Page 1

ПРОАеmарl .сlх ltptJrH. єднаlmеся!

СТОХIlПОВЕ Ь Орган Броварського районного комІтету Комуністичної партlі України та районної РЦИ Аепутатlв ТРУАЯЩRХ Кнівської областІ

"'''ТНМЦА,

N! 99 (1854)11

сеРПНА

21

1959

року.IIЦlна

КОП.

15

19

серпня з одного з підмос­

богвинтовий

зваЖt>НИЙ і оплом­

вантаж у 15 ТО>НН.

ри. Віхповцальна

робсілько~ чий райвідділом

і блаГОРОАна ня т. Мінчу,к.

їх яіяльпість . БУАУЧИ завжди в

ШЛЯХ

гущі мас, вони сміли,во В1'руча-

ліНЮI

ються в життя, поширюють пе-

БоЙнЯ\К.

редовий досвід,

став

Після

ко,місаРIІ

Понад

2300

JIистів

но>ю місяців

і с'пеціальні

На і

такий

же

голова

прав-

райспоживспілки

тов .

Складається

трудящИJX

про

тають, то вважають, що це TOP~

перевірили

дянському

ходять до редакції раЙ~flНОЇ газе- промартіJIі

ім. Панфілова

1

пів ,

дирекції

КО.1ГОС-

радгоспів,

керів-

ники підприємств і установ, секретарі партійних організацій інформують про вжиті заходи по усуненню неДО.'lі'Ків, вwкри,тих на сторін,ках газети. По~партійн~му реагув:ати на

населен(}му

('КОСИЛИ

(ТАРС).

,* •••••

І. H~~ ~:л.у~е.й. :a.p~:HOГO господарства країни,...:........................_ Унікальний прокатний

ті одноваJIЬНОЇ парової туp(jіни потужнkтю в півміJIьйона кіJIОПерший в краї'ні стан для ват. Це буде агрегат, розрахопрокату КРУГJIИХ ваJIів періований на три тисячі обертів за дичного

пр(}фіJIЮ

став

до

на Дншродзержинському імені

Дзержинського.

JIаду

Одерж-ані

«Про

віддіJIКУ

ханічн()ї обробки .

СКJIадни

прокатку

n

ва другий день

Раніше

В

прямій

рівні

штамщ'вання

вад.ки

,

3-х днів

відкрити у

чах так І. немає.. .

Відписалося

ничих і сіJIЬСЬКИХ ,кореспонден- госпників

цикл

Д

ІІа скаргу

про висО>кі

в

ступі в преси .

б

часу.

еJIИКУ

і

увагу

машиною

і

придшеl!О

кол- висвітленню міжнraродних відно-

3

відносяться -

нано­

до критики у пресі, ігнорують ги, щоб по них оперативно вжиЇЇ сигнали. НеДИВJIЯЧИСЬ на не- ваJIИСЬ дійові заходи . СJIід су­ о~оразовінагадування,

вони

воро спитати з тих, хто відмо,в­

або відмовчуються, або ж обме- чується, д~пускає

бюрократи~м

жуються відпис'ка.ми. Не відпові- і тяганину , всіJIЯКО гал, ьмує роз­ дають на критичні матеріаJIIf га.- гортання критики, Q.CоБJIИВО зни~ зети

директор

р:адгоспу

«БогдаЕ

Висока За видатні успіхи науки,

зу. І

Haгopo~a

в розвитку СРСР

підготовки науков(}..,педа-

1959

Указом

ри

Президія

Верховноі

Ради

19 серпня

року нагородила Київський

гогічних каДрів, с-пеціалістів ДJIЯ Аержавниіі народного господарства і ку;льту-

від

унІверситет

імені

Т. Г. Шевченка ОРденом nвніна.

(РАТАУ).

Іtи для

беwерервної

ПJIаВIШ і

nидачі стаJIі почаJIОСЬ на Торець­ кому машинобудівному

Вона в сім

вати в цьому році. раз тю

Харківського

переважатиме мартенівську

потужності

турбінного зав~ду працюють над

о

3аводі R

J(онбасі . Установка почне працюIІродуктивніспіч

ОДН'3кової

і в п'ять

раз-

елек1'РИЧНУ.

0--------------------

НовоБУДОВIІ

***

з

цехами

Д"ЄТЬСіI

підприємства

селище

Будівництво В

Рязанській

області

все більшого РОЗВІІТКУ набуває хімічна промис' ловість. Загальний обсяг виробництва ХІМІЧНОЇ продукції до кінця семи· річки збільшиться більш

розгорнулось

на

березі

Каспію закла·

робітників .

•••

мідезбагачувальної

поблизу

центра

фабрики

кольорової

мета­

-

Харківська

область.

території

Шебелин ,

л у ргії Узбекистану Алмалика. Всі корпуси Jlідприємства споруджуються з металу і збірно·

На

г.) залі з обетону .

ського

•••

Камвольно-суконний ться в столиці Киргизії

лу

комбінат споруджує· - Фрунзе. Підприємст­

переробці

гу нафтопереробного за· воду.

ших у шерстяній промисловоСТі Радянського Со·

гасу,

юз у .

газ.

10

раз. В

1960

роцІ

На фото: будівництво першої черги нафтопе· реробного заводу . Спо­ рудження блоку ректи· фікаційних колон уста· новки

атмосферно,ваку,

умних

трубчаток.

(Фотохроніка

РАТ АУ) .

Фото Г, Удальцова.

***

промис·

завод

по

конденсату,

який одержують на про· разом з видобут,

мислі

JlК в

газового

бу дується

во розраховане на щоденний вНРОбіток такої кількості шерстяних тканин, з якої можна зшити більше десяти тисяч костюмів. За технічним оснащенням цей комбінат буде одним знаЙкра ·

буде пущено першу чер·

Будівництво дослідної установ­

Завод текстильного СКЛОВОЛОКНа споруджує· ться в Махачкалі (дагестанська АРСР). Перша черга його стане до ладу в 1961 році . Одночасно

багатотиражних,

стінних , не заJIишаJIИСЬ без ува­

метаJIО-

Старобінський калійний комбінат будується на півдні Білорусії на базі багатих покладів мі· неральннх солей. Він забезпечить мінеральними добривами Білорусію, прибалтійські республі1<И, сусідНі області Російської федерації і України.

проявів її затиску, з чим

районної,

на

Турбіна потужністю Півміnьйона кіnоват Конструктори

завалки:

в цьому році Їх вже 119. слід вести рішучу боротьбу. НеТа не перевеJIИСЬ у 1Іас, на обхідно постіifно слідкувати за жа.1Ь, товариші, я'кі формально, тим, ЩОО критичні виступи газет

по-6юрократичному

зосереджується

час

В мартени .

ееМ'lрlЧКIІ

ходи. Досить назвати дві циф- сить веJIИКУ шкоду р06сіJIЬКО­ ри. ЯКЩО за МИНУJIИ:Й рік БУJIО рівському рухові , знижує рівень HaдpYK~BaHO 145 повіДОМJIень критики і самI>'КРИТИ'КИ', є од­

«СJIідами наших. виступів», то ним

УНІкальною

ратором.

ціни на син у період після другої світо­

державного ЖИТ'l'Я,

правлІН'НЯ

новітнього ПУ.lьті і здійснюється однИ'М о'пе.

ПО переважній біJIьшості кри- JIення до сигналів преси супере­ тичних матеріаJIів «Стах.анов-І чить денінським нормам партій­ ного

.

У'

У С.10ВНlШ вкдючено статті по ро ки.

Треба пам'ятати, що таке став-

~a-

закінчи-

величезного

Установка ДJlЯ безперебііної плавки етапі

не потребуватимуть даJIЬШОl об-

томах.

дипломатії нового В

скорочує

ШИХТИ

трьох І шестерНІ Дlаметро'м до Пl'в~етра

йовість JIистів робсіЛЬRорів і ви- огірки на своїх сади.бах».

