Page 1

3а ВИАатm заслуги

пролеТАРІ ВС1Х КРАТН, ЄДНАlІТВС1І1 ом

89 (4819)

ВІВТОРОК

". 1 о&видатн aacJtyrJI перед

27

БатькUlщИ'Иою,

героІзм, виявлені трудящими мІста в боротьбІ проти гІт-

ЧЕРВНЯ

1978 ,.

..

ц1а І 8оа.

•• ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО

КОМ}1ШСТИЧНОI ПАРТІІ УКРАІНИ,

в роки

ВеликоІ

ЗО-р!ччя

Високе трудове напруження панує нині в 1<0РМОДобувному механізованому загоні рад­ госпу «Жердівський». Повним ходом іде за­

трудовою дисципліною. На жаль, цього не можна сназати про водіїв автокол()ни спецав­

к.ладання сінажу на стійловий період для гро­ мадської худоби. Трудівники вирішили в стис­ лі строки заготовити 3000 тонн цього цінного корму. Організація праці добра.

стематично

Нормодобувники скощеному полі

Для

На цій роботі в господарстві зайнято п'ять спеціалізованих механізованих ланон. l\Ііж ними

організовано

соціалістичне

автомашини

з

йдуть

тракторами

Ва­

оплесками.

НаприкінцІ своєї промови

товарищ Л. І. Брежнєв оголосив Указ ПрезидІї Верховної Ради СРСР про при-

25 червня в столицІ БІлоруської РСР 'вlдбулось уро-

своєння місту Мінську почесного звання ({місто-ге-

засідання

Мінського

Ради

рой •.

і мІської

народних

У залІ знову

дenутат!в

спільно з представниками партійних, І1ромадських організацій,

трудових колективІв

Л

ко-

У залІ зібралися члени 1 кандидати в члени ЦН Ном-

нів війни , преДGтавниківтрудящих республіки з високою

партії

нагородою.

Білорусії,

Верховних

Рад

Білорусії і Мінська, ветера-

депутати

СРСР

та

ПромовцІ,

колишні

СРСР, особисто

них

секретарі

обкомів

і

Президію

підпіль-

Мінського

ліча

масу механізат о ри Одна з

дотримують

почин

них

даного

прац!вників

закла~уть

розташована

на

слова . . Шдтри-мав­

сільського

господарст­

ництва , полілшенню якості! раціональному використанню кормів, вони нарощують темпи

боротьби за скорочення СТРОНів :заГОТіВЛі сі­ нажу. Вже заклали його більше 2000 тонн.

Т. ПОДОЛЯНИК, секретар партіЙноїорганізацП.

ягід.

Іх зусилля

пІд ПОЛУНИіЦЯМИ високовро­ жайних сортів «київська рання» та ({коралова-100» ,

органІчні

панує

ва.весиі

добрюва.

Рано

Іх пІдживили м!не­

ральними добривами на всій 6-гектарнІIt площІ. Своєчас­ во

механ.tзатори

орозпушу.ван'ня

. провели

l1РУ·НТУ, Тру­

~11!1НИКИ зроБИ1ЛИ 'все для то­ І'<>, щоб УOn1шно виконати

lІамlчеи1 рубежІ зІбрати • . КОЖІНaro rектара по 90

полІ,

трудове

зайнятому .

напруження.

У розпалі збирання врожаю ягІд. На площІ господарюють 30 робітниць. За кожною з них закріплено ділJtНку 0,20 гектара. Засп!вувачем у соцІалі­ стичному

Верховної

Брежнєва

міСЬКкому партії, командири

робітничий

бригад,

комісари

1

партизанських

визначнІ

Ради

Леоніда Іл-

в

тому,

клас,

що

колгоспне

нінського

увінчуються успіхом.

на

виступили

на засіданні, запевнили Ленінський Центральний Номітет НПРС, його Політбюро,

ний трактор С-100 , а також ДТ-74 і Т-150 К За кермом їх досвідчені механізатори Гри­ горій Григорович Томіленко. 8ікт()n Олек­ сандрович Бондарі,вський та Петро Трохимо­ вич Лях. Хочеться відзначити також сум­

nектив садової бршади радгоспу «Нрасил!,вс.ькиЙ., щоб виростити хороший уро­ жай полующь. Ще восени під caДJКaIHЦ! бу ло внесено

НинІ

які

БРСР, передовики виробництва , вчені, діячі культури, ветерани Ленінської дартії,

БІльшою наполегливістю вно-

високою

центнері'в

.

ських

траншеї.

ЗАВДАННЯ ВИКОНАНО доклав

'

ська орден eНlHa 1 медаль ~Золота ЗІрна • . Він сердечно поздоровив керівників

ської Білорусії від гітлерів-

кl ленінські заповіти.

загарбників .

Гарячою овацією ,

цею на честь

. здрави-

ноження

Центрального Но-

народу

Генерального

секретаря ЦН

ня прийняли вІтальний

Ради

президії урочистого· за-

сідання

були член

змаганні

виступає

Любов Панасlвна КамІ·нська, котра щодня зБИlрає на

закрІпленій за нею ділянцІ по 80-100 кілограмів ~o­ луниць. Не набагато ВіД­ стають від неї також Ольга Олександрівна Дяченко, Ган­ на Дмитрівна Рогач, Ганна Гаврилівна Тетерук, Софія Мансимівна Негрей, Варвара Миколаївна Ладан та Інші. З метою своєчасного збиран­ ня

врожаю

ягід

трудівниЦі

залучили до цієї роботи сво­ їх дітей. Більше 10 ТОНН високо­ якісних

них

у

полуниць, вироще­ нашому господарстві,

вже надійшло в торговельну

мережу нйєва. Іх

транспор-

тува,в водій автомашини ОлексІй Іванович Таран. Всього 'І'рудівники зобов ' я­ залися продати державі 54 тонни ягід . Можливості для цього є. Урожай видався хо­ роший. За попередніми під­ рахуннами

да,ния

видно,

успІшно

що

зав­

виконаємо .

П. ГОРДІЄНКО, агроном - садівник рад­ госпу.

СРСР,

Леоніду

ПолІтбю-

товаришевІ

ІллІчу Брежнєву.

ро ЦН НПРС мІністр обор0;а

~~........:QII

лист

Центральному Номітетові НПРС, Президії Верховної

І. Брежнєва.

У

нашої

З великим пІднесенням учасники урочистого засідан-

НПРС . Голову Президії Begховної Ради СРСР товариша Л.

могутності

СОЦіалістнчної Вітчизни.

великоrо радянського зустріли присутнІ

MtTeTY,

З ще

ситимуть свій вклад у прим-

НПРС, її Ле-

(ТАРС) . ~~П

..........

Q

МОЛОАІЖНЕ СВЯТО ПРАЦІ культур,

З ентузlаз~ом І\ИЙШЛИ на свято праці - Всесоюзний комсомольсько ний суботник,

ся

молод!ж­ який відбув­

червня,

24 і

нінС'Ького

Самовlддацо,

вСеСОЮЗ­

комсомолу

п'ятирічці

-

етичному

рудженням

тисяч місцев!

БІльш

об'єктів

ботника понад сім мільйо­ нів юнаків І дівчат Радян­ ськоУ України. В шахтах І

трьох

шефствують

комсомольські

. БІля

·мартенів, будівельних

орга-

нІзації. Важко знайти БУДРву в СиБLру або на Далекому Сході, в Назахстан! п і вночі,

де

б

ни

або H~

не працювали

в

на

міст, населених пунктів.

Ленінський молодь

честь

з

селищ,

комсомол, уся

новою

снлою

тету. Суботник ще раз пока"

складі

зав вірн!сть радянських юна­

ком­

кІв' І дівчат пролетарському Інтернаціоналізмові. Зароб­ ленІ кошти надійдуть у фонд ХІ ВсесвІтнього фестивалю молод! І студентІв, який від­ криється 28 липня в Гавані.

