Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН,єднАйТЕсllев....I!!!!!!І!_!І!!!!!!!!!!8..

о Р

r Ан

6 Р О В А Р С Ь К О ГО ' МІС Ь К О ГОК О М І ТЕТ У КОМ У НІС ТИЧ НО, ПАР Т IJ УКР А , Н Н, МІС Ь К О І РА ft О Н Н О І РАД НАР 0 ДНИ х · ДЕЛ У ТАТ І В .К И І В С Ь. К О J О Б Л А С Т '1

Газета ВИХОДИТЬ

8

17 квітня 1937 року. М 97 (6553)

Середа, 22 червня 1983 року

СХВАЛЮ€МО, ПІДТРИМУ€МО для

Розвиваючи демократичнІ '

Матеріали червневого ' ,( t 983 . р;) Лленум у

мадсь"'nсті

депуtатів, зна- ОСЬ

червневого

З

Ради

ЧОМу, '

rАЗ

І НАфТА, І

обслуго-

ми

парт:йН!:

збори

ЦІЮ1Бе •

з

по-

РЯДКJ'М дeHН'~M «Зав'дан-

ня

.

технІчних

служб

по

прискоренню науково-техн і чного прогресу т оп:,,:щриємстві».

.

вчитуючись

КФП.

2

населення?

Нещодавно

ли

трив~є ~BaB.e іх Обговорення.

И!СТЮ . ми, депутати Тре6ухlвськоі'" сільt~кої Ради

народних

Верховноі

міста і ·раАону.. . Повсюди

'УІ

велмко!() зацІкавле-

йомилися

КПРС, сесії

СРСР залишают,"ся вцентріувагигро-

засади

13

цк

пол:лшення

вування

Ціна

:. ТУт же , ' на МісцІ загс- В,И .'lЬ:НО

матерІала'Ми · сьогодні в рядки .матеРіа- тівлі КОРМіВ ,' інженер ЦИ' парТії

на

на

авПра-

РQ03УМ'і ЮТЬ курс техн:чне

пере­

(1983 р.) Пле- лІв Пленуму, ми мимово- вільно! оборони управ - О'з'б р оєння всі наш і !іОМУНУМУ ЦК КПРС і сеспЛІ аналізуємо стан справ лІIІ'НЯ . позаштатний лен· н:сти, В' С: труд.'f3 НИК<І. BepX~BHO~ Ради СРСР . у своєму селІ. ведемо мо- тор мlськк:ому п ар тії П . ву про удос,коналення М. А. Г ... в.орущк ' О . ПРО D,'. В 'p J це говорили у с воїх SaraTO важлив}{х питань стилю і методів маеово- полІТінфо::"маа. .., ~ '" <'0 H'~ "О іЮ. . Він ви,-т упах л' му :"ти "по. РУШУВ8ЛОСЯ нІ! ПленумІ ,в а" ь В Т 'З я бен"ов во політичної ' ро60ТИ . Дбаюn<V>ПО"J'В про знаЧnllНЯ рІ " . . " 'n , '1 на ; сесії . С тосуються ... ~~ ~ оо ' В І Г І А 1ІО!{И різних сфер еконо- чи про розвиток демокра- шеньчерВnевого (1983 р.) fІ~С jЛ~ 'та O~~'~K, В~іл~ Q

і соцІ.а " ьно~побуто-· тич.~йих r асад , B~KOHK~M у Пленуму

IIIf :КИ

IS!-U; lIр06лем .

ЦК КПРС для еК1СП .l у ат у ючи

. Нам,

с вої

авто­

. УспІшно праЦІеЮТЬ трудlвннки нафтогазов

J!Ю- СВО! Д яльност . зр ить удоско,налення масо в о'по- буси, во.ни доби л ися СКО...". ' .., ~аділеним довіР'ЯМ акти наголос на І· ПіДвищення 'літНчноІ : . роботи, важл· и- рочення затрат •I ~ r>." го н с і і часу на ap~;xy, належить бути в в -о т вс Х депутат в, В!С.ТЬ : думок .. висл (нmеНIІХ теХ'l!::ч:не оБС ЛУ'Г-J IJ~ н:а НI!,н

перших . рядах 9инонавц!в громадськості, ~?6 усІ на 'ИЬО~У, дЛЯ уоп:шного в зв ' яЗlИУ з П ОЛ О~l юі1llИ. . ~изн.~ених . заЗД,ань, бути накреслення . паРТІ! і, зо.. вирішення госп.одаРСЬі(ИХ l3аСТl'іJJьниками BC~ГO но- крема, Ті, що стосуються .. завдань. До к!нця ць ого POI{Y ~OI:O, пер· едсвого. організоваН'Ості.· зм!цнеJt" розширяться вир обничі Скажу . щО Т! .1ЬКИ ~ ки-

l1іщн.:Йп'ятир : чцІ

Требу-

Xi~ .ще . I!Нльше помолод!В ,

.зрісд~робут , й-огО меш.,

IIШЩіll . у . ць,ому

ня ТРУДОIЮ'і 'ДИСЦ1ШліJtи,: Через ,KIJtЬKa днІв М. А. 1 . за д"руч вт лити В житrя . .ГоВ6РУШ"'О . " ",енням м1ськко""" парп" "'РVДRИR . . '(" ,. ...... . 1 зноВ . .и ~. . ' ву ' виотупив З ПОЛіТіНфорrалоq .викоНКому Тремацією , Ц '

велина бух1вськgІ . ciJtЬeьK6I . б Ра'діі: . '. ~гслуг. ' Н'Р~;1ниі: () ран- . .' щІв.' .(!)Ztнз,iR . .rtоеяrНУfЄ не ·межа .. Це усвІдомJ110Є ПА -tтІнформаЦ';lI .. .L....-OIIiO. ІWШ •• 1<ОЖ~Н , 3 .... епу'r~·4-,n~ . .. Ак , буАЬ-1'lка · tl'lpa._Ba · поч,и-в' 'ПОJlІ нає.т;'q'! .

з.

. .

'.· *~~irc

nL,];f616З~R . Т()· й зрозу.Мі- ·

JrO, 'що питаннями

:неНня

J\,QнкретниЙ

ЗМ!Ц-рО3В'язання

;

ц,

а ЙЧ.'Іени opraR~B tа..VIОВРя.- роб,lJ'1ТЬ

;Ду:еанР.я . . Вони -

наші равл ; яня

вадійні tt()Мlчники.

мережа... .

"lнжеiJеl)но - теХНіЧні

оБЛ1а дн ан-

ПОЛ':l!І'шити

його

1 службовп! які.сть, скоротити IDPJoCTOЇ. л',,"'' 1 І А це значить, що б 1.'IЬ' '''r~Д У'П·ра.вЛlтr1l ше автобус:в б","УТЬ пе.l\tЦl06J1'теl'lJtом~ежа.. реIЮ''''''''''И паft.ажJ"ир_'В Н"

но­

з

родовища

на

завод.

Фото Ю.

ОлІйника.

.11. . ;

.~ ДОСВІТНІи. С

ЛОВ0

.

~К!fїВоблтепJ'Ю-

Ма.те:р.:а.mи

йшли

'

прац!вники уп-

"'<Н\. лl:н:Н.

-

ЧЄРВJНЄ1!ОГО

ПJlенуму ЦК КПРС зн-а-

КЦРС, траиеп . ортників

Цими

.,

впровадження

На знІмках: вгорІ ' - . оператор по вндобуваНВІО нафти заслужеНIІЙ ' працlвннк ПРОМИСЛОВQ{;ті УРСР С . Г.Філонеl'iко. "За ударну працю ' вІн нагородже­ ННЙ орденамиТр~'довоrо , Червоного Прапора І «знак Пошани~ ; внцзу ' -. Нова наСОсна станцll! Талалаївського промислу ДЛI! 'перекачування нафти

М.JШ:JИ-

праЩВRИRR

внetОи . '1

ЦК

.на.\!

'ТИН€lCОЖIДН€

слухачМ\!!{ " vули роб:тни" ту,

дИсциnJr!ни ІПО- чої програми, l розробле(1982 pj

·ше викоиком j:~~(Т:а.т!.j', Пленумом

да,сть.

"'~CTЬ додатко'ВО встановц-

раС!у П и,я для проведення ремон-

" ....

Пр6дОв~.tЬ-

!p~~KY :!аЙ1ІЩОть~Jt.Il~Л~" ноУ 'T~BHeBHM

~I'O

магає вдосконалеиня. технологІї, внх мето;(lв впливу иа пласт.

площІ Ji1д.ШО·ГО автопа(жу. Ц,е

)БУ8'­

ного управлІння· «Чернlгівнафтогаз» об'єднання «Укрнафта» . З початку року вони видобули понад ПJlан бl.'lЬШ ·як · п 'ять з половнною тисяч тони нафта І 700 ТІІСЯЧ кубічних метрІв газу . Добнтись ·висоКнх результатІв нафтовикам допо­

в

га,ряче · схвалеНI!ІЯ

нашому

колектив І .

У

В:ДіПовідь на справедливу

критику

У матеріалах IDIЄЯУМJ жирсЬ1Юro

днями ЦН кпрс, $окрема в до- вир~шив

колектив

па{;а·

працювати

тан,

АТП-ЗІ 014

ПРQ.~е т~ап.'І"Є.ТЬСЯ, . що вонн ударно потрудилися ПОВ:і~l Ю. В. Aн;U>Jo!10Ba, щJoб до к::Нця о;tинадцят:>І цІ орга,ни' ц!ко.:.tИ _бу:еають на.зa.r~;іВJl! ClHa· у рад- зроБJ!~О слушне ' за'У'Ба- п' ЯТи!р':'ffiИ заслужити по­ Пё.СИВНI1МН.. у. . -Ц~Q-r\i'У; . в ГОфї· : іМЕ!Ні. Докучаєва. ,*eнн~ щодо B:ДCTaBaHH~ ч'есне .~Іі.а,нн.я «m,.:хп'РИЄМ­ першу черry , вина викон- Особливої ПОХ!8ЛИ :>аслу- таК6У важливо! галуз! на, ство ЗРЗJЗК';>'ВQГО обслуго:кому .

u.e,

Про

• йшла

до

речІ,

го&ують

чдени

к.ол·ект.иву

родного .

госпсщарства,

як

В'УіВ·анн,я

мова І на сесіУ Тре- В. Л . Левченко, І. С. т;ран<:;по-рт. щ.;) ж КОНбу)СіВСЬКО! Сільради , яка Рей , Ф. О. Оалєєв, 13. Ф. к,реТНО робиться на на­ вІдбулася нещодавно. Гречаний та ІНШІ . ПЮМУ .автоп·:,цПРИЄМС11Ві

lаближаlOТЬ

КОМСОМОЛЬСЬКий

ТЕЛЕТА"П

...

О.

ГЛУХОВ ,

секретар

партійно!

ганізаціІ

АТП-ЗІ014.

ор­

.. · _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Високий

ПОМіЧНИКИ · літкІвців

пуск

Краснодар.

кон>струК'Т'Ор­ Але X.'Ic~цi не нар І кають п;, . ТJезу"ь-rатах l'O'6OТИ ,Ра.зом з членами меn­ ІіРЗЩ1.ВНИКR иа пусков' й - друг~й І R:..30ван·огозагону, J'fКIOt CbKo-техПOJIог:~нor<! бюро на и,е, роз уміють - так черзі .Кали-н:,вСЬІ\ОГО г:.,:х- о-ч:олює ,.Б. Ф. }(p~Be.u.b, у .Г:ОJl~ШЛJtXбуду.. ! кІн·)­ трООа. Важко виді л ити }{OГO~b РС1поНн.jГО к~мплексу радгосп" .~ ."ТК .а.ськиЙ" театру .Промет-еЯ ... Погода " стОїть хороша, :.з член,: в загон у , усі тру ­ .ТЕ1ПЛИЧНИЙ. у травнІ І на загот:.вJJ:1 .с_на rр~д.ять:

.

тож

к'!'ащсю виз-на.на бриrада І ся член.,и з6lРНОГО К.ОМО1 М. Г. Анд.ріяша із СПМК- МОдЬСЬКО - М О Л о>дlжного 509. На 123 п.роценти ви- нормод06увноІ') загонv .

на

л,,))fl на

бро:варЧа,ки

складаин!

lКона.1!И буді.вельнини м'- До його CКJIЗДУ вхОДЯ'ТЬ сячний план по асфаль- ВRр06ничннки ЗаБодівпо­ ПИЧІКИ, 'l'vванюq ДОI':г на тери-rо-рошко&.)'і металурrtУ Іме­ трав'я.

ІРІ!

'jвочевоУ

фа6риRЯ.

