Page 1

з

квітня

17

1937

ПОВІДОUЛЕННЯ

10

з

іщеині

16

до

Roro

ка­

у

депутатів

референт-консультант Григорович при­

Денис

ІахкюІІ

до Ні

10

:щ;е.

там

одини

з

четвер

кожинА

.має

раі\ониоі

БроварськоІ

ади народних інеті .М 131.

Розпорядження

nогляд, це nерший далекої ніби nитання

во·но Але перспективи. тісно пов'язане з nробле­

діяльвість ~епутатів про віДділів та управлінь ВИ­ господар­

всіх

чнх

внробнн­

і

служб

сьІЩх

nідрозділів

.м.І.ста,

ними

важли­

11р.оведення

захо­ вих оргаиізацlйинх дів, оцінку економічної т~

_

соціально

гІ'""''ЧІовки

nолітичиОІ

неординарні

·в

встановлена

ста

мі­

що ,межа

т,ім.

в

Річ

дня.

сьогоднішнього

мами

та міськвиконкому ~ТВ!\ народних Jбласвої Ради

конкому,

до

перспективу

На

керіВНИ­

ифQрмування

«Про проект ся питання об­ тЄІхніко.еко.ном·ічного грунтування .рrовит.ку Мі­ ,ста Ьровари та ,розташу­ ЖИТ·ЛОВО-ЦИВіЛЬНО­ ІВ'ання ГО будівництва >НІа першу ЧЄІРГУ до 2015 року ,і по­

:.ЮЗО-45 років»

оперативного

метою

розглядало­

1міста

життя

відсутність

Немає

можливості

вести

будів·ництво. А житлаве це значить. що 35 тисяч або

взагалі

житла

ють

поліШІІення

пот,ребують

умов

житлоію-побу:ювих

лишитися

можуть

зараз,

ма­

не

КО'І!Рі

броварчан,

ситуації,

взаталі без надії ІНа !ІіЬО­

;;ие.мн, вирішення я.кнх втручання ви: _rребує

зують. що ця цифра може

крит~чні

державно1

органів

щих

влади,

1.

необхідно: Всім відділам,

УП­ гос­

равлінням виконкому,

подар.;ьким службам, ВИ­ ро~ЧІІМ підрозділам мі­ до 9-00 го­ ста щодеино дини інформувати з вище­ названих питань міськви­ телефону по .конком

5-34-39, 0-50. Зосередити

таких

увагу

служб, як район елект.рич­

арх.і те.кт)ІJ)НОМУ канкому, відділу було нащ чим ПО­ складної -ситуації.

ПРАЦІВНИЮВ СІЛЬСЬНОГО

те, на СВПЧ-10 ства. інформації щоб в своїй впни

..:~;боти, від ні показнккн життєді­ яких залежить яльність міста. ВіДповідальність за до­ об'єктивнІсть В\р.нІсть, .:воєчасність інформа­ ших керівникІв. 2. Інформаційно

міськ­

узагальнювати

виконкому

!

інформацію

одержану гатуватu

аюt­

_

сектору

літнчно~ту

пер­

на

покладається

ц\!

питань.

надзви­ виник­

випадку та подій

ситуа.

критичних

управліНь,

негайно

об'єднань

повідомляють

про

це

го­

заступ­ лову Ради, його ннків, а в неробочий час службу довідкову МЇСІ-КВИКОНКОМу фоцу

Q_so.

;'олова

-

ПО

теле­

зібралися Броварщипи тут, щоб В·~дзначити День сільського

Q.

ІЩЕНКО.

нерерооної Багато

хто прибув сюди ·сі-~'Щfи, комбайНІОІВИХ ·чимало бо традицією за екіпажі'В

були .с~мейниJІІІи. Основца ця хлLборобська професія від П;Qкмін­ передається ня до nокоління. Чимало і в тва­ С'імей црацюють риНІницьній галузі . Свято відкрив генераль­ ний

ди;рентор

.,гропромис­

ловоІго ІЮм6інатJ· <<Десна» П. М. Т!ІЛавіра. ~· сІ}Оєму вистуnі ,він зазначив, більшість ГОС'ПО;дарств

що ра­

нинішньому

не­

йону

1

легкому

Ради

ви­

знатНі люди

і .гс,оrюд<~:рсч:~а nромисЛGВ>!)СТі.

цій .керівники

служб,

робництва

передачі

матична інформація з ок­

напливу

·передовики

·ціалі-сти.

для

тує7ься та передається те­

.нення

та,кого

•знав

ку ль тури

,ранку З самого людей. дня суботнього цьюго >маши­ сюди піД'їжджали з у.сіх ci.n ни. wвтобуси оnе­ Нерівники. райсІну.

працівникі.в

ласної Ради народних де­ путатів до 10-00 години. 3. При необхідності го­

У ·с~dііних

не

ек.сп.рес­

телефоном щоденно до об­

4.

будинок

цький

Нняжи­

давно

Мабуть,

текст

інфоріІІІ!ЩЇЇ

ремих

Rнижи••і

основ­

висвітлюва т;

чоти.ри

.nерспе.ктиви

ІРОЗ­

Не ·ВСі

вони

міста.

Битку

рrвноцtнні, але за.слуго.ву­ ють Н'а увагу. Якийсь ;із у .втілюватиметься них того, жит11я. Але після нов1 як буде .визначена А длч aL:>ra УІежа Mit:1a потNбне -розуміння проб­ ·леми і nідтримка з боку

Рад, ,районної. .місцевих БроВІа­ котрі межують з Бо без їх сприяння

раІми. і

.питання

допомаги

~може

невідкла~нl

заходи

щодо

із боротьби посилення .АJналіз злочинністю». в мі­ стану злочнноост.і прокуро­ сті, інформація !Ра М. В. Гарника показа­ ли,

nравоох.qронні

що

ор­

гани провели певну робо­ }ї,кооу ту ПО іВИКОRаtJ;НЮ Презщента. Ал·е nостав­ .ме;ти

JІеної

ще

·не

досяг­

нуто.

.місяЦів ЦІ>Ого ро­

За

sареєстрова­

кількі.сть

ку них

ЗЛО/ЧИнів

на

зросла

ІВ-:щ~о.тка. Побільшало крадіжок ссобис'!'ого май­

7, 7 на

rромадя.н,

дертавної

і

овоче­

рощуванні

зе.рнових,

кор-

!З>роола на

яка wLв.

процен­

6

npOJ<ypa-ry-

ПрQведенJ.

poю мі,ста .оеревірн:и свід­ підпрцємсТ:ва, що чать, органЇІЗації та у~станюви

незалежир від форм вла.с­ і ГОШІіОдарЮВqН!НЯ •не

нос-rі

статті

вимоги

Указу

7

>Необхід­

про

Президента

м.ірі

повнj;й

виконують

нал-еж­

ного nорядку в обліку та .матеріальних Gбереженні Ці-нностей. ви­ Не за·безпечує'І'ЬСЯ контро. У.казу конання в .тому

лююч&'ІІИ орга.на•ми.

чис.л.і

цією, цією,

інспек­

nQДатновою

:мілі­ подат~QВою нон1Jрольію-ревізій­ право­

До

ним ві.дділом.

охQронних органів віІд них

дуже

ІНадіЙшло

ьт­

м-ало

теріалів ·Про 'ІJРИТЯ.ГНJеННЯ до відповіДальностJ. rюса­ дових осіб.

На :викон.комl заслухано неріІвникLв 1Інформацlю органів

цра.воохаронннх

про їх poбorry і пла:ни по виконанню даного У.казу. Вистуnаючи .в об:ювqрен­ ні проблеми. член ІВИКОН­ кс.му,

дн.рек-

ради

голова

шука­

не

ми

що

форм

НОВИХ

НІіЯКИІХ

ємо

'ЗЛОЧИННОСТі, захисту ВІЇД .з ,неба . а чекаємо манни Ії не буде. Потрібно від­

для

Необхідні

діяти.

нею

за

і

.систЄІМу

працювати

nі~приєм.ства

1юшти

цього

Нож­

.вротаю.

нового

на

По­ А свято три.вал.о. ча·вся велики;й концерт. З сл у­ !ГЛибокою тепло1'0110

•В місць одне з ·першНІх виробництву по облас'І'і біЛЬШОСТі ВИД·іН СЇJLЬСЬКО­ црод.укції. гс)сцодарсЬКОЇ ВLта~ючи цра>цівників <:іль­ зі господарства ськuго їм побаЖ3іВ святом, він міцного здорО!В'Я, чистого трудових нових неба .і

Голюrва

районної

Ради

нарадних депутат-іrв Л. В.

Слободяшок у .овоєму ви­ ашалізу• дета.ІLЬно ст.улі ван здобут.ки і прора!ХУН­ ни, ЩО ІМЗJЮТЬ М1СЦе У ВИ­ про говорив роtіНИІl{l'В.Ї, не,в,~ДWІадні наJU!.Жють

завдання.

виненати

нкі

гocno­

/JJaiP.C'TJВa!Y): райоrну.

Але

євJщо

тому_· все ·бу ло

є свяrо.

І

зроблено

день цен для тorf.t, а,.бц надовю .заоом'ятався оіль­

nР<>дLвнинам.

Бага­

передоІВих

меха­

нtзатор}в, ·шоферів;

rnа­

сь~и.-.: то

хто

з

ринників, Gдержали

такий

того

спеціалістів цінні дня

rюдаруннц. Іх вручав. го­ РЗ!Ци на­ ло,ва районної Л. В. депутаm.в родних А в.родливі Слободя:нюк.

ритуальнИЙ акт

зал зустрічав шквалом оп­

лесків.

не по­ Люди знайдуть. винні бол:тися ввечері ви­ ПО­ ЇМ йти На ·ВУЛИЦЮ, ТІРІОНИЙ .сnокій і на робо­ чих місцях. бо вже й ту­ щупалІЬця

досягають

ди

ЗЛОЧИНІНОСТі.

ви­ З даного питання конком nрийняв відповід­ ІРіШення.

не

* * *

хід

комплекс­

виконання

«Енологіяпро~ра.ми 2000». Нон<-'Татовано, що

Ніої

не-

виконувалася

грами

на в nовному обсязі.

ставляться Серйозн-о еколоnіч­ до ре-зв'язання на 3а!ВОдах ІНИХ проблем металу>ргі.ї,

порошкової

сСТІр~ла», <t:Торгмаш», ВО <~:БроВСІjрИМеблі>. Інші ПОКИ-ЩО Пі.ДЦРИЄМС'ГВ.а виконан­

осторонь

С'11о.ять

програми.

ня

Ясна річ, кошт!Jв. Але ло, чому за

не вистачає не зрозум-і­ ро.ків звер-

п'ять НІе

п!Дприємст,ва

Ці

України Закон А дLв. навколиш­ <<Про охорону нього

природно['о

сере­

однаоково

дове­

ДІQІВИЩа>>

* * *

РОЗГЛЯНУТО питання «Про ·заходи щодо залу­ кош'І'і·в чення дОІДаткових будівництво житлове на

З цього пита.ння викон. ном прийняв таке рішен. ня:

цро­ встановити обсяг або за дажу на аукціоні 2(1 в обсязі конкурсом вtдссти:ів новообу дованого зам{)ІВленнн

на

міськвююнRQМу підПІРИЄІ\f­ і організаціяІ}1 ствам, п.рацівн»­ установам для

кі-в. які потребують поліІІ­

часу

rанізаrr.о,рів

,КJООЩ~!ратцвам

~итлоним

громадянам.

