Page 1

О Р- ГА Н 6 РО В АР С Ь І( ОГО МІС Ь І( О f О МІС Ь КО І

І

РА

R ОН

НО І

!. .азет~ ввsuJJВТЬ а 11 квітн в 1,1)37 рuку , •

РАД

К d МІ Т1~ Т )' КОМ У Н І СТ И Ч Н О. ПАРТ І І УК РА І Н И,

НАРОдНИХ

.м ~7 (6~70)

Середа,

ДОБРЕ ДО3ВІЛЛJІ---. КОМІТЕТ

КПРС

ПРИЯНЯВ

«ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ

ПОСТАНОВУ

ВИКОРИСТАННЯ

КЛУБ­

НИХ ЗАКЛАДІВ І СПОРТИВНИХ СПОРУД:.. У постааrові вІідзначає"11>ся,

фlла;рмоІІ.рt на г,ромадсЬІсих засадах, музичних, художніх, сnо.ртивних шкіл,

що, ви­

конуючи рішення XXVI з'Ізду naprti. червневоrо (1983 р.) Пленуму ЦК KIJPC, nартІ.Ан:1, ,радJІНСьк!. профс.nlл· .,;:ові й КОМСОМОJJЬСЬКі орган1зац1І здИісиили ІРІ'Ід заходІв щодо

картиІШИХ галерей, ІВиставак з .музей­ них та 6.\бпіоте.ЧЮІХ Фонді.В. З метою п.олІіnшення вtйсЬJ«)во-па­ :Г.Ріотичного виховаНІВІЯ ·молоді, дітей 1 пі.длtтКШ широко органtзову.вати в мі­ стах 1 jраЙО!Нах клуби юних морякіВ, пьотчиюв, nа;рашутистlв, космонавтів, (десаwmикІів, црююмонникІів, обQрон· но..соорrив:нl табоtри, ІЮВНlwе •ВИІ<ОDИ· стовувати .ку льтурНІ(}()СІІІі тні та сJ:Юр­ mвні 3аJКЛади Ра,цлнськоІ АрМ'іІ 1 ВИісЬК()В()-Морсь:коrо Флоту дл.я nід­ ГОЮВІКИ молодІ. доnризовн.оrо і nри­

рооuш­

ренвя мережі , юrубша закладів , 1 спортивних сnоруд. зросла Іх ,роль в

1дейно'Вихошай

мобілtзац11

po6ari,

трудящих иа ycn1.uUie вннонання зав­ дань економіЧJІХ)ГО J соціальнОІГо роз·

витку Jq>alюl. Or~ цроявлwrнсь біль·

ше турботи 'Про дальше щднесення маоовост1 ф1знчноІ культури. Одва'к органи культури 1 соорту,

nрофспіпкові й .комсомольські 'КоміТе·

вують .наявну матерJ.альн:у баву з ме·

зовною віку ·~ служ6и у Збройних Силах СРСР. У nостаноm передбачається актнв­

тою

цlwе ;вnров.адженн<Я

ти ще не ІlОІВНОЮ

мірою :використо·

комуніот:иЧНJОго ІВИховання,

орга·

НаселеюtЯ.

Цеm:ральний Ком.lтет КПРС за.пр>­

mн.ував ЦК КQмnартlй сою:тих рес·

цублl.к. крайкомам. Qбкомам napтli, М!Юстерству ІКУ пьтури СРСР, сnорт·

комітетові

СРСР,

ВЦРПС,

1

в

ТИ пережиmІів минулоrо, таких ІЮІРУ·

шень норм сОІціалістичного сnівжиття,

лихос.л.ІІВ'я.

людей. клубиі заклади

1 СІJОІІ11'ИВНі

ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ

КО·

ка

вnнеапн

наука І технІ·

ще

ONfY RCKPA·

ву сторІнну в ІсторІ10 космо­ навтики. Виконано АЖІІИ• вий етаn комnпвнсних на· унових доспіджень в атмо­ сферІ й на nоверхнІ nnане­ ти В.нера. 15 ЧВРВНR 1185 року

нвтна

автоматична

станцІR

ставнпа

нети

в

мІжnпа.

«Вега-2•

атмосферу

nосаl'очннй

автономнии

закладіВ у бЄзп.латне

.користуваю~я,

а студентам

за

-

вузІів

до­

nпа­

аnарат

І

культу.ри 1 фізичноІ культури с.іль­ СЬІІЮІ молоді. БілЬше наІІраВляти в ці навчальні заклади стиnендіа111в n1д­ nриєм<:'І1В, .JO()JLГ()C.I]I8 і pa.цrocnl8. При J)О'Зnод'Ілі молодих оnецlалlстів у пер· шу чергу 'Враховува:ти nотреби сіль­

ських районіВ .краІни, осо6ливо Не­ чорнооЄІМВС)І зони РРФСР, СибІру 1

cxoror.

Дал6К'ОІГО Постановою nередбачено

ною

аеростатикА

:аонд. ПроАwовwи на вІд­ станІ 24.500 кІпС)метрІв від nонрхнІ Венерн, стамціІІ

культурою,

комвтк

54

кІІіомвтри, nроводячи ре­ rуІІRрнІ внмірюваннR метво­ ропоrІчнкх nараметрІв.

Пос.адочннй бІк

аnарат :адІА.

nOC:8NfY

Венври І

рівнини Русапки. ПІд час сnусну

сферІ

також

лlтеретуJ)и

Венера

nланети

ІІІсм а.аІйсиІОС дрейф в ат­ мосФ.РІ nпанети на висотІ

нмА

а

для дітей, молоді з актуальних nро­ блем культурн 1 СІЮрту. (ТАРС).

nопІт АО

М'ІІНУ

видання

ПіОІmулярних rюсdбниКІІВ оо орrе.н!зацІІ естетичного вихО!ВаШІя, занять фізич­

Аеростатний :аонд :ани:аив­ сн на nарашутІ І nіспя на• nовненнR його обопоним ге­

СНИВ

жаю, загатівель сLльсько· кожне госnодарство вино- для зберігання зернофу­ господарських nродукті•В нало І nеревиконало ~lliJIIac ражу, сІна, корене· та

і tюрмів У 1985 році та ни заготІвлі, сІна , сlнажу, бульбоплодІв усnішноrо nроведення 'ЗИ- силосу, трав яного борош- ніше жовтня

м!влі

Х:Удоби

1985/86 рокут. Постанова вжити ІЗаходІв

в

період на та інших корм,ів, ство-

ремон'Г.У

в

1 при- готов~

повну

тваринниць.ких тИх

готов- приміщень

та

обладнання

на

1985

збиранні

врожаю

стосовно

POhlY,

до

збиральної ферм і rчехів до зимі·влі порядну й умов, які дІЯІJІІИ

техніки не _ пізніш як Іза два тижнІ. до поча11кv збирання :врожаю і затоТ}вел:ь J<ормів, укомпл.ектування збиральних агреrartв кваліфl.кованими !Мех.анІзатораІМи з органі.заЦією Іх роботи nереваж· но в дві зміни, а також дт1

1 умови

зобов'язує Поставлено завданнІЛ за- оплати .праці та преміюдля при- боопечити своєчасн!у nід- вання працівникІв, зайНІя­

ведення

усІєї

піз­

року .

У nостанові nередбача-

рило страховІ їх запаси. ються nорядок

скорення

нІсть

не

1985

скорочення

худоби. в мин.vлому році . ВИІЗНа­ Рада.м Міністрів союз- чено також інші заходи них республін, міністер- rю забезпеченню успіш­

ствам і відомствам .запро- ного про!Jедення ;3Ібиран­ nоновано вжити заходів ня врожаю, заготівель для приснарення буді:в- сі~ьськогослодарсьиих про­ иицтва

1

забезпеqення ду.ктlв

введення в дію ч~них 'Планом

втрат PlK

і кормjІв

У,

1985

nередба- роцІ . а також ;зимівлі х._у-

на

1985

тваринницьких

nрим;!-

доби .

'

(ТАРС~~

П'ІТИРІЧQІ- У ААРНИЙ ФІКІШ!

,попавину

Ім необхtд;ннх жИ'І'лооо-nобутових ~ов. Розширити црийом ІВ Інститути

тевrrр1в,

nроАQвисус raпnett.

СРСР ,с.і.ТJЬ~,~Іюгооюдарської про- щень і кормоцехів не mз·

nлавальнl басей­ майдакчи.ки уч­

ди 1110 зміцн:енІНю клубних занладів і соортивиих с.поруд, оооблнво Жі селі, нвапlфікованимя надрами, створеНІНЮ

НовІ досnІдженн~ РадяNtька

Міністрів

1

Наміче~ю здІ!йснити :додат.кові захо·

У пос.танюв1 вказується Н:а цеобх:tд­ ність постійно вдоаконалюваrrи форми і і меrодк- .робіоти закладів .культури 1 с:.оорту. В орrані.Зац11 доовtпля п1дВи· щити рJІЛЬ самодfіяль.ноос:т!, .1Rlц1ативи 1 таорчостl иасел.енн.я. Широ~«> ство­ рювати любительсьКі об'єднавня 1 клубн за іmересамн, JdніОфо'rостудіІ, технічні й художні rу,ртки, ІЮJt)ати цра те, щоб бум вид1пено та !Обпад· HafiiD ооецlапьНІ1 вали для свят і гро­ М'адянс.ькиХ обрЯІЦ,Ів, І.rрових автома· тІв і ЖЮТ!lльннх .Lrop, танЦІВ, вис.та· оок. Органи ку льту•ри 1 cnvrpтy, пар­ тlйиt, пpoфc:n1JII(()8f, t<ОМООМОІЛЬСЬКі органJ.ааціІ rювИНRі встановити конт­ роль аа зм.lс-rом діяльнооті цюс клу~ 6JІІ, об'є,диань t rурткі9 Ре.ІФМІЄНІЦРВаІЮ ЗІІСТКВ1зувати .куль· турно-шефсьа<у роботу ТВQрчоІ J:нтелі­ rенціІ, !рОЗширювати в містах, вели· фІ.ліапlв

Рада

nрийняла nостанову «Про -~У ІЩІІ лри збир~нні вро- нІше листоnада,, а силос­ додат.кові заходи по за· ~<но : ',~~ревезею!І І збері- них 1 сІнажних споруд. безпеченню ІЗбиранНІЯ вро- ганю н, Необхщно, щоб складських nримІщень

органdз!Щlю

наоелЄJJНІЯ.