'конкретНI

«Запор· іжстаJIі »

спорудження

пакетир-лреса. На цьому aгpeгa~

• о иогО> ви-

сnовника І Державне видавництво ПОJIі- .ГОТОВJIeН~Я ПРИСТУПИJI.И ново-кра-

тів радянської преси» ЦК КПРС овочі і праміння требухівського вої війни . Перший том вийде звернув увагу партійних, профнаприкінці 1959 року , другий . колrоспу «Жовтень »; «Якщо ЇХ спшкових організацій і радянсьтретій томи - в 1960 році . ких орган,ів на необхідність рі- така ціна не влаштовує, пи---------------------0 шучого ,ПОСИJIення бороть(іи. за ді- шуть вони, хай вирощують

вживаються

доси

кування

"

. 8 тиеяч тонн. Нlстю

т. Рубаніку матич~ого С.'Іовника»

серпня , а їдальні у Княжи-

21

керівництва масови,м PYXO~I робіТ-

ця»

На

такі

й

брухту роБИТИ'МУТI. півтораТОl!ні і двотонні пакети ДJIЯ мартенівських печей. Використання такиХ важких пакетів майже вдвоє

протягом

покращанн·я

Веnичезний пакетир-прес

вироби М<айже не потребують ме-

ті за дві з ПОЛОВІІНОЮ хвилини 3

загострював питання про. дійо- Княжичах їдальню. Сьогодні вже постанові

ХВИJIИНУ.

заво>ді

і обточування на

.

ПУНКТІ».

Ленін . He~ДHopa30BO Центральний вав голові міськСТ

У

~

створення,м наЙіп(}тужнішої в сві-

ста н

QoCобшtву увагу надавав веJIИ'КИЙ червня. 5 серпня, через півто- тичної дітератури приступає до M.aТOPC~Kl машин()б~ДІВ.НИКИ. Ко­ геній людства Володимир ІJIJIіч ра місяці, т. Бойняк запропону-, нового другого видання «ДИПJIО- JIlнчаСТl. ва~и, турБІННІ JI~патки,

вість висту,пів радянської преси .

........_ ...........

Буває і так(', що 3 райспо- 140 гектарів, довівши, щО ВІІ- Bt'pCTaTax. ЖИlВспіJIКИ надходить відповідь, робіток машиніС1'а Рибченка Механічні коваlll однак чого во.на варта? «Іван не рекорд. 360 веJIИКИХ поков~к за годикиває на Петра» - так був озану мо,же вjдштампувати і відкаглаВJIений JIИСТ групп робітниН о в еви дан н Я JIібрувати універсаJIЬНИЙ ку,ваJIЬків і СJIужбовців радгоспу імені "Дипломатичного ho-штамповаJIЬНИЙ прес потуж-

сигнаJIИ преси - обов'язок кож- Щорса про відсутність їдаJIьні, ного керівнИ'Ка. Цьому питанню вміщений у «Стахановці» 21

Комітет КПРС у своїх рішеннях

у-у ........

Колективи заводів, науково-дослідні і проектно·ко"струк­

БЄЛОГJIазовського району Ф. РУТковський зч~пом двох жаток за зміну скосив 139 гектарів. Ме-

В. Поє~аЛОВIІМ

Республіка В ' єтнам).

торські інститути, конструкторські бюро підnpивмств, вIІКО· нуючи рішення червнево.. Пленуму ЦК КПРС, працюють над створенням досконаліших машин і механізмів для різ-

Скрізь став відомим трудовиД

робкорівського рейду « В одному

фільмові

По шляху технічного прогресу

ти. ПовіДОМJIЯЮЧИ про наСJ\ідки Олевський, 'ГОJIова РСС т. Бой- радгоспу комуністи П, Сухано,в перевірки критичних вист"пів няк не відповів на матеріал і В. Татьков 3 тракто.риетом воаБJIрlоl6·..пи~.о..1(ОДИДИ ро6сіJIькО>рів, ,праВJIін,ни

короткометражних

,

цілині

четвертого

По розділу

фідьмів золоту медаль присудже­

. ,- ........ .......

на алтайській

тов. ханізатори

ХУДОЖНЬОМУ

прилади, « Доля людини».

радгоспу І. Рибченка. Він скоси в

заJIИШИJIИСЬ без відп(}віді. Так, як і ГOJIoВJIiKap району т . Боримський ГОJIо'ва праВJIіння

іІІШИХ

та

діячів кіно.

них фі ;шІів. но картині « Бу~вництво каналу Великий ПРll3 присуджено ра- Бак Хінг Хай » (Дl'мократична

літака

них і сигнали про неДOJIіки в «Лар на замку», «Своя рука- У ваJIКИ за зміну зчепом трьох колгоспІЮМУ і раДГОСПНQlМУ ви- В,lаДИК:(l», «Про торгіВJIЮ В по- жаток 146 гектарів КОJIОСОВИХ ро.бництві, в культурному, медич- JIі» - ці та інші JIИСТИ, надру- культур . ному, побутовО>му оБСJIужуванні ковані декіJIька місяців тому, Машиніст рад,госпу « Іс.кра» трудящих. «Факти підтвеРДИJIИСЬ ... » такі відповіді майже щодня над-

за

вундl'Р ­

кистан), «Втеча З Тіні» (Чехо­ словацька респуБJIіка). Срібні медалі одержав ряд

оголосили протоколи засідань жюрі художніх і короткометраж-

47 -

кається когось іншого, а не ке- подвиг механізатора Табунсько,го

цього року. Серед рівництва РСС.

3

роткометражних фільмів И . Івенс артистів, режисерів

кіломет­

Н о в и й р е кор Д

неДОJIіки в торгіВJIі. А якщо і чи-

надіЙШJIО

кінофеСТlІвалю .

Голова жюрі художніх фільмів С . Герасимов, голова жюрі ко-

(ТАРС) .

взагалі не

-

кінди» (Федеративна РеспуБJIіка Німеччини), «Настане день » (Па­

€ нове світове досягнення!

думка ,

присуджено

міжнародного

соцзабезпечен- встановлені на борту літака.

старе, негідне, викорінюють бю- читають листів до нашої газети за сім з полови'"

тисячі

приземлення

спортивні

бичують все що в цій установі

рократизм, тяганину, косність.

дві

медалі

художні фільми' «Ми

Літак веде тури СРСР М . О. МихаЙJlОВ.

екіпаж Володимира Ко,ккінакі. Курс на МеліТО'ПОJlЬ і назад.

Заслуженою повагою і лю60В'Ю ніВСhК!!Й» т. Ткаченко, завідую- вантаж

HapoJti

Золоті

атрі відБУJIОСЬ урочиете закриття

бований СПОP'l'ивними комісарами промовою виступив міністр ку JII.-

719,496 кілометра за годину.

на сигнали робсількорів користуються В

У Москві в Кремлівському те­

Jlітак «ІЛ-18 » . На

-

його борту

рів . Політ тривав 2 години хвилин. Середня швидкість

реагувати

До підсумків міжнародного кінофестивалю в Москві

КОВНІІХ аеродромів піднявся тур­

Пройдено

По-партійному

КРАЩИМ ФІЛЬМАМ-ПРИЗИ Й ДИПЛОМИ

СвІтове досягнення екіпажу Володимира КоккІнакі

ком

природного

газу .

Завод щодня виробляти · ме сотні тонн бензину і а

Всі

також

рідкий

основні

проце·

си

переробки

конденса·

ту

повністю

механізу'

Будівництво заводу пластмас закінчеио в Ри· зі . Перша продукція його етиленова плівк? - знайшла застосування в господарстві рес­ публіки . Поблизу міста даугавпілс іде підготов,

цтві газобензинового за­

ка

воду,

до

спорудження

заводу

штучlfOГО

волокна.

Він зможе забезпечити капроновою пряжею тек· стильні підприємства

Естонії , Латвії і Лнтвн .

{PATAYJ'

ються .

