Page 1

~!!11111--!І!!!ІІІ!!І!!!!ІІ!!І!!!!ІВІІІВ!!ІІІ!!І!!!!ІІ!!І!!!!ІІ!!І!!!!ІІ!ІІІ!!!!!І!!І!!І!!!ІІІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ІІ!!І!!!!!!!!!!!!!!!!І!І!!ІІ!!І!!!!ІІ!!І!!!!ІІ!!І!!!!!!!! ПРОЛЕТАРІ

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

І

МІСЬКОГО

РАД

PAROHHOJ

Гuera виходить а 17 квіпв 1937 року •

К

КОМІТЕТУ

КРАІН,

() М у· Н І С Т Н

П't~ТМІJМ

€ДНАВТЕСЯІ

П А Р'т

Д Е П У т·л ТІ В

НАrодНИХ

J\1! 97 (6760) •

ВСІХ

_ _ _ _.__,•

11 · У К 'рА І Н И,

К Н Ї ВС Ь КО І

О Б Л·А СТ І

.... ..... 19ЕМ року •

Ціна 2 коn.

П'ЯТИРІЧКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ВАГОНІ f.l,li.OI:JWTKII 'І"'ОРГі\ІАШІВЦІВ

НАРААА ЧВЕНІВ РЕВ

У ко.1ективі експериментальпого

ного машинобудування імені

червня в Моснвl, в Георг1Хвському залІ Вели~

13

ного

цу,

Нремлlвсьного

продовжувала

.роко

пала­

засіданнях на

голову­

ранковому

НПВ Ле Зуан, на вечІр­ ньому Генеральний секретаv ЦН СЄПН, Го­ лова ДержавноУ ради НДР Е. Хонеккер. В обговорюваних пи­

таннях

виступили

Украінського респубЩанського комітету працівників J(ераавноі торг.івпі ra споживчої кооперації. ПрІWІаА у тру,;Q показують працівники слюсарно:­ :іварювального цеху J'e 3, який очолює М. М.. Дзюба.

Гене­

1'ут з місяця в місць перекриваю'J'ЬСЯ планові . по­ ко 1000 тонн сіна. З перших днів роботи хлопці п&виі- pimnoe'l'i з Чеmо

Вже кілька років nідряд робітники заводу алюмінієвих будівельних ·кон­ струхціі Аоп.о•аrають rоспо,Аарствам району у заготівлі кормів.

Сформований

.-sиконати

завяання.

JtОІJJСОМЩІЬЄЬХ/).-МОЛОДЇі!­

НJІЙ . загін .-ормо,lІобувІlmtів н~ чолі з командиром

у рад­

HJJRi

це

Ііа знімку:

на · час цієї важливої .

кампанії загін трулиться

Петром

шає до місця роботи.

госщ 1мені GО-річчя СРСР. CиJJan виробничників б}'де заготовлеuо бщt:зь-

Овищуком виру­

СМ.!ЧІІІ

2 170

умовах

емеперименту

еконоМІчного го ропу

Іх

Броварського хлІоозаводу. ся~ карбоsанцІв.

ня n'яти

по ви-

110

Прибу- алкогольних ВапоІв пром­

комбінату райспоживсn!ло о6

"1:t:·

т.п~~.· · .і ~~~ це~. ом . ге~крго

С!!~l ·~зиапвr,~ Jf0'i181A -~. WлодИJІ .

и

виробництва А. В. Скакун, зварювапьниця Г. С. За­

бережна, бригадир штампувальників Г. А. Кояомівць. М. ГОМЕНЮК.

JIABOI D'tDAA D.UII

96 ти- травнІ нолектив цеху без­

Завдан- ток зріс на 18 процентів.

мІсяцІв

зовів, автолавок, бочок для квасу та пива. ВіАмінно

ЩО)І.еВІИК

літрІв смачної про­ дунції, що на 86 тИсяч більше запланова­

виготовлено тисяч лІтрІв виготовив у літрів

tюлектив понаД завдання на

УспІхи раду.ють.

&8/lOIJPQ,URЦIЇ --,. . пІбіІих, -IU'~ -J'IiliiMIII;,&i~

тисяч лІтрІв смач- сяч

ДІостий мІсяць працюЄ но з цим часом минуло- них напоїв при nланІ

в

казнJШи, nри~іляється уваrа nідвищенню виробництва

Фото М. Семиноrа.

Попереду-бригадаМ

(ТАРС).

ПЛЕНУМ МІСЬІКОМУ ЛКСМУ

продуктивності

За вагомі здобутки у праці колектив Підприємства УАостоєний високої нагороди перехідного Черво­ ного прапора Ра11и .Міністрів УРСР та Укрпроtра,~;и, nИй вручило .уnравління «Укоопспілки» та Презція

-

Генеральний сенретар ЦН

ральний секретар ЦН МНРП, Голова Президії ВеликогQ Народного ху­ ралу МНР IQ. Цеденбал, Перший секретар ЦН ПОРП, Голова Ради М1а1стр1в ПНР В. Ярузель­ ський, Генеральний сек­ ретар РНП, Президент СРР Н. Чаушеску, член Політбюро ЦН НПРС, Го­ лова ·;Ради МІністрІв СРСР М. О. Тихонов, Генеральний секретар ЦН НПЧ, Президент ЧССР Г. Гусак.

з'їзду КПРС ши­

рух за підвищення

Початку року тіJІькИ за рахунок введення у Аію .ре­ зервів продуктивності праці виробJІено різноманітної про~ухції на суму 285 тисяч карбованців і зменшено собівартість робіт на 416 тис;~ч карбованців.

роботу

щоМу рІвнІ. На

заводу торговель­

Іірі.ці та зниження собівартості · виконуваних робіт. 3

Енономlчна нарада нраІн - 1 членів РЕВ на найви­

вали:

пі,цтримано

XXVI

ного.

На хорошому· рщнку у колективі

'ро6ІтНИЮІ

ПО.ІЬОВІІХ ребІт е Kopмo•a.YJIIIIIIDJ ра­ йову 1111111 . ІІе,1О'ТЬ бороnо­ бу аа створеаа . ....._1 ~оУ ~ .AU 'r!11,fiбa аа ~3ІІІІО.НЙ

1 зав- кн. с ливо покупцям Л. Є. Южуполlч, · В. М. М. Рогач. с71Ьоuй · иерІОА. У 1'0CJIO. виконано · на 10l,9 про- дяни у.дарнlй працІ брига- подобаються <~Дюшес•, Лошак, JJ. ,.е евошево слідкує за A8JIC'1'8U цента, по пІДвищенню ди М 2, яку очолює На- сБурат-Іно•, нооІй •Ман­ Своєчасно пуску товарно! продукцІІ

продунтивностl

на 106,2

102,7

при

праЦІ

Q,6

.- ·

дія

МихайлІвна

завданнІ ська..

процента,

со6Івар-

тість продукцІІ

на

Успіху досягнуто

процента.

Цей

пІДсумками

Березов- :даринQоВий•.

за п'ять МісяцІв

внпе-

ба­ якістю продуКЦіІ паборант

ко-лектив за жаючщ У цей лlтJІій час роботи

знижена квіти! названо кращим.

чеко 459 тонн хлІбобулочних виробів, порlвня-

Багато

прохо- магаються

у .втаму_вати спрагу

С. СТЕПАНЧЕНКО.

