Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄJlНАЯТЕСЯI-~!ii!i!iJJ!!~!!It.i

ОРГАН

МІСЬКОГО

БРОВАРСЬКОГО

МІС Ь КО І '1

РАИОННОІРАД

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

КОМУНІСТИЧНОТ

ДЕПУТАТІВ

ПАРТІТ

КИ'ВСЬКОІ

УК РА ТНИ,

ОБЛАСТІ

Газета виходить а 17 квітва 1937 року. J\A 98 (6554) • П'ятниця, 24, червня 1983 року •

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ-СПРАВА СПІЛЬНА

РІшення червневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС - в життя!

з пленуму міськкому КомпартfI України червИJI цьото року в район­ БуД1DlRУ культурн відбувся

21

ному

черrовий пленум

міськкому

xfiд

вmroнаиия

па.рТ".йJntмrи

ц:.ямя p:meHb

Ком­

орг.а.н1за­

партlI Україин. Пленум обrоворив ПИТ&И!М ",Про завдання MIcы«ly

ПJreнумів ЦК КПРС, ЦИ ИОМII6J)І'іІ УкраІНИ, 06кому па>!>Ті!. ряду р:шень бюро м:сь:юкому п:а.рт1ї з питань KO~

парторrанізапlї

муніСтичНІОТО

комсомолом,

по

керівництву

поJIiJIшеН!ИJQ

т:·ЙJНЮ.го

ідейно­

На.\1:

г,овиховаИНJl, . підвищенню TpyДon­ воі і' по.JrtтичиоІ актнвнос.ті моло­

в

Ше

поліпшення

lдеолоrlчноі,

р.)

. (1983 КПРС ...

ЦК

неідожках,

Виходячи

набути'!!:

.

з

..-цмor

значно

!аЖ­

пOЛl1nШИтп.

кер:в.ниц-rво

бюро

вищemuo.ванrардної ролі кому­ юстів і розв.тку їх активностІ V

УIдОСЖOlН4JIеІОІЯ Д:JUЬНос1'l комссмоль­ ської оргаж,зац!t иа.ли ЗУСТР:Чі чле­

вИ}ЮБИНЧОІ'У t rромаДСЬRОМУ жит­ Ті, С8іІ'n р1Jпень XXVI з'їзду КПРс....·

.

..з

Д;OOO~~ н4 пленумі В1ИС!'у1Ц'ИВ nеІ.РШИ'Й ce~pe1'.~p .M:~Ь~KOMY KaМ!'Lap­

IrП V:~іІ,И1l А. Д. Фролов.

.'Rер~'iМlr!ЩТ!tОS!Омсомол()м, RO:Мyнi­ стичне

1!~Ова.ння

'Кол:ння

m:дростаючого

\іаЙтв~ли.в;i!JIEЖ)

$

по~

-д~тn!Il'tQЮ

.р66Q'f#,;~7ч~tif;" :еnpия"

na:pT:ltHQI

tи формува.н.нЮПОК,ОJІ1'Н.ня J!IOдей по­ ,мтчqно а.н~.зних. щознаJOТь СJ3.0Ю cnpa.sy, люблйtTh !1іРацю і ам!ють

I'rра.цю~ат'И,

.~ИС1'У

заВЖди "j.Ото~И'Х . до - за­

своє! Батьк:аЩи.ни

,!ажл:и;в:ше, Ф.Qiмсомол!у.

ось най­

-

нМi!rOЛОВIН:ше в роботІ Про и,е ЙШЛОСЯ в ПО:

'стано;ё ЦИ ИПРС з і деОло·г Ії , в ма­ ·тер:алах чеР1!неюго (1983 р.) Пле­ нуму . ЦИ. ИПРС, ви/ступІ на ньому

Генеральноro

Ю.

В.

'ЛОСЬ,

се!Оретар,я

ЦИ

АlНд.ропова,· де

. що

СЬО'годнl

тйвс-ryna.є

ІШРС

п~дкреслюва­

caMocTllfu!e

в

.найб:Льш

ЖИТ-

грамотне

!БСЮ !Стор:ю кра,уНІЯ МО.10де Л;.ННЯ, найбlJlЬШ ПіДіГО'Тов.l','н·е

за

покоппо­

фесt,Й'но. Воно виросло в умовах со­ ц:алIGмУ, пост:mroто nlднесен:ня доб~~yry'B у>Мов'ах ми't'у, Вірна KO:vryIН'_CT~.

tдеалам,.

. молодь

Т.радІЩ_ЯМ,

-редовиос. рубежах

Р'е:ВОЛЮЦіЙ"Ним

ТІРУДИТЬСЯ

на

П'ят'И-р:чки.

~~Є вашого л,а~у в

пе­

Май­

органJза'u:У

С:Я.1алась певна. система кеР1ВНИІЦтва IКО:lllСОМОЛ~:vr, змщнюються І збагачv_ ються зв язки па,ртіlfних І комсо­ ІМОЛЬСМ!ІИХ

орган:зац:й

к:й п.рактичн:Й IП'ЗJртП,

пер.1!ИlннІ

:мхькlИЙ

J{JlrTb

КО:lllСОМОЛУ

молодd,

рOt3>ВИl'ГКУ

Є, . !SеЗІ!ІереЧ'Но, і

Pe.IВ:iНR

в ц:й

це

пленуму,

має

на

прово­

роботу

по УІ

активност!.

У'Пущенн.я.

Виносячи

пapnУ

M~.CЬKKOM

партійнІ ор.га.нl'зац:!,

тично! І Т'ру>доro'І :ве;tPJ!'IR'и

по-всякден­

Kow.'TeT.

щ.лес'ІІіРЯlМОва,ну

хоМН'НЮ

в

д:яльностd,

ви-

пол'­

Хо'ч

Сnjpавl ІСТОТНІ

питання на бюро

обroво­

міськкому

ме'!'!. проакал·iJзуваТ".і

За МІР і

стaJ11И

часrlwe

іглибш€

я:а !!':а

ор­ на

КО.~IIСО:vrольських

.

ро м:сь;юroму КОМСОМОДУ, С€1!'реТaDЯ­ ми комсом.ольсьR'ИХ орган~'Зац;й, К(')­ му·нІстами, що працюють у сп:л!'!,

Мало

Hтrl в M:~ЬKiA комсомольській ор­ r.а.н:.зац:їи&рахов>у€тьсЯ б'льше 12,5 комс:омольЦtїв,

оо'€дна,них

в

МО.ТІ:>П'В

цехових 'КОМСО­

з'ї~у

ИПГС

ТИ!СЯЧі

чолов;.к,.

С!\.1ад

.1а

по.'І:ЛШИ·ВСЯ

К'омсомольсьror:о

8"'21

комуні'стІв,

серед

..

ЮТЬ

Мо.1о.:\і

Сер-ед секРет.ар:,в

3'IJOС­

деяКІ

попк

молодІ

парт:ю_

:>'HJJ)bCbK1

з

планами

І

зо6с,в'яза,ннями,

Серед переможців' соцlа:iJістичноl'O

-

З'lагання

ні

Колективи

сы\':t.,' ~oдy

комсомол,ьсько-мойод1Ж­

радгоспу

«Плсск'в­

об.1lКу, а.

. порошкової

металург:ї, радгоопу:

",Иалитянсь-киЙ».

.

00-

Л:Т1;;ВСЬІ\ОЇ

м:ськ;й

130 вибули

бе-з зн<Яття зоGЛіКу.

шиноре­

К'О'мсо::оль­

не стоять на

з орган:зщЛ

Враховуючи С;f.lеЦllф~КУ роботи мо­

.'юдl,. v наша партія ПССТ(Й'НIQ зм:цнює па,ртlИНИЙ вП.1ИВ в КОМСОМОЛЬських оргз;н:з'аЦіЯХ. Ще на ХХУ з 'їз.:Ї І

l\ПІС бу.1? визнано ДОцjльпи.м, щоб

ИИЇВСЬRОї птахофабрнНИ.за­

Іюм·БІнату

H~

передовик'в

сью.и о:рган:зації зараз

ч.,~ени ВЛ},<:м, прийнятІ в ряди па,р­ ТlI,

п,родовжу.вали

аf(Ти.вно

I1рацюва­

внесок у

за,ГН.1ЬНУ

оператори

справу

машинного

роб­

;lОЇ'ННЯ

Г. І. 'П~иГОЛh, С. А. Яковенко, М. К Кlимеш{о,

Г. С.

Пас'<ка,

опера,тор по

В:ідго:д:влі худоби О. М. Особа. ПаЛІ,е радоспу Н'!llJIНЯ

сxrваЛЄІtня всІх прац.:ВНИК!В ви,кликає миролюбна зоs­

по.1:тика

нашої

держави,

знайшла нснраве в~дображенiJя

тер:алах 'Пленуму сП

Верховної

НОіН·е,н

ПН ИПРС

Гади

сво€ю

СГСР,

я'К,а

в 'ма­

та се-

І тему

натхненною

працею

хоче зроби'l'и я,комога бl.1ьше в 11M'~1 да.1ЬШОГО РОЗR.вl ту рідної ВІтчизни,

roJІОВНИЙ

Г, ТАРАН, економіст радrоспу.

ПРОфсПlІЛlЮВИМ

пр<щіВlни~ам,

3Ірозум;лою є турбота партії про лю­ дину працJ. Са,ме вона найб;льше, неОЦ:Нlенне багатство нашої країЕ.И. Саме в:д людей труда, їхнього СУМ­ л,'-нн,я, орга.н:.зованостJ залежить по­ ДОЛaJlІІЯ на,м'!ченнх рубеж:в. Ному ж, НІ{ не ПРОфСПlл.ковим ком'тетам, под·

ба'Ги

про

умови

вироБІШЧЮII(і,в,

праці

й

в'іДПОЧИНКУ

організувати

п~двищен.ня ефективносгІ ЦТНlЗ? При цьому неаБИЯl,а водиться ню,

їх

СОЦіал;стичному

аДЖ'е

ще

3.\lаган­

р'в­ нем оргацізапії суперництва, його Д:€l<lc-тю, гласнІстю, результативнlСТЮ

зможе

сього;:\н1

на

в'Йробни­ роль в!д­

ПОХl<3ЛЙТНСЯ

не

ВИСОки::vr

Іюшен

ПРОФ­

НОМ.

3ВИJчайно, змагання

є у нас

дОз'но.1Я€

КО.1ектиIВИ,

досягати

де

вІдчут­

ного ефе.RТУ. Це, в першу чергу, сто­ сується ордена Трудового Червоного

Зараз

н,J.€"В'и.х

будJвельнцх Rонсrpую.t:іЙ

процежга,

НЬ;ОГО

ди'Мчого

тянськиJ.i» ІменІ 50 р:ччя СРСР, рад­ госпу ",А Аангард», племп'Гахозаводу <!7ДіН>I». Але у цих та інших проф­ еп:ЛlКОВИХ орган:зац:й чимало нев·иио·

ка,др,lв пот-р-ібно j надалІ надавати В1і­

ристаlНИХ можливостей, Ylрахува'ння яаіИХ дозоолпло б доБИІватися ще

(сек­

ретар Л. Г. ДолНlН:Н), фабрики верх­

м,_тченкова),

трик,отажу

И'иLвсь.кої

(Т.

О.

птахофабри­

К'И (М. М. Розго.нюк), деревообробно­ го Rомбінату (М. Д. Чум,аченко), .рад­ ГОСП\у :mehI60-р!ччя СРСР (Г, Я. Илеllrко),Се.креТJ.р!, . ЧЛЕНИ партІйно­ го бюро, сп€цlа·л·lсти в названих парт­ орган!зац:ях регулярно КОМСOlМольсь1Cmt зборах,

пеки

вІйни

бувають H~ засlд,аннях

І

миру,

тяrь' конкретнІ

ГОНІКи

скла.дають

ор­

70,7

а серед цехових всього 36,8. процента. 'Го,му пита.ННЯМ добо­ ру 1 роз>становки НОМСОМОЛЬСЬЮІ,Х

нят~ового

значення.

Особливо

ц€

не­

обх:дно в:раХУ'вати и:д час зв1тІв І B~60'jJ:B у КО.М'СОМОЛІ:>СЬ,ких opгalН:a.a­ Ц.ЯХ,

як':

цьосо

РОЗіІЮЧНУТЬСЯ

у

вересн!

року.

3а пnаном оуопlльного розвитиу

ПО

Липецьк.

