Page 1

НАГОРОЛОЮ ВАС, )(руаІ!

t1 За

д'аСіIlnНJуті

УІОпіхи

у

ВIПКОІнаНlНіі,

зав!даlНЬ

семирічного

РІк ІИА.НН.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся}

.Nr 98 (2482)

п.lану

ПР~ЗИ;Діія B€lPX'OIВ;HO'Ї Ради {:РСР У,каЗо(ІМ Іві;! 8 серпня 196б року на,ГОlродн.lа О'р,Д€lн,а),fИ і '),f,едаЛІЯIМИ СРСР в·е.1ИКУ Гр)1ПУ піДПРИЄIМСТ'В і ОРlГа'ніЗЗlці'Йм ЗJШНlноб)l:DУВі!IНIНЯ. В fШЩ чwс.l,і ПО Броварському раЙQНу: ОРДЕНОМ «ЗНАК

Хилькова Ва(:и:~я }QХИ'МОІВ'Иlqа е.l€1КТlр·оте.х'ні,Ч1НИ!Х ви:ро6ів ..

ЧЕТВЕР

праu:і'ВIН(ИlкіIВ

18 СЕРПНЯ Ціна

БРОВlа'Р(:ЬК'ОIГО заlВОcrу

Шев,енко Софію л,Н'дрон'іа,ну бри,гаіДИlра ировар<:ького ЗЗ'ВЮU1.'У _ ел·еюr.РIQтеХIIІЇtЧНlПХ ,виробіІВ.

р.

1966

ПОШАНИ,.

,маЙІС"ра

27·.

2

коп.

ооо;ю,Ч1в,а.1ЬНИlкіlВ

МЕДАЛЛЮ «ЗА ТРУДОВУ ДОБЛЕСТЬ,. Рогачова Івана Ів.аllювича сл!ОСаlря-і:НСТРУ~I.ентаЛЬ;/Иіка 'И:"Р'СI;КОro З3fIЮLдУ е.ле.l(трот,еХН1і'Ч1нtlIХ вироб:IВ. З інаlro,р{~дJОIЮ :ва:с, Др)'ІЗі!

......

Всесвітній

.

конгрес

Біро-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РААОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКQI ОБЛАСТІ

.

птаХІВНИКІВ

. ,КИlrВ. 15 серпtня Ів ЖОВ'І"невюму пал,аlці кулы'1рии поча,в і!юботу ХНІ Всесві'rn~й конгрес IптаIХ:I~ЮI'к,llв. Більш яlк 25 ТИЮЯ'lі де.лЄlI1ат.ів

гід 53 .краї,н '3і,бралися ІВ УlкрЗ\ЇIС!ській ОТОЛІті дл~ ОБМI:Н:У .дiOCB'iLдO'M ТіІ

оБГОВlо:р.еНН1Я

аКlІуа.1ЬНИХ

'наукових

і

тех.ніlЧНИХ ,прю'бле),f

ДОD7RА ПОZПАН:И

День працівника

За поданням партїїї'них ор.ган.ізаціЙ і дирекцій радгоспів та ,птаХQфабри,к заносяться на районну Дошку пошаки пере­ ДОlВики соціалістич'ного змагання Іна заготівлі кормів, під­ "отовці до сівби та копанн, картоплі:

лісу

птах'і'в­

НIЩllва.

На :~Кіритті K'OHIJ1P'ecy були Н!РIІЮУllні член ПреЗll'дії ВерЛ'ов'ної РЩДІІ СРСР П. Ю. Шелест, М'і,ніСтр' ісіЛЬСЬКОГОJ100по<да:рст,ва СРСР Н. В. Ма!шкевич, ,керіВlНIІІКИ Всесв,іl1НЬОЇ ,наУКСIВОЇ а'оощіа'Ці'.ї птаlхІ'IВ­ ниu;тв'а, '1лени' уряду У',країIНСЬКОЇ РСР.

ТОПlХА Петро Андрійович,

Тош жДНlЯ H~ теРИ'l10рі? Виста~IКИ ,~epeдoIВOIГO ДОСіEl!/D.'У ,в Н3'іЮД­ HO~y ro(:под·аРіСТSI УРСР IВI1~КРИЛ3'СЬ МI'ЖIНlа'родна Iви(:таВlка по пта­ х'іIВlНИ1Ц~У. В ніlЙ беруть. участь пона:д ЗО Фtр.м З 2O~paiH . .цо(:яг-­ HfJIfНI~ IВllТЧ~НІЯ:НОJ10

[JТЗlХ'ПВШIll!;ТВlа

на,х

площа'дJка,х.

1 на

lНДКр'WТИХ

ШИIРОКО

Пlредсташлені

Н.а ДУ:-"КУ СПеці: а'.1істів , виставка є ЗРУ'Ч'НЮІ дос.ВЩО:~I· 1 В'ста'НОВ,lення ділових

'8

Пре:rи,дія Верховноі Ради СООР 'Гюстановил.а: встанов.и­

Іван

ТР3/КТОРИСТИ

ти С:ВЯТО «День ПР;Щlівнwка лісу». Він віДзнача'Гw~f'I~Т~іЯ ЩОРОКУ в 1'Р.етю неlіЛilве-

БІГУН Павлович-

раJ1JГОСПУ '«ПЛОCl!\>і'RСЬКИЙ».

Кожен

з них

за'Кlріп­

11~С'ня .

.. ени:),f тра!ктором «Т-74» ІВИОРЮЄ під озимину по 7 гектарів.

павіЛі,ЙО­

При

п.1зні

(ТАРС).

у Р3U1.гоапі вже підіготовлено р'їллі гект аріів,. ЄВТУШЕНКО Т'РОХИМ II,вановичзав'ЇІд'УЮЧИЙ T'OKO~i 'РЗдJЮQПу «ІВели'КЮдимеРСl>КИЙ». Очол('ний 1'ІВІ Ko.1,el(~.~B леоречистив більш я,к 4200 тонн зерна, 'ЩDвіlВ дю КО~дlЩН леj1'lJюгоклаСIУ 3200 цеНl1нері:в. ЛiQiСll3НОIГО' м,атеріалу пшеНИlці ·і жита. СИТЮК Іван Тимофійови'І, БРЕУС

600

гектЗіРr.1В

550

),fkцем Д.1Я оБМJЬНУ

K·OHl1aIКTi,B.

(РАТАУ).

ДЕНЬ МАШМНО6У АІВНМНА ПреЗИДЇIЯ ВеріхО'ВІІоі Радй СРОР встановила. С'ВЯТ'О «День машино:буд1JИiИока». «День маши'н(}б~-lдіВ'ІІика» від;з-на'чатиметwя Щ(}РOlКУ в

......................

Микола Андрійович-

()М1анню

К'ОМlБЗЇFнер 1Оа трактаРllіСТ 'РЩдlгоспу «Гога:ІіїIВlСЬКItЙ». КШllба,~­ НО\І ~<К-З» ВОНИ ,ВІ!ІКОПУЮТЬ ЩЩНЯ ІПО 2 ~екта.ри картоплі при Н,)Р\I'l 1.5. З бу,Н'ке;ра IЩІД3ЮТЬ rю 260 цеН1)неР:IВ Qульб СО'РТ\"

«6Qp'oд,ЯIН'СЬК и,й»

J,·і,ГЗlнські

ВОНИ

4,5-5

"

"

.......................... ................................................................ М,і,Ж!н:щр,одна юl't;ТЗlІ31ка .по ПТlа'ХЇIВlНИlЦllЦJ' В' м. Києві. На фото~ Ів' TalКllX бущиноч.ка'х РЩМ1іщені :пта,хи.

~

~

ЦК ~ПРС, ПреЗIІ\ДФЯ ВеР:ХОІВIЮЇ Ради' СРСР і Patдa Мін'стрів СРСР РОЗ:Г.1IЯ1НУЛlI ,питання IlрО заіXlOlдИ. по ,пссален,ню бо,ротьби з

у ЦК КПРС, Президії 8ерховнnї Ради СРСР і Раді Міністрів СРСР

ПОРУШell-11Ня.ми ·лрома.ДI:I;КОТО

порЯД­

І,У. В nриwня'Тих Iр'lшеНIНI5DХ знайш­ .'"11 шираке 'вІдображення поба­ жаННIЯ іВ'ИI\40IГИ ТРJlд'ЯШИ:Х, [іРО­ Щllд,сЬЮIХ ОріганізаіЦі,йі держаtВ1НИ,Х оргшнів Пор,о нюБХЇ!дінkть ,рішучо­

го

Вlliкор·енення Л'у.1іга,н,сТ<ва та ін­

ІІШХ

- а'НТИlIlР(J(~ta:.J;СЬКИХ

Я:В'ИlШ.

ра'дія·нсы{іi ЛЮДИ ПО .праву пиша­ ЮТЬСЯ QВОЄЮ СОlJiіаЛ':СТIЮЧ'НОЮ Бать­ ~ !'вщиною, іІОка ста,1а ОIJ.I!JIЇЄЮ з наЙМОIГ1Т!{ШИХ дер,ж3lВ св,:ту. Рі­ ше'lН-Я ХХІІІ З'Ї і 3;ЩУ КПРС від­ "рили широкі перюпеКТlІ!іИ да'ль­ шого зрост <JIНН1Я €ІКОН ОМ і,ки, ,КУЛiJ­ т,ур'l і на.РО.ЩНQГО до,БРОБуту, ,в·и­ І,ЛИІКВ,Ш.

У

'ра!дЯlН'СЬКG'ГО

наР'Сlд']"

ВОВНІЙ п.РИ'П.'1ltв СИ.l, ТВОРJЧО.т ініціз­ тив·и і політичної аIКТИ'В,НClсті. В результаті веЛIІ'Чезної роботи 'ПСІ')­

тії і дер'жави ІВ нашій

І<.раїіlі

l\еЗМЇ1РIНО зрос.lа C'B·'IДO~.'CTЬ ,ра­ ДЯНСІ;ХИ,Х людей, .я:кі глltбо,коро­ зум,іють ові:й па'-ріоти,ч:ни'Й обо­ в'явок, громадсы:іi ПlР3іgа і обо­ в',ЯІЗІКИ, Разом з ТИІМ у ра.д.ЯI!ОСЬ­ КОІМ'У оу;опіЛЬІСТ,в'і ще € ДІОДИ, Я:К4 ГР)1бо нех'J1УЮТЬ пра,вопс'РЯlдОіК, затьма,рюють ХУ.lі,ганськи.ми та

і,н­ ши!ми ЗЛОЧИlННИМIf діяlМИ творчу І~р,ащю, В~ДIПО,чинок і .наст,р~Й тру­ д,sшщ,х.

За с·стаННlі роки парт~й.ні і ра­ ДЯ\Н.Сblкі о,р,гаlНIІ зді,Йсни.1И ряд за­ XCC~B по ПОСИ.lеНIНЮ баротьби з ЗJlОЧИ,Нlні,стю

та

ПОIJJlу,шеННЯI~·И .~~o­

~la:дJCbK!J,rO 'ПОРЯДJl~У. та.х

і

рай.она,х

Проте в ·міс­

He,p~1JJКO

ще

чиня­

ться небеЗІПеЧllі злочини і мають міаце ВНlПalДКИ ЗlУХів'алаго ху­ .1 'ганст.ва. ·НегаТИ'Вlна Пdв~діlНlка окремих .1!QдеЙ УЗlнаЧНJі,й .M,ip.j пояснюється с.па'бою _роботою ба,гатьох пс'ртій­

іВень

ОХОрlO:НИ

,н'!стю В ·кожній 'Р~ПУ'б.1і,ці, !\Іра'ї,

гро~аI1I.сы!гоo ПОРЯСIJI<У, про'куїратури І С:У:ДУ, ЯІКЇ ше недостатньо акfИ:В'НСІ Іведуть f:юБО1)У по ОРlГзн:іза-

діЯ.lьності

облаIСТ'і, мі'СТl IpaнoНl; В'се:\!І1РНО рОIЗВІИІвати активні,сть ТРУIдЯЩИ'Х У боротьбі з пра'ВОIПОРIУlшеНlН5DмtI,

цї,ї БDlротьБlf з ПС\РУ,Ш€lННЯ'МИ пра-

О'СОІбливо з Х1ул[гаIllСЬ><И.ми п,РОЯlВз­

,ВОІПОРIЯ:ДIЮУ, не доБИ.1ИСЯ тісного в'заЄlма~в'ЯI3КУ, IВ'ИІСокаї оператиlВНОСТІ І. ~НiJ'СТ)1Пз,.lI;НО.~О хара'ктеру ІСВОІІХ ДІІ!. У бо,ротьб: з З.l0ЧllНнk-

ми, rJ:I;lJНести ро,.,ь і в'і:дщовідаль­ Н'СТЬ )1 ці,й Qпраlв!і пеJJlВlИffiН~ паРТIЇЙ:НИХ, IЮМIССIМОЛ.ЬСЕ/КIfХ, проф­ c:nkl;КО'ВИIХ ()Рігані'Зjlцій, мі;С:ЦЄ<В'ИIХ

op,raHuB

~~. ,деяю ~раіЦі'ВНИIКИ міл,'ц~, ПРО-' Р.ЗI.1 ,д.еиутатів ТІУУ~ЯЩИ:Х, керіil!lаи­

Ку ра1') ри І С)ДУ. недоо,:.tйню!(}ть. К!l8 Пl!,JJП,РИ6:\IСТІ!~, БУІДСіВ, УlСтаIНО'В', н·еб~ЗlПе'КIУ для СУGПJ:!ьст.ва З'l".ІСН(}ГО а.рсаНізаIЦЇЙ, раlJJгоапів і колrгооПl:S. Х'Ужгаf~ст,в.а,

здоров.я .1

. ПО:СЯlгань

на

життя,

ГІ~ЮСТЬ Г;РШlгдJЯlН.

