грици.ком з цеху Щ>()­ ХОЛО:ЩJIЬНИХ

ка­

мqз.'· Він віДОм.и'Й ЯК сум: .1іННИЙ, виробничник, активний уч~снин rPOM!I~1r життя.

ПРИЙШОВ

сюди

за

нап·

равленн"J.М у 1955 році після закінчення Андру­ ш:вського ремlсничоtо УЧИ.lнща, що в Житомир'

c~t!kJ:f' областІ. дl>a-.:РОКИ

pt!M' в

Спочатку

працював

слюса­

механічному,., а

по­

тіИ"1J цеху холодильників.

І ilні б роботи доручали; pa~~6,

йому не

вчасно,

.Тут же був прийнятий в _~ііJИ Комун!с1ичноІ пар­ т,:I.. ЗЮ'":\СЩ у цьо.му ек­ роБННЧОМУ пlдроз,:;іJ1і май­

же ),5 років був сенрета­

p~-,iI цартlItної організаці!, оБIlра~ся н'зрадного

n$Нтрomo

п ; дприємсrва,

д'пуrа'FОМ

мІської

Ради

Н8'р6;:(них депутатів.

" Нішолеглива

праця

Г" М. Грицика В!!СОІЮ оці­ нена: за самовіддану" на· полегливу роботу Батьків­ щина

нагородила

миЖовтневої

Tl'!YItOBOfO

дузпраВ1!:ДНЛНу mlр06нн­ ЦТВО 52 пропозиції, що дало змогу одержатн еко'­

Від

ВаНЦіВ. 3а активну І твор,

номlчний

Чу

ефект

" - тися,q

155

ОсоБЛИВО

ним

народ/юго

версtатник'в трьох ран:в по

вважаєт ь є Я

з

їх

діяльність

од­

басиIfЄЬЙИЙ

mp

Бригада порівняно не­ вl!лнна, в ній 1О членІв, з .яІіИх. сім жінни. ВQНи

ротТНИЮI.:р8ц10Ilалі,

затори

-

,

." .

модельники ли-

споживчої

СРСР» '3

вру-

ров

та

Ю.

А.

ВLро~уб.

Вони

В.

Н.

,

ВПРОfJадили

у

них

шість мІсяцІв" І10,Дано

5.8, дропозицїй,

п,ропозиції

при

піврічно ­

П.-Jані 33. Це

дало

одержати

скдадає

кра­

практичиоf

реалізації значно

5,4

вище

тисячі карбо- за.дань.

ваНЦ!1J.

дружно,

з

руга по роБОТі НеонІла ' l\Іаксимівна Нич. ОбидвІ - депутати ~liCЬHOЇ Ради

народних раються

депутатів, ста­

не

лише

продуктИlШО

високо·

працювати,

а й су~лlllНО виконувати обов'язки народних обран­

ців,

накази виборців.

plJt

ПавлІвна

на

Ма­

випадок

Ii'Їt;YTHOCTi 'бригадира за­

и1няє ЙОГО,

. 'Тз,1<і

в

додому,

знову

щодо

(1983

рішень червневого р.) Пленуму ЦК

НПРС,

колоотпв

бригади

прагне працювати ще кра­

ще, наполегливіше, щоб 'Успішно виконати плани І

зобои'яззння

серце,вН'Н­

'ного року n'ятн'рlЧН'И. 'За, ПРН'К_1Jадом пра.вофланго­ вих СОфа.'!іСтичIЮГО зма­ гання, іДучи на,'зустр.1ч

80-рI'Ччю

РСДРП,

Другогс

бригада

з'їзду

!lиріши­

нач!льника

ШЛЯХI)Мctха­ KoН'дeHcaTa~.

МIі ' сitовиtні

-

19

eHepГ~I 1

' даЛІ шукати шляхн для fi1.II,1!нщенм ефективнОсті -ВIf~ЙЦТва., освоєння м_их Т~НОJJогічних, цро­ ~IS,механlзацlї

"'МмаТRзадД

значна нількІсть ли­ металу відход!!ла IІнrJlядl решітчастих,

8IJdt " 1

та

ав­

виробництва. В.

l8коер

вихор,

ІМ рацIOlfaJ!1-,lИRах1дниц1'ВУ

a1- . ,

техно­

Ul! o

логІя дала з~arу прово­ Дитн вирубку Двох заtото­ вак за одии хІд преса із

:.\.

семи

мІСЯЦі,в.

ГАВРЩIEНlЮ

ШИН.

і

родна

деталей. !.!а-

відБУЛЗСl\

М1жна-

виставка

та.lь-83»

за

«Ре::,де'

участю Kpa1~:­

ч.lенів РЕВ та ЮГОс.lаВll. Особливу увагу і інтерес paAJlHCblUIX та зарубіжних спеціа.lістів В!lк.lикали gep-

стати

ДЛЯ

віднов.1ЄННЯ

' дослідним

де­

тОМlІтнчнotо дозування рід" кого металу. ві,:щентрового

.'1ИТТЯ детз.,єЙ тину ВТ.УJlОк., і аиmматпчного виванта.

ження

1!rЖ('Н~Р-КОН­

Євген

Івановнч

тивнівитрати

Інша

НЯ

На заводІ стаЛІ) тради- стерства чорноУ меtалур-

цІєю проМДКТи r~атичнl гїї СРСР

I<ОННУРСIl і ОГ,1ЯДИ, орга' ! тичне НО н і З О ва, СОЦІал с

спрацьованих

совуючи

п'яти)). ічкv. сять

новатори заводу розпоча- О. ЛИ

успішно.

Вони

вклад

ШИРОНі можлиД1Н! змІстовної

4

B()tfi

хрестовик

шарнірів .

Засто­

установку,

мож~а

діаметр до

ШИШ3

заданих . роз~

мір!в і при цьому не 3М1Ню" ватн

інші

лей

і

параметри

структуру

установка

дет",­

мета,lУ.

може

працю-

вати в комп.lексі 3 маніпу' автомати'!­ провадить

хрестовини,

3I1ЯТ­

тя її і ук.lа;tгння в ко!!" веІЇф піс.'тя віДНО8.1енн". Дирекція

вист3ВІШ,

Тор.

~.ОрЧОї l!инахідниЦьної 1 гове,lЬНО-ПРОМlІс.10ва

',ttосягнєitня ТИ.

фонд

Крив('йка.

раціона,lізС!Тори ІХ вик.оРИСТІІНljif

М.

вже чальНІШ

l\РИВЄЮ{t) -

ЛGоораторії

вИесли в рацlонаЛlзатор- томати:зації ський

в ус- О.М.

УВК-l.

BiДH{}B,.'leH~

Адже

завод

робо- та

є

ан-

СРСР

і

ПЗ,1а-

керівництВо

Всесоюзного "

науново-ВИ-

Ним тиJ!нЮ!: учаснИ1КОМ Номп, робн'ИЧОГО об'єднання cpe~" створеноі, І8 вииаходlв і .'1еК' С"О·I· наУКОБо,тех-Н1Ч- дета.1Ь> наГОРО;J.\І,lИ асHO.leПішне вшинаЮіЯ П.:Jаноn ь у 25 ра"'ОН,аJt:'заної програми 198J, _ виставці ТИВ заВО!lУ за уч т ЗМагання серед винах і д- вих за~дань і соціа:ііс- пода, НО ..... . Почесним ДИП,10', нинів, раціонаJ!lзатор!в. тичних ЗОJов'язань ВНО- !орськах пропозицій, Від ,1985 рокІв, яка передба· ;ІОМ президії ТорtовельноОДИНЗ"ЦЯТУ

Ве.1ЮШЙ

творчі

для

карданних

установку

ro~llt

Особливо 'СЛІд !titзнз- р.ціон;шlзаторськоІ

'чиtlt

мета,1У.

.1ЯТОР'ОМ, який в ному режимі

. . ПОРОШКІВЦІВ

прий.,

установка,

призначена

Ця

ФОro В. УДОВИ'lеИJlа.

в

відлявои, усунено непрод~'1(­

хрестовини

ГJ'НАЗА за роботою. ,

Внесок

~ідливOJ{

мальний бункер. За раху­ нок високої точності дозу' езння, незалежно від маси

збільшити

На фото:

'C'1'J~Top

ЗУСИЛЛ1!м ] оо ТОНН, зеко­ НОмнти 44,8 тоини ЛИС1'о­ ВОТО пронату та 118 тн-

П'f!тн-річни

но

еКО!tОМlчюlй

на- б і льше ав-

Н

одерж'!- чаt як 'створення ефект

2 MiolhnOHln кар- тtxнологlчних

та механіза- бованЦів.

О

Jtшов переможцем Всесоюз· ~'Тарший 1101'0 соціалістичного гання за досягнення

tцих

показникІв

в

З~fакра-

Інженер

...

І

НайбіЛЬІ11

ви' пресового значнійого роаробіЩ .'1l1днання,

нових ПРОЩlс.lОВОЇ па.lат!!

процесів, б

рацlо- касов

е.lектрсслюсар

ла60рато.рН

В одииа;ЩЯТій П'jfТИJ'i'lЦl 'І, З38-d'цС,.КlfХ НОйі-

т

..nач!lJlЬН.. n'".

та ДI!П,lО~IОМ

ср.ср

ДеРЖКО),lІте-

ту СРСР ПО виробничо-тех-

ручног~ О:А к"Їчному забезпеченню ci.~Jto матер!аЛl!! І ського ГОCIJодарства .

