Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАРІТЕСЯІ

РІК

ВИДАННЯ Зt-'РІ .м

98 (3096)

ЧЕТВЕР

20 СЕРПНJІ р.

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОRНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ ДЕПУТАТШ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

и:ц (!) ~ [t (!t

[ffi®~OOOOJYJOO©tro ~®~~~~ОО

Т·РІУJ!Іі•вни.~и нашого

ЇХ

сто­

3 біЛЬ•

шується. Продовжrється СИJІосу.вання рі3нотрав'я та куку­ РУд3~. На ІПЛантацІях набирають соки буряки. Нагромадження

Пленуму ЦІ( І(П РС підкреслено:

;В:Іf'ООКІІІЙ по 3()()....,З5() ценrнер~в ІЗе.леноі М·З•СИ вцдає ІКОЖеІІ ге.ктар.

,в · Постанові

JJипневого

«ДОБИТИСЯ ЗНАЧНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦ­ ТВА ~СІХ ВИДІВ І(ОРМІВ - СІНА, СІН.АЖУ, СИЛОСУ ТРАВ ЯНt>ГО БОРОШНА, І(ОРЕНЕПЛОДІВ ДЛЯ ПОВНО: ГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬІ(ОГО ТВАРИННИЦТВА А ТАІ<ОЖ ХУДОБИ, ЯІ<А ПЕРЕБУ,ВА€ В ОСОБИСТІН ВЛАСНОСТІ І(ОЛГОСПНИЮВ І ПРАЦІВНИЮВ РАДГОС­ ПІВ. ТРЕБА РОЗШИРИТИ Р1ОБОТИ ПО ПОЛІПШЕННЮ ЛУ!( І ПАСОВИЩ, СТВОРИТИ ,ВИСОІ(ОПРОДУІ(ТИВНІ І<УЛЬТУРНІ ПАСОВИЩА. ЗБІЛЬШИТИ ПОСІВИ І(УЛЬ­ ТУР, БАГАТИХ НА .БІЛО!(, - ЛЮЦЕРНИ, І(ОНЮШИНИ, ГОРОХУ, ВИІ<И, ЛЮПИНУ, COJ. ВЖИТИ ЗАХОДІВ ДО І<ОРІННОГО ПОЛІПШЕННЯ НАСІННИЦТ,ВА ТРАВ». В багатьох радгоспах і птахофабриках щн:правжиьому .взя­

лися за цю ова~л'!'в:У. справу. Там •Повнокров.нQ діють кормо:~~:о­

був~і бригади 1 ВІДД:lJІ·КИ, оснащені технЖою. Відмінних показ­ нию:в уже друг~й рІк добивається кормодобувна бригада ко­

мунІста. Фео~ос':.! Макаровича Залозного в радгосп.і ім. Щор­ са. Як І торІк, 11 колектив •прагне як.На.Jі.повніше забезпечити громадське тваринництво грубими і соковитими кормами, кон­

центратами. Ма~же 900 тонн годиннОго сіна вже заскиртова­ но, закладено бlJІьше 2 тисяч тонн сИJІосу з анко-вівеа та Ін­ ших однорічних трав. Розпочали силосу.вати кукурудзу. З кож­

І(у:КJУІРУдвоа

зрІває хороший врожай і кормових буряків.

·

Усп~шно ~де .нагромадження грубих кор·мів у раАГосnі «_Рус~нІвськии», де заготовлено 1вже три четвертих до плану

сІна 1 сояоми. У .радгоспах сЗаворкцЬІКИЙ» та «Заплавний» за­

готовлено .сіна 900. і 1228 тонн як і .передбачено планом. В радгосПІ «ТребухLвськи.й» закладено в траншеї зеленої маси 3~0 тон~, що становить 35 п.роцеитів до річного пла.ну. По­

мІтно ЗбLJJЬШИЛИ ВИ.робНИЦТ·ВО КоРМіВ :nрОТИ МИНУЛОГО року радгосп «~оголівський», Богданівська птахофабрика та інші. Принагщно слід сказати, що в господарст.вах, м організо­

вують . .!<ульт.урні 1пш;овища

для

громадського тваринництва,

~ літНІи _перю_д не ТІ~ьки зростають надої молока, знижується

кого собІв.артІСТІ>, а 1 .нагромаджується бі.JJьше кормів на стій·

л?вий ~ерюд за _рахунок збереження трав'ян.их сумішей одно­

рІчних 1 баrаторІч.них трав, багатих на перетравний білок.

Тим часом в окремих господарствах ще не все зробnено, щоб взимку худоба була сит.ою. В радгоспі сЖердівський»,

н!Lприклад, є лише 500 тонн сІна при .плані тІльки третина. Семиполкі.вська птахофабрика

сіна з плану

1200,

а сояоми має 580 тонн

1382, бо врожай з ко:Ж.'ного· гектара становив 12 центнерів. Наполовину забезпечена сі.ном і

трохи бі.JJьше худоба Руднянеького племптахозаводу. Пра.вильно роблять ті керівники госnОі/І,арств, які негайно оnрибутковують сіно і сояому, січку, подорібнену зернокомбаА­ нами, і зосереджують корми на фу.ражних дворах близько від тваринницЬІКих ферм. Так роблять у Гоголеві, І(расилівці,

вже за­ раз були .відремонтовані кормокухні і кормоцехи, всі механіз· ми та машини. Ретельне приrотуван.ня кормів .при меншій за­ траті

їх

сприятиме підвищенню надої.в, живої ваги тварин, що на відгодівлі.

щоденному

приросту

Завдання кормодобув.ни.х, а також рільничих бригад посилити в ці пе.редосінні дні заготівлю сіна і сояоми, силосу, трав'яного борошна, спеціальних силосних сумішей для птиці. На значних площах природних сіножатей є можЛи.вість зібра­ ти отаву. Це поповнить кормовий баланс радrоспі·В і птахо­ фабрик, а також дасть можливість виді.JJити певну кількість кормів для худоби, я.ка перебуває в особистій власності ро­ бітників і службовців радгоспі.в та птахофабрик. Трудівники сільського господарства Броварщики за при­ кладом києво-святошин.ців, переяслав-хмельІRІчан та таращан­ ців нещодавно зобов'язались довести надої мояо­ ка від кожної корови у 1973 ,році до 3160 кі.JJоrрамів. Щоб дотримати слова, потрібна в першу чергу достатня кількість

високовітамінного сіна, а також ·силосу, буря.ків, концентратів. І(онкретні завдання по зміцненню ·кормової бази намічені в Постанові ЦІ( І(ПРG та Ради Міністрів СРСР «Про заходи по збільшенню виробництва і пояіпшенню якості кормів», опублікованій в респу~іканськи.х газетах 14 серпня. В ній,

зокрема, запропоновано

в

кожному господарстві розрОбити,

з врахуванням дальшого збільшення .виробництва і державних

закупок 1продуктів тваринницт.ва

та

намічуванмо поголів'я

худоби і птиці, організаційно-технічні плани по розВИТ1(у кор­

мової бази на цієї роботи.

1971-1975

роки. Уже зараз слід приступити до

Ширше розгортаймо змагання за зміцнення кормової бази.

КУДІН Анатолій Петрович, ЛЕОНЕНІ(О Віктор Іванович-

тр.а·К'ТО•ристи Ка.лwrя•Н'СЬІКоі •пта·хофабри:ки·. Пр·ащоючи в дві змі­ ·ни

ди

-

nОІКЛали

куокуруд;зу

в

на опі:rrотоВІЦі

ЇЇ

на це, механ·uзаторн доби·ваються високосо виробітюу . .-\греrа•ти ком­

КОМІбайнер

ба.йнеор·ів .-\н:тона Оле.юса·н.д~равича Горобе~ та. Бориса Сrепанов.и.ча ТетяюІІЧоа. .праІ~ють ПО:Е>Н·ИЙ світ­

та·ри 'КіукуІ)J'У'дJ3У

34

і Зібрали ра·н•ні колоок.ові на

ЮРЧЕНІ(О Петро Григорович, ЮРЧЕНІ<О Василь Петрович -

І. БАСЮІ(, директОіР радгоспу імені Щорса.

!

.комбаІЙІНЄ'р •і ПОМОЇ!Ч'НІІ'К ІКОмбаоЙІНєt!J'а ра.~ «~СЗНЇІВСЬІКИІЙ».

У польотІ- "Венера- 7"

~

З-ібрали .ран11і кмоскові на .1120•геК'Тоаорах. ЯК:tть роботи •ІІІЇІ.Іtr.tі·нна.

ЩЩІю&і;щно Д{) :проІ1J)ами домід·

.. - . -

ІЖе:нь ІКОІWІіІчн001о простороу і іПЛа­ нет •еоннчноі ·системи 17 се])ІІІ'ня

-~·· . . . . . . . . . . . . . . . . -

. , " . , ... оІ'С'оІ' . . . .

~

··~" . , . .......

У дружній сім'ї братніх народів

в СРСР ~іЬено 331ПY1mt авто-ма­

ції

-

тІ!J·акторис'І'и Руд•н.я~н·ськО/ГІО плеІМmа.хОІЗаводу.. На nідготоовuі І:'ІРУ.ІІІТУ оnіІд озим,і щоомrни виорюють по 7-7.,5 ·Гекта.ра п·р·и •нормі• 3,6 rекта•ра·, з ~Н'СJІЧаснІf1М ВІНесекням аміаІЧноі во~и.

гек­

скошено і заосило­

ТИЧ'ноі м~планетноі стащіі

re~avax.

125

І<ОВШУН Петро Григоровм, ВОЛОЩЕНІ<О ВолО:АИмир Трохимович

-совано.

!lr.eopa-7».

трак­

АнатояіА Маркович, РО:МАНЕНІ(О Мнкояа Гнатович ІЮМо!•ЧНІ!іК КОІМОаІЙ·Не·ра ,раІЩОООПУ с.Руса.Н)ВСЬІКИЙ».

день.

На. Оідіна.му полі площею

виорюють од;ниІМ

СОЛОВЕА

один

б:ІК. Тепер комбаІіін·и ~Косять її ті:льок·и одним кр·аєм. Незв.а.жаючи

ловий

ІІtЇІд озwмІІІН:у,

I'lP'Y·H'I'Y

тором 14-16 гектарІі'В Р·ЇіlІ'лі. Ж ЕЛ Е,В С Ь І( И Fl І·ван Ілліч .ме-ха·н·ізатор р.а..ІQГоопу с.Зо,ря». Пр.ацюючи на. ·збир·а.н-н~ однорі;ч­ НИ•Х трав, І(ІР'О!М на.кошуе щад.НІЯ .по 30-32 то.н•ни зе•леної ма•си,

«одеська -1 0»

50-ріІЧчю

«Be-

ИооахсЬ'ІюІ РСР і нащіональний

гніт,

IIU13axcr:mий

КоМІІІа•ртП реооублtки nрисвяче-~ ·народ вnерше за свою багатові­ ні Дні КаІЗаJ!!СІтану, що nочали- оову. іс'І'С!РІію ~обуІв. держав­

ОсноІШою метою ЗМІУ'СіtУ стан­ оя у Моакві. 17 серnня з цlє'і ·Н'і•сть. kторіІЯ У"J'ВОрення Иашш­ в ІПРОДQВІЖеRн.я ~~>слід·жень нагоди в БУІдинку дружби ві•дбу- ськоІ РСР .L nартійноУ орrанl'За­

ІІіЛаНЄ'І'И Венеора, що ра·ніше · про­ лась nрес-ІНонференщія для ра-

дІіНІСьких та іно:земних

вод·или~:ь 8ІВ'ЮМатичнИІМи ста·ІЩі.я­ ІІLОндентіtВ.

