Page 1

у ЦК КОМПАРТІIУКРАlни

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, ЄДНАІІТЕСН/ ом

97 (4822)

ЦК КомпартlІ Україии прийняв постанову сПро роботу партІйних оргаиlзацій Київської області по змІцненню кормової бази тваринництва». В иій відзначається, що партlйиі організації, радянські' 1 господарські оргаии КнївськоІ області розробили 1 здійснюють комплексну програму прискореного розвитку кормовиробництва. У цілому по області на кІнець одииадцятої п's· тирlчки передбачено довести вихІд кормІв з гек­ тара сІяних кормових культур до 50 центнерів

СЕРЕДА

20 ЧЕРВНЯ р.

1979 2

ЦІна

коп.

кормових

одиниць,

на

природних

-

угіддях

до

центнерів, а загальне Іх виробництво стано­ витиме 6 мільйонів тонн кормових одиниць, або по 41 центиеру на умовну голову худоби з вмІ·

28

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОНУ

стом 11 О грамів перетравного кормовій одиниці.

протеїну

в

кожній

ЦК КомпартІї УкраІнн схвалив роботу, здійсню­ вану партійними органlзаціями, радянськими І господарськими оргаиами Київської області по зБІльшенню виробництва і полІпшенню якості

oprAН БРОВАРСЬКОГО MICbKOrO КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІJ УКРАШи. МІСЬКО! І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИ!ВСЬКОJ ОБЛАСТІ

кормlв_

(РАТАУ).

Повернення товариша Л . .1. БреЖ'нєва

.

у Москву

18 червнst в Москву 3 Відня повернувся Генеральний секретар ЦК КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв.

Д,мnm~в~л~М2 ~~.! ~~.I~~,:~_I

(ТАРС).

Зустріч

Відні

у

завершена ємодіУ

Радянського Сою-

Відповідно до домовJieJjocTi з 15 по 18 черв;ня 1979 року у БіДНІ відбулася зустріч Генераль-.

втручання у внутрішні справи один одного, неза­ стосування сили у вирі­ шениі спірних питань,

:ного секретаря ЦК КП РС, Голови ПрезидІї ВерховноУ Ради СРСР Л. І. Брежнєва І Презицента

строгого укладених угод І догово­ дів. НаприкінцІ обидвІ сторів. Було висловлено обо­ пільне переконання, що є рони висловили задово-

ЛИ

поглиблювати бу- американськІ

червня у ВІднІ

завершенІ

радянсько-

контакти,

ра,дЯНСЬКОзв язки і РОЗШИРЮQ8.ти

американськІ переговори. Л. І. Брежнєв і Дж. Кар-

сферу згоди та взаємови­ ГіДНОГО СПівр.обlтництва

'Тер висловилися за

Між СРСР і США.

ший

розвиток

американських

даль·

радянсько-

Було

вІдносин

113 основі принципів

від

не-

стану

підкреслено. вІдносин,

американських палацІ ських

лося

пІдписання

раДI\НСЬ-

Доку-

')feHTiB. Було пІдписано:

-

зо,м

Договір між Сою_ Р адянських С оціаліШтатами

А ме·

переконання,

ні переговори

що

проведе-

вза-

Документи

пІдписали:

обмеження КПРС, ГОЛОва

озброєнь,

досягнення

ВІднІ. Зі схвалениям вони зустріли підписання ДоrOBopy між СРСР І США про обмеження страте2 Н а прохаиня rlчних иаступальиих озброєнь (ОС О -). редакції думками про цю історичиу подію поділив-

«:11 учасник ВелИlШЇ Вітчизияної війни, у повоєнний "Іас - офіцер Радянськоі Армії, а нниl - l\tайстер

комунального

обладнання

Верховної

Ради

мів.

У селах району партІйні організа-

Президії С Р СР

(ТАРС).

Сес і JI міської Ра ІІВ ~

.....

стрнмували, посилаючись на те, що І Тепер же Іх

дарствах знову ж таки Ють.

не поспіша-

ПовІльно ведуть заготІвлю кормІв у радгоспах ІменІ Мічуріна, «Зоря •.

Тривожне

становище

фуражу склалося

з

заготівлею

у радгоспІ Імені

Докучаєва. Тут змогли припасти ли­ ше 800 тонн сінажу; сіна заготовлятн У радгоспl поки що практично ні

з чого. Головну ставку у господаР-1 ствІ зробили на одиорlчнl трави, а вони нинішньої посушливої весни

дали незначинй урожай. Становище можиа було б поправити

за рахунок

косовицІ трав· на иевгlддях,

БОJIо-rи-

стій місцевостІ, але жителІв села на І ЩQ. "роботу. поки що ие організували.

Особлнво прикро стає

зустрічаєшся з фактами

тодІ, коли

иерадивого,

серед місцевого населення по організації загонів по косовицІ трав на

а часом 'обурливого, халатного ставлення до 'зібраних кормів. Мииулої

ках, иа берегах річок ... Це важливий

никла через порушення правил про-

червня

1979

ку в приміщенні

ВИІіОНКЮlУ чергова них

С

ро-

MiCЬK~

відuулася

Шlстнад-

С[,ЛИБ.ання.

І . ссlЯ заС.1J}'ха.1а допо-

сумку _ скрІплення До- зовнішньополі тич н О г о

НЯ

Усі трудящі заводу, зоД. ветерани війни цей Картера. документ Безперечно, відіграє ви- крема.

длщіі у світлі сучасних

НІ миру на Землі. Усува- цик. І. Т. Сердюк. О. Є.

'Гивну участь в обгово-

продовженням

говору про ОСО-2 підпи- курсу. визначеного З'Jздасами Л. І. Брежнєва і ми нашої партії.

рlшальну роль у зміцнен- В. В: Будников, В. Т. ЛуІ. о.

Красно-

:натастрофи. Важливо, що бай та іншІ наполегливою СРСР і США передбача- працею вносять

ка

«П ро

підви Щ е Н-

ефективності

ви-

б' ро нпцтва 1 Яl\ості про-

.• та уряду». виv.ог паРТIl

Депутати взяли

ренні питання

ак-

порщк)'

конкрет-

денного і прийняли ві,п"

могутності

Звіт про заrідання се-

ють зробити дальші КРО- ний вклад

У

посилення

зброІ з метою її кінцевої СРСР,

зна'IИТЬ ~ у

зміцнення миру.

повіднс рішення.

сії б~'де надруковано.

НІІ-

більше сіна за

Організовано заготовляють корми у радгоспах «Требухівський», «Гого-

лівський», «Великодимерський,), З аплавний», «ПлосківськиЙ. та ря-

ді іншнх. На

рахунку

кормозаготІ-

вельників цих господарств є по декілька сот тонн ,сіна, півтори-дві типрипасених з по-

чатку нинішніх зелених жиив.

тринадцята сс-

депутатІВ

умови

нішньої 'весни і літа, у господарствах

сячі тонн сіиажу,

сія міської .Ради .HaP0'~-I' цятого

Зважаючи на погодні

чено заготовити 23 тисячІ тонн сlна і 56 тисJtч тонн сlнажу. На вчора, І згІдно даних райсільгоспуправління, по району заготовлеио 3,9 тисячі тонн сІна І 17,4 тисяч тонн сінажу.

АепутаТIВ

19

резерв кормів.

рахунок розшнрення посівів однорічних трав. В цілому по району намl-

о

ві,,\Ь гnлови виконкому MiCbl\.oї Ради нар()дних д('путатів 1\1. К. Фсси-

а

з виконкомамн

внрішили заготовнти

ааро .ВВХ

Працівники нашого товариш Л. І. Брежнєв, підприємства усвідомлю- для Радянського Союзу ють величезне значення УК.1адення угоди ОСО-2 є

-

вjД:1Н~ЧИВ

до заготlвлІ кор-

ції радгоспів разом

радянсько-

аа ходом радянсько - американських переговорів у

Як

подарськи пІдійти

81В

спІльне

-

ТрудящІ Броварського району, як І всІ радянськІ .1ІІОди, З великою 1 неослабною увагою слідкували

Ліквідації.

Жарка погода прискорила дозрі-

з~яву про за Союз Радянських Со-

про

стратегІчних

ІНІ по обмеженню ядерної rкономічної

су-

вання трав_ Не встигли рослнни як слІд набрати масу, як вже зацвІлн.

принципи І основнІ на- цlалістичних Республік tJ' І прями наступних перего- Генеральний секретар Ц л.

ється можливІсть ядерної Іваненко,

виконаиня

сіо1ЬСЬКИХ Рад ведуть велику роботу

озброєнь,

спільну

вІденських переговорів 1 Іх найголовнішого під- логічним

збирати саме час, але з цим у госпо-

успішне

передбачалося. Тому важливо по-гос-

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

Г. П. ЯСНИI{:

цього залежить

І Значить, врожай буде меlDПИЙ, нІж

докумеНТ

_ протокол дО ДОГОВО- ром МіЖ СРСР І США тер. 'J>V між Союзом Р~дян- про обмеження стратегіч-

заводу нестаидартного

трави ще не визрІли.

шнльнІ агрегати, які виготовляють трав'яну січку, гранули, брикети з кормів.

(ТАРС).