цеху .n.pU&eHky присвоєно З3til- вІДповІдальнІ завдання.

N9 4, І. Н, Лапука --с."ю- ня <tВ"лмfНRИК В'ипал1"нU, . " .. '" 5 , О • О. Чер- цтва l' , рацlоналlзац;, 1 сар цеху .\Q 1982 року,..

НtIJ1lЗlt'tор(!м<ІІt робот! c~- центрг.1ЬНОІ pt!Jt n1дприємств Mi1t!· метрологн.

ТVАЧЕНRО n • 'І 'лу Р В ДД;

t

~10Н3JIізацlУ

а-

BlfНaxIд-

Крім того, окремі робітНИКИ заводу _~аГ(jРО:1женl

грОШОВИМИ пре~IlЯМИ J беаКОШТОВНИ\1Н ТУРИСТИЧНИМ\!

путівка\\И в Бо.1гарію. -.1Я

робітників, які проведенні

'

виставки.

. ВИ.1l.іт .1erKoB1 ав о-

.1ено б' ~IO

.ЧОТИрИ 1.11.,

Г, здлоЗНИА, начаJlЬННК Уехн!чнorо 81А"

Та техltічиоі інформацІї загоду.

lIIfutaa

бра.1И ак-

ТИВНУ участь в пі!1Г{)Товuі і

ділу

заводу.

. . . . . . . . . . . . . . . .__. . . . . . . . . . . . . .НАшНОМ~ТА'.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .__. ..

ШУКАТИ РЕЗЕРВИ! .

-

'",

..

Виконання плану lJуJUllм.IlИМJI орr,8Нlзац,.ь з'. січень -

", амlll ' 1888 рщ. " .....11 мltьиоrо IRформацIIRО-О~~" .Мру

(З8

,

'

,ДержстатистRJCИ. У IIpoцeJJТax). П.llІ. по rtиlliл.­ ~"iXy

T~c" .&ро!врипрОм­ житnoбуд. , в т.Ч. ПМК15 БМ'У-З5 СБМ'У-6

Мосroпоїзд·814 ЛДВП-2

Бровар.

ПМН

РБУ-4

взВ1< ПМН-5 ШВ'У-50 ' СПМК580

Рааом по '1lсту

ла раніше строку спраВіі­ ТIroЯ а виробннчою про­ r,ра.1\ЮЮ

спрацьованих

ЗI!ВСДОМ

логії

влив­

думнами

не об.lаднання і te-хНб:rnrтч­ ні процеси Д,,,,І віДНОllленН:1

ським

пропозицІя

Економічнцй ефект ТИСJN карбованців.

C101Joro

оя У бригадУ.

ОБМіНЮючнсь

тех­

-

«Суч~с­

в

. -лdджвння

лям 250 тонн на одну деталь. При такІй техно-

!робот! і Ганна ХаритонІв­ на, КіКОТЬ, Надія Микола­ ї!на Чирко.81І, Ольга Як'у' бовєьна член КОМітету нОМсомолу комБІнату, Вік­ тор Кот, ЯКИЙ у цеху пра­ цював до служби в Радян­ сьн!А Армії, а повернув­ шись

Ijауково

конференція

BpOJ'ap"

':гсфеСУ'рсів

1

'.

ж наполегливї

п'РОJlОДИ;1а

нічна

травня в сто'

21

тал.еЙ, , виготовлені

завзя­

Українсько1 РСР, її ПОk

по

PaAlt!fёf,КOЇ - -~'краЇНИ

щJfХ розрОбок цього рону

' с1l!й IІК.'1ад - більш як цlії. В. . рат - на- це печі сnіll.1НМЙ і випа~ виробіВ, так і уДоснонаТО: Це верстатющ! м ..- 2 мі.1ЬЙОНИ ка....Аованц:в чаm,ии!! бюро технічного .1у, яні аахищені. сі,мома леннJ'I' існуючих. Порош~,!,fJ Па-вліВllа Бабич, яна за ІЛ' І' Г І n i ' ' . заощаджених коштів. В;JДUІУ.·· етрусь авторськ.и.ми .св ДOl~T6aMH. кllІЦ1 ;Іокладуть ВСl.Х зусуt4лінну роботу Haropok 3а nідсуМЮIМИ 1982 старшиН ~lаЙС1ер цеху РІшенням НиУвської 00- силь. щОб гl;ХНо виконати жена Почесною Грамотою N9 16, Р. К. Ігнатьєв - ласн, о'і Р3JIи ВТ8РО, М. пОСТіІменІ перед ними Президії Верховної Ради року колекти~ заводу ВИ· т' працюють

17

що у

планових

ОднІєю

.1їщі

енtргетичного цеху І. 3. металоконструкцііі і техНО­ Пfiтрекна та майстра логічного обладнання. Cepe.!t М. Т. , Романенка ~ВИКОІ Пні' автоматична' УСТ800Ііка Аf1Л-4, призначеиа для ~Ii' ристаннЯ вторинних еnер-

виробницт-

Ноза.

впровад-

112

штейни вирубувались по конту))'У на пресі з зусил­

перt!Ми:tЮк.

ни:

ли у .. иробиицna.:-"-П~ек()ном1чниЙ ефект про~ози~і.Й. Ефект вІд їх тисяч карбованців,

облаДнання. РанІше крон­

у

1. , в

, мО2І\лИlість

Врик.

заIJpOпонували

акrивпІсть _ у

нішньому році. 3а непов-

Вони пода.ли і впровади· ну

Т8 " НоНСТРУік­

вІ.tt~ілу

'"

кращих.

при­

звання ' «Кращий

кооперацlІ

вl.дзначилися

ста­

нарбо­

йому

раціоналізатор

нашІ

аиєока

.•

~ .раціоналізаторів

ефект варнО'го ЦЕ!'ХУ "1\;H;~ m~б' у ВИ'р'обmщтl'Ю 42

тисячІ

34

своєно

125

В. ' Н.

пропози­

застосування

НОВИТЬ

суМі

46

енонамічннй

ордена­

НОНТРОЛЮ СОЮЗУ РСР. ОчолюваНИЙ номун:'стом

.пра'&у

подав

'ГgcrpЧО"

1а rpo-- J1игоєтаєва ..

наm~ краЩі раціоналіза­ тори заступник rоло!­ ного технолога П. П. Ко в­

п6р~, а за активну УЧ1'W;ть

t<а.1енtиВ прогягOOl

ЦІЙ,

тмсJtч.

Чер.воного Пр&­

НОМігету

у

БРИ1(

Юlрбоgанц~е

замість запланованих

Революц.lI І

Почес'ного 3нака і грамо'

іСНУВ!lНН1І' ~аlЮ­

ду , рацІоналізатор

у робоТі оргаНіВ народно­ го 'КОН1'ролю уДОСТО1ВСЯ

'І'И

За час

"У рац\онаЛ1заtО. І це іфИноrnть бажаНі резулf,' l.&,!И, Так, за минулий рІк рацІоналізатори заво-

Н'олог(ю вигатовленнJt кронштейнів торгового

'

НfO,ztноразо!ю rCJ1iOBOIO !'рупи

РОЗВИТ-

8И<:ОКОJU(jС­

найвищи,м

pQ~Ря.дом.

увa.rн.яридJляюп.

во НО!ВУ ~звіАходну тех.

НQ. .В::И тоді працюва,вза

ш~Т-иМ:

'

На єксперимента:лI>НО- СЯЧ кlловат-годин елект­ ченням му заводі 'ТОРГОВЄЛI?НОr'О poeHepr1ї, З'3іЛьнити o;t· ГРУДнМ6 зli'ачк! ' м.~ШИIfО6У'дуваКflЯ багаt<1 нqго Ш'ГЗ':\1!Пува.lьнина, шовОї npeм.iY.. '

"ку­

виконував

НАГОРОДІ ВІСТАВКИ

П1OJ'O майстра в: М. Ві­ ","та 1r6ИСТРУКТОр1в ЗА­ воду В. К Бембеля, Є. І. n.oСJaіДЧeJIКЯ,.., Yi-, [унази, ,мехаНі'ка ,В. д.

інженерно-

технічні працівники

IОИR.1Jіаитора

'ЧRМanо цlнннх ново-..аь на рахунку стар­

у РАІ·УНОК П'ІТИРІ· ЧКИ

КОМУНІСТА

І<ОГО

,s..

~-==tIdJ-=1 Є.-оrqJl.иl-, день ввиахl,ll.НИIСR 'І'

мислових

житт,·

t

ДІ'УГОГО з'rзду JlCДРn

жбовц!

"ОВ!

3

1(0;1':'[: :,

,;~6~".'lЯЮТЬ

І заВ:Jііованl

Т'

іН,

в Т. Ч. bICI!H. МІ! С"­ лами

93,2 93,4 81,6 78,2 1~6,9 97,3 78,0 78,0 108.1 108,4 112,2 102,0 114,6 • 74,2 101{' 107,8 97,0 97 ,0 102,0 101,0 111,3 107.6 113,1 112,7 101,7 98,6

буд.

І

району

КО

3 26 КО,'lективів

з ШІа-

Чи

буд.

що

району.

