Page 1

СВЯТО БРАТЕРСТВА І ЄДНОСТІ

• І

.N.! 99 ( 4000) П'ЯТНИЦЯ

Дні літератури і мистецтва

20

Білоруської РСР в У країнські й РСР

ЧЕРВНЯ

1975 Ціва

2

Радісне свято

р.

зе:-.1лю Радянс ь к ої концертних за л ах,

коп.

клубах, будин к,а х к ультури

дять

ЗАСНОВАНА

Дні лі те р ат у ри

лу-

го

МІСЬКОJ І РАПОННОJ РАД ДЕПУТАТІВ . 11'РУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

'

МОНОЛІТНА ЄДНІСТЬ ПАРТІІ

І

НАРОД У

ПОВІДОМЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНО! ВИБОРЧО! HOMJCII' ПО ВИБОРАХ

ДО ВЕРХОВНОІ РАДИ УНРА!НСЬНО! РСР ДЕВ'ЯТОГО СИЛИНАНІ/Я

ПРО ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОІ РАДИ

15

Uентральна виборча комісія одержала від усіх окружних

виборчих комісій по

виборах до В ерховної Ради Української РСР остаточні дані про підсумки вибо-

рів у Верховну Раду Української РСР дев ' ятого скликання.

ЧЕРВНЯ

1975

і ми стец-

партійних голос ува.1 о

34 .158.402 ч о.'Іові ка, шо становить 99,97 п р оцент а в ід з аrа.1ьного

числа

вибор ці в,

які

в з я .1 н

участь У І'шборах. Пр оти го.10сув а.1 о 10.383 чо.1овіка, або 0,03 процента .

тання, зве рнут их до дор о г и х г о стей. член П о літбю ро ЦХ КПРС. пе рший сеІ> Рета р ЦК Нюша ртїі України В. В . Щ ербиuький в і дзначи в . що нин ішн є свято кул ьт ури двох б р а тн іх народів це ще один я с к равий вияв н еп орушної дружби і

і Прикарпатт я . Пе ре а трудя щи­ ШІ Ра;:~ян ськ о ї Укра їни в исту­ пл ять про віДн і тв орчі ко,1ект и­ 1 ви братньої р еспубліки . ві дб у­ д у ться сольн і н онnе р т и ма й с трів ~шстецт.в. авто рсьні звіти к ю!­ г. о з и тор:в і п ись:-.1 е нник і в. П ро дос ягнення кул ьт у ри білор усь­

у

сердеч н их

є;rності вс і х

::;: в.

словах

п риві-

р ад янських

торж ест в а

лен:н с ької

на -

ці о на.lьної п ол: т ик и п арт і ї .

На

уроч и с то му

''"'''''''

відк ритті

За nрикладом таращанцІв

новці високої політичної і трудової актявності радянських людей, nід знаком всенародної боротьби за вті.1ення в жит-

тя рішень XXIV з'їзду КПРС, за достро·

монол ітну

українського нар оду

згурто ваність

навкол о Ко ~t ун і с-

тичної партії Радянсь ко го Сою з у . Лі н і я партії, вироблена XXIV з'їздом, дістала

на виборах .всенародн у підтримк у .

кове виконанн11 завдань завершального року п'ятирічки, гідну зустріч XXV зїз-

Uентральна вибор-ч а ко місіп на пі.І ставі п ункту «Г» статті 38 « По.1ож е нн я

ду партії.

про вибори до Верх о в ної

Р ад и

У краї н-

ви с та вки ,

к : нофе-

(РАТАУ} .

,................

Микола Юр 'єв. При норлі сорок тонн він щодня вантажить на ав­ тюrашини по 80-85 тонн. Шо­ фе ри Іван і Ан:атмій дюбенют,

Михай.чо По.чяк ов . щодня перево­ зять з поля до тр аншеї по 25 - 27 тонн сі н ажної . маси nри завда нні ВіСі)ІНаЩЯТЬ . У тран~е ї н а кожну СІ. ВТО'ІІа­ шину nj)oв я.те ної конюшини роз­

продемонстрували торжество радян с ь Еої

демократії,

кн ижкова

с т и ваJ1Ь.

Закли к прац і в ниr; ів с і дьеько господа р ства Таращан ~ького раііону про ств орення півто рар ічного запас у к ор.\rів у 19 7 5 році го

борчого закону не надходило.

Виборча кампаніЯ проходила в обста-

і

UЦоб худоба була сита

обрані депутатами. Таким чином, виб ор и до Веоховної Ради УкраІнської РСР з новою сис1 ою

П р ичорно:-ю р' я

Трудовий ритм завершального * *

ції Української РСР і «Положення про зибори до Верховноі Ради Української РСР». Ніяких скарг про порушення ви-

Пол~ с ся,

''"''"'''''''''""''"•••••••••зе•"''"''"''"'•••••••••

кnвитих

~:країнської РСР »

ров 'я .

н а ро-~ кого народу р оз кажут ь худо жн :1

до Верховної Ра ди

aGco-

св ят о .

Маршрути брат ерств а про ля­ ж у т ь через Дон б а с і Прн;rн іn-

ній відповідності з вимогами Конститу-

оn.єрж ат1

рі в н ик оф іuій ної д ел е гац ії БР СР. сек рета р ЦК Кюшартії Б іл о русJї О . Т. Кузьмі н. Багать~а ц ік авюш nо:r іюш

письJІенн ик і в,

ти, що балотува.1ися,

В усіх 570 виборчих о кругах канди п. а-

секретар ЦК Комnартії Укра їни В. Ю. Ма .1 а нчук . Зі с:~пв юш вдячності з а теплий. щи р ий п ри·

бу;:! е наnовнене н инішнє

ве.1и ка гру·па

лютн у більшість голосі в і у ві дпо в і днос ті з статтею 93 « По.1ож е нн я пр о ви бор и

року

. прив: таЕ

По лі тбюро,

-

цj дані і встановила, що на всій територі-і республі ки вибори проведено в пов-

1975

в ч:~ ени

художник І в , к о~шозитор:в . к ін ематографістів, м ай стрів с r.;ен и .

Uентральна виборча комісія розглян ула

18 червнJІ

кан ди.::1ат

йо~1 до при су тн і х зв ерн у вся к е·

знайІUов гаряч у пі;~трІшку в ко ;rективі нашого р адо с пу. Баріши .1 и за ї о то вити гр у бих n ОР.\І і в 3800 ТОЮі, )' ТЮІ У 'III C.li - 25 00 тонн сінажу і 500 тонн сі на . Со-

На засіданні

дор огих госте й тепл о

булась зустріч ч ле ні в і к аюилат і в у ч:~ е ни П о.1ітб юро ЦК Ко:-.шартії Ук р аїни з .::1с ле г ац і єю Бі.1орусьн ої РСР, у ск :r а.:Іі якої

РОКУ

За кандидатів блоку кочуністів і б ез -

пис ь менни к и ,

теnлій, д ружн ій обс т а новuі ві д-

УКР АЇПСЬКОЇ РСР ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ

господарства,

д :ячІ ~шстецтва, вчені, пред· ст авники п а рті й них, радян· ськи х і гро :-.І ад ських орга ніза· цШ, воїни Р адянської Ар :-1ії ,

ськ:й РСР. 18 чер вня в Центрально:-.1 у Ко~ітетІ Ко~ша рт їі України в

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП У.І:Н'АНtИ

<< УК·

раїна>>, н уди зі б ралис ь пере;ІО· вик и промислов ост і і сільс м.: о·

тва Б:.1оруської РСР в Україн-

РОЦІ

1935

на І свята в Палаці нультури

України . В роб і тнич и х

нають задушевні б ілор ус ьк і п іс ні, танцюва льні мелод : ї. на тхненне nо е тичн е слово. 3 18 по 27 червня в ре спубліці п рохо -

ГАЗЕТА В

прийшло

-

тонн,

9300

з них

шість тис яч тон н спао ~ у. Всь ого І сівають відро со .чі.

Тра)ІОУЄ

сі·

буде за.гоrов:t ено 5300 тонн кор- І нажну ~!асу тракторист Сергій По­ чових один иц ь, що становити щ , н ю1арьов. Т ракт ор « С-100 » npa-

H,2

центн ера н а у~rовну

голо - І цює в три з:~~іни. Уже закладено

ВУ .

~-р ожа й nОР )І ОВИХ

КУ:'І Ь!УР н е ­

nер шу траншею 1500 тонн.

с інажної

м аси

М . ТРОХИМЕНКО ,

ПQГ аНИЙ . Т епер за І>.l цає )t О с і­ наж., На навант а женні сінажн о ї 'rаси с пt.lінн о п ра цює механ і з ат ор

головний

економіст

рад-

госпу << Заворицькнй>>.

Доглядаємо

картоплю

Український народ, як і народи всіх братніх республік нашої країни, в ході виборів продемонстрував свою моно.lіт-

ської РСР» зар еєструв ала обр а них депvтатів Верховноі Р ади Укр аїнсько\ р"ср по всіх виборчих округах.

Ще взюІІ\У, В!\:Jючившись У І вивізши на кожний гектар п'ятВс есоюзне соціа:rістичне з:ча- десят і бі.тьше тонн гною. Внеспи гання працівнИІ>ів сі.1ьськ ого також достатню кількість міне-

ністичної партії Радянського Союзу, од· ностаи" ну пt'дтримкv • 11 внут рt'ш ньоІ- t· зовнішньої політики, спрямованої на

рооництва

Батьківщини,

дев'ятого ск,1икання о б р а но 5ї0 деп vта• тів, в тому чис.1і робітникі в 1. ко.Г'госп нІ'·•'' ків - 287 чоловік, а бо 50,3 проuе н та, жінок 201, а б о 35,3 п роцен та. Cepe.:r

да.'ІьtіІе підвищення добробуту і культу-

обраних депутатів чл ени і канд и да ти з

ну єдність і згуртованість навколо Кому-

зміцнення

могутності

ри радянських людей.

