Page 1

Га3ета з

вихо~Н'rь

кmтия

17

ВІВТОРОК,

року

1937

ЛИСТОПАДА

17

8

РОКУ

1992

Громадсько-nоn,ітмчна· rа3ета &роварщмии ЩЕ

Інформаційна · панор/ама !

І

ПОДАЛІ

Президія

печатки

ВР

ВІД ТРИЗУБА?/

Криму

прийняла ~о анови

і штампи Верховної

Ради

Криму,

президії та структурних підрозділів та чат.ки і вивіски місцевих Рад нар дннх

<<Про його

<<Про пе­ депутатів

та ~виконавчих Коlнітетів»-. В ни'х вказуєть::я на

прис тність

зображення

нового

fерба

Крим з грифоном. Досі в Кри1у стари гербом Української РС~.

Республіки

користувалися

Є СВІй ГАЗ/!

\

На Ль.. івщині

дала

пром~ловий

газ

перша

свердловиЦа . н. ового родовищя:· Поклади газу заля­ гають тут ца невеликій глиб КРИМ

БУДЕ

і.

ВІЛЬНИ

ЕКОНОМІЧНО

.

Рада міністрів Rриму по ала формувати в рес­ публіЦі вільну ~кономічну :fону. Створюється її ад­ міністрація ганізації.

У

з

правами

не~ядової

комерційної

ор-

/

ІХ ВЖЕ ,/ТРИСТА

Луцьку

пройШла

уqтановча

конференція ук­

раїнських націоналіСтів.! Ухвалено утвор~и орга­ нізацію під назвою ~.,tнгрес українських націона­ лістів Волині>>. Блнзькр 300 волинян вже виявили бажання стати членам~\ конгресу.

ТАКОМУ НА іп:Jі,ЯХУ НЕ СТАВАй

Відбувся відділення

перший "~ипуl;_s

міжнаро~ого

курсантів

ц_ентру

Донецького

підготовки

НЕ СТЕРТІ з па­

охо­

НЯ

пристрастей,

в

переходах

електрич:ках,

них

СИМВОЛИ

НОВОЇ

І Україна залежність. ми

рийняли

шення про при~днання у повному скл

ДОСВJІД,

рі­

і до ХДПУ.

ВАРТИП ПОШИРЕ

Я

раз

не

З НОВОЮ ПРИСЯГОІО

укладена нещодавно,

Q!>Сійської зброї на суму ЦІІtаво, що Росія постійно додержуючись

тактики

мільярдів доларів. пильнує за Україною,

75

приписування

їй

власних

амірlв продавати зброю.

Матеріали рубрики подаються за повідомлення­ ми інформаЦійних агентств, радіо і телебачення, українських та зарубіжних газет.

розбудови

вимагає

веле-

творчих

роботою

духу

з

зу­

сум-

провидіння

Всевишнього

отримали

незалежність

бути

і

муси­

гідними

його

волі.

серйозно

будемо Багато

виявилися

до

чому

не

ста

водилося. подь

не

то

приречені

нової

і

із

компарт­ є

звідси

амо­

виникає

2агроза

<<довго­ Та

вже

вчорашні

опозиЦіонери

в міністерські поспішали зайня­ в

заморських

посольствах,

місця

президент.

адміністраЦії.

ну роботу, напівпрофе. сійний парламент не в

симо

визнати:

змозі рухати даЛі ~оцес

го

виконавши

розбудови

титаніч­

наслідки

украї ської

держави.

Більше

Верховна Рада

цей драматичний

у

сф

ас~· про

самозбер

и

шюв

лише

парламенту.

номіку

жава

ситуаЦія?

розвалено,

на

ва,

межі

але

Це і

за

у

нього

тільки

<<Козла

немає.

та

справжвіДпущен­

Але

органи

-

комерЦійне

товариство

Три­

обмеженою і

з

відповідаль-

делегована влада

достатня.

рахунків

не

Тому

має

їм

поруки.

А

надалі залишаємося

1'

парламенту

він

Ільфа

до

'заложниками цього квазі­

дер­

<<Роги

І

штормить,

.добереться

очікуємо,

несе.

фірму

копита>>

НЯ>>

не

довірИ>>

Плавання.

еj!га..:Ra ~ятівному пло­

Еко­

ВіДПОВі­

це

нагадує

в

КР. ГОВОl

банкрутст-

НіХТО

ДаЛЬНОСТі

Чи

команда

море

.

тог{J як виникла загроза дивна

t.

p.

поспіхом

народної

шає

ком~J

О~ КИ>> але

дов­

даватимуться

и~'

оч

,

унії

А поки ~

«УР ду

я.

Всі

..

моральні

такої

ще

Му­

взнаки.

.того

.IJ а~

тому,

швидко

ській

але,

пе­

державного

у

так?

сідали крісла,

дер-

як

Ор-

безпрецедент­

надто

ти

народом

Пилипа

Міністрів.

Чому

Та як би там не було,

ністю

:Конституцію

Кабінету

що

бути

влади

світові

ного

буд>>.

іl\аБИ.

накла­

дав

коаліЦій­

свого

державної

демократичну

і не сформу­

ретворення

Гос­

нам

Вер.

тіньового

будівництва

до­

ми з-поміж не знайдемо,

будівничими

народ,

колись

якщо

дав

самі

рабства

першу

Раді

у

вали

щонайменше

яке

суспільство

І

Мойсея, а себе такого

відбиток:

років

який

місії

державного.

свій

ми

готовими

своєї нової

народу

"10

об'єктивни­ в

хавній

Натомість

яких

про

говорити не

lІетрова,

Та

про ні

громадянське

мо~

чистим

опозиЦії

ральним

не

З

тивної

мократію,

ні

жаль,

конструк­

номенклатурою

розпуску

чистими

на

утворили

лак. Тому Ні про яку де­

генія,

і

здій"снена

руками,

живемо.

суверенної

національного

ми.

передбачає nродаж

наро­

майбутньому.

лінням.

мо

Угода,

СКЛаду

перед

тенсь:ких

частини н іональної безпеки будуть приведені ·.до присяги н вірніСть народу Бєларусі. Характерно, що прис у прийматимуть виключно громадяви Республ и Бєларусь.

ТУРЕЧЧИНУ

за­

в

держави

ми

ОЗБРОЮЮТЬ

-

говорили

НИНіШНЬОГО

незалежної

груд я всі прикордонні в!йська Бєларусі та

РОСІЯНИ

за­

Динаміка

бути

У НОВ R РІК -

нам

б

не

ний альянс

ф

є

31

Що

Демократи,

що

часові,

найголовнішим аргумен. том був не закон, а ку­

оЦінені

міліції Перве1майська полковника Соцького\за фак­

,

на­

своєї

це можна зрозуміти, жили в державі, де

власне

ради міста Ві ЗІнченка та начальника. міс\>квідділу

і автомобілів.

і

реальністю

парламенту

силь

жем кварт

результат,

І

дом У:країни великі і будуть по-справжньому

МиколаївсьІіа обласна прокуратура , порушила кримінальні с,hрави проти голови Завод\;ької рай­ тами зло~ваиь владою, незаконного ~ивлас­ неиня майю~ та махінацій з розподілом та fРОда-

здобула не­ Це най­

домагалися

зли'Ііrя двох PTIR У суботу, 7 шfстопада, Хр тиянсько-демократична партія УкІjQїни поповнила 1500 новими

партії,

ВірИ.

