Page 1

ПІДПИСАННЯ

ПРОЛЩАРl ВСІХ КРАІН. ЄДНАJJТЕСЯІ

У Раді Міністрів УРСР і РесnуБЛі"анс."іЙ раді профеСійних спіло"

ська

рада

пос.танову,

ЦІ

1973

року.

високу відпові­

Усвідомлюючи

партією і

дальність перед дом

за

долю

говориться ри

вирощеного

в

наро-

врожаю,

Умовах,

комбайне­

взяли

підвищені

республіки

соціалістичні зобов' язання і звер­ нулися з листом до всіх механі­ заторів

країни із

зразково

закликом­

підготуватись,

ва.іО провести

організо­

збирання і заго-

~.'·IJЛЮ зерна та інших продуктів землеробства. З метою дальшого

піднесення

трудової аКТИВНОСТІ І творчої іні­

ціативи механізаторів колгоспів і раДГОClлів у виконанні прийнятих

зобов' язань вироблено умови рес­ публіканського соціалістичного змагаt:ня

колективів агрегатів

збиранні ранніх зернових і нобобових культур урожаю

на

зер­

1973

року.

Переможцями ському

в

республікан-

соціалістичному

вважатимуться ральних

змаганні

колективи

агрегатів,

найкращих

ВИДАННЯ 34-й

які

показників

Колективам

зби­

досягли

у

роботі.

збиральних

МІСЬКОІ І

РАБОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

36

тисяч ПОРОСЯТ

.З перших днів введення в дію велетня :vI'ясної індустрії­ раДГОСПУ-КОNrбінату «Калитян­ ський» і'.lені 50-річчя СРСР наш

колектив

лістичне

розгорнув

змагання

за

ве освоєння просктної потуж­ ності піДПРИЄ:vIства. Щорічно

будс:vIО відго.:\овувати по 108 тисяч голів свиней. Старанна підготовка кваліфікованих кадрів і ретельний підбір маточного поголів'я да­ ли

можливість

нинішнього

ще

на

початку

року одержати

пер­

ші опороси. Відтоді щодоби на­ роджується близько трьохсот поросят. На сьогодні має:'.1О їх 36276, тобто на кожну голову по 8,5 поросяти. Майже по 2 тисячі

голів

lYlОлодняка

одержа­

ли від закріплених груп свино­ маток оператори групи відтво­ рення Христина PONraHeHKO, Та­

міла Вірич, Тамара Зама рей та інші. Після

здачі в експлуатацію другої черги комплексу 5435 голів поставлено на відгодівлю. Перші групи поголів'я прийня­

ли оператори Валентина Кол­ пакова та Валентин Чуканов. На початку вересня почнемо \JеалізаЦію м'ясного поголів'я. Б. БІЛОУСОВ, диреRТОР раДГОСПУ-Rомбінату

«КаЛИТЯНСЬRНЙ»

.

Механізатори

тре­

тир:ч!;и

тваринники

рr~дго.спу

«П.lо.сківськиЙ». Во.ни перши­ ~ІИ

в -районі Ірапо.ртували

про.

,1DCT,po.KD.Be ВИКDінання зо.БDВ' я­ :!аНЬ, ВЗЯТИХ на перше пів­ річч». У відповідь на IID~Ta.~ )юву ЦК ІШРС, Ради Мініст­

рів Союзу РСР і ВЦРПС ·ПРD збільшення виро.бництва і про.­ дажу тваринницької продук­ ції державі Ішосківчани д&ли

слово продати державі 1530 тонн МDЛDка, а здали 1571 ТОННУ. І(е на 2 51ТDІННУ біль­ ше ПРDТИ віll!повідно.ГD пе-р·іDДУ минулого.

року.

Пло.ск;вські

тваринники ус­

пішно -виконали

також зоБD­

ІВ' язання і по. 'продажу м'яса. Но.ГD здано. де-РЖ8.'Ві 144 то.н­ ни, що. на 41 танну більше, ніж торік. Тривалий

час

'llлосківчани

УТРИЧЮТЬ перш:сть в змаган­

)Іі,в молока від КDРDВИ, або. на

270 кіЛОГРЮI;В більше про.ти

переможці які

МЕХАНІЗАТОРИ

РАДГОС­

ПУ «ТРЕБУХІВСЬКИИ", СХВАЛЮЮЧИ ПОСТАНОВУ ЦК КПРС І РАДИ МІНІСТ­ РІВ СРСР ПРО ПРОВЕДЕН­ НЯ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ ДЛЯ ХУДОБИ, З КОЖНИМ ДНЕМ, НАРОЩУЮТЬ ТЕМ­ ПИ ЗАКЛАДАННЯ СІНАЖУ. СУМЛІННО ПРАЦЮЄ' шо­ ФЕР І. Я. КУЛИК, ЯКОГО ВИ БАЧИТЕ НА ФОТО. ПРИ НОРМІ 13 ТОНН ВІН ЩО­ ДНЯ ПЕРЕВОЗИТЬ ДО ТРАНШЕJ25-28 ТОНН СІ­ НАЖНОJ МАСИ. Фото П. ГU.lОIJаня.

Сі;енні заходів по боротьбі з втра­ тами зерна і проведенні робіт у строки,

В

30.6 мі-сяців о.дер­ жати 2030 RiJDrpa)liB мо.ЛDка від І\ОРОВИ, а з::· 5 місяц;в і 17 дlнів наДDЇЛИ 2108 кіло.гра­

особливо від~начаються на зби­ rilHHi врожаю 1973 року, ви­ ... iorупають ІНЩІаторами у ЗДІИ­

стислі

ТРY.:lятьс.я

бов' язались за

пода­

змагання,

ВіД\lінно

тьюrу, виріша.'ШНЮIУ 'РDці п' я­

ні по. надоях )lDЛDка. ВiJ'ни

агре-

рунки.

соціалістичного

переl\lоrу

на

представлятимуть­

ся до нагородження Почесними Грамотами та Грамотами Президії Верховної Ради УРСР, присво­ єння почесного звання «Заслуже­ ний працівник сільського госпо­ дарства УРСР». (РАТАУ).