О.п.НИ!М з ва,Ж."Jj'В'И:Х ЗЩВUJ.ань пар-

ті'ЙНИ:Х,lра'Д,Я'НIСI;КИ,Х,

В РЯiдll М'~ць ~.1аб.о беруть уча!сть. у з~щ~ненн! ПО'РЯI:І.іКУ гро-

і КОМІСомольських opraIH'nB, ГОlClподзр,ських' кеlУ:,Вlни~ів та г,ром,аIД­

м.ад/сы·1 о,р,ган ІІЗ а'!,],н , а та,ко;ж ке'Р'l'ВlН~КИ пі:!]щ!риеМlСТ'В, .бj1J:ОВ, усга'нав І уЧ(бо,вих з alК.1а·щв. Вони миРIЯІТЬСЯ З ф.а,ктаIМИ ХУЛЬГЗJН'C'J1ва, лиЯ1Цтва. та I~ИlХ аНТИlгромаДСЬКИIХ ПРОЯ'В';'В, ЯIКlI ЧИНЯТЬ ЧЛ('Ji'И Іх КО-

СЬКИL"( ор'гаlніза'ці,й ·є значне П'о.lIDп­ шення ВИІХОВ'НОЇ ро'боти серед 'на­ се.1Є1ННIЯ і наСЗl\юеред з MO.10l-'l.:tЮ на пїдпtриємствах, бj1дс.Вlах, В уч­ БО'в ИХ заlкла'дах, устаНОil!ЗХ і за .МI:OЦ€lM Щ:ЮЖlfваНlНIЯ.

:~~~ТИ!ВіIВ, Мlало зай;м:ают~я s-ихоНlЯМ населеlliJНЯ В, ДУ;СІ ,неухил.ь-

неп":?

КОІНІ'В

~ОІді~ржаljiНЯ

І

Р~:.!J;Я'нськи,х

зв-

неТ€lР , ПИМ·ОС'l'l ~o пр~'В'ОПО-

рушень. Багато. народних ,ЩРУЖИlН

ЗІНИ:ЗИЛИ

а!К'ТИ'~Н':IС!Ь

ПрlЛИ Х1уюгаIН:,В

1

у бо,ротьбі

і

ВІсі сп::вр06ітни;:ш

охор~ни

ЛР·ОМ<ІДСbl\ОСО по­ Р,ЯIJJК'у, .пР'ОIКlур·аТJУРИ і Су1ду ПО\ВИН­

Ііі

ВДОQКО'!f(I.1ювати овою ро­

да.lі

боту

особ.1ІІІВО поро'зкриттю зло­

ЧIlIн.;I~ і рО<ЗШ)1Куванню 3.10IlJНlНіці,в

;д~БОIUf~'рі.в, .по- C,BO€''1aCHo~IIY припи'ненню Зо10IlJИН:

~aHO І-ЮСІР,ДИНУ~:Ь...ОВОЮ ДІЯ.1ЬН:lСТЬ ор,гг~іами М::·.lЩИ. .

З. ),f.етою

Ке~':'ВlНИIКИ оргаlН'lВ

~,МЬШOlГО

З\1lщнення

'!-,ОЇ !JД:Я,.1!>;юсті аIНТИlг,ромаД(:ЬКIf.Х eo1e),fe~T':'B, З"'I"ц:неНIНЮ і РОЗ!llIир,ен-

ню

ЗВ"ЯІЗ!КУ

З

ГРОМatдІСЬК:ІСТЮ.

ува,га

:іен~я боротьби з ЗЛОЧи/НІні,стю за-

ЩОlб не дапук;кати послаблень що­

ПI;1 ClПIJНО'В а но . ЦК КО\IIГJаIРТі.й СОIOOНl1l"( РООП)1б.lі1:К, юрайкомам і ()'БКоМ.ам партії, РащаlМ J\HHlcTjJ<i.в со-

дО З.lkних l3.ючинців, щобрО1З1уlМ­ но ПО€Д'Н'Уlвати .8 СУДОВО"ПРО'К:УРо.р­ С'І>Кlій ПР31ктиці пе:Ре!дба'Ч(,Нlі заlКО­ НС·М суворі моі,ри пока,раlННЯ ЩО.JP небюпечlНИlХ' з.lOЧ'ИНlЦі,в із захода­ ,>1И. IІР'ОI),fаЩСI;КОГО вплив,У та В,Иlхо­ lВ·ан,н,я ооіб, IЯlкі вперше ДОПУlстt!· ли маЛ.ОЗ:іачні пра'ВОIПОIРУlШення і

ЮЗНИХ

1 а,~таномних

РОО[Jj1б.1ШК,

Ma€

бу,ти

звернута

ВИIКЮ'Нlкомаш кра,Й'о'вИlХ і 06лаонНlХ РаlД депутаТІВ ТРУДІЯЩИХ ВЖИТИ

раЙ'lJнаlХ і на,се.lенИ,х пунк:гах, за-

здатні

п'ро ств;орен,ня ШIljРСЖ{)/ГО фрон­ ту бо:рО'тьби з праВОIПО1рушеНі!ПSI)МИ: СІМІІІМИ ІВ\С'ІХ ,державних і ГР.ОМЩД­

беЗl1ечити на,діЙ'ну OXOPO~y інтеpecilВ дер,жа,ви і ,грощаlдіЯ'Н ,від пОСЯlгань :'І.1Q1ЧIіІНН~Х еЛ'6мен"ГІв. Треба систематищю і глwбоко аlнал;з)"'вати стан справ із злочин-

11І·01'0 опеРа/ТИlВНОГО Дlі'ЯЛl;ністю о,Рlга:Н'ів ма,дського порядку

ВИМ{)'Г

,рі-

Іх

соша.l:ІСТИ I ЧlНОI за:КІОНіН ОСТ і та nоси-

!І ИlХ , раtlLЯlНlСЬКИlХ,. ПірофсП:ЛКСіВИХ і 1\ОМІСОІМОЛЬ1СЬХИ'Х Орігані'в ло вихо­ в,анню (;BiД~M1(}Ї ДИОЦlI'Пl1'!'НИ У чле­ нів нашого суопіЛЬІСТза. Не скрізь IВИIЯіВЛ,ЯЄТЬСЯ наJr('ж,на "ГУ'р>бота

СI;КIйХ орrЗ'l~:'заці'Й. B!.Д-CTa€ від ЗрОС'.1I1Х

ПРQф<:п'ЛIКlO'ВИ'Х

за:ХOl.'lI;'В

до

:наведення

г,р()І),fаДСblКОIГО

порядку

зразково,го

в

міста:х,

на

те,

Вlnпра'ВИІИСЯ без ізоляції в;(д оуюпїсlЬСlІаа . . В DHT6p·6cax за.беЗl'lеЧ€lННЯ едикеріl3Ництва охорони І'ро­ в боротьбі з

r,pC'Ma,,JJCbКO:ro

'М'іатах

Пер,єц

бу!де

ПРИlпиненню

ПРОКj1раl'У,РОЮ

ор,ганаlМИ

СРСР

постаIВ,1Є':НО

та

ЗЗlвда,ння

lюсилення наIГЛ:ЯULУ Зd ТОЧНИlМ і неУХИЛI;НIІ1М' Д()lД~РЖіШНЯ\М_ соціалі­ етНІЧНОЇ заlКОIННОlQті ;:.ер;жаВ'НІ!іМИ О'РlГанаIМИ, СЛ)1жбови,ми ооо,бами і О'КР!JЩІІМИ f1рО1\fадЯіН3ІМИ.· На,м,:Щ·е­ но заХQД;~. подальшому ,rIOJtmшен­

"ю д'і'ял ьнос1іі СУДОВ их optГaif\IВ. Правос}lддіЯ .пО·ВИНlIЮ UЬЙlc нюв ати­

СЯ . іВ за,кюп-ІОМ IIІЧНlНИ'В

точній з

ТНІМ,

злочин,

'ВІ:'ДПОВ~дlljl()IСТІі щоб

КOЖtНИ~,

за,знЗJВ

n·ої кари, і жад'ен буВ' за'С)У'ДIж,еНИ1Й.

строк ВІ'д діб,

а'бо

іБ:~п~аВНИМ!І роб:;rrа.\1И на стр{)к І~Щ ощноro до· .'130« ~kяціlВ з УТ­ РИІмаЮ:lЯJ\I двадцяти п:роцентів за­

робі'Гк},:" або штрафом в'д IДесяти ІДО тр'и,ЩЦЯТИ каlРбоваНU,і~. Вста­ но.В'1ЮЄruоя суворіший . режИlМ ут­ 'РИім:аl!f.НіЯ о~і/б, арештовани,х за

ареЩТОІВlа,IШХ

З,'lІО''1И'н!нИlХ 'щік, Яlкі загрожуюrrь 3д'о,ро,в'ю J1Р·СІМ3.J!іЯН З'бо обра,жають ЇХ J1ЇiдH'(:T)f. ПереДlба,чзно заlХОДИ !ПО полі,пшенню розшук'у ооіlб, ~mi пер'еХОВУЮТI;ОЯ .ВlЦД с.llїдства "бо оуду, а т:!К'аж по ПОІСи.1('Н'НЮ борютьби з дар~юї,діОГВО·М. її

на

п'Яl1НЩIЩIЯ'ТИ

ХЗlр,Ч)1ВаlН'НЯ

ТОРIliЗО'вані '1астини міJJыJiї д.ТЯ несення патрульно-.поcrової служ­ би' ;пю охороні І'ромаДIС!;І\ОІЮ ,rЮРЯ,JJК:У. Розширено n,palВa пра-'

ПО

іДесяти до

по.р уш енн,я

р·еЖИ'УlУ

СТрOlК

пе·

р,eIбt)1в.аIНJJ'Я пі,д ,вартою може бути пра.'lОВlЖ€lНИЙ ДО три,J;ЦЯТИ діб. з

ПОР'ЯДІКУ

країни

ність за дріБН'~ XlVЛ i.ra'HcT во. Нон·о

каlрзаТЬtя ар,еШТО~\1

BlCТaHO'BJI€HOTO

ДlDlдаl1КШ!Ю 'ст<юрено опеціа.lьні мо­

l..I(i'B'HlI1x'iIВMi.l'lЦiї

СТИС:l'і

:Ві.дlПСіІ31ЇЩlЮ ,до у,каIЗ]" підвищує­ ться а'~М'llнФст,раТИlвна .13І:;~ПО·Вlідаль­

.'І IJПУЩ еННЯ3.1IЇСн OIГO

СРСР. У прийнятих ,р:'ШеJI!tЯlХ ВИlзнаrче­ І'Ю 'р'я.д за,хu..'l':'В .по пхиленню оо­ ротьби .з хуліIГЗJН'С1)ВОМ наВ'УJlИ­ ЦЯІХ, cTalдioHi!lX, в парках, К.lуба l Х та іНШИIХ IІро"'зtJ.(:І>КИIХ МlїtolJiЯ'Х. В ,н,аіїnбіЛI;UJИ:Х

nере:.сба''1ен!

>'lIРlіlбне Л'УЛ:lга,н:с'Тво. В ра.зі ухи­ леНІНІЯ в'і'д відібj1в,аНIlЯ ар~шт<у а60

злочинні,отю сr.В'СIРЮЄТЬСЯ союзно­ РООПI}1бліlканське MiiнkтepCTOO охо­ рОIНИ

Д'і.ї,

Сl1Р'О'КИ ,рО3Сл~;1іуВан·ня і СV1д,Q'ВОТО РOlЗtr.mЯ\діУ QпраlВ пр{) ХУЛ,:lгаНС'"J100.

. : ........................................................... ... .......... ............ "

вере-сня.

(ТAre).

.

САМОДlИ Олексій Олексійович, САМОДlИ Олексій .пИЛИПОВИЧ КClм,байнер і траlКТЮРИIСТ Ка.1ИТЯН'СЬКОЇП'l'аl)юфа6РИКИ. ЩОДНЯ 3'бирають зе,lен,," ),f<!cy ЛЮlllllіНУ 'на СИЛОС з ге.ктаlрі,в.

неilілю

3 хто

СПР'а'вtщли­

Не!ВИНОНИЙ

не

ВраlХО,ВУIJOЧИ чиооенні .по>5ажа'ння ІГРОlМа\ZJ;lЯН і пропюзиц'Ї'Ї І1ромадськи,х орга[J'ізаці,й про riосилеlllНIЯ ві'дпо­ в'і'.'J.13льн.()\сті за xyJJlllra'~Tf!(), Прези­ дія Вер'хOlВН'ОЇ Ради СРСР прий­ няла спеціальний У,каз,в іЦЬО\4У пита'нні, який б'llде о",уБJi~ко,вано в n,peci. У,кзоом 'вcтa'HOR.leRa п,~дв IІ1ЩЮ 3 аiдJ~,j]Lніст,раТИ1В,!lа 'криміна.шна ·в'іДПOlВіда.lьнісп; за ху-

РОНІЯ€ТЬСЯ

СТ5D:'УЄТЬСЯ

в'а PT:GTb

і утрима:ння, ЇІМ забо­ листування,

оде,ржаlН:НЯ

перм.з'Ч і ПОСІІІ.ПОІК, КУЛЇ'ВЛІЯ про­ Ді}'К-ТЇІв хаlрrч'}1В!З'н,ня; за ча'с пере­ був,анн,я піід арештам заР'обї'l1на !Плата за мkщш постіЙI!І:ОЇ !Іюботи

!Не 'I3ІИ1ПJlачУ'ЄТЬС,я. А,реШТОІ~З'ні З3 ДIр'іl6не X'jVI;ff"ah-с11ВО ВИ!lЮРИСТОВУ- • юrться без ОП.1ати пра1Ці .на р{)ооті по П'РИlби,ранню В'УЛИІЦЬ, дlВО'Р'ів, м,іаць Г1РО;МЗ\д(:ЬКОІГО кцрисrr)lВI3Н.ня та на i'IIiIUlfX ф:зи'Ч'НИ'Х D{),ботах.

