Page 1

Пролетарl всІх країн, єонаuтеся!

9 ГРУДНЯ

1951

р.

N! 98 (794) ОРГ А ІІ БровАрсыIогоo PAIiIiO)1~T ІіП(б)~r ТА

Ціна

РАІіРАДП ДEII~TTATIB ТРУДЯІЦПХ, ІіlIївсыIоїЇ ОБо;lАСТІ

Перевірка договорів на соціалістичне Нilприкінці ~fИІІУ.10ГО року щова с. ТреСІухова, i!tf. СталіНil ПО всіх лаlll\ах, брнга;щх, на за­ с. Русанова та ряді іпших 1\0.1гаЛЬНІ1Х зfiорах КОЛГОСШІІІків госпів раПону. взяті були соніалістичні зоuuв'я­ А.1е п()руч з ЦІПІ по ра-

15

СУДІВ

Іtоп.

ІІА ДОПО~ІОГУ

змагання

договорів на сопіа.lіСТІрше з~а­

Партія Леllіна-Ста.1іна

ДЯНСЬКИІІ

поставок державі хліба, І\артоп­ лі та ряду інших продуктів сільського господарства. і3рос­ ЛІІ BpOil\aftHЇeTb РЯдУ KY~lbTYP, громадське тваршшицтво.

Внаслідок

об' сднання

дріб·

них сіJьськогосподарських ар­ тілей, більш ШИРОКОГО розгор­ тання еоціа.'ІіСТІІЧІІОГО З~lаганвя, стало МОЖ.1ИВЮI набагато кра­ ще впкорпстати Сl\ладні сі.1Ь­ ськогосподарські машшш, пе­

редову радянську агробіО.10гічну :паУRУ. ЯСІ~Р1RИ~ прик­ ладом пього є наС.lіДКІІ госпо­

дарювання в колгоспах ім. Хру-

ПОl\tlЗІІІІків не виконані

взяті конаllНЮ

зобов'н:зашш. Основною прпчиною нього є те, що СОІLіалісПlчне з~шгаНlШ не ста.;10 ще ВСІО:Щ дifiОВИjl. У І\О.1госпі ім. }li.LгаНОВІІча, с. РУДНЯ, наПРIlКлад, протнгом всього POI-~Y ні разу не БУ.1ІІ перепірені договори на соціаJіеТlIчне З~lаганпя між лапкаМІІ, бригада~и та OI\pe~III~1II КОЛГОСПНИКііМИ. іІ.освід переДОВІІків не ІІОПУЛЯРПЗУВilЛІІ серед КОJгоспників, навіть Дошка ходу соціаліеТІІЧПОго s~шгашІЯ по І\О.JГОСПУ місяЦЮІІІ на заповнювалась. Всі ці HeJoJiKII С.1і;!: з усіt;Ю

взятих

в нашііі країні.

зоБОВ'язань.

дянського

ПерсвіРІіа. договорів на со­ ціалістичне зм:агаІІІШ і взяття НОВІІХ зобов' я~ань ПРОХО;J.ЯТЬ у відповідаЛЬНl1ft час підотоВl\И до весняноr <.:lВo1[. Тому-то осоБЛІІва увага ІІОВПШІtL БУТll звернена на успішне завсршен­ ня рсмонту трю\Торів і всіх ін­ ШІІХ сі.1ЬСЬКОГОСІІОltLРськпх ~Ia­ ІІШН, піllГОТОRКУ насіІІПЯ, за­ готівлю добрпв. Від тс~шів і якості піДГОТОВІ\П до сівби У виріша.1ЬНЇfi ~Iipi за.JеЖІІТЬ ви­ СОlіИЙ урожай, УСlIішне ВIIl\О­ нання всіх ВЗЯТПХ ]ІаМІІ ~обо­ в'язань на 1952 ріІ\.

центнері в

ІНСТІІТУТ

значно

переВIІЩУЄ

О

100

планову

картоплекопачІ плуги тракторні плуги болотнІ

лущильники

1t)

100 "

25

граблl зниження собівартості ремонтних робіТ

культиватори

заГОТОВ.1ЯЄ

добривtL, підвищує свої знання

на агрокурсах при l\О.lгоспі. Г. Карпова.

О

сІвалки борони дискові

100 • 100 •

UhOrO -

двнгуни

100 "

350

центнерів каРТОІІ.1і з гектара. Вже за раз ланка діяльно го­ тується до

молотарки

80 100 " 116 100 " 100 •

15 " 100 " 80 125 "

ці МІІ зобов'яsа:шся запрова­ дити підвищений КОМП.lекс аг­

розаходів і ВИРОСТІІТИ по

комбайни

1(10 "

врожайнісТІ>. У наступному ро­

70 проц. 68 " 30 100 "

трактори

" " •

"

18

СІЯТИМЕМО ВИСОКОЯКІСНИМ НАСІННЯМ

КО.1ГОСП ім Леніна, с. B.-Д1ІМ8рка.

Добре праuює ланка нашого І троенергією, Лilнка значно при­

КОДГОСІІУ, очолювана г. Бігу- СJ\ОРШІа очистку ІІосіІ3\Іатеріалу НОМ, на очистці носівного ма- і зобов'яза.1аСЯ до 1-го січня

Гній-на лани

теріа,;1У:

просо,

нчмінь і кле- довести ЙОГО до повної І\ОПДІЩЇЇ.