важливіший я:кого

маршах

співзвучна

демократів,

метро,

і

б

ЯКИЙ

бо

екологіч­

паходах

слуги

ХJіистиянсько-д~ократичної

,

пророків і апос­ толів, як могли, підноси­ ли на майданах, вули.

днів.

учасники над-

у

не має

:КонституЦії,

була

хненням

цях,

досі

і

НОВОЇ

:3міни в нашій респуtілі­ Ці, IJ житті кожного її жителя. Ми молилися за прихід весни, свободи, демократії. Духом очіку­ ваних реформ було на­ повнене довкілля, і ми, сп'яніЛі від цього, з нат­

ших

Це стаJ1ося після того,

лика,

ПІІУ НА ВІ&ОРИ

"ІІІІІІІUІІІІ-ІІ'іІІІІІІІІІІNІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

драма­

свої споДівання на кра­ щу долю, на донорінні

ронців. Іх дев'ятерО/ котрі r.міють стр:ляти, мають навички медиків, зЯають ~ийоми рукопашного

звичайної конференції Тернопіль\;ької крайової · ....ррганізації, що j становила кістя~країнської

Точка зору

їх

тизм боротьби за депу­ татсь:кий мандат. З ци­ ми виборами ми Цілком закономірно пов'язували

став

бою, водять всt бе~ винятку ~ анспортні засоби.

що

супроводжувала,

я:кий

членами.

ЧОМУ Я НЕ

м'яті виборЦів усі пере­ петії останніх виборів до Верховної Ради ще ТОДіШНЬОЇ УРСР, :КИПіН­

)

98 (8341) 2 кро.

Ціна

і

нам

ті

так

ЗДіЙl:НИТЬ в

, реформи" довго

Тому

кампаніЇ

·

вільного

із

профе-

завершення

210-у

юся

а

також

призна­

дострокових

до

вибо­

Рад!>>.

декого виникає сум­

шв,

що

вих"

в

результаті

виборів

до

но­

влади

приидуть соЦіалісти, які реставрують <<єдину і

неділиму>>.

боятися.

Цього не слід

Ми

вже

прире­

чені на незалежність, а тому споКійно робитиме­ мо свою справу. Бо, спо­ стерігаючи процеси в

Росії,

яка

так і не роз­

каялась за завдані :крив­ ди і продовжує розігру­ вати свою <<карту>> то в

Придністров'ї,

Навказі. то

то

в

на

Середній

Азії, мало в кого виник-

не

бажання

до

повернутися

<<втраченого

Зважаючи питання

виборах до

раю>>.

на

про

все

участь

для

шене.

При

кандидатів

ти,

листопада

22

день із

виборів

них

ні

у

-

за

я

буду.

закликом

цього

<<ПРИПИНіТЬ

пе­

на.

мандата

округу

учасників

бі­

Рада,

НОВИЙ

редвиборної по

рів

зверта­ до

всіх

дійства:

свої

в;д

туп.

парламент.

період

вколо

чення

сюрприз

Верховна

СійНИЙ

прямими виборами їх

піднесе.

яких

цює

(із

голови),

тривогою

який

Гадаю, ля

з

Ради, і до місцевих Рад

ДОМа­

ти

РЕДАКЦІІ:

участь

биста

Ми

чи

справа

ж

осо­

В.

Середи.

звертаємося

виборців конати

кий

свій

голос

трьох

до

із закликом вигромадянсь­

обов'язок

свій

Бра-

ні

і

за

віддати

одного

кандидатів.

Як

із би

Цілком

гання!

Було б краще,

там не було, але Бровар-

оплата

щоб домагалися ви прий-

щнні потрібен свій пред­

бути

пов-

няття -нового

вибори

ною.

закону

до

про

Верховної

ставник

у

Верховній

Ра-

ді Україин.

w.i~~~-~~'llil8~'rMII!AA:i·•18B=IIla•ttll"li•lil!l··liiil!iiiiiCiiiiL!їilll5iW32'1!iiiW-4.~-щ:·~~-~:~:JJ.~~.l~:c~~~-

Чат ач ціtlавився

.. .І чому

щоразу дивуєтеся: така сума? В ре­

дакцію

надходять

листи,

лунають телефонні дзвіН­ кн. В усіх старих людей одне

запитання:

не

мо­

жемо розібратися, чому саме стільки грошей нам нараховано. Не можуть розібратися всі без ви­ нятку від академі­ ка до пастуха. І, дійс­ но, зрозуміти порядок обчислення пенсій дуже

і

дуже

важко.

nросили

Ми

спеціаліста

пояснення

нашим

по­ дати чита­

чам.

Хочу сказати, що й ор­ гани соЦіального забез­ печення <<бомбардують» такими запитаннями. Чo­ !VQL розмір пенсій щомі­

ся•я

всім.

різний,

Це

не

зрозуміло

від хорошо-

Ви прийшли го

життя:

всезростаюча

дорожнеча,

нестримна

ством

за

надбавок).

:Крім

цього,

пенсії? Покажу_ це H_?.-·:rtr-'

по

ну

зважаючи на ріст ЦіН, уряд встановлює новий

травні цього року введений новий мінімальний її

ьному ке ючись

старість.

індекс

виплат

соЦі-

забезпеченню, реальним рів-

кому приклад!. _ __.В1зьмемо нинішню _..-NШ.ксималь-

пен<:j.Ю/_

2400

кар-

бован_J.U-g. СліД поперед-. н9Р...-_ сказати, що повніс-

розмір: з 442 карбованЦів він піднявся до 800

нем ПQ._дорожчання · в по- _,.-'!'ю шдекс поширюється пере~~ь~ місяці. Поs_{с;/ не на весь розмір пенсії,

мальна виплата по відно-

старі

карбованЦів.

Нова

міні-

шенню до старої ·зросла в

на

1,81

раза.

Відповідно

стільки ж збільшені

ВСі рОЗМірИ ПеНсіЙ: "ЗалиШИЛаСЯ

тільки

__верхня

ню це.

У д..истопаді_...~ші

одерЖа:гь ..---nенсію,

індексаЦія

ян_р.У"'- відпові-

датиме реа.яЬній інфляЦії

ь жовтJW,,...-в грудні

'Я.!.:Н-

зr~но

з

ршнем

п~дорож-

листопаДl і так

городи старим людям ~ їхню працю. РаніШ~/до

далі. Наведу розміри іНдексів за кілька мину-

~f;1~~ас~ро!Н 240~ван~ар-

54,4, серпНі - 67,2, вересні 84,8 процента.

бованЦів nередб

ез урахуванця

ених

законодав-

лих місяців: у червні 26,5 процента, в липні-

Як же на nрактиці від-

1800

карбо-

дві мінімаль~_і

-

заробітні плати в Укра1Ні.