НачаЛI;НlІІкаlМ

орга'НіIВ'

міЛ:lції

Ha\!laIHl> .пра·во наlклз:дати

штрафи

за дрі6не JIIYclkalНCTBO самОІСТt:,Й'но. не Зi!lеР'Гаючись ДО 0)1.1)". Поряд з. цим ор'га.на!", Мlіліщ!ї на,даеться Піраво нзк,л3\дати штрафи за поя­

ІВ'У на ВІ)'lJIИЦЯIХ та в ін,ШllІХ гро­ :МЗіD.СЬКIІ1Х . міЮLIJЯ.Х у п'ЯНО,МіУ IВИlГ­ ля,ді. ВстаlН()'ВЛюетьс,я аДМI::нkтра­ ТIfВlна В~ЩjПОВlіlдальність баТЬІ\іlВ а60 осіlб, я,кі їх за,~I:іНЮЮТЬ, з.а ПИІЯlЦllВlO, JIIущігЗJНJC.bfкі та .jJJші ан­ ТИ;ГРОIМ.аОДСl;кі

.тirгкilВ·. . Д:Р'Їlбне

ВlЧИНіКИ

з

боку

п,їщ-

. )(!УJIIDгаIН-СТВо,

п,РОТЯГ9\.\lірОіКУ

щд:руге,

ВIЧИ:НеІ!,е ТЯС1не

за

собою ,юр"м'іна.~ы:у ві:Д[Jо'в·ідаль­ Hr.lCТb у ви;глящі ПOЗlб3lв,пе,н.ня волі на СІТ.рок від шести міС:ЯЦі:В до сдноro рок-у, а'бо В,Иlп'р·аВНИIХ робіт на той же строк, а60 штрафу вЇід тр'IIjlЩЯТ<\l ДО п'ятдесяrги t<a,p60-

IВ"!l!IIlIiів. :Пер€tJjбача€ТIЮЯ

ПIЇiдJвищена кри­

м,іна,льнавЁдпов!lдаJl'ыfiість за злk­

,не

х,у.1:lІ'а'1ІІСllВ0,

СIС()Ібmию

за

ті

х)'1JIбrаIllСblкі дії, що :ВЧИН€lНlі з за­ СТОСу1&аНIНЯМ а60 спробою заIQТIО'ОУ­ В'а:ння 'ВОJ1нестріЛblнаї зб,рої, но­ ЖІ'В,. ка'ст('тів чи DНШОЇ ХОЛ<УДІНОЇ

зброї, а так само інших Пlредме­ Tj'B, ClпеЦііа.11>НО приеЮСОів.аних Д.1Я заIПО:д'і'ЯlffiНЯ "ГілroнИ'х j1ШКlJджень.

За ці д>ії встаlно,влена покара'ння

у

'ВіWГJlJЯід;і

ПОіЗбавле.НіНЯ

волі

Cl1po.K ві:д. трbOlХ ,до се~IИ ро,ків. (Закінчення на 4.Й стор.).

Н:l


Один день п'ятирічки ... Він дуже бага­ тий для промислової Броварщини. За од­

ОДИН ДЕНЬ

ну зміну підприємства нашого міста і сіл випускають чимало найрізноманітніwої І

Сірими стрічками

асфальту машини

П'ЯТИРІЧКИ ................ ',' •• '.' ••••••••• <>

везуть відремонтовані шини, кіоски і при­

лавки для торговельних організацій, хо-

<> .......... '.' •••• '.' ••••

••••

Дороги в Д8J18иі рейси ИJlИЧУТЬ У

цього

ТРУ'дlіIВJlИlКа

РОlбочий

день ПОЧlІІнається ТQді, ,коли сон­ це rn1діВОДИТЬ ,QВою васпаlНУ ,то­ ліlВlКУ і ліни'в'О КИlдає ,[]Іромен,і Іна

І процдив еРИ Іроки. 01'РИlма:вши ІЮВИ:Й «ГАЗ-51», поперед;ню авто­ маши,ну він передав 'tН'ШОМ,У во­

lВе;рхJi'В"я іЦерев. Ще у 1953 Іроці ПРИЙШОВ 'На ПОдІВ'LР'Я Лllllкі:ВСfjКОЇ фаrб,рИ/ки ,ХІ}1д:оЖНlі,х в.и:робі'в МОJЮ­ дИіЙ ЧОЛО'В1ІК .j оказа'в: «Я: ХОЧ'У IПраrЦlOв'ати у вас шофером. Про­ !ЗИівають мене Ва'силем !ваIНОВ:И­ чем Ковалем». ЙОIМіу дkта,лась неза'виu:tна СIПз,д­

д1і,єві.

щина.

3а,неДlбаlН'ОЮ

була

ма,ШИіна,

ще й закорщ{}н;юго ·виробн.и­ цт,ва. Зап:частин 'не було. ТЗ'" не

з.rnЯlкаlВlOЯ цього т. КОlва,ль. За коГде ,выокаяя ,рожь

колосилась,

Гд~ 'по ,полю тItооинка вилась,

неБыалаяя стр"йка JЮдилась Иогнями ~B СТ'епи разлилась. День и ночь 'не смолкают MoTopы'

ПО часам выіастаюгr леса. Сквозь земли навор·оче~,ноЙ гopы

Из

бетона

встают

корпуса.

Та:кий Іпейзаж ві.дкрився пе­

реді мною у лютому

1963

ку, ,КОЛИ Я Вlперше IцрацюВ'а'ти

вої

сталевИІХ

~М'Я.З:'В·»

ка

Фото

пі'lІіЙ1О,м,ного

А.

ЧQГО

СІJКИ'Й

лах

ПРOlМlВу:зол. одні ЯlМИ,

був цех заводу порашкової ме­

талургії, а з kb-і'l1НЯ ниН'ьшньо­ ГО ро'ку

В'ін ,ста,в

за,ВоО',lОМ

IплаiC'l1Мас. І з перших ~H"В' іс­ нування

маті,р.

із

піДПРИ'GМ'ст,ва

заюwпі­

НИlЙ.

Тут

і

цемент

Вантаж ріЗ'НО'Мalllіт­

lІ"отові

би, паливо,

се-

Х'YIдJOжні

цегла, щебінь,

;мя

виро­ В3:.1НО,

t'i}1д1іВ>НИJJ;т,ва.

А

то

;ну

роботу

ся

Коли ди/вишся на дівчат, JllКi працюють

,на

теРМОПЛCllClI'іВТО­

серце

мИ'Моволі

напо.внюється

боЯl3КО

включали

машини,

Коваль

CjlMIKa

П'РЮI.'ї,

на,ГОРОIдiЖУВе'В­

f1раIWота:ми.

Н'ОВ,ИН.,

РОіГУ

-

HOJ)'da

Яка

І\асу

ГО J)ЯТ Ь

оев.їтлю:ючи

контеине1р,ам,

,~o­

ю;і везуть Не тілы\и У

а

і

aiiaHblIY

в

частину Рад<Ян'сь'КО,ГО Союзу. В. ТВАРДОВСЬКИй, начальник і

Верхн~й коЖlУХ д.ТЯ Київ­

-

я,с'кравіше

евр()пейс[,ч,

фабрики.

мО'тоци'КлетногО'

держа'игу

ТИ'СIЯ'ч 'ка,рбованці.в.

нашу iJl.РОДlу'!щію

в. МОЖЕЛЕВСЬКИй, директор

Не'хай

ред.

відділу

збуту

постачання.

З3.лиши'ться

за,мовни/к.

І

'КМИ

заводУ.

Вісе до,бр:е, то душа ра.1,і!>, хо­

,,'je-

четыяя СІПівати, на роботу щод­

на цю

таль?

ня СПlішиш.

штук на Зrм:іну. А .ви окільки зробили?

хопленням розпові:\а!> про ,пі,l­

Н ·вже ЮІ'конала амінну

ПРИЄМСТВ'1,

І не щна Ніна з таким за­

400 HOJ))[,y, -

Иарія

Яl\о,~ті.

Мені. захотіло.сь Сllазати до,оре слово

ШІВаІ)Ниці.

ио'го

ЧУдО'вих

лю­

;хеЙ. Ії РОlВе,сниці Раїса Ва.бн'ч,

IВ:',1!по,віла Ніна.

Сющрова,

.1Ю,l,'lИла

рuльcы,а,' Марія ЄВфро.синія Духно,

Але ,в'она

!

Стефураfi, llата.1ія

для

дв а,;щя:rИ.1ітн іх.

ІІРОСТО'рі, світлі цехи заЙlма-

ють

двадц.вТИJIJ.ТНJ.

,[айже

тригеllтари

пло­

щі.-В лих море ,свіl'ла, на віlК­ нах кв,іти. «РОЗI},мні» М3іШИНИ

po.Bcыої •. Живе дівчина у су­

продовжу,вала ро:mо,відати про

'ВИ'КОНУЮТЬ

ci~HЬOMY З за'во~ом селі Кали­

те, що ,jlаRіше норм,а була 30.0 штук. На проха.ННЯ дjвчат П збільшили на 100 деталей. Тепер 3.\І,інне заВ','jа1IНЯ "ожна

рації. Тільки &ільше фантазії,

HiВlKa. Вона буд~вала ПРOl'dlву­ 'зол, t!'orrувала бетон ДЛ1Я 'заводу пла'С11Мас. А коли він поча,в IIНllrry,с'кати ПРО,l)'к~ію, П'~Ш'.lа УЧИТИ'Сh в технічне училище і· ,в січні ,повернула'ся на пі'д­ Щ)JffWIСУГВО. Тут же :заrotнчила сеРelД'НЮ школу без відриву нід .вирООНWЦ'l1ва. Хоч і невеЛl~КИЙ

зміни

:завоювала

авторитет

в

цеху.

Н .підїЙlШОВ до Ніни під ча,с

о

-

-

іГОТОВЛЯm'е?

запитав.

-

-

А

ЯІК

І\ожен род"'у!>

вам

ШО,'10ба!>ть<,я

робorrа, цех, заво,д?

'ІіОНlС,Т,]1),ю(ію,

буД'н~

дівчини. - .ой,

що ви,-рці,сно заеlВЇТИЛИСЬ очі в Ніни. Ме'Н'і 'здаЄ1'М~Я, що roращого за1JОЩУ и роботи ніде He'da!>. Най­ деталь.

п'ятиріЧI\И flil-

Інше:

.,1еталь,

ПРОМИСЛОВИ'Й

РСІ­

прппозицію,

МРІ:Ю.

Трудові

сеl}lИріЧI!(И

п'ятwр,іЧ'J;И

народили

в У'.1 ол,

аб,У,1НЯМ

належить

п·іIЗНО­

мані тити, ВI.'jОIС'lІо,налити НО':ІІен­ І;лагур)" з,fiудованих

Т)'Т уже чата.

ціlJ•.авіше тоді, 'коли почина!>ш

НО,ВУ

,1eHb

щсrь

о,пе­

не 'I!'Ї,1lClтають

ціона'лі:ШТПР·СЬfiУ

питаю Б

-

наіilcкла:\ніші

,1і.вчата! Т вони від жит·т:я.

ще fiJдоощити.

о'с.воювати

,гадині.

12

Jlюу .DИ .зараз деталь вп­

х,ви­

за.ВО.lі,в.

СЛОЕО за вашг, дівМ. ІЩЕНКО,

люєш~:я, переживаєш. Чи бу,де

заступни,к

:вона якісною, чи заДОіволеним

виробничого відділу.

начальника

ВІ:u:t~начаючи день ПО'Soітря· ного ФлО'Гу СРСР, :wи пишає­ '~ссьвеличеЗlНИ.ми

в НЕБІ БАТЬКІВЩИНИ

14

СlіВорені

техніко-економічних

Сьогодні-День Повітряного Флоту СРСР

то

на)J!1ИlДе

IIIИJ1ка закохані в СВ:ОЮ профес,ію. Бо па заВOlді всі у~ffiВІИ

у неї стаж роботи, та ді;вчина

ПОіК1LЗНИ­

заводУ,

елеЮJ)олаМ[JИ,

вражень.

І це при високі'ЇІ'

P03IIOBiJМ про ТРУ,ДОВУ біо­ графію линаРНИIЦї. Ніни I~OMa-

лю;:\икуІПЛЯТЬ ,ценну ПРQ-,ДУ'hщію

То ж х!,ба можна на ЯІКУ'СЬ і.н­ шу зм,і·нити П'РОфес!ю? Ні. Той, хто ЗВИ'К дО дopi~, вони за,вvк,.~и ЙСJlГО К'.lИ'Ч'УТЬ і IК.1Иlкати%уто ~JIП·е-

а

вмілИlМ рУ'ка,м р(}6і,тниць.