вер уже готові до посіву. Х. Тихонов. Піс.1Я переведення зерноочис- КО.1ГОСП i~l. Jlсніна, Рі.1ьничі брига:J.II М. ІіОIIОП­ них маШІІН на роботу CJCK- с. Плоске. лі та г. Бі.l0гуGа посіЛIІ перше місце по заготіюі иісцеВІІХ ПРАЦЮЮТЬ ПО-СТАХАНОВСЬКОМУ

колгоспу

народні

з:\сідателів

К.1ика€ться

необхі.:щістю

народного засідателя

участІ

в

РОЗГ.1яді

судової справи.

На весь час cy,l,OBoro засідання, де бере участь засідатель, за ним зберіга€ться заробітна п.1ата.

а ті засідате.1і. Яl\і Ніде цюють,

ОJl.ержують

не

установлено~у законом

З'явившись до

СУ,lУ,

засідатсль має право

в

ПОрNДКУ.

народний

і

повинен

введений в радянському суді з початку його виникнення. Радин-

уважно ознаЙО~fIIТИСЯ з справами, які з його участю буде розгляда­

ськими законами про судоустрій Br.TaHOBJJCHa оБОВ'язкова участь народних засідателів у суді.

ти суд. Bci~ ходом судового за­ сідаНl-IЯ керує суддя. алс питан­ ня, що виникають під час роз-

Ві;щовідно з статтею 103 Конституції СРСР" Розгляд справ у

гляду справи, Вllрішуються суд­ дею разом з народними засідате­

всіх судах здійснюється з участю

.'ІЯМИ. Під час СУДОВОГО

народних засідатеЛіВ. крім випад-

народні засідателі

ків, спеціально передбачених за-

запитувати

КОНОМ·.

скспертів,

і народні засі'І.а-

слідства

мають

підсудних, позивачів.

чів, брати активну

право

свідКіВ, ві;щовіда-

'1 часть

в ог:lЯ­

те.1і, згідно з Сталінською Конституцією. Є виборними. Судді і

ді речових доказів. в ог лцl доку­ ментів. які подані сторонами.

народні засідате,11 народних судів обираються громадянами на

При винесенні вирuку або рі­ шення засідате.1і користуються

основі зага.1ЬrfОГО, прямого і рів-

рівними правами з

1І0ГО виборчого права. при

тання про вину

таєм-

суддею.

Пи-

пІдсудного.

про

ному ГО.l0суванні, строком на три

мІру покарання. яка повинна бу­

раки.

ти визначена підсудному. про від-

шкодування збитків і інші

вирі­

родним суддею, може бути обра-

шуються суддею разом

ний кожен громадянин. який користу€ться виборчими правами і досяг до дня виборів 23-річного

телями більшістю голосів. При цьому суддя і засідателі кори­ стуються ріВНИМ правом одного

народні суддІ і ::sабезпсчується

І

пра­

виплату

з засіда­

віку і не має СУДИ~lОсті. І голосу. Право вистаВ.1ЯТИ каН;І.Идатів у В цьому ВИЯВ.1Н€ТЬСЯ

Бобрицька МТС

проц.

приді-

·Народним засідателем. як і на-

(в процентах до плану 4-го кварталу)

15 80

народних

Як судді. так

картоплі з reKTapa Б~шв~и~~ ~l~fRn~~~~НuАt1~~Кш~:о~Рt~Т~О~~~~иRх' Броварська МТС

Ра-

днів

У здійсненні ра-

правосуддя

діrрають ве.1ІІКУ роль.

ХІД СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ МІЖ БРОВАРСЬКОЮ І

в Цl>OMY році наlШl лаю\а, ПрИ несприятлпвих клі~штич­ них умовах, зібра.Jа на кожно­ му гектарі Зі1кріпленої площі ІІО 295 центнерів І\артоплі, що

і

перших

засідателі. ЯК і народні судді, ві-

Весняній сівбі-більшовицьку зустріч!

350

з

створення нашої держави

--------------------------------------

Уряд

ЛЯЛІ і прнді.нють велику увагу зміцненню соціалістичної законності і радянського праsопорядку

нання взнтих зобов' язапь пе­ Ііа, ІіНЯil\llчі, Иuкрспь, .іlіср- ТliЧІІе Юlaгашш на 1~;)2 рік, на­ ред товаришеи Ста.lінпм, рапон ДOB~, по P~I1Y наf1важливішuх jliTIITll I\ОІІІ\рстні ;~aXOДII по ВИ­ план

АГІТАТОРОВІ

Права і обов'язки народних засідателів

біJhШОВIIllЬКОЮ рішучістю ВII­ КРНТИ зараз, під час персвіРІШ

гання. Спираючись HJ. Досві;х Попу в цілому та ~ зокрема, по передовиків, треба разом з тим БОРЮЧІІСЬ за успішне ВИl\о­ ]іолгоспах ес. Рудня, В.-Ди"ер- ('клаСТІІ ;J.ОГОПОРИ на соuіаліс­

Вlшонав

року-­

1951

день виборів народних

заНlIЯ 'на 1~51 рі к.