-

рики про обмеження С1'ра- документ «Погодже- Л. І. Брежнєв, за СполутегІчних наступальних нІ заяви І спільнІ розу- ченІ Штати Америки озброєнь. мІння у зв'язк~ З Догово- Президент США ДЖ. Кар-

Велике

сюдн приділяють велику увагу. Від

товляють сінаж, сіно, В' роботі -

син між СРСР І США та

господар-

Слабо йде косовиця трав у радгоспах «Красилівський., «Літківський». Деякий час їх збирання тут

У радгоспах району повсюдн заго-

вlДНО-

ділянкою

- про корми для худоби. Нинішнього року, коли тривалий час утримується суха і

1979 роцІ, організоване проведення знмово-стійлового утримання худоби.

послужать

справі полІпшення

цією важливою

стратегІчних

наступальних

стичних РеспублІк і Спо- ворів лученими

чІ на найвищому р\вні, яка відбулась у Відні, і

СоЦІалІстичних

об:\іеження

-

чи не

жарка погода, заготівлі кормів пов-

що

Хофбург у ВІднІ в уро- РеспублІк І Сполученими чистій обстановці Відбу- Штатами Америки про :ио-американських

ської роботи.

Та

Ра:\ЯН-1 соціалістичних зобов'язань по виробсько-американської зустрlництву тваринннцької продукції у

ра- Ji·ЯJ·И[L·К"" . ,А V--

8

в

збирають овочі І ягоди...

зу США великою на МіжнаРОД-І ній і арені Мірою на ііІголовніші турботи

радянсьно-аме- ру

риканських

П IД' ПИС'ання 18 червня

В. Суржавського та А. Купрійця за

І пасовнщ,

послідовно лення підсумками

Джеймса Е. Карте-

18

Вони ведуть догляд за посІвами, про-

водять полив плантацій

залежить справа зміцнендодержання НЯ миру та безпеки наро-

Сполучених ШтатІв Аме- можливості

рики ра.

І шують у ці дні землероби району. коитроль директорІв радго с п І в І

І

Зростають у господарствах і запа'б . В'

си трав янйого

му по ра ону

орошна, СІЧКИ.

ЦlЛо-

ІХ заготовлено понад

630 тонн. Це становить 17,2 процен-

та до завдання. Успішно справляють-

типожежноі безпеки, у радгоспl «Руі.....

і

сан вськип» Г

оспоД.~рству

і

«Плосківський»,

іменІ

І Кірова, де вже виконали сезонні завдання по заготівлі цього

корму. В

той же час у рацгоспах «Зорю), «Ру_

саніВСЬJtий», «Пухівський,) сезонні завдання по виготовленню трав'яного борошна. січки викоианl лише на

18

-

14 проце НТІВ. .

Перші тижні Сінокосу показали,

що у справі заготівлі кормів у рядІ господарств допускають значні не-

тонн

і

сна.

тваринництву завдано

значнО! шкоди.·

Отже, всюди потрІбно посилитн І партійний контроль за ходом зелених жнив, пІдвищити вимогливість до

керівників радгоспlв, спеціалістів за кІлькІсними І якІсними показниками

заготівЛі кормІв. Зараз важливо под­ бати за вчасне розмІщения у ГОСПО_

дарствах поукlсних І ущільнеиих посівІв. По району поУКІсні посіви вже зайняли 1434 гектари. По 200300 га таких посівів є вже в радгоспах «БОбрицький», «Великодимерзвільнилися з-пІд озимнх

на зелений І

корм, засІваються в основному куку-

рудзою. На 742 гектарах

у радгос-

пах району проведено ущІльнення посівів соняшннком, горохом, соєю, що дозволить зменшити

Існуючий

"ефі-

ніки, нормальні побутові

механізаторів, робітників.

умови для

АНедаВНі

пезревіРкн у радгоспах «BaHГ~pд», « ори» виявили, що тут

незадовІЛЬНО

використовуються

до-

І щувальні установки, посіви кормових

культур недоодержа.ли чимало

_

80_:_

.

f"O

цит протеїну у раціонах худоби. наЙ-І більше таких

посІ і в в Т б

у

Р

адгоспах

« ре ух і вськин. відповІдно 200 І 150 гектарів. Сінокіс кличе в поле багатьох люі

деи, вимагає u

вм лого

u

маневрування

людськими і технічними

ресурсами. І

Тому необхІдно постійно коитролювати роботу сушильних устаиовок по виготовленню вітамінного трав'яиого

борошна і сІ чки, тракторних косарок

комбаЙНіВ, слідкувати. щоб для тру:

І

дів ників радгоспів І робітників міських підпрнємств, які допомагають

долі ки. Не всюди партійні організасlльсЬІШМ жителям на заготівлі корції , керівни ки, спеЦІаЛІСтИ . . . мів були ство рен І ЗУМІЛІІ, належн і умови

І налагодити безперебіЙНу роботу тех-

1

ський», «Красилівський». Площі, що

u ся з виробниц,\,вом вітамінного корму'~ Завор иц ь КИИ.,

у радгоспах

70

згор ло

для роботи на луках і полях.

Забезпечення ферм кормами -

це

І

зараз одне з найважливІших завдань

сільсыихx трудівиикlв. Кожен грам кормів повинен

ннй І 8ЗЯТНЙ на облік.

кіло-

бути збереже-

ВсІ

резерви

заготівлІ трав повинні бути викори-

стані сповнаl=_

= .... ..

...... ..,.;;; _

:. .

".


"* 20 ч.еРSНst

2 стор.

1979 року НОВІ! Ж"ТТJ --~~----------------------------------------------------------------~

РАДЯНСЬКЕ Б·УДІВІШЦТВО

НАШ ПОСТ НА ФЕРМІ ВаЖЛИ8У роль дань

у розв'язаннІ зав­

господарсЬfЮГО

і

Н У .'lЬТУ?НОГО БУ;:!івництва, з~'.агання

Tlta-ри'нник і в

Цтва І ДОМОГТJlСЯ високих ПРИ]3l! С!1І МО­ .1 0.:lняка великої рогатої худоБИ. У тому , що торІк У радгоспі надоєно на

соц і ально­

організаЦії

за

успішне

ви­

нонання планів десятої П ' ЯТИРіЧІНІ

К ОМП .1ексу

нашого

До складу поста,

-

дять депутати

Значну

в і дповідати

господарства .

крім мене, вхо­

можна

технік по штучн о му

за

раціональне

кілограми

і членів

увагу

молок,і,Є

нашого поста.

депутатський

пост

прид і ляє зМіЦненню тру дової дисци:п­ лі ни , створенню належних умов длн праці та в і дпочинку праФвників фер­ МИ . У кімнаті тваринника завжди

ос і:Vlен і нню М. Ф. Цибен~о, С.1юсар по рЄ:'>IОНТУ доїльних апарат і в Г. В . Безлюда. Свою роботу ми розпочали з розпод і лу обов'язк і в. Мен! доруче ­ но

5082

ча·стка праці

д і грає депутатський пост, створений за і ніц і ативою депутатів сільськ о ї Ра ­ ди на майданчику N? 2 тваринницько­ го

ПО

f\OPOBY

ві­

ознайомитися

.,; стичного

з

змагання

ходом

серед

СОЦіа-,

доярок,

почитати св і Жі газети 1 журнали, пе­ реглянути телев і зі йну передачу. Ча­ СТЮІИ гостями труді,ВНИКів ферми бу­ вають учн І школи, культосвітнІ пра­ ц і вники , учасники художньої само­

ВИ ІЮ­

рипання кормів та підготовку Їх до згодовування. М. Ф. Цибенко

діЯ.'lьно с Ті ра,::tГОDПНОГО Будинку куль-

контролює якІсть молока, дотрим а ння

тури.

р озп о рядну дня на фермі,

•1юда -

оргаНізаЦ і ю

Г.

В.

З

Бєз-

культурно-побу ­

трудового

дарську

колективу.

виявляти

заЦікавлен і сть

у

зим і влі

госпо ·

пол і пшенні

громадського

нашого депу­

виконання

радгоспом

дарських плані·в

тваринни­

переду

в

і соцlаЛ 1 стичних зо­

го поста з виконкомом сільської Ра· ДИ, дирекцІєю радгоспу .Требух і В­

.:Іозв о ляє своєчасно виявляти недолі­ ки 1 швидко домагатися їхнього усу-

ський» ження

сприяє прискоренню ВПР;J Бад· комплексної механізації на

нення.

фермі,

яка

ти

дозволяє значно

вироБНицтво

продуктів

толова

депутатського

ПРО

КАДРИ

направляються

СЕЛА

Ленlнград. Проблему на;Ір і в розв'язано 8 ~aгa­

тьох гоеподарСТ8ах Л.,еНlН·

градської

області.

молодих

$JJ'

механізно-рI8.,.1

твариннин і в

житловІ І КУЛЬТУРНО-~ тові

У~ІОВИ .

радгоспи,

ЩОРOl<1- ~

сільські

ПТ;r

..

ний

Л l ~ам. Велик о! бання

автора

{tP.НЄМСlва

шефствувала над ударним ' об'єктом. В музейній екс.позиції зібрано Доку-

rro~rплекси

'ТУТ

по

І

r АРТ)'ВАЛАСЯ .

t:'rАЛЬ

lХІепеf.Ї9ка (Хмельииць-

~!tj#блас~~;

Меморіаль-

Вітчизня- І БроварІв

вироБ І В

ВІЗУЄТЬ.СЯ : кожен домовласник

промис л ових

ємствах

гар-

матерІ али,

ВсІ ДонорlИНl соціальнІ

І

в

підпри-

,

ПРИЧАЛИ ДРУЖБИ ОДЕСА .