У неділю, 17 червня 1973 року, в Україн­ ській Радянській СоЦіалістичній Республіці нідбулися вибори до обласних, .районних, місь­ Н1ІХ, районних у NriCTaX, селищних і сільських Рад депутатів трудящих чотирнадцятого скли­ нання.

Вибори скрізь пройшли організовано, при високій активності виборців, під знаком все­ народної боротьби за успішне здійснення на­ креслень ХХІУ з'їзду КПРС, рішень груднево­ го (1972 р.) Пленуму ЦК ~ПРС, за достроко­ ве виконання зав.:\ань року п'ятирічки.

Вибори з новою ~!Орально-політичну пільства, монолітну

третього,

силою єдність

вирішального

Всього

в голосуванні взяло у час т ь чоловік, що становить 99,99 про­ цента від загальної кількості виборців. За кандидатів у депутати обласних Рад голосувало 99,95 процента виборців, до район­ них Рад 99,96 процента, до міських Рад - 99,92 процента, до районних Рад у містах - 99,92 процента, до сільських Рад - 99,97 процента і селищних Рад 99,94 процента від загальної кількості виборЦіВ, що брали

33.135.998

участь в голосуванні.

До всіх місцевих Рад по Україні обрано депутатів, серед яких жінок 45,34 процента, безпартійних 53,46 процента, ро­ бітників і колгоспників 72,12 процента. 37,82 процента депутатів обрано до місцевих

518.447

продемонстрували радянського

згуртованість

сус­

трудящих

навколо КQNrуністичної партії, її ленінського Центрального Комітету, стали новим свідчен­ ням торжества ідей інтернаціоналізму, друж­ би народів СРСР, дальшого розвитку СОЦіалі­ стичної демократії.

На Україні депутати обиралися до 25 об­ ласних, 477 районних, 393 міських, 98 район­ них у містах, 708 селищних і 8.576 сільських Рад депутатів трудящих.

Рад уперше.

У двох виборчих округах вибори не відбули­ ся, а в трьох округах по виборах до сільських Рад кандидати не дістали більшості голосів. В одному округу вибори депутата до районної у місті Ради визнані не дійсними. Відповідно до виборчого закону в цих округах відбудуть­ ся нові вибори. (РАТАУ).

~lИрно.го.

аТЮШDЇ

енергії

вико.рис-тання

підписали

31)

Со.юз РЦЯНСЬКИХ Со.ціа.чістичнИ'х Ре.спуБJік Генеральний секре­ тар Щі ІШРС Л. І. Брежнєв, за ('.по..тучені Штати А)lерwки ~ pe-зи.дент США Річард М. Нік­ Д(н,р!е:нт

заява змаrаННІ

в

відповіДНDГО періо.ду минуло.го року. 3ара:з щодобовий надій становить ІПо. 1 G, 4 Ki.lo.rpaMa.

Ще

ВИЩИХ

~Іеження

(ТАРС).

показникї.в у

Переговори Л. І. Брежнєва

ки. Так, Фео.досія Лесик, ню:· зараз наДDЮЄ по. 17 кілограмів від КDРD'ВИ, 3 ПDчатку РDКУ має на ()Bo.6~!ypaXYHKY 2646 J-;і.1Dгра~liв, а Пелагея Щерби­

на - 2651. Во.на ЩDДНЯ о.дер­ жує по. 19 кіЛDгр-а)lів МОЛDК& кориви.

Твафи:нники радго·спу ЮІага­

з Р. Ніксоном ВАШІНГТОН. 21 чеРВIІЯВ Кемп- Девіді були продо.вжені пе­ реГDВОРИ Генераль.но.ГD секретаря

ЦК КПРС Л. І. Бреж.нєва з Пре­ зидеmD)І США Р. НіКСOlно.м. Було. РDЗГЛЯНУТо. ряд ІВаждивих IГро.·блем суча'сно.го. міжнаро.дного

ються за те, щс;б у ЦЬDМУ ро.ці

над-о.їти

по.

дальше Dб­

стратегічних .насту.паль­

НИХ О'зБРDЄНЬ» піДJПисали за РІ)­ дян ський Со.юз Л. І. Брежнєв, за Спо.лучені Штати - Р.ю.ксо.н.

роБDті доби.чися пе,редові дояр­

від

«ОСНDвні принци­

-

пи перего.во.рів про.

4200 кіло.гра)lів

~!DЛDка !Від ·КDРDВИ. А. ГАВРИЛЕНКО.

стаНD_вища.

ПерегонО<ри про.хо.дили в діло.­ вій КDwс'труктwвній обстановці. (ТАРС).

ПЕРША СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ Учора, 22 червня, відбулося засідання першої сесії міСької Ради депутатів трудящих чотирнадцятого скликання. Обговоре­ но такі питання: обрання і доповідь мандатної комісії, обрання ВИRОНКОNrУ міської Ради депутатів трудящих, утворення постій­ них комісій, затвердження завідуючих відділами виконкому міської Ради, про посилення організаторської ролі міської Ра­ ди депутатів

трудящих у виконанні планів і

соціалістичних зо­

бов'язань підприємствами і організаЦіями міста в третьому роЦі дев'ятої п'ятирічки, утворення комісій спостережної, адміністративної, у справах неповнолітніх.

Сесія обрала мандатну комісію у складі дев'яти депутатів. головою її обрано депутата І. Д. Дітновсьного, який виступив З доповіддю.

Головою виконкому міської Ради депутатів трудящих обрано депутата Л. І. ПавлеНRа. Заступником голови виконкому міської Ра.:\и депутатів тру­ дящих обрано депутата Г. І. Комара. Секретарем виконкому міської Ради депутатів трудящих об­ рано депутата В. Я. Бarнюн. Сесія обрала членами виконкому міської Ради депутатів

трудящих І. Г. Агапова диреюора заводу «Торг маш» , М. В. Барташевнча заступника начальника ,районного відділу внутрішніх справ, О. Г. БольшечеНRа диреюора заводу по­ рошкової металургії,

О. R.Бульбу

шофера дослідно-експе­

-

риментального заводу, Г. Я. MaPXOTRa-секретаря парторганіза­ Ції заводу пластмас, Ю. М. СОRолова-першого секретаря міськ­ кому КП України, П. С. СоБЧУRа завідуючого міським фі­ нансовим відділом, А. Д. Фролова завідуючого міСьким відділом комунально.го

господарства.

