Page 1

11 99 (268)1

Пролетарі tJcix краін, єднайтгся/

І І

ЧЕТВЕР

'

1 ~i41; ~.

РЛЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯШИХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРО ВИООDчі ОКDYrИ по ВИООВВІ ЛО НОВІШОї Ради УffD8їНСЬНОї PC~

На підставі ст. 21 КонституціІ Української РСР і ст,ст. 25 і 26 "Положення про вибори до B~PXOBHOI Ради УкраїН

5"""'III}1 1,[ " \

І

ОРГАН (:>РОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

Указу Президії Верховноі Ради УРСР

3

с. ькоТ РСР"

утворити такі виборчІ

округи по

виборах

до

ВеРХОВНI)Т Ради Української РСР:

І 11іна 15 коп.1 J3.БРОВАРСЬ/{<\ ВИGПРЧА оr(РУГА(ц~нтр -С-П.lе Бровари) . ......-.·'.".--;~~...;;;;......I~I~)~:,~iI~()~'!~H~:~~~'~)O~Bа~,~п~"~',~<~;;~й~I~I~1l~!~r:~[:~~'I~V~n~~~'!~'I~I~IС~Ь~1~,И~іі.,...............

ДЕСЯТЬ РОКІВ ст АJІIНСЬКОї КОНСТИТУЦІї ,lбу.lОСЯ десять роКів на-'ТІІ

А\!('Іllll,IІ'1

;Рn;IУ \ІРИ ра-14 ~Ii<їl,iiOгliB пудів Х.7іИа від-

отавне десятиріЧЧЯ І особ/IИВО ():І-!

()('о(і.1ИВО 'Г:ІРЯ{ІИМ І!ОЧУТТ;I\111 НИ1.'nI,() po:~

,~I рО'іГОР"У І';О.1Госпннкам, дала в 00,!ИСІ:f1:'СЦ)\!~I' ~I~I(,TI), ()ОО ,Т?31<Т~~рj,П: ~la.1ЬHP. ().НІ(І,\ ,,\ 511,,1 І ,IО,JO\IО ... .1 .,!С],jl,Я,\J. І

.'Ію()ові

.:РУІ':І

ш;іі Ста.1інсь"ііі !(онститу-! ВіДО\IО,I!lО If(' Le

нії, І

ми

СВЯП(\'t'~10

НЯ і

і

,ї,ОГО;!1Іі ДО П

111))[511-:11

наТХНЄ'НННIUI

:) гата

і Д'1і!СЬІ.;ііі В.'Іа- lІу(тила дерjRfJва КУРСЬКЮІ

І_раїн;]

ТВ()Р-, НИІ!\'ТОЮ

IlfЮ

(jОСllф;]: \'IIJC~I(]Hic ТЮ.

В:ССі,ріОJlОВИЧ:J Ста.:;іllа. НІ}( війни НО1$ (:та.lіНСI,кі(1 І(ОііСТНТ\'- на 11(' ПОТ('Г-І' нії,

ІІІ, в

Ві}(О()Р:І-

}I:JepKa:li.

111.1[1.

КР3Їllа' курси;,

.\;О,І(С

()\І

І\().'ІІ'ОСІІН піС'JЯ ТЯЖ

КО, О 1!()('\'11I.1IIHOIO ,'llта

I1

110-

СІІ:ІІ ніІІI(' КР,І cijl.fll 1IIІIIіШНI,(JЮ ОСІННЮ 11:1 ЇIiИ, .'ll' Пl,[)('Д 10(; ПН'SI'1 1(';,:таріА БІльше,

,111анна

КО,І,Н()Ю

.НО-

ніж

\!Іоmу.I(1\'У

fj

РСЦ', а

1jj-

Жl"I{; ті Н('.ll1кі ЗМІНИ в ЖІІТТІ Н;llll()Ї КР;']їIІИ, які досяг-

l,и,щС'()'.ll,lllЕ' І Н:lЖИЛ;IСЯ.J 1:1

,lИIІ(,1О ВіДКГlІ1 (\у lІі;IШ::'1І в',е ІВ('РО ()ільТІ Jн'(н'",еЖl'- ше! СТ;']іIIIIСI,!('!Іі l ;l.OI!O~IO-

ну гі

ПрlilСІ3;L,

ііІ

пі,1 1«('ріRflIЩТIЮ~! КОМУ

ІІІСП!ЧІІОЇ JI:IРl'ії !lРН

ськїіі

п.l:l:Lі,

О}і-

pa,l\H-і на :1\!('РНК:Н'I'

l'рома.1Сl,К;!

Сl,ка фіj1\I;j

п

НОІ'О

заводи, на

З;]СООН

і

в,іх в (;О() ДОЛ:lрів

Iрома;1ЯIІ,

11(:,~:!.'Ie;i"!()

від .зароОИЮl":і:!

статі, раСIІ і н,щі()l!;].lьнопі;, роки !:раво ІІа 1II':І[tю, 11р;IfІО ІІа

віііНІI

во н:l ()(віт\' і іllші

І«()ІІСПП\'І(:Ї.-

ви'

;lеніІс> ЖИТ Ijl l ;:1; ж,> Г:ІІІ(ІОі lІеВl;С",\IIiО, ІІІ{

I!ОЕітрн,

p~Jii,

іlOна\1

Тру.'lНІШIХ

111.1r,(.·II~Y,

А

СllраП,1:і

1:\В. :"

11О\lіщи-

І:а (,'КСIІ.[иаlill(1\] jjJl)1l\fНИ .110

Ні1-

вже

РОІ'О\І,

ШІ Ї\ :,:;,11;(\'<:'\10, Нl)-

Ні! .Нll.:і ГР(і\Н:l;I'IС',І,:і 1"':1/13,?а IIИl':!ні І.:

СГ:,I:Нll)l.:іи

[(ОН,

Шl. Сотні ти- ЮІ. !'ЛИ (;Y;le~~o ()ереГТIІ і СЯ'І стаха!ІСFЗ :,\lіНlIIОІ1аIИ Н,IIЮ,1:НУ. СО1(';']Il;Н ІІа ui;r-.1 іст Jj 'І І: у в.'[а"llіСть, І ІН'И~ МСТВ<1Х і НІ( свини'llll \ і If(ОДС1ТОРЮ-l-

! ,,;).11 ()сг!