Rа'ІМЬвв8 JL18110801'0 ВІМІJІУ ШбОааоАу.

Г. І; Луuкенко .

· все

зробити ~лежие,

лодним квасом. Вого теж

від

нtлькос:;ті.

варчан у ЛІтнІй

них

Вони на­

цех в~робляє у достатнІй сповна . . забезпечити

щоб

.

бро~

час без­

Всього ж за п'ять мІся- алкогольними нЩхоями. ців виготовлено 486 тиС . .МИХАRЛЕНКО.

у ВUIDI .8 ~ . •З.

ІfМВІПІІ• •• r~.вt•, «БеІр!ЩUІdЬ. hlelll. ~ pl'iu СРСР. За АеВЬ ......

ВІІ

mti.'aJМІ,

Значно продовжиди строк 'байджаW . Успішно супер- жай на масивІ

дівники

.g>шавського

rlp-

Ті

з

прославяеною

ничо-збаrачувального ком- остою-1•

~без-

l~:IO гентарІв.

в 1.00 -

ПвтанІІям забезпечення

тверді пшеницІ нолгос.пlВ 1 ра:Цrосщв . кад­

біна~ ІменІ XXV з'Ізду смугань• і сш~рr•, ви- рац механІзаторів ·nрИДl­ :КПР\J. Вони почали ви- ведені азербайджансьни- ляється в респу()лІЦІ велидобувати ільманlт

цІнний

мІнерал .ми

селекцІонераии.

Іх ка увага.

Як повІдомили

у щільних глч· · в :Мtністерств1 сІльського нах на велиКій rлнбинІ, розмІщено на площі, госп..дарства УРСР, 6агахоча раніше Йоrо одержу- вдв?є більшій від торlш~ тотисячннй загщ механІза­ вали тІльки з utщаних ньо~. На баrатьох маси- торІв приймає нинІ добре

розсипів. Для цього гІр- вах У flНКИ застосували енскаваторно-гІдравпlчний спо-

Муганському сте- поповнення. Вперше пове­

пу завдяки цим сортам дУТЬ .комбайни одержують до центне- ки, сядуть за

50

1 жнивар­ штурвали

сІб Аидобування. ПотужнІ рів добірного зерна з гек- транторtв 1 вантажних ав-

А~ня обпастІ вже виробляється го виробництва.

щд час

·

(ЖИТОМіІрсьна

Ч

-

•41 · - ·

ють за методом колентив- тисяч трудІвників цромис-

ного

підряду,

маршрути взяли на

руху

вивчнлч лових І трансоортних nІД-

машин, приємств, студентІв вузІв

озброєння про- 1 у'lН!в

тех·н1КумІв;

які

гресявну технолог110 косо- ВИВ'ШЛИ машини 1 .техио-

834

hi'O

у

СВіІр!'и 122 тоиии. Доере ЙАе с1ио3аrотІІІЩІ тако• · у ра,цrоеІІІ. Імевt ~l"CP, де вже

~P1'11JJ1 е ЦJoOro

корму <НЮ тОвв. На жаль,

у 61.u.шост:І.

rot80.wtapcтв

до

СКІІрІ'уВаІІІІJ

не

вристуRВтІ.

е На

сІва ще

aa•n'W""d

-uepllllcn.

РІІДІ'ОСП

сІва­

·у раАои1 три-

«А88ІІІ'арА• .·

=е ~и.в; Paдrocm «JUТКJN;UIIЙ• з&­ І'ОТОВJІево 1630 'ІОВИ сtна­ жу. а .вtьоrо по району lltS17 Т8ІІІL У ·~ «.Боfри­

8

цькВІ•

Аобре орrавtаова­

ио асtврІІІІІUІ дивОрОспих трав. Іх уже 381'02aUIIIo

250 · 'tОВИ.

У paдroCJd

iJ!It-

вt 60-pt'I'JJI СРСР ЦІо8r0 хлібів. логію збирання. Це дQno- корму пріmаСево . 150 . za}tcІtнa РСР). · Боротьба Передбачається, що, пра- може укомплектувати eld-

СІб\rаІ,Q

(А~рбайд- вицl та обмолоту

38 високу якtсть ІІІІrеІJИЦl цюючи nозмlнно, кожен пажі зернових комбайнів - головна рИса жнив-84, механізатор за три-чоти- для роботи в двІ . змІни. область). що РQзгорнулнся в Азер- ри дн1 повинен зняти вР<>· (ТАРС-РАТЛУ}.

Воподареь•-ВопввеьВиІ

-

аа · ОС'!МJІ1й

день 'ГJТ IIOКJian

мав

ВИС8t.Е ...... lfWЧY,...

ТОІІІІІІ. .1111111е

юнанІв І дІвчат.

Іdцвий ..-паа.

. ПfАІИЩУІОЧМ .

припаспи ·у р~

«Гоrотвсі.киІ•

JІ1чеи1

Ц1Jitforo Іdвералу, з яКого тактяна наступних жнив. жндв на хлІб~у ниву виве­ вИп.ваавRІО!ь . легкий і Номбайне,ри, якІ працю- дуть комбайни десятки

..

Aoro

1735 ТОВІ[ при зав­ 10850. НайбІ.Dьmе

Roro кормодобувивки ••• ють в~ Сіри,JІН породи, ХЛІБ ЗБИРАТИ УМІЛИМ Істотне пІДкріплення видобут.оІ · еІtоJ(цаторами. 62 тн~яЧ! чоловІк - одер- ІІJМ"МСЩІ 4400 жавв. ЦJoOro Одер&Wtа ' . syJU.пa пІд Ще наливається хліб- жать колективи збираль- корму. тут ЩОАИЯ у: трав'l'JICKOtlf ~ . - . :: ииаа з6а- ний колос, а в колгоспІ но-транторних l«),Іf,Плексlв

~~~..-JР-" ~~ ·.

'

червив

жу

~~===~·:: яке ra~_, ,;~ · та- іменІ КалІнІна Бердян- республіни з інших галу­ М .· .. . ._ -~ ~чує ського району ЗШІорІзькоІ зей сtльськогосподарсько-

'

._ОСИ-

CiRa в foeROAapc'rВU .. 13

д811111

томо!>Ілlв понад сто тисn

розмива-

.

равову aaroтoueilo

сrрумені гІДроманІторІв за тара. ее~

у

6ІАШ В ва · 3)0·~

8

експлуатацІІ кар'~рlв тру- ничають щодо урожайнос-

. ~~~

~.t9 rекта&ьа

IDIX 'І'рІВ Ва сЬІо І dІІаЖ. НdбІ.ІІЬ&Іе ' ІХ~

Тови, у - ·~·­ 80 NIDI• .0ЮІ~

_ еьвому•

ІІ8ДЦ8ТІо rосподарств у ц.

роботу ще ве вктоuuсь.


Під +1/иАі kаrоловком 8

~~J)4Мili' житті'»

ц. р. у

було

«Новому

H&;!U!YKttвaн'.1;

мaтetlflt.fИ , реЇJАвв~т~Р-7 ки

міста та ра 1 ·

магазинів

ntra-.

-Й оп)· . по··"дотриманн-ю·'

-

noвi-

~~~ffнli P;fІ'lr: ori,~JJ.~ ка~з'Іяну~о ~т·рі-

'~&)~B06вu;n1~~ ·обрахунок

оголошено 'су­

вору ~~;о гану, їі поІЮавлено прогресивної

доПлати за Так само. ·покара­

квітень. на

заві,ІІ.уюча

лродмаго~І

sa

;N; -18 смт. Калити

при­

ховування товарів і відсут­

ність Бонтролю. за роботою продавців.