та

одержані

кошти,

Всі

на житла нотtУР­ за

від продажу ау,кціоні чи

ло

пам'ят­

ц.Lєю

З

на­

ЗВЗJННЯ

присвоєно

роднGго.

ною лодією учасників ху-. СаМОДіЯJ1ЬІНОСТі д'ОЖНЬОЇ

вітали цредставни~и Міні­ .гол-ова

культури,

районної

Ради

,це.nут.а>тів

Л.

народ,них

СJЮбод>я­

В.

.нюк.

схвальну

Вщчу.ваючи :зд'а•валося,

сцени,

самі

щу1вали сг.іна.х

та

переви­

ге.роїв

В

себе.

влучних

щюславлнлася

праJLІ;я

аматори

залу,

·реакцію

їх

віршах

'звитяжна

жнив.

серед

яких були Микола ГригоМИІНола рович Шкурда, Дикун, Володимирович

Олекс-ій Дяченко

Олександрович (радгосп <<Гаго.

Олександр лtвський »), СОболь, Олександрович ВолодНІМирович Микола Столяр (радгос.л «Зоря») інших. бага;то-багато і Всі Бони були задоволені вшану.mнннм

їхньої

пра­

ці.

Г.

чИІМало спеціалl.ст,і.в СЬІЩГО rосnод;~.рства

п

с·і,ль­ Кня­

жич. Є тут ІJЧІfТеJІі, nра­ Ради <:ільоьк.оі ців.ннни народнНІХ дец.уrwrів. А ра.

із

ор­

відшкqду-ван­

для

буДі.вНИ­ на .витрат ня ~к­ цwо .\ qргакіз-а.цlю ціону (конкурсу), иацрав­ бу­ ляти. на завершення бу­ житлових дtвющт.ва Че­ ПРИПИН<еНІОГО динкm, кошті-в.

неста<чу

рез

На засІданні vнконкому розглянуто й інщі натан­ ня.

ПОЛЯКОВА.

відзначили Урочисто День праціІвнИJК.і·в с-ільська_ ГО ГОСПОЩlІрсТВЗ. і перероб­ НОЇ

тру­

промисловості

держплем·заводу

дівники

<<ПЛQСКЇ:ВСЬКИІЙ>>. Це було і справжнє свято села. З пл.осківчани йог.о нагоди 20 листоnада всією гро­ мадою зібралися на ової торжества.

.в центр Сюди, црийшли рільники, нізатори,

ба;гаrrо

с-ела, меха­

твариНІНики

,інших

:н~олективного

та

працівнИІНLв .госnоІда>р·

а також ті. хто ра­ у держ­ працював nлемзмюді. >а теnер пере­

ст,ва. ніше

бу.ває на заслужеНому від· починку. Словом, усе се­ ло.

рік,

:нині:Шн-ій

оосподар­

трудівники

найвищий

у

зернавих урожай 43,6 центнера, зо­

районі - оо

крема пшениці .по

45,8.

Плідно трудяться цра­ цівники твариннющю. Во­

ин надоїли по

хору_

.. оске

кі>JІО­

5197

грамі,в молона в середньо­

11 ОО

з

кожну

му ,на

КJО­

рlв. Значно перекрили цей покаозник майстри .машин­ Степа­ ного доїння · Шра ні>вна Онищенко та Люд­ ~анун. мила Григорівна Перша записала на с.віЙ рахунок по 5460, а rдруга 5670 кілограмів оо корови.

від

молока

На площі грала музшrа, художньщ

учасники ДИНКу

.культури

ньої

школи.

провQІДилася

та

бу­

серед­

Водночас лотерея.

Чи­

щасливчик-ів

аовер­

3

телwч­

додому

талися

НІами.

само­

СіЛЬСЬКОІГО

діяльності

мало

пі,сня.ми

всіх

ІВ'еселили

бичками.

ми або м'я.сом,

піДсвн.н.на­

МіwНІами

клунками цукру­

пшениці,

піску тощо.

Ty;r ішла тор­

гівля.

УJ1еч.ер,ї Пfі1J'О,.ОВ ~

Св ато жилося динку

у

бJj­

•сt.льськОІ\іу

КУЛЬТ~,РИ, де

Sfi.CTY-

учаооики

ху~ньої

самодtяльності,

відб-улася

пили

дисІЮтека.

З соотом всіх тепло ві­ тали

Характерно, що в ХОІРі сmhВають <~Княжичанна»

і ди­

одним

вщщри­

винятком

>за

сом.

станих

але

paдroony

цього

Умов,

житлових

шення

Хоч і малосприятливим

іІМ,ені Щорса Г. С. Пасіч­ був і НИіЙ. Влаане, він соого

жит­

·ринку

с-rворення

та

ла».

в~авс.я

ЗО'М з нИІМи юnі.ває ректор мі.сцевого

всім.

дет-ься .викону:вати

винона­

кількtсть

їх

неве-

Тільки

достатньо. лика

rr:ро-

за,ході•В

реал.Ізащі.я

захо­

чи заміни

житла

ПРОАНАЛІЗО В А Н О

хали присут,ні ІВиступ сіЛ·Ь­ <<Нняжичан­ ського хо,ру на>>, ЯКОІМУ Цl>ООО ДНЯ бу­

стерства

звершень.

несли -кер!внннам рай.ону пнlЩІИЙ ~QРовай з бQрош-

у

Є

зв~ртаючись до присутніх .У ,.;;лі. наш район зай,має

розшитому .рушнннові nід­

результатів

боро:тися.

важко

конів

ний

ви­

.рОШИХ

креолив,

вих культур_ Дякуючи ва­ шій невт-омній праці, сна­ МИІХайЛQвич, Петро зав

ХО­

ДОСЯГЛИ

році

з .яким СЮДЖеНИЙ рекет. за­ Ч€1Ре3 недосконалість

nlд­

Ющук

С.

А.

ви­

ТЄJРМіну

перенесення

К',ОІН-ання

ства з~брали технічних

СЇЛЬСЬЩJГОСПОДар­

СЬКОМУ

тор.Ш

·і про­ серйщні недоліки в попередженні рах)'1нки злочинності, рецидивної

НLУ·ЛИСЯ з пропозицією цро

НІІВЕ ІОіРЕ ЖІТЕІС,КЕ СВІТО...

д1івчата з ху ДЮQКНьої само­ діяльності у яскравих на­ ц.Lона;m.них носпqмах на

в

·

:ВЛаІаНОСТі. У МіСТі ірDЗПЮВ­

ність забезпечення

не вирішитися.

мових,

ГОСПОДАРСТВА І ПЕРЕРОВНОІ ПРОМИСЛОВОСТІ

газово­ господар­

комунального

.викоююму

.про1екти

ТРУДІВНИНИ ГОСПОДАРСТВ РА йОНУ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ

нодоканалізаційиого,

го,

і•нституту

.із

Фахівці

ЖЕО,

управлінь

із

вийти

як

міркУ'вати.

м.tський відділ вну'J1)1шніх справ,

перспектИІВі до Таму мі!ськви.

сягнути в 54 тисяч.

хлібозавод, мереж, иих АТП-13209, вузол зв'яз­ ку, об'єднання <<Бровари­

тепломережа>>,

пока.

·розрахунки

А

го.

нам

чле­

ЛІЗУВАВ вшюнанН:я Уна­ Укр<ІІЇІНИ Президента зу «Про вlд 21.07.1994 р.

.землі.

через

>заnрОJЮІНували

не

розвиватися

йому

ІМІОtю,

* * * ВИІЮНІЮМ ПРОАНА-

місто,

«душить»

чи.

котрі ПJРа­ <<Діпро.місТО>>, цюва.ли .над цією пробл.е­

договірна

Ціна

Ради

міської

виконкомІ

1969

рсЦі. .вже, образ>но нажу­ дає

у

місь­ ~риня

в:1дбу ЛОСЯ ЗаіСЇД'tННЯ Мі·СЬК­ іВИКОНКОМУ. ПершНІМ серед для важливих ба:гат,ьох

дальшу

ПРО ОПЕРАТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ЖИТТЯ МІСТА З

під

перШОГО

голови В. М.

заступника Ради н:ої

.N2 97 (8578)

ГА3НА БРОВдРСЬКМХ МІСЬКОЇ ТА РАЙОНИО1 РАА МАРОРІІ ІЕПJТАТІІ вівтоірка

Мишулаго

при­

в

години

року.

8

СУБОТА, 26 ЛИСТОПАДА 1994 РОКУ.

ГОЛОБУІВ'аННЯМ

'1.-;.ё.оцниі\ депутат УкраінІ' по 1 rородському виборчому ок­ . .М 216 БАРДНИ Ярослав >огдІІнович приі\мае виборців в станніА вівторок кожного мі­ оця

виходить

Газета

дНІректор

заводу П.

Ф.

деРіІШЛеМ­

Волоха, го­

елек­ та ловні інженер і В. В. Дяченко т.рин голова Tonixa, Г. В. комітету nрофспілкового

В. М. КиріЙ та інші СТ)'1:паючі.

ви­

Як лрем!я на 'іЄС'l~ Cfffl.~ та,

і ТУ

J>і.Ш~НННІ!«

ДН{)~Аі

профопіЛКС•ВОГО держпле.мзаводv

:КОМFrЄ­ кож­

ному ПраЦіВНИІКУ буде ДО­ А.ого ·виnлачено датково

мtс.ячний

А.

еи.ІІа!Д.

ГА»РИЛЕНКО.


<!І-ІОВЕ

ЖИТТЯ»

.N!! 97 (8578)

8

11 ··-·понЕДІЛок ~-2г··--"· ~ '

'"~"'"""'-··--~--··----------------· УТ-1

16.ООУТН

16.1 ОДІІІІ дітей. сВулик• 18.15 Мультф\Іu.м 18.30 Відеофільм •А_рrументЬІ и

18.30 Телесеріал сДмка Po:sa• 19.00 С. Бондарчук. Остажє інтерв'ю 19.40 Вечірня ка3ка 20.00 новини 20.40 Зустріч з О. І. Солженіциним 21.ооГол 21.30 Сенсації російського театру. Телееиклад вистави •Іванов та інші• за n'єсою А. Чехова 22.42 новини 22.50До 50-річ'ІЯ Перемоnt. Дале­ . ко від війни. Концерт 0.20 Прес-експрес

d>акТЬІ• в УкраІні• 19.00УТН 19.15 Творче об'єдІіВННЯ •Грома,ц;іІ• ~: •Ближчедодjла•, •Добрий знак-, •Маю правоо 20.15Актуальне інтерв'ю 20.30 Поради телерадіореклами 20.35 На до6раиІч, дІтмІ 21.00УТН 21.35 Поради телерадіореклами 21.40 Версія 22.05 Чарівний промінь 22.50 Сни напрокат. Марокко 23.25УТН 23.35 НІчний Іdно38Л. Вnерuм ма ВІС· ранІ УТ. Х.УАо фiJIWicAJ«ap, ще аикорІ•

УТ-2, УТ-З І канаn «POCUI• 8.00 Всесвітні новини Ей-БІ-СІ

8.25 Кліn-антракт 8.36 Зворотна адРеса 9.05 Ху,~. фіJІ .... •W.Вдо якиА nропав 6Uвіс:1'м• fУrаашмиа'

19.30CNN

21.35ВІкна 22.05•Швейцар;s. сьоrодмі•. Фільм 2 22.30СІТ-З 22.40Телеrра ·5+1• 23.00Вікна 23.05 Міжнародний турнір з nрофе­ сійного боксу 23.25 Худ. фіnьм. сСnрут-6о. 5 с.. Ч. 1 0.30СІТ-З 0.35 Про-відео

1З.45 МумТФ'- сРо6 РоА• {США)

19.00 Телегазета 19.15 Худ. фіІІ- сАрбuет•, с.. 25 19.40 .Єралаш• 20.00 Рекламне агентство • Тоніс• 20.05 Худ.~ сЗа СТО міІноііонів> 21 .35 Т елеrазета 21.50 Рекламне агентство • Тоніс• 21.55 " " -..... С8рІм .,._,.