!\

И Х ІІУ ОСНОВУ гаДННСІ,КОГО

ла-

!IО.їЯХ, СОТІІІ ду. НІ{ ,J,іі\еое.Ю 6агпствn і ТИСЯ'j l'еРОІН, могутності оа ГI,кінщини, ЯК . ____ . ________ ЗДОuу 13 Ш 11 Х основу Р()('ГУ JLO(jP06YTY 11'1

стзвлені в та

стаllОRище,

шені

ззв-

\111 i1!1K()PHCT~IЄ.пlідl!lІ<':,I'О.l11 \10 ХІЯ ТСJl'О, Ш')() не тіль1'.011:) 1I:)('lrpilB ЮІ НІJ!«)!І;,ІИ, а,і(:' 1 lІе[)етl,1,НЬО\IУ ві:IІ,' 1,:ОIl<1ТIІ :I;;:ril ІJІ)ВО' іІ',JПlріЧ

гю(іIТlНfХ, число ЇХ весь

1«('

НIJ,ГJив

pa.'LHH-

іІк не I'.'rll',orii !):lіН1,

Пl\і !!().І1ІІ..:і ІЮ

:ІIО.1еіі час зростає.

Н'1С JlІкві;[І)вані'! вrя-

НІ\\'

СІ,І([ІІІ І1<JП(l.',.

,[(нтт}!, а i l . U ! 1 l f l ]J,i(jlli) СЛІТУІ(Ї,

Ilриіі.\lаПI учаСТІ) в \'Ilpal~.liH ЗаііНЯТі ж ро ІІі держаRОЮ. Ми живе\IО бпнИf<И по6ез каllітаЛістів і

Н'';:'' iJO['m;c;[ і

IЮI<:Н,IТІ, сус·

І!ііі І

ЯЮI\1 \!и ,'(11Х:Н=,\;(), 111< ;!ен- Н'ІІІ'Р IJ C!IJ,\ lІе свіТл(), '-:){.'~ 511\01'0 М!! не t' {11:ІЬШС :3 мі \101.'111 () існуm!ТІІ. Р;Ідllll.е ЛІ,іІОI!ЇR ()е'З-

внща фОР\lа Л('\i(J]{і';JТії. 511,а забеЗllеIjУ~ \<!О;I\:rнl1іПJ. \lі.1I,

IІр:IIlЮ -НС не

\ЮЖ.·!І·jв:r Т], ДіІІІі ІIIIIIII:і 13:ІІЬІ.:іНІІН1Н; во-

кра]НІнаjJ О ЛУ' 11('

:'0 ::11;1\', от НОІІ" I!СІН:'р('МО/l\ІІl'~ТI, тіr:ї СП:':ІВ!І. :Ja

:!.'!е І pl'n.l""~J

ваі;(.'ІІіві .ІОО) ('И,llісля І

не увіііl1l:Н) н Н;!І:':,) П()!!('\lК!

IJIР право на

I!<J lap()(JIT()K,

ІІРИ-

Іні IIОЛI'II!'1іlі 'i:JI3nIOB:rlllll1:~a, ВІІІІ!.И в

Н:І

Ті.1І.,!(!1 :Ір,jlЮ/ R СІ,I()\їі !\I)'IСГНТУїlії

на І дпа \lі.'ІьііО!l1l

дorl()\І()I'У І ЛО.ІіlріR

ПІ'l)- Х(),1ітгп. ОТ ВОН:І, неВ!!'lеРII

І(І! А;(/І\С

іl[НI стаоості і \80ро()і, ІІР;]" {,)"ГЕ\;! 3:UJFза,

1(0

I';Y;)Cl1-

II,нб"3.1е,IНН

ІІа ЖИТІЧ1;j СI:1(1 і)а:іН:ІС1,!{о

ту, ":IЯ

ВК.'І:lЩIННЯМ 11

IlnРОН:В

в

Н,ll1,!ні

:mIJРЯ,1;IН і ,1:1:\ l..:nпіта:Іо'l\'КПJВіюїпра

IIJlClBHICTI>

lінсаНI

н,нr.:I:Ш

від ТНЖІ,ЛІ(), страшного ли

ВНРО(Нl!l!tтви, ріНI!О-

ВІ;ШОЧИНОК,

]ОЮ

ро:щsі-

Н.'ІасніСТl, ІІа :\(>\1.110, фniJри ШТі1ті Флорі-!

ки і

\!І),І(,:JИПОС

,1.1$1 л:у\()[; кі Сl'.1ЯШІ 11('

щО

В;1\IУ-

страйкувати,

щоб

ду

особи

так далі.

шила в \lіШІ<У

Та І беЗОIСРТНУ C.l':tBY

не сховаєш! І тах

Ні гчи:mЯllоі

Ііа фрон

роду. Л'\Н :іробп\!о с[юТ І1 І ;1:

віііни,

приємства ще r)I:Іьше СИ.1І,­

;НfНОЮ ..у' нас Ilо'JУ'Іованиіі ВИРRати у ХRЗЯЇВ СІ(і.1!,ЮlCOl1ia:[ij'.I, НЮііі -!<JС:ІОВЗНliij небуть крящі У\lОRИ lIраці. 113 IІjJИНILИIJі·-- .ХТО не пря-, Dзгата країна в (~BiTi не в

lзсе IІе ЛЮ.1И, зрощені під НІШИ'ІИ І 1100;lУI,ТИlJIІ111Н1\IИ, СОНIl(,,І СтаЛlНU;КО'і !(онсти- НJведе\11і С()І['3.1іСГIІ'lНИ'[ !ІО TY:Liї. ('єкретар Центра.н.- РЯДОІ( в J{0,II'О:П'1Х, і ЖІП·

llЮ(:, тоіі НІ.'