ядер

Святом

вІдзначили

на-

секретар йону. У в'lс'Ї!Мна.дця'l'И БУДИІНках сад.иf)· ного

иих партій,

;:;

На асам6леї

УчасНики rnpв.зькоro фо- ПрезliДЄНТ

обrQ~pю1QТЬ l,Робо р-. Миру

ВИСТУПИ5

Всес.в:I'тньоУ 1'..ЧaJiдра.,

типу

orrра,вили

иовос:лля

тру·

дівники paдroorry «~раснЬІЙ ГОРRЯR~.

За планом СОцlаДЬНОІ о РОЗ'витну ГРЯЗИНІСЬКОМJУ раЙОнІ[ за OC'N1IOi'

два

ПраПОР1\

ро!К'И збj'ДОВ-аНО два нових !еЛИ

к'Ю!: селища і п'нть вулиць,

(ТАРС).

радгоспу-комбінату

",Иа.1И·

більших уоп!х:в у господарюванні. До· сягги

цього

ництво

бригад, При

(Закінчеиня на 2-ій стор.).

иа.мі­

заходи

К<ОМ'УН:СТИ

сен ре­

Нам,

ДІИ

КОМСОМОЛЬСЬКИХ

гаюзац:й

серед

••

Програма

~ер'воНННИХ

близь!!о опlJ'IЬНИМИ' зусиллями Вlд- Генеральиий

Р'У1МУ

~IИЙ

.1ЯТЬ

ко:vrсомолі.

Т])ЬОХ. Т'ИCJIЧ посланцІ .ан- стояти найперше право цк ИПЧ, Президент .в . людей - пра,вона ЖИТТЯ, rивоєнних рухІв, пол1тич- засту1І'ИТИ ШJYЯХ - ЯІД€Рн1Й .чсср Г. Гусак_

Жіночих, 'молОДІЖних оРО: fаи13ацій з 140 краrи. ~

~lаЙ;l\е На два k-!JJограми б:льше, нІм в середньому по господа,рству. Ваго­

ти .в

ЖИТ.,JI

rромадсЬRИХ, натастроф1.

ко­ що

таlР;Н

прИборканню

уча~ть

В:ДД:.1К'і.

молока на кілограма,

П<?С т :. Йно працюють' з молоддю парт:Йн.: о.р.ган,lзації заводів аЛЮМl-

рuдження нової ву лиці., названої H~ Праrа. (ТАРС). тут вJ.д-ни npиБУЛИ:8 етОJIIЩЮ них озброєнь. честь ІЮ-річчя Другого з'ї~ ду RРИл.ася ВсесвІтня асамб- ЧССР, щоб вислови"и ""'_ пея «За мир І жиrтя, про• иv 3 промовою до учаснк- РСДРП. житеЛj .:' а.РОВИНн.ого· села rиядерноУ віЙlНи., в _Щ(lй .mo !МіЛЬЙОНів людей, кІв;асам~леІ' з!ернувся IЗ€ли'Кий, Са'мовець Грязинськогора­

б~r>У:гь

'3азим'янсь.J{ОГО

15,3

що

. У Нlас ;іа,леко не все гара-з\д І 3. об­ л:ком КОМСОМОЛЬЦІ;В. Бі..rrьше 400 члє­

Є·

уцаРН'ИКRlМИ ·комуНіСшчної праці_

той факт,

тсрг_.ВЛІ.

в

ництва

Середньодобові надої рову досяг'ли тут

.

ор,ган.:,зац'ї

організації

н:в. vВЛНСМ

З маКIС'имальною віддачею сил тру. дяться у иі днІ прац:вни'Ки тва·рин­

роБОТИ

~юнтно~о заводу, міського управл:ння

селищн<;>ї І С~ЛЬСЬf{НХ 'Рад на,роДних .:1епутаТlВ. Переважна біЛьш:·сть моло­ ДИ'Х вироБЩIЧНИН:.в у<СП:ШНО спра,в.1Я­

ЦК

нерегуляр­

внески

фа6рИ<!(и ХУДОЖ!Н:Х виробів,

Серс;:(

рlшекн<!

шани» раіДГОСПУ !мен'Ї. Юр-ова зо­ бов'нзалися додатково до п:в'р:'чного п,-тану В'ИРобити і продати д,ержаВI 160 тонн молока І 60 тонн :vr я'са,

рзйс;ль-

виховної

1

на

Пленуму

НПРС та сес;ї Верховної Рa;:tи СРСР, труд,;~нИ'l!И о.р.дена ",Знак По­

районн{)ї

ви[],зДf;У,

рахунок

Д:..JI()Імв:дnов:даючи

червн'є'вого (1983 р.)

ЩJ.Oв{)дяться

члеНські

СВ'1-ДЧИТЬ

за

ком'со­

РОбництва. ТОР'К не ПРИЙНЯЛИ в чле­ Ни ВЛКСМ ЖQ,.'ЩОГО Ч'ОЛОDіка НОМСО­

п.рийнятlИХ в рядипа.ptт;І з початку року 72 цроцеН,ТIj: скла,дають КОМС(Г мол~ц:. Більше 500 молодих пра,ціIJ­ Нlrк::B дещутати М'іСblК'ОЇ, районної,

€ТЬСя

збори

tюмсомольсь,кі

РОСТУТ'Ь

комсомольських

в

CЄlpeд

КОМСОМОЛЬСЬІШХ

за,нед!бан:,сть

з МО:lО;:(.lЮ

щопрацю­

в

до

СПс1ачуlOТЬСЯ

Про

орган'::заці'Й ,35,4 процента-спец:а­ JI:ЮТи . НІЗР<),ДІНОГО господарст·в.а. з.р,)­ сrає

парторганl­

цеНТІХІЛЬНОЇ

де

виmадку

но

янJсний

а1іТ'И'ВУ,

I\'ЇЛЬ,к'сть

КОМСО-

р,айс;пожинспілни,

гос:птеХНіЮІ,

мольська -.організац~:я :з1юсла на д.~l

роботи

~Іолодl

.1ікарн,і,

комсо­

MjcbKa

і

органlзац:ях

ЩJlгаlН.і,з.а.ц:.я.х, НОМСО­ груп.а·х_ 3а П€іРJ;ОД п'сля

..

уваги

оргаlнlзаЦ'іЯ:vr

внутр'.спілqювої

120

мо.l'ьсь.К'И1Х ':v~ольських

XXVI

229

рай-

зац'ї р,а,дТ'оспів «f{раСИЛI',нськиЙJ.>, «3а­ ВОРИЦЬКИЙ», . « РусаlН:НСЬ~ИЙ», ",Бобри­ цыій>>,' «ABdllrap.:\», тр,есту «l)rю­ вариш·ро:vrжитлобуд» .. НИ.:JЬІШЙ р:вень

. ЖYil'ати.il:llJада~:,

первинн:й,

прид:лнють

МО.1ЬСЬНоИlМ

3 КОМСОМОЛЬСЬІНИМ' актИІВОМ. Це доб­ ра ·'ГраlдtllЦl!.я.! ми 11 будемо продоs-

161

організаФях

п'оБУТК'О"vlБ!.нату, ра;rгоспу «ПУХ:fIСЬКІИЙ», фабрmш об'єднання ",Ремвзуття», х.1СБО:Jаводу, СПМf{,580. Тут ни~ька а:кти.вн;сть ко:vrСОМО.1ЬЦ.:В, збори ПРОВОДЯТЬСЯ рі;н.;о і ;:{lЗлеко не з ПОННQЮ кількістю ко.:w<:омольц:·н, що стоять на -обJI:КУ.

бюро, в~;t'ttов~,ца.льмих l.рад!ВНI[­ М!'СЬКХ<ЬІМу парnІ з чле'нами бю­

тисячІ

. '3анедбана I>нутріСіп:лкова рооО'Та в

.роо­

г.mядал::и р060ту ~омсо.мольських гаН:/З!щіЙ. ПозИ'r'J$НИЙ в.пЛИJ'l

на.д:Йних ру_

_ У~lсмшt 'па'рт:йн;:й

ти

вІддачею

ветаlНОВ­

ном~тети,

що СП:J<СУЮТЬСЯ rЮ:VІ>СОМОЛЬСЬКIОЇ робо­

КОМ-'

II~ міськкому парт1і ",Про 38.Д~ nервиииих партійних ор­ rаll1зацll·· міста і району по під­

па,рт;'Й:н!

тянського к()мбіК'ор~ювого заводу, ДСУ-50 взз,гал; ронам,и не ВИ,носили на ООГОВОіренн;; своїх зборі.в питання,

червневого

сомолом. ЩОl!1равда,парr:1tн'і оргаli:­ за.цtІ на с.воУх зборах, ззс~нях

.

пе'рев:,ра~ам'И

д.енної допомоги і пі,;:(трIИМКИ,. Пар:r­ орга,н:запП . АТП-31014, радгосп:в «3аП.тавниЙ», Імен,і Мічуріна, J{а,lИ-

захо;:;и

~'ЄY

цим

окреМі

орган,lзац;й поверхово знаЮТі> зм:ст роботи в КОМСОМ'ОЛЬ'СЬ.КИХ О,рган:за­ ціях, не подають ЇМ д:євої ПОВСЯК

(1983 р.) ПлеНУМУ ПК КПРС, мІсь­ ка парт,:йна ОРГ&іВ'і'за~ .. зобов'язана

Пленуму

Плевум заслухав інформаціЮ .ПJI8 xl..иконання: постановн VII

уЗU'~

з

що

з найбільwою

вистynаюrь

б1cjp<J, секретар! первинних парт;йних

па.р­

роз:братиc.:r

ВИІ3Н1аЧIfТ)f, ',bнRpe1iJl'1

люзої д:ляюои рЬбоm.

по­

РаЗ()l.\1:

. JТeHO,

комсомолом.

критяq1fо

по дальшому/'fо.':tlf1ш1nlЮO

лlТI!RО-ВПQE'1У роботи. 1 рІшень

чер~невоrо

молод:,

Керt1!ницrва....

досв:д,

АІ·,· вСВітлl f!имоr ХХУІ з'їзду RПРС,ПОСТановн ЦК КПРС' від 28 . кв!тюr 1~79 року «Про даль­

виховання

потрібно

~()oмdreTY К<JI.\ТСОМОЛУ, де з допов:~ями, бес:дами,

з 'УЗдУ. ипрс,

XXVI

Ціна 2 КОП. І

допоможе

серед

ланок,

дІлове

колектив;в

окремих

супер­ цехІв,

працівників.

цьому, наголошувалося на Пл€'­

нум:, слІД вра,ховувати не тІльки К1ЛЬJ{:с'Н! показники, але й иllд'вищен­ ня я:костl mpОдУІЩії, поліпшення ви­ к-ористання виробничих потуЖ!Ностеtt. сировини, еле.ктроонергіУ, техніки,

робочого 'Іасу, Враху;:;<.;Нню ЦИх фантор!в І п,ридl­ .л,ятимуть

зацl'і ЄМСТ1!

увагу

IІІРОфС:П!Лlковd

органl­

С:ЛЬСМЮl'оспо.дарсь,ких п:дпри­ у СJ3.0JЙ д.Jяльності.· Це дасть

оз~огу J6!льшуооТ'И внесок 1'].Wдlвни­ селв. у здійснення н.ак~'еслень ХХУІ з'У'здУ ИПРС.

I\tB

В_ МЕМРУК,

Голо.,. райкому профсп1лхи пра­ цlвtnrК:tB с1ЛЬefoкоrо rоеподаретва.


-

етор.

!

чеРВIІ.-J9~S p~

iIf!4

}f

о ІІІ Ж1J '''" "

ВИХОВІВR'R МОЛОДІ--СПРАВА СПІЛЬНА

------=-===--======---

=--=-==-=III!!!!I!I~=--===___~d> З пленуму міськкому KqMnapTii Украіни (3aвtJf1leнн•. По1J. ва

стор.).

1-.

На:м

На ХХУІ а'!здd юіРс, 6 матеРlа­

.п&х червневого (1983 р.) ПЛЄ'llУМУ Д1< ицрс поставлена в'И,мога поси­ Лliти трудове, моральне. LДёAliО-ПМI­ !1tЧн~ 8kховаКИІІ молодІ. цю р060ТУ СJl!д п~:д:юrr'И на p~ вень тих великИх t

ЩЮфеС:ОО'альних

Г8ll'д'Истl'в,

Ідеолог:в,

праlЦ,~внИ'к~'В

'вати в кіА глибокі '. Інтер!Нац!ональнt

тл*.