Інтернацlо­

нальному

змаганню

ра­

дянсьних і болгарських транспортникІв, дітищу соціалІстичної економіч -

ЯКіl ної інтеграції

ництвом НомуНlстичної партії. Саме в посиленні ролІ СВіДОМОї творчої діяльності Мільйонних мас трудящих В. І. Ле­ НіН вбачав Jапоруну не­

шляхи

удосконале н н Я

цілеспрямовано

З.:llЙснюється на основі творчого оволодіння вчен­ ням марксизму - ленініз­ му, органічного поєднан­ ня здобу тих ідейно - тео­ ретичних

знань

з

практи­

бу дь·я,ких спроб Імпер і а­ шзм у ліlшідувати істо'

кою будівництва номуніз­ му, з формуванням ному­ нІстичного ставлення до праці ян справи честі, доб л есті і геройства в на­ шому с у спІльствІ, з фор­

ричні

мувсшням

минучих перемог в справІ

б у дівництва нового ладу, у всебічному його зміц­ З<1ХИСТУ

від

трудя­

щи х .

людина,

на­

недавно

прийнятІй постанові ЦК КПРС «Про дальше по­ ліпшення ідеологічної, по­

аНТІІВНОЇ

тєвої позиції трудівника.

Постанова наголошує

кожного

ЦК на

жит­

НПРС

тому,

що

«се рцевиною Ідеологl чної. пnлітико виховної робо­

-

особистої

ти було І заЛ-ішається формування у радянських людей на у кового свІтогля­ ду, беззавітної віддаНОСТі

участі у виконаннІ народ­ ногосподарських планІв, прискореннІ науково,тех­

спрС\ві партії, комуністич­ ним ідеалам, любовІ до соцІалістичної Вітчизни,

нічного прогресу як вирі­ ша л ьної умови дальшого ЗМіцнеННІ! могутносТІ Батьнівщини, торжества

пролетарського ціоналізму . В

літико ТИ»,

-

виховної

повинна

домлювати

чимІсть

ясно

сусПІльну

своєї

робn ­ усвІ­

зна­

комунізму. В центрІ пар­ тійного донументу пи­ тання

про

комплексне

здійснення завдань кому­ ністичного виховання тру­ дящих у свІтлі рішень

~xy з'~з~

п і сля

опла-

•.

.:

ун1..

музей

Ниєво-ПечерсЬо

-

Варна,

ррисвя-

ІванІвна.

Звичайно,

для

нас

що

є

па.

старовини

тим,

1

да«

м ' ятною

t

БУК1

вар має релігІйну спрн.,; r.тoBaHlcTЬ, але вІн цІнний

певнІ

уявлення

про

роз­

виток осв\ти У ХІХ

CTQ-j

лІттІ.

Рада всіх

музею

закликає

мешканцІв

мІста

району

передавати

1

му..

в

зей книги , брошури, ЖУР'І чено ннигу «Причали др ужби » , випущену ви­ давництвом «Маяк~ (Оде­

нали,

якІ

становлять

I~

торичну ціннІсть . Можли­ во, У сІмейних бlбЛlоте..

ках зберІгаються виданнн,

са) .

Книга спільним

пІдготовлена планом

за

що

творчих

ми

болгарською

побували воїнами

З

нолишн10J

на

фронтІ.

«Ма­

чівськ

риша Л .

І.

Брежнєва,

Ін­

А. ПОГРЕБОВСЬКИП, rолова

мовою.

ради

краєзнавчого

На зборах партійних ак­ тивів йшлося про всебіч­ не удосконалення форм і методів цієї роботи. В мі­ свІдомої лю­ сті Нікополі, наприклад. не так давно відбулася комплексного науково· практична конфе­ тему «Шляхи будІвничих ренція на

негативними

явищами .

ших керІвникІв партВ .. ..

ністично! Ідейності постІй­ но зростає. Саме життя

ПІД керів,

в

заявками

ти за послуги

бійця .

тр у дящих

голошується

п і дприємств

найбіль· зв'язн І в видавництв

-

всіх трудящих

Радянська

побутового

і Георгl Бакалов шій У світІ заЛIЗI1. IІЧНіЙ як» вона вийде паромнІй переправ!; ІллІ­ (Варна), де

країні ЗДіЙСНЮЮТЬСЯ на основі свідомої у'частl в НИХ рОБІтничого класу,

нашій

завоювання

в

кальний експонат 6УК1 вар 1860 року, виданий 1-

1 друнарнl

пови- і

вІдображають вІхи ЖИТТЄвого шляху письменника·

Послідовно боротися про­ антисоціалІстичних Закономірно, що в умо­ ти прямий обов ' я­ вах розвинутого соцІаліз­ явищ -

в

справІ

Вивіз

комуна л ьних

будівельних Іза

Ідеологічної роботи І по· дальше підвищення її яностІ та ефективностІ. Номплексне виховання

ненні,

істQo;

музею.

історико­ музею

ДI€BICTЬ КОМПЛЕКСНОГО ВИХОВАННЯ

ТЕОРН

І ПРАКТИКИ

перетворення

створенні

передала

,) \

І дибн і й ділянці ящик для і

організаціях».

тувалася сталь». Пам'ятНИ!'!'": споруджен't1 з' 1ніцlа-

менти і

у

Учениця четвертого класу Плоскlвської серед. ІІЬОЇ школи Катя Фесюк

І'

.

Щодо !Установлення сміт-

де пройшла бойова юнІсть

п І д· тиви МО.1]оді республіки, яка

виробницт,

ПіД~: хи с ту л і сонасаджень про-

Нилимовl вироби також · см і ття.

лив і сть створити резеРВН і загони механізаторів. 'з~~ЦllИЦI. ~д'рами ТВ'Ірин,

~i>fri

запропонував дільниці за-

продаються безпосередньо', сміття здійснює комБІнат І

місТІ,

.Як

участь

рико-краєзнавчого

«Номбlнат ком у нальних

І П:ДПРИЄ:llСТВ Ніжинськ і й

дІлом мІськвиконкому.

ського

роману

І

номунальних І

K?MO I HaTY П1 д п р иєг.т:тв:

.

Населення нашого Ml~ та і району бере активну

позаштатним торговим Вlд-І нен ~Іати на своїй приса- і

тисячІ ква Лі ф і КОВі1НИХ роБІтникІв . Це дало мож·

в

біля

черги І необхіднІс~ь пр Д ' тєзбірник і в на вулицІ, то !

Остров­

відкрито

І

ної ВІЙНИ І праці, ПОРkДОК І . и _,

поста.

комплекс М.

.'J і~ онасаджень

ХХУ З'ІЗД КПРС: ЄДНІСТЬ

як

.

«Нилимо~1 вироби

3,5

opгatl!~ ~Й'D~~..

ються школи майсте~ ті, створюються не06~йl

більш

ЕКСПОНАТ

вищеного попиту про да вести сан і тарну очистку ; кої Лаври, який подару.; ються в пер~у чергу Hba- , насаджень на території ~ вала їй бабуся Євдокlя

на

ПІКЛ)'ВАННЯ

коментує дирек-

бач :

А. КОВБАСА,

збільши­

УНІКАЛЬНИЙ

редакції

чан. скаржиться на непра- заЛ І ЗНИЦІ.

Лист

.

тварин ни-

до

вильний порядок ПРО;.tажу . . ~a ли~т "ВІ дпов і дає адкилимів в універмазІ, 1IIlНl;.тращя Броварського тор З:llіШТОРГУ Б. О. Гор-

поста.

депутатська·

членІв

м. Бровар і в Т. Н. МИРОН-, дам.и

змаганнІ

ДосВ і д показує, що депутатський пост на фермі аКТИвний помІчник сільської Ради і виконкому, адже вІн

новища.

* * *

мешканець вулиці Плеха­ нова м і,ста Д . М . БандуДо редакції надійШО8 ра скаржився на забруд­ лист, в ЯКО~ІУ мешканець ' і неність побут овими відхо­

змішторгу.

(ІДУТЬ депутати сІльської Ради, члени нашого

листі

листrв

народногоспо­

соціаЛІСТичному

в

НЕНАДР)'КОВАНИХ

г о вориться про необхідність збіль­ шення виробництва продукт І в тварин­ ництва, трудівнИ!ш ферми взяли пІд­ вищен І соціалІстичиl зобов'язання , які зараз успі шно виконуються. По­

н:страцП радгоспу, яка вжила кон· кретних заход і в для виправлення ста­

зв'язоя

СЛІДАМИ

б ов ' язань, визначаються завдання на майбутнє . Виходячи з рІшень липневого (1978 р . ) Пленуму ЦК КПРС, у яких

цтва., ми виявиЛИ факти нерщіо­ нального використання комбіко с' МіВ. На цІ факти ми звернули увагу a.:l:\li·

Т:сний

Фото М. Семииога.