На фото: на будівни­

(Фотохроніка

РАТАУ!.

Фото В . Сичова і

N,

Мороза.


П'ятниця,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

",.,.

у раЙКОМі КП Укра/'ни

19 серпня України

бюрu райкому

розг лянулu

завершення

питання

збирання

КП

організувати

овочів. На 4-му відділку радгоспу

зернобобо­

«Великодимерський:о заросла

8 reKTapax

заготівлю овочів, хід сівби ози­ мих та виконання інших польо­ вих робіт по колгоспах і радгос­

Перевіркою

культур,

скиртування

обкому

партії,

піддано

встановлено,

що

на

і біль­ пожовтіли,

в

гострій

райкому

Обмолочено

до

багаторічних

процента.

23,3

По

неза­

За

зернових

процентів

89

насінників

плану,

трав

цьому

грунту

під

зволікання

вих

і

збираННІ!

скиртування

соломи,

рах

лежить у

що

призвело

багатогалузевим

19 reKTaжито,

до

за

датково 250 reKTapiB трав, але тут чогось

яких

Т.

Філатов

колгоспах

на

збиранні

копнувачі,

і

Взяти до

ра

встановилася

по­

три

у

по

пів

Так,

миполківський»

у

перед

мів

здають

10-15

тонн овочів, а є всі мож-

вивозити

щодня

ня

з

всіх

Копи л енко"

,lI,!"

О О Р ч а

років

підряд

в

на-

м к а

водокушею

два

3

дні.

бі корми . Така загроза вини,ка .l:/.

і

сусіди

і цього РОКУ.

ім. Калініна.

Порадився І.

бригадиром комуністом

Довго,дьком,

180 прщентів.

трактори

одно-

Випускає про­

дукцію тільки

відмінпої якості.

власними

ВОЛОКУШУ.

силами

2

троси

метрів

20

вона

з'єднали

прагну

кор­

тваринни­

дуже

відмінно

працювати,

освоїти

трактори

по

двометрови-

с.lюсаря,

всіх наявних

які є в кошоспі,

комбайном

-200

до-

техніку. Маю

«СК-3»

вожу

тракТ()рів,

що

на-

сарги

працюють

спарено.

Якщо

марок,

під час жнив

зібрав

понад

гектарів зернових.

трактор

навіс-

ною волокушею міг за один раз пі 'б .

ДІ рати

ВІДтранспортувати

І до ~кирти ~-2 копички содоми з ПІД комбаина,

І(опилен-

Полотняка.

На зборах працівників молоч­ но-товарної де

то тепер ·новою

ферми

підводили

2-ї

дільниці,

підсумки

соціаліс­

тичного змагання З'а десятиденку,

вати

механізацію

трудомістких

процесів не тільки в полеводстві,

а й інших г~лузях

раніше

С.

Перехідний червоний вимпеn тримаємо міцно

шами' вирішив і далі удосконалю­

двох

за­ нові

Панфілова. Г.

Фото В.

тросів вправили кільця, які при'Чіпні

на

ко за роботою.

Готуючись до наступного Пле­ нуму ЦК КПРС, разом з товари­ секретар

на

ім .

з нім ку:

,1і один від другого в 1,5-2 метри . На обох кінцях з'єднання кидаються

се-

Н а

цеху

парторганізації.

Промартіль

запозичиlЛИ

прикладом

М. Новікова,

секретар

літківський ко .1ГОСП

спеціальність

ми сталеви'ми прутами на відда-

,І,О

-

сконало

ПО

довжиною

Наш доевід

5

Борючись за право називатися

виготовиди

конструкції

10-12,

ударником кому,ністичної праці, я '-------'а

комсомольцями-

і

проста:

органі­

я з

бригади

ТРiJJКтористами, свош

колгос­

змагання

ли, щоб привести в порядок гру-

тракторної

Ва­

як

а----------------- няла ці слова. Вона щозміни виконує завдання на 170-

трудові діла.

нуму ЦК КПРС і добитися доCTpOKOBoro виконання зобов'язань першого року семирічки.

Києва 25слід тільки

семирічки- . Г .

виltори-

і ввесь колектив, гаряче сприй-

тивність праці зросла майже в

заготівлю

соціалістичне

будів-

раз. Всю солому заскиртували за

е

скиртування

громадського

комуністичного

ням содоми створювався розрив. Багато витрачалося робочої си-

вжити рішучих заходів

посилити

звер-

трудівниць

України зо­

зернобобових,

великих

особистим

радгоспу

партійні

шеннях

у

палює

директо­

керівників

Пле-

місце

Своїм

польовими робо­

радгоспів,

червневого

своє

а то

виправлений. КП

пра-

максимально

і бі .lьше. 3авдяки цьому продук­

створеllНЯ

заяви

самостійно

і;

часово підбирають

ред працівників сільського rocnoдарства на честь HacTYnHoro Пле-

лише

на заготівельні

пункти і в магазини тонн. Для цього

30

свій вклад у дострокове виконан·

ти

вже

вказується,

шомуколгоспі під час жнив між

«Семиполківський:о

стан

для

йове

(директор Т. Як­

В.)

кожний трудівник повинен знай-

тепер

Декілька

цтва, нарощувати продаж овочів державі, на повний хід розгорну­ ти сівбу озимих. Організувати ді­

«Се­

нюнас

ливості

і

соломи,

ОВОЧІВ.

радгоспі

НИ

Т

того, щоб негайно закінчити зби­

rocniB noraHO організовано виби­ їх.

стовуючи наявні резерви, внести

непов­

збираННЯ1М зернових і скиртуван-

працюють

директора

буде

зації

залишається

боргу

В.,

бов'язало

відчепили

продажу

ництва

що

ось

-

У 3верненні

В., керу!Очого від:

Бюро райкому

від комбайнів

великому

нуму ЦК КПРС дО всього радян-

ського народу

Холочан

нед­

цього ж радгоспу Т.

дні

тами

ТИМ часом у ряді колгоспів і рад­

рання

радгоспу

рання

Район

навчала

ГордіЙчу. к, Ніна

цюють.

«Великодимерський:о Т. Чобота­ рьова П., що в найближчі два­

в полі. державою

до

які

уваги

т. Якнюнаса сильця

де­

солома

вигот~в.тІЯТИ

ний перелік її учениць . Всі во-

Галина

стягнення.

болотних вичікують .

люпину

молодь. Клавдія

полі, належних культурно-поБУТО­ вих умов накладено партійне

ділком

В

рочна практика -

знан­

зерно­

соломи,

ставлення

механізаторам,

до­

Г.).

обмолот

«киртування

байливе

Не закінчено обмолот вівса і скиртування соломи в пухівсько­ му колгоспі ім. Ватутіна (голова правління

несвоєчасний

вих,

гектарах не зібрана солома, 300 reKTapiB люпину не починали ко­ сити, а в опанасівському відділ­ ку цього ж радгоспу (керуючий т. Коваленко І.) овес ще стоїть на пні. Не дбають в ОпанасовІ і про створення міцної кормової скосити

Сергі­

хист,

одноразово

подарством.

с.ко­

вана. В калитянському відділку радгоспу «Семиполківський» (ке­ руючий т. Василець В.) на 137

можливість

Галина

свій почала

і

roc-

радгоспним

На голову колгоспу ім. Вату­ тіна, С. Пухівка, Т. Філатова Г .

є

вона

продукцію

значних

шене ще на початку жнив. На 55 reKTapax солома не заскирто­

бази,

І тут

виявила

статів,

організаційну роботу і надалі не зможе забезпечити керівництво

«Великодимерсь­

валках

фаб­

ня. Відрегулювавши один із вер­

відділку радгоспу «8еликодимер­

показ­

кий:> (керуючий відділком О. Га­ на

освоювати. ївна

не­

втрат, бюро зняло з роботи ке­ руючого відділком т. Галімур­ зу О., як TaKoro, що занедбав

досі

трикотажної

...., своєчасне збирання Оkочів у 4-м)' Шишковська, Катерина Полотнюк,

Особливо noraHO організовано збирання зернових на 4-му від­

Тут

то­

артіль

ного ПО,10тна не так .1егко БУ,10

зерно,

ласті.

