Page 1

3а доблесть трудову

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАіН. ЄДНА1fТЕСRI ом

98 (4823)

О. Ф. Ватченко. за УОПlХИ, досягнутІ УРСР ТРУДIИЦИМИ Верхньодні.n­ ВІн отолосив Указ ПрезИо ровсь,ка ДнІ'пропетровсь- діІ Верховної Ради СРСР нагородження Верх­ 1К0І області в господарсь­ про

П'ЯТНИЦЯ,

22

кому

ЧЕРВНЯ р.

1979 ЦІва

коп.

2

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНИ 1937 РОКУ

БІльше організованостІ на заготівлі кор­ мІв. Якість сінажу, сіна - вирішальні факто­

ри успІшної зимівлі худоби

Партком рад­

госпу сЛ ітківський» накреслив заходи по по­

забезпечення

сзелених

ЖНИВ», підвищенню ролі спеціалістів в органі­ заціі праці на заготівлі кормів • Механіза-

тори

орденам «Знак Пошани». 20 червня в районному ПалaJЦ.і культури відбу­ лись урочисті збори пред­ ставників партійних, ра·

та .

тонн сіна,

1200 тонн

сінажу,

6 в

постанови

року

ЦК КПРС і Ради Міні­ стрів СРСР «lІро додат­

тисяч

кові заходи по виконан­

тому

ню плану виробництва і

числі 900 тонн із різно­ трав'я. Завдання нелег­ ке і відповіда.'lЬне. Тому

заготівлі

партійна

цтва кормами

організація

взяла під неослабний контроль його виконан­ ня. ЕЦе в травні кому­ ністи обговорили це пи­ тання на загальних збо­ рах, визначили відпо­ відальних за найважли­

сільськогоспо­

дарської ПРОДУКЦІІ І за­ безпеченню тваринни­

1979

в

році», наголосив На ш­ даннях,

що

стоять

перед

комуністами, які очолю­

ють

найважливіші

лянки

ді­

кормовиробни­

цтва, вимагав більш від­ повідальніше

ставитись

віші ділянки, затвердили

до виконання своїх пря­

заходи і умови

мих обов'язків.

стичного

соціалі­

змагання,

яки­

ми передбачені мораль­ ві і матеріальні стиму­ ли.

Здавалося, все враху­ вали,

зважили,

перед

Потім була заслухана іНформація

директора

радгоспу т. Сінчука В. М. про стан заготівлі кормів

у

господарстві,

який висловив стурбова­

кормодобувним загоном і відділками визначили

ність тим,

кормодобувна

техніка

конкретні

підготовлена як

слід до

завдання.

І

що

не вся

кає, Погодні умови ни­ нішнього літа такі, що незабаром

доведеться

включатись

у

директор

радгос­

рази

скоротити

для

громадського

тва­

ринництва.

Партком заслухав зві­ ти

головного

інженера

т. Куца Ю. О., головно­ го агронома т. Шрама В. О., керуючого відділ­ ком М 1 т. Моця Л . М., іНформацію голови Рож­

нівської сільської Ради народних депута т і в т. Лисенко М. Г. про їх безпосередній

gрганізацію

вклад

праці

в

на

КОРМОВИРQбництві,

го-

ство не закладає

сіна­

які треба скласти і від­

жу, не заготовляє

зеле­

регу,~ювати,

ноі маси на неугіддях.

Все це змусило парт­ ком

радгоспу

тись

до

поверну­

питання

про

стан заготівлі Kop~IiB. 20 червня на його роз­ ширене засідання

були

запрошені головні

спе­

Пощореду в соцІалістич­ ному змаганнІ йде механІзатор

косарів В. Г.

Щоденні

нор­

ми виробітку він виконує на процентів. На нього рівняються ме­ ханізатори О І. Негода, В. І. Потапенко, М. Ф. Марченко, які система­

120-125

..

На

перевиконують

до­

завдання.

підбираннl

валкІв

високою

продуктивністю працІ відзначаються меха­ нізатори Г. М. Рижий та

А. ні

М. СуботовськиЙ. Ден­ норми виробітку вони

ВИКОНУЮТЬ

на

130 -135

процентІв .

Щоб майбуТНіЙ сlнаж був високоякісним, ста­ ранно трудяться трамбу­ вальники. Ноло сінажної

бов' язав член~

один справний,

не

му рішуче бороТJIСЯ за ВІ!­

ви­

стачає граблів для згрі­

конання

бання сіна. Через непід­ готовленість техніки

по

радгосп

не

включився

прово­

1i0СОВИЦЮ

агрегати

сіна.

ви­

Компартії України «Про

ходять у поле в 7-8 годин ранку замість 4-5. Така незадовільна організація праці може призвести до надмірного затягування збирання

завдання партійних, ра­

трав,

дянських

вести на площі 1300 гектарів. Час же не че-

ських органів району по

вин­

пе­

но .

Шевченко.

яке

належить про­

партко­

рішення попе­ редніх ШIРТійних зnорін цьому

питанню,

спрямувати

всі зусилля

KO~IYHiCTiB,

всіх трудів­

ників на

виконання по­

станови бюро MiCbKKO'dY

Ко~!Партіі України з тим, щоб якомога

більше за­

класти на зиму

високо­

якісних кормів д.~Я гро­ мадського

з

честю

тваринництва,

виконати

і соціалістичні

плани

зобов' іІ­

зання по іх заготів.~і. Є. ФЕДЯИ.

по-ударному

пра­

нІ кухарям їдальні В. А.

відділкової Авраменко, Є . Н. Федоренко, М . П. Сом та Н. Г. Берестовій, які готують для них смач­ ні обіди. Пізно ввечерІ закінчу­ ється робочий день у кор­ модобувників радгоспу

іменІ Юрова. А наступно­ го

ранку

ходять

вони

на поле,

довжити

1

знову

щоб

є

40

процентів виробів з дер. жавним Знаком ЯкостІ. Зараз Галина ГригорІв­

19

днів вона

мільйон

ви­

про­

нагромаджувати

корми на стійловий пе­ ріод для худоби. Для ви­ сокопродуктивної праці кормодобуВНИКіВ у госпо­ дарстві створено осі умо­ ви.

витка-

БІльше завдання.

тисяч

258

чити,

що

у

І загальному

ва знІмає ку.

виткану

стрlч­

Фото А. Козака.

ЗВЕДЕННЯ мІського ІнформацНіно

-

обчислювального центру

держстатистнкн про хід заготІвлі кормів у господарствах району на 18 червня Ц. р.

-

(Перша графа деН0 сінажу, третя

-

-

заскиртовано сіна, друга закла. виготовлено трав'яного борошна.

У процентах .'1.0 завдання). «Гоголівський» "РусанівськиЇі» «3аплавниїі»

21,7

60,0 53,2 43,4 37,0 28,0 24,6 20,0 20,0 15,0 11,8 7.8

«Авангард» а вор иuьки,",»

«3

«30РЯ» «ТребухіВСЬКИЙ:8 «ЖердівськиЇі» «Бобрицький» імені Кірова «Плосківський» «Літківсь,ші"і" іш~ ні Щорса Племзавод «Рудня» «ВеликодимерськиА. i\leHi Мічуріна Се~lИполківська

о

14,5 25,0

О

27.8

26,0

36,7 8,6 17,7 6,0

14,0 41,0

11,6

100,7 140,0

25,2 10,8

3,7

О

О

31.7

О О О О

40,9 26,3

20,0

о о о

50,2

ПТахофабрика

Богданівська

27,0 14,0

птахофабрика Київська птахu.j. "брика «ПухівськиїР,

i(J,2

8,0

о о о

о о о

«Красилівський» і"єні Докучаєва По району

17,8

8ї-

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ РАПОННOJ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ Виконком районної Ради народннх депута­ тІв повідомляє, що чергова тринадцята сесІя районної Ради народних депутатів шістнадця­ того скликання відбудеться 25 червня ц. р. о 14 годинІ в залі засідань райвиконкому.

На розгляд сесії виносяться такі питания: «Про завдання радянських t сІльськогосподар­ ських органів району по пІдвищенню родючо· сті і ефективному використанню землі» (допо· відач начальник управління сІльського гос­ подарства райвиконкому тов. Щабельник

В. й.), «Звіт про роботу

постІйної

комІсії

районної Ради по промисловостІ, транспорту, зв'язку І БУДівництву» (доповідач голова постійної комісії тов, Бачурів Г. С.).