переконаннй.

лом

tt'lеба

меорежа

сТІ!

ще

ttac'i'~U!e

8

УЧ8СНJI­

зустр:чl

уроки

мужності.

райоНіу, краще

до служби

Особлива

rnpo

в

'

АрмlІ.

ОС-

rro~ИН'!f8.

На

Б:льше

МрА.Хову­ "ЬCJ[ . 426 !ЮЛlтlнформа-rqp(~, БЛ'изько

О;ІlНан

щоЙJИО

1\ають в:д сycrтlльно корисно! Що СВ'дчить ПlpО Іх нИзьк'ий

Нам HeOO~ДHO ~Jlьme уваrи rnnи­ AltJ!Я'm j,д~йному, класовому ~гa,pтy­ ~Р1l'8Ц~С1наЛЬ!lОМУ

ЩО наголошувал0ОСЬ ка заоLД'IlНН1 бю­ ро м,:ськкому Іі2,рт1У в лютому цього

ГOtВОРlfЧiи

l!II!НlІЮ МОJ'IOДІ, УІ nатрlоrичноМ'У І Ін­

ІІИХО8&ННЮ.

Остан­

и.!ом Q'COM впроваідЖУЄТЬСЯ ПОСлlдов­ .А, ДИфере·нц:ЙованиЙ тдхlд до виt!­ 'ltml".л

маlрк'систсько-лен!н.ськоУ

ru

року.

ГрУ'п молодІ. Б,<t,г&то npl)гра мо rnQ.,._ на вя'сокомv

oreоретчнOO!I'rУ IфОВОДЯТЬ

І

метоДНЧООму

P~В'НI

заю!'ття.

оргаН1зац:ях'

ШНlНоре­

MOНtТHi()<ГO заводу, за,в()ду а,лЮМ~'ІІ':Євих

іменІ

аакІ

Пj)OlПагаНJj;ИіСтами

Ha!t-

АобjЮbOВ:СНQГО

Прац::, бригадира мол{)чнотова,рн~І ферми радгоспу «Русан!вськнЙI>; М. З, пильтяй. У М\И,нулому ропІ, СК2зала вона. 11 бригаду прийшло на практи.ку 15

на

дІ'вчат-дев·ятнкл.асниць.

Ми

Іх оточи­

ли увагою, заКР:ПИЛЕ з'а кращими наставник.ами. ЯКІ вчили їх маЙСіео­

НОСТ'І доїти кор;,в.

Зараз вони Зоан;Н.

чують десятий клас, воЛ€нням пр~й.мемо

1

в

м'и Іх Із аадо­ СВОЮ сІм'ю.

Щоб молодь з.алишалася в селІ, не­

U!МЛ1fрам

дІти

.

рlвникам потр:бно створювати 'дml неї доБРІ! умови для працІ І відпочин­ ку. ВатОРЛJднованими повнн.нІ бутн те­ риrорlУ ферм, налагоджена чІтка ор­ гажмu1я праul, механізованими по­ ВНlНнl бути ТРУДОм:стнl процеси. Ве­ ЛИJ\е

ЗlНачеНRЯ

має

вlдаН'ня театрів,

.

тощо.

В

обговорен,н!

ступил,!!

Місьно!

допов!дl

. засту'ПН'ик Ради

Регулярне.

ty-ристичнІ

займає' призов!

м,:.сря.

також

пос:,ви.

В и,ко НІ. o~y

народних

Дє-путат:в

перший

секретар

М1сь,ккому комсомо_'у О. В. Дери,,'!, секретар парт:,йної орган:;зан:ї рай­ З обговореного прийняв вl;1Повlдну

гlІ В. В. Куавецов.· Ми не ~алишаЄ~t

твердив захо;:\и . мlсы\омуy НомпартlІ України 'по по.,!пшенню· :дейного в 1-

поза

З6ВОд.'У

увагою

ПО))Оl!J'КI()воУ

~ИОГО

~7еталуР­

молодого

ви­

роб.н-ичнш<а, оказа'в ~.H, иамагаємось дооомогти йому lli'В'ИlДше оволодІти,

сttі:щ~зJ!'ЬН~С't!О.

ста'і'Я

в}{кl1!. Цьому СП,РИЯЄ годжеНIІ иаС'l'аВ'lfltцьна

П:РИЄМСТВ!.

ДИР!!1<'Юр

Т!oфrJl:ЄВ

.31t80ItY

пов1.;tOlМИВ,

8

ря,и пе~до­

! дооре H~,1!a­ робота на П,::!­

nJillC'l'M3C Г. С.

що на п!Дпри­

є МоС11!l прщює 714 ЧОЛО!l:Н 8іком до рок!в, майже noлоrm.на з Них К()МСOlМ'OЛЬЦ1. У нас ~тало законом, що '!леки партбюро за.!JЖДИ ПРИСУТJo!і на I«()oMcoMMьcыtxx з60рахчи з.асl­ даннях комітету комсомолу. ЦеХО'Аі парт:йнl органlзац!1 на своїх зборах

29

заготовллють

КориlЙКо,

ви­

ГО.10ВН

тат В~lРковиоУРадн УРСР. старший IreЧОВМ

'Зар"з

І.

вІД­

ПОїЦЮ{

по~уткомб!,нату Є. Х. КУЗЬМИЧ.

З&СЛУХОllУЮТЬ зе.:ти секретв.рlв KO!l'!СО!l'!ОЛЬСЬЮ!Х орrаiН'lЗвц:.Й, подаЮіЬ Ім

цроводИі:'v!О ЗУоСТР~'Чі 8 ПЄp€ДО' tI~ками вироБНИЦТ'ВQ, eKCKYPC~.}: на tt;'ДlDPиємств,а. Ц:наl8O пройшла зу-

~оруче1rНlI.

з :нтересом Соц:аЛIСТИЧНI)І

Про форми 8ИХ"В'ИОІ робоТИ :! М\1лод.1Ю Н,ІІ ви,рqБН'IЩТВI P03[l0BiB де:пу­

ооочё. Ми

ВИf(ОНЗ'mlЯ' n~~Йно.rо

Учасники пленуму слухали виступ Героя

rя МСіра:гьне вихован,нл молоді, бо­ ротися з всілякими IГравопорушення­

nроо:одюють

б~ьш аВТОр"тетн'их ! пі.ЦГО'і'ОВЛЄ'IІЮС ЮМУНІ:СТ!В, зон,реМIl. перших кері!Ни­ JtIB, В:Д якwx ми будемо В\llМагатн

молодих робlТНН-

М.

ШЮ).IІЯ.рl переБУБ8ЮТЬ у т;;бо,рі п.раul 1 8~:ПОЧИіНКУ в р.аідr>сопl .ЛlткІвсьН'И'Й~, де вони Із задовол'енн,Jt~

па,рт:йні орга.нlзац!t 3Мов'и­

напр&вити

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛ1-

колективІв,

ЦИIl'К КОМУ'ИІСТИЧllоJ - MOPМ~, справw­ нього ГY'JИиJ~му, l,ДеЙІІІОУ спрямова­ HOC'l'!. дlnов·итосrl.

На о.rn:М!І!!адах :! трудового навчання

зма­

передовий

ПарТlйнИlМ І КО~fСОМОЛЬСЬКНМ орга­ нIЗllЦ:ЯМ тр~ба т,римати в центрІ ум·

школа

JIOOfСОМо()ЛЬС},/roго навчання н>8. 19М1984 Н4ІвчаJIЬ]П!Й P~IК. ДЛЯ роботи ~ МOJt·од~ю

в:ддl­

соц:ал;стичне

розповсюджуємо

І спец!аЛ,:СТів, дбаємо про орган1. зацію зм1стовн·ого відпочинку.

!te Шt<одила щоб

настав­

. к!в

Це хороша форма В~J1И.'У ка фор­ l\fYIWf.НЖ х.а.рвктеру 4ітей, Іх проФ!:!­ с1ЛRy ор:птаЦіЮ. При СІІ!лнуваннІ памагаsмос& формувати у Ді1тей ПРИН­

tац!Г У'И!,ів. У нашІй майстернІ дІти !3ИRОН>:іЮТЬ роботи по МЄl'алу. деоеву.

«ПлоснfвсьК'ИЙ •. Іде KOMfIJIeH'l'yмRn" м~ж!

~ПОРІМ'И

розгортаємо

д:жнпх

рад­

(Щержу~ заДОЗОЛещ!І1' а!.ц прац1.

ty

Itо;:\и~rерськЯЙ.,

ttaMar~MOCh

розвиваєм'О

д'OCвdд, кращих

цe~y. 1'ваРШlНИцтва,

Т8ld~08И, щоб ~a з~ю Ух здор6ві я ,

JI~38.ц:я ШRОЛи прид,~ляє велику у1!а­ трудовому вихованНЮ І профор:єн­

ДОКУЧ8Є­

ва., «Ироасилl'всью!й~, .ЗQрБІ., «Вели­

ЗаРIlt3

щИ

д!КОЛ'и М 5 Л. О. .Прудка. Третинv ш.кU!ьно! молодІ Сі·mадають КОМСО­ МOJIьц!, оказала вона. Парr:йна орга-

сНалитянськиЙ., у раДГОСПі Імен! КІрова. На низькому р:вн: Мд6ув'1.­ К)ться за.1fJtNIІ: 11 КОсvюомольсших ор· радгоспів

вн:ховаtmя,

Ірайон<ному

IЩроБЮіirrВіОм •. Щороку

ПОо(І1ІХ,

• 8 КОМСОМОЛЬ~1!. У

-

нолективl

гання,

~ооолюють rюc:IВИ, "'6сутыtolв,' ре­ ~2НТУЮ~ 'J'ваРIШШІ>ИЦЬRI. пр.ИМlщення.­

В обroВ'()Р~RНI доповІДІ першою !lИ­ ступила директор мІської середиьоУ

будll'!>Єл.ЬН'ИХ КОНСТ,РУКЦ:Й, pa,nrocnl 3ieltl Щорса, у ра,дгоопl-номб:натІ

гансмц111Х

МІському

BuroI!-

ми се·ред молод!, ПОЛ:ПШУ'вати УІ ате­ tСI1f1Чне вих'овання, розв'Ива,ти маС0в:сть ф13!Ичної культури 1 спорту.

Саме 1'8'К ЩJОroдять 1Ю1І1t в КОМ­

сt>мольсь.ннх

'І1Рудове

лоді,

не б1JIr.ше·1І!К 'пО чотири ГОДИ'НІІІ н,а ПJЮ'І"М1 ДВОХ"1'рЬ()х' 1'1Jж>н1:в. Охоплює­ мо 8 цілому до Д80ХСОТ дітей. Вони в И:КОІІYJOТ!І , п~и1 Ум роботи

лам народно! освІти сл:д б!льше пра­ цюоот>и 11 цІй СПіра,!І~.

тео­

11 систеМІ J<ОМСОМОЛМ;ЬКОЇ по.'1~т­ ot1!{ти. враховуються осоол'Ивостt! рlЗ­ ІЮманlтних пага,ндист:в

про

З

члени

10 -

ництва, науково-технІчну творчlс'l'Ь ИQ­

n')t'n! заr~lІtв школщ>!,в. . коЖвМjt 3&г!іН пргЩО8 8' одну :tMi.нy

прац!,

c.тlд пlд,креслиrn, що далеко не ІІІ ноаМ'Ж!ЮМУ р:вя! зна'ходиться щюф­ ор:єн-rаціЙ'llC! робота в школах, на

в

ЩRОЛИ

ИПРС

своєму

працює

тисЯtl

ний Р:'Е>ень.

~~ 311ернути и.і це yвa,ry.

ЧJІени

вабуJtUloeJt;Ьjiltt маltданчR.КЗХ. п!д час TE!.~ з~аilоt..: п'ято! ТРУд'ОвоУ чвертІ

виконують з000В'Я:з.в.mrя.

п.tpeA1'I!~Тец:я .Ух 'ООК'Азала, ЩО ~e~" RJrX маltже ноЄм.ає КО!l'!МJ\Ю..!t'ЬUII! 1 мо­ mlд1. MiCbKQМY fЮМ:тету комсомолу

Мr.tnU

гООМИим

ра-Аооу

н8,С 8 молодІ ЛЮ!ДіИ, якd У'ІІ'и-

,

ЗI'8~ОК

пропагандист!в у мережІ ХОМ­

13

ИПРС, ,Все це дає доБРJ насл!дки Із 9 ПРИЙНЯТ'ИХ торІк кандидатами

I1OpoWKO.tI

иямає тlснИЛ

Ba1lOPКoro

комсомолу.