виконує

пдан

лише

98.3

11.3

план ними

.;2

процента. СІльським же БУДIИМ.Ним орган!заціям

101,~

&1.1

70.4. ва,1 М,2

100,1

В8,а

98,1

98,1 91,0 94,7 108,2 100,6

95;1 109,3

108;2

l00,е-

102,0

92,2

таки аумlлн вnробничиt·

п'яти МісяЦІв силами на

наl!lть

І

тат:е

влас ,

101.7

виявилося

нІі під СИ.1JУ, Все це. на

Ж&Л'Ь,' вплинуло на зроC~H!i}'!' обсяrу неМ!ИRа Н$lих будівельно· монтаж НиХ робіТ, ЯКИй . рззом п<1 МіСТу і раЙОf:У стана вить 1 МІльйон tJ78 ти

, 10~:~ . ~siq кsрБOJ!tанцlв, тобто Нс

8&,7'

7:?fj

ТИСЯЧ

НІЖ IfllOMY МІСЯТІ

карбованцІв

. . бі"ьmr,

ВS 'e'

таКІ!

'

" м"й ,, " :-. , . ж~ ст!лы'J! ! '.!;,lЬЙ()!' п'lItи'мlеJl$ " пЬ 865 тисяч !,: ,: ' ''~I'цiB ' '

юtнНJ!

попере;.> -', lП порі f

' ,Сlф8t1J1JJflСЯ ЗCln,1 ,;I,1J~HO

14, а власними СН~IWИ- сту

n . Т;ТИ

тре

~,Бровс.~ИJ1РJАI1і,І!ТЛU

з

початну

Погіршили

наприклад.

ПМК-9, СПМН-503 справ лA'JQтьс" Із завданням ли ' шlt з геяп!дрядиих робіт? А ось нолеКПfв ЕМУ·ЗО на~,паки вже другий мІ·

с111 все ж ВJt1(оиати

'і'

M: C;:J.\',y'I , ,,,,,,-,,n V'уд",рльних ОР-Інам' ~" "'і'I ' I ' "I ,~;;,т,\ii Міста І району. геJtЩДР1lДУ

Ш;су,Ц;Ї

к6леf<!И!!U,

стає.

10.1

~jЗ

Разом по мІсту

оргаНlаацlй.

зt!ИЧКОЮ

85,t ІМ,.

СПМК-503 Дарннцьне РВ'У Управління механізації сп~цбуду СПМИ-l СПМК-2 РайШРБ'У РБУ "блм!сц~!ttp~Му СПЄL' РВУ р ... зм по ceJl1

liе

вJtaСНИ'М1і силами. В ре' зультатl будівельнини мі

~,8

в т. ч. ПМК-7. ПМН-8 ПМН-9 ПМН-24 СПМК509

вЖе

с!ЩЬ

,

Трест «Бровари~lЛ..

.1Ifllle '10

НИКИ

'"

рону

своІ

колективи

ІІО

показ" тресту

БроваРИПР{ШіНlІт,~обуд I>~

ТООIУ

тресту

чи~і

ПМН-15),

",БроварН(' іЛ hбуд"

і в TO~1Y ЧИС.lі ПМН-7, ШШ-9, Пl\Ш·24, СПМК-

509}. У прОМОВі Ю. ",опова

на

lТ.leHy.мi

ве

що'

економіЧНіЙ завдання

нальне

праці

' ви,

l'

,1юдеjj

.юго

~

,.!усі

:J060Ti

карди-

про­ , Шу-

ВИХ

5t1тн

І\омуНіСТИЧ-

СJ"влення

~ ось ЯКі ЬіІнні (' tilТlT

«у

ключо­

пlД8ищенНsr

ДУКТИЬЕ, ,, rі кати

Ан.ц-

ЦК ИПРС пі~-

IІреслювалося,

.:ферl

Б.

червневому

до працІ

питаяня по­ І .,1,'!(JFHI1-h'l1И 8

n'" "j'ЧНJ(,

с пІЛІЮВ'" "

ItРсФ-

tiО}JсомО'ЛЬ-

'[,ких!

"ЦёЬ"И)(

O~.

11нізацііі 1.1 ) lеитиsів бу"вельнннін, Бе! свідомої ::1'!WОдJlСЦНПJiїНИ, чіткої (,nганіЗiJuїі Ilcix ,служб не

'10же

t:yrH і мови про

"".'І ' ПШРІН;Я'

у

будіSliицтві.

стану

справ


НОВЕ _______

ЯН

ВИ

110

ГОТУЄТЕСЬ

ЖНИВ?

__

~

___

)К и ТТ"

КУДИ НЕ КИНЬ­ СКРІЗЬ КЛИН Жнивну

пору

х,,:60роби

здавна

сто

Х_l:6ної

чекають,

а

ниви.

старанно

І

не

А

про·

готують

це до деяиої

м:ри

добувається

;нженерно­

Н:КУ, '\fоб:л:.1УЮТЬ всі CBnї СИЛИ:іЗ те, [Jіоб яннаJlшви;хше :зібр,ати ви:р,­

технічНі

ш"юій

рів :l1єхан:затор:в На 20 'Іервня ше не було УКО~lЛле;..товг.но комбайнера­

урnжай,

иь-ого,

пр:)

на

не

допустити

жаль,

rа:z·госп

не

І\!ен,;

~Іожна

BTpQT

снзза ТІ!

ДrJRучаєва,

ПЬ

п'),

БНКОРИСТВПІ на

f;1r'ilTn

nе!1Е'f!:ТЖН, ТО\1У,

DЕ')\Н~НТУВ"ТИ

П!1I"Rр:rРfН1Ї

І')')Н ,'Р lПЯТН

:'!

П::z' чаr

к' .lьк,а

Р? Я"Н1!Х

'

.1~'R '

з"рно/,н"{

Тр!!

M~111I!HH ПЕ'ррбувають в ммонтІ. ;j, .11'; ПРJ1Рnб,ry~:rнаН'1 :ТЛЯ ",.,-

СnБlШ!

трав,

;і:rь'оИ

nJHH

D(lHHI\ p~ Ж " J()r:

':) - rП' fJ~R!1НХ нnр,ий

ПЕ'оrr;f­

ГnTnPH'rть :1'0 рn!1(}тн, !НІ"І HP \,-1{r"fТJ,'1рl(тnр~q' ""lr" " 'I ,'

~.~Нt1юга:lШ.

ЩІ')

,1беР:гання,

HP

н!

f(()о,~15?Й'l ' 8

nrтатnчно

::шl:l1? ,1нrя

на

ЗНМі')'1('

оl'iнатаНі, не Пn~П"'f1f'

«tt~г.Е'з 1\1'1Є:;(>НТ>'>,

На

КО~11'і~йн~х

постарц ,'!и ЗН;1" «Г{ ~1", !по r'RI:rЧJПЬ про ;H:myrH рnl\отн на зl'iиМн'~'

:z0'

1_

!';'(lЖі!Ю Я fіИН:JТТЮ,n,:І:'V Роп', i!,,;~ ГО'СПf!<! " !(()~1Ici я їх ffI' nЄРЕ'Р,: РЯ.lа "r>'~''f!':1,,111 зп а к,та:vrи ,

Ро : не

:JРВ'ЯТИ НF.я'вних жаток гото<:и:vrи :І" "'о,бо~и бvли ЛИШ!' Тf'И. а - чотири тyr Р'О;1J{о:vrТТ,'1еН'!'У!1(!

НЕ' П::ТГОТ(}В,lен~ до збипа .'1ьнl ;1наРР..:І'J'Я. Т?!'ий

етан

~

111,

роботи

У

(!О '

_

скр'зь ЯЛИН'> ,

«Ну ;ХІІ. ~e

кнчЬ

ПРІ' С ,":Є я

дуже

Не

"ае,є нині 150гдан!в·цям, Тут

заг,<?,з

ляща

.

вийТИ

є.

напевне,

H€Ma.'10

цlа :іі стія,мехаНі з:норі в. заliнятих

нІ

На

строки

й

за- гатолюдио в iJалацl куль­

Новий Роздол впевиено

у

мІСТІ

е

На

знІмках:

вгорІ

-

народнІ депутати. Вони Ольга Перейма ровес­ - частІ гостl в об'єдиаи- ннця, МlcTa, оператор нІ, на проmисловнхпlД- пульта управліния' сlрк.о­

~3

ПРНf/МС1вах,

у ПіkОJ1ах

І пЛlhIильного цеху,

ДИТЯЧИХ Садках. Так, Оператор пульта управлінtlя сlржоплаВItЛЬНОГ,D цеху, ровесниця мІста, депутаr

сш~­

ни­

Ольга

нео6х:Зну доттомогу на аби,ранн; вро­ жаю. ЖНИlВа сМ:! розпочати вчасно І

"ороп~;

'

Перейма

дену­

тат обласно! Ради нарОд­ ННХ депутатІв; внизу-: новІ napT8JIH мІста; цех збагачеиия 1 фnвтацll clр­

зверну- ки виробничого • СІрка ••

об'вднан.

лась у викоНJtом 3 пропо- НJI

готсвfI:стЮ

зб И!М.!1ь­

ся' жнива головний екзамен у ЖИТ11 хлІборобІв.

У

нинІшньому

роцІ У зв'язку з

ранньою весною ВОНІ! настануть що-

найменше на два тижн' раНIШ(>, н : ж завжди. І провести їх ханІзатори

планхють

б б

О рицьк

у

стислі

І

дир.

Дещо' нращі

ме-

до

нов.і займають У

гентарІв. Яищо врахувати, що в арсе-

комбайнlз цими РОЗl10ВІд!І брига"

Як

з'ясувалося

на

м1сцl,

номобай-

бригадир траиторної бригади Г. Т. Чуприна, потребують додаткового доукомплектування .

Макушненко проводили т:,хнолоГlчне регулювання агрегатів . сериозно готумлися до виходу в поле. Інший механ!затор К М. KpaCHQB був за/1нятин саме на пlдбиранні валиів сіна.