Зрозуміло,

якщо

ва-

ша пенсія менша або до-

Сі!'_! _,..-1fОЗра_ховуватимет~..,__ ріВНЮЄ

межа максимально1 вина- /-чання в

травня цього року/"' вона стан<?вила _1326/ карбо-

а тільки на

ванців

"шдекс

рахувати

я

вже

.:казав,

індекс

ста­

НО.J>ИВ/84,8 процента. Інперерахунок -----дексащя тієї її частини,

бувається

щомісяця,

інфляція вимагають стійної індексації до

моги через

пенсією

Отже, ви взяли пен­ сію в розмірі 2400 кар­ бованЦів. У вересні, як

ЦіЙ

СУМі,

ПОВНИЙ

ро~:ювсю~жуєть-

Ся__ на весь 11 розМІр. Як-

що'~ вона більша, то індекса~ суми переви-

на яку він розповсюджу-

ється позністю, складатиме: 84,8 процента від

карбованЦів,

1800

дорівнюватиме бованців (суму

що

карокругляє­

1526

мо). Залишаються 600 карбованЦів (2400 віДсотка

1800). 84,8

них

дадуть

ша

індексаЦія

ванЦі.

Таким

щв.

мали

чином

що

в

1815 нарбован­

Отже,

у

жовтні

виплатити

плюс

ва­

с~лала

плюс 253

1526

СУМі дає

від

253 карбо­

1815

=

4215

вам

2400

кар-

щення '·-!;!_ідбувається таким чино~ вона ділить-

бованЦів. Як бачимо, хоча під-

~~ н~оз~~; ~~~~~~~~;

рахунки ускладнені, але,

встановлений

знаючи

місяця.

дЛ~ього ~

Ції,

ви

розмір самі

індекса­

можете

під-

свою

пенсію.

Хочу

лише

сума

пенсіІ,

яка

щує тобто

2700

карбованЦів, мінімальних

три

розміри

nереви­

зарплати

раУні, ЗОВСіМ. НеННЯ. щує

додати, що

в

Ук­

не індексується Знову Дам ПОЯС­ Сума,

2700

що переви­ карбованЦів,

просто додаватиметься до одержаної після іН­

дексації.

Приміром,

роз·

мір вашої пенсії 3100 карбованців. До 2700 :карбованців ваша пенсіЯ

буде

проіндексована

схемою,

вище.

яку

за

наведено

400

нарбованЦів

без усякого

збільшення

будуть

приnлюсоващ

суми,

одержаної

до

після

індексаЦії.

С.

ШЕПЧИНСЬКИП,

заступник

начальнина

:Київського

міського

управління

соЦіально.

го

забезпечення.

)


стор.

2

Вівторок.

8

листопада

17

1992 р.

Точка зору

:IШIIUWUUUUIRIIIUIUUIIIIIUIIUIII' Ради." nОВНОва ЖеНН,Я і діЯ ШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ • з переТО • ТІЛЬКИ

ІАЕЇ НЕ ВМИРАЮТЬ Зрада

останнього

стичної

партії

Стрілка

підірвала

політичного

демократів,

даЦії

вищого

віру

народу

барометра

що призвело

до

вnовзання

в

до

зашморг

у

щоразу

бік

ша,

лікві­

західних

доб­

рохотів.

Все це народ відчув на своїх плечах,

кишенях,

на

на

чиї

лягає

нелегка

ДОВОДИТЬСЯ

но­

ВНЩІJІJІТИ

центрувати

елементарного

пи­

ня

нічого. Лише один процент населення почав збага­ чуватись. А скільки обездолилось? Що на них

номічного розвитку і особливо тієї їх частини,

чекає

f(e

вони

Коштів

потрібні?

Тепер Ці нещасні люди з болем згадують

Будемо чесні: ідеали в

лозунги,

рядових номуністів, в

не

в

життя.

цьому вина.

І

Але ж

про землю, фабрики, волю, соЦіал у аведли­ вість не вмерли і не вмруть. За с · ідеали ми боремося, ян і борються за свої · і партії, яких на Україні вже близьно д ах есятнів. Це нор­ мальний демонратичний п о

Але для

я

проти

одиниць,

нестатки,

таної

а

моиратії,

д

с

ого

страж ан

більшість завж Тому я за соЦіа

немає.

А

на

а,

що

в

нашаму

~завоювань тощо.

оптати

·ні

·

житті

стосовно

Дуже

те,

що

адянсьної влади.

набирає

, є

О.

сили

О.

r демонстРаЦія Жовтневої

прапор

збираються

було

листопада Унраїни.

Броварсьному Грязєв, На

мe­

думаю,

Це

тріщить

у

котрих

засадах

України. І> Тому

соЦіалістичної

голоси за

у

по

10 ·

А.

Д.

<<Ни впл він

щ

ється

організа ії

голова

віддат

на

Анатолія Дмитровича

газини

свої

Ранні слов'янсьні пле­ мена ще до прийняття

Культи давніх слов~ян

на терені Ліво­

бережжя

в

частио­

народних

піснях, легендах і на­ звах. Територія Лівобе­ режжя, в тому числі Бро­

варсьного гає

району,

сліди

нультів

Ян

в

збері­

язичницьних

топоніміЦі.

відомо,

понлонялись

біля

-

села

Ці

пу

деталь:

Нняжич

<<Ой,

захід

від

Бортнич озеро Святи­ ще, північніше Семипо­ лон озеро Святе. Пів­ денніше Нняжич зустрі· чаємо назву Свята Гора. Ян

правило,

назва

номпонентом Свят жди дою

пов'язана про

лись

з

цернву,

потонула

місці.

Цей

більш

лізнім

леген­ яна

в

сюжет

з

зав­

-

но­

цьому

є

вже

нашаруван­

ням. Об'єктів, про !!Кі силадено подібні легенди, на Броварщині ще деніль­

на озеро

це озеро Боже та Орлавище в районі

Броварів,

озеро

."

п~~вна ноша

ащи,

сільради/ ме у Шев<tе_нк в років тому бу но місце ПJ При підтримЦі

плечі

анців села му Нілька о обладна­ нладовище. Головного

силаду

могло

питання

цього

<<Бобриць­

управління

вироб­

- технологічної

ничо

ном­

шrеитаЦії тресту <<Укр­ слеваторхліб>> (начальнин

денно-Західної залізниЦі, автобази .N'2 1052, радгос­ пу <<Бобрицьний» виріуже

лягла на

радгоспу

ІШЙ>> (директор С. Г. Ма­ люга), матеріалами допо­

Пів­

М.

М.

Динун),

плеитуючими

а

ном-

частинами

Головний матеріальний склад Південно-Захід­

-

ро­

благоустрою,

ної

Шкіль-

В.

залізниці

Я.

(начальнин

Лєвшанов).

Причо-

гар

та

що

тощо.

Не озе­

Новпит

леле!»

лише

в

і

т.

п.

народів.

Урочище Лиса Гора бі· ля Рудні та Зазим'я має

Лису іби-то

Всі

зна

на

ть

Гору в Н зби а т ь . Дж­ яють,

кам

т

щ

я богині Ла-

\ ди та Г святилище досто­ 'яло

на' Лисій Горі

біля

Сандомпра в Польщі до XV століття. Ян правило, тані Ли­ сі Гори були <<місцем перебування>> давніх сло­ в'янських божеств жіно­ чої статj, тоді ян об'єкти з назвою типу Нрасне чоловічої. Якраз тану назву має село Нрасилівна в 1628 роЦі

це

-

чи

ноли всі ті нло­

позаду,

'можна по­ легшена зітхнути. У шно­ лі тепло, а це означає, що менше хворітимуть і пропуснатимуть

не

відгомін

давніх вірувань?