ми «оВенера».

«Венера-7 »

цИ реооуtбліки неро.зрИіВно З:В'я­ норес- зана з ~м'ІЯІМ ВолодИ!Мира Ілліча Лені'на. В. І. Ленін і М. І. Ка­

Перед жу•рналістами вистуnив ліні.н 26 серпна 1920 рону nід­

з.а~стушник

уд·ОоСКіtналЄ'На по-

Голови

Ради

Мініс·т·-

оnисали

декрет ,про

УІ'fВОрення

рія КаІЗахськоІ РСР, Голова Ra.з.axcr:moi АРСР у СІкладі рjвн61!но з ІІЮПере·д.німи станціями. Держnлану реапублі;юІі R. R. ,Р1РФСР. У грУJ.ЩНі 1936 року П Bara іі ста•ІЮВИ'І'Ь 1180 кiлffl1Pa· КетебаоЄІВ. Він nLдкреслИІВ, що було nеретворено ІВ союзну рес· озавдm<и Жов'l'неtвlІй революції, публі•НІУ. мів.

(ТАРС).

.~та

лі•кв:~~а.ла

соціал~>ний '

За 50 :років казах.ськнй

на·

-========================== }Ю(Д, с.nИJраючНІСь на браtrню до-

ЗВЕДЕННЯ про хід збирання врожаю

ЗВЕДЕННЯ про хід nродажу овочів державі

та

скартування

соломи

в господарствах району за станом на 17 серпня 1970 р. (в пршІ.еН:ТаІХ •до .план:у)

господарствами району за станом на 17 серпня 1970 року (в ІІІІрОU,1еНТ!ІоХ ДО Ш18'11'У)

І(няжичах, що дасть можливість в зимовий період безперебій­

но постачати худобу кормами. Слід потурбуватися, щоб у кожному господарствоі

гоtовt•і грунту під овимі:

Неда.в.но цроіішл·и ве,1икі rощі з· вlrr•poм і ·заІв:даІІJ.И· на.м знаЧної шко­

зи в радгосПІ бІльше 300 rектарtвІ Нема сум.ніву, що буде за­ кладено 8 тисяч тонн силосу, як і передбачено планом.

~держано . непоганий врожай зернобобових, що дасть можли­

rорту

QТОЇТЬ ЩіJП>НОЮ С'І'lІНОЮ, СТебла ВИ•СОКі•, СОrКОВИ'І'і.

ного гектара. в~ходи.ть понад 3~ центнері·в. А такої кукуруд­

ВІ~ть повнІше забезпечити т.варинництво концентратами. До­

За подавнИм партійних, профспІ.nкових організацій та АИ­

рекцій радгоспів і птахофабрик заносяться на район.ну Дошку nошани передовики соціалістІРІного змагання на жнивах і під·

ТО·Н'Н.

З.а,р·аз мех.а:ні:за:тори розгорнули ООИр·аН'НЯ ІКJУ'КУJJІУ'дІЗИ· На СИЛОС. УіРОЖаІЙ ціеі ІКJУЛ!і1"урИ ВИ•рОЩеН·О

тваринництва..

'

ку увагу •Пр·иuйляють заІГОО'~влі .кор­ м'~в Д~ ХУ'доби, ЗО·Крема СОІКОВИ· ти1х. Ра.нн·ЬОІГО силосу влітку за­ клащено в "ГіРаІІІшеі понад 2 тІІІСячі

кормІв ~ин 3 найважливіших заходів, який сприятиме дальшому ПІдвище~ню nродуктивності худоби, збі.JJьшенню ви­

робництва ·продуктІв

коп.

pa~~tгoany в

ни:н·Шrньому ІJЮІ.й, ~:к и.uколи, вели-

твари.н­

ниц~ких. ферм радгоспі·в і птuофабрик р•айону височать

ги СІНа І СКИірТИ COJJOMИ. З КОЖНИМ днем ІІtіЛЬІКЇСТЬ

2

Силосуємо kуkурудзу

Jl1 ~

НА ПОЛЯХ І ЛУІ(АХ, на фуражних двор.tх біля

Ціва

" о~ _

...

=,

Назви

господарста

01:1

oto

CV)C

3'8

Назви

~ ~

господа ре тв

с:ВеJІJІІКІQДІІІМЄр·С·ЬІКИЙ» і•мені Щор·са «Руса.НLВІСЬКИІЙ»

«Гоголі·всьок·ИІЙ» «Требу;Х'~ВСЬІК·ИІЙ·» 4QПЛОСКЇІВ'СЬ'КИЙ»

«~К,ра~иЛ.:всЬІКІнй» «3аІВОІРИІЦЬКИІЙ» «Л ітківськнй»

«3О!Р·Я» «оБоqрИІЦЬКІІІЙ»

«3аІПЛ8•ВІН•ІІІЙ» «ЖеJІ!!!ІlІВІСЬКИЙ» По радгоспах

26,7 18,7 13,7 13,9 17,8 8,9 20,4 2,5 4,5 20Д 66,7 13,9 38Д 1-5,8 12,6 38,9 14,4 10,4 29,6 1Q,.2 41,4 7,7 26,0 64,9 15,3

4916 41,5 39,.8 315,0 32,3 2911 28;2 23,0

114,1 89,2' 70,4 64,3 85,2 58,2 69,8 40,0

64,0 88,2 48,4

.птаІХореnродуt~сrор

ВощдаН'і•ВІСЬІКа По nтахофабриках

По району

49,6 29,7 62,1 26,5

44,0 12,2 60,8 2,1 77,3 30,5 65,1 16,0

ТРУІДІІІЦИХ

участь секрет.ар ЦК КП рес.пуб­ ліки С. Н. І!Машев, зас.туп·иик

,J'ю'і

«3 а.вар ИІЦЬКИІЙ»

94,8

«ІБо.брИЦМ{ИІЙ»

90,6

«ІРуса;н-і.ВІСЬІКІІІЙ»

90,0

«:3 о 11> Я»

89,6 854

«іі(ораІСИЛЇІВІСЬІКИЙ» іме.н1) Щорса « Гого·JІІіІВІСЬ~ІІІЙ» «ЛJЮСІ!дВІСЬКІІІЙ» «т РООУІХІіІВІСЬІКИ'Й »

84:6

82,·8 80,8

7-8,0

«ІВел ІІіК'О дІІJМеJР · ський» 76,2 с.ЗаІІJЛаВН·JІІЙ» 73,7 «Жер:д;LВСЬІК·ИІЙ» 63',0 «ЛІі/Т'~ВІСЬоКНЙ» 40,9 По радгоспах 81,5 ПТАХОФАБРИКИ оптахо,репрод)'ІК. ·І(аЛИ'ТЯІІІ'СЬКа .m!ІІХооав.оод Сем•RПОJІІКЇВІСЬІКа БоодаІн·~ВІСЬІК.а По птахофабриках По району

РС.Р, мі'НіісТр

З31Кордоиних

оn·рав ресПублІки Б.

Б. БулЬт-

100·0 рикова та іІШІі. 84,8 • • • 98,6 50-річчю Казахсько! РСР і 93,7 80,1 ИомпартіІ ресnубліки був nри· 72,7 свячений урочистhй вечір пред· 86,2 ставників трудящих· столиці, 100,0 який відбувся 18 серnня у 100,0 Москві, в Колонному залі Бу­ динку

93,5 72,2 100;0 100,0 72,2

спілок.

Секретар ММИ КПРС А. П. Шапошникова від ІменІ Мос­

ковського

64,8

73,8 73,1 62,2 73,0 78,6

64,5 55,8 88,7 67,0 82,8

68,3

мІського

партіІ, виконкому

комІтету

Московськоr

Ради палко і сердечно поздоро­

вила казахський народ із зна­ менною

79,6 78,1

Рущін!Я•Н'СЬО~ИІЙ IIIJreM·

Пух1ВСЬІКИ'Й ПJІе:М·

д~лосацt'і

КаJЗаХІСтану вІрювіли на запитан•ИІЯ жуірна:лJст,l!в. У црес-конфе~НЦІ:'і взяли

~ : @ Голови РІ!!ди Мt!інІстрj.в Казахсь­

Р.АдJ'ООПИ

Пj".ХЇ:ВСЬІКИ'Й ПJrеІМ.

ПТ АХОФАІБ:РИІКИ ·Калиmя·нська.

2

·"" ::r о ~ g, ~

РАдГООПИ

нив стрибок вІ!д nа'!'ІРLархально­ феодальни.х в1Ідносин 'J1P соЦlа­ лістичrних, минаючи капітаоJІ!GМ.

Члени

~ і

ї5.

noмQI'Y всіх народів нашої краУ· ни і .насаІМІІІеред великого росій­ ського народу, в }tЮультаті ко­ рtннИІХ соЦlіально-економtчних і ·кУіJІьтурни.х nере'l'ворень, 3дійс­

даrою.

Посланців братньоrо сердечно

вітали

трудящих столиці.

Секретар

ЦК

народу

nредставники

ИП

Иааахста·

ну С. Н. Імашев передав

тру­

дящим Москви сердечний, бра· терський прив:lт..

(ТАРС).


l,ідно зустрінемо

XXIV з'їзд RПРС!

СОЦІАЛІСТИЧНЕ З МАГ АННЯ ®Щфd[!Ш)Ш)~llі КОМУНІСТИ І КОМСОМОЛЬЦІ

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ НА ЧЕСТЬ XXIV З'ІЗДУ КПРС НА ЗАВОДІ ПОРОШКОВОІ МЕТА­ ЛУРПІ ОЧОЛЮЮТЬ КОМУНІСТИ І КОМСОМОЛЬ­ ЦІ. В ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ЦЕХУ ПО-УДАРНО­ МУ ТРУДИТЬСЯ ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ПО РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ КОМУНІСТ ОЛЕКСАНДР ІВАНО­ ВИЧ ТРУШИН. ЗРАЗКИ ВИСОКОПРОДУКТИВНОТ

ПРАЦІ У ПРЕСОВОМУ ЦЕХУ ПОКАЗ УЄ КОМСО­

МОЛКА НІНА ТАРГОНІй. ЩОЗМІНИ ШТАМП У­ ВАЛЬНИЦЯ ВИКОНУЄ СВОЄ ЗАВДАННЯ НА ПРОЦЕНТІВ .

