Page 1

ЗА МИР, ЗА ЩАСТЯ, ЗА КОМУНІЗМ! .NЬ

•І

97 (3998)

ВІВТОРОК

З ;r<:i:i куточків борчоУ дільниці .М

18

виконати

сsій

обов'изок.

громадянськии

Ножний

вариmа Л. зиборц.І'!М-и

ЗАСНОВАНА

І.

червня: по всій Рцянській країні як ве­ загальнонародне свято пройш"1и вибори

В яскраве

до Верховних Рад союзних республік, до міс­ цевих Рад депутатів трудящих.

ci!!Jtta

*торжества * *

coцiaJtictи~oi

ці з Генера.1ьню1 сенретаJі)ем ЦК КПРС Лео­

кандидатом

тут відбувся. ста,рший

Ід;>іча Брежнєва,

депутати.

Вс:м серце~! радянські люди сприйняли про­ мову Генера.1ьного секрета:ря: ЦК КПРС Л . .І. БрежнєБа на псрє.Jвиборних зборах виборців

І·

Ьауманського виборчого округу столиці. Лео­

виступ щ~ і ще раз цер~конує:

rrередБиборну

ЦК КПРС, Голова · Ради Міністрів СРСР О. М. Косигін, Іюlшх вИборчих- о](ругах.

партії і народу,

рішучість

трудя­

зборах

на

виборів

передвиборних

Бауманеького

·

виборчого округу Москви. У ноw~ентарях _відзначається, що" в цш промою дана широ-

ки.J:І

огл.~д

досягнень. Радянсь-

ми,

суl\Іки

держави·,

напруЩеної

кандидата в де­

mецького.

3 ·велиною

І

В обстановці внеоного nолітичнога 1 трудо­ воrо пі~есеннЯ nройшли вибори до Ве·рховної

комуністичного

Ради УкраїнсЬкої РСР і .місцевих

міжна-

миру і без·

При

цьому газети

Європі і

1 ті•.

Рад деnу­

Газета

на всій нашій nлане· зазначм.

Брежнєв мав

що

на. увазі

сько-американську

б

види

Коментатори

підкреслюють.

що Радянський Союз устами Л. І. Брежнєва знову заявив про те. що КПРС ! ·Радянська

держава. весь ра;:uпіський народ і далі рішуче виступати-

оптищзмом

із

з рої

Брежнєв

Заходом.

радуємо

ми

доярка

ще

нраще

добитися

і тим самим по­

нашу

Батьнівшину.

гідно зустрінемо XXV з'їзд партії. Я особисто все зроблю,

без-

щоб

у

завершаJІьному

п'ятирічки надої"ц по лограмів молока Після мітингу

Л.

Французька

році

6500 кінорови .

11ід nочалося

го­

ведиких

. зустріч

«Юманіте"'

держав,

І.

про

говорив з

врегудювання

висловивши

вnев·

не.~;~ість в тому, що «В най· ближчому майбутньому МО· жуть бути зроблені нові ве.'ІИ·

дальшого

розрядки

nід·

наст1nНИМ

погл:1блення

наnруженосtl

.слоаив дУ:І't.ІКУ. що в

'ЮМу

майбутньому

1 ви­

найближ-

вдасться

зробити нові великі і реальні кроки в інтересах стабільного І здорового миру в Європі і s

кі і реальні нроки до більіu : усьому світі». 1 стабільного і здорового миру в.

з якою

на. зустрічі

перед

Бауманеького

райо-

ti

до

дящих.

А.

депутатів

тру­

ФЕДОРЕНКО.

ОДИОСТ ARHO

У неділю наше місто пробу-І Любимов оголосив початок го­

веселим

гомоном

. лесування.

життєрадіс·J до виборчої

Першими

підходять

урни і опускають

бюлетені подружжя Попавих - Григорій Васильович і Ганна Федорівна. І так од:сІн за одІШм весь ра­

нок організовано йшли виборці на виборчу діJІьницю. На оди-

Біля Броварської виборчої надцяту ранку проголосувало дільниЦі .N2 14/14, що розта- 938 виборЦів. а на другу годи­ шована у приміщенні музичної 1 ну дня 1365, тобто 90 про­ школи, ще задовго до шостої І цеFІтів.

rодинк

Зібралося

вже

багато

впбо.рців. І як тільки пролуна.ди акорди Державного Гімну СРСР. голова Дільничної ви-

\

борчої комісії Ігор Віюорович І

у

...

з

Брежнєва.

Увечері

nідрахували голоси:

всі виборці одностайно прого­ лосували за всіх народних об­ ранців.

А. 3АРІЧНИИ.

радян·

радянську креслює: «Л. І. Брежнєв звер­ масового

І.

ГеЦК

дилося раннім ранком і ожило

НА ВИСОКОМУ РІВНІ

в.ерхах І завершення Наради з питань безпеки і спів_робітни· цтва в Європі.

зроб- І ЗаходІ. «Нью-йорк таимс» nи- ність

будівництва.

і

відповідь

нових усnіхів,

грома-

них мешканців. Вулицями, ви-~ митими рясним дощем, люди поспішали до виборчих урн, щоб nершими віддати свої го-І лося за кращих синів і дочок РадянсЬRої Вітчизни.

татів трудящих в усіх міста.х і селах респуб­ ліки. (ТАРС-РАТАУ).

оздоровлення

І.

У

Во-

першими

1І.Р~ЖІІО

активністю праходило .голосуван­

ня в Білій Церкві Київської об.1асті, де бадо­ тувався член Політбюро ЦК .Но.мпартц Укра­ їни, Голов-а Ради Міністрів Української РСР О. П. Ляшко.

Західна преса приділяє велику увагу зовнішньоnолітичній частині промови л. І.

крок по шляху ше: ~·

щоб

nочесний

комуністів

виступив

виборцями

· · nідкреслює. що nромова під- зброї. юж ядерна». соціалістичних тверджує прагнення РадянськоЛ. І. Брежнєв. говориться: в нр.~їн '!ідкреслюється; що за С · · , ДП ·' цеи перюд проведено ведичез- ro оюзу до миру 1 м1стить повщом.ТJенн, . агентства .~ ну творчу роботу по всіх намі- крити~у ворогів розрvядни. на (ФРН). «nідкресдив неабхід· лено велиний

блоку

НПРС Л.

газетах

чених з'їздом напрямах,

поспішали.

він

кого народу по і)Озв'~<ііІНю знищення, нові системи та-коі з~клико~! . зах~~стит~ людств~ іСТОрИЧНИХ завдань, ПОСТавле- ЗбрОЇ. ВlД HOBOl 1 СерИО~НОl небезnеки;, них XXIV з'{здом nартії: Аrентство Ассощіейтед Пресс 1ство!?ен~я ще бtльш жахливо1

У

працюватимемо. щоб

механізатори.

сказала

-

передова

Рад

за змЩнення

нові

Москви.

сланців

пеки на земді.

ти

міста мітингу

всі вони опустили урни за гідних по­

ПІдбито. ,ш..ц- nропозиЦію про укдадення уго· нувся до всіх народів світу. ~1ядьност1. КПРС 1,,' :Ра- ди. яка б. забороняла створю.::а· до всіх урядів, і особливо ~о

дянськщ

ну на

до вечора бюлетені в

п ятир1чю!·

творчої роботи всмд~о радЯНсь-

село

зanaJra надихаюча nромова нерального секре·таря

"?1 ~рю.ни за мину~1 роки ~е- особдиво виділяють в ято1

вулІЩЯХ працівники тва-

l

уря-

К. ДАВИДОВ.

днем виборів до Верховної Ра-~кий. І. Д. Лес. ик. доярка Н. М.

}іращи.х синів і дочок в:rчизни.

к.ТJімату. за зміЦнення зв'язків між держава-

Брежнєва.

день

Номуністич­

Радянському

ПЛОСКІВЧ8НИ

На nлощі. бt;ля виборчої ді.'lЬНИЦі, яка розміщена в ее-

Світова преса про промову Л. І. Брежнєва за

ній партії, дові.

Касян. Дружною, єдиною сім'єю голосували плосківчани. Далеко

стиЧІної партії.

родного мирних

цей

свою безмежну

·~~lї У1<раїни товарншз В. Б. Щербиць­

День виборів до Верховних Рад союзних республік і місцевих Рад депутатів трудящих став всенародним святом соціадістичної демо­ кратії, яскраво відобразив згуртованість ра­ дянських людей навколо денінської Комуні­

ко- 1муть

демонстрували

віДданість рідній

ди Української РСР та місцевих Рад. - До глибини серця нам

нінграді і Горьно:v1у. Іваново і Владивостону. Новосибірську і Свердловську, в усіх містах і селах Російської Федерації.

Генерадьного КПРС Л. І.

до-

n'ятирічку

(~etiнf() ,nобробуту трудящих. Голосую за

З піднесенняч пройшло годосуванюr · в .ТІе­

світу широко

в

nартійних.

лу:t;ати Ве·рховної Радн УРСР ч.1ена По.'!'іт­ бюро ЦR Ком.nартії 'України. Гадову Президії · J3ерховної Ради 'УкраїнськоІ РСР І. С. Гру­

щих столиці успІшно винонати завдання дев'я­ тої п'ятирічки, гідно зустріти XXV . з'їзд НПРС.

виборів

лесування. Першою одержує бюлетені Галина Антонівна. потім секретар nартійної організаЦії ферми А. В. СмєхоR, пенсіонери І. й. Шпиньківсь­

чинї· . .gїддали голоси за свого

МОСКВИЧіВ. З НQВОЮ С!іЛОЮ ВИЯВИЛИСЯ неnоруш­

школи ,Ng 1 Параскавія Мико­ лаївна та їхній син Вінтор студент Київського інженернобvдівельного інституту.