Ще два комбайни, таиож стояли без До

регулювання

начальник

видному

мІсцІ,

ПОt'Oдиі умови

nнlm·

1ІЬОГ() ро1(У сnpияли мас0-

toМ!У ~ кanrcТЯJНо!

і!опелицl

~

ка поча!l'ХУ

оІ1та.

Ножнorо року IОИ* ~yпайбіJIЬШ яeбeЗIre'lиоЧ> • середИНl та mш;pи; ~1Щі ЛІта, а :иа раRНiй капустІ

.

па

ШИ1М жрестоцвІ'l1ИlМ ТYJPЗIМ.

На pa.нm!

Фото Б. Крипrryла. (ф.(yro:юроmк.a РАТАУ).

І<ормовироб­

lталц,

СДІЛАМП ПЕПАДРУItОВ!8ИХ ЛИСТІВ Про

внпадок

знищеННIІ

дерев БІля будннку йшло­ СЯ У листі Миромановоі, мешканки буднику 5-Ь вулицІ Гагаріна. Завlдуючнй мІським віддІлом комунального rОСП,:lдарсrва Л_ О . Фесен­

мнв"

що

факти

;

при

пере.lрпl

ШдтвеРДИJlИСIІ.

Винних у знищенНІ' дерев встановнти

ВОСТl,

немає

ГОJЮвl

аапрОпоновано громадський Д:ІЯ

мОЖJlИ­

коопераТJQI)' встановити контроль

пІдтримання

порядку

ко, якому було

П .. КУДІН,

лист

ж роЦі JТiTa

на

ка·lJустяна

зА&Д".:

Вlсl!М

вже

У

rrочаrnу попелиця

значної

IJMaM

цьому

};апусти

шиn:!и

надІслано на прибуДИlUtОВlй розгляд, повlдо- рlї.

иа

ваП70 Т В.У

терито­

«Опlль·

1'1ІЗ еlЛьськоrocn~

1

іН-

1, зrtтр,

0,8 -

50-про- JJ1'l1pa"

35-ІІ/РОЦеВ'I'JmЙ КОН-

концеи тра т центрат

'11рихлорметафо- ну -

.'ИХ площах. ефe1C'1'lИ:lm1С~ о6,ро6ов 3НJи- метафосу

ж [fИ1f· myєтьcл..

-

0,5 -

1

Шту'li HЬOГ~

3 же

Щоб

ват

зап~

1

JЮгодились

дtltJюго

і

.

своє:!

!СоІІ3RИ

iClJIЦf

цьоt'()

_

«СпІльний

-

0,21-0,5:

1

еМ1УЛЬс1У

1.6-2

фооало-

J11три.

ОС'1'аЕЮго 06'11РlWЮриєтафо­

ц{) зм'ЛВУВ8іВНJI головин, ДДВФ-l0 Д'tе,

1 JtlII1P., 3О-ЦРОЦЄНТ- з,нтІо, карбофосом -

0,5 -

20,

JIIИIЙ ЗМoчyIO'fИJЙ , п~рошок ФОсфам1Дом, ф6залоJЮМ, 'Метафосу0,35-0,7 а,МОЧ!YЮ'1'ИlМ порошком ме­ кLлограма,

fЮIlЩентрат

бофосу

-

50-rJiроцеJtТlEИfi тафосу зо, Kooцewrp~емуЛ'ЬС.Jt fI'!'p " 'І'О'М eмyJl;ьci'Y мЄ'mфocy -

0,6-1,2 л,lт- 45 днLв ДО збирапнл.

фосу

-

1-2

лІтри,

50-

м!!, Х')1 ' ''''У І"іn"("hбу :; Літр, 25-nроценrmИ'Й КО'!- проце-нтн:\й І<онцентрат капустяною попе.lицею fB центрат емульcd~ антіо емуm.сії МВФ 1-1~

-

М. ГРЕБЕНЮК, старший науоовий пра­

цІвник

Киівської

Чe1lо-картопляноі ~ol станцlI.

спустошення вже

ро ну

на:при..

.

На йевiroначеннй стро" питан.н!Я

врегулюмння

пр:>

rалузl а!'t>арlЮt IЮлІти!Ни, !t та, к,ож про остаточне приЙ. няття в ЄЕС нових Ч.1е·

в

-

ПІв лії.

Іспз,ніІ, сДесJllтк,а.,

нІше,

буНСУЄ

'заходІВ

Португа­ Я1К і ра­

в

для

пошунах подолання

MaCjВOro безJ>06,I,rтя, КРIі­ з!і провідних галузей про­ мисловостІ. торгІвлІ. 'УчаCRИКИ зустр!Чd

Штутга,pr1

в

с.ПlРобували

СУТИЧКУ з

союзу

хресroщв1тих Потрібно по- це.frrни,й

гору, ВІ-58)

в

ІІ'jІ~али

дуже

гост­

усіх цих

яка

J>03'гориу­

лась МІЖ ии,ми, прн,йнят­ тям пк азан:>! .,де.кла,ра­ цІІ в ІМ'Я ЄВ1>опеЙСЬRОГ()

сПЕuIАЛlсТА-----------------

1§Yl!Ь" посІвах каlПУСТИ 'м 1шпиХ

O,P-v';')Х1міhIН;J

Фран­

.anJr.,tТ&9CJ'r

Rомпенсувати

попеJIИЦ"

П{)сіВ1f середньоУ r~ прщ€IНТН!ИЙ КOJЩеl'траr ра, 30-цроцентний НО!!піIЗНЬО! 1\ап-.,~ти пот'р:бifО емульсії фОсфCl!1l'l'i,ду (Р:)- цент;рат емульсії Rарбо-

обробип:

!~.

сfл.ьсь·

IншюС

npи6ули

pv

ЩПI'J'JJ ~ 'ІЗ !1lrя обробох можна ВИ~ l1PYRТY RQPИСТОВУМТИ lt,ЦИS tз з'являлась "! В~Й пЕфеОр~ ефентив1fИ% преН!ЛЬRОСТl т'іл'ьJtoИ .перІОд вСІ 1І'ІО1JJI1Збиpальad pemт~ таЮ!Х md с резер_тором парм;в ·при вмраТ1 на зБИlрання врожаю, хOnи 1<'И, один гєктар DOClву: 40'Иt! м'ожна . застосувати nm1'ДНmfа. отрутохJ'МIИв,ти.

час-

ряду

зIДІКJIЗ!ДеНJ

та цв.tmй чи:нати тоді, IЮЛИ з'!fВJtя- ем\ульс,;п

~o..,y

ЄЕС

ФlиаltcувlIJUIЯ

уаlf'к,НУТй

~3lIIYcтd вже ке МOQiC3a Ю1'ЬСЯ I11ea>UIi KOJIOНlII 1(0- су-3 1-2 л!'l1PИ, 40CWOIК провод'ИТИ ~lМ1чиw борбть- мах І ЛиCiТ'J{Н щl! не поча". проц~н:тний 1 20-«DlЮценr- робlrrі\ІУ: бу. ОтЖе, оtenя 0ОцраЕ.'! Jrn СRРУЧУватІ!СЯ. П1знllm. Н'itй Kooцel\тpaT eмtrJJiJ,C.JI 0014-3 -

врomаю па

3Н8чна

рJ.шекЮJ: щодо фІнансово! ЯКЩо вІн хоче

праЦІ багатwх

- - - ПОРАlIИ

. що

бюДЖ~У

питань,

5

казну

cCn~ЬHOro р.IiННУ. І ПО1Нфнути ча.сТИНУ ІІ поп.е­ реднього внеску. Аш'Л~!І

. . реформи.

громадсьний хореспоиден'І.

·3вищу:itте

в

рин!ж," ще має прИЙНЯТJt

герметичність, подбати про умови праці І Відпочинку жниварІв. заве.р­ шити пІдготовку ТОКУ. Віл цього за­

Іх пони

фІнаНСОВf

ItJд:раХ}l'aаиия

ну

ад­

ти ио~шлектування та технологічну наладку комбайн:в, перевірити їх на

людей.

ІІ

в

Англ!1

М частину U .вп~r. Однак бюджетну кРооУ_ ,не' знJtr() З nOряд.­

ництва, IІIШЙ Y/f\E' 30 лІт господарює на цих полях. - Н11 f(~ЖН{)МУ rel<T11pl буде зібрано не менш як по 30 цент­

лежатиме результат

виМ'жи

сК'Оротити

АJn'JI1єю

РОЗП08ів Г. О. Бацеху

"ЗагострилИСЬ

. пл'а'!'lC'1'И

нерів зерна. Щоб зібрати вирощений , урожай шви;хио 1 б~з втрат, треба прискори-

Номбайнери В. Х, Фурман, В. О. Ляшенко. В. П. Гончарук та В. д'

господарІв.

ранін,

б!льше

ре.зуm.тг.Тl

бlМ1l К1раховl ЄЕС, уча ' иию! , ЗУСТРІчі пішли н . ~И1іЙ t<омщромlс

них l<омбаЙнlв. то завдання це цІлкоМ лати працІ. . реальне. Однаи при умові, якща на-_ У цьому роцІ вирощено хоро­

НИ бул!! відремонтовані в Березансьній спеціалізованій '\1айстернl «СIЛЬrосптехНіИИ'> неякІсно, І як сназа"

ким -CSагажгм.