110-115

НА ФОТО: СПРАВА- ЕЛЕКТРОСЛЮСАР КОМУ­ НІСТ О. І. ТРУШИН, ЗЛІВА КОМСОМОЛКА Н. ТАРГОНІй.

=================================· ·~================================== Комсомольське життя РИТМІЧНИЙ ПУЛЬС ЦЕГЛЯРІВ Фмо А. Коза.ка .

>ВДЕНЬ І ВНОЧІ, у буденні, ·ви­ - 0паІСИІбі, що ціните мій н.я U. ОІбпалюва·RНJІ, що да.еть мож­ х'Щні і навіть .святкові д'Ні рит­ труд, -- сказала в }'ІПравліннd.­ ливі•сть збільшити виробництво

мі'Ч'Но б' m"wя т-ру.~овий пульс 3а­ Ця вЦ3на.к.а надає ме:ні снаги. л•kЬІК{)ГО цеrель:ного змщцу. Обпа­ J{Y Ііl'рацювати ще к.рще. люіВальнпці цегли, наче ТІі чаклун­ ·к и, .в-есь ча;с rі:і'дтримують належ­ ну

темtпе·ратуру

в

пеочах,

макси­

І х~ч т. Ситюк

цеrли з 12 .до 18 мільйонів штук. Вісі тру:ц.охі'сткі nр<щоси будуть

на ціле пок.о­ мехаН'і\rо~Ва'Ні.

лЬння молодша від У'Л,яни Григо­ ... Пулм:ує нос.п·оЮОІХ робочий ріЇвни Настич, о~ншк. іі трудовий ~де.нь на 3аЛІісЬІк.ому цегельному.

мальна вис(}та якої сягає· тисячі стаж уже дорівнює градrу,сів.

By-

26

Од'на за мн-ою nрибувають ва nід­

року, ІПРИGМІство а·в-томашини. Наванта­ жившись ЦеГЛ'О'Ю, В•ідJПраВЛJІЮТЬСЯ ро:шовіда~ Євдоюія Іллівна. іВа·льну д'ільни:цю, Іпрацю·вати не В!МЗЬІМrуть, - з го·р~і<стю ГQворить Rоли .почалася вЇІЙ'на, .фашисти ви­ •до мkц.я щнtзнаrчення. Поnит спо­

-

Бу.дьжоrо сюди, в обшалю-

-

Л Jlра,цюю тут .з

р~ка.м.

1939

Ад- ·ве:ти мене раз·ОІМ з іншими дівча­ живачів На rlrj)IOДJYІIЩ'ЇJIO 'ВеЛИК.ИЙ. велик.ий до- та~ми в llі.ІМе'Ч'Чину. Шооя повер­ Тому І«Ілектив ,mдіпрИ6'МІС'І'Ва праг­

Уляна Григорівна Настич.

-

же тут тре45а мати св.~, що6 ;пj}авильно -орієнтува- .венн:я з н~в·олі тись, JІК()Ї теМІПерату·ри дос.ят во- :Jно-ву прий.mла · u

••

ГО'НЬ В ТІІИ ЧИ \ІНШІИ ,J i.&'lej)I ВИПа-

лювальнr(}Ї nе'Чі.

еметво

...

Па!М'·ят.аю

У 194-5 Р<Щі я 'Не працювати РИ'І'МіЧН'О J продук­ на рі",щне ПЇ.rдІ!Іри- тивно, щоб своеча,сно заfіе:mечи­

.'

до ІІFИНИ і в ти йаго.

шерш1 іПІІСШrвоєнщ роки цетл! фор- nлан

·М ува.ли ВРУ'Ч'НУ.

3а;р&з цеи про-

·- У. Г. Harc~ - з~раз на пен- Ц~С .меха:ніІЗований. Глину місили сн. А вз&гащ 27 роюm nротруд~- кі,нь•ми. М·оJІ(}ДЬ, що трущитмя те­ ла:сь на це;гельному. Кі>жноrо ЛІта на ч·а~ віщ;пу;сток іі, як ВІМіло­ го маі\Істра своєї справи, зааІро­ шують шщра.цювати на за·вод:і . І жінка Q'Х'ОЧе 1ПОІГМЖУGТ~. Адже тут промайнула П моло·дість, сю­ ди, У ріст і РОіВ·ИТОК ffіЛПРИGМСТ­ ва, вклала вона своє вміюrя, ТУ'І·

пе·р на аавоІЦІі, навіть не у·явшяє, ЯІК це нооруЧІно і малоnродукт ив­

3

оочат.к.у

випущено

рок'У понад

цегли

близько

ударною працею 1ВЕЛИІЮЮ

ЛОДІЄЮ

в

житrі

менної дати і ~і зуQилля сnрі$11Мо­

І ~і:й!с.JОО, зара;з на цегельному вrуемо на і-х вик•СІна•ння. rм·ови JІ'ОІ}оти з.на·чно кращі, ніж До Дня буrд~вельник.а нака.3001 по були ран}ше. Внаюлід•ОІі. д~атхово­ тресту «Киі,вопец6у.дмате-ріа.ли >> заашшИJІаюь іі ТР'УідО'ІІа сім'ІЯ, в го ВСТаНО.ВЛЄІННJІ ВИТЯЖНИХ ВЄ'НТИ­ ce'Pe-JI nі)JJПриемств, .mкі досягли я.к•у УЛtJFНa Гриrо·рівна охоче при­ JlЯ!І'Ор'і'В ЗІменшилwсь затаоов·аність високих показнИІКІів у ооціал істич­ ходить. І ООРДИТЬ'СЯ ти:м, ЩО 11 виробничих лриміщеонь. У цьому ному :шаІГанні ювілейного рок.у, ІІІрацrя -потрібна люд\11\М. 'ЧRМ.ала заслуrа В. М. Лу·кашенка, ·ВІі'д·знаrчен-о і 3алІіІСьк.ий це-rелЬІний Що ж, 'І'а·ка здорова гор)ІJість Л. І. Величешка та іонших ра.ціо­ ~ав<Од. У цьому велИІ&а за-слуга викликає ті·льки павагу до люди­ налrізаrорів. gа~пі'вувачів змаг<~.~ння Л. І. Вели­ ни. !Механізовано }JIJIД ТРУ'дО'МіоС'І1к.ИХ ченка, М. І. ТИІМощенкю, П. В. Сере.д гідних nрод;овжу'Вачів Ііl'ІJІОЦЄІСЇВ. Для J)Обі'l1НИІtів ~ри­ Да:нилетrо, Л. І. Толооевкової, СіПр,а·ви У. г. НаІСТИ'Ч хочетьс.я на­ fJМІСТВа 1Ю6удова•mо в кра~ивому Т. М. Дихтиле:всьІІWі, Л. В. То­ звати і Євд·оюію ІлJJ.іівну Ситюк. МЇСІЦ\і н-овИІЙ 12-ІЮвартирний жит­ кар та ба•гатьох і.нmих. За в-исокі виро'оопrчі оока.знmш, Л()ВrИЙ будин·ок. НезаоарО'М у цехи Смхгодні дл'я ритміІЧн·ОІГо nульсу nри;родний газ, цеглярТв ха·ра·к.т~рні · злаrодже­ дrеягнуті в амаJГа.нні на чос.ть буще nідвед·~ний 10(hp-mя з дня нарОJІ)Же1ІІНЯ В. І. ЩО Д<ІІСТЬ МОrЖЛИВtсТЬ ЗНИЗИТИ СО­ ПЕсть, пра.гнеwня достр(}К.ОВ'О за­ Ле:нІіна, і активну участь в гр1:>­ ОО·Ва•рТЇІстЬ Це!ГЛИ, rПОЛІЇІІЮШИТИ К'У'ЛЬ­ ,в ершиrn n' ятиріч·к.у, повніше за­ ма)І)сЬІКому житті Мrнkтерстоо nро­ ТУ'J!У вирооництва. ·боопечити споживачів nрод1"ІЩ'Їєю.

світлої

буд(}lЩ лро

буаають в стадіі заКІінчевня. От- як:у з да:вніх-давен мріє ЛЮJІІСТDО , Кому.н;jаму. Євдо:кіtя Іллівна дУ:Жrе хвилюва­ же , д·е сь 'На nоча'!1ку 1971 fiO'Ii.Y іПО- -

ТО<Ю .

ЛаJсь, довrдавшИІсь про це .

Н. ШУЛЬГА.

чнетЬІСя ·р ек'О·НетрУІКІЦі:я цеху сутін-

..,

ПОПЕРЕДУ-ЦЕХ МЕТАЛОНОНСТРУНЦІИ В бІІІГ.атьох СІбла,стлх У.к.раіни Ли:пне'В·ИЙ nлан викона:ний п))JJПри­ сшору)І)жує об' вкти на•роднО'rоспо­ ем.стоом на 108 процентів.

3ар<ІІЗ З}'ІСИ'JІЛЯ Іі.ОЛ•ЄІі.ТИВУ <mj)Я­

М'ОВ.а:ні на дострокове виконання да·рІСЬІКОО'о ІІІРИ13начення будкQМбі­ Пеорmість у сш~rальстичн'()му нат М ·2 « У,к·ре~еватОормлин6уду » . з.ма:га..нні зайняв цех rметалок.оІІ!ст­ серnнев.ого виробничого завдання. І. ГРИЦЕНКО,

Кол'ІШТиви цехr!в ~оМІбШату ви­ рущій. дvУіГе мrсце пооів валізо­ fіУІСк.ають для них

воощtоякі'Сну беоон!НИЙ цех,

проду.юп:ію і у ве·ликій ІКіJІь7tості. ний. О

2

стор.

О

третє

-

С'Юляр­

секретар

партіАної

кре,слпв кон~q>еrгні ІЗа•в.дання для ДЄІМ\яненкі>, ,Петр•о Маноліт, Вік­ юожнаго юнака ri ~івчини, визна- ТО!Р ,Кол·ко, ІМехW:ІІіаато1)и ДІN:итр.о

чив і·х :м·ісце .цл·я 'Y"ffieтi в ІК&мун-іс- Ка.ленченко, ТИЧ'НО'му

ОУ:Д'Ї:ШШЦТВЇ,

ції комбінату.

НОВЕ ЖИ'І"rЯ .

ПІЇіДНЄІсе.wні ва:рІ.NДНІОrо гООІРОдарства.

Комітет ~~tам,сомо-лу за доо:омо-

Га,рячий 'ВЦІ'ук. зна&ішли ~~ку- гО<ю nартій,ної

м~нти цьог~ ФОРУІМУ .серЄА· ком.с()- 1Юбить, щоб МОЛЬЦЇ!В

rpaД!I'OOIFy

орга·Wзщії багато

ІІІ·рwцеаІити

моло,l.і

.«'11Jоебухj'ВСЬ- ЛЮ'б&в Д<О •ХЛІООj}ООСЬК&Ї Щ}ац.і, ЩОб

юнаки і ДІівчата ІОВОЛ•ОrДіЇ'ІІ'али сіль­ еь,косооподарсЬІК(}Ю тем,ікою, ета­

ли с.праооюніNи

майетраІN:·и

виро­

щуванІШr ·високих врожа;і:в.