сомольського загону ІменІ ХУІІІ з'їзду ВЛНСМ. Шд час свята працІ юнаки І дівчата села брали участь у збиранні врожаю, заго­ тІвлl кормів, про п о л ю­ ваннІ сільськогосподарських

(ТАРС-РАТАУ).

Досвід, народжениі П'Jlтврічкою Сумське машинобудівне об'єднання іме!іі . М. В.

Фрунзе .

-:-

о.дне

про­

демонстрували монолітну згуртованість навиоло Ному­ ністичної партії, її Ленін­ ського центрального Номі­

Російської Федерації, яКІ прибули на будови СибіРУ І ударного

вахту

рядкуванням

Ленінграда, всіх союзних респуБЛІк, країв І областей

Сходу

ударну

ХІ ВсеСвіТнього фестивалю молодІ І студентів. Більш ЯК півтора мільйона молодих ентузіастів займалися впо­

Як завжди, натхненно трудилися будівники Байка­ ло - Амурської магІстралІ. Багато славних справ на ра­ хунку добровольцІв Москви,

всесоюзного

в цехах І на майданчиках·,

на полях І фермах несли во­

посланці комсомолу.

Далекого

в

. Всесоюзного комсО­ МОЛЬСЬКО - молодІжного су­

в цІй

я.н

по-комун!-

попрацювали

день

Над спо­

140.

активно городя­

ни.

молоді робіТ­

спецІалісти

будІвництвІ тварин­

ницьких ферм. Ім допомагали молоді

них ударних будов. Іх у Ле­

зусиль

оваЦІЯ , ко-

ли Леонід Ілліч Брежнєв прикрlпи'В до прапора Мін-

І військових частин мінського гарнізону, присвячене врученню мІсту ордена Ленінв

нини

Багато

спалахнула

довгонестихаюча

території комплексу, інша поблизу молоч­ нотоварної ферми. На трамбуванні сіннжу в траншеї використовуються важкий гусенич­

зелену

ва Тульчннського району Вінницької області , Білозерського Херсонської і Заставнівського ЧеРНівецької областей. по зБІльшенню вироб­

силь Степанович Бондарець. Велику ' допомогу на транспортуванні зеле­ ної маси подають нам шефи з Броварського заводу світлотехнічних виробів і працівники районного об'єднання «Сільгосптехніка». Во­ ви відзначаються сумлінною працею,

подрібнювачами

бурх-

русії бу.дуть І далІ свято берегти і виконувати вели-

шк

зав­

ЗІЛ-555

на

зустрІнутий

довгонестихаючими

селянство, Іителігенція Біло-

' г'ос'пу

3 поля до tраншеї. Приклад у роботі пока'зує .шофер Михайло Михайлович Гри6. Змінні норми виробітку він виконує на 130-150 водій

щоб

те ,

лінну працю пенсіонерів Івана Денис()вича Бардаша та Іларіона Дем ' яновича ТугаЄВа, які по-господарському пораються коло тран­ шеї. ._ЯК видно , кормодобувники нашого . рад­

По-ударному трудиться на закладанні сіна­ асу .ланка по транспортуванню зеленої маси

Дання також

про

в агрегаті

Брежнєв,

воєна-

у дві

т! зайнято сім таких подрібнювачі'в.

перевиконує доведені

си­

цень .

залишалася зелена маса.

за

М. Машеров. На засІданнІ виступив з промовою товариш Л. І.

чальники, ветерани боїв за визволення столиці Радин-

Всю

пенко. Трактором ЮМЗ-6 в агрегаті з по­ дрібнювачем НУФ-1,8 він значно перевико­ нує . доведені завдання. Всього на цій робо­

Значно

слідом

дбають

які

робочий

ДТ-25. По - ударному трудяться тут брати-ме­ ханізатори Сергій та Микола хуrыі •.

змагання,

праці на подрібненні . зеленої маси пока­ тракторист Володимир Дмитрович ПИЛИ­

процентів.

цього

не

спеціальні підбирачl

розроблено заходи морального і матеріально­ го стимулювання. Словом, створено хороші умови для високопродуктивної праці. На косовиці зеленої маси в господарстві зайнято дві косарки НРН-2,1 . Механізатори Павло Тимофійович Мироненко та Віктор Корнійович Фесюк виконують майже по пів­ тори норми щодня. Зразки висонопродуктив­ ної зує

Міністерства радгоспів УРСР, недопрацьовують

ЦК КПРС, перший секретар ЦК НомпартlI БІлорусІї

і медалі «Золота Зірка».

ДОРОЖАТЬ ЧАСОМ

Ф . УС1'ииов,

нІ'Мецько - фашистських з,ага'р6никі;в Мінську присвоєно почесне звання міста-героя.

міськкому ' партІї

тобази

визво-

РСР вІд

Д.

....

ливими

чисте

ТреТіЙ ріК п'ятирічки - ріК ударно' праці

n

ВІтчизняноJ вІйни 1 на озна-

Б!лорусlI

ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

СРСР

иаJl .....даТ у члени ПолІтБЮро П.

леНіНЯ Білоруської

KOMITE'n'

ки

лерівських окупантllІ, велику роль у розгортаннІ всенародного партизaJНСЬКОГО руху . ]!І

мену.вання

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ

1

мужИilеть

з

n~peдoвиx

n.ідn.р'!-ємств

країни. 3 його цехів виходить унікальне ооладнання для ХІМІЧНОІ . L газово І промисловОСТІ, цу". рогого виробництва. . . Тут уперше в машинобудуванні розроблено' впроваджено КОМnАексну систему .чnравЛІННЯ ефективністю виробництва, що дістала схвалення ИК Комnар-тії України: З переходом на нову систему З.llіниАася Функція майстріе, підвищилась їх роль як орга· нізаторів виробництва, вuхователів колективу. Н авчанн~ майстрів досить різноманітне іnрово· диться систематично. Докорінно змінилося ставлення колективу до молодих робітникіе , новачків, які значн() швидше, ніж раніше , приступають до самостійної роботи. І в цьомузнач'lУ РОА!> відіграють теnц висококваліфіковані робітники, бригадирu . Багато в дано .чу напрямі робить рада HaCTaBHUKtB об' єднання , яка узагальнює і поширює досвід передовиків 8иро6н. ицтва. зал.ччає в їх ряди но­ вих робітників. колонної апаратури А. П. ВОРОНЕНКО розмовляє з своім учнем , токарем Іваном ЗАКУРДАЄ На знімку: голова ради наставників об'єднання старший майстер меха'lічної дільниці цеху ВИМ . . ~ О. fорд1ЄВJI'Iа. (Фотохроніка РАТАУ).


ПОСИlювати органІзаторську АIИlьнlсть РаА червии

22

в1дбу;nоси

засідання

восьмо! сееН районио! Радв народних депутатl:1! ХУІ ск.ликанюr, яка роз­ глянула ПИ1а.ниЯ: «Про посилення ор­ ганізаторськоІ діяльності районноІ Ради народних депутатів по виконан­ ню

народногосподарських

планів

І

соціалістичних зобов'язань колекти­ ваМи раДГОСПів 1 птах6фабрии 1978 ІРОКУ:!).

ДОПОВідач, управлLння

иача.nьнюс

раЙонного

сіЛьського

В. И. Щабеm.іІІПС

господарства

сказав, що вк;Лю~

чившись У боротьбУ за виконання рі­ шень грудневого (1977 р.) Пленуму

ЦН І{ПРС, керуючись

d

положеннями

висновками, що випливають з доло­

!Віді Генер;ального секретаря ЦН НПРС, Голови ПреЗИДіІ Верховної

Ради СРСР 'l'овариша Л. І. Брежнє­ ва, у відповідь на Лист ЦН НПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 1 ЦН ВЛНСМ rрудll!НИКИ сіл нашого райо­ ну взяли на 1978 рік такІ соЦіаліс­ тичні зобов'язання -плани трьох ро­

повну потужність. гу

стосується

темпи

нулого року. Пов!льно проводиться ця робота в радгоспах іменІ Докуча­ єва, .ЛIТКівськиЙ., е НрасилівськиЙ,>. «Бобрицький., де щоденно заготОв­ ляється всього по 70-100 тонн сі­ нажу.