21.50Торrінформ 22.00 Бістро ·Гравіс• 22.05 Худ. філW4 сСnрАга• 23.50 Торгінформ о. оо Студія •Рада• (Діnовий вісник. НІчинА ІdнсзаJІ: T"*Aett~ фіпt.­ мів 3 учасtІО ~ераХ~­

20.00САМ собі мандрівник 20.20Сьогодні на СЬОГОДНІ 20.30 Перехрестя 20.35СвІтовий детектив. сЕркооль

Пуаро•

18.551нф)рмаційна програма •Біг Бен•

20.50 ~з~Гіарфн:Jеим 21.30 Киів неnалітичний

19.05ВІзитка. Катерина Вороненко 19.10Муль'Іфільм 19. 15Про час і про себе

худ. фіnІ!І4.сВ3Атк JІІІІВММ а6о

мврt-•)

ІWІІІХр, С..

~.:rлс&!І«~·

15.ооВІСТІ

сТОНІС• 9.00 Телегазета 9.15 Муль'Іфіnьм сЯк і-- І 88А-

15.50Там-там ноемни

(Яnоміn)

8.25tuкерІм .ДИка Рои•

-

"~~~~~~~-- ----- -- -·-

17.25Сnасіння911 18.05 Маленький концерт 18.15~rолос~о 18.45 Київська nанооома

.

-·.:_:···.·:.--··

L--------'-'----'-'"-'~:.:..:""'-'-·~··-'-'.·_,_;>_,_;:·:..·~··.:..<~<·"'-'-'...;...,."'-·~·:·:~-';:"-'~:.~;::"-·.,.;.;,_;-"''~:;~:=с_.-:·"-'-::~·~·:... · .. ~· __ :-..:___:·~'""'-'"-'-".L=""-"'."'""-O:..:.==<:.:>.<:'-'-"'~LU УТ-1

ОСТАНКІНО

8.00УТН 8.1 О Перехрестя 8.45 Худ.~фе....._..13с 9.35 Доброго вам здоров'я 10.05 Науково-nоnулярний фільм • Танок з рожевою стрічкою•

5.30 РАНОК (06.52 ~ОВИНИ) 7.52 новини 8.00 МультсерІал сТопо Джіджіо•

ви інф)рматики і обчислю' вальної техніки. Алгоритм ро­ боти з величинами 11.05 ·Чарівний nромінь• 11.50 Мелодія для флейти 12.00УТН 12.10 Студія •Укртелефільм• nред­ ставляє: •Зона•. Із циклу

8.52 9.00 9.30 Мультфільм •І<а3ка npo аrу6-

10.35 Шкільнии екран. 10 кл. Осно­

•Плюс-мінус 60• 12.50 Віч-на-віч. Армен Джигарханян 13.35 •Чарівниці•. Концерт ансамб­ лю бандуристОІС

14.40 -15.40 Наujональна акадеМія

наук Уо<раіни. Електронна ком­ n'ютерна газета •Все-всім•. Ві­ деоіtфJрмація і реклама. Ком­ n'ютерна ~абонентам

16.00УТН

.

16.10 Для дітей.

•Писанка-мальо­

ванка•

16.45 Освітній

канал для школярів. ·Живе слово•. Дитячі твори Віктора Близнеця. Зарубіжна література. Шота Руставелі. ·Витязь у тигровій шкурі• 17.45 Чарівна регата. Частина 5 18.15 Телефільм 18.25 Госnодарем на землі 19.ООУТН 19.15 Фінансовий огляд 19.30 ·Осінь nолітиків• 20.00 Музичні мініатюри 20.1 О Хто допоможе книзі? 20.35 Поради телерадіореклами 20.40 На добраніч, дІтмІ 21.00УТН 21.35 Поради телерадіореклами 21.40 БлОІС-Нот 22.05 Баскетбол. Кубок Євроnи. •Киів-Баскет•- •Іракліс• (Греція). 2тайм

22.45 КЗнал •Франс Інтернасіо­

наль• представляє: •Сnеці­ альний коресnондент-. Інтзр­ в'ю 3 Фіделем кастро 23.45 УТН

\8

9.25 Рекламне аге•нство • Тоні<> 9.30 Худ. фільм «Ар6алеr•, с. 23 10.00Худ. філ- cAp6uer•, с. 24 10.25 Муль'Іфільм с~ І Карясон• 10.45 Худ. фільм сГорбаt.• 18.00 Муль1фільм сГамктич-й екс­ прес 999•. Частина 1

n..

8.00 Myл.,n:epiucT- д.dдмІо• 18.20 Молодіжний серіал •Елем І

межа н.6о МЇНІІЛМ»

18.05 Свято кажного дня • 18.15 HOijS лінія 18.55 «К4ІІаиИІІ І смерrь llil Карсавіма•. Частина 2

7.52НОВИtМ

21.10 Худ. фі!І.;м •КfіутІвіражі•, 7 с:8рІА {CWA) 22.10 Реклама · 22.15 Біс11» ~Гра

15.10 Реnортажі 3 місць 15.20 Му•nн~уатм

5.30 РАНОК (06.52 НОВИНИ)

11

22.20 ХуА. ~ •"'*""•І, 0.00 Муа1фіІІ- АІІІІ ~ 0.25 Худ.~ cAp6uen, с. 25

ТРК «ГРАВІС• (35-Й КАНАЛ) 20.00 Иront з Євгеном КиоеlІЬОеим

(Яnонія) Концерт Великого академіч­ ного хору телерадіокомnанії ·Останкіно» НОВИНИ (з сурдоnерекладом) Америка з М. Таратутою

8.25

nенийчас• новини новини Жар-nтиця Між нами, дівчатами ...

9.52 14.52 15.00 15.30 15.52

.

новини 16.ооДжем 16.20 Молодіжнийсеріал сЕлен і nідлітки• 16.52 Світ сьогодні 17.00 Російський світ 17.30 Загадка СБ 17.40 Документи і долі 17.52 НОВИНИ (з сурдоnерекладом) 18.00 Година nік

18.30 19.40 20.00 21.40 22.30 22.52 23.00

Худ. фільм сКурочка ряба•

Вечірня кuка новини Прес-клуб •Осінь•. Фільм-оолет новини Чемnіонат МХЛ. •Крила Рад•­ ·Динамо•. 2 і З nерюди. У nере­ рві-23.40 Прес-ексnрес

УТ-2, УТ-3 І KC8t011

«POCUI•

6.30 Формула-730 7.00ВІСТІ 7.20 Потрібні ... Потрібні ... 7.30 Час ділових людей 8.00 Всесвітні новини Ей-Бі-Сі 8.25 Торговий дім 8.40 Телегазета 10.40 Селянське питання 11.00 ВІСТІ 11.05 Ділова Росія (13.00 ВІСТІ) 13.45 Сnасіння 911 15.00 ВІСТ! 15.10 Реnортажі з місць 15.20 Худ. фіпWІІ сЖере6ець-nус­ ТJИ10 (Авс:тра~~іІІ). З серіІІ 15.50 Там-там новини 16.05 Свято кожного дня

16.15 Кроки Перемоги 17.00 .. живемо 1любимо• 17.15Бар'єр 17.45 Студія •УкртелефІЛьм• nред­ ставляє: .. документальний ек­ ран•. •Бог 1 Ми• 18.15 Всеnеремагаючий голос ВІ·

23.15 Б<с1ро .. ГравІс• 23.20 Автооон 23.40 Біржа нерухомості 23.50 Торrінформ 0.00 Студія •Рада• (Діловий вісник.

Ніч ний КЇНО3аІІ: Т"*деttІо фІJt.... мІе з учасnо Рvпера Хауера­

худ. фіnьм сНNнІJІСТРУ6м•)

руючого

18.45 Киівська nанорама 19.05 В1зитка Оксана Марченко 19.10 .. nриват- ТБ .. nредставляє.

.. ух ти!"' 19.30 CNN 20.00 В•зитка 20.05Сезон 20.20 ·Прива.т· ТБ· nредставляє: «ЖИТТЯ серед ЖИТТЯ•, "ЧІЗ» 21.10 Вікна 21.15 Візитка 21.20 Поза амnлуа. Володимир Бистряков 22.00 ВідеозВІт про роботу друго• сес11 Верховноі Ради Украіни 23.00 СІТ·З 23.10 Худ. фільм на ваші 3аМОВІКЖНА 0.35 СІТ·З 0.40 ПрО-JЗІдео

7-й КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАЛ 7.00 ·Люди для людей•. Ранкова nрограма

Ефіравтоторг Програма студії •Рад<!•. Діло­ вий вісник 9.00 Телегазета 9.10 Худ. фЇІІьІf «дні rрому• 11.00 Телеrа3ета 14.40 Телегазета

ТРК ~<ГРАВІС. (35-Й КАНАЛ) 7.05 Бістро ·Гравіс• 7.10 Киів nолітичний 7.30 Грації від •Гравісу7.50 Итоги з Євгеном Кисельовим 9.00 Реклама 19.05 БІстро •Гравіс• 19.10 МуІІІ>1фіІІ1!14И «ПривІт•, сА рат- 8АКТІоСІІ10

19.3(1 Економічна nрограма •Паре­ граф• (ММЦ-ІнтеQньюз)

20.00 вечор в Оnереті з ВікторІЄЮ 20.25 21.05 22.40 22.45 22.50 23.10 0.00 0.05

дльошиною ~з11еоtfдз"tІ1арфенов.-м Х~д.фіІІWІІ «ПуrіІЧ ІкІwкu Бістро •ГравісРеклама Киів nолітичний Музична nрограма .Одного вечора в Херсоні•, ч .1 Бістро •ГраВІс• Реклама

8.00 8.30

14.50 ДілоІщй віСНик 15.05 ФІJІwІм ЧарnІ Чамина, 2ч 18.30 Ві,ц~КЗ 11.00 МуJІІотфіnьми 17.5О Ефіравтоторг 18.00 Інновація 18.~ Телегазета

19.00 Програщ~ студtі •Рада•. Діnо­ , :·вий вісник СТУАІЯ сГРАВІС• 20.05 Бістро ··t'pasic-o 20.10Торгінф)рм 2020 Грації від •Граеїс;у. 20.40 Біржа нерухомості 20.50 Итаnt з ЄВГеном Кисельовим 22.00 Торгінформ .

22.10 Xva. .ЬinW4

с Тооnічна сnека.