Ми так.<>'ж ІІІостійно ту•рбуемося

тов. Брежнє~а Л. І. .Ос·обливе зна- ІПро о·рга·н!зацію цік.ащtго і :JМІіс­ чен·ня ·в цих ІЗа'ХОІдах mдава.лося T()BHoro відJпочинк.·у мо,;юді, іі фі­ трудСІвому

і rіv\ейному ·в.ихова•н•ню ЗИЧІН!е затартУJВаННJІ. ІВ ІС·і:nьсь·кому

юнаwів і щоівчат, і'х а'КТИІВІНЇJЇ учас- ,кл,уr6і . від6'У'ваютЬІСІЯ те:матичні вс­ ті 'У ·~оСІІІІНІО!М'У 1ВщюбНИЦТВі, ЧОрИ, ЧИ'r1ЩЬІЮЇ К1:>НфереdЩіі, ІІІj)а­ ~іЙJСНЄ.НІНЮ •ними а·ва::~Jг.амноО•Ї ролі цюють 1ГУіJ'l1Іі.И ~удожньоі само­

У к·олеtк.тивk

ді.яльностj.

РІу'!ШМ·И КОІМоомольців

3шра;з у 'J)<І:ДfОІСіПі ваЖКО знаЙ'fИ і М•МО!ЩЇ ООУДОВаНО НОВИЙ С.Та>ДіОН млмн:ку, ще б не nрацювали ко1м- біля •ста·вкаr. 11ут ІІІ'рох·одrЯТь трену­ сомо·лщі. ,ра;з0м 13 1своі•ми батька- вання і rаматання з рЇІ3н{)ІМаmатних ми і: старшими тавариmа·ми ІВани 'В·ИД!ів 00r01УГУ. . водІЯТь тр<tк.тори і 'ІіІомба.Ини, •ВИНедаВоно ІЗа Х·ор·ошу 'J)оботу 'ІІід рОІ!Цують овОІЧ!і ють про

і

картоплю, дЮа- q;re ІBetc.Hdl'lf(}Ї

сівби

і

а:к.тивну

ІІІі':\Івищwшя ародуКтив- уча~сть У ІІ"})ОІМЩЦІСЬК(}?tІу жWf'I\i ди­

НОІсті грома;п)сьюого тварІШІІИJЦТ'Ва, РеІЩ·і:я РіlЩІГООПу - ::наJІ]рав·ила к.ра­ УІСІІLЇmно ·вик~нують ВЗЯ'І1і ооцйаліrе- щих :вирообнІІЧ'ни::юів ІПО ІМііщях бо­

тWЧJні ІЗО'бов·'язання.

ЙQваі ІСJІави.

ЕюСІКурсаrнти :цій;:-

Добрий ІПРИІКJІ<щд 'У ІРООоті П'()Ка- нили по.х;Ц ІПО мapmp'yrry: Требу­

іПЄ:ред6ачени:х rrла'Ном.

.Ва·гато е:нерліrі J іС}'ІМ'Л·Ї:НІІ'Я ДОК!JІ.щдаооть шофе,ри МІІКо.ла Чечтка і .Вжиль .Ок.rсюта. Колишні Doi-· НИ таК()ІЖ 'УJМ'ЇЛQ d rраціональн~о ви· 'КО'ІJ·И:атовують

а;вт<Л:РШІЮІІО'РТ,

х~·в - Кпі'В - Житомир -- Ров­ ·НЮ - Лrуцьк. - Ковель - Вр~ет. Пла!Н'УІХО 'ВІід'ВІfдати Оофіі·в.сь·кий ІЦ·ещр·опарк. в УІМані і м0rгилу т. г. Шевченка у Каневі. Мо·л<w> раДІГоСІПу 3 великою

увагою вивчає _ рішення лиnнев,ого

Пле:н}'Іму ЦК :тrІРС та апшневоrо Пле-нУІМу ЦК

!1\JI

.УІК~·Шіни. Юнаки

і іЩ~ВЧата 3'КТJІ'ВИО 1!КІJІІЮЧИЛИІ:Я У ooeнap<WfY боротw·у за різ·к.е під­ нею~ння сі:льського rrоІС1по~арства, :Jб<ілмпення 'ВИРООНИ'Ц'І'Ва ЩJ.ОіІ\'УК­

си- ціі,

ІВИ!соосу

~ультуJ}у

землероб-

1СТ~ТИІ'ІНrО ІВИ<Іrонують :Денні зав- ств·а ІЇ. тва.'J)ИіНіВІИЦтва.

дwння :на 120----~140 ІІFjЮЦентів.

іІІра-цювати краще і ІП])Од'УІі.ТИВ-

Т:ривалий rчwc ІІІрацює ш фермі н·іше нині стало д.е'Ві·зом для Ольта ·КО'вб<~.~синська. М·ол'О.Ца даяр- м·олQІДі села. Ніа зак.л·ик паvтіі Ка ОО lil'~В'j)'OKY Н<ІІДО·ЇЛа ІПО 2475 КО}ІІСО'!!ЮЛ'Ї:Я раДJГОСJІУ 'КІЇіЛО'ГраІ}ІІів rммока віщ lli.omtнoi ко- удар·ною іПІJад ею .

rВ'ОЇ ВаГИ ІІ'В3ІРИН П()

Q

Миха·йло К-орmійко і

Да.лЬІШаму іrнші.

'JЮВИ. А телІЯтн:ищя ,Шна Дрооюrва іЦQfuшаJСІЯ ЩО'ДОООВОГО npиpoory ЖИ­

орrан·іза­

ВИ!І11УСJк.ники ПереJІJСлав­

ідІі 'був XVI з'•і1зд ВЛКОМ . Він на- Х•мельницькоr(} 'У'ЧИлища Мик.ол 1

зує ІМеха·нkзатор 'Василь Штакун. Шсл.я -с-лужби 'В І'а~Я'Н'СЬІ!і.tіі АJ)Міі він ІІЮ'ВЄІ.РНУ'ВСЯ 'В ,рі(дне сЄІJЮ, 3Нову dil! ~аа !~е·рм() траштора. ПvаТа чи не найбільшою радkтю Адже &ІJни на·лежать . до плеrмені іЦЮЮ'Ч!И на ООИJр.wнні о.і!на, ДеіМQбілі'для к.·оаН!ІКТИіВУ за·вод'У є та нови- бrу~дівн.ичих , для .mких голі>вне -зоша,ний 'воїн щменІно І(Ж·ошував на, щ-о пр.оектні роботи ло будів- випе'РеІДІЖЄ'ННІЯ ча·су, зве.дення щJ 8 ІГек.тарі•в трави замі~ь 6,

миславості бУ\!tfВель·них матеріа­ лів СРСР і ЦентралЬІНий І«JІМІітет пр()фооілк.и JЮбіі~ників 6У'.ціrвющт­ ва і :промис.Jі'ОВОІСті бу]Qвельних мате·ріоал'і'в на~ородили іі Г·рамо­ нищтву ту.не'ЛІШ(}Ї печі уже пер~- преІІі.ра'С'Н'ОЇ

3 ІМоаJІ.NДе<чим зашал·ом ІІРрацюють

ІІСоо.юомолу, в~іві ІРадянсЬІКоі Ш>'ЛО- недаl!ІІІі

250 ТИСJРЧ штук.. кий» . Ком.іrrет ·комсомолу розр.обив -- Це на;ш трудовий nодар~ок за;х-І.NДи ІІІ'() 'ГЛИІбО<кому 'ВИВ·ченню на~туІІJніL"У XXIV з'іG,Ду КJІРС, І!Іt<JіЛQІМЮ 1села .pi,me!fЬ XVI з'їзду - говорить директор заооду Ми­ ВЛІЮМ, 'Виступу на ньтr·у fенекола Петр(}ВИІЧ ЛещенІСJО. А раЛЬІНт'о сеюретаря ЦК КПРС

но. НWНІі стало пр!Іцювати набага­ вза.rалі ми взяли підвищеві соціа­ то леrше, - заюі.нчила j)О'ЗІlІовідь л·Ьстич:ні зо61Jв' нзаннн до цієї зна­ т. СИ'І1ЮК.

Відповідаємо

600

rpufioв.

Четвер,

20

ВЇДПОВіда€

А. РОГАЧ, секретар комітету комсомолу радгоспу.

серпня

1970

року.

о


г-=========================а до св

ДВА ПРАПОРИ У пмк-з

БОРОТЬБА З СВИРІПОІО НА ПОСІВАХ ЛІОПИНУ

І(ОЖНИЙ, ХТО 3аХОДИТЬ В ОДНУ З n.росторих і світлих кімнат уnрав­

ління

пересуаної

колони .М два Червоні

3,

м·еха.нізова·ної

звертає увагу на .праnори. Це висока

В У МОВАХ Halllloгo rосnодар­ С'11ва, де переваокають слабоnід­ золИІСТі !Піщані dJ СУІJІіJЩані rрун­ ти, однією з rоловних нормових

куJЛЬТ,У:Р €

люпин.

При опри.ят­

ливих ІІІ'ОГQДНИХ у:мовах він дає

відзнака наnолегливої праці буді­ вельників за другий квартал. Іх

nонад

nрисудили колективу, як перемож­

Але ІВ цієї ·Н'УЛЬТУ'РИ є дуже слабке .міоце на mочатку ве­

цю Всесоюзного змагання сільсь­ ких будівельників, .Міністерство

сільського

будівництва

СРСР

і

ЦІ( профапіл.ки робітників будів­ ництва та промисловості будівель­ них матері.ал.ів, а також трест «І(иївсільбуд». З цієї нагоди відбулися урочис­ ті збори будівельни.ків. Перехідні Червоні

прапори

вручили

началь­

ник главка Міністерства сільсько­ го будівницт.ва УРСР В. П. Фос­ тенко і заступник керуючого трес­

том «І(иї.всільбуд» М. П. Бабенко. Вони щ~ро вітали колектив з ви­ сокою відзнакою і побажали но­

вих успіхів у ;роботі . Будувати швидко і якісно, зда­ вати об'єкти з оцінкою на сдоб­ ре» і свідмі.нно» такий девіз колективу робітинків пересувиої механізованої колони . Цього вони дотримуються. Зведені в другому кварталі два житлові будинки на

190 квартир,

дитячі

ясла на

90

місць, корівник на 200 тварин і картоnлесховище на 1500 тонн nрийняті з хQРошимн оцінками. Серед будівельників шириться

змагання на честь XXIV з'їзду І(ПРС. Вони дали слово раніше, ніж за взяти.м зобов'язанням строком, виконати п'ятирічку, до­ битися з·начної економії будівель­ них матеріалів. Зараз броварчани зосереди.ли

свою

увагу

на

завер­

шекиї опоряджув.альних робіт в новій середній школі на 560 місць в селі Плоске з тим, щоб до nо­ чатку

. нового

навчального

року

здати її в екоплуатацію, а також

на зведенні нових пташинків удо­ сконаленої конструкції в Богда­ нівській птахофабриці. Г. АНДРІ€НІ(О.