сомольськоІ пол;тосвl'ІИ

:з заво­

' - 'W. !ЮсоваНоИ! tPfдO!llИХ lt89Икll!

бути

трьох

номсомольцlll ус.П1ШНО ВlЗ:Rіl соцtаЛ!СТИЧR!

Із

Пиль­

3.

зВ А'ЗЮІ

молЬдІ, за,значив у св()єму вИСТУПі ;tиреІ.ТОР радrttпу •. _~~eн1 Щорса М. С·, A.a;aIltKDtn, -,' weЛ1и!ё з!t!чен­

мо­

зараз П.ра,пює 35 комсомоЛ'ьсЬ<!о-мо­ лодf.жн'ИХ ек'іпаж~в, 8 КОt!JoМозатот!­ велмrихзаI!'ОН~~,

нас

заrюді. "-g1Л1>Ш . ~!~"оМ!1!~mмя стали і фоРМИ пол:тич·иого в·их()ва.ння учн:в ~ це; IЄчори запитан. І IiflAIIJo81JIelt, aye~I'1 sa'иругл~м, C1'(),JJOr.t, к~леJ(10p~I, Щ)Rфjtр~. , .

m>I{O-

полях

у

цex~., 8 'L'IєИ&М'll

но.мітету

ки. Настав,ник:и моло,дl зустрІчаються. 3 j-'ЧИRМЙ В lIJiaC8.X школи. знаlЮм­ лять Іх 3 спеціальностями, які Є !lа

PaiдllfНcЬKol

ш:rрос'М.юЧQГО

Непоганd

~

ферми

.t~~Л')'ргіl, nрац:,внSI­ жи якого ведпь 'і Ш1С . технІчнІ ГУРТ­

~гря

готувати

РЯДАХ

'І'урООтз'

П!ДГОТОВlКу

л!нн1І до працІ.

..., .м!с1111 pa'~H1 аарм

Прове.д,енt

1

лодЬ

партіІ в УМОВАх cboronm'Il1WЬO~ дня, у*!.в на практицІ застосов~а:'і'и одер­ ЖМ!!І ·3Ho!li'I!l'!, яскра,вtше У"ВЛЯв своУ 8а,вда.ннл І мmroНYBaB 1І.а ~лl свііЙ осооис11Ш 0О0В'НЗ0К.

IltIT.aтoplll.

л:.н:й.ки.

міста

8іти. Треба ДОМОГТИСJ! ТОоГО, щоб І\ОЖ­ lПtй гром'аДЩIИН розум: в політику

ntc~

про~одя1'Н

цього

.3'!РНIfЦЯ., «Орлятко., umрше вИ1\О­ Рl!'ст()овувати музе!, куточки бойовоУ І трудової' сл,ави, кл~'!>и Інтернац:ональ­ но! дружб'И. що д:ють у 14 шнолах

ма­

ПОЛl'tнч.ноІ

Для

МОЛОЧ'НEYrовар.ноl

РНіД'ГОСnY..• РУС8I1іКЬК~Й~ М.

~ами Be.nннoY 81тчизняноУ в:Йнv., ударниками вироБНИЦТ1!а. орган,:зову­ ва,ТИ походи по місцях бойової слави. проводити п~онер.ськ1 збори t урочи­

оовоl інформацІ!. Ц~ справа 8С!х нас, IКOМ~IН:CTI'B. З цІєю метою удоскона­ ,m()ваТИМ~ЬСJ[

стр1ч 8 repoeM СоцІа.жетn.иоt пр.ацt,

молодь

бритадиром

пропа7

за·собlВ

виховувати

дус: патріотизму, братер.ської ;:\:1'ужби и~.роn!в нашої країии, форму-

~kЛе.д1tИX ~AДam" йfll 8И!рlШус 11&11-' '1'1R в процеСІ вдосконалення pqoзвину­ 'f()!'o соцlзЖзму. МИ ПОВИіНнІ виходи­ 'І'Х 3 ТОГО, що формування CBIJtQMO' СТі молод,1 справа не тІльки

ne

Jre()(SX!tдHO

питання П.'Е'КУ~І постанову та за­

:

хован,ня, літlfЧНОЇ м'Оло:tі.

П:ДБищенню ТРУДО'ВОї СІ,)­ активностІ ко:';!сомольців

1

'3 -іНфоірМЗЦ!ЄЮПР.о хІд виконанн.' ПОС'ftно1']Я '·УЛ ,,!l.'!€HYThIY мІсью\Ому Иомпарт!ї України В;-ІСТУПИБ ;ІРУГИЙ сенретар

мlсы\о:осlуy

парт:'!

І.

С.

Ру­

дан.

в" 6'бговореннl уч.а,сть

секретар

.Броварис:льбуд'>

iRфор~!ац:ї

взяли

па;JТ;-;О'!\'

тресту

Ф.

Журамв­

ський та бр,игадир бригади

О.

32RРИТОГО

грунту рад,госпу« ВеЛИI\О;:\И;\[ЕРСМ<ИЙ. О. Ф. Адвмчук.

3

обговореного

питання

також

прийнято в1дпов:дну постанОВу. У роБОТі пленуму БЗЯ,!! участь сек­

МОЛОд.l

комуНі­

ретар обкому I\ОМ'СС'~10ЛУ В. П. ДeOB~

С'rи очолюють комс?молЬ<:ькl

оргаlЧl-

кіт.

необхІдну

допомQl"Y.

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА лекцІй, доповІдей, бесІд за матерІалами черввевоrо РІшення червнєвого Пле­ .уму

ЦК КПРС

- . довго­ npOrp31i11l 1л,e<JЛО­

строкова

І'lчнОЇ,

р(')60Т'И

Mlcom-політичноЇ

партії.

Промова ТОМРИlllli Ю. В. АндРonовй нlІ Пленумі ЦК КПРС великиА ВКЛІІД у

1't'орію

ro

і практику комунізму.

Всебічне розвннутого

tTpaTeri'lHe і

завдання

Формування

парт!!

НОlю1

люди-

програ~на.

мет а

КПРС.

l,nеологlЧ1!а робоТІепроа вос:ієї партії, !Соnо­

ro

комунІста. Нерозривність

ta:zьно,nержавна,

нlО

Активно формувати новий тип економічного мис­

кардинальнИХ

народн)­

t'OtПОД8Р<:ЬКИХ про!5л!!м. ІдеАИО-8иховна робота умовах

8

агр~промисловнх

об'єдиань.

ПраЩІ -основа могутностІ нашої

величІ І Батькі13-

l11е!lн()-ви­

Ка РАНИ.Лloне прОДУКТI4ВRосtl

піДВ!!щеи"и праці зввдання Rllшоl

КJllОчове економіки.

Принцип

працею

-

ро!подlnу один

з

за

ОСНО&НІІХ

ПРИИЦИПіВ соціалІзму. Чесне, сумлінне ставnен­ ИJІ до праЦІ

ва

-

першоосно­

соціалістичного

способу

1i.,a.

ЄJtИlсть полІтико

I!ИJ[Оll­

кої, орrіиізаторськоі і гос­ !IOJlllpCb~oi роБОТІ!. Рівень

мості і

політичної

TPYJ.Olloi

С1!іАО­

активності

мае критерій ефекти,,­ вості ідММriчної роБРТ1І. Нllйважливіше З!ІВДIlН!Н\

.1енНІ!.

Нов! вимоги до органІза­ ціі соцІалістичного sмаrаи­ НІ!.

Виховна

роль

трудового

Ви~~ваИRlI

сумлІнного

ціі праці, виховання колеl{­ 'l'оізму і ТОВllрнськоl МIIІI­ модопомоги.

МеХlІнізщіJl ручиоТ працІ Н8дзвичайно важливе економічне і соціальне зав­

владний господар СЬКОГО суспіЛЬСТВIl,

радин-

РЬзвиток поліТИЧ1!оІ си­ стеми СРСР. ДисциплІна і порядок невІд' еМИ і риси соціаЛіст"­ укладу

жнтти,

Рівень трудової дисциплІ;

нн

пока311J11[

-

ідеАно! і

мора'nыlіi зрілості колекти­ ву.

Уважне, МНlIЯ

до

нашого

дбайливе .1ЮДIІНИ

-

економію і справа за-

еТІІ' ЗІХОІІ

Життя;

Фс>рмуваНI!Я розумних потреб ТІ/. інтереСів особи. Розумно, зміСТОI!НО 1І1І!l:0ристовуватн

наш

вільний

час.

Масово-полІтичнІй

даННІ!.

воретьба за бережливість -

Закои про трудові колек­ тиви НОВИЙ прояв сопlа­ ліСТНЧllоl деМОКРllтії_ Людина праці повмо'

ного

ЖИТТJI.

tOItRO ї роБО'f1l стаВilIНИI! до праЦІ ОJtJlе I\MiTJI1[OIO uомьміЧJlОЮ З lІайваЖJIивіших Зllвдань аар.тіі. ідеологічної роБОТІІ. Сllла l,ltеАио-виховI'!ОУ ро-' Врltг8)l.ИИЙ підряд бета в «,І.ИОСТі иова І ~фективиа ~pMa органІза­

3 COtt!IJlbRO-

~eHapoд·

на.

КО.1ективу.

щинн.

вдосконалення соціаліЗМу-

народу.

ІИ

науково'

пропаганди І агітацlУ всемірно сприяти розв'язан'

~ місцем

роботі

ПРОЖИИ8ННJI

НЄCЮJ!8бну рагу;

-

(1983)

р. Пленуму ЦК КПРС

1урбота про 3ДОР08' 11 иа­ людей в дусі патріотизму, ба суспі.1Lства у BHxoвaHRf роду важливе соціальне соціалістичного інтернаиіо­ дітей. надійна опора партії завдання.

Червневнй КПРС

про

пі.1ЬНИХ

Л.lенуw

ЦК

завдания

сус­

наук.

.

налізму.

в

Нauіональна

полІтика

КПРС в умовах розвинуто­ соціалізму. Російська мова мова Be.1HKoro· братерства.

ro

Кадрн КЛЮЧО!la ланка ідемогlчноl роботи. Формування марксистсько­ Загострения ідеологічної .,енінського сііtОГЛІІДУ боротьби на міжнародній основа комуністичного ви­ арені. ховання РаАЯН~ЬКИХ люл.еА. Активно, наступально бо­ Ек..ономіЧИіll ОСllітітруJl.Я­ ротися з буржуазною .ідео· щих

-

практичну

спрямо·

ваність.

Засоби ."IСОіОЇ

f1lфОРWI\'

ції І пропаГ8И,1І,R 1I0ryт­ І!" !lброя l,1І,elиого вих!)ва.­ ия мас, nOJllтичrrofO керів­ НИЦТВІ сyanлЬСТВОIІ.

У сиа ПJlоПаrIlИJJ.1

, arl1'a-

логією І мораллю.

'

Атеїзм і сучасна ідеОJlО­ гічна боротьба. Науково-атеїстичне ВНХО­ вання

-

складова

частииа

IІсієї

ідеАно­

роботи.

ВИХОВ~ИВJI

ра,jj,ЯИСЬКНХ

системи

професійнО"

технічної освіти, Військово-патріотичне енховання молоді Ауже ваЖ.1иве завдання партійних і комсомольських ор­ ганізаuіЙ. Радянська Армія шкО" ла мужностL праuьовитостІ і в.исокої моралі. Турбота КПРС про зміц­

нення співробітниuтва і згуртованості країн coui;t. лізму.

Підвищення ефективностІ співробітництва, економіч­ ної інтеграції країн соціа­ Ідей~ .1істичної співдружності -

Кожен комуніст ний боєць партії. Моральний приклад ко­ мобілlЗlu.l мае. муніста. . Зростав.я рмІ JIbotpaтy­ Профспілки активна ри і мистецтва І! ttlMyнi­ СН.,а нашого суспільства. етичному 8ихова.иі рuян­ Ленінський комсомолських J1JOJXel 8 сучасаих вірний помічtJИК партії у .умов.ах. вихованні молоді. Пропага.ида lcТОРИЧИIІХ Вдосконалювати роБОI) досягнень і переваг соціа­ загальноосвітньої школи . .,ізму - !l8дзмчаі!но ваік­ Відповідальність сСм'ї і виховної

витку

пропаганді. да.~hШОГО роз­

ідеологічної роботи партії. дальше підвищення !Се­ рівної pOolli КПРС.