СУ1м'лін­

неодно,рзз{)в'О

ПОВlна

а'Вlто,машини

наї:щJIIВ

За

У шофер-а, ОЩИІН день .не схо­ ЖИ/Й на інший. Бо В'Їlнмайvк,е за'ВIж,ди В ,дО'РQ'3і. ЙОГО шофер,ська

горді,стю за МОЛО.1У робітни'lУ 3.\lіну. Ще вчо;ра ціНОіВаЧlКИ СЬОГО,,:\,нl ЗiВtтомати підк(}рились

НОГО .ДНЯ ВИВ(}:3Ія,ть

із воріт llIіДlПрп&м'ств'а. На C'КJ/ilдj залел(;іlВ' He~[a!>. Нкщо

ВЮlд:іIЙ

почесНIІІМИ

еь,ко'го

:\І,атах та гідрав,лічних п~сах,

т.

теЛerБ,і'з,Шн'і, антени та 'ін­

ші с.віТ'ЛОlтех'Нічн.і виро,би кож­

У ВаСИJIЯ Зlра(JlКОВI()'М'У

кіЛОI~ет,РI:'В.

ОТРИМУ1ваIВ

в,езе робітнИіWЬВ фабри'КИ в' киї!в­ @І>КИЙ теаlТР чина еКJСК'j'Р'Сlію в

ла гаряча, наПрУ'жена р'обота. Вже в травні пёрврнець п'я­ тирічки .виконав план по :вюі,х ках. ПРОЙ!ШOJ! червень, ,лишень. 3добут·а пе,реlМо.га З3JIЧ)l~пилась.

3УБРИЦЬКИИ, ро6кор.

і'Н!ших 'МіїСта,х та

Уlк,раїни.

хоті­

гори зю[л,і. Та час ішо,в, ,пі~ПIРИ­

пе­

і ,в

Житомwр'і,

POКl:~

ТИОЯ!Ч

~іюч(!го це­

e~CTBO буду;валось: Опоча:llКУ це

ба.жають їй роб:т,ниці з:wіни Т. Гарющької.

В,

однОО'о

На м.іщі 'маwбутнього 'заВ'ОІДУ

Не'хай в·еЛИlкиrм ,росте СИІН,

-

ні

РОСТЕ СИН

-

ХаІрікові

Черніlгов>і,

Св,ітильни~и, насті.lьні ла'\[­ пи,

CTalН·i, 60 ·решонтує він її са'м. За ДeclЯТЬ

ПРО:\)lКlція

бів.

.

музей. АВТОIМЗШИlна ІlваНОВИіЧа заlВIЖДИ у

300

.віДIПІЖВЛЯ€ТЬСЯ

за'нош еЛВК1'ротехнічни~ виро­

бу,щіі&ельна площад­

фабриці oop'XHboro дитя­ працюють

у

. . . . . . . . "'w+ . . . . . .

їни

була

[1ЛaJCl'llма,с тоді були

трнкота·жу

!ва:новИі'lУ не страш­ бездоріж.ж.я. його МО'Жlна по­

'баlЧИТИ

ТаШllент, A~l'Ma-ATa, ХаРIІI]В,. Далекий Схід. У всі кіНЦ1 кра­

ПОР'ОШКО­

Тоді це

боту, в ~М'я якої будувався велетень rндустрії Вро,вар­

Козака.

реваЖIНО жіНIКИ. Бжато з них с'Тають матеР:ЯI~I-ІІ. ІХІНЯ ,раді,сть це ра:дість 'ОСЬОIГО ДРУЖІНСІГО l!{()'l€1KTIIIBY. Л!Qд:wила Ма.рченко пра,цюва.1 а в 'язаль­ ницею у фаНI'ОIВОМУ цеху. По­ T::W одружилася, народила ди­ тину. ПОдJJ.J1ГИ п,РНВIЇтали мо­ ло.д.у

і

...,Ва,силю Іне

лось ШВlИід!ше ООЯТИIСh за ту ро­

==========0 НЕХАЙ ВЕЛИКИМ На

-

за,воД

ро­

прийшов

ху, дільниці. IПРИібуJ1ИJМ

крана ЗІвів не О:ДИН П'ЯТИ;ПI(),в~р'ХО­ ВИЙ будинок

на

метаЛУРІГії.

величезна

КраlНОВЩИоК ро,мантична про­ фесіія. Вітал:'й Шкарбан п·олюБWВ її HlalД у'с е. І ,ві,н 3 а Д Оlпо:wаоою

'РО'l"IШ~ час B~H в ІдреМО'НТ)'ІВ'а'в, її

всі kінці kраїНИ

і інші вироби. Все це виготовляеться в нас. МИ вирішили розповісти про один день п'ятирічки. Можливо, в цьому немає ,пое­ зії, але з прозових краплин куються пе­ ремоги. Кожен такий день наближає об­ рії багатого і світлого майбутнього.

продукції для потреб народного господарства,

v

лодильники, меблі, пластмасові вироби, дета.лі, виготовлені з залізного порошку, продукцію літківських вишивальниць, стрічку, дитячі кофточки та ІЮСТЮМЧИКИ

заСЛ)1га,ми

наши,х учених і ЛJ;ОТЧИlк'іIВ. Во­ ни ,ві\ДlКРИЛИ першу стор'іНIКУ

'іеторН авіації. Наша країна і

досі збері,гає першість у завою­ Іванн,і

,повітр,яного

,підкqренні

о,кеану

та

космосу.

Авіа,ці,я С'J'ала Я,КІ:СНО d,ншою. На

переаОБі

пооищії

вийшли

реаlКТИВlні літа!Ки, за.ВДІЯ·КИ ЧОі:WУ

,р.ізко ту,

ЗРОСоlИ ШВИ'ДlКості

польо­

а це голо.~не. Як!ЩО го­

-

~юр·ити

ПІРО

ІВИ,Х

ЛЬСТЧИІКі:в

-

а'віації,

то

пов,ітр'ЯНИХ

,варто­

ВоіЙСьКОВОЇ

,вітчизняна

п.РО,МИС­

лпвr.сть 'дала їм прекра.сні ма­ шини. ШIВ·идкість ВИНИЩУ'В'а·чі:в часо'м лосягає трьох тисяч к:­ ло,м·ет.ріlВ на го!дину, літаки лі-

Радянська

На Я.КИ'Х

Сотні юнаків ,і дівчат навчаються в Харк,івському обласному спорrивному клубі. Вони з ЗaJюпленням вивчають ,бу ДOByJJiїTaKa, оволоді,вають майстер,ністю вищого Іп·ілотажу, парашутних стрибкіrв.

Тут підготовлено понад

100 майсЦ>іlВ Сіпорту, які успішно виступали

в республі'канських, всесоюзних і м.іжнародних змаганнях. На фl)Т(): швачка ударниця комунісТИ'іIlОї ,праці одного 3

хар­

ківських підпр'иємств комсомолка Рита 'КОНДРАТЬЄВА (пра80Р'УЧ) і майстер спорту KOMYHkT Валентина ТУРСУНХОДЖАЄВА перед польотом.

2

НОВЕ

18

серпня

життя 1966 року.

\1

Фото О. Татаренка

(Фотохрон'ька РАТАУ).

раlКетною

Відмінник

ПОВ'і:l'р!яні лінИ, il<Оівжи'на

розши.ри:тись

аlвіаці,ї

зр-оста'є,

щороку

ВИ,КОРИlстаIННЯ

сі,lьсымуy

рjЮНИХ ,1іній бли'зЬ1КО пі'в­ ,МйЛblйо-на к,і.lОм.етрів. У цьOlМ'У

СТЗlнов.ила

,році

ооброблено Івдаоє б'льше. Тепер цив'ільна а,в,іа,ц,',я

ЦlІІв'ільної

a;B'iallJjiї

м,і.1ЬЙОН~В

паса-

жирjв .на шість m,i-гІ'ЬЙОН'в біЛblше, ніж у МИНУ.16М'У році. ІЩе зна.чн,іш:

ПЛ3lНИ

РОЗ8.ИIТIКlУ

'lJ.Иlв.ільної а.в>їац,ії ,в цій п'ЯТ':I­ ,річці. В 1970 році .1ітаки аеро-

'фло'ту перевезоуть 75 мі.1ЬЙОН:В . шаlСаж Иір,::в. За п'яти.ріttКУ має

я:.кшо

'~'ель,

ТОріі,к

госпо.да,р"

Ю1'в'і.

48

політичної

підготовки

(ФОТОХlр'оніrка РАТАУ).

ВИlХОДIЯ'!'Ь H{)B~ Лlітаки ЦИlВільно,ї ;а:віац!,ї. Тооер дО\Вжина по.віт­

ЛlітаlКlf

і

зброєю.

ШIJ3oИ(lljКО

fl€lревflЗyrь

бойової

Фото С. Судар'енlК3

'тають .на lJ3е.lи'кіЙ :висоті, ОСН3' щеНіі

Армія.

дьотчик комуніст Ігор ФАБРИСЕНКО.

П.10ша

обр'об.1бШlХ

рі:в, то

56

в

зе-

з літаікі:в,

м'с1'ЬЙО;Н;:В

1970 році

ге:ктз­

їх

буде сто-

ї'ТЬ на ПСlро,з,і за:воюв,а,нн.я ве.1И­

!Ки.х

ШВ I1IJJKOCT ей.

літаlКИ

наши!Х

днів

ШВИlдlкі,стю до на

ГОідину.

ва:ння

так

бар'ера,

Пасажирсь,кі літають

з

1000 кі:ю:wетр:в По,переду

зва.ноl['О

політ

з

за'в-оЮ-

з:вуковосо

Ш3И'дікістю

2000 і б'льше К'ЛОІ:wетрів 11:1 го,ди,НIV. В КО'Н'СТ,р у1КТОрСI>КШIУ БЮIРО віда~юго КО ІІСТРУIJПОР 3 А. М. Т,УlПолєва С'ТВОРЮЄТЬСЯ .1ІітаlК «ТУ-I44», ЯІКИЙ m-аТИlме к.реЙсер'СЬІ](;у ШВИІJ)КJ:СТЬ 2500 кіЛОlметр.ів на ГО\дин'у, м,а,кеи­ мальну дальність ПОЛЬОТУ б5СЮ

Ki'lOI~eтlpilВ,

~раннчну

'СО'ТУ польоту 20 тисяч

'ВИ­

метрів,

чикио пасажиріl3 121. Пе­ IРet'lJба,чається, що ,в цій ,п'ятирічці ,НО'ВfI'Й літаІК вп,йде на по­ вітряні ':.tа іп:ст,ра.1,і. (ТАРС).


ТІЛЬКИ СОРТОВИМ

ВІДЗНАЧИЛИ дЕНЬ

Хороше ТРУДЯТЬСЯ в ниніш­

IПЛа.н

Вже не ОДИН рік У ращ­ гоопі «ГОГOiJIівсьК'ий» Н3С'ЇІНlНlJilЦ11ВУ приділяють 'Бе-

роб':т """ с,і,м місяців ВИ' конано на 145 ПРОlЦенті'В'. 3аJКінчено

ЛlИlКУ уваnу . .озимі зернові

ту, тракто.рного стан)' на де-

сіють

спорудження

тільки

молочного

I!<Ї'НlСblКО,МУ 'В,Ьд.дію('у. Відре'~юн-

врожаЙIНJИХ сортіІВ, Я'ке ви-

товано силоену

Bi)jli/,i.TJIК): імені Шевченка, ДB~

Д!ОЗНОЛЯЄ знзчно підJВIИЩИт,и врожаЙIН'іеть зеРНОВ1ИIХ,

'і'ЬСЯ скла.д І(орм(щех.

Це

ВОД В. М. Боровик.

НИЧИХ

- На всі 1500 гекта1р1в Є достатНЯ кіл І:>К ість посіlВНОГО зерна 'пшениці «Мlиронівська-808» та Жllта «тетра-

СВІЖІ

Відlзначаютьс:я в роботі тес-

дярі Д. НауменІКО, Д. lіУ'ЗЬ)lИК,

хоД'Ження городини

мулярі Г. Юс'ке.вич, І. Думан-

ВАСЮРА,

ревезенні

по

ЗЄlрна

ШОфери

-

І. ГРИlКУIІ таМ. Косенко.

НЕ

ОІНJ>ру,джена

ЗАЛЕЖУЄТЬСЯ

йшло 'більше 4200 тонн Осаfiли.ву

ПО'3аторі' к

П.'lОЩ1!JДка

ДЛ·Я

пrта\Льне прим:іщецня ДJlJЯ збе­ рі,га ная Йог(). Сюди на"ТЩl.ОДИ'І'Ь зе,рно з полів усіх Вtі)цілкі'8.

Від СІвітаН1\У .до пізнь'ого вечо­

розставлені

Де i\lРИ'('КОІ)ЮЄ

лабора­

торії. Сія'l'ИМ~МО тіЛІ/КИ першоІшасни,,, на·сіння,м.

так,

[І.

щ(} )'Т,ВІОРЮЮТЬ потокову лінію .

від,д:іл,ка,

зерна.

зараз зосере-

КОlrrр()шmО-НaJсі,Н'н v ї

робота,

ЯJкаорга.нVзо,вана в дві зм'Їни .

Машини

}'вагу

дили на пі';JiГо'говці пос, івного !dатеріалу. 33ішпано 203 ТОННИ пшениці при завданні 180, жита 111 тонн при Іпла'ні 93 тонни. Все воно пере'lИщено і здано на аналіз до

су­

ші·н.ня і перечиClJ1КИ зерна, ка­

ра не ,ПРИПИ'НJI€ТЬСЯ

Євту­

шенко ,І)о:mовідає: - Че'j}езнаш ТОЧО!\ вже про­

дороги

~з полі'в

Шевчеlfкі.всЬ>кого·

Чlfслі

директора

при В'ЇI:Jді 11 село

779 тонн тут здали ~іIЗН()Ї 'ГЩJОДИНИ 360 ТОНН - 46 проценті:в. Т,і.лbl!\И огірк,івнщ"(і·й,ш. ло по,над 80 т()нн, П()lМlдорів'б' 40 Jlльше тонн. Помітно збіЛblШИЛОСЬ над-

ві,Jціл'ка.