центнерів

300

.зеленої

маси ІЗ 'Гектара.

гетащії

ЛЮПИІН

НадТО

'ПО.ВіЛЬНО

.роовИІвЗJЄТься. А ·злі.сний бур'ян - 'СІПИІРіІПа, tY якої надзвичайно

,коротки.й

tвегетаційний

ІПеріод,

добре 'ВНІЖиває на nLЩани.х грун­ тах. Т()М]у .вона іІ'УJСТО Ві\'риває

люлинов:і nоля. Пі•зніше свир.іnа З·а•ЙМа•Є

М.ЇОЦе

ПІіІДТраВ.RУ,

а

ЛЮ­

ПИН ПОІВіЛЬНО займає •В1діВ8ДеНИЙ йому rпростір. .Все ;ніби нормально

і зе­ лена маса є, і бур'яну не ІВидно. Але свИjріІПа ;3абрала з грунту багато

n<JІЖИІВНИХ

н еобхіІдних

-

реЧОІВИ<Н,

,р<ЮЛинам

так

люпину.

Нtрім тоrо, .якl:сть ·зеленої ·маси знизи•лась через домішки неїс­ тівних стебел буІр'яцу.

РіІзними опособами можна бо­ ротися .з свиріІПОЮ. Qд•НИІМ ІЗ :най­ ефективніІШнх

є ~осх~ове

вне­

сення двох нілоJ:ІраміІВ ·гербіци­

ІЦУ-ІІ!іРОМетрину на гектар nосі­

ву. Qдначе

.всі ці опособи no-

трЩують чимало затрат. До то­ довший вегетащ~йни.й nеріод лю­ ці- оовсі;м го ж не tІЮЖний ГОСІПодар о.хоче йде на роЗоі·вання на своїх по­ лях 6УІдь;Я;КИХ отрутохіІміtКатіs . У боро'l'ьбі з .свир1пою ми sи­

tРіШИІJІИ СІКористатися її слабкою стороною .

Оnостеретення nока­

:залн,

tвона

що

'J:1УІРИ, ОСООЛИІВО ЖИ'І\0. Але ВОНО люлин ' по ооимій .nшенищі. Адже ЙОІІ'О стебла 1виростають висотою 110-130 сантиметрів, JШ •і

треба

в

116 тонн nри плані 70, тому чиспі 60 тонн парни­

кових оrірків.

Зараз триває масове збиран­ ня овочів на nonяx і здача іх

З

МЄ'І'ОІЮ мат~ріальнт-о

за-

тИІМ .на оранці .гр·У'НТУ, прода6-

тІ>оя з~р.но

920.

за оожен оораний гектар. Умо-

працrо-

ваІМи соцuстичного змагання,

-

п·о

2

рі(!'ЗрООЛЄ'НИ!МИ

І)іJв .

mерЄІДІбачеоні т.ри .премії:

Приклад в р0о6оті показують '11ра.ктористи-<на:nаvники А. Кудін та ,в. Ле·онеонІКо. За :Д{)бу 'Вони вwО'рюють 1110 14- 16 гекта·рDв.

ша -

11 O- tl15

JІ'J:Нще.Н'\1FВ 'ВИіКО-

нують нО'рми й. В. МишК'о, П. Зозуля.

Віть·о'"·

Пе:ред О'ра:нкою площ\ удоб-

рюmю

ІМІіне·ральними

ми. Фмфорних

)1Jо6ри"Ва-

вноситІ>ся по

20 кіл·()q'рЗJмів діюЧ'Оі ре·човини ла rrotтap, .калtійних по 45

тати.

.Вулю б 1добре, якби такі спо­

на ІПРИ ІЗІбиранні. Жовті люnини

зульта~и.

Я. ВОРОНЕНІ(О, головн.кй агроном Боrдаиів­ ськоі птахофабри.ки.

ІВИ.ІІІЯІГають наса•МІПере;д тому, що

мають мLцнИй ·і гнучкwй стерж­ невий ·корLнь, а бокові .кор ін-

1/~ІІ·и=-~ І ІІІZІ .

ніх культур

не

nрипиняється

ЖИІГТL'> ВLД

скпадно-змішаними мінеральни­

.мова,

добривами

з

розрахунку

«Серце

23

ШfІ!І­

критИJЧн.ий затоло.вком

не камінь• , де йшла

-

ООН!Рема,

ОО!WІ1НИМИ

!Про

торrі·влю

mпоямн

в

буфеті

З центнери на rектар. Ці посі­

та ІК!оо~ на ІЗ"алІtзничн!Jй отаНІцJї

ви пропаnоті також двічі вруч­ робітниці nриступили д11

Брова•ри.

третьоrо •обробітку. Морква і стопові буряки на ппощі 28 rектарів оброблені rербіцидами і тепер перебувають в хорошо­

ректор ресторану ·СТЗ!КЦ\.У Ииї.в­

ну,

йдуть оrірки, помідо­

« НОІІЮМ!у

НЯ надрУJковано ІМ а т е р і а ІЛ mд

ми

асорти­

У

догляд посівів. 80 гектарів ка­ пусти оброблено фрезами чоти­ ри рази і один раз піАживnено

му стані. Жердівські овочівники до­ кладають зусипь, щоб вчасно й без втрат зібрати всі овочі, в стисnі строки виконати ппан продажу іх державі.

Земпяк. Добре працюють І во-

Ян

tрма.кці·ї

пасажиtрсьrюtй т .

ди­

Иа~рев, ста'М'Я

обговорена '3 ІКОЛеRТИПЮМ буфе­

ту. ПрацііВНИІt~в ІІІрилавна зобо­ ІВ'~ано

ІПоліІmшитrи

торгімю

і

ПІLДВИІЩИТИ ~ьтуру обсJJіУrо.Ву­ ІВа<НН·Я

3

.грома~дян.

НЗJКазом

від

еерn;ня ІЗабо,ропено І!rр()Даrвати

13

10

І. ПОЛІЩУК.

tnовіІдОІМИІв

~J

~р~ПЛ·еНі

.ВИІНа

ДО

години ранку, а в кіоску

nродавати

ІВИНО :на ·розлmв.

ra -

САНПОСТИ-ПЕРЕМОЖЦІ

кілОоrраvи

ЮТЬ n'ять ГУІСеНИЧНИХ траКТО-

На

С·ТО'ЯТИ.

охочеонІfJІ тракт~tриста:м, зайня-

гек-

ді.'ІОо,щобо'Во

в

ЛИШЯІВ>СЯ

.Всі ІЦі Д()СJІ'1Ідн ІМИ nроводимо

рослини люnину найлеrше nере­ ·соби вирощуrвання ЛЮПИН\)' на носять •використання механ13мі.в, зелений корм і зерно без до.мі­ ІМеНШе ІМ:НІУТЬІСЯ і rицуть. шок постійного його сУnJутни­ оСлабою стороною ·люпи•ну є ІКа евиріпи пере.в:Lрял!ЮЯ' і в те, що травосrіій його часто ви­ і НІШИІХ господарствах з аналоrіq­ JЦІІГає. Черrо .це .втрачається ними грунтами. МожлНІВо, ТЗІМ 30-40 mроценті·в урожаю зер­ вони покажуть ще кращі ре­

ри, банпажани, кіШачки, буря· ки-проривка, каnуста тощо. їх без затримки доставляють рад­ госnні шофери Микопа Івано­ вич Шусть, Микола Стеnано­ вич Хомич, Іван Калістратович

ку·Jіьту<р. При плані Ва оранці

-

радгоспу

.каос

люпин 6у:в у стаді·ї двох"'І'рьох справЖНІі.х ЛИСТОІ'П{.іІв. У цей час

в маrазини відправ­ з

м'я.кому

ІЛ.енІій .Ко!рм. НеобХІ;дно, щоб в ІВ умовах нalllloro госпQІДарства і період КОСІОІВИІЦ-1 озимих на НОІРМ 1ВЖе QДержали перші резуль­

працНІНІть сто чоловік з Киів­ ськоrо заводу хімікатів.

Овочі

В

-рослини ля,га­

с.і·вбою ють під •власною .ваrгою.

На плантаціях пізніх rород­

ва продукція. Крім своіх ро­ бітників, на збиранні помідорів

paдrocny

з

воду.

жаві

чівники

одночасно

слабі.

nіщаному rрунтd

діі чотирьох автомашин із за­

rазини стопиці піде надnлано­

виросткпи в нинішньому юві­

його в ранні

брати строки rtljДctвy люпину і збиран.ня о.зимо~ .пщещщі на зе­

дещо

кий». Ранніх овочів здано дер­

rородини

лейному пекінському році ово­

Ка:литянськ·оі

вони вже зорали

враху~вати

nіJДсLвати

А білі люпини оорт.І:в «Ни·ї.в­ 0ліІВ:ЖИТ11Я ПІШеНИці Й ЛЮІІИJНУ ський мутант• та •сКиївсЬRий виявилось корисним. .Пшениця ШВ~КОСТИІМ·ИІЙ• мають, !<ріМ береже люnин віД шкіtдл.ИJВого стержневого, ще і ІМ.іЩН'l ООнові :ВІПЛИ.Ц}' еВИІРЇІПИ., а ЛЮПИН В коріння. Тому .вони більш стьй­ як·ійсь мьрі забезпеч·ує 1ї а·зо­ ні ~О .ВИJІЯ'І'ЗННЯ. том. РоздLлиrrи ак зерно цих .В цьому · році ми .за'ІUІали до­ ІКУ льтJ1Р ООВОі!М легко. СЛіІДНІі !діЛЯНКИ ПОІСІ!в.іІВ ЖОВТІІХ 1 . Ще нраще, ОЧеВн,дн:О, Ш)ЄД­ ~ілих люпиніІВ ·на зерно в сумі­ ·НаЮТЬСЯ Ці 'кtУІЛЬ'l'ури, ЯRЩО ЇХ ші. Наші. ооодівапня стверджую­ ,вирощувати ·на зелений корм, ться. В урочНІЩі «СемmJІ.ль­ або ООИ'Мі .на зелений корм, ське• жовтий люпин на площі а люnин на зерно. Основне 40 іІ'ек'І'арів .весь nоліт і лише в цИІХ варLаиrrаІХ: nотрібно nіді­ на .невелкчкиJС: досщдних діл.ян­

ІВаННЯ .