лімурза).

в

рики саме тоді, як в нас органі­

озимину.

ський»,

радгоспу

Київсь,кої

вона

го.товлення капронового і віскоз­

иику район посів 22 місце в об­

ділку

Прийшла

констатувало

товка

вкрай

вариш .

спе­

ЧУЙНИЙ

зовувався ОСНОВ0-в'язальний цех.

нак,

ще

організато. р,

і бурих

88,9 процента зернобобових. Од­ показники

здібний

-

ціаліст,

незадовільне розгортання осінньої

шості колгоспів і радгоспів поси­ лиnися польові роботи. За ста­ ном на 15 серпня було зібрано

можна

Нові ск.'laдні верстати для ви­

Бюро

справедли­

часто

допомогла

І це дійсно так.

Копилt'нко

помідорів.

якому

сівби виконано план посіву озимих ка зерно лише на 14,4 процента. Значна кількість насін­ ня ще не доведена до кондиції, Вкрай noraHO проводиться підго­

культур

Г.

3-5

ганізовано тут збирання

вій КРІІтиці хід виконання зобо­ в'язань у нашому районі, в біль­

довільні.

нашої аРТІ.ll.

бо не збирають їх щодня, не ор­

Бюро відзначило, що після рі­

було

збирання цибуля ка бур'янами .

кожному метрі є по ше oripKiB, які вже

пах району. шення

щuденне

'DМУИIСlllqНОI ПРАЦі

вислів

рОКУ.

чути 3 вуст молодих трудівниць

про

соломи,

вих

Таl\ИЙ

1959

Галина Сергіївна

ЗDАННJI У4АРНІІКА

~.;.

Про хід виконання сільськогосподарських робіт по колгоспах і радгоспах району

серпня

21

виробництва . секретар

колгоспного

І. Захарченко, комсомольської

організації.

І(олгосп

«Більшовик»,

повідаючи

комітету

про хід виробництва

продуктів тваРИННlЩтва в колгос­

пі, скаЗ'ав: - Ферма, на якій ви працює­ те,

посіла

по надоях

першість у колгоспі молока,

за вами пере­

хідний червоний ВИМlПел. Справа честі

с . Рожни.

партійного

Дмитро Пимонович Жо.nтуха, роз­

ця

-

утримувати його до кін­

року,

ознаменувати

наступ-

ний Пленум ЦК КПРС ДОС'I1l0КОu

На ферму

Становище на СВlІнофермі гіР-І шал0

з кожни.м

приишов КОМУНІСТ

днем:

витрата

кормів збіЛЬШУ'валася, крива при-І

-- 3

людей, з людей

починати,

треба

відповіли' йому .

-

кілька рокі.в тому вони залиши-

ВІДІграє велику мобілізуючу роль.

вим

ли роботу на фермі, а зараз на-

Характерно, що з критикою не-

в'язань .

відались,

додіків виступають не тільки за-

щоб власними

очима

ПОДИВІ!ТИСЬ, які зміни відбулися .

-- Легко сказати «з людей», Розмовляли колишні свинарки

3'

відуючий,

а й інші працівники,

виконанням

взятих

31)бо-

Піс.'1Я цього серед доярок з новою силою розгорнулося змаган­

чогораніше не було. Справедли- ня. Особливо відзначились Гали­

росту молодняка падала. По всьо- І коли така ШlИнність кадрів працівника.ми, цікавились opгaHi~ во, наприкдад, вказували вони на Крикун і ряд інших, що на­ му було видно, що завідуючий і одні приходять, інші зао1ишають зацією праці, її оплатою. По Марії Кононенко 'на те, що не. ДОЮ ють щодоби від кожнаї КОРО­ фермою О. Павленко з робо- . роботу. веьому було видно: залишились дотримує санітарних правил, без ви по 16-17 кілограмів молока,

. тою

не справляється .

Та й не І

Та для роздуМів не було часу. задоволені. Федорович, засукавши - Що ж, -

дивно: дуже часто заГJIЯдав він Олексій

звернулись во,ни

у чарку. Втратив авторитет, дис- рукава, взявся за діло. Незаба- до завідуючого, ципліна серед свинарок підупала. ром молодий комуніст ГрИГO'j)ій нас в свою сім'ю.

приймайте і

ня керівництва

-

Постало питання про зміцнен- Чуняк став свинарем, а Володифермою .

Бюро

мир Гусак

-

поваром.

душі виконує доручену їй спра- Мар·ія Таран, яка вже одержала ву. ПО 2100 кілогра.мів моло.ка від У вільний Т . Пожидаєв

від роботи час корови. Я також вирішила готупроводить бесіди вати свій трудовий подаруно'К

В колектив вли.'lись нові си- про досвід передових тваринни- на честь Пленуму.

Вибір .'ІИ.

-

партійної організації рекоменД}'- був правильний. Спираючись на Олексій

Це

добре,

Федорович, -

міркував

але

ків, читку матеріалів 3' журналу зва'ння ударника

Борючись за

комунkтично.і

з «СВИНОВОДство». Активно 06гово- праці, від 12 закріплених кор,ів

ваЛ0 на цю посаду комуніста них, почав наводити ПО'РЯДОК. людьми треба працювати, їх слід рили тут постанову бюро Киї'в- надоюю тепер по 14-15 кілоО.'lе.ксія Пожидаєва, в МИНУЛОМУ Годувати тварин стали тричі на виховувати, вчити. ського обкому КП України «3а грамів молока, а від корів «По-

бригадира, що має до'вгорічний день, і не так, як раніше, а доКожної суботи збираються високі добові прирости живої ляна» і «Вайя» - по 18-20. досвід роботи з людьми. Дирек- броякісною, смачною їжею. Сам тваринники на виробничі нара- ваги худоби», внесли свої про- Сумлінно доглядаю дво.х нетелів, ція підтримала кандидатуру слідкував за її приготу'ванням, ди, щоб підвести підсумки мину- позиції по забезпеченню гідної за рахунок яких буде поповнена

Т. Пожидаєва, який через декіль- кожного разу був присутній при лого ТИЖИЯ. На одній з остан- зустрічі чергового

ка днів прийшов на ферму. Не-, привабливу картину побачив він тут. Свиней годували чомусь тільки двічі ІІа день, до того ж неЯКІ'сно, СВ"' НІ' І· І-ЖУ готvвали J ,. неохоче поїдали її. «3 чого починати;?» таке

годівлі свиней. Тепер в КО'рмушках нічого не залишало,сь . Поступово збільшували раціон. 3 кожним днем змінювалось становище на фермі. В першу чергу це відчувалось на збільшенні щодобовото приросту МО-

лодняка. В зв'язку з цим підви-

питання турбувало нового заві" щувався і заробіток

ніх нарад йшла мова про досвід роботи Євдокії Прудкої. - Поди'віться, ЯІК любовно доглядає Т. Прудка закріплених за нею свиней, яку чистоту і порядок навела. Тому приріст тварин, закріплених за нею, найвищий.

На неї потрібно

рів-

Пленуму ЦК моя група.

КПРС. Підвищую свою ділову кваліДва місяці минуло, як на фікацію - читаю спеціальну ферму прийшов комуніст. Вже 6 ЗООI'f;х<Нічну літературу, брошури і перші успіхи. 3гуртувався ко- про досвід передових доярок . . країни. Однак, все І\е нелегко лектив, пошпшилась ДИСЦИПЛІна. Щодобовий приріст кожної свині дається, бо маю осві1'У лише за. становить 500 грамів. 7 класів . 3 початку нового навчального

року

вирішила

посту-

р06ітників нятися всім свинаркам, всім праВірним ш.'lяхом йде ОдексіА питп' у 8 К.1ас вечірньої щко.'lИ дуючого . 3 НИМ він звернувся до ферми. Все більще знаходилося цівника" ферм!!, - заlшикав ~едорович Пожидаєв. здобути середню освіту. керуючаго

відді.1КОМ

радгоспу охочих працювати

Т. Хавра Т. і секретаря партІИНОЇ органі.зації т, Лисенка Д,

тут.