села.х: :мережу

С1nЬСЬКИХ ТРУДІВНИКІВ

встановленоІ ореН!дНОІ nлати. РаднІ Міністрів ООЮЗШІХ реоnу6л1К слlпьно з заІкrересованими мlІІістер­ С'ІІВами 1 вІдомствами заrmердять nо­ JЮЖеиня цро органdзацtю роботи 1 ма­ тер.іальоне утримЗJННя ди·тячих 1 n1дл1т­ ко.вих клубІІВ за .місцем цроЖИІJJаНня

руд, вживати захОДІВ для поліПШення

ІGІХ

КОІІ,

3

ням шкіn, профес.tйно-'І'еХІІічних учи­ лищ, сереДНіх -сшщІ.аJІЬних на'Вчальних

Іх ді:мЬНРСrt. П~ти роль у цьому і ;ІtОМОО:МОЛЬСЬК.ИХ

Ціна

районах краІни ку ~тури о·

.культуп>и, стадіони, ки. спортивн1 зали

ор­

гашзаціІ tІЮКЛиканJ. сnрИЯ'l'И ntдвищен­ юо Іх трудоваІ 1 J:1РОМадсьноІ а:ктив­ ності в ІРОЗВ'язанні .завдань соцtапь­ но-енонОМJ1ЧИІОГо ,рrовпrку краІЮІ Пе,рвИНЮІІМ партJйним о.рrаRІ.заціям нeQбxli,!Jro регулярно .рооrлядаrrи і за· т.верджувати nлани :po6otra папацtа, буДИІІКів .культури, ;КЛубіІв, nЗІРкlів. бібп.tотек. музеІв 1 сnортивних спо­

црофс.nІ\1ІкРВИХ .Мітетlв.

1

19-85 року •

СnортоомLтеrовt СРСР сnільно з ВЦРПС 1 P<lj/talrtи Мінlстрtв союзних республік заnраnоно.ваІЮ сmорювати rocnpoopa·XYif.'J'O!Вi фtзку льтурно-оздо­ ровч.і Qб'єд;нання, ІІЮМбlнатн 1 школи здоров·' я, пок.павши на них забезnе- . ЧеІО!ІЯ населення фізку льтурно-оздо­ ,роочими послугами. організацію робо­ ти абоJtеМЄНіІ'НИХ груn 1 консультацlй­ но-меrодкчних nуН1СІ'Ш. Передбачено Н'аІдавати клуби, nалаци та буднНЮІ

роботі серед трудящих, формуванні rроміЗАСЬІ<ОІ дУ'МJ<И, СІJрЯ:МОВаж>І n'Іо­

раДІІУ.сьннх

об'єд­

червня

О Б Л Ас т 1

спортивних IIOQМ.ItJieJ«:i'В.

сnорту оо вин­

дозві.Л.м

!РІ)ках

1985-1987

в :мІ.стах

ні аrати оrюрними центрами партій· них орга.ІІІІВацій у полІ.тико-виховній

як nияцтво. хулlіrЗІНСТВО,

до­

нань 1 клубlв за інтересами на ОСНJО,Вl іНJдивlдуалЬноrо членства із сІІJJІатою вне<'JКШ. Завершити в ос.вовному

ЦК

Qрrан:tювуючн

пра.ктику

ннм C'l1J!OPЄHRЯ любительських

ВЛКСМ, мІ.нk:Терствам 1 .вlдомС'І'Вам глибоко цроаналtзу:вати ДІ.япьнісrrь ку льтур~тюх ззкJJаДів, спортив· них сnоруд 1 ,розробиrи заюди. які забоопечували б ефеJmІВНе Іх ви.кори· стаНІНЯ. У оостакові лІІ!Щреслюється, що за.кпади. ку льту.ри

ІJJ

св~ду nайоооІ участl пlдприємС'11В, які н~ ·мають овоІх закладі'В ну ль тури 1 спорту. !В утримаані 1 мкористанН1 папацJів, будинкІів культури, клубів ,1 соор'U!ІВНИХ оnоруд. Визнано доціль­

нізаЦІ:І дозвІіЛля, ІРОЗВИтку творчих здібностей і фlзичноrо загартування

19

І( И І ВС Ь І( О І

У--Раді Міністрів СРСР

ПР АЦІ ПОМІЧНИК ЦЕНТРАЛЬНИИ

ДЕ П ~ТАТ І В

nровОАМІІМС.,

на

НІЧ•

районІ

в

атмСІ·

АОСІІІА-

ЖВННR ЇЇ СНJІіЦІУ І фІ3ИЧНИХ характеристик.

ГОІО

ратІ

За

встановленого

доnомо­

на

грунто:аабІрного

апа·

при.

стро10 на nоверхнІ nпанетн • умовах темnератури нав­ копиwнього сврвдовмща 452 градуси ЦельсІІІ І тиску 86

атмосфер

проведено бурін­

wapy грун­ B:IIRTTR nроб та

МR

nоверхневого

"ІУ ТХ

nnанети, анаnІ:а 3

ЧІННR

МеТОІО

впементного

nорід у

новому

·t;:>ciVJJ

ВИ3На•

сНJІадУ

районІ.

Сnеціальвість фрезерувальника в пошанІ ва будь­

Оперативні дані диспет~ерськоt

спуJКбм

райсІІІьгосnуnравпlння

npo

середж.одобовІ

надо1

мопока в госnодарствах 'РАЙОНУ 3а 17 ЧВРВИR 1985 року

(Лерwа ~~~~ МОJІОка на ІСОроВу

м'вІ .

друга

-

або МІеНше і-) 11.06.84 р.).

1\!адОЄНО (RЬІЮгРfІ.·

бІльще

(+І

по.рІ'ІіняRО з

вІдм1ино сnравляється Пред'ЯВЛеІІВJІ.

20,2

О

18,3 О 15,9 - 0,3

імені Юрова імені Щорса

15~3

О

14,4

+.0,9

13,7

+ 1,7

J

Здає продукцію

Більше змінних настала

для

тру­

дівників ра$(госnу «ЗО· ря• набирає розмаху заготівля кормів д.дя ~ромадськ,ої худо-

би. Ка·МІnанІя

ця

над-

звичайно :важлива, ад · же міцна ]{Ормова ба:3а

13,0 +о 8 - одна з основ ycnlш­ 13,0 +0.7 ної робnтн тваринни· 12,9 -2:1 ків nід Ч<н: стійлового 11,1 + 1,О утримання худоби. Станом на 18 черв­ сВеликодим ерський» ' 10,8 + 0,3 ня .ц. р . с вітильнянці заготовили 2,163 той­ с:Зоря:. 10,6 +0,7 ни с.lнажу і 182 тонни с:Жердівський» 9, 7 +О 2 сіна. робіт з «Заплавний» 9,6 +2;0 кожнимТеьmи днем зроста ­ с:Гого.~іnський» 9,6 О ють . У цьому є Gacлy­ імені Мічуріна 9,5 +0,5 ra семи ном,уні стІв, с:Літківський» 9,2 -0,2 які і безпосередн ьо зай· імені До кучаєва 9,0 +·2,0 на « зелени х жни ­ с:З а ворицький:. 8,8 + 1,1 ияті вах~. Вони демонстру ­ По райQну 11,39 .+0,56 ють зраз.ни самовІдда·

з nершого

норм

ної· !]раці. Приміром, механізатор член КПРС І. І. Ткаченно

НайвідповІдальні ш а пора

сПлос.ківський:. імені бО-річчя СРСР сАвангард»

с:Бобрицький» сРусаиівський» ППЗ с Рудня» с:Пухівський» «Кt>асилівський»

якому заводі. А особливо в Інструментальному цеху. Олександр Судареико, яяоrо ви бачите на фото О. Подзірея, трудиться на заводі алюмінієвих будівеJІьиих конструкцій. йому, як здібноІtІу фре­ зерувальнику, доручають одву з найскладиіших ро­ біт виготовлення штампів, пресформ, з ЯRОЮ віІf

позавчора

скосив

зеле­

ну масу на 12 :гекта­ рах nри нормі 8,5 гек­

тара.

Ударним

трудом

магається

на­

виnравдати

дрвір' я старших това· ришів, яні лрий,няли його яандидатом у чле­

ни КПРС, водій Ю. П. Шматак .

При

тонн зить по

:він

нормі

перево­ 23-:2 6 тонн

19

зеЛJеної маси.

Продуктивно працю­ ють й Інші комунІсти , зайняті на нормозаго· ТіВJІІ.

М.

секретар

ТОПІХА,

nарторгані­

зації радгоспу ря•.

.сЗо­


* 19

2 стор.

червня

сН О В Е

1985 року

. -- .

Ж И Т Т Я•

РІШЕННЯ КВІТНЕВОГО

Р .) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

( 1985

В JКИПЯ!

-

ХРОНІКА ІДЕОЛОГІЧНОІ РО60ТИ

ВИМОfА СЬОfОДНІWИЬОfО ІНІ

Підвищвтв ооІовитість иаочвоі аrітації комІтетІ

партії,

nІдбиа

nІдеумни

оrіІІІду-нон.

курсу наочної агІтацІі, nрисанченого 40-f,Іччю Перемогн раДІІНС~tкого народу у ВеnимІй В тчи:s­

няній

п,роходи:в

у

два

етаnи:

на

пІДприємствах; будовах. .в організацІЯх 1 за­ кл(!\;].ах. а оот.іІм nJ;д. час ·М·ІІС'ьКоІ виставки ~qра­ щих зраз;ків наQЧ:НіОІ агІтацІІ nІд девьзом

те.а.тру «Промеrей•. ЕШОІЮНати виставки ви­ кликали значний Штерес у Qроварч.ан. Проведення аrшщу-І«>нкурсу ооказаwю, що не в усІх п;арт:ійних органtзацІях поставилися

до ЦІєї с.пр.ави з повною вІДпавІ"ДальнІстю. На

1

окремих пІдпрИІЄм<:11ВаіХ

очна

агітація

до

офQрмлен;а на

в

організаціях ва­

401Р1ЧЧЯ

НІИЗькому

ПеремОІ'.И

рtвнl.