«Жердівсь­

урожай

rото.вку rру:нту до ,оівби 03И!МИХ

тар1в

'строки,

ПідсіІВ .Jпопину провели ран­ .ньою весною ;на площі 19 гек­ тарів, де .пшенИІця була зрідже­ на на ЗО nроцентів. Норма внеі­ цу ,насіння становила 100 кіло­ ~раtмів на ГеtКтаор. Незабаром ·з'явиипюя 'ІУІдо.ві СХОІдИ. .В тll:ld озимих овНІріпа не роз­ оJЗИ:Нула.сь. А люпин р:іс ,на:вlть нраще, ніІЖ в травостої .свирі­ пи, бо рослини •nшеницl вузько­ листі ~ Ідають .меншу тінь . те­ nер ІЛЮІІШН !ГОТОВИЙ ;ДО СКОШу­ 4\ле

і

tвЬвса.

іПішенищ;і.

державі. Огірків уже відправ­ лено 248 тонн при завданні 300, через чотири дні пnан буде nовністю винонано, в ма­

Баrатий

1Г~ ~G\1Г®~~rnJ

1025

іfl.ИJНУ

В асортименті

~ [!JC!)~C!)~ill[! птах~абрики заве}}шують ntд-

nереносить

доСtЯІГає .вис оти tдо двох :м·етрів. Том•у бtуло •ВНІріІШено .nLдсіяти

менті

МеханDзатори

не

найменшого ,затінення .і в затін­ ку не ДЗІЄ на·віть ~хQДів. На:весн.і ж найшвwдше ростуть і :заті'НІюють землю озимі куль­

ляються

WJ ~trou~

rД7

В J'·ООПОоДЦ)С'11ВЇ, пер-

100 кшрбоваlІІців, дР'У75 і третя - 50 карбо-

ванцrв. Іх одержать Т])'а·К'І'Оq>Исти, які вкладrrься в агротехнічні .СТJНЖИ і ВИСQІWЯЮЇС'НО

вик·онають ро,боту. ОіlІІба озимих вже .почалась.

У цехах і брШ'адах, на молоч­ падках, раштовИІХ з~в&І>Юва.н:нях · 'ОО•ю обкому Чеор·воноrо Хq}Є'СТа. етихіЙ'Ному лиху. Кон'l\ролюооть Щоб УІЦостоітнсь цих вш:оких C'l'a·H&X ІІІРОІМИІСJІ•ОВИХ і СЇЛІ>СЬІКОО'ОС­ санітарний стан виробничих і Щц.зна.к, треба буJІо wo, орrаніно-тО'Ваrр.них фермах .j в ІІІольових і

ПОДарtСЬЮtх КОЛЄІКТИВіВ приміщень, створено гІУсmода·рських твасаrні'ІІа•рні пости фnрМ'ування ринницьких фе}}м, Щщприемств М~И'Ч'ІЮЇ ,оJrу1ЖJби ЦИВІЇ'JІЬНОЇ оборо­ (1}JО~аtдоськоrо Х"арчування, ІІІродоНИ. ІВОШ>ЧИХ МаІГа'ЗИІFЇtВ, а та·К&Ж ВЖИ·

'ІІ'С.Я!&Д~Н'lfій роботі nости надають д<mом·оrу

та .на К(}J)М ~У'дооі.

ров'я ·в nроведенні саІІІіrrарно-оз-

головинА агроном птахо-

струвати перед •ВDОО'ЛВ1ВОЮ комі-

с.jею високий рівень оонащеності ПОІСТа ІfІЄООХЦнИМ·И ІІІоаТеріаJІа,МИ, }'1DUIJІ ко­ .flmj Ж фунпщіі ІІІ{)КЛаJДаЮТЬІС.Я На вають ЗСІІХОДЇІВ ~~ ліквідації ВИ'ЯВ- стройову ІПЇ!Д«'О'ОО'DКУ, рІrеТуватооя: і:ІцивіАУальними заних? Фу.ющіі на.йrутмаtІІ-ніші. У по- ле·них ІПОоруапе:нь.

По{'.ЇЯ:Н'О перші 25 гtттарів жио. ЛАПИЮН,

оова.но й .х.ваmфік~вано uродемоІІ-

о·рганЗІМ

ох·оро.ни

з<до-

ЮJ)овлювшльних заходm еерещ на-

· селео.ння,

.подають першу

доІПОІМО-

У ВООННИЙ Чаtе calfiTa'J)Hi ПООТИ С001іJМИ ЗЗ:Х•НІСТу ПО СИІГІWІУ Я!Цер­ ·включаютьос!Я в роботу медичноі !ЮГО і хімІіч:ноrо ypa:жemrs, над·а­ слуІЖби цивілЬІЮі обоорми. В їхні вати ДОІІІООІ'ОІ'у ~-. ВМІта­ Qіб{}В':SІW(и

!В'RJІЮчавтЬ'СІІ: 'ІЩJ;ання жити іх ва са1ШарниІ і ва.втаж­

допо:моrи ла:жеІпw,

ІІІ])С)ІІЄ.J;ЄВШІ вий тр~·ІЮПО})'І', fiiiOJЩЦJI'IIB чаетко­

еанітв.рно-ІІІЦемімоІічввх захо- ву СМІІ'І'ар.ну ООр.оі(мtу. А ще : вони R·іЛ(ІІ1р3!мів. фабрики. гу при травм:а.х і нещаених вищ·Fв, ДОГЛJІід за ур:аІЖЄІВИІІИ і uo- показали rлибоЕі знаmиі ІЮ бак­ UDUІШПІUІІUШІПІШІІІОІІІІUDІВІІІІІІоппuшmmuІЬDОІdІІmІ8ІІІІІІІІІПІІRІDІШUПІІІМІІJ рими в ЛІЇІКа!РНИ і nунктах ;,оору. Те'J)і.о'л'ОІІічн<JІМу зеtхиосту і дОІГляду .Н:олектИІв першого ІВ'і!д,ціІЛІКа ра:дгослу Імен! .Кірова зобов'.ооався ви­ tростити

в

настуnному

році високий врожай пшениці і жита . Зараз зЗІКлЗ!даєrrься .мі·цна ос­

-

НОІВа

лені

.nіД ООНоМІ ВИДі­

площі

3-ІІІід К'Ра­

щих попермнитків,

ояrrьtОЯ

добрива, підго­

товЛІЯється

та

М.

•МЗІШИ'НИ

роботи, ІП.Ї(Ц

ло

Саве­

ЯКИІХ

ВИ

Четвер,

20

серпня

1970

року.

о

Xpec-

сан'і'ГіlІРНоІі'О nоста pa.-oony « Кра- СІІКО<Ї :птахофабрики, який ~Ч'Олюе

.силівськиіі» .

Во.ни

й зайняли в ЦИІМ!ба.люх

Вал·ентина

Іванівн·а.

'!>З:Й'О'ні ІІІеJ>Ше мі!оце, не одержав- Член1в ІІІосtів-rіереможців наг(}род­

що­ ши жод:н0'110 ІІІТрафног()' оЧІКа. Очо- жен~ гра·мотЗІМи райкому Червоно­ гектар ів ЛІЮ6 цей ІІІОСТ nр.аці·вник бумал- го Хреста.

виорюють

6 -7

ОЗИ·МИНУ .

ФQІ'Го А . КозЗіКа·.

Q

результа'І'и зма•rанн.н горо~ІЮ :О:6J)еХ'j)І!ним вшmелом і

са•НІПостів, щ~ ві,д6улІЮJІ НІ$ав.но. rраа~~отою обкО'.му Червоного

.Hшii~toJWЦi теоретичні знании і та. За тре'ОО мЮце rpaa\I'OO'Qoю ofuro.. С. Ма­ практИЧ'НІі на.вИІІJки ІВМвили члем М'У нагО'J)-ОДІЖен.о .са•В!ІЮСт Калитян­

ба•чите на фото ІП~д час 'дНЯ

н-о сві(цчать

ня вести ДОК}'ІМЄ'ІІТ&Цію rощо. Rrд!Мінні зна.ннл виЯ'Вив на :JМа­ ra'II'НJEX та«ООЖ ·С<Ш!!ІЮСТ шmrоре­ М'ОНТІНОІІ'Оо заводу (кwащир Пав­ ЛЮІК Валентина Романівна), зай­ нявши .АР>ТЄ vitcцe. 3а це ПО'СТ на­

грунт.

Трактористи. нойлев льєв,

вно­

Як бачимо, благорццні, uже и за х·ворЮІи та ураженпи, ум.іл-

дУ"Же в~о!Ццальні ооов'.mжи. І, тІІООа ока.за.ти, б<ІJГато санітаrрних ~в наШОІГ()' райооrу чооно й С'}'ІМЛЇН·ІЮ виконують іІІ, ЩІ()Де'ННО П'J>{)'ВОо.ЦІЯ"Іи ве·л икий ооояг с.пецифі.Ічних ·ІЮбіт. Про це ~ра~О'М&в-

терІіі Катерина СеоргііІШа Моека­ леНІко. За nершіІсть nост ШГ()J>О:І· жено ш!!рех!Ї~ИN кубкОІМ і rрамо-

НОВЕ ЖИТТЯ

О. ЮРЧЕНКО,

засту.пник

rОлови

Червоооrо Хреста.

О

з стор.

О

райкому


ТВОРИ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

~~-~~-~~-----------

Вийшли у видавництві "Радянська школа" :КАМ'ЯНИИ

ЛІТОПИС

гаї, Н.еоз·qрі поля і мрhйливі мі­ мальов:нкч'і села і qучасні· І{аjрПІШl'И і COста, ВИООІО СИІН! все це iRЯrtrHe ПрИІчорном:ор'я радян­ у ГОМLСТЬ ВИІR:ЛИІ!\аЄ СЬІИИІХ лщдей, щире з,ахош:лення наших гостей. Та не 11Ьльки mри­ зем­ радою багата уt~ра·uНІСь:иа

n.ра­ ля. ПрИJНір<!ісили її таuюж цьовиті руни наших батьків, ді­ дів і прадідів. У великій нуль­ турній спадщині минулого особ­ ливе місце посідає архітектура,

цей кам'яний літопис світу, що иоли тоді, навіть промовляє і перека· <<вже мовчать nісНі

Далеко за межами ХмельиицькоІ області відомі твори само­ села

з

художниці

діяльио'l

М. ПтицивоІ. РАТАУ).

(Фwох.роні:ка

Табір пр а ці «Росинка»

нах гра6лі, .виUІа, і ось уже пер­ ші Н·ОІПИщі сіІна... Після робо:ти, що­

одяг,

ею~даючи

~ОІдУ

на

сили зна~у юІІдаємося в обійми Десни. Обід, відпочинои. Перед опеиа,

сn<і!дає

иоли

Івечоро.VІ,

знов:у вирушаємо на аіно3биран­ ня.