Записано

об",в'я:щи

завмагом

РУ

дdгану і

суво­

вИкоиуІdчіЙ М

6

с&Іт. Калити М. ·м. Кондра­ тюк

варів

. l Що буде завтра на обід?

_ _....._........ _..... ПОВІАОМЛЯЄ РЕМ-А-------

Напри~JЩ1

учбового

року

рейАовою

.гівлl

та

1

це в

той час, колИ нів

з

894-х.

бригадою цим nитанн.ям · при,ц1пя~- підвозять їх. із

запі3Нен­

коrо

громадсь- ментах

-харчування

місь-ке

партіІ

сказано.

що

та уряду ' ню мало

слід

noлtn-

свіЖИХ

;Дал~о

не

всі

·

. ЩІfЛІІ' і бу- шити otr~ю. ~'!НЧ'- <Rt~fi ;QPfl'liJJII. хар­ -~ ОJМльні ського -~ · а!~- іfУМJінМм ~JWЬAi М 2,

rдальні.

На жаль, nорів-

бових закладах,' забезnе- .м 6

м 9

!Щ,

~;fн~и- харчуванням

«;

на

=•

QCHOBi

техноJІоrічн.е

н~е ..~ "

•·

,

•!

·~· єм~в·'

. •.

• -.

.:

~ ~f(-. по п 1 • 1~.. JC~;

розширення

1

чування. _1 Середив школа

ватись наnівфабрикатами, адже '.!оут ·немає умов дn:fl ·

.М 8. 1 ~ •. NJIP~~:;r~~- Одержувати гарячі обІди зберігання прр~ t~: нe.,.м.,r~onorrщ..~. !I'Y'l' можуть лише 700 їх перІІМноt о~,;

наіW!.. тм., ,~}':".,~1

учнfв ~ 1497. У обtцньо- Проте ко,мбtнат ~~ ~..,: fllY зааt недостатньо кого харчув8віІй · виtсоНW-

нf4 ~щr· М . ·7 .~~~ стtлщів, теж не працює поставнп лише на · !5' oб,Uui .,.,o~ep$Y.J9ТJ. , _' іЩШ~; ;коп:о~tВmма .камера, бІль- процентів. НамічаJіисJt За• 792,' у.~нІ з~' 1'1.~~ ~ут це: ше мІСяця була відсутня ходи по розв'язанню цьо­ п~ · .~дQІJЩ\на ма- гai>fJ'\IIIi · 'J3Ода. uщпа -~~льна 1 ~е~ якість Ужі та

.J .

ра, _У_... -.· ~~'ЩЩ . . · nога_тщ. . . стано.внще стіК

.еодц; брудно,

у .Д~.' мІсцЯх

етіви. при

Ііо.кріі-

п~rь . лише 1\,аj~nля,

з;t,Везена

можна к~зати

ПоЛомка

nлитки вання двІ,

санітарне

таких умовахІ

то Щр.с.wrвою, з. ч9тирьо.х Rамери,

КОНфорок · тазовоІ

. Цро . яку

го пнпння, т.а всі:- вони. залишилися на naцepJ ...

Зараз у школах екза-

мени.

недоукомплекту- рекціІ

технологічним

вІДсутність

Незабаром

холодильної Н-І.JtУЛИ. За

ла.цнанням, у

·

ка-

._

цеЙ

шкіл,

час ди­

керівництво

об- піДпр_иємств-шефІJІ

стільцями,. комбінату елементарни:х

харчування

·

та

громадського повинні

ви­

цеА ~ень, була. неякіс• умов nрацІ· для робlтни- правити становище. но~. не . ІІОЩічилu ми ків ':ідальиі, як бачимо, Рейдова бриrада: тут ~~ ;Jі!РРЦІЩ. нІ бyp.&ffil, · не турбують дирекцІю В, НАПОЛОВ - ·заві­ ні евіжоХ капусти. У кВіТ- школи, яка -сама не вжині недостатИ89 одержано ває заходів і не викqри-

цаnlафабриf#ітів, тоМу стовує для цІ;>ого шефсьгаряЧЩІІ . хар<Jуванн.ям бу- ку допомоГу. ло охоплено. лише rрупи .Учнів середньої школи подовженого .l'JIЯ. · Гро~~~~д1 годуЇО'rь гарячими

АУJМІІЙ поваштатввм вІдд:LJІом тoprtвJd мtськввковкому; С. ГРЕБНЄВА завtд1юча відд1лом rІr1єни сан­ епtдстаицlі; · М. КОТ

тоІQ ·Ідаnьні у школі слаб- ран '«Пролісок».

Але

А.

ний.

245 уч-

сьиий \КОИТ;Ро.ль

за

робо-

.N'u

обідами,

які готує ресто-

одерж,укtrь лише

O,.Uu 3 · ко~ним

парших поиуnц:в

роіом доліn-

шу·ють~я· 'соціащ.нQ-цобутові умови Життя мешканців Таvасіmtи .. Тhрік ·стала (~о Л&Аf li!J.t\a. еереN):Я, .ЦІ"ола,

сп@~

їх

виборців,

даним

депутата~І

(ільськоі Ради наро,~~;них депутатів ХVІП-о склман­ ня. Просторий торговель­ ний зал, площа якого ра­

за . т~оЩЦt• зом з пі,ІІ,собним~ rіриміщен­

---.

інспектор міськвно;

громад-

XAHIIt -

СЬК!ІЙ .Інсnектор.

ськими

товарами

денного в

повсяк­

попиту. Іа здачею

експлуатацію

цього

газину, ,1\ошторисною

тістю

58

ців,

поліпшиться

тисяч

ма­ вар­

карбован­ торго­

вельне обслуговування

лише

жителів

не

ТарасівІ\и,

проекто• •· .мttнул~і·-.недіИ· нями скл&Аає 25-Q кв~tдра'Ю­

а~1е й. навколишніх сіл.

приtrfвв neDW\fx вiJtifilv-ga-' них метрів, обладнаний чів ~ооJІО'вОЛЬ~' M!lra3'Wf 1 усі~ н~обхідним д11я торrів­

инй вигляд' має новий ма-

По4~~іІван~ ИЩ'() радгосnом лі не «.ЖердівtЬКИЙ» ·. З& накааом

лише

прщ~уктами,

але Й <{креМИМИ ГОСПО)І,ар-

На фото: такий загаJІЬ­

газин ·у .Тарасівці. Фото

дп:я невеликогО підпри­ ·ємства: виробів.

. .. · .. ·.

ба:'""=;;;: фа~.~~о3~:'J::~х~альт~ громадсь'КОГО хар- пОІ3ИННі .добре забезпечу-

М.

.

Семииоrа.

ион-

дукції по номенклатурі тут Щ>сить солідна, як

облаДнання,

нити tн.вен.тар.

і -~леві

публіки. Нількість про­

, ~ .. ~ь-. науново розроблених ра- у деЯЮІх ..по. трlбно · зам. і-

у_,; , 9Jt!>nл~Wtii. ціонlв,

спе~

Зйл1з0ібе-

для будов зв"я~ку ре&

.М 5. у .бaгa­

ляються

•ц~~ні

.ви~.ає

Д() 1200 назв НерІдко траn­ навіть

оди-

за:r.ювлеt~ня, що

стеРJІостіІ

.