доtТРОКОНО

грудня

16

І1Е~ІДЯ

засідате.lі громадськими

Hapo.J.HI за

радян-

ський принцип колсгіальності, принцип справжнього соціалістнч­

організаціями і товариствамJ' тру-

ного демократиз~у. за якими

дящих.

будований рцянськнй суд.

НІчого схожого на

рцянський

інститут народних засідателів

було І нема в буржуазних

не

краї-

Коли народн ий

су д..1я

нання його оБОВ'язків може бути покладене на одного з

сяжннми засі;l,ате.1ЯМИ

пів.

бу-

ти тІльки представники пануючих класів. які володlЛJ-l ВС.1иі\ИМ нерухомим майном в містах. а в сі.1ЬСЬКИХ місцевостях - землсю

перебу-

ває у відпустці або хворіє, вико­

нах. у старій царській Росії приМОГ.1И

по-

заС1дате-

Згідно з статтею ]] 2 Конститу­ ції СРСР "С удді незалежні і під­ коряються ті.1ЬКИ законові·. ие полuження в такій

же

Мірі сто­

від 2іІО до 90J гектарів. або КУПці першої чи другої гільдії. В Англії присяжні засідателі

су€ться і народних засідателів. ие означає. що суддям ніхто не може вказувати. як вонн повинні

не обираються, а підбираються с.1)їкбовою особою - шерифомз чиt:.1а осіб. які мають достатній майновий ценз. У Франції при-

вирішити t:праоу, Щ;) її РОЗГ.1 я­ дають. CYA.J.i зас.1УХОВУЮТЬ всіх учасників процесу, прокурорів, оборонця. підсудного. позивача і

СЯЖНІІМИ

відповідача.

засідателями

не

мо-

жуть бути жінки, особи, що нс мають 3() років, а також домашні робітниці.

Зрозумі.10, що й ці

так

розг.1ядають і пере­

віряють I3сі матеріа.1И справи. а потім самостійно по своїН совісті, по своєму переконанню вирішу-

звані

ють справу. КСРУЮ'ІИСЬ ті.1ЬКИ за­

засідателі в судах буржуазних країн є лише придаТКО~1 до при-

коном. в якому ВИЯВ.1~на подіти­ ка радянської держави. ВО.1Я

значених урядом

всього трудового народу.

постійних

суд-

дів-чиновників. придатком наВе.1ика. ПО'Іесна і відповідаль­ сті.1ЬКJI. безпраВНII!'f і беЗСИ.1ИМ, на рО.1Ь народних засілателів ра­ добрив- на їхніх 1І.10щах вже Ііова.1і КО.1Госпу ім. Стаlіна процентів. Вil\е готові до робо­ що са?41 буржуаЗ~1 ЮР1~СТИ ~аЗJl- дянського суду. Як обранці на­ по 100 ТОНН ГНОIo. Всього на Д. IlИ.1ьтнfi, 1. )lаРlіУІІЯ і О. ТІІ ~3 І\іШIlIХ П.1уги, ~ lіУЛЬТИ­ вають таких заСІДатеЛІВ "П!дта- роду. вони пок.нlкані разом з на­ лаНІІ Вllвезено 350 тонн. куючими" або "сп.1ЯЧИМII поруч". родними СУД.:l,ями виконувати 00Іtарпенко на pe~IOHTi сі.lЬГОСП­ ваторп і 10 борін.

М. Гутник.

інвентаря ВIJКОНУЮТЬ НОРУІІ вирuбіп\у на

Колгосп ім. Ста.,іна. с. Бобрш{.

•••

А. Соловей.

щоденн~

130 -1 3j

с. Русанів.

ІНБЕНТ АР ІРЖАВІЄ

3а останній ча.с КОЛГОСП іи. Понад 20 днів TO~IY до ко.1Хрущова, с. Требухів, завіз з баЗІІ «СіJЬГОСІІПостач» 61 тон­ госпнuї кузні був 3Be;~ellllft весь ну иіиера.11)НlІХ ДОБРІІВ- грану­ сільськогосподаРСІ>I\ИЙ інвентар, льовапого суперфосфату і І\а­ і ~a цеЙ час, крі)l дефектного

aI~TY, ще ні чого не

ліtlШІХ СО.lеЙ.

Брпга;щ КОВJ.лів,

Б. Грінченко.

П. Негода, 3 .!І1Я на день ві]­ 1\~1alaє ремонт; ТНИ часои ін­ вентар РОЗКИДd.ниtl просто liеба, ірашвіG. п. Гузенко.

з роб.аено. КО.1ГОСП ім. Кірова,

ш\у

ОЧО.11О6 с. Погреби.

В

наШО!ll'у

радянському

суд.і чесне і

зміцнювати

рОДIШШI заСІДателями

правопорядок

ПО~lяга€ в

тому: що суддя бе~~ участь у розГ.'ІЯllІ

справ

посТ1И1Ю

протягом

П~аuіВНllКИ проиарТ~:і . імені І

Понад

. ••

...

900 ко~lГОС~!lИЮВ, к?л-

KllїBCbIiOЇ об.1асн()ї фідаР~Іопії був даний концерт.

чили всенародне свято новими г?сшш~ь, праUIВJ.І.~І\1В промартшеfi, lНтеЛlгеНЦll села були (". Гого.1ів.