риннrщтва

ного

ІЩС\ЖОдродук-

Тру:дівмюІи Літинського району на Б.:ннич­

процентів виборців. День виборів знову nро­ демонстрував трудову і політичну а-кТІfВНіСть

Григорович, його дружина вчитель:.:а міської середньої

редній школі. відбуs·ся мітннr. його відкрив голова ВИJ{ОНMQMy сільської Ради депута1іВ трудящих М. М. Нокун. Він щиро nривітав присутніх із

. кбr:о;

97

І засдужений учитель УРСР Іван

дянський обов'язок проголосувати за кандидатів непоруш-

• еі~ сіі!На Н&.'\1ун:стиЧної партіr члена fiQ11i~:Юpo · ЦН КПРС, nершого се:кретаря ЦR

де кандида­

ТОМ в депутати був висунути~ член Політбюро

Брежнєва

діль­

Федорівною. комуніст Федорович Гїрявець з

Г. А. Строкач.

ни

tКБlfОЮ nрацею: . , . ·..::...·сьm,-од,1І·[~нне. $с_енароnне свято.­ . за·яsив .на ,Мl\'ИЩІ.~- внбс;;;щв бритцир елентри. "Kif!. З:а·воду, · 01J1'Ppyn~:r· в .. М. Волохович. - Обранці народу віддають . усі свQ):. С:И.1И : да'J~~у po~I'Щl"KQBi ЄRO:tJO~tiHИ і К,Vд:ьжури,

· г~осу-

На 13 годину 'у Мосrші проголосуваЛИ

Jахту, у.ца})!ІОЮ

чеС'rь

завершив

ещюкати свій

Дніnроztзержинський к<жсохімі'Ц{ий завоzt , імені· Ордж_онШідзе - nepeдo.se ·nідприємство · Придн;{ІІров'я .. К<жсохі·мікн з честю .заверщи:Jи

1іІання в Лен:нградськ?МУ о_RрузІ . стодищ, де балотувався член Пол;'fб!Ьро ЦR КПРС, Годо-. ва· Президії Верховної Ради СРСР М~ В. Під~

преса

nотоком

виборчої

ПлосJ(е. Та найраніще .появи.1и-

ся на

-лосуЄмо.

У столиці нашої Бать.к.івщини виборці Бау­ ~анського округу по виборах до Верховної Ра­ ~и .РРФСР одностайно голосували ~а Ген-е-· ра:rьного секретаря ЦК КПРС Л. І·. Брежнєва.

на

кннупося

npo його добробут - вищий зміст · д:яльн<.>сті рі;:t·НОї НомунkтИчної nартії. За · П · му;rру nміти.ку, за мИр на земЛі ми і го­

.

-

Майже з сходом сонця про-

Цей

-

депутати.

Голосують

інтереси наро­

ду, турбота

д.'Ія всіх прогрес;шних сил планети :::та.'!а сим­ sолом боротьби за мир і щастя. людства.

rорний, у ~рун:>€НСЬ'І\ому окруЗі;

с~азав на мітингу, якИй інженер, директор на­

-

династії. арсенальдів, О. В. Нуриотов.

Москву, яна. ян заявив товариш Л. І. Брежнєв,

Уся

тяною Василь

по sиробництву і здачі держав1 молона. м'яса. Ставши на передз'їздівську вахту. кіровці

родного :\<Іузею, один з n~дставників трудової

нід І.1ліч Брежнєв дав внеону оц1.нку ус:м тим, хто працею своєю при~Іножує б'!гатства Бать­ t:їівщини. хто стоїть на варті · соціалістичних завоювань. У про:.швj добрі слова про нашу

n.р<іход-и~1о

строково

Два дні тому ;сі ~ш з величезним ін:е­

-

ресом с.1ухали nередвиборну промову Леоніда

· 3 ведикою акти~ні-стю

радгосn

Шд удари Кремлівських курант:s широко розчини.'Іись двері виборчої ділЬниці .v~ 1 /ЗО в будинку кульrу~и заводу «Арсенад• імені В. І. Ленlна.

ІІ:ідо:-.1 Іалічем Брежнєви:.т, я:ного трудівники 1kix союзних республlн назвали своїм першим

ментує промову секретаря ЦК

до

Одьга Трохимівна на передви• · . борній трудовій вахті досягла Це був справдІ святковий висоиих усnіхів у праЦі. 606 день. Навколо лунала му_зика. грамів середньодобового при- кружляди пари танцюІ?чих. Го· росту тварин _ таний показ- досуючи за кандидаТІв . непо~ ник передової свинарки. 650 рушноrо блоку комуюстш 1 грамів nоказник відді.1ка, а безпартійних. броварчани. про­

ди УРСР і мі{:цевих Рад ;1елутатів тру~ящих.

Напередодні виборі·в вцоулася зустріч ви­ борців Бау:.шнського виборчого округу сто.пи­

єдність

люди

ниці. Ось голосують родини водіїв радгоспу Леонід Гор­ дійопич Лизун з дружиною Те­

рова Ольга ТрохимІвна Ів~шко: - за них J't віддаю сьогодю свій Г?ЛОС. Як 1 весь колектив радгоспу.

демократії вилюись вибори до Верховної Ра.

У цей день з новою си.1ою вияви.1ася моно­ літна єдність партії і на:роду.

в

говорит~ евикарка Бр?вар~ьк~ro віддІЛКа радгосч:у 1мею ~t·

СВЯТО РАДЯНСЬКОІ ДЕМОКРАТІЇ

На

... Безперервним

йдуть

-

Брежнєва перед Баумансьного ви-

кандидатами

у

них

1100 тонн

борчог.о округу м. Москви. дружиною Євдокією Іванівною. - Кра!Щ!Х з кращих синів і Виконує свій громадянський дочок назвалИ трудящі своїl\ш, обов'язок сім'я Репалюків -

РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТІАНОІ ПАРШ ~КРАІИИ, МІСЬКОJ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

15

із

план

м'яса і стільки ж молока.

п1д :враженням искравої і змісТ<ІвноІ промоsи Генеральиого секретаря ЦК RПРС то-

ГАЗЕТА

Jtике

жаві понад

строєм nря:м~!!али виборці. щ~

1878 р. Ціва 2 JtOD.

1935

вирішили до кінця: поточного року виробити і продати дер­

ці. 15 чер"SНІІ, з піднесеним на-

ЧЕРВНЯ

В

міської вивран·

12/12

(ТАРС).

Активно і ди

виборці

дружно

дільниЦі

голосува-І тати

.NQ 19/19.

Задовго до початку голосування біля будинну нультури за· воду «Торгмаш» зібралися трудящ1. Під

звуки

Державного

Гімну СРСР перші виборці оnускають бюлетені до вибор· чих урн. Голосуючи за датів блоку комуністів

кандиі без·

партійних. вони годосують за Мир, розквіт нашої Батьківши: ни. ко11іун!стичrrе завтра. З ве.1и:ким хвилюванням і підне сенням rо;rrосують робітник за воду «Торrмаш'~> ·Яків Дмитре вич Шуль.rа. ·механік а.втобаз

Пtвденно.:і\ахідної залізииц Михайло Миколайович Дерм·

та інщі трудящі тих, хт·о ·nерШим

голоси

міста. Серед ·віддав свої

;за .. ка:f!днді:tтів

у

де пу-

був

Рад і

депутатів

слюсар

трудящих,

експершйенталь­

ного . заводу торГовельного ма­ шинобудування Микода Ненько. Він голосував сьогодні вперше. отож. зрозуміли~~ було хвилювання

молодого

виборця.

Голосування на виборчій дільниці 19/19 пройшло на ви­ соному рівні. години ранку

Вже до будинок

десятої культу­

ри відвідало понад 700 чоловік. Дружно й організовано опуска­ ли виборці бюлетені, віддаючи свої голоси за кандидатів не­ '1орушноrо блоку ко~·Іуністів і 3езпартійних. Вибори ще раз 1асвідчили 11юнолітну згуртова·

'ість трудящих . навколо пар· ії. палке схв?ленн.Я політики,

\О проводрт;, Радянськи!J уряд. М. ДЕНИСОВ,

голова виборчої ком1сії.


Вісті з

парторганІзацІІ

)Серйозна,

завжди на

~Іеханізаrrії

~ .1иrь ві,щ~иті

партійні

збори,

ринників.

)товr;п

жниn,

:~о

уепішно:-.~у

.

.

.

з аrотІВ.1І

~, своїх виступах П.

корМІв.

Содовей,

І. Юр•ІеНІ\О, .'І. Міхеєв

Ті\. інші

ГОВОJНІ;JИ Про ЗаК.lІІК ДНіпро­ петровців і таращанців , про вrrсокі зпііов'язання, я~>і в:шв

і r~Jrnrn на завrрша.1ьний рік "п'ятирічІ;а. На зборах ві.'\бУ­ !.1а сь

с е р~о з на,

роз)[nва,

принципова

зоt;рема,

іі:пцося про

~ "ЇТЬ'У організацію

пр;щі, діє-

вість

і

гласність

соціадістич-

І н?го зч~гання, високу якість сІ.lьr,ькогосnо;щрських робіт.

зупиняється

:кюективу,

гальнює досвід

завrршенню nідrо­

~

справах

ві;~:~у­

; при\БЯЧrНІ

1провrдснню

док,lадно

уза­

їх на гідну зустріч XXV з'їз­ -дУ Ком~·ністичної ІІ.а.Dтії Ра­

ЩОБ НЕ БУЛО

дянського Союзу.,

радіопередачі

:-.rеханізатори

В.

Божко

<J:a

П. Гябиіі.

дізнаються

цю,

про хід продажу державі

лишків nродуктів. Є в nереда­

Бо:чністів у механічно~rу небагато. Та сnрава не в J Е.і.1ькості. lіожен партієць -

urxy

передоник виробництва,

акти­

ресу

тих,

хто

не

дружить

рі.тьників,

овочівни-

Поновили

цехові партіііні

організації

реrу;тярно

них видань на друге

збори,

ристання

якість

раціона.1ьне

вико­

об.таднання, високу

рс"онтних

Громадські преси

разо)t із

ні трудящих, порадили

n.lатникам

1

зв' язківця~ІИ

си в КО)tуиістичном:у вихован­ nеред­

періодичні видан­

ня. Першими поновили перед­

nлату комуністи

агітаторів

Т. Дяченко,

П . Писаний, П. Тупий

с.тухають

завж;~:и

~ праці вюнш. ферчи .Лі 4 агіта­ . тора кочуюста І. Доценка. Ін-

та ін­

ші. Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

1\\ І С U Я М И Б О Й О В О І С Л А В И Цінаво і норисна прою­ дять в их ідн і дні, в ідпочи­ вають. набираються наснаги дп праці робітшІни. інж ен-ер­

за мир . Н і мецько-фашистські О'Нупанти

вої мета :Іургії.