Пони діІвчата розnа: BeЧJj.p. Вго,рі чиста бе!З<ЩИІЯ голубо1'0-<ГОJJУІООrо неба, а вни:з:у ніжно лять вагнище, ~л01nці .цринесуть А тоді горн:еться до берега ще голубі­ :риtбу. Сам.і- наловили! Теп­ п~сНІі... Наsвіть Десна заСJ!іУХаву­ ша ХІвиля крас,уні Деони. лий, на:11рітий Щд сонцем n:іеои,

плин.

стишувала

і

ними

tвал.а,сь

бі:лосніж­ А ~rоли стихне піІснtя, наллється і нм J"Сі·м ЦИІМ ирии ної чайки. Ніжна ~раауне Дес­ тиха мелО!дія за'М!Рія:оого вальсу. но, неда·рм-а наа>екли тебе чарі;в­ Це наш Волощим:~р Я~rович за­ :ницею. ЧУІдава ти! Два;дJцять три прощує молмь до танцю . Ио­ Пр<!ІЦЮЮЧИ, ДВЗ ІМІУ, М'О'f роіВОСНИІКИ, керhвникові незмtнНОМіУ тижні милувалися твоїми при­ ШН/і•ЛЬІНОГО ВИІро:біНІИЧОJ'О Т.абору ·СИЛОЮ на цраф та віІдпочИ1Ніи-у «Росинка» НаЛИІВаЛИСЯ нСІІдами, срібних :юви:JЬЯХ. ми ВІдячні (tві:сім р<жі:в ~ерує). . Всьо·го було ... · Чергови!М по найбільше. Дуже баtrато зробив

~хні у перші дні нелегко бу ло Зі·

П/ЩН·ЇІМаТІІ-ЮЯ

СQІІЩЯ.

СХQДОМ

~д незви'llіи злипалися O'fi, ви­ з

іІ.адала

ру.к

а

картоплина,

в

СJУІП пере:пащало бЬльше, .ніж тре­

ба, солі. Добtре, що пор~ наші В.

Иниш,

К П.

вчителі:

наставники,

хороші

П.

Красовсь:иа,

Г. Д. Степанець. Чуtдові це лю­ ПіДПІрав­

і

ДОПОМОЖІУТЬ,

і

ди:

1

Пі:сня лине і лине.

висоти

3

тихі замріяно дИівJЕятьоя неомілИІво виrл;ЯJДає ріжок

ПіСНІ!

НИІМИ

зорі, мі·СЯ-

.ЗадуJШеВ-

Мі'НЯІЮТЬОЯ

ІНаіllИХ

ро3ІІІОІВ~ДЯМИ

ГО-с-

ВітЧИІЗНІЯної

учасникі:в

ТеЙ ІВЇІЙНИ.

в:у нruзву <<РосиНІка» ). Вода об­ безслід­ ПіІКає обличчя, руки но звинають залишки сну. На­ швИІДкоруч

сніда:нок

і ...

Забрав-

У табоР'і тиха-·тихо. ши

зна·рЯІдІдя

пращі,

·МИ

поспі­

шаЕJмо .на ЛУІГ. Луг, як і Деона, заХІООІлює красою . Та милуsати-

ДОЩ НаМОЧИІВ J"СЇХ, і ПОЇЗ;ДИу ДО Вол.гогра:да, і завзяту працю у та6орі ... І те, що це наше о-стан­ нє літо р<JІзом.

А за все це і

-

за зміставний

оаіОУІОЯ заmи:тала:

ОКІLльн.и ж YJCЬOro він з'їв?

-

ВІнУ'Н з 11рУJдСІІМ пі;ДрахУІВав на пальцях і іВі(ДПовів:

Ші:сть пу:ді·іі!

-

БабуtОЯ ПОСМ'ЇХНfУЛаСЬ. - А коли б 11в,1й кінь учора :з'1в чотири ПУІдИ і сього.дні чо­

тири, ТО ОКЇJЛЬІ!\И ВИЙІШЛО б? Сла~вик дов:оо перебирає паль­ пооLм каже:

чи:~rи,

Мій нінь по стільки С·іна не ї'сть, я його так прив:чи:в.

-

,ГараЗІд.

буtСЯ.

ІJУІди.

чоrrири

по

:з'іjдає

.кінь

а мій

т.вій,

не

Х<!ІЙ

-

-веде далі ба­

-

-

ТО

КіНЬ ЇВ,

.Я~о ТВііЙ

і рах)'Ій.

ТИ

В. РИФА.

евиню.

шко­

що не дають ї:м

життя.

носить

корот-

жін:он

Ча-стина

иі

Телевізійні петровськ). 23.30 Друга програма

вісті.

зустріч

«Спектр•

не

живе•.

Телеспектакль.

НАША АдРЕСА: м.

БРОВАРИ,

вул. Київська,

154.

(Дніпро-

Наша

програма.

Молодіжна

Я:к,би

СУБОТА, 22 СЕРПНЯ Перша програма для. всіх Гімнастика

мілЬІЙон:чии на

-

зок

сьогодеНіня,

нашого

~Іібност· рема: оtрганhзwrорсьиІі. стаfРІШо rJ1LдІГОТОВІИа школярhв, до оргЗJнізаrrорсЬІКо · ~лаанИІКіІВ лрама~ в системі діяJІЬІНІО'СТі Аsтор :сь~rого самО!ВіІЩЦуtВа:н:ня. ,цає

хараJІ{"І'ерИІС'ГИ

ПСИІХОЛО['fіІ'Щу

иу 0\РГСІJНЇІЗЩІ'ОІріСЬІrИХ ЗІДіОНОСТЄ'Й їх роз рот>tри:ває ос-обливос'І'і ІВИ:11КУ в учнLв стаtрши:х клас~в у [!jрацооі !1РОІМ~ЬІко;орта!іізаrrор СЬІООЇ ДLя:лЬІНОС'І'і !\ОЛеwТИ'В!У.

.осихоло.гі:чно :КнИІГа м\lістИІть ОбЛWНТІСІІВ.аНІу СИ1С'ТеМІУ ВИІМОІГ ДО ді.щшні:стю lj, до методи:ни ви'Хо здібtно ІВа:ННІЯ орrан!заr!)орськИІХ СТЄЙ С1111/Р'ІІІ0!\ІЛООНИJИІ'іJв.

с.

оргаІнtзаТОjрСЬІІЮЮ

Є. ФЕДЯИ.

Редактор

Бобрик.

БРОВАРСЬКА РАРІОННА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ЗАОЧНА ШКОЛА ПРОВОДИТЬ ПРИПОМ УЧНІВ до 5-1 f класів на 1970-1971 навчальний рік. В заоttну зага~ьноосВІ:mню школу при·ймаються особи, я.кі crrrupшi 16 ;роК!vв, не мають в.Щпов~щноі ООВІітн, праІЦюють в од­

Для оступ:у в зао<Ану шкОJІу пwрдбно ПQДати та:к·і д<Жу.ме.н­ ти: за.ящу .на ~~м·я щ~ре:кrгора школи, ОВ'іtдоцmво аtбо до·ві:дку

rnpo ocв.irry (табель :услі:шн·ост<і .не може бути докуме!І'Там ·про

ooв.irry), до:sі:д!К!У з мііюІІJя роботи, три фoтoкaqyrnrn

дорогу-

ЗХ4 ом). Згідно постанов Ради користуються пільгами.

ЧІаСтіше їсти!

25

сер<ІІІНЯ

1·970

(:роЗ.м,іром

учні-заочники

15

ро~у •В ка.н:цеЛіЯ<р:і•Ї ШКОVІИ ЩQДеНІНО З

1'Ір·ЗІВН51

9

;!1,0

17

1'0,!':11\Н'І~.

Адреса канцелярії школи: м. Бровари, пров. Тихий, .М І. 1\;р·~М ТО•ГО, ДQЮУ!.Н~НТИ 'ПРО ВІСТ'уІП JI;O ШКОЛИ ЦрИ.ЙМаЮТІ:JСЯ Тd­

станани т::~. чаро.ч.ки.

rnpo

Мі·ністрів СРСР, всі

ДокуМеІНТИ •ПРО вступ ДО ШКОJІИ :ПJІ·ИМіМЗЮ"ГЬІСІЯ З ДО

балачни­ Завон:ди

roc·

пода:р·КИ:.

футболі.сти,

мене

Сини ,у

-

Лиш по.давwй...

~ЮЖ у вос1:0ми,р6чних та середJНІі:х школа:х Вров.а:рського :району за ·Мkцем прожиtва:НІНІЯ вс'!1)'ПІНИ.Ка.

Михайло ХОМИЧ, випускник UПевче~вськоІ

Науково-популярна

про­

12.00 - Наша афіша . (М.) . Україно•. твої, сТаланти В ефірі «Молодість•. (Львів). 13.00 фільм Художній (Воронеж). 14.00 (М.). 15.25 «Військова таємниця•. Кольорове телебачення. · Фільм-концерт сНа мери. сДжерело•. (М.). 16.30 - Телефільм ді ан ах Україин•. 17.00 •Перша дорога•. 17.30 -«Закон і ми•. 18.00 - Новини. (М . ) . 18.05 - Літопис телефільм Документальний nіввіку. сНа ланах еРік 1948•. (М.). 18.50 Європи ~ республіки•. 19.00- Кубок (Угорщина) . легкої атлетики. Фінал. - програма сЧас».(М.). перерві В -

21.25 -

вистава.

Театральна

програма

Друга

18.55 -

Наша

афіша.

19.00

··- Ху­

дожній фільм еЛицар мрії•. 20.10 еМи з України• . Фільм-концерт. 21 .00 сНа добраніч, фільм

чіриій

(М.).

21.25 - Худож­ 23.05 - сВс­

діти!• .

«Троє•.

Ленінград•.

(М.).

Музична

програма.

(Ленінград).

- орган Броварского раІІоввого сНОВАЯ ЖИЗНЬ,. в районного Совета депутатов комитета КП УкраинЬІ трудящихся Киевской области.

19-3-82, ааст. редактора, ТЕЛЕФОНИ: редактора вІдДІл!в (оартІІІвоге життя, вромвсловостІ, масовоt ро·

У НІНИІЗі п.:аrошен:і важлИ'Ві пи 11ання

іК·еІрlів'НИІЦ11Ва

ФУТБОЛІСТИ

ній

(Львів).

10.05 -

С. В., ВИХО Кондратьєва ОРГАН І З АТ О l' ВАННЯ СЬКИХ ЗДІБНОСТЕИ СТАР­

Іі'ЇІЙ ·З ·галузей ІНа:рО!,Щн·осо гоопода!рсmва, а також ,!'омашн:і

........................... ...........................................................................................................,

го

ти .на УJРОках цраці.

школи.

20.30 -

США. з баскетбола: УРСР Кольорове Телефільм. 21.15 телебачення. «Танцює Махмуд Есам· О. 22.00 (М.). Концерт. баєв•. сГріх та біда на ко Островський -

ЦінtаВ[

НаІВQД,ЯТЬОЯ

'ТО:В:СТИЙ рОІМ'аН .

.МІЛЬИОН НА ДОРОГУ Пішов на пеНІсію б ї:й-<боrу,

школи.