ція діЙОВІЙ в.еі6 комуо· ністичного виховани. та

ливе завдания

агітаuії і Завдання

школи за виховання стаючого покоління.

підро·

Бчите!!ь 7' Ao~ipeHa ОСи

вимога

часу.

Пог либ.,ення [(ризи

загальноl

капітаЛІЗМУ .

Агресивний курс США 1жерело

загрози

.-

ми,рові ...

Збереження МНРУ на зё!lf!' lі . стрижнева про6леМjt ,tJВ!lішньої політики парtіТ.

Бrrи па rpioToM

CЬOГO~KI'

знз'1ИП. беЗУСl анно змід­ ~юватн економічний, обо­ рtJНННЙ потенціал Батьків­

-

'ЦИНИ.


Жh1ТЯ

MOBl

~._.-------~---------------------

____________

·R IDJlIІ НА ок!лы\lи

ЗАКОН

лось

rічного стажу складається . ~Ї трудова діяльність. Ше 13 далекому 1943 році вчитеJlювала в Драбівськомур~йоні на Черкащині. Уже тоді внріши.lа -одне її . життя має бути міцно пов'язане зі школою. вих!)ванням підростаючого покоління. Оцей вибір і привів Ольгу Василівну в Черкаський

педагогічний

ін-

ститут на факультет росШської мови та літератури. Збагачена знаннями, з

лівський:., зміцнення конності в селі ...

тися

а

ка

j

І

.

вона,

їхня вчительН'

1 наставниця:.

пенсійна

епомlТИО

..

о

п ра

..

.." Р от

вони -:-

CB01X~

B-~.

КОМІСll

споживчого

нар-одного

.неповний

суду

перелік

її

-

Якийсь час Анйтолій вихQ­ вувався в спеціальному професійно-гехнічному УЧI{-

більш

зрештою,

придатні.

r<1

.•

3

заочНlИ

в'lдч:,ут'И,

св,арки,

бачити

незлагода,

частіЦ;е

на-

тись

над

ОСЬ

чить,

стає

дору- ну

дорогу.

Можна

чи

а

він

на

довго

досвід .

хлопець

К. МАІ(СИМОВА.

ц~ностями. що

1{а

вогонь

лиха,

це,

до

добра

в

тивнИІХ ма:гер:'ал!в,

це

на­

ре­

М

У

не

вання

спиртними

Та1\.JIХ

cnpaв

1:18.ІІІОЯ:МИ

1982

в

РОЦІ

-

заслvга

пожеЖIFЮЇ н:езважаю­ у

З'робити)

лише

з

Була П:IЗ.ня

н!ч,

КОЛИ

ТРИlМала пекарів ЗМl'НИ л:,Т'К!:нської

Знають

типу.

також

прац:s­

ники пlд,приє,м.ств TOpг!~­ л! про заlборону кори,сту­ В2.тися

та

елеКТРОП:IИТlИа~и

іНШRМИ

електронагр,l­

В<аЛЬНИМ-И. І :rада,ми,

гасови,мlИ

але

рушують.

І

ПРИ­

CВJ:ДOMO її

Це

по­

стосується

магазин;в

м:сько­

безвідло.ві- го УlПраВЛ:IННЯ :горгlвлl, прац:вни.к:в склаlД:,В І баЗ1l раЙСПОїІШВ­

цього

магазину

сп:nки.

на.ро!дного

зустрІти'·

ГО,СПQда,р'Чому

2;

матазиrн,l

гастронома.х

м

NQ

І,

та 1НIIl'ИJC за­

10

ТQ~вл1.

Прац!ІвНRRИ !Нe,p:!ДIКO

прилв.Вltа

забувають

ДОТРИlМаlННЯ

п.ро

eJI'емеитарних

П.равкл пожежн·оУ ни. Пра.вила ці

без.педУже

га.~ину, скла;:{у, в!дуючиdt або повине'Н-

перев,ірити

пожежну 1І1КН.ути

ба'зи, за­ ДJIр€кщр.

безпеку,

CTPY:vI

m-ережІ, наявностІ

З

їх

ви-

електро­

r:ере.Кlmа,тися.! засоб'в поже­

Прац!вники ЄМІСТВ

торгtВЛI

пам'яN.ТИ.

що

n1Ді!ІРОИЛО.ВWrilНj

вони

Н'е-

,цОТJ>'И'манRЯ Іх СУl1Ь перед державою мйє с'Мти 06()В'Я3IRОМ дЛЯ в-!дпов:!дальн!сть • за з6е­ вc!tx. l'ЗаборонlreТЬСЛ, 00- pemeН'Н1l 'ГОваро-матерl­

IJiPOCTl, 1 крема,

пamrти

ие-

МЗff'IUЗИ­

aJrЬНИIХ цШlностеd1 І ох'О­ lІ!а.Х І на базах. Дл.n цьо­ POfJ1 Іх вlіЦ поЖ€ж. го сЩд вtдвести oтrец1з'льп. ГУТНИК.

розгля-

тих

м!р.ну-

народної

дружини. На

нав.:IJ'Ь

жувалися

у

роботи

була

Всього

М.

Г.

ська,

Н.

Н .. О.

Степура

ф_

соціалістичної власності.

й

охорону на­

ДРУЖИННИКИ І. І. Лу­ пина та В. Л. Мехед го­ ,ворили про До.'ІіІШ,

існуючі не­

наголосили

необхідності

вирішення

цілого ряду

питань. Це

-

виділення автотран­

спорту

для

. підвищен­

документації, ня ролі

J(оманди~

5

4

пачки

Голова

виконкому

сільської Ради народних депутатів М. Г. Лисенко загострила

увагу

торби

18 бу­

м,а,ргарину,

к!лограМ'!,в щлждж!;в, олl'і І кілограм

. иукру.

Як бачИІМО, асорти­ IІІент широкий. Це і ВІраху­

всІв народний суд району, який оштрафував Н. Ф. Шиб:кry та М. Г. Нова,ле~­ ську на 100 карООванщ!в, а Н. О. Степуру на

,

О;1іНа роз.мовl

при­

сутніх на завданнях, які стоять

перед

охоронця­

пр&вопорядку В пе­

ріо,!l;

жнивної

хампаніІ

в

pu},

автогаражі

11

бив

_

оменем

смо

у

не зумів. Тоді він узяв-

n: !!л'\ тра

90.

дру­

ЖИНИ.

JlИ

Про в~аємодію праців­ ників міліції і дружин­ ників, правову основу

діяльності днд вів у своєму

ничний

MDBY

виступі діль­

інспектор

рай­

відділу внутрішніх справ П. М. Іваніна.

чергування

членів дНд, оформлення

наваRТЗ­

жили в боодонRi 12 буханціВ хл::ба" ЛO'f\,

на

трапорі, проник у кабі-

І

ках, дбали про охорону

родного добра.

!tOlMap Н!Х:а НОВaLЛевВипадни

Шиб!.к'а

місцях

села, & регулярно бува­

конності

нраде.н.ого нем,алою.

чергуванням

громадських

ли на виробничих ділян­

lІепо вирішив проката­ тися «8 вітерцем:.. Роз-

e~poв<> не ховали. А по:нража

право­

охоронців, ПОСИЛ~JlНЯ їх­ нього впливу на зміц­ нення соціалістичної за­

ге

H~тa.-qy ном•.

лишалися у ВИГОдіІ, 1 вагою все було ГJ1la>ДH.o

суду.

та ааготівлі кормів І\ЛЯ громадської худоби. Сьогодні питання стоїть так, ГОВОРИ.1а вона, щоб праВООХОРОllці не обме­

візацію

І{еl 8иПцок Т&ltОЖ

JOа'рчуван­ щО

О. ТЕРЛЕЦЬRИИ,

МiCЬKoro И8родвоrо

них ішла мова про акти­

'!'Рапnе. І lітках. Цьо-

-

Тож

ЄУДДІІ

Т€M­

ПРОЩУКТ'И

член

рішучу БОРОТьБу.

рцгоепу сlі'l'ківськиА». Бу,l{}'П напі,l{питltу, жи­ тень села Ю. І. Миро­

Опод:в,алwся,

коли кожен

Па зборах група пере­ ДDвиків виробництва і активістів громадського ЖИ'l"l'Я була прийнята .1(0 сltЛаду ДНД_ Серед них

рожнівці П. П. Дов­ годько, П. І. Криваль

-

Г. г. .я:рмолеНRО, А.' в:

Литвинов та інші. М; RОВПАК, Інспектор райвlддlJIy 8wyтpfшнlх

справ.

СТОРОЖ СПИТЬ ...

по,неН'Т.!IВ·, що ВКJ.щдаються у тІсто, «раJЦіоналіЗМО­ ри. номшен.сув'али БІль­ РЯlВ8. І пі:ш:'й час на­ :д:,й\н,а гар а,н'! !Я беЗ'1Іеки. шою К,~'ЛЬнr!стю ВQДИ. Ба­ чите, 'Я'К просто. l' самІ З3ден!

за умови,

КОЛИ

нlчноІ хл:бо- ЯЮІЙ славився ~МИ1СЬ из.

l!J~apн1.. Вони несли у.кра­

ІНЯ.

Jl'ИШе

сусп!льства усвІдомить усю ЦIllфl­ mтісl'Ь злоamив.ання алкого.1ем; І IІІО9еде 3 д'WМ'М-и «зеленого зМ.я.

у РОЖНЯНСЬКОМУ бу­ ,!І;инку культури ві,J;були­ ся загальні збори членів сільської добровільної

жor3JC!,ННЯ.

СОЦlал1JCт.ичноУ ВЛ8CНOC'l$ вдалося з'ясув.а'fIИ причи­ ну НИIЗЬ1\ОУ .Im,ocтI х;,Idба, всю OKptyry.

CJIиртни­

дружинниками

РЕПЛІКА

ваша рейдова брига'да за-

ЗJlоажи,ван<НІW

1G

Стали

"І' АЦІОИАJlIЗ! ТОРІ" ____

poть6l

K~'B не назив.аємо (хоч 1 CJlЦІ було

це

зак.рпог'О

ба.зи

.

та

ІІТКІВСЬКІ ~lCII8

Вмкку It ІОО!1'Ітку РОООТУ В б.о­

що. стосуються

01 _ _ _- - -

ка,х

то­

встиг

Пож-ежl при­ В:~ЛОВI\'rаль­

можна

кладах

.

3а тоА

НУТО 6. Є вони на розгля,щ І 8 даниl:t час. ПрІзвища ~X ГQре-бать-

винлю­

служБд

в.инуватц;s

~СІРОН'И

N2 26,

правиль­

тя.

напоllМИ.

поOtдИIІЮК,И'Й при.'Клад7 І ще на о;:{ин ~!'O:IIeIHT Аж Н:'ЯК н:! Таку ж зло­ ХОl'lлося б звернути У'33ЧИНІНу безвl;ЩJOвlдальнJ.сть гу. П{'lре;:І закриттям ),М­ в

діями,

розповід,!­

деяк'и:vI

tobapo-матеР·:lаль­

прилав,ка

замислюва-

своїми

пІдсудних ооиН'Илися 63 ЧОЛОВ~Юі.

епи:ртними

сталася

В'!!1Н!:І"lНеН1нl тягнуто до НОСТ: • . Гадає:ге, дальнІсть

потреби­

що

за

працlвНИНdв ох,орони. Але,

ШКОЛІ

тания, виріш~нням яких во- ків, шефство над «важки­ на заЙма.lася. ие і відкрит- ми:. підлітками. J)ез тур­ тн пункту ПО прийому скло- бот, проблем повсякденних по~уду в се.lі Скибині, не уявляє вона свого жит­ «Краси-

пеlре,16ача~,

за,в:дати

успіхами непов-

І! разІ

ва.іЇ!!

ються

му,

.

переконл-:вий

г~'д~e вкхован.н,я ~elt н-а-родний суц позбавляє батык.вськихx n:pa.B?

ни.ми

ним

Інш., не Ме6Ш

Щ)оИRJlа,ц. З poзrЛJlIНУТИХ м;ським H&P0JtН'!IIМ судом . кримінальних спрu 11 1983 роцІ значна части:на

же час розглянуто 40 а.~I.И1С'1'ра-

де

cy;:{~,

сьнlП прав. Та й д.lтеЙ не хочеть·

иарод-

сл,:ЦRИ тісного ,товарн·ства онремих громадЯІН . із «з·ел'еJН!1М змdє:vI,>.