Близько

меІІИ<анц.ів, дотла

село.

40

елорудж ений

екс­

Тут

кожна

нам інь

Хатині.

скульптура,

нагадують

війни. иличуть

Раніше

)ІО­

страхіття

в

r.

о

заво,':(ська мо­ « пасивних»

весь час зменшується. Підготовка до . обміну квит­ ків у повній мірі сприяла активізації роботи ком~ сюІодьської організації, підияда бойовий дух

4

що особливо важдиво, допомогла залучити до ро- . боти у спілці та охопити дорученнями

тих,

хто

раніше був пасивним і бездіядьним баласто.'І! - 3Сr ВQ,l..СЬКОЇ комсомольської організації. В. ВОЛОВАДОВСЬК~

секретар :комtтеr,у ~tOМCOMWJY заво.1ІУ пластмас.

ласті міс то Могилів·Поділь· ський, а н.авпроти нього, на правому березі ріки молда в­ ське село А таки JJ,онdюшан. ­ с ького рай ону. Багато років жителі міста і села змагаються

.між собою, підтримують тісн.і зв'язки. М іцна дружба, узи братерства зв'язують укра їн.ців

і .~олдаван. Мо.силіtJ -llоdільсь­ кого і JJ, он.dюшан.с ького рай о · нів. Праців ники культури, в•ш­ тсл і, .~идпраціtJники, роб і тн.ичі колекти ви , сі,І ьс ькі житилі ча ­ сто зустр ічаються і обАtінюють­

ся doctJ id o.м, разоАІ

проtіоdять

С8ЯТа.

На фото: вгорі t~ередов ий шофер Могилів-Поd{л ьського

автопідприє,Іtства Л?! 01064 ка­ валер ордена Трудавого Чер­ вон.ого Пра пора А на стасія Jf еонтіївн.а MEJ/ ЬНИ К (право­ руч) розмовляє з шофером А такського автопідприємства М 13 Тетяною Семснівною КАТРУЦОЮ. Часто пересіка­

України і Молдавії. Є про що поговорити класниАt водіям. які багато років змагаються .ІtіЖ собою; ліворуч учні Могилів-Подільської І>tузич­ ної шкали -- діти хліборобів г;олгоспу імені Котовського Д ондюшансьг;ого району по­ вертаються після за нять додо-

.му,· npaвopgq,

дин.ку К!f'Льтури в гостях

g хлі­

(Ф отохроніка

ються їх маршрути на шляхах

бойової

АНДРІЄНКО.

Вівторок,

17

червня

1975

хg­

боробів уг;раїнського колгоспу ~:40-річчя Жовтня:., Мош.ді,в.. Л одільського району. Фото Ю. Копита.

поїздках­

о

yчacниtttz

Дон-­ Бу­

тривожний про траге­

таних

-

дЬжньої самодіяльності дюшанського райоНІЮго

слави взяло участь бли зьно 150 праці8ників заводу.

кожен

стор.

сnолелили•

екс.курсіях місцями

до боротьби

2

Про те, що

в

Порошнівці милувалися новобудовами ст о ли ц і Білорусії 1\ІJ:інсьна. від­ відали історичні його місця, побували на нургані Мужно­ сті і Героїзму, в музеї Ве­ ликої Вітчиз няної війни.

місцями

на честь її захисників, побу­

в

поступово став втягуватись

дію Хатині.

бойової слави. Вони відвіда­ ли Брестську фортецю-ге· рой, де оглянули ме~юріаль·

курса.нти

с во го

попелу споруд­

чі не змовнає дзвін, нагадуючи

довшш виробництва, зробили

вали в музеї. Надовго затримались

;~: ення кампанії по підготовці до обміну комс о­ мольських доку~Існтів задишився осторонь усіх

жено меморіальний номп­ лекс. Тут ні в день, ні вно­

токар Володимир Данилей­ ко. фр езерувальник Олен· сандр Се глюк та інші пере­

ний номпленс,

час

Тепе р на місці колиш­

ніх згарищ і

виробІшчІшків ремонтно-ме­ ханіУн ого ц еху, сер ед яких

поїздку-е;,с ку,р с ію

під

хазяйнування в Хатині спа­ лили живими майже всіх Ії

но -тех нічні праЦіввини і сл уJt;бтщі заводу порошко­

Прик~1ад їх запаіІІОЄ й тих, хто до часу прове­

цісї

Пі\.lЯ

У мальовн.ичоJtу Jлісці н.а лі­ во.~rtу березі Дн.істра розютувся район.н.ий цен.тр Нін.ницької об·

nівріччя.

розповсюджувачі

провели бесіди про роль пре­

слово

~:ва;кно

нов.'lенню передц.1ати періодич-

чіт­

Палке

наіі­

йо~ІУ

УЗИ БРАТЕРСТВА

роботу по по­

техніки

ро,ііт,

ке об с луговування безпосер~дньо в noлL

сюІо.lьсько-~Іоао;(іжної з~rіни, котра здобула иа заводі одне з призових місць за поназникамн че1всртого року п'ятиріч ки.

Партійниіі КО)!Їтет радгосnу nрове.'!и nевну

проводять

робітники

тін та пре сува;~ ь Ішця Олена Кu брин, кю1сорг І\ОМ­

якщо зі спіпкою, то енергійно жити 11 життя~, брати. участь у її заходах, починаннях, а копи

передплату

віііни слюсар В. Губанов, зварник П. Сере­ .:~а та інші. Іtощністи групи щ об сл і.тьно обговорити, як за-

молоді

ко\ІП.lексної бригади інетру:~~снтальноrо цеху Лео­ нід Ступак, Оленандр Манятовський, Юрій Ліпа­

лкі

став на облік, й говори1'И н е варто. Подібна і сторія трапи.та сь з ВасИ;lе~І Jіиричен­ І,ом, Галиною Шюtон, Ніною Рябово.1. Щоправда їх справи розгJІяда .1ися на комсомольських збо­ рах. Виступаючі засуди.'ІИ пасивність, відсутність будь-якої ініціативи, неявку на зuори спілки, чим, на жадь, «відзначшшсь » вказані комсомоль­ ці. Одне слово, збори поставили питання прямо:

перед

ків, ~tеханізаторів, які поді­ ляться досвідом роботи.

Вітчизняної

нань. Та кої честі удостоїлись

справ і захо;\іВ, які здійснюва:rа

ники

По-УдііР ІІО~ІУ працюють ко~rуністи ветера н Ве.тикої

никюr і іні ці;lТорюr цікавих 1\Ом со~Іод ьських почи­

лодь. Не дивно, що чис.чо таких-ось

виступА

Ім

вручи.1и у ~rіськкю!Ї кюІсо"о.1у ще навесні, коли ПРОБО,1,\ІВСЯ ou"ill ДОКЛІЄІІТЇВ ТИХ, ХТО НаЙкраще попрацював напер едодні 1\а~шанії, хто є застріль­

він негайно

(редактор комуніст В. Мовчан)

вже

зразка.

соМQдьські до ручення.

ників,

гопва:ш вrю тсхні~>У до жнив.

заводу

окрР:~~і кюІ-·

О'!О.lЮЄ тоr;ар Р. Зінь. ге~rонт­ вахту

Перебийніс

наш ого

~1ають ко:~t сомо.%еькі квитки нового

лодіжні справи, ВJявся виконувати

мікрофоном передових тварин­

тр Удову

Це, зрозуміао, крайнііі випадок . Вони в нас по­ одинокі. Таке рішення приймається .1ише після того, як безрезультатно викори стано всі методи вшшву. Ча стіше вистачає бесі .1,, дружніх роз\ІОВ.

запропонували

виконати КЮІСЮІО.lЬськс дпручсння.

Редколегія

запл~нувала

на

спітш.

роз~tови юнак

села.

група,

на честь XXV з'їцу КПРС і ~ кожного дня добиваються но­ вих трудових досягнень. Вони до ст роконо і високоякісно під­

со"о.lьські збори , ігнорував їх рі ш еннн і взаr:Jлі вів себе не так, як .чичить ко~н~о'.!одьцю. Хи бні nо:шції, які обрав собі ~Іикола Зубрицький , nри­ вели до того, що його бу;JО вик.1ючено з рядів

тю рі;~:ного

життя. Про яку

яких ста­

Пі,Щ]JІІЮІПВ<l,

торrшу.шся питань,

бі:Іьше хви.1ювашІ Павла,

вав внески , не вважав за потрі бне хrцити на ІІ D>І­

дисципліною, не дорожить чес­

віст rро~Іцськоrо

~ безпечити

в дружній бесіді

з

це

лJіає nартійна

Пав.1о

воршІИ Ч•1ЄНИ КОМіТеТ)' , 1\U\JCO:ІI O.'IY

чах і «Іtо.'!ючі рядки» на ад­

група

еаектроді.тьниці

рядку .денному ро:зг.'rядалось питання тrро перебу­ вання в лавах В.1КСМ робітника цеху екструзії МикоЛи Зу брицьк ого. Він довгий ч ас не сюну­

Деякі з ч.1 е нів В.ШС:'d

довгий час не стояв на .кож о'оІО.'Іьсь;:ощ· оІ!.ті ку, прояв.1яв па сивність до всіх захо;(ів, лкі nроводи ­ да мо;щ;:(ь ді.1ьниці і вс ьоrо заuоду. 3 НІІ.ІІ пого­

сільськогосподарських ро­

біт, змагання на кращу вули­

партійна

с тааи

Робітник

про

свпїх рядах. Та часом постанова зборів буває і nроти:теж· ною. Так, наnрик ;тад, сталося тоді, к о .1и на nо­

кого.

вютось питан ня про доцідьність персu у в а нн я в рщах спі.жи того чи іншого товариша.

селі і радгоспі .

