Page 1

ГІРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ\

РИ(

ВИДАННЯ

99

ЗІ-й

(ЗО97)

СУБОТА

22 СЕРПНЯ

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОІ'ІНОГО КОМІТЕТУ RОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

fідно зустрінемо

Ц:ша

р.

2 К·а•.

XXIV з'їзд КПРС!

Пора овочева в розпалі ТРУДІВНИКИ сільського госпо­

дарства району

За минулий звітний період (з по 17 серпня) радгосп продав

відзначають юві­

лейний ленінський рік, підготовку до XXIV з'їзду КПРС збільшен­ ням виробництва продуктів рос­ линництва і тваринництва. Свою долю праці в загальнонародну справу вносять і працівrІИки город­

ніх бригад. Вони зобов'язалися виростити на кожному гектарі 140 центнерів овочі.в, про~ати їх дер­ жаві 34500 тонн. Відомо, що оnогодні умови ни­ нішнього року були поганим по­ мічнн•ком овочівників у вирощу­

ванні високого врожаю, але напо­ леглива праця дала бажані на­ слідки. План продажу ранніх ово­ чів більшість господарств і в ці­ лому район значно переви·конали.

Пде масове дозріваннв, збирання огірків, грунті.

помідорів

у

відкритому

Виконуючи СІІОЇ договірні зобо­ в'язання, першим рапортував про ви·конання річного плану продажу державі огірків колектив радгоспу

«Великодимерський».

При

плані

тонн їх надійшло в магазини більше 570 тонн. Треба віддати

500

належне

великодимерчанам-вони

найкраще організували збирання, сорт.ування і вивезення овочів, на­ половину викона.вши річний план.

10 178

тонн овочів у асортименті.

14.

з 600 тонн помідорів 15 тонн. А чого варті такі цифри: за минулі сім днів радгосп «Заво­

чів, у тому числі майже 10 тонн огірків. За кожною робітницею закрі.плені від,повідні ПJІощі, за які

рнцький» продав лише 2,8 тонни, «Жердівський» 12, «Заплав­ ний» 6 тонн овочів. Таке відста.вання можна поясни­ ти тільки незадовільною організа­ цією праці на збиранні і транс­

вони відповідають. Це дало добрі

наслідки масове переви.конання норм. Ганна Дяченко, Ганна Бондареико, Марія Яковенко (ланкова) та багато інших робітниць збирають щодня по 500-700 кілограмів огірків. Відділок закінчує виконувати річний план продажу огірків. Більшість господарств успішно помідорів. Так, Калитянська птахофабри.ка вже здала їх більше

1970

СРСР

і

фруктів

та

пасе­

'прод')'!К'Тивню

держав

-

учасниць

ряд заходів, які сприятимуть роз­ впткові вказаних галузей госпо-

да,рства. Вже в нинішньому році

звернута особлива увага на забезрентабельності

зобов'язань

Політичного

Варшавського

До­

овочі.вни-

по продажу державі

продукції. Це буде кращим нашим подарунком на честь XXIV з'їзду КПРС.

•працює

мжа:з.инн

\ ~

тим€Ін1'і, не д:DІпу•сК'а•є ,псува.н·ня.

~

-~~-

на

т•ранюпор,туІванні

о'вочів

у

e--:r-- ."...".,.. . . . .". •...:+.,:J>"I"",..,. . , -.:.""'

ПРОД;f"RЦІЮ-ПОНЛД

'4....._.

U.JIAH

Перший від,Щіл()ІК радго,сшу «Г()ІГМЇВІОЬІКИЙ» - nередовий у rос­ подарств.і по здачі овочів держа•в'і. Особливо хороших }'Іс.пі!хів д·оби­ Івається І"ор•оІдня б·ригада, яrоою керує 'К'о~оомолка Тwмара РешетнЯІК. Робітниці до пізньо,го Івеч()ІJ}а не. залНІшають планmцій, пок·и не по­ зво~ять у СІклад всі овочІі.

Б-ригада :ВІЖе зібрала і Бідm:равИІJІа в магазини Києва 145 тона огірюРв 1при nлані 120. Але на птtнт,ацН ще ба.гато nлодів, тож колектив ,має наМІір зЮ.рати додатХ:ово

Демократичної Республі·кн, Польської Народної Республіки, Соціа­ лістичної Республіки Румунії, Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацt>кої Соціалістичної Рес.публіки. Метою засідання було обговорення актуальних міжнародних про­ блем відповідно до усталеної практики відносин між соціалістич­ ними країнами учасницямИ Варшавського Договору. Основну увлгу було приділено сучасному становищу в Европі,

.

м. Києва, завжди ,доставля'є Ї•Х юпожива,чам .в повн·о.му а~ор.. - - . . . . . І' ...

говору.

У засіданні взяли участь партійні і державні керівники Народ­ ної Республіки Болгарії, Угорської Народної Республіки, Німецької

норми вирообіІТ'КУ.

Іван Кирилович тракторист Пу.х.:•вськоІrо rmа;хора,щоапу. Виора•в тракто,ром «Т-74» пі'д озим,і 145 гектарі,в, щодНJЯ ,ви•кояує норім·и виrробіт­ ку на 120-130 Іпр,сщенТ'і•в. МІЩЕНКО Олексій Дмитрович тршто,рист ра.,щrо·опу «Зшплавний». Щ{ЩИІЯ ,в,ио,рю€ пі'д озимі тра·m•ором «МТЗ-6» 1ПО 6-7 ге.кта,р·і·в 1при 'нормі 4,5 rектар1. ДРАЛЮК Василь Лук'яновичЕЮС:t'Ій тра;ктор•а «Т-74» з р.а'дІГооmу ~<ЗшплавнИІй». На кул~>rив.ації грунту Лід ОЗИІМ 1 Ї ВИ'!QО'НУЄ ЗІМ'і'Н·Н'Ї 'ІИ>Р'МІІ виро.б:тюу 113 J,J0-<1• \б ІП•роцентів. СИДОРЕНКО Григорій Іванович шофер рад;rоопу «ВеликоJJ:и-ме.рснкий». Висок·аякkно ви.стш-

«Про заходи по

забезпеченню

система'Гично JІереви,~онували

ТРУБА

зараз полягає в тому, щоб використати всі важелі, в то­ му числі моральні і матеріальні, для успішного проведення овоче­ вих жнив, ви•конання догові.рних

учасниць

року у Москві відбулося за.сідання коміте·rу

зе,р·на,

збільшенню виробництва, поліп­ шенню заготівель картоплі, овочів

цтва. Завдання

Варшавського Договору серпня

голосн ип МНІкола Макарович, ДЗЮБА Степан Платонович І!ЮМІбайнер і ІПОМі1ЧНИК ІІЮМібай;нер.а ПуrХ:іІвІс.ького rа,д;ГОІСПУ·ІПЛем­ Іf!'Тахю.решрод:уктора .. В.они з:;Qрал'и вро,жа,й зер,нови.х колосових культур іЗ 228 rе:ктарів ·і намолотили пон·ад 2700 це.нтнерів

портуванні огіркі.в та помідорів, врожай Я•КИХ високий. В Постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів

За .• подання~ ~артійних, профспілкових організацій та дн-

рекщи радгосПІв 1 птахофабрик заносяться на районну Дошку пошани передовики соціалістичного змагання на жнивах під­

готовці грунту під озимі і збиранні й здачі овочів дер'жаві:

155,

печення

консультативного комітету

20

~

організувала збирання та nродаж І лення цими продуктами» намічено

ЗаСЇДаННЯ Політичного

консультативного

А от у радгоспі «Зоря» не по­

трудящих М. Онашко розповідае: - Наш радгосп щодня здає в асортименті більше 20 тонн ово-

lІІІІШІІІІШІІІІІШІІІІІПІПІПІІІШІІШІUІШІІІІІІІІІІUШІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІШІІІІІІ

-

радгосп «Великодимер­ 15, «Красилівський» -

Добре організовано роботу по спішають. Тим часом питома вага збиранню і вивезенню овочів у їхніх о-вочів у загальнорайонному радгоспі імені Щорса. Тільки огір- пла.ні значна 4500 тонн, а про­ ків продано більше 550 тонн при дано лише 625. Відповідно дого­ завданні 650. Радгосп «Русанів- вірних зобов'язань з радгоспу по­ ський» ви.конав план продажу винно надійти 600 тонн огірків і огірків на 71 процент, «Требухів- стільки ж помідорів, але план по ський» на 86, Калитянська пта- огірках ви•конано на ЗІ процент, хофабрика на 71 процент. а по помідорах на 8. Радгосп Бригадир городньої бригади дру- «Бобрицький» виконав план прода­ гого відділка радгоспу «Красилів- жу овочі.в тільІ(И на 11 процен­ ський» депутат райради депутатів тів з 400 тонн огірків продано

-::-:::-:::::=::::::::::::-:::::-::::====~===~====----------

держав

ЗО тонн, ський» -

50

тонн.

Старання, 111ктинність бригадира ш~ре~дались ІВсім членам &рига­

Жнивує

ди. Робота іtде дружно. Оообливо су;м:лінно '11РУ\ЦІЯТЬся 1\ілавді.я М.еле­ жи:к, Сqф1я 1\Jалюк, НаталіІІІ КужеІЛь. Не ·ві~ають від них і ВІб·олі­

подружжя

вають за ~олю врожаю ІПеНІсіоне•рки Улян& Дорош, Горпина Жмінька, ОлЬІга Шевель. м. КОВТУН,

Кожедубів

громадський кореспондент.

яке за. загальною думкою має важливий впли.в на світову обстанов­ ·ку

в

щлому.

Учасники відзначили, що переговори і під,писа.ння договору між СРСР і ФРН 12 серпня 1970 року є важливим кроком на шляху ро3рядкн напруженості і нормалізації обстановки в Европі, відпові­ д~ють інтересам усіх народів і Послужать справі розвитку акти·вних МІЖдержавних відносин між усіма європейськими країн-амн на осно­ ві принцн.пів мирного співіснування. Вони висловили твердий намір робити залежні від них дальші кроки, спрямовані на зміцнення євро­ пейської безпеки, зокрема, разом з іншими заінтересованими краї­ нами, вживати активних заході.в для реалізації в найближчому май­ бутньому пропозиції . про скли!<ання загальное.вропейської наради, яка знаходить

дедалІ

ширшу

ПІдтримку.

Відбувся також обмін думками з деяких інших акtуальних між­ народних проблем.