Вс.е воно ста-

ЗЕРНО

В1І1М наав'уть Кі.РОВСЬКИIЙ ,від,ц.іл<ж. При річ't\()МУ . заlв.данні

'1'8'0 !\ОНТО,ри Ше~чеНlкі,ВlСЬf(СIГО

здано

наваНl'ажується на ав'то,,,а­

3ав1дуючий ТО!\ЮІ Т.

І СОКОВИТІ

иде попереду Іпо здачі їх, то

. і1Іри,~{\щень.

ми

реалізації.

на яко,м.ув:іlдділку &иро.щено найвищии вро.жаЙ овочі'в, ХТО

OTPYTOXtMi:KaTiB...

житлових

.Г. заступннк

К()ли заlПитаєте в радгоспі,

Гптуем. ()с'я розпочати бу:дівниц-

'u

плюїд!не», ,а ТalКОЖ страхо-

. ві фоНДИ.

. І

34 проценти -

їх 840 тонн, в тому огіркі,в 275 ТО,НН.

вик()нроб.

пїДГ()ТОlвці твариннИ'Ць:ких 'приміщень .10 зими, ремонті вир{)б-

каже а,проном-н,а"'I'НIНЄ-

_

ШИ'НИ і ві ,lВnЗИ'ІЬСЯ дл'Я здачі де.J)жаві або в зеРНОС'ХО. вище. Вi,;~Mi'HHO ПJ}ЩЮЮТЬМО"10ДІ І д,irгн.i ро&ітниці Н. Тоос1'еН'КО, О. НRТУШ~НІ\.О, д. НовИ1К, Н. К()1J,альо.ва, О. Тов,стеНIКО, .11. Дитвиненко та і,нші, а на пе­

'М. ХАРЧЕНКО,

3ара,з УlВaга".:lоеереджеона на

_ В нинішньому році теж буде ЧИІМ сія.ти ОЗИlМі,

осо·бливо огір;к'ів. В ці.лому ж радгосп «ВеЛlfКо>д.имеJjlCblКИ'Й » чах на

j /Видала 100 карбованців премії.

дитячих ,С'ЗДіКИ, .. баню, бу!Дує-

одеРЖ1аrrlИ БФльше хл!і6а.

щує ПРОДУЮГIfВ'НТЇСТЬ праці. Очищене зерно rра'НОПОJ}т~ра­

.виконав ріЧIІИ'Й пла,н по ово­

му кмЄ!кти,ву подяку

1"Раншею на

РОШJується на опеціалынхx ділянках,

Васє'ЧКО .та інші.

В День будівельника дире.к­ ці!Я paдr()CllY ОГOJюси!уа нашо­

IПУН1\-

власН!им насінням ВИСОI<!ОнаоіННIИХ

М.

бу~івельно-'монЧ'ажних

одному rосподарСТВl

СМ,ИЙ, ріlзноро.б()чі Г. Рубанка,

ньому році бlyдіВ~ШЬНИIКИ радгому (\Ве:rиКОДlІ.меJ)CblКИЙ».

НАСІННЯМ

культури

в

БУДІВЕЛЬНИКА

роботу, п,L)JiВИ-

КОВАЛЬЧУК,

старший е.кономіст.

ран:но переЧ1ищене і ДOIВe- =-:.:===================================~===============

де не до посі'ВНОЇ КОіljll,ИЦії першого

Завершувати оранку під озимі

класу.

п,рше Оllрави з ,підго­ ЮВКОЮ грунту до сі,вби. ПОК'И ЩО механізатори зо­

Механізатори

ВОI1;ЩНі.вської

гу,С ll'О про'стоюють

су,млінну

Зв труд звитяЖний

"ашини. На­

,Ба ,гато 'p~i;в самQВJЇД!ДЗlНО . тру­ .:t1l1'bCiя н а ,~юлоч- ' НD-'J()'ва-рній феРМlі Агафі.я. ГОplДИIВ'иа Кі~ЮШИIН, ЯlКlби

птахоФабрики на 15 серп'н,я ВИО­ пр~клад, (}ІС'танні ч ()тири доби чо­ ~;ІИ пі.д 0зимі 504 . ге>і\тари ТИРИ Т,ракто,ри « ДТ- 54 » С1'ОЯЛИ рали під озимі лише д:ві ГРУНТ}" при за, вданні 760. Особли- на ре"онті . ТраКIТОРИСТ В. д. Боб­ Тре11И'НіИ потрібної площі. ' Особливо помітне відста­ ван'ня в чеТllreР,ТОМIУ Від­

БО

ро­

ко .весЬ час

схар,жю:оrя,

що

боту 'J1ра l ктористів Ми'!\о.lИ Ма,кси-

хрест:'ВИНИ,

а '!\()ЛИ

при.ве-зли,

ЗJfИТИ

діЛIКУ, де спrю~ЮГЛ!ІСЯ ви­

~lО'вича Хилька і МИ!\О.:ІИ Во.то­ Дlt'Мирови'Ча Бобк.а, які Щ :Jденно

то він за .1ва ;ІНі не 3М;Г п(}ста­

, доєне

нею

ко , то Ц!llа

,pojKa.

ора11И не біЛl>ше чеllзе;ної ча 'СТ'ИІНИ

завдання .

Праюа, остаянім ча'сом

;1іирекція радгоспу вжила заходів, щоб

прискорити

ЦЮ

раціон'а,ль-

роботу

ніше

-

В,И,КlOРИСТQlВIУЮТЬ

IIpа,ктор:и,

ВПРОlвацже'Но

матеріаoJ1ЬН\ИЙ

стимул

ДЛЯ

Ci'~Д

Rі;lІЗначиrи

площа,х,

f'!,Я.lа з оцінкою «доб:ре».

О.1НМ' П~ДIГ(rтоil'!\}" СІ;:ВІJИ

т,ехнічні

зернові,

скошено

не прибираються

.

З

ПОЖНИВІНІ рештки.

каєтЬІОЯ

во.пі-

також

збира\НlНя

()ІЮЧ:І В з площ,

які йти-

~IYTЬ пі,д озимі. Все це й

СТРИМІУЄ

ара/НІКУ.

Отже,

гоголівча\ни

за-

O~HY з найго-

.'Іовніших

передумов

ус-

ПЛАЗМА

-

ПОТОКОВl'if

Il,лаЗ\13

Р ізце\!.

ВИ~рЧ.1.1 3·Аа,~аl,JН.Я 3

Ленін,г'ра :tСI>КИЙ

пла' З :\IIСI2')СО

р іLЗа'ння

ча-

НУН" fИ'Х тр уб . lанізс:вана С)lМ'Ш

·raзDB. розжарена ;р 2500 гра­ ДУС'ІЗ,

за

30

сеК)lНIД

Іра.

Раг{.іше !lа Ц,О

НJ(наЙШ8l1~дше

за'верши:ти

оранку і в юращі вИ'сіЯllИ

це

ш:об

Сl1РОКИ

дJобі'рне

зеl~НО

в ПУХКИЙ:'О'~~;:І;~~~~'

В'И'ХС,ДИТЬ НИlжа ..1 0· В·­

ЖИНОЮ6

200

ряного» буріlННЯ

ОІ:lе;:J ацію

Вона

за.сгосавуватиметЬІСЯ

ла llJJсаlНУ

в

десять

ті ві'д ізолятоty ':в ІІЮГО ШОВІК'у.

на: Й'міцніших

пу

«3а'llОРИ'ЦІ.киіі»

шефа,ми

-

з

своїми

Лj}ацівнwками

4

трест'У їдалень м'іста І\иєва. Т}"р5ую!чиось про

Сl'во,рення

ОКИQ,1юва,ч паJ1Ь1IЮЮ ,ВИКОРИ~'!О-

раїни

т.

УшаНСblКИЙ

М.

д.

Уча.ени'ки художньоїса.мод·і­ яльнос.тіпрщіВНИlків тр&ТУ концертну

намери,

сами

для

ДООl'авки

термо­ гаJ)Я'ЧИХ

ХУДОЖНЄ

МJ1сщеВIКОМ

холо­

інв-ентарем.

Нещодавно шефИ

по' бували

в ГОСТЯХ

у ра,;щ'(}спі.

В

се.НХ

РО' бітничий КО'ЛР.'КТИВ ви.СОО\О цінує l;Ilружбу з l'ру,.'~івника'ми

3а'воричі,

Вервиці,

М(}Кj}lщі

столиці і Р(}l5ить все, щоб ця

перед труДJiВНИ:К:НIИ.

З лetКlЦі­

l1РУ!дОIВИХ

l1іхів . ОЯІЦ'ІВ' ку

За

На

ус·

м· і·

перш(),о ро· п'ятиріч,ки

.Мафібl на::І,оїла

400

сім

ГoPtдlHiBHa 'маіЙ1же

центнері:в.

фото:

lIере­

,дІов.а ДО:Я!j)lКаІ\а­ ЛWТ, Я,НСЬ:КОЇ пта.хо­ фа1брИlКИ А. Г. Кукшин.

ФОТО А. Коза·кСі .

х

в тваринництві

за

С.

ще Рщ~я'Н'Ськ{»го СОЮЗУ» вис­ тупив лектор оокому !іП УК-

секретар ганізації.

СОКОЛЕНКО, партійної

ор-

7

о

т

місяців)

.~

~;;1

5.t::5. t;; о

РАйОНИ

'"'";>; '" О

~'~

БОРИСШЛЬСЬКИИ

же

В:ДСУТНlі

TCI~Y-TO

і

тих

«Глибоцький" ви!паси

в,и'р :шили

же

площа.х

ДЛЯ

ТУТ

~

59,4

ма'Й­

х,уцоби.

на

ОдJНИХ

- збиратИІ т.ри

,врожаї зе.1еної 'сіЯt1И озимину.

'" ~ ..о :r:

О", ' ;:

бі_1l>Ш

як

500

на

О !о-

~~O

со ~~ 28,2

гектарах.

;

-

за6ЯЛИ. к..укур),.'ІіЗОЮ. ЗН08У ози'миною .

Т,епер у ра.!liгосп.і збирають жай зеленої ~аси тричі за

в,ро­ літо

Ь.

~

'"

.-;

»

r;

о

о ;> --:-

~

@:Е8

t::