Радіос.ІJухачі хід

Ініціативна

,

танні nодіі в

цях. Постанови;ш заІТишюи цих вир оG ничників , У

Багато значить і npиh'.laд наших І:ращих ко~І­

боту. При ЦЬО)І)' застосnвувадись різнюІанітні оІС­ тоди впшш~·, починаючи від бе с ід у ВУ3ЬІ>ЮІУ ко­ •lі, як-то к ажуп,, один на одш, і закінчуючи комсомодь сь ки~и зборами заводу, на

зпбов'яза­

сомо.lьців, котрі і в nраці, і в спі.1чанській робо­ ті добиваються хороших }·спіхів. А рівнятись є на

ПАСИВНИХ

Місцеві

цевий радіовузол трансдює ос­

дмвідчені

КО)!СО)[ОЛЬ­

д. Вірич розповіди, як вони у ці дні ведуть роботу серед трудівників ce;ra, мобі.ІJізують

~ праЦЮВ3ТЮІУ!Ь

х.1іfіів. 1х очолять

до

У нас було чима.ІJо випадків, ко.ти комсо~rо:lь­ ці, що поступили ПР.<ЩІnвати на nі,щриєжтво, довго не ст;шали на об.1ік і взага.'lі майже не брали ніякої участі у ь:омсо~rодьськаму та rpoмak ськЮІУ житті заводу. l\Іи вияви ли всіх таrа1х то­ nарш:Uів і з кожнюr було проведено відповідну ро-

міну досвідом роботи. Кому­ ніети Р. Дяченко, П. Божук,

До них рус.анівці вже звик­ ли. В nевні дні і години міс­

ОО~ІО.10ТІ

залуч ення

ються КЮІСОМОЛЬЦЯМИ.

но за.1учає агітаторів д.1я об-

~ Затвrрджсно ск.1ц лан~к •. як! На

своЇ~І комсомольським квитком. Вони

ШJсь неrайно етати на облік та брати учае1ь "У комсомоль еькій роботі в своїх цехах та ді.lьни­

ської роііотn тих ч.1енів B.1KOf, які проявляють деяку паси вн ість, часто ~1ише фор~шльно вважа­

Партко~r радгосnу nсріоди'І­

Ки­

риченко, Галина Шимон, Ніна Ряб ов ол дорожать

хах підприємства відбудись кожо~Іо.чьські збори, на яких обговорено заходи, що мали проводи'rись в ході важшшої по.1іТІ1'ІНОЇ кампанії. Збори ПРОХОДИЛИ під Дf'ВЇJЮІИ: « Тві іі КОЖЮІОЛЬСЬКИЙ КDИТОІ> » , « Статут ч.чена В.ПtСМ зобов'язує » .

ходи, спрячпuані на

кращих тва­

ні, то ... У ході зборів відчулось, що Васи.ІJЬ

за дРУГЮІ та третім Плену)Ш!И nк ВдКСМ у це­

Роііота, що прово,Іиться під час підготовки до об~Ііпу КОЖ О)ІІJ.1І,ських д01;учснтів, багатопла­ нова, різно~rанітна. Cepr;( інших вона вr;:ночає за­

за її межами, він, як прави.lо,

~розмова цеху

ПІДГОТОВКУ до обміну комсомольських білетів

фор:о.rуючи своїх с.ІJухачів про останні пo;rji в наmій країні і

принципова

обм.іву ХОИСОИОЛ.5С.І'.ХJІХ дохумеиm Їа

МО.'Іодь заводу пластмас розnочала активно. У с.тід

«Русанівський»

радгоспу

До

•••

року.

РАТАУ).


••

Успіхи Справжнє

біле

ІНДУСТРІЯ

КИІВСЬКИХ

Ра;:tян-сьний Союз вийшов на

пташине

царство на Rиївrькій птахо­ фабриці. Тут у цехах нині ут­

пташниць

РИ)І}'Ється

нерів , або на

понад

тисяч

400

голів птипі, в ТО\ІУ чиr.1і оrисяч

3 70

:мож.'Іивість го с под арству що­ дня вЬпrавляти дп столу тру­ )Jаііже

третю

частину

мі:1ьйона штук яєць.

ІіиївсьІ\а птахnфабриІ\а праву

вважається

rосподарствои в

леn:тив лого

по

а півІJі•шс зобов'язання по пр о­ '\RЖУ їх державі 12 ч ерв­ ня. Це є .Іоброю запорукою уС­ пішного виконання зобов 'яз ань заверша.1ьного року n'ятиріч­

:Ко­

ще в кінці \ІІІІІУ­

iioro

PORY

півріччя по виробництnу Я6ЦЬ,

перРдовюІ

оіі:1аrті.

ДОСТj)ОІ\ОВО

ВІІІ\ОНаВ

дирекшвні зав;щння

дев· ятого

ки.

п'ятирічного п.1ану по вироб­ ництву та продажу

птахівництва

яєць бу.1о цано нів шт ук.

Високих показників у робо­ ті добиваються пrредові пташ­ ниці. Tan, Ганна Сучеtн;о, яка

ЩЩ\УІ;ції

державі .

220

Так,

)Іі :Іьііо­

реії-несучок, о.1ержа:rа

лектив фаnрики на завrрша.lь­ с.1ово

одержати

;Jtурки-нееучки ·яєць,

а

від

продати їх

'ї.1ьше 80 ~4 • 1.ИРІШ С НО

всього стц:t

І;ожної

державі

ПрП,ІіlТІ!

дер-

Одинадцяtь років трудиться на фабриці пташницею О.1ьrа Га.lиЦІ.І\а. Вона справжній майстер своєї справи, першою ста.1а дпr:щ~ати 26,5 тисячі кпсіі-несучок. За п'ять міся­

.

50-річчя Союзу РСР, к о.1ектив Іtиївrної достrоковn викІJнав зобов 'язання п'яти ~Іісяt(ів по жаві

Tan,

ців ва.1ов ий збір

-

28 78

яєць довела

до трьох мі.1ьііонів

продажу дер­

штук,

птахівничої прпдкції. яєць здано 38,6 міаьйона

'Іппк, а ~~·яса

птиці ,\О одного

ІІІСЯЧЇ ШТУК ЯЄЦЬ.

ного C.lOBH. 3)ІіlГаJОЧИСЬ З Пра­

вирnбництву та

129

18 тисяч Н!'СУЧОК. Від кожної ОДРрЖаЛа 122 ЯЄЦЬ, Віl.'ІОВИЙ зuі р СІі.'ІЦіlЄ ДВа )ІіЛЬЙОНИ 223

жаві 70:~0 центнерів пташино­ го ~~·яса. Птахівнш;и дотрищ·ють да­ діВНИКаЧИ птахофабrик Та.1лінської, «!Ожная» :Крижь~>ої об.1асті і .1снінградrьnnї ічені

Ііожпої

~1і.1ьііона 68 7 тиrяч шпк. Ще бі.1ьше 1\урей дог.щ~ає Марія Бrуіі. За нею закріплно п о нц

штук

~Ііаьііонів штп. ~

ТаІ\11Ж

за п'ять \tіснц ів

від

яєць, довівши валпвиіі збір від

Він дав

260

в свІт! за загадь­ виробництва мі не­

ральних :~обрив, випереди вши США. У 1970 році в кр аїні було ВІfроблен о їх трохи більш як 50 мільйонів тонн. У ;1авершально~1у роЦі п' ятирічии хі:~о~іки ролорнули со­ ціалістичне з~tагання за дост·р о­ к ове

винон и ння

пус:ну

завдань

м і льйонів

90

по

тонн

ви­

доб­

;1

рин і впевнено справляют ься :юбов'>~за ннями . Сьогодні на ра ­ хунну пр ацівни.нів х імічної і нафтохім і чної пршшс ловості уже десятки тFсяч тонн вітюtі­

нів родючості, виготовлених з початк у року додатчюво до пла­ ну .

Будучи ефективним засобом підвищення в·рожа-йності сіль­ ськогосподарсь ких

нс;ральні

добрива

нульт у,р,

мі­

допомо жут ь

підвищити збирання бавовни в \ ництво, яf!е здійснюєть<:я в хЇ· республіках Заиавказзя,

Середньої Азії і чаю в Груз ії, Азербайдж ані і Нраснода рсьио-

мічній і нафтох : мічн ій про:vшс­ .rтовості в ш ироких мас штабах.

му ираї , буряи і в, льону і ионопсль у середн і й см узІ Росі ї

д у більш Я'h виробництв.

-

і на Уираїн і, рису і пшенин і в Пово .1ж і, на Південному Навказі, в Назах ст ані і на п і вдн і

України . Але не тільии в райо ни внссжоефентивного aacro-

сування т уІ;і в і rатих урожаїв

одержання бавідпра13,1лють

свою. п,рnд у Іщ!ю

хімі.ки. В ос-

Ли ше в

1971

році стали до ла ­

80

н айва жливіш и х Н ові. а також ре­ конс труйован і і ро:-нпн рені д:ю­ ч і підприємс т ва зб і,1ь шн .1и ви­

робничі потужності ма йже на ~Іі.rtьІіон і в т он н м:нсра.1ьн и х добрив. Ц f.ого р01; у з:~ано в

.10

е нс пл уатацію к і л ь на пі;щ риємств, які випуснають туки.

А попереду у хі:-.тік і в

ще

-

танн1 ~ронн мшералью доб рнва

бі ль ш значн і і важливі справи.

в~е о:льш~ внко рист?п уються ПІД овоче в1 н ульту ри 1 иартоплю, на луІ{ах 1 п асов ищах.

В они ви.р : шили до с т роново за­ вершити річни іі план і впроб и­ ти понад завд ан н f! м\льйон т онн

Що ж ;:t ає а могу nрацівнавам гал узі

регулярно перевшю нува -

ти завдання і nуск

збільшувати ви-

продJ-1кції

для сільсьиого

господарства? вих успіху

м інеральних

доб р и в ,

тети.чних смол та

інших видів

виробів.

Одна із силадо-

-

д~ятхи

тисяч тонн п:тас.т и чннх мас. син­

В.

KU;J,JIUB,

кор. ТАРС.

капітальне будів-

,'\ОГ.1яда.є бідьше Н тисяч ку­

Бисоі\і 3nnnв 'я за ння взяв n:о­ ний рік п'ятирічІ>И.