«m-А-ТП»

8.05 Хочу ще! 8.25 Худ. фільм сДиявоІІицяо 10.05 Сеіжина 10.35 Худ. фіам «МолоАі амермк.анцї. 12.25 Екстрасенси очима очевидця. Випуск 14 13.00 Худ. фіІІ..м с Коментар АО nрохання npo ГІОМИЛ)'іІ3ННІІ• 15.05 ·Киівкіно•: Олексій Жарков 15.50 Худ. фіІеоМ •Еnоди .-.юІІрrбмя• 17.25 д. харитонов представляє: •Шиндлвр~

18.00 ПОСОЛЬС'І'В8 в Украіні nредставЛІІІQТЬ: Великобри'танія 18.35 Одеські замальовки , 18.55 Чарівне дзеркало

«ЮТаР-ПЛІОС»

і 6.25 НОВИНИ УНіАР . 6.45 •Ранкова зірка•. Благослоаіння на день nрийдешнім 7.00 Музика в ефірі 7.15 Експрес-інформ(щоденні но. винкекономіки) 7.30 МуJІІоn:еріu •КJРІІ'ІИЙ 6у~~~о· Аои• 7.45 • Телесвіr• (огляд новин зарубіжних телекомnаній)

8.05 Худ. фіІІьм «Про6у..-НИІІ• 10.15 Сцена Євроnи 10.45 Музика в ефірі 11.00 CNN. Новини 11.30 Мул~отфіnьМІІ . 12.00 КiND'Ielll'p Т&-6. с Tarreм•, с.. 20 13.00 КІиотеаУр Т&-6. сАІІАСІСа, серІ• 15.00 Знято! .. (MlV) 15.15 Серім Рея 6ред6ері еФі фай Фуфам. 15.45 nост -музичні новини 17.00 •ЮТаР... Добрий вечір 17.05 СценаЄвропи(ноаиникультури) 17.35 Худ. фільм 19.15 ·ЮТаР•. Добрий вечір 19.20 • ТАН• (Телевізійне агентство нерухомості)

19.30 МуІІь1фіnьми 19.50 Прес-анонс 20.00 •Ексnрес-інформ• (щоденнІ новини економіки)

20.15 Мультфіл.. ми 20.35 •Телесаіт• (огляд новин за21.00

кордонних телекомnаній) Телесерім сНа nopo3i ночі•.

105 сері• 21.30 НОВИНИ УНІАР 21.50 Бог та багатий 22.05 Економічний дайджест (огляд новин економіки і бізнесу)

22.25 Худ. фіnьм tnробудження• 0.35 НОВИНИ УНІАР (нічний виnуск) «ТОНІС»

1~;20 Меценат

19.55 Параrраф 20.30 ~

--------------------

.ат-зо.

21.ОО.ХJ4ф/18М~..-.Ф

22.50 Пост

23.20 'Ху А. ф\ІІЬМ сСид ...а ціп ...

18.00 МуІІьтфілW4 «ГаІWСтичний ексnрес 999•. Ч. 2 18.45 Проrрама телеканалу •Німецька хвиля•: Європей_ський калейдоскоn

19.15 Телегазета 19.30 ~-формаЦімщпрам3«Бігбен19.36 ХУА· фіІІ- •Арбамn, с.. 26 21.00 Рекламне агентство • Тоніс• 20.05 Худ. фільм сПерк~~і,qуаанНІІ» 21.30 Телегазета 21.45 Рекламне агентство • Тоніс• 21.50 Худ. філІоМ сХаниа та іі сестри• 23.35 Розважальний телесеріал •Поw~ wnwxy», с. 12 0.05 Худ. фІльм сВідчайдуwиі no-

..

wуки с ооин•

1.45 Муз. nауза 1.50 Худ. фіпьм еАр6алет•, с. 26

«ІСТV» (Ай-СІ-ТІ-ВІ) Англомовний блок 7.30 Ен-Бі-Сі. Виnуск новин 8.00 АVІ-Ті-Ен. Міжнародний огляд 8.15 Економічний огляд США

Украіномовний 611ок

8.30 .. я-очевидець-. За матеріа/1ЗМИ аматорських відеозйомОІС

9.20 Tuecepiu •Морена Клара•. 96 серіІІ (в.и.с,uа) 10.10 Тuесерім сІІаdонаріяК8ЇІІІ8 ~ІJІК•і•. 141 сері• {ІІеиес:уu8)

11.00 ГренландіА.ІlодороJкіДеаіда Беламі

18.00 Ен-Бі-Сі. Випуас новин 18.30 МуІІьтсеs.· ~в-трон - ахж:ник ,. 19.00 МуІІьтсерІал • ранс:форо_ 19.30 Вибір у житті. МедІоtЧний оrт.__ 19.55 Діяльний стиль життя. Форми ділової активності

20.20 Телесеріал сМорена КІІара•. 97 серіІІ (Венесума) 21.15 АVІ-Ті-Ен. Міжнародний огляд

9.00 Телегазета 21.30 9.15 Музичt'.а nрограма: ДалІДа 9.30 Муль'Іфільм «Руда кішка» 9.40 Рекламне агентство • Тоніс• ·22.20 9.45 Худ. фільм одр6алето, с. 25 22.45 10.10 Муль'Іфіл.,м о Галактичний 23.00 ексnрес 999•. Ч.1 10.35 Xva.. Філом •Зі\ сто мільІіоні~' .....~.2.5

(Великобританія)

tелесеріал сПасіомаріІІ квітка nрмстрастІ•. 142 серія (Венесуела) Міжнарод/t;Ій ек<JНОМі.и.Ій оmяд Фінансовий огляд АVІ-Ті-Ен. Міжнародний огляд (англійською моеою)

()Dorpaмg nередgЧ на QЗНО!\

СЕРІДА • 30 УТ-1

В.ООУТН

в. 1 о Фінансовий ОГІІІ\А

8.25 XJA. Т8118фІІІ1!14 сДома&еІі­

-•·1•серІа 0.15 Уроки Фоанцузькоі мови.

Урок 1з· 8.35 •СІІічадо• 10.20 •З дере88 ЖИТТІІ• 10.55 дІІІі АІfвіі. сЧарІ8на квfnса,.

в.оо ~мтсерІu cT-д.I,IIJido•

-•>

= . Гайдн.

Концерт 111J мажор Д/111_віо.nончелі 3 оркестром 8.52 НОВИНИ(~~-

8.25

0.00

ма8WІЇВНИІСіВ (з (:урдоnе-

0..82~)

14.52 новини

15.00 Подивиа.,І10СІІуХІІЙ

11 ;20 Ваw вихід,· артиотеІІ. К..інос

15.20 Ві,апоеіді

12.10 КВіти з минулого

18.00 ТІН·10НЇІС

12.00УТН

12.40&мки~ 1З.10 Cnop1W8НC-2

14.40 -15.40 Н8ціонаАьна 8118Де­

мія наук УІІраіtм. Eni!КТJ)ONe комn'ІqrерН8 газета •Все­ всім-. ВІд8оінформація І рек­ лама. Комn'ІD19РН8 інформа­ ціІІ абонентам

18.ООУТН 16.1 о Освітній канал дnА wкомрів. ІсrоріяУІфаіни. МихайлоДра­

rОМВt\08 -укреінськмі\ nyбni· цист, історик. Українська ліrе­ ратура. І. Котляревський, •На­ талка Полтавка• 17.1 о На)'ІІ. -non. фільм •Гренла~~д­ ськийоолень• 17.30 Чарівна реrата. Ча~на 6

18.00 •Іrри в землі ксіролеви-: Ві­ деофільм

18.30 Західний Донбас: ОНО8ІІвННІІ виообництаа

19.00 УТН 19.15 Запитуйте- відповідіємо 19.35 Концерт фортеnіажоі музики 20.05 Парламентський канал 20.35 ПорадИ телерадіореклами 20.40 На до6ранh, АІтмІ 21.00УТН

21.35 Поради телерадіореІІІІами 21.40 Тираж лотереї •Укрлото• 21.50 Економічний ог~ 22.15 Худ. тuефІАІом сІРОрмум ко­ хання•

23.45 ·Несnодіваний дощ-. Міс Те· лемодель-94 0.05УТН

0.15 Молодіжна студія. •Нон-стоп­ рандеву»

ОСІ'АНКІНО 5.30 РАНОК (06 52 НОВИНИ) 7.52НОВИНИ

18.05 Сеято кожного дня 18.15 Нова лінія 18.55 Кліn-антракт 17.00 ЛІQАИна справи 17.30 Експоцекrр 17.45 Неnоnулярна тема 18.00 Фільм-nрем'єр 18.15 Всеперемаrаючий ГОІЮС ві-

стввnяє: «Блаrо-

18.20 МоІіоАІІІІнмІі сврІuсЕмн І

20.30

1&.52r~

Коктакт 17.2&Ч..-.іонатМХЛ. ЦСКА­

..Спврта~. у І_18Р8РІІ8Х- ~­

кументи І доnі. Погода. Вечір·

ІІРіе6рІІТК10 ІІАонолаг

22.52 новини 23.00 В rocnuc уМ. Ма~аєва 23.35 Авто-uюу 23.52 Прес-ексnрес

cPOCUI»

8.30 Формула-730 7.ооВІСТІ 7.20 Потрібні ... Потрібні ... 7.30 Час ділових людей 8.00 Всесвітні новини Ей-Бі-Сі 8.25 Торговийдім 8.40 Мемуари. К. Ваншенкін про А. Тарковськоrо 9.05 Ранковий концерт 0.30 Здорово живеш 0.45 Худ. телефіАм •Сант.&арба-

tе~еrазета

1 0.36 10.40 Селянське питання 11.00 ВІСТІ . 11.05 Ділова Росія (13.00 ВІСТІ) 13.45 ~тфіл- •Чорна с:ТрІАа. 15.10 Реnортажі з місць 15.20 Студія ·Рост• .J.5.50 Там-там новини

-..у.,с.13

21.00 ·ХііІла· І1РОf1О"УЄ 21.15 В. Гу(jвренко. Моноопера 22.00

ня казка

20.00 новини 20.40 з перших рук 20..815 А. д.- у худ. фІ-ІсТJІІоОІІ

~дія •У!Ср!"елеФільм- nред­

сr&ІUІАЄ: -в~ се.nя"*'"·· Розnрава над. непокірними. Переда._1

17.00 Твлервдіок,омnаніА •Мир•.

15.оо g1ст~1

Бен·

19.00 Телеrазета 19.15 Худ. фІІІWІІ cAp6uen, с. 'Z7 19.'40 м,........,._ еМи.~ хм19.50 Рекла-а аrектство • Тонісо 19.55 Худ. ........ c3NQDnaІila, с. 1 21.30 Твлеrазета 21..411 ПтаwинмА ринок 22.05 Рекла-а аrентстео • Тоніс• 22.10 ХуА- фІІІ- с8суnвреоі омрІ!• 23.40 ~ІоНІІІісерІu .,...,.