же ЛЮДИ цlкав .1ЯТЬСЯ .І встановлени­

ший урожай, -

США'

перед ТЯЖ;КImИ ф!Н!а~со­ DИ!МИ IJiPOблемами, JЖl ще

ПРaJКтич:но 11 тим

налі хлІборобів є вісІм ~еРИОз{jИlJаль'ми нормами виробітну, І J-мовами, оп-

Дійно працюватиме техніка.

в ал!O'Nl О·

С17КИХ па:ртнерів. Де<:лтк а. OnИНИJl,а.с~

мІ

спраЩf з навlСНIrМИ

на

і

нуре

Іх зах!ДНОЄl!рonе*

МРТ,

. ведення жнив, т11 знаходиться ВІн у господарстві 750 головного агронома В . .!. Дідика. Час його

щодо

НІ ціи

виходу в пат.

вивісити

економl'!іН;ИЙ

ф;нансовий

дарську ПРОДУКЦіЮ. Гла.~ н,раЩ .Jt~CJ!T.!(1f"

У господарствl складений плаtr про,-

строки

стильна та ІншІ. Це - 1 12-мlJJoьйонна армJя беоз­ ро6:тиих. С&ОЄКJРИСЛИВИЙ

~в.риtй rалу~1 1 визначе!ill -

за десять робочих дНіВ. РаннІ :1ер-

_

т-а,и,і про в !,ДМіl гаЛУЗl про· м-~лов()с1'!, ЯН м'еталу~ , г!йна, автомоБІльна, тек­

ний рИiROК., це ТІНЮ" зliт.КцЄИWI іИтересЬв в a~

жат!{вми ШВИ-6. Чотири з нихготовІ

спад. щО особли.ВО' уразив

mcя:х

Думаємо' пере,ключитись на пе-

,ревІрну готовНОсті ДНЯМИ, - заКіНчив

«деся1'"

ек' ономlЧНИЙ

ираLн, 1 що Велик-06рита-. Ні.l ие ~ іх с~ctщува•. тн.' lt1Iyбo1C np06JleM,'

що ніхто не приступав,t'!о номбаВпе­ ри та їхні помічники були зайнятІ иа Інших роботах

..-

п.е.-ред

t(jЮ.. ие -

ВІЗ

проБJreМ,

кotO' ГОСn'jдарства

" .

ЛЯ еМУ степовІ иораБЛI, розпочнуть-

СТОЯТЬ

І1!jжв.еЗЛIf

важкнй

наitгосrрlших

ЦП,

иачlІJJЬmrк IИCIJ!!кцli деDжсlльтех­ нагляду раЙсlльгоспуправnlиня.

і

членів

-

(ФРН).

ШТY'l1"8рт

ва

ftДЕ ТЕХНОЛОГІЧНА НАЛАДКДКОМ&А·f1НIВ . ПоловІЮть хлІба. Налийаються ян~ тарним зерном. Мине зовсім яебагато часу, І мехаНІзатори виведуть в по-

в

tива

Г. СМОЛЕНЧУh,

ра­ на

держ~в

учасншш

еаявил:а,

без

втрат.

ноІ техн;IКИ ПОЯС:НЮЄ'l"ься насамперед

глав

Шттrrартl гl

и.ні

16

3ачrшателями багатьох'fВОРИТЬСЯ вже cьorooднI.

;нших РО.~Qт_а:Х:_ДОбру ПОС.1УГУ

в

пІвтори тисичl Місць. До речІ, ~pнa ж очолює су­

роБІтничу

справ

охарак-

Пlд~.Уl\1КИ

.СпtЛЬJЮГО ринку», проходнла в вка

зицlєю ПРНCRор..,ибудlв­ ництво новоl 1ПІС0ли на

мlкрорайо- відпочиватн. Вечорами ба­

rотують

цlкавнх

зро,б;;.lИ б І шефи. по;(арши р'адгоспу ЇХ

рі_ні

у МlCTi ботивКИ на будовІ. ДО

досі там.,

уридіа країн

зміну для внроб1іНЧ:ОГО ПрЯlнує У свій завтрашнtIi об'єднаиня «СІрка». день, ЯИНЙ планувтьси І

СКРУТ!!СТО , ста .н ьвнша'. Потр1'ljнО ви­ шукvваТ1-!р:егерви на М':Сці. , а;хже R госt1r,.1г.рстSI

ЗД2ЄТЬСЯ

і

можна

сесіІ ЄвропеЙСЬRОl .Іі спІвтовариств

гальноосвітні школн й турн • ЮнІсть. , У ПJl:t­ ШкОЛа мистецтв: полlтех- вальиих басеіівах 1 на ста­ нІкум І трн 1IF.:Jфтехучu- ДІоні.

треба І H~pi ВНІ!НІ!М господа.р­ І СПl>ц:а.l'стам ДОН.12СТИ макс'!­

ШВ'иіД!ІН~

..•

тах

теризувати

tДYТЬ . на .

нами. Тут діє ЧОТНРI!

;.r'єханLзаТСIР:'В, як бачи~ю" ще багато. щсб

баталІІ,

но висотннми

;l'У)І:е '1~.10. а р"боти у БСТ;:tа ,НI1ВСЬКИ'{

зусиль.

i\dopax

·.А вІз

_

ньому

днТячі коляски

щороку

ЧосУ ;І() початку ж'НИВ за:нfшидось

Тож, ства.

,

тисяч квадратних l\feTpiв ВмІють момді хlмtкп ЖИТ.'Іа І забуд()в~єть~SI вО- добре працкmати· й весело

!1и r"сри,: rо-

НЕ' ·

в

республік. Тепер

В'О:lчуrза­

т'рантср.

третнин

h,:ший РОЗДОJl є багатонацІональним, адже будуваЛll йоrо юнани 1 дІвчата з багатьох союзних

:lі е :,аН:ЗЗ, !GР:В, ~: TOMV чисЛ: чотири fnєр;-с'наспчен': Т·150К А в'сЬОГО 1 причин

-

спсрt

иа.апіR не ЮПllе НІ! з,бира.l1'НIІХ маши , I'~X. ~. го(по,даР'~ТЕі,! 3 65 TpaKToplS ,14 П,РОСТОЮlOть через В:.:;-сутн:стт,

БУЄТЬ'СЯ В робот: 2']

тим же багажем проблем

майданчиках днтячнх сад­

єтьС-я гострий ;:ІРФ:UИТ кваJt:Ф:НОБ·аних

рJзних

3

кІв весела БІганина, а наЙПQширенlший, тран­

p<Jзд1ЛЬFЮ'М'У збll.ранн:

кажуть:

двІ

як багато

f\lТеЙ. у футбольнІ

кад

ще та,иоЖ чотирьох .nо­ КО:l1баЙнерlв.

на роді

тт,рсвести

Інш!

!!

Х.1':61В, м:чнин'в

~lY;\1

У ГО'СПО;1а рств: П'f"О';1()'''ЖVЄ Т'1"nI1В~­ тати Of.''','~ ,.'r,1'1'я3 НІ! іТ, ГО ,lО9чrol!! Н­ жен!'!, В, П, ГnlVl'iничий ;ІаІІНn в: 1з!'1Т\'!,? ,g, ШО і'С! РЯJИ'JЯ' ?:аТ1іИ спt'а'1нІ. Н?'СТТn'Зll:!,: ж "на 2() череня 3

B~RT2.7T!

не

He:l1af:

"О:l1б? ~Н:Б ли1ПЕ' шіСТЬ пу ли спра ",НН­ МИ.

С,,0€Ч8,СIІО

I{Щlплектування

. нані тор:и в раЙС':ЛЬГОС. П1ЄХН ' Ц; )І'.1Я заГОТІвлі сіна , А їх можна t'ryло б

Ш~ J"Лf"НО ~fiчnq 1h!1их '1:1' шин НЕ' nn ,1аrn:ТЖРf!'(), або t:.rrbI:I-.т' :JЬ­

Пl')ча "Н

про

чаєш,

:llн '~Ба комбайни «Нива». переоблад-

ча'Г!;у жнив з,аmrП!Н.1НСЬ лічеНі ДH~, а ;11') !1I')BHQЇ ГОТЛR~l')rт' техиlки , TY~

КИ Ух

прац:вникн

турБУЕ,а.1ИСЯ

Львів­

самородної сІрки краіни, росте місто хімІкІв. Воно . - молоде: сер~цній вік РОбітннка 28 ~'OKIB, а, побувавши в MiCT1. помі­

БУ_l0 зУж}в .lено

аестачею рс60ЧИХ' рук КеріВНИИИ рС:ДГt;СПУ та

тех'

РозДоJl

__

КОМЕНТАТОРА

СЬБОЇ області. Поруч з ве· ликим виробничим об'вд­ нанням .t.:іриа., де ви-

тн.м; що в ГОСПО,1арствl надто п:зно 110ча.Т;\ pe:VIOHT, в OCHOBHQo~1y і че,рвн'.

ЧefКають з веmrКЮf нетерпl'нням, ' а;І­ же вона - вІнчає caMOB~;I;xa'HY праtlю

rруд:~нинls

НовцВ

:3. стор.

НОЛОННА

МІСТ·О МОЛОДИХ

~

*

2~ чер!!t" r98З року

ово­ до­

А1Іе RИ

••

пишвомовн.t

11fO

свдихті.',

роБIТНJЩТ&аJ иосrt в,она

1

івтересlв., мlстзть,

не

38клifoo ~піll"

сc.nіль. що

І"

можуть

прИХСВа'І'И фа.нти гnибо. ЮИІХ Єl{ОІЮ)(IЧИIrХ І ФLнаи­ еоВIЦ супереЧlЮCтеЙ. ці cynepn~ не даля ~'VIo.