вироБНИ1fИМИ пере~IОГ~МП -

5

переДСВЯТКОВІІХ

ДНІВ

за присутні на вечорі, присвя~че~о-

ВІІПУ- ~IY всенародному святу-1J-РІЧ­

цЯ р?ку буде ВИГОТОВ.lено

400

тисяч

•••

Bi,l,

зазіхань з боку

У'

б

трьох рОКіВ. на час обрання дас.шшне ПРО~С;J.С~іНЯ ви OP~B ного СК.1аду суду; він кс")'є ТіІ- народних суд:1.1 В 1 засідате.11В КОЖ роботою даної ді.lьющі су- СПР!lя~име Д~J1ЬШ~МУ ЗМ.іц~енню ду.

А

народні

засідателі

_

це

засіданнях

по

Д. ЧОРППА,

днІв на рік. Uей строк може бути проДовж~ний, ЯКЩО це ВИ-

Ч.lен колегії МінІстсрства юстиції УРСР.

перемінний склад:

вони

СОЦ1а.l1СТИЧНОI .. законн?сТl

беруть гутності наШОl

По виборчих аакіІРІУЮТЬ перевіРЯТІІ СПIlС­ ки виборці вибuрчого пункту N2 16. В агітпункті, де вивішені СПИСІШ виборuів,

завж.1И

1

БатьКІВЩИНИ.

мо­

пунктах

•••

Серед агівторів Броварського виборчого пункту :м краще працюють

3 най­

М. Миронен­

Багатолюдні веЧОрІІ, присвячергує агітатор, .аючи необхід . ко, В. Rірпічников і М. Симачені 15-річчю Сталінської 1\011ні спраш\U, консультації при­ ституції, віlбу ЛІІСЯ в Русанові, кович, нкі вже прове.;ш 3 випро- ті Конституції», зробленої лек- "liTKax, Требухові і інших се­ cyrHiM. борцяии по 4-5 бесід. Бар- тором сільського лекторія т. лах, на підприєиствах і в ус­ К. СуdотовськиJl. з. КЛ8ДОВ8. с. 3азим'Я. Кра,СПИЦЬКИМ І.,силаки артисtів тановах райцентру.

щено продукціІ понад план на чю

Ста.1інської

Ііонституції.

150 тисяч карбованців. До кін- Піс.1Л допові,J.і «CTa.~iH ~ TB~. репь найдемокраТИЧНІШОl в СВІДYKЦlI ще на бованців.

л. Плотников.

рцянську

воrожнх і нсстіііКIІХ е.1емснтів.

10

СталІНСЬКОЇ RОIlСТИТУUll ВІ)~Ilа-1

заRдання­

соціаліс­ С~ДОRИХ обов'язкІВ користуються тнчну державу. Вони повинні РІВНИМ.~ правами з суддями. Різ- стояти на варті радянської за­ ниця МІЖ народним СУД;J.ею і на- конності, захищати радянський

УЧ(!СТЬ у судових

Відзначення Дня Сталінської Конституції

благородне

наРОДНі зас.lдатс.:1 при виконанНі


СТА

Х

Н

!

О

В

Е

Ц

Ь

І\ОМСО~І().lЬСЬ1lЕ ЖПТТЯ

Трибуна передового досвіду

Трудове виховання

Люпин-на поля наших колгоспів

піонерів і школярів

Іtо.1ГОСП наш великull. Після

нення біО.JIогі чної

груш

та

ФРУІ\ТОІШХ дерев. ІІа

іПШІІХ

чі.'ІЬНО~ІУ

місці в ШI\О.lі-почесна гpa~IOTa

обласного KO~liтeTY KOY('OMOJY юнаТ(НI, серед Ш\11Х бі.1ьшістьRіДJІіШIJIІ\И навчання. На раііОІІпitt сі.1ЬСЬКОГОСПОдарськііі виставці, у павільйопа ко.1ГОСПУ iJI. ЩОРС(l, с. Ііняжпчі, відвіДУВ(lчі з любов'ю РОЗглядалu субтроні 1 ШЇ РОС.1ПІІІІ-

канатнпк , ршщну. Вони впрощепі РУІ\а~ш дітеіі КО.1ГОСПІIIlkiB-llIкіJЬНПJІ гypTKO~ ЮllLLтів. у СешшоЛ!\ах спдюш піонерів і учнів посаIlіБепо 3700 J,eKoратишшх і 2500 фруктовпх дерев. ~' ПОJ,арунок piДHO~IY колгоспу діти JіGра:ш 14UO І\ілограмів попе.1У-- цінного Jlіr, цевого доБРІша ДJЛ КО.1ГОСПІШХ ланів. ІОні патріотп зі[lралп 3,L Jіто 50 ТОШІ j}\ОJудіг. і ШIIШОІ\ , попад 1ОО кі.10ГІ)J,яів насіння al\aдії 1'(1 інших дерев. ІІо Шl\О.lах сс. Ру;щя, Ку.lаіІіСlщі і РЯJ,У

іІ{аю

О.бов'.нЗІ\ОВИМ.

~ш.