'" >'" :r: '" u>,

0 -

ХсоС"1-

0'1<=

~~~

0:з

<=~

~ ~ ~

;;'

61,4

107

67,4

100

~

~ ~g

~

:Е <>.",С!>

~riЗР..

О '01 <= о 111 <>.'" &:Q

39,7

&:Qf";"-

87,0 96,8

котеЛШI,і. ВОД1 нагріваєтьоя. В .Неї ~~Сlfпають у віlдJпо'в'і,дні,й пра­ ПОРЦl'1

пшеничне,

хове '~Р~lШиq.

яqмінне

і

горо­

Додають Kpe~ilдlI,

За приклада\! 11tIаР· Иlннип<6в Дні­ ку:х.оННОІ ·1 т.lау,беро.вої солі . Пk.1Я qум.іш охолоджують і П'Ропет'ро!БСЬКОЇ об.лаcrі врадгос­ I<ИlПіНl!IЯ ,п'і оргаIН':іЗt)'lва"lИ 'В·и.ро'Онищтво · дають короозм .

~Іаси. Восени по­ ШТ.У'Іно.го молока дл.я на,пуваlf.!rЯ А вес:ною, КОЛI1_ кор:в. Це 5игідlfiiше,. и'іж ЗlГодо­ поле зазелеН:ЛО,вигна,ш .КО.рів ,ІІа вушати сух,і концентрати. ПЄlРШНlЙв'ипас. Після цього поле з,роби,ш це таlК . Б,іля ко.рівни·

Іпе.реораЛIІ і Т'ре11ій .раз

;.-,

'><11'" 1Q:r:<-

• sa . .!ІТО

Три врожаї раДГОС;1і

'" 65,6

&:Q :r:

5РОВАРСЬКИй

у

~

ЯйЦЯ

:r:

ro a:;.~

<; '" b~

J,нжба міцн·ала .

«Про міЖНі!фl}.lне ~танови­

єю

!

Фів 'в найближчий час пол(}в­

·гами.

поеу:До,м,

шиІХ

:т о -:--

ше­

КУХОННИ·М

пме,

ще

D LQ)

чиrгання.

профопілки

дильною }тrано'ВIКОЮ та іНШЮI

у

дешЄlВ­

нада.,і

з більшим завзяттям, щ06 до­ 'маггися ще біль­

і :в

натураль(ТДРС).

що

.М О Л ОК ОМ' Я С О

3 велИіКИМ

ЩІТЬ КНИ'ЖІКО'ВИЙ фондра.;IJГО<Щ­ ної біО.'Jіоте,ки Н'овим'и І\:НИ­

стра'В

В'{­

нила,

п.рацюватиме

(До підсумків роботи

про'граму.

льових робіт, шефИ заJе'3Печи­ Ї!l:альню

орще­

IП~ГОТ'}',вали хор(}шу, змі;('1'ОВНУ

належних побутових Y~OB для тру;діЕників ce:.la Піі l\ ча,с по­ ра,;tГООПН,у

раз

З

-

~J:~:я~:~;~~;ье;~~В~~,і,~~аОН~I~ &5 tтJ\~]~~J ~~J~uw~I®©@ПОПЕРЕД У

задоволеННЯ)1 СJrухали ПРИС'Уl'ні пісні РЦЯН­ сь!\их 'КО,)fП'озиторів, мричні

ли

УДОС'І'ОЇ:Вlши її ви­ сокої ур.я'.'l.ClВ·О ї

re rm rD) rv.l [I ~. (І C·~::;, lПl n Гn-l ~D оо nії))о 9 ® lГ lfJ ~ UU UdJU lQ) UШJ

wl rY

способі я<К

Допомога шефів ють зв'язки IколеКТIfВУ p·aдг(}~­

на

шту·чни,х

кабельній Пj}ОІМНІС.1Gвості : ізо­ JlЯI\:,Й'ні ~а.теріа.1И з таН.КСІГО

а······ .................................................................- ~

Все біЛьше j більше 'міцні­

п.іде

ТО'fКИХ

Лаз­

l1Ka'HIIH і l1Р'I~котажних ВИIР:,б'IВ.

<~a до·с.1і~,ЖNIl!Я пО застос,v:ванню ап'осс>бу термі,'1'НОГО «;повіт-

ПОірі'д. При ЦbOIМlY

кі.1(]\lетр ·в.

«П;j,В~-rиIна»

[,ОТClЕ'лення

З2трач)~взлсс<я 7-8 ХНИ.тн. БурильщtК ВОГОНЬ

р.і ДИlнаIСОIВ,()~О З3'~С'д!У трупа вчених Сверд'ловська З3lверши-

;ваЛСIК­

~Иі;JЩ~ИIНИ сзно;ва

РОI:юі\Ка€

Ра-

дер:жава,

па 4G3.naIK Поша· ни». ОД~ 'ЖIУЮЧИ орден, А!гаф :,я Гомії.вна запев-

на СТВЮР.И.ТИ neH:'iTpa!l.eb~iKOH­ СТ:;У}ЖТІ)РИ. З {)UI,H()~O ~іло,гра,\!а

«Ле:ПР~lб.1ІІ'Т» oC!J ·j.:IB 'ПОТJКОВУ

л;,нію

наша

нагороди

.1 Зів.са:Н:ХВQf о

наlД!ТС'lfкаго·

3218:'.1

.пОo{}jалежн()~'у

,.!IiSlHCbKa.

КАСЯНЕНКО.

КІЛОГРАМ... ЗАВДОВЖКИ В 200 КІЛОМЕТРІВ Машин'у Д,1Я RЦJобни:.tТВ:J

НА

ньої сінби - добре пі:LLГОтували насіння . Але ЇМ

все,

IfУ

------------Ф.

ЛІНІІ

На горі Ка,~аУ,lьн>ій .В ка,р'є-

зробит'И

оран,ю}' під ози,~і.

:Н8-

.моло ­

lВиіЙШJIз б Ця

оц'Їнила

НОВИНИ раДЯНСIJКОЇ техніки

пішного проведення осінтреба

закінчити

часто-

т:;>у5\, п.іВ'І'орамеТРClБ'~,ГО ді' a;~e'Г '

безпечИЛIИ

і с:ва­

Лй'к, щоб до 25серпн.я повністю

А;І,!іІ:е

непо·ла;~1\И

-------,

де ПОllрібно

вже

ГРУНТУ;Р

потрі,бно при,('\!\uрити.

через

зібр,ано врожай, на інших де

трактсрІв , чльтиваТОj)ів

ДОКУ'ПИ

QКРОМ.нз. ЖllНІКа в llр1уді :щоqyла со­ бі велrnку ела'ву. І црадю 'на1'хнеи­

я!\(}С'Гі всю рї.тшю Bi.l ІІИХ прий- ПРИl,~іllil'ГИ біЛblше уваlГИ ремонту

буде сіятй ОЗ1имі, л:осі не маои.в.ах,

не·"ає

вИ'ти . А ГО.'lов'ниИ інженер фаб­ РИКИ т. днн'Іенко чо·чсь "ИРЦ­ норми виробіи(;у ви!\().нують на ТblClЯ З та'кою нещбал ~стю. 120~130 пр!щенl':,В. І\ом:'сія по Керівникам го('П(\даРСl'ва l'peJa

меха.нізаТ'С:Jiрів. Але враху­ ва.'1И ще не все. На оюр'е­ МИХ

ЇЇ

'ка

'вста'нClВИЛИ

чан.

На.ПQlВИЮЮТЬ

його 'водою.

В

тьс т, Р}lбка ра, \IIІ, через

з невеликими отв.о ­ які наДIХОіЦllТЬ пара

Є·lltкість .в.crаIВЛЯЄ·

3ібіlJlЬІШеll1НЯ

маси

трьох штty:'1не

за

к,іЛЬікос, т і

pa,Xy~HOIK

вро,ж9'ЇВ моЛlЖО

з

O,;J,Н';'єї

ріЗIКО

ПЛОЩі.

піДIЗИЩIr.ло

ПРОД')'Іктив'ність ко,р::в .

НОВЕ

зсле'!I О Ї

O:iIЄi;JOК а,; ,'11 Я

життя

18 СL'р'і1IlЯ 196G РО,КУ.


у ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Раді МіНістрів СРСР (Закінчення. Поч. на І стор.). По Зlнз'чній 'КЗТ. агоріі CIJpaB про х.у<mГЗJIIIQ11В'Q ЗЗlП'JЮВЗідJIQУ€ТI>ОЯ ОIЮ' ІР очен н,й стр ок ,вt:.дl!Lа'НlН'Я до С)'Ід у хуJllїJl"зtl~в: органи д:іt31НЗ'!ИlЯ ШУВКН­ ні не n.ізк:ше я.к у п'ятИ'деНlІнrй

CTP~ вста'нOВJIЮв.зтИ, Б,чиненого

3JЮЧIІІН!У

В'ООOlруіШНИIКЗ,

оООтЗ:Б'ИlНИ

тз

ос06уо Пf}З­

СК.1З1дЗТИ

про

це

пр,ото,к,ол, ЯЮIiЙ піс:tя СЗtllКIIlіону­ вз,нн,я його ПРОІКУРОРО:ll Є 'І1<іtЩCтз­ вюю

д.1'Я

ПОР)ЧlІеНlНIЯ

ТЗ

РО'ЗІ"Л'Щ!\)У

СПРЗВlf ClYUO:ll. Тз,кі 0І1\),ЗlІИ ПЇiJJ>l'Я­ ·гзюrrь РОЗГЛЯДQві в CYДOВlOMY за­ сіДЗJн,ні .не пізніше як ,в п'ятищен­

НИ·Й С11р'OlК з MOIMeHrty КЗ'дJХОlдiжен­

ня і,,< в СjЩ, ,Щодо осіб, -ЗЗ-ГРИ';ІІ,З­

них зз НИl\!

хул:,га'НСblК'і дН, ЗaJП06і~­

ЗЗ'ХО\д()lМ

до

ро:згл'Я:Д,У

СIП;РЗ!В'И

в CY~дii поі!Иlн:lЮ бути, як прзtВ'Иl'Ю, VТРИІМЗН:Н'Я під IJЗljПОЮ,

. У,ка!ЗО:ll встЗ'номено також, ЩО в,ЧIІІН8НlН,Я з"lОчину осOlбoю, яка ІПер ебу,ває в ста'ні ОП'я,н,j,Н1НЯ, є обстаIВИ'ІЮЮ, якз збільшує ві~по­ В'Ї.:J,З.1І.н:сть цієї особи, У n'Р'ИЙlНlяrrкх рішенн'я,х П :!дlКрес­

,1ЮЄТЬСЯ ,взжлива

р'О.1Ь кері'вни.ю:'В

-,

.....

rri'.1jПР·И€lМС11В, б)1дОВ, устзно.в, K<J.1uСQп:і1l, qНI\Дjгоопів, у'чбавих зак.тз­

:ді'в,

а

н,и:х

ІП аlрт,і,ЙіНIfХ,

ТЗ'К9Ж

секретз'р':!В

періВИН­

КО,МСОМОЛblСЬІКи.х

ОріГЗI!fiі'зац;й і гол'ів коматетіз щюф­ спілок у апрз'Ві О.рганізації Ро6о­ ти оо ,віlдв.'ернакню НрСШІ()ІП<JрУ,шень у Іколекти,ва'х ТР')'\ЩЯІЩИ,Х, 3з .:ІІ'ате­ р'і'з.тЗ!.\lИ з~м,і,нj,cтрarrIllВНИХ ОРlган'Йв ,і Нla'pQДJHlllx ДIJ>УЖІІІН ПР<J фа,кти ху­ .тrі,анотвз тз і!l'шівнпаlдiКИ нenі'Д­ щ)ї ПОіВ~і,н,ки ОІКРеми.х осі6ВQНИ зобов'язЗ'ні не - IJі~н,іше 10- денного

СТjЮ'Ку вжи.взти

нео6хїідНИ'Х за'хю­

ді'в впливу ДО ПIР'ЗООПOlру.ШНИlкі,в. ,Ке,ріjвнИ<кИІ п:,дПРИ6:11lсrв, цexїlВ, ЗМlі,н, :ВИlР'оБНlfЧlІІХ діЛЬНIІІЦЬНlе<еуТЬ осс,биlСТV Вlідlпов'іДClльні!сть за фак­ ти

незаll(()НlНОГ<J

SНlгorrо'влеНlНЯ

ок­

реми,ми особа'~11 на внроБНlЩllві рі'зного РОдіУ зброї, і-ЮЖ і1l , кзсте­ ті,в' та і,ншИlХ ПQр:і'бнИlХ пред;мe-r1В, Па,ріl'ійні, КОМ,СOl:llОЛЬСЬКіі і цроф­ ОПl'оllКОІВі ко;мітe-rи ПО'ВIfНlні суворо

ка,р'інн TIDX П'раці'вни!юів, я.~і nи'я­

чзть,

ЧИlнять

БЛЗ1ЖЛИВI()

НИ1<~В

пра!ВОnOі>ушеНlНlЯ,

С'Т~ВЛ'ЯТЬСЯ

ПР<l'ВОЛОрЯlдlКУ. •••••

ДіО

по­

поруш­

Треба

ПОСН-

фе,

>

ЛИТИ в[)лив З'д/:llі'ніс'Грацjj П1ЩДРИЄ'~, устз'!І'О8І і ОPUЗ!tі;за,u,ій, СІ та,КОІЖ п'рoфanі>лКОВИIХ КОМІ:lтетів на осю, що дOЛlуокзіоть Х1УЛЇіг.З1I1СЬіюі Лj>'OЯ!ВН, В необх<і,дjlШХ 8l11Пад:ках

жується інстит,ут "'~О':Іlад<сblКИХ В'И­ ХО1взте.1і'в, які П:Рlfзн,ачаються рз­ Й<Otн,ж)ю (міСЬ'КQЮ) комісією ~ C\lJ;p,aIВtaIX неПОВlНJСL;lІі,тн'і,х або Cy'\д'O'~I, Разом, з ЦИlМ на'м,і1Чається полі,п­

їх

шнти

сл~ IПООІБЗ'ВJIIЯТН

ЧЗІСТІК<JIВIO

премій

ПOlВ.Ністю

на

а,оо

;вироБНlІІЦтві