НОГО

жнн всенародна ЛI'\I()/{ратія, про ЯКУ те1lер \ІРІЮТЬ наро

НеДЗР~lа теllер, піС1Я вій-: ни, ТРУДЯЩі ;\Іаси за РУ')\:,-; жем все ріШУЧІше стаюгь і З~lІві З~Jбепечити роботою І на ІІІ.ІНХ КОО;ННИХ I1('f.)eTfJOсвоІх громадян! Така бур' реНІ, як в lro !IПIЧНО\lV, так ЖУ,НI1а своБОД~і: ОДНИМ ('[JO І· І В l'!(()1I0\l!LJ'10\IY ЖНГТ: д.ео бода загрібати :Ю:jI)Т() ~Ііш' жаfJИ 13 Щ".Ю метою В1Д!lа!(~I\IИ, а ЛРУПНІ сво')ода І ЮП, на ви6щ)(}х Cf:!oY Г().!О-' Ін!ирати 3 ГОЛО!\'! Іси KO\!YHicтa~!. В ніло\[у РВ-: Ніде газети ~:Т'.'[і)Юf не 1)11 краІIj, де JЛ віlіlН ха:і\1lі заіі\lаJOТЬСЯ ба.lаl{аНIlfIOЮ 1 нура.НI фашисти або ЇХ ,а-

;lИ ВСЬОI'И (,Фу.

про рівність всіх І'РО~!С!.lЯН,

ні. ЧІ! і3же lІе

ті

ВКНМІІ БV.1И )1:0

1917

КОЖНИМ

Їcтr,".

ПеrН:'іl

раЛНlJсьr.IНf ГРО\lа'

)І7ІIІИIІОМ ВІ)(критиfі бе'J',,!ежlІиіі ПРОСТІР Д.1Я ~тCТOC\'Ball

ня сво)'х :іДі!-)}ІОС!I,'іі на бла 1'0 су(ніЛМ'тва, 11(> і Є справ

:іеМJlЯ :іaJ<ріп.l('l1а

СТ3_1ін- як в А\!еРИllі, а

ХIІСНИI\И,"В ,!ТіІ.1ії, П')ЛЬЩ;,

нзсп р аВ)'і!. ІОI'ослаВIЇ, })().1гаРIЇ,

І'У\IУ'

Комітету партії ТОВа·

риш )Кданон

сказнв

НІ) ПРО ILe так: ,,!(ОЖllиіі день

наш народ все вище і

Імі, A,rJaHli, Ч::'ХОС.10Ві!Ч'[Н-· і Р\'С], ); 1І'1С уже

навічно,

!\ОЛГОСІІІН'

('(:'.1$1ІІС1ВО

тільки 'за те,

Щ() в них

ШК! І входяТl) В

\Іає ра темного КО:ІІ,()І)У, Ї\1 не \lільііОНіВ дають МОЖЛИВОСТІ RЧИТИСЯ, J'еюарін З(J\1:Jі, на ;'з,')0 \1 і.'! І, їх не пускають в rpO\1a;Lііоніп геКТ:lрів бі:Іьше, lІіж ські МІСІ(Я, де бувають білі,

КО).1уністи В,I,е і хаірктер У !Іас

СК.lад УРЯДІВ. Н("

\1;110 l1іНКІ),о СУ:-1I1IВУ, що на

Tf'llep пона.'l 488

Ш" ~~таліIlСI,ка /{онституц'я

є ;L.IH НИ': З:J31І<О\[. ПРІ)Г,'а~10Ю, за 71КУ вони борють-

ніж

ра.lіСНі­ бу:1О

;1.0

ви-І ва ві;Lігра.Іd ОСНО;ШУ ролю R Р03громі гіТ.[еі)інськ()'( Ні-

иу.ІIІ ВЧUР)'!, і завтра буде- ~IСЧЧИ'ІИ. Ло(і,lеСііа РаДІІН­ ~10 II(~ ТІ, ЩО були сьогод- ська АО\ІІЯ не ті.lы:ии (jllи,'Т~f

Ні, ФраlЩН,

TOr)TO

ст :не ще

Щ(', МИ сьогодНі не ті, щоl

)'ОСllа;\lИ в {)(':іСТI'ІЖОВI' РІ1стуваllНI1,

наш('

ше і І<ращcr,

в;йни підносить. Ве:І1н:а ра;IНl!сьТ\а держа-

СЬІ\ОЮ f{ОIКПІтуціroю 1(1 КО.1 та\! 13 \lіЛhйонів lIer'piB і]:) СУ

КО- ті не ВНiJжаються за .1ю;rеЙ;

тя

неД,ав,

рОСіЯНИ,

не

ла нашу "'\fЛЮ ВI,1: фашист

року, СЬКИХ за:'ОР()ННI..:/В. але І ви>

та, і зо;шла J!,l[Ю,1Н Е-:ВРОІ]И . Н'Д

не тоіі. Ми фаІШIСТСI)/(()Г 1 )

П[іТV.

!3еСI,

:J\fiHI1JIHCII і виросли разом СВІТ ДОВ:;li:JВ,'Sf пг)() неЛІШ'; 1 ПІ\ІИ ве.'Іичезни\[и перет- ЖИТТ!;'RУ СИ,І)' Р'I;1.ННС',КОГI) BopeHHH\JI!, які вкорені З\lі- СУСПІЛЬНОГО І держаfIl10f'l) НИ,І1І .ІІ1llе

вашої

країни", ладу. Весь СВІТ довідався про могvтніСТf> РаДЯІІСI,!{IJЇ

", ",

~1а.1И (ііДНПI\И і сереЛIІЯіОl !юни вимушеНі їздити R ОК- СН. Т()\ІУ ЩО РаДIl!ІСЬІ,lIЙ ", A·p~liї. ',\"-IЖЕародний автодо [kmн(()ї /!(овтнЄ'вої р('- мих вагонах, j навіТІ, 'Ja С)Ю~3--ll(~ ~.Jlllla в сві!і кра ВіііllСІ ПРі!lІеС'ііІ НіІ"! [[ема- ритет РаДЯНСl,КОГО Союзу ВОЛЮILJi. Л стаРИI<И наші ще в(jивстuо неГі)а С\іДИ 'Jа,ВЖ' 'іНіІ, .'1.(' на'3,Н/!;;(1І Лl!{НЇТОн:J- :10 Jр\·.(/!()щIВ. 13орог розо- піднятий на небувалу висоIIЮІ'ятаюТ!, !jClСИ, КО,lИ ооа- ди

:JИ 110 .lІів;\\'ші" на в тоіі час

51" R ОДНОГО

~lіщика ЮІЯ'JЯ

виносять

Г О.1іанна

11(J-

х, ,о. '" щаС.шва

про друге

жити,

бу-

держаВНа в

А.lада

р ук а х

11;1

TO\l\', IIlО пере'буває

ве.'ІИКИХ

U.Iac-

Є'!<Сll:ІОатаlLія ~lЮJ.ИilИ .'І:()

диною, 11:1.ІI,на

]'

{Jезроr')іТ1Н,

рі:ШИllН

ІНJРО.'l;і\('іjНЯ

. ] другі :і.1; "

!\,lll1та:ІІСТИЧН·)

І го. . [а -'1)' . .В аь()\!у .