н,анш.я

най-

О. В. Куржій ВК.1адає всю ти про людські якоці Оль­

радгоспу

наро;:{ному

мІським

rrрИМ'у,с&ве лlКУ'ВаюfJЯ в JrJкувальho--rРУДОВI профіJIанторlІ Ноасра,влено 75 хро.g!чних аJIRоголlкdв,

на reриторlУ. В'ИНИlКнеf1.н1 пожеж!, н:1 М:СЦЯ у ба:гатьох Ви. .lадlR'ах ! ма,газин! Nq 1 Blдд:,~ ро.б:т~ичого Пожежа виникає через постачання (директор Hecrupa'BR;CTb електрооб­ В. С Вєт.r:;н), ви.ннl ca~; ладнання. Не С.1';,,'{ також «жучки,>, цродавц:. НеХ!туючи цра­ з.астосовуваТ'и цвяха­ вила,ми пож-ежноУ безпе­ приJбивати' Пlров.:д кН', вони допустили заха­ ми. Ус! ел·е.ктролаllТПОЧ1('И ращен:ня електрооблад­ повинн: бути в св:тильни­

Ненадо-

веде

ся 3H<JIВY морально травмувати.

Броварськ'им

у

кучливо, терпл. яче, але пост'й оср ІН, зу Т lчається вона

" '

ти.

осІб, винних у 8'иготовлеНlН.1, з6еми иа.п.оями npoводять ад,мlи;'стра· ріТЗНн1 caMoroнy та шара тІв ДЛЯ гивН! ()ргани '1'8 громадські органІ­ його. в'иготов.лЄНRЯ.. 'зaцl·У. Але 1!Ж1r1'1 ними ,за,ХіОДИ не А як oooKHtH.o дRВiИТRJCя на ма- за'ВЖД'И дають бажаний ефеlК1·. Д'J­ т!р ЧИ батька, Я'Ко!'О аа SJIовжися:гт.и кращgх результатІв можн.а

ще

Не одну і не дві безсон­

знайшла,

В&И1і, що J4'II еоод'l.МЩf~Я на Д()IК!)­ pinе IІИnра.neн:ия·п ЯlНИЦЬ бать­ юLII, адже зarкoи пере.д6ачає MO~­ JJИВ!crt. п.оаернеИlВJ'l Ім батьк:в-

Самі ж і винні ...

ні ночі перебирала Ольга Василівна методи зі свого педагогічного арсеналу. І

СВОЮ душу. Можна чим а- ги Василівни, виконання іІО розповідати про ті nII- нею громадських обов'яз.

ринників

в

І

д'ОВод'И'Гься вир!шувати ПlPО Д,олl, людські, можна

1982 ррці повер­

. пікз)Щ!Ь{:н-

поліnшенн!! умов праці тва-

не

______

її прочитаtи, і тому крок за кроком шукала Ольга' Василівна підхід до цієї вр~,.lИВОЇ душі підлітка.

бd' ..р.озмо.ви.

чень. У виконання кожного

як

не

прав.

радний засідатель районно- контролювати їх, а це зна­

ro

ж,

алкогоЛ'f'~.

чеіННЯМ, участІ в су,;:{ових проце'сах

міського став

товариства,

з

вив

контро.,іо, підказує

правління

ЗЛООЖИВ8JННЯМ

бід

ВСІХ

розглянуто 5 сп:ра'в про оомежен- 3ЛО"іИНШ СЖОЄН'8 особами В станІ ня в д;єзд,атносn 00:6, що З.JЮ&жи- . аЛRОГOJIЬНОГО сп'ЯіИіння, І на ~авІ

'в·;.;хчутноІ

сусп~льство

р()}{!в тому вважалося Д:юче заноно,да,в'СТВО

.111СТИЧНІЙ заКОНRості, голова допо~агаё~ Багатий член

жаль.

ще к:льк,а щасливою.

материнських

НИ::'v! судом тільн'и в 1982 роц! на

причин

Важко СК.~алася доля Х.l0пчика. У 1981 році ЙОІ'О матір наоодний суд позб 1-

ПО COЦl;j- нами

групи народного

занадто наше

~льтаТ'l

КаЛИНlВСЬКОl .Cl.~ЬCЬKOl ~-3.- ма _ веде бесіди з опіку­

iI1~, чл~н

ДВОХ

Ноли ЧOJЮВ(IR Чи жінка зловжи­ вають а:;J!шголем, .У C~M'Y ПОЧИН;j­

_жи:тя. Д~nYTaT' Ho,~iTH~OГO в навчанні, вдо­

11

3

IIRJ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

непов!ЮJJ1I.тНіх. А сиlnьки :мcrJl·И fI ро3ІПОВ.;С'ГИ сини та дочхи, що иа власнd очІ бачили п'яноl'O баТЬ1\а, мами.нd сльоз·иl 1\1а91110 й б:л,ьш cyм~ прИ&J1'3-

ПОЕ€Dта­

РУЙНІУєть>ся сІм'я, Я!Rа

приишла. з Анатолієм

TV б

на­

-

Та не покинула Ольга В'Іси ~iBHa

знову

превелиний

-

як'найясн~ше

Пер·ежите у ранньому ві­ uі наклало відбиток на ха· рактер Х.10пчика, зробило його схильним до скоєння правопорушень. ЯК відве­ сти біду?' ЯК допомогт!! І радісно ЇЙ сьо- МО.l0діЙ людині?

старіє

і

теМ1І

на

зазнає

щодня опраlВИ

вона з особливою відп,,­ від-альністю. ие шефство над неповнолітніми. Зараз вона громадський ВИХО-

Jlемалим уже власним педа- лищі. а в

Вітчизні. rOJ,1;Hi бачити й відчувати, що праця не прсшала даремна, а її колишні учrrі ..стали. шанованимн людьми. Старіють вони, а з ним!!

сто­

пі;ичин. так чи Iнанше пов'/rзаню:

rог:UfJИМ досвідом, почина- нvвся додому, до опікуніз. ЛІ!! С. В. Куржій з 1959 ро- Дитяча душа розкрита ку . працювати в Калинів- книга. Треба тільки вміги

ськіА восьмирічній школі. 3в'язку З нею не поривчє і доннні, незважаючи на те, що вийшла на зас.lужениЙ спочин·ок. Скільком учням аа цей час да"а вона путівку ! життJt, навчила по со.істі жити! Вчила головноro - бути в житті людиною, приносити користь

ц:єУ

по-друге.

ШКО,1И

соцза-

А.

мови­

на

ще й .'1001 повно1 перемo.rи в бо­ ротьб; з ци,м 3ЛО':'v! не досягнуто,

ставить:я

підлітка

до

ЗНQІВУ

По-,riерше,

Багато нею зроб,lено. А.,е

ватель

та

а.1,КОГОЛЮ

н,аЙР:,ЗИОllIан;тнІШИJ{

ДОВ'ОД'ИТІ>СЯ

є у неї одне доручення. д')

виконання якого

вже пжалося щкО!Ду

р1н.ках

Розповідь про нес:аовій ІІ біографії ПQзаздри r" кожен. З 39 років пед аго-

про

уково-пооулярних ви,дань. в np'Jграм.ах рад.'() та телебачення! ТЗ

ТВОІ, БРОВАРЩИНО! _ _ _ІІІІІІІІ_

ЛЮД~1

-

Причина

І

СЛАВНІ

ПияцТВУ

не пІдточить. - Чоro С'І'Оlш? Ba'!RIII, мпа надриваfl'rЬСЯ.• Дo~ роз.нрад.анпя пnм!r би. НЗіродрюго добра на хлі6о­ Мал. А. Аидрєвва. (ФотОХ{РОНІIН4 РАТАУ). п~а.р:нl не дивина. На­ C1WПН.оrо ж дня 6ула;з.а­ вирученІ J?OШі жtl поя,снити 1'011 фа.кт, В., П .. Рептух. ЦЯ\М, а Т,римана щ.о на територІю пекарнІ УІ 'l'аIRОЖ ОШТlpафовано за Rла.де дО кишенt. Таке становище іе вбе- :можна зайти вl:лЬНО, а ке­ Rіра~!'жRу 'ЮТИ'рЬОХ буханрl.га,ннtЯIМ соц!.а.лlсти.'!ноl рIВlНИЦ'ГJЮ ДИlвнтьсlt Иа це фВ хл:ба. на ЛіТ~!,в,ській ~р!JзЬ пальЦ'l. . Та й про Св~й Clп.ос16 крадіжки власнос'l1 В'и.н,аЙшов І водdй. М. Г. x.rгI60nea<a.pн1 CJша.лося не ремонт приміщень ие за­ БоротьБІ з в,аДИlЛО б ПОД:умати, Зftже Хомен:ко. в:,н рroвl)ЗИТЬ виnа'дlЮВО. це ПООН&Ч8ЄТЬСJl иа хлІб по магаЗИlнах. П()l!Ш lQPад'іж1ММИ хліба та [Н­ вое Ііого 8!ВТОмоб!.ль· ва,нтв· ших nPOДYKTtB ха·рчува!t­ са!lllТ.аpifЮМу стан,I, а аиа­ nPOM- Ч'И1ТЬ, t Я'КОСт1 хлІба. жать, Мино ла Григоро- НJI адМJIнlсг,р8Ju,)R райспоживооlЛ­ вИЧ У1МУ'Дp!1re'l'ься поцупи­ комбі,н,ату

'

Rtущи ВХіОд'ИТЬ пекар­ ти R:льканаддять хmбин. К'Н" ц':кава д-етат. У А ПОТ~йVl стюк І йнrсllНЬ1\ о НЯ, по суті, не ПРИіДlJtЯє 3 розкраДaJЧамп. peaJJtlOOВl.Y8 • . ОдиoaeJ!Ь- R~'ЯlКоІ ~, ~ ~

О. ЧУБЕНRО, lJ&'fa~WDIК. вl,ц.цlJrевия IІОзuIдОIl.оІ ctХОРОИJL

ву,

але

завеC1'Jl

двигун

СЯ 8а автомобіль ММ3КІЛ_

45021 05-16 Цього yвiIAU&CJI

puy

Иеа бу.ць-ЯКИІ

спроба УСпіХОМ.

перешко,а:

8Jlе~іl виіх&в а8 1Ор0'l'l;

ВJПIИТа

,11;03& СПИ}І'І'ІІого

здалася

йому

3&Цlто

малою_ На ішкрценому

аВ'ГО1l0білі Ю. І. Миронен­ ко рушив у Вeuк, Ь-

мерк}".

На

Там пощастило.

проводах

юнаtа в

кілька

ЯКОгось

армію

виIJИВ

чарок OK()BIfГOЇ.

3ібрався бу.'ІО їхати до.. дОКУ,

аж тут його зtt ..

тримали працівники мі .. ліції.

На ЦЬОКУ можна було б поставити крапку ЗJlочинець

СУхом_

постане

n&pt)l;

Але дивує б~ ..

ві.цпові,а:аJlьність

к_рв"

ників ра,а:гоепу, я&l .". орг&ніауВlЛИ

автопарку,

Blu1

JЦo

010РОІ, ••81";-

ворота ва Ih к,"

saDDmьc.ll._.


*'

• стор.

24 червня' 1983 року

Наrолос.-на Відбувся пленум

черговий

м:ськ,)го

Х-й

ноМ';те­

ту ДТСАА Ф, . на· якому ilШIла мов·а про шляхи здійснення завдань,' ви­ значе.них ІХ -км Всесоюз­ ИИМ, V-им РеспубліБансь­ RИІМ з'!здами І ХІІІ-ою 06.тІа·СКОЮ Бонференц:єю

ДТСААФ.

З

доповіддю з

ц'Ього

пит'ання

ГОJЮlВ'а

міСЬККОМУ

ства

В.

М.

ВШі

виступив

'З;неНБО.

зробив

еlнал1з

товаірИ­

П.!ю~lаганди

вlйСЬБО­

СЬ1\'ИЙ.·,

пер­

.rOI'j.

.Зор'l.,

Але

ЛlВськиЙ:!>. недостатня увага, яку Особливо непокоУть той прид!ляють j).)зви'Тиу обо­ Факт, що Irе беруть учас­ ронне-масово! роботи ке­ т! в змаганнях с!льськl bo-технІчних

вид,:в

рїВ'Ники

спорту,

органі·задій.