Було висловлено переконання

в тому, що зміцнення братерських

зв'язків і всебічного співробітництва між соціалістичними країнами е запорукою гарантувания

Засідання nроходнло

миру та европеАської безпеки.

в

дусі повної згоди, дружби і співробіт­

ництва.

ЗІБРАНО ПОЛОВИНУ ХЛІБІВ Колгоспи _; ра:дго·спи ІКра·їни. з'Ібра."ти .бли'З'hКО ІПО"товини .nос,:·в6в зернових і зер·н·ообобо•вих ку.тьту.р, Іпов('д;омило ЦСУ СРСР. Х.'L'Іба

по-в·Ні:,стю .з·і•брано .з ІПлощі

53,12

м.:,.тЬІйона..rектар'ЇrВ'. Темпи жни·в вищі

торішн•:1х.

ЗаІІrіІн;чують збир·ан·н,я хл·і•біІв fУКр·аїн,сІ>кі Т<Р'УJJ!і.В,Н'И:КИ. Ім залишило•сь ско~:ити й о-бмолотити 'менше ,Е"е,с.ятої части•н·и зе'Рнових.

Хл:бороби Рас:,йськюї Федера1r,йrї 1зrняли в•рожа,й .ма.йже :з лоло•винн

.посівІі:в

.розшал.і

зерНО'ВИХ. Х.тіІба

vкни;ва

в

обмолочено

ЦенТІр'і

Ро·с·''ї

!1\а

і

на,

зз,,J

.мільйона rе-wта.р'ів. у

Урал'Ї'.

.Лише

з

чверті

пл·ощі .залишил•ось скоси'і'И хліІба оренІбуіJ:і3ЬКИІМ 'ме.х•анізатораrм. ІТАРС\.

ГотуючИІС'Ь

гідно

ЗJ"СТ~і'rи

XXIV

з 1зд

КJІРС,

у ра,цrоСІІІі «3амрищЬІКИІЙ» ІПо-ущарному трудилося

на жнивІl!х ІПО'дружжя :КюжедУ'бів. Перевиконуючи щщцня ноrрми .виро•б'ітку, сімейний екіпаж коІМбай­ Щl д·остроково :виконав своє за~да.ння. Тепер nо­ дРУЖ!ЖЯ д1щоuгав 3бирати урожа.й СВQЇІМ сусі,J;ам

-хліоор·обам 'P&')JjГOICiiry іІмені Кірова БооровицЬІКого рай'<УіfУ Черніrі·всЬІко·ї о6л&сті.

На фото:

сМ.ейниі

е·юіnаІЖ

к'ОіМбайна Петро

Григороаич і Марі,. МусІі.вна КоІМедуtи. Фо~ А. Козаа<І.


ПОЛІТІНФОРМАТОР-АКТИВНИЙ БОЄЦЬ ІДЕОЛОГІЧНОГО ФРОНТУ XXLII .з'1~ Кому:ні•стичної ци Д. С. Та~у>р), ІВ радгоспах пар;rі'ї Радянського Сою31у вІш- ~ІГоrоліJвІськwй~ (1С•екрета:р ла,ртза;в, що rв .с·уча.оних у.мовах В•СЯ органmафї rB. Д. Нирич-енко, політична аІГітащія ,<ІЮtВИНlіа бу- .кеJ)1~ник ['рупи к Поправка), ідУJВатиrоя -на основі широко ~ си- «ПлоаКІ~вський~ (сеКІре.тар rta•pт-

r.

•СтемаюІІчно

поста~вле.но.ї

rу1вагу. Успіх 1ї ~залежить від ~дейної !Глиібини, ІПравди:вості, tвиоокої па.рті:йної лрин.ципооос·ті і шwеконаності. Зв~си ІВ€­ .ПИІКа потреба .протшяти ІПіклу­

,інфор-

органіІзаціІї .М. С. Бу:зник, .кеtрів-

;вання ІІІІРО роЗІШиренн.я 11\ру>гозо­

мафї ІНаселNІня про полі·тичне, економі•чне, •куль·11урне житт·я країни ·та міжнамдне становище. ПQJІі'l'ична •інформац1я - ;важлива уrмова ІЗм~цнення зв'язків партШ ІЗ МаJСа•ми, оЗаJJІУJЧЄННЯ~ ЇХ ДО .аКІТИВІної Іу>Часті !В УJПР8.іВІЛінні громаІЩСькими •і Ід€Р·Жа:вними rс:праваrми. Вона ІВіДLграє велику роЛЬ ІВ КОіМ~НЇІСТИІЧІІОІМіУ ІВИХОВаННі ·трущящИІХ, формуванНІі ·rpoм.щд•ської Ідумки, ІПіраІви.льяій орієнтації ІРа\дІЯНІських людей в

rниrк ['pj'[JИ М. Р. Рибченко). НеІПогано поставлено ІЦЮ оправу і •на :ремонтно-імеха:нічному за~воДі. В •наІзваних партійних органі-за~ціях велика уrвата ІП•риділJrеть·ся до:бору, розстановці. та наtв'Чанню поліеrі:нформаторів. Робо·та. та :наrвчан:ия їх система·тично плану.ється, ІВ·едеться облік проведених :захQДі.в. На ідОПОМО['У бІійЦЯМ і~еОЛО•гічного. фронту а'! :пар'І1к.абінетах оформлено ·«,Ку>rочни пол.ітінформато,рі•в», де .зібрано необ-

•ру ІІЮлітінфорrмат.орів, лідвищен­ ня •1х м·ет~дичної майстерності. Треба І3СlіВЖ!дИ лам'•ят.а'!'и, що по­ л.ітінформаІЦЇ'Я •це мистецтво, .я.ким необх~но оволодіJвати, ЯІКе треба ІІJІДОСіІЮна.лювати. Ось чому .важЛІІІВИ'М .завtдан­ иям ІПартійни;х орга:НЇІЗацій rра­ йоцу є далЬrШе польnшення до­ б01ру, 1виховання т.а пі~готовки Ка:дрі•в, 'ЯІН:і ІВе,дуть ІПОЛі;ТИ'ЧНУ .іН­ формацію. Треба ~налаго,ди.ти .постійне ЩОІМі·с~не їх ·навчан­ ня на ІМі•сця.х ІПО .се~ці.ях: ВН\УТ.Рі­

.пита•ннях .ннутрішньої і зовНLшньm полі·тики ІПа:ртН 'і держави,

х1дниІЙ матеріал .для ІП.іІдготовки Іполіrrичне, до бес:і[Д. Партійні о.рган:!.аації не rЖиття

лотН.

.діяльнос·ті ІПОЛі11і·нфо,рматор'іІВ на

ІВ боротЬІбі ІПроти 1ворожої ~део-

екоНОtМічне, культур­ .Н\раїни, міІжнародне

пос,тійно :заюлуХОВІУЮТЬ nитання ІСТюювище. rВ

плани

семіна·рів

:повинні ,включатись :заJГальні пи-

ІВ періоtД підгото:вки до ІПар·щюмах, 1пар'І1бюро. т.ання, мето,дичні, обм.ін досві100-річЧІя ІЗ Ід;НЯ на~ро,дження На ІЗа•вQДі «Торлм.а1ІІ.І~ 1В :груп.і дом робо·ти . в. І. ЛеНІіна ІПартіІйні організації ІПо~ітіlІІформаІТорі'В .29 чоловік, •3 метою nІJдвищення ідейио­

.

район~ ІПІров·ели •знаЧІну

роботу

з них

-

20

RОМ!УНІЇІС'І1ів.

Сюди

теоретичного

та

Іметqдичного

<ІЮ ІПОЛ:lіПШЄІННІЮ ПОЛі'l'ИЧНОЇ 1Н- ІВХqдЯІТЬ ІдИіректор :завQДJу, секрефоtрІМад.(Ьї на•селення ІВ .аві·мі •ви- тар ІІІЩртбюро і його зае'Г)'Іпник, М{)ІГ. X:X.IJL! іЗ'ЇJЗІдУ .НПrРС. Групи 8 наЧаJJІЬіНИІКЇІВ цех:Lв •і ЗМ;LН, політі•нфОІрІМаІТор~в зм•іцнились 7 інженері;в. ~диний ~день політ~і.лькіс•но і ЯІК·іІСІЮ·. Я.~що в 1968 інформ.аціrї середа, під час ·РОЦі в районі Іпра~цювало 39ІГруп, бесіІд :вшщр:и.стовуютьоя магніто:в складі яких було 370 політ- фонні 1записи, ІД!афільми, стінні ~нформа'l'орЬв, то .зараз •на Вро- rга:зети та •і-НrШі матеріали, які

рЬВН!Я ІПОJІІі:11іlІІформаторіВ •ПРИ райкомі il{jll УІКраїнн б~де орга­ ні:зовано ЩОМtСЯІЧНИЙ ЛОСТЇЙІЮдіючий сем.інар. При:діЛІЯІЮ'ЧИ вели:юу у1ва:гу ро­ боті політі:нформаrгорtв, партійні ОіргаНІіІЗащ]і.ї не повинні примен­ шувати роль аJГі·таторів. Вони,

.вwрщи:ні

я.к

53 645 475 -

·~РУJПИ, ІЯ.Кі нарахо-

знаІЧно :rrіІдвищ~ют.ь і:н'l'ерес

ary-

:L ·раніше, ІПовинні вести полі­

вують ІПОліт.Lнформаторі·в, ха'Ч~В. ти.чцу ·робо11У на за~р1плених ви­ в них 'Комуністи, 407Проте 1В районі ще € ІПарт.ійні роібничи.х tділя:нках, 'за місцем мають 1В.ИЩу •і .нееакінчецу ~и- ор['ан~зацШ, ,де роботі та на.вчан- ІП:роживання. СІ!Іецифічне зав­ щу осві,'І1у.