:JНa:c:

де ЗД()~Ю

ВІJідряд ПО'36анл('ні

ОILінюєл,ся

.

н

2,.'5

Мі.Іьярда

ДОЛ[ІРІВ.

н;,~'tбаl'ат·

'

ЧІНЬ. Нові \11.'ІьііОIlИ людеіі

()у;юви

роКіВ,

Іх П()IJі()ltо JlICTI,-СІМ

"О.ІН

не

пройнялися

..•

симпаТJЯШі

.1Ю()ОВЮ

ДО

СОЦlаЛ[СТl1 l /НОI деРЖаВИ

ро-

..

більше, Ни·

І

..

ве .'Ilше Н:I1!ННтяж!\о IlосухавідБИ:І3СЯ в ряді оGласбітників і селян. Вони , тсіі на

оу;н:, ВІдчуватися ЧИ~ тим СИЛЬНІ[]Jе.

Така ж .ле\!о!{nаТія" па-

'JlIВ І Сіl,\'СТОШIІЗ

t

на!lіо· ШІ рi:lіюни країни, дЛЯ l3ід- за рубежем

ників, на зразоr, РОКФ~'.1.1е, \!'ЖllаР(?Дl1~ значеНfіН Ста~IO.l0;lb ra, особисте \lаі!но Я!(ОГО .~'HCЬ;';OI !\:JНСПIТУЦII, нке

ті/ll,ки 110 jJO:ШОRIДЯМ

ні люди

опраВ;UJ.llJllі

'ГііК ПРnХО,IИТЬ

ло ()і:Іьше \11.!І,ііОl1а десятин! Т"М " Наша

t"

(!\1:IО, uироки.

да.l1,

врожаї, Та liереваги

нашо- денно

що

10 радянського СО[(іаліСПIЧ- країна С()llі~ліЗ\IУ - Ha.~iiiHa НОГО ладу дозволяють

6е'з ТРИВОГИ

Г:Іядіти

в

опора СВОООДИ народ в МіЦНОГО миру між ними.

І1ам

май-

6уп!(:.

", ,". ..

переконуються,

що-

І

Велика Сталінська

!(ОН-

можливості заробити ІІа ку ну!; і в і1РУГИХ К:tIJіталі('ТИ'j Jlі~РС\lОГИ, яких :\ІИ досяг !lРИК:Іад [(урської об.'lа(-І ституція освітлює шлях люд со!( Х:Ііб,l,а ТОЙ, хто І1р'ЩЮt:', НИХ І<оаїнах. ПоліТНЧІіні1 ЛИ lІІД !{еріВНИІІТВОМ в('ли- ті наочно (!Оказує, НК3 силь І' ства до нового життя, ПіД нрацlO(: lіе на СУСJJ!Л},СТВ(),а .' l( ОН , ГНіТ, lіе:іІірав'н ШИРОКИХ Ю1.\ ген:їк :IЮJ.СТRаJJеllі ІІа нашз І{І)аТна. 3 f листі то I!раПОР(jМ LталінськО1.. на хаЗJ1ЇН,j

CI{CII.10:JТIJT()P3, мас

трудящих

GУРЖУ(]jіЯ,' на

від ЯІ{ОI'О l,ереСіувзl:' в IІОВ- IІрикриває широкообlIl5lЮЧИ

ній

за.:lеЖ1іості,

:\

Таке

)кит

мн

конституціями,

В

і

Ста.lіIlЗ.

З\lіви;1И не

тільки все наше ЖИТТI1, але

ЯКИХ І' і

1-13С саШ1Х.

раДЯНСhКИХ.'ІЮ

вариш\'

СТ3ЛІІІУ

І(УРСЬЮ ституаіУ, під

випробуваm:'.1

КО:ІГОСПНИКИ пишуть, ЩО в керівництвом біЛЬШОВИIlЬК';) старі часи такии невrожан, u

парт!!,

. . . ,

нашого

рІДНОГО •

>Т:1

('

тя-всюди. .те при В,]аді не"ало ГУ'ІНИХ СІІВ про де· деіі.зроОи.1Н !Іас вище,сильнІ ЯКИЙ стався у НИХ, відки· ліна ми до~!Оже:\10СЯ нових стоїть не тrудящиіl наРІ)Д, мократію, про справе/I.1иві Іlllе і \lудріше, ніж були наші нув би СІльське господарс· і НОВИХ пере~ог на шляху а буржуюія. вибори, пр() рівність всіх і люди lIi.L гнітом буржуазії. тво області на деІ<і.1ька ро до ko\-!уні3\IУ, От ХО'lа {j с,J().lучені

ШТJ- перед законом,

!ІрО CljO(;O· І СИ.1И і jДіБНОСТі нашого на

ків назад. А

нині-більше

Д,. ДЄЛОВ.


-----------------

СТАХАНОВЕЦЬ

2

5

грудня

po~y

1946

Положення про вибори до Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки (3 а кін ч е

11 ня)

СТАТТЯ 61. Кожній орга Нізаuії, що виставила канди

нинові .)'країнської РСР за­

при Го.l0суванні

безпечується право безбо· РОІІНОї агітації за цього кан Д!lдата на з60рах, в пресі

(іі:rьше ОДНОГО

датя, зареЄСТРОl3аного в Ок Іта іншими способаМИ,згідно руЖНіЙ виборчііі КО\lісії,так з статтею ІОБ /{ОНСТИТУllії само як КОЖflО~IУ громадя- УкраїНСЬІ,Ої РСР. РОЗДlJl

VII

Порядок голосування

залишено кандид:на,

СТАТТЯ ЧІ

На виконав-,

87.