за,св:дчили

нед.авнl

лише тод!, ПрИfiмствах

же

Б,ом:тету ДТСААФ та­ кож затверджене пест:й­

норми

N,:-'IY

комплексу

ГПО

лише

папері».

спор­

«на

ту. У них не брали участь

ким

п:редtтавники зав,)·дlі3 «Торгмаш», св-:'Тлотехнlч·

ся!

ного,

голови

аВТОП:ДПРИЄVlства

радгоспу-ио:.'!·

здаються

фор:-.rалlзмом голови

оnrан,lзац:й

На

З

та­

ні

і

1

питань

пропаганди,

прийняТо.) ал:стИ'Ч:Н!

БолеIКТИВ:В кер:внИБИ

на

Л.

Р:Б.

1983

мітету ДТСААФ.

8ІІІІІ-. . .~----КАНIКУЛИ, КАНІКУЛИ - - - - - - - -

8магаютьен сандружини

і еаНDОСТИ ВіД~ЛИNI

дружин

раДГОСП:іВ

прОМИСЛОВИХ ~TB МJ:CTa. В

участь

підпри­ них взя­

32 санітарн! 12 СЗlНПОСТ;В.

дРужини та

k

учаСНIfl(И

~обру

ПОБ<lзаля

теоретичну

'1'ОЕКУ, . не,оБХ;ДНі НІ!

та

району

.1

л'и

БУ.

~магання

С8ІНЇТ(lJР НИХ

/lЮCJlI'і,в

пlдго­

практич­

иаВИБИ.

Серед

ЖИJ!:

саН:'І'!lJРНИ~

дру­

промислових

п:д­

ПРIOOМ'СТВ l\IJlcTa перше :місце зайняла ДРУЖИіНа

l3ЗJВ>оду

d

«Торгмаш:!>. д~yrе

'Ilретє

м!,сдя

в-:,дпо,вщна

сзайняли Боманди теХ/і:ЧНОГО заводУ ду

св:тл;;­ і заво­

пласгмас.

ОсаблиJВ-О ЧИТИ

слІд

саніта,рНУ

рює

перше

сані1тарних

Розпочався

ного

віДПОЧИНБУ

М:СЦЯ

у

ЙШЛІИ

табірНО!

редньої ШКОЛИ .J\Q відпочинку

8

eRpaH Б.імнат ...

місце

сеr:.ед

дружин

рано­

змаганнІ

ра,д­

са,ндружин

ви­

рад­

«Пухі,В'СЬ,Би!t:!> .Авангард:!>.

1

санпOt:11!в

перше

м:і'сце зайняв саЦI!J1OСГ за­ воду порошково'! мета­ лургії, друге алюмlнІ­ ЄВ'ИіХ буд!велЬ'них KO~­ СТРУБЦ!Й, Т1JeTЄ рад­ [,OcrI!Y-К,О}Ібіна~у .Нали-

. тянсьJ\'ИЙ» iMeHd .СРСР.

50-річчя

чистоту

це

Мlісц.ь,

пояснюється

;р!.в.

верная смена твоя, комсомол». Учн!

і!Юм<д.НДИ

!Ііоо6робн'е

~

L'

~

.

CTP;"м,rn!

гномики та

дитячому

Інших

серцю

таких

06раз!в.

!

нуло

не

вмирало

людське

мал:юн­

ми

Ку,мба. 12.45 У иас

_ Переможцями

кон­

ЗУС'І'рlч!

з каЗБОЮ

стали' 'J'е'ТЛJна ДЬЯКОНQIВ<l, ОлеRсандр ШИНБарьов, Наталя Сезоне нко, Ната­

курсу вийшли Світлана НОбзар. ВІк­ ТОір Налашнико.в, Тетяна Дьянонова, Валентина Гузїй, Світлана Остапец~,

ля

Олексан;СіР' БоWк'о.

Шур,

ранок

Валентина

Миронець.

Цей

залишив у дітей чудові спога-

.

Д~

телів Л. Р. ЧеРНIЙ та Л. І. Соловйо­

М. ЯРОВА, оргав1затор позаКJlасноІ роботн.

вої було проведено ,зустріч з Базкою.

ськиА

взяли'

равлfННJl ства О. Під таким

заrоловком

О_

нннlшньому

Кравченко, році

метою

названих

у равJI1НИJIМ

управ­ ходи

- із

,ипраueВНJl уп­

розроблеНІ)

зазначеиНJIМ

за­ кон­

(<<Нове жнття» лінням щом1сичво конт­ кретних строкІв і вико­ травня ц_ р.) бу ло роmoЄТЬСJl фактичне ви­ навців. На заводах пласт·

.NJ 81

опубліковано критнчний матеріал про иераціо­

25

трачання

води

промнсло-

мас,

пе.1>нl

виснов:юи.

стаВJIЯЄ

ПАНЛІИ. орr8Я

-

Коммунистической

Газета

JI~XOAa.

(На

украииском

Редакто"

выодитT

JlТОРНИК.

с

Е.

-(Здоров'я.,

B"OBaVCKoro гoPOJICKOro Vк"аивЬІ. ropO}l'

оа"тив

с:и:orо и районнОГО Советов в8родныx оБJlасти.

цоУзд

депутатов

!l3Ь1ке).

ФЕДЯЙ.

17 ап"еля 1937 года. IІреД8. ПЯТIІИЦ8. суббота.

редакцIYJ

ствах

рів

ми.

Те.лефони: редактора _

міри.

Нині

проводитьCJI

мерного

ЦТ

І

19-4-47;

вlдповlдальноrо

Ф.

Гладков.

тво~чості.

Сто.

русе.,...

JIODory>.

17.0,~ Бесlла Аача В. лока

еДlма

внрушав

полlтичяоrо Бекето"а.

Хо"мса

Ватсон" >.

І

«Весела

І 2 серіТ. 'Іас.

І[а. •

orJl ••

доктора

маршІ

MR1IY.

«Скарби

Ar"ри».

УКРДТНСЬКОГО

ПРJ!АЧІ

яаРОАвоrо

хору

Па •• ацу

профспІлок

пкуль-

Молдавl1.

МультфІльми.

22.45

ЧfМQlnнат

става.

двиrун'.

з

футбо-

«~.нІпро» -- «Шахтар:.. 2 та!lм. 11 ЗАГ ДЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРДМА

ЦТ І ПЕРЕДДЧІ КИІв ТА ОБЛДСТЬ Якщо хочеш бути здоров'1!'[. . 8.30 ДП Дня винахlдиика І раціона.1IЗ8тора. док.. фІльми.' 9.15 Муз. nporpaMa «Ранкова пошта», 9.45 СильнІ, смІливІ. СпРитнІ. 10.15 Прем'ери наших АрузІ •• Виступ художнІх кмективlв ЧССР • 10.45 Док_ фІльм • Перший ба. талІст революцIТ' • ІІ.()О Програма Вlрмеиська! студlУ телебачення. 12.ЗО Переможпl; Клуб фро ••

8.15

тових

МlжнаРОАИИЙ

СРСР

.пу.

нд.

Шахо.а школа. 10.ЗО Док. телефlJlЬМ -.ОставнІй лист .. Іт"м'. 11.20 Виступає квартетросlйських народиих Інст"ументІв CCKa1aHHSI:t. !!.35 Це ви можете. 12.20 Англ.lАська, мо_а. 12.50 С. Соло.еА,ик. «BaTara «СІм .Ітр-!в'. ТеЛe1lистава. Історl. 3 «ТорохтІлка». IЗ.З5 .Школа чарlвникі8'. Фlльм-концер? 14.0-0 Новини. 14.50 З. Стаику. • Вожа к ». ВІІ'

nporpaMa: Тварив-

фlJlЬМ

фести,

BaJlb телепроrрам про вародну Т8і",чlс,,, «Веселка.. Народиl пІснІ І танш СоцlаJl\сТИЧНОТ Н.РО.llио1 ЛІвІйсы<11 АРilбськоТ Джамахl"П. ,. ,ОО Клуб манд"IВНМl<lв. 2().0О &ечIРН8 __ казка. «Ча"IВІІИЙ - екf)ЗН'. . 20.15 «ПеТJlIІ' без_ихlдиостl». ПІЮ п"оБJlему безробlТТя • розвивутих "аnlталlстичвих !ФаУнах.

друзІв.

14.00 МультфІльм. 14.«1« пори року». Музичяа ча.

естрадна

.Весиа». переАа-

15.45 Мlжнародиий оrл".І.. 16.00 Музичний кІоск.

18.ЗО Супутник

17.15 18.00

Коицерт.

кlиоrJlIІАаqа.

ЧемпІонат СРСР 3 футб(). лу. «Динамо» (Москва) ЦСКА. 19.45 ДОК. фІльм «Брест. Рокв І миттєвостl-. 20.00 ВечІрня казка. ?0.І5 Змров'И. ~I.()O Час. 21.35 ФІльм «Щит мІста». 2З.05 VIII лlтн. Спартакlа.l.а народ!. СРСР. Баскетбол. . ЧоловІки.

ЗАПРОШУЄМО НА ЯРМАРКИ У суботу, 25 червня, о 8 годині ранку на !,инку житлС)вогомасиву та біля універмагу райспоживспілки у Б.роварах, а в неділю, 2.6 червня, о 9 годині ранку в селах Пухівка ІО

ЦJI на

робота зподобу­

дІвному комбіиатl.

(РАТАУ)_

Редактор Є. ФJ!:ДЯR. БРОВАРИ

КИlВСЬКА.

КИІВСЬКОІ

ПРОВОДЯТЬСЯ ЯРМАРКИ продажу

продовольчих,

n,ромислових

та

госшода,рських товарів. у яр'марках візьмуть участь підприємства . торгівлі та громадського І харчування райспо­ живспілки. Запрошуємо відвіДIl11И ярмарки. ПравлІння райспоживспілки.

ОБЛАСТІ.

154.

19.3·82; ,аступника редактора, 81.!!дІлу паpтlйяоrCl ЖИТ'l'IІ секретаря, вІддІлу сі.1ЬСЬКОГО <ОСПОАарства 19-3'18; ... 19-3-05; віддІлІв ПРОИИ!;J1Qв~тl. lІисТі!l

\СореспондеНТ8 мlсцезоrо радіОIlОВiJеПIІ іиаtОвої роБОТІ! "" 19+67. -

"!НКИ

<lвськоТ А ОдеськоУ областей: 19.00 Актуальна камера.

поетаМИ-ФD8I1'1'О,ика-

3

тури

9.30 10.0('

автопідпривм­ . водо-

.. побажанНЯ'МJI ВОРОШИЛОВград­

ВУЛ.

женн".

ЗДГДЛЬНОСОIOЗНАс-

9.10 Коицерт

BCTaHOВJIeHO

8КJIЮЧений у заJ1!Lзннчннй роз­

255020, 11_

cвl-

будівельних внробів,

міських

н·а

щєса

І

Киев-

_

який

ца.ц

цІ ..

ІІВ

15.55 До IОО-nіч.я 3 АН" наМА-

19.40 Пl>Oдмженн" ...,етурнl"7 «Сонкчнl К.,аонети •. ~(Ц~ па добраніч. дІти! НА КИТВ ТА ОБлАСТЬ 21.00 Час. 8.00 Гімнастика. 21.3~ Т".1е.,ільм .ВічниА ІЮ.8.20 «В Ім'я иамих І ПРИЙАЄШ. ли ... І частииа. 11 серІІІ ніх днІ ...... ЗустlІ1" .ІІІКОЛИ«Перед штурмом'. П

ПРОГРАМА

по

JПт.е

веtf~1nЯ:'.

Новини. «І краплини !ЮСИ танкр. ФІльм.

14.311 14.45

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

намо' (КиI8). 23.20 Новиии.

Лі1ЮИ

Ворошиловrрад. Трудів.иикРІ бма­ тьох підприємств та органlеацій мІс­ та проводять вихіднІ дНІ з сіМ' ями • зонІ відпочинку, розташованій у мальовничому сосновому бору иа ~ реОО СІверського ДІнця. Сюди Іх до­

кварте?

Бnроnіна. чнтаннк.