тваринників, депутати часто висту­ пають на сесіях і засІданнях вик:щко­ ~IY, на яких обговорюються питання

ро бщИ ферми, усувати не;:jол і ки . Сло­ вом, кожний процес вирОбництва зна. ходиться Під нашим постІйним конт­ ролем. І якщо у роБОТі тваринник: В з'являються хиби , члени поста не· гайно вживають !!еоБХідних заход і в. Якось, готуючи на засідання викон· KO~IY сільсьної Ради питання «Про хід

і ніЦІативи членІв

татського поста заDаз на фермі облад­ нvються душові. Пост бере активну у часть у п і дведенНІ п і дсумків роботи

тового обс луговування тваринник і в. у нас завжди багато турбот, адже народні обранці повиннІ цікавитись у сіма ст6ронами життя І д і яльності

По·ударному трудиться 'іа заводі п оро шкової металургії імені БО· річчя Радян­ ської України Антоніна Карпівна В олоха. П р е сувалы .с щяя виконує змінні но". ми на 110-/15 процентів при хорош ій якості роботи. На фото: А . К. ВОЛОХА •

.

.нпr..с,

дро

інтернасистемі

партійно - політичної осві­ ти, масових формах про­ паганди необхідно забез­ печити глибоке вивчення

творІв К Маркса, Ф. Ен­ гельса , В. І, Леніна, Істо­ рії КПРС, документі! ХХІІІ, ХХІУ , ХХУ пар­ тійних З'ЇЗ,jiів, праць TOBa~

му

роль свідомості,

ставить

перед

НОМУ­

кожним

членом нашого суспІль­ ства дедалі вищІ вимоги як до працІвника і грома­ дянина І як до особи .

-

Ідейно політична зрі­ лість радянської людини перевіряється на сучас­ ному етапі в П безпосе­ редній прантичній участі в реалІзації програми де­

сятої п ' ятирІчкн. В тру­ довій діяльностІ, в соцІа­ лістичному змаганнІ лю­

зок

НОЖНО!

дини.

Розвиток виховання Ідейно-ви­ l\омунlзму передбачає та­ удосноналення на селІ в кож підвищення ПОJJітич­ ховної роботи ної пильності трудящих умовах розвинутого соЦІа­ Обговоривши ак­ в умовах загострення лізму ». ІдеологІчної боротьби на туальні проблеми комунІ­

сіль­ міжнародній аренІ. Імпе­ стичного виховання відпо­ рІалІстична пропаганда, ' з ських тру дівнинів постанови ЦК якою тепер вІдкрито вза­ відно до конфе­ ємодіють пекінськІ шові­ ЮІРС, учасники нІсти й агресори , безпе· ренції намітили конкретні щодо посил е ння рервно веде жорстониіі заходи наступ

на

уми

радянсь­

НЯ, виявляє найкращІ риси

них людей, прагне з допо­ могою найвитонченіших методІв І технІчних засо­

свого

бів

дина

збаГ<1'1УЄ

('вої

характеру

І

зн;tн, духов·

ного світу . Тому, як вІд· ана чає Л. І . Брежнєв , -

«...

вирішальною

у мовою

нашого

отруїти

нанлепами

їх

свідомість

на

радянську

дійсність ,

очорнити со­ прикрасити Ім· періалізм, його загарбни · цьку політику й практи· ку. Розкривати перед ра·

перед· цІалізм,

прос у ван·

ня вперед на всІх напрям­

ках є саме рІст Ідейної аереконаності, політичної дянсьними свідомостІ трудящих,>. фальш

людьми

всю

наклепницької

наступа л ьного

п ропага нди розвитку їх

характер у

І

агІт а ції . дІєвостІ j

зв'я з ну з життям, з ро з · в ' яз а нням господарськи х І пол і тичних завдань . Останнє особ л иво ваЖЛIІ ве. Праця на селІ нині перетворюється

вид лося

в

інд у стріальної , нема л о

села професій. нео бхідність

різно ·

з'яви·

нових

для

Звідси диферен,

ційованого підходу до різ ·

конкретно і Разом з тим весь соцІа­ пропаганди, них груп сільського насе· лІстичний спосіб життя переконливо розвІнчувати л ення , індивідуальної ро· її ганебнІ методи та­ обумовлює необхіднІсть боти з ЛЮДЬМІІ. посилення боротьби з НОЖ один з важливих на­ В нn л госпі «Перемога» Ідейно-виховної будь,якими проявами мl­ прямків По н ров с "к()го району на щансько! психології, шах­ роботи. ДНіпропеТРОВЩИНі, скажі­ райства, недбайлИ1!ОГО ПартійнІ органІзації мо , таких спеціалістів, як ставлення до соцІалІстич­ мають в~ликий пранти'l­ оп е ратори , слюс а рІ, ел ек· ної масностІ, з фактами ний досвІд номуністично­ ТРЮ\И, щО часто працю·

~apIlitOЇ~CT1ia

та

~

го

в.,ховання:

тру.хЯЩИХ,

ють розрізнено, об ' єлнали

в

один

-

колектив

ство;

рили цехову парторганІза­

цію, комсомольську гру.; пу . Стало можливим 1 серед цІєї категорlУ ТРУ!! дІвників проводити вихов~ ну роботу БІльш ефектив­ но. Уміло об'єднують зуо! силля всіх Ідеологlчниж працівників І тим самим

добиваються

хороших

ре4

зультатів І у виховнІй Р04

ботІ

І

в

господарській

діяльностІ в колгоспі іме.

ні ЛенІна РадехІвського району ЛьвІвсько! обла.. с ті, багатьох Інших госпОі ц а рствах

республІки.

Досвід переконує: успиа забезпечує лише комп..

.1E'KCHlcTb

виховання .

Та4

ний пІдхід потребує Чіт.; I~O CTi і системи, умlлога.

1 астосування

всІх

IдеолО1

гічних засобів. І тут вели.; ! ;е

практичне

'~aє розробка

значення

поточних

lерспективних

планів

І (()муністичному в анню

трудящих,

f\ ООРДИНУЮТЬСЯ

1

па

ВИХ()j в яки'!! зусилля

гт артійних , державних. громадських 1 господа~ с ьних органІзацІй. Така постанов к а

справи

знач;

ною мІрою сприятиме пІд., несенню всієї Ідейно,ви~

ховної роботи на місц:Ях~ нандидаr

П. КОВАЛь. філософських

наук.

(РАТАУ),


НОВ!! . СЕРЕД

їть агітвагончик. ТУТ гос­ подарює кормодобувний за­

гін радгоспу «30РЯ». На стінках агітвагончика ви­ сять П-'Jакати, соціалістичні

зобов'язання,

іНформацій-

бюлетень,

«слискав-

ка», наказ про оплату пра­

ці,

умови

СОЦІаЛІСТИЧНОГО

змагання,

розпорядок

роботи

кормодобувників.

Все продумано, значено

-

може,

дня

чітко ви­

ПРJAОJlУ piSROMa- же тиждень. TOIfJ п ..ещо - Учора за день було нітних і високоі Я1tOстї». запізнилис.в 8 початком сі­ закладено 270 тонн сіна30бов' язаННJlХИ кормо- нажуваННJI. жу, розпові;lає керуюдобувників господарства на Нині робота в Р08палі. чий відділком ;м 3 Леонід нинішній рік передбачено Одна за одною пі .. 'іжджа­ Захарович ЗавертаниЙ. -А заготов,ти сіиажу ють до Tpa.нmei автомаши­ сьогодні лише до обіду 4000 тонн, сіна - 1200, ни, наповнені сінажною більше 150 тонн. Отже, вітаміннага трав'яного бо­ масою. ЩОДНЯ на цій робо­ темпи зростають. Кожен із рошна - 200 тонн. Трави ті зайнято в середньому 120 гектарів сіяних трав для ЦЬОГО в. Треба лище Одина,щять автомашин. першого ),косу видає в сесвоєчасна їх зібрати. Зразки високопродуктивної pe;lHbOMY по 1ОО центнеНа жаль, . зізна­ праці показують ШОфери рів сінажної маси. ється директор Антон Про- Іван Ииколайович Рябиl1, Ііипить робота і по той

...

Інакше

-

20

поля, вкритого зе­ кормів,

~еним оксамитом трав, сто­

ний

ЖИТТ"

й бути

не

говорить секретар

парткому

!\Іикма

Микола­

електрогазозварник Федорович Пицак.

з найважливіших всіх трудівників

Вее .:ІалІ на ХІД від Ткнди

роко

будівництва. Збільшуєть­ ся l' ПDТік ·вантажіВ. Ткн­

де виконане, за.'Іежать май­

бутні успіхи

розгорнуте

соціалі­

3~lагання

кормодо­

етичне

ма·гіоСтра.'1Ь,

бувник;в спрямоване на підвищення прод)'ктивності прац~, якості виконання до-

да

ведених

завдань.

Добре

прямах

подба.'!и

тн і про

К)".'1Ь­

тваринників.