Одного присутніх Т. Пожидаєв .

разу сюди прийш.'lИ М. 30ЗУЛЯ, Конкретний показ роботи пеМ. Дяченко та М. Мищенко. Де- редови.ків, критика відстаючих

Н. ДаВНАО8. Красилівський відділок радгоспу ім. Щорса.

Г. Пригара, член ВЛКСМ. Колгосп «Червона Україна», С. Гоголів.


П''''ИИЦ'',

серпн"

21

1959

t

с

рону.

ВЕСТИ ПОЛЬОВІ

А Х А Н О В Е Ц,Ь

3

РОБОТИ В КОМПЛЕКСІ

·0

о о о

~

.... о·і

КО.JIгоспноиу саду

ЩОДНЯ НАРОЩУВАТИ ТЕМПИОСІнньоl СІВБИ а

а

а

Пшеницю і жито-перехресним і вузькорядним способом Прогресивний перехресний забезпечує землях

і

спосіб сіВ'би вузькорядний

нерів

на

-

грунту. На цій роботі

на

три

гектарі.

відділку

3-5

Р:lДгоепу щонайменше

Тому

на добриво 1500 гектарів

Близько

ханізатори закінчують пі)І;ГОТОВКУ

прwбавку врожаю

центрального

л ю п и Н­

цент­

ниніш-

Нl,OЇ осені вирішили всю озими-

трактори

зайняТQ

«ДТ-54»

«EєJlapYCb». На

і

два

про­

130-150

ну на зерно, силос

КОі>М худобі мав

люпи­

та зелений

у цьому році

наш радгосп. Крі,м цього,

сіяли

} ~

центів виконують НОРМИ на оран­

його H.~ ПіСЛЯУ~і~них площах. Із

$

ці ГРУНТУ О. КоваЛІ.,

зелено)

~

М. Брt>уС

та інші трактористи.

маси

ЦІЄ)

ку.1l,Т}'рИ

за-

ІОТОВJI.1IJ 4400 тонн ВИСО'КОбілко-I ·~

ну на 675 гектарах посіяти Раніше посіяна на 40 гею'а­ вого с()ковитого І\ОРМУ. 3акі:НЧИ,lИ тільки так, в результаті чого в рах пшениця на зелений корм також збирати люпин на зерно, ~астУ'ПНОМУ році одержимо· додат- ЗJИшла. Зараз тракторист насіння маємо' понад 420 ~OHH.

'Ково близько 270 тонн хліба. Закінчивши сівбу жита на зе.1ениЙ корм худобі, сіємо на зерІІО. Пшениця в основному сорту

Наступного РОКУ буде в . нас Л. Кушка і сівачі С. Захарченко ще більше люпину, в тому числі . та О. Коваль агрегатом з двох гектарів. Зараз ~ сівалок сіють вузь.корядним спо­ на зерно 600 сіємо на добриво. На третьому І ~ собом жито на зерно.

зобов' язалися відді.'Тку вже маємо 80 гектарів. ~ ози-МІІНИ 1 ве- Тут весною посаДI!МО каРТОП.lЮ. ~

«бі.'іОцерківська-198». На невеМеханізатори .'1икіЙ площі сіємо еліту «весе- закінчити сівбу ЛQ.подолянська».

Цю

пшеницю

На

ресня.

з,аводимо в себе вперше.

Одночасно з розгортанням сів­ би механізатори завершують

А. Сорока, керуючий відділком радгоспу «Бобрицький».

оранку грунту. Михайло Дяченко,

Михайло Литвин

та інші вико­

Наполегливо

нептів. Ріллю, JN\Y зараз підго­

торист Андрій

товляємо,

перед

120-130 сівбою

коткує­

мо.

І. Мищенно, головний агроном. Радгосп «Бо6рицькиЙ»'.

Найкраще

на

до Гузій,

вав би ці плоди, такі вони со­

налив,

ковиті, смачні.

донешта.

На

цій п .l0щі

са­

помідори.

П. Кузьмик, Радгосп

перед у со-

булі.

Радгосп

Г. Мичан,

І(олгосп

НІІМ способом, розміщуємо її по

Тут будуть високі врожаї трав

найкращих попередниках зайнятих парах і люпинищу. Ме-

-0-

ие дорого ОdХОДИТЬСR колгоспу

Наш

красилівський

радгоспу ім. Щорса

відділок рів

має понад

сіна з кожного

гектара

вдвоє більше, ніж зібрали Аого 400 гектарів малопродукти'вних на луках біля Дніпра.

лук, пасовищ та інших угідь, на

яких рілко коли

що росте. Вп--

Тепер

виорали

гектарів .

Роботу

близько 100

продовжуємо.

Овоєчасно зБИ])ають овочі го- рішили налротязі двох-трьох ро- Починаємо сівбу злакових трав.

родні бригади, де бригадирами ків поліпшити і залужити їх 3а.'Jуження всієї площі малопроА. Гуть та В. Дорош. Тут кож- багаторічними бобовими і злако- дуктивних лук і пасовищ дасть ного дня колгоспниці вибирають

вими травами.

огірки та помідори, які артіль Дещо в цій справі відпРавляє на приймально-заго- Торік переорали 20

можливість ще більше заготови-

зробили. ти кормів, добитися гектарів продуктивності худоби.

тівельний пункт і в магазwни випасів і посіЯШJ ТИ~IОфіївку, Києва. За останній час киян.ам яка дала хороший врожай: по доставлено близько 200 тонн. 4 центнери насіння і 20 центне-

Було б здано овочів

М. ЧУНАК. секретар комсомольської організації

росли тут огірки, але погано ви­ бирають, і чимало їх вже ,по­ жовтіло.

Чому допускаєте, Щ~ пе­ резрівали, це ж зло'чин? за­ питали Г. Жміньку.

-

Сам знаю що роблю,

вілповіR зарозумілий бригадир. Прийде час, зберемо.

-

у минулому році наш колгосп вперше почав вирощувати ОЗимий ячмінь. Цю культуру lЮВ~Й сорт «0~есмtий-17» ПОС)ЯЛИ на. ПЛОЩІ ..

3

досвіду передових колгоспів

переджали Г. Жміньку про те, щоб органіЗУВд!В своє,часне зби­

дом за сівалкою пустили райбо­

рання овочів, але він мало звер­

рів, посіяли, по пласту багаторіч­

рого

них трав,

колгоспу,

де грунт був

менш

бо вже кілька тонн огірків по­ удобрений. На кожний гектар тут кілограмів насінжовтіли і стали непридатнJllМИ виеіяли 160 ня.

Аля споживання.

А. Ilаниw,иий, артілі

«Червона

Україна».

t, І·оголів.

з дерев

Петро

що да-

Вже лися чатку

через

дружні ЗНІМи

6-7 сходи, ВКРR.'1И

посі-

жито .

знищуючи при цьому бур'яни .

чи

раз колгоспниці з'бирають вро­

дерева,

г()ворить :

Такі красиві яб.lука, що

-

надивишся.

3авжди

і ранньою вес­

-

землю

гуе­

тим зеленим килимом, Посіви ус-

ким

колос~ям.

ТІІ, щО

Щкаво

важ­

відзначи­

посі,ви досягли' восково1

ка

з

дерев

вручну.

С. Моwенець. Н а

стигання плодів, і навіть піз­

ньої

осені

своєю

красою

тішить

-

сад

«Шлях Ілліча»,

... '.' ................

~ ..

око

колгоепу

с.

з нім к у:

колгоспниці

сортують яблука для відправ­ ки

трудящим.

Фото

Зазим'я .