,29

ню ІПОЛІіrrtінформаторі•в при:ді•ляє- дання агітаІТора

-

іИ:ДИ!ВІі:дуаль-

ІЮМСОМОЛКА

ЧІТКІСТЬ

РУХУ

НА ЧЕСТЬ

XXIV

4 -

в

;КеріІвнИІЦ'І1ВО .груnами ~lйснюють ,виключно члени партком.і·в, ,паJртбюро. Перед труІДящими 1райоІІУ ста-

ді холоди.пьникLв, в раЙІСпоживФактичний змі.ст аJГітацИ .бу· апі.rщі. НеснІстематично прово- дуєтЬІся на ІПолітНІЧній інформіl­ диться навчання з ноdі.ями пар- цН, .тому робота політінформат,Шного слова в радгоспах «Ве- .тора 11існо пов',ЯІЗан.а з роботою

ли систематично .вистrупати пар-

ликсщим·ерський>>,

керівники, ·апеціаліоти. .п.ромwсловостІ та сільського гоопа;дар-

рі та БОІ1данівсьК'lй птахофаІб- на система Іполітичної інформа­ риці, в БМУ"39, ПМК-З. фї і агітації допоможе партор­

ства. За.с.лу.гов,ує

Тому ІВИІСТ!у;ПИ по:ліrгінфQрма- ганіІзащіЯ'М в ·далЬІшому підторів по напр•ямках ,в цих пар- вищеннl труІдоІВої Іі :політичної

тl.йні,

ращянсьні,

.на

« 1 3оря»,

Пу-

ІГОСПОJдарські хіІвськомrу :племптахорепродунто-

j'Івагу роботfl

агітатора.

Прод•умана, добре :налаГОІдже­

грУJП полІіmінформатор'іІв •на заво- тійних організащі·ЯJХ неці:каrві, не- антивнос·ті 11ру:д•ЯІЩИХ, ·мобі·ліза­ •дах :пла1с11ма,с ·(·секретар партій- глиrбокі за зМіl:стом, :елабо лов'я- :ції їх на Ідострокове :виконання ної органlшщі.ї

.r.

Я.

Ма:рхотко,

зуІЮться з життям ра,дrооспу, під-

кері·вник .групи 'політі•нформато- лрием.ст,ва. Політична інформа:Р'1ІВ Б. Я. ,•Іlоргоц), <<Торгмаш>> ція важлива ділянка ідеоло(•се~ретар ІПарті.йної організац:ї гl•чної ·робО'Ти, l тому їй необхіrдІ. С. Мотильний, керівник гру- но :прИІДіляти найсерйознішу

за:в:дань

завершального

•року

п',ятир:і•ч,ки, зоо01в'язань, •взятих на честь XXIV ІЗ'їзду КПРС.

Л. ГУРОВА,

інструктор райкому КП України.

tІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJRІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІD

Зростають ряди КПРС ·вони ·писали, nред­ т:ЇЙІНОЇ ОІJ'ГЗІнізації е'J'а•вники рооітнІfЧІОго класу Вро­ що хочу'І'ь бути ЧЛЕШІ\ІМ>И ленінсь•варщини в нИВ!і•шнШ рік лен.інсь­ коі nартіІі, активними бу'ді•вника.К·ОГО ювіJrею не тільки працююrь ми комуніІ::ЖУ і щюсил·и nрийняз піІДІВИІЩенИІМ енту;аіазrrом, гідно ти .в ряди &ПРС. Іх ,щюхання буІПеІреІЦоВІЇ вироІбпични,ки

-

не•суть тrру~ову вах'І'у, а й назав· ло задоволено. Хороше :ПІОІЮВ'Нення ж.д'И тв'•язуооть сво~ ж·ит·м з Ко­

му,н,~стич·ноІЮ ІПартLєю

-

встуnа­

проха.ннЯ'М

nрийнати

парrііна .OIJ'l'IJ.'IfNІ<Щrн

,

ПРОМИСПОВІСТЬ-СЕЛУ ІПромимов:і 1111і,щщ>иамс'І'ва краї­ ни 3б~льшують випуск різних ви­

рооів 1д:ля села. Ура·л~ький турііо­ мотарний завод, наJприклад, ви.го­ товив велику :паІJ'І'іЮ лафетних жаток. 3ароо він готу.є'І'ьrся вироб­ Л.ІІ'l'И сИІЛос~биральні комбайни.

Т;ра·кторні ~ВИІJ1УНИ, зашасн:і час-

одер.жала тини д~я роторних кQсарок, кар­

JlіТК'lВСЬІКОЇ 'Г()ІJ]ІЛЄІК•()ІІJа'Чі'В Та іНШИХ

СіЛЬІСЬ•КО­

ШООЙНО·Ї фаJбрик.и, прийннвmи в ГОІСІПІО'дарсМUІх м.а.шин у великій ють в її РІЯJ\И. механі:ка кіль'К{)ІС'І'Ї ВИП}'І(Жає РИОО,носькиrй мо­ В пRІртійНІу оРІГані3ацію зав()ду члени К.ПРС rолов.ноrо ІІІЛаІстмше

з

Пе'І1J)а Івановича

Павл~нка, кан- торооущі·вниІі

за·вод.

Волжани

ДО ЛІіІ11 ,І\.оімуніІСТИ'ЧНОЇ nартіЇ 31\ер­ д•И\датами в ча~еки &ПРС - брига- РОО'J)оби.ли нову модель мотора НУЛИЮЯ еmюсар Вwсиль Григорович дира М.арію ОлМ>ІсандР'РВ'Н'У Поду, для i!IIJ'l1Y'ЖHoro колітюго 11ракто·

Вол·ошин і лшборантка Наталія на..'МІД'Іика Леоніда Па·ВЛ()ВИча ВуІ·ван.івна ХtОМеНІRо. На 3аводі іх лаха, го~оmюго інженера Валензнаю'І'ь як К'РЗІЩИХ _виробнич·ників, тину Пе11рів.ну Бюгатиренк·о. лщей, акі постійно працюють :КаНІДидата.ми в 'Іііlени КПРС '!'анад nідвИІЩе'НІШМ своіх знань, 'КО'Ж прийнлті кран:vвник ВМУ

ра «ІОМ·3-6:М».

На 3ашорізмсшrу еущ'!ІоремонтНО'М'У заво:щі о·свовно nоток·овий метод СК'Лада.ння плавучих насо­ с.і:в для ~Р'ОІШе'!fНЯ полів. Машини

обов оде·ржали ооред·ню СІПеціаль­ «УкоошмооmО'СТачу» MlfКIOJia Іва- ншДІііні в }Юботі і npo·C"l'i в е•кс­ ну оС'віту, беV"УТь аК'І'ИВНУ участь нович Гасько, •начальІІ'ик аміни плуа'Nlції. О.дин таший а:rрега'!' моУ ГрО!Jdа',ЩСЬІКОІМ'У ЖИ'J'ІІ~ .пі:ДЦІJИЄ.М­ 3ІаВ·О'ду порошкової метаЛ'У'Рrії Воr- же подати з ріЧRи чи озера воду

СТВа. Ось чому

комуністи одно­ щан СтаrхО'ВИІЧ Вовк і рихтувальста:йно ГО'л.осували за щри!ііняття ник ЦЬ'оrо ооrоо,цу Воr.цаІJІ"'В&лодиї-х в члени :miiPC. мир Олеюс&ІЦІІІРОВИЧ ТретЯ>К. СумлІіннпм •СТЗJВJІеннам до пра­ На за~1данні бюро ра;йкоvу КП ці, ВИ!ООКОЮ С'ВЇДОМЇІС'І'Ю На ЗаВОДі Украіни, я:ке віщбу·ЛОСЯ ЦИ!l\1'11 д'НЯ-

ДІЛІЯ поливу д'ВОХ ТИІСЯІЧ ге1ктар•rв зт.ті. А.лта·ЙІС!1ІШЙ МОІОО·РІІИЙ завод доСТ).)О'КОВ.О .за'ВЄ]mІив восІІМимісяq­

.flr0]3ДiliB.

3'13ДУ

rСТ~ВШИ

ВfІЯ.ІІИ ОІДВИЩЕІІІ fІОБОВ'ЯfІАННЯ До1бре шmрrацював

у дР'УТОМУ лис,я

О

2

стор.

О

шьше.

!ІfрІЮМств

райо·НУ він

за·ооював тив ваяти

ІІІерше мkце і перехідний Черво- Іева·рталі

о

новЕ житrя

ної ~·и дешутатіІв 'ІІРУд.ящих. На

завод

і в

першО"Му

наtТУІ!ІН(}ІГО

Велику

ІПQ!Чат·к'У .С·ерrПНЯ На ,заГаЛЬНИХ ООО-

РО'КУ.

На

у·вагу придіrл.ІІ'l'име ко-

ШЖТИВ ОrСВ1 0ЄННЮ НОВОЇ продукції. рах роІбітнИІК'VВ та службовців у 12 наймещ•вань :виробі'В із плает­ завод:сь:кому ВуІЦинк•у культури мас nла!І'ує вИІГот·овити 3ав·о·д за йоrго в•ручив кол·еК'І'ИВУ під'Приєм· rцей час. ства секре'І'ар раЙКОІМУ партії ·3арЗІз тоор·ча енертrія робітни· В. Г. Лемпіцьrкий. кіJВ СІІІ'J}Я'мована на у.сmшне вико­ Тут же були ·взяті !Підвищені соціа;лjrстичні зобов' язаннrя до на­ нання воотих зобов'язань.

СТ}1ПНОІ'О

XXIV

1.

з'ї·зду КПРС. Ви­

робничу програму ць·о·го, юв•ілей­

секретар

ного, року Т()ІріІ1машівці зобов' яза-

заводу.

моrильниn,

пар,тійної організації

Тру дов а в ах та бу діввпьників Буді1вельники Богдані'ВСЬІКОЇ птахофабрики успішно несуть трудооу вахту .на честь на•ступного XXIV з'їзду КПРС. План 6удівельІНо~монтажних та 'РемоІНт:них робіт семи місяців ни•нішньоrо року ·викооано на 125 процентів.

Усі члени будівельної бригади трудяться добросовіс­ но, з повною віддачею сил і вміння. В передсвятковому

змаганІНrі ведуть перед столнр Ф. Г. Бабко, муля,рі Л. М. Бобrко і Д. П. ЛиповецЬІкий, рі·зноробоча М. й. Цьом.ка, пилораІМник І. П. ХилЬІІю та багато і1нших.

БудіІвельІІшки

оптахофабрwwи зобов'я•зались

виконати

в•сі ремонтні роботи ІПО підготооці тваринницьких і пта­ хівничих приміщень ~о зими до

l жов11Ня і тепер дО!Кла­

дають сил, щоб ~отримати даного слова.

О. ТЕПЛЮК, виконроб.

(щ·ілlш

повЩДОІМЛ~:

порушення

nравил тор:Гі•ВЛі вино-1Горілчани­ ,ми напоями мали мі·оце у ма:rа­ зині «Уроокай~.