А

була

ко.лентиви

заводів порошковоr металутрг.ІІ \м;есн\ 60;рlччя Ра,цянської УІІфаї·ни, алюмі.Ює:вих будівельних ~<онструкцій, «Тqрnмаш•. ДОКу, фабрИІКИ верхнього дwrячого т,риІІютажу, тресту «Бро­ в~исІльбуд• п:рактично не взяли у оглядІ­

'Кадрами

же саме

СЬНОЮ ДНІСЦИПJlіНОЮ

стову.ва'ГИ

актуальним

вІД людей

і

Підбивши пЩ<:умки, qрганlзаційний комітет назвав кращИІМи роботи художии!dв авто­

транс.nор'І'Н'()ГО ЩдnрИЄ·МС:ТВа .N'!! З1014, СВІТЛО­

НЕЛІОго

(1985

р. )

~ПРС.

У доповІДІ.

ступив

застуrmнн

з

я.ною

нує

ч!111:а

снсrема

державними

кІвці успішно

А. ТЕСЛ1J,

nе,ред

рік

-

мk~tмоі

і

тоsармстац

рlч:кн.

Вlд того, я.кюю міцною буде кормооа

база

для

.тваршщицтва,

Одна з ІНІИХ

1986 році. Тож tНе д.нвно. що у цю гарячу пору бійці lдеОJІОГі'ЧІНого фронту читають лек-­ ЦІІ про завданкя .но.рмооа:готіве.льни1<1в по ре­

се,ред

З

лекціями на

цю

тему

учНJіосько:ї

молоді

виробНWІи~

ножатих

Із

номсомольцІ.в. Чима.ло є недоІІІLків І в

сЗнання• раtЦГ00ІІ1в •ГоrолІJВСьк.ий•-В. І. За­

і

І

виправлЯ'-ги

nрqдукцію

ІЮГоЛЬІНа

по­

СЯ

·

прt:мІюв.аюtя

ПроВОДЯТЬ­

членl'В

колек­

ІПІіДприємс.тва..

на Rвітне.оому

р.) rtлеяу­

(1985

rre

досИ'І'Ь

црос:то

ретельноотl,

хоча І її часом не висrmчає. Де­ далі більше зростає значення таких ділових якосrей, ян ном­ петенrтн.!Jсть, П'ОЧуття нооого, tнJ.­

ведеться

цlarrnвa, сміливість і готовНІІСТ'Ь брати в.!дповЩаJІЬІНІсть на оебе. ІВМ-tШІ.Я lЮС'ГаВИТИ За.Б!данtНЯ і довести до нІНц,я його розв'я­ зання; зда'ГН'Ість не зипус·кати з уваги nолІтичний смнсл rос­

п<Щарювання. Ще сказаs би: бажання вч.иrгИІС.Я nрацювати ... •

-

наІІІравлен.ня

.ювИНІНІ.

стати

'UрО('рамою

Дjі!Й У ]рОООТl З ІІЩІІJ)аМИ . Сам>: таІКоrо ІІІІLдХІ>дУ 1 !ВН•магає сьогод­ нішній день. ,у ;poбwl зборІіВ взяв участь

на лІкуІВання від алкоrол.hзму ЧИ ВЖИ'm'Я і!Н'ШИХ ВИХQІВRИХ за­ ХОДіВ до ІПорушникІв норм на­

нюУ моралі.

ІНІСТРУ~ ком1тету партійJр'О

контролю ЦН НомпартіІ УнрзІ­ ни В. Є. Івшrое.

Це Не ПООД,ИНО.Кі «·ВуЗЬІК.і МІС· ця•. 3H:atЧm' 'КіЛЬКІСТЬ недолІ­ Кі:В На3ИіВ<lЛИ у СВОЇХ ІВWступа,х КОМуJіІ:СТИ. Вони Ж ВНІОСИЛИ І nроlЮЗ.иці•ї, сцрЯІМовані на лІк-

cnpa-

уточнити

з.а Я'КИМИ

мl ЦН КПРС Генеральний сех­ рещр ЦК КПРС М. С. Горба­ чов. Fiaro <:.JІова: « .. 'Гепеф уже

ШІ«>да. але на сього.д,нl ж01ден

числа

ува­

На з601рах ІJ:Р0138учало чи:ма­ .'lо інших цропознцій. Бонн сто­ суtВалися різних ас.пектІВ кад­ РОfВОЇ ІqОЛІt:їі!КИ. Але думка ви­ стут.ючих бу ла ОДН;остайнюю. Сьогодні .кожен зааюдчан.и.н по­ вине!і 1'1руди:rися .І ставитися д~­ своїх обов' язЮ.в так, як сказав

із .па,рТіЙІНИХ, КО!МСО<М<ОЛЬС.Ь'КИХ і профсnіЛІКОВRХ ватажків не ЗіВЄр:н:уtВСЯ ДО і!:\ІОМ!СІЇ ПО бqроть· бІ з nияЦ'!'ВОМ І а.mюголізмом з

за­

прн.дІ.ля'l'и

1Іір0111'031ЩІю:

тиву

на склад,.

про

варто

П;РИ:НІЦИПН,

форМалЬІНЮ. Це .цеоооре rю­ ле турбw цехових па:рті:йних 1 комсоммьськи.х організац1й.

НЛОІПО'11аНІНЯІМ

мо­

повиа":"rі"l стати я;дром, на­

вніс

оf\ ­

упущенн.я .

щю.ІJІаІГанда

ко­

Вони

ролері:в. А ста·рший: майс.ТЕW ме­ ханічної ~льницl ремОtmІо-ме­ ханічного цеху В. І . Пукась

по­

то .в.і'д­

:!Jipav:;:J::: Т""

ТlраЦі.

вН'корн­

шкіл

гу ТаJКОіМу ІІІИТІаННЮ, ЯК пі.ДвИ­ ЩеНВ!Я rщюр'ЮІ акт.иІВНОСТі КОНТ·

вої дисциnліни? ВиlLСЩКи пшщт­

1.

членами :кормоза<ГОТ1JВельннх загонів виступи­ ли оонтори первИНІНИіХ QрМІНізацШ товЗІрнетва

стро!:>И

.разіІ!,

1

ІКраще

мОЖJІНвості

лочJювої,

·ва серед црацІвникtв епостері­ гаються ще нeplд.Jro, а антиал­

сnрави усв4домили лише в цеху N2 В Інwих же nІДрозділах не сnромоглися навіть призначиm

пе{>Єд

nор у шИР

лкше сім

варто

На дУМ~ майстра вLдділу техніІчноrо нонщролю Л. І . То­

А як можуть порошн:Шщl ми­ рнтис.я Із порушеннЯМІН трудо­

Іq>Ш.ЛеНІІ класи пІдшефноУ шко­ ли. На СЬОІГОДНІ "ВаЖЛИВіСТЬ цlєі

алІruщіІ Продавольчоr програми. ті змІнИ. що сталися в сtльсЬІІЮМу гослода.рствl країни І. зсщрема, в радгоспах 1 на пrrахофабри:ках ра­ йону після травневого ( 1982 р . ) Пленуму КПРС .

ють

що

йозншю ставленн.я до підготаІВ­ ки МОЛОДОЇ З М1НJИ. СвіДЧИТЬ ПрО це хоча б tтакий факт. За нюж­ ни:м із ОСІІОВНИХ цехів ДЛЯ ве­ детrя црофо,рієнrгаційноІ робmи

зале­

жи.'ГЬ не лише викОН'а.ЕLКЯ манш 1 зобоо'яза.нь п'ятирічки иинlшніьої, але й усmШНІИ.Й старт у

ЦК

Го­

відсутиl~ть сер­

-

.н!&воєчасно?

Н.о;;еКТИІБИ lljeXiБ .N'2 1, .NQ З, .N2 16 П<ОСТ!йІ.J'О: ВР.:ЕОНуЮТЬ ~­ КадН:і заІЩанJНІЯ , ритмічно зда­

we

зв.вЕWша.льний рІК ХІ-І п'я.ти­

·громадського

кла.а.

з

ків пІдвищилися. Люди стали більше пrрояІВляти творчості 1 іНlЦіtаТНВИ ІВ роботі. Це може не радувати. Але ж є ще у ІКОле.нтивl і ;ре­ зерви, невиjрlшен1 проблеми.

орга­

,ро.ку

СеІfі.Ре­

В1<ОJІО якого с.л.Ід вecnr всю виховну роботу. .

N2 2 освоєнІнп нових видІв дета­ лей іде ч~реп:аtШачими -;:ем r:а­ ми. ПоруШНИіКЗМ ІВИІКОНаіВСЬКаІ ди:сци:п;лjни є ІЗ кого браш nри­

зма­

те,

жуть

те,

тюступа­

ІГемі ''\О Ле•НІТИІБИ цє:-:.J з. РемоИіГ­ но-м~хан'і.чний цех , зиrрема, не­ рідко ·своєча'Сно .не поставляє змінне обладнання . а в цеху

кlв до виконання своїх обов'яз­

нІ:sацІй

1985

•ЗнаннІІ•.

nераннних

ІІІІРО

завод

Н чжтУtіч,~-~('

остаю-сt\м часом tпрофесійна підготовка, ставлення црацівни­

Частими rос:тJІми nрацІанимІв cln~tc~tмorocnoдapc~tкнx nІдnрисмста району, зайннтнх на :sаго­ чnени

1

tюрив .дрповідач

Лекції длJІ кормозаrотіве.пьвиків с

•соцLалісmчно.му

на

ІЮЯСНИ'ТИ

м.атЩ>Іали

діл ;маr-=р.імьно-технічноrо (;7аR'1Н НЯ аж 40 разів.

в.ецуть

ганІНі серед. заводІ.в галузі.

член оргкомІтету .ог.пяду-конкурсу.

морміа,

у

ють

нього

ви­

справляються

окрем;і

стЗІВо:к

це дає Порош­

планами .

можна

що

недолі'Кtв.

мунІСТИЧНІОІ

Шtкода вщ цього 3Начна, адже nорушуються .в.иробннчІ графІ­ •ш .робоо·и це.хm . Ось ПІРИКлад. Я кщо відділ зовнІшньої кooпe­ J-.'<llJiiЇ за Ч·trГИJ>И мІсяці ниніш­

п.Lдгатовки

N11 4

працlанИІJ(\В

матеріально-f!'ехнlчного

постачання

днрентl,ра

·кадрІв усіх ланон. І пазиrивНїі ,резуль тати.