В. МИКОЛАЄНКО.

:

На фото: Г. Г. Смирн~

капронової та шовкової стрІчок ВІдрадно Відзна-

заохочують­ 1 матеріаль­

ті.%ки

Тракторні

господар­

ні партком указав

визначаються

навантажувачів

дить

і

тично

реможцІ, якІ ся морально

вироБЛІОва н о і

продукції

10,5

дове­

Система­

цюють В. І. Новl!{, 1\1. І. Ріг , В . А. Новаль, Г. П. Гордієнко. Нормодобувники ВДЯЧ­

розташованих

міськкому

рішен­

НИМИ

завдань.

траншеї

Рад народних

бюро

виконання

ним на допущені недо.1і­

депутатів,

мив присутніх з поста­

ки

дених

Щоден· підсум­

ІШ у КОРМОі!аготівлі і зо­

сільських

новою

заготівельниками. но підбиваються

кормо­

волоку­

одна

вання, пові.%НО

Секретар партко м У т. llасюк В. Г. ознайо­

У приіінятому

соцІалІстич­ між

випуску

Гоголlв- ткалею

-

ців І

ша, із п'яти греЙферних

виявилась

до цього часу в сінажу­

на території радгоспу.

і закла­

дях.

ючі

голови

сіна

требують

ціа.'1істи радгоспу, керу­

віддіяками,

ШИРИТЬСЯ не змагання

ткалІ

ської стрічкоткацької фабрики Галини Григорlвни СМИРНОВОї увінчався

ла

веденІ

високопродуктивної

Минулий понедІлок для

рІчного плану. За 5 міся-! стрІчки, на тисячу метрів

жнивах

тично

насе.1ення до заготіВіJі зеленої ысии на неугід­

неготовою

Десни.

зобов'я­

великою трудовою пере- на кожної зміни знімає з МОГОЮ достроковим за-j верстатів в середньому вершенням особистого по тисячі метрів

умов

роботу, окремі з них по­ де­

поблизу

На зелених

ство­

відповідних

данні сінажу, залучення

ремонту,

ДОСТРОКОВО

радгоспІ

700

рення

майже половина

в

за­

передової

товність техніки,

всього 5 сінних косарок із 10. Заскиртовано тільки 120 тонн сіна. До цього часу господар­

включена

виступив

РІЧНЕ ЗАВДАННЯ

3

1

строки

заготівлі

не

зборах

залися закласти тут ООО тонн сlнажу. Уже мають його БІльше тонн.

КОСОВlщі трав, заготови­ ти високоякісний корм

претензії за те, що досі сарок

Голові Прези­

створено

Нормодобувники

пу, так необхідно в два

ми. В роботу

сіноко­

НПРС,

дії Верховної Ради СРСР

товаришеві Л. І. Брежнє­ ву, а також ЦН Номпар­ С1\УПНИlК Голови ПрезидіІ тії України, Президії Вер. Верховної Ради СРСР, хавної Ради УРСР І Ра, чл€н Політбюро ЦН НОМ­ ді МінІстрІв реc.nубліки. партії України, Голова (РАТАУ). Президії Верховної Ради

збирання

врожаю. Ось чому, наго­ лосив

у

Юрова

відділку

праці всіх робітників на

включено

ЦН

СРСР,

секретарю

спеціальний механізований загін, який очолює головний Інженер І. А. Осьмак. Нині загін госпо­ дарює на Троєщинському

ли пред'явлені

сериозні

жнив

Імені

повільно заготовляв кор­

що

Міністрів

НА ПЕРІОД проведення зелених

цього н.едосить. Радгосп

виявилося,

Раді

Генеральному

працюють не на повну потужність.

для

ж

і

у багатьох господарствах сушильні установки

роботи. Головному інже­ неру т, Куцу Ю. О. бу­

все

дії Верховної Ради СРСр,

лі трав'яного борошна і січки. В той же час

по кормовиройницrву цього

УчаСНИIКИ зборІв зве­ ЛИЮі;М піднесенням прий­ няли листи Центральнаму І{омітетові НПРС, Прези­

радгоспу імені Кірова показують приклад ви­ сокопродуктивної роботи • Трудівники рад­ госпів імені Кірова, «Плосківський» першими в районі справилися з завданнями по заготів­

партком переВіряє хІд виконання рішення партзОоріВ виконанню

орденом

щини .

Г. М. Рижий та А. М. Суботовський

СЛОВО І ДІЛО

заготовити

НЬОДНіJпровська

громадських трудових ко­ леJктивів, присвячені юві­ леєвІ мІста і врученню йому на['ороди Батьк}в­

ЗАБЕЗПЕЧИМО ХУДОБІ СИТУ ЗИМІВЛЮ

радгоспу потрібно

бу­

«Знак Пошани» І пІд бурхливІ QІІЛески прикрі­ пив орден до прапора мі·е­

На

За планом сJlітківський»

культурному

дянських І організсщШ,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТІJ УКРАШи. МІСЬКОІ І РАИОННОJ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

лІпшенню технічного

І

дLВНИЦ'J1ві, І в зв'язку з 200-р!ччя.м з часу засну· вання, мі·сто нагороджено

2 17,2


стор.

.!

~

22 червня 1979 року

НОВІ!

ЖИТТЯ

ДБАТИ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ.. І ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІІ 19

чеРВН1І

Ц.

р. вІдбулась

чергова

'rршадцята сесІя мІської Ради народних дє;путат:в

шістнадцятого

скликання,

яка обговорила питання • Підвищення ефективності виробництва і якості про­ дукції в світлі сучасних вимог партії І уряду~.

Виконуючи

НПРС,

рішеНН1І

з'їзду

XXV

1

липневого

листопадового

жу меблів, господарчих

товарів,

елек­ снорення будtвництва

тротоварів, книг і спорттоварів,

очисних

споруд

промвузла,

І все ж на сьогодні торгівля не пов­ У доповіДі веЛИ'l\а увага приділена пи­ нІстю задовольняє потреби населення тання,м підвищення ефективності і якос­ міста. Нерівництво змішторгу мало ті продукціІ, Торік, зазначив доповідач, дбає про підвищення культури обслуго­ на промислових підприємствах розроб­ вування населення, дотримання правил лено 280 стандартів І впроваджено 246. торгівлі і санітарно - гігієнічних норм. У цьому році вже впроваджено 172 Неоперативність у роботі призвела до стандарти. Добре поставлена ця робота

(1978 р.) Пленумів ЦН НПРС. які чітко того, що нолектив змішторгу не справ­ на заводах - світлотехнІчному, порош­ визначили шляхи дальшого всебічного ляється з планами товарообороту з мІ­ ковоУ мета.'ІУРГ;Ї, торговельного машино­ розвитку

всіх

галузей

народного

госпо­

дарства, сказав голова виконкому

кої Ради народних депутатів

М. К. Фе­

сик, колєнтиви пІдприємств і організа­ цій міста добились певних успіхів у ви­ нон анні планів п' яти Мlісяців нинішнього року. Поліпшилась якість продунції, ~e­ що зросла прОДУНТИ1~НіСfЬ праці порlВ­ няно з відповідним періодом минулого року. Так, виробництво промисловоІ

продукції зросло на

6,2 процента, обсяг 7 процентІв а продуктивність праці зросла на 5.4

її реалізації збlльшИ13СЯ на процента.

В авангарді соц!аЛіСТИЧНОГО змагання йдуть І.'олективи заводів 'tОI?,говельного машинобудування, ПОРОШКОВ?l MeTa~yp­

гії імені 60-річчя РаДЯНСЬКОl УкраІНИ, деревообробний комБІнат, фабрика верх­ нього

дитячого

сяця

місь­

трнкотажу,

Однак, на окремих підприємствах не­ використовуються резер.з:-l ро­ сту продуктивностІ прац! і підвищення ефеНТИВНОСТі виробництва, допускаються достатньо

в

місяць.