1 ДЩJЄІКЦіЯ м.іеЬІ&КООІПТОР•ГУ C<BOjjм

ління: Броварської

о

rр.удня за­

15

ний npwop рамонІІ'Оrо ко.м·і!l'ету mіость 1дніІВ раніш~ виконав він КП України та вик·онкоvу район- своє виробниче за'В'дання.

.викл<ІІдени.х У ніІй фактів пра·в-

(ТАРС).

зrа·в1!рmити

:квшрталі цмrо .року колrо>тив екс- МІkть раніше заtІМаюшаного 20 •пер.им•ентального завощу торто- ·гр·удня, а n'ятирічку за:кінчити вельного .ма:шинобудУвання. У со- до 1 жовтпя. ці~JІІЇ'ст·ичн•ому ЗІМа:ганні серЄІд підіВИІСокИІЙ тру~ий ритм на:мі­

3 . приво,ду надрукованої в ІІІWОТО'ВЛЄ'ІНІ І rга·з€т~ в~д 2.З липня 1970 р. _. б" . статтІ <<Сер·це - не каміНЬІІ) та

на М'lЛЬИОН каJtVVВаІЩІ'В

ВАХТ~

1ІІІШІІІІІІІІІІІШ\ІІШІІІІІІІШІІШШІІІІІІІІІІІІШІШІІІІІІІІІІІІІШ\ІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІШШІІІІШШІІІІ

щув 400 наЙІм:ен~вань. Поріовняно з ві.щповідним .період1m мину-

;1\e'ГaJieit . ......:.;..

ТРУДОВУ

Фото Ю. Оолов'~.

НИЙ Ман ПО ВJШ}"ІСК'У Й ВЇ.ДВШНТа-

лоо-о ІЮК'У · -.

,НА

ВОНА ВКЛЮЧИЛАСЬ У БОРОТЬБУ

:miiPC,

Х·ОЛ'ОДИЛЬ'ІfИ!К~в віДІЗначаютьrс..я пре~ ІМИ, ~ОС'1'1\ІЙНО 3аТВерджені рі- Же!ППО ЗМІа.сJІИХ Ч&с'І'ИН ДО '!'ірак­ і кОМJба.йІrіІВ. 3аомовлеН'НЯ ~У'вальник Аонатолій ГрИІГОрович ШеННЯ .іJ:а;ртііІПП оргаІfіооцій про 'J'·(фЇВ [\оухарчук, до .речі, сту~т Київ­ прийнЯ'l"М кращих ІВіfІ!ООничн.и- сіль:ськИІХ :м:ех.анЬаторів виконано ~ь·коо•го .nюлі~нічно.го ін·ституту к•іІв в члени і •КІЩ1.\идати ІШРС. no всій ІЮІІЄІНклатуроі, що переви­

вечірньоІГО ВІі;щділенНІ.Я), авт<Жар­ дР'УJЗі по :роботі теПІJl'О nоЗІдоровишІ ІИК Вмодmмир Миколайович Шу­ їх J3 в·ооначно.ю под.івю .в житті. А. ПУЖЕВИЧ, ІЯІК, майстри Вwсиль Васильович і.истnукт айком 118 1 .1.. і()Ібилк·о і Стані!слав Іва•нО'ВИЧ Лу­ .,.. ~ ор ддWІУ Р У ПЩІ>КИЙ. В св00:1х ~вах до napКП УкраІни.

УЧИЛИЩЕ.

3А ВИСОКЕ 3ВАННЛ УДАРНИКА КОМУНІСТИЧІ:ЮІ ПРЩІ . НА ФОТО: О. ШКУРАА.

діють .Ціях прОіМwслових ІІТ.і)ЩІриємств, розставляти кадри активіоетіJ! біудов і тражі!Іорту, .20-в рад- і!Іол'ітичної ЬlІІформаІЦії ІВ р.з;дгосІГоопах ·і птахофабриках, У•стано.вах.

ШRУРАЙ У МИНУЛ·ОМУ РОЦІ

ПР,ОФІЮІИНО-ТЕХШЧНЕ

ТІШЕР ПРАЦЮЄ ЧЕРJ'ОВОЮ ІЮ СТА.:НіЦІІ ·3МЮРИЧІ, 3АВЕ3ПЕЧУ6

:груш rrюл.іт.інфа.рма.торі•в ться не~доDт.атня ,у;ва~га. ·так, на ,виховна робота •з людьми. І!]ри 1Партtйних організа- .краще ,сл~ би буоо Ід<>бИірати і Аmі'l'атори це 1 Кращі вироб­

ничники, УІдарники ІНОМІунЬстич­ ної ІПраці. !Вони органШатори лах <<•ЗаворищЬІкий~. «Русанів- ссщіалLстичного Ізмагання, про­ ський», ·«Лі'І1кі:вський~. :на за·во- паІГан,днсти rПередов.ого дос·віду.

ОЛЕІЮАНДРА

3АR1НЧИЛА ЧЕРНІГLВСЬКЕ

райопожиrвСубота,

наназом

•!{ІОЖ)НОІГО

суворо

продавця,

ІПОІПере~дила а

старшому

ІПродавцю ГУІдзь С. Г. оголоше­ но догану. З мказо.м ознайом­ лено лро~да'вдUв і інших ні•в м.іськноо:пrrоІЩУ.

22

серПНJІ

1970

року.

ма.га:зи­

о


======== РZ:ІПЕИИS:І. ЛИПВВВОГО ПЛЕИУJИУ :ЦВ ВПРС -В ,l(I:EOt ========

Так зростатимуть с~~~!~~~еs~лк~~ОБ~~",~~'~!у.~'О І ~~~! ~~~т ~;~. ної

БУДЕ

по

••

3200

птахофабрики

прискоренн-

врожаю

плануемо

ми темпами .провадять підІГотов- озиму пшеницю

ваАОІ молока

У РІШЕННЯХ липневих ІПлецуІМ'і1! Ц.И 1КПРС та Ц.И .ИП Укрwїни .перед .пращів.нИІКами сі>JІЬ>сьноrо ІГООП<JІдарства rІюстаuзлені 'НОВі ІЗанща:НІНЯ, (tОІНре!Ма, ІІЮ ІЗіffіЛWІеН!НЮ ІВИірОІбНИІЦ11Ва ІІІродунтів 11вариннищт.ва, ІПрсща·жу їх ,цержаJВі. Ціццу 1ІНЬціа·тив:у проявили труді:внини Ниево"ОвятОІІІІІfнсьІЮГо, :Переяк:лав.-ХімельницЬ>кого та

Т.аращаНСЬІJЮГО райОНіВ, ЯКі ІВИІСТУІ!ІИЛИ ІЇ!НЬЦіатораJМИ зма•ГаJННЯ за Збі,ЛІ:dll6НІНІЯ ІНаJдО'Іі.в >МОЛОКа ВЇ.Д оНОІЖНОі оКіОРОІВИ іВ 1973 році ДО 3350 -·3150 •RІілограJМtв. Оприйн:яІВши рі·шення Пленумів ІПартіої ян ІІІІРО11)аJМУ ,дії, зІбо­

ри 1\ВариннюtЬв радrооІІу <'І'реібу'Хі;в:сЬІR'ИІЙ» обгDІВорИІЛи і ІПідтри­ 'МаJЛИ ,заFМин ІіН:tціа:rоріІв >Змагання, •за-r:вердили захми по збіль­

шенню Івиробництва та ІІІрадаЖІу ~ержаві •молока і .м'яса, звер­ 'НІУ'ВІШИ особЛИіІ!іУ у.вагу ·на Ізниокення їх >С'ОІfіЬвар·юсті. Пере~дбаче­ но •В 1973 роЦі ,довести валове ІВИ!робнНІц11во молона до 4160 тонн, одержавши йоrо ві!д коокної оорови

ніл<J['ра:мів, що

3200

становитИІМе 825 цеwгнерЬв .на cro ІГектарtв сільсьногооподар­ сЬІних ІУІГіІдь. М'·оса •ви;робнмо 250 тонн 48 центоорів на сто

ну

грунт>у під

пташиного

під .мі

посліду

на пл·ощу :заплановані

за.нінченю.

:ноочисю

Одноча,сно з ора·НІкою всі пло-

щі ущ·обрЮЮ!rЬІСЯ. В грунт вно•сяться аміачна вqда (по 4 центнери на гентар), мінеральні ідобрива. ТіраІНтористи Юхим ІВасиленно та Іван ДворнИІН що,денно ро1~сівають своІми а~грегатами добрива на площі 12 ген·тарlів. А Петро Лаврух·ін та Іван Нежщано:в сл~дом зорюють Уідо6рені діл·янни.

Іден?" до

Я'Н_ИІми

.Ь=

~ .s ї5.

"'" >-15"

"'"'

"""''" ~·~·~

о

р.,

1970 1971 1972 1973

1160 1200 1250 1300

І(

.,_о

=::.::~

~СО ..а

..,.. .. = g=

~>.

нон-

В, .ИОВАЛЕНRО, rоловІDІй агроном птахофабрики.