До Верховної Ради УкраЇНС'hЕОЇ РСР

Uентральна ~иборча комісія впзначи. . б . В

члени КПРС становлять 69, J процента, безпартійні - 30,9 nроцента, молодь вt'ком до 30 рокt'в - 12,8 nроцента , 308

хавної Ради Українсько. і РСР дев'ятого

чоловt'к • або 54 проценти деп"татt ' в Вер ;

ла

остаточНІ

nшсумки

ск.ІJикання. У сnиски по республіці

ви

орtв

до

ер-

виборців в цілому

було внесено

чоловік, з н их взяло

34.170.966

участь у виборах

34.168.785 чоловік, або 99,99 проuента.

хавної Ради

Української РСР

обран о

вперше.

Центральна виборча комісія по виборах до Верховної Ради Української РСР

го:подарства . за збі;lьшення ви- І рааьних. Провеаи сортопоновленжа ві

ц тва

І

про;~уктів

продажу

де р- , ня: посадили Бартоn.тю високоур ожайних сортів Гатчинську,

росл и н н и-

і тварин н ицт ва,

м еханізо- Чар івницю та Столову-19 .

вз ні ланки пер ш ого ві;~ді.1n а р ад-

Механізовані ланки встановили

гос пу « Заюавниіі» о,,ексі я Яко- пильний дог.1яд за посівюtи . Уже

впча Ш епіть n а, Іва на

Л.читрови- четвертий раз

топ.чі.

Добитися такого

наших

супіщаних

урожаю землях

шn ідниками і хворо бами. На всіх

на 190 гектарах картопля має добне- рий вигляд.

:'Іегко. ТюІУ в першу чергу звернули увагу на удобр ення

ПJJІів,

бітників

-

106 'I0.1l.. а.бо 65 8 процента.

п ' ят ь

-

ста ха н овських

на д! >>. Пі д т аким д ев ізо~1

двад­ де­

п ра­

цюють нині т рудівн ик и Ж;~анов­ ськ ого о рден а Л е н і на Жовтне вої Рево.: щ ії

і о р ;r ена м ет алу р­

rx

г ійного заводу і ~н і 1,1л і ча . з о б ов'язання , <.. . в аЛене Цен т­ рал ьним

Ном ітет о м

Ко:vшарт і ї

України ,

п ередб ачає

ви роб и ти

пона д

100 пропентів виборців.