Дальшого роз витну набирає у м!стІ

78

громадське харчування.

t

підприємств

будування, пластмас. ОкремІ ж піДпри­ ємства розробляють Іх, аіlе не домага­ ються впровадження. На заводі нестан-

гу реалізації продукціІ не справились заводобудівний комбінат, ремонтно--ме­

ханічний, шиноремонтний заводи. Не все гаразд з випуском товарів на­ родного споживання. Ми не домоглись виконання завдання по їх випуску, вста­

новленого обкомом Номпартії Укр~їни і обласною Радою народних депутатів. Не виконали планів по виробницТву то­ варів народного споживання за п'ять мІ­ сяців світлотехнічний завод, заводи -

UIластмас,

ремонтно-механічний.

Так

і

не налагодили випуск цих товарІв заво­ добудівний комбінат, досл!дно-експери­ ментальний завод. Надто малу їх кіль­ ність випускають заводи порошнової ме­ талургії, ремонтно - механічний, шино­ ре~IОНТНИЙ.

Не виконуються завдання по

жавн1'ІЙ

танож

встановленІ

атестації продукції

Знак якості.

слуховувалось

на дер­

Неодноразово за­

питання

про

дотримання

планової дисципліни окремими керівни­ нами підприємств. Прикро, що ними до­ сі не зроблено належних висновків. Окремо слід І. упинитися на роботі ви­ робничого деревоОбробного об'єднання (директор тов. Начан А. П.). Хоч план по реа.'ІізаціІ продукції цим колективом виконаний, проте з планом по випуску продукцїі, виробництву меблів, по росту продуктивності праці підприємство не справилось. Об'єднанню було доведено завдання на ріК по виробництву товарів

народного споживання в сумі

50

тисяч

І-;арбованців, яке в зв'язку з невиконан­ ням

державного

плану

теж

не

викону­

ється. До того ж тут не атестовано жод­ ного виробу на державний Знак яко­ сті.

Невтішні також справи І в будіВНИ­ цтві. За минулі п'ять місяців цього РОКУ план будівельно - монтажних робіт по ген підряду виконаний на 84.4 процента, у

тому

числі

власними

проценти. Із зацій з планом не справились

83

СИ.'1ами

-

на

1О будівельних органі­ будівельного монтажу 3. Це заводобудівний

номбінат (81,3 процента), ПМН-15 (56 проц.) і БМУ-35 (60.5 проц.). Здані в

незадовільну

об'єктах

організацію праці

громадсьного харчування на 4130 по­ садкових місць обслуговують зараз ТРУ­ дяших. Порівняно з відповідним періо­ дом

минуло'го

року

за п'ять МіСЯцІв

то­

варооборот в них зріс на 1,6 процента, але план п'яти місяців не виконаний. Окремі підприємства порушують сані­ тарні норми утримання приміщень, об­ ладнання, інвентаря. Нам і надалі слІд

дбати про розщирення ємств

громадського

Нолективами план

надання

мережі

пІдпри­ що на деревообробному комбінаті

харчування.

побутових

послуг

підприємств

населенню

викона­

ний на 103.5 процента. Обсяг побутових послуг порівняно з відповідним періо­ дом минулого року зріс на 13 процен­ тів. Разом з цим із 20 запланованих ви­ дів ПОСЛУГ план по реалІзації невикона­ ний по 5 (ремонту взуття, швейних ви­

част­ на продукціІ вищої категорії я,ності зро,с­

ла з

46,8

27,7 процента в МИНУЛО:liУ рОц! до процента в поточному. На фабриці

верхнього

дитячого

-

тринотажу

з

процента збільшили ви.пуск такої продукції до 39.1 процента. По місту за

33,5

чотири

мі,сяЦі

цього

року

випуск

про­

належного контролю

за дотриманням ви­

робничої і трудової дисципліни окреми­ ми прац!вниками, якістю вироблюваної продукції.

Виходячи з вимог сучасного життя, ми і надалі повинні домагатись підви­ щення ефентивності виробництва, боро­ тись

з

непродуктивними

витратами,

зменшувати частну ручної праці, ваджувати

Досвід зує,

що

тованих

нову

впро­

техніку.

передових

підприємств

впровадження

технічно

норм трудових затрат

пока­

обгрун­

в поєднан­

ні з удосконаленням організації і опла­ ти праці, з посиленням матерІального 1 морального стимулювання робіТfiIlК;,В забезпечує більш високі темпи зростан­ ня продуктивності праці, дозволяє кра­ ще

використовувати

ності, пуску

виробничі

скорочувати строки нової продукціУ.

поліпшенню

за

вини й матеріалів,

освоєння

витрача нням

сиро­

палива, трудових ре­

сурсів.

За минулі тт';пь місяців допустили пе­ ревитрати

П~I1РОДНОГО

газу

заводи

-

світлотехнічний, порошково! мета"ур­ гН, торговельного машинобудування, де­ ревообробний комбінат. Перевитрати електроенергіІ допускають комбінат гро­ мадського харчування, З:liішторг. Нам потрібно також економно витра­ чати воду. Зараз будується Деснян:ький водс,провіД. Строки його введення зрива­ ються

тів

через

несвоєчасне

буд!ве.'lbНИ~Ш щоб

рошкової

металургії

ПІ\:Іl{-15 но

здали

доклали в

освоєння

організаціями.

до~югтися,

З;JМОВНИК

всіх

і

-

охорони

ре-10В}fща,

нритикує

простоїв обладнання, створювати необ­ хіДНі умови дЛЯ ВИСОКОПРОДУКТІШНОЇ праці робітників, їх відпочинку. Слід підвищити відпоВідальність всіх керівникІв

підпри~мств

і

органІзацій,

служб, відділів міськвиконкому за орга. нізаЦіЮ своєчасного виконання планів і соціалістичних зобов'язань четвертого року і п'ятирічкИ в цілому. Виступаю'!» в обговоренні доповіді, директор

заводу

торговельного

машино­

будування, депутат І. Г. Агапов СКdзав,

зріс на

Лише

12,6

процента при завданні

понад план

на суму

1900

досягнуто

вироблено

8.3.

продукції

p€a-

105,9 -

праЦі

нІ!.

Випуск виробів поліпшеноУ Я'l<остl, 3 індексом «Н І> і почесним n' ятиrкуtни­ ком становить 39,2 процента від загал.­ ного обсягу виробництва. Ми домагае.

108.

1\10СЬ цього

тання

за рахунок повного ВИНОРИС.

д:ючих виробничих

потужностей,

використовувати

сировину,

матеріали,

ножну хвилину робочого часу, зала у своєму виступі начальнин

сна.­ відді­

лу світлотехнічного заводу депутат Р. І. КнрlЙ.

-

Адміністрація

заводу

надав

велиного значення танож технічному пе. реозброєнню і реконструкЦії підприєм. ства.

За

останнІ

струкція

роки

дільниці

проведена

рекон.

кольорового

фарбу_

вання, обладнано дільницю складання виробів культпобуту, розширена діl1ЬНИ­

ця пластмас,

введена в дію

дільниця

гальванопокриття. На ПідпрИЄМСТВі 8 j lPO-

ваджено

комплексну

систему

ня якістю продvкції,

п:дприємст·ва.

Питома

державним Знаком

діє

упранлін­

64 стандарти

вага

вироБІв

із

якості в обся~! ея·

РОб.'1юваної продукції процента, значно ти від бра,ку.

торік склада.'!а. знизились втра­

55,2

Розповідаючи про роботу постійно'! номісіУ по промисловості. транспорту і

зв'язну міської Ради народних депута. тів, її голова директор дослідно-експ,­

риментального заводу,

депутат

П, О.

Халецький відзначив, що на засІданнях неодноразово обговорювались питання роботи окремих підприємств, піддава­ лась нритиці робота пасажирсыін'оo

транспорту

автопідприємства

09034, і

за продуктивності праці, яка зросла за цей

час на та

за

15

процентів проти

10,7

прщен­

планом.

Ми надаємо велиного значення еконо­ мії і бережливостІ матеріальних ресур· сів. За минулі роки п'ятирічки заощади­ ли матеріальних ресурсів на два мільйо­ ни карбованців. Виконуємо танож план по прибутках. Вважаємо, що . ОСНrJВОЮ зростання промислового виробництва є технічний прогрес. Тому велику yr,ary приділяємо питанням реконструкції, впровадження новоХ техніЮі, заходів по науковій організації праці.

Великий

вклад

у

технічне

вдоскона­

п'яТИРічни

по­

необхід­

на

навколишньог,)

се­

піДПРИЄ:liства.