-&"'~

о;

~~~ ,2700 2900 .3100 3200

"'

>Q

3132 3480 3875 4160

-::::--::r "''""' 81:~ ~~ u~

:620 в9о

770 825

"',..

..:~

""'

""

- ~::

'"= о= ~~ >~:~~

.....

>Q~

100 110 1,23 1·32

о~

"'о

,2735 .з10о

3400 .3700

..

ТОВАРИШІ

::::--::r "''"" u~

542 615 675

.....

>Q~

100 113 124 13·5

третього ІВЩДілна О. М. НавбаJСинсьна, >СХІНЗJЛюючи розроблені :захqди, зобов'mалася НаJдоїти s 197,3 році 4500 нілограм.ів мо­ лока в~ .кожної !Нарови. В ІЦЬDІМІУ році .вона :ма:тиме 3500 .н·і:ло­

:в~дзнач·ить

юві:л.ейний Іj)і>н rrри­

ТИІСЯІчним НСІІдоем, а в 1973 році матНІме вLд норови 4300 н'іло­ грамtв молона, С. Ф. Жj'ІрИІб~да ,5 :тиалч. Цьогорічний її ру­ біт 3600 ІНі•лограмtв на .норооу.

Р·ОІбітнНІці О. Д. Бабич ·та Н .. Бишенець 1 добИІЛися щодобо•во-

110 ІПрИр~сту ОКИІВО•Ї ваги оКОЖІНОІЇ ІГОЛОВИ ІВеЛИІНОЇ рогаТО•Ї ХУЩООІІ, що на ІВJЩІГОд!Ьвлі, 69.3 .грами, ІВ настj'ІГІJНОМіУ вони боротим~ться за 800 граJМJІв, а ІВ 1:973 роЦі G·a 1000 [1раміІВ. У ІЗаходах no зffілЬІШенНІю Іви:робнИІцт.ва~ та прода:нqу тварин­ >.ШЦЬІR'ОІЇ іlІ·родj'ІІЩі'ї звернута особлИІВа 'j'Івага :на ·ст.воренНІя міцної нормової бази, ,поліІПІШення •с-еле~цЬйнаї та .племінної роботи,

На

5-6 1гектар~в. Для Ідогл:ЯІду :за ВИІПаJсаоми •С11ВОрЮ€м·о онрему ви­

робниЧ)у ОІДИННІЦЮ, ІЯНі•Н :В_J,І/дІіІЛЯЄ.МО Тракторну ІНОСарку, Граблі, РУМ-3 для ПІЇідс~ву ІМ.індобрив, •деаять .борін. Техніна, за~tріп­

люється за .одним механі:заторо.м, який ,працюватиме протя;гом у СЬОГО сезо;ну на tдОГ ЛЯ\Ді з.а НіУ'ЛЬТІУРНИМИ ІПа•СОіВИІЩаІМИ. Усі ВИПОСИ •РОЗМіЩеНі ·на ІПОЛИВНИХ З€1.\'ІЛЯ'Х, TOI.'Vl:Y ;дІЛЯ безпе­

ребійНОГО ПОЛНІВаННІЯ ЇХ :В~іЛ:НЄТЬСІЯ 'В.Ї:СІЇ'М ЧОЛОВ'і'Н, :Я•Юі ІВХОІДЯТЬ

ІЗ бригаду ПО ДОГЛЯІд!у ІЗа ВИІПа•СаІМИ на ІВ€.СЬ >ПеріОіЦ ВИІНОрНІСТаІННЧ '!\j'1ЛЬТУ•РНИХ ІПа·СОіВИЩ. .ИеріІВНИЦ11ВО брИІ!ГаДОЮ ~ДіЙСНЮЮТЬ бри~а­ ,дИр по нормqдобуванНІЮ та Іголо:вний зоотехнік.

ДJDЯ заJбезпече'Н'НІЯ ХУ\ДООИ ВlЮО~ЮІЯІКіСНИІМИ ІJЮНЦеН'І1ратами В балансі .зернDІВИ'Х т.а ·зернобобавих ІНJульту:р ·збільщуємо лосЬви люnиНJу на зерно з ·та:нИІМ розрахун~ом, щоб rniн у зерн~ражі

займав 25-30 процентtіІВ . .Зероо JDюпи:цу в ювоєму ·С.fМЩЦ'і має ба:га·то протеїну й окwріІВ, Я.І\іі дуІЖе >потрі>бні ІВ ,нормо'В'ому >раціоні. Велние Gначення в ·CTPYJH"I)YJP'i .нормtв м.аооть •Соновиті. Щаб забеЗІпечити ними ху>даQу, зб~льшуЄІмо >Площі ІПід нормовими бу­ рянами до 150 ·Гента:ріІв, о:х;ов~ВІШи .в:рожаІЙність на ножtюму з них до 450 центнеріі>В. Валовий :збір •но.ренеплqд~в стаJновитнме 6550 :ГО'Н'Н - ІПО 5,-5 ТОННИ ІНа >НОрОіцу. Щоб МаТИ ІІЗІДОСТаЛЬ ІВИСОНОЯ!І\ііЮНОГО ;СіНа, З•аГОТОІВІЛЯТИ:МЄМО його не тішщи 1З ІПіриродних .лу1~Lв, а 'і з 300 rектарів поливних полях >е:Jв01змі:ни, і ,за ·рахуJно,н однорічних трав збіль­

ШУJЄІМ•О посі~в су·мішей ІбаІГатСІрічних, зланобобових трав, я,н•і ви­ •Корис·тоВІУ•Ва·тимемо безпосередньо ·на dіно. Виготовлятимемо його за новою технот:)гією з за,стоСУJВаJННЯІМ ІПІРИмусооого су­ ші·нн>Я.

Щоб .полегшити •робО'l)у тварнннині.в, ІП!Щвищити ї~ню ІПро­ дJ'ІКТНІВІWІЬС'ТЬ ІІІРаJЦі, ЗІННІзити соб]вартЬсть молона і •м'яса, !На «і­

нець 1972 рану ,ЗаJН:і'НЧИІМО ІПОНЦУ МЄХа'НVЗаJЦіЮ ферм 'З ТаJНИМИ

>Процеса•ми: роз:дача н·орміІв, пневм>а•тИІчна очис1'J\а гною, ВІС'Та· навлення молоІюпрсJІВо,дів з ІІІода·чею Імолона :з норЬвни~а в ..холо­ ДИІЛІ>но-очисний цех, ІПСЩаJва:НІІІЯ 1рі;дних .нормtв {n'~йла) з нормо­ це.Jеу ,в J<орівнНІн ло труІбопровцду. Ліри танЬй меха:н~зації є маон-

вачем. На піщаних землях слі-

щимо

НА

ФОТО:

КУХАРКА

Г.

і підуть

на•СТУІІІного

ДИІСНОВИІМИ

пі·д ярі ро.ну,

МИ «ЛД"10». ІВсе насінНІЯ озимих очИІІЦене і донедене го нла,су. зерна

дю НОНJДИІфї першо­ Для протруювання

ЗаJНУІПили

прqдуктивну

нову

•.Иі.лЬІна днів тому наші м-еха­ ні~аrгори прИІСГУJПИЛИ до сівби озимих. В роботу включено ~ва аJгре.г.а·ти,

ЯіНИІМИ

:лениІЙ норм у першій

пос.і>ЯІЮ

:Ві!д!ООЩlіВЛі,

ЩО

>ДаСТЬ

брИІ!Г1l!ді

(бриrгСІJди:р

П.

литвин.

ози:мі

Фо>то А. Коза>ка.

ф

І. НАRАЛЮЖНИП, головний

агроном

радгоспу.

НАСІННЯ- ЗОЛОТИЙ ФОНД УРОЖАЮ МИНЕ денільна по,чнетьоя

масо.ва

днів, і роз- Іпогqду сівба

озНІмих

на

зерно. Основне завдання пщготу>нати посЬвний маІТеорі•ал до ноцдиці>ї першого нла~оу. Що ,ж в ,го.оподарс'Dвах зроблено і ·робИІТься для цьо·го? За·СИІПано насіння пшениці, ян і >ПЄРЄІдІбачено планом, 32310 центнері,в. За етаном на 18 еерпня нщдііЙШЛ'О на перевірну ,до

нонтрольно-на.сінної

станції

проводит~

первинну

рахунІНи по н.у.ль·турах, сортах і

репродУІНІЦЇ!ЯХ. За стан на•СіН'НІЯ, товляти посі.внИІй матеріал. Са­ ПіДГОТQІВ'Ну ЙQ,ГО М:У'СИТЬ ВЇ.ДІЮВі­ у даному ви­ ме тан і ро>бл,ять у ра,дго·сnах ДаТИ агроном «Зоря>>, <<Русанівеьний», <<Літ­ ІПа,дну головний агроном Ф. Ле­ нів,с:ьнИІЙ>>, Пухі.всьному радгос­ бе:динсьюm, але вLн самоусунув­ ся ВЇІЦ ЦЬОІГО ВаІЖЛИ!ВОГО ЗаВІдан­ nі·uше>мІП:rахорепродj'U{торі. .ВнраJй нез>аІдовільно ор·гані.зо­ НІЯ. Не НQІНТрОЛ•Ю€ ЙОГО і дирек­ радгОІСІ!Іу М. БорисеНІно. вана зберіганНІЯ та очнетну зер­ тор на в ращг.осnі <~:ЗаІПла:вний>>. ТНІМ ч.асом ще жа:дного центне­ Тут ·насіння жита перебуІВає на ра нас1:ння не ~дана на пере­ очнетну

зерна,

заце•ментованому

а

та•кож

тону,

підго­

а .вівса

вір~у.

2.2440 центнерів, з них переві- - на земляному. Т>ане збері­ ОлLд неІГайно вИІПравити вна-. рено 14380 центнерів і визнано .гання вже при:звело до зволовані недолі·ни 1 лору>rnения ян у ІПершим нласОІМ 13910 центне- ~ування ниокнього шару насін- '<<·ЗаІПЛ>аВІНОІМУ>>, тан і В іНШИХ рів.

НСІJйнраще

ня,

ЯІНе почало лроростати.

Це

л~дготовл,_яють на- прИІЗв,еде до знИІЖ•ення схожос­

сіння до сіВІби радгоспи:

<< Гого-

ті всієї партії насіння.

лівський», де ви.нона:но план за·СИJІ1\И і .вже половина насінної

Очие11ка ·ОЯ в одну

ІПШЄ'ННІЦЇ ДОВ{ЩеНа ДО НОНІДИЦЇЇ ПерШОГО нла•су, <<Русані•ВСЬКИІЙ">

І!ЮСТЇІЙНа ЛаІЩа, Не 3аІ!І·равЩЦЖе­ но моральне і матеріальне за­

-Імає rпершонла:сного насіння .дві третини від наявного, а НалитяНІСЬ>на птахофа>брина усе

охочення робі>тнинів і робітниць на тону. Є дві потужні машини ОС-4,5, але вони завантажені в

насіння.

по-

одну змі:ну і не на повну по·т,у>ок­

сі'вма·теріал РСІІдгосп <<Кра,силів,сь.нИІЙ» та РЯ\д інших госпо-

ні·сть, а машина ОВП-20 зовсім не вино•рИІотову>ється. Тим часом

дарС'тв. В зв'ЯІзну з доща•ми, яні час-