У слов'ян дуже шану­ валась богиня шлюбу та весіль Лада, ім'я якої фігурує в назві хутора Ладижичі (біля Дударно-

безпосередньо що

оним

базі

А

це

товари

рапляють

такого ріали,

дефіЦиту на мате­ то не треба бул~

б відволікати зусилля но- 't,_ леитивів настав не

села. час,

сюди

за

Ці·

призначенням,

об-

деталь:

ноли

винониомові

раніше

сільради

до­

водилося бунвально но парі ділити шиарпетни се­ ред

уч•аснинів

інвалідів, тям

війни

то

нового

із

та

вЩнрнr­

магазину

така

відпала.

Тут

необхідність покупцям

пропонують

широний вибір товарів, у тому числі й товарів по­ всянденного

вжитну.

Звісно,

на

види

ва). Тані назви Ладіна, Ладанець

(Ладо, та ін.)

предунції

Беручи те,

давНі

лі

витоки

західних

слов'ян.

Лада-Лето шанувалась в Єгипті, де було о ймение місто з хр мо ет льту

ся­

бину віків, функ-

ади-Лето

1

з

часом

змінювались, але, здаєть­ ся, початкова її роль це

мати-годувальниця

сві­

онремі є

вИ:со-

до

що

поширені від Росії до Болгарії, включаючи зем­ Нульт цієї богині був і в грецркому пантеоні - це богиня Лето, що її, ян зазначає О. Воропай, грени <<здобули собі з гіперборейської півночі».

ціна

уваги

річка

часи

Альта

була

повноводніша

і

довша

знаходились

що вона

в

набагато

близу Броварів), а те,

(її по­

танож

ніби розділя­

ла собою дві географічні зони Полісся і Лісо­ степу,

ти:

можна

Альта

нордоном,

ну

яного

припусти­

була по

рубежем,

одну

сторо­

знаходились

состепова

територія,

л.і­ пле­

мена якої були відомі освіченим грекам, а по іншу дрімучі ліси, не знані тодішньому цивілі­ :юваному

світу.

Цінавою є назв села Требухів в пла порів­

ту. Лада була втіленням двох першоджерел Все­

няння

світу води і вогню в єдиній особі. Нульт Ла­

де знахо) сь святилище

ди

в

християнськ.і

поєднався

народу Марії.

з

в

часи

свідомості

нультом

Діви

Тут потрібно згадати, що в грецьній міфології існував іще один міфоло­ гічний об'єкт з норенем Лет-. Таку назву Ле­ та мала річна забут­ тя в царств.і мертвих. ВВ'ажаю, що надзвичай­ но

Цінавим

є

припущен­

ня броварського нрає­ зна-ЦАя В. Сердюна про можливість запозичення гідроніму <<Альта>> грека­ ми.

ян

з

таним

Требито

опонімом,

в

Польщі,

Перуна,

-

«треба»

жерт

шення: сньш

,

жер

оприно-

требьr

... »,

идоль-

вс

село,

в

нем же тр бьr бьrвают ... », <<Творя е требу нумиром

... ~

Під шень

д.

час жертвоприноПеруну забивали

та дрібну худобу ли <<Требу>>) і по­ по їдали її. Деяною наше

припущення

підт ерджується лор

им

Тепер

ноли

хочеш,

а

же

хочеш-

мусиш

шу­

нати вихід зі становища, що снлалося. І хоч яною

аморфною є влада наших

Рад,

ЛЮДИ

Зі

проблемами саме

му.

до

нас,

це

ча.си

СВОЇМИ

звертаються

Уже

вселяти

до

винонно­

не

може

надії

на

наших

не

кращі

органів

на·

родовладдя.

але

головне,

і

фольк­

матеріалом.

є.

що

Отож,

населенню

доводиться

ця

міс­ мен­

da

тепер

необхідними понупками їздити до Ниєва та Бро­ варів.

Снажу

по­

минаючи міжрайонні то­ варНі бази. Характерна тана

їхня

облспоживспілки. значає,

буде

Зрозуміло, якби на бюджетному рахунну сіль­ ради було достатньо нош­ тів, ноли б не існувало

ше

\

заняття

діти, нращою успішність.

цевощу

аналоги на польській, че­ сьній та інших слов'я ь-

землях.

поти

ною,

підпо­

назва

зараз

інших

дітей.

Зараз,

продукЦія

\

в

можливості, бо то для на­

магази

ма­

Ім'я Лелі розповсюджене у фольклорі сербів, бол­

тільни

гаям. Тан, на південний захід від Семиполон за­ фінсовано озеро Старо­ на

.

приємств

ку

мате­

іалащ,сч--....u.що~ р ан· ш Шевченново-

Лt:ХТИВіВ,/ Нер В

шувалися

Тобто,

~ \0· hк і в попередні .рони,

аусишrя:vп

матеріального

еоб­

силами.

илами,

так,

.N2 1052.

піснях (<<Ой, Jlелю моло­ дая. .. >> ), в примовках ти­

якимось визначеним боже­ ствам, а й озерам та

святське,

Саме

радгос­

різного

винлючено,

слов'яни не

~ласними

був

за­

залишилось

само­

во ·дійшли до нас у ви­ гляді обрядів, різних дійств, відлуння їх спо­

·

таких

древніх

стерігаємо

уже

сільської

бутню нультуру. Народо­ вір'я слов'ян не поступа­ ється античній міфології ГреЦії і Риму. Залишки вірувань

кань

по­

про

за­

ра Леляки біля Велиної Димерки, яка зазначена в документах 1863 року, нес.е в собі ім'я слов'ян­ ської богині Лелі, яке

мали

виконкому

період попередніх скли­

ряднування райспо­ живспілни, відділу робіт­ ничого постачання Пів­ денно-Західної залізниці ... Що це дає населенню? А ось що: розширення

Г

християнства

та

питання

хідність наліталь анту шкіль · тепло­ раси, вир· или обійтися

на­

тернторії

Характ-ерна

прихильни­

о.

ЛАДА­ МАРІЯ

на

лізниці, автобази

учитель-пенсіонер, найстаріший де місьної Ради народних депутатів.

Люби і знай свій рідний край

Ради

у

пу ~Бобрицький», Голов­ ного матеріального скла­ ду Південно-За-хідної за­

полі­

виборах

в

таний

сільвиионкому

стало

роком

мережа

· десять

установ

соЦіалістичної

всіх

ших

досвід

кладів. І розташовані во­ ни не тільки в центрі Шевченкового, але й не­ подалік внробІіичщ. під­ розділів підприємств і

оовочгоспу».

й

чому

Ради народних депутаtів. На сьогодні вже налічу­

її

деп

данні

що

-

·у Шенченнов

ШевченкІвської

Верховноl

,N'Q

занлина

партії

д

можливості

підприємств і установ села для розв'язання тієї чи іншої проблеми. При­

10- ий

КОЖНИМ

ціонуюІь

чисті

вибори

округу

правління

пі

ли всі розуміли

ної, ГВ'ардійсьної, Новпа­ на, Молодіжної. Тому-то, коли на засі­

ион-

Цінами,

нинішній час не тан уже й просто. Але вишунува­

кладів торгівлі, що фуик­

кот-

~

нандидатів

виборчому

голова

З

урочисті

Впевнений,

всіх

кошти,

освітлення вулиць

розширюється

трудящих, присвячені 75-й

люди,

Серед

і

по

вдасться.

партія,

де­

...

швах

зроблено

не

поназали

революЦії.