дас І

ЗllНІІ, які ІІодеl\.УJ,ІІ за.11IШП.1ПСЯ ІІа П (lвсрхuі~ J.ОjIОГТІІСЯ

YpoiI\afi .:lЮПШІУ о~еРiRаЛІІ А pTiJb мас ДОСІІТЬ ве.1ПІ\е гнойове господарство. Тварпн­ ХОl'оmпЙ. І\ОlIшиtl ГСІ.;тар дав нпцькі феlНШ щороку дають до близько 15 центнерів Н(lсіння. 35 ТИСЯЧ ТОIIІІ органічних доб­ Щоб унпкнутп втрат, JШ зБІІрив. Ilереважпа. кількість їх раЛlI пого І\омбаЙном. Тут ЖС, досі ttшла на }ТІІОСШІЛ ПJОЩ, в полі, організували очпсТІ\У відведеШIХ під овочеві ку льту­ зерна. На топ час грунт для рп та картоп.1ІО, а для іншнх ПОЖПllВНОЇ сівбп ЛЮПІшу був КУ.1ЬТУР заЛІІша.10СЯ 30Bci~I jla- УіІ\е підготовленпtt за всіиа ..10 органічнпх добрив. Створю­ праВIі.1а~1И агротехніки. Очпва.10СЯ становище, прп якояу ще не насіння ПрШІО від КОМне иоаша було УСПіШНО спра­ ба11l1а доставля.1П до сіва.10К, вптпсь з ПОСТdВ.1СПИМП завдан­ sаСІІпаЛІІ його в ЯЩIIJШ і ВППШШ. ОДІШК вихід був ~на1tде­ сівали. ІПІІРОІ\а механізація дала !\ІОжлпвість колгоспові в стисвпfi. "

.

кращого осідttНШІ грунту. Дt>х-' ТО

3

спеціа0l1істів

сіЛ!)СЬІ\ОГО

господtlрства Ііваil{ає заfiВІІМ днс- :

куваТІІ ЛЮ[ШІІове IIOJe після ораНІ\И, але jШ переконаJИСЬ в ефективності цього ~axoдy і настіПно його здіПСНIOСllО. В ]\О;Бпій травопіЛhllіf1 сіво­ зміні у нас встаНОВ.1ено таке чергуваННіІ сіЛЬСЬІ\огоспо~ар­ СЬКІІХ КУЛЬТУР: ДЮПІшовиfi пар~ 03ШІа пшениця, картоп.lЯ, ярі ко.10СІ\ові, багато~ічпі трави, ЖІІТО і, нарешті, поле так зва­ НИХ збіРНІІХ сільськогосподар­ сьКИХ культур. ПОЖlIПВНИЙ .пІО­ ПИН cit;MO на тпх полях, які в наступному році відводяться здебільшого ІІід картоплю. Який ефект даG ЛЮПИН, по­ казують такі ПРПК.1ади. В цьо­ jlY ропі КО.1Госи садив картоп­ а пож- лю на полі, де торік була ОЗП­ ШJяхrr дальшого руху вперед, реважно на насіння, МИ J,іііШ.JlП вrrспош\у, що без llIIВlшfi -"інше на зслене доб- ма пшениая, посіяна по лю­ спrтеjlі1ТUЧНОГО lIоліl1шеНIlЯ ро­ рпво. 'fаІшfi порядок ведеННіІ ППНОВОjlУ пару. Зібравшп вродючості грунтів пс ~аБСЗПСЧІІ­ .1ЮПИIlОВОГО господа рства дає іБаfi пшениці, ~Ш відразу ж ~1O всебічного РО3ВlIТКУ всіх га­ наtlІ\ращі реі'У льтаТ11. Весною на цій площі посіллп люпин ЛУЗСЙ КО.1ГОСПНОГО вироБНlIJ1,Т- jШ сіяли люпин водночае з на зелене добрнво, якпй восева, ріл\о не піJ,ВПЩИМО вро­ ранніми ЯрШІІІ зерновими на ни приора.lИ. Посаджена ка ріІ\айпість сіЛЬСЬЬ:ОГОСПОllарсь­ спсціально відведеНІІХ насіюшх топля по ЛЮПИНОВОМУ зябу даКНХ І';У:lЬТУР. Отже, треба бу­ діJЯЩ\<lХ. Застосовували иаЙjІ\е .1а в середньому по :l50 цент0110 братись насамперед за роз­ таку агротехніку, як і для зер· нерів з гектара. Це ва TO~IY В'язання цього З(lвдаІІІІЯ. НОВИХ культур. полі, дс раніше збпрали лише

зuачну ВПХОВНУ }Jоботу, знайо- родючості поліСf)ІШХ грунтів іІ\аючи на малу ]\ількіеть опаМІІ.1И ЇХ З ве.1ПКШI сталіПСІ)КШI люпин на зе.1ене добрпво. Ряд ~iB восени, дав багато зеленої планом перетворювання прп- колгоспів ще до війнп сіяв ЦЮ масп. РОДІІ. культуру на парових площах і ПРІІОРЮeJЮ люпин, посішш1t Цієї ЗШіІІ відзнача(; своє добuвався ЧУДОВllХ рез у .1ьтатів. ІІа зе.1ене доuрпво, глпбиною П'ЯТlIріччя ГУРТОІ\ ЮНИХ радіо- ОсоБЛlIВО різко піДВІІЩПЛИСЬ в 22 сантпметри. Па наших по­ аматорів требухіВСЬRОї серед- урожаї ПрІІ впроваДiRенпі лю­ .nнх більше ПОГ.lпбловати ор· ІІЬОЇ ШКОЛll, Яl\Ш[ бе33~lінно І\С- ШІНОВИХ парів у ПОЛЬОВllХ тра­ НИЙ шар не ~lОжна, бо це по­

РУЄ KO~lYHiCT - пе~taгог

т.