центнерів

бі.1ьше зобов'язання. Готуючи трудові дарунки на честь ХХ\' з 'їзду КПРС, фаб­ рика за 5 ~Іісяців і п'яп, днів внкuна.1а зобов'язання першого

курей-несучок. Це дає

дящих

500

п ер ше :~о~Ісце ним обсягом

РОДЮЧОСТІ

118

що

тиеяч

128

становить

майже

яєць на прку-нес учку.

А. ГАВРИЛЕНКО.

цент-

ОСОБИСТИМ ПРИКЛАДОМ На ~юлочнотова рніІі фе-рмі ім ені 50·річчя Жовтня на Оде­ щині відб у нс>~ се~Іінар групоргі в Фру взенсьного

пу. Ном уністи

парт­ рано­

о:шаііомнлись з

доснідом

організації

стичного

змагання,

соц і алізасоба ;о,ш

наочної агітації, яні викори­ стовує парт ій на група фс:рмн, очолювана номуністом Р. О. Селіверсто вою .

Завдини

ініціативній

роботі

партгрупи у колективі

тварин­

ників склалася обстановка висо­ иої трудової антивності, взаємо­ допомоги

на

і

вимогливості.

увага приділяється

женню

передового

Вел и­

впровад­

досвіду.

Се­

редньодобовий надій становить близько 12 нілограмів молока від иорови. Приилад ударної праці показує партгрупорг. У нинішньо му році вона зобов'я­ залася надоїти не менше 4 тисяч кілолрамів. (РАТАУ).

менш як 10 мільйонів дмарів. А в Ітапії з~Ііцнення позицій Що ж до від~Іі нностеІі ~tіж про- ко~шартії супроводитьс.н в остан­ грюІюtи двох rо.1овних партій, які З}! інюють одна о;(НУ бі.1я керма пrав.1іння - у США, респуб,1іканської і де~Іократичної, то n них не можуть розіfіратиrя навіть сnеціа ;Іісти, д11я яких анаJІіз

НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

Демократія

справжня

<Іі роnи різІ\И:ІІ загостренням внут­ ріпод ітичної ситуації внаслідок безперестанних провокацііі нео­ фашистів , за спиною яких стоять знов-таки крупні монополії. Тю1 . раз }'' раз розкриваю ться злочинні

І

мнима

Rожного разу, кошІ а Радянсь- І внутріnо.1ітичного становища в .кощ• Союзі пр оподятьtя ч"е"Рrові країні є пр офес ією. Один з них

з~Іови, спрюtоnані на скасування проrо:rошуваних ко н ституЦією

вnб ори, бнжуазна nponaraндa ви.1иваь шt газспшіі риНОj; ноті і\ статей, пrн;пн~>аних довести « перевагн » Jахідно го способу житт я ,

-

~·о.пер Мондеfіа неда іі!но відвrрто з;J яв ив, щп Ш)' nати такі відчінності справа безнадійна і ІІРВ;(ячна.

громадянсь ких прав і встанов.1 ен­ ня військово-фашистської дикта­ тпи. Таку диктатуру вже ветанов-

а заодно кинути тінь на наші, ра,1янські порядnи.

Воно й зрnзГ·Ііло: яка б бурж:-азна партія не прагн ра забе.з-

.'!ено в деяких державах, що стоя.'ТИ, здава.'І ос ь, досить близІ,J;О до

п ~ чип1 е оііі нрівні позиції в тій

торжества справді де.\ІОКратичних

чи іншііі

принцип ів . Ц е

При єть ся

rrьочу горезвісна

вci.ln~>o вихв1.1я«па р.1а чен J' арна

1

f;р а їні.

Ве.чш;і монопо-

ста.1ос я, н;шрик­

де.ІІоt:rатія » , яr;.а н~6нтп .1ає з:.r?.- .'Іії, які рра:tьно стоять при в~;ці, І тц, у Чі.'Іі, де обра ний зак онним гу маrач

у

f< ашта:ІІ стичних

краt-

:11ають у своє \Іу розпорядженю чи-

нах браш у•tастІ, у ppa :rJ,иn .чy уп- ~Іа ,lо способі в 3 Вссти с щ1 аву до paR.:tiщt· державою, вrr.111 вати на І видюrості боротьби між. угрупо приіін~ rтя гих чи іншІІх piшfHh 1в:1ннюш, як і відrі з ня ються одне У !іоріННИХ, 1ІРШЩ1ІПОІШХ ШПаІJ- ІЮ ОДНІJГО ГО.ІОВНЮІ ЧИНЮ! Наз-

Нf!Х. Я~; « зра3% >>

qi\n

І вою. « ет:~ .1nн » н:t-~ Jpoзy~ti .1o, в ііагатьох

вод иться наіічаr rіше сиrт(•ч<t , встанпс,l\'На у Спn.1учrних Штатах А~н~риF;и ІІJ111Віднііі ~> раїні · ші -:-а.1і rтичнnгn світу . Вказую ть 1-.1 те, що вибори провn.їяться

ш .'!нхюІ

уряд

з

участю І<ЮІ Ун і е ­

тів, соціа:rі стів та ЩJ с;(сТ:ІВ ІШІ> ів інших .1і в и х паршІ оув еІ;инутиіі хунтою Пін очета . Як ТРпер точ­ НО ВЇ,J,О~ІО, перевnрот у Чі лі ЩСД­

ро фінан сувавс я Цснтра.lьНиІ: розкра їн ах вілва;lЬНЮІ управ,1інню1 США і

«за хі.Іної .J. f' ~ІtJІі!Іатії)) і снують і Ііо _чуні стичні па ртії, які по сп ідовно відтоюють інтереси трудящих. ОднаІ\ uy.1o б помилкою вважат и, що капіта:rі сти готові

кі;lЬ!іО~Іа ~ІіжнарО,\НЮІІІ мnн опп­ .1іюш, на са ~ш е рРд конщ·рноч ІТТ. Jвн•Іаііно , за~tахи на с в оuо.п гро~Іадя н наштовхуються на опі р народів, яІ\і п рагнуть до справ ж­

та.:-. на основі аага.1ьноrо вtн~прчо- допустити їх до в.1ади добровіль- ньої, а не фnr ча.l ьної ,'\С\Іокраrії. права з участю І;,нщцатів від кількох nо.nітпчнпх пар тііі . При пьо~ІУ свідо\Іо затушовуt>ться той

но, без ус'я кого опору. Так, у Франції , де впаив комуністів н абрав неб езп ечно го для буржуазії

НайясІ\ра в іший прик.ча,1 ріш учпго виступу ма с на захис1' своїх п ра в та інте р ес ів це пср r чожн е

фаnт,

хараперу,

таnий

повстання зuроіі них ош і тру,lн ­

ні в ході перс,1виборної кюшанії буІ;ва.l ь н о 'Іі.1ьйони до.1арів. Ві10 ~1 0 , наприкдад, шо лідер амеpиr;aнr.r,J\ИX « тве рдо :r uбих » ссна -

виборчиі! закон, який фактично ставить компар тію в нерівні умови порівнянn з іншими по.'Іітични~Іи си .'Іюrи. Дая обрання кожному депутатові-кюt уністу треба дістати в ~<i.lьna разів більше голо сів, ніж ;r,е пут;tтоні від партій ниніш-

щих Португа :rії, які визвu ;ш. ш свою країн у від фаши ~ ~ІУ . Од нак той же пр1ш лад П орту­ га.nії свідчи ть і про нео б хідніс ть зберігати пи.nьнkп п е ред аннІ· 11 підступів реакц ії, яка не б ажає миритиея з в тратою сво ї х кnлиш­

rор Джексон, якиfі бажає стати кандидатюf де :~~окр атичнnї партії

ньої урядової коаліції. На цю обставину н е раз 3 обуренням вка­

ніх привілеїв. Свобода і демокра тія н е досягаються самі собuю,

нп чергових президент с ьких вибо-

аували

за них треба боротися. А. КРАСИКОВ,

ro

що

сРрііnзно претеюувати

Ііа ойрання може лише дюдина, яка ~щє великі кошти, зді\тна вио.lасти із своєї «до чужої )) кише-

бро прийняте

fенера.1ьниИ

секретар

рах, 'Іає на"іР витратити тідьки ФІШ Жорж Марше та інші керівна п ершому етапі каошанії не нюш пар ·гії.

о

Вівторок,

17

червня

1975

року.

оглядач ТАРС.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

НАБЛИЖ АЄ ТЬСЯ час, коли трудів н ики

радгоспів

і

пт а хофабрик нашого району виіідуть у поле, щоб своєчасно і без втрат зібрати хліб нов ого врожаю. В усп ішному винонан­ Ні ц ього важл и ва

державного завдання роль відводиться бо­

ротьбі за збереже ння хліба і грубих корм ів в ід вогню.

Щоб під ча с жнив не трапи · лось ми,

загорання r;же

хл ібів

теп ер

чи

слід

соло­

поду ма ти

про цє . В е лик і мас иви озимих і ярнх

культур

потрібно

розбнти

50

на діл>~шш н е більше рів і проорати шириною

12

г екта­

10-

метріп. Хлібні поля, що при­

Трактори, номбаііни, жатни

l

автомобілі, що вин ористовува­ т имуться на збиранні врожаю і скиртуванні

иадШннм

соломи ,

обладнати

прот и пожежним

захи­

стом, а також п ервинн ими

засо­

б ам и nож ежогасіннн

наоч­

та

ною агітацією.

У транто рних бригадах необ­ хідно ~1ати не менше n'ятде­ сяти

процентів

за пасу

іскро­

гаснниів та вогне гасників для т рак тор і в і НО}Іб аіінів, а в авто­ гаража х таку кіл ьність іс­ кро гасннків до автомобілів.

-

Н е сл ід забув атп і про про­ веде ння

ін\: т.ру.Jпал;у

номбай н срами

та

з

ус і :-.Іа

іншими

ро­

лягають до П]юї жджнх дорі г та

бітни к а~ш. що

лі с ів, оборати с мугою шнршю ю н е М\'НШ е д вох ТhІ етр ів . Так ~же

на жниrзах . З початну і до и і н­ ця зб ирання неріннинам госпо­

зробил и в р;цгос пі << В Є.'ІlІ!іО Дl!­ ТhІерсьІШіі>>. П р и клад цьо го гос­ подарства необхідно н асл ідува­ ти всіі\1 радгос пам і птахофабри­ кам.