Бо, як сказав товариш Лео­ нід І.'!ліч Брежнєв на лип­ невому (1978 р.) Плен)'мі

ЦД КПРС «все, що МИ хо­

зсі гос- ний, котрі значно переви­ пущена «б.'!искавка» роз­ почали КОНУЮТЬ доведені завдання. повідає про вчорашні успі­ сінажувати, ми не мог.'ІИ ~'спіху автотранспортни­ хи механізаторів Василя та приступити до виконання кі. сприяє сумлінна праця Михайловича Ткаченка цієї роботи, оскільки не ~Іеханізаторів Василя Ми­ Михайла Івановича Дячен­ котрі косарка~ш бу.'!О трактора С-1 ОО ДЛЯ хаЙ.'!овича Ткаченка, Вік­ ка, трамбування сінажної ма- тора Петровича Собо.'!Я, КРН-2,1 СКОСИ.'!И за день

від

тваринни­

Шефи

у

1979

ми, смІття

та ІІШІИХ nег­

часто самі

1

безпосереднІми цями

винуват­

вин и к нен н Я

її. За п'ять

місяцІв

ни­

нІшнього року в будин~ах !Мешканців нашОІГО району

виникло чинами

32 'іх

рушення

жежної

пожежІ.

При·

послужили

правил

безпе"и

по­

протипо,

при

екс­

ллуатацН печей , несправ· !Ність та неправильне вла­ штування

необереж.

:не

ПDводження з вогнем та дитячІ пустощІ при по­

батькІв

1

ДDРОС­

що

на,

горищах.

саме

найстрашнІше

що пІд час пожеж за­ rинуло двоє людей.

're,

Тепер

в

сараях

І коморах не можна кори­ стуватися сІрниками, свІч­ "ам!! та

гасо,вими

Не можна залишати нагляду дІючих при­ :vryciB. керогазlв, газових та

електричних

ГОЛDВНИМ

приладІв,

чином,

-

.11і­ Бер­

на.кіт ЙДУТЬ иаДП.11аиовl ешеЛDНИ з .11lсом і вугіл­

лям. :аої

постанову

ПDчатку

тимчасо­

еКCJIлуатації

З

лінії пе-

ревезенD

БІЛЬШ

понад

ян

тонн

план

Пі'вмІльйона

народногосподарсь~

жих вантажів. ЕксплуатацііЬІики йдуть слідом за бу Ді,вєльника­ ми, DСВDЮЮЧИ введенІ в дію ділlUIКИ рейковоІ ко-, ліІ. Нолектив ГОЛDвба1'4буду з06Dв'язався ввести в п·остІЙну експлуатацію смалий БАМ'> дострокОо во, ДО 61-1 річнщі Вели~

році і ус­

КОГО Жовтня.

(ТАРС).

-

-

прасок

і

За'вІтали

rOCTI.

Дружина, лунає

до

струнко!

команда

ГОЛDВИ

ради дружини Ірини Пуп­

у рзАоб'ЄJtиаННf

чепко.

«CiJlbrocnTexHiKaJo

ПІд звуки ПіDне.РСЬКОГD горну у небо

~деться робота по відновленню пан­

зJP1тає чер-

ТУТ ЗАВЖДИ ВЕСЕЛО

комбаАЮв. НЯ

5

Щод­

складаю:rь

трансrюртерів 210

«КС.

2;6:.. IОНИЙ прапор.

Тепер вІн

На фото: зі21НОВ" ленн!! ланцюгів на Гідравлічному пре. сі. Фото

виникають ~

ПраВD

покласти

RВ.!ти

ДИ'l'ячl пу- І до паМ'Я'l\ника засновнику

М. Семииога,

СТDщl з вогнем. Залишені ' s. нашої держави В. І. ЛенІ­

без догляду

тут

комбаАнів

дІвель не можна рОЗВDДИ- ~ сповlЩзтиме про початок ти багаття, спалювати ~ І ЗaJ(;НЧе.нця таБІрного дня смІття. ~ в .ДРУЖНDМУ •.

Часто-густо

манча­

crих транспортеріВ до . кормодобувних

та елеI;\ТРОПЛИТDК.

На садибах поблизу бу·

-

цюrово

ПІОНЕРСЬКЕ ЛІТО

діти нерlДКD ~ ну було надаНD

кращим

дІстають сІрники І бавл.ll- ~ жовтенятам і ПІDнерам ться з вогнем. Інколи І на 1 школи О . Аннlпір, С. По­ підви­ очах батьків та при Іх по- ' ля-кову. О. Нушнlр, Ю. Не­

з настанням га­

рячих лІтнІх днІв щується небезпеКR виник­ нення пожеж. На под­

туранні розводять ща недалеко від

вогниЖИТ.10-

:вір'ях Житлових будинкІв вих приміщень. багатьох господарІв залиДуже часто І в нашошилося чимаЛD сухих му мl·стІ МDжна ПDбачити .леГК·DзаЙмистих матерІа- на подвіР'ЯХ комунальЛів, які у випадку виник­ них будкинів, як дІти рознення пожеж, можуть водять вогнища. На жа.11Ь, сприяти РDзповсюдженню батьки все це спостерівоrню на ІншІ споруди. гають з ХОЛОДИDЮ байдуу деяких селах на ок­ жlстю: нехай, МDВЛЯ'В, бав!ремих садибах байдужІ ляться. rосподарl ще не прибрали А усІ,м громадянам спід загат вІд житлових будин· ретельно Дотримувати.ся мІв та надвірнlх будівель. прави.11 ПРОТИПDжежно! Це теж може сприяти ви­ безпеки і робити Rce неникненню нещастя. обхІдне для попередже-нА щоб лиха не трапи­ ня виникнення пожеж. Д. ГУЗІП, лося, треба ЗРDБИТИ все необхІдне для поперед­ ження пожеж. Перш за IВсе, слІд ретельно очи­ стити подвІр'я вІд СОЛD-

начальиих

протипоже""

HAY~A

-

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ

~!и,

надісланІ

вих

для

рослинних

ресурсів.

значні

парт!ї

з

насІння

Ленінград;!

СОРТОВИІПробувань

над

ме

за

&итви 3А ХЛІ&

доглядати-

квІтниками,

'сГай-

у сІльських механізаТD­ тах,

дарjвець. д()глядатиме квІтники, лагодит 11 м е книжки у шкІльній 6lбліотецІ, найменший загІн«Сонячний» пlдтримучистоту

на

-

шкіль-

дружби є піонерське

-

говорить

вог­

старша

табору

-

Воно не

раз КJІикатиме тебе, піО· нєnе, до задушев.ної роз-

мови, весеЛОГD жарту. Не одне

поколІння

І . .

·ної

партl1

Радянського

у' відповІдь стоголосе: 4С3авжди ГОТDві!'>.

Н. ГРЦЩУК.

процентів зернозбираль· них "омбайнів, інших ~la· шин І механ і змів .

у ві

кожному

господарст­

Відчувається

н;ення жнив.

готували

3

іН!д

до

набли­

У строк п і д­

збирання

тисячІ

. '

Д,1Я

збирання

силосних

тори

по·

зернових

Іюмбайнів, усІ подрlбнювачі,

чере;з усе своє життя вІр­

-

спецІалІ­

rOTOBHOC-

пронесло

ність ПlонеРСЬКDМУ стягу, піонерсы\йй I\лятвl, вlддан : сть БатькІвщинІ, народnвl, спра.вl Леніна. Піонериl До бороть­ БИ за справу Номуністич­

створили

рІв відповідальна по· зованІ бригади і ланки . ра. Повним ХО.:\ОМ Іде Тепер необхідно при· підготовка збиральноУ тех­ скорити темпи ремонту ніliИ. Так, у колгоспах І збиральної технІки, а та­ радгоспах ЛьвіВСЬt<rУ об­ "ож транспортних засоБІв ласті на лІнійку з ТИМ, щоб не пІзнІш Яli ті поставлено понад 80

ному ПDдВір'!. - Супутником ПіонерCb"orD літа. СИМВ(JЛОМ нище,

ДО НАступноl

ЯКІСТЬ ТВОЄ! ПРАЦІ

учителями­

у 1- Союзу будьте готові!

райони, приле'глl ДОІ Бай_ магІстра· ОСJlовl колекції вже виве­ l\аЛD-Амурської деНD більш як двІ тисячІ лі, на Далений Схід. (ТАРС) iliОВИХ сортів 1 ви~lв сіліозберІгається. На

шефсТВD

пенсіонера.ми,

С. Гладишко.

ПDІ'.ІІДКО'ВИЙ Н 01 мер СЬКDгосподаРСЬ1<ИХ КУ.11ЬС2000. проставлено на тур. пакетІ з иасlнням Все­ ОСDблива YBara в «пош· союзного інституту рос· Ті'> ЦЬОГD рОI\У нрн;:(lлялинництва Імені М. І. Ва· єтм:я зеРНDВИМ, а Dдна з цілина . вилова. Це остання ГОЛDВНИХ адрес з тра.:\ицlЙНИМI. партія насіння, яку селек­ Поряд Ціонерам країни леніН· землер06сьнJ.lМИ районаr~дсыі вченІ передали Із

І>апортува_

ли І7рD трудовІ справи своІх загонІв. Заг!н сОр­ 11Я. вІзьме участь ~ опе­ рацН 4Зелене кІльце КDМ­ сомольськоІ слави., шеф­ ствуватиме над парком Ленінського комсомолу. шкІльною БІБлІотекою, загін .ДружниЙ. - бере

п J о.нервожата

БАНК УРОЖАЮ

знаменитої колеliЦії свІТ0·

годl, Номандири

ватиме

вlддJленяя рай. ВВС. майор виутріm· ньої службн.