тівnі

в.іддlлу

Плені.У і>~ У ЦК

технічного заводУ, .виробничого д~ревооб,ро6ного об'єднання, радгоспу «КрасилІвський•. мІських середніх N11 1 1 .N'11 З 1 восьмирічноУ шкіл.

Іхньоr

заводУ по кадрах Г. І. Єршов, було зроблено гли6окнй анаJІі:з стану справ. Ві.дрн.а.чалося, зо­ крЕ".ма. що Нїа П'Ідприємсmі іс­

конкурс.! :кtямюї участі.

цих

т~ камlrету ЛКСМУ пІДnри­ єІМІСтва К Ф. Римарчук rово­ рИІВ, <.ІІрНМ~РQМ. ЩО у pOOCYri З

завжди. Та це й зрооум1Jю, ад­

є

ква.ліфіІ<.ацІІї, иаст,рою на діла залежить :реалlзащя усІх пла­ НІ'В І зобов 'язань. На заводІ порошковОІУ меrе­ лургІІ Імені 60-рlччя Радянсь­ коr України .кадрове пНіГання також є пол.ем діяльності як для адмЬнІстрації, так 1 п~р· тІйної, црофспІлковоі орга.НІіза­ цІй. Це й зумОіВило розгляд на чергових ІІНІІрТ.Lйнкх зборах nl•д.­ цриємства питатrя про poбorry з ;кадрами у світлі рішень квіт­

<<Подвигу ІНЗ!РQДУ ЖR"rn у в.~ках• . Во.на бу­ ла розгщщуІl'а з З по 19 '11РВіВНЯ іВ фойє к!Аrо­

:sLдацlю

ням буm nрисвячена значна Частина допОІВіДі . Чим, п:рим1ром, ЯК lre НJ:ІЗЬКОЮ 'ВИ:КОНШ!­

дового колективу.

війні.

OrЛ.ІЩ'Кон.курс

ВІ змІ.цнеювя трудової дисЦИІП­ .hіни. Не виnад;tюво цим питан­

Питання· добору, разстановни і ВИХОВЗНJі!Я кадрів •ДЛЯ буДЬ· ЯRОІГО, навіть найменшого тру­

ОрганІ:sацІйниіі комІтет, стаорений nри мІс~tмо­

му

r.

БУJІЬВІНСЬКНВ,

громадський корес:ПОІІдеВ'І~

єць, С. А. Ка.ра.нда, !!Мені 60-,річчя СРСР я.

А.

СЩАЗЮК, г.

л.

Юм.рИЧеІО(О .

Важливе nитанн.я, яКІе уt~аги

бійців

меН'ГИ партіІ

1

НІКАРАГУАНСЬКА ~ОЛОДЬ: ЧАС ВИПРОБУВАНЬ

'ПеРЕбуває в центрі

~ОГL'ЧНОГО

фронту.

-

дрку­

УРядУ про ІЮСЯ.JJЄНRЯ боротьби

з ПНЯЦ'І1ВОМ, ат<оrол!змом 1 самоrонОВЗ;рІнЮІМ. ВвJjІш!ити цю цроб.оому значить змІЦнИти труд~у 1 тех.иолагІ!чну ДИJС.ЦИплІну, пІдвищи­ Ось чому Ле.RТQРИ ти ІІ.JХ\ltУRТИВНІ.сТЬ праці.

П€\РВИЮІНХ qрган.І.зацій

.

Праця

В.. М. ДресвянсЬІКа, М. І . Топі­

-

ха, сГоrолl!ІСьЮІІЙ• ·- М . П. Мельнин у сво­ Іх в.ис:rуп,ах перед орац118никами зробили на­ гмос на рол! 1<0ІІІЄ.ЮТНІВ!Js ,у викорtненm со­ ціального зла,

перевюсаванні

д.ян.

З кожним днем

окремих

подарюванНJІ в

kормоЗаготJІВельна кампа­

8

md

таКІ теми.

ДИСЦИПЛІНА

-

країні

со­

що їх фінансує і озброює ЦРУ США. Ваш1вrтон ве­ де пІДготовку прямої збройвої агресії проти ре-

хвИJІюють сельчан.

В. ШЕВЧУК.

дУВа.н:R'Я

ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ

У кonrocnl І-мІ КІрова донец .. нот обпастІ ос.. ~· nроТІІгом РІІАУ potci• не lV-

волюційноУ

республіки,

ставити е'КономІ'ІНВМ санк­

самовІддану мосlвської диктатури. А.пе ціям США батькіВ­ мирвому будівництву всІ· працю ва благо ма сн.памв вамагаються щини. І серед тих, хто в перешкодити ковтррево­ перших рядах вlдгуквувсs молоді ВІ· люцtйнt банди сомосlвцlВ, на зак.пнк, -

грома­

нія .набкрає jpOWI[a.Xy. Це враховують бійці ідеологІчного фронту. якt намагаються часті­ ше висrуол.ати nеред слуJОа.ча.ми, читати .леащ1І на

го­

віддаленІ райовв краJп,

сьоrоднlш­ нікарагуан­

прагне придушити П еко­ щоб повести боротьбу а номічною блокадою. не.сьменнІстю І uороба· У цих умовах нІкарагу­ мв. НивІ мо.по~ 8КТВ8ІІО ва н~­ У надзвичайно тажких анський уряд зак.пвкав ва­ працюв умовах нікарагуанський род зміцнювати обороно­ mнх будовах, вона 3888.-а каUt.пьш небеа­ народ допав насл~ гос­ здатнІсть краінн, проТІШО­ там, де

радгоспІв сРуСЗІКІоський• В. М. Дмитричен­ ко, Г. Л. Нестере&ко, І. Т. ЮрчеИ!Ко, сПлос­

:кJ.вснmй•

1 боротьба -

ловний зміст ньоrо життя ської молоді.

товарисша « Знання•

-

,рЗІДН

бригад.

інженером

В.

карагуавцІ.

Ще з перших днів ре­ волюцІі багато молодих добровольцІВ вирушали у

печно бІ.пьш На ювнй ВНН3У

І де П працв ваІ· петрІбва кра!вІ. знІІІках: JdвoPf'l -

захвеmпс pe80moцt1; мІтннr нІкараrу· анськнх студеНТlв, прнсаа­ ченнй закІвчеВНІО трудо­

вого семестру.

(Ф<УDОхронlіка ТАРС­ РАТАУ).

Кула!<овим.

Очолили Ух шановані НІЗ тооариського суду, д,е не­ вживанням cnи;pm.oro п:ро- селі люди.. Іх слово за•в- •м•·---· С""мтvи, близькі до крнмій , .utnnm ·головою заслуЖдJІ ваГОІМе

•.,....

авторитет- жений

по жодного ceJ)A03нoro про-

нальних злочннlв. А реа- не. чого б воню не стосу-

цювати,

цlю,

1\rеХанІза.то,р

М.

ступиу. І амноренити нега- гували як? ТІльки що- валося: роботи, п• ""'ИТ'ГЯ ЛаІГарцев, у ДобропІ-ллі тианІ прсмаи, що :sааажачw ют .. нормаІІ~tио жити 1 пра· небудь дЗІВІ!ЮК у мілі- nlдсу.мкm змагання чи рішуче вииорlюоють саякнй

:~умі•

одностаАма

ноnентма,

nІднІІасІІ

ка борот~обу :11 ІІедарJІми

аиnмаамамм.

та

мовляв,

дрnоможіть

рооподlлу додаткавого за-

навести П""'а.nо.к. Але ви- роб''"'"У · ~..... .,...

явилось,

можuа

~·"'

об:~оди-

За

nропозицією

ради

----------------------------------

ІКЩО В3ІТІСІ СНІІЬНО Село

Особливо бе увагу

звертає

на

се­

висоКСІ. куль'!'ура

стосунRtв між тодьми. - Так було, звичайно, ие

- гово.рИ!І'Ь · nравління Герой

з~дн.

голова

Gоціа.лlс".'ичноУ

ПрацІ

М.

ли

щодо

порушникІв

водитись

~!дно

мудроІ ;вухо

-

rra

цри.казкн: туди,

де

оо­

до

•За· сухо•,

.пlдняrги ІІJРОТИ них весь

HQIJie'f\ll'ИВ.

Школою виховаНІНя, на­ ве~я

п.орядку

на

кож­

лому робочому місцІ став 6ригадНІИй nІ.дря.д. робота на Єдин'Ий наряд, Вели­

Борисенко . Т.раnлми­ ки.м авто.ритетом у І«>ЛЄІК­ ся й оооушеfІfІя трудаваУ ТІІІВах І«>ри.стуються орга­ ~~сцkпліни. 1 виклинанt В'И громадськоrо самооря-

до

робот.и.,

nрислухались

до

nляшки

я.к'l не НІЄодно­

ра.оо-виос попереджень, ло

нацраsлен.о

на

бу­

приму­

сове лікування.

У колrоапl не лі6ераль­ ничають

1

ко.лехтр..вн,.о

І

QІОРМ'И вихован;н.я - впра,їІ rлааюстІ . У колгосnі лено с.тенд • ВОіШ ган:ьб­ ллrь ро61'1'ЮfЧ'У чєсть•. І

црикластися

ПіД час

1 · н.н сть

Ці

.LJ;ЮЄ .місцеве радіомовлен­ ня. в цewr:pl оола встанов­

тись і овоІмн си.mами. ~)е­ бригади деяких лю6ител!.в

Добр0ІП1.пля

цеІ-ІJТРальна садяба пере­ дового в області rосГ'.одар­ сmа . В усьому 1'Y'f в1Дчу­ ваєrrься міцний порЯДQК.

могоноварlння.

з тими,

хто не

вІд того. щоб саж>робннм зілл ям заробити на здо­ роов'У Інших. Значною мІ­ рою завдяки зусиллям на­

рощноіf цружи'ни на чолі з

які 6 заходи не ІВжива­ лись, янІ б питюшя не об­ говорювались, це обо­

ГРУЗІЯ:

У тунгової оіtІї, необхІд­ ного комnоненту дпІІ аиро~

ків,

ПіДХОдУ

ДО

ІВИХО!Ва!ШІЯ,

без шщюкоі гласності 1 залученtm громадськості ycrnlxи були б менш зна'>­ ними.