дарс т ва

треба

працювати~rуть

забе зпечит и

чииами

ни к ам

та

варт овими ,

юних

Біля хлібних масив ів повин­ реджалн.

що

які

палити

та

б попе­ ро;1 в о­

дити вогнища побли зу хлібів суворо забороняється. Усі по­

бічні дnроги слід закрити до зак інч е ння зб ирання хліба . На діляІm ах , ко~tбаііни ,

де працюватим уть потрібно мати підго­

то в лені плуги

н а випадок

к ерів­

шкіл

про­ - за­

кр і пити за д іл я нн а м и вело­ п а трулів-чл ен : в ЮДПД. Т реба

під г оту вати тонн,

а

до очистки

-

схонища

до

зt;_рна Іюго

зберіганнн. їх також необхідно забе:ше•шт и прот и пожежними засобаJ\1и. начальних

Д.

ГУЗІП,

ВДПН району, М. СОЛОВЕИ, голова райради ДПТ.

о-6-

орюваН:ня хл і бів від загорання .

о

а

доб)";ов і льних

т ипож е жних др у жин

ні бути таблички,

ці­

лод об о·ву охор он у по лі в об ' їжд­

о

3

стор.


•••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••

Кабалевського. І хором запроси.СІи :rиректора музич­

сРеюІЇ€МУ»

ть-оrо

ної школи І. В. Любююва.

Чмовічиії вокаЛьний ансам6.1ь ви·

Невдо-взі са}rодія.1ьний ко.1екrw!

конав пісні «Мо!! армія~ Покраса,

у ог.lядах-к онку рсаJІ взяв участь 1970 року . Жіночий вока .1ьний ~к­ са~1бль ствrрилз випускниuя Киr:В· консерваторіі державної ської Р. О. 1'v\ е дяник .. Довгий час_ вонг

еЛісову пісюо:. Аловни-кова, «Іхав Дунаєвського. Берліна» із я Піснями сСтоїть на.а Во.1гою к~·р· га-н:о Шамо, «Рос· на опушке роши к.~ен:о Макарова звіrува.1и жіноча хору

група

Соліс-rи са-модіяльн-ого не

:Хіяльного ко,1ективу

досить

,'ІІ\аринюк. Те-Іио зустріли присут­ ні появv на сuені економі-ста Люд·

- партія маі!% народу «душа реквіо1 «Я не умру~ Новикова, орато­ Кабалевського, nатетична рія <;::вирr1дова "Сонuе і nое т» на

мили r'утм~. Щиро, з м'яким ук·

раїнським колоритом виконала во·

Маяковського та

слова

«Ой, не світи

народну пісню

І

поn у.1яр·

місяченьку:.. Заслужену

п:о­

ні як українські, так і братніх на· родів Союзу. Надовго за п а~1'я та­ .1ися броварчана:.І пісні й ораторії

наuодна «Сnать мені не хочеться» Людми.1и і>нженера у вик()нан-ні

н-а

ра.ІЯН·

народні

ськ их ко~шозиторів,

стежина:о Майбороди і українська

са~н>­

к.1асичн·

-

н ака дечrчн1 твори. т вори

nісн і сМоя

майстерно прозвучали

та ра.1янськю

в репертуарі

митuіs. Нині

Проте

відчувалося, бо

зу:шла зашка ви­

п опу.1я рн:пrи твора:v~и ком-

nозиторr в-к.1асикrв

xopv _

звичайи-ю не nрофесіона.тк. цьоrо

ycrx

.ти

r

хорюr

керува.1а

вокальн ий

і жіночий

квартет.

інші.

як годиться , вперше оuінюва ·

1 фІПф"""~';t\'ІР' і"'"' Р•жщ ~1;;Ш~~i;:;[t,:~~,~~~::f:;i~i JІU[[JJ--ІЬШ ШftШФ ш ~ cпruшiPllUllll[l \IJ U. · ' lJ.. U

кій J.ичерuі, ~l;тках, Ка.1иті. Сві.

~

~

Ш

ти.тьночу

виr!а rr~срі6.1ІІ.1а в.'Jлосrя. СвоЕJ() вrдо\rии :ІІ).J,rJ,ою захоrrл ~нrс тю сере д торпr;rшіrщів робі тник сто-

ду в художній са~Іодія :rьност і з на ртіііної боку ад:v~іністрації, підорганізацій профспілкової

1

...

!'l-очесні гра:~юти об 1 , 0711 у проф-­ 1спr.жи сnоживдсржиргівlі та

а.1же рідко який кон~е~т в і.:r бу· деться._ щоб вrн не_ со.~rр:ував . U _~oГ? ра3~ вистуnив rз ПІснею «Боио·

чої кооп ерац ії, об.rасного буди-нку

· . К\_.· рс і при<:.Rяченою радянськюІ народ ної творчостІ - то nерші на· · · neo. ед княнами горо.lи за зн іти uc нс:вr.1. ОІ І Jа ск.lа_·юва Дубrrк -- встсrJн х ору . Репетнuія '' 11чо в ,.'І ІJО-І . десятого Хор б ІJав ,_ . чес т ь .'·· фестивал ях. . '" 1'.,. 111 сRя то жінка'-!. Ш.1іф,; ·ва,1ьник rrьor·o то "·rя ' •uJ. r,·o .1er·r1'" го о r ч астнr rа міщrо-го , здорового, Про ac"~ ,r.шm. \СІ ·І" r;і~~ о не rrpн: ucxy О.1сксандр Г-риuснко ,У хорі нрисвячеrтх' 50-річч~ утв-оренн я Колепнву , . РСР р І недавно, з мин у лоr осенt. нле, як С сн ,l r,rюго, гарто•ванс}Го робітничою · ссrr\·о.lrкан. ське. жюою :. Іу трим:ни на дружбою. Кол е ктиву, котр 11й у~Ііє г:І.'\іН· Tilr, or 0 пrr r r ,І:tr,) · аои 6111 не говорять v~Ііє cene rrpr 1 c\'д:mo хо. от.lя'!у-конкурсу pr армії В . новачок не в'інбо' сuсні, rrе лншс від:v.інно трудитися. а й з яrшвся , ІІі! р~ІІс'ІІІІlІЮ 31 ) J1l) ва вс~ і бУв в анса:v~б.1 і пісні і танuю, га·І ру зван..ня .lаур_єата 3 . врученням красиво, зм істовно відпочивати. . 3 ". 11. н rr._ JH 1 'ш Вс.1икоr с;о.1ото r ~rеда 11 В хорш;rІ 11 r; o .leEтrш. др\ п,rrrІн . ij, . , .· . · . пep!JJorc . . j .. І стро.1ював за кордоно\І. . r1конав... .. · сек· внстуrrу .1сйтмотив Це ' 1 c.re.шr дІІП .lО~Іи н r,pa: рстаря нартбюро заводу В. І . Су· r rr: oгo 6~· ·111 своr ,r_ro:tr r . -: , Бс.lІі~І и ську майстерність \ІО.lО.ІИіі со.1іст ~:;пеня. урочи сту ~tалсrrь-к,. Tr ІJО.1•І, ІІ Од ...тє.rr paJo~1 проде,юнст-рv-в~в v n rсн ях «Іхав І· т r_1 1оворять про творче зро стан uідкрив якиіі х ін іна, і:~ Г.'ІНдіtЧ~ЧІt, і т і . r;отрі на.1ава.1 а я із Бе р1іна·~ Д\·н-аєвського, «да · 1 ня 11 зр:.псть са~ІD.!J Я.lьнnго хору. 'Іистиrrу вечора. І~~ !-!ан~ :ср наr:іднєсен~і, у nовно: - ДозволLтс мені палко 1103110 . святкщюсті .1ншс Ї\1 одннч. Як тут: рую r.:сню» __ П ав.іенка. ровити наших хористів і :1 11а~r'ят- не зr·аді-ІТ ІІ тrе r ІІl' :!іШ!іьО І репети· І Be.lHЧfiO РІ ПІ.lнесено прозвучала І· ) ро . Ки! ТІ. Cr,,oreнo 111 ~1а.1о но ною :1атою , нобажатІІ Ї\1 нов!Іх uії , ко.111 crro•raткy пру•rrІ.lІІ по.'!а· на закінчення пісня .:С.1ава · наро. вих тнnрrв. з;жре ~rа «~·ra~a наро­ на11 «Стоrт_ь Рах ~rан;вов а. І ще довго . ~"· · хору . д\'» · . · таорчrrх yтrrixiu, - ui , с.1опа ди-. )J\.tror,. r· квrтr1 «К 1 ятва» Волгою курган» Шачо -: .l\'» ·' Рахманінова. І . г . . ,'-\І'і11103і1 )'СІ :\ \. Д. )\о рс::;(!Оі; . вcтcparror'> . ,' . ' _ _ . ., , . ХОРИСПБ HiJ,lИ rm.leCKI1, ЩЄ .'\ОВГО K OI !Тj10 :repa Jї, ректора . заводу_ . данЬКlІJич а, «.Чоя ар'І •Я>> ПокраприсутнІ в за.1 1 зустрr.ти оп.теска · ВТК. віта: 111 з 50-р:ччя~t. Пісня і НЕ' вr.1нуtкали зr сuєни. · са, «Jlrcoвa rrrcня>> Аловнико ва , .. · . . . · І С[РЕ '1 ~ІІІ 1 r J] - • ' «Д! "'1· · ЗВИ 3а~11. у ГНJХ ~ fJ~JHC ,... І за Ш Jll'P --Jl"j)\-ч KJ>OE\.IOTl-J JІj)tlllH . . ІН Ш! . сон т.>RІІІа та }-.JРІІІ,» Чі1ііно. бу.1н й ті хто прrіХО ·І І -. · ... Tc r rл o віта.1и Л. В. Б\'ХО!Ю>К\' ХУдожнr,оrо ксрівнrrка хору ко]: І все 111 c:t pc:yІІ<J.l: 1 rr.r С- 1 '' 11 '' ПіJРО· · 1rн1 на rrc'1шl,ii RІіСТУ~ са~rодія ..1ь· Бс:шер ечно, но нову ступrнь пі.1ні· рій нершій бу.1о вручено !'!~чесну Cla :ор~ А Ф. I\ OTliПl' l>!;3. д:tжс ;,ого хору. ' сі1~1е й на відкритті :Ja · метьс~ кn.:е І,ТІІБ, П!ШІ'І готується гра~юту. Воні-і _ ви:; ..·rпдач Київ- .\\;~JJІЯ Д :crr::.l::-:::; 1 - нс·rс!: ан в:t- водськспо бу .lинку культурн на І до 8L:есою.J.' ІоІо фе.L:ТІt&а.пю с~м_о· дrя.1ь11оr . сьr·ого інстиг · г· к,· 11 тУрн << Жrш · роонrІцтв;r 3\'~I!.la нrrх"ва ТІІ cc~re- честь !ОО -рrччя · .о .\J , '"'цтва на честь XXV ,.. народження з дня І В. І . /Іен'на впспше вніішов на 3 rзду КПРС І ІН' 0 -1 11 0 Ра:юво ми :-Іузrн,ою», - т ак гоаорнл , rrpo неї ро дrтсн. 0 1 хорнстн. І в uнх c.ltJВ;<x їхr r я rro· . З~і'ГНІІЇІ J:o::rн:rт __ ~aчo:ti~r.lr,нor·o снену хоровнй r-;c;,,er,_·тrtв. Г;нтУзіа-1' буде~ , в:тап~ хорис тІ~ з ~дача· Во :rо .1ІІ~ІІІ· .\<J p cн oro r,l .. І l'І,lІІН\ О\ ІІ ІІ)·!~ свяче- стаю; f!ОГО ствоrснr r я тод1 бу.1 и ми, п~р є ~rога~.н. з)rтрrrати и прова га й rюдяка Ларнсі ві:.r.r,рнває і ниіі 30 - ri• rчr_" ІІL'рсч<!І<·І п_:І ·rннсько_~ І І. С. Мо.гr;дьний, В . О. Болдовкін, J воджатн ІІа.lІШЩf оп.1еска\rr1. рішrі, котра rrавча<О, Л. ЗЛ.ОТНІКОВА. внодrпь їх оrі.шво у чарівний, r·o наро ."tу \' Bc.1:rкrrr Вrтчrr;;нянrи О. С. Ко.1 ан•иреuь. С. С. Міщенко, І \ "' · _на з_ні:ш;у: ;_;1р бу;щнку_К"ЛЬпі_,ііні. п _і.1, ІІС,Сl'ІІ'.' _іі _ .' _Р_ О'!ІІС_то .. зву· І ;'::· Д. Ко>рендюк, Н. Д. Скорохо.1, СВІТ музики. J .,. . r · · a.тнcя ;ra ч .. ,111. т.н .р r. ,.. ,_ 0 :LІІН за О.lНІІ~! rrцrrr~r О. Го.тощан·ова, подружжя Во·, Т\'РИ знво;:(у <<"о.ргмаш» шд час .. 1)\:ІІІ >> ІJ J,;J!пa· 1 К. crtc tr y уч;ю r нrш хору і, звrrчаіr;;о , ТІІ !\расотова «Jlc н rrІ>>, «А мати .lОДІІЧИJJ r~а нови ч j По.тіна Іванів·j ВИСТУП\' на .-ші тно-:vr у концерхі; Mapинli)tt Людми.1а r'\IJІ;•rr» 11 Jшкс нича, і нq. РиЖови, Віктор Максимович і солістка r,_,;;_щср т :~-rснст~р В. Л ..\\ r1сковсuь. х <>.1 Іrт 1 , 11:1 • ~· cr нагороджува:Інся грач от ащr. 1 «1\.lятnа» ;_J оІ1:Ітr ·рії «/Ковтснь» і Є.1изаяе1?. Кононів-на Чуканови та І (ВІіНЗу). Фото А. Козака.· - ,\\и l!.lЯ'І ІІі сердечно псі~r. хто\ :tarrr,кc·в :rч:<, «Я не ~-~ІР\» і.< тре· 1 інші, закохані в пісню. Керувати І ІІІІді~Я~ J ІІПЧІІ рад:ст~, - СК3.і3· 1 ~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :Ja ні;• і~;сні ІJСЬU ІО XOJ'OH OIO КО· ( • ' 8 на