Ле- вопіlЬННХ

вицькип В. ~[. Сl\і.1ЬІШ ЧУДОВІІХ фактів 3 нашої преl\Р(lСНОЇ дііі­ Сllості в історії цього гуртка! Багато його впхованців є сту­

сіВ03jlіиах.

Досяг­ гіршить

1toro

РОКУ.

ИОiRJИШСТЬ загорнути І ТІ РОС-І

по

І І

у ХарКОВі ІІа стадіоні "ДIIHa~lO· прохо,1.И.1И з~tагаlllIЯ ІІа

РОДЮ'ІЇСТЬ.

еді·

першість

У країнської РСР з спортивної та художньої гімнастики

і

акроба­

тики.

На знімку: виконує

впраВIІ на турніку

пrреможсць

першості з

гімнаСТIІКIІ майстер спорту А. ША­ ДУ ЛАЄВ (Київ).

ДІІСТН до РЕДА]\ЦІЇ

І.

r АЛАСЬ _

ЧЕМПІОН

.• УКРАІНИ ПО ШТ АИЗІ

Голова радп первпнної орга­ нізації доброві.1ЬНОГО сільсько­ го спортпвного товаРІІства «Ilол­ гоrшшк» ПрІІ І\О.lгоспі ijI. Кі­ рова, с. ЗаВОРІІчі, т. І'а.lась Іван ГаВРПJОВІI'І зйппяв пер-

80 центне.рів 3 гектара. шс ~Iicцe по підuяттlO штанги 3Н(lЧНО підвпщилась урожай- ІІа республіК(lНСЬКІІХ змаганнях, ність також інших Ci.1IJCbI\O- що відбулпся 5 і 6 груДІШ в ГОСІІодаРСЬІ\ІІХ культур .. КУКУ- м. Іііровограді. ВllступаЮЧІІ в рудзи, наПР~ltлад, ми 3lбраЛ.1I І!апівв~жкіti вазі, він в трп­ в цьому роЦі ~O 50 центнеРІВ І UОРСТШ (ЖШІ, РШЮІ\, штовхан­ 3 гсктара, а РІльнича бригада ня) підняв 260 кілограмів. Та­ Федора Ігнатенка виростила (ШІ ЧШІОІІ, т. ГаJась вдруге 110 ~G ,5 цснтнера ОЗШІОї lІШе.- закріпив за соuою зпашш чеJI­ ппці на гектарі. Про такі ВРО- піопа У країIШ в наніВВіLжь:ій іІ\.аї II~ ПО~іСЬКІІХ ЗС)ІJЯХ ра- вазі ~o СПОРТИВНОМУ товарист­ Нlше І .мРІЯТИ не можна було. ву «1\ОЛГОСlIlІІІК» за 1951 рік. Люшшосіяння пuмітно впли-

Га.1асю І. Г. вручено ЛІІПлом

НУ.10 на зага.1ьне піднесення 1-го ступеня і преjlія.

Іtультури землеробства, стало . невц'ємноІО СК:Іадовою Радянська агробіО.10гічпа нау­ J1l СТРОКИ ПОСlЯТІІ люпин на 1toro організааія прове:ш серед 1iTe11 l\а вже давно peKO~leHдye за­ зе.1спе добриво. ІІОіІшивниtl лю- частпною. За останні роки у під час збпрання нас іНШІ дерев стосовувати для ПО.1іпшсПІШ шш mВПДlіО зittшов і, lIe~Ba- нас різко зросла ВРОіІ\айність інших педагогп, 1\ОМСОМО.1ьська