комітети

Рад

депутатів

Другий ГlрЮlірНи!{ прото­ колу, Р330\1 З протоколами

а також бюлетені невстаноІ3 трудящих ІІОІ..::rадаоься обо l голосування Ді.1ЬНИЧНИХ ви

леного зразка. СТАТТЯ НО. В разі ВІІНИ!{ нення сумніві в У ;ОIIСНОСТI виnорчого бю.1Е'теня lJитан-

в'язок збсріl'ати виборчі 6ю 60РЧИХ комісій, діловодстлетені аж до вкаЗІВОК Пре- ВО.\1 і печаткою Окружної зидіІ Верховної Ради Ук- виборчої комісії, голова Ок

ня розв'язується Л,і.1ЬІІИЧ· ною виборчою комісіl':Ю го·

СТАТТЯ 8ts. У ПРЮlіщен- здає на зберігання виконав ІІі, де ОКГ1У;J\ на ниборча ко чому КОМІтетові віДПОRідноТ

лосуванням,

\Іісія ПРОВЯДИТЬ l1ідрахунок

що

В\д:\lічає·

раїнської

р(р,

ружної

ТЬСЯ в IІротокоЛI.

ГО:ІОсін, \Іають прано

виборчо]

об.1асної

комісії

Ради

бути трудящих,

деl1утаТіВ

.

СТАТТЯ б:2. Вибори до Верховної Ради УІ..:раїНСЬКОї

тарепі :]()О УflовноваженоМУ на те членові Ді.1ЬНИЧ·

СТАТТЯ 81. Підряхунок голосів, поданих за кожно·

присутні\IИ !ІрИ ПідрахуванСТАТТЯ ~J6. ЯКЩО ні ні ГО:lосів Сllеніально на те один з кандидатів не О,1.ер­

одного дня·заl';J.ll,НОl·() )~:ІЯ .\'країнської Р<"У.

КОЛГОСІІНУ І<ШІ)І(КУ, або IІрофспі.1ковиіі

I-ЗРрховної Ради кої РСР, і запис

Г[Ю\J:l.!(С'ьких організацііі і ГОlJарнств ТРУДНЩИХ, а та-

голосів, Окружна виборча І<омісія ві,lмічаl': про це ок-

кож пре,lСТ:IВНИКИ flреси.

реМ0 в протоколі, lІовідом-

РСІ) І1РОЬаДНТЬСН flРОТНГОМ H~Ї виборчої СТАТТЯ 6:3,

День

UИОО-

рів до Нерховної Ра;~и раїнськоТ І->СР

11rICllOpl,

КВИТОК, або іншу

,\'к-

ВСТllНОВJIЮ-

РаДИ ""країнської РСР не lIі:щішl', Яl{ за дна ~ll0ЩI IIРОВUДЯТl>СЯ день.

СТАТТЯ 64.

тягом останн,х ред вибора\IИ

посвідку

НиGори

каН.1.идата

ГОі!'хуваннн

в депутати УПОUНОRажсні представники жав абсолютної Українсь, нас:[ідкІв

І1роваДИТІ>СЯ

окре\1О ІЮ КОЖНОМУ ЮІІЦИ'

за СIIИСКСНl

дату.

в

виБОРЦіВ 1':1 uід-

СІІИСКУ

виборців

одерЖуt I:ННJuрчиіі бlO.lетень BCTaHOB.'leIlOI'O зрззка.

СТАТТ71 ,О.

неробочиіі

U

або го

lIРО особу і піс.1Я перевірки

foТi,CH IlреЗIІДlfoЮ Верховної мітки ДО строку ВllборіU.

КО\lіСIЇ

aGo

l3ибарець у

прИМіщеННі,Відведеному для заповнення виборчих бюле-

J [lодня про- тенів, З3ЛИ1ll31': у виборчому ДНІВ пе- бю.1етені прізвище того кан ДІльнична дидата, за якого ВІН голосуІ':,

::0

C'ГATT~I

IlрmОКО.lіВ, НСUі('.lЯНИХ Ді.ІЬ ІШЧНИМИ ВIIIJ{)[1ЧИ\IИ комісія

токол

ми, і встаНОВ.ІЮЄ

10:lОсуваннн в двох

обов'язково ретарем.

60рча КО\lісія складаІ': проТОКО.1 ГОJlосупання в двох

CTA1'frl У7. ЯКЩО пода­ на кількість 1'0.10сів по ок­ рузі СТ:JНОВИТf, менше llOЛИ вини числа виБО[1ців, що мають право голосування

борчої КО\lісії, В ТОХlУ ЧИС1і

ших. Потім нибореIlh іде до

голосування Дільничної ви-

виборчаТ

борчої І(ОМІСІ!

СІВ виБОРЦЯ.\IИ

83.

бюле- ТИ зазначено:

теНI,.

СТАТТЯ 6.').llодачаl'0:1О-

СТ АТТЯ

СТАТТЯ 9и. Окружна ви після першого ТУРУ виборів.

головою і сек-

викреслюючи

UИООрIВ.

У протокоЛі

ІІРИМІ рникзх,

які

підпису-

ЮТЬСЯ ЧЛЄllаш! Окружної ви

повинно бу·

()орчої КОМІсії, в TO~IY чис-

1.11

а) час початку і заКінчен,

СТАТТЯ 7\.

кількіСТЬ а також IІрюнача~ день перебалотувзння не П!зніше, ніж у двотижневий стро!(

011ОВlщає

і MiclLe

І": а ндидатів, які (цержали найбільшу кіЛl,l\ість голОСіВ,

го.юсів, поданих за кожного кандидата в депутати,

Оllубліко-

опус-

оnов'язкоuо

ГО.ІОВОЮ

і по цііі ОКРУЗІ, Окружна ви

секретарем.

Виборець, ня llОдзчіГО.l0СIВ;

І борча кошсія відмічає

СТАТТЯ 9\. :,' lIpnтoKo.li:ILe окречо

щюваДlїlЬСЯ

якиіі не маІ': змоги через не

в день uи60Р:В від Ь ГОДИНИ

ПИСЬ~lеННIСТЬ або ЯКУСЬ фі-

ців, які Є в

ринку ДО 1~ IО;LИIlИ НОЧІ за МІсцевим чаСО\I.