.ВlаIХ

,д!Dя.1мrіIСТЬ

IЮ:llі'С'~ у

'HeOOВ1НJ.lIiTHix

при

Ви/КОНІКО­

.ма'х ,м,іЩЄll3I ИХ Ра.д депутаті'в ТІРУ­

,почн!кюу і сана-щрИ; ЇMM~e бути

L1/ЯЩИlХ,

lI~ренесенз чеproв:ість на о,держа'нг.,я жктлоп.лащі.

ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзюr,х РООП'j1б.Jі'к , lІ'СЬМ ,К<JМІСОІМЮ.1ЬСЬ-

ПрА пitщБWМ1і .nilдiC>yt\IIКtB соціаліcтlftlН<JIГO 3:11'зtга,нttя j оцінЦії дlїJЯльності 'піIдlnРИ6МlCllВ, цехіз та і'Н'ШИiJ( 'ВИ:J>06:і'И~11ІХ д:і'.'JЯIНОК, ор'га,ні,ЗЗlці!й

'КНlМ KOM'iH~TaM ЗЗ'ПРОіпонОll'ЗНО значно пі'Д.iJИЩНТИ · З'іПИ.ВlН:.сть K<JMСОМ,ОЛblСblКИХ ОрігЗ'ніззU;i.й У оороть­

ylCтанов

П'OlіЗItНlНО в;ра,хо'В'уватIОСЬ,

я,к ОДИН'з в.ажливиlХ П<Jка'3!НІІкі'в,

6:

j з.110ЧИ!Нlні'стю :В!Вlа'жа,тн ОдJіі,И:ІІ

зз'Вда;нь

серед з

, MOIllOiд,i,

ЦeIfГРЗJ1ЬНИ'Х

КСШСС/МОЛУ

н,апо,пEШJ\и;в€

стаlВлеН'НIІ члешв кме.кТIІВУ ;до дqде/J'ЖЗIН1НЯ rфЗ'ВНIJI пО!Ведiпfки ІВ суюп:лЬС'Гві і в ПООуУ1і відll108ЩНО

1!ихо: ваНtI,Я ,:IIO.l()\ДJOГO ПОК'ОJJlїННЯ в Д')1с,і К<JМ'У'ніаТИЧJН<J'Ї м, о[}з,лі і не­ теJ)'llИ'~ст і ідО flО'РіУШ!!Иlків соціалі­

,ЩО

стнчного

вимог

'рз'д'я'!/сыкІхx

ЗЗ'КОlJlВ

та

q,:ОМ'j1ніcrиtIOної ':ІІорa.nі. З

меroю посилення ,60ротьби

пот;р,:,бне

ряtд,КУ

,НИіЙ

в

ЗЗКОН<Jlд.гIЗ'ЧОМIV

ВІСІтаIНОВ'ИТИ

на,ляд

з

'В'Иl3I!fа~ю

по-

З,дlМlі'ніС"Грати'в-

~»ГЗlні:в

Mj.1il1Iiii зз

црр

НЬОГО

110.10-

ж є'н ня.

'внести

'НОІВН

доп-овнеНIН'Я

кри:м,нальН'ОіХ!

і

О' В Ос-

З:ІІіни

ЗЗlКо!tO!.'1:З;ВіСІТ-

1ІЗ СОЮ31у РСР і СОЮ31НI\ІХ реооу6Ji"IK З ТНІМ, щоб ,вСТЮЮВнти ДСlдат-

,ков'і · обмеження в ~1:11C1BIHO-!дOOl'POKOВlOiГO за'\І"НИ

ПОЮJранн:я

\І'я'іШIИ'М

,я,ки.х раніше З.10чltни, а

066, ТЯJЖJкі

ззстосуз,а'Н:Нlі ЗВ:.1ЬН€lНlН'Я і ЩОІдО

СУ:ДИIJIИ, за ' ТЗIh"О'ж ЩQДIO

;дружи,н

пюви,н'Н'і біути

П'О'Ч есн,и м If" ·гр а'м,о т З'М И, г;р ourolВ и Мliністр,ів

СQЮ3НИ,Х

Коли пkJlЯ урочистої РОООТРЗЩll ШJIЮбу молоде ІІ'ОДР}JКQКЯ JваНЧЄJIIків звернуло~я .до диреюцііреcrrо.рану «СУЩ-:ГНИІК» 3 про­ xaН1lJВI ДОП()МОl'l'И лравооги тут С'Воовооlлля, Ї,м радо пішли назу­ стріч. Весь ,К'Ме<ЮГИ.В прагнув зр~5ити прие:мне u\lол'одя'Га,м j ГOOOUllМ.

.кухарі М. fул,еJIIКО і Ф. 3а:боцыийй ПРИГ()1'у;вали смачн:j страви Іі закуоки, а КОНди'тер О. РУ'ІкЇ'на (Шекла веcj1льний торт"

Молоді й ,гості ЩIfРО ДJJКували~ пра.цївнI.iК3іМ ресторану за хоро­

ше 06e:J11УГОВУ'1ІаНН<Я.

На фото: аа (){.'Таннім ПРИ;ГОО'}ї~анщlМ весільнаго_ !:'J10ЛУ. На пе­ peAHbo.vy ш,ані-ааві;ду,юча виробництв"" (ШІЇ:ва) В. Броварська

_·_·_·_ . .-._·_·_·_._·_ . _._._._._I . .

і ОФіціантка Г. Нанцюренко.

Фото В, ПОЛ<JrrНЯIК' З,

І СМІХ, І соро.и

п(}стачаюf.Яi.'d ,газу,

елеК''J1рола~­

пи в багатьохмісцяlХ пе ре-г 0рі'ли. В кi,~f,HaTax на;віть ро.зе­

t>ають ро6і"I'ННlКИ БУ,lівельно­ мрнтажних управлінь N!.'M 38 та 39. А пООутоВ>і · j:МОВИ в

ток нем.ає, щобв'ключити IПра'ску. Одна розе11К(\ на ві­

ск.аЖel\lО,

досить

j до.си'ть нооавиЦ'ні.

Радіо }"же мііОJЩЬ не пра­

цює,

газових

вистачає,

плиток

бувають

явно

не

перебої

Спіймані у Л()С,Я

Тре-бухові

якось

з

на

доводи­

ЧУ'ГИ:

ЧИІ.\І 4j,Ї<;Іьше людина має, тим жадніша вона. Стає мою, !аамIЮН'УТОЮ. I'CrГЬ 3 кула­ ка і озираЕМ'ЬіМ, щоб ХТОІСЬ бу,ва не видер. Бага'reТВlO, мов шашгль, виточує а JIЮДИНИ совіСіГЬ, лю,щяність, чесність ...

illригцались ра,ау,

'коли

ці

слова

'пoorупив

до

від­ про­

кура'тури матеріал про 3JЮЧИН, вчинений требухі.вськими ме­ ХМІі13атораЮf Р()Гачєм Мико­

л'ою ~риroро.вичем, Б;Wи'І~ Миха:йJIШI 'l1рохимовичем і об­ ліf\ОВЦJiМИ ЛУК'ЯНf!IИ,ком Іва'нОО[ Юх~овичеІМ та Жеребцm& Михайлом Мироновичем. Вдень ця братія У'крала в полі 441 кіЛ'ОГРМI пшениці

С/JIРзtВlою.

в

та ПрИ'!:И'Н,

є

в,сенарод-

р:.ше.ttня,х

сvмдес<Ят ЧОЛОІІ~'К, та й та на кухні, біля , КУХОНIІ.ОГО ('т{)лу. Не обмебльов,ші Я'к слід IКrмнати. Хіба /Не дивно, що на, 13 чоло,ві'к в кімнаті . немає ЖО,'Н()1ГО стола?

і заМIVCК},lІа.lа, а ,вн(}ч-і ло­ ділила,сь j ро.з'їrxаЛась ,по .'10')f)ВlI(ax. Одні 'ГpalJ(fГopo~ Вel3JIИ краде.не д06ро, а тат\И' и «бід­ няк», ЛІК Л}1К',яне'IІ'КО, в,лас­ ним «М(}(ЖІв:ичем». Мало, бачите. більше .

_ Х'O'Rл()сь

І одержать! По заслузі. В.

ПРИЛ€ПОВ,

слідчий

прокуратури.

М_ БРОВАРИ,

158. К И1вська,

ззп'ро,sа:дж'ую-

ться лрав':;зі ГЗ'jНJiНТіТ, ЩО Зlзlбе:mечуют ь заХНlС1 інтересі'в r,J:J01МЗІд,ян,

ВИЯМЯЮТЬ з

і,н.щіаТIІВ'У!В 00IП.р" ВОIПОр)1Ш6Н1НIЯ!:ІІИ ,

ВстЗіНОВ.1€1Н(), що дlїї 'ГРО:llЗ!діЯ'Н, СП'РI~:ІІова:ні нз те, щоб ПрИС8КТИ З,1ІС1 '~Н,НI;Jі ПОСЯіГЗ'IІ':і'Я і зз'триМ'ати ЗЛОЧИІНЦЯ, є віiдJпо.в'ідно lt<J заlКОнуть

чи",'не

з

метою

п-е:jJE~в"tХQ-

lJIаlННЯ п'Ї'дліllК'IВ, як:і ВЧИ'ННЛИ п'~аВIQIІ'Орj1шеНII1fI; але зв'.1ьнен'і '~B!:IД КРИМ~НЗ.1Ь1Н{)Ї 8і:зmЮIВ~да.тьнесті зз B'~KOM або :в зо"я'зк'у з не:Jpu ' льн,jс"tю зз'стооувз.нНЯ '!ОО,НIIlХ ~1': Рк'РИм'ін'а.1Ь:IОІГО

.......

'П()lкарання,

заПjpоо'аt1t' ~~

поо{ііда'fИ ніде! HaiВJiTЬ - ~к,аржатьсlЯ дівчата. А якщо до BCЬOlГO цьо'l'О до­

-

да'ти, ко

що

· не

ГУРТОЖИ1'ки

довгень­

РeJМонту,вались,

в

ре­

а}"льта'І'і ч(}го побілка вба'l'а­ тьох місцях потрЮкала.сь,

об-

СИJпаЄІГЬk.'Я, то хі,ба бу де в лю­

дей

насіІРЇІЙ,

хіба

ТИ1меш

н'а

створив

н.ачальник

не

наріlка­

таке - ЖИ'Т'J1Я,

я'ке

житлово­

Авін, до речі, бу,в тут, і не раз. І о.iJ.іцяв і1ати всьО>:му лад, зЖАТИ aa~{()1K аленкімнати, на­ Ee-crI'ИВ ній ПОРЯД()ІК, привез.ти ,і,

встанов,ити телеві~ор,

годИїИ

боту

нала­

КУЛЬТУJ)НО-'ВИ'ХОВ' НУ

ро­

се-ред молоді. Проте, як

71epeKOHaJlJOCb

р(}бітнищі,

чальни'к ті,lы\и на ЯЗИІК

наще,'­

рий. Д. ЗАХАРЧУК.

КРИ'М .!на'1Ь1НОі

ЧИ

1НUЮI

В .І,],-

що

най­

Зlа,к:о'н ОД а:вІС ТВ,О ,

і обов'я,зки'

ГРОМalДЯіН

О<хоро:ні праВJОПОРЯДIJ(У, 2IнЗ!чеНJ:іЯ Q,K'B,H;:B суау,

/

в

P:J,,1b і IltpoKY;J'a-

.1Иlв"ші

аУДClзі

~роlЦеси,

що

~Іають

знзчеНIНЯ.

засщ:r'jз з

по

паСИ'.l€IННЮ

з.1Q'ЧІ:lн.ні,стю нз

6ор'0'т'ыии

ПОВЯ!І'НО

оснс'І3Ї

~':I'Й(JН1<J­

наiitO)~ВIО'ріш():,о

доде,РЖЗ'Н'jlЯ с.сщіал'СТIІІЧ'IЮЇ ЗlаIКС'Н­ lі'с,сті. В наш і' й .к'ра ::,н,і, ЯJ(а Йіде ло Ш.1ЯХ'У бlщі,!3ІНИЦl'в'а К ОІ~!\'J!jЗI\!У і

забезlПеttу€

.рШіТОlВане

ту,

ВКJіщграмадяна,м' га­

п'рЗіВЮ

на

Лlраuю,

в'I.ЩО'ЧИНО,К ,і· со'ціа.1ьне

,печ,енlН'Я,

не

повинн,о

БV1'Н

з,,101ЧИІННИ'М

nр()Я!в'а·:ІІ та

,Р}1ШеН'Н<ЯIМ

·ооu;і алkТНЧ'1І0'Q

осві­

забез­ М!'іСЦЯ

іншим

по­

п'рапо­

ПорЯ~ку ,

«Т,ВОЇ

дочки,

ЧЕТВЕР, 18 СЕРПНЯ

чі

Перша Іви

програма.

micto-героЙ».

Юнож,ур,нал. (М,),

1200 С,пів'ає М, Рнба .. (М,), 1<6.25 Н аша зф :ша, 16,30Для " щітей. Я , ЖО,В';IНСbJJШЙ <Цілюще я б.l'УlКО» , Спек та :К.1Ь ЧЕ'ір,!:,' веЦL:К О! ГО ~I V'!ИЧIІ0-д,р з матнч-

11,00- « К.1Ю- ,!'юго татру

il~l,

6.

Ке,БИ',l'Я'Н'СЬКОЇ,

неба», ХУ(J,Q.ЖНій фільм. 12,30 «)д,іЄl~О», Фі.1ЬМ-КОljцерт, 13,00 «ІК;рилз Б атьК!і'ВЩIIJНн», (М , ), 16.25 Нашз афі ша, ПPOUРЗ:ІІа упораїіНСЬКОГО

Телев,j,:~j.й,ні вісті. 18.20РішеНlН'Я ХХ"',! з'ізщу КПРС у життя' «KpaCHo~o.BIII!i циф~и», Те,т(IЗ;З" й;ний л .1акат, 18 , ЗО - Перші,сть к,р аіни з фy-r60.1З, «Ди,на-

телебачення: <Пі.онері,я» , Телевівійtlий журнал, 1ї,30 Нз ХІІІ Всесв:,т,lІІій В~СТЗlВiЦJі пт·з'х ів н ицт'в а , 18,00 - Телеві:З,;ЙlНі вісті. 18,30 «)Но:воб,}1ЛО'ВІИ П"WfJJlріЧ!ки», «Фла.-

~·o» (М.ос, с;в а ) оква). 2015 -