нt60--р:ччя

Радянсько!

На другому місцІ коМіП- УкраІм, а.люміН'1Євих б~-

JIeKcнa

.

~игада

ва..1ьн.ккlв Nн-а П. тpoerre

ПМК

8 - ,

беТОоН'У- ді~ельнюt

В. Шалтаєвим. місце вибороли

'(ІТМ'К-8). Перем~ на­ roроджехІ ПочесиRМИ f,ра>мота..ми та премtя:ми..

\І . ЗараЗ и.а elDОРУДЖeнкl

.'!'ерги

К()М1Плексу

Utироюш ф1'()п'r()М

зайнятІ

C~H.a

у

КОС~1Щl .

ко­

'

РОЗПО'вІдає

Б . Ф . Кра.вець.

-

Інко л и

Все

ж

коман;щр І . В : нничук ' се­ ред найс умл:н:н і ших на­ з иває

Р :'31НО­ А . Д.

~. ТрудJtrься ' 90НИ сум­

л!мо :

,

Мо ­

вюро6нН'чОТО деревообррб- ро60ЧИЯДею. трwває для очоJtЮ- НОГО ОО'є,дн.ан;н.я а так,)Ж вих до п~зньоІ'~ веЧQР1.

ЩО

П.

ОксИ'мця ,

В.

в

ТО>МУ ,

В

n·J

МіСЦЬ

ДНі

збе.рlгання корМів достач­ .'Jяється 120 тонн сіна, є

!

ЇХНЯ

частка прац і .

В.

. Агрегати

.

ШЕВЧУК.

не сходять з плантацій

Старанно ,ІІоrлядаІОТЬ І!ОРМИ , :' 06робляючи по ший міжрядний обробІток пОСіВИ картоПJrt ЧJ1еииме' 35~40 rеКТарі~ . Через уже проведено на 430 хані30ваноro загону рад- КІлька днІв механізатори гектарах. При цьому рос­ rоспу lМеиl МічурІна : На ВI!ОРаютьея ' 3 цією робо­ лини пІдживлюються мІ­ всій

роап<.'!­ вони

400-гектарн1й площ! тою.

неральними добривами :

иа1f.llm.RIQC BIMI.тry , ара­

два рази На - всіХ картопляних НашІ механізатори не груиту І плантацІях . господарства припиняють ДQГЛЯД у по­ МІЖряддях. а зараз . $8- провеД8М також хіМічний сівів просапних культур, вершують n1дroртання обробіток посівІв проти ведуть боротьбу з бур'я­ рослин У ря,!tКa·х. Тут ІІО- колорадського жука. стьйно зз..йнятотри-чоти-Од-ночасно механізато­ нами і шкідниками . Агре­ ри тракторнІ агрегати, ри / ведуть догляд сход і в гати не С~ОДЯТЬ з плаНJа­

ЦІ і 'заробlтвоJ : uafR 'JI)~ . . сВроварис1m.­

світ ловий

.'lЗ;JIОСЯ )fOНтаж

і ц:й!

бе~нумRJМ

прове.1!И під РОЗПУШУВЗSIНJII

метаЛО>Х·.)ИСТРУI(-

резервуарів

тe%J-

.mщь.

В.

, '.

ПРОТАСЕВНЧ,

.

·!Crt49

які

працюють

день.

повний

іх

кукурудзи.

Тут

теж

екlпа- ЦЮЮТЬ ТРИ ' чотири

ж1 перезнковують ' зм1RН1 ТИ. ' З

-600

пра­ щЙ.

агрега­

reкTaR~

И~-

Н.

СУРЖАВСЬКА,

P.sмI~P

І

темп

масовО' ­ р ,;ючи

теХН:>!<JЮ ,

п е редгіlРНОЇ

зеJlfJlе!н­

гороху­ зерновoQ Ї

би

І

110'31ДіЛЬНО, ГР У П J,ВИМ ме­ тодом у двІ З \lі.ни . (ТАРС).

го збирання першої ярої

і

це·лт­

рал ьної зон зІбрали вро­ на тисячах гек та р і 1. к у льту'рИ приступили ме ­ ж ай хан їз ато.ри НубаН і. ж а р· Тепер косять І обмол о чу­ посLви . Зби­ K€ Й сухе лІто ПРИСКJРН ' ють ранн! р.оботи В€ ДУ ТЬСЯ .10' ;tостигання пос:.вІв бо­ р альні

І б:в .

косовиця

з' б:го1ИСЯ

13

озимого

обмолот

збиранням

ячменю.

Л исюна,

Ну'пр : янця . окремі

До

РАТАУ).

Маliев-

Ну х ареНКіі,

' -----------:------"-------:-------------

~ =;риг.МаR~Швец~

\t.PerьoI

конструкцІ

605·гектарнНI дяться на сов ; сть .

площІ ' кипить рООота.

(ФотохронІка

P.iiJ'Q~Y·

Оперативні дані райсІльгоспуправлІння про середньодобовІ

мОЛОка у господарствах району за (Перша

друга

-

графа

-

різниця

надоєно

: ~1eHi Щорса ППЗ «. Рудня~

" Пухівський» ,< Бобрицький» « Русанівсь!{ий» « Великодимерський. « Заплавний» « Жерд і вський~ « Нрасилівськw:Й. «Зоря» і мені Мічуріна «Гоголівський. « Літківський» « Заво рИ щ. киЙ. імені Д о к у чаєu

~ району

червня Ц. р •

у

кілограмах.

молока

в надоях (±) проти

«ПЛО ~К ЇБС Ь кr';Й» : ~l eнi во· рІччя СРСР «Авангард .? JMeHi Крова

надоІ

20

19,0

17 , ~

15,3 13.4 12,5 12,2 11,2 10,9 10,6 10,4 . 9,4 9.2 9,2 8,9 8,8 8,7 8,5 5,8 5,6 10,02

завдання).

, + 0,3 -0,7 -0.2 -0,3

'+0,2 -0,9 -13 -1 :4 -0 ,4 -0,3 -1,3 -1 ,6 + 0,1 -0,2 -03 -0:5 ~1,O

.-0,2 .- 0,68


s

IРОНІКА

ДіяльнІстю J;еnyтатських груп t по- . ст:.. Ств·орен.! (Se:;no<:.e-

Група СтІв

із

ПРОП.flUlJUl-

заводів

порош­

.0воl металургіІ іменІ 60-рlflJf Ра~mrбкоІ УкраіlUl, 1І.'1.е! мас, .Торгмаш», СВ!Т.10техв1чвего побувала ... курсах.

оргс..-Іїзованнх

при обласному коміте­ ті КомпартlУ УкраlJlи . Перед с.1ухача~1И куре.1'В виступили досв~дченl

,

n~·ори.

Іт:

за

короткий

перІод зуміл.и викласти основнІ положеННil марк­ GИICТСWCО-.'1е1і:НСіоКОУ· тео­

iP':~.

'JoЗброї'!'И

по.'1:-т6:іЙцIВ

мет,одичними

на' виками,

З ОСООJНtвою У!l3'ГОЮ с.'ІУ­ хали пропагаКдИ'~ТИ 12

районl,в

~лаC'f1

лекц:!

доктора фl.JJОСофсЬШІХ иа~. професJра Ни18ського держаВНQГО YJt:вep­ снтету І . В. БlfЧка з тео­ jpe1'И"l.Н·НХ

питань .

ftepeKO!\.'IItВO

иритику-

п.артlЙної ш!\о."и при ЦН

}{-OМllapтiї УкраїНИ Г. М. Бдискуче п,роч и .

та.1. ле,кц!Ю про пр~"ем, вИЙ

M€TOД

ВИ1РоБНIІ'ЧJIX пІд­

розділах.

великих

воляют~

на.вчаНіНЯ

про·

фес~р ;НСТИіУ1.у пl.1&И' щекня ква.1:фlк а Ц І J !;ик.1адач:в СУСП~.'Jьних

:нз,У'!<nри КДУ М. А. Зло­

,YItlММll1lO:

виконкомові

TorO

СУМ'"

--

труда'

вих колекmва.х. вони доз­

s=rsea-

от

NiОТИ

раціональне

З!,.)Д(JIВуван-

тр НІМ aJfня

АИСциnлlи .Ч.КОнання

IlИМИ

см!х

повни-й

штиль.

незважаю­

H&O'ДH(!pa~OBi вка­ и. I(O}JlVf:. ! змtц.не.нJt ~ep ••~~~, ~~" 1)б~·JllJiNl\1. реI'УЛ~И. H~I ' чtf иа ч,и іНшоro оРга.ну Рд.';І.ЯН­ трудової теХНО.'10Г:ЧНОЇ с:оц!алIСТI(ЧЦО~ ,.1a.~tlO~Tt. чання депутатІв - вироб· зі.вки І peKo~~eH..1aц:ї. Мас&.кої а.'1аДИ.)fJера ТИ,ІЮ ДН'СЦИ1fЛ'~НН. ВОНИ иа-ш. на "ершиl nl)rJt.~. НlІ'ЧмиИ:в ~ усе це 8 K!~' БУТh. настав час по· впливати на стан оправ. взятися за рІжний І(ам:.и. у споаВі :U1t'lа~Иі За9ЮДИ залк ба- ueaQ..'dY реЗУ.1ьтат! ,;tОЗВQ­ (:дравжньо:-.lУ е~тивнlс.'tЬ ГОСПО;І.арю­ ви;робннцтва тваринниць· жаНlИЙ еФеJ--r. З4 п'ять .1J1€ ЗРJQИТИ групи І пост!! ,)рган:заторсы\y роботу 3 tаnя.

ст.орення

кращих

І\ОЇ ПРОДУКЦії. Житт~ пІд- M:C1l1Ц!'B ка. фа6J)ttцl ІМ бу. боllовими

Y'\fOB працІ І побуту, З:-.llц· тверідЖУЄ'" праВИ.1ЬН:I;ТЬ .1О ЖQдкоrQ ЩJOгулу, nuненн" Т't)УДОIIO.І дисциплl· ПОГЛ·J'I)Д:В деil1утатl·в. '3з мІтю . 3M~ЦН:.'Ia трудово! ни . ПРИЧО:-.lУ. Ч.'1ени ГРУП п'ять М:СЯЦ:·в нин:шньо[',) Д~IШл-!·на. Зросла І і поеТ:1І не лиwе ТРИ~1а­ ють

п.Ід

IООнтролем

ц:

та

iНlU1Ї пита,нн". а й самі беруть акти.вну участь у

. Іх

вирішеи,и! .

року

путатську

ГРynу

мо.'ючно­

4.892

при аобов;.аза.нн,: 4·092 з nЄJlШOго ' пDt;t'~Jlен"я, б&ти. центнери. УСПІШНО в 111(0- а 52 процеитам Ух при- коми

ре:зу.'lьтати

заt.УУПJfНМ брига'дкра де­ пи. путат . раЙон.ноУ Ради Інший

Б.

працІ

не МІ)-

приклад.

держаllниfi

Знак

3ввчаЙJtO. було ПРС~ВИ'''Wlj ~чаТI(

в UbO-

сько!

не

-

y~.

НОМУ.

працівннкам краще

за

&C~ ~ати прОО.'lєми галу­ з1 І WJlJfХИ Іх IІlfnра·8.'ІЄН­

rрynи.

зміцненню

ЦИІПЛ~1{

ЯЮ~Й лекс!.

6

Робота!tO

трудово! Аве-

велася

комп-

І депутати буJtИ

справі

народнІ обраШll ' 3ааКУо'JlН­ ба,гато можуть зробити C~KOЇ сІльської Ради иа­ депутати - вир06ничнlЩИ депутаТІв.

Саме

члеRа-М1i

груп

І

деПУТlТI:ЬКИХ

постів.

ДО'ПО~ЮГТИ

надlЙ1lИМИ

І.

БИ­ на­

f{.JНТРОЛЮ.

Потреба у цьому паси­ працюють ВИКОІНЛ~ТRІ~ь"оІ. За- люється'" оеоБЛНВ6 за"аз

в

по­

А 01' Лlточ\(:~на.

aopК1Ц~a.

Мж!>еuьа<а

3а­

U1erreitK!BCb~a. С: .'1ьськІ

пра~Н6 не кеpt:1!ИIІІЦТВ{lМ депутатсы}(;у; просто

Ради

ЗВЙ:llJа·ються дlJlльностl груп.