Головою планової комісії затверджено Г. І. Комара, завідую­

чим міським фінансовим віддіЛОNr чим Nrіським

Підсумки виборів до місцевих Рад Української РСР

співро.біl1НИЦТВо.

Ів галузі

сон.

Серйозна

СОЦіа­

достроко­

аліСТИЧI;ОМУ змаганні буде вруче­ цінні

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІОБЛАСТІ

П'ЯТИРІЧКУ - ДОСТРОКОВО!

і окремим передовикам жнив за найбільші успіхи в соці­ премії і

haYI\Obo.-технічне

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

гатів

но грошові

секре­

лучеНИ)lИ Ш та та)lИ Америки про.

на

збиранні paHtїix зернових і зерно­

о.плеск&­

Генерально.го.

тар» ІЩ КПРС Л. І. Брежнєва і Президента США Р. Ніксо.на. ~'гoдy ~Ііж СОЮЗЮІ Рa;J,ннських Соціа.Йтичних Рвспублік і Спо.­

РІК

схва­

урожаю

підписання радяlНСЬКо.­

а:чериканських до.куме.нтів. Пр,и(;утнітривали~1И

соціалістичного

культур

відбулось

спілок

якою

колективів агрегатів

бобових

1973 р. •• ~ _....

~1И:Jустріли

і службовців сільського госпо­ дар(.тва і заготівель Умови рес­ публіканського

ВАШІНГТОН. 21 чврвня в Ві­ JЮІ'У ДО'dі в урочистій обстано.вці

ЧЕРВНЯ

лили розроблені Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР та Українським Рl!спубліканським комітетом ПРОфСГlілки робітників·

змагання

ДОКJ'МЕИТІВ

23

Української Респvблікан-

професійних

прийняли

АМЕРИКАНСЬКИХ

СУБОТА

ПЕРЕМОЖЦЯМ ЗМАГАННЯ НА ЖНИВАХ Рада Міністрів РСР і Українська

РАДЯНСЬКО.

.N'g 97 (3599)

відділом народної

-

П.

освіти

-

С. Собчука, завідую­ П.

В.

Хоптія,

заві­

дуючим міським віддіЛОNr СОЦіального забезпечення В. С. Яхна, завідуючим міським відділом комунальцого господар­ ства А. Д. Фролова, завідуючим відділом внутрішніх справ - Д. г. КозаRа, завідуючим загальним відділом виконкому міськради М. Л. ОлеRсіЄНRа. Сесія утворила міський комітет народного контролю у СRла­ Ді дев'яти чоловік. Головою комітету призначений І. Ф. Двор­ НИR, заступниками голови є. Н. Федяй і І. А. Кутовий. Чле­ нами комі}ету народного контролю обрані: М. Н. Горобій, М. є. Калюжнии, Ф. Д. Буяло, Є. Т. СеЛіR, С. С. Носко, Л. В. Іва­ ІІІlЦьна.

Сесія затвердила такі постійні комісії міської Ради депута­ тів трудящих: планово.{)юджетну голова М. І. ГOГ~H, про­ мисловості, транспорту і зв'язку В. Г. Лемпіцький, будів­ ництва М. М. Нестеренно, народної освіти Л. П. Ворон­ цова, у справах молоді В. Г. Бурлака, охорони здоров'я і СО­ Ціального забезпечення В. А. Шепель, шляхового будівницт­

ва і благоустрою М. К. ФеСіR, торгіВЛі і громадського хар­ чування Є. R. ЛисеНRО, Rомунального господарства О. П. Свирид, побутового обслуговування ~ Д. А. ВіНЮRОВ, соЦіа­ лістичної законності В. В. Турпітно. охорони природи­ О. Б. Мутило. З доповіддю «Про посилення організаТОРСЬRОЇ ролі міСької Ради депутатів трудящих у виконанні планів і соціалістичних зобов'язань підприємствами і організаЦіЯNrИ міста в третьому роЦі дев'ятої п'ятирічки» виступив голова виконкому місьної Ради депутатів трудящих Л~ І. ПавлеНRО. ПО обговореному питанню прийнято відповідне рішення. Звіт про роботу сесії буде надруковано.


До

ДИВ

СВЯТО Багатий на хвилюючі, незаБУТНі події наш час. У ряду славних ЮВілеїв святхує СВОЄ п'ятнадцяте літо День радянської .молоді. Та як 6и роки не додавали сОЛіДНОСТі святу, їм ніколи нсвдасться зістарити його учаСIlИХіВ: lюВі TII(;i!'Li юнахів і дівчат влипаlOТЬСЯ в на­ ші РЯДИ. У ниніШнього ювілею є с:вої особливі ВрlІ'кмети. Та .наЙхарантерн.іша з них ве­ шше ідейно-політичне і трудове піднесення, з яким

юнь

вступає 'в

с.:uЮЗНОI'О

:КОЖНОМУ

радя'Н'сьхої

НОВОМУ

свої завдання.

вони

завершальний

фестивалю

етап

Для нас, молоді

в

ХХІУ з'їзду :КПРС, У доповіді

юних перетворення

НО:vJУНіСТИЧНОї ,партії МИ

:вважаємо

і

поєднує

хами

с,імдесятих,

рішеннях

подарства

девІзом

успішно

неоуть

них

народного гос­

1'?М

«ВиРішальному рок:у

вахту

холективу

лака

з

З3Jводу

ШЛіфуваЛЬ'НИКіВ порошхової

молочнотоварної

металургії,

ферми

Ганни

радг?спу «.ПЛО.СНJВСь~иЙ». за пять

Василя

Tal\,

Буг­

доярох

Стронач

з

корови ,по 1900 н1лограмі.В молока що на 50 нілограмів вище іВЗЯТОГО СОЦіаЛіС:

.МОЛОДlза,сіЯJНО

різними к~льтурами 2784

посівні

у

грома,Д­

бригад,

досхладу яких

учні старших хласів. У своєріД­

1762

«трудових

десантах»

ще

червня-липня

~13

іІЮЛЯ

району

тисячі. учні.в.