В.

Полотняка .

~""",~."'."

БАГАТІ

еч,

+

АВАНСІІ

ТРУДОЛІООива сім' я колгосп­ ника Кирила Савича Слизька. Син Іван фуражир, 3абез­

Роди'на ко'лгоспника Мики­ ти Євменовича Кваші складає­ '!>еЯ з 3 працездатних: він сам"

печує худобу кормами, невіст-

син Дмитро, що працює на ря­

ка

-

дружина Івана

-

Ма-

дових ро'ботах, і дочка Ніла"

рія працює ДОЯJ)К~Ю . Самому гооподарю вже понад 60 рО-

яка обліковцем на фермі. Ми­

бере у РУКИі сокиру

госпний

ків, але, коли

потрібн~, він і йде в

будівельну бригаду.

Родина

трудівників за 7 місяців виробила 1154 трудодні і одержала авансом

150

пудів пше-

ниці та жита, близько 6000 карбованців.

- Хліба стільки, ЩО!lе знаємо де і зберігати його, __ заявляє КИРИЛО Савич.

rТИГ;Jості на два тижні раніше від озимої пшеНИJЦі і на три тижні раніше від ярого ячменю .

3бирання ми провадили роз-

способом

прямим

На першій

комбаjj~ ділянці

нера зерна , а на другій - по 34 центнери. До речі, ярого яч­

22,8

в цьому році по

центнера зерна з гектара.

кита Євменович привіз додо­ му 125 пудів хліба, а кол­ касир

близько

виплатив карбованців.

5000

Анто'ніна Андріївна Ряба одна

з

кращих

доярок,

-

вона

одержала від кожн()! з закРіп­

лених корів більш як по кілограмів молока.

3600

В трудо­

вій книжці невтомної трудів­ ниці щомісяця облjков~ць за­ писує по

і

85-90

більш~

трудоднів, а за ci~I місяців

-

Додому Антоніні Андрі­ ївні доставили понад 30 пу­ дів пшениці і майже стільки жита. Крім цього, вО'на одер­ жала 3210 карбованців.

642.

На вироблені за трудодні жали по

місяців

7

колгоспники

одер­

грамів пшениці,

800

півкіло гр· ама

і

жита

по

5

карбованців.

А. Соловей, рахівиик.

І(олгосп ім. Сталіна, с. Русаиів.

." ... , # # # ... ..;-..;-,.-,.,..,..,.,...,. Я:jїlності зерна переваги озимо, . Колгоспники нашо! ар~ілі ви· АЛf'

не тільки у високій вро-

го ячменю.

И

ого

..

ВИГ)ДНО С)ЯТИ

РІШИЛИ

менш як

В

цьому

РОЦІ

пос)яти

н(

70 гектарів озимого яч. і H(l зелений корм. Рослини меню на зерно і 15-20 гектаріЕ ДР}'ЖНО кущаться і дають до 300 - на зедениі корм.

заввишки,

погляд

жай. Щоб якнайменше було відходів, вони з'ривають яблу-

ною і під час цвітіння та до­

які

радуючи

ланка,

якою керує Клава ];Уряк. За­

До початку збирання ячмінь досяг 120-150 сантиметрів центнерів зеленої маси з гекта-

по­

потрудилася

любимій справі. Він, ОГШfдаю-

днів з'явидо

розпушили грунт В міжряддях,

Добре

років присвятив своїй

20

Весною, як тільки зійшов сніг, М~ІіЮ зібрали на обох ділянках закрили воло­ гу, і незабаром рослини бурхливо пішли в ріст, набагато випере­ ди,вши інші колосові культури, в тому числі озиму пшеницю j

раз

над

Я! зиму. Цьому сприяла близь- кожний гектар дав по 40,2 центКІсть полезахисних смуг,

декілька

Дмитрович Тананай, який по­

лянку закультивували і заборо- піш но витримали досить нестій- нуванням .

тав уваги на зауваження. Це до­

колгоспник

зривають

плоди. Тут і садовод

Перед СJВбою ДІ-

рінки. На іншій діЛЯ1lці озимий ячмінь, теж на площі 11 гекта­

обходиться

~

ве.lИЧИНl

дільним

собом. Норма висіву - 135 кі- ли змогу нагро,мадити ІІа На правлінні кілька раз по­ лограмів насіння на гектар . Слі- вах добрий шар снігу.

) {

по

~~сто~~к~аР1Впар~~ ОЗИМИМ ЯЧМІНЬ-ВИГІДНА НУЛЬ ТУРА ~ИГЛя~~СТК~~~~ід:'

с.пвое~ РНеувснаяЛИз'асаІ'ЯЛВИ пвеур~ьикхорячдинсилмах "

Сад в хорошому Догляд),

ків і хвороб,

Їх

значно .. ."--'~'.,. • .,..,.-.,....... ".."..,.,..,,.-.,,-,-,.,..,.-.,.~---,.,.,.,.~,.#. __ ,.-__ ,.:>,., ...

більше, 'коли б швидко збирала врожай і городня бригада, яку очолює Г. Жмінька .. Хороші ви­

-

високої

титовка,

рутохімікатами проти шкідни-

«Більшовик»,

с. Рожни.

боровинка,

госпниці

обліковець городньої бригади.

«Богданівський».

тонн

білий

)

З площ на приймально-заготі-

ци~

60

сортів:

вкладають У ящики. Інші кол­

не

вельний пункт і в магазини Києва овочі ідуть безперервним по­ током. Артіль здала понад 100 тонн помідорів багато іншої

кращих

ре:JYльтати багаті. Весною плодові дерева обприскали от­

сортують

Щодня збирають помідори лан-

капусти,

і

лук група кошоспниць. Вони

«8еликодимерськиЙ».

ГОРОДИНИ.' ог)' РК1'в,

коштував

На галявині біля купи яб­

агроном.

БЕЗПЕРЕРВНИМ ПОТОКОМ

руднянського відділку.

рів жита. Озими,ну на всій пло­ щі сіятимемо тільки вузькоряд­

сілля нагнулося

приоремо.

відділку радгоспу вроди.'1а цього С(ібом. Це дещо сповільнить тем- дів КО.'ІГ~спу.

бригадир тракторної бригадн

менше 300 і'онн. Трудящи:.t Києва та в iнmi міста від­

яких

ни

мі культури на 400 гектарах пе- процентів і ведуть

пи, але завдяки тому, що меха-

долу.

Зірвеш таке яблуко, вкусиш,

від

яблук

Щоб якнайбільше зібрати хлі- ки, якими керують Парасковія ба з однієї і тієї ж ПJ1Qщі, наша Верченко та Галина Хавро. Вони бригада дала слово посіяти ози- виконують норми на 120-150

нізатори зобов'язались перевиконувати норми на честь наступного Пленуму ЦК КПРС, з сівбою упораємося у визначені строки - до 5 вересня.

За підрахунками буде щонай­

плодами,

праВо1ено вже понад

дитимемо

літа .

ваги

жовтими

кошту­

жердівському рехресним і ВУ(jЬКОРЯДНИ~1 спо- ціалістичному змаганні овочево- ~

року пшениця. На кожному з 275 гектарів одержали по 2022 центнери. На частині площі П сіяли вузькорядним способом, і тут зібрали по 35 центнерів з mtTapa сорту «білоцерківська198». Т('пер вирішили мати 350 rєr,TilpiB пшениці і 100 гекта­

урожай фруктів ви­

а з нього сльозою потече сік.

При

нормі 30 гектарів він щодня сіє по 35-40 гектарів.

Виеокий

рощено тут нинішнього

Здається,

трак­

Ткаченко .

і

центральному відділку буде гектарів ЛЮПИНУ, який восе­

головний

трудиться

червоноБОJШМИ

85

• * •

про­

нують норми на

Рядами стоять яблуні. Вони рясніють

Є. Кутовий,

ра, причому ця маса достигає ра­

голова колгоспу імені Дзер:

ніше від інших озимих культур І і худО'ба ох()че її пої~ає .