М. ТУРКІН, кор. РАТАУ.

с. д'обропlш.я, Дон е нька область.

ництаа

wвндносохнучих

:S'ІІВИВСІІ

-

Це

чок

oniJІ,

граната.

nа­

«МОИКуреНТІО,

:s

добута

кІсто­

ТехноnогІю

'/і

одержаннІ! ро3робиnи вче­ ні. Гранатова оnІя а чотири

3

nоnовмною

ВіД

ра:sи

ТУНГОВОЇ,

3-3а

кордону.

А

nоступаст~tся

Праr-нучн

дeweawa

JІКУ

вnастиаостямн

не

БЕЗ ВІДХОДІВ

ТЕХНОЛОГІЯ

в' яЗІково стає .вІдо:vпш усім. У господарстві впевнен1: без комллехонО'­

до

8803JIT1t

:ІІа

вона

своїми

30ІІСІМ

nеред

нею.

створення

бе:sаІдходного а

тІ,

консер•нІй

«tецІаnІсти

с:nособи

виробництва

nромнсnо•ос­

ро:sробМІІИ

добуваннІІ

иорис­

НМJС речовим 3 нІсточок а~ рммосІа, персинІа, иасІмн" томатІа. Одержувана :11 мих onl11 - цІнна доба•иа дп11 виготоаnеннІІ nакІа, фарб, nІкІ•. Макуха, багата ма бІІІ·

ки, с хорошим дп11 поnІв , норм рин.

добривом дпІІ тва­

(ТАРС\.


сН О В Е

Ж И ТТ Я»

жиьому батькІ.вську тур­ биrу з боку адмlніс.трацІІ, nа,ртІЙ1ЮІ та npoфc.n!.n:КQ· органІІЗа.Цlй радrослу. говорить хлібороб

...."....,_. t'-t~·

oor

..

А. С . Ярмопею«>. ється ,

шим D'ІІМ ,

вони

Зда­

-

живуть

н.а­

сьогод;нl:шнJ..м .мріють про

жит­ що

rre,

й ми, діляться думками з

,,

цами. І це ~ає нам ·ВСІІМ ще б1льшоrо бажаніІя npa· цювати якиаJЬсраще.

-

-

пJЮІ{овжує

мову механІ.затqр

СінокІс

у

народІ

«дРУГИМИ

ми•. І иедарьмно. Адже Jr11РЗ.ТИ в цей вІдrювІ.дапь· ний nерІод т.а:кі ж безrю­

Цю Істину Д(Щре розу­ мІють кормОВЩ>ООНИЧНіИКИ радгосnу с Великодимер­

...

СЬІЮІЙ•

Тому

й

н.амага-

ються .котку ооrожу годи­ ну

вниористати

з

маю:и­

мальною ~ачею для nо­

Чим же 111Ід,:к.рІплеНd. вони?

трав

КООТ1

сСІІМовlддано трудяться на ІюооmщІ механізатори

Секрет цростнй: · для 'ВИТОО'ОВЛеІШЯ TaJro\Y КІ.JІЬ· ЛИ

!КОірМІ!В

тут

ВИріІШИ­

максимально,

жуть,

як

до сте6лини,

ристати

всю

ка­

в.и.ко­

зелень ,

на­

віть 31брану ооза угІІцд:я· ІМИ:. З цією метою nа]!l'Ій­ на органІзаціЯ, ~1ні· ст,рацІя госnодарства СПІЛЬН'О !.з 'ВИКОНКОМОМ

ПІd.внешr.я зимових фураж­ сlльськоІ Ради народних них заnас.і'В . Вони да.r.и Деnутатів pOЗpOOИJlll КОК· CJIIOIIO НИНlшньоrо раку за­ ІфетнІ заходи. якими до­ ГО'rоВRТН на стІrйловнй пе­ 'Ведено Gавд.ання по за:rо· .р1од для худоби 2670 т1вJІ1 !Корм1в ус.lм служ­ тонн сІн.а, 2800 тонн сі­ бам села, ІЮЖНЮІМУ депу­ кажу. 150 ТОІfН вtта.мШ1ю­ rгатав'І.. го трав'mrого борошн-а . ШвидІКИми темпами ве­ Цифри.

як видно,

велю<! .

не

дають

ш.ь-ти

можливості су­

:rра.вн,

сіно.

Тому

ВеЛЬНИІНИ

сКИ;Ртува.ти

нормоза.готl·

ВЗЯЛИ

курс

Но8

с.ін.аЖ. Прив'ялену масу механІ.затори згрІбають. стяrують на

І

на.ва.н'Тажують

ав~нни

тqрнl

nричепи.

црацею

в.

та

r.

трак­

Ударною

вІДзн.а.чаються

Пархомеюrо. м .

г.

Ю.

норми виробітку ІЮИИ ви-

І«>НУІ<УІ1> ка проценrrlв . ХJЮІПцl

з

150-180

Працюють

раннього

Ран'КУ

3 ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕІ

нази­

ЖННІВа·

воротю.; як і на нез.Ібра­ ннх вчасно хлІбних nолях. А в майбутньому це еедобІ.р значно! кІлькос:rІ 11ВаринницькоІ nродукціІ.

необ·

-

роо­

І.

Кушка. 20 коnІйок обід. а який смачний. ба· гатийJ вають

розnорядженні

;{("Гься

КОСО'ВИЦ,Я

сІян.их

З

на

оо лях

ІВЄЛИКИМ

В.

радгоспу.

ентузІазМОМ,

І . ПолоВІІІО,

В. М . Яч-

по

nІ.вто,ри-двІ

норми щодня. РІв,ними ІЮ­ косами

ІІІОЛЯ

щенІ

1800

·

лягають

nахучІ

На

вздовж

трави,

ПЛОЩ!

rе:ктаріІв.

виро­

ІПОШlД

РитмІчно

гудуть двигуни тракторІ.в,

зайчиками ІВНІС11Рибує цра.­ н1wнє оонце на корпуса.х ROC81JIOК. Настрій у хлtбо­ робІ.іs бадьорий, nІднесе ­ ний .

На траю:nортузаRНі с1· JraЖНOl

маси

сумлLІшіо

'11>Удяться вод1І І. С. Заr бережн}ф, В. 1.. ТеПJlЮІК

та l:ншІ. Вони швидко до­ стаз.ляють П до ями, ~ виванrrажуюr.. 1 ·&аЖК'fУІИ тра.кторЗ1о'Іи м~у утрамбо­

вують.

Для

забезrrечення

високоІ ЛІКОСТІ Сlнажу сю­

ди

додаютЬ

в1Дповl!дн1

mмnонеи:ти .

Г. ПОЛЯКОВА. На фото: ліВор~ вrорt­ механlзаторн В. Пархо­

r.

менко, В. М. Скиба, М. Г. Васюк, А. С. Ярмоленко; ліВоруч внизу сІнозбн­ рІUІНJІ у радгоспі •Вепи­ кодимерський•; справа внизу водії В. І. Теп­ ток та І . С. Забережннй . Фото М . Семинога.

ДІЙСНО. Мабуть, НІЄМа зараз важлИВШЮІ турботи в гооцодарстsі, н1ж заго­ тІвля кормІв. Адже це 1 молоко, І м'ясо ...

НІЩ, В. І. Юхта. Вони ви­ конують

стор.

3

1 до п.І.зньоrо вечора.

x!Uuf,a техн:іка. Часті дощі

Васюк. А. С. Ярмолею«>, І. Ю. Кушка. Щоденні

Поо6Lдайте разом з

нами,

*

J9 червня 1985 року

Тому

безоосередньо

в

ІЮЛІ МИ зустрІли ГОЛОВІЮ· го

аІ1JЮНОма гослода.рст.ва.

ЗІВІдти

починає ввНІІ. свІіt

т,рудоаиІЙ

день

і

дирек­

тор.

В усіХ Ух

-

жаНІНІЯ

сnільне ба­

црИІ11а<:ТИ

як­

найбільше ~мів. У

rосподарС'І1Вl

но кам.плЄІКс:ний но-траис·портний

створе­

збираль· заJГJ:н.

Ми nостійно в1дчу- колеК'l'ИВ якого очолює ваЄJмо про себе no-crrpaв-M __._о_.__ r;:.рик_ ·_:У_"_'·__ У_й_о_rо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-========-ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я========

- Спробуймо зусиЛЛЮ! вол~ nерейти з глибокого дкха.нн.я

на

Багато

цей

nоверхневе

рокІІв

заклик

...

nІДряд

звучав

nІд

час заняrгь, які проводи­ ла з nа.цієнтами харкІв·

ський ліікар Т. І. Глушеи· кова . Мета заМіЯТЬ на­ вчити

ХІВорих

новому .

дихати

nо­

Метод такого на­

вчаJШя рооро6ив

учений

з НоrхибІрська, .к-анди:да.т

8 ПЕРЕДОВІ МЕТОДИ ГОСПОДАРЮВАННЯ -

В ДІЮ!

НИН1Ішк1Л рік для кож­ роботи no створекию скла­ ного колективу особливий ду · компознцІІ з вІдхощtв - все ширше рооrорта­ по.JПстиропу блочного та єтьсл соцІалl!стиічне зма· уда.ростІйного, яка б вІ.д· гання за гІ.дну зустріч nовІдала неоохwим фl:зи · XXVII з'Ізду КПРС, йде ко-механlчннм nоказни­ НІЗІІІРУЖеRа робс:п'а ПО ВИ· кам. Булз роGроблен:а сnе­ конанню

соцІалістичних

зобо:в 'язань завершально­ го ·ропу. В них ~им з головних но:

nунктІв

еокономно.

дарсЬЮІ

заnиса­ nо-rосnо­

ставитися

терlалі;с,

до

сировИJМІ,

ма­

nали­

ва.

м~ичиих нау:к К. П. Ву· тейко . Понад 90 процен­ тів xвopmr на бронхlальНІУ астму, які nройшли у ньо­

го в

жена ра:.(J1ІІЮПОзицlя групи а.вт.с.рlв г'.Jщ к~рЬі.ниц'П!GМ наr-rальнн...'tа цеху труб

В.

В.