процента голосів.

~~~~AV~

«XXV з ' їзду НПРС

-

місто великої

п роJНІсл ов ості,

Іллічівці вже в ідкрили раху­ н ок н адn л анової прод укції. (РАТАУ).

соц іаліс ти чної

науки і культури. В діс ті 1/0 науков их середніх спе ц іальних нав ч альних закладів

за в ершального року

заклад ів , ІЗ вищ их і 2:1 6 теа трів. lФ оrохр оніка ТАРС).

На фото: стол иця Біл оруської РСР Аt істо-геро й М інс ьк. Сьогодні М інськ

пл а н

п'я тирічк и 1 ОО тисяч тонн агло­ ме рату , 49 т ис яч тонн чав уну, 57 тис яч тонн сталі . 55 тисяч тон н прокату, 2 т ис ячі тонн т руб

За кандидатів у депутати подано 99,93 процента голосів, проти

0,07

цять

Виконком Броварської міської Ради деnутатів трудящих по­ відомляє, що 15 червня 1975 року у виборах до Ниївської об· ласної 1 Бров арської мі ської Рад деnутатіа трудящих всього

Всього обрано до місцевих Рад депутатів Т<рудящих 161 де­ путат. або 100 процентів. Серед обраних деnутатів 75 жінок. або 46,6 процента, чолq в іків 86, або 53,4 процента, членів і кандидатів у члени НПРС - 87 чоловік. або 54 проценти, ро­

М.. КИСІЛЬ,

бригадир рільничої бригади. РИТМ ШЛІЧІВЦІВ

Про підсумки виборів до місцевих Рад депутатів трудящих по місту Бровари

-

кар-

ча ПІеппьnа зобов язалися ви ро- не утворила~я корка на поверхні стити на кожно)ІУ ге ктарі закріn- грунту, проводюІо міжрядний .1еної пдощі 180 центнерів кар- о ороопок картопді, боремося з

8VМ.8Z--~~~~~~gz~~~~мg&Z8a~------~~--zgaии~~AV=~~~~//~A.r~/~~A.?~~~~~~~/~~OZ?Z

взяJІО участь

оброб.чяємо

ча О.1іИ~ика та Іва~а ОнисюІови-1 топлю. Після рясних дощів, щоб


Повідомлення міської виборчої комісії по виборах до Броварської міської Ради депутатів трудящих Міська виборча

комі·сія

no-

Ра;:tи

кої

трудящих

;:(епутатів

15 червня 1975 року взяло участь 100 процентів виборців, яких <<за»

серед

депутати по;1ано <<проти>>

сів,

. кан;1идатів в 99,92% голов ~е-

кан;J;идатів

0,08% голосІв. пvтати подано 156 ;1епутатів. Всього обрано 73, чолоСєре;J; них жінок 83. Членів і канди;1авік:в -

84 чолот:в в члени НПРС 104 чоловівіка, робітників -

г АИДАН Василь Іванович

-

заво;1у пластмас.

ЛОХОВ Во.1оди:~шр Пет.рович місЬJ{кому

перший се·к.ретар

-

ЛНСМ У•країни. Омелян.івна СОШНО Ганна шиноремонтного машиніст заводу.

к.ранівник

ремонтно-механіч-

цегельно·го заводу. ОХРІМЕІ-ІНО Григорій

Іванович НОМАР Григорій заступник голови виконкому

-

Лі;:~;ія Сrеnанівна

ного заводу. НОРЯЧНО Наталія Василівсанітарка дитячої лікарна ні. НОШОВА Ольга Іванівна контролер ВТН ремонтно-механічного заводу. МикоЛУКЯНОВА Тетяна Заліського оператор лаївна -

НоГалина пресуваль.ниця

ДОВГАЛІОН стянтинівна

ГОРЧИЦЯ

-

охорони.

шофер позавідомчої

Ми-

електрозварник

колайович

Ради.

міської

ка.

mнного заводу.

металургії.

nорошкової

заводу

ві;J;О~ІЛЯЄ, ЩО у виборах до мі·СЬ-

СПМН-503. НОСЕННОВА

депутатів Рци До :\!іської трудяпшх обрані такі товариШі:

ПОЛІЩУК Володимир ма.кмуляр ПМН-8. с.имович -

директор завоГаврилович ду порошкової ХJеталургії. РУБАН Ніна ДХІитрівна ма.1яр РБ~'-4. БОй.КО Андрій Олексійович

- на•чальни"' виробничого упводооаналізаційносо равління господарства. ВИХРЕННО Ганна Микитівверстатниця шиноремонтна -

воду електротехвиробів. ІваЮДИЦЬ.КА Валентина фабрики бригадир нівна верхнього дитячого 1'рикотажу. МиІВАНИЦЬНИй Віктор

- голова виконко:\Іу міської Ради. Васильович ХОПТІй Петро завідуючий міськВНО ПРО.КОПЧУН Іван Ісакович - елеюремонтер nозавідомчої охорони. Ма'КсиКРИНУНОВ Едуард комісар військовий мович міськрайвійськкомату. МихайлівГУТНИ.К Онеана

Михайло ОЛЕ.КСІЄННО начальник Лук'янович ЖЕН N~ 1. Борисович ГОРБОБ Сергій шино·ремонтного електри<к заводу. ЧУМА ЧЕН КО Микола Дмит­ контролер ВТН заво­ рович дУ холодильників. Федорович ЛОБНО Гео.ргій - директор універмагу райепо­

Олексій

БОЛЬШЕЧЕННО

начальник РБУ-4. МИРОНЕЦЬ Тю1ара Ностян-

-

фабрики швачка тинівна верхнього дитячого трикотажу. Анастасія ШЕРШНЄВА заводу контролер Іванівна nорошкової металургії. ГУСЄВ Василь Серг:йович nечо.вий заводу порошкової ме. талургії. НОЗЛОБА Наталія Д:\ІИТРІВкухар ресторану <<Проліна сок.,.

-

СУМІН Вячеслав Семенович шофер райоб'єднання «Сіль-

rосптехніка>>.

Г А ШТО В

Михай-

Гриторій

слюсар заводу порошлович Еової металургії. ФедоМикола НІНОЛАЄВ диреюор змішторгу. рович БАЛАБАИ Надія Іванівна

оздоблюнач

-

фабри-

меб.1евої

ІваБЛИЗНЮН Олександр вальцювальник шинсr нович ре~1онтного заводу. МУТИЛО Анатолій Григорасекретар партбюро завович дУ пласт~~ ас.

-

ното комбінату. ПОДОЛЬНИНОВ Іван Федобригадир такедажнирович ків завадобудівного КО<Мбінату. ЖЕБЕЛЬ

;воду порошкової :.1ета.1ургії. ВаспльоГРИЩЕННО Іван вич

-

с.1юсар

порош-

заводу

ко вої металургії. НАРПУХА Ос1ьга - роб:тниuя заводу

Петр:вна

порошко-

вої ~IeTi!.'lynr'ї

МихайлоЮрій СОНОЛОВ перший Cl'hpeтdp .\І,сь!\вич КОХІУ І;оХІпартїі України.

Іванівна

НАПЛЯ О.'Іьга

газівник заводу порошкової метал,·иії. ФЕСЮН Ольга ОлеІн:ан;J;рівстарший продавець з~1ішна -

'!оргу. J30РОННЕВИЧ Світ.1ана Во-

ло;ш:vшрівна, Л:\ІН-15. ПЛЯШЕЧ.КО

д а б о р ан т

Зінаїда

Фе.::~о-

вич

мас. ПОЧИНОН

ївна

-

МихайСЕНЧУН Валентина приймальниця побутдівна ко:\Іб:нату.

пластмас. Світлана ВасиБОТІНОВА заводу ливарниця лівна

ГАЛИЧ Микола Михайлович заводу неконтродер ВТ.К стандартного комунального об-

пласт:\Іас.

ладнання.

-

ЗАСТАВЕННО Неля Михайста.рший продавець малівна газинv N'g 19.

на

математики СШ

- учителька .J\"g 5.

-

ЛЕВІН Олексан;т,р Борисович директор СШ ,N'g 1. ІваЧМІЛЕННО Валентина

нівні! зано:~у.

Петрів-

ТЕПЛЮН Катерина

n.родавець магазину

5.

.NQ

ЯНОВЕН.КО ТаХІара Ан.:~ріївлабо•рант заводу порошкона -

· вої ~1еталургії.

РАПУТА Олександра Іванів- кондуктор АТП 09034. АнОлександра БОЖУН

дріївна -

Олексіївна

Лідія

ПРУДНА

прий:.Іальниця молоно-

БАБІй Ва.1ентин Степ;J.нович старший продавець змішна слюсар-монтажник торгу. РОМАНОВСЬНА Тетяні! Фе-; СПМК,3RО.

1

заводу І

мета,1урп1.

Станіслав НОВАЛЕННО заступник Костянтинович начальника райвід;J;ілу внутрішніх справ.

електрик автобаДавидович зи .1\:'Q 2. НОВАЛЕННО .Катерина Феомашиніст дозатора досіївна шиноремонтного заво.:~у. СемеТРУБНИ.КОВ Віктор nnп~"~"" ~-·~-,р:в занович водабудівного комбінату. .J.~ b.l:"ltiA Вас:И.Jь ьvрисович слюсар-сантехнік ЖЕН-1. СІР.КОВ Юрій Пав.'Іович ГО"~""'1ННй архітеюор міста. ПитшоІВАНЕН.КО Петро головний інЖенер відд\вич будівництва капітального лу

партко:~Іісії го:юва панович при міськко:\Іі Номпартії України. ГЕРАЩЕННО .Катерина Мистарший продавець юпівна з~w:шторгу. ГЕРАСИМЕННО Во.1одюшр е.1екбригадир РоХІанович ремонтно-механічного триків заводу. Po:;taДАНИЛЕННО Софія робітниця заводу будінівна вельних виробів. ФедороКУЧЕР О.'Іександр асфальтобевиконроб вич -

доріана

СЕРДЕЧНИИ

Анатолій Сте-

3 KOfO

У 1942 році, після опубліку­ :вання на сторінках << Нрасноа р­ знаменитої правдьІ» мейской пер­ nое:\Іи «Василь Тьоркін»,

О. Т. Твардавського допомогти їм познайомитися з героєм тво­

му Rо:\Іпартії України.

заводу

панувальниця

порошковоІ

бійці і І<оманди­ ші її читачі ри Західного фронту попросили

транспортним відділом міськко-

Минола-

Марина

ВОЛИНЕЦЬ Іван Тарасович виробничо-технача.1ьник управління н'чного обласного ;зв'язкv.

Ан:~р'й

У

.

СВИРИ,J; Олександра

п;вна

-

заступни.к

пошуках «натури»

секретар міськкому

худож-

хоркою,

приготувався

Василем Глотовим. Це була са- сав з В. Глотова.

створити

графічний

б:йuя» до художника О. Верей­ сьного. Той погодився.

2

стор.

Q

Но~шартії

Відтоді

минуло більш як ЗО

Ус:vrіхнений,І років. Сибіряк