5,5

працюватиме

Протя-

десять

та60-

десятни

волейбольних

та

в роботі

Серед

запалу, з

до

всрстати,

Rолеюивів

Об'єктом ОС~БЛИвої ,важливості для міської

чат МІста І району зі с,вятом і заклию.lЄ вас славу

і

могутність

нашої

СтанІслав НОСКО

друrий сенретар мІсьноr~

тресту

давно цею,

'працювала

а

зараз

вона

~~~~~.~.--.::::~.,--.,--~.~ ..r._~

у 'І е н и­

буД(~ ЩО

року

керує

Однією з ОСНОВНИХ рllС 1;0-

-

CCKpl'T:lp

.'ІСПИВУ,

сцстелт­

ву

тично вцконує на 12[j-lЗО про­ центів,

J:ІНОДУ

втруча.:ться

І;омітсту

Сергііі

н

-

ста­ робіт­

і

профі.1Ь­

сил

ІІа

випадок

затрим­

іиших заготовок.

товариша м

і

перевели

просто переведення

з

о:щого

міс­

тів місячного

завдання.

чені

~Іолоді

як

Володимир

ДОСl3іл.­

ш.lіфува,1ЬНIIIіІI

Заїка,

такі,

О.lрк('іі'!

Андріяш, Ольга Корольоuа, Євген

СllБС.'lt·lJ л.осягають іІЮдl ЇІ ВlіЩllХ

І 11 а 11'1:111 1151

[Н'lультзтіfJ.

.'ІЛВВО

Успішно

ПРОХОЛ.!l1Ь

Євген Нефьо!І.ОП, що 11,'_

повернувся

з

.1ав

f'а'J,Я\J­

СI,I\ОЇ Армії.

Є

::"ж" заJlишаючи

дане

ді,lыіщю •.

НЗJ~

пряжі.

ЯІ,(}Ю 10РДО полум'яніє «Тут працює КО~lсомольсько-молодіжннй

Фото А, Козака,

:!lщій

"О,lЕ'КТI!В»,

аа снуваННЯ},l

оцінюють

молоді

робітники

свОЇ зобов'язання. Недавно в ко~liTCTi КОМСОМОЛУ МІ! робили поперозrориулося

соціа-

l(оиаlШЯ

лІстичне змагання молоді райоиу. Лише иа заводі холопід rаслом

і

перевиконання

півріч-

намічені на рік.

«CboroA-

З апорук.а б удь-якого

-

почув:

ДОНОЮ СІМ ЄЮ, ДІЛити невдачі поріlJl!У. Цс -

успіх!! і наш ко-

,1('КТIІВIlIlїі дсліз.

чя. А по економії оснастки та НЛмазних кругіл перекрито рубежі,

нІ _ руБІж новатора, завтра-

Я

Прагнсмо- працюваТІ! по-"о­ ~lуНіСТI!Ч~О~!У, ЖIl1:И однією тру.

-

рсдні підраХУНКI!. По всіх пунктах соцзобов'язання- повне ви-

".811,'1'11

дильникlв

сім

!')Шlрншам по роботі, набуває тут ЧlІнності закону. Саме з таЮIХ по-

Ни фото: Віра ПРИХОДЬКО

Широко

місцс

ця на інше, це було КОМСОМО.1Ь­ ське доручення. І так у кожнііі справі: почуття відповіда,lьності за свою роботу і робо;rу товари­ ша на першому плані. А зві:І:СН і показники праці, що виражають­ ся цифрами до 140-150 П!1Оцсн­

Р03МО-

Слово,

за­

на іншу дільницю КОМСОМОЛКУ Тетяну Горбачову. Це бро не

КОМСОМО,'ІУ

ВННillIЧСШШ,

Ilілс·спрямованість.

його

бригади:

внутрішнім

допомогтн

ВIІIІСрС'(-

.1

~Іісйці.

3-4

Ад­

хтось

У бригаді добре розуміють, що успіхи заводу залежать від зла: "одженої роботи всіх цехів, від­ діnів, окремих колективів. Тому lІе були чимось надзвичайним Н('­ л.авні збори, на яких іШ.l0СЯ про допомогу СУСІДній ді.lьниці, де не вистачало робітників. Шліфу­ вальники вирішили, ЩО повинні

плануємо

ТРУДIIТ1-l'Я

часу ІІа

на з

кру,г.1ИМ,

ки ТИХ чи

дільниці

яким

Тоді

будь-хто

становку

перебільшенням

колектив,

ЦЬОГО

покаЗНllків Ж,'І,ШІ\І

велики,\l ентузіаЗ},IO},l,

СвОе змінне аавдання

на

!І :ШЕ'. Уже заР:і1 бригада по ряду

СНУ­

ваЛЬНUljЯ Гоголівської стрічко­ ткацької фабрики Робота дів­ чині nРllnала до аущі, і вона працює з

Н<1ча.1ЬНИК

ЩО

ним ш.lіфуванням. Це також до­ помагає зробити правильну роз­

ВlJIшнатн Л,О 29 жовтня Дня народження комсомолу. Є всі під­ СТіlВН сподіватися, що річне зав­ :L:ll'!l5I буде З:lf!l'РШl'IЮ навіть ра­

ще не так "раІІ{а

Не

:завдання

коМітету ЛКСМ України. ••

Віра Приходько

і

І3аСИ,lЬ БУГ,1~j(, один із кра­ щих не лнше в цеху, а ІЇ на за­ воді. Незважаючи на ряд трудно­ щів, юнаІ;ІI і дівчата добре снрав­ .1ЯЮТЬСЯ зі СВОЇМ!! соціалістичними зобов·язаннялш. Комсомольці по­ науковому підіїшml1 до них і роз­ робll.lll чіткий ·графік, за яким

дорогі друзі, і далі своєю натхненною 'Працеl~ ПРИМI!:ожувати Батьювщини.

завдання

TOBapllllIeBi.

так,

ників із дев'ятн володіють I1і1ВIІЧ­ каШІ роботи на всіх ЧОТI1РЬОХ типах верстатів. Хлопці й дівчата ~'спішно справляються з плоским

осовIщыі'і::

сказати,

комк?мсо~олу палко вітає усіх юнахів і дів­

Широний !В і,дгу,к , гарячу ,підтримку десятнів брига):{ одержав т:ут З3'нлин -бригади штукату­ рів Валентини :Кухарєвої з ПМ:К-9. Дівчата

І.

-

творення,