тичн1>ї ради обласної ків

бюджет

ба-

спо­

соЦіалістична

відбудуться

ГРОмадських

партії

було

доброго

та

нооперува ти

бо

хочеться

совість, і за нею майбутнє. Ради

сільвинонкомові

роби­

путатам? Іти на панлін до району? Але ж і там

-

безплатної

но мусь

Та,

Мороз.

річниЦі

22

ти

голод,

навпани,

споруд­

залишається

, ~ісце чому в архіві. Але не треба

.il11'1J.tП!Iti4.. 'осві и

збори,

б

Що

зможе підтримати меншість. справедливість, якої зараз

по'!\

о та

оч

треба

вона

-

про

~

Історія

РУ

ноли

населення

йшлося

вистачало завжди. Зараз же їх нестача є просто катастрофічною. А жит­ тя ж бо не стоїtь на міс­ ці!

революЦії були втілені в

а

здійснен-

соціально-еко­

ження нових і утримання діючих закладів соціаль­ ної інфраструктури, не

втра­

чені завоювання Жовтневої революЦії. Вони хоч і не раювали, але були впевнені у завтрашньому дні.· А хто впевнений у ньому зараз? основному

для

планів

доступними

ших

вишукувати навіtь най­ менші можливості для вирішення будь-ящоrо, тання.

разом

У такій ситуації ми вбачаємо єдиний вихід­

чинності у різних її проявах мафії, спекуляції, казнокрадстві, злодійстві, вбивствах і говорити

ному

му роботи виконувалися і ма теріали виділялися за

І-ВИрІШИЛИ ...

плечі

надзвичайну наполегли­ вість і винахідливість,

навіть

нервах і настроях. Адже Ціни зросли в десятки і сотні разів. А зарплата, пенсії? Про розгул зло­

і

Взялися

народ­

господарем

путатам,

соціалізму на

до

Раду

селі. Насправді ж викон­ комові і тим кільком де­

НПРС.

СРСР,

заміни

назваtи

Номуні-

пов.ернула

розвалу

Номуніетичної партії,

капіталізм,

керівництва

біпьшенням

них депутатів нині можна

що

на

занінчення,

віднриття

-

газину

цього

спільна

м~

заслу­

га райвиконкому, сіль­ сьної Ради народних де­ путатів

та

r;a ·

н,rерівІНицт•ва

Пів~енно-Західної нищ,

нотре

для

торговельного вання

,

якого

ачн

нл да

залізничнини,

вишукала

можливість в·

воспорудже

о

об л

населенн

частну

цей

кр

крити у но­

му

потріб

бу~нну

зак~. A.Jk-•

голова сільради

. .__ _".

Пост N2І Доки?! Саме це питання найчастіше задають переддень

зими

одесь­

кі школярі, яким ви­ явлено «високе дові­ р'я» стояти щодня

на варті біля пам'ят­ ника Невідомому мат­ росу на Алеї Слави в Одесі. Ім, в заштопаних і залатаних формах, со­ ромно

гJІЯНути

людям

у вічі. Та найгірше, що в холодні зимові дні (поряд море, а значить вогкість вітер) їм знову не бу­ де де зіrріmся між змінами варти. ~Са­

рай», як називають ді­ ти внділене з цією ме­ тою приміщення, не опалюється.

Методичний відділ Палацу учнІвської мо­ лоді,

Пост

ко:rрий

.N!! 1,

опікує

уже

звер­

тався в міськуио з пропозицією не зніма­ ти школярІв із занять,

а

ставити

вартn

лише

«почесні на

свят

і вихідні. Але поки-що діти стоять ...

ІнформаrентстІJО сІителекr•.


сН О В Е.

ЖИТТЯ:.

І

ЩЕ

Виробництво і ринкове

t7 лмtтоnада 1992 р,

РОКИ

тому

ський

(Ростовської

особ­ заво­

заЕод

харчового

ду

вияв­

2-3

<<Торгмаш» адже

широкого

не

частка

тснарів

вжитку

у

ногу

торговельних

тейнери,

залів,

з

пляшок ли

та

квасу, автопричепи. ний же матеріал жавіюча сталь диться

Всі

Л1еНі

переста

нористуватпся

ручну

працю.

л:ає

Ще однією

Будні колективу

ЩJИ

руt:и,

звичної

продукції є залежність Ri)\ постачальникІв. що тепер опинилися у «ближ-

заводу .,Тор!.каш"

нr.ому

І

за~убіжжі>>.

наприклад.

не опускають

експериментують,

потенціал, а також нові рипни збуту, Так. вже знайшов cEoro покупця ну хОННИЙ НRбі р «Веселка», виготовлено

відпо­

проб,lеl\юю

виготовленні

ці

шукають, як найповніше використати свій багатий

відний дизайн.

...

го;ЮЕНІІЙ

торгмашінці

налеш­

ним попитом. Хоча біль­ шість з них задовольнт; t:учасні вимоги, спорочує

життям

дорожче

Влас­ неір­ обхо­

нюанси пояснює KOHCTPYiiпідприємства Олег TO!J Сергійович Ноландирець. Від нього діаналася, що

І-ІОН·

уюrадачі

інше

нової

ти.

Досить

автоматизованих

склад­

приміщеннях,

якість -

тож

меблів До

-двох

для

речі,

пер~,хід

до

ві­

вважають,

що

таке

швид­

А поки

аною виявил~пра чно необмежен , ре~- сагатьох західних ...країн, в т. ч. США, у

Hecno ·

ручному

литва,

ється

пристосуванні

А на внутрішній ринок

переарі

майстри

художнього використову­

для

nі".ігріву

при­

і приготування ч. шашликів.

Про багатоплановий багатогалузевий арсенал виробів • торгмашівців

питання

<<Господар:~> біля прохід­ ної. Тут ви матимете

т

гост

змогу

модерніза

варного цеху, який цював на коксі. У зв'я із

nід­

можна дізнатися, відві­ давши фірмовий магазин

приємства

ку

із

яка

міщення їжі, в т.

чув а

З

що

радійна:~>

з

-- 1

значно

цього цеху успішно освої­ ли універсальну піч «Ча·

ТоргмашіІ

ня~-о плечу.

випуску

куnують

так званого

обов'язкові ,~~~~~~!-;,~~

виробів.

вююю.

кий

у

двох зайців:~>:

Перспективними, на дум­ ку спеціалістів, є і но­ ві зразки електропечі для малих пекарень із чоти­ рьох камер, де в кожній витримуються свої режи­ ми тепловий та воло-

внеоні точність у дотри­ манні усіх парамет · і

цих

охоче

.НІ 98 -( 8341 )'

няти якість продукції і одночасно поліпшити еко­ логічну ситуацію у мікро­ районі.

«малого бізнесу:~>.

вимоги

і до євро­ що мають

обіг у країнах Європи. Використовуються вони у ських

які

представники

німнати.

rаріантах

Первоураль-

жорсткі

приділяються контейнерів,

ни,

.

тальні і стінку для жилої

зразки

заводчани тільки й всти­ гають давати свої кіоски, збірно-розбірІtі павільйо­

поясню­

для миття скла, особливо вітрин, віксн. Для колек­ тиву налагодитu його ви­ пуск, здається, буде нс­

дослідні

Це.