Вони

недооц:нюють

мІ'Іtlwами адмtн:сrpац:.l І МОЖ.JlJlJЮCтеЙ ци"" допопа~рrа'NI3&цIУ , мlноиих - орга.нl·в влади. орrзн:за1-1 ааеАен І ПJ,1lllilлади ~ б':>"ТЬСJl ne"екласти на

при праRИЛЬН:Й ц:У роботи. На ШlfRі,В-. СblИ:Й швейнІй фабрицІ на З:IIJ:ЦН.е.ння трvдою! д;и(:,ци· П.'1lни . п ! двищеНJlЯ ефеК' тив'ностl nрац: спрям.)~анІ зусилля не лише а,дмl-

еичк.ами

IIIt<

напередоДНі жнив тре­ зим'ЯНСЬКОЇ. ГоголlвськоУ С\.!ІЬСЬКИХ Рад Ha,PO~HHX Tboro року п·яrирIЧІЩ. На н.. децутаТ:І. цей п.еріод Радам ра'з6'М

му лише зас."УГИ )JеПУ'!'ат­

Гуз~. а Ч.'1енами є також с.в!дчить п· ро те. як ц!й

ро~яих

Yflсuях.

фер:>1: ' одеРЖaJIО .К:сть po8oTJf. 95 центиери MOJlOKa цІ!! У'С!.х н,ОО:1І ~'ЄTьe" І met-оД\в дenутаТСЬКЄІІ ро-

88.

товарної феР:llJИ Зази,м'ян­ жут.· JI-Є радувати. Цриємсьмоro В:t.и:лка ордена JЮ І те, що і аванга.РДI «Знак Пowа.ки. радгоспу СУ'lt\l'ющтаа й;tУть І самІ , ІменІ Юрова . рчолює її Чс'Іеии деПУ1'аrгcьної гру-

Н.

пред~та·ВНIfНIМ»

ра'ди на

тан. Цf~еооря:vIoOВано. ~ ЇYl "нзначнтм 1<6Л6 узагальненням І викорн, тань. як; потребують ОВ6.,о~lти проц.н. стаиням передовнх форм ,,:Шення.

нуються І завдання по своєн.:> Візьмемо.. примІром. де· IІИРобниIЦТ,в~' м·яса. Таа<1 RJ«()CT\.

т.арuиIUЩТ'ва,

~B суЧа<сИ! рев:зlон:.сТСDICI 1 буржуазНІ тєор:ї 11ІР0 mрТ'і.Ю професор Вищ)І

My.'l.rnx.

p~aM у

"ДЯНС~НЕ

_с -

НААllНIПОМlчtllКI виконкому

nе}і;8НRЦТВО

Допо_оае J підrотовці ·

житт. 'NI""" ..

\_ _ _ _ _ _ _ _ _

ОДНИМ І, NЖJtІРих ~a.ь OPГ~3a~opcьxoI ~ м!сце~mt Рад на­ pClJlJID депутатІв є 'Їхнє

I,ІрЛОГJЧJ101 ,.ОТИ

НОВ!

ПО1'р:6но K~MeH'PYaaTIf. 1)0. плечІ депутатІІІ ни переи,)или" csLJчеИИR тоro. ltК багато мо­

ТРУJ(ОВИХ

гар

членів

колективІв ~тя­

щодеННИХ

справ.

Про

3

первинними

І

КО"wlс,,)мольськими

паРт:Йни:-.l!{ орга­

нізац:юш неоох:дно ство­ рити парт:ЙНо·депутатськ\

і

депутаТСЬКО-КО)I·СО·МО.'ІЬ­

сью:

групи

І

ПОСТИ.

ОБО'В'Я301\ членів цих груп І постів СПРИЯТИ ус­ пішному жнивної

провед е кию кзмnаНіУ. вз.ти

участь у бороть61 Ц зміцнення дисципліни J ПОРІІ.ДІ\У. пlдвищеиня 01'" ганІзованостІ і вІД'ПОIІІ­

жуть зрООИТIІ ~еПУ1'I'І'сw(! t'Є. що TaKj групи І ПОСТИ JfJf. Саме зна,ния наяв'НИХ дальності, про Яl\у згаду~ гр!уІпк ~ поети МЯ .кРI­ резерв:в. вltJC«ЖПЙ об,)lІ' яUtEtRH* "!{тан. (Sуlt"'ЯКQt I·С1/.уютq . ~ча б на ПЗlперl. вав у доповІді на .. ер.­ у IІО·ОКН6мах ци,х Рад 301( депутата. усв:дом .1е,н­ нІстра,ц.:·ї І партІйно! орга- зна."'~«:1'1 невому (1983р.) ПлеНУМІ ",РІІ ПРіаИll,Ь,' ­

згаду)!)ть Х':ба-що на,пере­ ЦИ }{ПРС Гене,ральниit н.:1It орrа1і:.зац.lУ ІкньоУ ~­ Д~HI }fОМПJlеКі:НІИХ пере­ секретар ЦН :КПРС Ю. В. бо1'и., ам!лOlМY кер!а~п­ .I~K Іх дlJlльн.х;тl пра­ Андропов. ц~1 з б,жу MI~elJlfX О.р· ц:·анниами апарату ' рай­ В. ЄЩЕНКО, ГЗIf~ 1IJtаlП{. ~BIТ1I ne!lY' ІІЮІ()Ю(ОМУ. цеlf1'рl уваги чJtені,1І гру­ завІдуючий орган1заціЙ. І РаЗО:IIJ з на.роД'Н" м н та'Км<ех І п~тІ11f' НО-інструкторським 8lЖ­ пи два, на їхню 1І;УМКУ, fюнтро.'1еDам,и ЇУ Ч.'І&Нн ceclJVC. за~ЛУХ6ВУ'~l1fflllr Пройде ~.peBlpKa'. пре·ДIJЮlfI раЙвнконкому. lІаЙваж.'ІИIІ:шl МО~fенти: пров't>Д1fТЬ перев:р.ки д.)- народних 06рuщ!в nl'~ ан- 3ВУЧ'1СТЬ 1Ірнтнка. 1 знову НJI

ВIЖЛИlюстJ дорученої нlзащії . але й орга·н:!! сасп,ра1lИ ! змушує людей моврЯ'д;ування. до ЧlfCЛа nt>ацювати ТІІОРЧО І ц~ле­ яких lІ:д.нОСИТЬ~1f І делуспРJt;lllQl&ано. У цІ днІ в Ті!ТСЬка. г,рyn~ .

rpyn

Тіна. В о.ста.НlI~Й д~иь з.&КЯ'fь

ПЄ'ре'Д учасииКа:-.lИ КУРС:В 3 lифJрмщlЄЮ про n'UH coцIaJlWioro ро3вн'І:'КУ Ни­ ІвщиlИl

вИ'Ст у пив

заступ·

Иик ГО.10!lИ ОО.1ВИI\ОНКО:IIJУ В. Г. Мадомуж.

Зманн".

ПЯМІС

о~ржаlНІ ' 6:1"

~ео.'lогIЧНJГ'О

фРОIi'

ту ва f(УРС:Ц, ДС~О140жутlt Ім У піДГОТОlЩі дО NOBOJ'() HaВ'l.IJtMtJГO

~If(T'­

I'e'JiY •

мі ~"JI:TOCB:TII.

А. 3f)'РСЬКИК. e~.,

.урСІI.

цікаво.. Jl8КQЇ8Ю,

3

. Не

..ст)'аа.

раа

!lеред

~уАllUIJIR....

p'~roeny

• Бобриц,,-

кий. позаштатlІ1ІЙ JlЄМ­ тор міськкому партії

Ф. Т. ШКlІl(Jlеul'О, І щqразу сел...._и його ЩНРО ' ~~·стРічади. з Ін­

CJ1yXIJQI Jlell-

тересом

І Uif. ос.ь

t

~Q,.'Щ!-НQ ФедІр ЗАвІта·а до TPa.J(t-о.рнО~ І

'l'еПJJIfЧНОЇ б.РИГ:lД меХ:lні­ ЗА т,орl в. 8:.н прочита.в лекЦ~ ПірО ВОВІІ'ще.

м:жнародне ста­ Г.'lибок~ знання

МlІтер:а.'ІУ.

насичен ! сть

ЙОГО фактами. ~оступні'СТ~ все це ДОЗВ'')ляє Ф . Т.

-

Ш'Нll1иле'НКУ

р~ити

nекцП · щ.кавими

СIЮЇ

І а'КТУaJlЬ-

8J1!М1l. Тож І не ди:в.но. що nIOiU 3 lи1'ЕРесом слуха-, mr #oro розпові,дь.

-- .яка змістовна І гли-

60tкa .'Jоек.ція. с)(а,за·в ~~ уї закінченн. 8JДlit

І. д)"динський.

та­

-

l«)It'() "уентора і слуха.ти цІ­

каво. цже одержусш в!.д­ повідь на свої заПИ1Тан.н'Я .

Л8IСЦІ"

8C~

oooд~a

слухачам .

:вa.nоє.

иeRII~ pep!!IН

по

NMY.

пІсля

Це

RJ(

nа е я

вlдчу­ катх­

короткої

приступили

пе-

люди

дО' Р~ТИ І ще довго .~­ говорюва.'1И Т'И.

почуТІ

фак,

П. КУДІН . гроlltадеький К(І,е~ои­

lеит.

ОГJlЯИУВWИ

ГІ"иuа ЗІ" ..

линн ЗІн()вlївни. Ножен УТ аК'1'И'ЗІЮJ ~Y. ке мor.и JU!.J(JIЖ-!IUЬ.

І

(

рка

стаж

б

ро отн

пед

І-

НОІНІна стааить перед атром перевищує дваднею. на перший ПОГЛllд. цять рОКіВ) то насам, запита.ння, янІ не стосу- перед поступ вперед. Ноют.ск захворювання: ІІК жен Ії рік. з6агачуючись 8()на

хаРЧУЄТіоСIІ.

скільки

знаннями.

мудрІстю.

ше

КtI!reТ3rry'Вoi'ПІ

Щоб

' " ЖОДJ.tt)l

не

61

назр:.пе.

v «!ІЛ(),

'було

lIЛ~МИ·".

Пonе,редlt'fИ бtАу. .:даер- АД*, !Uеться про зд<r Н'yrи ІУ вІд д~тей О<:ь ІЮ'В·Я. майбутнє ДИтинн. щО ГОЛОeJiе. Тож І стала Зз'РСіІЗ у ревматолога ре.вмаNЛОГОМ. lЛасною~. rl ж оООв·И3КИ., ПРИ-

всІм dн:ц:ати·вою

І

1Ц.114л.еглк, ЙОМ

lИ)JlIІКJI:іНi'Ч'RНХ

чаеу перебуває на свІжо- тим. що називають жит- II:~CТlO довІвши. що ra.Rиlt рих. стаЩOJ~Р. д,IiСПан: му повітрІ. скільки годин тєвим досвlдоУІ. З повною cneq!~Jt!a !Itg~ 'lt<YГP!бен сери І групи. пРОФ\Ji~-

сnят~ І чи прн вІдчинено-

мУ аtинl. А потІм радlЛ'Ь не Jllки IІЖ\івати (чнм ' часто вкрай зднвує бать-

нІ,).

а

.досконалити

lfCим 1ТJ)aцl І

ре-

ВlДПОЧИН;КУ.

вІддачею служить

справІ. , в

районІ .

До

суто· ревма- ТИЧJЩ~ огдяд

жеНWJl HepJJoaoI нецраВКЛЬН6ro .

системІ!. способу

життя СJCQЖІ. І томуБІльше СУМHiBaЄT~CJl. навіТь -

перестраховується

визначеннІ

діаr!іОЗУ

ступної дюр06и.

1962 рІк. Той час. КО1lИ l р •• ",ата.lЩ·ОМ,

Га.'lица

І

фЛf!4- л:ет н. Г, Аф!,цЬка •. '.

Зіновіївна МакІ· ul0налlстом. І хоч на тоІ! TOI'O ж н~мало

ВИСНОВКУ. шкЙ.

знає.

ЯJ(омога

АД1ЩІ

1ІК

БЕРУ .

БІЛ ' Ь ' ' . , ..

НАС Е Б Е "

r'Pом~д·

Є пlДПРИЄМСТ8а, "'_ ють. що вона так ж€ при­ продукЦІя користуєтьс~ СТ,Р3le!Ю читає JlЄКЦI.Ю чи BeJtJlfUIМ і заслужеинм по­ щ)()во~ить обговорення питом. Повною мІроН) це КНИlГИ. Ви, сока. вимогли· стосуєтьсл ImїBCЬROI ба.