життєрадісний. одухотворений, Здається, він щойно зняв з еепіт з чола і, бе скатку, витер діставши з кишені кисет з ма-

Q

розпові­

з фронто­ дати чергову історію вого життя. армії» Портрет <<улюбленця Василя Тьоркіна художник пи­

ме та людина, яка потрібна бу-

портрет героя своєї «книги про

головного

Унраїнн. ФедоНУJІИ.КОВ Валентпн електеспяр заводу роrшч тротехнн~юб'в. .КОРОТЕННО ОлеІ!{сій Петронача.:тьника заступник вич електрозаводу виробництва техвироб'в. Іванівна ГОГУН l\Іарія відділенням ~Ііським керуюча ДерЖбv.нку. БІЛОНІНЬ Павло Панасович - голова виконко:\Іу районної Ради. СУБОТОВСЬНА Ганна Хари-

від­ 4Добре, постараюся», nовів автор. І звернувся з nро­

художникові.

радоспу імені Ю·рова.

СОЛОМ.КО Андрій Андрійо-

вич

за·відуючий відділом ксr

-

госпо;J;арства.

мунального

·глАДИШЕВСЬ.КИй А<Ж?ЛЬд

Петрович

Василь Глотов

став, за виразо:vr поета, «займа­ справами». тися суто мирними змі­ Він переїхав на Україну, нив автомат воїна на перо журНОВЕ

ЖИТТЯ

Q

м1ськ-

інстрУ'ктор

-

рай-

санітарка

міськлікарні. ТРУБА РаУса Василівна лаборант Центра.1ьної дослідноУ

осіменіння станції штучного сільськогосподарсь.ких тварин. ОлекРаїса СТЕПАНОВА

за­

Миколаї~на

РУНОВА Лідія

в'язальниця фабрики

-

нього дитячого трикотажу. РИДВАН

Натеряна

маляр-штукатур

на -

верх­

Василів-

ПМ.К-7

тресту «Броварисільбуд•.

ФедоСАЛФЕТНИ.К На,дІя кому Ноwпартії України. рівна - оператор райоб'єдиан­ .КУЗУБ Любов Панасівна верстатниця заводУ холодttль- ня «СільгосптехнІка:~>.

ХОЛОДЬ.КО Марія Іванівна Qле1{сан- ст1 ропальник УПТН тресту куха,р комбінату rpo- «Броварисільбуд:о>.

ниёJ.JіЕШ.КО Галина дрівна -

МОРОЗОВА Ольга Петрівна

мадського харчувания

ЯЛОВІЦИНА Тамара Мар- - голова нарсуду. ПІНЧУН Володи:\ІИР Микошвачка побут·комб:наківна ту.ГРИЦЕННО Валентина мИ- лайович - черговий по станції Бровари. об МІЩЕННО Ольга Трохимівп утзакрійник хайлівна ц к д р · ко:vІбінату. а ни ь ого р 00 !ТНИЦЯ Ми- на МИХАйЛОВ михайло хай.1ович - нача~ьник Бровар- РБJr·хотний Д:\Іитро Іванович сь.кої групи УНБ облвикоmю- - елеюрик заводу холодильників. І С .... му. ваТЗ.tt:слав ТУРОВЕЦЬ заводу кокільник нович

«Торгмаш>>. НИРІИ Раїса

Іван:вна

техвиробів.

Володи:\Іир

АМАНЖОЛОБ

шляхбуд>>.

САХНО

еJЗектро-

заводу

складальниця

машиніст ав:.о-

тресту

«.КИІв-

Володимир

Бoprn::o-

НИРИЧЕН.КО Лідія АндріїБна - водій електронавантажу-

вача заводу холодильників. ШВЕЦЬ Володимир Григоро-

вич -

.

шофер Центральної до-

.

...

..

слІдНоl станцн штучного ОС!:\Іе-

сільськотоспода.рських

ніння

тварин.

.

ІСЬ.КО .Катерина Володими· - верстатниця заводу

РlВНа

холодильників.

Людмила МА.КСИМЕННО - апаратник заводу пластінженер-технолоr маКіолоч.ко ·Микола Микола- Павлівна йович _ завідуючий загаль- заводу електротехвиробів.

місь-

ню1 відділо:\1 виконкому кої Ради.

МАНАРЧУ.К Олександр Ан-

дрійович

-

автокра-

машиніст

ДИШЛІОН Ядвига Юльянів- ну СПМ.К-509 тресту «БроварІJсільбуд». '' 4 с маляр РБ "- · на е'}>гіївТИТАРЧУН Любов ЗВЕЗДІНА Тетяна Сергіївна

-

на

лінар-окуліст.

веретатиnця заводу холо-

-

ПЕТРЕННО Ганна Григорівмоетопоїзда робітниця на -

дильників. БЕЗЛЮДА Неоніла Павлівна.

Лю;J;мила Іванівзаводу складальниця на електротехвироб:в.

додильників. ОленХАЛЕЦЬНИИ Петро директор дослідсанд·рович -

пог.оловний інженер ївна бутко:\Іб:нату. ФЕДЯй Євлаи Наумович

НЕСТЕРЕН.КО Микола Миначальник постійно· китович nоїзда будівельного діючого

No R14. - ПЕІІЬ.КОВА

Ан;:tрі-

ШЕПЕЛЬ Валентина

газети

редактор міськрайонної «!·Іове ЖИТТЯ>>.

Анатолій

ЛЕМПІЦЬНИИ

Григорович

заступник дирек-

-

тора заводу нестандартного ко-

мунального обладнання. Федорович ДВОРНИН Іван

- голова міського комітету народного контролю ПавлоПОЛТАВЕЦЬ Юрій прокурор міста Бровари.

вич -

-

електрозварниця

заводу.

но-експериментального

м

2.

CQUQЛEHuQ М на

хо-

заводу

-

п

п

машиніст

л

·.

го буд:вельного поїзда

БІЛОЦЬНИй

рович

...

арJя ·"'-ндрнв-

постійно.:tіючо­

N2 2.

Леонід

Пет-

наладчик заводу холо-

-

дильників. АГАПОВ Іван Гриторович директор заводу «Торгмаш». РАТУШНИfІ Іван Іванович

ДІТЮВСЬКИй. Іван Дем'я-~- коваль за!!О.:!У «-r:оргмаш~> .. ЗАРИЦЬНА МарІя НестерJВначальник райвуз.'!а нович ливарниця заводу «Торrна зв'язку. . Федо- маш~>. ПО}НИВІЛОВ Леонід ВаснВОЛОЩУ.К !\атерина контори начальник рович брига;щр мал,ярів залівна << Броварига:>>>.

М:АРЧЕН.КО Микола С>меляелектромонтажник нович підприотства зв'язну. КириБУЛЬБА Олександ·Р дослідно-екшофер лович спери:vтентального заво;:~у. ПавПРОХОРЧУ.К Віталій директор АТП 09034. .10вич -

Володимир МУЗИЧЕННО управмашиніст Дмитрович -

ління механізації будівництва. САВА Микола Іванович начальник ПМ.К-15. ЛАСТОЧЮН лодимирович

О.1ександр ВоАТП водій

09034.

МАЛЮВАЛИ ТЬОІ>І\ІІІА

і дивізіях ник провів у полках багато днів, поки, нарешті, не зустрівся з 29-річним офіцером Радянської Армії. фрон-·овиком

ла

Пи.1и-

лінаря рай:ІІісг,к,:тікарні. МихайНІНОЛЕННО Борис шофер антабази N'2 2. лоnич ШЕ:ІЕСТ Лідія Ісаківна -

ру, так би мовити. в обличчя.

ханням

ради

Степанівна верхв'язальниця фабрики нього дитячого трикотажу_ Нирилович Микола ФЕСІН промисловсr завідуючий

Миколаївна

буJіЕН(1ГО К(l\Ібінату.

СНАРЖЕВСЬЮ·Ій

міської

голова

-

заводу пласт-

роб:тни~.~

;щзув<~льниця заво.:~о-

-

Валенттr-3.

НР АС'НОЖОН

Носиnі·внв -

штампувальниця RУЗЬМЕННО В.і·ра :FІосиnів- сіївна бригадир свиновідгодівлі воду «Торrмаш>>. на -

вич

Васильо-

Миколайсr держа.виий

ЖУНОВИЧ Ілля головний вич санлікар.

-завідуючий :\Ііськфінвідділо:\1.

Миксr ~профсnілок ЛИНОВА Валентина ПОМАЗОН Ніна контролер-приймальлаївна ник заводу пластмас. TRA ЧЕН НО Леонід Вікторакеруючий трестом «Брович варисільбуд>>.

ПРОЦЕНИО Озtекса·И.!nІ Аншофер меха-нічних тонович майстерень.

Нурбайавич навантажувача

ТУРПІТНО Василь

заводу.

09034.

БАГНІОН Валентина Яківна секретар вико.нкому міської Ради. СОБЧУН Петро Степанович

ремонтнсr

--::

рівна -

елек-

заводу

електрик

-

Семенсr

-

Прокопсr

Микола

директор

вич

Леонід

тротехвироб:в.

заводобу дів-

кранівниця

Лідія ГОР ДА · БОЛЬШАНОБА Тетяна Макпресувальниця за- пресувальниця -

сюІівна

вич

СНВОРОН Наталія Вікторів-

заводу

заточник

ж.ивспі.71КИ. ДЕСЯТНИ.К

кранівниця заводу зап,ізсr на бетонних вИJробі·в. на

Олександра складальниця за-

-

хайлович <!Торг:\ІаШ».

ного заводу. ПАВЛЕНКО Леонід Іванович

механічного

ки.

Олексіївна

Іванович

САЗОНОВ Микола

АТІ!

!!tORJtYКТO-p

тонівна

вІдоме

наліста Як кореспон;Іент. газе­ тяр об'їздив десятки міст і сіл нашої республіки. В. Глотов наі статей писав б<Ігато нарисів пnо лісорубів, вівчарів. доярок. трактористів вик виявив

Надишній фронто­ себе

як

здібний

поет, майстер перекладів творів украінсших ську

авторів

на

росій·

мову.

В. Глотова часто заnрошують П'ятниця,

20

тинівна ду. МЕХЕД

Валеноператор хлібазаво-

Петро

Лукич

го.спрозрахунковСJго

шофер

БМУ. ВЕЛИЧНО

Іван

.Кири,1ОВИ'1

водій комбінату них підприємств.

-

комуналь-

Гриrо·роБУРЛАНА Віктор республіr;андире·ктор вич матеріально-технічської бази ного постачання Іванович Іван ЖАБНО військовослужбовець.

до себе

НевІдоме про

вo;J;v «Торгмаш». ЗВОЛЬСЬНА Галина

в

гості робітники. кол­

госпники. воїни-прикор:юнники, студентська чеnвонІ слІ~опити. весело, моло:1ь. З ним завжди ЗаВЖJН UiiO!RO.

Час не стер з об.1иччя Васи:тя Івановича

ха рактерну

,, тьоркін­

ську» усм:шк:v. Незважаючи на він. він. як і ран:ше бадьорий, това­ енергійний. як і rншІше. риський. любить гостре сл:вuе. Живе В. І. Глотов у Львові. брав він У сорон четвертому участь у ЙОГО fJИ.1ROЛf'HHI. (Нор. РАТАУ}.