які

допускають забруднення атмосферного повітря, наголошує на необхіДНО·СТі при-

205

раціоналізаторських про­

позицій ;:{али можливість заводу зе'{оно­ МИТlI 600 тисяч карбованціВ. Це 'сприя­ ло зб:льшенню ВІІПУ~КУ това рів на род· ного

споживання,

скороченню

долі

руч·

ної праці. Зараз завод випускає :34.5 процента ПРО-1укціУ від зага.'1ЬНОГО П об­ сягуз державнWIi 3HaKO~I якості. В' язальниця фабр,rки верхнього дитя· чого трикотажу, депутат Л. М. РУНОВ8. підкреслила,

ди

народних

депутатів.

ВlдзначаЛОСil,

що у цій справі немало зроблено, У тисяч карбованців. Цього четвертому кварталі цього рону буде рахунок підвfТЩ е н н Я здана в експлуатацію АТС на 5 тисяч

Слід

заВОJ

ниЙ для нашого міста об'єкт. Доповідач донладно зупиняється питаннях

прогулів,

лення виробничих прсцесів вносять ра­ ц!оналізатори. Впроваджені за три роки

Підряднин­ так

кадрів,

кош·

зусиль І своєчас­

експлуатацію

П.1ИННОСті

що

колектив

пIДЩJИє\\ства

номерІв, що значно полІпшить телефоНі­ зацію у місті. Прикро, що будівельники

порушували

положення

енсплуатацію

житла

про

здачу

здавали

-

в

його

без телефОНізаціУ. Старший інженер виробничого вІддІлу райпобутномбінату, депутат В, А. Ше­ вель зупинилась у своєму виступі на пи­

танні дальшого підвищення яко ст! по­ слуг і культури обслуговуванн!! насе­

лення, підвищення ефентивносТі вироб­ ництва, зближення рівня обслуговуваlJ" ня сільських і міських ТРУДіВНИК!В. ПО" ряд З позитивними показниками праці, сказала .вона, у нас нерІдкі випадки ПО" рушення

строків винонання замовлень, низька їх якість. Інколи трапляються випадки і зневажливого ставлення на­ ших працівників до замовників. Не на рівні працюють комплексно-приймальні пункти на заводах пластмас, ПОРОШНОВОЇ металургН, бажає бути кращою якість

роботи пункту хімчистни одягу. Щоб вир!шити ці питання, необхідно більше турбуватися про зміцнення мате-. ріально - технічної бази побуткомбlнату, побудувати запланований будинок ПОбу" ту на І 02 робочих місця, що ДОЗZО.'ІИТЬ зна чно розширити сферу побутового об­ С.1УГОВУВЮIНЯ населення міста.

В обговореННі доповіді

чере:!

інженер

танож ВЗJlЛИ

участь

головний

заводу

nлает­

ничого Качан,

деревообробного об'єднання А, п.

мас Г, М, Rlвокурцев, директор

погано

виро!§­

На сесії виступив з промовою

зав!­

дуючий промислово - транспортним 1!ІіД­ ділом міськкому партіУ, депутат А, ,'18дишевський,

n.

r

У РОБОТі сесії взяв участь нзчальник обласного УПРгJ1злlння місцевої промис"

громад­

ського харчування і побутового обслуго· вування населення. За минулі три роки п'ятирlчни приріст торговельної мережі снладає 632 квадратних метри. Зокре­ ма зросли площі ДЛЯ продажу бакалli\­ них товарів, о!Ючів, фРУНТіВ, кондитер­ сьних виробів, безалногольних напоїв. Зросла Кількість магазинів для прода-

продуктивноСті

на

районного вузла зв'язну. За пропозицією що за три роки і п'ять місяців де~ятої комісії ці питання танож обговорюва­ ви­ п'ятирічки обсяг виробництва продукцlУ лись на засІданні винонкому міської p~­

всемірну економію і зниження ма1ер1а­ лоМісткос'Гі продукціІ. Ефективне ве­ дення господа рства неможливе без ре­ контролю

допус.кати

У місті проводиться певна робота по торгівлі,

винонаний

потуж_

Щоб досягти нращих nоказнинів пра­ цІ, п;двищити ефективн:сть виробницт­ ва, слід рішуче здійснювати курс на

тельного

досвід передових підприємств країни, зО­ крема до,свід .'Іьвів·ян. Необхідно вико­ ристовува ти всі можливості для досяг­ нення найвищої продуктивності праці, боротися з втрата~ш робочого часу, не

винорисrовується робоча сила, допусна­ ються непродуктивнІ витрати, брак у роботі, повільно підвищується ефектив­ ність праці. зокрема, виробіток на одно­ го робітника. розвитку

процента,

тисячі. План

393

/з сесії .міської Ради народних депутатів

експлуатацію об'єкти мають велину };ількість недоробок, які до того ж по­

вільно усуваються. На

ВИРОбі'в при плані

лlзацП продукції

механізацП і модернізаціУ обладнання, швидко·го освоєння нової техніки, ПостіЙно дбаємо про розшире.нnя f оновлення асортименту продунціУ, УДОС· коналення техноло,гії обробки окремих дартного номунального обладнання Із деталей 1 вузлів виробів, Допомагають розроблених у минулому роЦі 26 стан­ нам в цьому раціоналізатори фабрики. дартів впроваджено всього 7. На хлібо­ Економічний ефект від впровадження заводі із 22 12. їх пропозицій складає цього рону 4,6 Торік на пІдприємствах мІста вкпус­ тисячі карбованфВ. Добре зарено:менду­ налося 85 ВИРОбі,в із державним Зна,ком вали себе індивідуальне і бригадне зма.· якості. Зараз випускається 123. Із 17 гання. підприємств 8 випускають продукцію Підвmцувати ефективнІсть виробни, Із Зна'!\ом якості. Приємно відзначиТІІ, цтва значить найбільш раціонально

зриви виконання державних планІв по дукціІ з державнИІМ Знаком ІІності в за­ найважливІших показнинах. Так, за ми­ гальному обсязі промислової продукціі нулІ п'ять місяців по виробництву про­ робіВ, індпошиву взуття, ремонту трико­ складає 1,в,7 процента на суму 9.918 дукції і продунтивності праці не вико­ тажу, меблів). Це свІдчить про те, що тисяч карбованців. Це невисокий показ­ нали планів шиноремонтний завод, світ­ нерівництво ПОбутноМбінату не здійснює ник. Потрібно і надаЛі впроваджува ти лотехнічний, заводобудівний ~омбінат,

виробниче деревообробне об єднання, дослідно-експериментальний завод буді­ ві.'ІЬНИХ конструкцій. З планом по обся­

з честю може доповісти про ДОСТРОНО'В8 винонаіННЯ піврічного завдання по IТi~ вище,нню ефектИ/вност! 1 Я1l0сті продУ1И­ ціУ. За п'ять минулих місяц:.в цього року вИ/пущено 409 тисяч штук трикотажних

ловості А, К. Кондратенко,

По обговореному питанню сесІя прий" Одеська область. СпдіЮ/l/КU "адгПСI1У ~ВIІі'пдЯНСЬКllЙ» 6mі'яза.11ІСЬ одержати 1'1 H1IНilllii"O.lolЦ РОЦІ ПО 60 центнерів гектарі". продати їх дериаві 6,IUЗЬКО 3 ТlIСЯЧ ТОНН. Н а ~Hi.нK1!: роботи в саду радгоспу ~ВuгодянськuЙ».

Фото І. Павленка.

БіАЯЇt'iського рпr/пнц ~nфруКТів з кожного 3 584

(Фотохроніка РАТАУ).

няла відповідне рІшення.

Сесія розглянула також організацІйне питання

-

затвердила

го народного суду тов.

головою

мlс.ко­

Панченка Олек­

сІя Івановича, Обраного 3 червня 1979 року,

на

ен(іорах


НОВЕ

НЕЗГАСИМИЙ ПОДВИГ БроварськІй шкалі.N2 6

вим

ДО 8О-РІЧЧЯ ЛКСМУ

ники

з

серед­ велика

раку

третьаклас­

учителями

В.

О.

СYlJIРУНЧУ'К, М. А. Циган­

:кавою

та

старшою

піо­

пІлля бу ла звІльнене вІд ба1!Д Зе.'1еного, які мали

гинули

велику

походу.