До цього часу не зак~нчено прорив­ ку буряків У радгоспах «Бобриць­ КИЙ'>, сЗоря'>. еЛітківський,>. «Жер­ д!вськиЙ., іменІ Докучаєва, а в рад­ госпах «Гоголівsький,>, ~ 3авориць­ кий., «30РЯ'> і еАвангард'> жоден гектар буряКів не п!дживлено аміач­ ною

водою.

В центрі уваги

зокрема.

Виконання цих :!обов'язань викон­ мом районної Ради народних депута­ тів тримає під неослабним контролем.

З початку цього року на засіданнях райвиконкому заслуховувались пи­ тання проведення зимівлі худоби. до­ ведення насіння до посІвних конди­ цій, підготовки техніки до весняно­ польових робіт, відтворення стада І

підвищення

продуктивносТі·

громад­

ського тваринництва та впровадження

11 радгоспному виробиицтвІ передово­ то' досвіду, досягнень науки І техніки. ВирІшальною умовою виконання соціалістичних зобов',,3а1ІЬ третього року десятої п'ятирІчки по виробни­ цтву І продажу державІ продукт!в тваринництва було успІшне прове­

дення. зимівлі :підвести

худоби.

підсумки

ків у зимовий перІод

'ІЯ

1978

план по

Зараз можна

роботи

1

тваринни­

перше пlврl'Ч­

року. Народногосподарський виробництву

молока

район

-

черв­

виконав 17 червня, м'яса .ня, яєць 25 червня.

20

Успішно виконує свої соціаJJістич­ .нІ зобов'язання колектив тваринни­ :ків ордена ЖовтневоІ Революц1У рад­ госпу «ПлосківськИЙ., де за п'ять

місяців

перевиконано

піврічне

зо-

60в'язання по виробництву та прода­ жу державі молока на 105 процентів, м'яса на 168 процентів.

ПеревиКонав своУООцзобов'лзанн.

по виробництву І продажу державІ молока, м'яса, яєць племптахозавод

-«Рудня., а колектив НиІвськоІ птахо­ фабрики 12 червня цього рону ви­ йшов на руБІж щоденнрго збору 600 тисяч

штук

яєць.

Проте аналІз за

·5

роботи

місяців свІдчить,

леними

завданцями

тваринникІв що з

постав­

колективи

рад­

госпів і птахофабрИ'К не справилися. Хоча в порівнянні з минулим роном виробництво

тварИ!нницької

продук­

-

291 -

ції і\ збільшено: тонну, м'яса

на

6,8

період

молока

-

молока

на

99

на

тонн І яєць

мільйона штук. але за Цей же зменшився

....,.

на

177

цродаж

державі

-

тонн і м'яса

на

трудівників

села

жу державІ сільсьнorocподарських продуктів у rpeтьoмy РОЦІ дec.wroJ п'ятирічки.

Деrryтати Ради взяли активну участь в обговореННі допоВідІ.

Депутат, секретар партІйного комІ­ тету радгоспу іменІ Щорса І. І. цmo­ працює

над

виконан­

у

виконаннІ

цих завдань

путати Нняжицько~ народних депутатів.

тваринників працює

жен

з яких

є

подають

де­

dЛьсьноУ Радм Так. у колективі

7 депутатІв. ко­

прикладом

ВИМОГЛИБого

ставлення до виконання своІх обоВ'яз­ ків. Нрім того, що вони самІ сумлін­ но працюють, народні обранці вихо­ вують І надають допомогу ІНшим працІвникам ферми. Для прикладу

можна назвати доярку Н.

А.

Зелен-

. була, є 1 залишаєтм:я з~рнова про­ блема. Щоб забезпечити худобу влас­ ними

концкормами,

ми повинні одер­

Жати вже в цьому році по 30-32 центнери зернових з гектара. Для до­ сягнення таких урожаїв у раЙОНі про­ ведено певну роботу. Посів зернових

проведено

високоврожайними

сорта­

ми. більше 90 процентів плану зер­ нових посінно перехресним способом, на площі майже 12. тисяч гектарів проведено піДКОРeilеве підживлення і більше 2 тисяч зернових підживлено мінеральними добривами з літака.

Успішне

виконаиня

соцзобов'язань

по врожайності зернових культур за­ лежить від того, як господарства пІд­ готують сільськогосподарську техні­ ку до жнив. Чіткість, організованість

І дисципліна, високІ

-

на якість робіт

темпи! відмін­

ось ті вимоги, які

ставляться до збирального конвейєра, І саме на дотримання цих вимог і по· винні спрямовувати свою роботу ви­ нонкоми районної, селищної і сіль­ ських Рад народних депутатів. Вся робота місцевих Рад у цей період повинна підпорядковуватись одному успішному проведенню ·жнив.

-

У полі зору депутатІв має переру­ вати

кожен

біВ,

створити

напругу,

мі надоїла уже сотні тонн молока. Із року в рІк вона виходить пере­ можцем у соцІалістичному змаганНі серед робітникІв радгоспу, за сум­ лінну працю неодноразово нагород­ жувалася урядовими нагородами.

Значну роботу по розвитку кормо­ вої баЗ\і господарства проводить кор­ модобувна

бригада,

яку

очолює

де­

путат сільради Ф. М. Залозний. Зав­ дяки сумлінній працІ очолюваного ним

колективу,

радгосп

має

певні

успіхи у розвитку молочного тварин­ ництва.

Можна багато розповідати про добрі справи й інших депутатів сіль­ с'ької Ради, але найголовніше те, що характерною рисою роботи кожного з них є велика відповідал'l:iИfc'іЬ перед державою. за

доручену

справу.

Депутат, голова ВИКОНКОl1У Гого­ Лівської сільської Ради народних де­ путатів Г. С. БачурІв сказав, що ос­ новним своїм завданням с!льська Рада вващає надання' оргаНізаЦіЙНОЇ допомоги підприємствам І організа­ ціям села у вИ!конаннl народногоспо­ дарських планів і зобов·яза_нь. Протя­ гом кількох останніх років сільська

Рада взяла на себе ініціативу по ор­ ганізації населення на вирощування КОРМОВИХ буряків і підготовку насін­ ня картоплі до садіння в радгоспІ

таку атмосферу,

таку

які дозволять КQлективу

по­

ПіД­

Значна організаторська робота. про­

ведена виконкомом

районної

Ради

серед колективів спец!алІзованих радгоспів по вирощуванню високих

врожаїв картоплі І овочІв. Плани по­ садки картоплІ і посіву овочІв вико­ нали всі господарства, її проведено на удобрених органічними та міне­

ральними добривами площах. Види на врожай картоплі в цьому .роЦі хо­ роші і при старанному дог лядІ 1 об­ робітку господарства району мають можливість виконати соціалістичне, зобов'язання і одержати з кожного

по

ко, яка за довгі роки роботи на фер­

трудо­

кожне

ДОЛdТИ ви~окі рубежі, виконати вищені соцзобов'язання.

гектара

"

на прикладІ якого ентузіазм хліборо­

трудівник,

ве досягнення, можна підняти

160-180

центнерів кар­

топлі.

Турбує нас стан справ

з виробни­

цтвом і продажем державі овочІв. Порівняно' з минулим роком знижен' ня темп!в виробництва і продажу

овочів допустили

радгоспи

«Бобри­

,

'«Гоголівський:!). Для проведення ' успішної зимівлі громадського тваринництва у 19781979 роках, трудівники радгоспу взяли зобов'язання заготовити 7 ти­ сяч тонн сінажу, 1200 тонн сіна,· 18000 тонн силосу, 13500 тонн бу­ рякі'в. 3890 ТОНН соломи. І хоча ко­ лектив 'радгоспу в основному успішно працює над виконанням цих зобов'я­ зань, проте в організації заготівлІ кормІв є ще певні недоліки. Напри­ клад,

агрегат

по

приготуванню

трав'яного борошна діє не на повну потужність. слаБО,· ведеться робота по заготІвлі дикоростучих трав. На виmравлення цих недолікІв ! спрямо­ вує свою роботу виконком сільської Ради і партійний комі тет радгоспу. Спільними зусиллями колекти·в нама­ гаЄТЬСil виправити ці недол;ки і нала­ годити безперебійну роЬоту всІх ла­ нок господарства по 3/lготlВЛі ,кор­ мів.