червня

1975

року.


Повідомлення районної виборчої комісії про результати виборів до районної Ради •

депутатІв На виборах,

що

відбуJmсл-·

ПОДОЛЬСЬНА

червня 197.5 року, взяло участь в голосуванні 100 про-

Петрівна ський виборчий

15

:центів виборців. до

районної

трудящих

За кандидатів

Ради

робітниця радгосnу <<Великоди-

депутатів

проголосувало

Олекс.андра

Великодимерокруг NQ 17,

мерський>>.

ГРЯЗЄВ

99,99

Анатолій

Дмитро-

процента, проти - 0,01 про- вич - Гоголівський вибо.рчий цента виборців. округ ,NQ 18, ди·ре.ктор радтосnу В районну Раду обрано 91 «Гоголівський>>. деnутат: чоловіків 47, або БА ЧУРІН Григорій Саво52 проценти, жінок - 44, або вич - Гоголівський виборчий 48 процентів. членів НПР<? ок,руг NQ 19, голова виконкому

46, або 50,3 процента,

роб1тни- 1 Гоголівсьної сільської Ради.

ків 59, або 67 процентів. До районної Ради депутатів

МИШНОРІЗ Ностянтин Івано.вич Гоголівський: виборчий

1

трудящих обрані такі то~ариші: РИЖЕННО Євфрос~юя Ва-

округ NQ 20. бригадир Гоголівсьного філіалу райnобуткомбісилівна Бобрицькии вибор- нату. чий ОКіруг NQ 1, доярка радгосГОНТАРУН Неля йосипівпу «Бобрицький». на Гоголівський виборчий окЦИБА Матуона Мироні.вна руг N 2 21, доярка радосnу <<ГОБобрицькии виборчин округ М 2, робітниця радгоспу <<Бобрицький». МІСЮРА Михайл~ Гриторович Богданінsькии виборчий округ N2 3, раионнии прокурор.

NQ 22,

-

ської стрічкаткацької фабрики.

-

V

ЛИХОГОД Ол~на Григорівна Богданівськии виборчий ок-

голіRсьний>>. ЛИТОШ ІІадія Іванівна

Гоголівський виборчий округ бригадир Гого:Іівської стрічкаткацької фабрики. ЗІНЧЕННО Ольга Іванівна Гоголівсьний виборчий округ NQ 23, бригадир Гоголів-

руг М 4, бригадир Богданів-~ ЛИСЕННО Володимир Петської ПТФ. рович Гоголівський вибо,рБІЛА В~лентИ}Іа ДмитІJівна чий округ м 24, тракторист

руг М

тру дящих

35, голова

селищної дящих.

викoillio:vJy

Ради депутатів

тру-

СВІТЕЦЬНИй Валерій

Ва-

сильоrзич

-

борчий округ

Налитянський

NQ 36.

-

Плосківсь1<ий

вибор>Іий ок-

руг М 54, директор <<Плосківський'->.

НОРОТЕН:І·Ю

ви-

лаївна

директор

-

чий округ

Ольга

госпу ім. Мічуріна. ШУНДИН Донія·

Мико-

Плоск!вський

доярка

NQ 55,

чи!:і округ М 7~ роб!тtшк рад-

радгоспу

-

вибор-

округ

рад-

-

БАТSЧНО Ганна Іллівна Налитявський виборчий округ

голова виконкому гребеької сільської Ради.

NQ 38, оператор радгоспу «На-

литянсьний>>. ГАЛАГАН Василь Васильович Нняжицький виборчий онруг J-.2 39, бригадир радгоспу ім. Юрова.

СЛУЦЕННО Любов Пантелей:.!:онівна Княжицький виборчий округ ,N'g 40, пташниця Ниївської nтахофабрики. ПАНЧЕН НО Натернна Антонівна Княжицький виборчий округ N2 41, бригадир радгосnу

ім. Щорса. НАЛЮЖНИй Михайло

Єв-

генавич Нняжицьний виборчий округ NQ 42, директор радгоспу ім. Що.рса.

ЖЕЛЕВСЬНА Наталія Анто­ нівна Семиnолківський виборчий округ NQ 75, продавець Се:-.шnолківського радгоспробкоопу. ОРЛОВСЬНА Галина Юхи-

Погребський виборчий округ мівна По-

.J\11> 57,

Требухівський вибор-

чий округ NQ 76, бригадир радгоспу <<Требухівський>>.

МИХАйЛЕННО Ганна Григорівна Пухівський вибо·рчий округ NQ 58. робітниця радгоспу «Пухівський». НОВRАСИНСЬНИй Володимир Олексійович Пухівський

НОВБАСИНСЬНА Раїса Іванівна Требухівський виборчий округ .N2 77, робітниця радгос11у <<ТребухівсьниЙ>>. СИЗОНЕННО Софія Іванівна Требухівський виборчий

виборчий ок,руг NQ 59, директор райпобуткомбінату.

НИЧНАР Ганна

виборчий

NQ 74, оператор Семипол-

ківської ПТФ.

Налитянсько·го ко:'v!бікор:v~ового госпу «Плосківський'->. заводу. СЕРГІЄННО Микола ОлекЗАГЛЯН Валентина Нузь- сійович Погребський вибормівна Налитянськиіі вибор- чий округ NQ 56, секретар чий округ NQ 37, опе.ратор рад- міськко:vІу Номпартії Укрєїни. гослу-комбінату «Нали тя нНЕГОДА Іван Михайлович

сьІшіі>>.

Федорівна

Се:v~иполківський

округ М 78, робітниця радгоспу <<Требухівський».

Григорівна

ЄЩЕННО Олександр Іванович Требухівський виборчий округ ,N'Q 79, завідуючий оргвідділо:~~~ міськкому Компартії України. ПАВЛЕННО Леонід Івано-

- Пухівський вибо.рчий ооруг NQ 60, робітниця Броварської

птахофабрики. ОПАНАСЕННО Марія Дмитрівна Рожнівський виборчий округ ,N'g 61, доярка Рожнів- о вич Требухівський виборчий ського відділка радгоспу «Літ- 'І округ Ng 80. голова виконко:v~у ківський». трудя. міської Ради депутатів 1 ДОВГОДЬНО Надія Нири- щих. ·

Богдаювськии виборчин ок- радго.спv <<Гоголівський>>. ОЛЕНСЕННО Микола Федо- лівна - Рожнівський виборчий І ВОВА Володимир Микитов~ ,pyr NQ, 5, робітниця радrоспу ЩАБЕЛЬНИИ Василь й оси- то вич Княжицький виборчий округ ,N'Q 62, бригадир радгоспу І Требухівський виборчий о кім. До.ку~шєва. павич Жердівський вибор- округ NQ 43, шофер радгосnу «Літк:всІ,кИЙ>>. І руг М 81, директор радгоспу САНІОН Лев Якович Бо·r- чий округ NQ 25 застуnник го- ім. Щорса. ГУЗ!й Софія Григор:вна - і «Требухівський>>. данів.сьний

~.ибоr;>_чи~

округ

лови вИконкому' райради деnу-

CAJ.\tiCOHEHHO Ніна Дмит- Руднявський виборчий округ 1 ЛИТВИНЕН НО Микола lвaНрасилівський ви-І NQ 63, продавець промислового 1 нович - Троєщинський виборІГНАТЬЄВА Галина Миро- борчий округ NQ 44, ланкова мага:шну села Рудні. 1 чий округ N2 82, бригадир рад· нівна _ Жердівський виборчий ,радгоспу <<Нрасилівсь·КИЙ». НОЗАН Д:v~итро Григорович Ігоспу ім. Юрова. округ NQ 26 , бригадир радгосnу. ХОРЛІНОВ Онтябр Іванович - Руднявський виборчий округ І СИДОРЕНКО Тетяна ХарНРАВЧУН Стеnан Данилович Нраси.1інський виборчий ок- N2 64, нача.11>ник райвідділу ламnіївна Троєщинський ви· _ ЗаворицЬІкий виборчий ок- руг NQ 45, завідуючий райвід- внутрішніх сnрав. 1 борчий онург Ng 83, доярка руг м 2 7, голова районного ділом народної освіти. ~І-ПОВНО Натерина Стеnа-І Троєщинського відділка радгос· народного суду. МУШИНСЬНА Ганна Іванів- нівна Руднянський виборчий ny i:v1. Юрова МУЗИЧНО І Г на Нрасилівсьний вибор- округ N2 65, робітниця плем-~ ЧОРНОСТАН Іван Феодосійо· ванu ригоро- чий округ N2 46, доярка рад- птахазаводу «Рудня>>. вич Троєщинський виборчий вич - Заворицькии виборчий госпу «Нрасилівський». ·І СОНОЛОВ Юрій Михайлович округ М_ 84, бригадир Тр~єщи~округ ;N'Q 28,v бригадир радгоспу .. ПОГИБ~ ~юд:..ш~а АнатолІ- _ Ру,сан:вський виборчий О!'РУГ 1 ського вІддlЛІ\а радгоспу ІМ. Hl· <<ЗаворицькюІ». lВНа Л.тювськии виборчий .1\"Q 66, перший секретар м 1ськ- 1 рова. . БАНЖУЛА Степан ІвановІ{Ч округ NQ 47, продавець Лпкш- і ко:>~Іу Но:v~партії України. НИРИЛЕННО Те:!яна Іван. Jв- За·ворицький вибо·рчий округ ського радгосnробкооnу. 1 МЕ nЬНИН Басил й сипа- 1 на Троєщинсьнии виборчий 0 NQ 29, завідуючий сільrосnвідБОГДАНОВ Пилип Степана. ' . vь округ NQ 85, робітниця Троє. ділом місьіКкому Номпа,ртії Ук- вич Літківський виборчий І вич - Русаншськии виборчий І щин.ського відділка радгоспу раїни. округ NQ 48, дире,ктор радгоспу~~ округ М 67 · начальник ц~х~ І ім. Юрова.

NQ _6, керуючи_и раиоб єднанням татів трудящих. «СІ~ьгосп'l'еJСюка».

. СЛОБОДЯНІОН Ольга

ювна

V-

V

Іва-

ВелиіКодимерсьн~и ви-

борчин окруr

робІтниця

Ng 7.

радгосnу.

.

СИДОРЕННО ГригорІЙ Іва; нович " Великодимерськии

виборчин округ

радгоспу.

М 8,

шофер

ФЕДУН Дмитро Ілліч - Великоди:v~ерський виборчий ок:руг NQ 9. електрик радгосnу. БАЗИР Надія Давидівна -

Великодимерський виборчий ок-

рівна