~а: панарема

10.35 ХJд. тuефіІІІом сСанта-6арба-

УТ-2 І «СІНСІІІ

Карясои•

18.40 Муз. nауза 18.55 Інформ8цjйнв nроІ1]8М8 o6ir

18.45 10.05 Студія •Укртелефільм• nред·

18.52 новини

22.40

10.40 Худ. фІІІ- сП.рк~~ІАJІІ8Н•• 18.00 МУJІІоmроrрама см- І

23.00

0.05 ~уд. фІІІІоІІ cП.pup8Ci11r 1 .36 Муа. КАі1 1.40 ХуА- фіІІWІІ cAp6uen, с. 'Z7 г

•СамоПІістьоо

Відеозвіт про роботу друrоі сесії Верховноі Ра.Фt Украіни Бумеранr

7.2511роrрама переда'І. Анонс

7-А КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАЛ 720 TeJ\III'IIзcm.·; · ·~· ~:~'><

· :> . ?:.30~~~~діі!о~!-~. •.....·'"' . . ., в.зотепеrазе"RІІ~· ·~· . . 8.00~

· · ь..м •~mUмi 1О;ООТ~ · , ' . ·.···. е:•'х

14.40 Тепеrазета 1~Діл~.вК:.П.,к 1 ttCІSJ<QМe.diйнв nрограма •Оба-на• 1S:55:МуІІ~о1фіІІІtМІІ. 17.40 Телегазета 17.5О ЕФіраатоторr 18.00 *JіІОДИ для людей-. Вечірня . 1'1j)OrJJit.ta 18.55 Телегазета 10.30 ПрОrрама студії •Рада•. Діnо­ , вий вісник

СТУАіЯ •ГРАВІС•

20.05 Бістро ··t'равіс• 20.10Торrінформ 20.20 Киів nолітичний . 20.40 f1aparp;1ф (ММЦ-Інтерньюз) 21.10 • Та~ійські ігр.~• (Електро-

клубХ

.

22.00 уд. ФІJІІ!ом сД38і- а минуло~

...

23.20 Бістро •Гравіс• 23.25 ВечІР в оnереті 23.50 Т opnнd>oDМ

Аиrл-овниіІ ~ 7.30 Ен-Бі-Сі. Виnускновин

в.оо Ай-'ті-Ен. Міжнародний оrляд

cm-A-m»

8.15 Економічний огляд США УкраіномовнІІіі 611смс 8.30 Ви(Jр у житті. Медичний огляд 8.55 Діяльний стиль JКІІТТІІ. Форми . ділової актменості 9.20 Темсеріал •МоренаКІІарв .. 97 серіІІ {Венесума) 10.10 Твмсеріu •ЛасіонарІІі­

8.06 Музи'ІНИй .ny30rpiй ' • 8.20 МуІІЬ1ф/ІІІоМИ 9.00 Хуа; фІІІ1!14 .с..Д.ча ціп ~о•· 10.30 ПОсоnW:тва в УкрВіН пред·

ста8.nАЮть: ВеликобрмтаніfІ .•-~,

11.00 Худ. фІІІ1!14 сАфера• 1~10 ПQіха.nи

· .

1з..О Гуu'ористмчна n~ •Міс·

квІтка nристрастІ•.

ТВЧІ<О>

(Веиесуела)

14.15 Худ. фіn- сЧсмоеІчІ nорtре­

11.00 Міжнародний економічний ог­

·ти•

ляд

16.35 Сиди і ДИВИСІ> . 17.00 ХуА. фіJІWІІ' •.Воr. оНІо, вода І мІдиІ Тfі'Іби• . · 18.25 Д. ХаритоНое nредставляє:

18.00 Ен-Бі-Сі. Випуск новин 18.30 Мультсеріал «Воатрон - :sахисник Всесвіту•

•Шмндлер•

19.05 35 ХВИЛИНМЗЗ'f 1g.4S Один світ, один rолос 20.15 МуІІЬ1фіІІіоми . 20.30 Інформаційна nporpaмa СІТ • зо

.

21.00 Ху~; фі.ІІWІІ сАфераt 23.15 Посt 23.45 ХуА- ф{ІІWІІ cW.r• «ІОТаР-МЮС..

4.00 ·ЮТаР• Добрий ранок

142 серІ•

.

«ТОНІС»

9.00 Телегазета 9.15 Мультфільм о Велике закриття•

9.20 Рекламне агентство • То ніс• 9.30 Худ. фільм сАрбалеr•, с. 26 9.55 Мультфільм оІ'алактичний експрес 999•. Ч. 2

19.00 МультсерІал сТранс:формврм• 19.30 ТележурналЕн-Бі-Сі 20.20 Телесеріал сМореиа Кмра•. 98 серіІІ (Веиесума) 21.15 дй- Ті-Ен. Міжнародtмй огляд (Великобританія)

21.30 Темсеріал сПасІон•Ія­

квітка nрмстрастІ•. 1іІ3 сері• (Веиесувм)

22.20 Прихована камера. Жар1. 23.00 дй-Ті-Ен. Міжнародний or, (англійською мовою)

23.25 llrюrpaмa nередач на раноос


10ВЕ

ЖИТТЯ•

8

.N'1!

(8578) ..

-~--

'И_ . :... _ ЧЕТІ$ЕР • 1

j

УТ-1

8.1 О Ху"" тuефіІІ... еДома liieit-

серіІІ

15 8.00 -··· Заnиr;Кrевідnовідаємо 8.20 Надвечір'я 10.20 ХуІІІ- тмІфІR.м .ФормумІСОханиt~•

11.50 MYІІ~nltinwl • 17.00 Чемnіонат Укра•~ з футболу.

~-~~на фан·

16.52 Світ СЬОГОДНІ 17.00 ... L\o 16 і СТSрШІ 18.25 Tuecepiu .д-а Ро:ІU 18.00 У nошуках втраченого. Д. Ло19.40 20.00 20.40 21.05 21.35

тазіА

18.00УТН . . 18.15 За6уті імена. ЮрМ Лиnа- ос· торик, nоет, JIIC8P І 3НО8У ре3ОМ .

20.00 20.35 Пора.!J/4 ~~~рtЖІІІІ20.40 на"~ Аhм 21.00УТН

22.015 п..-'сра'-аТОС8ріі.-о .,..~.донаw..

-·.2Іс8ріІІ

22.58 СnорТІС)'Р'єр 23.05 Мо1К>дЇ*Н8 студіА. ·Гарr•. Сnецвиnуск -

23.45 Музика УкраІНИ 0.05У1Н

осrАНКІНО

В.ООУТН 8.10 ДиJАча мvзм- сrур;я. Вели­ ким ДИПІ'ІИЙ хор УТ і Р 8.40 ХуІІІ- темфІмм «Дона W-

-•.16cepl8

8.30 АІІТОМеридіан · 10.00 Науково-nоnуnАрНИй фільм

•8ооФесіннА мер11ІИХ>' ' 10.55 е:Ім 11fтеі. еДІ _ІС_. '18· 8НІІІСМ8

11.25 ,,.~,.._ 11.40 Шкільний екран. 11 КІІ. Зару­ ~на література. Лауреати Нобелівської npeмii.l: Б.,...

12.10 УТН 12.20 •LliлAx др волі-. 13.15

Концертукра­ інських б&рців. Частина 2 МоЛQАіжна студіА. •Гарr•.

Сnецвиnуск

14.15 Телефільм •Голобородькоаі ·

nастелі• 14.40 -15.40НаІ.РельнаSІЩАеМіА наук УіrраН1. Електронна КОМ· n'ЮТІ!І118 ГІІ3І!1а о&е-всім•. Ві­ ~ірекnама.Ком· n'IOТepiS НформаЦА абонентам 115.00УТН

16.1 о МуІІ~tфілІоМ 115.30 Радіаційна гігіЄН!І. Обговорен­ ня nр_оекту НОВОІ КОНЦЄПЦІІ ра­ ДІSЦІИНОГО захисту населення

17.00 Фольклорний гурт •Гілка• 17.45 ·Основа• 18.30 Ділові відомості 18.45 •Літа, мов ранкові журавлі•. М.Дереrус

19.00 УТН 19.15 Всеукраїнський

шистських загарбникІв.

«Пам"ять•. Луганське тел ера· дюоб ·єднання Ще раз про дифтерію

20.00 20.15 Обрії мистецтва 20.35 Поради телерадіореклами 20.40 На добраніч, дітнІ 21.00 УТН 21.35 Поради телерадіореклами 21.40 Громадська думка 22.05 ІЇрем'єра баrатосерІііноrо худ. телефільму «дона Беііжа•. 21 с 22.55 Арт-майдан 23.55 УТН

УТ-1

8.00 УТН 8.10 Ритмічна гімнастиІСВ &30 •Несподіваний дощ.. Міс Те-

лемодель-94 8.50 Телетехнотека 8.05 Рідна мОва 8.20 Телефільм ·Сни про Гріна• 8.50 Концерт лауреата міжнарод· ного конкурсу О. Криа. (США) та Деранного а.~мфо­ нічного ОJЖ8СТР'І Украіни 10.35 Доброго вам здоров'я. Що та­ ке ендоскоnія 11.20 •УкраІkІ a.orQAНi•. Проr-рама дnА а1іа~ків за кордо­ ном

12.10 .ДОІІА·~~друзів•.ІІІ

МіжнародНИЙ~ фес­

тмваль

В Українському _АСМ і. Скуль­ nтор Валентин Зноба 14.00 Воесеітній спортИвний огІІАД •ЖиллеТТ> 14.30 Бn8ra вісn. з РіІі:ом Реннером

15.00Yni 15.10 оА6ез Аодолу Киів неможли­ виііі ... •

М,..тфІм.м

16.20 •Із любов'ю і nіснею•. І. Поnо­ вич

17.00 .ЛІКоТБ• предстаВІІАЄ:

.Стрес-мубо, •Маски-шоу•

18.15 Вікно в дмерику 18.45 Хроніка МВС 18.00УТН . 18.10 ~день інвалідів. ТеJІ8Міірафон

20.46 На ,ІІІІ6ранІ... Nnd 21.00УТН

21.30 Міжнародний день інвалідів. Телемарафон

23.30 Канаn .франс Інтернасіо­

наль- ПредСТ88/ІАЄ: .франція в калейдоскопі• УТН

8.30 Суботній ранокділової ЛІQАИНИ 7.15 Cnopr-waнc

7.46 Слово nастиря 8.00 Поклик джунглів 8.30 Телерадіокомnанія •Мир-: • Тік­

'ІВК•, •Мелоді Курмангази•, ·.Здрастуйте, це я•, ·Га.'!Єрея перwихпщх:он-. г. Алієв Ранкова поwта 10.30 Доnоможи собі сам

-ro.oo

22.45

маш-а-.Чктмиа1 ~l>tiiiA18118C8plu сПоwук IUII8Xye. 14 сер• ХуА. фІп- •СІІІА хрес-ь Муз. кліn

23.10 1.10 1.15 Ху"" фІп- с,\р6uеп. 28с

пеоеоtіі....:. 22.25 Новини

УТ-2 І кСІНСUІ «РОСІІІ» 6.30 ФОРмvла-730 7.00 ВІСТІ 7.20 Потоібні ... Потоібні ... 8.45 XrA- темфІм.м сСанта-6ар6а-

r~еrазета

10.35 10.40 Сетжське nитажя 11.00 ВІСТІ 11.05 ділова Росія ( 13.00 ВІСТІ) 13.45 Сnасіння 911 15.00 ВІСТІ 15.10 Репортажі з місць 15.20 С"rуДІА ·Рост• 15.50 Там-там новини 115.05 Саято кожного дня 16.15 Нова лінія 16.30 На wаховій ОлімпіадІ

0.05 На •Таврійських іграх•. Гурт ·Кap-t.teii• ' ОСJАНКІНО 5.30 РАНОК (06.52 НОВИНИ) 7.52 новини .. 8.00 .Сорока• 8.25 Tuecepiu сДІІІСа Ро3ае 8.52 НОВИНИ(з~) 9.00 Меди~на ДІІА тебе 8.30 м 1,.тфІІІ9 ..52 новини 14.52 новини

)5.00 8 rостп у ІСUІСМ.