1951

науки і до-І ДОjІ за ІІлуга)ш пускаг,~ІО дп­ СІ\ові БОРОUІІ. Цеіі захід я вва­

У CBO Є ~IY рішенні «Про ро- укрупнення він мас 6.000 гсь:­ свід пере;ювш\ів у ЦіЇЇ справі боту піоперської організаuії тарів ~e:'l:Ii, з Ш1Х 3.600 гек­ МlI впріШІ1.1П ШИРОКО вш\орисім. В. І. Леніна» УІІ ІІ.1СПОI тарів орної, решта заіінята під таТІІ. Сночап\у сіяли ЛЮШШ па ЦК BJI{CJI :юбоп' ЯЗУЄ }\О jІёо- сіІІоь:осаМll, ВІІпасаjШ, лісопа­ MOlbCb1\i організапії і піонеРСІ)- саJ,ЖСІШШШ та іп. ГРУНТІІ в порівняно невелшшх площах, кі ДРУіl\IШИ ПО.1іПШІІТІІ трудове нас суг .1Шll\ові та супіщані­ б о не було власного насіння. вихоеашІЯ піонерів і школярів. Тlшові ДJН IIOJiCbKIIX районів :-Зго~оу запрова~шш і люшшові пари. Тепср колгосп щороДітей CJi;]: виховуваТІІ з }ia.lIlX (\JIЇПЩIIlIII. років У свіll.ОjlїП і ДIlсципліноДОIIСJ,авпа дехто У ІШС вва­ ку заtlj[ає_ цією культурою 420 вапifi праuі, ІІРІІщсплшва ТІІ ЇМ iI{tln, ЩО IIO.liCbI\i ГРРІТІІ, мов­ гекта рів. Д:ш того, щuб засіяпошану і .lIобоз до фі ; ШЧПОї ~1HB , біЛІі па ПОЖllвні реЧОВІІ­ ти таку площу, треба БJИ~ЬКО праці, павшш rау оо бс.1~'ГОВУ- пи і чскати від HUX добрих 700 центнерів Насіння. Ного вання, уміння ВІІІ\ОІІувати БУ;І,h- . ПЮ,І.;аїв не можна. Що пород­ нам дають спеніалыlo ві ;lllедеЯКУ ПОСIlДЬПУ роСюту . jь~увало таІ\і настрої? Нпзька ні на паtlкращпх діЛШIІ\ах паСеред багатьох впдів гро- KY.lLTyp<t зс~[л('роБСТRа, брак сіннпки. і3начву чаСТIJllУ наlІаДСЬІ\О-КОРПСПОЇ праці піопе- іпіlliатшш в застосуванні до­ сіШІЯ дюшшу І\0.1ГОСП здає рів і ШІ\о:rнрів гапону JШ1Ч- сягне нь агробіОJогіЧIIОЇ наУКІІ, деріІtаві і O;(epil{YG від пього не міснс посіJЛIОТЬ гурпш досвіду пере ;~овш\ів. Ті.1ЬІШ ЦПМ ВСЛІІкі прпБУТКlI. Н ЦЬОllІУ роюнатів. «Мп-юні jlічуріIЩЇ » , jIOiJ\IIa І10ЯСІШТІІ той фаІ\Т, ЩО ні, наПРШ'Ulад, за достаВ.1ене 3 горд.істю за наСJіДКII свосї пра- багато ПО.1іСЬКlIХ КОJгоспів і на припмаЛLнпfi пункт насіllці говорять учаСПІІІШ ГУРТКй досі не IIOJO.1ClJO свого відста­ ШІ lIa~I нараховано 1.320 центюпатів ве.1Ш\О-JІ\ме.Р С Ь1\ОЇ се- вання в піднесенні ВРОіІ\аппос­ нерів ПРОДОВО.1ьчих кулиур. дЮІШП став ОСНОВНИМ засоpeIlНЬoї IlIІ\О.Ш. Іх РУl\аШІ, під ті до того рівня, ш~ого вже керіВШЩТВО~І досвіД1ІСНОГО пс- досягнуто в піВДСІІІШХ районах бои ПО.1іпшепнл родючості грунтів. CiGjIO його В два СТРОІШдагога т. Терз.ВСЬІ\ОГО В. П.: У об.lаеті. ІІІкіЛЬІІОjlУ ІІПТО~ІІШКУ, ca;ti заНаш КОJГОСП раніше теіІ\ збп­ весною та післл ffiШІВ. BecHfIІ\.1адені Binojli СОРТІІ jІЇчурінсь- рав НП3ЬІ\і ВРОЖаї. ВІІШУІ\УЮЧП ІШП ЛЮПІІН використовує~1О пеI\IlХ яБJУІІЬ,

грудня

9

В

.

К

алюк,

голова раЙрал.и ДССТ.

зернових, овочеВllХ, ltoР1ЮВИХ та іПШllХ сіЛЬСЬКОГОСІІодарсь­ кпх І\УЛЬТУР, набагато РОЗШИ­

ЛЕКЦІЯ АКАДЕМІКА Лекцію на

TeJIY

<tВелпкиtt

перетворювач ПРНРОJ,П Іван Во­ рилпсь тваршшпцькі ферми, ЛОДІІМIIРОВПЧ Мічурін та 11ого ДОХОДІІ арті.1і доведені до 3 вчення» прочптав 2-го грудня Jlільйонів карбованців на рік. для МО.10ді колгоспу іІІ. Сталіна І. Ковбасинськии, aKaдe~iI\ тов. Е.llСЮК П. А. В голова колгоспу імені Хрущова, клуuі БУЛІІ прпсутні~ш бlИЗЬКО с. Требухів.

300 МО.10ДНХ

стахановців, дан­

ковпх, бригадирів, Ma1tcTpiB тваринництва. ІІо Зal\інчснні леlщії демонструвався кінофі.lhМ 3СJlлі в І\олгоспі i~I. Андреє- рів ШL зерно і 120-на зелене І раз іІ\ІІТО, пшениця, посіяні по « МічуріНі>. дентаШІ Ilo.JircXHi чного інститу­ А. Гулии, ва, 5Ш відомо, піщані і супі- д;обриво. }Ік ~ОІ\а~ала пра~ТIJ- .1ІО~ИНИЩУ, Ma~TЬ значно KP~­ ту, інші вже ПР1ЦЮІОТЬ РLlДИС­ щані, дy;т~e бідні па споІШ, :ІІОІІИІІ СЛІД С1ЯТІ1 В ті Ж ЩІІП ШІГЛЯД, НІЖ па останшх тамп; гурткіВЦЮIІІ ВПГОТОВJено