pyr NQ 10, ланкова радгоспу. МАСЛЮНОВ Іван Романович - Великодимерський виборчий о:круг NQ 11, зав. райфінвіддіЧИЖИН Олександр Михайло- «Літківський>>. т~ариннуцтва радгоспу «Р:Уса лом. вич Зази'І1ський виборчий ПРИМАН Галина Володи- ювсьнии'->. 1 БЕЗСМЕРТНА Пара.сковія округ N 2 ЗО, директор радгоспу мирівна - Літківський виборСОЛОІ~Шй т.~тя~а Фе~о·р,вн_а Семенівна " Вели.кодимер- ім. Юрова. чий округ N.\> 49, доярка радгос-~· - Русаювськии виоорчии округ ський виборчин округ NQ 12, СЕЛИН Євдокія Тихонівна пу «Літ·ківський>>. ~Q 68 · ~оярка радгоспу «Русаnродавець радгосnробкоо~у. . _ Зазюіський виборчий округ ПРОНОПЕННО Михайло І ювсьІШИ'->. НУТОВИй Іван ~ндр,иови~ NQ Зl, робітниця радгоспу іме- Михайлович - Літківський виСАМОйЛ~ННО .Василь Іва- Великодн:v~ерськии ви~?·РЧИ~ ні Юрова борчий округ J-.2 50, секретаронович .. СвJТНfЬl!lвський ви,;округ .]'{~ 13,. г~_лова раионноІ КУЗЬМИН Олександр Івано- парткому радгоспу <<Літків-~ борчин ~круг .!~Q _69, . головини nланово1 ком~сн. вич _ Налинівський виборчий ський'->. шкар раионно1 ЛІ~арю. . . ТОВСТЕННО Галина . '!'ихо- округ N 2 32 , тракторист радЛИСЕННО Володимир Юхи-' ~ЕМЕ?ЕС НадІя Іваювна ювна ..- Великодимерсг.н~и ви- госпу « Краси.lівський>>. мо вич - Літочкіrзський вибор-! С_!Jпильювський виборчий округ борчин округ Ng 14, робпниця · • чий округ .N2 51, бригадир рад-~.N; 70, трактористка радгоспу

І

СИДОРЕННО Світлана

Іва-

І нівна -

Троєщинський виборчий округ .N2 86, доярка Троє-

щинського

відділка

'І ім. Юрова.

радгоспу

РІЗАНЕННО Ностянтин Артемович Троєшинський виборчий о:круг .N'Q 87, секретар 'І райвиконно:v~у. ТОВСТЕННО Сергій Ілліч Шевченківсь,кий виборчий онруг NQ 88, заступник голови

1 райвиконно;о.Jу. радгоспу <<Великодимерськнй». _:ri~\BJIEHI\0 Вал~нтина Ми- госпу <<Літкіrзський>>. «Зоря». ЛИЛИН Микола Петрович НАЛА ЧОВ Анатолій Івано- ханленна На.:,тиювсь~ий виНОСНО Станіслан Сергійович 'І ТИЩЕННО Ольга Іванівна ІПевченківський виборчий окрут вич Великоднмерський ви- бо.рчии округ .J\g ?З, оригадир - Монрєщью1іі вибор<шй округ І Світильвівський виборчий N2 89, слюсар радгоспу «Боб-

борчий округ J-.2 15, нача.1ьни.к цеху тваринництва радгоспу

«ВеликодюІерсьrшй'>. НОЗ!й Микола Нузишч Ве:rикодимерський виборчий округ Nq 16, занідуючий відділо:~~~ пропаганди і агітаu'ї :v~іськко:v~у Ко:І1партїі України.

радгоспу <<Нрасилшськии». БУйВОЛ Наталія Федорівна

Налитянс;,кий виборчий онруг N~ 34, оператор радгоспуко:vrбінату «Налитянський'-> i:v1eні 50-річчя СРСР. ТАВЛУН Василь Степанович - Налитявський виборчий ок-

-

.І\і2 52, інструктор ві:{;:rілу про-. округ J-.2 71, робітниця радгоспу паганди і агітації мicьrtкo:vJy І «Зоря>>.

ПРОЧ ... ТА.ЙТЕ-'

~- · "

У

Пе­

переддень ЗО-річчя

ремоги

над

радянського

фашизмом

книгарень

«Золоті

на

народу

полицях

з'явилася

ворота

ннига

пере:ІІОГИ>>.*)

Цю нa:JRY "тає перше опn­ відання, в~1іщене в зб:рці,

пам'ять

про

вШну,

nрони­

0.1еІ\Сан;:~ра НорнШчука. Ннига й складається з таких

зує

оповідань та у ри RКів з тно­ рів, азторами яких є відо­ мі радянські українські

пристрастю і nалкою лю­ бов'ю патріота до ср,ого на­ роду, ненавистю до його во­ рогів.

читача,

чи

чи

юнака,

то

до­

великою

Твори для книги нідібра­ ні таким чином, щоб, nро­

У творах розпnнідається про Велику Вітчизняну вій­ ну, про мужність і героїз:ІІІ радянських людей дорос­ лих і дітей у боротьбі проти гітлерівських зRгар6ників. 0.1ександр Довженко

читавши

її,

перед

яскраво

nостала

подвигу

радянської

незламність

її

читачем

вся

велич

люДини,

морального

духу, віри у торжество тієї справи, заради якої вони не шкодуnали життя. І в той

*) Золот; ворота пере~1оги. Збjрник. Оповідання. Н., <<Ве­ се.:сша >>. 1В7 4. п·ятниця,

серце

рослого,

nисьменники.

же

роя

20

~ 5 Р 'ЧИ~ 15'111if W'.Тh".D.O'НUA"'.U.D.ТUU.U.МVA21A

Іраклія дання

"ЗОЛОТІ BOPOTf\ ПЕРЕМОГИ" і Юрій ЗбанаЦЬІШЙ, о.,ек­ сандр Нопиленко і Василь Нозаченко. Андрій Головко і Олесь Гончар, Михайло Нанюна і Василь Большак - ТВіР КОЖНОГО :з НИХ, ЯК і

час

у

долі

книги

червня

1975

кожного

відбилась

рщtу.

ге­

доля

Михайлі.в-

Ко:v~партії Украіни. ГРАМАН Надія Федорівна на Шевчент-;івсІ--l{ИЙ впборТЕП.ПЮК Євгенія Андріївна Се:v~иполнівський виборчий чий округ М 90, бригадир за· Мокрецьний виборчиіІ оІ\-~ округ N1> 72, робітниця радгосnу салзаводу радгоспу «Ьобрируг N~ 53, донрна радгоспу «За- i:v1. Мічуріна. цький». плавний». НРАВЕЦЬ Віктор СергійоГОРОХОВ Георгій АнтоноВОЛОХА Петро Феодосійович. вич Се:v~ипо.1ківський вибо·р- 1 вич військовослужбовець.

lfUAYH//H//Н"Н"//////////..oY./N'AVAV///AW"/N'H/HH/U".U//.D.ТAW"Н"HHAW"/O"..ш"UACIYAW'AVH//H///.N7/N/U/...W.UН"U/.U//..uo"AVAW"AV07.U.UA'ZU"N.ULAI

~1.1Ю.КНJ1ГУ

рицький». НОШОВА Марія

всього

нашого

народу

в

ро­

ки

війни. Ось ЧОМу З ТаJШМ ХRИЛІО­ ВаННЯМ й сьогодні читається опоrзідання Олександра Дов­ женка «Ніч перед боє~І>>, написане ще в 1942 році. Ні, ве як мончазні спідки героїзму минулого поста­ ють Герой Радянського Сою­ зу КОl\Іандир Петро Колодуб, дід Платон Півторак та ііо­ го тов а раш Савка. їхні об­ рази й сьогодні надихають ~юлодих на патріотичні ЗRер­

шення в ім'я рідної Вітчиз­ ни. Не можна не нанести слін Нолодуба, які могли б стати епіграфом книгИ:

<<Пройдуть

літа,

загоятьсR

рани. приорються ворожі кладовища, забудуться по­ жарища і многії події по­ nлутаються

в

сивих

головах

НОВЕ

од

частих

творяться але

сnогадів уже

одне

в

і

nере­

оnовідання,

зостанеться

не­

змінним, вірним і незабут­ нім високе і благородне nочуття товариства і брат­ ства всіх юнаків, що розби­ ли і стерли з лиця землі

фашистське божевілля». Твори, що увійшли до книги, написані і в грізні

дні воєнного лихоліт~я. і у важкий nовоєнний час, і сьогодні, коли уже трид­ цять років торжествує мир.

Мосашвілі з оnові­ Андрія Головка

«Дружба», написаного у 1924 році, і мужність соро­ ка червонофлотців. роз­ стріляних гітлерівцями, але нескорених, з оповідання

Василя

Нозаченка

сорок»,

час,

ші

і

відвага

Мовчана,

війни

сонце»,

також

ім'я

все

новими

і

ноними фактами, думками. Незабутніми сторіннами вимальовуються

nодвигу

мів

ЖИТТЯ

і

постаті

Семена

у

цьому

побрати­

Гончаренка

та

роки Івана

Василя сходить

наnисаному

ВітчизюІ

славу

й

Ножний, моги»,

здобули

утвердили

книгу

nовнюється

наш

Гри­

у наш ча'с, і багатьох інших. Всі вони своїми справами в

ром

до­

у

nодвиг

Сусаніна, з твору Большака <<Сонце,

можність.

збагачується,

який

було

у

піонера

повторив

Тема народного подвигу не­ вичерпна. І з кожним тво­ вона

«іх

написаному

хто

«3ол(>ті наче

nрочР!тає

ворота

сам

стає

пере­ учас­

ником

легендарних подій:, у творах, і заnи­ себе: а зміг би я так,

оnисаних

тає

як

їй

неnере­

вони?' І. ЗАМЛИНСЬКИП.

3

стор.


ПRОГРАМА

17.5!1

І •

J...~L

18.00 18.30

І

_l

,

19.00 9.00 Програма

передач.

9.05

День

донора

«

хреста

Л.

( с'ОЛОва

разо,ІІ

лrкцій,

18.1.5 К. т.

фрикційних вщюбів

_

Колонн<?го

В. В. Га-~

передач.

Р.

О.

М.

цеху

1

.

811 (~'І'Н H;-t, ..

Укr?їні.

НА

М.

Зарудний..

пройшли виступи Київська-\

т.

режисер

ЗаслаАськші.

учні

та

шкіл ,wіста

· задоео.zеннял

адресу:~ ~

Музична

~виставу

у будинку

,, заводу «Top . '.ttatю>. '

j

(

КРАЩИМ-ПРЕМІ'І'

\ \

~

соломи, в лісі та під рання врожаю. Добре

~ д. уальне

І'

1

\

1

час зби- '

\ організупали інdиві- \ д . навчання гро.на ськ:,

~Інструктори

у селах

Ди,черці -

Великш

1

Нолоdи,Ішр /Jетро- \ АUЧ Забережний. tf Літках -

) Ро.чан Микитович ·Козел, у се- ї ~ лищі Калиті - Євфросинія Ва- І сuлівна А!атвієнко. П резиdія , .

Ю\'ТТЄВИКИ шофери, '

с.'Іюсарі по шин.

!

11

М. СОЛUВЕИ,

~

го.ТІова райради

вільного

добро-

протипожеж-

ного товариства.

'

ре,tонту

f\

ма-'

і адресу: ·

на