Horo

======================

яка тут

школярІв

лампа­

~:и. без

пожежІ через

ЛИХ.

І

будІвель.

СлІд завжди пам'ятати,

освітлювальна!

еле"ТРDмережі,

тупаННі

надвlрнlх

учнІ'в.

120

козаймистих матерІапів, розібрати загати БІля хат

стають

на­

паса­

lНеРСЬКDЇ табірно! змІни у БроварськІй середній школІ М L ВlШІикуваЛDС-Я

іВелике лихо для людей. І дуже прикро, що ще люди

вантажні,

присвячену вІднриттю пlо­

можна запобігти це

виру­

НА урочисту лtн1йкv,

Пожежі Всяка пожежа

і

ЧDТИРЬDХ

по 4маЛDМУ БАМу,> нП БАМ - Тинда -

врожаю, заготіве.'!ь сільсь­ когосподарських продуктів і

KOP~liB

у

чення між МDСКВОЮ 1 ТИНДDЮ, Що,:\ня 8 центр кра'іНІ{

ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи по забезпеченню збирання

із

за­

перехрестям.

пряме пасажирське спо.l1У­

Хлопці з міс­

на

ПDжвавлеlНИМ

жирськІ і ПРИ:l1іські поїз­ ди. А, не.давно відкрИ'l'О

районного МихаЙ.'1а Корнійовича Шин­ трави на площі по 17 гек­ пішному проведенню зимів­ цтва бі.'!ьше м'яса, мо­ Ш.'1яхово - ремонтного уп- каренка та інших, які ко­ тарів при завданні 8 гек­ лі худоби в період 1978/80 лока і інших прод)'ктів, рав.1іННJI присла.'!и иам ди- СJПь, згрібають і наванта­ тарів. Дві НОР~ІИ! року». все це в KiHцeBO~IY рахун­ зель, а.'!8 б~з тракторйста, жують сінажну масу на - Хлопці працюють поГ. ПОЛЯКОВА. ку за.'!ежить від достатку його дове.'!ОСЯ чекати май- машини. ударНО)fу, говорить чемо мати

си.

відповіддю

кожннм

формуються

шають

цевої шко.'ІИ підвозять хо­

К.'!ад, коли майже подарства району

стала

Тут

їда.1ьні вивозять їм га­

рячі страви.

з

.111знични,м

ТУРНО - побутові умови .'!юдеЙ. Двічі на день к)"ха­ рі

схІд І за­ відходить

днем на.ростають темпи ї'і

одне

від того, наскі.'\ьки воно бу­

стор ..

3

БАМ Оу дується і працює на П'ятирічку

Віктор Тех­

копович .nупрівць, тех- Пав.'!о RУЗЬМОВJA Кукса, бік Трубежа, де на зап.'1аві лодну криничну воду. Коротке­ річки кормодобувники заго­ завдань ніка дещо підводить кормо- Баси.'!Ь Іванович Ударна праця кормозаго­ Ось иапрп- вич, Андрій Іванович Пов­ Т58.'1ЯЮТЬ сіно. Щойно ви­ се.1а. І доб)"вників. тівельників є їх діловою

-

:.к

року

Чіткий ритм робіт спо­ стерігається на сінозаГj}тів­ лі в радгоспі «30РЯ», Ши-

йович Топіха. Адже за­ готів.тJЯ кормів на стіЙ.'10виА період Д.'1Я худоби

-

1979

ніка в надійних руках . Простоїв її майже не бу­ ває.

ЧІТКИЙ РИТМ

ТВАРИННИЦТВУ МЩНУ КОРМОВУ БАЗУ

червня

косарки, машини

КУ"УРУДЗИ ,

культур

інlціа·

Всесоюзного

соціа-

лістИ'Чного своєчасну

змагання пІдготовку

за тех­

-

н і ки механізатори До­ нецької області. В колгос­ .пах

і

радгоспах

до

ре­

монту агрегатів ЗRЛУЧІІЛИ всіх ~Іеханізаторів, незай­ нятих на польових робо-

за

два

тижні

до

початку

збирання врожаю і заГD­ т і вель кормів кожна ма­ шина була в строю І мог­ ла

використовуватись

повним

з

навантаженням. У

коле"тивах сІльгосптехні­ КИ, "олrоспах І радгоспах

повинні бути створеНІ в необхідних РDЗМlрах сб­ ,1lнні фонди вузлІв, агре· гзт і в і запасних частин, п і .:\готовлені стацlонарнl І пересувні засоби техніЧ· ного обслуrовування. на­ лаго.:\жено диспетчерсь~ кий зв'язок.

у багатьох господарст­ вах респуБЛі"И мехаНіза· то р и і реМОI!ТНИ"И з ВИСО­ "ою відповідальн!стю ставляться по пі.gготовки

Сlльськоrоспод а р с ь к

011

технІки до збиральних ро­

біт . Так, у ДНlпропеТРDВ­ ській, ХаркІвСЬкій, Крим­ ській до

1

Одеській областях

жнив

уже

пlдготовлр­

но майже всю технІку.

В

цілому по республІцІ 8 СТРDЮ вже понад 70 ти­ сяч зернових комбайнів

- 83 ПРDценти парку. В багаТЬDХ КО.11госпах І рад­

rOTOBI

госпах також ма­ шини для збирання KO~ мових культур, буРЯКі!:!.

I\!lРТDплі.

льону-довгун­

ЦЯ.

~нива

за

прикладом

іпатовських

хліБОІроБів

nрово.аИТИ.JI!УТЬСЯ

укрупне­

Arpe-

ними };ОМПJlексами. гати передбачається ви­ користовувати у двІ-три зМіни. ХЛіБОРDБИ респуб­ .1іки

прагнуть

провести

збираННІ! в стислІ строки і без втрат.

(РАТАУ].


*

j пор.

1f8pB-ІО1 1М9 рок.у

10

.НОВЕ

rn

ВІКНО WДИВОСВІТ

m.

літа

Цllіт Y'l'Верджуе торжество природи. ПІд промінням

раз і в

300-450

на

день

рев

на

л \,сову

пlдстилку

ПРИіносять вони Іжу своХм щедрого сонця буйною дl'Тям. Пташенята перший (Зеленню виграють гаУ, лІ­ час тримаються батьків, си І парки. Вже згасли перебуваючи у гніздах, а чарівнІ ліхтарики кашта­ ті навчають їх життєвоІ Ві'в, відцвіли в садах яблу­ мудрості, готують до саlН'і і груші. Тепер Хх пло­ мостійного життя. Ворогади наливаються життєдай­ ми пташок є сіра ворона ниїм соком. На безкраїх та сорока, великоІ шкоди ра.дгоапннх ланах смараг­ дРібним lюмахоІдним пта-

падають сонячнІ зайчики. На цьому фонІ нерухомо лежить Дlffiе козеня, що цими днями народилося. По бурій шкурІ малень­ коІ козулі розкидаНі білі ПЛЯ!1\IИ. ПогоЛі·в'я коауль, оле­ ІОв у наших лісах з кож­ ним · роком збільшується,

ха,м за,вдає яструб; болотяний лунь.

І їх тепер можна часто зустрІти в лісІ.

ДОВИМИ хвилями перекочу­

ються

Над

жита

і

полями,

пшениці.

квітучими

'nУКЗіМИ

гудуть

Ifрударl

-

На ставках та

бджілки.

Си­

;нІми, як вечірнє небо, ка­ lПелющками

славлять

та інших диких качок, се-

;:езні в цей час тримають-

день

ягоди

IНJaливаються

соком

_

брус­ чи

лісах І

концерти. Лиш прощебече десь

на

і

воді, І І

вивелися

норц

решток

ма-

мала пlв-

водяних

зразу ж виготовляє

Несподівано

парках

налетів Ісілька

рослин

гніздо, В яке

самок

лися малята? Як мишеня- лялечок та ,

поза лазили

"е.нькне

жака

вони

дорослого

в

птаха

j

сховались п і д воду від хи­

сосновому

разом

з матір'ю.

стовбурі повзик, прощаль· :ні концерти дають со­

У червні всі птахи три­ маються місць свого гніз­

лов'ї .

дування.

Тільки

кількість цей час

пернатих веде в кочове життя ,

лl·сі

-

колючки

болотні й лунь. Самка нор- відкладають Ікру. Цю ік­ ця ПЇрнула. А де ж поДі- ру до вилупленн.я із неї пір'я

У

розмножується

попливли за матІр ' ю.

під кущем дрозд, зрІдка lП<>дасть голос Іволга, на

нерест сазана,

ленька рибка

ва нях

не

охають у

у них почи,нається ли- річок

МО.'10Д

~aJffilльших турбот У ди­ !ких тварин. Помітно сти­ пташині IПООПlхом

Триває

з'являється

!Все більше пташи.ноХ мо· .noдI. У гніздах пернатих

невелика

охороняє,

самець ні

залишаючи

пильно

на

мить

не

гніздечка.

Перший . період НИ1!lш­ нього лІта поча,вся цвІтІн­ ням акац!У, а закінчуєть­ ся він, коли зацвітає ли-

С.

с.

16.00 Книжка а 16.45 Телефільм 18.30 18.45 19.10

Горького,

Цей

В

пам'ят­

ньому

діяльних

митЦЇ'в

ський,

нашо­

Бур\Р кликав

во­

кального

кетболу.