ІПер:винна очиетна на~сіння вівса та пшенНІці не провqдиться.

то

Старанно

вИІПадали в

го·тують

минулій

декаді,

насіння пронмить­ зміну. Не С'l'!Юрена

О.нремий облін насі·нних фон­

:дDІГЛЯІд за зерном слі!д особливо ,посилити. Адже лИІШе в о•нре-

.4ів у жена:

госпо•д1арс11ві не налагод­ в реЄІСТІрах нанладних

ни (а вони

репроіЦ'УІІЩІО, ИОІМер поля. В но­

мих господарстВІах є :нриті то- форми NQ 35 не .вже повинні

бути

вн,азані· сорт,

. nовсю~и), де можна в будь~ну мірнtй книзі не відкриті он·ремі

ІГQІСІПQДарствах, в'ЯІЗати

де є тані.

голов,них

22

серпнв

1970

року.

ІНУЛЬ'fУІР проводиrrи вже зараз і заІНіичиrrи в місw.rний с.трон піс­ ля збирання .кожної нультури.

Тан,

на.сіння

довести

до

ООИІМИХ

норми

о

потрібно

першого

нла­

су не ліІЗніше 25 серпня, ран­ ніх ярих зернDІВих і бобових ~лЬ>Туор до 30 вересня, піз­ ніх ДО 30 ЖОІВТНЯ. Св.іЖОЗі­ бране насіння в зв'я;зку з про­ ХОІдженНЯІм фЬзіОJЮГіЧНОГО ДО­ зріІВаННЯ в онлащах через кожні

2-3 дні сл~д перелопа:ч.увати. Н. RPEMIHCЬRA, начальІDІк

районно! насІв­

ної інспекцlІ.

радгоспу.

·НОВЕ ЖИ'rrЯ

по­

силиrrи ноН'І1роль за насіНнwм фондом. ОчиС'І"Іtу насі.нНя ярих

ІМООКЛИ!ВіС'ТЬ

о

Зобо­

агрономів

Фото А. Кооаоса. Субота,

В.

на зерно.

У РАДГОСПІ «ПЛОСЮВСЬКИй» СТАРАННО ГО­ ТУЮТЬ ГРУНТ ПІД ОЗИМИНУ. ТРАКТОРИСТИ ПРАЦЮЮТЬ УДЕНЬ І ВНОЧІ. НА ФОТО: ТРАКТОРНИй АГРЕГАТ ОЛЕКСАНД­ РА БОРИСОВИЧА ШУРЦЕВА НА ПІДГОТОВЦІ ГРУНТУ.

зе­

Ліворчуі'Н). Посі>ви ці розміщує­ ІМО ПобЛИJ3ІУ тварИНННІЦЬНИХ ферм. А брИІ['1l(Ца .NQ 2 (брига­ ~ир Г. НривогУfз) rючинає сіяти

полеmuити :n.ращю і раІЗОІМ !З · ТНІМ >ЗІffіІЛЬІШИТИ ·навантаокення на НОЖІЮГО •робі'11НИКа ДО 100-,150 ІГОЛіВ ХІ)'ІДООИ. І. КОВБАСИНСЬКИЯ, директор

на

1 випас 46 гентарів

рахуноо 1вла:сного моло~няна :в~ ;висооопро~уктИІВних

На

висано­

машину.

•норі>в, селе~цtонери займатНІМУ'ТЬ>ОЯ вибран,у>вюrням норів, яні ПО!ГаJНО реа•І1УЮТЬ на мехаНі!ЧІНЄ ІДОЇННІЯ. Для збілЬІШенНІЯ >виробнНІцтва •М''ЯІСа •С11варена ОНІРема брита­ да, ЯНа nі:МЯ •МОЛО~НОГО періоtду ІПрИЙМаJЄ ІВОСЬ іВЇД['О~іВеЛЬНИЙ молод:нян, дорQІЩу•є його і ·віІдГОідову>є. Зараз :вирішуємо ІПитання ІВПроВа,дЖеІНІНЯ ІМ·еха•НtЗ·а:ЦіЇ

лу­

ЛУJЩИЛЬНИНа­

ЛИВЇСТЬ ООіЛЬІШИТИ 'НаJRаНТаІЖ€'ННЯ она ДОІЯІРІ\'У ІЦО 50 НОріі:В. Прцділятимемо ІВелИІНу 'УІООГу селеІЩійНіІй і ІплемІіінній роботі . .Ир~м оолШІшення .ПРоtд'J'ІНТНІВІНого остСІІда .за >раху>нок nрИLЦ'бання телИІць чорно-рябої •поро!дИ та ІВНІРСіllІJУ'Ван:ня тел.иць і :ремонту ста:Да за

ножен

;ген.т<JJр вносили 6 центнеріІВ фосфоІрно-.н.алLйних добрив, яні роЗІнНІдали по полю ·ту:норозни­ дw~ем «Р.УІМ-2». Перед цим змішували і подріІбнюва.ли їх апоеціальним ТУІНОВИ'М по•дрібНІЮ­

~уль.тури

ВАЙПЕРИ 3АІВЖДИ 1й: ГОВОРЯТЬ ЩИІРЕ «011А:СИВІ». СУМЛІНН~ ТРУДІВНИЦЯ КОРИСТУЄТЬСЯ ПОВАГОЮ У ОДНОСЕЛЬЧАН.

В >СИ!СТЄ>Мі .НОІ_!)М·qдQбj'ІВа!ННІЯ .ВЖ<Є ІВ НИНіШНІ:>ОМУ роЦі ГОЛОВІНе місце :посLдаІЮТь ІНІj'ІЛЬ>ТУJРНіі .пасовища, :які ·сmюрені ·на 400 ген­ тарах. 200 'З ІНИ.Х ;у>Же ІВИКОрНІСТОЦуЕJМО. До •НіНJЦЯ рон,у у,сі 400 гектарів .вИІП.асів бУІду>ть обгороtджені і розпощілені на загtнни по

1:1

поп.ереднина

Тооер площі, що зв!.т~ьнились

1ВЖЕ К:ІЛЬКА РОКІВ ПІДРЯД Гu\!НІНА ПЕ'11РІВНА ЛИТВИН ПРА­ ЦЮЄ КУХLАІРІЮЮ В ЛІТНЬОМУ ТАІЮІЧ МЕХАЮ3АТОРJіВ ПУХІВ­ СЬІЮГ() ПЛЕМіПТАХОРЕПРОДУК­ ТОРА. 3А ОМАЧНО ПР:ИГОТОВЛЕ­ ІИ ОВІДИ ТР,АШІ10РИ.СТИ І КОМ­

посилення механЮа:цп на тварИІННИІцьних фермах, ·забезпечення ДООВ~ЧеНИІМИ 'Тrо"д'ОЛЮбИJВИІМИ ІН•аjДраМИ.

земель

від

ущобрювали.

в-ІПід озимих

АНТВИН

""

<>о

7М У своЄІМ'у вистуюі на 'ЗІборах Ід<Оіярна .моло•чно-·товарної ферми

·~раJМ'Ь\3. ДоЯІрна О. П. О~сюта

землю

проценті:в.

Кухарка Ганна

~~ -"$;

сі:вбн

,до·м за оранкою площі нотн,уються. На пі~дг:отовці грунту пі,д оонмі добре ЛОІ!Ірацювали '1\ранто­ ристи Петро Бобошно, Михай­ ло БезрУІ~Но, Lван 'І'ретлн, Про­ ·ніп Денисенно. Денні норми .вони ВИІНОНУJВали на 120-130

Продаж молока о>-

«Заворицьний»

площі для

дове- з.в:їльнення

посІІв~их

~ИІЦІ>и 2 тиІсяю центнеJ?ІІВ зер~а з плану 2500 центнерlіВ. Наиближчими д~ями' очищення зерна бУІде за.н1:нчен?·· . В госІПа:дарств> ІІІ<УЧина.ється •сгв~а озИІмих_ н~ ~ИІПа•с. Іх бУ'!Іе посІяно на ЦІ ЦШІ 100 гентар1в.

НАШІ ШАНОВНІ

ІНорЬв, вНІроониІЦ11ІЮ

машини,

вис01~их

ІПродаж молона держан:Іі: Виробиицтво молока

в радгоСІПі

не.~важаючи на доn.~;ову погоду, 150 ге.нтаріІВ. Уже внесено в озимих на зерно і на зелений що стоїть тривалий час, вони трун:т 500 тонн органічних доб- 1норм та вИІПас всього майже рив. 600 гектарів. прqдовжують оранку. Вже пІд- . Старанн? n'~готовл:Яється до На оранці грунту постійно гоrговлено ббО ,гента:рів ріллі. .сшби. 1 н~сшня озимих ну-1!ьтур. прruцюва.ли ГРУІПОВНІМ м·етqдом До 1 вересня цю роботу буде У двІ зІ:-нни працюють двІ зер- 4-6 транrrорі1 в. Зразу ж після

!Гектарів.

Ось ,ян ЗІбілЬІШУІВаrИІметься: ~ілЬІкіІсть

ОІЗНІМі ,культури;

внести

3 тНІсячі тонн ІЗаJ~lінчено. Механізатори зорали

О

З стор.

О


ИOBOlt.I:V ИАВ'q"АЛЬИО.М:V ИАЗ:VСТРІ'q"

ШЕФИ <<ПОСТАРАЛИСЬ>> ... Міська

середня

шкОJІ'а

.N2 5 -

це

цілий

райо­

А :щнfІtина всьому бювUлпов~д:альн•іос'ІЧ> ди­ !}ЄІКЩЇЇ GаВОДУ, баі,щужіеть Д{) ВИК()Н<І.НН.Я JЮЧЄІСН'()­ ГО 33Івд'аННЛ: ІВЧаІСНО ffІо.діба1'И ffiPO СТВОР~НlfЯ діт­ ВО1р-Ї рІ1бітнІІіюіІв свого та інших піЩJриемсrв зраз­ кових }'ІМОВ \дЛЛ на•манНJІ та :вих•ован·нл. Дока­ зом ЦЬОІМУ, :к·рім сказt1ного, 6уtде й те, що навіт1> вик•онані vоботи, ЗОКІJ)ЄІМа nобілку, шефам tЦоводи­

ну- завод порошкової металургії. Про те, як

л·о•ся ІІІе\}е\}ООЛ.ЯТИ ІВД•РУ'Ге (у а•КТОВОМУ залі ТОЩО).

nоставилися

Не має бажанОІГо естетичного вигляду пооілка в ІКо·ридорах. С.ТІі.ди щітох, ІЯкі тримали невмілі РУІКИ, НЗІГЩДІУЮТЬ і, •Мабуть, Д'()ВІ'е'Н'ЬКО Ще НаJІ'аду­ Ва'і'И'М'утЬ ,про це. (Сліди зрООлеmі і, на жаль, пе­ реj)'ооляти іх :ВЖе JІІік&ли). А про аку естетИК'У,

учбовий

комбінат!

Нині

тут

навчатиметься

nонад дві тисячі учні.в. У школі nрацює близь­

ко ста педагог•в.

Найбільша школа не тільки

в районі, а й в області! Не ди.вно, що й шефствує над цим закладом теж найсолідніше .підприємство

на.ння

керівники

договірних

школи

до

міста

підприємства

зобов'язань

навчального

no

року,

і до

вико­

nідготовці

розповідається

в кореспонденції, що нижче друкуємо.