сН.nсмсм­

ААА•.ХУА·~..м.2сер•

16.10 і'еніс. Кvбок Девіса. ФінаІі.

Збірна Росіі- збірна ШеецІї

17.02 Світ сьогодні 17.10 Людина і закон 17.46 Хто є хто. ХХ вік. О. Німейєр 17.52 НОВИНИ (з сурдоперекладом) 18.00 Бомонд 18.20 Tueceplu сДІІІСа. Ро:ІU 18.50 Поле чудес 19.40 В..ІрняІСUка. 20.00 новини 20.40 Людина тижня 21.00 У ІUІу6і детектмаІв. Tenecepiu сВулнціСа.~ран~ско•. 13 серія, 3аКJІІОЧна

сесії Верховноі Ради Украіни 23.00 СІТ-3 23.1 О МТV nредставляє: •Перший ПОГЛЯД•

23.40 Футбол як футбол 0.40С1Т-З 0.45 Про-водео

7-й КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАЛ вий вісник

ccPOCIJI»

6.30 Формула- 730 7.00 ВІСТІ 7.20 Потробно ... Потрібні .. 7.30 Час ділових людей 8.00 Всесвпн1 новини Ей-Бо-СІ 8.25 Поохали' 8.35 Ранковий концерт 8.50 У св"' тва ри" 9.45 Худ. телефільм <•Санта-Барбара» 10.35 Телегазета 10.40 Сел~нське nитання 11.00 ВІСТІ 11.05 Д.лова Росія ( 1З ОО ВІСТІ) 13.45 Мультфільм •Легенда про Гайявату•> (США) ВІСТІ ot-·r1-.;11 l •

руючого

18.45 Київська nанорама 18.05 Візитка. Ганна Безулик 18.10 Круті новини 111.35 ХуІІ- тмефІт.м сСаитН>Ір6ара• 20.30CNN 21.00 Візитка 21.05 Щотижня 21.25 Віжер 21.55 Вікна 22.00 Відеозвіт про роботу другої

7.20 Телагазета 7.30 Програма студіі"•Рада•. Діло·

22.00 Єдиний дубль 23.02 новини 23.1 О На шаховій Олімпіаді 23.20 Музобоз 0.00 Прес-експрес 0.1 О Іверське серце

15.00 15 10

15.20 Студія <Рост• 15.50 Там-там новини 16.05 Саято кожного ДНА 18.'15 Нова лінія 16.30 На шахоеій рлімпіаді 17.00 ДІсней ПО n ЯТИНЦАХ. Худ. фU.W. «Викрадений•. Ч. 1 18.00 Музика Е. Гріга 18.15 Всеперемагаючий голос ві·

, 'ІІ·-, ~·

8.00 Ефіравтоторг 8.30 Телегазета 8.40 ХуА- філ ..м сПоверненняо 10.00 Телегазета 14.40 Телегазета 14.50 Діловий вісник 15.05 Шоу Бенні Хілла, 2 ч. 16.40 Відеомузика 17.00 Муnьtфільмн 17.40 Телегазет 17.50 Ефравтоторг 18.00 ,,люд" АЛ~' лющ:;, . Веч1рня

9.55 Mym.tфin- cCynep3iplcaГУФФІ•

10.45 Ху,іІ. ·фІп~м с3иедопенІ•. 2 с 18.00 Муп~тnроrрама сдра-&раnух•

1РК «f"РАВІС» {35-Й КАНАП) 7.05 Бістро ~ГРаві<> .....· . 7.10 оrЗаб!frа~ІІІіІСТь·; 2сІ:Іф

7.40 Граціі вір. ·Г~

8.00-~~·хер<ХІІ:Ііоо. ч.~ 8.35 Alrroбa~ .·. ..

9.00 бістро •Гра~ е.О5~ма

вии ВІСНИІ<

СТУJі!Я «ГРАВІС•>

20.05 Б ост ро "' равос• 20.10 Торгн1форм 20.20 <•Бабар», 12 сер. 20.50 Свято Енt"рrод_ару 21.20 ф, •. с.;с:"ст 21 45" ' ..

-·.

.18.05 Бістро •Грааіс>

18.10 '4уатф/JІІ>ММ с&а6аре,16с.;

сfЖ:а'ІОІС та 'f8ptt~axa•, сМбу­ . СІІУА8888 20.00 Інфо~ційнm1 тижневик kpSiн С~

•Часмісцеаий• - сУсаІjІОМJІеННІІе

20.20 Xyjl. 22.45 22.50 22.55 23.10 23.40 0.05 0.10

$.2$

новини УНІАР-·.

.

6.45 Ра~_зірІ(а

..

JІІІАІСУ•

.

.· -_:, 7.15 ~7~ (ЩсіДенНіі16т.оом-- _а.....:..;

виНм еконе)f.\ікй) . . . ....·. 7.30~~6Jміан· 7.45 ЕХономІЧНИй да~Щжест

a.os ХуІІІ- фІм.м сКаnnан Гак•

10.35 Боr та багатий

10.50 Музика в ефірі 11.00 CNN. НОВИНИ

пен •• с. 1 13.1 о ~ ТБ-6. •Чоnоеік уби.ому. 14.55 Знято! .. (МТV) 15.15 Cepla.n Рея Б редберІ сГ одмна. •

21.50 Телегазета 22.05 Рекламне агентство • Тоніс• 22.10 Ху"" фІп~м еФом; Лоодмна І маwнна-. Частмна

сПоwукн WЛЯХJ•• 15 СІріІІ 23.25 ХуА. фІп~м сА6ормrен•

1 .35 Муз. кліп 1.40 ХУА· фІп~м сАр6амт•.

Анrломоаннй 6пок

7.30 Ен-Бі-0. Виnуск новин 8.00 Ай· То-Ен. Міжнародний огляд 8.15 Економочний оглядСША Украіномовний 611ок

нуnь•

ставл"є· Дно "понсько1 культури

11.50 Худ. фі"ь .. •Сни• 13.50 -Меркурой-' 14.00 Телесероал ··Учrться

кордонних телекомnанІЙ J

npoдaro­ H'~"· Шо рухає t:/(,uнОМІкою

рИНК'/

14.15 Худ. фільм •Агонія» 16.45 Музич;1ий пузоr РІИ 17.05 Г'резон~ форм .. дІ·.,; Телеком-17.10 Муnьтфільм •Маленький бара-

21.00 Tenecepian оНа порозі ночі». 108 серія 21.30 НОВИНИ УНІАР 22.05 Худ. фільм о Капітан Гак•> 0.35 Н0ВИНV1 УНІАР (>tІІН,ні випуСК) «ТО НІС»

банщик•

9.QQ

Г-,мср.Ю"..,.Иlгр:J"!.ОМJ•Мсч>-JІ<<J>Ес;кулзn

9.15 Мультфільм <• Зарядка для

Худ фільм о Леді Макбет

925D.,,."·н~·

8.30 За лаштунками факту 9.20 Телесеріал •МЬрена. Kna.pa•.

99 серія

•>

(Венесуеmо)

10.10 Телесеріал •Пасіонарія­ квітка. пристрасті •· 144 серія 11.00

(Венесуела.) Моеuю д.жазу Музика, онтерв'ю, ІнформаЦІя

18.00 Ен-Б1-Со. Виnуск новин 18.30 Мультсеріап ~Вольтрон -

за-

-

хисник ВсесвІту•

19.00 19.30

Мультсеріап •Трансформерм»

19.55 20.20 21.15

М;:,истр" краси ЕммСJнуель Унгаро У ВИрІ МlJДИ Телесеріал •Морена Клара». 100 серія (Венесуела) Аи-Т1-Ен МІ-*~~.:l.рnднийогnяд

( Bt~ли~<"rJF,pи f;JHІ~) 21.30

1l'Лt"f ;,Іjt-'Т;І хвоста

29 с

сІСТV• (Ай-СІ-ТІ-ВQ

ПОСТ- муз~чні новини П.ОО ·ЮТаР.. Добрий вечір

17.15 Журнал 01 (новини екологіі) 17.45 Музика в ефірі 17.55 "Мир Вам'• 18.30 МульtфІпьми 18.55 .. ютаР• Добрий веч ор 19.00 Тепесеріал «Фенікс-1», с. 1 20.00 "'Ехсnрес-онформ• (щодено;і НОВИНІ" ~ШНОМІ ..1) 20.15 Муnьтфільми 20.35 "Тел~св.т" (fJrЛt;:~д новин за­

2

23.00 Ро:tАЖаІІ .. ннй тenec:eplu

15.45

«ПТ-А-ТЕТ»

17.40 18.15 18 5О

. а.20 .• ютар;;. д;;бі)Мй р$Н()І( .

11.~ МупьтфІм.мм 12.00 КІнотеатр~- «Комісар Му-

(Індія) Бістро ·Г равіс• Реклама Подіі тижня Про красу і..:охання СтроООСКОП Бістро ·Гравіс• Реклама

8.05 Ескулап 8.40 Кінозабави 10.20 Одиноке серце 10.35 Чорнобильсько нотатки 11.00 .. чом rn не приЙLL<Jв"" пред·

npocf)dмa

18.55 Телегазетз 19.00 Пporf)dмJ студ11 ·Рада-- ДІло­

/

18.45 Муз. програма 18.55 Біг Бен t8.00 Телегазета 19.15 ХуА. фІІІ.,.. сДрбамт•. 29 с 18.40 Єралаш 20.00 Рекламне агентство • ТOfiic• 20.015 Xy,t~~. фІп- сз-.tн в Ім 11 по-

Телесеріал <•Пасіонарія­ квітка nристрасті 1>. 145 серія (Венесуела)

22.20 Bщr·t'lr.. ~,н<J.І щ~к~~ Є1 ипt::т

23.00

ди

!1 F.•t

Mt..+ot,tpoд•1Иv'l

or л~д

, І• t І 1· '11 ~ t І<' Г)К 1 ~.1r ІР,< )І(;)

Мцен(ькоrо nон•ту·•

_g_~_Q!.~L--"

0.30

ГvсЬdІІ•

19.40 ХУА· фІА.... сдр6uе... 2Іс 20.05 Рекламне агентство • Тоніс• 20.10 ХуА. фІА ... с3иеАQІІ8МІ•. 2 с 21 .35 Телегазета 21.50 Рекламне аrентство • Тоніс• 21 .155 Ху"" фІІІ.м •Фом:·nІІWІиа і

ло бріджіда вчора і сьогодні В..Ірня кuu новини Москаа-Кремль Лотто ·Мільйон• Футбол. Міжконтинентальний кубок. ·Мілан• (ІталіА)- ·Ве· лес СаDСФілд• (Аргентина). У

УТ-2, УТ-3 І канап фестиваль те­

левозойних nрограм до 50-річ· чя визволення України від фа­

15.56

нуВСJІ•

10.45 Худ. фіп- с3иедопенІ•. 1 с 18.00 Муп~tфіІІ- cCynep3iplca-

niA/IinІH•

8.ООУТН

18.48

9.40 Худ. фіп~м одр6амт•. 27 с 10.05 МупьтфіІІ~м оі<АРJІСОН nомр­

9.00 У світі тварин 115.20 М0110діжннй серІи сЕпен І

11.00 Без паузи 11.10 •Смак• 11.25 ВіІс кіно. Худ. фіІІ~м •Вuнкніі утіwннк•

13.20 •Неоутні нотатки• Д. Крилова 13.52 НОВИНИ (з сурдоперекпа· дом)

14.00 •Осягнення демократії•.