тріо

зачого

народного хору район­ ного Будинку культу­ ри. В його виконанні I!Іроавучали п і:снl С.

які

виконали

ку народну

Нропиви «В сім'ї єди­ іНіЙ», А. Пашкевича Ішов солдат за вла­

гарна

я.

п і сню

«Ой ·

та

п і с­

ню М. Толмачова «Ой.

.

Іване» З задоволенням

ду Рад., О. Нурченко «Не снІги-морози., О. Стадни:на «Батьку м і й,

хали

присутні

слу­

лебедю БІлий». Жіночий вокальний

-

виконанн і праЦіВНИК і 'В

теат_

метри

старо­

медичних п о дружжя

споруджений площі

математична

редакції

на

«Изве-

«переселення Jl роки другої

19.0U 19.30

«Актуальна «Ефект «малого.

виконав пlоню П. Проць­ іНа

числі

6удинок

Московської

Ради.

А жилі

будинки nо­

разо}.! з

пав

на

то

жіночого

долю

успіх

ви­

вокально­

дуету

11

у

складі Натерини На­ цан та Ольги Музи­ ченно, сол і стки В . Ма­ лахівської, які викона­ ли українськІ та росій­ ськІ народні пІсні та пісні

радянських

заводу

«паса­

І

ком­

', художньої ностІ О.

по­

! Стол ичні

тонн, тілыщ nочатак ве­ ликого переселення. Реконструюючи центр столиці,

учао!Ика

самод : яльТа .цикова

глядачі

за -

турбот.

t:П ере їзд» бiJ1инку газети ('Труд». який важить 10.000

РОШІЮВОЇ металургії Зіни Христич, за"уча СШ .J\"g 7 Василя Ио-

І Івадівського,

і

спеціалісти

nроекто-буді-

вель//ого управління

по nе­

комбlиату громадського харчуваиИJI

lиженер по обладнанню, буфетники, кухарІ, ву­ хоивl праl{івникн, шофери, сантехнІк. Нухарям і кухонним працівникам надається гур­ тожиток.

«Часо.

ГІмнастика. Мультфlл"м

За довІдками звертатися у вІдділ кадрів комбіна­ ту: м. Бровари , вул. НиІвська, 148. Телефон 18-4-86.

• Квартет

ДнреlЩlи.

сторо­ НОВІІ·

НОВИНИ.

Док.

філ"ми

.Подаи,

ЯРМАРОК У ПУХІВЦІ

Мо­

.НоворосIЙс"к пам'А­ • Безсмертний подвиг

для кращого торгового обсл уговуваННJI праuівників сільського ГОСПОllарства і відпочи­ ваючих, у суботу, 23 червня u. р., о 9 годині. в селі Пухівка, біля річки десни

МІнська ••

Концерт ХОРОВОТ капе.llИ профспілок м. Костроми . 16.05 Живопис ФранцlТ. 16.35 Література ВеликоТ ВІт. ЧИЗНRНОЇ війни.

17.05

КонцертниА

дІЇ

Док.

філ"м

Москва У

сонце .

18.45 19.00 19.30

за.ll

ВІДБУДЕТЬСЯ ЯРМАРОК ПО ПРОДАЖУ

телесту,

.Орла'.

час змІн> .

І

кожному

ТОВАРІВ.

«СьогоднІ

ІІUЮІІІ,

,. .. свІтІ ••

у

Житта науки . ЛІсні у виконаииl

ної

ПРОМИСЛОВИХ І ПРОДОВОЛЬЧИХ

.Афгаlllстаи,

моск••• '. -

артнстки

У ярмарку візьмуть участь торгові підпри­ ємства міського споживчого товариства і 'рО­ мадського харчування системи раЙспожив. спілки. На ярмарку буде преllставлено широкий

!lаро,!!.­ \і. Ру'

СРСР

денко .

20.10

«Велика

ФІльм

ВІТЧИЗНАН •••

14-А

.Визволенн.

БІ­

лорусП». 21.00.Час

асортимент

•.

Чемпіонат

СРСР

з

футбо­

рерві

-

«СьогоднІ

у

свІтІ».

ПРОГРАМА УТ «)васнк-Телеснк>.

кова

1нформацlа

І

ПравлІнии мІського споживчого товариств••

науково-тех-

прогрес.

Для

дІтей. ТелефlЛ"м

Гаражний кооператив

.За­

опери

та балету

Ім.

Чемпіонат

лу .

«Дннамо>

.Крила

20.45 21 .00 21 .35

СРСР

«н а

з

.

ративу.

Додатковий прийом у гаражний

футбо-

За довІдками

дlти1~

.я.

гарту_ала­

---

СА сталь» , 2 сері8 . Спlва~ заслужена ар ,ист­ ка УРСР О. Баснсгюк. По

22.40

закінченнІ

-

ПРОГРАМА

НА

16.45

НОВИНИ .

,

ОБЛ",СТЬ

Дл я дітей. .Сестричка Оленка І бра,ик 1aahKo' . КІнокомедІя .Непlдаатли·

1 '

17.40

ві»,

19.0n

«Клуб

кlиоподорожеА>.

~O . OO Вечірна казка. 20.15 • КиТв - мІсто моє •. 21 .00 Шеде_ри росіАського

22.50

вопнсу

.

ТелефІльм

королеву_ .

ВечІрня

.Не І

Є.

(Т ДРС-РДТ ДУ).

ц.

р.

звертайтеся

в

і

.НОВАЯ ЖИЗНЬ> -

Коммунистической

пар'ии

орган БРОВilРСКОГО ropKoMa

~краинЬІ

Совего. народнЬІХ депутатов Газета выодит

ropoJIcKoro R

І

раЙJННО~

М.

Киевской области.

на украннском

НАША АДРF.СЛ: sровдри.

.УА.

КиТае •• а,

~40' rO'.:-о":''':'~~''''..:'''''''~'''''::-~'''''''''''''''':?4J7#''''''''4'4''~~4J7#.cr-,..,.,.

61964.

Броварська

а,Р}"КIІРRЯ

Київського о(')лynраRліН'Ня

2

масово)

м, зична

жи­

пошта.

Редактор Н. Ф F.дяи.

м!сиевого роботи,

полоси формату

.NQ 1.

Броварська райспоживспІлка

торгового профтехучилища, а так()ж у зин. яка працює при раЙСПОЖИВС~lлцl.

школу-мага·

також у спожнвчі товариства по м і сцю проживання.

АдмІнlстраQI ..

серія.

ТЕЛЕФОІІИ: редактора -

деНІ

11U.

добровІль­

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ дО Ниівського кооперативного технІкуму . ИИТВСЬRОГО

_lддаааА

8!ДПОRlда .'Ь10Г<J секретаrя.

2!)5020,

ЯЗЬІке.

друк високий. Обсяг

JПJ!ЄКС

І

райраду

ПравлІння гаражного кооперативу

І ~

КолеКТ!!1І

співчуття АдаМіВНі

Броварської дrук~rнl

вllІдlлу ~IJlЬСЬК()~

раll!омовлеНRЯ _

глибоке

І

ВірІ

_________ МИ_КО_ЛИ __ 1в_ан_ов_ич_а._ _ _ _ _ _ _ __ _

19·382; !8сrУПИRК. реНІТОР' -

фотокореспондент.

ВИС.10мm

ветерану виробництва . пенсіон е ру ГорІ нІй привод~ Р"'НС1Но', смерті її чоловіка ГОРІНА

3

!"~~~""'#"""""'.""4""""""''''''''~"''''''''~''''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''~~'''''~''';--~~''''''''''''''''~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~..,..."",...,.~..."..

~

кооператив буде

За довІдками звертайтеся у в І ддІл кадрІв Вро­ в а рської райспоживспілки (в у л. Київська, 149), •

української

(Фотохроніка

липня

ного товариства автомотолюбителІв.

•.

.Час Телефільм

15

проводитися до

(Київ)

•.

Рад

добранІч.

м. Бровари

що прийом пайових внескІв закІнчується 1 липа" Ц. р. ТІ, хто не сплатить внески, вибувають 3 коопе­

Ли-

сенк" В. Лом.кін . .А,т)· ал"на камера ••

.NQ 1

СТАВИТЬ ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ.

повіт старого маАстрн. 3 серlи. 18.00 СолІст Харкl_с .. кого теат­

18.30 19.00

гос­

кулінарні

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ ЯРМАРОК.

Для дlтеА .Сонечко>. Камерний концерт.

ру

ПРОllОВОЛЬЧИХ,

Лал ..•

вистава.

нІчниА

промислових,

подарчих товарів, а також овочі, і КОНllитерські вироби.

лу: .Дииамо, (Москва) «Динамо» (ТБІлІсІ). В пе­

ко сорока будинків.

народної пісні «І"уди rдеш, Явтуше? ». В. КОНОЩЕНКО.

вІкторин ...

15.50

ні зовану

Танцювальний колектив Требухівського сільського БудиН!;у

Броварському

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

Ф і л"м .БезсмертниА гари 1-

СКВИ,, твє>,

21.40

за

Адреса: селище Калита, Броварський район.

ни.

.нентсnецбуд» вllріlиили t:aMiHUTU прописку» близь­

г у м о реску

пропискою.