зи'!ну ваду самостіііно запов нити виборчиіі бюлетень,

ців; п)

Ma~ lIРЯВО :з[шросити в "РИ-

одержали виборчі бюлетеwі:

борчих КОМіСІіі по

lJ:JlIKY в день uиборів 1'0;10- Мlшенни, де заПОВНЮЮТЬС51 В3 ДіЛьничної виборчої ко- ви60Р'lі cJЮ:lетені, будь-яко місіІ н IІРИСУТlIОСТ11t члевів го іншого ни60РІLЯ для з(іllереВірЯt виБОРЧІ СКРШIJ,КИ 1l0внеllНЯ ви(jорчого бюлеі наявніСТь СК:lад('ного за теня. нстаНОВ;Іеною фор~lОю СТАТТЯ 7'2. Виборна агісписку ви60РЦIН, 1!іС/lЯ ЧО Т,]ЦІЯ У ПРЮlішенні Д.1Я ви10 закривuє і ОllечаТУt борів під час подачі '1'0.10СЩНІНЬІ,І! 1J(.'чаткою КО\1lсії сі в не ДОIJУСК(lI':ТЬСЯ. і ЗUПРОШУf:. ВІІИОРІІІВ присту CTATTSI ЇЗ. Осіб, які з'н

г) число ви60РlLіВ, яКі взяли участь у голnсувзнні; Д) число бюлетенIВ,Rизнаних недійсними; е) число бюлетенів, 8 яких ВIJІ<реСЛl'11О llрізвищз кандн;rа'lIВ; ~) ЧНС,lО голосів, lІодаІІИХ :~a І{()ЖІІ()ІО І": а 11;1.11,1.<1 lа в деllУТЯТIІ:

б) чис.l0 Лільничних ви- і 60РЧИХ к(щісіlі, які надісла .Ш протокол ГО.'ІОСУВ3НIІЯ; В) загальне чис.то вибораін по OKpYJi: г) число ви(jорців, які одержа.1И (іЮ.'lетеНі; д) ЧИС,10 виБОРЦІВ, які І взяли У'lасть у го.l0суванні; І с) ЧИСlO ()Ю.Іетенів, ЯКі

СТАТТЯ (іt).

О lJ ГО.1.Иllі

l1IІТИ до 11()дачі 1{).ЮСlа. ні

Iви.l1IСЯ в

СГАТТ5І (ії .

.\' 11jJЮl I Щl'1I'

,L:JH HIUCif-)JIJ

lJИД:'-IНЮI'Ь-

виБОРІВ

IIРНМlщеНIІЯ Д:lП

:~

"1IОСlJіДI(ОЮ

на

lIраво ГО.lос\,uання", ЗГІДНО

l'Я Ol,,:реМI !{1\11Iати іlСЮ ус- :3 статтею :2\ ILІ,()ГО "П()ло'JJII\ОНУЮ1ИН ()1-:!ll'\li 1,;jг)іIlИ ження :І(JO ви(юри ДО Нер Д.l\\ заНUВНс>НШі ВИ1)ОРllН\IИ ХОВНОЇ Р,I,1.И ,\'країНСI,J\Ої нибuр'шх (іЮJlС'ТС!іів. Н IOIX РСР", ;Lі:l',llи'ша виБОР'J<J hl\IHaJaX ,Н)и l\іІ'!lнах l11Д !(О\llсіи :,аНОСІІ'ІI, дО C[JIICKY

час

3(lіlOНIІl'IIШJ

виборчу

коміСію і одночасно ОГО.10-

примірниках, які підrlИСУЮТЬ ся члена\IИ Дільничної ВИ,

КОМісія

СКРИНЬКИ і

коміСіп IJроваДIІТЬ lІід

8:2. ДільничнГІ і'ахунок ГO.lociB на ІІідстаВІ шує перебаЛОТУВUIІНЯ ДВОХ

широко

ІНШИМ

ьч. Окрvжна ви .1ЯI': R Центральну

виборча I\О\IЇСіЯ СК.1Я.1.аr; :~ii rКТЯНОВ.1СНОЮ формою про'

HY~ або

спос060\1 вро день виборів кає в неї виборчий

ін-

()ОРЧ:і

виборча

ви(іорців будь-яким

IІріЗВИ ща

Сl'АТЛI

більшості

б) загальне число

списку

виоор·

ГО.ІОСУВ3Н1-!Я Окружної

ви-І сповіщає негаііно Централь

вибор·

60РЧОЇ комісІЇ ІІавинно

6У-1 ну виборчу

ти зазначено: а) число Ді.1ЬНИЧНИХ

І р T~!<OMY uипаДJ\У ЦентВИ-, ральна RиБОРЧ:1 КО\lісія 11РИ:~

. ЧИСЛО

виБОРІLів,

які

ж) КО[1ПТl(Иlі_ВИJ{.l:IД занв ви:sнані lI('.lіііСНими; до пі.Н,.:) '1ІІС,10 [)Ю.lетеrrіВ, ВИUОРЧОЇ

1<0\11СIІ, І

[JlШРРС:I('НО

комісію.

окрузІ:! ІІачає нові uибори не пізні­

і (({ярг, 110.1.;111)1.\ rrИЧIІОЇ

про

ПРОТОКОЛІ!

s

IІріЗВllща

ше, ніж у двотижневиіі строк після перших виборіВ. СГЛТТЯ 9S. Іlереба.1ОТУванни Кі!ндидаТIR у деПУТRти, так С3\1О Яl< нові вибори за:Vlість визнаних недіliс НИМИ, провздяТl,СЯ за СП\lСка\IИ ВИ()ОРILіВ, СК,1адеНИ\НI Д.1Я Іlе[1ШИХ 8и(юрів, 11 повній Ві.1.ПОВідності 3 НЮІ

"Положенml~11Iровибори:(О

В яких

Верховної

канди

кої РСР".

Ради

,\'країНСI,-

ПРl1ііllяті /lі.ll,IІИЧIІОJO ВIІ(іор ДЯТіВ: ч()ю комісі"ю pilllf>IJHH. ж) '1ИС,10 го:roсів, нода· СТАТ!'>! Х4. Ilіс.1Я :~aК!H- НИХ за КО;І\НОГО кандидата

СТАТТЯ l)Ч. В разі ви()ут ТЯ дС'llут,\Та '~i складу Вер'{овної Ра,!.И УкраїНСЬК()ї

ЧС'IІ!1Я llіДР:I\\'IІКУ IО.l()сіlЗ і 11і.'lIlIlСЯIІIІЯ ПРОТОІ{О:ІУ I·О.l()·

РСР,

IН1')ОРЦЮІІІ

l!