Новv. афіша. 17.05 «Край наш Нижньо­ ни. (М.). 17.15 18.00 (М.). городський•. Концерт. Кольорове тел~­ Новини. (М.) . 18.05 бачення для школярів . сВартові при робітни­ еМи роди». (М.). 18.30 на Хокей 19.00 чий клас». (М.) . «Хі­ приз газети «Советский спорт•: сік Вестерос• мік• (Воскресеиськ) (Швеція). (Ленінград). В перервах сНа програма сЧас•. (М.). 21 .15 К:онцерт солі­ добраніч, діти!•. 21 .30 ста Бакинського оперного театру ім . 22.00 Агакішнєва. Р. Ахундова

товариська

-

МОІЛО:ДИЙ

Дjв,ерИІМа

Піщ

і

:письменник і вні:С до редактора

Нового парубка знайшла.

12.05

Міжнародна

давбе>>,

1 камі-нь

<<Вада

Пі:ШОВ­

ЗВіЛЬНЄНЩІ

у

грама.

19.00 -

а розум-но-

нон волос дов['ИІЙ,

~орошу ДіІвч:ину знайШов. А та ДО кл:J"бу Я}( пішла,

«Здоров'я• .

тво•.

<<У ж і­

ни: їх валЯІКали слова:

.ВІРНА ПАРОЧКА Ва,СИЛЬ

Ольга ДІДУСЬ, учеющя 10-го класу, ком­

17.00 -

об'ективно:ї причи­

з

заrчіски

CJ\a/З<JJB

на

поска'Ржилися

Нрако.ньєри зайців,

УЧНЯІМ'Я

фа:~rти, ЯІК.і пожва.влюють .J"Poa<. аното­ НииІГа мі:СТИІТЬ та:кож ІВаJний список діwфільм.іІВ і 1\\іно­ вИІкориста фі,льміs, яні можна

ШОКЛАСfІІfКІВ.

шоколаІдн:у

піІд~лали

.ві,зо,рові

НЕВЕЗУЧИИ КЛИМ Ну, й невщу:чИІЙ у нас ИлИІМ­ НуІди не т~нетьоя: <<Дай калимІ•

Про посуд у Ма·рна сво'Ї

та

ситі

На кондитерсЬІній фа:бри;ці ре-

Час:r:енЬІИо дуnне жtНІку б'є.

СВОІ БАЛАЧКИ

«'J.'\ребухі:вський>>

мало.

З

До ча:р~И. В НИХ ЧИІМаJІО ТЯіГИ. Онисмю теж не ві.дста.є -

МИ

госпу

та

дlУ'МИу,

вовки

~ИіМ1р­

ниtй ШІаJН на. рі•к з ои·ремйJС ви­ д~в rnраІІ~і. а таиож зміст поза­ ил<JІс:ної роботи з тру~овоrо ви­ хованНІЯ. До кожного У\РОК!У по­ дається зр:аtзок бес~ИІ J"ЧИ'Теля

зубами Ро:зумниІЙ за дІвома втримає язика, а дурневі й 32 Лише в зоопа:рку і кози цілі.

занять :3

праці .в пе(рІШому илааі.,

мовчить.

коли

тоДі,

ті,ль:ки

вла·сну

м,а,є

Дехто

. ............ ' ! ,

і;Г....

10.15 - Для Новини. (М . ). «Піонерія». Телеагентство школярів. Кольорове телебачен ­ (Брест). 10.45 ня. Художній фільм сП ідията цілина•. Телевізійні ві ­ (З серія). (М.). 12.25 Українське кольорове те­ сті. 12.35 Матвієнко. Співає Ніна лебачення. 17.35 - Наша афіша . 17.40 - Теле. візійні вісті. 18.00-Для дітей. сДруж· Рішенн>t но тут ми живемо>. 18.30 у ЦК КПРС липневого Пленуму це мистец­ життя! «Господарювання -

SЇідІООВ~дJно до змі,сту

золотих.

:мало

і цро­ .У\РОКУ

п~ра:ди щодо орга:н:1кш:ції ведення 01rремих етапЬв

Микола ГОЛУБ.

«Приru­ Новини. (М.). 10.45 Лялькова в Малахівці•. ди Ру дика те­ Кольорове вистава. (М.). 11.00 \1.30 (М.). Концерт. лебачення .

10.05 -

УРОКИ Д., О. Корнійчук ПРАЦІ В І КЛАСІ. методичНІ! У НІНИІЖІЦі поtп;ано

ро:ЗПЮ.Ві-

біUІЬШе

ТИМ

СТОІЛ'llТЬ,

РОБОТЯГИ

10.30 -

П'ЯТНИЦЯ, 21 СЕРПНЯ Перша програма

Ю. С . Асєєв в книзі << Архітек­ яка ТУІР:Ні па>м'ялжи УіІфаїtни», у .ВИІдаJВІНИЦТВ·і ВИЙШЛа ЩОЙ:НО «Ра:~яНІСька школа>>.

У плаrіаторі;в Пега,с і.з встав­ ними зубами.

рад­

Д:ЯНІУЕJМО

сорг

ли В

ро.зnооідає

РСР.

ра1нсмюї

СЬІІЮГО :на:родІу. І ЧІDМ .даЛі, .ВГЛИб

ру-

махає

О€!рди:то

СлаtВик ІКОЮ:

-

щиро

лі.

що збере:глисЯ на Т~И"І'О\рії Ун­

була в ті часи, НІОЛИ хо:ва­ НіЙ СЛСІІВІНОГО СИІНа у.країн­

ОкLлЬІRи ж :в;се-таJКи ра:юм буде? ро· 11кий >> .

керЬвнИІка•м

В~дІПОЧИ!НОК

КОрИіСНИ'Й

Про На/ЙJВИІДаmіші й найхщраи­ терніші для своїх епох споруди,

ТСІІКОЮ,

ЗаІЛИІШИЛаоЯ

ІЦ&КИІМ,

l!f!\010

І'ІрИІЦЬІЮ з Овериом :робОІТ.я.ги

порщдять.

ких рухі:в раннової заря,д.ни ті­ ло наЛИІВа>Е:ТЬ:СЯ бадьо,рі:СТЮ, СИ­ ЛОЮ. Босі ноги, збиваючи росу, (:н~дарм.а ж і мчать до Дес·ни табі:р наш має ніжну та ласна­

цуди-.

три

Ве·

... Потім був останній вечір. Не хотілося прощання. Вечір Нарешті сніданок готовнІЙ розхадитись. Десна була кра:си­ пора встава·ти. 3 веселим гамо·зорі диви­ вою по-особлИІвом:у, од'Ного, мин штовхаючи ром, лися су;м:но-1ау.м .но. Ми зга:ду:ва­ виtбі,гаємо з куренів. В1д швид­ ли і юш~. і як курінь патік та і

ЛЯТЬ,

каже п'юя­ - МLй кінь, СЬІОІГОІДНі з'їв річний Сл.аВИІИ, три ПУІди сіна. ВЧ!ора теж з'їв

весело час nровели,

щоб і апетит мали д:обрий. лике ва•м сшосИJбі!

ця.

ч.ать серед ШИіроких степів.

центрі у А:НІсам:бль апqруд :Полта~ви Hatra!дJ"Є ПІРО сл:а~в·етну Полтruвську би11щу, а •невелична Lльї:нсь:иа церНІва у Субоrові, поХмельниБогдаІном 6-уtДсІва,на

,Баrато слі'В є ,позоJІо'Чених

Ві!ІН ДЛ'Я Нас, ЩОО іЗ·Ї!дПОЧИЛИ ДОО­ ре, фкаво

л:ями стtни ИИІjjвськото арсеН&ТІу qули аВІ~и.wми слаsооюї боротьб•і А Рад. за вла:ду ,робі1'!1НИІК~в Jlрафська прис·mнь ,у Сева.стопо­ JІІі бачНІла м:а:11росіІв Нахім·ова і лейтена:нта поВІсталих моряк~в Шм.іJДта.

ПІДСЛУХАНА РОЗМОВА

ру­

в

замигот.іли

ніколи

ся

лишніх мо:наІстиріІв, руііни старо­ що висо­ ІЦаJВ:НІіх м.іІст, моги;ли,

Вузлики в дорогу

КУТОЧОК ГУМОРУ

На фото: картниа-вишивка М. ПтнцииоІ <<Кремль». Фот·о В. Степанен·ка .

цей

чи:та:ти

дають башти форт.ець, стіни но­

району

Новоушицького

Тимків

Гоголь. Я!іІЩО навчИІТИІОН

В.

М.

ЗИ>>, ян влучно сназав

Перед Л:Ї'ТОІПИІС, ТО ВЇіН ро:щриє ге­ н:а:ми захоплююЧІ! сторі!Н:ИИ рої'l'ною МИ'нулого. Посічені ну­

1 боти),

ІНДЕК:С

61964.

І

'БіlюваJРСька дJРУ'Ка:р<Н'я, К,и~вськоі облаС'Іі, вул. Киі:вська,

~

!

учні автослюсарів,

! !

і ! ! ! ~

електрик-силовик.

! ! !

За до~і·д.ками з.вертатІІІСя на ад.реоу: м. &р01ва:ри, вул. Мета-

! . ..·•··•··•··•··•··•··•··•··•··•·· ........ ··•·····•··•·

лургів, 22, а втопіІдіприемс'І'во 09034, віддіІІІ К·аІП:Р·і'в.

АдміністрацІ•.

-···--·-··.........................

--·····~······································································

І

І

~

rазоелектрозварювальник,

!

......_

.. .. ..

І І

11

•••

11

88

18

... ~

...

~---.-

~.......,._._.......

...............

.. .. .. .. .. •

+ ••

+ .................. .

БРОВАРСЬКА ІНКУЕАТОР.НА СТ АНЦІ Я ПРОДАВАТИМЕ ДОБОВИХ КУРЧАТ м'я·СО--•5ГЙ1ЦеВЮІГО НаІП•Р·ЯІУІ'КУ «Че,р:в.он:» 24, 25, 28 і 29 СЕРПНЯ ЦЬОГО РОКУ. Адміністрація .

секфотокоресоондента-19-4-67, відповідального 19-3-18, відділу сІльса.к. господаротва-19-4-47.

7020

І !

автослюсарі всіх розрядів,

суботу.

19-4-57. За1м. 3354 -

~

кондуктори,

-

154. Телефон -

!

!

~

.. . ................................................................................................................................... рета()я

~

иіІРОВАРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 09034 ! _ut'· t''"' НА ПОС~ІRНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: ~17' 1 .,) . мех~НІКИ, ! ~І вод11 І, 11, ІІІ класІв, !

Газета ВИХОДИ?Ь у вівторок,

четвер

.

.........................................................................................................,..

t.

•••••

о

•••

98 номер 1970 рік  

98 номер 1970 рік

98 номер 1970 рік  

98 номер 1970 рік

Advertisement