вr nодруги:о, прис.1аІоІою

:rярн ого цеху Ваrн:Іь 1-Jнкrrфорович

нрно1ства.

кон·

Хор -

·

·

t

в~чора

суботнього

того

UVЛ!f

н [ЗВИЧАПНИ:\\И

хорrrстн

б удинку кут,турн заподу «Торг­ :-ІаШ». Піднсссrrість, урочистість і, ся

І

КОЖІІО~Іу.

В

ві;rчув а.1 ІІ·

хвн .тюва rrня

звичаїrно,

ЧО~І)',

;;pп.;:p ri .lO

адже афі ш і з аrrрошув;І.'ІіІ на зІJі тний концерт с:нrодія.1ьrr ого хоро·

вого ко:rск тrrву, котр;rіl відзн;r_чає

своє rr'ятrrріччн.

;

;

'

'

L

1

у фоЇІЄ буcc:r_1. І\. U. Г о.lоtцаІІоuа. .1СІ\ Т НН'1 J ]'(] фото, B!Іj)iJI\!1 з H .з Hl 0\ty r;о тр і Il ic:rн - щ• :с уша :;;;шп,: І __~r;_r .тютощо , зпrrpoшc rrr; н зе т, urrшJ ІІЇl'ІІю , яr, 1::3 І! д\ОІІК · · · · дзюп. \ІІв.rсн::н вi1r:i.tyнa•ra~r Іr ro Це і:~r'я Н<J3 і ШП.1ося ІІ(: ра~. на · х ор. BrЇ :t rro , щ u ;10 u 1,01 -0 :tня ІJС · 3 r;і .нотовка. J 3;1. ·::і!'іІ.lОСН тсr::;•,н>rо. :< .lJU t'><JІ;· ro. І

3 H:JiliДI! юві:І СІО ку:rьтур;r

.lИrІІ-;у

офо·р~ r.1с:ю

Ц!JО\1)"

І-ІС 6)·.1о.

зf:п:ю-~r_:rіІ і з

\t>~o:::r.І:

:riчcno J,ІІnн ого

стараrІ Іа

rrpcr .rrcн:rн, і офор~r.юr::н шc;:rr - ue турбот!! rrpi.irtirнrr:r;iв 0Уд 11111 '\' K\ .lЬlY!JiІ . .\\ o;;;rra u\'.І<J oa:r: r r r н

ЗНіі'ІL'ІІІі Н участі ІІJІ;ЩіІІ:І!Іі,іВ

JJIBO-

1\uжc:r,

хто

u

..

;,~~~~~~~~no.!!!r~ 21 20) ЧЕРВНЯ ~ "' fJ

1

.1 а ся

.

Б

і

о

ун вер,.аr

~< , ~\

·· роварськоІ

фабрики, участь ниставЦі беруть У ): ): nр~дстаr;,лать широний асортимент товарів.

~(

r;ав :r a ко наср·,а х, не ~r ir· не зан;JІІ · \І!ТіІТ!І UІ•ОїО Ч'J.lОІііІ,а, ЯК іJ.\І.У СН·

-~~:l!Rz!!ll!!llt#JA~РОКУ

1975

~

·

раиспожцвсnl.'І:КП

ВИСТАВБУ-ПРОД· АЖ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ ПР()RО.'ПІ'l'Ь ·

S·.:

r;o.rcп ; :· .. e~~:, \>е> нсодrю>>а.-:оно бу.

.1

l}

які І нову до вподоби.

НА ВИСТАВ·

[ІАСНАВО ЗАПРОШУЄМО

Н-:і-ПРОДАЖ!

Рі : ШО\1~Н'таі с тп фасонів, нольор:в. роз:~-~і-рів Дd.CTn З:І!ОГУ КОЖНОМУ ПОІ\УПЦеВі ПрИДбаТИ об.

АДМіНіСТраЦіЯ .

.І~ ------~~w· W'";,;;-kSi- · tSiТW?fllii?W-...-тwliF~~wfiii~~fffiТ~

ПРОГРАМА

ІІІ ..>.'> наша афіша. ш:о нозніі ІІ.

tJЛ86/I ЦТ

НРОГ!' .-\ МА

[!ii .!IU nrJ пr ' 11:11:1 1\. u;p';'i'::",:'~-;,~~~~'1і Іб.і>U a.zo Hur.trни. 9_30 1,_ т. Проr ра "а му.1 ьт."·,н.,,,,,,' •Ба<·У" •mа ""'"''''"·'''"'''· «Jіінр 11 rr,.c,.-, :!::~і~ зі chP<•'"'"" pa ;>rtca». 1о.оо к. т. КРУ'"" 0 "· "с таршІІіі "аіі1 -~ .<JU ;ша. Tc.;•:r:"Cl ;( Л>1 f\OIН>.Cj)T 'i a:ir;oвrt .h Hii . fl. 1_! ,,0 стер».

скршш•

14.~0 flpo<pa>1o

.1

r:cro;ta•r. тt:.н.·~ LlJKyrщ..·fп<.:. .rн,ниx фі . ІІ,мів. r.; ..зо "Jlcв Ка-ссі,тh». Псrс-:щча > :<ін·· r;;.;;-, :.tr;;~~"" ш'" ' "'" ·

іо. 2ёі ПоЛИRіІ ІІ<>Інr а •'Гi<> :taІtrp. фі.н.м Xy;,un;нiii ry;.;;, Фі.","_;•іпм •f\ОІЩсрт Бсповrна». 1 ~. ro І'овннІІ.

«В кр;йні CT~lDOJt<lВIIЬOf"O ІЗ.t:J '!;н~м Єрtі і_)аr<ІТОС<..'ріііно;о

J<.·.oo 1<" .0;:,)

xy :toi:·:-

!:J,(I;)

"''""· д.•я

.•'2 1.(}0 oo:

1Jac ».

«І<<Н ІІ1 ~··

фi.lh"

My;HI'It/1111

ТрІІ » .