Дl'II\"lаlll:

Пое:ш:\ія

НеРХ()ВI[()ї

:0) КОРОТl(IJЇІ ВИК.1ЗД :Jаяв і Ра;LИ УкраїНС1,КОЇ РСР не скарг, подаНIІХ :~o ОI<РУіК- IJізніше, :!';'К у ДВО\IЇСНЧlllllі

BIIGOp1liR, ЯJ,иіі 11ідпису~.тьСЯ В:) /lі:І1,IІИ'lIlОЇ ВIІ(іорчої І,()I·О.10вuютаСl·I,РСlаре\l Ді.н,· \lісії ого:rolI1У" 11:) :J;lci;Lalllll ІЮ! UIІ[ЮР'ІОї КО\lіс\ї, і \'ХНС1 СТ[101": lІіс.IЯ ви6УТТ>l деrlута ,;нєтьсн ЩJИСУI'lllСГЬ (i~iДb- 1111'11101 ВІІ()І)Р'ІОЇ КОМІсії. КО\lіСIЇ 11аСЛJ;lКИ го.-roСУI\:llі- :1(, ІІі ()І\РУЖНОJO ВIІ60РЧОIO' та :зі СІ\:І:І;(\' Нерх{)нної 1);11,01'0, В ТО\ІУ 'Ш('.Іі і '1.'ІЕ:'1І1В СТс\ТТ>1 ї..J.. 1~!;~fIовіда:lj,- НН. "О\~.і:::"-:I(?УllІІl'IІI1Я:. 1.1.11 Укра:'IЮ,КОТ pr;p, П[1IПвиборчої I,О\liClї, "річ 10.:/0 lІісТ1, за IlОрЯДOl": у "РЮlіС:Т:\ТТН 8,:-;. Ilіс.IЯ li.11111-' (.1.\ ! 1 >1 <J:!. 111с.151 заХIll- JJачає у ВI,1.IІ0Нl.1.НII! ВИ()()Рсуючи'{. щенні .J..ІЯ lJиборів Hl'('l' 1'0' саннн П[)()ТОІ(О.lУ 1'().l()CYR:11I '1"IlIlН ІІі.1раХ\'ІIКУ ГО,lосів і IЧііі oKpYJi виGОРIІ НОВОГО Сl'Хl'Т7І (іЬ. 1\{),I:Нlllі ви- .10ва ;lIЛI,НIJ1ІНОЇ ПИ{\ОРЧОЇ!ІН ГО.l()Пil ,'lі.ll,IІИЧ!l()Ї ви- 'lі.1.IIIІС:ІIІIІН ІІ')()ТОКО:ІУ 1'0.10 ДСlIутата. GOPl'lLh [C:!(JCY~· ()СU':'ИСТО, I{O~lJciї, і І!ОГО РОJllOР}I;1.жен (юрЧ()ї J(Шl1сіj IIОВlІнеll 11(" на ()K\l\';1;1I0Ї Rи(jорчОЇ КО\lі с'г:\ття l()(). \3СНЮIII, з'НВJIЯЮЧIІСl, ;1.111 1l1,OI'0 В ІІЯ Д:JЯ нсіХ 11РИl:УПIIХ 0(;0-1 гаііl1() 1l:J,lіl'lаП1 (ЦІНІ ['іНІ' сії 11;1 :J:ici:L<llilli комісії 01'0- ХТО lи.l51.\О\1 Н:КИ.ll,ства, о()­ "рI1МіЩl'llШІ дЛЯ 1'(),j(КУВі.Ш- R'н:шові. ~lіIJ1lИI( 1Ij10TOJ{O.lY I·О.юсу· .іОlІI\'1': IІ;Н·.lі;(І(И виБОРІВ. \lаll)', зягр(н, :J(j() Ili,'H:Y"V !lЯ. IІОД:)'13 ГО.1ОСІВ НИ(іОРСТАТІ?! І'). ,\ . .1l'!Ih ви(jо 1!:111I1Н 11 :Jal1l''1:їгаll()\IУ Вllг-І СТ.\Т1'}І ~):), l\аlІ;\ІІдат У' буде перешкоджати [Р(Нlа­ ШІМИ "рова;LИТЬСЯ ОIIУСІ(,lII- рів, О Іu:вші ночі, ('().ІО- :Інді :\ IІОС.l:lllJи'\1 1I ()І-::Р\';І( 'll'II\'таПI I~РРХОІЗI10Ї !)(j;(иl.JЯIІИНОВI .';"Р,іїНСЬКОЇ Р<:І) ШІ\І У виб(JРЧУ СКРИІІ!,КУ ва ,'ll.II,IIIJ1l1iOЇ виборч()[ КО-І [!\' l1иIJ()рчу К'і\(ісіІи. '.'КР:JЇі1Сhl{(JЇ /1(:1>, lІІ..:иіі ()дер l у віЛЬНО\IУ 3,1.іііСІІенні iiOI'!) I:JlIUUfJ ' IIIX {)ю.lеТС'lІіВ, \lіСIЇ ОІїJ.lОШ\'~ 110,1,:\'1\' 1'0.10 І ~ (:1'.\1''1'71 ХІ). I~Ci,. І'ІІ[)ОІ)'І ,1,:111 I!Г)с,).~ЮТI1:'. БІЛЬШІСТІ, 1'0 Іll[1ав:! обираТIІ і U,\'ПІ OГJP:iСТ:\ТТ>! (i~. :)'ЯВІІRІ[ШСЬ CIR :~аКlfl'll'IІОlO, І J{()\fICI}1 ')1O.1I'Тl'[Ji(()";~L'\I{) ;\lltCllt І ()І IIJCII~, T()ljro О!:II,IIIС ІІО.]()-) НИМ до Неj1:\ОВIЮІ f->а;lИ .\ К У 11РIІ~IIЩl'IiШI Д.1Н [~:16()p'u, [lr\lICTYlla~)<J P(HKPIlTTH ви-І РР\ІО IJIПН;llІі 1І(',тіііСIНІ\РI 11111111 І\сіх l'O:[(Jl'IB. ll(),1.:!НIІХ і раїнсы(її РСР.~~І<ЯР;І"-ТІ,С\І LlllБОРl'IlЬ "Рl'~l'ЯВ:JІІI': Сс'l(ре- (ЮРЧІІХ Сі\РИIiЬОК. 1110111111111 ()\'ї 11 ()ll("lаТ,11І1 не ,11) (Jl,,:p'v':,i і ВII'~1І3I1ИХ .1.іlіСнн- і позбавлС'нням ВО.lі на СТРОК '1:11'((010 :ll.їl,IІИЧIІОЇ ВІ!!){),)' 11:1, BB~;I;;I(oТl,(,\1 ()(jрани~1. до двох РОІ,ів. РОЗДІЛ VI!l 'IОЇ КО\11"ЇЇ і P:I:JI)\1 :J ,1\1\" ГГ \ТТ>[ 'j·t. І'о.ина Ок, СТАТТЯ j(!l. ;-'rядона І'И\І IIPII\I{[JIlII[,O\1 IIIHJТOI'()'! P\';КII(~Ї IJІІ[ЮР'ІОЇ І\О\lісії ви особа Ра;LИ або 'І:lен ВИ()()jJ Визначення наслідків виборів ,1\' I'О.Н)(,\·П:.іIlIІН. :(i,l()H'),·(CT·l:t"-. 1){JП:I!J{)\1У К<lНдИ,1.аТОUI чої КО\lіСії, ЯЕі І1і.1[10'Jи;r:1 СТА ТТ)! 'Іі. S' Ilрrt\lіIIU.'II·IД;JіІИХ ()Ю,I('ТЄIlIН:J 'rиС.l0~ !11(І\1 та 11("1'1'1'1<010 ,i·li.IIJillI'l· Н ,Tl'IIY:laTIJ 110свід!(у IlрО 06 виборчі ДOKY\lellТlI 3(10 НіlН Ні, де /~I.ІЬ1lИ4I1а UИ:){JР'J(J 1(1) осі(;, Щ') (J.Lf:'p;l\a.l~ ()1O.H''Ie~ ної ви(j() [1Ч()ї 1(()\lіСії З.1.iJНІ раНIІН.ііОГО ;le 11 У'!'СІТО:І He})~ МИСIlО ІІf:'llраюІ.1ыІo lІідра\} місін прuва:\I1Т1,IIJ:LjJiJХ)їIОі..: 11: :~a СІІІІ(І..:О\І UИ(Ю!}І(ІВ, І I'О.10ВОЮ ,'li.II,HIJ1IllOЇ ВІІІ\ОР- ХОВ1ІОІ Ра.1.11 .\ краlllСl,l<ОI вали го.НJCИ, l{араЮТI,СЯ го:roСіН, !ІРИ llі.1раХУВ:Ш!lі lІас.lіДIOl :JBlpHIIIIH заНОСИТІ, '!ої I,Шlіс:ї ІІа зГJеріl'(ІIШЯ: \' РСР. 1І0збавле[ШЯ~1 Rолі на СТРОК I!нGорчих (JЮ.1еJl.'іlll! :JurJopo