.. І­

••

.Музична

14.30 14.50

.аПЛОJ:{вали

мотивами

ОБЛАСТЬ

.ЗиlмаіТЬС"

Фlл"м • ВиБОРЗhка на.. По закІнченнІ -

Марії Горбач І В:>лен­ тину Піжкову за інсце ­

позиторів.

НОВИНИ ,

НА

«Ква-кваа.

{lесуванню б у динків і сnатресту «Мосфу//да ~" руд

хоплено

МареничІв.

9.15

мешканцями,

неаручностей

випав

читц і в­

працІвниЦі

«Дівчина-солдат».

Неабиякий

усп і х

-

«Київщина

8.00 8.4U 9.05

15.55 16.25 16.55

!

долю

трІо

ТелеОГЛRД

ку, при реконструкца сто­ лиці в різних її районах

лягли·ся

Великий

AAMlнICTpaцlll.

електрослюсарі 3-5 розрядІв, слюсарІ-ремонт­ ники 3-5 розрядІв, начальник д І льниЦі (міСяч.ниЙ оклад 170 крб.) , майстри дільниЦі (місячний оклад 140 кРб . ). Середньомісячна зарплата РОбlтнкнІв по вlддlлен. ню складає 170 карбованців. Оплата праці вІд­ рядна. Одинаки забезпечуються гуртожитком 1

«На добранІч, дІти!. «Час •. Телефlл"м «як гарту_ала­ сн стал.... 1 серіа. По за­

12.00

1935

які при ЦЬО.llу не відчували

на

СпІва"

.20. 15 2U.45 21 .00 21.35

ро­

річки, починаючи з

жиради»

та

м. Бровари, вул. КиІвсЬо

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА ПОСТІПНУ РОБОТУ:

зрошеи-

НЯ».

11.10

Світлани та Марка Сі­

тумани»

BOд1l,

ЦалвтЯІІСЬКОМУ ввробвичому вlддlлеввю .Сlльrосптехвlка.

"ара,!!.'

KaMrpa>.

будин­ п'яти­

роштан ~ в.

КОМПОЗіщію

фlзи ..о-

оркестр

них ІнструментІв УкраТнс,,' кого телебаченна І радІо.

21.35

дорожу вали

інжеиер по приладах, слюсар-електрик, дв1рввк. Звертатися на адресу: ка, 2, тел. 19-5-11.

школа.

Виступає

новий

піСНі І. Сльоти на сло­ ва Д . Луценка ' «Роз­

ралІзо·вану

Республlкаиська

17.30

так, щоб

кілька 6удівель змінило t:місце проживання:.. в тому

ви.нниЙ романс на му­ зику К ДонаУРО6а у

Jlабораторlї по хворобах птахІв

НА .ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

ХОРУ.

18.30

Jl нашій країні HazpO,llaaжено багатий досвід такого

у.нраїIІСЬ­

гарна.

nере­

сти й ».

роду ків».

межах

род>.

18.00 18.30

будинок

l'

Київській мlжобласв1Й спецlалlзоваиlй ветервиарв11

К. Бутаревич «Брестс .... а фортеЦR' . Виста_а. 15.40 Дл.. дlтеА. ТелефІльм .З_­ повІт старого маАстра>, 2 сеРlи . 16.45 «ЗустрІч з пlснrю>. 17.15 Док. телефІльм «MRpro-

17.50

Пушкінській

-

«Сьо­

-

11 .55

містилась «Труд:..

34

ЧоловІки.

перервІ

ПРОГРАМА УТ 10.15 «Галузь: досвІд, проблеми>. Головрічфлот УРСР. 11.05 Концерт Кубанського ко­

В останні

відкрити

заводу

В

свІтІ •.

у

безкоштовним про!а.

-

Оформлення на роботу провадИlТЬСЯ на головномУ. матеріальному складІ. Адмінlстрацlи.

бас­

s

t

паливни.ми

ШВДe.Rно-Захlдної залі.зющІ.

сторо­

Європи

ФІнал .

(lталlа).

Jlльянова.

кого на

порошкової меТdЛУР­ гії у складі Валентини Чернишевич. Людмили Бузюн та Євдок і ї Бут,

іНа:l'lИ глядачі зустріли виступ самодіяльного

показав

ви-

виступ

ЧемпІонат

роки в будинку редакція газети

сунути вздовж вулиці Горь-

та

оплеСКів і

секретарем

Тепер його вирішили

росій­

угорський

працювала

газети «Правда» Марія lл-

украУнський танці.

то MLcTa і району перед 'l'рудящими столИці Ук­ раїни. Палкими оп лес­

аНСЗlмбль

виконав

cTepuo

«Час>.

годнІ

роз-

го російського видавця­ просвіт теля І. д.Ситіна,

І . М. Захарченко) май­

«Виборзька

кранів­

роБІтникІв

транспорту:

дом по всІ,Й сітці заЛіЗНИЦЬ І один раз

Ha~ .

21.00 21.35

пільгами

залі:зничного

талонами, ОДИіН раз на рі,К

••

свІтІ.

П'ятниця, 22 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ

,І!іщуваЛQСЬ KOHT~P4 гідомо­

лінічна

служ6овці'В

серlа. сурмачll

знати

У

юрисконсульт .

Робітнкни користуються

дІтей

30Н-.

архітек-

на), е культурною

(керІвник

ФІльм

20.15 21.00 21.40

турному відношенні (з6удо­ вано за проектом Еріксо-

RУЛЬТУ'рИ

все

_С"огоднl

машиН!сти

тери , старшИ!Й бух.галтер (на пра,вах головного), ко­

ми пілоти», 21t.0О ВечlРНR казка.

18.

будинок, цікавий 8

У недІлю, 10 червня, 'у Ниївському парку I~I . О. Пушкіна відбувся звітний концерт ~aMO­

_хочу

2

дла

автонаван:тажу;ва'ЧІВ,

м.ірники-обліlНовці,

твоєму життІ.

Сцена s балету А. Адана сЖізель •. 19.10 Док. телефІльм .Тому , ЩО

Москвичі добре знають будинок газети «Труд:. на

столиці.

Далекому

1

«Вершники. . 18.СО Відгукнітьса.

переlЗДВТЬ

НА СТОЛИЧНІЙ СЦЕНІ

СиБІру

ВОдії

19.00

..

тут

По

Сходу. Кіиопрограма. 15.30 Шахова школа.

но».

Будинок

кою

ники,

шта6елерів, пlд.собні робітни.ни, вантажники, шофе­ ри, ек.опедитOfPИ, і!нженеРИ"lIриймальники, бухгал­

НОВИНИ .

14.50

17.45

Нияжичl.

вулиці

приймальними-здаваЧlі 'Вантажl,в, аКУМУЛЯТОРНИR1t, слюсарі..механІки по ремоюу машин, електрослю­ сар!, слюсарі, слюсарl-саИ'ТеХІ:Іlки, газо~лектрозвар.

ЧЕРВНІ

21

ПРОГРАМА

ПЕРЕХРЕСТ.

1 JlRПВJI Ц. р. Для роботи на складі запрошуються робіт­ ники і службовці таких спеціальностей:

ментів. .

кінченні

па.

ПО'IJIВа. пр~В.ТІІ 3

Тrлефlльм «Шок І Шер>. «Голоси иародних Інстру­ ПО закІнченнІ -

'.25 10.30

КіНЦІ місяця У за й-

НЯННЯ. У гніздах, з б удо- денна колюtiка. Са,мець із

суницІ,

lШЩі. Червень-перІод

В

ся табунами на великих кара;ся, лина та сома . У заболочених водо. Ймищах деяних озерах і затоках

JIіоові дзвІночки, жарин­ !Ка,ми полум'яніють квІти ~paHI . В лісІ принадно

'Ру!м'яніють

озерах

можна побачИ'Ти виводки цlв втретє цього РОКу! на­ каченят крижнів, чирків роджуються зайченята.

невтомні

ЧЕТВЕР,

..а,.

p&uьввl cuaA Швденно-Захlдної заJI1зиицІ, . . .

ЕКРАН

у наPQдl

початок

на стaиrJl B~вк поБУДОВIUIJIЙ голо,вий

ГОЛУБИЙ

11} ~ ~ l!t ~. ~~~~~~~

за традицІєю ВНВОДЯ1'Ь1СЯ пташенята. мандруючи ІнодІ далеко пов'язують Самцям тепер не виста- від мІсць гніздування ц.вітlннfШ білоІ акацl!. чає часу на .серенади., своХх родичІв. Та .не лише медяний БІло­ тре.ба годувати малят. По Нрізь густу зелень де-

'8

ЖИТТ"

roСlІод.р'· 1Rа.

19·3· 111; к!ддlлl_ 19-4-67,

...... ~.,~.,...".......,...""

19+47;

І

Газета 8lfЖ8анn.

ItOpe~nnH ·

промисловостІ,

.

'

В!ВГОРОК, серед" а'аТНІЦIO І суб0т7.

А2.

........ '''':-~';''''''''''''''''''''..;1"'..;t'"..;t'"'оІі?~ ~..,.# ... .,,...:-.. .,.,~#,.,..,...,.~.,..........., . ,

в справах 8ИП8ВRИПТВ. поліграфії і книжкової торгівлі. вул. Київська,

\ і

154.

Зам.

..........

~ .~

3507 -11.З20Jl

#97 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you