кількІсну

перева­

гу. Вароги вирішили зно­ :нерважа,таю Л. М. Зозу­ ву захопити села. ЛЯК здійснили поїздку в Незважаючи на муж­ ТрИПІЛля. Ознайомлення З па- НіСть і гераїзм, барці за Рад не змог ли !М'!'/тними мІсцями села владу почалося з відвідання іс­ '!аричнога музею. Затаму­ вавши

подих,

'tретьокласники

слухали

розпавідь

екскурсава;:щ про Три­ пільський похІд а;щн з героїчних епІзодів бо­ ратьби за Радянську BJlaду на Україні в роки гро­ :мадянської війни. у червні 1919 раку за рІшенням НиУвськога !Міськкаму НП(б)У на при­ душення

nуркульська-на­

цlаналістичних банд Зеле­ !Нага

виступили

війська:

радянськ!

перший

Шуляв-

ного

чиною

натиску

13

залишили

пере ва­

кІй

кручі.

го були у липнІ

на

дніпровсь­

Банди

Зелена­

повністю разбнті року.

1919

ся

На честь мужніх бор­ цІв за Радянську владу - ровесників Норчагіна,

ек!пажу

«Генерал

на

чо­

лІ з капітаном Є. А.

Во­

В.

М.

ва,

на

яному

стихає тут

п' Jlтик утииком ПродукціІ п'!'/тмх ви­ дІв ЛітківськоІ фабрики художніх виробіВ імені

присвоє­

хороше

ми.~сіль~чаш}}

почав

виготовлення

новаго самохідного навантажувача

промислової

П ЕА-І,О

партії

«Карnа­

МашШ/у

розробили

заводські конструктори.

Ті

про­

дуктивність по всіх видах робіт у середньому збільще­ но в 2,5 раза, а на навантаженні деяких видів сіЛI>­ ськогосnодарських вантажів силосу і сінажу в 3-4 рази. його вантажопідйомність - 1 ТЙ/іна. Поліпшено умови роботи тракториста: ряджен(') шумоі віброnоглинаючцми аручно розташовано важелі уnраliління.

кабіну оn(')­ матеріалами,

Фато В. Мнrовнча.

девІзом

«Від

ВЛНСМ

пІд

ударними темпа..

миl.

фаБРИКа

ви-

3

почесним

п' ЯТИНУТНИКОМ

вироби

пускатиме

(ФотохронІка РАТАУ).

ВИДіВ.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

місце

має право майно і по заповІту померлого. по праву спад­ відмовитись від спадщини дер­ протягом 6 мІсяцІв з дня меРЛQГО да другої осаби нування переходить її відкриття. При цьому або осіб його спадко­ жаві. ПІд спадкуванням розу­ міється перехід майна по­

позбавлен!

П,

то

-

ємців в установленому При спадкуванн! по за­ пер­ законам порядку. Як пр;:t­ кону спадкоємцями !lИЛО, все майна громадя­ шої черги в рівних части­ діти, в нина є спадковим. .Цо нах вважаються спадноємцlв переходять, тому числі й усиновлені. у першу чергу, належні Це стасується також ди­

права особисто! власності тини, ЯКсІ народилась піс­ смерті спадкодавця. на об'єкти, передбаченІ ля ст. 13 Нонституц!ї урср, Онуни і правнуни є спад­ ~06Ta на трудов! доходи І коємцями по закону в за(')щвдження, житловий тому разі, ян що на час

будинок. предмети до­ машньаго вжитку, грашl, оБJIlгац!ї 3-процентної позики, пай у житлово­ будівельному каоперативl.

Не щину

переходять права

на

у

спад­

участь

у

}{о(')перативній організації, на одержання аліментів,

пенсії, допомоги альному

по саці­

страхуванню.

відкриття

І

для

спортивнаго

І

спадщини

не

він павинен подати заяву про відмову на каристь

одного користь

у

держави,

юридичній

побачити і біля іншого будинну заводу пласт­ мас по вул. Гагаріна, 11. Нрім зіпсованого. гімна­

спрамоглися до­

вести справу до кінця. Помалу цей сдитячий майданчик!> забудову­ ється гаражами І погре­

стичного

бами.

снаряда

тут

для

до­

нічого

не­

заливати

що

динку гарІна.

наток.

меШНі:іЮТЬ

у

бу­

.N2 5

па вулиці Га­ Біля цього. будин-

ку хороший сквер, однак

територія не була сплано­ вана для дитячого май­ данчика. До речі, він єдиний в усьому ЖЕНу, де немає місця для споруд­ ження спортивного май­

Хороший задум був у будиннового номітету бу­ динну М 5 з вулиц! Ма­ рії Лагунової. Тут зроби­ ли напітальний ремонт пристосованого приміщен­ ня у дворі, але до нінця не довели, не зробили опалення. Дитячий май­ дан чин

не

ний,

відповідає

не

М

49

по вулицІ Наролен­

на, М. Лагуново! ММ 18 1 19, Нlрова .No З6 і 36-а

відремонтова­

типо-

Радісна

за

та

д!тей,

як1

lІІешнають у будинках 300 І 300-а по вулиці Ниївсь­ кіЙ. Дитячий майданчик тут

обгороджений,

в

яс­

нраві кольори пофарбо­ вані грибочки, гІрки, гой­ далки,

турнини.

А поруч, на цій же ву­ лиці, розташовані будин­ ни заводу ПОРОШНОВОї ме­ талургії, ММ

302, 304,

302-а. Іхн1й дитячий май­ данчик занедбаний, хоч розташований він В чудо­ вому місці, крислатими кронами

зІмкнулися

над

ним нлени. Тут можна зробити цІле гімнастичне містечко.

Хороше м!сце для спо­ рудження

спортивн о г О

майданчика мінрорайону є і на подв!р'ї будинкІв

310, 31 О-а, 312

па вули­ цях НиУвсьн1й, Норолен­ на, 67. Гірки, пІсочницІ. гойдалки, волейбольний майданчик розташоване

на

все, що подвір'ї

цих будиннІв, зіпсоване. Под!бна картина І біля будинків

59, 61,

61-а,

63.

Г. Ф.

Тобlлно,

завезені

гойдалки і турники. Якщо В член!в будинкового ка, мітету вистачить Ініціати­ ви І запалу, тут буде об. ладнаний чудовий дитя­ чий майданчик, адже для цього є вс! можливості. Результати рейду свід­ чать, щО ЖЕН .N'9 1 не надає належноІ уваги ви­ ховній роботі серед дітей за мІсцем їх проживання, ! зовсІм не падбав про підготовку дитячих та.

Залишається що

додати,

незважаючи

на

заводів шинаремонтного, ремонтно механічнаго, порошновоІ металургlI не виконують рІшення ви­

-

r

кою(ому Браварс ь к о мlcьної Ради народних де­

путатІв від

с!чня

8

Треба

яномога швидше

виправити ки,

вназанl

адже

до

прийшли канікули.

В.

Рейдова брига Д а: Іванов, голова гру­

пи

народного.

контро­

лю /НЕН-І; '!Ук,

В.

секретар

номсомолу

пластмас,

з а в о д у

член

спортномІтету,

гри

з

м'ячем, напівзруйнаваний дитячий майданчин все це свідчить, що тут не­ має гаспадаря. Не зрозу-

-

м!сьно,

го штабу НП; В. Чиж, представник

для

Бабів­

комітету

баснетболЬНі

придатне

недолі­

шкалярів

поле,

не

1979

рону сПро .захади по комплексному благоу, строю, озелененню і зов­ нішньому оформленню БроварІв •.

щити,

зовсІм

нага­

дування ЖЕНу, керівнини

ПерекошенІ м'яне

спар­

ТИВНИХ майданчиків до лі,

рєв,

міського

ГО,'10ва

ПОбутоваУ

ЖЕН-1:

комІс!!

при

Н.І1амалlй,

кореспондент життя

В. Звє­ житлово­

«Нового

•.

НАЗИВАЄМО АДРЕСИ ДОСВІДУ

спадкування

тобто

на

випад­

па

запа­

разпор!'/джен·

громадянина

майно

Сервіс длв особистих господарств

практицІ

випадок

в живих то­ Це розпарядження ГО із родичІв. яний був би пає в силу т!льки

залишилось

на

громад­

трапляються

віту, ням

використову­

арганізац1У.