вкаЗівку

відділу поєпитк

' 1\ОRтроль '1 за ' ІІJІОдажем то­ ; варів ПЇАВЩЦЄНОГ() ПОПитУ. А ось щ'о цише у в~по­ \ віді на ВИС'l'УП газети го­ і ло ва правmнп.а . Бобрицько­

Тон у роботі колен­ тиву задає зал!ообе­

f го ра,ІІ;Гоепроб~uопу в. п. ; К!1мІJ~-.~ ~<3&·vi~Y об-

тонний цех. Із nланом по ВІmуску готових вИ" робів він справився на· 112. nро-центів., УсnІху

:

в.еликоІ

. май­

швидкого

~реаснащення

облад-

нання.

1\рJ;tектив

із

честю

· . , ·'!"' .. ~-"' .~~1\Ir _.~. .:~.н СП~t!JІЯЄТЬСІІ

із

ЦИМИ

'~fe.· ·-·.. · · аЛ!'··;У.~· .Першо­ . . яв

.. .. "

т ,.~ , . . . ~- У. . """'l'aнlt · ·· · оJ)ганlзmфrми .т~~у; ~:ЗА:~t'1!?Ь· міся 7 цlв

nлан

по

випуску

гоrОоВИх ·виробів вико­ .нане. на 106 процентів. До.ЦатиовоІ пОнадплано­ вої .прддукцtі випуще­ но за' цей :час на 30;9 тисячt.

ка·рбованцІв.

го,

що

колектив

вчасно

tct

для

травня ц. р. Враховуючи те, що продавець ·ди­

лик

виго­

товлення nлановоУ про­ дукцП. підприємстві

мадський

він

суміжними

стями. 1

кількоJоІЗ сnеціал~~

пj:юслаВИвся

виконанням особливо сnецифічнИх, иав!'l'Ь ювелірних робіт, необ­ хідних ·для

ntд-гото.вии

заводу до випусну ·ио­ ВОІ:і-.f'м..-

місяць,

про-

~ дa;m~rmlftн ·

nрацtвН:щ;,

володіє

лише

лено зауваження, ІНШІ

кори­

стується токар п'ятого розряду Р. І.· Стефан­ чишин (слюсарно-меха­ нічний цех). Ветера.н заводу, актившrй. гро­

працює

:~нli~Ч.~1J;?EP\fj~P~~ rft .. n ~ J~. t

Заслуженою повагою на

поширеному

; 16

оув

забезnечений

матеріалами

rово,Внt. на

~ заеіА&Пні · ЩJаВJіінпя Б(Іб­ ; риф.іfото . радrоспроtІиdопу

.· rоловщІЧ 1с.;rруlЩії та_ ви_. роби, що досягнуто-, JWи.-ченt.. ~DJ..Wi' чином; . за . p~tx,.!,

нfi!PJVftи~ liat._.d ЧИТИ всtх учнів гарячим тьох' ІдаЩ,ня:х; поламане МИ.J.ІУ~~Ні<f.~н·,

завод

виготовляє

1'0ИН1

ДІти

викои_.к<Wf.

ло

· • Дос.JdдввІ

ціалІ.Gовані

овочів.

то­

З ековамі'Івим ефек'І'Ом -! буд•

поЗЗ,Щ'fа'І!іffWО. віД~лу тор- ся велика увага. У доку-. ням на ЗО хІЦІлин, 'у ме­

прихQ3.ування

та. бе~ОП7J}ОЛЬНЇСТЬ.

Торго~леному А&ЦО

будівевьнпх . JJИроб!в тресrу «Ухрзв'язок­

Цричому,

за

·

виступ. #'Мf -~вницт­ во м1с~J~ _, .fІ"*вчого товарцс'!'ва: «ВРОА&Rець Цкrаиенко .-опуСТІІJJа гру­ бе nоруІІіенюс обраху­ вала. поkупца на трJАЦять

·копійок. ІІй · оrолошеко до-, гаНу та ш~збавлено про­ греснвноі доплати. Зверну­ то уваrу

завідуючої

м&га-

311ком N! 16 на ниаwtий рівень роботи у колеІt'І'ИВі>> ГОВj}РJІТЬСЯ ді.

у \uідпові-


сН О В Е

Ж И ТТ

*

15 черв~_я 1984 року

J•

3 orop.

,.

========ПадсумJОІ ..еrсінм•

ВК IIOIIPAЦIOBAJlll У ТРАВІІІ ПереІJедения худоби на .лtтньо-таСИр.-е утри­ мання, внпасавн-!f їУ ва J!:ОСІв~. ~nea0:r9. tсов­

.IIJ'R-POA1h!X

веАєра І

иаеоnщах, ·іІІДrсWІІ.ь ма­

сою баrаторічввх траа BYJI08IUIIІ пt..-цевІІJІ продуКТНВВОСТі .цІйиоrо С'JЩІ;а і . 118f1~ мо.ІІодвЯRа. Працlввиви ферм roeiii)~'Q . ра­ йову .успішно ввионуІQТЬ своІ соцtЩdсТЦЧВі зоІов'в:ваввя чевертоrо року п'·Ji'l'lipiiDCit 110 продажу вро")'ІС'!Іа. •8аJ)888Ці'88 дt~t.aal,

.)"

травиі rоспо~. ~У

адІUІІІ

які инау.ІІоrо мІеJІЦ& .пере1111К0118.11н п.ІІанн ·Продажу цfєt · :продукціі;

м'иса яєць

-

..

·

~

.j:-wu В.

·

НА ЧЕ·РВЕНЬ .. ,,

J1

з чес!ю ваконувть .свої

' ---------------------•·

O&Q.IaІUt,

-

nродук­

що -Вfl'Wб.Іщють. і nтах9ФабрцкЦ,

<.

радrоспи

··

За П'ЯТь мІс:йцlв · ниніщ­

но на

98,4

nроцент~. На-

блнщаються до закін,чення

На вирощуванні

r.

молод-

кої свиноtеРtfи ра,~;rеспу ські тепmиці rалина Гриімені Кірова. Renep~жr в горівна Чере~енко та

змаганні - вЦ.FQJівеrльu•ків Варвара

2706

вона одержала на

по п_родцжу

.

п ять

м'яса до- • нла~-·

строково виконали nІв~lчЗавЩІ-І яцс}!к.а

за

і

Красклlв·

.. . . <rонн моhоке. при nівр)ч· сь1щ сіл.ь~: л. НАJ(АЛЮЖНА. пому ЗавдаіІнІ 4009 тони.

Mик&nilffla '~р-1

.

.

ко.жну nриJ)Осту

шц·и

гра~ІІ~. ~ групах

Надн , МикмаlІІИИ

~екса~~Вn&. , онкч і .).. а-

-С~реб~ JІІ.ІІ АНАJЩВН . ДQnyX .'при

· Корчохи СЄJЛWІЬО,J,обовкй · . -& · прирІст ваги с»а- ~танІJвИ'rЬ &JJ'-»3. •рами.

,лИ

віАпові,ww · по

· "' зі.

грами npиvaw у ва~

'73"' ,.

7 51· і · · -~ ·. · · l'W. m:тюх.

CQ:8HY

'

r.. .,..··.. ·

:11:

о

Госnодарства

::0>. ІІІ

оо

=:о.