Бровари, вул. 146. .

Ниївсьr:а і · '~

Адміністрація

а

~

Q

....,. ..

«Золота

кос-

т.

т.

КИТНОГО

ВОГНЮ».

22.50

Вечірні

новини.

вопІНК».

програма

18.05 18.45

Інфор-

«Час»).

новини,

-

ПРОГРАМА афіша. нашо

(Доне,іьк). му Телеунівrрситет. ров'я•

Ф

з'їз

ду

З

«

рогссі-2). Концерт

ДсржавRого

І

сРанко-

го

фільм

«Пам'ять

сДень

sa

Є. ФЕДЯИ.

........

-..."..--.._.--~----...--.......--....-..

)

ансамблю

Управлінню

!~

телефільм Білоруськотелебачення «І с!\1 іх. j біда».

Музичний

виnуск

·

15 ..50 Художній

116.30

конструктор~.

Редактор

f!O·

і.тіьnів).

(Л~нінrрад).

ОБЛАСТЬ

Музичний фі.н.м Білоруськоrо те.!'Іебачення «Пісні Ігоря ЛуЧевка»

танпю Бі.ІІоруської РСР, 15.20 «~а злобінським методом.:.,

nрограма.

НА

JlHЄ'M» .•

повелось:.,

КПРС

бJІа· пере·

афіша.

Інформаuіііний

20.45

21.00

акультет

XXV

«Башта

Програма

К. т. Д.пя дітей. «Сонечко•. Документа.пьний фільм сГОJІОВ· ний

По

програма

УТ

Р.оду

Наша

IR.PO

Поято-

(21.00

травня.

9

(Заnо-

дач.

«Екран молодих». «Телеестаф<'та «Комспмо.'lьські зорі». (На Дніл~

14.45

фі.'Іьм

ПРОГРАМА

•Го.r1убий

(O.lleca).

республіки•.

«На добраніч, діти!• Програма «Час». (М.).

анти-

«Очевилне-неймсвірне».

від

Білорусько­

раліо.

ріжжя).

Новини.

13.15 Назус;річ

ЦТ

по

ре:~1онтv і \

сер-

механізаціУ

будівництва

тресту

<<У кррадrоспспецбуд~

НА РОБОТУ llUTPIБlti: машиністи

еr:скаватора,

машиністи буль::~озера, машиністи агрегатів забивання папь.

для

\

І.

... р;знии

oop:v,·чок

; виробів.

11

>

1

сережок, \

Броварськомv

.

вташдприємству

та ш.

Дрібний

реVІонт

водії для роботи

! \\ І1

І\І

і

11

тажних автомашинах, слюсарі-авторемонтниІ\Н,

посаду манстра,

\

газоелектрозварник,

~

слю.сарі-сантехніки, ~ манетер по nостачанню,

~

~

адресу: ... рова ри, вул. ова- 20 , \~буд. 30. Телефон N2 19-5-38. Адміністрація. 1

\

"

Звертатися Б

на

Н

,._.,..,~~.с-.-~.,<С"..:+.О

...

б

1 ~1 житко~ ·

ДЛЯ ~.~ПРАВЛЕННЯ НА l:lAЦIOHAPHE

Київський

х::

нсшети на чотири мі.спя.

За

За

на

::~овідкаVІи

адресу:

м.

довідІшмн

ПОТРІБНІ: головні бухгалтери;

рова ри, ~

раи~спожнвсn1'лки.

~ :'!-;;;;:~--;-;;;~~;;~-;:~~.

і кондук- \ ::

Броварський комбінат

11

громадського харчування

::

ЮНАКІВ 1 ДІВЧАТ .

гурта-\ 11

ПРОВОДИТЬ НАБІР

11

11 з освпою

8-10

класів

звертатися

для роботи в ПМК

звертатися Б

11 11 1111 1 1

11

заступники

головних бух­

галтерів;

інженерн-будівельни:ки на посаду начальнн:ків дільниць, ви:конробів, 1найстрів та іН­ женерів виробничих відділів; інженери-механіки механіків.

-

НА ПОСТІйНУ J:'ОБОТУ

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

\

::-

ІІ 11

для !І16~~

КУХАРІВ, КОНДИТЕРІВ, Строк ОФІЦІАНТІВ. навчання - 2

11

і:іа

(. роки. комірни:к тарного складу, ~~ :1 Звертатися на адресу: ІІ експедитори, Іі м. Бровари, вул. Київська, 148. ::

вантажники, :кухарі всіх ро;;р.ндів офіціанти, вн:конроб, буфетники,

касири,

.ТІоточникн,

:кухонні робітННК{І, учні до кухарів,

учні І<асирів. Адміністрація. ~-

--·.w.w...--· -·-..--.·-БРОВАРСЬКОl\'ІУ

ЗМІШТОРГУ ... на постІнну ро б оту ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

продавці

І

:

~

t робіТНИКИ ПО перенесеННЮ \

• вантажів. : \ Звертатися на адресу: 1. \ f .. • м. Бровари, вул. Ниївсьна, ~138. · ~ Адміністрація.

,!

""..

,.~

1, 11

ф ормувального 11

Промкомбінат

!!2!!1!!!!!

!І!!!!

райспоживспілки

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: РОБІТНИКІВ (чоловіків і жі· нок) у цех безалкогольних наnоїв на літній сезон на 3-4 мі·

сяці;

на

ПІДЛІТКІ

скорочену зміну -

В 16 -18 років; робітників по ре.монту торговоі тари,

комірників,

секретаря·

бухгаJпера-касира,

викон.роба,

друкарку,

агента-експедитора,

· · ·tнжене· економtста, .1а б оранта,

ра-техно.1ога швейного виробництва, інженера-технолога

харчових

продуктів,

майстра

них напоїв, майстра

тарного

по

виро б ництву

цеху.

б езалкого.ль·

адресу: 3вертатися 11 вул. Богунська­ 11 м Б забезпечуються 11 · рова ри, Адміністрація. го, 22. І гуртожитком. 11 11 Звертатися на адресу: l'v!i- 11 - - - - - - - ...,..."... .._'іі>.., Б рова ри, промвузол. 11 сто у а б "' 41 120 іІ І Педагогічний колектив Богданів11 х ти авто усами J~g , 11 <<Дарниця» до н:ін- 11 ської середньої школи висловлює 11•• від метро .. б співчуття вчительці В. п. Хоменкn :; цево1 зупинк!~. а о електрич- 1111 ~.. привод.У тяжкої втрати - смерті 11 матер• 11 1•1 :кою до станцн Бровари. ВЛАСОВОТ 11 Адміністраці.я. 'І векJІи Онисимівни. на

1

1 1

1

~---------------· -....,.•,...,_..,·-··~ __.-.. . . . . .. ,.··---ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііїііііііїіііііі8't ,. .,....................,-... ......-""4....,._.________________ ......_.....

· - · · · · - · - · · · - · · · - ·...

.c-~.."...,."z#.",..,...::t"'...";?~~~".,.:r-.,.

начальник

цеху. Оди•нани

продовольчої'

групИ товарів,

!І Адміністрація. 11 оіііііііі;;;іііііііііііііііііі;;;;;;;;;;;;;;;;ііііі;;;;;;;;;;;;;;..• • '!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!~~.!!!!'!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'І :: БРОВАРСЬКОМУ J1 11 ЗАВОД0БУДІВНОМУ :: 11 11 КОМБІНАТУ 1111 11 на постійну роботу потрібні: !І . начальник nланового . від-;: д1лу з практичним досБlдом 11 роботи; 11 старший інженер техніки 11

безпеки:

ПО·

Звертатися н" адресу: VІ. Бровари, вуд. Київсь­ ка, 170. Адміністрація.

ІІ училище на такі спеціальності: 11

1

на

· саду

~ !!!!!!! :::::~~11 нКа~равлення фна .• навча~ня у ;1 Броварському комбінату &; иtвське про есшно-кутнарне 11 ~ !!!!!!!

!

Тресту <<Броварисільбуд>>

кооперат~вннй

Київське торгове профтехучюшще.

1

громадсь:кого харчування

~

І

техні:кум,

1

1І\

розкла-І

шжко:

• ~·~--

помічций інститут,

\ \

Адміністрація.

приналежністю); t ноюпосуд,. допоl'v!іжне

~на адресу: м. Бровари. вул. ~ Кнївсь:ка, 146. Адміністрація. І

НАВЧАННЯ: у Львівський торгово-еко-

1

,-------------~·-----.

,•

~

Водії автобусів

газ_ова І

! стоn;~:{~~ ;:{Л~ор~свтJо~~:::r~н~! !, стоянк.?ю д.::~я· човнів, розби- f ти свш на:нет.

1 "' акумуляторнюt, 1 В'.'Л. Ниївська, 149, відділ • ·' Мlднн:к-пая.ТІьни:к третього 1І •~, ка -rрів райспоживспілки. 1 " · n • ятого р озрядш, 1· Іlравління

1

-----------------~·-------

"'

;

~

НАБИРАЄ АБІТУРІЄНТІВ

:

\тори за езпечуються

~

'- :каналізаційного господарства' ' НА ПОСТПlНУ РОБОТУ ' \ ПОТРІБНІ: ~ L. інженери чи техніки на 1

1

них холо;щ_льник,

~плитка, два шжка з постІль-І

Прарв:J~;:ж:!с~~~~~ької

1

право- {

• водопроюдно-

! (у

.1------------ ------' •даш,не

~

на ван-

ПРОКАТУ БУДИНОЧКІВ І НАМЕТІВ

1

матеріально-\

АдміністраЦія.

\

~ ~~

.09034

на березі Десни

ВІДКРИТА БАЗА

_,

(виробничого облі:ку.

комірник ск.'Іаду запасних 1

І о~·:~инок поб,·ту, (ІІ-і-і по-~ (верх), юве.1:рна майстерня. 11 !і АдмінІстрація. \

• управшнню

бухгалтера

~ другого\ класІв, \ кондунтори автобусів, ~

\

\

Звертатися на адресу:\ ~· Бровари. вул. Гагар:на, \

\

~

'•t

побутко;нбінаті в с. Літки

1 1 ~

,

ЗАПРОШУЄ:

~

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ~ ПОТРІБНІ 1 водії !fершого

та інших ювелJ.РlІІ'Х 1 '1\-

~J:\Іеншєння і збіль- 1 ше~ня обручальних перснів \

! ~

ремонт

,

7

Адміністрація.

\

---~ І ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ Броварсь:ка меблева фабри:ка \ До послуг відnочиваючих: ~ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ \ бу;щночки для відпочинку І \

~

сдюсар-автоелектрик.

майстри~

Адміністрація.

"'·'· kрова. 32. \ 1-97-20. \