часто ни

не

із спадкоємців по

закону чи ло заповІту,

ської

ся у цьому будинну, за­ валює подвір'я тарою. А поруч-будинок .No 6. Тут теж пачали було рабити майданчик,

данчика.

СПАДКУВАННЯ ПО ЗАКОНУ ТА ЗАПОВІТУ

є,

Як же подбаJtВ про дозвlлля дітей, JlJtI відпочи­ вають вдома чи повернулися 3 пІонерського табору в житлово - експлуатаційній коиторl МІ?

так і не

ти,

Вlднииl

щО

юrься, бо недороблен! або зІпсован!? Подібну картину поба.; чили ми і б!ля будинк!в

не

данчик будинку .N2 3 па вулиці 50 роніВ ВЛНСМ. Тан само шукають міс­ ця в сусідів для гри д!­

60-Рlччя

к(;\мсомольськими

Ті,

дом!на. Є

Завод пластмас почав бу­ ло обладнувати спортив­ ний майданчик, та так і не спромігся довести ро­ боту до нінця. Хлопчина, якого ми зу­ стріли на подвір'ї, звати МИКОЛІ\ОЮ. Він розповів, що дітям з їхнього будин­ ку ніде гратися, і вони ходять на дитячий май­

60-Рlччя

до

ЛНСМУ

восьми

На знімку: новий навантажувач <'{Карпатець>.

пр3.цюють

спортивних

якщо навіть

піонерськІ табори.

дитячий

взимку

сомолки Т. Гудзь і Т. Зна­ які

вечорами

має. І знову ж таки місця достатньо, навіть можна

Моделі одягу розробле­ н! ХУДОЖНИ1ками підприєм­ ства на чол! з 'МІ:ІЛОДИМ спецІалІстам О. Проко­ пенко. Першими Ух :;аду­ ми втілИли у вироби кам­ мено,

"'ЩЬ}}.

нових

майданчиків,

. Пlонерські сурми покJIИJ("JtВ тисячі школярів Броварщини в далекІ мандрн І походи, екскурсlі І туристичні подорож1. Гостинно в1дчиивJtВ дверІ

мітету. Подібну нартину можна

шнІльнят,

но державний Знак I1НОС­ ті. Це чОЛО'Вічі сарочки І жІночі блузки, оздоблені вишиванИ'ми вІзерунками в украУнському національ­ ному стилІ.

Івано - Франківська область. Колектив заводу <'{Коло­

Іванова

майданчика. Немає лише Ініціативи будинпового но­

з почесиим

Шевченка

будинку.

А.

стуніт

спорудження

Г.

ме­

під зеленою кроною дере­

ком­

сомоJIY.

Т.

ництво

Де пограТИСJl Миколці?

ньому

розповідає, що раніше. тут був примітивний дитячий майданчик, подвір'я не абгороджено І тому не­ давга діти т!шилися цим нуточном д.'1Я відпочинку. Тепер тут все зруйноване, зберігся лише один стіл

КИРИЧЕНКО, ветеран

и1ла позиція Інструкторі. фізкультури, яких У ЖЕКу два. Хіба мож. на вести мову про будів­

ПОВІДОМЛЯЄ РЕИДОВА

трьох меш-

цього

Двірник

ту пра Юних пасажирів.

ВЧJlтеJlЬ,

во­

дитячого.

На

гаражі

І нанц!в

лосевичем за щиру турбо­

у селі відкрито музей І споруджено пам'ятнин. Ось тут, на високій дніпровській кручі, на

що

перетворило­

в пустир.

талеві

теплахо~а

Гирич.

те,

зручна примостилися

помогу в організації по­ їздки в село ТрипІЛЛЯ, а та,каж

є

для

майданчика,

ського комітету 1-З-іх роз­ класів О. І. Берез! за до­

колодязі,

стрілювали

цього

Ще гіршиЙ вигляд має

r

кидали

на

спортивних

подвір'я будинку N9 5 па вул. 50 років ВЛНСМ. Місце, яке будівельники

комуністами,

та навічно в па.м'ят1 їх залишиться незабутнІй день прийому у піанери. жаючих сил ворога. Жар­ Педзгогlчний калектив СТока разправилися бан­ школи висловлює либаку дити над комсомальцями вдячніеть rоловl батьків­ І комунlста,ми. ух живнми утримати

сміху

та

вому проекту. Немає спортивного. майданчика і біля будинку ом З по вулиЦі Гагар!на. Непода­ лін дитячого майданчика розмістився пуннт прийо­ му снлопасуду. І черга сокупувала. вс1 лави 1 дитячі гойдални. Відсутній танож дитя­ чий майданчик БІля бу­ динку ШРЗ на вул. Гага­ ріна, 2. Незважаючи на те, ща місця для цього досить, будинковий комІ­ тет не подбав про те, де гратися дітям. Овочевий

3 стор.

ни занедбан!, на жоднаму та інших. Тільки на пад, з них немає пісну. Зруй­ вір'ї будинку .N'9 2 по ву. новані гайдалки, рnзхи­ лицІ Сєдова, де головою танІ турнини і ржаві небудинкового номітету магазин, що розташувавпофарбовані гірки мають ~__________________________________________ жалюгідний вигляд.

НепомІтно пролетять роки навчання у шкалі. П!анери стануть комсо­

!

то

майданчиках І б!ля !нших будинн!в. І основною при­

Трипільського

мольцями

дитячого

дитячих

комсомольцІ

уча,сники

міста,

снлвдається враження, що

ський рабlТНИЧИЙ загІн, священнІй, омитій кlX'в'Ю інтернаЦіональний баталь­ землі, жовтенятам мІСЬКОї увага придІляється 13иха­ йон, другий Ниївський СШ М 6 пов'язали піо­ БаННЮ уЧНів на револю­ nараульний полк. Актив­ нерські галстуки. П!онери Ційних, бойових 1 трудо_ ну уча,сть у ньому взяв дали урочисту нлятву на вих традиціях нашаго на­ загін київських комсо­ віРНіСТЬ БатькІвщинІ, раду. мольців. НаприкіНці черв­ справі НОмуністичноІ пар­ Перед закінченням нав­ ня 1919 року села Три- ТІї, за яку баролИlCЯ 1 за­ '1аль;нага

масивом

у будиннах 63 по вулиці Короленка, М 5 по вули­ ці МарlI ЛШ'УновоІ, N9 2 по ВУЛ. Гагаріиа, N9 З6 по вул. Юрова зовсім не­ має дітей. Не чути дзвін­

.

*

!2 червня 1979 року

ІЮЛИ дроходиш житло..

ТРИПІЛЬЦІВ 'у ~ій

ЖИТТ~

на

своє

смертІ.

всту­ після

спадкоємцем.

смерт! заповідача. Запо­ віт може бути складений спадна· ємцІв першої черги або одному, кІльком неприйняття ними спа;:х­ ЄМЦЯМ, стораНІІіМ особа1l', громадській ор­ щини. спаДI\ОЄМЦЯМИ в ріВ­ державІ, Заповідач має них частинах є брати. се­ ганІзації. стри, дІд. баба пом~рлого, права в!дмінити Заповіт а танож непрацездаТНі шляхом подачі заяви або. При відсутності спадко­

житлової площІ. наданаї особи, що запов!ту на перебували иа складанням ВИJ(ОНКОМОМ мІської (ра­ утриманнІ померлого НІ' іншу оеобу. йонної) Ради нарадних менше одного раку до депутатів. М. БАБИЧ, його смерті. Строк для 6 стаРQJиА державний Якщо немає спадноєм­ прийняття спадщини нотаріус 10-1 київсь­ ців і по закону, і по запо­ місяців з дня смерті спад­ кої нотаріальиоl КОН­ ВіТУ, або всі вони не кодавця. Спадкоємець по закону ТОРІ!· DРИЙНЯЛИ спадщини чи

сОбслуговування осаби- двадцять

поросят.

При­

району в достатку видІля,

стих господарств нолгаспнинів!> вантажна ма-

плід зберегли. Це І є наш оснавний резерв. за ра­

близьно десяти

шина

хунон

врожаю

-

з

таним

борту виїхала Зборівського па

написом

на

із воріт компленсу

виращуванню

свинини

яного

ми

заДDВОЛЬ­

тваринах.