Оннчн.а, яка дозво­

лила дода'11Каво

виготови­

ти 47 тисяч елещrроrrехніч­ иих тюб. Економічний

цІальна техrюлогlя, еконо­ ефеіtТ склав 24 тисячІ мічний · ефект Від ІІ впро­ карбоваіщІІв. вадження за р!.н склав 60 У сnІвдружності з Ки­ тисяч карбоваицlв. иаукоео-доспl!д· ОДН!Оч~но nІдбирала<:я ІБСW<и:м ноvенклатура вкробІІВ І ним lн.сrитутом будІ.вель­ НІИХ мате.рІаліІв 1 виробів в~авувапася техно­ ряд наnрав­ логІя nереробки вІдходІв розроб.пено

no

лень

ВН!Користанню

mердих в1дход1в, як до­ даткtв у будІвництвІ. Най­

в ід ходи, що дають прибутки

більш вкгІдннм є Іх засто­ сування на заводо6уд&іо· му к<:ІМбінатl, що знахо­ диться поруч. Це ви.к.лю­ чає

витрати

на

трансnор­

тування.

Проведена pJio~r.:: доnо­ Наш з·ЗJ!Юід сьоrодні го­ тує бtльше 350 наймену­ ван-ь :внробlв з пластмас, винор.остооуючи для

цього

десят-.m тисяч тонн р1зноІ поЛІ'МерноІ сировини. У виробництві цих то.варІ·В утворюються вІдходи, Я'КІ у роки десятоІ n'ятирічки

п о ліетилеокlУ

низького

та

ма.rає

:н;а._"'

с.ьо!'одRі

nере­

робляти на влаоному ви­ робниц-mІ 62 проценти тім на Щдnриємс:тв1 nоча­ Щцходm, а у 1986-1987 вик::.окоrо тиску. ударо­ стЮкого пол.lістиро~. По­ ли

вживати

І

те,

що

за­

роках

застосовуватимемо

лишається при виробни­ всІ. ц'І'ВJ. труб ПВХ. Це ДО3ВО· У цій важливій лило

додатнОІВО

оде,ржува.­

Не

ЗУПИН!ЯЄМОСЯ

на

роботІ ДОСЯІ'·

ти Чимало .продУ!КЦІІ, а нуrому . У дванадцmій п'я­ ВИКQІ»Юl'авувалися у не­ зниження ІІ соб.1ІвартосТІ1 'Лфічц1 заплановано СТІВО· :жачн-Ій кількості. дало значнІ nрооутпи. рити на заводі установку При nошунах ноsих ре· Сього.цІІ'l успJшоо засто­ для утилІ.зацЕ мердих зервІв для оодальшоrо совуються 1 nлІвочнt в1.д· .щдхощІв. Т{Jд! не т,реба зростанея процуктивнюстІ ХОДИ, а ТаJООЖ Т!, ЩО СТВО· буде ·в:~rеозmи Іх на сміт­ працІ. 1 зниження собuщр­ рюЮ'І'ЬІСЯ цри внро6:НИЦТВ1 Розро­ тостІ nроду'КцlІ ссrецІалІ­ клейонки. Р~облена та ник І сnалювати. сти зазоду прийшли до виготовлена крутильна ма· бимо І впроомимо також впавлювання 1 ВЖ:НО!ВКУ, що треба яки ай· шин.а, яка стала виnуска­ устаноащу більше використовувати у тн 1з стрlчковнх вІд;~еод!Jв повернення пластифlкато­ рtв. Все це дозволить ко­ виробництв1. nоворотн1 та шnагат. бronosopoтпl вІдходи. ВирlшИJІи, у nершу чер­ гу, зіісТосавувати т1 від· .JrоДИ,

що

залишаються

Почшrаючи року,

ми

не

з

мину л ого

вивозимо

на

звалище nлІ!вочні відходи . Мину л ого року з них бу JID

nри вИjробНИЦ'ТВІ. деталей вироблено 586 тонн nро­ з пластмас литвом ІІІІд дУrкцlІ на 497 тисяч кар­ тиоком. бованцІв. У лабораторІях всл~ся Т~ ж була вnровгд-

Лен"ТНІВ1.У

заводу

пластмас

працювати за безвІдходJНою технологією 1 стати еІКоло­ гlчно чнстим ВJЧ>обни­ цт:вом .

О. МЕТЬОЛКІН, І'ОJІОВВВЙ t'ЄХВОJІОГ за­ ВОду ПJІ8СТ1118С,

Ставши

rrодУ.

Т. І.

ре.номенд.У'Ва-

..

Оста.tl'Кє у-І'ОЧ'НЄЮІіЯ rю11ї>Єбує ІJЮЗшиф,ро.вки . QIJ!I)aвal в тому, що Т. І. Глуш~пкова згортає прак­ тичну

оробо.ту.

Роки

бе­

ки не менш як 60 секунд. руть своє: Таїсія Іванівна ХворІ НІЗближаютьс.я до уже в пенк:.ійному віцІ . цlєІ норми тренуваин.пми, Але вона, як І ранІше, го­

роблячи по кІлька макси­ м·альн.их затримок nід час нооюrоrо заняття І nосту­

nово нарощуЮІЩ' Іх трива-

· ·

лl.Сть.

ПрииЦJШова

суть

иововведе:ния

в

важливо не

тІльЮІ наси­

ТИ'І!И

новоrо

ме­

тому,

що

орган-Ізм · киснем,

а

това

читати

курси

лекцІй

в іІЮІ'ИІ'І'уТаХ (удосконаленяя л1карІ.Б, гlгІєН'И СJІРЩІ. й профза.х.ворюваІО>), в лlкувальних за· .кладах. Оnке, nотр!ООі коннреml оргаН1зацІйнІ заходи, щоб забеnоечитн nідrот<JВІ(у молодих сnецl­ а.ліст.Ів цього профІлю,

ЯК ВЧАТЬ ДИХАТИ

Глушеикова

узялась

керувати

за·

няттями з груnами людей, хворІють на оорушен~

ня в .poбort системи ди· хання. ПояснИJІа Ім: ви не можете уnравляти сво·

!м nульсом І ТИІСКом. але дихаиня вам nІДВЛаДНtе.

Шс.ля

ВірнІше, лн

nереионливою

орихи.т.ницею

mct

цоказни.ком

клІіІlці спецІальний nри нормальному диха.F....нІ

ку,рс GаИЯ.ТЬ бео застосу­ ваня.я меднкаме~~nв, nо­ збупися овоєІ недуги.

теж

Надійним

rювнац1нностІ всІєІ систе-­ ми ди:хаJН.ІІJІ є вміння мак­ симально затримуІВа:m йо· го пІСJtЯ звичайного ввди­ ху. У здоровоУ люДИRИ 'І)рИІВаJLІсть такоУ затри.м­

кhnЬJro.X

ТJDRН18

посвлеНих 'І'рЄ~Ь у na~ ц,Ієнm

звичайно

nочина­

єrrься сломка.•. Іаодl на· й збе.реrти в ньому необ­ ЯКІ ЗМООКуть Цl)ОДО!!Ж37'А вуглекислого важливу сnраву НІЄ O::lJIЬiF.H віть здається, що хеороба хІ.дJtу 1JPGY який ми ран.іШе в ХаркОіВ.І., а й в 1.нши.х загострюється. Це вона, газу, немовби

гадує

чаашми,

сивними рОІку

прощаючись,

про

себе

на·

.КОРОІГКQ'·

але дуже

·nроявами.

каnружених

Ін'І'ЄJV

Шв­

заняrrь

здебільшооо роблять чудо: ЛІО\ltИНа одужує, забуває про nристуnи, може заА­ матися оСІІ~. nп.одо­ творно

цра.цюватИ'.

вважали лише ШІК'lдЛИВИМ, nобічним

проду.К1\.)М,

видаляється

-

при

рооnов!;Дає

це1гrрах ресщубл'lки.

що

видиху,

Т . І. Гпу­

Цраз.лmня

-

сьноrо наукового ноrо .;оЕ&РИ·:т.за,

Харкlв­ ме.дич·

-

rxm<J· rолооа, члсн.­ І.LJеИКQва. Дослlджеи.кя рить йоrо ф!зІол<Ж1в, зокрема в Но­ •коре ,~:;ющ~Є:Ю.' .АМН О. О. f!·"N.i:::>-'lo разом восибірську в Інституті К01рж . -· щrrологП та генетиюt, по· казали,

що

«У'lJ>ИМує•

ву·глекислота кисень

в

орга­

з

органами

JЮВ'я

ОХОроші

qрганt:Іуватн

навчаmя

дІкарm.

здо·

таке Нагро­

маджений досвl,Д nовинен ІваRІ:SНи н1змі, вона !Регулює ак· бути ІВНВченнй І розвину­ є своя переконлива ста­ тивнlсrь ФсwментІ:В і тн.й. ІТИст.ика: бЛИЗЬІНО 250 П шви)Udсть майже всІ:х бІо· Навий метод, схвале· пІдоn1~. n пос:ообу лисл х . ро­ х1мlчних реакцій у клІтй·

Te-ne,p

нічних

у

Taicli

Gадюрювань

орга·

І{lв диханм. п~ час тренуІВаіІfь

·

П1Д керівющтвом лжаря лю­ ди оволодівають методи­

н.а'Х. чає,

І

ro

якщо ІІ не виота­

ваЮ'І'ЬІСJІ

Дихання

у

людИНІИ

!РізнІ

,роови­

оовиюю

невеликому

роткою nаузою після ви­ диху створюJОІІ'ЬСЯ най­ оnриятливІші умови дJІІІ

коІ

ди).

та

при

nот1м

пауза

сЄІСунди) . Частоо-а ня 6-'8 -раз19 на нtf.

СРСР І ви~

зиакнй ІВJUІJ8.ХОД()М, не no· 'Цребує иІякого сnецlаль­ nІ,Дтри· Н!ОГО обладпанюt Й ТО/МУ

ф!Gичному навантаженні дихати треба тlльІКИ че­ рез Юс. Вдих повільний (2-3 секунNі). якомоrа менш rлнбоІкий, майже не памітни1t для Q!Ка. Шсля ньQ.ГО сnок!.Ан·ий пасив­ ний виднх (3-4 секун­

1м треба засвоІтн: у <ПО·

ШІ здоров'я

хвороби.

муватн оnтимальне сnів· в!.днDшеяня між ки.снем І вуглекис.оотою. При rли·

кою Іфа'ВИЛЬІЮl'О ДИХанН'Я.