@Gпарта;к » (МоЕстафета, ,НОВИН, 0\1,), 21,15 «НЗ<І]Jі др у,зі-бу;;r'­ в.е.1ЬНIІКИ», (Пере,.1ача з ,f]J>&OBа) , 22,15 - «n'РИ:ll,ХИ 1900 ~О'Кр>, Но­ ;ви'й :\1~ЦОіК'Н" Й фі.тJ>:ІІ. (д .1Я до.рос­

,ма'н

ЛИХ),

16,30 -

)1к,paїIHCbIКoi

діllШИlЦllві

х і мії» ,

На

КаЛУІСblКОІГО

бу-

)!·'І\!~ЧНОС О

1>8,00 -

Друга прогрзмз.

«На

д,lН

ні», Репе,ртаж з піоне-РСЬІ\ОГО та­

Ху1дОЖН:'Н фІЛЬІМ,

«.Ко,раткі

ПОЧИНЗЄТЬІСІЯ (М.), 17.20 -

22,00

m уlріНЗЛ Д,',Я п!рзці'В'НИG<,'!В сі.1ЬСЬ:КО-

IІJIК':,.l'ЯР:!] ,

16.50 _ піО:Jерськ,'й

комlбінз'Гу. (Передз,ча з Львова). 19.00 «нИ'ва » . Те.1ев,і<зі,ЙIННЙ

ще-

бr,р<у, ('Пюе:rачз. з /(1" ї:IБИІIIJel!Jа) , го 'і'ОСПQДаРСllВЗ , (ПереДача з Да- 17,20 _ Д.1Я Ilвко.тя, ),'IЗ. "Весе.1' нецька) , . . 19.40 Те.:ев ;ВіЙ,:шЙ мг'НIJ,р,:НКИ». (Передача ' з д,Н:lnра­ тезтр М'lюатюр , «Добр'~ ,веч,.р». пеТРО' В<Сblка) . 18.00 _ Те.1е11ізіЙII! (М,) , 20,30 ТелеВ'IЗоlИН1 НСІВ~И-нов.и'ни , (."'1 ,), 18,20 - «;'v\'у1Зl1'ч,ниіі нн, (М,), 2,1,00 - до дня П<JlІіТ-1 :11 аlЯК» , (М,), 18.30 _ «Третій Р!lНОІГО Флоту, ср.ср, Конце.рт, таЙlМ». ~ ...,д:о,жніЙ Ф'Лl>\I. 20.00 _ 21.45 ---:. «I'~ ПIl,дlКО,Р'Я€ТЬСЯ неІба». «JHE.10», фі.1Ь1М'-КСJlНЩ>'РТ, 20 .30 _

Друга ПjЮграма. 17,00.--:- «Небо

І:і

ДРУ,з.;»,

ТУТ»' . ~':IHOJla,p~c , Д.l'Я дпеи, «3а .1IЗМУЛЬТlIJп.,іIКЗlЦіЙIННIЙ

ф.1J<bМ. (М.), 17.30 д.~я дітей, <Ра:ВlШа,н та Йоr.o ;;rРУ1Зі». Телеві­ з·іЙIНИIЙ, фі.1Ь1М . 18.00 Те.1~~і:зіЙні 'ІЮВИ;НИ . {М.), 18.20 «Георої ло'ВІітряного

океану» ,

(М . ),

19,00-

Шені Ф , Ш'J'бефтз , GП':lв,ає М. РІІ­ бз, (М,) . 19.40 «Ключі в,і:д не­ ба» . Х),д'о,жній ф:.тьм, 21,00 "М}13и'чні тезт,ри світу», Вене­ ц і анськнй ОІперний тезтр «Лз Фе­ ніче» , (М,), 21.45 «Кр,іIМ нер,ї­ ·л і ,., Телев ізj,i~Н'IІіЙ <JпектЗlК.1Ь, П'ЯТНИЦЯ, 19 ЦРПНЯ

Перша програма . 11,00 «Па­ норама БаТblкіщI.ЩНИ», (М,), 11.30

комнтета КП УкраИ!lЬІ н р<аil')нного Советз депутзтов

т.ру дящихся КиеВСКQЙ 06.1З\:ТИ.

І

Газета виходит" у BiBTOPOl(, четвер та суботу.

і

...................................................... ................ ........... ~........................ •••••••• ·.,. ...............t БрО'Взрськз друкарня, КИI13ськоі І)блзсті, вул, Киівська,

доз­

'внnаДlка,х

ГРО:ll' ад'ян,

ра 'дЯ;І1Сblке

,пра'в;"а

-

'~ИlхаВ1ЮМУ В".lИВУ tllЗ 'ПІР З'ВСCl'qр уШІТа,к,

ПОРЯ!,1IКУ

нео<БХі"дl;JИХ

•________...1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _: - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, відділів партійного життя, масової роботи, сіль­ ськогосподарського, промкслового тавідповідального секретар. 4-67.

ІНДЕКС 6196(

в

с,атись

ПОjJIЯ,JIК'у

-"-;;~7u7~;;;~~·":· ····:~·O~~·~·,·:~~·~~~ ~:'::~~"~;:~:';:~'~:"'~~~'~:'~:~:--I вул.

ГР()l~fЗI.Jiс.ьк«» ro

/З-О.1$0

М,Ц,СVКЮlГ<J

ЯЛЬНИМІІ' ГРО:llаДСЬКIІ,МИ О:jJ'Гзнізац,іямн і .ко.декТИlВаl),{.И ТР'УlдJЯlЩИ,Х по 1ІI'Iд.В€lріН€lН'ИЮ ІI,РЗВ<JП()lру.w.ень і

!ilИ,К';!3,

~І,kцю ро­

ща праВtelден,ня в' жи;rгя на 'МI" чених

знзй-

Ікомунальної 'ко.нтори «Голов­ l\иївбуду» т. Ве'лЬФер?!

гарячому

' РОНИ

ШО'В' В'Ї.lOб.ражеоНlНlЯ ПОЗНТИВlНИ'Й '~~:I~' .Fli~:~:.~~.B (М,). Д>ОС'В!Їід, наlгра:llGД'жени'й сам,оді_ _ ~==-:: ===== 12.10

ПА Я3ИІ\

Віп заВQДУ П{)РОШК()1~ОЇ ме­

просто

:юю

МЖУЮТЬ,

c_I_I_._._cc.8<I_~_~~~~

таЛУ'ргіі 6 ,кіЛЬІка одноповер­ хових гуртожитків. Там меш­

ни'Х,

ПОР ,

по

c:li!J'УЖJilIfНИК», З мет>ою дlальшого розв'нrrlКУ зк­ т ИВlН ості ,насе.1е.ння в охороні .гро­

В;>аIХОВУЮЧИ , що ЗЗІ!,данН'я ви_I ,!ю'давств.а ,~JJ1a.В<JIМ·~РН' И'МН, і IН~ l1~'Г­

я:кі

~ЮВ:ідОI\I,lЯТИ

боТИ а60 ,ПРОЖИlВalН';JЯ г>раlма:дJЯIН [ІРО !Вlия:влен,уни'~\ІИ' si',:J,(3,Ha1<Y в Бор'о'тыіi з л ра'ваТіОр'ушеНIНЯrми , ВИ'КСIН'КОМЗ'\1 ~іClцевих Рзд делу­ т аті;в ТР)lJ)ЯЩИ:Х і Оj}г>а,нз ~I охо·

У ,р,j шеНIН'ЯlХ ЦК КПРС, ПрезИ­ .'!іії Вt'Р,ХІО:ВJН<JЇ Ра,ди СР,СР і Ра'.1И М'н'іст:рі'з СРСР п ід,К'Р'Е"с.1 юється ,

Раl!l.з,м

5жі

r:ореН€I!-ІIИЯ ·зл ОЧИН ності j.j

ВИ1J'н,і

Р€CЛіубліlК 'реК<О:І<ІеН'ДіО'Вз,н~ встаl!Ю:БИІТИ '1 З 'ГРУlдlНИ, Й 3Іна,к «ВідlМФНlнf6ij

ІКа'м,и ,

рть6і

під:внщиrrн Ві'діпав,it!IIа.1Ь1!1'ість ООіб, У:ІІО:І!І!ІО ззq~llIiж,ених і YlМОВІНОідоCТ,POIКOBO 3ВІ.1ьнени'х, за ВЧИ'Н€lНІН'Я ННіМН НОВ'ИlХ ,наВ~'ИСНIІХ злочинів,

ПО Р'Я\JiК у,

ВИ/ХЮІ!lн ,е

II-:еп.o.gН<Jлітні,х, ЗЗlСущ.кеии,х зз ,деязлочи.ни;

Г'РО~I,аIJiСЬІЮГО

Ор,гани ОХОjІО:НИ Г'РО~IЗlдіСЬ;КQГО 'ПОРЯl:~к<у, ПРОК\lP,а~ури і СУДІУ по­

:ІІ'И преміlЯ'МИ і l/i:іІіНИ,МИ по,дз,рі)'ІН-

IКrГ ОСQlб.1И'80

небезпеЧНlі

р~шеНJНЯ

хід З(l10Х()І'ІеНІІЯ на,Й<б:.1!,Ш аК:ТН:ВННI)(" ,ури та м! : л'ціі В cnpaB.i за ,хнс ту д.Р'}1ЖИН'НІIІК~В перед,D:tчаєтblCЯ на: іитeJpЄЮ':В ДЄlржаВI1 і ГР'ОМ ,З:.!J;ЯJН ві'д ДЗІНІН,я Ім, ДQдаТК01l0'Ї ОіПЛЗіЧ'уВЗ'НQІ . З'.l'()ЧИ:Н,НИ,Х ПОIQЯ,гЗ 'НЬ, З та'кс,ж. 'нI!lїUIJП)'С11КIІ, З також на:Г<J,р{)'Д'жеНIНЯ формувзти читзч,і:в, прю най:важ­ і"х

,ПО:РЯД з ІЩМ маєтьс'Я нз \Лвазі

ПСІГ­

щодо гро­

н,а-

'Павед:і,НlКОЮ, заПСl6:,зннlЯ зло'чина,\І 1Іи в ГРО'МIЗlll.CblКИlХ М!Юц.я1х. Як за-

3зт!в<еРДlжеНСIГ>О

КРИІ\;ІІ:­ за

:ІІаl,J.ЯН у ЗlВ'язку з Їх д і Я'~I!, СП<j}Я­ м,З.вЗИИ':ІІИНЗ те, щоб ві'д~вернути ,і П,рисіIК;ТИ 3.10ЧИlнні прояви та па-

заох,счувзти

Діі'Яillblності

ннлиQя з ':ІІ.ісць пОі3баlВIІІ' ен'н'Я воді, зосеР~ЖЄ'!lі на T<JIМ'Y, щоб !ві,д:в,ер.д;.1ІІЯ ззlБЕ§печеННIЯ КОlfJ1РОЛЮ зз іх тзти і прнсікаТIІ ху.1:,З"нські про'я­ ВИХЮ; 91ЖJ1Г(1 8п.lI11ВУ . Цей 'Н2'ГJl!Я!д ЗДI'.йюНЮЗЗТlfметblCЯ В ЇrlDrювr;IДН О, до

Пе<р,t'J.1,бачено

відlПО аі,д,а Л ЬІ: І !'СТЬ

pO<:3ry ~1бо НЗСИ.1ЬІСТIАО

IJ1РЮЮПО:jJ'Ні:І>КУ.

аIКТlШі'За,ції

певноюкате;-()І~ією осі,б, ЯІК1і зві.1Ь- tНарО:Д,НИIХ

3 іх БG'К)' і ВІ~ЯlБ.tlен,ня необх:.;::' ЮГ0

п,О,Р'Яlдllі.у

більше Вtї:д,;з'НЗ'ЧИ.1ИtCь у б с,ротьбі з 'PO:дl.'!'ax ДР)'ЖНlН з зп,рОIIЮНОГВЗIН'О J<lул'та:н,ств'ClМ, гроша'ВИ,:ІІИ ПР Е"\І ія­ 31м,:цнj:I'ТН ЇХ е;JеР!/1ій,:іИ'~И, ЇHdu:a- :ІІИ або ПОДЗРУ,Нlк'а, ми. 1\1і,сцевіїі і реКС'\f еН, JРВJ2СЮ ТИіВНЮlllі .1IQДblМИ, неУIХИ,lЬНО до- цеонтра·.lьн і,Й пресі деРЖУiQЧИ при цьо:м,у lІІ,р,н'Н'ЦНlП СИlстема'тиЧlНО луб.1'~у:gзти матерідООоо.вільності, ГО,;lС ВНlі ЗУСИЛ'JlЯ - алн, я,кі б Ш~Р<JІКО роз·яснюва.1І1

Д.1'Я

рецИlДи,в.наю злочинністю

ч<о-~у

!наЛblН\'

спра­

і пілЬіГOfВИХ пyrі,ВQIК ')' БУ')ЩНIКJI 1ІІід-

і

П'Q,J~іДЗЛblностj, наlЕіть якщо ЦИІМИ д:я~ми ВН!М'у1ШсНО 6У,10 заl'юд'і'Я'IЮ ШКОІДИ' З.1,')ЧНlНЦe1llі, В за,КОН<Jл;а:в­

158, Тел~фон-4-57,

3a:ll, 3633-5258.

фіЛЬ~I,

,"СТ<JtР'Ї» ,

Те,lt>віз!і:ij'IІШЇ

(Т,ретій 'ВИlПг"ак). 21,15 _

П 'Clн,і і танці народ': в ОЕІ' Н. (М.). _ В ефіРі «.\1'O.1ct:ll'CTb» «Ор.бітз»,

(М,),'

Редактор

,

€.

,_.:>"'"" ____ З

ФЕДЯЯ. ~~

___ _

по 30 сеf}ПНЯ ц. р. ПРОВОДИТЬСЯ ЧЕРГОВИИ НАБІР дО Л ьві,вськоі республіканської ШКОЛИ КІНОМЕХАНІКІВ

25

ПрнЙ1МЗЮГЬСЯ

чата

,ВlVKOM

не

юнаки,

і

Д:В­

~енше

16 ро'8-10-11

,ків, Я'К1і ЗЗlкіачи.1И клзаів, Школа готує кі,и<\ме~3ІНіків другої . катеГОРl1 та гарантує роботу ,в Броварському районі після закінченн,я нав·I3іККЯ. СТРСІК НЗlВlчаlННЯ 9 1:ІІ'і()яці'в. 3а ДD<ВІ'lдlкаі:llИ З8Е\РТЗТИСЯ дО IдwректоракіНОІмереж,і Іна ЗJI.­ ресу: м .•Бро.взри, кінотезтр ім, Т, Г . Шев'Чен:ка . Дирекція кtномережі. _ ' _ " _ _ о.?

t

98 номер 1966 рік  
98 номер 1966 рік  

98 номер 1966 рік

Advertisement