ЯІ} показала перевірка, окреМі ке­ рівники та спеціалісти не зробили належних висновків з важкої зимів­ лі 1977 -1978 рокІв і не дбають про

продаж овочів на, 369 тонн, радгосп «ЛІтківський:!) на 253 тонни. Ово· чеві плантації заРОСЛlj бур' янами. і

створЄіIНЯ міцно!

тонн

кормової бази.

В

радгоспі «Русанівський. не підсІяно жодного гектара, в результаті чого трава залишилася зрідженою. Не під­

сіяними лишилися трави в 'радгоспах сЗаворицький,>, «Зоря., заводі еРудня,>.

племптахо­

пер!оду

минулого

року

зменшив

обхідно мобілізувати все працездатне населення

за·

но працювати і суворо дотримуватись

Перед виконкомами селищної і сільських Рад, активом, трудІвника­ ми, усіма депутатами стоять важливі

трудової дисципліни. Проте. є ще в нашому районі чимало осіб, які ве­ дуть паразитичний спосіб життя, зай­ маються крадіжками, пиячать. А ВИ­ КОНКОМИ' мІсцевих Рад не звертають

керівникам

комам

кіНЧИТИ

мІсцевих сіл

господарств.

і протягом

прополку

викон,

Рад, депутатам тижня

не·

овочів.

-

кормІв

завдання вміло використати вели­ чезні матеріальнІ ресурси, провести в стислі строки збирання врожаю. за·

Готовлено лише 847 тонн дикоросту, чих трав, агрегати по заготівлІ

безпечити заготІвлю необхІдної кІль­ кості кормІв і цим самим забезпечити виконання планІв і соцІалістичних зобов'язань по виробництву і прода-

Дал! доповІдач говорить

ліки в організації

про

заготівлі

недо­

для громадського тваринництва. З плану 12 тисяч тонн по району за· трав'яного

о

борошна- працюють

2

стор.

не

на

на деяких питаннях змІцнення трудо­

ня соціалістичної заКО~НОСТі. В Нон­ ституції СРСР сказано, що кожен громадянин зоБQв'язаний добросовІс­

тому

о

НОВЕ ЖИТТЯ

дуже

6а­

не

завжди

звертають

калежну увагу.

Особливо С,1ід посилити з

антигромадськими

нення

законност!

боротьбу

проявами

ріод підготовки до жнив,

в

в

адже

пе­

зміц­

господарській

діяльності. поліпшеНilЯ договірно'; дисципліни СПРИЯТИМУТЬ пІдвищенню ПРО!lУКТ~НОСТ! прац! і дадуть змогу УСПlшно виконати висок! зобов'язан­ ня третього року десятоІ п'ятир!чки, п'ятирічки ефективності і якості.

Депутат.

перший

кому НомпартіІ

секретар мІськ­

УкраїНИ А. д.

Гри­

аєв у своєму виступі сказав. що останнім часом, особлиt!Q після прий­

вяrтя закону «Про GTaTYc депута­ Тів•. мІсцевІ Ради стали повніше ви­ користовувати

вої дисципліни серед роБІтникІв 1 службовців У радгоспах 1 на птахо­ фабриках району, посилення бороть­ би з втратами робочого часу, зміцнен­

560

птахофабрик допускається

право

впливу

на

роз­

виток промисловості І сільського гос­

го

втратив

у радгоооах «8еликодимерськИЙ., Імеиl Щорса, імені Мічуріна,· сГого­ лі~ькиЙ., 11 Ни~всьиому об'єднаннІ

в колективах

колектив

ням народногосподарських маків І соЦІалісТИЧНИХ зобов'язань третього року десятої п'ятирічки. На всіх важ­ ливих ділянках радгоспного виробни­ цтва значну допомогу адМ!НістраЦіУ

цього цінного харчового. продукту.

йон у цьому році

вlUПlneво воrиищ самorоноварік­

як

Депутат. прокурор району М. Г. Місюра зосередив увагу прИСУТНІХ

тонн. Лише з причини знижен­ ня товарності і жирності молока, ра­

..

НЯ.

raTO втрат робочого часу, але на це

цький», «Літківський» «Нрасилів· СЬКИЙ:!), «РусаНіВСЬКИЙ:!). Так. рад· госп «Бобрицький» !lрОТИ 13ідповідно,

216

І

Мокреці ке 8рОБJJeВО .одного рейд1 і

та у своєму виступІ роЗПОВів про те,

IзсеСll районно" Ради народних депутатів

продуктів тваринництва, полl:пшуючи Іх якість, ,працІвники ферм дали слово у цьому роцІ продати державІ

ЦіаЛіСТИЧНі зобов' язаиня прийняли ко­ лективи кожнorо господарства, брига­ ди, ланки, ферми, кожен працівник

як,

ти І по заготівл! Сl·нажу, якого закла­ дено на 17,2 тисячі тонн менше в по­ рІвнянні з відповІдним періодом ми­

виробництва

79 тисяч тонн молока, 23500 тонн м'яса, 212 мільйонів штук яєць. Со­

господарств

радгоспи ~ВелИ!кодимерський:!), .Гого­ ЛІвськиЙ., «Зоря,>, сЖердівськиЙ., де за добу заготовляється лише по 2-3 rонни Цінного корму. Слабо, в районі проводяться робо­

Мів п'ятирічки по заготІвлі· зе·рна, 'КартоплІ, овочі8, фруктІв, м'яса І яєць, виконати до рІчницІ прийняття нової НонституціІ СРСР.

Нарощуючи

Це в першу чер­

таких

належної уваги на дотримання СОЦЗIi­

конності, не проводять боротьби з дармоїдством, пияцтвом, алкоголіз­ мом. За перший квартал 1978 року в селах Бобрнку. Богданівці, Рудні, Троєщині, Жердовl, СвІтильному,

Вівторок,

27

червни

подарства. підвищення ефективності суспільного виробництва І якості продукцІї, яка виробляється. і пІдви­ щення відпов!дальності керівників підприємств і господарств" здійснен­ ня дійового контролю за виконанням планів і зобов·язань.

Образно кажучи, робота . депутата це дзеркало діяльності Ради. Са­ ме так розум!ють і ведуть роботу де­ путати місцевих і районної Рад

-

П. Ф. Волоха, Л. П. Слуценко; Г. А.

Строкач, А. Д. Верпека і багато ін­ ших. які є зразком у прац!. Так, ви­ конком ПлосКівсько! сільської Ради народних депутатів постійно і глибоко вникає в економіку сільськогосподар­

ського виробництва,

успішно органі­

зовує впровадження праЦі.

нових

меТОДіВ

Поряд з тим, є ще місцеві Ради, икі поверхово підходять до здІйснен­ ня керLвництва господарським ї куль­ турним будівництвом в рамках своїх повноважень. Це стосується в першу чергу виконкомів Семиполківської· 1: ВeJlикодимерськоУ сільських Рад. у нинІшній час у районі створи­ лася напруга з виконанням планІв продажу ,nержаві молока І м'яса, одним з резервІв збільшення яких

є закупІвля у населення лишків сІль­ госnnродукт!в. І тут виконкоми Ве­ ликоди,мерськоІ. Русанівської, Тре­ бухІвськоІ і ШевченкіВСЬКОї сlль~ ськнх Рад працюють недостатньо. А Ум є з кого в районі брати приклад. Виконком ПогребськоІ сІльської Ра­ ди достроково виконав піврІчнІ за!!­

дання по закупівлІ у населення лиш­ ків молока, м'яса, яєць. ПІд час кампа.ніІ по заготівлІ кор­ мів мІсцеві Ради повиннІ подати рад­ госпам І птахофабрикам значну допg­

могу, додатково організувавши брнга­ ди пенсіонерів, школярІв, праце­ здатного населення для заготівлІ зе­

леної маси з неугідь. Для цього де­ путатам треба проводити сер'ед на­ селення роз' яснюючу роботу, пока зувати оСобистий приклад. Виконуючи конституційнІ права,

..