'-'0

о:= О(

CІSas

:t::

«Іlлоскі вськн і1» іме>ні Юpnna «Пухівсм<:ий» імені бО-річчя СРСР «Авангард» імені Щорса ППЗ «Рудня» «Русанівський:. <:Бобрнu..ькнй» <<Красилівський» «Жердівський»

«ВеЛИК9дІІtdt;РСІ>КІІЙ» <<Літк,івський».

«Г ОГО.1і RСЬКІІ Й» «Зоря» імені Мічуріна «Заворицький» імені Докучаєва «Заплавн.ий»

'

2626 1925 1904 1878 1834 1494 1491 1362 1259 1164 І 115 109t 1079 1~

105З

955 746 720 703

• ~>-

о о==

~о.& іі ~f ~ 2~

S О>. -і$

+Ііі :а

+196 +165 +45 -З 50 -219 -227 +123 -56 +64 +23 -7 +92. +37 +8() -17 +18 +20 +182 -206

;~~

= =="' ~s~ CI.O(CIS

ID

CJi!:

!.<:<:

ФСІІМ

20,3 !6,1 15) 15,9 15,4 12,0 12,1 11,2 11,6 10,2 9,5 9,8 8;9 . 8,7 8,5 8,3 5,6 6,4 6,9

Радгосrі~комбінат ~Зтn'йНСЬКПЙ• і\Іені 50-річчя СРСР Київська п/ф Броварський ППР Бог данівс.ька п/ф

Семиполківська п/ф По· Р&ЙОІJУ

+16

іО,1

11 ~.-=

:Z:t::· СІSІІІ

o·as

оХ

~

11:,

ос-:

СІ.

'

93,5,

.оо

8.с,~~ ... о:!

-

414

в

npoJ:teJi'i'ax

Фе~ Г. М. ( сПлосківський») Петре~о J'. І. (іменІ Щорса) Леrка Л. М. (імені НІрова) • Rв8ІІІЩJІ-К. І. (ІменІ Нірова) Xмtp1Jc Л. А. (імені Щорса) JlІfВНВ~ІІКо О. Т. (імені Нірова) ·куnрtй О. М. (ППЗ еРу дня•) Івавчув Н • .В. (імені 60-річчя СРСР)

до плану

І

nІарІЧЧJІ

1-

-

+6 128'

+1

76

-19

!03

+4

91

104 1-00 -95 '84 102

"' :<:

о

о;

о

:::;

109,2 130,2 151,8 151,3 122,1 77,4 105,1 96,З

+10

Ткачевио В. С. (lменl ·щорса) Веа,ужва- Т.' П. («Авангард») Абакумова І_И. В .. («Авангард.!>)

87,З

72,9 67,7 76,2 128,З

88,2

75,5 95,6 85,6 116,5 80,4 84,2

-2З

"'

а:

83,4 99,7

94,1 83,4 -86,4 87,0 84,2 78,0 81,5 82,7 68,0 68,2 65,6

+8 -3

~

:.

90,7 150,6 86,6 105,6 108,2 81,7 86,7 83,9 100,8 79,1 157,4 92,7

+1

CIS

(,)

11:

·

Воробйова Л. О. ( <<Плоснlвсьиий>>) Корсун Г. ()1, («ПлО!!кlвсьций»)

2851 2818 2785.

' ~;

643 634 628

~· 82сі 60'? ?J:_·. . 611 '-"'' . tJ15

265 629 632 608 581 611

2639. 2631 2622

643 583 575

2621

546 600

2617 2586 2574 2557 2542 2534 2506 2503 2498

562 566 573

2493

469

564 562 565 568

569

'2487 2486 ·. 2479. 2470

545

546 508 S35

. 2466

559-

2400 2453 2442 2421 2418 2408 2371. 2352 2342

555

589.

539 542 548

539 537 379 520 535 504

433 522 505

508

2286 2278

(

Продано

637

2326 2322 2303 2301 2293

r.

ІІІ

101,0 1291 . +741 68 +2 51,1 184 +5 215 +ІІЗ 2,2 117 ' +3 23 +5 29,6. ~38 . -26 -І 17 234 ' -23 124 93,1 +19 93,5 694 -91 36 -6 ·99,4 517 +73 '82 -5 98,1 657 . -27 зо +І 94,0 494 З7 +21 +9 92,4 578 +18 36 -1 97,8 541 -9. 36· -5 90,1. 467 З6 -13 +З7 90,3 474 о +19 . 22 87,9 402 +30 24 +З 93,5 476 -7 20 -8 90,5 341 +6 21 -5 92,0 -2 28 -4 325 8З,4 277 +6'8 41 +5 219,1 237 ~-45 19 +б

-

. 1205

о

~=

з&

о

о;

;;:

~.,3!

'» О(>.

о

о

'Q,Q

>. . 'і;>.>, ,оІ'С >.>. t: 1<(1 ;t 6t: t== ::0.!::, s: 8. і ~ё.і '·:~~4'-. ~~ •; o•t о, -=as"' . g !е i9-t о =-е uill::t ot= 11:1>. ,§сЗ • =: Ії 8~ t§: ІіІІіі О( ~о>. 3 = = R§ :s:asa:t:Z:.~ tl'i :1! :.-=і ~t-11ii :1 ~=! +І.; :<:

о;

~g_~ О:С;.:

CIS

о

(

Ке~ О. Г. (с~Гард») 8рІІЬІа .. П. («Авангард») Мовеао· Н. М. («Пухівський») ,Jieald8AWEa R. м. сПлосиіВСЬКИЙ>>) Лееп О. М. ( •плосківський»)

виробнвцтва і продажу держав. і пjюд)о_.m. тварtвщuІ. "...· ........ · •" ·......• · ·, . . ..Р.•У аа п~-.-.~ 1984 'J)eKy (за ДUJ11111f мtсЬКМ'tt івфо.,мацtйаЬ..~ у 4е~І ~'!IUUf) CIS

~ О. І. ( сПлосківський») К8pneDo О. М. ( сПлосиlвський») С. (<<flЛоеttіВСЬ'КИЙ») в. М. («Плосвlвський») М. (імені Щорса) М. в. « ПлоскІвсьиий»)

. с. ф,. - Е. меіn · ·6()-рі-ччя С~СР) - · : .. . . U JW •. В. ( «. П. ЛОС. КіВСЬКИЙ») .Ф~ · · · В. М. (імені Щорса) · . cj М. В. ( •іl.!_ЮСКівСЬК~Й>>)

.· · ·.

636

2653

<

. 8:!

2865

2645

М8рІІіІн'! в. Ф. ( «ПЛQСНІВСЬКИЙ») РВД"'ІеЬО Н. Е. ( «А~нгард») Юр1Іе8о·О Ф. («Р~НlВСЬКИЙ»)

на голову

633

2688

~ька . Т. С. ( сПлоеківсьиий~)

МІСЯЦІВ по

2909

2755 2748 2746

ПВЦя К. Г. (імені Щорса)

рянськоі і· Марії ,ЛJЦріівни ;'І'ако:~~у ж зав,~;анні · а:.-е:ttЖа-

·викОнднІtі~· ==о'о;~

« ЛОСf!і сьКИй»)

535 nри плані 650, ,JUІ)'ra М.еu.,...о о. Р. (~Іілоскlвський~) своrх завдань ЛіткІвська, грамів сере,в.:кьо,~;оііоІЮго по 691 граму. А операто. к&-.-Р. А. {«Плоск1вський•) Рожні:ІІСька сільради, Ка- nриросту живої ваги 'при ри по відгq~,вщ Марія Зак p:on В. В. (сttлоскІвський») литянсwщ- селищна Рада. . - - . 505 . " - о •.L х· - ' u ~ М. 0. ( «ПЛОСRІВСЬКИЙ») .