ги 8КроБИ'tJl' спільну ПО­ зицllO с,цеся1'RW)j ЩОДQ е!(ов.oм:l"ШоІ п.оJI1тПRИ B4~ шl!D"ЮR, 'а це відкри.ва' lЮВf МОЖЛИ'8ОСТ! дЛЯ n' ~ tиМl!ll'Л І бе3 TOro грубо.

ИSТtfoCl<у США ~!дкy Європу.

ro

tra Зао

І. АБ'JІАМОВ,

огJJЯАа'1 ТАРС.


*

4 стор.

2~ червня 1983 року

"ОВК

Ж" ТТ"

F

м7f

Знайомтесь:

ВечІрній етюд Кружляє вечір синій

міСJЩЬ я:спооliJrЙ.

Голубом над містом,

Посміхає'l'ЬСЯ: хмаринці,

3аіскри.'ІИСЬ тепло нині

Заглядає в очі,

Вогники намистом.

Повне радості по вінця

Теплий вітер обвівав

Серце щастя хоче.

ПОЛlСЬКИЙ тасар Незвич:аЙJIИЙ рунок

І цілує щоки,

давио

односельчани

у районн:й Л'іfiа.РнІ від­ про цІJ'Iющі В.'Іастивост; бувся fiOHfiYPC медсєстер рослин. А розпов:ді св)ї

Того вечора в сіЛЬСЬfiО- «Кращий за профеС:ЄЮJ>. вони доповнюва,lи ма·.1ЮН­ !М!У БУДИНfiУ fiУЛЬТУРИ пісУ ньому взяли участь fiа,ми. п;Снями. в:рша:-.tИ. ля ТРУДОВОГО дня· зібра- предстаВНИfiИ лиц люди. щоб послуха· лень Л'fiарн;

ти Пісні' У ВИfiОfjанні сіль- них:

cь~oгo хору.

всІх В;;1дl· і ДіЛЬНИЧ-

3аворицької.

.:JJівсыої,'

Л:Тfi;ВСЬКОЇ,

І полинула піс·ня ... Про ЛИКО'ди:-.tєрсь.ної.

!рідну

Вітчизну й ДОJ'IЮ І перетвори.вся

щасJ'IИВу

нашу.

про

труд

СВЯТО. бо

хлібороба. про любов. піс- нього ня-жарт. Ось' ;уже при

майже

рік

у

хор. яким

ВЄ.1ине

готувались

протягом

Велинодимерському пере,:VlOжцl

оо'модIЯJ'ЬНИЙ

Ве-

НО'IІНYlР<:

цо

polj{Y.

ІХ

і

ВВ.ИШ.1И

фінаЛJ· огляду.

«бо,lі.1ЬНИК:Вj>,

які

JU<>.;{ина. заfiоха~~ у свою дриготува.1И ноче'РИ ху­ справу. віддана ІЙ. ВІн не ДОЖНЬОї самодіяльност;. Jl'1Iше чудовий знав.єць піс- плаfiати j ;:jС'маШБЄ зав­

Н'l. а й хорошИ'й ~. ргаНіза-1 дання. Остан,нє було своєТРР'. рІдним «Природа Диреюl,1Я, пар~lЙна:. Jl'ifiapj>. ВИfiОН~ЮЧИ його. профспlЛfiова

р;адгоспу

оргаю:заЦll всі учасниці

«ВеЛИfiодимер- дожн:й форМІ

СЬfiИ'Й~

мали в ху­

розповІсти

приділяють вели-

приготу

-

віддідення

Валентина

ho:-.tаре·нко.

Вона

і

ІІО­

ви60-

са.lатами. РОДІ! перше місце. Дopyre заЙНя.1а Натал;я Ме;:jсестри гастроенте­ ),1.;,сце рологічного ві;ц:ле,ння Переверзєва. медсестра принесли т'ра,ву звфобій : TpaB~.тa тологічного В::д;J;і-.

кисневу піНКу з ц:єю рос­ .ТЄННЯ. третє линою. Предс.тавниці 3а­ Компанець. ворицької ді"ЬНИЧНОї лі­ карні представили букет живих

.1:fiа,рсмшх

!ЮС­

га<:троентеро.тог:чного.

B:;:t-

дІлею;·я. На це виЙш.lа

мІс­ по­

четверте

Me;J;ceCTpa

д:к.l1Н.lКИ Ва"ентина Си­ тюк. п'яте ГаJ'Iина Жу­ новсьна із 3аворицької Поназу,вали учасниu~ І дільничної "їка,рн.:. св·оє в,М'ЇННЯ ха'ЗЯЙ'ОI<. Конкурс «Кращий. за предста,вивши на суд жю­ П'Рофес;єю~ засв:дчив, що рі fiулінарн: вир06и. а за­ це добра фо p:-.t а Пі;:tви­ воричаНfiИ к.раси,виЙ щення fiва.'І:Ф:кацП cepe;J;ВИШИТ'ий fiОСТЮМ.

mfH.

якІ

Л:fiУЮТЬ

серцевІ

У

-

коннурс.1

нях в'з!!ли участь ниuь.

Пе-ршою

ме.дсестра

з:-.tага,н­

19

О.

уча·с­

виступа.1а

нардIОЛDГ:ЧНОГО

заfiуплені

YKpaїHcbfii

Слово

на-

ціональні костюми. народ-

в'і інструменти.

Робmа 1'ехроб:тни- котра

ці. на

перший

ось уж'€ 10 рон'Ів

погляд. БЄIЗЗ);!;н.но 'l1РУДИ'ться

на

3 часу пе-ршого виступу: проста. 1 не ви:-.tагає одному місці. :х:ору минуло майже п~в- особ.1ИIВИ;Х знань та підВже й на зас.Луженому року. Самод!.яльниЙ М- ГОТОВfiИ. - ГОВОРИТЬ Ган- в:~д!починку. та працює з лектив не СТОІТЬ H~ місці. на Трохим!вна Дудаfiова. зростає

майстерюсть

ви-

та·fiИ':-.l

же

завз·яттl!':-.!.

я"(

нc;mання. УДОСfiоналюється А1е ВДУ·:-.tа~тес~. чи І ран'ше. До учнів ста­ репертуар. його спів вже :-.t·ожуть без неІ об.Йтися виться. Яfi рідна мати. ''"

чули і на районн:й сцені. лю;:ги? 1 в селах району - БогСна,зано данівці. ЖеrдовJ.

просто.

завжди

знайдеться

А для fiСЖНОГО І тепле С:ІО-

С.К:.1ІЬfi'И у llИХ словах ра- во. і хо,роша

Л: ЛОМАК0.

.

неІ

дості ц:·єї л:гньоІ ж:нки. на

;І,·Обре

nopa;J;a. Во-

знає

дитячу

ШКО.'Іах прав'ИЛ пов.ед::нки на водІ. безzi,:J;Ііов::даль-

знає

Не

ню

та,к

потреби

про

пра'llьовиrу

можна по,чути

організатор

ської

В:-.t.ієте

тве,резому стан:, вання к,упанням.

зл",вжа-

те

г.шбоко

паючи·сь.

у

воду.

ЩЗlснИ1Х 'JIJ!lМИ

і

ви.rrа,:rк\,в дітьми

1 fi,aTaHHI

ні

з

дорос­

fiy;naH-

при на

човнах.

ТЗі\. з початку року иа оо;:{оймаlХ нашого району :згги,ну.10 п'ять ч·олов:'К. 3 них ;хвОЄ.- діти. Причи­

----

на

-

цьому

недостатнє

рсз'ясненн\Я

~няіМ

8

в р:чк·ах.

озерах.

cTaBfiax.

прави.' гювеД:НfiИ на во;:: і , що ПРИ.3ВО;:jИТЬ до траг:чних випа:,.J:Н,:В. ГоловнІ причини загибелі до'рослих купання в неПРljстосов'ани'Х м:сцях. в не-

Не дозво.1ЯЙТЄ д:тям Сl­ мост:йно нупатись. н·е 33.тишаЙте їх без наг ляд,у. ПІд ча·с КYlпання не зап.1иваЙте ;:ta,.: зна.н!в об­ меження. не пустуйте у

Фут!lольниА Естрадний

9.15 9.35

огляд. концерт_

10.45

УКРАІнського

ТеJlефільм

~lИК:'.

І

с. ПеРfД

.

го хору УРСР. М.05 Сьогодн!

сРаикоаО1

товаришу:.

зуl

II.{Ю ЗДОРОВ·І!.

И.45 Муз.

передачО1

{(!.І~~~~~;і'Чі

ка

землі. 12.ЗО Сі.1ьсЬка

година.

13.ЗО МУзИЧIlИЙ

14.00

Путі1!ка

криття су

15.00 З

кращу

піснею

дуємо.

15.45

кіоск_

в

ВІд-

конкур­

А

П.

«Лебедиие'

Му-

Чайковськоro ФіJlЬМ-

озеро~,

вис.тава.

2<1.00

16.15 19.00 19.30

11.20

ДержтедерадіО

12.20 12.50

радян­

.

Програма

.Братерство'.

дктуальна

ЗустрІч ганський

камера.

,театром_ державний

Куртеатр

ансамб.1Ю

баль-

20. Рі Концерт ного

танцю

«Грація:t.

На добраніч, діти! Час. Тмефі.,ьм «Вічний noltЛИК' .. 1 частина. 12 серіl!