Ради повинні більш рішуче борОТИСJl з недолІками. я'кІ ще є в роботі під­ приємств, радгосп!в. бу ді·вництві.

в капітальному

Депутат, бригадИ1J радгоспу ~Заво­ рицький. І. Г.' Музнчко· розповІв про роботу

адміністрації

конанню

радгоспу

по ви­

народногосподарських

пла­

нІв І соцІалістичних зобов'язань 1978 року, про важливу роль у цій спр~ві депутатІв.

громадськості,

торкнувся

питань забезпечення кормами громад­ ського тваринництва. використання резервів кормовиробництва.

В обговореннІ доповідІ також депутати голова

райспоживспІлки

виступили правлlННJI

П. О. ROTenHII1«IB.

депутат, робітниця радгоспу «Требу­ ХіВСЬКНЙ. С. І. Сизоненко. Із звІтом про роботу постійно! ко­

міСіі районноУ Ради татІв

у

справах

народннх депу­

молодІ

виступив

го­

лова коМісІ! депутат О. І. ХорлlkОВ. В обговореннІ доповІдІ голови по­ стІйноt KOMJcIY в справах молоДі ВЗЯ­ пи

участь

депутати

-

голова

ВИКОН­

кому ПогребськоУ сільськоУ Ради на­ родних депутатІв І. М. Негода І ,за­

ауч

3азимськоІ

середньо!

школи

В. Т. Прийма. З обох питань прийнято вlдпо!lднl

рІшення. На цьому, сесІя районноt Ради народиих депутатів свою робо­ ту закІнчила.

18.,8 poJty

о


ЙДЕ СІНАЖ чуютJo

не

лище

косарІ,

а

тракторно!

й траМбувальники, які не допускають найменших простоІв під час розван­ таження кузовІв." СУМЛіН­ НО трудяться

кають

ва

Шульга

виконує норми 170 процентІв.

гаями,

підсобнІ

встановлено

В. П. Герус, І.

ве­

косарками

хІд

соцІалІ­

змагання

на

готівлІ кормІв. Тільки що

свІжий Календар трудової слави,

де

розповІдасться

про передовикІв заготІвлі сінажу, пlддаК)ться кри­

тиці

недбалі.

Він

вручив

також перехІдний черво­ ний вимпел шОферу Ю. П. 3лунlцину, який напередоднІ добився най­ вищого виробітку, пере­ візши більше 32 тонн зе­ лено! маси. - У нас розроблено моральR1 й матерІальні стимули на період заго­ тівлі кормІв, говорить

-

секретар

парткому

рад­

госпу В. А. Москвич. ПередовикІв щоденно вІд­ значаємо, І це дає непо­ ганий ефект. Люди трудя­ ться з пІднесеНІНЯМ, охоче,

через

п.tJитами. що

Нрайня

праворуч,

рою

з

уже

заповнена

ний

трактори,

І

дати

продовжимо

в

кормо­

з

додатковим

:;

добувний загін у радгоспІ

червня.

наприклад,

водії не тільки виконують, а й набагато перевико­

закла­

якості і технології з'акла­

нують норми ВИlробlтку. Діє, так би мовити. без­ перервний конвейєр. у

дання сінажу,

якому

дотримання

керує тут всІм виробничим проце­ сом. Із задоволенням вІд­ значає, що в цьому році

транспортникІв

за

Ниєв!

довідалися. цього внду

за­

послуги

нам

можуть

того,

як

побуткомбінату справалися

легким

завданням

о

ус­ з

-

неви·

якісні нааорн.

сумЛІН' нам,

за­

одну

масою

На полІ

вже на Інше поле. А тут кипіла робота: мехаНізато­

-

дві

часто

доводиться

різні

купува­

ри в госпмазі М

І доброзичливОСТі

26. Від продав-

ця, культурного обслуго· вування . залежить І на·

Вівторок,

27

червив:

1978

ван­ сІно

на автомобілі, а на звІль­ нених

площах

швидко

пересувалися гребки, під­ бираючи загублені сте6-'

ла. Особливо

впадала

в

око вправна робота.Д. Ву­ лаха, який вантажив тра­ ви

на машини

вачем

навантажу­

НУН-2.

Не можна ти І

не відзначи­

самовіддану

працю

автомоБІлІСТіВ. І на ко­ роткі й на довгІ відстанІ вонн

швидко

доставлЯlОТЬ

вантажі до ферми, у

день

норми

з дня

перевиконують

виробітку.

трудяться

Добре

радгоспні

водП

М. Ю. Ватина, Д. Ф. По­ ляновський, Ю. Д. Чер­ них, шофери спецавтобази

Міністерства радгоспів YPC~ Г. Г. 3агуменний,

М. Г. Ватяна, І. О. Чухно І лами. першим

у

райоН\.

та !нші. Ножен з них пе·

завеРТ[JУЮЧИ заготіВлю

реВІЗ

нажу.

не

один'

десяток

тонн кормів понад завдан-

рити на. зиму міцну мову ськоУ

П. ТЕПЛЮК.

'

ня. Нолектив кормодобувникІв живе . сьогодні одним, прагненням - ство-

На фото: комбайнер д. П. Малій; ущільнення маси в траншеї; голова робіткому М. Г. Понома­

кор-

ренко вручає

базу для громадхудоБИ. І пlдкр!п-

перехідний

Червоний прапор Ю. П. 3луніцину.

,

лює його КОlШретними ді-

сі­

водіІР

Фото М. СеМННОГI

подрlбнювачl «Вихор.

та

збиральнІ КС-2.6.

чотири

НУФ-l,8

два

силосо­

ком б а й н и

МеханІзатори

сять суміш

ко­

багаторІчних

трав. Маса буйна,висока,

кожен гектар видає близь­

300

ко

тоин.

ІнодІ маши­

ни ламаються,

до того ж

тут поле не внрlвняне як слІд. Ось І зараз ми не

застали

агрегату

Василенка ремонт иа

А. М.

пішов на польовий стан

'-

Гадаю, дирекція торгу

стрlЙпокупця. Та ц~oгo

не

давцевІ

саме

вистачає

магазину

про­

В.

І.

ЛяховІй.

У

кв! тні купив тут карбованців

моє

прохання

ла зайти

товар!в. дати

іншим

ДОВЄJІОСЯ

у

На

товар­

разом.

J

поскаржити,

змІшторг.

Виявило·

СЯ, що в І,асl ~ досить че­

КОВИХ

кнш.

Лише

після

цього я одержав потріб· НИЙ папірець.

року

справІ

розумІлому

І

змlш­ секретар

порядок

в

пояснить

за­

обов'язки.

М. CJ\HKO, працlвннк друкарю_

жа,

виступ

" Мобілізуюча

••

наОЧНОl

газети

ладнано

визна·

На

cьoгoДHlmн1A

ня

день

зобов'язання­

вивішено

ло;зунги

і

плакати.

в адмІнІстративному при· мlщеllиl вивІшено худож·

До редакцІї надійшла відповідь на цю статтю в

соцІалістичними зобов'язаннямн раАоб'єднаиня

партійного бюро С. Г. ВінннчеШ;<J,

стенди Із газеті

«Сlльгосптехнll:а.

на

ня

від

газети

сскрстарJ'l ::ншоду у JП,ій ВlІзнано

праВИЛЬННl'Il. Статтю обго­ В9рено на засіданнІ пар­

початку року.