ньоrо року ~llt,Aивtдyam.нl н1 ·завдання По~tвеька. в~ НоРІ-в. snnн на ГОголl!Іська, Троещинськ!,

приймальні nункти

t

.

'hр._ІіКВ С. К. ( •Плосківський>>) С. ( «ІІлОскізСЬКИЙ») ОІр8Е8'І А. «:ІJnQ.сКІ.вськиі}») XCJ11i888 О. Ф. {«Плосківський») ~ К. Л. («ПЛОСИІВСЬКИЙ») ~· ~- І_И. ( «ІІло·скtвсьиий») ~ К. П. ( «Плосиfвський») ~ К. Ц. '( «Плос~вський~) ЗПареіІвч М. Т ..( сПлоскІвський>) · ~8 Г. М. («ПЛОСКіВСЬКИЙ») - TOIIIsa Н. М. ( <<ПлосиІвсь-кий•) JІисеІіісо Г. В. ( сПлосиlвський»)

nаназують

nіврічне завдання винона-

І.

· оеІіМВ" В.

іде ,оператор . Маріа fJ)Iro- rієнко. Пірша о.-ержала ПО- . рівна ){&ІІИ,J.ОІ!ИЧ. ДоРЩ&- від СВО6Ї, групи -ПО 703 лів раЙ()Ну бере ЗК'І'ИВНУ гребІвцІ. По ЦІЙ сільраді , ючи 234 голови свиней, грами се~~боооr(І у, nрод.ажу

(«Плоск}вський•)

ІІее8к ·В. · П. («Авангард»)

соціалістИчні зобов' •аа1ІНЯ няка великої рог~ тоі худо­ У четверте•у році п'атХріч- би вЦзнаЧШІись наіsищи, Ь:И ЩІQЦЇВНПІІ: . Ор!ИJІРС~- МИ nокаЩІ,~МИ ПОfРебів-

ті·в тваринництва ,державі з власних nідсобних гос· подарств. А це ваrома до­ (іавка до тІвІ npoдy:Jщir,

( «ПЛОСК!ВСЬКИЙ>>)

HelliUtleiiКo В. Г. (Імені Щорса)

ВІД:Г,ОJ(ІІmJІЬИИКІВ-

участь

в.

В.

666

670

2874

ГОJІОПапа В. І. ( «Плосківсьиий») ІJаак . Г. Ю. ( «П.ІІОС·ИіВСЬКИЙ») C'l'pmca• в. С. ( «Плосківсьиий») _ААа~о Г. І. ( «Плосківський»,)

SДОВfТ-,КИ

""" Принлад

3037 3024 3016 2994 2966 2948 2940

.~· и. -в. (tмem -щорса)

------.,--

сільських жите­

Н.

713 681 692 681 688 654 665 641 681 670

30З7

( «ПлоскІвсьиий~)

-. -~~кгцf'·.н<·«!fІ=.=.ь~~~~:;) ф Іfсьиий>>)

ЗАВДАННЯ

Вагато

І.

~ К.. П. («Плосківський»)

їх здано ва 4 мІJІЬЙОВН .328 твс.~r~ щтр ~~~ ·ше. ОсобJІВВо поІІІlтва nрІІбаІІка Jia RttlвeьJSiй

18

О.

·КІР S о R. Г. («ІlJюсківсЬRИЙ») ClfOU"W Jf.. М. ( «ПлоскІвсьиий•) , l(ifl Ік:tа. П. П. ,( 4;ПЛОСКІВСЬИИЙ») .·QМІЕ м. r. ·< «ПЛОСІdвський• > · . I.QI88acn. R. Г. («ПлоскІасьиий») ~llJI Г. П. {«ПлоскІвсЬіСИЙ»)

пlврt~

на 146 тисяч штук мeJDDe aaJtAuвa.. А .порів­ няно з п'ятимісячним періодом IIIUIYJIOI'O. JOICY

Baro.•_а_

АІ.і-І(<dІЮІ;кІвськнА»)

:·:&1

~-0. М. ~·Плосиlвсьхий»)

2140 товн при завдавНі 2050; · 22 ІІІіJІьІевв 7М твеfІ'd. ·штув -

вrа~абрнцt.

:М~>.(СЦ.ю4ИІ..JсЩИЙ~) М. { «ПЛОСКіВСЬКИЙ») В. ( «Плоскlвський~) n.u-~&v~~> Г. П. ( «Плоскlвсьиий»)

.

ва

держав~ прdм8.11Ьн1 п)'J:ІКТS: t . мо.11ока · ~ 8890' тови при завдавві _8500 ТОЩІ. ВІдзИаЧНJІВСЬ КО.ІІЄКТИВН радrоспtв •fiJІOCc ківС:ький•, ІиеІІі Юрова, Імені 60-рІ'І'Ія СРСР;

3152 3123 3090 3070

'4i'Jif811188111'.VJE; Т,

708

504 523

2265 . 2253 2250

486 398

2243

2240 2182 2180

2147 2144 2094 2087 2060

2060 2032 2031

І

560 505 539 573 412 482 568 463 463 493

461

.АJАWНИЦІ

113,8

Прізвище_. ,го<;подарство

ВніаА О. Д. · (КИУвс:Ька)

С.ІІуцепо Л. n~

І

15,5

86,З

120,1 92,2

....

...

'~

',

128,2 127,1 121,1 120,3 119,5

Р.оВЩЕНQ С •. І. (-Боrданlвська) Ше.ІІомІна R. І. (КиІвська) Рtець Q.. І. (~Івська) ЦІвта С. С. 111ПР «Броварський») 118,8 Лув'8ІІЄІІRО Р, Т. (Кнівська) 118,3 У 1 F t ·-llw А. (ПИ& еРудня») 118,0 Пово......,.,,,Н, ,.lt-.(ЛJ13 «Ру,цня») 117 .~ Rрнч~: 3;.. М. ~FІПЗ· с:Рудня») 116.3

Лп. У: '-~''(ПЦЗ сІ?удня»)

MІJq&peuo м: І. (ПЦ3.сРудня»)

· ЛвтО•чевио 8!1,4

·-(КиУвська)

К. П. (Боrданlвсьиа) . Бабич Л; Д. (ППР «Е;роварський»)

116,0 115.5

115,3 112,5

2756

3513 2070

2131 40Оі

959,0 3813 332,0 349.0

969,0 92,0

315,0 970,0 1407


*

стор.

4

червня

15

року

1984

)((

сН О В Е

И·Т'fЯ»

,••-..t&;,

-

~aa,~U".Ц,І~,. 'Б ро·

Р

.