ІУ.сть до себе

нLноли не ЗОВQІ Е:кспернмеитальиоl лl'Кзря -- у ма. ТРИJютажиоl фабрИЮІ великІй справ:. Ії «Кияика». УІ джемпери,

л:й чи

акти.&И:СТЬ в-ражае. Неда.рем'но просто кард:оре&ма-

иолегаМJl,

результати

жlН!lчl

А аа

спортивний

пnатт.,

~1'''. тOJI()Г:ЧJWЙ ка.б:.нет є ба- чнй трикотаж ке залежу­ aOJQ i1~~OoBOГO досв:ду ються на подицях мага· 8 odnaeTI.· зинів. Людн 38ИlC.JЩ:" що річ зроблена на ocl':llJa e'l'Ми ~ I'J.1oБJfa риса «КиянцІ», вона красива t

одяг

І

цими яко-

ГЗJ1.И!НИ ЗI, lЮвіївн,и

Mo~l.

вИяВиТИ

"

ти 11"

хорош~ О

І

Р

(

початок хвороби, не дати ниць. органІзованих Ц JJОЧaJSa .Н«}1ІУ фJЦIaY І"''' ",Г JI на ' я та ЖИТJlавому М:lсивl ", p(lМ- чз,ння. Г"_~"., TVY .• . А не Т~]IЬІІ(и Л:ІК а pJ'l ), нІ їй уразити серце.. l тому ""'........ " иv..... ОР""''' оУ Ц ·ї вузла. Все з ИУJlJf. Л не.- СЬИ\.й JJЇtcap5tt а с~чl'І-ЦІ, X v " . . .1~и.ни. е r Вml8 так ретельно вислу- ДОIIGІ калеrи. батч1И 38- 30."'МОМУ а, ,' • ".I·"eHul, На&, B:\fJнH" IJ>JС?8I1ЩИ себе на :ю.ує дитину. Іl:fвчає данІ ., .....' 'О •• :IIJ'еце ! ,,~ говорили про He V 51( п""" ча'lUI- .... М ст,л'" __".-.. . .. ' хворого" ІІМ_Н'НЯ .'Іlovраториих дослlджеw... 1.. y~ " • v .."у............. .,з .. .,.и чужІ б знаючого спецla.JIlста. ШК(lJf3Н) у п ...·..у ...... tl< . ~ ., п тур оти. кардІограм. Відтак УІ за.... ,. ....... " УУ ЖИо" '""І·ь на е-'" Т ключний дІагноз є дійсно щедрої ДУ,ШІ людину. Ій бот. :. А п:Jзtt:ЩEl ".JI.~4И-" и" ' =re. ому ЗІКЛЮ~ИИМ. без и!"ко.Ї скидии на · мо- .л.а T!(!f! 31!'Мf(1t • KJ\UtI. 800f1 neршою црий~е на .'10дість. сумнівів "ов!ри- ною. Я1ЮЮ керу!> &~a1Vlll' Аопом'Оrу . МОЛОДОМУ епеВласне. такІ методи ди найдорожче _ дІтей. мецlаЛ1ст оеРЦ~~УJL'ИIН- цI~JlICTY (тепер иеJ,ДИН а роботи н. оз6роеинl Це вже було визнакяя , ~OЇ xllJ'Yl'rlY М. М. AJiQ- RИ<Х зr&ду~. як C;LM·e Гали­ у КОЖН()fi) nlкаРJl· Чому Вlддаиl усмІшки MaJl"T. 0011. на Зlно.IїВ·/NI пlАтри,мала ж настіЛЬКIІ ,ВТОРНТЄТtlа вдячнІсть .MaTepIB. Галина Урок" W Т.КQЖ не t'tP9:' у паршІ ~аNЮстІйн! дн.1 ~YМ:Ka Галини ЗІновІївни? Зіновіївна ж •. розчулена. ЙІШLи безсJ!J.lиi,Q. 3qч1іі ' роботи. коли Із житлом Спостере~ння. бе~lAи ~ідводила погляд. а6и Кltльк~ст" А1теА 8 рш~ n.реб.1.ема. 1 ~ Ари~1

з

жа~етн,

модна.

~KO. Без якої. як sважа~ Переконлнвим показин! Q'Iffi' сам!. ~ мОже бу- к,:>м робоТІ( _Citoro · IЦІЛeR.

\11.

важливо

раJlіще

І

еьнmc .АОРУЧень. У КOJIек­ ти,1 дитячо! JlIKaplI1 зна­

....__.......__.. . покидала

вона..

нІхто

ІІК

НА, И С

у

Навпа-

д'итсад­

перш нІж пІд- тологlчних щюблем дода- ках 1 ЦІ·колах. Правда. У твердити r.казане. хо- лись всІ (',еJЩPfI~УДlfШlI. НleУ ' T~e.p хороший п,омlЧчеться повеnнутися в Була 9.)Н.а І ка.рдlологом. ник ...,.. лlкар-функц!о.н,а-

під-

ки. Це вІд абсолют.но! Ішевненостl у зроблен()Му

у

. Але .

еМУ. ~арчуваИНJr. напом - енно. недавня ВИПУСКlнщя ч.а.е . . JI6C~rJla ,..:-&у .••rae wa llеобхlдностl мдо- ННївського меДИЧНОГО Ін- C;TePllO~T!. що. B~JtYX'B. ~J.II~M" Це робить Bowa ституту. тодІ вже лІкар ЦІН c~P1Iit. мот.,. r.;J'Н()Jw. ке 'ОМУ. щО OKpe~i 0зна- 3 ;І.ворlчни.:\і стажем !>Обс- ти ,1t_м'ятl P"J'M ' I~") им' ааХ80рю,анн" pєsмa- ти, очолила одну з пер- чере;, "ItH. ff8':~\t sз6у •• ТНЗ~ОIl 1 реЗУJ1Ь1ати пе- ШIjХ пt';tіатричних ,фщ,- щи 1."І·JI · lИf'lI4!ІПf. ,ее ж ревтоми. переиаванта-

ре8матолог.

Тр,)х~мович пра'ц~.нШ\IJI

'!'.

ЕРІДНО Н . дитину.'

1:!_....

тиву .КнянкН» може бути те, що -65 процекті.. авГОТОВJlюваннх

ством

виробів

пlдпрцєм.

У,«ОСТОЄЩ

держа8ноrо Знака якостІ. Назнімках:-_горі':"" ху­

~3жцliк·Аесинатор ЮрІ' Захарченко обговорюs програму робі... 3 сlЮЄIO lfомlЧlUщеlO ЛІлІєю І Шр,м­ ко;

виизу

....

В купонному

цеху. ПродукцІя !іого :;да. tiться

8

першог~

Jфeд ....

лення.

практичиl приховати сльози. Адже IІИJlВленем у:роджetIJIIМ rю- .не .~~ Г9ра,зд. ~ баТЬJrа-

пІкування. такими

не.'lегкими доро- роком

cepWt

ВНJIЩУJ8Ra ми кО'нтак:ту немає).

навіть сrocУН1(И з Xljорими дІтьми, lхнlми батьками дають пІдстави ~Haзатн. що тут IІIДІ;грають чи H€ першу рмь доєвlд 1 вІдданІсть СnРlвІ. інкnли ми ·д~o спрощено

гами йшла вона до метн. мрії дитинства приСВІІТНТН IІсе свов жи"" педіатрії. Ій' 16на заJtИ· шається вІрною І нннl . Щопра.вд·а. 3 1970 року Г. З. МОКIЄНt<O It~ ПРО-

без оператJIПOГО ."PY1laJIH ня. І КОJtИ <mpeMI спеЦJ\адІєти nocTa.&1t.IJ<II ".hд сум, нlа (було. ма Ж1.11 •• 1 таке) МOЖJINJlст. '!~~ к~,р.. nt8ІНИМ 1tf8ТQДQ~ таl(О~О процеН1а ~PHX

Тому беs IU'aJth І tK.a.pr проснджує день І НJ1Ч а .чliQ,pJlI б!.'lЯ маЛеНЬКОГО J(J3I~orQ. 8 Ti)Jt чJК. КОЛІІ Jlо061ця.1а OJOtм сщtам буТИ з' W!ЩИ. '.. To~ 8О!іА 1а,)(.а · ~~aБJ1ar~a до бalr1r

чи Іншої JlН)ДИНН великий досвід р~оти. на заводІ вона вже БІльше деслти років.. Але ж можна j двадцять. рокІв відпрацю ·

кож йшл'а цlлеСПРЯМ6ва- поедстаанла Rезаи_реЧИі ЧИ 03Д'ОРО'Jleн1f'Я а c~a· оо. зваmивши всІ «за. І дО'кази: Т€ореТliчи.l .пре,к. Np!l. ТОМУ так тягвутьеJ'!

розуМІємо ПОНЯТТJI Досвl- сто педіатр . . СІ. реВYlато- (а' І:·н СТа.ИО'5ІТЬ 41льш, кі. 1.ltIТ~Й. KOJ11i йде Тt10J& ДУ. кажучи. що e~ь у тІєї лог. До Цl>'\)го вон! та- 30). Гадиt;а ЗIIі,,~rl}lа прС) н8QБХlдність onepaцlT

вати.

J'!К

Ka~b.

«вІд.

«проти» . Рев.м.атнзм. ЦJI 1'ИЧіНІ резу"ьтати РобоТІ( до неї, щоб IJ!Qr~вopW1'1t. скл·з,дна І небe.3nеЧН<і хво- спеЦІалІст:" ~лl.нJ/J(и. як а приєм~1О cnЬв6еоlд­

роба .• мо"одша.л.а. І л,Жар. УспІх б6зумО »H.wA. од· кицею. ДУШООIrОЮ І за СВ'оєю натур<>ю люди'На нак лікар ЗНОВУ й ;JW09Y патичною жІ,ItКОЮ.

І сн:м­ ПJЮСro

«ПО» , і 1fічсге не віltдати "ес.цок!йн,')! В!дачl. не бай- перєвlРJlЄ себе. щt , І ще JТIK~peм. . .'ІЮДЯМ. Зовс!м іНШе .І Га- дужа JfI) ~ьoгo. JUOдmil раз IІОН<СУ~ТJСj;,-е1t у . . А. КDITЦBBA,

Фото В.

Со.лові&п.

(ФО'l\:>хран.l1<аРА ~АУ)'.


*.

н о В! Ж И ТТ d ~=-____~__________________________-:~~~~~~~~~~ ______п_____ -~~~рмn '1~~~

о M~.

m42

ПОВlnОМЛЯЄ РЕ"ІОІА - - - - - - - - - 1

д

З А М'И Н К А ПЕРЕД СТАРТОМ 3аlвlідУ'ЮЧИЙ ма.ш}f)J}l~· т:рм<торн.6Ю майстернею радго~'Пу «ПЛО'СJr:S'СЬКИЙ. Є:в,rен фелорович Гонча- .

1.1

реяко

.. и

радинс".оУ dlOДВН8

fl

lIopolllQo.rpqc.... облас'f., CMalfR1 обіди ro!y" mIt 1 "'еІє,ll п1,цаемноrо харчуваРНIІ иа шахтІ

через 6реЗell!f не прcmy· щеНІ, наладку 1 регулювання Ух не проведено. На з6'иральнИ1Х агрегатах

задоволення:'.! ' ще

н,е

п,овн:,стю

.!(ар80в1.... в8'р06иичого об'єдцния

-7r1ЩІJl..

,'1>,,,. І'! А...,...

раЛЬНОl техн.КИ. М_сцеВ!тарем, !С,к;рога,сника'М!\'. ,:ре:-'ІОНТНИК,И багато з роби- '3.розу~т!ло, що в тако:'.!у

.;и

;t.'ІЯ ре:vюнту 1ІІашин реставруючи

ФЩИ'FН,1

деталІ

І

1

стан'і

раДГОСПіНа

регати.

TO:\lY

на

аг­

Ж.)Д1юму

ШЩ{)'ЧИ нові. Так, токар з них ще не поставлено Іван Остапович СТРОКЗJЧ:так «д-аз), що свІдчить в:,;j1юв.'1ював на фрезеру- про rO'l'OBH:CTD 1 ДО'n:y'CК ва.'ІЬН01llУ верстатІ шл:це- машин до роботи на цьо­ 'Ву В"-УДКУ муфти кардан- гор:'Чних жнивах. ного

з'єднання

ca~o·x:.дHOY

ОСJбливо

не

nовезло

tiо,са'рк,и Є-280, яка ВИ'КО- Т,РЬ01ll комбайна1ll <Ннва,., ристовуватиметься

на ко- що буди иа ре:\1ОI!ПІ в спе-'

СО/JІЩІ х.'~':б'1! на зва.1. До цtал':зО>ванlЙ І ма,йс-тє.рн! n-peса-ф;:r6ираЧ'а виготов- «С:.lьгс,сптех,н:"и» в 'Бе­

ляв дет,а.1! коваль Фе:\lр реза.НI:. ОДИ~ з них ,цри" Іванович

ГнИ'па.