Фільм 9- •Солд;ІТСЬІ<ИЙ обов'язок•

14.55 У світі тварин. •Життя зооnарків-. Телесеріал (США)

15.35 Щасл18ий емnадок 16.30 До і nісля ... 17.25 ХуІІІ- фІм.м а ••• І npaacc1МJI ІІІІІІ асІх•

19.40 ВеоІІрна ІСUКА 20.00 НОВИНИ ПЛІОС 20.45 Що? Де? Коли? 21.55 Академія 22.35 новини 22.45 На шаховій Олімпіаді 22.50 Поrодв 22.55 BIJC кіно. ХуА- ...... с

18.00

Міжнародна християнська nрограма •Відповіді•

20.30 Інформаційна nрогрвма .СІТ­ 21.00 ХуА- фІп- сСмерr- ие-

13.50 Єралаш 14.00 /Jрк. фільм •Сnадщ.она•. 5 с. 15.00 Прмхнпа.ннк- ДМТJІ_.О ІІіио:

22.35 Наnередодні

17.20 Програма телеканалу ·Ні­

зо-

18.30 Київська панорама 18.50 ТО'Іка зору 19.05 Візитка. Анатолій Бондаренко 19.10 Xr:xy ще! 18.30 CNN 20.00 Хіт -рік 20.35 Місто (телекомnанія ·Гравіс•) 20.55 •Мегапол• представляє 21.10 Вікна 21.15 Шанс. Пробл-и СНІДу 21.45 Ток-шоу •Чорний кіт• 22.10 Сазан 22.30 СІТ·З 22.40 Візитка 22.46 Вечірні розааrм для дорослих 23.15 Фешн-клаб

бі;~nечнІ н-Ірм •• 2 серІ8

22.50 Решето 23.50 х, фіІ!W8 ·Д.,~уне

..

сЮТаР-МІОС»

..

• Втеча в чемодані•

20.481\Ауз. пауза

20.5& ХуА- ф._ &Фора:

23.40 СІТ-3 23.45 Свято Енергодару 0.15 Про-відео

c-pr.

0.05 Муз. кліn 0.15 Ху"- фіт.м сПН80• 1.35 Муз. кліп 1.40 Ху"" фіт.м сдр6аІІет•, 30 с.

cPOCUI»

7.00ВІСТІ 7.25 Кліп-антракт 7.30 С"rудія ·Рост• 8.00 ПіпігрИм

8.45 Парламентський тиждень 9.30 Телеерудит 8.35 •t..4_узика всіх поколінь-. Груnа •Што Пепл·

10.05 ЯК жити будемо? 10.50 «Іони 80ЮUJІН 3а. БатwсІащинуе. ХуА- фІІІ.,.. 1 серіІІ 12.40 Селянське питання 13.00 ВІСТІ 13.20 Дефакто 13.35 •Едера•. ХуА-тмефіл- (Іта11.). 18 серІя 14.30 ~~~без кордонів · 15.15 Прем єра муатфІ-у сВ'яин• З.ИАМ• (С111А). 16.10 На шаховій Олімпіаді 115.40 Телеерудит НІ.50 Студія •Укртелефільм• пред­ . ставляє: •Левко Лук'яненко•. Із ~клу •Плюс-мінус 60-. Час· тина2

17.20 Студія •Укртел!!4!ільм• пред­ ставляє: ·Вільним СЄЛАнин•. Розправа над непокірними. Передача З

n...,._a І

-ниае. Част- 3 21.45 Роиа-•-А тuкерІu сП-ук WІІАХуе, 16 с. 22.10 МV.>ФІ- J1oo ................ 22.25 Ху"" фіт.м .CyciNca•

(23.52 Ноемни)

УТ-2, УТ-3 І ка-

П8Сn188

18.00 Муз. проr-рама 18.30 Рекламне агентство • ТОНІС18.35 х, фU.... .Ар6анr •• 311 с. 20.00 Телеrазета 20.15 Рекламне агентство • ТОНІС• 20.20 К9РQnсометражний філ-

неа.~»~~ітана.ІС- маrе-тм­

ка. (Ітu•)

Ху"" фІІІ~м сАртмст•

мецька хвиля•: Європейа.кий калейдоскоп 17.50 Муп~tфІт.м сМакрос•-

«IC1V» (Ай-СІ-ТІ-81) 8.30 МуІІ~І"Серіu еВсм~трои - 38-

сПТ-А-ПТ»

8.05~··-··-·.

.Цо'-'УА~

.

хнсимк Всесвіту•

·_.·

8.15 My11~rceplu сТраис:формерм• 10.00 Фі- Ї3 СІрії •3allcmtii a1JC кунr-фу• • .Cuo ВеА• 11.30 Ігри народів світу 12.00 х, фІм.м енебе-на' на•. \Qстмна 2 13.30 Студія 7 14.00 За лаштунками факту 14.50 Війни в історіі людства. Наnолеон: Дорога на Москву , 15.40 Сnорт на АЙ-СІ-ТІ-ВІ: Теніс,

...

$;0QX~·~-~-­ . ~Ін8міf1!4•·1 ctpll

n-r

·•·- •.

10.30Д)Ш:tдодУwі. JJp М~· нqro дниІн8апідіВ, Випуск 1 ·

...

10.46ХJІІ.. . . . . . . . . . . . . ...

1_~15~додУuJj.ДоМ~· ноrо ДІfІ! ІН8апіДі8. Випу(ж 2 1~30 Cttдl4 і дивись

12.50 ..,,...... _ .Л.Аіtбро,..,_-. 14.05·~·

кінний спорт. автомотоаюрr

14.:Ю ~ доруші. _JJp МіжнароА-

18.30 Макс Аут. Музично-спортив·

ного ДНА ІНВSЛІДІІL 8ипуt;К 3 14.35 Напередодні

на nрограма

18.00 Баскеtбол. КраЩігри НБд 20.00 Teneceplu сШІІяхм пра-. 84с 20.50 •Моторола• в Украіні 21.00 Авто. Програма дт1 автомобІ­

14.50 Ху"" ФІАм .к,...J.МІІА с'ю• 16.35 Чорно~ІІt>СЬІd нота1104 17.ОО Душа до душі рР Міжнар(),Ц­ ноrо ДНА інваЛtд18. Виnуск 4 17.15 Телесеріал •Учіться nрод&ва-

ти•. 1 і 2 серії 17.50 Один світ, один n)ЛQC 18.20 МуІІьтфіІІІомн 18.15 35 хвилин джазу 19.55 Ескулаn

лістів"

21.10 ФІ-13 серії еБІІІ03н ХІІІ· «ТОНІС•

11.00 Myл•nr"~'" •Саффі• 12.10 Худ. фІльм еЧорннА ПОІІWІаН•

стріт•. сНІчна :JМІ>Іь

22.00 Ху"- фІІІ- еНІч ,~~е-1•• 23.30 Розмови про особисте 23.55 Програма передач на ранок


стор.

4

Субота,

8

26

а.ооУТН 8.10 Ритмічна гімнастика 8.30 У неділю вранці 9.30 •ЛІКА ТБ• nредстааnяє: .Стрес-клуб-, •Маски-шоу• 10.35 СлуЖународу Украіни! 11.30 Архіви ... люди ... долі ... Симон · Петл.ара 12.15 Украінський хоровий сnів

1. . . ХW;рнІІ'ІІІНОрІМl. ~ Г1Щ« -~lWI!'PV,IaНOІI!Q!O

14.00 :ЗМЧ..Ю щастя 11.00 УТН 15.10 Ceno і ЛІQАИ

15.88 Канвп .д•

18.28 •Усміwа•. Гумористична 11.48

С':ько~ домі. •Освіта-

94-. ЛіnІраУурна конференція

=-. . . .

3 ~,.тури і освіти 17.21 lliCettн8 зори Вадима Кри-

18.01 18.11

сЯкщо 1'18Д810По

~- Реальність неможлиІІОrО

18.00УТН 18.25 КаНВІІ-Франс Інтернасіо­ І'Іредстввляє: концерт

мсм

20.25 СmрІнкм В..tмкоі Книrи.

1994

лепрограм народнеі творчос­ ТІ •Веселка•. БІлорусь

12.00 Економіка і реформи. 12.40 •Шпарrалка• з подарунком 1З.ОО Док. серіал •Підводна одіссея ІСОМВНДИ Кусто13.52 НОВИНИ (3 сурдоnерекладом} 14.00 •Стратегія nеремоги•. Док. сер13Л. Фіпьм 10. Частина 1•ВИЗІІЩІЯІОЧИ Євроnу» 14.55 Клуб мандрівниКІІІ 15.43 Теніс. Кубок Девіса. Фінал. Збірна Росіі- збірttа ШвеЦІї 18.30 Вікно в Євроnу 17.00 новини 17.01 ТелелоціА 17.25 Мум'ІфіІnоми с&.СІсе16ол~иа JІИІІОМІНК88, с(nра8ЖНІ-С·

JІІІ8qіаnрм...,....и•

18.20 Маl!і міста Роаї. 19.00

Капуга ХуА- фіАм с3н....ІІІ.Аруr8-

маrммеw сцр6. (ЬміІІ)

21.00 •НедітІ• 21.50 Сnортивний уі=:-еtщ 22.05 •Времен СВА..">)'ІОЩаЯ НИТЬ•.

О В

tH

року.

8

Ж И ТТ І•

t!

ва мова•) Ай Пі Киів рекламує

22.00 22.05 Прем'ера 68ra10C4!Piilмoro

ІІуд.ІUефfn..му еД- &ей·

.... 22серІ•

22.!515 Волейбол. Чоnоаіки. Кубок є кв 23.35 Сnорткур'єр 23.45 УТН

ОСТАНКІНО

та иоrо коман,q,а•, сК..чммІ ІС·

УОріі•

17.55 ЯХад 18.40 Обличчям до столиці 19.10 Візиnса. Ганна Без1110дна 19.15 ВіІ(торина 19.30 CNN 20.00 Темс:ерІu сСІІеДЖJWUІІер. 20.30 Чорним по білому 20.35 І<апітан-відео

МіІWина•. Частмна

4

«Пошук WIIIIIIJ8,

17 С.

22.25 Муn.,тфІл~м длІІІІорос:ІІМХ 22.35 Худ. фІn.,.. «r<он.оіЬ 0.05 Муз. nауза 0.10Худ.Ф'-~,...._ 1.30 Муз. кліn . 1.35 Худ. фІл•м «Ap6u8Y8, 31 с.