тернторії

і

виступ

рік 1 хід їх виконан· за кожен місяць із

1978

тійного бюго. Член бю"о

господар·

Г. С. Тю~)тя€в. шшй від­

ства встановлено Дошку пошани, па янjй вміщено

повідає агітації,

о

за стан ІІаочної доповів чщ~нал

бюро, що ОUЛDснніі 11('1,!(Ннат художнього офОjJJiлення

з~раз пгацу)(-;

проектоftf

j воду

о

об­

мн трудових колектнвів. На об'єктах райоб'єднан­

У передовій статті га кращих пра зети «Нове жнття. під фотографJY райоб'єднання. такою назвою було підда­ цівників 3а пІдсумками роботи 33 но критицІ роботу партій ної організзцП райоб'єд­ кожен місяць І за квар·! навня «СІльгосптехніка» тал .на честь /(олективусоцзмагання 3 питанни оформления иа перем()жця очної агітацІї. п'дніltІаf;ТЬСЯ червони!! Як повідомив редакції прапор. У кожному ВИ-

НОВЕ ЖИТТЯ

пІдроздІлІ

стенди із соціа­

лістнчннми

партійного бюро.

На

агітації"

робничому

В. С. Ко-

правильним. Ного об· говореио на засіданні

ньо офОР~Ілеиl

СЛІДJ\МИ НАШИХ ВИСТУПІВ

сила

парторганІзацІі

раlоб'єднання

продавцевІ УІ но

на

ж я пода·в fit чистий бланк, офОРМИТИ його В. І. Ляхова вІдмовилася.

ся

цій

наведе

різних

ось я, людина вО-рІчного віку. ходпи місяць. ВіД' повІдь та ж сама. Ноли

господарчі това­

.

косарки­

ний чек продавець вlдпо­ вІ.nа. що Їх немає, поради­

друкарНі

ри збивали валки у , вели­

чезні копицІ, ІншІ тажили пІдсушене

наван­

иаук,

потреб

не

переУхали

машину.

працюють

агрегати

вісім

доцеит.

ми іх

вони

ко­

господарчих

ти

І

ланки

полковнlЦС у вІдставцІ, кандидат військових

Для

(на·

ТИШКО)

пішно

готовили

виявлену

міся­

ця. ПраціВНИКИ мебле130Го. О.

ність,

і

МАРНЕ ХОДІННЯ

було.

нуло всього півтора

чальник

чуйність

О. TPYXJ\H, вІйськовослужбовець.

зрОблеl'О замовлення, ми­

цеху

ність,

Випадково

що

lІІадати у Броварському !Побуткомбіна тІ. Після

цим

О. ГРУШКО,

меблів

ІНДИ'!Іlдуальними

мовленнями.

спасиБІ

мовникам.

року

стояли ми у черзІ на виго­

в

забезпе-

майстрам сервісу за уваж­

І ЯКІСНО товлення

зале­

Іншої.

На мІсцІ

гаря­

ОБСЛУГОВУЮТЬ? Велике

ШВИДКО півтора

ланка

чІткостІ

Високопродуктивну працю

ЯК ВАС

Влизько

кожна

жить вІд

не

тажену

тут

БІльше 20 ав­ тракторІв. УсІ

працювало томашин І

Олекеандр Іванович від­ за

зустрІли

спортуваннІ пров'яленої трави з поля постІйно зайнято 15-17 вантаж­ них автомобілів, + чимало тракторів з причепами. 20

го­

ланІ.

багато­

на великому

сарів. що працює за кІль­ ка кілометрів від мІсця закладання - сінажу, ми

корм о-

добре оснащений технlч· ними засобами. На тран­

іншу траншею.

повідає

По дорозІ до

трав.

Механізованиj%

ловний зоотехнік радгоспу імені Мічуріна О. І. Ще­ бетін. Сьогодні до ве­ чора в траншеї буде 2500 тонн маси. Ії закриємо. а траву

і

та однорічних

важких

розповідає

днів

доставляються

трави

чІ висококалорІйнІ й смач­ нІ обіди за дешевими цІ­ нами, а ІнодІ за Іх замов­ лениями - 1 полуднІ. Ад­ же робочий лІтнІй день довгий з сьомо! години раНКУ' до дев'ято! вечора.

траншеї 3000 тонн сінаж' ної маси з багаторічних

ущільнюючи

-

поле

тонн

2200

завдання:м:закладуть

пров'ялену тра.ву. Раз-по­ раз сюди під'їжджають автомобілІ, вантажені до­ рідною масою. -- Десятий день сіна­ жуємо,

Довёде­

перевиконано,

кілька

ляться

го­

вздовж

три

уже

через

зеленою

рухаються

впоперек

торік.

добув ники успішно справ­

масою, по якій безперерв­ но

ніж

план-

--

них,

3

бо ПОСТіЙНОПОIНфОРМОва~ ні про результати своєІ праці. Подбали ми І про побутове обслуговування кормозаготІвельникІв. У

но роботи на заготівлJ .сl­ нажу,

одна

І. Демен­

злаковІ

рІчнІ

застали,

за­

голова робіткому проф­ спІлки М. Г. Пономарен, ко привІз І повІсив тут

ферМою,

ще

тІй поклали у валки сІно­

стичного

ці.кою

працює

Неподалік вІд сlнажно!

свІтлюється

якихось пІвтора ста-двІстІ метрІв, розмІстилося де­ кІлька траншей, облицьо­ ваних залІзобетонними

130-

на

протилежного боку Семиполок, аж під

3

села

ликий щит, на якому ви­

органІзова­

при

ПостІйно

ра­

тут

траншеї

краще

тонн.

38

лаІШа косарів. Тут меха­ нІзатори М. П. Рашко,

конують боти.

значно

профспІлки.

він накосив трав коню­

й тимофіївки

нормІ

А. М. Пономаренко, В. О. Ісаєнко, О. В. Громак і В. С. Литвиненко, що ви­

ЗРАЗУ JR за t-вариНіНИ­

Вчора тонни

шини

їм твариннини товарно! ферми

-

робіткому

63.5

та Р. С. Войко, якІ трам­ бують масу тракторами С-І00 1 Т-74 з бульдозе­ рами. Велику допомогу подають молочно

цього.

Попереду в змаган­ ні йде механізатор Д. П. Малій, повІдомив голо­

-

водій трак­

М.

J\ле

ває, ІншІ косарІ не допус­

тора 1\-700 з райоб'єднан­ ня «СільгосптехнІка. В. М. Строй, радгоспнІ механізаторн

бригади.

простою транспорту не бу­

ОфОР~1Л'~Ю!:J

II:JA

:оа­

ззсобlШП нuочної ггі-

тзції. Вш((н:ання П;І!Х робіт РО3lЮЧI;еТЬСJ1 з 1 шшня 1973 РОЕ)'.

3

CliJp.


RYЛЬТАРМІJlЦІ -

ТРУДІВНИКАМ поЛІВ

ДРУЖБА НАДИХАЄ Дружба...

Вона

нади­

вище.. Потім почаВСJII концерт. Вірші, ПРИСВJllче­ Ні хлі60робам, і гуморес-

"ає на трудові звершен­ 'ня. дає крила для злету ~овим віршам, новелам,

ки прочитали Віктор іва­ ницький та Галииа Нузнє­ цова. Гаряче аплодували

пісням. Дружба ... Це елово

особливо

дороге

полів

і

мійців

близьке

й

для

працівникІв

ферм

та культар­

нашого

... На

присутні

овочевому

полі

шим

радгоспу «Жердівський. було багатолюдно. До трудівників завітали тури

та

гівлі. теплі

виконавцям.

ність, яка бере своІ вито­ ки з народних глибин, 1з

куль­

працівники

тор­

жайвороновоІ

Відверта розмова, слова подяки, щирі

врожайних же

.поради. Позаштатний лек­

пррсторlнl

нив.

вдячні

Вони ду­

культармійцям

за хороший концерт.

тор міськкому партії Ми­ хайло Тимофійович Полі­

На курортах [(риму щорок!{ відnочиl!..ають coi~ i тисяч трудящих s усіх кінців Радянського Союзу. До

їх послуг комфортабеЛЬНІ санатори, будинки відпочинку, пансіонати, турбази, готелі. На фото: готель ~Ялта». Фото Ю. Іллєика, О. Обуховського. {Фотохроні,ка PA.ТAYJ'. _________________________ _________________________

І. ШВАЧКО, громадський кореспон­

щук прочитав лекцію «Про міжнародне станодент. __ _________________________

і

МарН

Люблять труд~вники радгоспу .ЖердlВськиЙ. пісню, Ії чис;rоджерель­

господарства культармійці

районного будинку

спІвакам

Горбач, Ганні Фастовець, Наталці Векленко й іи­

району.