Всі

З13а-

R-e3.1И

в

господа,рствО

ще

рювальНI

роботи п;.. Ч2 'С дО нового pJKY, а Дl;lа .'1агО'~женни збиральної у с;'чнl. То.IJ< в,они й про­ теXl!r:.н:и ШВ,ИДКО' й бе'ЗД'J- сто'ял'и на по,;tвір'ї трак­ rIlHH:> вик' онува .1И газО'- тарної б,ригади Н€lзаі1):vtа­

зваРЮR~,lЬНИ'К 1'0вич Б;гун

. зв&рювальни" АнJ.Р~О'ВИЧ

IJII~H Гvиг&- ни:'.!и, f(XTo ~o них не та е.16"'ТРО- ТОjJ'к.а,I!СЯ, БJ вважали, що

О,l!'ксанд;р комба.jt~и СП,'1авн:. До ре­

Ма.1юга .

Сrт:.1ЬНЮП!'

чІ,

не

булото,дl

у

них

зусиллями пост!йН>их госпо;{ар:.в. Те-

Iмехан:,заторl,1I

р!'~юнт- пе'р

----------------------------

з А' ОСТАННІ три PO~ JЩpоблени,м на основ! ви- ПШОНJIІна каша !КИ

В школах

ЗЖlЧН:>

району

ПОЖlМІІ1Илася

-

ри,стсько

ту­

краЄЗljавча

ра­

бота, щО ПРОВ81д!ИТЬСЯ 1'1 pВlM'Kax Все<:оюзної ~­ СПЩИ:Ц:,ї

ллр!,в

піонерів

«l\~ОЯ

СРСР,..

-

сн,ені

І

шко­

Ба1'ьк:вщина

Були

багаТОАен.н1

здіЙ­ походи

мог ООлВJс'нo.ro ЗЛ' ЬО'l'y. За- I!оИ3R!IЧllЮа

в ГО'Dподарств': д) робот'и монтниКИ ДОIlУС'f'ИЛИ бlj.га­

св:оєчасно. Лола, го!~жеНI І то б.ра~у. Нрlм того, ще стО'ят'Ь на л:.и:Йцl гото'в- два комбайни проходять жаТ'И,и,

п'дбирачl.

СТОГО}{,;Щ::lН

BDc-жаю.

створенn

1ншl знар,,;:rдя. р)бочИ'Й план

нин!'

та ку,..

Складено :Юll~!'-"{-НJ1 Уіи-

РІІJfьно.тра,нс.Ло!)тниЙ заг:и 5 и.~о6ХІ, :tноЮ кІ ..1Ьн:стю с,пец~а.'І'~ЗОВННИХ л \НО'К, І<адр~'ми MexaH,',~a'l'Oр'в У;С: збира.'1ьнІ arnera-

ка[!lтальну

«ДОВОД­

В одному ВИJПІИЛQICЬ

неприда'l'НИМ Цlдбарабання, а .ІІtе'l'ати Й6ГО' цlде не

можуть.

Тана заМ!iJнка перед стартом, зв,и'Чайне, пеуt: доб,ри/! и.а,ст:р:.й у всього ко'лективу м,ехаRiзаТQрів гс..:пс-да.рсr.ва. rе!пер тут

ти уко~ю.'1'еК1,"/,)·8ан!.. Роз. вживаються ,Р:Jб.'1еН6 також систе",,,,'IМ!IП,D-авлеНIffl

за'х'оди ДЛЯ допущених

С'!1.1ати П,ра.ц! \ у:'.!ови со- He.:!,.(jJ1i:'K;B., І. в':р~тьея, ЩJ

Ц',а.1іпичного змага1tЩf'·.·U:.- Пlд-;~ча~ ')1Ь~TOP"'0'ГO огл.я­ nер',ОД жнив .

'v,

ЯКИЙ n:РQцо;tщИ'меться,

І l\1Се ж пл()ск'~.ВIt! не ЧЄJН;'З кІлька ДH~B, УСЯ м,о'жуть похвалитИ.Ся п,ов- збиральна. тех.н:!Ка с'l'оя­

НОIO }'ОТGI!JiіспО тех!!!ю{ ТlІме на іІ:.R!lЙцl rO'TQ'pH~'l'~ до виходу в nOJle, ",,'І ~!i- ~~"1l0 ГJТ01ЮЮ дО жнив, ра'льно-тра}{~портний за- бе.з нlящщ~ зауважень 1 г',Н уже повинеи хМ с ..'!)- ПОЯ{:НЕЩЬ. '

г,озн:1 В~1Х'~:ІІIfТl!f в !lОЛ.Ьf)Х<Jче-тw:я побажати, Вий та(5:1'. Л :д час nере- щоб на'дал: з6ИJpальн( ма­

ШКНИ ремонтуваЛИ'С Il й ~~611'ОДFМиеьло КQ1н.1ИЦЇЇI) заздалег.іДЬ і 3.Д~I!е.-1ИСЬ приWмаЛЬН-:,й к' ом:с:І, як ні..зат{)n\в цього ГОС'ПО1,']а,р-: к'ажуть, з . Jtе,рш о Г о CTsa . Ло!}оджеНі RОНИ, на- пред'явлення, Тоді не бу­ певне, прораху;нками !Н- Д~ 1 тащn: ПРIi1j(,рщ фа,\(ж~н,еРН(J - ,.ех1f'ЧНИХ пnацlf1- T~B. '

В:,1'!КИ иаша р'ейд о в а брига, да виявила чималО 'IH'I:!Opo6JK. що аж Н:ЯК не п!'.,еують нолеНТИI!У меХіі-

НИ'!<:В, їХ еам:>:~ас'ПокоЄ­ Н'::СТЮ , Мовляв, , устиг.н€­ М!) все зр06цТИ, адже наш

радгосп ШIfХ

дещо Пі~іше

вступає

Закон1НУ

в

іН­

жнива .

три.вогу

вик,ли­

"ае' етаи зе!}ноа6иральних ко;.~баЙнjв. Іх у rO'Cn.)lIanна.'І!ЧУЄТЬСЯ в:сlм, c'f1!l уе-l з л(')ми.

ПОlm~бнюва.чами со­ Hom-баl\НИ п:роти

втрат зерНа не ущ(льнен\,

Ре.до.. dРlП'ца: Я.

СОЛІІНИК

~

СТуПRИR ~epy~"of':> ра й еіщ.го е п r~ Х ~ t ~ ою. Г. ЛУК'ЯНР:ЦКО Ін­

женер-ІнсцеК'fОР' сlльтехиаГJlХДУ -

~ерж­

рай­ r-lльгосПVJm а 11 JI І и В ' Х, П. TEUJIJOI\ К{lре спондеlft ~HQ.oro ЖИ'І'-

ТЯ."

'

Дбайлиае, господаре~е lані ще ВЗI{oJWI<У.

ставлення до технІки Велику дош)моry меха­ найкраща rаРІІнтlя уу на- ніЗІТ6рам у реставрації

,uIItH6Ї цьro.aу

експлуатацН.

тв· ердCl

механізатори

J.Ю

JJ

радгос'пу

Ц:нава

3ВqI,pJ6N.fIIоНИI!

Пет,рО

зерно-

пІдготовка

технІки

ських,

Нр,имських горах. ПP-QЙШЛ,И три пере­

ВС)l}1'И

горнуЛася

у

іlсіМ ми силами.

ми

зерно!?1 комбайни. В стис-

Першим вlдреМОН'ГУБаВ лі сrр~ки трудівники исвою машину мехац\за- ГОТОВИJlИ 2.000 тонн ВИ'~p Мнима ГРИГD1'6~Ч СО'К6икІСН6Г6 сіна ' 10"-1(0. Слідом аа HJJiМ, Тмер, пІд чм передще J.!o HOBoro року. ' по. жнив'., механ!3І!ТОРИ IIРОетаliИЛН на .лlнІЙI<У ro; 'водять технологічну натррності

1i01llб~йни

Ва- лалку та ущІльнення КОМ"

сил. Іванович {30,ll\!!ещ,- QaЙfllв МЯ збирання зер­ киі ,'а ГРИГОРі'Й Мпкол~- нових.

Jt(j~ИЧ Хам6Ір. 8f!РIІQ~;бираJ1ьНі

, були

також

Беl Іншl мацщии

Так,

М. ВОРОНЕЦЬКИИ, rолоllJЦJЙ urженер .,.д-

вlдремоJtТD-o roC:lq. ' .

юю

ту:риІСТЦ

М.

риства

Зазу

ли

баrаТ<Jд€нн-1

І

ЗНАй

СВІй

РІДНИМ

при-роди

~!,:cь"BH1iO!)lm1'\'

('о хоро­

:1

І-Ш ПРIlРО~И. На HЬO~!y бу­

_ __

НРДй

охорони

провела сп:льне засіда Н'НЯ з ПОСТ:ЙНОIO КО~lіс:єю

ЛЯК.

ло

,обговорено питанн!t п,;дпrИf~IСТБ,а­

дотримання

~и і l'Іаселенням м:ста ра­ ДЯНСь,Кorо

за"онодавства

про оХ'Орс,Н'У атмосферного поаітрЯ

туризм

І

зедених

Д(JIjJО в,lдl ,

СТYiJIив

Броварської

О.

з

якою

за'ступниК

ств:а

- ---~--~-------------

насад­

,

жень.

у

Б-о'гда­

H!tB-СЬК'JЇ, Нрасил!~ськоУ І '3aJ10РIЩI,КОЇ ШИ~JI з~оби-

ради

товари­

охо'ро}{и

М.

Ри,ко;в .

ви­

голови приро;tlf

а

та\\ож

у

ВИ1СТУПах гО .10ВИ постІйно1

ПОХОіди,

коміс:ї

M:CЬKBH~OHKOМY

~СТОJ)ИіЧні міс- складІ 5 учн:.в з ООВНОIO нов'! ма',рШРУТИ в літопису з "'ОХОРОН!! ПРИРО;!И П, Р. ВІтчизняна •. ЦЯ В с. Гогол€в', с. За- Щ!К.lад"ою рюкзаНів по­ «Велина Гури, завlду-ючого B:Д~:­ вщз~даll'ЩІЦ

ЮнІ

аноМ'У, с. }{aJLl{H1BiЦl, с. Се- винна

ТУРИС1'и-нраезн-аІЩ\

була пройти ЛОм К<Jщ'на.1ЬН'О! Г!Г'!.ЄН" 1ІІи:полках, селищі Хащні, дев'я'ть етап:в Із познач­ ПРО;J;ОВJi{ать зБІр матерlа­ районноУ санеП:ДСТIІНЦ:У с. 'І1роеЩJfН! та ІНШИХ. Ці- нам,ц ЦОНТРJЛЬflИХ пунх- .1'18 щю односельчан, аК, І. Я. Серl'їєн:"а. гО.10В-НОГО Kaso працюють енспед:и- т:в і KOHTpa.lbHO'rO часу. тивних БОРцlв за Hap0;jHY Інженера комбlнятv I{n"\'фйнІ

ТР J 9ЩИН- Особ.1ИВ·0

заго,н-н

СЬКОЇ

І

Ше'вченк:\вської лись

ШІ\:Л п :>{ кеР~БНИЦТВО'''! в' чи:тел:в В. М. Нарачуна та 8. І. Г.lея. 3д:йснеНі Н-У-':'Л,!! походц по М : СЦЯХ ГЄ'j)ОЇЧ:НОї битви за Ю-ІЇВ у 1943 роцІ в районах 'БУ":РИНІСЬКОГ-О ! Лютl'ЗЬК'Jго !jmЩД~!):'1Іів ста..lо11 'CJ\.laДОВОЮ частиною пвтр:'о-

:\:става- ІЗ.1аду,

ге р·ої в 8елй~)ї нальних пl:tприє~ств Г. Є. В:.1ь­ зх!агань В:ТЧИ'ЗНННОї в'.йнн. Мус:єнка та ~нших про­

важко

учасникаlМ

а,кти:вну участь У подоланнсЯ болота наве- муть дення E&B-:Сн.иХ пе,реправ, райс-нн:й eKcг.eДl!'Цiї «B:,~ Юні ТОП'Jграфи склада.'1И П~·тив.1Я до Нарпат .. , при_ СБЯЧЄЕШ 40-Р;'ЧЧЮ ВИЗВО­ П.1ан ;>.(,сцево-сті. Укр~їни B~Д нІ­ Перший ;:reHb ю!агань .1~р,'ня не ВІІЯВІІ 3 пеРЄ\10;КU: В : ~lel!bKO - фаШИСТСЬК1!'і _за­

Іllевчеt:н ' ,вська,

ць ка і

Бс-бiJИ'

княжицыі8

сере::\­

ні llШО.l, J! набрали

oд~a­

'щчного І IН1'єрнацlональ- неву К!,1Ь,,:сть балів, Усе

ного !ЮЇ

вц,ХОЕ8нНЯ

УЧЦ:'В-СЬ- вир~ши.l0СЯ

;vю.10д.:,

дня,

ЙШ.lа

КО.'111

на

наступ'ного

MO,10ДЦJa

ет'ІП!\

група

тел .. ,ННЯЖІЩфij{ОЇ

H~OЇ

школи

м!'Н.