иий М~твом охоро·

може бути ІВИ:Користаи:ий ООВСІОДfІО. Будь-тdй ра­

ЙОННІЙ Іrол1Клін1цІ nід СИ·

бокому диха.ннl вуглекю::­ лу в.зяти на оз~ння лога ВНВі'І'рЮf)ТЬСя, га.зо· цеіt ~:Цаткови..й засЮ JI.l· обмlи в оргаиІ.змІ утру д­ нування ряду за.хворю· НЮf71'ЬСЯ, а nри сnокійно­ ва.нь .• Причому, · як nока­ му,

ІЮ9ЄРхиевому.

з

ко­

(3-4 нормального rазообмlRУ. дихан­ т~ ми й ре'Комеццуємо хвР.nи· паціЕиrам зусиллям волІ nеребудовувати дихання.

зує досвl,Д,

в'язаних

з

не

тІльки

no·

пюр.ушеНН6rм

дНІХа!ИііЯ, а й таких, .вк сrенокардlя. деякІ недуги а.ле(JГlЧ!Я<УГС ПOXO]fЖ'elfflЯ.

М. ХАВИНСЬКИR, <rop. РАТАУ.


* 19

~4 стор.

червня

сН О В Е

1985 року неі

ма.тю

знают~> читачі. нині nрацюють біблlоте1ін

БІ.л.ь.шоІ

уваги

до

nотребують і .клуби

галюбів

Ж НТТ Я•

за

себе гуртожитків

нни- ного

номбlна'11У.

заводУ

Вони

nропаганди надбанням для інших.

1(ниги. :мають с.воІ тради-

Різноманітна

ність

вікторини.

фічнl

агляди.

У

nроnаганДі

ді.ІІЛ'Ь- значна

цих 'Клубів.

терат,урні вечори

чі,

ОГОЛОШЕННЯ

заво·ІІ

нагромадили ду. Досвід їх ще не став 'І

JDеІВннй досвід

ц1І.

11

інтересаtмИ. nластмас і дитячого сад· 11

Іх; зара.з у районі "чоти- на шиноремонтного

ри.

\; 1

'ЗаводоqуДів-

роль

Це .лі- народним

1

~стрl• оска.м,

бlблііогра· мадсЬ'К'Им

І

Тресту сБроварип)JомжитпобуА•

нниги 11

відводиться ІІІ

ПОТРІБНІ

книжновим ІКі- 1

магазинам,

гро-

емани

у.

11

розповсщцжу- 11

читацьнl вачам. Сьогодні 20 таних 11

•молоДі читацьіd nовсюджувачами.

Оnлата

Добре 11

нниги

вед.уть новІ

маrаоонн

робиого

Одинвкп

деревооб- ІІ-

комбінату,

праці

робІтнинlв

ІЗШЮ·

11

НИ:хі технlчното, .кіоски заводів nластмас, :порошко-

11 11

забезпечуються

будівель- ІІ

Після року роботи в органІзаціІ тресту сім'r. що потребують житло. забезnечуються

Практика nоказує, що торини, оrлядн. Особливо во-nатріотичного вихован- ного, райвузла зв'язку, 11 кннголюби мІста і райо- широко розгорнуто робо- ня. Але це ще тLльнн ПМК-8, а також ш.к1л 11 HJY стали ап:равжнімн по- ту по пропаганді військо- початок тієї великоУ ро- Ng 5, N!! 6, N! 7. ~зич- .J

кімнатами

гані:зацій в ідеологічноМJУ ри. Активність тут .вия- такі

Адреса тресту: м. 290-а. ВІдділ кадрів.

.клуби.

забезпеченні

Необхідно

виконання вили ІКНиголюби міських дбати ІПіро nланів і соціалістичних середніх ·шкіл N.f 5, ,Ng їх ~lльності. зобов'язань, у комунlстич- 7, N!! 6, N!!. 2, Руднянс.ьВикоr~уючн

ваному набору

пропаганді 11 комуністичноМУ 1111

j}fІнги,

типу

у

порядку

черги.

-

через бюро з працевлашту•

вання.

немало IJ

по

готельного

Прийом nрацівників на роботу по органІзо

11

::Книголюбами

>Збільшення зроблено

1

заці У.

механічного, шиноремонт-1 1

літ,ерату- боти, яку повинні вестн ної школи М 2.

гУртожитком

nропискою. Трест має 2 дитсадки, 2 житлові будинки готельного типу. Особи з трирічною rrропискою у мІстІ Бровари приймаються на квартоблік в органІ·

t1 воІ металургії, ремонтно- 'І

мічнИRами nартійних ор- во~патріотичної

вlдрядио-премІ·

аль.на.

nрищеnJІЮЮТЬ 1nр,ацюють народні нниж- 11

1 любов до

ПОСТІННУ РОБО'П:

головний технолог тресту; - мулярі, столярі. бетонярі, nлн:rочники. склярі. малярІ. штукатури, покрівельники; - працlвнини без спецІальностей з наступ­ ним навчанням на учбовому комбІнаті.

конференu;lІ. вечори noe- органі:JІацій lf місті 1 ра- 11 зіІ. Клу.би уміло вихаву- йоні є тромадсьнимн роз- 11

ють

НА

~

Бровари, вул. КиУвська.

настанови вихованню трудящих. Але

ному вихованні трудящих. ної, Калитянської., Краси- вищестоячнх оргаиlзацІІй, життя не стоІть на місціІІ Основним

наnрямном

у лівСіЬКОЇ, Пагребівсь.кої.

цій Діяльності місь.кої 1

первинних

органі,зацій

добровJльного

nравління міськоУ органі- 1 вносить своУ корективи. 11 оперативних зацlУ товариства книrолю- Сьогодні nартія внм81Гає 11

Однією з

випробуваних

товариства ВІІЩИву

книги.

на

AВT.noro

формування обл:і~У і відкриттю особи- рем4 форми роботи. буд.у- 1 ;проnаганда Інтересів читачів, :вихо- стих бібліотек для rpo- вати УІ з вр~анням cry- 11 вання тр,удящих є лек- мадського користування. часних вимог. А це 'ЗІНа- 11

книголюбів є

Добре зарекомелд.ували ція. У :цьа~ році .лек- У ІРайоні няні налічуєть- ЧR'І'Ь

оебе проведення місячни- торська група міськоt ор- ся ків, денад,

Вроаарській фабрвцt верtвьоrо

форм б1:в чимало зробиJЮ по від нас nереглянути он· І!

свя,т

огляди-нонкурси на

книги, ганізадІІ

книголюбів

добитися ширшого 11

·ПО- Але ніЛJ>кість Іх не зро- вариства у вирішенні зав- 11

кра- новлена. ПопулярнІстю у стає.

щу nервинну організадію слухачів

в'язальнrщі. швеІ-мотористки, стосаріелектрики, ліфтери. акумуляторкИJСИ, венти­ ляційнини, слюсарІ-саR'І'ехніки, вантажники. кочегари, зольнини, nрибиральНИЦІ, розкрlй>­ ниці •.rардеробниці, комІрники. Наша адреса: и. Бровари, вул. 50 'РОків

таних біблlоте.к. заJWЧення всіх членів то·ІІ

15

Це

і·

зрозуміло. дань по гідній

;з,устрічlІІ

но,ристуют.ься Поновити книги, які ста- ХХVД ІЗ'Ізд.v КПРС, роо- 11

по пропаганді літератури. ленціУ С. С. :КоростовоУ, ют;ь J;Іеnридатними ДЛІЯ виваючи ІПРН дьо:му твор·ІІ Щорічно успішно

дит,ь

прохо- М. Ю. Роснч,

тиждень

Оерйознlшу

ГЬЄJРемоги радянського на- nаганду

увагу берегти книги. Отже, це тобів.

усні

Відбулися часна

журнали,

вечори,

тематичні жується

літературні

ІЗалишаєт.ься

творів сучасних nроблемним.

Вещпdй Вітчиз" ІТИСьменників.

війні.

Адже

література на

вік- самперед

QYi-

зале- і

:п~на робота ведеться

по

полицях на- громадських

тому, що

ІПРО На

В.. МЕНЧИНС~RА, І

відповідальний

бібліотек.

громадських засадах

книголю- слухали

бів Калити -

трудівнини

·роз-

оисьменни- nовідь В. Дем'ЯІНеН!Ка про 11

ВМИІ(оі Перемоги, з :веrе-

ти п'єси різиоrо змісту: й

звав :йоrо автор

іІІіРИСВячені

нами

Д. Бакуменком, Д.

Білоусом.

·--~- П. Мусорrеьквй буВвершИІІІ а росІА­ хто

бу динну

ну

Доч.кін

захоnився

не

ті-льки живоnисом, а й скульnтурою,

лише деякі

знають

його зем­

Усе йшло за nрог.ра­

що

успішно Із

!l'И"mHY,

З

магази­

райспоживсп1Л:Ки. Із сльооами на очах

провели

здИВУJВанJІЯ

ють усі, хто знайомить­

ДОПОМОГОЮ

ся з незвичайнИІМИ тво­ рами образотворчого мистецтва.

автQр

зварник

nаяння

яких

експери-

... 25

лиnня

1984

Є. О. УРСР, СНІИЛИ

Пат0111а вперше у

АН здій­

відкритому

Іюсмос1 унікальний технологічний енспери­ мент

.по

рюванню.

rрІ:занню,

зва­

паянню мета­

левих пластин 1 напи­ л·еНІНю оокриттів.

3ВАРЮВАНПЯ ментального

Але коли В. Джанібе­

цтва того самого киІв­ сьного анадемlчного

nереключнш

nато­

нШськнй космічний уН'l­

Інституту,

в~рсал

ся

на

ПОЩ)WІ'ТіВ

1

осаджеНіНя

·ПОЧав Н~

на

мінієву

оочорненtУ

алю­

nоверхню,

пра­

що

цІmшни Центру уп;рав­ _ління nольотами nочу-

•НОВАЯ жизнь~-орrан Вровареного ~деко. го tюмитета Кuммуиисти-чtоской партии УкраинЬІ. rорфдсиоtо и районного Совет(),& народиwх nеПУ• '1'8Тов Киевской обпасти. fHa рс~vнском взwке) Редантоо S. ФЕДЯЯ. rазета вьrходит с 17 апрепя 19З'І года. Анн вьrхода: вторннн, ереда. пятница, суббота.