22.55

Міжнародна панорама. Хочу все знати.

19.00 Балет

Х. ДИТЯЧО~

Час.

людські:..

8.20

До ДНЯ раДІІНСЬКОї моло­ ді. Док. те.,ефі ....ми «Морсь­

сНатхвеи ..

ня».

СКОГО с;кой

,ІІ;'ltИ

И

ЖИЗНЬ~ орган БРО~'І>СКОГО rOpOJ1CKOrO Коммунистиqеской партии УкраИНЬІ, ГОРОll­ районного Советов иарод.ныx депутатов Киев-­

обдасти.

Газета 8Ь1хода;'

(На

украинском

язы~) •.

Ре.аакто!> Е, ФЕд5Н1. выодитT с 17 апреля і937

втор ник,

среда,

пятница,

землі.

в

небесах

понденти.

Телефільм «Жан Крістоф'. 7 серіl!. 17.00 Людина ГОС'10дар на земді. 18.00 Ану, дівчата! Конкурс

15.30

медсестер.

ВечіРНR казка. Фі.1ЬМ. .Васи.1иса

Му.1ЬТ· Прекрас.

20.00

По

МУЗ.І!Х

І

виставочннх

,алах.

Ермітаж. Фі.1ЬМ 4 «МистецтlЮ Стародавнь<>У ГреціУ •. 20.45 Док. фільм с·Машрутамн ПОJ;!ВИГУ',

2ио Час.

21.35

Фільм

с8ес:I.lЛ\!

s

года. суб бота.

Адреса

цих

IТра,виJ'I

засrе­

реже вас і ваших д:тей Вli,;J; нещасних випадкІв.

А. САФРОНОВ,

ПОНЕДІІЛОК,

9.1'5 10.15

ЧЕРВНЯ

21

У

,Сумна сурма.. Фі.1ЬМ д.,Я Jt:TeA. ТИЕіз

Теле-

Ді.,а

А

npида­

і

255020. ВУЛ_

".

,

Сf'}няшнику».

Честь по праці. і9.40 .Заriрошенн. до

Фі.1ьм-вltстава Л.

Леонова

sa

JКитт.~.

Р.омамо"

сРосlАськаА

.1іс». 21,00 Час.

21.3.; Продовж~н. фі"ьму. ви­ . стави .ЗаnpошеннSI до ЖИТ­ ТЯ:Jo.

Сьотодні ПРОГРАМА

22.45

у світІ. УКРАІНСького

м,ента.'ІьииА

~'YM'JI:'. ' .Д06роro

БРОВАРИ

ІСИІВСЬКА.

Jlам

с Ло-

КИІВСЬКОІ

І

масової

роботи

-

19.4-Б7.

fiолlр. на

легка і ДОТИfi.

прострочена

та інших об- ли

ліщиновим

в

працlВНИfiИ

НИТfiами

ВИТfi"НИЙ майстраии ВИТВ!Р. У

леfiції М. М: Синицького та його fiОЛЄГ ЧУ;:tові светр". хустки та інші

листям.

результат!

НИТfiИ,

вироби.

та-

виготовлені

незвичного

1\'1.

сидіННR

д.1Я

мінІ-авто

бу­

сто

кілометрів

користовувати(я.

ЯК

«так!:і

Д.'JЯ

Пр:')тотип РОКУ,

а

п:')ки

таин я

про

ціни~

на

поксеріl!,

JllОдськl •.

ІЗ.І5 Концертии" 'ІЛ "Дружба.. Держа_ний заслуже­

ниА

1'0<

nський

народний

11 ОТНlщькоrо.

16.1j')

ХХУІ з'їцу дії. «НО1родний

16.40 І<'іооп,о, .. і ма моя

17.20

сВітчизва

нейзора:t.

КонцертниА

.ал

.Друж-

ба.:t.

УІІІ літн. СПО1ртакіада УРСР. Кінний спорт. Виї'дка. lВ.ЗО I\ктуа.1ьна І(амера, 19.СО ЧемпІонат СРСР 3 футбо· .1У.' «ЗеIflТ> .Динамо.

IB.lto

( Київ). Ю.45 На добраНіч. дlТн! Час. Те.,.фі.,ьм .ВічниА .1ИI('. Частина 11. І

'1.00 ,! .35

r IмнаtТИК4.

".ЗО ,4>!",м

«8есі.'!""

s

МРLТфільми сСеl\lб«Кріт І ЖУ8альна гум.15.25 Му,. ':'Ільм ССJlSlТО

11.50

ОЬ/ІАС'І,

IB4~KC

61

v 11 Бро~арсь •.

.аниА арк

управління [ КННЖКОRОІ

М.

154,

Бровари

!&ІІефОIl

садка:..

пtJотяrом

вир!шують

П!!_

. смін{.

мождивіtТЬ

є:

-

ФЕДЯП.

Кінопрограма.

Л. КорнеШО8. е30На. "не.. КУ», Те~'1евистава. Частива 1. 18.20 Документа.'1ЬНИЙ тел~ Фі.~ьм «Площа І!-обрих на_ дій',

Міжнародний

18.30 V в.a~,ь

те.'1єпрограм

родну

19.00 19.45

творчіСТь

Міжнародна

Вечірня

фестипро

на·

«Веселка_ ..

панорама.

ка,ка.

• ЧарівниjI

екран:.,

20:0а Продово.1ьча nporpaMa ....., шляхи реа.11.ацlї. БригаА­ ниil підряд у тваринництвІ на Київщині.

21.00

Час,

2І.З5 Т ••,еФІльм ,Людина в npd! хідному дворі.. І серіl!,

Викон"о,'

n-pида

ви.

16.55

П()Ксерія.

НИМ».

I~.

дитячого що

щ.

МОЖ~'И,!С)

Поліссі ••

15.55

сіЛЬСЬКО"J щир~

«Вогн,м хр'щеНі •• ,!."5 Ч.мпіоиат С·РСР. 3 футбо. ,'у. «Чорноморець~ «Жа.~ьгrf!lс •. 2 т'аilм. . 11 ЗАГА '1ЬНОСОЮЗНА ц,о:,грАМА :.1,'- І ПЕР'ЕДАЧІ Н" КИІВ 1 ОЕЛАСТЬ'

8.00

витра_

м:іиі-міКj>оавrомоб;лr..

Редактор

а

а.1.е

ВНГОТОВ.ІІЯТЬ

і

метри,

вока

два .,ітри беизину. вирішено, як вона буде

н'е

ши­

два

РАТАУ.

чатиме

рина напо.~овину менша. Ва­ ra машини 200 кІлограмів.

IІК

3 для

ЦІВІРКО,

кор. на

підгату'ва.1И МО.ll.Є.1.ь H~BOI' r.'. ік­ РО.,ітраЖКIІ. У цій найменш!А • машин. K~i існуаа.1И дос! у cвl.Ti, бу де м!сце ДЛR воді" дорослого і тісно nримикаюче

менш

що

але нові' його ~1")К'ІИRОСТ!.

автомобі"ебудlвиики

.,аду

поки

нашої респуБЛіКИ матеріалу. Крок за КРО·КОМ віДfiризаються все нові й

впровадженням

Довжина

Килим,

вижницькими - не єдиний своsріЦНіЙ fiO-

однаново ц:ннІ.

ньего

художньо!

ус- промисловості.

МПП-АВТО

aAOP08·"~.

пошкоджуєть-

фарбується у

Ки- шити Ро· одяг.

РОЗВО;J;ЯТЬ ШОВfiОЯКИЙ, виявляється. харчуватися не

ЙПОlІСькІ

вокаJl~ио-lнстру, анс.амБJlЬ

БУДЬ-ЯfiИЙ приємна

органіЗО-

респуБЛіНИ

ТеJlефонн: редактора 19-3-82; .аступник, редактора. віДДIJlУ r,а!ніАиого житт" 19-4-47; відповідальноrо секре,·,ря. аідді"у Сі.1ЬСЬКОГО: господарстаа 19-3· 18; кореспондента місцевого радіомов"еиня 19-3-05; віААіJlів ПРОМИСJlовостl, Jll/crig

-

грєн яєць шовнопряда.

не

мІллю.

fiОСТЮМИ та Інший Та. мабуть. най­ більших .успіхів в осзоєн. н! лісового шовку досяг­

Над

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.4k ВНСТУЦЦ

ся

сових господарствах ЇВСЬfiОЇ. Волинської.

.I1tnvTar».

19.10

хутро.

чесуча. надзвичайно міц­ на І теп.lа, з якої можна

фl.1ЬМИ

на

Тfiани­

пlд-' ни. Яfiа удвічі тепліша за

чистоти.

ЯfiОМУ

Док.

Народиl меЛОJl,іУ, Сьогодні у світІ. 19.С·0 MY.1bTq,i;lbM .Тигреня

вироБJ'Iено

fiОСТЮМНОЇ

сто

в

сі.'ЬСhКИХ

умій.

було

зраЗfiИ

збільше-ння

і товщиною

иО"еlt­

про(:пект».

Знай

Адже виведе-

ЇІ

туг.боти

художніх

ШУfiИ

вано п,'І е.мlнну базу і гренажний цех. У 72 д!-

всІ

-Дагестану.

ШИЙ

17.Z0 18,(15 18.45

тlЛЬfiИ

забезпечено

хор Імен Рlш!нн КПРС -

IІ.З5 концерт

14.50

й

_ДОJlІ

ПРОГРА.МА ЦТ світІ тварин.