Тур.и~ПI.

Л.

Г.

З

серед-

ан l ~.анIНЯ

-М"сиевост!,

ЄРЬО- Ре\IЩIЩН~lИ ВИ'ЙШЛИ

з

П)лшс,в!

МІСЦЯ

заХJ!fUЩЮТЬ л.а,с,них

І

Рі1- Й О}{

s

змаганнях

Пе'

Пlен,

янюки чен!!\~,вська,

f{няжццька,

чеетю

В.\Щ

вІн працює, на . раЙQННИХ ТРОЄЩИ1НlС,Ь1{а ' ЗJlьотах 3аВЖ д И 8RймаlOТЬ ЦІКОЛИ.

на

у

об- час

тури-

сеРедНі

вlльн,ий

П,Р,()водидц,ся

НОН"'YlРСИ.

ЗМ'iJ,та.нь

ОсОWЩВJ

гарбниr:ів.

р:зні

ц!.ка­

анал;зрв,а,но стан справ з охоро,ни аВlОсферного по­

в:тря' І зе.1ених насаджень в мІсті і районі,

у

ДОООВ:дll

наголошено.

виетупах

1

30КР!':\lа.

на

неоох!,цностl ВИД<JННЯ опl'!­ ВI!'С.10ВоН1'И щиру ПО:\І\КУ ц~.альних .1ИСТ:ВО;; Д.1Я на­ ГО .l0В' райко,~!у ПРJфсп:л­ се.'fення 3 метою проnа­ "и пранівнин'в С:ЛЬСЬІІОro l'aIJlllИ ра,;jЯНСЬКОГО ЗIl!\ОНО­ Хочеться

чег.f;)

ви- го,~.по:\арства

ReJI,ииий іКЛЩ;J; в ~з- к,')нтрольно - КО~lб:Н(JваНО­ в,иток І ПОПУЛЯРИ1ЗВцію 'fY- го маршруту ! старща РИЗ}ІУ в район: вн:с ВЧrI- гру,па з те,пограф:ЧНDГО

ха,й:ІОВИЧУ

газету

80СЦ.1Ю

Ме-мруку

Ми­ 33

дав<;таа

OXVPOHY

про

1f{),'П{ШнЬОГО

нав-

середовища.

11

ве.1НКУ ;tОЛО'IОГУ в органl­ також Д,1Я інформування lацїі : про,ве;ІЕ'НН! з.1ЬОТУ , !І'РО ПОКllрання за за'подіЯ­ Исго

Р()ЗП'Qпl:tі

про

rюзвн­

т('1{ Т,уриз:'.!у В нащ:й

ну шкоду

: IР;l­

ПРИРОilіі.

у прийняrому

Р!Ш~НRі

їнl. особиста участь в по­ НанреслеrI'! заходи Пlдви­ XOJax ста,'!ц наС'ЧНJЮ аг!­ ТЗЛ ' ЄЮ : пг"пу.1нр1И,lац'ЄIO JПеНRЯ агlтаILійно-масовоУ робо-ти з питань охо,рони TYP1f3MY як а-КТІІВНОГО ~и :lУ

навнолишнього

В":\ПОЧИН"У.

... СпущеН:ItЙ з:ль{)'ту.

За

прапор днІ уч}{1

Ц~

ща.

середови­

НеР:ВНИНЮI

peнO~ЄIIIДOBaHO

ЖЕЮ в провести

за.юIТТЯ в своІх КОJlекти­ . РО пройшов ноцкурс В'Я- цружилисц: ЗМЩНі.'Щ вах з оБГОВ'ОDеного nитан­ .IJoCЬ хху «щ!ле!\}{і\1Й за,ЯНI! вузл:в. Перемогла б.1Иі\іче ознаЙОі\fИ.'ШСI! \з зл:,т, я'!ш~ В:l::\б~В'СЯ ЦЦМИ тут Ві-ра ОлІФаН із Боб­ скла,тною т€хн'кою туrиз нл. ГромаДСbiJ{И-~1 !нспе,,­ торам ЗШJропоновано af\було 'чути oЦ,fl\nM~, р:двlв п~д<:умки В. р,нка. Ввечері б:ля Т.УРИ­ му. ПРИЄМНJ

стІв,

.

!}ОО,с1т. ен,спедиц:d1}{ИХ заМ}f.,ВСМОЯ БаТЬЦ!ВЩіИЩі СРСР,.. Ян І чекало-

роботу, СВОЄ­ стського вогнища відбув­ е.10в,а ПР,Q>шання: ~Дo по · ТЦі\:ЗУваТf{ СЯ НОНКУРС туристської бачення. До зустрІчІ В чаСНQ Л'Рliтягувати до в:д' пов!дальносТI губите.'!: в П' ,сні, який ПРJq-q'!jжував. наетупному році:!> .

ГОрНулася

дІ

СЯ. головна боротьба роз- ся майже дві го;tини. Суд­ мІж

К'О'М8нда-

вага.1ІІСЯ

у

ви'зна ченнІ

ЦЬКОІ, ~'JБРИ:ЦЬКОl. Tpo€щ~t>НОї І, ЩеВЧННlКI'всЬ}(О'l eel',eдн:lX. шкіл, ЦІ комаtЩlf ,ПlI;11JtU1-!1>И ДО

ступи булл те~атИ'Чцl, ма.йст€р.но BIfКOHaH!. І все ж най;;ращою' названо . камаРIДУ 13 СеМЦ,ПОJlкl,в­

з.'1ьоту наЙб_.льш Пlдготовле-ними. 3 ЛІ,,!' пр-ов'ощився за новим Поло'женням,

ської середньої шко'ли. 'Змагадися І ЮІІІ куха­ p~. (Jцра.вжн,я тури:с'г(:ыta

ІЦа' С-1И:ВИ'Х

ських

вам · Ту,РИСТ-

ст!'жок,

зустр;чей

і

ра,д!.сних

перемогl

П. БАПБАРЗА, д,qР(lі('J'(.)Р тячої на

РIlЙОIP':1і

станції

громадських

дах,

ди­

тури311tУ

rОJlОВНИЙ

заса­

СУМJI

Мешкаиець с. Тарасів- в с. ТарасівцІ не ЦQРtдба, .eд~ ГQСП(lD;(l.рсt»JC8.

~и Б. Ф. ДJtЧI:JIК()

JfаlПl- ЧЄJЮ. За ПРОХIJПИВМ ~ещ. Qобом P'NoCIJ

природи .

ОеООЛИОО увага шенні

звертається

06хЬдн-!сть д,іЯЛьн!с.ть

J

рі­

на

не-

активізува ти первии'них ор­

ган!,зацffl

сцрямовану

п!.дприемстя. охорону !

на

Щ>И1МНО Ж е.н НЯ

ПРи'роДних ,

6ага-тств.

Н. БАРЛАМОВА.

зльоту.

Слідами ненаДРУНОВ8НИХ листів

~озво­

pltr

м,:СЬККО>МУ

Л.

Їх здружив

СВ';Й пох:.д 40-р!ччю ге­ l){)lїЧНlJї БИ'тви з,а l\а~каз. Батато уsвги У фй ' ро­

Се-

rоспода.РС'l'вl вкдючаємо в цю важли~ Щ)ЛаГОДf{ЛИ 8ЛilСНП- кампаНl1О nepeQWAHaHI

секретар

роз- KOMCO~J,1Y

KOHTpO.lbHJ-

на

_ _ _::ЛЮБИ

вали Го,дОJjllfоГQ НаJн;а,зь­ ного х.ре6та і при'СВЯТИЛИ

8часна

вивlльнили- лила номбайнерам ,1!~JlТИ приеТ~ИJlИ участь ,У. ззго'тівлі сіН",

ремоиту.З десятц Б>Rе не nєрший

наявних

!'ікла

боротьба

маршруті. Поча."ИСI! ,ТJ,:IГH! шкlльн ' Т~'РИIСі'аМ'и В)брищької ее­ комб:нова,но'му ГРУПа в ка,Н:'КУЩі, Ві.:1,кри'в аються реДНЬОї ЩКОдИ В К<lрпат­ Туристська

Михайл(}вич ЗІн.. та

ОТQЖ менович Cepejlil.

пк тlльки

вІ ком6айни e~ 8))о60ТИ,

деталей подали ,-окар Ро­

переконані ман

"РуеаИ\ВСI>I(ИЙ..

~ll1разу,

'!3

СПІЛЬНІМИ ЗJСИJlJlJlМИ

сал,)м

l(yXapLB 'І1рО€щинср~ОЇ ПQгр'Вф:''Чн-е знІмання мlс- оередньої школи. ЦЄІВОСТ!, - RОНТР:>ЛЬНО-КОМХвилюючим було І за­ б:JюванlИ'й 'маршрут, тури- кРиtr я зльоту. ШДіСУМКИ Нещодавно Бровареь ка стська подорож року. роботи шкl]! .раЙону під" рада Уliраїнського това­

М,". І?'ЩХ ТУРИСТ!'В .. НШІ:ЖИ- перемо>\,'LЇВ, адже всі !Щ­

МRХЛПl3ЛТОРИ ГОТУЮТЬСЯ ЛО ЖНИВ

з

найкращими

лlКОВIFМИ вид,ами були 1'0-

їх майж€ повні,СТЮ боТі "р,и:дlляєть,ея вивченни1к:в збиральна технlliа РG1з:.брали : заново ре~ЮН. и~ ре ВОЛ'l()Цїй}{ої, бо,йо0о1 :в ОСНОВНОМУ підготовлена тують, бо береSВНСb-l\l ре­ І труДов,ої слави ра,ЙОіНУ.

ностІ І!,с!наявн,:

г,roxронlЖ. РАТАУ).

КОМ:С:Я

де- не могла прийняти ЦІ

виГ)тов-

користуються

Н. :satpy (8J1IBa направо): гlрlUIКИ М. С. Ніні­ _,В. д. Нахамко, М. О. Лужецькнti у кафетерІї m:аемиоl'b хаРЧУВI!ННJI шахтн .КарбонІТI). '

ПОJ:ДJМЛЯЄ про ІНЛЦ лено.)св!тлення, сигна.lllОЧ6люваног,0 нИ'М колек- зацІю, ВОИИ не забезпечетиву ..в п:\itг,?товк:v , 36И- н:: ' протИ'Ложежним інвен­

з~арядь.

«Первомайськ­

38ДОIlr3J1єниам

.'fормоахами ••

'f8IQПЦI

вета·нов-

ta

ШахтарІ

....о: o~ в.~п.......

ка Йшлося про окремІ по.

~ рущеВВJI

праВИJl

.Жердlв- СЬJЮІ торгівлІ

раДIІИ-

в lItОJlОЧ­

c~a ідо газе~и пр.!) необ- канцl, архIТеІ('Q'РЩfА "І д- CbK!Цtj). f з.'Я;J!(1. 3 0;-111І. каму магазинІ, ЩО 110 ву­ Х 11" СТЬ поn Ц~~ІЩІІ YatOIl дl,ц І раЙОИJIа СIIJФ~_DВО- щО paArCIcq ПрЦt.uє 6а· JIJЩІ МаlШlRоб 1 Ій

~~БО::tи! IІІр~:::Щ ~уб~::~ее,п~еМ.()JlогlЧ1lа С!т!UЩlв гаТо увагнI(I'KaJdllaцll СlЮру...жеJQPO , , я '" пп- виuр_аЛQ земеnьцу ~щцрсу ІПКОЦ ддя

ЦТllа

магаЗmlУ,

споруц. цollЩfЗУ

.Резуль'fa'fИ Уііп~~еjtD"И ' ... '

rYP1'(lJ(QТ1Q"JI~1I ЩКQЦ: ~RQ8cтPyqtt КО- UQKaaaJIИ,

-

"О!lіАОМИВ

жеllНЯ бln~ rYP:ТQIR,fITKY РО3Міщецfr сараЖ•• Цf#',Р' "eaUl, DOCSоп (10 8у1" P06I'lЦUCi_ РІІА r о С 11 У TaJlIJJI узгоцrеие \І QБJlJе- НИЦТJУ МlIJ'f8IПIУ '111М'! «Жер~l,ськиіі. с.раїв. JfИМ lItдAtnOllt у eпpqu ,о JЦmJIIIЦеllt. 1I0BJ" Цього листа р3,ЗГJlЯИУВ будІвництва І арIl'l'еиу' звЩ..,оаа , І IlІе,АеnQjl

МАІІСцlі начаJitJlІ~~ уп, PQ.Itмвя _ргlат ):І. О. Гор8ач, ~ Щ() І'щ,,,, .иIf. . .t в ЛІЇ!:'; І, не . ,"д.