1::

10:lOСів ~lаlOТІ,

11раво

()ути дО І1Р<НОI<О.IУ.

lIРИС:;Тllі\fИ спеа!а.1LIІО lІа І

СТ АТГЯ ТК.

\Іістах ··ВИI,ОН;}I1'IИ\1 к<н!ін'-

rO.10B3

СТАТТ5І ~),). 11іС.'І\І П:ДflИ- до трьох рОКіВ.

ДіЛІ, та\\ міС[,J(ИХ Рад дену тзтів С(llІIІЯ

T~ Y[lOBIIOBlIlКeHlllpeд(ТaI3H~ \ НИЧІІОЇ ВIН>Оj.Jчоїr..:О\lісії 01'0- ТРУ:LНЩІІХ, а в ~1icтax

:J

II!1oTm,:o.lY

ГО,lОсунан 1-

[1Я- IІЯ_ГО:ІО~jа .. ()I\РУЖIІОЇ BlIlJOPj.,

.

НіДlJOВіД?;ьн,!;!! ~f:'il_aK'Lop

ки ГРЩ1J.l.СI,I\ИХ оргаНlзаll1Н лошуl': в присутності вСіх іі()IІНИ\1 IIО.ті.l0\1 - ПИКОIlав, '101 КО\ІІСІІ повинен неГ:IІIНО \.. .. А. ІlОІ І ЕБ.НСЬКVН1. та товариСІВ ТРУДЯШИХ, а! членів ]lі:II,НИЧIІОЇ виборчої ЧИМ КО\lітета\1 раііОlll1ИХ Рад; надіс.lаПI один ПРИ\lірник -~----~~--~--також

ПРl'.J.СТ:l~IІИІ\1І

I1реси.

КО\lісії нас.11,1.КИ

ГО.10суван-' у сі:IЬСЬКИХ

\jiCllE>BOCTSIX -

flРОТОКО:ІУ

!'ОЛОСУВ:1ННЯ

в

Гри,{а

Ba'·I{.ll>

lIan,l',H"'{

ВИ'''і,,:;,t;

СТАТТЯ І І, Ді.1ЬНИЧlІа НП ІІО КОil\НО\IУ ()ю.1етеню. 1 виконаВЧИ\1 комітетам ра- запечатаному ВИГ.'lЯДI ~. flОС І свою .11::·Ж:{НУ I)lH~), \!ОТ]І{{'" ]~'.~:{.:~:',',' СТАТТ(І 79 Визнаються' ііОНIІИХ (ОКРУЖНИХ) Pa::t: '~e- І.lаlщем до Центра:lЬНОI ВІ-І-Ідо !,]J{JI"lprl,I,IJ{" ({,{р--))) го [)І,,"l { , виборча комісія, РОЗКРИВШИ J • . " ~ , ' '.. JY'jI'III1H.

СКРИНЬКИ, ЗВірНІ': ЧИс"10

-УС7 БИ О ,):"0

\І.

J

по- недіЙСНИ\lИ БЮ;Jстені, в яких

Б рова РІ. К ИІВСЬКОІ .. -

о

б Л.,

вул.

путаТіВ тру.1ЯЩИХ.

К·Ірова. Д рукарня

р

IrJop'IOI КОМІС!І.

.

а"lІ га.зети _rTaxaHoBeUb~. Телефон-редакuія 2 дзв. Тираж 2500. ~,

99 номер 1946 рік  

99 номер 1946 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you