району,

жинськоrо

Христинівського

Черкаської

області.


П'ятниця, 21 серпня 1959 року.

СТАХАНОВЕЦЬ

4 Чи все у вас готове до нового навчальногJ року '!

_ _L

ЗАЛИШИЛИСЬ ЛІЧЕНІ ДНІ Про

це

нагадувалося

дирек-

.

на районну

В ряді шкіл невистачає парт, а

Нагадувалося тому,

нараду .

ли пал ива ,

посилаючись

З таким запитанням зверну-

Д,~я того , щоб біл ьш-менш ви-

.

на ...

що не всі неспри'ятливу погоду.

ше у Семиполках , через директо­

в одному сеп І

торам шкіл, що зібралися тре- в Троєщанську і досі не завезтього дня

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ?

Анкета 11 "Стахановця" ====_U

11

11

.

чернно ВЩНОВІСТІІ

«

Я

на

чів .

пи,танн,я

закінчено для того, щоб надолужити про- сільської Ради .

всюди. Однак заважають та'к зв а- гаяне і повністю ні « д.рібниці», які не дають пра- ШІ:ОЛИ дО нового ва прийняти учнів. Про Трt'бу- року .

хівську середню школу вже пи -

запитували,

майстерні

як

Це дуже незручно.. По ··перше,

пра-

'fi1КIlЙ

побутовог~

обслужування, медичиі

ні

повіді.

б, якби надати' керуючим відділ­

.. -•..

ставпяться до

ками право. на місці виріш}"вати

зайдіть в Калитянську школу! Не повірите, що тут цього року ремонтували приміщення, причому ремонтували непогано, а вже встигли його захламити.

серпня. Значну увагу було приділено гідній ЗУСТРІЧІ першото з'їзду вчителів України, що відбудеться у вересні цього ро,ку . В роботі наради взяв участь

До речі, виявилося, що OJ\peMi з Ми-в філіях пошитrя, дагод­ них ще жодного разу не звітува- жен'ня одягу та взуття . Кидається ли перед виборцями~ Сільвикон- у ВІЧІ недостатнє обладнання КОМ мусить допомогти організу- майстерень. У філії пошиття оди­

поїв. Треб<і

скарги

готовка. Така робота проведена у

ної освіти .

великодимерсыкйй

При їдальиі

все

готове :

катного з аводу ського,

тув а ння

тів,

підручниками. Протягом .1iTa вчи-

!

ресторанів

ва)

О.

дослідні

і

! !

тисяч страв.

завідуючий

м'ясні

(Фотохроніка РАТАУ) .

•Бlльше

заСТУПllИка

ДОМИВ

підтвеРДИЛlIСЬ,

-

Особливо

Х.'Іібом:

це

іноді

він

відсутній по декіш,ка днів, а 11 серпня ЙОl'О привезли аж З ма­ Добре ,

-

ки,

-

кажуть пайови­

що у нас

~1И. Тому-то у відділення відібра­ ,1И перехідний вимпел. Це серйоз­

на

Рейдова

. ,' е • • • " •

., .

'. -'. " . 1' ."."."." . 11 . " .1 1."." .".11.1 '."

І. І .

Двічі

відділі народної освіти,

-

прийняла

Ро.змовляю

з завідуючою ди-

садком

третьої

діпьниц і

О. Мельниченко, виховатепьк~ми та інши'МИ працівниками . Видно, справу свою підібрало

штат .

люблять.

Діти в садку ро:шодідені на три групи по віку. Така система допома.гає

краще

І треба для того, щоб відвести міс­

не

директор приймає від­

деякі

\Іеблі, кухонний інвентар, іграш­

« дяді» , яким належить турбува­ тись

про дитячий

Семиполках,

садок у

цього

не

селі

рt}зуміли.

вистачає, мало іграшок, двір садка не огорожено. І що. особ-

ки, дитячі книжки? Не потрібно, Але про забезпечення садка дине думають. ~щається, наймати люд е й, щоб тячим посудом

ЛИВО прикро: не завжди складає-

огородити територію садка, 06са­

ться меню: вже

дитИі

5

година вечо-

її

деревами,

обладнати

ра,

а що оуде

на

вечерю,

ні

завідуюча, ні повар не знаJIИ. Лкщо почати з штату, то в ка­

.'!итянському садку він не гірший,

~Іайданчик для саду

дітям

можна,

пасіка.

не

теж ·відпочивати бо

там

складають,

однак,

ні

завідуюча, ні повар норм і досі знають,

тому

продукти

в

ко­

стоїть

у

зійна

огорожений,

все ж немає де.

Крім ящика

піском, тут біль-

::J

ше нічого не по.бачиш . Відсутні

ніж у требухівському. І тут ви~

з

«Це

дня»;

«Розповідь

ПJlан».

дасть

чисте

«Новини

циклу

семирічний

хімія»;

засідання

про

Юножурна.1

уро·

19.30 -

громадськості

Києва, присвячене національному святу Румунії; 20.20 - К. Фінн «Початок життя». Спектакль дніпропетровського російського драмаТН'IНОГО театру ім . Горько·

-

го.

Субота: (Москва);

22 СЕРПНЯ 19.00 - останні вісті 19.20 - передача дл!!

ш!,олярів «Твої румунські друаl» ;

до Дня Повітряного Фло· СРСР. Телевізійна хроніка

19.40 ту

«Новини

дня»,

передача

крилатої

слави»

і

-

художній

«Люди

концерт ;

кінофільм

21 .30 «Мета

його життя».

Т. в. о. Р8А8ктора

М. ІВАНИЦЬКИЙ.

а

гратися дітям

хроніка

19.20 -

На відміну від сусідів, садок Семиполках

СЕРПНЯ

П'ятниця: 19.00 кіножурнал «Хочу все знати» .м 9; 19.10 «На будовах семирічки». Телеві·

те л закладають без ваги.

розваг . В рад-

госпному

Меню не

аР Ааковий ПОРЯДОК

вихову­

НИМ' досвідом

роботи

з дітьми.

ються без ваги .

вірені

хоч раз на тиждень завітали директор радгоспу і керуючий від-

наші діти, треба

створю­

рядO'lt, чисто, є в достатній кіль­

повсякденну допомогу,

підтриму­

інвентар.

Ко­

злагоджено .

В цілому враження непt}гане , однак є і ряд істо.тних недоліків .

проте продукти чомусь відпуска­

Проте, як свідчать факти, цього ще не досить. Людям, яки,м до­ надавати

працює

кабінет

радгоспу

в ' язати яке питання можете ли-

умови,

лектив

у

... • ~====

21

\(Оl'а», подати скаргу або ж роз­

вати

нео.бхідний

тиждень наШf}ГО

...

но після створення радгоспу. Не­

вати малят. Сподобався мені по­

кості

телепередачі I~====...

відувачів. Такий порядок введе­

придбати

що любо

...

дейнеко Марія Федорівна, яка живе в м. Києві, вул. А. Барбю­

са,

39/2,

КВ., r 4,

порушує

справу

Декілька слів про те, що за- зелені насадження. про розлучення 3 Дейнеком Пет· ховательки з середньою і спеці­ лежить від працівників садка . Лкби і сюди частіше навіду- ром Павловичем який живе в «Жовтень» альною освітою, збагачені пев­ Хоч меню і складається щоденно, вались керівні товариші з рад­ с. Гоголів. •

вони

Правління к.олгоспу

-

черга

цю

пропозицію. І ось я вТребухові .

уміло

костюм. Так перешив, ди'витись

ТРIl

-

Дивіться

пробратись. Тут в ці дні велика

це для одягу,

каже він,

вчитель .

те - у Семиполках чи в Калиті, в Опанасові чи на хуторі «Пере­

поді-

нашої школи

с . Рудня.