БJВ

...... fl,PllCbKoi

архlтектуJИПlЙ віАдIJl 1)111.икоико,му. РайоllRJlЙ ар. ](Іт,.тор В. А. Луr()вd надіслав редаицlї "ІСУ вt АПОВ І Д.: «Пр68КТОМ спо-

ри. Мешкавц.м гyp'f01JВТ- ra3Q ІІУІ(! ' 11 111 IlІilР ~ ї Т"'Р.JIИе.. 3 "родаця­ ку не08хlA1l0 О, "вІ. аь лІ lDeЗ POIlf, 1І1с.ц Віі<: ми . .ra8JIВY .N!I 3~ .МоrOCnОА.РСЦ6 .р БУДlrem.- jIeRlfJJ eJteИJJJнацlю . " , . Jl)Юведеи. бееtда ний і ШИпОВ. ., •. , . воСіхIА"С'" ПQJllnщуколектив спорудoJJlnWRJIf )'lItCJИ ~ДiI 11· "'с жеllИJl сараів ВИI(ОQУJаl'l( сJ~сьJtоі бlбЛIОТ в. 1'- .8 '1'і' ,J!frOllyBatIНJI по. 1'''.джеНИJI сара'в І lІогре- за своl кош!И. pael_цl зараз и: '.оа , .- КJ1ПItJ. ДоОТрИІІ1УIJIІТ В с 11

бlJ!1І rypтожи т R У.

8yдlBЦ~TBO

Mar{l,~ ~~1..

' , .,

"

торгів-


• ef'~.

'НОІ!

tf 22 1Jервня 1983 року ВІСТІ

5УДИННУ НУЛЬТУРИ ЗАВОДУ «ТОРГМАШ»

3

велЬІНОГ,О

цеху

ВИХО'ДЯТЬ

загот!-

пере.мо?Кця ·

лено'вІщыкйй Вони

Т.

Іщука,

пра,u ,;в,никlв.

:&Ю\онуючи овоєю

доеннl

ва roм !fЙ

внесок

Саме

до

у

працею

Будинку ' культури,

, " ли

переможЦjs

раи:.в

праці.

}{о.лектИ'в

a.r~т6рИіМД.и

JШ8Іарник:'і! заводу, де ~атIVrНQЮ програМёlЮ

~инадцяl1'ОЇ

віта­

та

вете­

вlдв:дав

І

виступив

з

«На

ТелЛIOЮ

задушевною

!

KOHK~pCi

з

мо.,іQlДДЮ

зу-

Пр-о

бу­

' юrк Ві;{ДlЛУ збуту О. А. Мещерякоз. ОВОііМ.и

. '(шо'гадами'

ДЮКОВ,

В.

под;лилися

голсвног,)

:Glженєра

~ ,lюсар"електр.иlК

В. Від

Я.

заводу

Неми:ровськиЙ . Ім,еН't партJ!іної,

профсп:лко-

}(ІОМСО:vl' ОдЬСЬКО'ї

орган': зацій

1!р/і та

С.

Є.

с.о,lі>ДКи.Й.

секретар

~омольської о,рган.ізації

М.

IКОвка.

ПРОіДоожеНGl1tм, зу'с.Т,р!чl

нrрс!я 4'10

па.VI'ЯТRИХ

ХУ704НЬОї

113-У

В.

І.

14.50

річницІ

щим - .

ТВОРЧОСТ: .

А

.-

І

8Р.

гepeA~.

ДОК . гlcть

ротьба

s

Не­

фІ.,ьмИ «Високий Мозамбlку>, .50ТРИ8ае~.

16.4Q в.. Маяковс:ькиЙ. .Поезlя>. 17.45 ШаХ08а ШКОJlа. ВИАатвl раJl.янськІ майстри. 18.15 ЛенІнськиА . унІ8ерснтет MI.'bAo~i8 .. до 81!-Рlчq,. Дру­ гого , 'i'JI,y РСДРП . Пере­ Jl,ача І. • HanepeJl,OA!lI~ . 18.45 Cbor"JJ,Hi УСІвІтІ .. 19,00 Пlcн,. ' Аа " ека й БJlИ3Ь/<8. 19.5·0 Телефільм «ЗиаАJI,И С81й AIM~. 21.00 Час . 21.35 О. T8apJl,08Q>KIIA. .8ас ....... TbopKIH~. ФІ Jl ЬМ-КОНЦЄРТ. 22.45 CbOroJl,lI1 у С81тl .

з

ПРОТРАМА

УКРАунськоге

ТЕЛЕБАЧЕННЯ НI.З5 Те.,ефIJlЬМ Вlqинй

БУДИJlКУ наг.) ­

.'ИК~.

Частива

І.

СерІ.

nOК-

М~Ж­ само­

. 11.40 12.30

Док .

ІЗ.30

нещодавlНО

казки.

ЖурахО8l1Ч.

ІШ08

на

г.,хп

r!"aMorra

«РJ"с:аlНlось~ий,>,

колектив

де

рад­

О.

екс·

.

кореспондент.

n.45

Концерт

болrаРСЬКОі

еСТ-

НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 8.20 До,к . телефl.,ьми .Альм TbЄВC:bK~ , .Велнка 8OA"~·

.. 9.00 Чого І ііІ[ на8чають • ПТУ. . 9.30 Екрав ,бира. ару,I •. іО. 2О В і АгукиlтьсSI, сурма'!!! 11.05 Для вас, батьки . 11.35 ТелефІльм .Х.илl Ч01lВСІ­ го моря ~. 8 серІ •. 12.50 Німецька мова. 13.20 ФІльмІs субтитрами «В

Л"вlв. Науково~вироб\"fче об'єднання радlоелек· '!'РOIDIої медичної апаратури rоловне піДПРНЄl\1-

ство В Радянському Союзі, що спецІалізується иа створениі приладіВ для діаrностикв і терапії захво­ рювань серцеВО-СУДИJUИ)і " системи. Тут освоєно . се­ рІйННЙIІНЦУСК портативних дефібриляторів, першу партію ЯКИХ уже відправлеио закладам охорони здо­ ров'я Москвн, Міиська і Єреваиа.

БІй

14.50

різи!!ноrо СJ(орочеНИJl м'яза ВИJi,:lРНСТО.ВУЄТЬСЯ силь­

В

результатІ

ється серце ва діяльність. рятівний

відновлю­

«удар»

Фат:> В. Песляка,

Дlс-О4

(ФоТОJCронlка

Аемон­

ка

РеАактор

РАТАУ).

І

муть

ПрофеСійно-технІчне УЧИJlИще взуттєвоі промнс­ лОвості l\иївськоrо ордена Трудовоrо Червоноr!) Прапора виробничого експериментального взуттєво­ ro об'єднання «Кнїв» , Імені 50 -річчя Великої Жовт· невої соціалістичної революції

ХІІюживають в

~

.

м . КIfЄBI і

Професійно-технІчне

НиївсМtіЙ

училише

ються

до

училища,

хто

закінчив

.щтьея стипендІєю в розмірі . !3 освІтою за 10 класІв -

.~'I 'УЧНЯМ

8

клас і в,

ра

1. 2. 3. 4. 5.

вІд що

висоно,ква­

вІд

70

40

до

крб .

училища, що потре6уЮ1'Ь

забезпечу-

50

крб"

житло,

а

нада­

іФ'ься кутки на прИ'Ватннх квартирах з частковою Млаroю. УЧНІ ПТУ . забезпечуються безплатним од­ і5!орамвн:м харчуванням. "ТІ, хто закІнчив училище.

можуть вступити в техН!IКУМ ЧИ Інститут легко} промисловостІ. Випускники училиша , $ЖІ успІшно Щlн1Ичать курс навчания І бездоганно працювати-

6.

7. 8. •

сі§ого j(lЮА

, , '. ~

І

районного

областн.

Советов

народнЬІХ

депутаТО8

(На украинскОМ ЯЗЬІке). Редактор Е. ФЕДЯЙ.

17

1937

f8,jleTI 8Ь1ХОДИ" с апреля ioIllXOAa~ 81'$'НИl., ,реда. DЯТВКD,а,

Киев­

гом· еуб60та,

кохаИRSI.» .

иаРОJl,І8 СРСР. Чо.'08IКIІ.

ФЕДИН.

пІдприємствІ,

в

першу

че-рrу

5аскетБОJl .

забезпечу·

,

гурт{)житко.м .

орденом

Трудового

Червоного

Прапо­

. ~ступникам необх1.дно подати таКІ документи: Заяву на Ім'я директора. " ,' Автоб:ограф : ю . Свідоцтво або атестат про освІту.,

Х?рактеристику 10 шнo.rи . Довідку з мІсця проживання. ДовІдку про ОІ<лад сІм'ї. Медичну довІдку (форма 286).

СвІдоцтво про народження (оригІнал).

Наша адре<:а: l{иїв-15 , в-улиця С!чневого ПОВСТіlJ· ня, 34. Іхати трамваєм ,Ng ЗО до зупиню! сВулlЩЯ

Нуту'зова'>,

або

тролейбусом.N'9

20 ./10 · зупинки

«Вулиця Цитадельна. . Д<Жументи подаються ОСО- ' бисто до учБОво! частини профтехучилища 110' 28 серпия 1983 рону в приймальну ,комlсlю взут­

тєвог{) оо ' єднання за адресою: вулиця Cl'1BeBOro повстання , 34. Початок навчання з 1 вересня 1983 рОКУ. АА1>еса

редаlЩlj'~

255020, ВУЛ.

(вул Возз'єднання, 3) провадиться конкурс на звання «Краший за .ПРОфе­

оією:. серед. ку'харівта кондитеРІВ. у конкурсі ' беруть участь колективи підприємств

дуть

представлені

І

Mac.080~

pQ60TII ... 18+67.

ха,РчуваНН>J

фірменні

.'1()дні . закуски, солодкі

блюда,

страви,

ха­

напої,

конд~терські . вироби. З Р-ї ГОДіН!И ці вироби будуть про-

tаватися

Нllсе:lен ·ню.

Запрошуємо

ставку •

відвідати

.-

конкурс-ви ..

! } )

Дирекція.

и.

газового

, . господарства НА ПОСТІА НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ с.'1юСарі · по еКСПJlуатаuії і .~e.мOHTY газо~о-. га обладнання. по еКСПJlуатаl~11 1 ремонту . Пl11земни)( газопроводів, напО'Внювач баJ10НІВ. .

Адреса управління:_м , Бровари, ByJl . Шев4. . ; Адміністрація .

чекка,

ДО УВАГИ УСІХ АБОНЕНТІВ 'МІСЬКОГО водопрОВОДУ

БРОВАРИ

I(ИlВСЬКл.

КИТВСЬКОІ

154.

що У відповідності з рі~енням MicbKB~KOHKO­ ' му використання

. господаРСЬКО-ПИТНОI води 11.151 поливу.зe.n..eнJU( . насаджень на присадиб:

них діJlЯНК3Х забороняється . При порушенН1 цього РО3ПQ~IАж'ени, B~HHi. бу д.у.ть притя:а: тися до а11Міністративної В1дПОВ1даJlЬНОСТl . 1 будуть ві11К.1'1Ючатися від міської BollorpOBIД-

ноі мереж!.

~. : .

Аnміні~ТfJація управліtt НЯ .

Шахтарське училище .N'~ 2

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

.а спеці'Jlьності швачка-мотористка, КРУТИJlЬНИЦЯ,: с~ .."р-ремонтник (строк навчання

1,5

РО1<У).

"

. ..

.

.,

ПриймаЮТЬСIіІ особи. до 30 РОК.l'В ' яКІ маю:ь освіту за /8~10 клаСІВ. На баЗІ 10 KJlaCIB

строк навчання 1 рік,. стипен~іЯ 70 карбован­ ців на· MicIilЦb. На баЗІ

8

клаСІВ строк навч ан­

НIіІ 2 роки. Учні перебувають на повному дер­ ж.ав.н()Му забезпеченні.

Усі іногородні . забезпечуються гуртожитком.