Важливий засіб піднесення врожайності

n

ранні ярі ПЛОЩ(lХ. дюипн разоя з lІ.інсб.1пзы\o ТІІсячі ;І.етсь:торних ра­ ашвні речовпнп. Щоб одержа- самі строкп, що діОПРПЙJlaчів, ш\і в хатах 1\0.'1- ТІІ на НПХ DПСОІШЙ УРОіJ\а.Й ~ep- КУJЬТУРИ. Це забезпечує llРУіІ\- ральними добривами, які ВіІ{е

ЗО-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ

КАДРОВОГО РОБІТНИКА ГОСlшш\ів, поБУJ,овано шкі.1Ь­ НОВИХ, овочів і каРТОП.1і, мипу- ні СХОДІІ, одночаснс дозріван- придбав колгосп, забезпечпть З 72 років свого іБИТТЯ Іван ВІІЙ радіовузол, ВІІГОТОІЗ.1сні два ЛОГО року під ОЗШlі, а весною- ня, що дає МОіІ\лпвість убпра- ВИСОКПП урожай всіх сільськогальваномстри, Р(lш\а в магні­ пі,l ярі з\' рнові і ГОРОДИНУ, ь:рім тп ЛlOПІІН ко~иаnноу, зменшив- господаРСblШХ культур у 195~ Иагдарович Жеребеаь 30 років беззмінно ПР(lЦlOвав у БроварTHO~IY полі та багато іншого гною, БУ.10 внесено 2300 цент- ши втраТІІ маПіІ\е в два разп році. цінного

ПРИ.1~Ц1П

Д.-ІЯ унаоч­

Ilепнн ~аш!Ть. Ht1 об.1аСІІНї і реСПУU.1іІ~аІІськifi впставках творчості ЮUІІХ техніків 30 уч­ ням Трсі)ухова пру чені llохваль­ ні граJІОТИ, I~iIlIIi ПОД~РУШ\ll. І{ращпtt J,ocBi,"X пе,ll\олеь:тивів, КОЯСОjІО.1ЬС~ІШХ органіJацifl ПО TPYllOBOjlY ВІІхованНІО ніонсрів і Шl\ОJярів 1I0Ішнен ('ТйТІІ над­

бавняи всіх шкі:.r

раПону.

Н. Літвінова, Ч.1СН бюро РК ЛКСМУ.

нсрів міпсра:ІЬІІІІХ добрпв - су- -середніЙ урожаfi 8 Koa~IIOГO пер(hосlfJат"·, каліttнпх ''і J

*'

інш. ВРОіЮlіі ,

солсй і гектара СТLLНОВПВ

беЗУ~ІОВПО,

В наСТУПНОj[У році колгосп СЬКОМУ лісппатві. Наказом по

13 центнерів. еіЯТШfе весною на ЗС.lене доб- :\ІІ'ІІl"СТ"РСТВУ 1І'сопого господар

зіб- Перевага раннього посіву !ІЮ-

ства СРСР каДРОВІІЙ 1

·

роuітнпк

раЛІІ впщuй, піш торік, але ба- IIIШУ IlО.1нгає ще іі в тому, що риво вже 200 гектарів .1ЮПИНУ, т . .іRеребеЦh І. М. вагоро~же­

Лt(llІІІХ наслідків не доиоглися. зсрном НОВОГО врожаю Щоб досягти свосї

jlети

-

.111

піджнивпп1t

ОДСріЕуватп ВИСОІ\IlЙ урожаtl і для зеJепого на ЦПХ ЗС:'ІЛНХ, lІ}Jавдіння кол- ГСІ\тарах. аа ГОСІІУ

(rO.lOBa

Т. Гура Р.)

весною

піДIIШИВJIОГО

цього І приора.lIl по

посіву -150

гекта- лістпчного Юlагаюш »

ДОбрпва на 80 рів. ПосіЮlaтеріал Ba~e повпіс- шовою преjІЇСЮ. наііСlіРОjшішп- тю піДГОТОВ.lIениЙ.

ви- МП підраХУШіамп, па кожному

рішп.10 заlIропа1IlТІІ люпиніза- гектарі цію полів. У же

зробп- коруового-100 гектарів і під- ІІПП зпачь:ом « ВіД~lішшк сопіа-

посів .1ІОППНУ ЖllIШНОГО

20 -22

ЛЮППНУ

П. Коломієць,

тонни зе-

старший агроном

року бу :1О посіяно 220 rrKTa- Jlеної ~ІаСИ , а весняного посіБоБР1ЩЬКОЇ МТС. рів JIОПИНУ, з НІІХ 100 гекта- ву-по 35-40 ТОНН. ВЖС за- с. Богданівка.

та

07879

іроварська райониа друкарвя Киlвськоrо обласвоrо упрuліввя І спраlU ПОJlіграфll та видавництва

гро­

М. Носач. Редактор

С. ПОГРЕБlнськиА.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Кірова

БИ

-

3аll.

1257-2360

98 номер 1951 рік  
98 номер 1951 рік  

98 номер 1951 рік

Advertisement