Адміністрація.

1

РОЗМОТЧИК ПАПЕРУ

\ ·------- ~ ' \

\ \ \

·

,~~ .,._".._..,..~~ ...,.."...:;1"~'f//i?'-.?-.~ •

... . , •

Мультфільм

ланах

та.

і

20.45 21.00

'.==-~=~--=:=-=-~ ~.,.~ •со...-..,.....-.- .. .-.-,...- . .,

0

Звертатися

J'\2

1

. " завщуючин господарством. d · ._ Прийняті на роботу забез-' · ' ~ оо.шсного ооровtльн.ого проти,. пожежного товариства наго- \ 1•1 ще печуються житловою. пло- ~ d .. а п·n ГО И 1 ро и.ш tx гроиювtнщ пре,Іtія.чи. • ю з .•• ь в :vrи умовами. ~ 1

т.

те.'Іrбачсння

«На

л опа».

11.515 Наша

!12.45

BJ;:{OVІ рооотн).

~'t. ~~диться У присутності замов- 1~ ника.

керога·'

повоr.Jитис·ь з во-'не.І' ~ , о~r·ля сіна,

К.

консерваторі]'

го

21.30 Художній

вітчизняної

монавтики».

12.00 «Так

Звертатн.сл~ ·-на., а~ресу: \

"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _._._....,.___ 30Jt, ~раскою, газом, розпалю- ,~ ' \ вати t топити neчt та грубки. \ Броварсь:кому виробничому~

\

МІ-t~"Т<'.~.п~

оператор: в на .1іЧИ.:JhНі ~~ашт~.'рІНсІІІ,к(обІrаJ_но;;сшво,·тою:J бчуи·хг.::rао.сl-- ~~ с

~

nровоюІть такі роботи: .. .

1

~ всеобуч труdящих прави.1ал 1 пожежної бrзпекu. Цю роботу ~~

\

•Сторінки

ВеАСJІер. (Харкfа). •Bkтf~.

Дні літератури і мистецтва БІЛО• руської РСР на Укра'інf. ВИ· ступ оіі'еднаного хору Білорусь­

20.30

земля:..

т.

сПроrрама

в дії•. Наші прем'єри. А. «Засідка•. Тслевистава. Інформаційна програма

кої

ця».

~- Бров<-~рн_.

1

1

\ вилt,но користуватися

за.rtізна

т. Концерт.

закін•Існні

жовтого І . t

розрядів,

~

н.'rно- ~

І{ва.ТІіфlковані

у Броварах і селах району~~ організивана інdивіс!уальний

провоdять гро;.tадські інструк~ тори. Вони напчають, як пра-

шу~

обс,1уго!іуванню обчис.:і;". ~ вальних ~1ашин V і VI~

~· ~ ,е,;,:ефон

ЛІРНИХ ВИРОБІВ.

культури '\

О. l:ИНИЦЬКИИ.

К.

рення

пошта»,

робітників

Асі\

подивилися цю

19.00 19.30

кінострічки .:о. Худож«Путівка 8 життя».

фільм

ЖИТТІ!.

миру

17.30

матері.:о,

НА ПОСТПІНУ РОБОТУ: ~ ~ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

КОМБІНАТ ПРИйМАЄ ·ЗА- 1

.

театру '

Броварів із

cCepue

\ '

Толсто-' ~ (

••..•••-•••-·•-·..--....... · - · - · - ---~-~ - - ----------~ БРОВ ..... "РСЬКИй ПО БУТ- 1(

художник \

Майже

ній

19.15 1(.

ЧЕРRНЯ

21

~ис~о~r~~~~::. «~а~:~:а~~ц тебі~ ~. І ~овв~~~~~~л::н;~~:~! ~ а:;~:~~~нік. В.

«Іду

«Поrа

Новини.

Jn.зo К.

«Незабутні

1R.l5 К.

'"""

.'Тttстя». ТелЕ''_\И<:тнва. т .. Дні лп.сратури

~.n~ Програч~ nс>р<'Л.<lЧ, 9.<'.-. К. т. ГІмнастика. H.Zfl

Теленарис

мацНІна

ПРОГРЛМд

'

вул.

:11.

і

ДІ'І'еП

М. Едлінський

18.00

ОБЛАСТЬ фільм

1і.ОО Міжнародне

'""'е· життя».

передач.

· СУБОТЛ.

програ-

чого і ж:ночоrо одягу оббивачі ::~верей '

і

У вщерть псреповнrно}.t_ц за-\

~ здійснrш

17.30

Б і-

(ВІ-

дне:"'»

го жшочого п.1аття, швачки верхнього чолові- ~

.

111 го театру юного гляdа'Ш, ак- 1 1 тс;ри якою привезлu школяр5а,ІІ .1 •І

·

ч::~стини

мнсн·нт"'а

решту

'

швачки по пг

1. о-

новини,

електрики,

•~ і

\

\ цtкаву виставу за rzое.иою

і

""

РСР

21.00 К.

хул.ож-

· слюсарі-сантечт' .. "

донор.

1 лі •І

(()л('r_а).

літгратурно'і

JІЇТЕ"р<1туnи

художн111

всю

серія). К. т. • По му>еях і виставочних залах:., «Скарби Дрезденської га~ лереї». ( ПерРдача друга),

«Така

17.00

Ве.•нкого .~еа~РУ оnори т" fіа•сту. 23.30 ІнфпрмашинИІ% випуск «День за

ПОБУТКОМБІНАТУ

і

l:IJlbЧ~HtiO,

Д.JІИ

респубдіки»,

Відкриття

(4

16.45 І<.

(М.).

•На

К. т. •Пошта пр01рами «Здоров'я». 1!5.15 К. т. Сnіває €. Колесник. (Ки1'в). 15,45 К. т. Документальний те.ІJефільм

·~ Б•.•ору~'"'" РСР на Ук~.•<ні. БІзе~ЩсдрІ_н. «Kt~PM<'H-ct-rІІTa» · Вистава БІлоруськпго держ~он<>со

і НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ,., ПОТРІБНІ· !

Котляр. порошківці стали донораВ.

118.50

~ .._ a;-.r; ііі.~ -Б-Р•О•В·А-Р••СЬ••КО••М•У••••-~

( \

22 ми вперше.

.ІJанах

17.)jfi Hrtшa афіша. 18.00 Документа.ІІьниИ

(Пере-

Адміністрація.

ї

та

14.45

діти!»

•Час»,

ПРОГРЛМА

загублєннА •

на

Г>ровари, го, 17.

свою\

залізних

«На

ва

Звертатися

грає у~

В. Різаненко

танці•.

Художні~

про

-

VI..

І ~~~~:~~:

порашків

Програма

концерт. Передача зІ 9.:ю «Дітям про звір~:п"'. з~лу Будинку спілок. 10.00 «Для вас, fіатьки~.

ма

волейбол, теніс, кров робітники

мист('нтва

.з.ef')Ja.nиc). По закін•!':"ttні нечірн 1· новини, nрогр.~·•а п"-. •дач.

серія).

закІнченНІ

І

бадмін·rон.

дітям.

-

По

енергй. бере участь у спортив- ~ НсодноразоАо здавали

А

бухгалтер і касир.

Почесний донор СРСР Г. М. \ 1 ~ Гаштон здав кров 31 ра.>. Гри-\ · горій Михайловuч .wає від.ніннс · здоров'я і, нс:шажаючи на те,\ що став «двічі дідусем» (має і двох онуків), він повен сил і добре

і

\

~

~ них змаганнях,

літератури

«Вісті».

Баrато~ер!Аний фільм

~Б~~~~м~~ ,~ .. .---.------------~ \~-Б"!'Р. о.. в~А----~~-;~~І:,_Рн~.І-сь-..к!!і!І!!'Іи~( ~ РАйОННОМУ ВІДДІЛУ Брова~ська райс·нна. НАРОДНОУ ОСВІТИ машиношчнльна станщя ~-----------..--..-------..--~-на р~боН>І~Й~іново ~ ЗАШ~ОШУЄ ~ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ r-........;;~;a~c~~o~y •• "

цеху'

норам~

•.

Дні

пporprtмa

""

пісні

Мо(ради». багатосерійного

22.li> Естраднии

стру.Іtентального цеху ( началь- \ НИ!{ А. О. Бахолдін). 15 чоло-\ вtк 3 цього колективу ста.ш iJo- .

.

телефіJІьм

«Загадки та віп.гадки:..

(4

т.

Днів

21.00 Інформаuійн::t nрограма «Час.:.. 21.30 К. т. «ІІаші сусіди».

Високц організованість і еві-\ іJо,чість 'виявили працівнttки ін- ( .

Інформанійна

кати»

«Казка

життя•.

ник В. В. Х.wсльов. ОuшІпа Ї · здаtюли кров не вперщс. ї

;

12.30 13.00

нього телефільму •На всю решту

1

це.чко та слюсар-інстру.~tента.lь-

21.45

земля».

Фільм

tя.:ю «Депутат

далtl позитuвні результати. ї Перитми пршїшлu на дтюр-'

робітник

тележиття:..

друга).

20.00 Пр('м'єра

бовців, інженерно-тrхнічнuх '1 працівників стати dонорами 1

пункт

«Вам

т.

21.30

18.30 К. т. •Світ соціа.•ізму•. 19.00 •В компертиому залі•.

,1/у радіО і в СТіННівці ЇЗ ЗаКЛU· І h'OM do всіх робітників, служ- \

сt,кий

т.

Фі~1ьм час».

21 ·(1{)

18.00 Новини.

наочна.

· агітація, вистцпи по заводська-

К.

16.40

з\

.чеdи•ти.ш1 праt{івникалrи зdо, ровпункт у і при підтри.нці з \ боку партійної та профспілка-\ ), вої арсинізацій провели велику І піdготовчу роботу по залучсн- • ~ню do лав доноріи труdівників, ~ пtdприє.иства. \ Ряд бесід і

Документа~1ьний наші

(Харків).

лоруської

т.

дача

товари- І

С. Іщенко)

решту

1:>.2S «Російська '-ІОВа». 16.10 К. т. «Цукор насущний».

·1УР<"іЇ віdбувся традиційний \ день донора. Активісти Ч ерА о- і ства

х~'дожній

всю

12.00

2(),4.:; «На добраніч,

передач.

в сшrнська

14.5.'і К.

.нета­

«На

Програма

14.25 К.

На заводі порошкопої

ного

фільм

фестива..ь художньоr самодіяльної творчос~ ті трудящих «Народні таланти:..

та. балету,

ТЕ"Jн•фільм

зем,1 І•.

глибину

Ба.rатосерійниИ

11.00

14.20

на заводі

у

Оголошення. Вr•сnю•ний

Бі.•оруської РСР на Україні. О. €. Глєбов. «Л.ІJhnійська баJІа· да». Вистава Білоруського Jl.<:'fJ· жавноr·о Великого театру оnери

Огляд.

•Стрибок

11.00

УТ

афіша.

Рек.1ама. Мерший

19.Зn К.

к. т. Гімнастика. Н.20 Новини. н.зn «Сильні, сміливі, спритні». 10.00 «По конпертних залах Москви».

10.45 Документальний

Наша

-~-

,...,".....~-""4

L:~f~~i:~~~·~~~~€~~~~~:~J# ~l~~~~~~~§§~~iil~:~~~~:Jf~~~~~i ІНдЕКС 61964. Бооваоська друкарня Київського облуправління в справц видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі, вул, Київська, 154,

Зам. 3058-11.305.

#99 1975  
Advertisement