свідчать, що дальші поу цьому напрямку

досяг-

1I.~5 Тмефі.,ьм «Еічний ЛНК'. І частинО1. 12

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

мисловосТl республlЮf еfiспериментаJ'Iьні вироБІ{

торІї.

де

воді.

під­ про­

Справжній ладив ВИfiЛИ· кає остання НОВИНІ,а-­ HeTfiaHe полотно. Це гу.

ДО

на

Виготов.1енl на npиємства:с ле-ГfiоІ

На Волині в КіверціВському .лlсгоспзазі діє Ф:J'Iіал БОЯРСЬfiОЇ лабо ра·

вариства

І

не

а

ДИТИНИ.

ритувания

їх

давно

гопова місм.раЙради то­

11.25 редакції:

вик·о­

сХ.lіб заВf!'ашньоrо ДНЯ», с/'\\ІцнісТЬ:t. І на' 15.З5 Те.і,ефі,'ЬМ -КапітО1Н Немо>: І сері •. очах. 16.50 Дак. телефіJlЬМ «Найбіль-

'.'ьм «Весь світ в TBOЇx ••• ~ • і4.25 ГраЕ іспанський rітарист Н. Епес. 1.5.!}О Ро,nов;дають наші корес­

13.20 4

нання

що-

комун:стів.

НИМ:t.

"НОВАЯ х<tмитета

На

мор!.

20.15

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИїВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00. Гімнастика.

мереживни-цї»,

.

Очевидне неймовірне. МУ .. hтФІ.,ьми.

на»,

Новини. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

кі

Касимоsа.

Па~t'ятаЙте.

мети

ПРОМИ!СJ'Iов{).сrі.

човна.

уча­

p~дicTb .1ЮДЯМ'. Ф. Касимова

Спіsають

День

3

сБ».

10.50 • Нести

ської MO~10д.i. «Неспокійні серця~. Те.lефі.1ЬМ «Руку.

сДолі

.BYX8iHb~.

мандріВlІнкІв. 17.0О ДЛl! вас, ветеранн. зична. передача.

18.90 18.45

про

Кіноконцерт,

16.00 КЛ'уб

.

-

Ма"к"всь-

Фільм-концерт

СТЮ засдуженоr'о артиста РРФСР Я. Смоленсь"ого. 10.40 ДОК. те.1ефі.1ЬМ« Надіl! 4-го

20.50 21.00 бу- 21.35

передачу

живемо

Му.,ьтФільм

-

драми.

жИТТSI,

Всесоюзного

на

ПТУ.

ра.ДlІнськіА

пок-

c'cpl~,

кінозал.

C~laвa CO.lдaTCbl~a. Концерт se.lltKOro

I3.4~

Сою-

ЦТ

lJ

штурмом Jo.

Катрусян

11.55 12.50

Раl/.ЯІІСЬКОМУ

«ВічниА

частина.

Ко·нцерт. «ПеречитуІОЧИ

КОГО»,

ТЕЛЕБЛЧ ЕН НЯ

ПРОГРАМА

незнайомих

М:СЦЯХ з П,10тІв. човн:в та інших П,lава.'ІЬНИХ СПС·РУ;J;.

ЬРОГРАМА

ro.ОО СЛУЖУ

в

Проте часто І самі дорослі не дот'ри-:-.tуЮтЬСЯ

21.35 22.05

НЕДІЛЯ. 26 ЧЕРВНЯ 1 ЗАГАЛ ЬНОСОЮ3tfА

п:рнайте

ЯfiЩО ПО-

запарювати

Лісодослідній в аВТОfiлавах.

fioro розмаїття fiOPM;B дещо вlдр!зняються .за розмірами. забарвленням

батьк:tв. ЯJ1\Ї не Не порушуйте ПР3ВИ.1l О;ЩИ:-.t. навч:ть,ся подава,ти IВОДQй,~ах. ТИ'сячі доро:­ 'ність ,j;'іТЯМ І1ра- 'fiупання. Будьте обереж- допомогу один одному. Ш;:t лих 1 ;J;:тей зсwjц,нЮЮТЬ роз'яснюють за,1ишають ними на водІ. Не fiynafi- час катання на ЧО'ВНі не ~оров·я. загартовують вил безпеки. з М:'СЦЯ на дозволя- .тесь в нє.тр-ист·осованих І пересІдайте cwган;'з:-.t. Та не прохо­ їх без ДО·Г,lЯ;JJУ. купа·тися за60РОН.ЄНИХ· М;СЦЯХ. Не м:·сце. не пер€ва.нтажуЙте i!J::И'ТЬ ;,кодне л:то без не­ ють самостійно

конони.

Ній

Кокони

Ска­

ро;щоту-

варто продовжувати. На КИЇВСЬfiО~!У ШОВfiОЕОМУ fiомбінаті. иаПр!1fiлад. не­

віть

Ку­

один

непогано

передньо

тІ.1ЬfiИ дубовим. аде й БУfiОВИ:-.t. березовим. грабовим. вербовим І на-

не заХО;:jЬ­

стежте

при

досягнуто

результатів.

жімо.

у

O;J;HaH

вже

нуто. актуа"ьною стада проблема використання полісьного шовку у лег-

пішно пряда. може

ШКОЛИ.

справІ

лаборато· ються

коли

J'Iастей

ПОЗaRлас­

плавати.

цій

Синиць- певних

шовку

каrmаТСЬfiОЇ

т:.1ьни

СеМИПОJJків­

середньої

наук

BeHcbfiOЇ. ХмеJ'IЬНИЦЬКОЇ. Івано - ФраННівської. 3а-

М. ЯРОВА,

ної роF.:::ти

рОКів

колеги

.

тримання

жІ'нку. Яfi І в нашій ШfiО­ .1:. так і в сєлІ Ce:-.t!ffiОЛ­ хороше.

М.

п.1аномірне

дІ­

випа;1КОВО

CfiPO:-.tНУ

ках.

М.

його

лісового

но.

би

за

власною ініціативою_

ліСЬfiОГО тасара.

два;:щить

біологічних

породу

життя.

.3

ла·

щоправда,

Майже

сара. НинІ.

ВО',:1;1 І не ДО3lво.,яЙте ЦЬJ­ го робити ;:t!ТЯМ, Янщо не

Будьте обережними на воді Настав. м.а,ООВИIЙ в~по­ ЧІПЮК людей на р:чнах !

ЧІJ~.J:ОВО тей.

ЯfiУ.

ВИ'ВЧИ"'Іа

майстри

що в

. Головна проблема полягає у скла;:tності розмоту,вання fiOfiOHiB по­

кідькост! метеЛИfiів

мовити.

бора торії.

nopO;J;y дуБGВОГО ШОВfiО. пряда- по"lського та-

кари.

IJiСИХО,'ОГ:Ю.

килим

станції витратили на те. щоб вивести вітчизняну

ветерана

про

мистецтва.

шовку.

ВИГОТОВИJJИ 3 натуральиого поліського шов· ку.

БОЯр<:ьКіЙ

ну увагу Р03ВИТfiУ худож­

ньої самодіЯ.1ьності на се­ л.J. На fiОШТИ радгоспу

працїВНИfiибоярсьної

рІї

rOJJOBHoro JJ1-

заступ.инк

КJJадиого

співробітнини

СВИРИД,

нату­

місті Маргілані Ферган. Cbfi()Ї області УзРСР. та

професор

нlх :-.tедичних прац:в,нин:Ів,

по . переробці

від УМіЛЬців Внжницького училища при-

кий!

медсестра

туту

H~-

інсти~

рального

;!,октор

Люд:-.tила

-

хвороби.

Кожне в:;:rді:~ння мало

ОВОїх

власного

вlfo

Центрального

Уfiово-дослlдного

сlпьсько-

буковинські

ва·нн!!

Пе.ре;:j раЙОННИ~t пре,вели КОНfiУРСИ У оо в ',ДД'і.l'Є.І;;НffX. з

6УДИНfiУ культури працює до

:Керує В. С. Киящук -

Гого­

нм!:ть

вчені

у

пра Ц ю ють

господарської академії

Декоративний

вІД;J;І.,е.н.ня Л:д:я Нваша. На,йб:.1.Ьше ()чок на,бра.l,а :-.tедсест~ра невролог:чноrо

ШОВfiУ

робництво

еитомойогії

Украінської

-7 хто КРАЩИИ.

Співають

поліСЬfiОГО

не-

співробітники

кафедри

Н. СОКОЛЕНКО.

І ШlИве над рідним краєм

пода-

OTpHMaJJН

ПогребівськоУ

Jlади

СnівчуттSI

висJtо"ВJtЮ8 депутату

сі.'ЬСЬ>ОI Ради І, М. Него­ ді • "РІІВОДУ передчасної смерті його сина АНАТОЛІЯ. ПедагогІчний Погреб!.~-ЬКОЇ

І

школ.и . ВИСЛОВ."'ІЮЄ

сп!вчутт,

~.

М.

колектнв 'е,еднь()У

.ГЛИбоке

НегодІ

га

йОГО сім'; прив(}ду. переА­ часної tidepTI йоro', .Іна

АНАТОЛІЯ_

Ірук високиl!. ОБС!!f І apYK~ ,аж 12.560 "римІvник!& Зам. 2479. "У. аРА" Ки,вського оБJlасвого IlрВЯЗ1С видаRНИ11,ТВ" nо.ntграфіl ,ргIRлі. А.,реса др"" риі: 255020, ,иївсько! о(5"астЖ. вУл. к.иівська,

19-4-37.

#99 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you