Напередодні Дня радянської молоді місьх­

КОМ'СОМОЛЬ'СЬНОІ організації є БУДіВ:НИЦТВО На­ ЛИТЯНСЬ'КОГОСВИновіДГодl.веЛf>НОГО комплексу.

уточнюють

Говорить Є.

I!ЯlМИ п ЯТИР1'l'НИ.

нан.ня денних ІНОРМ.

гу.1У). не

пи».

почне ~OГO'. звіряючи свої діла з накреслен­

садІННЯ картопю, добившись подвійного !ВИКО­

со­

сьогодні, спробуємо ближче по­ знаЙОМИПIСЯ з колективом; ЩО став ОДНИМ із зачинателів патріо­ ПіЧНОГО руху мо.l0ді району «Ударному року ударні тем-

ус:ві,домленням своєї

загальної 'справи

шумів

трапляпься

хворіє або з іншої ПрlІЧИlIl! не ~lОже ВИЙТІІ на роботу (зважтс, в КО.1СКТlll1і 11(' було жодного про­

ТРОХІІ ]lеЗВlІЧlІОЮ. Перезмінка. За­

поч~е 'новии ТРУДО'ВИЙ день, почне із за,рядом причетності

різноманіття

же

ступає комсомольсько-молодіжна бригада ВаСI1.1Я Буглака. І поки х.l0пці та Л,івчата перевіряють

бас­

часткою єд~'Нoгo колентиву, з якимза,втра :ві,н

робll1НИЧОГО

ЙТИ на ДОПОМОГУ

тень lJepCTaTin, УХЮ1ННЯ потужних пресіп, п('рсдзпону кранів тиша, що нараз запала на дільниці ал­ маЗНОI'О Ш,lіфування, видається

ду багато. І тому но:жен з нас ,відчуває себе

рІВ став Петр~ МІЛьчарикз радгоспу «Тре­ бух!.всьниЙ». ВІІ!! lПершим у раЙОНі завершив

шу чергу, готовність кожного Пj1I1-

ЗМАГАННЯ

про те, що ще не зроблено. А роботи попере­

чисЛl 'Кукурудзою 1652, харто,плею -: 674 ге'Ктаі>И. П~ре'Можцем серед хартопля­

Приклади? Іх багато. Це, 13 пер­

в ІНІЦІАТОРІВ

Хоч є деякі успіхи, ми й У ДНі свят думаємо

тому

~

участю

художньої ·саМОДіЯЛЬНОСТі.

Ігентари площі, в

занлинали 'всІх молодих буді,вельнинів

виробничих

і ді,вчат беруть участь

засаджено

J

ахти'вною

хетбольних 'маЙ'даНЧИКі-в. А коли вечір опуска­

агрегати боролися 'за першість під час весня­ іНо-польових. р?біТ. Пр~ безпосередній участі І

заочних

ється на 'землю і закінчується трудовий день, загоряються ,волні в ,десятхах нлубів, у робіт­ ШІЧИХ гуртожитхах понад 4 тисячі юнанів

Все ширше розгортається .на полях району

ном,сомольц1В

навчанні,

ВПОРЯ:ДІювано

тичноro з06о.в'яз3JН\НЯ. Є всі підстави сподіва­ тися, що цей 'колентив переступить чотирити­ сячний руБІж по наДQЯХ. 2З

та

нової молоді зібрано 1410 тонн металолому, висаджено близько зо тисяч К'УЩів і дерев,

КОЖіної

молодих !Механізаторів.

,веЧі!рНіХ

району. Тах, силами члені,в ВЛ:КСМ і неспіл­

молоді доярки

МІСЯЦІ,В 'НИ:Нlшнього 'року надоїли від

змагання

у

:~1В праЦі й відпочинху, де проводитимуть овоє літ,нє дозвілля З67 шхолярів. Дедал,[ зростає -роль хомсомолу і в гро­ маДСЬКО"ІУ житті. Тах, ·серед депутатів ра­ йонної і міської Рад деrnутаті,вт!рудящих зо процентів моло'ді. Сот:ні юнаків і ді,вчат у вільний від р060ТИ часв.носять свій вхлад у лоліГішення благоустрою Інашого Ім,іста і сіл

під

пи!» 111 ХОМСОМОЛЬ'СЬ'КО·МОЛОДіЖних колекти­ вів. У ,них проходить школу трудового гарту п~над 1000 юнаків і дівчат. Усім відомі ус­ !!lХИ

навчанням

',їзьмуть участь

ударні тем­

-

з

увійДуть

року

трудову

у

сьхих

І

п·ятирічки.

У районі в ріЗ'них галузях

стала

Зараз у свої права .вступає п'ята, труДо,ва, чверть «:\'Іо·я праця вливається в працю моєї респу6лі Ю; >. П ротягmr літа на полях радгос­ пів 1 птахофабрик працюватиме 19 учнlв­

Генерального

вирішального

життя

сьхій та еуспільно,політичній 'Роботі зустрі­ чають свое свято учні шкіл. 956 старшохлас­ ,ІІИl,ів захінчили навчальний ріх на «4» .і «5».

мобілізовзнимина

ТРУДОВИЙ фронт третього,

в

навчаЛI>НИХ закладах. Майже три тисячі юна­ хі,в і дівчат підвищують свій ,ідейно-політич­ ний рівень в гуртхах ,політичної освіти. Успі­

Все­

радя,нсыогоo уряду.

себе

,заклику

50-річчя ут'ворення СРСР. l:воювиробничу 'ДіяльніСТЬ молодь активно

секретаря Ц:К :КПРС Л. І. Брежнєва на уро­ чистому засіданні з нагоди святхувашш 50річчя утворення Союзу РСР, у постановах тому

цього

продовженням трудової вахти молоді на честь

·ставить

історичних

0:1.

у третьому роЦі буду:вати б.ільше,кращої якості, з меншими затратами. Боротьба за

молоді.

похоЛінню час

сфОР:vJульовані

••

радя .иоьв

М. ПОЛІЩУК. 3;]ВО;1 порошкової ~lетаЛУI)гії.

На фото: під час обідньої пе-