нов:tшt. npor.-paмa trepcnu•t.

:tва.

«Один .

нроrрама

" Вісті•.

(ДО·

Epor:ap 11 . . . . \ ' :Ім rн:страц:я .

11 ~~

к. т. «M)'31f'IHa l'Н!І.НІ\.10ГІСдія», Ху~tожній філt.. м '( двгрі без зам-

••

18

"

8'

на березі Десни

І ) В ЗВ'ЯЗКУ 3 CTBOPEti· ~ Т ~НЯМ КЮВСМ-ІОГО ВИРОБ-~ ;

J

1 т

t

\ "?лишн_~х Ниївської, _Боrда.: r 1_ швськоІ і Сеrниполювсько1 (

; ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ До nослуг відnочиваючих: • будиночки .для відпочинку

) варсь11оrо племптахорадгос· \ 1 nу-репроду•·тора .JІІ'r<вt' довані. r ) ' •л КрЄДИТО.РіВ \ )) Усі П РЄТенз:ї \ д- о цих госпо-дарств пред'Яв- ( )

\ .тІЯТН

!

f ти свій На:\іет.

••

..

••

••

••

••

t

••

..

••

І

дІн~м».

"' .

:

....,_ _ _

ГедаІіТОр Є. ФЕДЯИ.

\

-

'

\}

наннл nтахофабрик.

----------------~

:

,М. 092fo\2~.

ім'я

:,

ньою

зр<',•остІ·

ат•ст;\т

trltt·,· Зaryo'>e ~·

:•

------------••••••••-••••••••-••••••••••--

1

Адміністрація hиївського виробничог.о об'6д-

~

:

Адміністрап;ія.

БІJРООНІІЧ О·

1

_.

••

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН УЧЕНЬ РІЗ}\,ПЬНИНА ПАПЕРУ.

:

-

L' .. ri.JllEC!JhO:\ly

\му об'єднанню пт<J.хоф аб рик ( \ пpoт:qro-vi строку іскової дав· ( 1 РІК на а дресу:\ J ностІ · (\ "9. ' ПРОС•Y'J089 ' М. І''\ИЇ R·О .\ ~о~ 16 км.\ ·) nект Бро.варськиіі, ~ .. \ Ро зрах~·нковии рахунок 1 \ N2 38825 у Броварському відділенні Дерн;бСJн ~ - ··ку. ) · · · --...

звертатися'; За довідками ;• 0 на адресу: м. Бровари, вул. • t Київська, 146. Адміністрація.' •

Вро-\

<птахофабрик, а т<J.r-;ож

t

• (у них хо :юди.!ІьЮІк, газо ва ; ,• плитка. два ліжка з nостіль·; ,· • ною ПРІ'·' .нап • •- ежнtстю)·. посуд. допоміжне розкла-; ; і ' •альне ліжко: • • м на~1ети на чотири місuя . t корнетуватис я; Можна t автомашин, • • стоянкою для ' б · •t СТОЯН·К ою Д .1Я ЧОВНІ.Б, рОЗ И-.

БРОВ/\РСЬКІИ МІСЬКІй ДРУКАРНІ

:

ОБ'ЄДНАННЛ \

НИЧОГО

+ ) ПТАХОФАБРИК по вироб·\\ \J НИЦТБ у ЯЄЦ\, 3 ЄДІІНЮІ б ала Н· Т. ПРОКАТУ · •· БУДИНОЧКІВ І НАМЕТІВ f \ С0~1 ро ::ра Ху!ШОБJ рахуНКИ\ ВІДКРИТА БАЗА

................................................................. ......

за :. ТІІ іІ\Jt(' Н!-.». L<ИІІ''J "' ....n •д•нь 1· ~ !.ЗО на '" lнr1юр~Іанііішtіі ___

11 11 1 ;,

11

У Броварському побуткомбінаті в с. Літки

f

-------.:;-------------

,'V\узн•ІНІІіі фі.ПЬІ\1 v.П'~ТЬ ВС•1ОРЇБ

-! --- -· .

~......._....._.._...,... ••

!

:: ' 11 11

ц"Е:.г:ої : ;уПІJНr;н і\бо е.lЕ'Гі Трич- 1 1

"' !{О Ю до ст 11 нr 1 ії

ПРОП' -\МЛ Н'< ОБJІЛСТЬ Наша афіша.

. ,~ .... - ~rно н·і!rр~ f) Пt·-! ~ бaJ!<'TV . no :нtкін•Н' ІіНЇ

ака ,1 С'\1і•tноrо

п,·р•·r.юго!•

«Са,,~".

:tітсіі.

~~-~,;;;~~,~11 ~~':~;:~ ~::,'~';,'~"-(О ща).

" · "' ~,~.:;ама. Оrn.оошсн""·

.!ІснінІ·н<l .ї.\."І,J\<JJ·о 1

Г'-нстаnа

n·•ти·

"""!'""ках

, "1\•'1'1. r·paм.·.r n"n ""

K(';Lp iP>

Сt•рія).

(1

' тнj:;Jf:~1z!;iiiн:, пpot- f1<t:\1a ::':ZІt.no .;3 о J.\. т. Ба .1ст .П. Дс.п-іі.)а та

ro.1o"""'

:'-"'І f1roO!I'iiмa «Час». (M.J. т. >\.тorcr.l\ttii "" ""сr т ко"п":?l.iJU :ІІ!<.:тора 11 Олс·кса.uра Бil:tttii1 ІІ<:>сrві _ исчір>Іі новннн. !lpo ·

::;~~,~~""те';~ріл,:~~~ст::fар,вси~:~~~;,~

~(.уІІУ Т І-І ІІJ.\11 ~>.

КОМБІНАТУ

Jl

11 на nостійну роботу потрібнІ: і І 11 ІІ 11 · нача .1ьнш; п , Іпноr;о го від -1111 ~І ;:JІ.lY ;з праИІ! ' ІНІІ\1 дос::::до:.tІІ 11 11 роG :нн: техніки !І cтapmrrii '.нж :·'Нс'Р 11 11 бс:m с !;н: іІ .1;,нн;.; Ф•_)р:-.rув ального '1 ~ !в" 11r '•t"'.·"нач<С 11. · '·'·· ' 3С1б с•:: пrчуютпся 11 O;z 11 нai·<JJ 11 1111 . Іа!І Г,\_ ' ] JТ()і1;:rп<О'..1. 3nепт 3 тися на адресу: ~Іі-11 11 про:~·Іву:ю:J. 1: f)роп:Ір:r. І' стп І! їх:пн аr;то\5\_-са.ІІ!і ,'\~ 41. 120 ·,' а IJ;J :V! CT\)0 <<:\njJHJIIliP> J,O КіН-11

Р ''"'"' ,. , по··.-; CІJ"JIOІ!J" !іВ .\·) ,,;ж~ііі. · тс,;·с,фі,,.,;· •С т~·р;,;,"·чо·

PCCII~ ;,,, ;r<Іt » . .lан" !)I.'J(J "~'" 1 н·uок). , !'r.:c, с!kчір " "У '"""'" кінu». ::о. І.> "н" .ш:.р;;ніч. ,,ітн!»

братІІкd « Неодача ts.rs .\ \р r.тфільм во••·"' tt\.~5 К. т~ fl_окуме нталишіі тел<·фі,rІJ,·.·

РІі

« ІІа

<>Ркt' стром (ре мажоІ>J. ІІІ.оо Інформ•ніііна

14. 2;:. !;J:o rpaмa

.'1 ія » .

::

11.4-> к. т. Т емф ільм «Артек». jr.>.ii5 ІІаша aфitrta.

ВІВТОРОК. Ії ЧЕРВНЯ

~

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОД0БУДІВНОМУ

11

ш;; -~';, ~-ан~~';;~~~і: ~~(~~'~сної каnе· 11

.

o;;;s;;;=-"i;'

• 1!!~!!~!!!!~~~~~!!~~~~~~~!!!j

УТ

..

RH.1aH! ii1

tJ Ікn.H' 1o

IJJ ;:-~'f('HI\')

n

..,

за

Літкіr.ською серед-

чРрrчІ ~•

ІJ:_lта.,:ії

ВВАЖАТИ Н!2ДІІ1СНИМ.

І !1 ї;)

рок"

!

на

Мнхайл.івнн.

~~~~~~~~~~~~~-~~~gq~~~~~~~~~~~~~•~~~~r~~~~~~~~~~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

<НОВАЯ ЖИЗНr»

' \

'

Комм уІнкп~ч t•ской Сонста в

\ ,...",...,

J

-

nаотни

П)удящнхся

депутатов

".....__,.. __

".,,.

орган Бров"рского горко\Іа

Укр а иньt,

...

rооо..:хскоІо ~ ~ І'иевскои

я

раfюнного

о6 .1асти

І

І

НАША ЛдРЕСА: 2:J-)()]() ,

м вvл.

-~..."..--.,.....,......,._,_.."..~~--

-~

....

OB1J3,flbHOГ(} С~КреТЗDЯ,

-

19-З-82. застvпника редактора

Відділу

ралюмовлення МІСUевого дснта фотокореспондента масовоt роботи

БrОБАРИ. Киtн ська . 154. ... . -

ТСJJЕ:ФОНИ редактора

81.:1\

СІЛЬСЬКОГО

-

ГОСПОдарСТВа,

19-3-18, 81Л.дІЛ18 19-4·67.

-

промисловості.

~,...,.....,....,......,._..,...",.,......,....,.~.....,c----.....:r-~--.,.~.:-...:ra~.c-~.o-~~

!НДІ:: КС 6196-1. Бj.юЕарська друкарня Київського облуправління в справах

19-4-4;.

KOD t>CilOH -

І

Гё3'' '" ввходвть

у, ЗІВТ •JРОК, СЄ:nС'ду, п я rнІщю 1 C\'flnтv о.;. форматУ 0(н:яІ

"::'\

....

в~давuицт.в. політрафіі і книжкової торrівлі, вул. Київська, 154.

Зю1.

«П'"~:-1!ИJІ:.

'"Т~->

--1'-~ .. · - - -

...

-~~

2057-11.305.

#97 1975  
Advertisement