народив­

r. r.

Доч­

юн. Понад десять років тому цей віртуоз вог­ неВІНоУ дуГИ ІПО.МіТИВ,

носиm срібну г,рунrов­ ,ку

сУРІ•.

внробни­

де

тугоплавкиІЙ

Приймаються особи із середньою освІтою. Строк навчання телефоністів 4 мlс..цt. Електромонтерів 5 мІсяців.

1

Стиnендія

11 11

11

лір.

Так

зІЩІ>ю-

щня змінює овій но-

проводиться

11 він намалював н.а лег- 11 ких титанових листах 11

тин.

Причому

медична, ти.

кар- ІІ І

lf 11

титан

nри nевНІИх температур-

с Голова

Індіанця•. А 11

мlсячноІ

роботи

що

редактора

-

19-3-82;

ніде

не

працювали

19·4-•7:

І масоео1 роС5отм -

Звертатися

на адресу:

бульвар Тараса

Тел.

25$020,

якій

Шевченка,

-

вказа·

знаходились

на

3

252030, КиІв-30. 18, відділ кадрІВ.

24-31-61, 24-61-11.

РМТС.

Броваре-.кому комбіВату rромадсІоКоrе :прчуваJПІJІ

ТЕРМІНОВО ПОWІВНІ:

начальник планового від;дlлу. бyxra;monи. товарознавець продовольчих товарів, буфетни­

'!1Ита.нов~

ни, насири ІдалІЬні. експедитори. працІвники иуmІ., інспектор з цИІВільноІ оборони, майстер бу дІ.ІВельноІ дІ.льняцl.

бюст

воnоложнинз:

ного

,цугового

вання -

став ІІ осно- 11

елеК'l\РИЧ·

зварю-

М. М.

11·

11 Бе- ~

:A:ania адРеса: ІВуJD. КиІвська, М 148, ком·

бlнат rромадсмwrо х~чуванІОІ. Тел. 18-4-96. АдіІіІdстрацtа.

11

Іщрдоса.

Кор. РАТАУ., ·11 РІА8КТОР є. ФЕдЯА.

11

~ ·---.-----------------1

:sастуnиика

редактора,

еІддіnу

nартійиоrо

еІмІnу

-

сІІІа.с:ькоrо rocnoдapcтlljl 19-3-05; вІддІІІІа nромнсІІоеостІ

19-4-67,

ІКМТТІt

19-3-18; ІtМстtа

'

Броварська JtРуиарвя _ХнІвсьиого обпасвого УІJравnІниА у сnравах видавництв,. ~іzірафП І ЮІинrковоІ 'і'ОРІ'ІвnІ. Адреса JtPvнapнi:

І

nлодом більш як семи- 'І

еІдпоеідаnьноrо секретарn, коресnондента мІсцееоrо радІомоаJІеннJІ

-

паспорт, довІдки

з :місця проживання

АДРЕСА РЕдАКЦІІ: 255020; Киівсьиа о6яасrь, м. Gроваои, ayn. Киіаська, 154; Теnефони:

року.

утриманні батьнlв) або трудова ннижна, фотонартки (розміром Зх4 см). РМТС гуртожитком не забезпе·~є.

багато 'І

йоrо робіт рельєфні.

nротягом

До заяви додаються:

яиим

білЬШ ЛІК п'ЯТСОТ

крб.

з 50 років. При nродовженнІ роботи пенсія зберігається nовністю. Прийом учнів І.з згаданих сnецІальнОС'!"еЯ

11

11 електри.чна 11

пен.злем,

52-63

Пенсію по старості телефоністи одержують

11

дуга стала в .рухах ро.- 11 бtтника

-

Після закінчення занять надається робота на міжміській тел~фоннlй станціІ. Тривалість робочого дня телефонІстів 6 годин.

цював над скульптурою 11

двох сталевих nластин. ноо

ва постійно дііо'ІІ курси оідrотовки тепефонtстіІІ, електромонтерів.

11 дожнім зварюванням. 11 почавши з ІВИrотОІВлен- 11 ня фігурок звірів, rrra- 11 хів, ваз 1 'нубнів. Май- 11 же чотири місяці пра- 11

ХУДОЖНЄ

ро-

С'ІІUІЦіа

СРСР.

режимах

до зупиинн сКафе сЧер-­

ОГОJІОШУЄ ПРИПОМ УЧНІВ

~~

,

В. СОЛОМЧЕНКО,

н.их

61, .Ni! 86

рута•.

РеспубЛ.Ікаиеwса мІЖміська телефонна

радгоопу-комбl- 11

Потім Г. Г. Дочнlи захоІІНІВСя 9()'еМШІМ ху-

ляки-1<ІИЯ.Нн.

1<У космонавти Овітла­ на Савицька 1 Володи­ мир Джа.нlбеіюІВ з до 1 nомогою універсальна-, го ручного Інструмента «УРІ•. створеного вче­ ними Інституту елек­ '11JОЗІВарювашtЯ Імені

1

тпськвй• ІменІ 50-рІ•- 11

u

висловлю­

й

nровели

11

rоспу-комбtвату сКапи-

Просто чудово!•. «Ли nен.злемІ• Це ж

порта11ИВноІ елект,рон~ но-nроменевоІ установ­ ки

книж:кового

штатие•: сЛк п€нзлем!

ПОВі·

Землю. сталі

сАвангард•

rолова пераннноІ opraиІзаціі JCНRromoбiJI рад-

лн від НЬОІГО дещо сне­

зраЗК'ами

.пе,ржа:віючоІ

Ім за

нату сКалитянсЬІКий• !Ме- 11

та nраців­

518-24-10.

Дврекц18.

и1 50-річчя СРСР В. Ц. 11 Гостя, вручили 11 земляни Кабиш.

Ді:!м'яненно

ни.ки

в. волошин.

оnерації

бусамн М вона

Е. О. Приходько 1 иачаль- ІІ

ІmіТИ.

тел.

926.

Іхати: від ставцlІ :метро сПlонерсьна• авто·

цlІКа'ВИЙ виступ директор \1

500 ник цеху

ВеЛИіКій Вtrчнзняній війні

В.

С. С. ГуЛак-Артемовський.

на

більше

заtВlтали наші nоет МНІКола Сом, автQр tаІИ:Г про ГtW<>Ізм юНИІХ у

порожець за Дунаєм• відбулась в петербур.І 31 в 1863 році. Роль Ів~а Карася виконувu

'КОС.МОН.ЗВТИ

села,

М

11

11 1

ЩИіРО дякУВаЛИ

Звертатися за адресою: 252185, :Киів-185, просnент Ворошилова, 39. магазин-шкопа

А ци.ми днями ІВ Калиту

!!,.СРШОі украінської опери сЗа·

мою:

СJЮІВа ви­

ку ль тури

де зібралося книголюбіВ.

- «~орне Годунов• :й ще незакіиченоі ко­ мічної опери сСоро'ІВИський ярмарок•.

домляля

Зленко:м.

ступали на ІВщюбничих ді­ лянках, а ввечері у радгос.пу

тшьки акомnанував співачці, але й вІЩону· ааа на фортепІано твори роєlйських компо­ зиторів, в тому числІ й уривки з своїх опер

ТЕ. ЩО «небесний зварник• В. О. Джаm­ бе:ков займається жи· вооосом, відомо бага­ тьом.. А от про +е, що з~мІUІй зварник Г. Г.

В.

Вдень майстри

здійснив

коицерmе турне по УкраІні. В 1879 ·році вtц супроводжуВав відому співачку Д. М. Лео­ н~ву в ~і концертиtй поїздці. Мусорrськнй не

-

магазинах торгу.

вірші М. 11 Сома, nройняті теплотою 11 d любов'ю до людей, р.І.ц- 11 ноІ землі. Сподюбались 1 11 жа;рти '1'З. веселинии М. 11 Сома для дітей. 11 11 11

гостях--письменникИ

сМІкро­

космос•.

, коІІJпозиторів-клаеиків,

40-,рlччю

ранами :війни nисЬІмен:ни-

трудності. А ва­

дещо незвичайне'»

стр6к навчання 6 місяців. Стипендія-52 крб. 50 ноп. - 63 крб. · Після зан1нч€ння занять надається робота в

11

но прайшли ціка:Вl зу<,:трі- війни, л!ричнl чі,

м. ~єва

Приймаються особи з середнЬою освІтою,

ІІ

... своєрідний: «буквар музИЮІ ХХ ет.• був створений: Б. Бартоком в 1926-37 рр. ЦиJUІ сІЩадається з 153 фортепІанних п'єс, зібра­ них в 6 зощ:іІтах. В JІЬОМУ можна зустрІ­

pdCJRy

(прОТJІrом року) у маrазии-школу по підrотовці молодІПІІХ продавців 'Іа каеврів-коитролерtв.

ro товарнетва ІCВRromo- 11 бів УРСР. 11 11

ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО .. ~

еам автор

Дирекція.

ПРОВОДИТЬ НАБІР 'УЧНІВ

тар прав.лlннJІ мtеькоІ 11

ни УкраІни. Зовсtм иедав- І'МЖІСУ долю дітей У ,роки 11

... прем'єра

віДДlл кадрів.

rастрокомторr. ДиІвровеькоrо

~кре- 11

розвитну системи орrанlзації добровІJІьно- 11

Бажані госn

ських

16,

дитячоІ м'яненнq, Н. І. Григорен- може, що ІПРИ:&WllіУЄ його винних організацій ннИІГо- ,.,

книr.и. Цьогорічне свято но. няній

ВЛКСМ.

В. І. Де- користуваннSІ, власЮІк не чість 1 lнІ:цlативнlсть пер- 11

було присвячене 40-рlччю слід зв~рнути 'Ї'М на лро- питання род.v у

~вкотажу

ПОТРІБНІ НА ПОС'ППІП' РОВОТУ:

КвІвсьна обпастІо. 11. ВроІІ&DВ. ауа. КalacW8,

154.

Друк

Ін,аекс

друновавиІІ

13.461

61285.

високнІІ.

Обеят

аркуш.

І ТИранr

nрииІривк.

Замовn!НtІІ :м

2078.

97 номер 1985 рік  

97 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you