IR.4n "~нперт. ІЗ ..55 «П"и,нача,тЬ<:я п"ба .... 16.5n ri""HH" XXVI з·Тз.!lV HR·. Естмдно - розважал ... КПРС в д!У. "ПаРОllНИЙ на передача. nenYTaT». 14.25 Лnбnnг() вам ~ДO'P()B' •• 17.20 Do noбаче1lН1І. M1IOJlO! 14.55 До аЛ-nlч.я npyrnro .'Тз18.00 Тем"'lльм «V паМ'lІтl НАду РСДРП. «По"ум'ииl АОpO~HIA.. .,1.. І~.ЗО «Хореоrрафl,нl образи». 15.55 ·Кnмпас туриста'. 19.00 Актуа.,ьяа камера. 16.25 МаАс три мистецтв. HapQA_ 19.ЗО «Слово _ п,!снl.. Весlл ... · ний ар"ист УРСР 8. Павиl nlcH!. ПереАача Apyra. Л"lКькиА. 2О.ЗО Док. фl,.ьм сОстап Виш- 17.2,; Ск.~би музеУв Уко.Тни. Н.. Отак А пишу.. €. J(~·'Трато8иq. «Робота 20.50 На Аобранlч. д!тиl в пол! •• 21.00 Час. 17.40 ТеЛ.ТУРНlр «Сонячн! "лар21.3;; ЧемпІонат СРСР в фvтнети.. Колективи хvдожбо:ry. «Пахтакор. еДинь,,}' самодlяльи"стl Че"нl_

«Вlчниl/

недолІків

ПОI[-

~::~X :;:.;_~~~.

18.ЗО V

І

водопровідно-

ВИКОНУ6 ДеnжавннА

Ім. О. И.~О Ко.,о

ПРОГРАМА

18.20 Науково'ПОПУЛЯ"nЙ

вода" - каналізаційиого господар­

10.00 Для вас. батьки. 10.~0 БІльше с ХОРОШИХ товарІ •• 11.00 О. Бnроnlн. КВАртет 16 2.

_ I[ОJlективl_ .Львlв- 21_00 sооиеТef!ияарний І,,· 21,35 Мnлодьна

ПРОll080Jlьqа ШJlЯХИ реалlзацlТ. ІІИКИ Ки1'8ШИИИ. 18.00 Нови ви.

IІБезконтрольна

ни(3ь-

уЧастІ

,сВJчпА

17.30

за

.RрасИl.m1ос'ькшt~

УКРАТНСЬКОГО

ст.тут.

прагнен­

казок_

танЦ1О ТаА-

17.~Б у - срі.1 тварин. 18.3, Те.,е"'!.,ьм «Приrоди ШеQo

Слухаєш казки, які розповідають ді­ ти, 1 в БОЖНIй з них незгасна лІрич­ нІсть, глибока народність спонукають щиро СПівпереживатира.зом з героя­

Деожтелерадіо

.'11І". Частина І. 10 се!!l. .ТримжНі .!ІнІ та яочl •• !І2.05 n м.йс .... рНI хуаОlКника. )l(И8~"иtець В. Бария"ва-

ня до благородства, мудрост!, краси.

ків на асфальТі на тему «Барви піо­ Переможцями

безліч

«Зебn.

жицько1 РСР. 9.15 Виставка Буратіно. 9.40 ДОК, телефІльм «AraT». 9.50 26-й ти!'аж .Спорт"",то».

«~гиnетс:ькl

I~.55 Теlfефl.,ьм

переБОНУЄШСЯ: треба частіше зустрі­ чатися з казкою, аби ніколи не в'я·

ні 3-4 класів побували на екскур­ сії в селищі Налиті, ознайомились там з новобудовами 11-ї п'ятиріЧКИ.

л!та1>.

усМ'!хнена

ЦТ

16.40 Му.,ьтФI.,ьми

Попелюшка, зажурені ДиКІ лебеді, ве­

"Іас діти в таборі «Орлятко:!> Семи­ полкlвської середньої школи. Часто роблять екскурсії на тему «Люби і знай сlв:й р:дний край». Недавно уч­

нерського

мова.

дIТIІМ. • КаиlкупустеJlьній ву.,иці..

на

ПРОГРАМА

8.00 Час. 8.45 Концерт. ансамб •• ю

10.00 Акту,льна камера. 1().З5 Т ••,..і.!Анз ШКОлв IIJlaвания . . Урок 8. 10.45 Виробннча гlмяастика.

птахофаб-

"НОВАЯ жизнь»

'iIUI

аав.

об'єдв:amr.я,

Г.

I1JЮЙ

з

робо тн.

золотогривІ' конІ,

дорогих

цікавІ кенкурси

«Бавовиа-

ЧЕРВНЯ

25

ЗДГАЛЬНОСОЮЗНА

17.15 ААР'СИ М'МОАИХ. . 12.15 CbOrol1HI - Деи.ь вннахlА_ 17.30 СьогоднІ І Іавтра nl.ll,MOCнкка І рацІоналІзатора. KO&HOrO ceJla. 12.4" ФI.,ьм-концерт «Спl_а. 18.00 В.сепl нотки. вока.'ЬНО - Інструментальний 18.15 Ми будуємо БАМ. ансамбль «ОРИЗ0НТ». 18.45 CboroJIHI V св!тl. ІЗ.IОДок. те"еiflльм «ЛІкар • 19.00 ЧемпІонат СРСР s футбонашого села •. лу. c'lotlHnMopenb' «Ди- 14.00 V J'.'іжна~оnниА фЄ(:ТІІ. H~'MO' . (МІнськ). У пе"еова.'Ь те.,епроrрам про ІІа_І «Якщо хочеш бути ропну творчість «Веселка-.

такІ ПіДПРИЄМвцрООниче ). ре­

не

и:омитета

шкоJIИ

УЯІО, наче у барвистому калеЙдес· коп!, ПОЧИН8Ю'І'Ь з'являти,ся чарlвн: видіння: зелеНООБа мрійниця МаВБа.

Ц1Баво ! змістовно проводять свІй

деяк!

~8ННЯХ. Н. ер!внихам необхІдно - зpoбwrи з

,

дИpt!ктора

]11

.Зав<>рицьииЙ,-,

!PJIIКИ. А cmвa, JJIК

загони.

-чально-виховноі

сел!

у

тим

JS.oгдшІвськоІ

свято

З. ВАСЮК, .аступник

внми пlдпрнємствами. нальие внтрачання води Випадка надJJ1мітиого 'на промислових П!ДПРИ­ водоспоживання 38 5 мІ· ємствах міста. в першу чергу,. Як повідомив ре,а;аJЩ1І CJlЦiB нннішнього pOКJ ве «ВеЛm<ОДИіМер­ керівввк виробничого уп- ВСТ8SQвлево.

СЬІКІИЙ.,

вІдзначити

справи.

казкою

лlде­

ВИ1явили

ра,дтocrr!в

слІд

Попереду в дітей нові захоплююч!

Зустріч

Сказати,

~ИЙ р!В'Єнь пІдготовки 1 набрали шТ!j>афних О'Чок у 6-8 разllВ більше, н,lж !Кома,нди-л~д'еРИ. Це сто­ суєтЬ'СЯ,

-

віД2,начилися всі

то

очок.

11

інші.

кни-

K~a!!! Ноли почуєш це слово, то

що ріlЗRИЦЯ між нкми сн.'Уа,дала ВСЬОТО декІлька

РОООМ

.Живи,

робів. В конкурсі на кращий коровай

резвиток здібностей та нахилів пІд­ ростаючого покоління. Це малюнок на асфальтІ, день загадок 1 відгадок, конкурс малюнків за казками О. С. Пушкіна, виставка ~Лlсова майстер-

високою

поміж

Достатньо

штрафних

операцlУ

Основна мета свята' хл!ба була ви­

вміло поєднують вJДПОЧИНОR із корис­ ними cnрава~1И, які спрямоваНі на

И'роходять

«ВR1IахIАИИ!!

проб.,ем',

. ПРОГРАМА

ховати в учнІв бережливе ставлення до хл!ба, певагу до трудіВНИБів-хлібо­

вельних Бонструкцій, ре­ монтно-механІчного. Як­ що ці команди І не зай­

ООН}(У'Рен~єю

І

Зокрема,

Табірна змІна працює пlд девіЗом «Сего.д'н:я о~лёнох, а за,втра ор!!.'], м"l

з

ttільмн

колІ

І

здоровим:..

х.л!ба та еБСБурсію до пам'ЯТНИБа слави. де перед учнями з цікавою розпевіддю виступили ветеран Вели­ кої Вітчизняної війни О. М. Лизунов та вчитеЛЬБа школи О М. Покидько.-

Цими днями під кер!вництвом вчи­

Крl'1\! ВИЩerЗг-здЗlНИ:Х:, ха­ po~ підгcrrо,в'Ку проде1М0н{'.~руваJfИ дружи.нн:иц! оав>оДС.іВ по ро llffi О во '! мета­ лургП, алюмінІєвих буді­

призов'их

участь в

го:!>

для організаЦії

змагання

у

ТЕЛ-ЕБАЧЕННЯ

НЯ:!>,

У п!онеРСЬКIЙ кІмнатІ - н-расиво оформлеНі план роботи, дружинна пІсня,

14.50 Док.

21.00 Час. 21.З5 Ф!льм. «Старма сестра». 23.10 СЬОГОАнl У свІті.

таборі

зміни.

учн!в.

імені 50яка· вибо-

nрєдставниии

няли

у пlонерському

приєм­

«На-

rOOO!B .

Серед

день

в:,дзна­

iflеа,щм:,нно займає призо­ ві 'місця. На друге і тре' тє

один

Ба,гато зусиль доклали начальнИБ табору В. І. Вдовиченко, вчителі та вихователІ 1-3 класів міської се­

ну ДJpугий рік пІД/ряд, а протягом остан;ніх РОБІв

ГОСПНИІХ

ще

д,ружину

ра,дrocпу-комб:lнату

литян.ський:!> ;рlЧ'ІЯ СРСР,

ГУЧНО лунають ПОЗИВН! пlоиерсь­ БОТО горну. Жовтенята та п!онери пришк!льногО табору -(Орлятко .. 'дружно ШИБУЮТЬСЯ на ранкову лІній­

ГОРИЗ0НТ.

10.40

л"

ко­

MicbKoro

JI.I,...

1I.4~ Новини. Н_ЗО Новинн.

Ф

СУБОТА.

телефlльмн «lМтpIfo ло наАII'. «Cef!A03HI IrpII майбутнІх чмов!кlв.. . 9.ЗО Те.,ефlльм «Знайди свІй

82.. 15.40 Росіllська 16.1-0 Ф!льм -

КОВАЛЬЧУК,

Інструктор

на не~олl­ госп:'в «Лі Т·К:ВСЬRИЙ». ва,риства передбачає про­ НИ:ЗЬБИЙ рІ- .ВебрицькиЙ», «Руса,н'ів- в'ес'Ти цІлий РJ'lД заход:в.

та,кож

цт

8.()0 Час. 8.45 Док.

роо,)ти

а

ЧоловІки.

І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

пер..

'

НЗРОАів

'п'ятниця. t4 ЧЕРВНЯ

Му-

KOPAOII».

лlТНIІ Спартакlа.ll,а СРСР. Баокетб" .. ,

23.20 VIII

орга­

W.д,вищенl со'ц:­ зобов'язання

ко.'Щтету

г}сподарств.

З меТОЮВИіПравлеюrя оргаН!rЗа.Ц:.лхВро­ бlнату «Налитянський» l\IJ:Cb!{XOM то­ зосередив ува­ Імені 50-рІччя СРСР. рад­ становища

присутн:х Це -

ry

з

в:й:ьково-патр!етичної

1

первинних

рад

Аача.

міСЬБ,')ГО

н:зацlйно-масомІ

мирять­

. ДТСААФ,

Бом:о:1

про

SИЧНQ-пубmцистична

реботи.

пленумі

Час.

21.~5 «ПlСIІ.

БОЛИ на під­ і в гос-подар­

ра­

мало,

21.00

буде

СТЕах п,)_~справжньому зай­ муться РОЗВИТБО~ обо­

варщнни,

l(,aJf.

них

Це

йонн! змагання з В':ЙСЬRО­

ри,с!,льбуд»,

rушина.

вІд

ронно-масовоl

BO-ПРИ'l\ладних

вид:в

ефект

спортсмени. у населених пунктах району тир:-в ду­

ПіДПРИОIСТВ,

установ,

....~ 1(0JЩерт .aYJllfl&'1'8 . . . . uapOAHoro КОВ!КУРСУ ка.ро". .oro артиста РРФСР Доа­

недолІкІв

усунення

глибокий М 31014, тресту «Бро,ва­ Ф!ЗRУЛЬТУРИ,

стану _трав у

tm!ШfИХ

веаь

ЖИТТ'

"Оl!

#98 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you