ПродукЦії

ється високою кваліфі­ кацієЮ працівників і до­ свідом аналогічної робо-

виш діжки для молока чи

за­

бортпідйо;-.Інш;н,

автоматизовані

обл.) алюмі­

нію або Тираспільський (Молдова) по випуску ша­ сі. А без них не вигото­

гальному обсязі продукції цього підприємства бу ла незначною. Ринок є ри­ нок, і сьогодні традицій­ ні вироби l\Іеблі для

3 стор. •

рядовий споживач ливого інтересу до ляв,

сьогодення

у

Вівторок.-

зміною

придбати

рукомий­

ники і вішалки, полиці та адоваu ·нвентар, ці,

номенклату­

ри виробів знизилась і потреба в електроенергії.. Тож незабаром на заводі планують одразу <<вбити

Кри.мінальна

Нам

по

і серйознІ· ·об'єкти

плечу

Насиченою є винішия програма нолективу Бро-

Зараз, наприклад, від їх оперативності :залежа:

варської ПМК-5 виробничого об'єднання «Украгро-

житлопобутбуд>>. Причому, будівельн ся проводити роботи у відnовіди сті

особливостей -у

сільськогоепод

у Калиті. В цьому ж таки господарст чали будувати пекарню та свинарииц

ськ~уи~об иолів.

l

вегетаційного періоду росту кукурудзи і збирали її ті ж самі механізатори. котрі працювали за ко ;1ективним

Серед них

М.

..ва-.rависта для

вироІЦування

начанистої

на

нукурудзо­

зерно,

а

от

водам радгоспу «Краси­ лівський'>, можна сказати,

<<повезла>>.

Вони зібрали

непоганий вибагливої

урожай цієї до погодних

умов

ку ль тури

центнерів

на

по

-

кожному

38 з

200

гектарів. Механізатори сіяли ку"­ курудзу насінням гібриду першого покоління «Снан­ дія'>. FІого завезли з ав-

фірми <<Зо що у РівнеНLЬКій обл~сті. Вона тут

ство

·

еЕ а Jtі.1ьна

тому на

зі / оли · ьог

колгоспу <<Зо

і

>>

а

певного досв· о виро· щуванн чаннетої на зерно. Вона реалізує його багатьом колгоспам, радгоспам і фермерсьним господарствам нашої держави.

Як сіяли, так і старан· но

дог ляда ли

комбайнери

Литвин

та

В.

Н.

Писаренко, трактористи П. І. Марченко та О. П. Онопрійчук. Вони зб ли качанисту комба а и

,

'>,f

l\1.

nідрядом.

-

впродовж

«Херсонець-9:~>. з /JІИМ!;І ~в

Од о асз

). І.

сюк та його І.

тварин

вини,

помічник

Павленко.

Це

-

переобладнаний комбайн СК-5 <<Нива'> з пристав­ кою. Він теж виправдав надії механізаторів. Качани з поля переве· зені на тін. Тут їх під­ сушують і на спеціальній лінії, змонтован;й рад­

дуже

на

на

він

життя з кожним місяцем дорожчає

іщеннях. Збагачені ом

певним

звести кінці з

Сьоrодні

принесли

наrадуван

о

оплату

за

те-

лефон. Тепер вона ск~л ~ карбованців на мі­

сяць. Н передзвонила н

рай у~~о зв'язку

витися, чи немає пільr для п не н війни, якийсь байдужиu rоло по це розкіш. Немає чим лат т

Ів, в: м

по

ве ер

-

сь

ньоrоІ•.

Виходить, викликати швиrulу допомоrу для мен~.

хоч я і пропрацювала 35'-іЮків в системі охорони здоров'я, і моrо чоловіка, колишньоrо вчителя, ве­

терана

ВеликоУ

ВітчизИ.ІІНоі

війни,

-

це rозкіш.

Усе своє життя ми чесно трудилися, пережили rо­ лод, війну, труднощі відбудовного періоду, тяжко

1

виро

Еах

ся

як

добра

наліт

не

. ОJІера, .ІІКИЙ чесно вік свій про вів до залу, хай би там послухали, як живеться простій .пюдині. І не звільИ.ІІли ФокІна за те, що так працював, а знизили б зарплату, то­ ді б швидко всі помилки в_иправив.

Раніше, коли були молодими, коли було важко і скрутно жити, нІколи не скаржилися, вірили, що буде краще,· що труднощі тимчасові, минуть. У що нам· вірити тепер? Нам, людям, які віддали все своє здоров'я, сили державі?

про

моrла

б

Але

ножен Дбає тільки про своє блаrополуччя.

Не називаю своrо прізвища. Таке вІдчуття, що вийшов жебракувати з простяrнутою рукою. Більшої rаньби не побажаю навіть вороrу.

зро­

дачні

ді­

<<РОЗЖИЛИСЯ'> сітки.

15

Працівники

райвідділу

справ

опера­

тивно зреагували на пові­ домлення

про

скоєний

злочин і по гарячих слі­ дах зуміли , розшукати

злодіїв.

виявилися

'r. -1

міста Києва

В. Пеt:J'Уня

та

місцева

житерька Т. М. Оксимець,

t

був

і

.

купоюв

працює

контро-ле-

в

їхн

магази

!Ю-ськвіддtлу

/с рав. 1/ епод

/

ивн·

І І.

Миколаїв

І

·

кр~ає. ·_,ІД

.183 70 f)

...

ка

виручки.

-~

_-1\ІІутрішніх

як

. л

діла

твої,

бачимо,

Тетяна

бо

вдень

не

добро,

ське роз­

·

.

о речі, ме_талева СіТ-

для

ється

огорожі

користу-

у злодіїв

особли-

Читаєш ці повідомлення, і кров у жилах хо-

вим попитом. Днем рані­ ше об'єктом уваги неві­

ніла

злодійська нечисть,

щення

майстерні

якщо

«навар'>

монту

техніки

ж знахаб-

тільки

домих осіб сталО'

од-

примі­

по

ре­

радгоспу

нієї з 1її т_руіі за ніч складає близько мільйона карбованців за ринкови-

імені Кірова. Там злодії також викрали ЗО мета­ левих секцій із сітки роз-

ми цінами.

міром

А з іншого

боку

не вдалося, ники

ка,

працівникам

щоб

треба

понад

триста

на

тисяч

ніч

купо­

нів. А в «Культтоварах;>, що в Русанові, гроші вза­ галі

ховали

... шухляді

у

стола,

бо

бачте,

дорого.

придбати

Не З'наємо,

які

але

вненов­

будуть

прокуратура, райсnоживспіл­

провели

nрилавка

з

у гуртожи-

литися

кілька

сімей

ка­

литянців, що мешкають у

48-:квартирному селища.

будинку

Леніна

Причина

шкодження

цього

-

внаслідок

попо­

А трапилася вона з вини

адміністрація,

ки

квартир

ток змушені були пересе­

районна

щоб

ми

Із

'

жежі перекриття квартир.

доречним,

правління

..

слідство

видається

державна

районна

міліЦії

по вулиці

кн із цих пригод зроблені,

сейф,

праЦів­

Догралися ...

металевому

залишати

але

райвідділу

продовжують

напризволяще

якомусь

ящику)

прилав-

метри.

2

їх, щоправда.