ЗАХОДИМО в ІПершу-.лЇІ!ІіШУ ІКімнату а їй ще .;~алеко до того, Щ!Уб ffІрийняти учнів. Побиті шwбки, нефа,рбоваНІі вікна, на чжтинІі ІП'Щлоrи не­ має

ПфИіНа•ЙІМ·ні ІП·рнва6ліІІВіС'І'ь, ;rrо.жна говорити, хол:~ мал,ярі ІдоQ'д'У'МЗІЛИІс.я до того, що :nокрили всі mаро­

плито·к.

дР'УІГа та,ка •к]мната і троет.я, Згідно а:кту 'Ві·;~

17

1n' ята

і десята ...

Все ж ·слrд сК<І.зати: шефи виконали чиммий

•с·ерпня, підпИ!сано:rо директо·

обсяг

РОМ ШКОJІИ та ІПре;І!С'ІШ!ЮІІКО•М Іrff~РЯ;І:НО-ШефСЬ'КОЇ орrан~аації, фар•бувальнкх •ро-біт залишилося

не-мал•о-неб3Ігато, а

400

·і

теХІп.еj)'СОНЗІЛ·о~

ІКВ3І.Jіратних \Метрів! Це в

тору Матяшу оо старанністЬ в

д'О фарбування, ·вікна мід 33І<жлити. А оклити теж немало. 3rі:д,но Т(}ГО ж акту це ма!Йже ІІІМІОВИНа ВСЇХ ВіКОН трІШОВе\}ХО'ВОГО учбоВОГО 'КОр­

с'ІІЇІЛьки

оомrнуті, ЩО СІПО!КійНО

ІНооті

(скління,

...

фаqубуваннЯ, ла;го~жен·н.я ІІІЦ)rоги), :зане!Іrокоєння

вЩповідні

пое:rа.

ОБУРЕННЯ Та це ж, на слові виба,чайте, ави:нс'DвоІ-

1\рИІЧа,в

товий оол) лише

·ВПГОТООІИЛИ

не ~'(ЩJІИЧУТЬІС.Я.

вважати нормальним: явищ~м.

.столИКів та

18

35-·40

ців?! І це, як вже •fж313ано, для такІіі великої

ві·кни, т-рьох д'Верей.

кіІЛЬІКОС'l1і учнів... Чи не 33Імало?!

До 1 верооня :залишwшся л~чені дні. т(}Ж .j не· вrд;Оl\1'(), ІК()ЛИ :будуть ІЗWвершені названі не·}J;ороб­ леності. Зате ·ві:домо, що 'СТроки ІПО пrДІГотавці за­ ·кладу \дО ІПО'Чатку навчальН(}ГО 1970-1971 року мwнули 20 :серпня, - с:віщчить 'ІІРО це ІПЇ'Д·!}ядний

треба

-закіІfЧ'Увати н~rайно. На­

I'IJ~(}/

Перша

9.05 -

(М .).

СЕРПНЯ

23

гімнастик а для ді· те й . (М .. ) 9.15 Нов ини . ( М . ) . 9.30 .:..... Кольорове тел ебач е ння . Мул ьт· <!\іл ьми для дітей. (М.) . 10.00 сЗг ­ Т еленарис.

Кол ьорове телебачення. (М.). • Наука виробництву• . Т еле ­ журн а л . (М. ). 12.00 Всесоюзні зма · гання з футбола на приз клубу сШкі­ ряний м ' яч•. (Челябінськ) . 13.00 Наша афіш а . 13.05 Для дітей . еСто­ рінки живо го щоденника•. 13.45 - Кон·

церт у горської народ ної муз ики . (УЖ · город ). 14.20 Ш е к сnір с Марн і зу · с и лл я кохання•. Тедесп ектакл ь . (М . ) . 16.00 - Для воїнів Радянської Армії і Флоту. сБ рон я і серце•. (Х арків). 16.30

кіоск» .

(М . ) .

17.00

- ·

Кольорове телебачення. сКлуб кіно· м а ндрівників• . (М.) . 18.00 Новнии (М . ). 18.05 сЩоб нива краще роди· ла• . (Ха рків). 18.15 Тел ефільм сНе.

скорен і• .

сКамертон

18.30 -

доброго

н астрою•. ( Дніnропетровськ ) . 19.00 Хокей на приз газ ет и •Советский сnорт• : СКА (Л е нінград ) - сХімік• ( Воскресенськ ) . (Л е нінград). В п е · р ервЗ'!< програма «Час• . (М . ) . 21.і5

Художній фільм. солістів Одеського (М.).

-

Друга

17.55 -

вини .

-.- ~,._

Наша

(М . ) .

. . , ,. .....

23.05

-

оnерного

Концерт театрv.

.

nрограма

афіша .

18.05 -

~с.·...--···

18.00 -

ТЕЛЕФОНИ :

(М . ) .

19.00 -

сШкатулка з сюрnри·

діти І • .

ПОНЕДІЛОК, Перша

24

СЕРПНЯ

nрограма

Наша еЛицар

афіша. 17.10 Теле. нарис Карпатських гір• . (Львів). 17.40 ТелевізіАні вісті . 18.00 - Для школярів . сСвято у табо· рі• . ( Дн іпроп етровс!>к). 18.25 - Ху· дожн ій фільм сПершокласниця•. (M,l. 19.30 - П рограм а сЧа с• . (М . ) . 20.00 - Брати Тур - сПеребіЖЧИІ(>. Сп ек· такл ь Ленінградського театру імені Ленінс ького комсомолу. В перерві бесіди лікаря. 23.00 Телевізійні ві -

17.05 -

сті. Друга

11 .00 -

Художній

програма

ТелевізіАні вісті. фільм сКопи дощ

11 .10 і

вітер

стука ють у вікно• . і7.25 Наш а афі· ша. 17.30 Телеагентство сПІонерія•. (Оренбург) . і8.!10 Новини . (М. ) .

18.05 - Трудівникам села . (М. ) . '18.25 - Телефіл ьм сПраводи білих но чей• . 20.00 Кольорове телебачення . Сnортивна

програма.

(М.).

В

nерерві

передача сНа добраніч, дітИ І•. 22.15 - О . Пушкін - сБудяночок ·у Колом ні• . Читає народнІІІІ СРСР І . ІльїнськІІІІ. (М. ) .

-

Нов•н• . (М.).

і

Україна• . «Київська адреса•. Програма сЧас•. (М. ) . 19..30сЕталон• . (Одеса). ·20.01)) - Художній фільм еФ ауст двадцятого століття•. 21 .25 сНа ланах республі·

19.00 -

кн•. (Дніпропетровськ) . 22.00 Ук· раїнське кольорове телебачення . сЮ· нокамера дивиться у світ•. Докум ен. тальні фільми. 22.45 І . Герасимов, І . ЦіонськиА сОлексіА та Ольга• . Спектакль Ленінградського театру іме­ ні Ленінського ~~:омсомолу. 24.00 -Те­ левізіІІнІ вісті. Друга nрограма 10.05 - Нов•ни. (М. ) . ІО. Щ - Для школярі в . сЗемля в твої 17•. (М.) . 10.45 - Фестивала юних. День шttоля· ра Латвійської РСР на ВДНГ . Кон· церт художньої самодіяльності . (М . ). 11.10 - Музичний телефільм сВас че·

кають герої оперети• . 17.00 афіша : 17.05 НОВ8Н8- (М. ). Для школярів. сСвітлофор•.

18.00 -

Про ІІОІІUІ8аІ

амІ••

у п,...рамах аа~

tl-06·71

І

7t-74-81.

редактора

-

19-3·82,

заст.

редактора,

·відділів (партійного життя, nромисловості, масової ро·

\

ІНДЕКС 61964. Газета В'ІІхо.u.кт• у вівтеvок. четвер і суботу.

боти) , фотокоресnондента

ретаря -

- 19-4-67 відnовідалькоrо сек· 19·3·18, аі.-дІпу сІльськ. '~nодарства-19·4-47.

........... ..................................................... ................................................................

Б-рQв.а•рсь:ка дроука р·ня, 1КиїВІсІ>Н!ої обла;сті, в.ул. КиоівсЬ>Ка~ ·Іі54. Телефон

-

19-4-67.

·З ам.

3386-7020.

з

пиu­

чН"І1ав

скакуІЮЧи

у

лЕтцію, пере­

одного

міщя -Ю .

РИІбаЛНІа ІМІЯПЮЯ .всім:, ЩО най· 1\q)аща рИ!ба ковбаеа.

НелЮд'СЬЮ:ІІМ

ГОЛОСОМ.

МИJсливець йшов на полюван­ ІНІЯ ІІІ

рука!ВИІЦЯХ,

а П'ОВерНУJВ'С'Я З

ГОЛИІМИ ,ру,І{ІаJМИ.

ВасИJІь ЛИСЕНКО, робІ'І'JDІК ЗБК.

Редактор

Є. ФЕДJІП.

рай спожи.всп:л,ки

~/}~;- -~~;ii~~~ijiw:в7~~~~~~~;~; ~---~·~ І'

пісJІя ремонту.

Пр'Оха:ння до ВІСіх батJ>К'і,в з'•ЯІВИ'ТІІ'СЯ на .з ага .'J.ЬН'і батьківські .Jбори в п'ятни·цю 28 серпня 1970 року на 19 год. веАІора 1

принести з сооаю:

а) довt:.Дки батьк'.в

з

м,:Іоця рОІботи і!Іро розмі•р за1р11лат11

(ВоСJм 00з •ВИІНЯ'!'К'у); 6) медн;чн,: дов.Щк,и •ПJЮ ста•н здоров' я дитwн и.. Адміністрація.

!

rІ##СІ~4~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~

І. t~\}~· •• •• ~Р~В~~Ь~А·М;~~~ ФАБРИКА

--І

ЗАПРОШУ€ НА РОБОТУ:

"

І

рамників, пом. рамннків,

верстатникj.в, пом. верстатннк.Ів,

І

!

теслярів, токаря по металу, шоферів І, 11, ІІІ класів.

(М. ).

nоа\,І,оІІ.а•т• А8&тоtІ8 рціо І те.аеОа­ ...... тu_.о.. ,.... ,І.оаІ.,І.о&:

ЛeНJTLW

тараню, а