п

Київське теxиl1JВе учиmnце .N!

~

~

~--=.--~-------------------.

1'.00 19.30

ва базІ мотоциклетного завод)';

1

О ГОЛ О Ш У Є

прнйом учнІв ·наI978-1979 навчальнвй рІк

токарІв, фрезеруваЛЬВRRІв,

TaJlЬHHKIB, слюсарів мехаво-

CJlJOCaplb-реМОНТВ~lв,

CRJJaJl''' 'ьвих

сmoсарlв.llІструмен,

8.00 8.45 9.05 10.45 15.30

роБІт, електромонтерІв по експлу.

атацli промислових електроустаНIJJlОК, контролерІв верстатвих І слюсарвих po~ "

Строк навчання в технічно~ училищі на базІ 10 класів 10 місяців на базі 8 класів-2 роки. . ' Учні можуть одночасно Із спеціальністю одержати право водІя мото­

16.05

І

в учбових майстернях.

конкурсом,

на

навчання без відриву

товарнша

від вироб·

у

21.00 21.45 22.30

боти після закінчення училища. Час навчання в училищІ зараховується в

безперервний

тру довий

стаж.

Для вступу в училище ДО заяви на ім:я директора додаються такІ докуДокумент про освІту. Свідоцтво про вароджевви.

Ухати трамваями МІ, сМотоциклетниD

15 або тролейбусами М 16, 19, 23, 25 за.од •. Телефон: 79-98-25.

12.50

«Обличчя друзів>. Концерт. По закІнченнІ Новини. ПРОГРАМА )'Т К. т. Новини. 1(0нцерт «ЗакарпатськІ ві·

8.00 8.45 9.05,

літо>.

Для

дітеll.

«Сонячне

ко-·

13.20

К. т.

Я.

Штраус.

до зу­

16.25 16.55

Вистава. «)'країна БАМу.

Король

вальсу.

16.05

кому Сходу, Сибіру>. l(онцерт дитячої п,сні. «На допомогу аБІтурієн­

геодезичннх

Броварському ВВ}lобннчому управлінвІо водопро·

Броварському експернментальному

сlльгоспаерофото­

заводу

дослід·

Boro

нестандарт·

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТ Р І Б Н І: головний бухгалтер, Інженерн - геодези­ сти,

комунального

технІки - топографи. За довідками звертатися

за

адресою:

м. Бровари, вул. Жда­ нова, 5. ВІдділ кадрів.

Броварському ремонтному

ШИН0-

mexaHO-CRJJа·

дальиих роБІт, cmoeap-p~MoBTВRR

по

обладианRJO,

cmoсар-електрив,

елект,озварннRИ.

забезпе-

гуртожитк,9'М.

Звертатися за адре­ сою:м. Бровари, вул. Жовтнева, 42.

заводу

Телефон:

НА ПОСТІйНУ

18-1-85.

АдмlвІстрацlя.

РОБОТУ ПОТРІБНІ: начальнвк слюсарі, електромонтерв,

токарІ, мулярІ,

контролерн технІчного

вІддІлу

коитроmo,

лаборанти, робітники в цех сlЗОЛУl>, роБІтники до швво­

peMOHTHoro

спецІальностей: черговl слюсарІ на каналізаційнІ HaCQCHI станцІї І водопровІдні насоснІ станцІ'!,

цеху.

Звертатися за адре­ сою: м, Бровари, пром­

вузол, шиноремонтний завод, відділ кадрІв. АдмІністрац1и.

ка

стола

-

письмеинИком

МеДВЕД58ИМ

та lІого ге·

нацІонального

Канади Дня ності. Програма чення

До

свята

незалежтелеба-

19.00 1(. 19.30 1(. 20.45 К. 21.00 21.30

60-ріЧЧR

комсомолу.

творчість

.Ну

прем'Ера>.

т.

об-

сВісті>.

т. «Новини кіноекрана •• т. «На добраніч, Jl.1. тн! ••

«Час>.

«За

20.15 20,30 21.00 21.30

Вечірня

й

Про

народного

культу_

Юровоградської

19.00 19.40

Ленінського

Фільм

Гаilворонського

Будинку

Телефільм «l(рах інжен" ра Гаріна>. 4 серІя. 22.35 К. т. Чемпіонат СРСР' кінного спорту. По закl •• ченнІ к. т: Новиии. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

23.00

вашими

листами>.

Чемпіонат СРСР ків у воду.

Із стриб.

ка,ка.

«Київщина».

док.

фільми.

Телефільм сНаР01lжена революцІєю>. Фільм 4-1. Довідкова служба.

арти­

ста СРСР Jlауреата Леніи· ськоі IДержавноУ прем іІІ, ГеРОJl Соціа .. істичноі Пра·

Редактор

Є.

8.

Броварському молокозаводу

терміново потрІбні

НА ПОСТІйНУ

секретар-друкарка.

3

ФЕДЯИ.

.NR 16.

столярІв Із середньою осві­

-

роки) і верстаТИИКів по деревообробці

(строк на;в­

чання один рІк).

15

До училища приймаються ~ля навчання професіУ ст~лярів юнаки віком

рокі-в, ЯlQі закінчили

8

клаСІВ, а профес1У верстатниКlВ

-

юнаки і дів·

середню освіту.

Юнаки і дІвчата, які з?кLнчили середню школу, забезпечуються сти­ пендією в розмірі 30 крб. на мІсяць. Прийняті до училища юнаки 1 дівчата забезпечуються гуртожитком. Випускники училища направляються на роботу на підприємства м. Нfiєва.

Документи приймаються до До заяви додаються такі

25

серпня. - ПОЧАток занять

1 BepecHJt.

документи:

1. СвІдоцтво про освІту. 2. ДовІдка з мІсця проживаНИJl. 3. Довідка про народжении. 4. ДовІдка про стаи здоров'я. 5. 6 фотокарток 3 Х 4 см. 6. Характернстика з ШКО• . Адреса училища: 252013, КиІв-ІЗ, вуn. НиІвського ДОКу. Ухати трамваєм М 30 або ничного вокзалу до Печерського мосту, поїздом до станцlI Ботанічна.

Дер~ообробRа, З. ТериторlJ! тролейбусом М 10 від залІз­ а далі автобусом Н2 7 до кінця, ДнрекцlЯ.

РОБОТУ: cmocар, муляр,

Броварському районному вІддІлу на­ родної освіти на по­ СТіЙНу роботу потрібна

Училище готує квалІфікованих робlТВВКIв тою (строк навчання

тесли.

Звертатися за адре­ сою: м. Бровари. вул. Боженка, 5, молоко­ завод.

адре·

АдмlнlстрацlJII.

17.

Броварський заводобудlвняй комБІнат на постІйну роботу

ЗАПРОШУЄ: мовтажникІв залlаобетоВІІІІХ ковструхц1й 3-5 розрядів, електрозварввків 3-5 розрядІв, рlзворобоЧRX. Одинаки забезпечуються гуртожитком. Адмlиlстрацlи.

Колектив Літкі_ськоУ 4і .... ничноУ лІкарні з сумом по­ відомляє про смерть стар· шої медсестри ЮРЧЕНКО МаріТ Петрівни І .исловлЮе глибоке спl.­ ЧУТТІ рідним і близt.ким

dOKiilHOY. В СПРАВАХ ОВ'ЯВ

' _ 1 ~·я~~:~~Оllі ~,,~y: ДЗВОНІТЬ

~

:1"" -

хор

ласті.

Канади.

молодь!>. .Час>. «Завжди

І

фіJlЬМ.