.

УСПlХУ-

комсомольська HopMaJo> трудять-

міциа дружба і взаємо[шручка, _

рерви

ся

процентів всІєї працюю-

ці C.~OBa належать ОДНОМУ з кра-

проводить з членами бригади чер-

чої молоді. Комсомольсько-молодІжний колектив бриrади

!цих Вllробничників ГРУПКОМСОРгу ДМІІТРУ Мусієику.

гову політіНформацію. Ф С П

90

бригадир Василь

Буглак

В. Онуфрієва рlчноrо рапортував про ~._::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::~====::::::::::~__ ::__ ::=n::.::::::::::::~О~Т~О~~,~~Р~IІ;С;ТУ~П~I~(а~.:: завершеННJI завдания. ; =

На фабрнці верхиьоrо дитячоrо трикотажу 27 молодих вироб­ ничникІв виконали план 1973 року, а 10 завдання чоти­ рьох років п'JlтирІчки. Усьоrо в .районі в рахунок наетупноrо року трудиться 27 молодІжиих колективів, 583 молодих ви­ робничники.

* * *

у Всесоюзному rромадсько­ му оrляді використанНJI резер­ вів виробництва та посилеННJI режиму

економії

взали

участь

молодих в~робвнчники, які подали 488 раціоналізатор­

1372

ських пропозицій. 457 з них впроваджеио у виробництво, що дало екоиомічний ефект

тисяч карбоваиців. Кращи­ ми визнаио роботи інженера­ конструктора Мвхолн Вербов­ ськоro та слюсара Володимира Гарцуєва з заводу пластмас. Економічна ефективність їхньої

676

новаторської пропозиції стано­ lІила 3,5 тисячі карбоваНЦіВ. .

о

2

стор.

О

А ж ГЕН за ІВИДНОнолом ється

Ів

за­

граву

натруджене

день

сонце,

за

вклада­

ється у літнє буйно­ цвіттятиша, змовкає, нарешті, останній звук робочого дня. А дев'я­ тиклас:ники Великоди­ мерської середньої ШІЮЛИ не поепішають розходитися. Уже ,кіль­ ка

годин,

лися про

ю,

поверну­

з 'Поля' проте щось

нсе

радяться,

сперечаються,

обгшю­

рюють.

УЧНі в'ятИіХ

чотирьох \Усього

юнаків

дівчат

трудяться

цього

деІЗО рону

в таборі праЦі й ВіДПО­ чинну «Юнь Батьк~в­ щини». Дзвенять піс­ нями

імені

ПІСНЕЮ

опуска-

рожеву

лани

в.ідділка

МіЧУірLна,

яний

став базою табору. Задовго до настан­ ня

вес:ни

,ватися

почали

школярі

ходу в поле. ся

разом

'зі

товаришами

готу­

.до

ви­

Зі'брали­ старшими -вчителя­

ми Г. М. Дерієм, М. М. Соломахою, Г. М. Ро­ тань, Г. І. Німчук,

С.

О.

Снорик,

Галицькою. докласти

М.

Ф.

Вирішили

мансимум

зу­

силь, щоб урожай ви­ ;ростити не гірший, ніж оу 'досвідчених хлі­

боробів. одержати

гектара

150

Зобов'язалися 3 НОЖНОГО картоплі

центнерів,

по

помідо­

рів-по 200, а пізньої напусти по ЗОО центнерів. :Крім того,

НОВЕ

зібрати

з

ратних

того

квад­

2000

метрів

грунту

закри­

20

тонн

тісно

поєднується

ВіДПОЧИНХОМ.

-

пі,с:ні

-

огірхів.

Тlра

За роботу взялися Дружно. Доглядали

краще

огіlРКИ в

теплицях,

саджу,вали

ні Поло.В'НО, Ніни Тка­

ПРАЦЕЮ

І

розсаду

ВИ­ Щt­

пусти, збирали урожай зеленої цибулі та 'ре­ диски. Згодом при­ йшла пора ПОЛО ти по­ міIДОРИ, нрі'п, .хапусту,

ченно (загін «Ю,ність»),

Галі Драної, Віри Хит­

з

Конкурс

сьогодні,

за!В-

змагання

на

приготу.вання

06іду (а це ох нелегка справа), поїзд.ни до Десни, шахові баталії цими

вщерть ,вільний

ПОДіЯМИ

виповнений від роботи

роУ (загін імені В. Бо­ HilВypa), Галі :Кондратенко тик»),

(заГін «РоманВіри За6ереж-

ної, Наті Овчар, Ніни Товстенно (загі,н імені Л. ЧайкііНОЇ) та інших.

З кожним днем змен­ шується обсяг заплано­ ваної роботи, 'ваго­

мішают'ь

результати,

час. А увечері дов­ гі роз'мови про майбут­ НЄ, про ,вибі\р професії.

повниться список удар-

тощо.

Хлопці,

груди,

Часто в ці дні мож­ на бачити той чи іп­ ший загін Іна полях відділків імені Леніна чи імені Юрова. Адже р о б о т а приносить

про курси рі.в, ,про

справжнє

ред

нартоплю,

кукурудзу

задоволення.

Тим більше,

ЖИТТЯ

що !Вона Субота,

цьому

ті переважно

році

механізато­ ТИХ, хто.в уже

саlМО­

стійно :працюватиме на ,комбаЙНі. Чимало успіхіВ й У дівчат. Се­ передовиків

Люди

23

імена

Лебединець,

червна

1973

Та-

року

ників праці. А по.дат­ лива земля бентежить радують

око

ніжно-зелені рядочки сходів, міцніє нарсщже­ на в 'спільній праці

любов і повага до інай­ почеснішої

профеСії

Л.

:на

землі

хлібороба.

ПО ГРІБ НА, вчителька.