маги

помітн!.

часом

значно

господарств. - Вивчаючи попит калгоспнинів на нашу продукц!ю, розповідає нерівник Зборівського між-

населенню областІ понад 58 тисяч поросят, на 19 тисяч більше, ніж мину лого рону. Трудівникам села реалізовано майже

П.

й.

свино-

півмільйона курчат,

Ногас.

ла телят.

чима­

- ми відповідно розширюємо виробництво. ТоріК,

Нраще стали забезпечу­ ватис.ь особистІ госпо­

напринлад,

дарства

номатку

на

кожну

сви-

о.!tержали

по

і

кормами.

калгоспникам

і

Результати

буря,

такої допа­ Останнім зросли

зу­

стрічн! занупни Сільсько­ гасподарської продукиіІ від населення. З початку

нинІшнього року державі

продано понад 43 тисячі ГО.'1ів моладняка великої рогатої худоби на 4 тисячі більше минулорІч, нога.

В. КОЛОДРУБСЬКИй, кор.

РАТАУ,

Тан,

Шумськоro

сіно,

процентІв

кормавих

нів.

З початну нинішнього ропу номпленси та спеці а­ лізовані свиновіДГО,IJівель. ні господарства продали

господарського.

солома

няємо потреби населення Зборівського. райану в

в села району. На замавлення трудівників полів і ферм вана доставить молоднян для їх особистих

номпленсу

ються

'rернопlльська обл •.


4 стор.

*

22 червня 1979 року

'НОВЕ

ЖИТ1'Я

зо червня о

годині на старому ринку м. БРОJilарів

7

ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ ЯРМАРОК по ПРQд.ажу ПРОМИСЛОВИХ і продоволь­ чих товарів, присвячений Міжнародному року

.

дитини.

у ярмарку вІзьмуть участь

ПІдприєм­

ства торгівлі і громадського харчування.

Запрошуємо відвідати ярмарок.

ПравлІння раЙСПОЖJttlспіJlКН.

1_________________________________________ --___ ІНФОРМАЦІЯ БЮРО ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ТА ІНФОРМАЦН НАСЕЛЕННЯ

Вже стало доброю традицією бровар­ ських кооператорів влаштовувати вечір­

На підприємства, будови

ні і ранкові суботні ярмарки у великих

та Бровари та

селах району_ Останній і найбагатолюд­ ніший з них відбувся на новому ринку, що на житловому масиві промвузла.

Від самого ранку й аж до обlдньоІ по­ ри пожвавлено йшла торгівля добротним одягом,

модельним

жем, тканинами,

взуттям,

Tp~KOTa­

господарчими

стійну роботу потрібні робіТІІІПИ та иостей:

коли

підрахували

виручку,

то

На фото: вгорІ ту

громадського

міського

харчування,

споживчого

сІв

1

НЕБЕЗПЕЧНІ КОМАХИ

Надонучливих нровосо- двонрилих комах

комарІв, гедзів, мошон ледве видимих мокреців люди влучно назвали .гнусом,>. Через НЬОГО

нестерпним стає

перебу-

вання у лісі, в полі. Особливо страждають від

нього

геологи,

лІсоруби,

працl9НИКИ сільсьного господарства. :Кровососи майже вдвоє знижують продунтивність праці. Дуже непокоїть гнус дітей. Щоб якось захиститись від цих паразитів, люди навіть в жарку погоду змуureні одягати товстий одяг, закривати обличчя, кутати шию, ГО.'lову. Серйозної шкоди завдають кровососні

комахи

і

тва-

но враховувати танож І те, що малярійні комарі віднладають яйця на поверхні води, інші на вологому грунтІ поблизу води. Тому СI,різь, де є дІжки з водою, необхідно щільно Іх занривати, пе­ ріодично проводити де­ зинфенціЮ у погребах. са­

у

ти;

lи~енери різиих спецІальиостей: старшt Ін~енеРIl

вІддІлів охорони праці, лабораторій, науковоІ ерга.. нізаціІ працІ, Інженери-конструктори, інженери-хі­ міки, інженери-економісти, Інженер по техніцІ без­ пеки, Інженери-конструктори машинобудування, Ін­ женери-технологи маши;нобудування, інженери вИ­ робничо-технічних віддіЛіВ; робітвики різних спеціальностей: апаратники, ав­ томайстри. бульдозеристи, воді! автомоБІлів І авто­ наван-rажувачів, водії автомоБІлів «НрАЗ,>, вулка­ нІзаторники. гладильниці білизни, дорожНІ роБІтни­ ни, контролери ВТН, клейовари, кранlР>ники 1 учні кранівнинів електромостових кранів, лаборанти,

-

ціальними емульсіями трапляючи

масляними 1 гнус, по­ у Т ани й

Весело проводять

малярії,

туляремії,

ськоl ку

гідротехнічних

за­

ють неоднакові життєві цикли, рІзні місця їх по-

нровососних комах дітей, що виїжджають у піонер-

ширення. Встановлено, Rлад, що самці

НА ЕКРАНАХ МІСТА КІНОТЕАТР .ПРОМЕТЕИ.-

Великий зал

15-00.17-00.19-10.21-00. 30 червня - 4 липня.

Втеча

(США).

Се·іНСИ

11-00, 13-00, 15-00, Людина в за- 17-00, 19-10. 21-00.

:nізн!Л масцІ (Англія). ееанси 11-00, 13-00, 15-00,

Малий зал. 22. Друга істина (Фран-

17-00, 19-10, 21-00. цlя). Сеанси 11-00, 1300, 25-27. ТермІновий 15-00, 17-00, 19-00, викли'к (<<Мосфільм!». Се- 21-00. r= ОО 23 24 П! озрюється 11 ОО 13 ОО 1 а-неи -, -,;),. д С 17-00, 19-10, 21-00. доктор Рот (НДР). еан28, 29. Нвартет Гвар- си 11-00. 13-00. 15-00, .......р (Одеська кіностудІя). 17-00,19-00,21-00. ",v Сеанси 11-00, 13-00, 25, 26. Золота лихоман-

~

водою

з

МИЛОМ.

Тим. хто працює у лісІ, в полі бі.1Я берега чи річ­ ни,

може

ДОПОl'40ГТИ

хисний одяг: рочка

з

натільна со­

потовщеного

лотна.

одягнена

чайну.

На голову

кашнета

чи

за­

пІд

зви­

поверх

хустки.

гається накидка чи густої сіті.

по­

з

одя­

марлІ

Радгоспам і птахофаб­ ські чи оздоровчі табори. рикам району в найближ­ напри- людей. які перебувають у чий час слід звернути не п'ють полі. будиннах відпочин­ увагу на стан водоймищ.

ІСрові, цим займаються ку, можна БИКОРИСТОБУБа­ самки, причому в період ти бар'єрну обробку рос­ дозрівання яєць. Потріб- линності. Дерева, траву,

20-24.

теп.'lОЮ

де

з

фрезерувальники,

фанерники

Броварській мІській друкарні ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ДРУКАРІ. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Ни'ІВсьи!,

154.

ни­

Дирекція.

при­

роди.

Цікавою стріч

з

була

Броварському райпобуткомбінату НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

зу-

працівником

ДАІ

В. У. Шадловсь­

ким.

Він

учнями

прасувальниці у банна-пральний 150мбінат. фотографи. Звертатися на адресу: м. Бровари. вул. Ни­ увсьна, 146, побуткомбінат, відділ кадрів. АдмІнІстрація.

повторив з

правила

вулич­

ного руху, розповів, як

поводнтн себе на воді. Старанно готувалися піонери І школя-) І рі до огляду худож-\ ньоl самодіяльностІ.

ПересувнІй механізованій нолоні М 7 тресту еБроварисІльбуд'> НА ПОСТІПНУ РОБОТУ У м. БРОВАР АХ ПОТ Р І Б Н І:

l

І Прнзи за краще ",виконания

художніх

майстер, токар 5-6 розрядів, електрики розрядів, муляри, слюсарі по ремонту будівельних машин і механізмІв 4--6 розря­

номе­

4-6

рІв одержали В. Євті­ ф'єва, В. Хуторна, Л.