її...

· - · - · - · - · - · - · - · · , · - · - · - · . . . .81'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ "

Наша

еДва кл~н•• . Вистава Дніпро·

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• орган Броварского раІІонного комитета КП УкраинЬІ и раІІонного Совета деnутатов трудящихся КиевекоА обnасти.

154.

,

17.15 -

nетровського театру ляльок. ( ЗаnорІж · :~~:я) . 19.00 Науково- nопуляринА фільм сРосіІІськиІ ~узеІ•. 19.30 Сnорткана nрограма. (М. ) . В перерві - nере,ІІ.а'Іа сНа ,І.обраніч, діти!•

розмоч)'Івав

мулярі, столяри, теслярі, маляри, різноробочі. За доВ'і•дJКЗІМИ .звертатІЮЯ у відді.л ;ка~др·:•в на аJ'Іресу: м. Броащrи. ІВ}'\11 . ~RіВІСька, 149.

Тележурнал

артнс1

22.35

Спорт за тиждень. (М. ) 23.00 Кон церт м айстрів мистецтв !Грузії. (Тбілі

сі) . 23.45 -

нін

еуuuила

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

XfV""

Нцустріч

.................................. ,...............................................................................

м. БРОВАРИ, Київська,

Но·

Трудівник а м села.

НАША ,ЛДРБСА : вул.

Концерт.

зом• . 20.20 сМоцарт... Георг Отс•. Фільм · концерт. 21.00 сНа ,ІІ.обраніч,

(Запоріжжя) .

10.30 11 .35-

•Музичний

-

Художній фільм

nрограма

Ранкова

nорожці• .

і8.35

XXIV з'їзду КПРС. сЛьвівські конвеАєрн• ·' (Ль ві в). 17.40 Т елевізі Ані вісті. 18.00 - Програма передач . 18.05 - Дітям про звірят. (Ленінград). 18.30 сЛ е·

не с.п.ая-

,·--f·-·Б·~~~~~~~=і~~~~;;;·-·-·-·-~

11 .10 - ТеленарІІс сШкола мужно· сті• (М . ). 11.40 Кольорове телеба· чення. Художній фільм «Козаки• . (М.) . 13.15 Телевізііні вісті. 17.05 17.10 '-

чолооІ:к ниЧІЦі.

...

ВІ.ВТОРОІ(, 25 СЕРПНЯ Перша nрограма

афІша.

або

П1ідС"l1рел.енИІЙ заєць закричав

ЖИВУЧА

М. ГАБРІЯЧУК.

Наша

СІПоєна.

Друти:на

мене роолюбиш, Т01ді nомру я теж!• ...Дав оо кохання .вмерло, А ТИ! живеш .

вчальний ІJЇ!К на ІJІ()РО3і.-

Д•ОГ(}Вір :МlЖ ШINJ<Jl'(}Ю та '11'і!ІJІІРООМІСТВОМ.

зате

« Ноли

з за'ВО:І'У 1і ~аибінату. Рем&нт шкми і устатку­

вання їдальні

на,

др )Те.

«Ти с.карб мІій, баrатст.во моє, Ти радЬс'І'ь мо.я хороша!• ... Він зНЗІВ, що у наr є НівЗІртИІра, сМоонвич• і ~роші.

Одне слово, не СТ<J.'ранні .з .1!8JC 6атмtи, товариші

буІВає д~вох виді!в: СМІШИНКИ

сНІЖНИП•

стіль­

і н~ ветан{)ВИЛИ так{)Ж ·меТ<J.л-евих водозливів на

-

Сміх це! Пишу я вІ·рші ще з дитиНС'І'ва, А звуть мене ще досі nочаІ'Dн'і•вцем.

коли в ІЗ'алі їдальні (ним тІWча,С(}В'О служи'l'Ь ак­

в •бwгатьо'х ІМІЬсцJІІх ІПотребув ІПер~бира·ннл й :ре­

НЕДІЛЯ,

поет <,:орокарічнИІЙ.

чарн,оу.

Наша брИІГ.аща Х·ОоЧ

поrорі.в,

-

цмокнув

пере.х.илИІВШи

Го:ріІлІ{Іа

Унр.аІВШИ Ві'РШ М.а•СТИІТОТО

·б·уофету, ХОЛО­

-

Хо..ро-шаІ один,

хороша або дуте хороша!

...

·спе:ціалісти-'рЄ'Монтники, іх

-

А хіба моожна

викликає 1паркетне •покрИ'Г'Гя ·у 'коридор·ах, котре

не

є

кличуть--кличуть

Фото А. Козака .

А хНба горілка буває по­ га.на? здИІвува.вся другий. -

·ВОГНі, Пр о мене заш)'Іми:ть здивована nла'НетаІ• .. .Та не ЗІГорJ:в, а nросто

ДИЛЬНа 'СИСТеtМІІ. йосо теж не ;ЦІіє. Тимчасом в ком­

головнІіш·е, 'М·о·вляв, 13роолено, і т1юі Іпереживання, П]ДІШеІ/J'НІа ШКОЛО, M<'l'PH~.

новий

-

<<З:горю ув·есь я в творчому

ло.го на·вча~ЬН()ГО року виЙІІWІа !З ЛЗІд'У картО'Пле­

облщд!Наff!О

цриро!ду,

ПЛАГІАТОР

роботи настіль·ки

ІООВОрИТИ ІПj)'О НИ•Х Н·ИНі

очиона YCT<'lHO'ItKII.. ,Н~

двері

ДЕГУСТАТОРИ

Янби з творінь зібрати воду, Ти з горя б утоцився в ній.

ра пришкИльноі 'і1дальні не д1іІв, ще в кінці vину­

еtпеціальнИІЙ етіл для різання СІюла, звалили його в ·р()зібр<~.но~у ·стані у :воотИІ6юлі і ... П()Ї•хали. Най­

своІ

Два >КУІМИ п'ють горіщrу.

В МЗJ)НОШІ!СЗІННі СТраІЧуЮЧИ ДНі.

бінат грштдоеько.го ха.рч}'Ів&·нн.я. Холодильна каме­

твеР'д•ження їх, о~іцянооt-цяц.янок, шефи привезли

тельного J}ЄІМОнту. ПорОІІІm~вики

про

6 П'()­

Та·к·сЗІ....:·о, я·к і порошковики, «ІПОСІПЇ!Шає» юнt~

вlf;І!ілІfІ'и лю·де-й. Хоч на ·о6іц·Я'НКИ щед!}а! На nі:д­

багатоквартирними

віАЧИНИВ

ПОЕТОВІ-НЕВДАСІ

не ·можна .

тому. Але диреоюцhя •заводу ніяк не нава~иться

неsиконаних робіт

ІJI()K313osi, а .ремонтиі

багатьма

СатиричнІ мІніатюри Римуєш цро кохання.

ЧИ'НаТИ 'коресшондещію, а потім уже тра:дщійно П!}О недоліІКИ. Та річ у rому, що нt,JІ,оЛІіки ті на­

'ІfУ·СУ, СПОРТИ!ВНОІІ'О і а!КТОВІОО'О ЗaJI'tB, ОС10бЛИ!ВО ЇХ •піІщ~нні ·еоrіни, яюі ·на,ЙІбЇІЛІ>ше ill()ll'eiJ'IIiЛи від гра­ д·у. На сжляр~в чекають вітрини вестибюля, сто­ Л\JІ'рна й ме-ханЇІЧна 'МЗІЙІС'J'ЄІрІІ'і. Чи є •окд•о? Школа аавеозл<~. його ще •два тижні

цевтрІ

На фото: гоrоmвськнй гастроном .

IJ'OO·O'l'i.

З ЦЬОГО, .ПООИ'ТИВНОГ(), ВЛЗJСНе, і ва1)'1'0 було

у

~ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

змі. Вчителі щиро .пдsrчні •молодому стол.яр:у ·Вік­

Роботи •затрИ!МУЮТІ>СЯ через вuдсутmість -бі:лилз.

прикрасилоси

гастроном .

реtмонту/!.аІЛИ ~ах і віконні 1\}М(И в спортивному

Та ІКОVІИ б :воно й було, ран]ш, ніж прист:уп11.ти

Воно

будвиками. НещоАавно

школи вони .побі:лили стіни, ІПофарбували мнелі, па•рти 1і ДІвері 'У ІПрИ€М·Іfі ІСІВІітлі тони, непогано від­

ще

о·сно!І'НО·М'У віконні •секп:~іі.

КрФм ·згащаних

р~біт. Разом з учнями

Старовинне село Гоrо.лlв до невпlзнаJІІІJІ змівилоси за роки

,

п итирlчки.

об]Грі'вальні батареї фарбою дл'Я ([]Ііtдлоги?! (Те.пе:р шкма вимушена •перефар.бООJУ!ВаТИ іх!) .

Зве.рта:rноя н·а а.щресу: м. Броаари, ІfУЛ. Зtліsн·ична,

--- ____________ ти а.втобусом

2.

Іха · fi

__________________-___

N2 41 до ю:,н.цевоі _..__.......__.._.........

зуІПИІІQ(И. А,І,міиІстрація фабрики.

г~;-7.~;~;·~~~·~~~;···~;;~;;;;~~~;;~·~~;·······9·····9··-· · !Q"{ і

!

"І)

~

7

ПІДПРИЄМСТВУ 09034 НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

механіки,

~

вoJdi І,

~

кои~орв,

! !

уqн\ аатос.tІDСарів,

t і

! !

~

11,

ІІІ ІUІасіа,

ВІТ.ОС.. ІОСарІ всіх ,Osp8Aj.І,

.

газое•ектроsаа,101uьниК, елек1'J)ИК<ІLІІО8RК.

За. до111·uами З!ІеJІ'ТЗТІІІСR иа а.а.р.оу:. м. &ровІ'\)и, аул. Мета·

лурrtв,

22,

автопЇІJW1ркемС111()

09034,

аЩІ.і.л ІОІ\Ііріов .

А,І,мІиІстрація.

.........................................................._.......................................................,..................

.

99 номер 1970 рік  

99 номер 1970 рік

99 номер 1970 рік  

99 номер 1970 рік

Advertisement