ва постіІву роботу потрібні робітники

а ,~.lf.Y~ON.V1ns!'~ ~рQфесJй~_

. • ttd.z{it;~ cf.t!t1capt ·рtзннх спеціальностен . ' токар1, верстатники, шліфувальник по металу,

тракто~исти,

rазоріачики,

трубоукладникн,

кухоннІ працівники, плиточникн, закрійники,

·фотографи, монтаж-ники, бетонни~и. такелаж­ ники та

'iJJwi;

інженер~ · .т~их спеціальностей: техJ{ологи, метрологи,

проrраму..вапьникн, технологи

талоконструкцій

ме·

по металу, нормувальники,

кошторисви.tв;

бухгалтер.Ц, старші .j головні бухrаnтери; н~чаnЬUВJ'

ЧСІДА IJIIUІI'8'iiiliilli1iilii~ ПРАВИЛЬНА rрає

велІП(у

у

ЖИТті

У відділенні .по нраце8,7Іаштуванню можна

ЛЮДІІИИ.

укласти договори для. роботи

'l'ому виправлення їІ вад стає суттє­ вою

необхІднІстю;

постає

Перед

а;ом~их ел~J<тростанцій

логоnедамн

-

~лнве завдання дитині виправити f90By

1

у

на

будівництві

Чорнобилі, ~аnо­

рІжжt,. на П1Вденно-Украінській АЕС а також

доnо­

·

могти

відАїлу,

цІвники.

мова сwгоднl ІІдl­

роль

.. ПJІ8ИОJЮ-екоиокічноrо

завt.дуючий овочесх~ИJ;Цем, нямі-прибираль­ н~щ, оббиrшики мебЛ:іs, nродавці, інші пра­

в об'е~анні сКіровоrрадмієькбуд», '«Красно­

за­

безпечити nовноЦінний розвиток осо­ бистості. Виконанню його приділяє велику

я рСЬКІІІСЬКбу,!t».

Док.іІа,ІJ,В.і Jонс:у,.ьтацІі в.н: мщк,ете одержа­ си міському бюро по працевлаштуванню,

*

ике знаходнт1\tя у конторі · ремонтно-мехавІч­

ЯКЩО ДИТВИ.А

ноrо заводу.

Профтехучилище

_ іІри

взуттєвому. об'єднанні

с·Киів» увагу. міський відділ народно! освІти. гопедичнІ

-

nункти

ШКОJ1ах М 'І 1

при

Н. Бонн вчасно ЛQfОіЩА!і~ИЙ :пункт.

з

дітьми,

ви:

яю

· та

за1кання

вщnощдну роООту

мають

дисJІаюя:

·

РІЗНі

дисграq~1я,

вади

М!саці- .ваЇКанвя

мо­

дизартрія,

rnшl.

Особливої уваги заслуговує робота з

д1тьми,

шення

чанна

що

заlКаються.

мови

завдає

Це

дитині

nору­

Ії,

Ку,

вражає

П

замкнутою;

.цитина

СВОЮ дуМ­

самолюоство,

РОІЩ.

рооить

було

іІо-

невдачі у·. сnілкуванш з товаришамн у навчанJЦ., :ra р.Qзваrах. Десректи ~о­

з

якими

аатруд­

. . )J<>мnл·ексу

місяЦІв

4

ст~ (nеренапруження) заїкІіІіWJ n~аІІQся. '!'ОДі буІЮ . розробпено

мов1,

про

lJІсля проведення

;$анять протягом:

;3

ста,в.цене ПравильЦе диханnя, пла:в­ Ніс~ Jlf>JЦІ. Але в умОВах · нервово:rо

в

думає

ро.ку на piGHHX гос­ nоДарських nосадах в

П>

нення

~стійно

. Робо'!іа 1 ~ Альошею. Ж., ·JІИХо-раицем Jtlд~щ групи дитсадка · М 7,

1·о оуJЩ .вияв~ен1 батqаJоUІ щ~ .,у,

неврівио~еною 1

часто

! ..' П • .ІJ.о;~ГОJ:Юд~ІЩ.tоІкий

t>yJR!.

за•

важає розвитку осооистосrі. ЗаІкання заважає ДИТИНі ВИСJІОВИТИ

по.аві~ ·. ЗаІЩз них. AI)Qpe вчиться, плавно· розмовJUІв 1 ЧИf&(ІІ. · .

tЩщднішою. Прийmов вІН у ло­ rоn~~й. кабінет 13 'середньою фQj))Jo~. ааІкаиня. перші ознаки.~

надзви­

ШКІОДИ, . травкує

баrато

зв' язаю

ви заважають nроявити всі t:воІ з,ціб­

дета.щ..Ний план СОіnьша дій ба:rькtв,

ностl. Ці nереживанна виснажуютІ(> нервову сист~му, неГативно вnлйва•

oa'18UIJI'i ситуацІй. ОсооJІНВу ролЬ тут

.цвтиин

тра,вка

t

основне,

з

·во ~о шукати НQВі ІндивJдуа~ь-.

~'~4и~~Jft 1 ~~t(:Г~::~.

~ало'nа заняттях

чого • nоЧИ­

.аа сопілці. При цьому виробляєтьсА .плавність дихання. емсщій­ віст~, .. nо~утт1в настроює дітей на ак­

lx, знаати оnтималЬІША меТод

роvuти

в

кожному окремому

мuЖJJ.ИВО

вкпадну

ГJ.LНООНИЙ П~ДОМ,

тuну.·Р.QботУ

nри умові, коJІИ М1Ж лого-'

педом, батьками і дитиною вс:;tановиться т1сний взаємозв' я:зох. Заnору­ на успішного nодолання вад мови ·-:-" в.іДвертість з бону батьків, чуйність f ПСИХОЛОГіЧНИЙ

аналіз

nрацездатність

вість дитини.

і

ця тщаасобіВ A~;l:~~~~::;J: Т.!і'Щ. ДіТИ V~ІП .. AI"I'D

.

вJДвол1кають себе· вІД оточуЮчоГо шу~ му 1 починають читати плавно вірші,

q~екти

мови,

вості - розІq>'ійників, заtотівельннкі.Е$, Затяж­ .чиків і складачів взуття. Випускники забезпечуються роботою на

1974

ІІі.·· Uвручі

Житомирської

о~ст1.. а з .1916 ,ро.ку D~B !У И. Бро~ри~

п!дприємстві. ~рийняті д~ учиJІИща (хто за­ КІнчив. в. ~асtв)

.

За самовіДДану nрацю І. ·П. · ПО$'О~децьхий на­

rоро.ДжеИвй орденами Бе-

бують житло, надаються кутки на приватних

війни І стуnеnя 1 сЗвак Поша­ ни• та багатьма медаля­ ми. Ному вручений знак с50 років nеребування в КЦt'С• • І. . П. Подгородецький був іІріtнциповим комуні­ стом;

чуйною

ливою

1

квартирах з

разовим харчуванням. Ті, хто закінчив учи­ лище, можуть вступити в техні.кум. чи інсти·

тут легкої промисловості. Випускники учИJІи·

~а, які

ДОброзич­

успішно

·

ство комуюстичн01 пращ:.~ «Зразкове підпри­ ємство:., нагороджене орденом Трудового

unи· na~~'ml.

l'pYJIII. TOQWIDIIL

Червоного Прапора.

. ,~Є:~~~пникам

, ~~}JJJ)Д8~- ,,.

1.

]:4. ~Fд~~~!:~~· атестат про освіту. Характеристику з школи.

'.-п~;~ВідВ..ДіТJІ' Jil*8iwr!a: вИставку-п~jаж пювковвх тка-

5. Довідку з місця проживання.

вив вІтwІІВDого виробіпщтва, па буІІІЄ прово-

6. Довідку про склад сім'ї.

7. Ме:дичну довідку (.форма .N'2 286). 8. Свщоцтво про народження (оригінал).