подив бере: це ж яку безмати

на

1,5

Затримати

відповідальність

подумати сьоrодні

·

вити­

знову

на

внутрішніх

годинники

ви депутат вийшов на вулицю,

слі-

кажуть,

Зрештою, так і сталося. В одну з ночей шобителі

візар, магнітофон, фракцузькі парфуми, наручнt

інші пен

не

злодіям

заплутати

- чоло охороняє чі куртки, джемпер; теле~-; а -уночі -

адже

ви­ і

...

лянки і метрами

«Промтовари»

захист 1Іенсtоверів.

раз

ниточці

чужого

Солідним

теж

'Не

Але,

били

<<УЛОВ>>

Але до нас, простих людей, нікому немає діла. Чи не абсурд: чим внжча пенсія тим менша ін­

Доношують те, що купувалося 10-15; а то й 20

щоразу

І

скільки

куртки.

костюм, чоловічі брюки, панчохи. забрали близько 9 тисяч купонів виручки.

лане: до чого

влаца

двічі.

ди.

<<Прем­

викрали

вже

9-М у ... ві.gRіЛі

працювали, мало відпочивали і вввіть не заробилн на· найелементарНіше. Гірко усвІдомлювати це. Гір­ ко, бо вема у що вірити.

Подивіться ва пенсіонерів: скільки смутку і від­ чаю в їхНіх очах! В JІКИХ лахміттях вони ходять.

товари:~>

крадали

ко~ра

взяв за р працював,

соціальний

магазині

мин

Що ж і.л а;мається порожніми балачками

Місцева

в

това­

<<Шевченкова:~>

вдавалося

У першому випадку не­ відомі

садово-дачиото

риства

та в

го літ

;~_J:І.. же, нам rpix ремствувати, сіонери й цьоrо не мають.

дексація?

-

магазини

по два у Русанові Плосному.

рожі

ня

борошно-

чотири

організа­

Металеву сітку із ого­

не витри­

чаюtсТОі>>

Та що пальто! Тут цукор ледве викупали Боwц нашій сім'і пенсіонерів подія. За трн буріІч н і капустину заплатила 70 купонів, не ка ~чи же про шматок м'яса. Отож щодИ.ІІ суц і

на сесії. Х

мали

наживи

до

років тому. МеJ;Іі соромно виходити на вулицю в цю осінню пору у своєму зношеному пальті. А но ве демісезонне коштує міНімум сім тисяч. Н І о ;у­ мію, що не куплю вже йоrо до кінця своrо життя.

м, пенсіонерам.

легкої

й

золота

реча-

ЯН ІИІТІ да.Пі'?' кінцями· все складніше. Особливо

магазини

молоиогінний.

Н А Б О Л І Л О!-----=------

Глибока осінь. На порозі зима. І обступають ду­ шу тривоrн: чи буде тепло взимку, чи буде світло, чи вистачить цієї жалюгІдноУ пенсії на хліб. Адже

на

Гоголівського радгосп­ робкоопу. За одну тільки ніч напору любителів

корисний.

поживні

госпними умільцями, переробляють

тижня

але

Па вагу

Це буде вагомою добав' кою до кормової бази на період зимово-стій.1ового утримання худоби у при-

---...._._--...~п•·

н~van

.

лого

лише

ційного характеру.

дерть. Tpera додати. що стільки зерна кукурудзи радгосп ще ніколи не мав. А такий корм для багатий

вжиті за­ виховного

не

Просто-таки шквал кра­ діжок обрушився мину­

м

КАЧЕНІЮ, ПМН-5.

зародила

несприятливим

ак н

озпоисячї

колективу о пл у · об'єкля рхівка а вартир, удівиицтво якої розпочато н вул. Кирпоноса. Свого часу в Обухівському рай і ми спорудили санаторій «Пролісок:~>. Тепер аварчани зайняті тут на розширенні їдальні і дівництві плавального басейну. А про результат нашої роботи снідчить той факт. що колектив о за 9 місяців цього року отримав 6 мільйо пр утків.

Уроасайио

Дарма, що літо було ду­

О

.

а ~

ЯІіій би були ходи

впливу,

злодіїв

тиме здача в експлуатацію опорного n~~Y. ілfції

намагають· 1 до сезонних

цтві. · Так, літній табір у «Гоголівсь ому д вел .. рогатої худоби здано весною, а тел т н 320 голів у радгоспі «Авангард'> стане д ладу до кінця листопада. Такий же об'єкт, тільки на 920 І'Олів, споруджується у Заворичах.· Випробуваним партнером нашої колони, яка займається переважно загальнобудівельними роботами, є ПМК-5 тресту «Київспецсільгоспмонтаж>> .. На багатьох наших об'єктах вони трудяться на субпід­ ряді, встановлюють обладнання, проводять сантех­ нічні роботи.

же

Під облогою

працівника­ нараду,

на

неповнолітніх рощенків,

з

братів Ми­

котрі

вогнем

nриміщеннях

у

гралися

підсобних nідвалу.

І догралися, як бачимо ...


4 стор. 8

Вівторок, 17 листопада 1992 Р· І дітям, і дорослим ...

Побоюючись nоступи­ тися своїм nанівним ста­ новищем

перед

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ! ІІІІІІІІІІІ

иониу­

ІСТОРІЯ

рентами й занепоиоєні небезпеиою зростання иа­ толицьиих впливів, ли­ товсьиі та уираїнсьиі магнати

опиралися

редня

та

магнатів

дрібна

підтримала

широиі

шляхта

поляиів,

діваючись

спо­

здобути

.ІІІUІІІІІІІІІІUІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІ.ІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІt

собі

привілеї,

користувалися

се­

Орест Субтельний-професор Иорнсьного університету (Нанада)

феодали.

Скликаний у 1569 р. в ЛюбліНі королем Сигі­ змундом Августом сейм проходив у драматичній та гострій боротьбі. Не-

Люблінська унія. ВнасліДок підписання унїї утворилась Річ Пос­

нування.

задоволені

полита,

підпорядковувалися

переговора-

ми, магнати Велиного князівства на чолі з пре­ тендентом

ІШязем зивіллом

ним

та

Рад­

во

инязем

приєднання

цих земель Це змусило

до Польщі. наравистих

магнатів

стіл

ня

повернутися

1

переговорів, і

р.

1569

була

короля, та

сейм,

Але Велике ин зі ст­ певною мірою бер а­

тему

судочинства.

землі, жали

що

раніше

за

ЇfЩів ваги.

укладе-

(Початок у

M.N2 78-83, . 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97).

тnвцям,

р

нале­

подією величезної НезЕажаючи на

а

у

с с

ли-

и

ве­

·льно-

·ч

елільтурному

Ті.

.

р

те,

як

свідчила

до­

Галичини, що першою потрапила під владу Польщі з переходом уи­ раїнських земель від .Питвн до По:;ьщі. б , поставлено

пер

протягом двох створювало для

століття

країни,

долю

які

та

дип.

угод,

визначала українсьИі

вона

найбагатші землі ян го­

об'єит

своєї

еис­

мальовувалися

іНШі

жави,

впливати­

натрі

імперією.

сягнення лежності

цяючими.

Україною нt:д>tбули м<J.jЮобі-

Зна

українських

к

разів .Jf11'5б

а и н'Зах сів.

Ал

-

з

~ремих

а

ль

т

иіль-

Проби

оїх іІІ-

чужоземне

породило

нове

нультурну

аси­

в

наступні

ступово

Еіс;rь

шляzста

втратила

боронити

ПОздат­

місцеві

інтереси.