20.55 Візитка

21.00 ХУІІ· фІnмо сСем•ііорита• 22.00 •Моторола• в Украіні 22.10 Музичні відомості від •Золо-

кІСТУ» (Ай-СІ-ТІ-ВІ)

тмхворіт•

ЕкраніаціІІ nhwpa1}IIМIIJI _ . рІа: Ж у,.. Верн. м,_tфІ_

8.30

22.30 СІТ-3 22.40 Дnя Вас 23.20 СІТ'З 23.25 Про-відео

cTacм-Aoetphi•

g.20 ФІ-11 Ь серії .за- lte6Qneteмe. e3anиcynl скарби• та «ПопІтсокоnа•

10.30 Філ.,мІз серії сР01111иа Ро6Ім­

Муз. фільм про ко,.,озитора

Г. Свиридова · 22.52 новини 23.00 На шаховій Оп~.!nіаді 23.05 Кохання 3 nє,p~,;.:oro nогляду 23.52 новини

зонів•. с111іемІнник Неnтуна•

11.15 Майстри краси. Еммануепь 12.00

Унгаро Худ. філwоІ

cWep- ХоІІмс І

музична скрин.,..•

13.30 Діяльний стиль життя. Форми діловоі активності

14.00 •Я-очевидець». ~ матеріа

7.00ВІСТІ. 7.25 Студія •Рост• 7.55Нашсад 8.25 Доброго ранку. Сніданок для 'ІеМПіОНЇВ 8.55 Кіпрас Мажейка. РеnортаЖі із Ісnгніі 9.25 Прем'єра док. фільму •Нз те­ бе,Госnоди,сподЕа~ 9.46 Ати-бати ... 10.15 Російське лото 11.00 Худ. фі8м «Вони- :u Бап.ківщммр. 2 ее~ 12.15 Б. Барток. •ДИВертмсмент

лами аматорських ІІІД~

14.45 8ійн.1 в історї ЛIQQ:I8II. ВІrтерj 15.45 Рооондв-шоу · 16.35 Док. фільм ·Вік Кенеді•, ч.2 17.30 Ігри народів світу 18.00 Студія 7 18.30 ЕкранІацЇІІІІhwратурнма _ .

~tss:A~~~

..

~.~;.~~tr~~~.,.

ріа: Ж у~ Верн. МуІІ"1ф/­ «На-8УІ•

1Ш&7Ьі~ ~1~1.-: О ~:r. -У_:_тф-: -rІл-':.,. : : :.«:.;Мuі:- е-н•_к_и"'й-:n-:о< ·.•·.··.·. ·. . ·.·. 1S;~JМ.1t··~·~· · 1~~~~~ / •

для струнного оркестру>'

Кущоі!!р'

16.$5Хо'f';•ще! ·

1З.ООВІСТІ 1З.20 Не вирубати ... 1З.З5 Худ. тепефІл"м «Едера• (Іта­ ліІІ). 19 серія 14.25 Кліn-антракт

СТУДІЯ «ГРАВІС•

20.05 Біржа >>ерухомост•

14.ЗО Біпа ворона

(8~78)

Q7

22.00 Ро3ІІІUUІІ•ниіі тепкерім

12.40 Селянське питання

те·

20.00 Рекламне агентство • ТО НІС• 20.05 Худ. фІл"м «Арбuет&, 31 с. 20.30 Телегазета 20.45 Пташиний ринок 21.05 Рекламне агентство • ТО НІС• 21.10 Худ. фІл•м «Форд: n10дІІНаІ

15.15 Кращj ігри НБА 16.15 Свято кожного дня 16.25 На шаховій Олімпіаді 17.00 Чаеіениіі світ Діснея. сГУІJІ!ІІі

П-2, УТ-3 І КQІ·!f.ІІІ •РОСІ!І»

Му•1фіа.,.. сМИІІосердtміі

~иии•.2се~

21.00 Піс:тімова (телекомпанія •Но­

7.15 Олімпійський ранок 7.50 Спортлото 8.00 Марафон-15 8.30 З ранку раненько 9.00 Полігон 9.30 Доки всі вдома 10.00 Ранкова зірка 10.50 Пщзнаком ·Пі• 11 35 Х Міжнародний фестив.1nь

листоnада

·. ·

·

17.20 Променадз Сергієм Пєf«і. ним. Частина 1 18.1 О Myn•tфiлwotи 18.55

Америці

~~:-.філ- сКощІі< 6e3c:мepr-

19.45 Кіноекспрес 20.10 У вирі моди 20.40 Прихована ІСВмера. Жарт-шоу 21.00 Худ. фІл"м «Шер- Хоnмс І

13.50Док.фільм•СпадщиНа•,6с.

14.50 Xyд.C!JU- еВесімІІа ll4a/иtiвaf• 16.50 Програма телеканалу •Ні-

жінКа е-:мnеному• З авторських nрограм О. Пуц.­ кіноі (ТV-6. Санкт-Петербург) 23.00 Мовою джазу. Музика, інтер· в'ю, інформація 23.25 Програма nередач на ранок

мецька хвиля•: Європейський

22.30

калейдоскоп

16.55 МуІІ•тфіл•м 17.15 Х/Ф«І<римінала.нийталант•,2с. 19.45 Муз прагаама

Студ!• оТЕТ-А-ТЕ1'»

.

12.30

19.20 Від~андрівка. МашиНОІО по

НJ•'ередодні

ВІТАЄМО! Дорогу дружину, рід­ неньку матусю, люблячу б а б усю СЕМЕНЕЦЬ Ольгу Іванівну щиро ві­ таємо з ДНЄІІ\. народжf\j· ня.

Ви

пройшли,

.ма'Туою,

нелегкі

дороги,

ДЯІкуемо щиро за :ваші ТрИіВОГИ,

Зичимо

Щоб

здоров' я,

Ви, ще

радості

рідна ~овго

»,

м

ПРО?nшні.

Зичимо Вам ще Лі!Т ~ літ прожити,

Щаб

тішились

онуки.

прав!fуки

Щоб

Вам

не

Прийміть З

--

нас любов

повагою

діти,

• -~·

·:-=..: •

діти,

тужити

від

і

нv·•Y•\J·~a~.... ~ решить ваши фин~нсовЬІе проблемь1. Беря ваши деньги в пользование, вкладЬІнает надежно ···•·· · •· ' а вам остаетсЯ~лишь только полуЧать .. прибЬІЛЬ. Какую? Рзrляните на таблИЦу: .. '::.~д}%,

·і

ніколи

КВ.і'ГИ.

чоловік,

онуки.

UUІUІППІІUUІІІІІППІІІ'

ДО ВІДОМА ПЛАТНИКІВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ Державна податкова інспекція по Броварсько­ му району нагадує, що останній термін сплати земельного

да, страхование каждого вашего вклада и дополнительная премия в случае

не предвиденной задержки вьшлать1 денег- тоже гарантируютсsі .. :

рік

1994

податку

для

юридичних

.14.ХІІ.

.

осіб

по

земельному

розрахуватись том

Адреса Броварського агентства УНБС: до

9.00

ву.л. Гагаяіна,

Дщ1 оформлення

18.00.

(готель «Спорт»), кімнати

28

· і

~ty,

~-

своєчасно.

УПРАВЛІННЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ПЛАТНИКІВ ПО­ ДАТКІВ І ЗБОРІВ.

Час роботи: щоденно, крім

107-109.

минає

року.

1994

Прохання до ІNІатників, які мають заборгованість

Приходите- НАЦИО/jАЛЬНЬІЙ ДОМ СЕЛЕНГА:ждет вас.

неділі, з

за

платників­

договору мати присобі паспорт.

-~--~~~--~~~========~~~====~====~ МІНЯЮ телефонізовану З-кІмнатну квартнру ( 43,6 кв. м) у Броварах по вуд. Кнїв.:ькііІ, 300, кв. 59 на 3-му поверсі (санвузод ро3дільнніІ, засклений балкон) на 2-кІмнатну 3 доплатою (у Броварах). Телефонувати за номе.ром 5·06-90 пІсля 18.00.

І(одектив Броварськоru орендоого підприє ме тва «Мер· щиро співчуває робітникам підприємства Наден­ тину Івановичу та Івану Іваоовнчу БРІІГИНЦЯМ у зв'яз­ ку зі смертю їхнього батька.

курій>

Кмектив віддіолення Ощадбан.ку чуття співро·бітнюfІі ВИСОЦЬКІй приводу

Броварах.

•НОВЕ районної

ЖІІТ1 Я• Рад

Засновники м1ська

і

Дзвонити

-

народних

-

районна

пІсля

rа:>ета

по

5·51-77.

Броварських

міської

та

депутатіR.

колектив Ради

тел.

18.00

редакції

народних

газети.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета виходить з Ії квітня і937 року. Дні виходу: середа, субота.

її

іlриводу

своєму

тяжкої

га~ети

<Нове

колезі

ТЕПЛІОКУ

втрати

життя>

раптової

-

висдовлює

Петру

щи­

Пан•асовнчу

смерті

його

дочки

Катерини.

чоловіка .

боко

АДРЕСА

РЕДАКЦН:

Те.1ефонн:

Бров~рські

депутатів.

смерті

з

виСJІовлює щщ>е спів· Зосі Никифорівні з

редакції

співчутгя

Колектив віддіол.еннq НАСК «Оранта• м. Бровари rдн· сумує з nриводу см~рті КОРЖ Тетяни Андріївни і вислоВЛЮ':: щн1~ сnівчу1їя рідним і близьким покійкої.

ПРОДАЮ В КНЯЖИЧАХ земельну дІлянку площею 20 nід забудову з фундаментом І цегляною кладкою до вікон, Е свремянка> або міняю на 2-кІмнатну квартнру

соток у

nередчасно'і

Кu.,ектив

РЕ'

иття

-

,-02·9~~

З.1 точнІстh tшкла:tеttнх фактів вІдttовІ)І.альність несе автор. Лн~тування тІльки на сторінках r а зети. Редакція не зaD.iii.JIH по.uіJ•вє ПО3нцІю авторів луfі.JІlка•,іА. Рукописів

редактора

255020, КиІвська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. -

4-03-76;

!ІдловІ).Іі!ЛЬНОГО

.-!··04·61;

nро•шс.1овості

і

Редактор

заступника

се~.реrаря

соцІальних

питань.

-

редактора,

4-21-34; листів

радіоінформацІї

--

і

вІдділу

відділів:

ма-:-;"ої

суспільно-політичного

сільського

роботч

···

госnодарства

4-04-81;

А.

ВОЛОШИНЕНКО.

Свідоцтво про CTj>Зl\iiO КІ ....."

Івдекс

Друк

-

віддІлу

5-1 З-91.

К;uнаний

Jie

чн ;ачами

-

пuвертаєм::..

БроваDсІ.ка

Обсяг

а·ркуш

ТщtаЖ

"r~»ii>IO'IIJІ:8.

.ь.р,·к,tnня

Лдресоt

k.ttїec.ькoro ПОv'Jіrр.аф.н·

дiJ\'Ki.Dtti:

Киї.dсЬ.tІ.ft

обл~снш·о уnраалінни і к•а,»J.--.~.ОЇ "1'.0,Р,r.і.еді.

,_._{ід.::.,••·

"'·

~ро.-аJЩ.

у

SYJJ.

сnравах

pef.

61285.

внсок11й.

;i;J_\.IUІ~Л'f>HH '·1

3

державну

17

S

:)0~

вндавиІ-•.

!Vtї~.tc.І.Jкa.

154.

І

дру-

9.2З~~

#97 1994  
#97 1994