8arOTj_JZi

в,ормі_-_еослаб_у

у баришівців- наших друзів по змаганню

y_ary

ПО 18 КІЛОГРАМІВ МОЛОКА ВІД КОРОВИ

'ХИ'il1ець. Кожен ВИКОНУЄ норму виробітку на 120- )30 процен­

Дійова допомога

ристується

- Непогано вродили цього року трави на заплаві Трубежа, - розповідає дирентор радгоспу «Запл-авний» Іван Іванович НакалюжниЙ. Десь до 200 центнсрів ЗС.1СНОЇ :'.таси виходить 3 JЮЖНОГО гектара. Вирішили з різнотрав'я закласти три тисячі тонн сінажv, але СВОїМИ силами,

lIізовано за типовою техноло­ гією. Механізатори М. П. Олек­ сієнко та О. Є. Олексієнко трак­

чан кавалер ордена Леніна до­ ярка радгоспу « УсіНСЬКИЙ1> На­ талія Степанівна Кузьменко. Близько 20 років працює БО­ на на 1І10лочнотоварній ферМі і щороку добивається ВИСОКИХ показників. У третьому, вирі­ шальному році дев'ятої п'яти­ річки Наталія Степанівна вирі­ шила подолати чотиритисячний

завдання\!. ТОУlУ попросили доПО:vIогу в райоб'єднанні «Сільгосптехніка». І Ta:vI не від~1ОВИ.'ІІІ закріпили за господарство:'.! комплексну бригаду, яну очолив досвідчений механізатор ;\Іикола Онисимович Ножура. В їхньому розпорядженні сі;>.! транторів, причепи та інша техніка. Як працює бригада, а також і наші механізатори, :\10жетс персконатися, побувавши на місці. І ось МИ в супроводі відповідальних аа занладання сіна-

траву, наповнюють тракторні причепи. Як тіЛьки повністю за­ вантажиться той чи інший при­ чеп, його везуть до сінажної траншеї, що біля тваринницької фер:\lИ. На перевезенні :\lаси cy:vIліНно працює бригадир но:vшлек­ сної бригади М. О. Ножура, трантористи В. Д. Падаєв, В. Н. Будько, ;УІ. Д. Грикун, В. Н. Ну­ ліба, М. Н. Денисенко, М. І. ::VІинитась. На під хваті стоять трантористи В. Є. Довгопол і В. О. Нартавченко. Вони допо­ магають своїми потужними

жу головного зоотехніка

М. З.

транторами вивозити навантаже­

Павлюка і головного ветлінаря В. Н. Худолія на плоЩі. Заго-

ні причепи на тверду дорогу. Жодної хвилини не простою­

торни:\1И

сінажної

маси

тут

орга·

косять

тра­

ву, а Ta~!, де вона в покосах УЖl' пров'яла, водять свої агрегати трактористи Г. К nузь:\!снко, В. І. Нощій, О. М. Нот та А. І. :\Іе,,\ніс. Вони НУФами 1Іідбира­

~lабуть, не 'справилися б із цю!

тівлю

косарка\ш

Авто,ритетом

ЮТЬ і подрібнюють

пров'ялену

рубіж

по

корови.

Постанова ЦК НПРС і Ра­ ди Міністрів СРСР «Про захо­

-

ди

по

своєчасному

заготівлі

KOP:VliB

колгоспів

і

підготовці

радгоспів

до

зимів­

лі худоби в період 1973/74 ро­ КУ», говорить бригадир ріль­ ничої бригади М. І. ·Кисіль, зобов'язує нас, кормодобувнн­ ків,

працювати

ще

сумлінніше.

Уже зараз можна впевнено сна­

.

зати,

що

заготовимо

корову 3 тонни кілограміВ сіна.

на

кожну

сінажу, 1200 Буде в-досталь

Водії мсха.нізованих наван­ тажувачів П. В. Рунець та П. В. ПаплеНIІ\О обслуговують.

МОЛО'ка

валася

від

В.

газети,

ліворуч

конруПіЛЬСЬКОГО

відділка

« ВоЙні,всь·киЙ».

бригадир

вже

виступила

бригади «Сільгосп­

вом

парникового

перед

рад­

колен ти­

господарства,

щастя на землі». Він склада­ ється із чотирьох сторінок Перша сторінка «СРСР оп­

ЛОТ

Голованя.

миру і

безпени

в'Сіх

наро­

- «Наш пра­ інтернаціоналізм», тре-

дів світу», друга

пор

масу

-

водій

тракторного

па М. О. Лопата. Виготовлено перші високопоживного

приче­

тонн

65

борошна.

Більше половини з них здано на Київський комбікормовий заВОIД.

Всього за літній період буде виготовлено 450 тонн Цінного корму.

ІДУТЬ У ПЕРШИХ РЯДАХ Численний

Вона

зе­

леної маси агрегатом НИФ-1,4. Швидкісно транспортує зелену

рів

перед ланками О. С. Зезенько, техніки» М. О. Кожура, пра­ Н. М. Горлуш.но, Р .. М. Нулаги. воруч вгорі транторист Г. К. У програмі культармійцівКузьменко, нижче- тракторист «За мир, за В. О. Потапенко, який ущільнює ,усний ж'урнал

Фото П.

ревиконує норму ,на косі,нні

Бугаєн,но та І. О. Журба.

госпу

сінажну масу в траншеї. Внизу - підбирання сінажної маси комбайнами НУФ-1,8.

Успішно спра.вляється з сво­ їми обов'язками тракторист Т. В. Дига, який ЩОЗМіни пе­

агітатори

Нористується популwрністю ВИСТУ'П аГіткультбрига:ди Вели­