визначатимуть

иа~одженвя.

Вам ще лfт і літ прожити,

тішились

онуки,

nравнуки

і

ТО­

баrато роботи ...

КОМБІНАТУ на постійну роботу потрібні: машиністи баштових кранів, машиністи палебійних машин, газа-,

електрозварювальники,

слюсарі

-

сантехніки,

-

монтажники внутрішніх снстем і обладнання.

Оплата праці відрядна. заробіток ск.rІадає понад

сантехнічнrtх

Середньо:vtісячннй тисяч купонів, крі\1

8

праробітку за підсу;.,Іка:vtІІ місяця.

Оголошуємо конкурс на заміщення посад: начальника спецдільниці (сантсхроботи). вrІконроба сантехнічної дільнrщі, нача.1ьшша ді.lьІІІщі сантехзаготовок, Ііачальника відді.rІу праці і заробітноі· плати.

Зарплата

за домовленістю.

-

Комбінат має благоустроєний

гуртожиток,

д1пячнй садок, базу відпо">Іинку

на Чорно\·:у

'.Юрі.

(Далі буде).

Уираїни.

сnоживчого

КРАСНОВУ

БРОВАРСЬКОМУ ДОМОБУДІВНОМУ

й

Очевидно, що за таиих обставин перспентини до­

Е-роварськоrо

ІВАНІВНУ з 55-річчям від дня

нас

Нримсьие ханство, пов'я. заве з всемогутньою От­ томанською

комітет

щирого серця вітають свою колегу

"'''"'''''''''''''~'''''"'''"''''''""'''-''''"'

дер­

зростало,

98 (8341)

ВАРИСТВА.

муть на Україну. Це царство Московське, яке швидко

діти Щоб Вам ніколи не тужити, · Хай сонце ласкаве встає з-за ДнІnра, Хай дім Ваш минає І горе, й біда. З ПОВАГОЮ КОЛЕКТИВ СПОЖИВЧОГО

військового

ломатичних

УкраїІІСЬИа

і XVI ст. на план вийшли

й

до

Литву

••

ЮВІІЕЄ/1!

3

nрофсnілковиіі

Зичимо

.Щоб

Уираїни.

Вдаючись на

ЛІДІЮ

витіс­

міляцію украJнської зна­ ТІ панівною Польщею.

*

_.....,_,_

з

тисну

явище

.,"...",г,.,

.

он

литовців

ування

під

ісиуван

всі свої недоліии, Вели­ не инязівство Литовське століть уираїн-

однаи

вплив

.- ном

унія уира­

для

іс-

.

еионо

литовцям.

Люблінсьиа 1569 р. стала

лип.

еп

нарони вІД­ уираїнсьиі

умови

поступово

Правл:ння,

товариства від

На задньому плані ви.

Українсьиі инязі~ і

му,

політииу.

до Польсьиої ходили всі

сприятливі

ликий

єдин

-

сейм.

про

єдиного

ло автономію, з ре а місцеве врядування, ві сьио, сиарбницю та си

Острозьиим

У відповідь на це по­ ляки при піДтримЦі дріб­ ної шляхти на Волині у Підляшші та Ниєві ого­ лосили

мала

податки

зовнішню

православ.

унраїнським

Настяитином залишили

виборного гроші,

литовсьиим

Ншицпофом

що

ців

ни.1а

численна польсьиа

життя

ВІТІЄ/10

пансії.

tІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІUІІUІІUІUІUUUІUШUІІІІІІІППІ8111J

на

шляхта

.1овний

_

яиими

польсьиі

Спочатку вражаючих усшхів на Україні доби­ лася Литва, правління ЯИОЇ ВИЯВИЛОСЯ НаЙбіЛЬШ прийнятним для уираїн­

Ців. Але більш 1"1 агресивна

УНР А ЇНИ

оста­

точному злиттю з Поль­ щею. Але невдоволена пануванням

сН О В Е

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Кутузова, 131, тел. 4-05-25, відділ кадрів. Адміністрація .

Пропону€мо тракторні двигуни Підприємство продає тракторні двигуни сі­ мейства СМД 18-31, а також запасні частини дu них. Ціни для сільгоспвиробників - у ме­ жах розумного.

Наша адреса: м. Бровари, вул. Чкалова, 7а,

« Райсільгоспхімія», тел. 5-23-58 .

Т9ВАР-

UІИИ ЙQ~ НЕМА! ••

Продаються бет.е>~мішувачі, машина по

внготовленнюLків,

~амзит, віконні пере-

криття.

Дзвонити

.

о телефону у Києві:

5-53-95-87 .

ВІДГУКtіІТЬСЯ, БУДЬ ЛАСКА! Молода сіkя з дво

ме квартиру ~Б ках)

на велик

чоловік терміново най­

арах (не в старих будин­

строк. Порядок і попередню

. . я по те ,ефону в Броварах в будь­ який ча - 5-55-19 (Лариса) і по телефону в К.иє~ 446-18-81 з 10-00 до 18.00 (Таня). оплату

гара

уєм

Звертат

Колектив комерційного центру «Магістр• мує і висловлює сnівчуття Вегері Григорію приводу

передчасноі

смерті

ВЕГЕРИ

Колектив

його

Ольги

Республ·канського

глибоко суДмитровичу з

дружини

ІванІвни.

АТП

Укоопсnілки

висловлює з при­

сп В·!уттл механіку ВЕГЕРІ Григорію Дмитровичу воду передчасно: смерті його дружини.

Колективи Броварського п;дрядного сn,:ціалізованого РБУ дитяч.о; пол:клініки внеловлюють щире співчуття педіат­ РУ Соф'ї Петрівні Іовенко, її дітям, а також рідним і б.1нзьким з приводу передчасноі смерті працівника ПС РБУ -

та

Володимира

олєктив. пр·ацівників

Васильов.ича

ІОВЕНКА.

Броварського відд'лення

Ощадбан­

у вислоР-ЛІС·є щире співчуття контролерові філіалу с За­ зим 'я ЛИТВИНЕНКО Софії Миколаївні з приводу тежко·;

втрати

смерті

-

батька.

Редактор А.

«НОВЕ

ЖІПТЯ•

громадсько-nОJDітична газета. БраваJХЬКі та район­

Засновники колектив редакції газети. міська і районн-а Ради на.родннх деnутатів на

держадмJ,ністрація.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета виходить з 17 квітня 1937 року.

Дві За

rочність

тільки

на

ВИХОду;

викладених сторінках

Редакція

не

8іВТОJ>ОК, фактів

ЧІІТВІІр,

субота.

відnовідальність

несе

.

І

І

ІІ

І

'І ІІ

автор.

Листування

з

читачами

-

газети.

завжди

nоАlляє

позицію

авторів

nублікацій.

Рукоnисів

не

nовертаємо.

Броварська

друкарня

Адреса

Аоукарні:

КІІіВського nоліграфії

КиТ•ська

обласноrо і

ВОЛОШИНЕНКО.

Індекс Друк

61285.

високий.

кований

аркуш.

Обсяг Тираж

примірників.

уnравлІння

ЗамовJІення

у

сnравах

м

видавництв,

книжковоі торгівлі.

oбJiacn.,

м.

БроеарІІ,

вул.

5636.

Киhс•ка,

І$4,

дру-

4936

#98 1992  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you