Юнаки, які закінчили, 8 класі,в, перебувають на повному державному забезпеченні і по закінченні училища ОТРИlМують диплом про професію і

став­

сою: вул. Толстого,

з

«Веселі старти>. сНа будовах п'ятирІчки>. «Бригадний підряд>. Новини.

19.30

•.

ниil

друзІ>.

роями. §lіIlЬМ .КраПJlЯ в морі>. ~IIIBa& лауреат ВсеросlllChKoro "ОН курсу В. Кри. юнос:

До

Му

тури

1І0ГО

щаст". ' дCl

воз.'еднани. Радянського

1Ї.30 «Весела арена_. Дитяча циркова студія. 18.00 «Обережно: аЛКОГОJlі.м!-. 18.30 Співав чоловічий наР04районного

Гімнастика. «Баранкін та

18.00 18.15

до

річниці

Україною.

17.00

ПРОГРАМА' ЦТ

16.30 17.13

33

«Селекціо-

«Часо.

В.

«Шляхом

16.30

Закарпаття

те .. ефі"ьм

наР04Н ••

абіryрlев.

електрикн,

Нарбишева, буд. тел. 19-5-38. АдмІнІстрацІя.

крб. Адмlністрац1и.

за

КJlЮ" за-

ТеJlефільм «Народжена реВОЛlЦJ.lіЕЮ>. ФіJlЬМ 3. Довідкова СJlуЖба. ЧЕТВЕР, 29 ЧЕРВНЯ

9.38 10.40

21.00 21.30

«Де

.

оркестр

«На допомогу там>.

чата, які мають середню освіту.

Оплата праці від­ рядно-преміальна. Зверт.атися за адре­ сою: м. Бровари, вул.

105

Звертатися

Грае

інструментів;

16.00

тракторнст,

слюсарІ до аварій· ноУ бригадв по водо­ проводу І каналlзацlУ.

Броварській Госпрозрахунковій будІвельно монтажній дільниці на постІйну ро6оту потрібний бухгалтер розрахун­ кового

Соціалістичноі ПрацІ Л. А. Шкарапу. Телефільм, «Крах Інжеиера Гаріна>. 3 серія. 12.00 К. т. Для школярІ •. сП' •• та трудова ••

10.55

Київське середнє мІське професІйно - технІчне У1Jllлище ОГОЛОШУЄ ПРИйОМ УЧНІВ

вІддІлу

постачания,

«ЗолотІ Зіркн УкраУин •• Кінонарнс про ДОЯРJr1

О;Лицького плем.а.о)r.у ВОлинськоі областІ Геро.

нери>.

Реклама. Оголошення. Муз. фільм .Співав Мико-

роБІтники таких

ПОТРІБНІ:

чуються

18'.00 18.30

надІІІ ••

господарства

токарІ,

Одинаки

.Сільськогосподар с ь к и

фІльм

Док.

тиждень».

на постІйну роботу ПОТРІБНІ:

на постІйну роботу

cmoсарl

17.45

"інно-

Мра....

вlдно-каналlзаційного

обладиаиня

жень

Муз.

Зустріч

там·,

Вокально· хореографічннlІ ансамбль У дмуртіУ .Зан·

СРСР з

«l(иівськаорбіта>. повітний>

Дале­

гарі».

туту

Чемпіонат

ЛО».

17.10 Українському ФІлІа­ лу Всесоюзного Інсти­

12.30

23.05

ТелефІльм «Крах інжене· ра Гаріна>. 2 серія.

10.00 10.10

а

спорту. «Літературні "итання>. Вечірня казка.

в.

ського. ПРОГРАМА УТ К. т., Новиин. Для школярІ.. сСтарт.

го

РеспуБJlI"у

.Піонерське Концерт.

"

19.00

і. БреЖНЕва

зерунки».

10.45 11.20 11.45

ДовІдка з місця проживавви І, мІСЦІ! роботи 'батькІв. ДовІдка про став здоров'и (форма 288, дп ювaкlв форма 25-Ю). 5. Характервстика зІ шко•• 6. 6 фотокарточок 3х4. Заяви приймаються а 9 до 17 години. Адреса училища: м. КиІв, вул. До­ рогожицька. 6. ТехнІчне l.чилище м 1. пинки

ФIJlЬМ.

«Час».

10.00 10.15

менти:

1. 2. 3. 4.

Л.

Федеративну

ВЛКСМ.

"ОМСОМО Л .. С Ь

10.40

Німеччину.

ництва. при одержаннІ позитИ'Вних оцІнок на вступних екзаменах, а при вступ! на денне віддІлення вони приймаються без стажу обов'язковоІ ро­

6О-рl.....

цІ, диригеита

юність'. К; т. сНа 406ранl .. , дlти!.. 21.00 сЧас>. 21.38 Те .. ефl"ьм сКрах (юкеиера Гаріна>. 3 серlи. 22.35 К. ,т. ЧемпІонат СРСР 3 кінного спорту. По закінченні к. т. Ноnни. ПРОГРАМА, НА ОБЛАСТЬ

19.45 О. Бородіна, М. Мусорг· ' 20,15 20.30 ського. 21.00 19.35 Тираж «Спортлото>. 19.45 О. Скрябін. Сим фонічна 21.30 поема. 20.00 Док. телефІльм сНа Рей­ ні в _травнІ>. Про вІзит 21.45

Особи. якІ закінчили навча.н.ня в технІчному училищі на вІдмінно, за­

раховуються в ВУЗ поза

марш>.

концерт.

17.00 • Відгукніться, сурмачі-. 17.30 .Життя науки>. 18.00 Новини. 18.15 Сцени з опер М. Глінки,

В училище приймаються юнаки та дівчата з освІтою 8-10 класІв та звільнені з лав Радянсько'! АрмП. Учні училища забезпечуються стипен. дІєю: на базі 8 класів держзабезпечення, на базі І О К:ЛасіВ - 75 крб. ВІдмінники навчання одержують підвищену стипендію на 25 %. Крім того, учнІ одержують виплати 33% за р060ТИ. виконанІ ними в проД'есl на виробництві

кіноподорожеll_; телефІльм сШохрl·

«Зелениl!

цlв. До

1

20.45

.Час>. Гімнастика. Фільм «)'чите .. ь ••

.КJlуб Док.

Огреии....

К. т. «ВІстІ.. КОljцерт МО"04.Х викона.· «ТВОА

НИ».

цикла.

виробничого навчання

20.00

СЕРЕДА, 28 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ

па

19·3·і8,

-оО''о#о.u ..~с-=-.:о#с,,......,о..,g..:.о-~.,-=-.~ ..~.:о • .:>-u.:>-і-·~~,,.:о._ ..~_.:о-=-., '''..:.o-..:.o-~"c. -.и. -=--=-.,.,.:о,оио_ ... •• PeJLaKTopB -

--:НЕ>ВАЯ ЖИЗНЬ.

і Коммунистической партии

орг

6РО РСIІОГ8 горком.

)'КР, aHHЬJ, rop04СКОГО

райоввого І

Єоветов иар04ныI 4епутато. ' Кве.скоЙ области. Газета выодн., на украннском ЯЗЬІке.

НАША АДРЕClАI 255020, •.

8УЛ.

6РЕ>ВАРИ, КИТВСЬК8. і54,

ТЕЛЕФОНИ: редактора

і9-3·82; .аступиик.

і9-4-47;

вІ4пові48ЛЬНОГО секретаря, 81.11.41лу сІльського rocПО48РСТВВ, кор,еспов- І

4ента' місцевого ра410мовлення масовоТ робот., фотокореспондента

і9-3·18;

-

19·4-67

віlUlілі. ПOQмнCJlОВОcтl.

--.,g.#o Газет. ВIКОJlIТ,

0бсяг газетв

ФОР".f7 СПJАВJlа.

0.6

,rqfи:е;;с"'~в;:в;~;~~:..:.о-д~;а;;;""'~і-::::О~б";і;;;;:;;:;:;:"в~=ц--;:;;;;;;;~;{(:::К:~~~ri:~::К~~='~М~""~з-:::'Зі42~f1~6о.

99 номер 1978 рік  

99 номер 1978 рік

Advertisement