Дів ) , J,~Єтодів роботи, ane одне без~ суіЦІЩие оез активно! дооомоги

Автись 16 ttePtiU 1984 ро~іо~- .JІІІІрОввй

ми· зацяттями заЇКання не подолати.

Bd!p, 'І'КUІІВ, _ра88ом.ав1тНИй свої• матовком.

повстання,

-------

N!! 20

дітьми,

що

мають

необхідно

М. КУКСА,

де­

І:Іочинати

у

по племінній роботі у тваринництві ІІОТР.ІБНІ РОбІТНИКИ

Киівській птu:офабриці

ТЕРМІНОВО ПОТРІ&ИІ НА РООО.ТУ

по )J.оrляду за племінними тваринами а також робітнИки на сезонну роботу по сінозаготівлях

електрогазозварники IV-Vl ро.t)ядів, електромонтери 111-V розраАі•• машн­ газових

ll-V

котлів

розрядів,

Оплата провадиться відповідно

слюсарі контрольно-вимірЮвальних при­ ладів і автоматики 111-V розрид,ів, CJI(Ot сарt-оnератори

.

у

птахtвнJщтво,

Іхати аdтобусамн. пинки «Півник:..

. ,

.

.. .

зова, 77. Іхати автобусами пинки «Торгмаш».

.N'!!N2

121

вулиця

трамваєм.

Кутузова», ;бо

сНОВАЯ. ЖИЗНЬ•- opru Вpeiiapc..jro ·VJ6irilj;..;

1fl!lt'lY•

до зу­

ШАНОВНІ П8НУПЦН

суботу,

споживче

16

червня ц. р., в селі Пухівка міське

товариство

nровоАить

.ярмарок

татов Киевской обпасти. (На УRР.ІUІВСи0М ~).

Газета в:Х~;::о:- ll!j

Дни вwхода:

-

=·1837 ro-.

вторвик. сІНІда, Da'n111Q88

.

c,csa.a.

.... 1,......7;

-

19-3-82; аасТJnника реІІ8ктора, аідnо•ІАаnьноrо сенретарн, вІдАІІІу сІпІоСьноrо

И(ІІtІІСІІОНдента

рерктора

по

ПРОА&Ж)І

продовольчих і nромислових товарів.

ПравпІння.

АдРЕСА РЕдАНЦІ і: 255020, Київська о&пасть, м. Бровари,· вуя. Ниівська, ·154. Т~и:

до зу-

тролейбусом

Запрошуємо па 'яр:Мароп!

Адміністрація.

го комитета Коммуиистnесиой D&P'JIDI ~., городекого и райониого Советов мро......х

Січневого

N!! 30

ни профтехучилища до 28 сер'nня 1984 року за адресою: вул.' Січневого повстанн·я, 34.

до існую­

З,

Киів-15,

Іх"ТИ

Телефон 97-33~64. Початок навчання 1 вересня 1984 року. Дирекція.

Адреса об'єднання: м. Бровари, вул. Куту­

дО·fІІ·

34.

до зупинки «Вул. Цитадельна». Документи подаються особисто до учбової части-

чих норм, з nослідуючою виплатою натураль­ ної оплати до 10 процентів від заготовлено· го сіна.

му.ЦJJР~t-

Ndi 41, 121

9. Шість фотографій (Зх4 см.).

Наша адреса:

.. Jrарекцtя. . ·пинки «ВуЛ.

вчвте.ІІЬ-догопед.

необхідно подати такі доку-

Заяву на ім'я директора.

Коли дитина виходить

логопедични­

курс навчання

Наше шдп~иємств.? носи!ь званни сПідприєм·

:МОЖ1іа навести ще об<ttато прикла­ (!атьltlв, одними тільки

закінчать

1 бездоганно працюватимуть на підприємстві, в перш~ чергу забезпечуються гуртожитком.

ЛЮАJПІОЮ.

У.~~~'.

частковою оплатою іх вартості.

Учні ПТУ забезпечуються безплатним. одно­

сщл~ .жщи'ять про п. Нодrородецьіrого на­ заВЩІ{й · зЬЕ!~жеться в иа­

1.

забезп чуються ·зарплатою

у розМІрІ вІД 40 до 5О кр ., а з освітqю за '10 класів. - 70 tр~:"УІіням учіtлища,· t:Ki потре­

. ЛИJЩ,( : Вітчизнаноl

Киівському обласиому племоб'еднанню

юсти

кваліфікованих фахівців взуттевоІ промисло­

до~ува~J

ааnолеrли-

~t:~t:Jla 1 ЩасJJ.ИВа, успіх буде. ~ зв язку з шнtльною реформою з

·

сn1вати.

ЛОГО­

з .каоінету задоволена своєю ир~ею,

навчання

використовується

. rp~

на~1·ься: коnітка npqЦ!I лоrопеда. .Ви­ ш.ити

ЗаЇКання

Апьоша НИНі

't;~i лоюJ,Jе,Ца ~ д.І.т~ми важлн-.

воІю.і. систеки заl'альие 1 ~~we nе­ р~вантаженн.н:, дитя'Іі rn~peкцtt noтpя­ CJ.I!Hh, насш.дування неnравильно! ко­ ви ОТОЧуЮЧИХ 1 іНШе}. l:іlіЯВИТИ Ц1

-,

переоорено.

•веаr.і.Вй, rовtрJІИй хлодчих.

-.

цер­

на випадок nере.ц- · матері.'

pooora

DОВШСТІ&.

аричини 'заІканнЯ складні 1· ·різн<r

причини

1. логоnеда

В1Д.ІІ'РJЛ8

ют.ь на за1·альний . став . адоров· Я. маннщ. nept:нaцpyra аоо

15 до 18 рокіS, З О(:ВіТОЮ за 8-10 к.ІJЗСіВ, ЩО прожнв~ютж. ~ ~іВсьКій об~асті._ Професійво-технtчне учмнще. готує високо­

бyJJ дer.tGIA ·ступінь.

гоп~дичних.rруп nри дитячих садках.

Jюгоп~ди ведуть

без_ екзаменіе U 1884-1985 В&ВЧІUІІtНВА рік Приймаються юнаки та дівчаrа віком вІД

Onera

міСІ:іКИХ

а також 1.:& ло­

.N!1 9,

ОГО,JІ.QЩfЄ НА6ІР fЧНІВ

б~um ~:~~~~~~-!!!!!"!!! ось ·8, naJІJJ:І.t11\o/JІaд,

.)арсtз у ьроварах ЧJУНlЩLuнує два ло­

мІсцевоrо радіомоВІІеннн

-

19-3·05;

аІмІпу

nартійного

rocnoAapcтaa -

життJІ

111-3-18;

відАІІІів nромнспоаостІ, дистів

Іцекс

81285.

Друк високий. Oбcsr . J друкований арку~ ТИран 12.775 nримірниКів.

Замовпенна ....., М __ 2458. _ J INIC080i роОоти tt-+17. ______________ . .;. .__________________

---·---=--=--~-_;,;;;.......

ароварСІока друІС&рва: КJdіІсJ.иого обпасвого упраВJІІИВЯ у справах видавництв, поп1rрафІІ 1 каижковоt тoprl.an1. ~ APYКfoPUI:

2іііі020, ЮІІвська

о<Іпасте,

м.

!іровара,

вуд.

К.JІ~Іо~,

1И,

#97 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you