залежно від того, де ви працює­

литесь досвідом, надасте на місці необхідну допомогу. задоволенням

на

директора

З' Шаф дпя одягу на всіх дітей не-

Що це так, під­

тверджує директор

тнражної газети «За Вітчизну».

директора

роботою деяких дитячих садків , - сказали мені в раЙОННО~IУ

що

ніж Парамон Трохимович, в усій окрузі немає.

члени

рай ­

Поїдете, познайомитесь

тячим

рид вважає, що кращого майетра,

редколегії колгоспної багато·

)l.IIТЯЧ.М ~CTAHOBAM-

Бойко

шив йому Ко.валь, а лікар О. Сви­

Біля дверей

Та·

В.

п. КУАін,

бригада:

пові·

Г.

ран накладено стягнення» .

З

Вчитель-пенсіонер

всім показував, який картуз по­

необхідні висновки.

організували

контори зв'язку Т. Роздьяконов. За грубе поводження з насе·

-

з відвідувача­

ний сигнал , з якого слід зробити

шини .

-

ленням і лнстонош а ми

все

Та так пошили, що соромно. бу­ .10 ЙОГо одягати. Спасибі Пара­ ~юну Тро.химовичу, «врятував»

з

від·

начальннк

картуз,

бо.го поводжен'НЯ

вжитку .

траП .1ЯЄТЬСЯ

Г . Т а ран. «Ф а кти

редакцію

чи

місяці ши.'!и у Броварах кост»", .

виступів

начальника

пальто

зробить акуратно, якіСI\О.

знався . Мають місце факти гру­

культури в роБОТі"

ділення з в ' язку повністю

мович Коваль. Щоб він не пошив: костюм,

зв'язку. Дехто 3 працівників за­

Таки!! висновок зробила у сво­ єму лнсті під цією назвою (<<Ста· хановець» від 29 ЛІНІ Н Я ц. р . ), листоноша с . Гоголів Г. Сушко . В ньому вон а писала про гру­ бість

відділення

Так каже кожен, чиє з~мов­ лення виконує Парамон Трохи­

с. Гоголів .

наших

«СемиполківськиЙ" .

перебої з

Бувають

-оСлідами

М. Wвачко,

завезенням окремих товарів ши ­

його немає.

гують учні .

-

може, тоді вже ело.во за

т. Тарахан Л. - Мені, -

їдальнею

Новиков оглядають

півфабрикатн .

на ЯКИХ весь час чер-

хідний вимпел.

робота

Інш~'

Майстер СВОЄЇ справи

міцно тримати пере­

Погіршала

службовців.,

пенсіонер.

робота ще . Філія пошитгя одягу має всі

Апе є і недоліки . Проста річ­

не

Радгосп

ми, вони працюватимуть ще кра­

можливості

1 рокого

міста!

На фото : з'авідуючий ви,робництвом Г. Борисов (спра­

~Іайстерності вчителів . ділянки,

!

півфабрика-!

постачаються 65

і

- 50

цех у

ковий фонд . Дещо зроблено для да!іЬШОГО підвищення методичної стані

приго-

Одеси . доБОВа продуктивність

бібліо.теЧНИЙКІІИЖ­

зразковому

м'ясних

Поліпшилась

бригади

сталепро- ~ папір для обгортання товарів, а

цех

директором.

роботі члена артілі т. Турбіну . Сотні трудящих користуються пос л уга ми майстерень. І якщо керівники літківських артілей, яким ці філії підлеглі, більш дбатимуть про забезпечення май­ стерень необхідlНИМИ матеріала­

їдальні .

розташо· і

ім . дзержин·

обладнано

якими

ї далень

телі ВИГОТОВ.'JЯЛИ унаочнення, від­

В

N2 70,

ваній н а території

до-

uрuякісно відремонтовані примі­ щення, меблі. Учні забезпечені

р~монтува JIИ

колгоспу.

..-., ................".......".... ,.• "."."."."."." .... ;,

восьмирічній

школі . Тут, ДІИСНО,

з товарами у віддалені

і

їх прохання.

річ, коди керуючий цьо.го зроби-

тут дищиппіна. Не застали ми на

CI'~ЬCЬKOГO при'міщення Ппос'ківської школи. народної освіти т. Шашло Т. оа и .. споживчого товариства . Не помиляючись, можна сказати: уважно Добро nожа.ltуваm. u! ПРIІС.'Jухаються наші торгівельні Коли йде мова про. готовність Повністю завезено паливо в працівники до запитів покупців, прагнуть культурно обслужувати шкоди до нового навчального ро- школу, вчителям, в тому числі трудящих . Практикуються виїЗДІ! Іі)', мається на увазі не лише ре- llенсіонсрам . І. Репапюк,

робітнИ'Кї.в

розглядати

тільки подбати про

вати зустрічі, активізувати цих гу відсутня примірочна . Сла.ба ще

Д епутат' в в ІДД !.'І У , І . ВІ'ДВІ'да~и магазин

інспектор райвідділу народ·

нарешті,

голова ВИКОНКО:МУ або ж секре-

Майетерня і кабінети не підго- готовки до районної ВЧИ'l'епьської Годова сільради т. Михеєв В . товдені, подвір'я забруднене. А конференції, яка відкриється 25 розповів про роботу депу'Гатів. кращу закупорку пдяшок.

монт приміщен,ня, а всебічна під-

швидко

і,

тар, які уважно

ративно реагують на них.

обласного

H~ завжди

розв'язати,

полки не так то й легко. Краще, на 'нашу думку, було

щих. Нижче друкуємо перші від-

НИХ ділянках, кролефермах і під-

нове завідуючий

ди­

нt"lІідклад­

добиратися з Опанасова у Семи­

і в Гоголівській сt'редній школі .

ремонтується

справи

можна

са.10СЯ . Приблизно такий же стан КОЖ питання роботи на дослід- запитів і скарг трудящих і оп~- виробництво безалкогольних на­

Повільно

завантажує

по.-друге,

ли питання про прийом відвідувачів, розгляд скарг трудя-

u

Тут визначені

поридо~

ректора,

уста-

иови, як організоване громадське харчування . В анкеті бу-

підготувати дні і гt}ДИНИ прииому BiДBIДYBaнавчальног() чів. В цей час в сільраді завжди

На нараді обговорюва л ись та-

Ми

цюють

квас оБСЛУГОВУI\JТL? » , ми по-

школи готові почати новий навЗалиши.1ИСЬ лічені дні . Отже , бувади в декількох місцях . чальний рік . кожен з них слід використати Почали з господаря села

Формально ремонт

ра

лась редакція до своїх чита-

необхідні

вати кожне їх цінне починанн,я.

На жаль, у Калиті такого пра­ ви"а

не

дотримуються.

Тому-то

тут чимало недоліків . Чи багато

Було б дуже добре, якби сюди

госпу б

«СеМИ1ІЮлківський»,

впевнились,

що

вони

приміщення

садка потребує ремонту.

Як мені рекомендували, поді­ лила сь з товаришами досвідом

ділком.

роботи нашого садка, чим змогла,

Уявіть собі таке: З-річній дитині подають чай або молоко у ве.IJИКо.му кухолі. Незручно, пра­ вда? Л не думаю , щоб дорослі

до.помогла .

Адреса редакції! м. Бровари, І(иіВСDКоі області.

Н. Гончарова, заВідуюча броварським ди­

тячим садком

вул. Київська, Н,

N2

І.

Справа суді . 2-0Ї району .

слухатиметься в нар· дільннці Броварського

Каленченко симівна, яка порушує

Олександра живе в с.

справу

про

Мак­

Требухів,

розлучення

з Каленченком Михайлом Івано­ вичем, який живе там же. Справа слухатиметься в нарсу. діІ·ої дільниці Броварського ра· йону. .

158.

Броварська районна АРукарая l(иіаа.коrо oБJJаси8l'O управління КУЛЬТУРІІ.

За ••

281O-f2SO.

99 номер 1959 рік  
99 номер 1959 рік  

99 номер 1959 рік

Advertisement