Час навчаНН)1 в училищі зараховується в тру­

ДОВИЙ ·стаж •

ПіСЛIіІ закінчення училища учні направля­ ються на роботу в міста КИЇВ, Біла Церква,

Харків, Миколаїв, Жданов, донецьк, Бер- . 11ЯНСЬК . . Витрати, зв'язані з проїздом до міс­ и)1 роботи, оплачуються підприємством. Учні , IіІкі закінчили училище з відзнакою,

пряймаються у виші і середні спеціальні нав­ чальні

заклади

поза

конкурсом .

В учи:nиші працюють гуртки художньої са­

модіяльності і технічної творчості, спортивні секції. Учні ві11почивають влітку на базах від­ "очинку, .розташованих на Азовському морі і в Слав'яногорську. . Для вступу в училище необхі11НО подати заяву, nOKYMeHT про освіту, автобіографіЮ f

ОБЛАСТІ,

здоров' я (форми 63 і 25-ю), три фотока:ртк.н розміром 3 Х '4 см .

'Паспорт або свідоцтво про народження ПО'1

даються tXобисто ,

. Початок ' заНIіІТЬ -

1 вересня •. АдреСа училища: 343720, м. Шахтарсь, ДонеІіької області, вул. Леніна, 1.Y.N'~ ~ Телефони: . 4-58-54, 4-58-45. Дирркція.

t

.

- 19-3·82; saCТYnHRxa p.Д~K,.opa , вl.ІІ..ІІ.(ЛУ паpтl!lн"то житт" _ 19-4-47; BillnO~iAaJlbHOrO секретаря. .іАдl.1У сільського гос"одарства - 19-3·18; . корес.Пои~ента .. ICl!.eeoro paAIOMOBJleHBJI 19·3·05; eiA.II.IJlIB ПРОМНCJ1(J.еl:Тl,.Іи~тl. ТeJtефони! редактора

громад'Ського

міста. У широкому асортимеНТ1 тут бу­

довідку з місЦ)1 прожи' ваrн:ня, ДОlвідку про ст-ак

9. в фотог-рафlЙ (3Х4).

_НОl!АЯ жизнь~""орі'8В 8роварскоІО ІОРОllСКОгО ,-рмитета Ко уНиСТическоil партии УкраинЬІ, ГОРОА­

....

на

Є.

нагороджене

"'з:ttф :'кованих фаХі.вцl.В взуттєвої промисловостl­ ;роокрl ЙНИR!В, заготівеЛЬНИRШ, затяжчиків . Прийня- '

,..т1

ІОАина .

Наше п І дприємство НОСІІТЬ звання сПlдприємство Rомун і стичноїпрацl,>, «Зразкове підприємство.,

областІ.

готує

оркестром.

eKpaH~.

маmи­

.ОГОЛОШУЄ tIАБІР УЧНІВ без екзаменів на 1983-1984 навчальний рік .до ~чилища приймаЮ1'Ь<:Я . юнаки І д і вчата i:t§ ДО 18 ро'ків, з осв1тою за 8-10 класІв,

сс,.арики~ .

20.00 Вечlрия казка. .Чарl1lвиА 20.1'5 Те.1ежурваJl cCnI8.Q1Y.HIcT"~. 20.45 НаРОАМ меJlОАіУ. 21.00 Час. 21.35 На екравl - I.I_омеА' •. • Шахова гаряqп~, «Ягl.ll.­ 2'2'.35 УІІІ .JrlmlI Смртакlац

Завдякн малим rабарвтам І вазі, внсокій иадій­ ності в експлуатації електронний «кардіолоr» знай­

знімку: новJtй дефІбрилятор технік Галина Лозниська.

s

НІ . ОО СI.,ьська

практично не викликає lJобічних неrатнвних явищ.

На струє

самІ

НОВИНИ.

орrаиа

у серце

де широке заСТ.:Jсувания у спеціалізованих Ba~ швидкоі' допомоrи.

ІАУТЬ

16.10 nporpaM& АОК. теJlефlJl" мІв . 17.25 .КИТ8. Роки І J11О,ІІоИ •• 18.00 Н08ИНИ. 18.15 Док. телефlJlЬМ «СОРОК першиА ваш pl'l[ ПРИ308ниА~. 18.45 І. ГаААИ . КОИllерт 1,.1"

коиструктори

інСТитуту, який входить до складу об'єднаlDlЯ, при­ значений для лікуваиня, реанімації і терапії сер­ йозних порушень .ритму серця. Для ліквідаціі роз­ явА електричний імпульс.

ник:.

віДJIIо-каналіза ці й ного господа рства доводить до відома абонентів міського водопроводу,

М.

шап_у.

На допомогу серцю

створили

у

20,30 Муз. фlJlЬМ .~Lжнitть~. 20.45 На АобраВlq, АІТИ! 21.00 Час . 21.35 Телефільм .ВlqsиА noклик>. І qастииа. 10 ирl. _ .ТРИ80ЖН' Ані І IIOql~.

М.

раАН.

що йог,!)

червня,

24

броварське виробниче упраВJlіння 80ДОПРО­

про

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА цт І ПЕРЕДАЧІ

Новий прнлад,

броварчани!

Р,.бо­

Те.,єнарис

. СИНИЦЬКИН,

rpoицський

«Оста.-

.

20.00.З ,'ЮJl,ЬМИ І А.'. J1ЮJl,еЙ".

виступив

перед тваРИlНIН'Ика,:vrи та заготівельни­ J<ам'И сLнажу з цІкав'О1О про,грамО'Ю.

Ни·єва.

аесною"

басу .

тру­

п:дшефний

Шановні .

Броварському Уr:iрав.ліНtlЮ

17.20 Обережно на 80.11,1 . 17.45 Екран пошани YKpaTJК:bкого телебаченн,.. . 18.00 КориснІ порци. 18.ЗО Спl8ає Яак АоаJlа. 19.00 Актуальна камера . 19.30 Концерт X01lY А оркестру нароJl,НИ" lиструмиті8 . Ук­ раїНСЬКОГО телебаqеR1l. І р3Jl,lо. .

ча,стини ЗJIЬjТУ самод:яльностl

додому,

B~~BlдaB

ЗАПРОШУЄМО

п'ятницю, у торговому залі кафе «Ровес­

фронт~.

Фільм-коицерт

и.ьою

ЦИ'б.1:В.

Повернувшись

-,...- -----------~-......----..-....----.....--.- . ,-

НА КОНКУРС-ВИСТАВКУ

.Tpa.мtlall

16.5І! Гар,.qнЙ цех р«ву6J1IЕИ. ПОРОШКО8а металургl. дон­

аг:тбригзди

- --

кіиоп('!,Оrрама .

Па.Jlмськl

ІЗ.50 С.

Пер,еяслав- ХмельНilЩЬКО!>fY.

перед

..........

9-

ходив

~юнцертом

продоволь­

Інтерклуб .

16.25

з

та

«ВіАиа~ .

аГітбри~ада взяла участь у п ' ят~ З,lьотl аг :;тбри:гад Ниївщини, що пр'.)у

Гагаріиа

. Міське управління торгівлі.

•.

НІни

17 гоnині,

вечірній ярмарок

пропажу ·ПРОМИС.'10ВИХ

ваРОАНИХ

еС81таНКІІ

16.00

ко.lек­

«Торгмаш,>

цт

БРОВАРЧАНИ!

чих товарів. Ла~кавопросимо відвідати ярмарок.

Комсомол мо" АОЛ ДОК. фІльми .НаГОРОАа 11lІа­

Т.

orлядl­

Лен ; на

аг:тбрНІГЗ;Щ

зав'о>Ду

ви,ступию!

Мос­

стала

мІсцях

Тяв

д І ВННl!\а:vrи с.

KO~­

О.

честь

П:IС"lЯ уроч.И1Стої уча,сники художнь'оУ

ЗanJоду 70 ветераНів були в!дзначе­ ,щ. прем,:ями та сувен:,рами . Вру'Чи­ • їх секрета,р парт:й,ної OP!la,h,:-заu,: ї в.. П. ЛОJrОВ, ГО,10ВНИЙ Інженер за­ іВоДу

на

' І, Т

ро~НlСЬКИХ

іиструментІ·8

HiIIЇB'cb"oro

Тут їй' та'!\,оЖ була вручема обласної раlДИ ПРОфспl.l'ОК

за­

П.

"естру

ЛЕНТО'Р

галузево!>fY

народження

Діяльн'Ої

,ремнІ р,жи ЖОРСІ'еКО'і в:йни з п,:дс'!'уЛним воро,гом розпов:в працІв-

стул,ник

Ф.

родте,но Почесною гра,м'от<>ю спlлко~ого оБЛ<lСIН'JГО БудиЮ\у

Вlтчиt3няноІ

за,воду .

Радян ­

УкраІни

працІвник

дня

RУ.'ІЬТУРИ

була

ВелИ!К,оУ

ПJ

журналdст,

За уча:с'l'Ь у

вахтІ

п'ятир:чки,>.

ветера.нів

задуми

ПОЧЕСНІ НАГОРОДИ

ЗУСТРІЧ ВЕТЕРАНАМИ ,

3 , owpl"l \ В~НИ

щи:ро

ПРОГРАМ J

П.1анетар:ю Р. Ф. 1;lичипо,рчун пмчитала ц.t,к:аву haykobo-шmУ,1ЯРНУ , л€>!{ц l ю для стаРШQкласник ~в мІ,сМ\'.)ї середньої шк'оли ,N'g 2.

уч,а~нY.lКИ

як!

т:а

Наук,овнй

п'яти­

заво;{ськОГО

змагання

по'їЗдок

hОМ1парт:ї

Ш.Иіl1иленко

ВP.lRо:нанняпjjогра­

аГ :If'бригади

творч~

. віnбfnеться

8.45 МультфІльми · у .,ьбабка _ товстІ щІ"" • Василиса Микулишна . 9.10 ТемфІльм .TaH_OAPOM~. І І 2 серІ! . 11.15 Концерт акаJl,ем!qиоrо 011-

новІ

'обласного товариства «Знання'> В. О . Журав.1Ь'О:В. .

вносять

нях прийшли

~Д,)Жll'ЬоІ

M:CЬKКO'~IY

вони

рону О'дииа'дцlrтоІ

'.

по

Шадур .

свої

,

23,

туальнІ проблеми М:Жlllародного жит­ тя~ виступи.ПИ позаштатний лектор

пере­

завдання,

сумл~нною .

,МИ третього pt.чкu.

І

В:>Д

. ШАНОВНІ

У п~ятн'Ицю, 24 червня, о біля yнiBel'Mary по вулиці

ЧЕТВЕР , ЧЕР8НЯ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

у постійно діЮЧОМу лектор і І «Ак­

різальник:в

ВИКОНУЮЧИ

ПаВ.10 ·

МОЛJдl

рощювіЛИПро

та враження СрІК l Й країн;.

металу В. Г. CJ,вeHKa, С. П . З :Jlче-н­ ка , М . А. Ксма.Ренк,а та багатьох Ін­ ших

та

прочитали

твори,

ху нази'в,ають штам,nува.'ЬНWК~В Г . О . 'Закревську, М. І. ВОС1\обойник, Р. О. Степанову, Г. П. Про,копенк,о, Р. І. В.

\

Д,) заводсЬ'lЮГО гуртожитк)t НС1> m~ термУ'РНИЙ ве-чtр «Любо~ до матер:, любов д'О БаТ!.>КіВЩИНИ,> прибули B,~ДOM: поети 1 письменн"ки Петр;)

м,и с,оц!,ал~стичног,) змагання м!Ж цеха,:\ш та в!дд!лами за,во,ду «Торг­ маш'>. Серед кращих робіТНИJК!В це­

Карабець,

,','. ,

пр.аЦ!В1І'Июr

Llt,·,..{1;,I"~~II . . ~I т& --

J ,'" ,"

НАШІ ГОСТІ

у ПЕРЕДОВИКІВ ЗМАГАННЯ НеоДіlюразооо

ЖИТТ'"

&19&4.

ІИJl.е~с llpY1l 8ИСОllвfI. С(')<. ' , .P}'1t~ lанмА аркуш. Тираж при lрнм-;> За,.. . 2438_ Бр"ваРС"lІа друкаРНЯ KBiBCbKOrG .JI\'naCBOI'4t

12.560

..

УnРІміння у справах 8ида".НIН" .",,,Іграфll І . КRНЖКОВn[ торгівлІ. Адреса црукарнІ: 255020.

М.

Бровари

154•. . ТеJlеФ~в

КИЇВСЬКОl

Q6ластl.

19:4.37. ___

' .-

-

вуn. КвIBcUa,

- - - _._-

#97 1983