дів, мотористи

Сироїжко, Н. Вознюк, С. Скакун, І. Марчен­

ко

та

колектив

з

Г. ПОТАПЕНКО, ~ начальник табору. {

иа (США). Сеанси 11-00,17-00, 19-00,21-00.

23, 24. Терміновий виклик (<<Мосфільм!». Сеанси 11-00. 13-00. 1,j-OO, 17-00, 19-00, 21-00. 25-27. Поворот (<<МосФІльм!». Сеанси 11-00, 13-00, 15-00, 17-00, 19-00, 21-00. мІно» (США). Сеанси 28 червня - 1 липня. 11-00, 13-00, 15·00, Людина в залІЗНій масцІ 17-00, 19-00. 21-00. (АнглІя). Сеанси 11-00, КІНОТЕАТР 13-00, 15-00, 17-00, ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 19-00, 21-00. 20-22. ТрагедІя на 13-00, 15-00, 17-00, 19-00, 21-00. 27, 28. Ціну смертl запитай у мертвих (<<Таллінфільм!». Сеанси 11-00, 13-00, 15-00, 1700, 19-00, 21-00. 29, 30. Принцип еДо-

стадіонІ (ЮгославІя). СеО 15-00, анси 11·00, 13-0,

роБІтники бу.

- За пересувний характер робіт виплачуєть. ся надбавка у розмірі 20 процентів . Адміністрація.

танцювальний 1 дІвчаток

розрядІв,

4-6

дІвельних професій.

п'ятих класів.

Л. ВАСЮК, ентомолог санепідстан­ ції.

2-4

влаштуванню.

ми бу ла проведена бе­ сіда про охорону

T()J{apl.

формаціl населения иа адресу: м. Бровари, пром­ вузол, ремонтно-механіЧНИй завод, бюро по праце­

гваРДійс ь к о І'

мисливця,

маl!стра

Зsертатися у бюро по працевлаштуванню та Ів­

до

стрілецької дивізії. По- с бували діти 1 в будин­

лометрів, малярійнІ кома­ на вІдкриті частини тіла, рі до 20 кілометрів. так щоб не зачепити сли­ Оскільки виплід гнусу зові оболонни очей і рота. пов'язаниіі головним чп­ «Дета!> . наприклад. збері­ ном з водою, то основнІ гає захисні властивостІ зусилля повинні бути протягом 2-8 годин. Ре­

ходів. Дуже корисна в боротьбі з гнусом так зва­ на мала гідротехніка­ засипання мілних калюж. знищення заболоченостІ і непотрібної рослинності по берегах річок, озер, ставнів. Для захисту від укусІв

прогулянку

навчання,

транспортувальники,

розрядLв, шmфувальники; а також: БІБліотекар. вантажнини, друкарка І сек­ ретар-друкарка, художник-оформлювач, техНіК-КОК· структор машинобудування; учнІ роБІтникlв-відрядник!в.

лісу, на озеро, де до-) глядають за пам'ятни-) ком воїнам 200-1 Чер- ~ вонопрапорноl Двін- )

щуватися на веЛИl\і від­ ни випускаються у вигля­ станІ від місць виплод- дІ рідини, пасти, кремів, ження. Тан, мошки відлі­ одеколонів. Наносити Іх тають за 200 і більше кі­ потрібно тонким шаром

могою

на

коН'Вєйєрів,

трактори.сти,

змІстовно канікули У

1

Броварської середньої школи .N2 3. Вони хо­ дять

майстри виробничого

стрічкових

~iOHepCЬKOMY таборі «Росннка. школя р і'

бар'єр, гине. Личинок у воді знищують отрутохі­ мінатами. Ефентивними є індивІдуальнІ заходи за­ хисту. Ножному під силу -раях, щоб запобігти скуп- винористовувати відля­ ченню там комах. куючі речовини, що нази­ Гнус здатний перемі­ ваються репелентами. Во­

ряду вірусних інфекцій. ,:Крім того, гедзі можуть передавати сибірську язву, а мошки і мокреці онхоцериоз коней і велиної рогатої худоби. Боротьба з гнусом надI3вичайно складна адже різні види комах ма-

механіки.

таборі

ринництву. Але найне- спрямовані на корінне оз­ пелін-альфа діє протягом безпечнішим є те, що ко· доровлення території, чо­ 4-9 годин. Препарати махи переносять збудни- го можна досягти з допо­ потІм необхІдно змивати ків

шкільному

кущі навиоло населеного пункту обприскують спе­

маЙстри-будl.

бухгалтер, бухгалтери, еКОНОМі'СТИ, старші економіС­

Фото автора.

ПОСТ ЗДОРОВ'Я

бетонаМіШа.лок,

працівники 3 бухгamrерською 1 екоиомlчною ос­ вітою: заступники головного бухгалтера, старший

внизу­

товариства.

будівельних спецlаль­ механіки-будівельники,

рювальники;

А. :t\ОЗАК. прилавки комбіна­

-

мотористи

головні

вельники, формува.лЬНИ1Ки залІзобетонних конструк­ цій; електрини, електромонтери, електро- 1 газозв~

ста­

ло відомо, що продали товарів більш як на 50 тисяч карбованціВ. Найбільше вторгували працівники магазинів місь­ кого споживчого товариства, унІвермагу імені 50-річчя Великого Жовтня. Літків­ ського, Великодимерського та Налитян­ ського радгоспробкоопів.

спеціалісти

бетонники,

мул~ри,

и про­

тощо.

А

на по­

спеціалісти та робіт­

ники:

довольчими товарами, наПівфабрикатами страв

і організаціі міс­

Броварського'району

Спеціалізоване будівельно-монтажне управлJння .N9 55 тресту «Київводбуд. ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ТРИМІСЯЧНІ КУРСИ

ПО ПІДГОТОВЦІ МАШИНІСТІВ ЕКСКАВАТОРІВ На курси приймаються чоловІки віком 20 рокІ. І старше з освітою не нижче 8 класІв. звІльнені 'l

запас з лав РадянськоІ Армії, які вже мають спе.

цlальність тракториста, шофера, моториста. За період навчання виплачується стипендІя у розмІрІ 75 карбованців на Місяць. ІногороднІ Зl1безпечуються гуртожитком. ВступаЮЧl на курси пред'являють паспорт, довІдку про стан здоров'я, аlЙськовий квиток 1 трудову книжку. Початок занять

_

з

2 липня ц. р.

Звертатися на адресу: м. Бориспіль, вул. Зап\)! різька, 8, віддl,l кадрІв. АдмІністрація.

Адмінlcтрацl!l.

партійна

заводу а.,юмін!євих

І проф,~пlлкова

будівельних

оргаиlзацlІ

_

висловлю-

ють глибоке співчуття ГО.,ОВflОМУ енерг~тику пlдпрн.

Емства

В. г. Лаврусю З

Редактор

KOIICTPYKUin

приводу тяжкої

смерті "ого матері

втрати_

ЛАВРУСЬ

Є• Н • ФЕДЯи.

ДОМНИ СамііІлІвни.

~::~~c~~:~~~::::~~P=o-7:~:-I""" _ H~~i:~~-I ~ B~:~l~:::=:~-:E~~:c=::::~p~~~~1 Г~;;:;:=--! Советоа народнЬІХ депутатов' ((иевско!! области. "Іспевого радіомоменн. _ IІІц,д1лlа ОРОМНСЛО80СТІ. r а аторак. серед,.

-

255020,

-

Газета выодитT иа ~краинском IІзые..

aYJL Друк

• •

К,нТВСЬІІ8,

IIetT.

154.

високий. Обсяг

2

масово1

роБОl И.

фотокоресповдеВlІ

19·3·18: 19·4·&7.

-

О'.тннцю І

CYIlo-l7.

ПОЛОСИ формату А2 .

'..,..,.g~.:"....:-~~,.~.,.~....:--", ~~,-=-#,..c-..:--..:;to....:-w;a~';:--"~"W:-41/<","'Q~,., ~-I' .IP"~"".#l"o4""''''''#'':--# "'~~''''''''''''''I" ~"...:""'"...

\Шlекс 61964. Бровар~ькц друкаРНJI КиїВ<:ького облynравліНlНЯ "справах ВИillаВ1ІИДТВ. поліграфії j книжкової торгівлі, вуЛо КиІв~ьха.

154.

Зам.

33Bl-1l.32Q.

#98 1979