М. ІВАНИЦЬКИй. На фото:

Г.

механізаторів

ВИСТУПАЄ АГІТКУ ЛЬТБРИГ АДА

і соковитих, бо види на врожай кормових буряків і кукурудзи на силос непогані.

комплексної

у

за триму-:

навантаженням.

ко.

журнали, радіола. Працює ла­ рьок без продавця. Часто бува­ ють

під

злагоджено.

не

Вчасно розпочали трудівни-. Морозівської птахофабрини виробничий сезон по виготов­ леншо сінного борошна. Нала­ ГО,,\жено двозмінну роботу. Без­ перебійну роботу механізмів забезпечує чеханік Г. М. Лисен-

готова до жнив.

механізаторі.в

довго

ки

Приємно зайти у будинок Вj,ДПОЧИНКУ. На сті.нах вивіше­ но соціалістичні зобов' язання. А під час обідньої перерви до послуг

чітко,

СаwІОСКИДИ

ЗАГОТОВЛЯЮТЬ СІННЕ БОРОШНО

сільськогосподарська

техніна,

транспорт ються

У мальовничому місці роз­ ташувався польовий табі'р трак­ торної бригади третього від­ ділка радгоспу «Березанський». Тутрі.вними рядами вишику­

проведенню

і

надоях

тів.

ко­

односель­

ДОБРЕ ПРАЦЮЮТЬ, ЗМІСТОВНО ВІДПОЧИВАЮТЬ

пенка. Перша траншея :11 іст­ ністю 1600 тонн уже заповнена і занрита. Почали закладати сівідділку.

пошаною

Дане слово піднріПЛЮЄ діЛо:\1. IЦод,ня від кожної корови на­ ДОЮЄ 18 нілограмів молона.

ДіїВ Ф. І. Олешна та В. О. Пота­

Бервицькому

і

своїх

КОЖНОЇ

ють трантори, що зайняті на І ТРЮlбуванні пров'яленої трави у траншеї. В ЦЬО:l1У заслуга во­

наж на

у

загін

району

одержав

механізато­

нинішньої

.нове

весни

поповнення:

при

райоб'єднанні «Оільгосптехні­ ка» Відбувся ВИПУС'К на курсах трактористі.в.

Всі

недавні

санти нині наполегливо ють у радгоспах і на

'КУР­

працю­ птахо­

фабриках за фахом. У перших рядах

змагання

за

високі

.в.ро­

жаї сільськогосподарських нультур йд:уть молоді' механі­ затори Анатолій Шпунт, Віра

Петер,

Ми'хайло

Марченно,

Вячеслав Тесля, Григорій Лаш­

ко, СеРГій Березін. «СЛАВА На

ХЛІБУ

таку

тему

НА

СТОЛІ»

відбулася

чи­

тя «ПОЛітика партії політика народу». Четверта сторін-

тацька конфереНЦіЯ у Березан­ ській середній шнол~ N'2 1 по

ка надана для учасників ;(())І,ИІ)ОЇ самодіяльності.

статті бригадира Т'ракторної бригади з Юровоградщинп,

ху-

ТРАНСПОРТУЮТЬ

двічі

ДОБРИВА

Нll!!I'пт'НЬОГО . . Л .

Іillею

ПраЦі,

Героя

депутата

Соціалістичної Верховної

Ра-

. ДИ СРСР О. В. Гіталова «Дуб У Л ма про хлі 1>. чителька . А.

року в радгосПl

.

"еШlІа створеl;а ~пеЦlаль:

:\Іишура

розповіла

дітям

про

ІІа брн. а;щ 'П~ заГОТІВЛІ ~ І виве ,працю хліборобів на полях, про

зеШ!lО

оргаIIlЧIIИХ

доори в

ІІа І працю

ПОЛЯ. . . ItHНl ~~ехашзатори .працюют~ у fJ УнДІ,!' \bK0:W Y ЮДДlЛКу. Що

0,111 ,доставляють на поля І Д·по Я 600-800 тонн ГНОЮ. Висо·

І фе ри

І,ОПРО,,\УКТИВНО

.

ДОГЛЯДАЮТЬ ПОСІВИ Рільнича бригада В. А. По­ лонка з Юровського відділка радгоспу « Великодимерський» дала

слово

одержати

на

кожно­

му з 230 гектарів по 145 цент­ нерів бульб. Площа закріплена за

трьома

механізованими

лан­

ками: колективом Г. П. Євдо­ чrнка 70 гектарів, М. Н. Шв­ НЯ 60 і І. Д. Онашка-100 гектарів. Найвище зобов'язан1151 взяла ланка т. Євдоченка 150 центнерів. Вона вирощує також ранню картоплю на 25 Механізовані ланки но і

якісно посадили

провели ДОСХОДОВИЙ

своєчас­ картоплю,

обробіток.

Після появи сходів уже ДЮЧІ розпушили :llіжряддя, підживи­ ли

посіви

почали

аміачною

копати

ранню

селітрою, картоплю.

Бригада вирощує також кор­ мові буряки на 60 гектарах. Міжрядний дворазовий обробі­ ток провів трак,торист М. А. Се­ ченок,

а піпживлює

аміачною

водою механізатор М. І. Рубан­ ка. Уся площа закріплена за окремими робітниками, колекти­ вами. Особливо велику ДОПОМОГУ подають наші шефи-працівни­ ки фабрики верхнього дитячого трикотажу. Вони вирощують бу­ ряки на 20 гектарах, сумлінно доглядають

за посівами.

В. ЗАБЕРЕЖНИй, громадський кореспондент.

Субота,

їх

рідної

батьків,

Вітчизни.

дідів

на

УчеНl!-

ЦіІ 7-Б класу Тоня l\Iосналенко

І ОЗIJаЙОі\шла присутніх із ро60ТС)'О

селенціонерів

по

виве:\ен­

!I!~ rЮВIІХ сортів зеРНОRИХ НУЛЬ-

шо- І т

Я. С. Чичуй, А. М. НИРН-І ур .

чеюю, М. Я. Шимко, І. І. Тро- ,(З газети «Баришівські вісті»).

Вберегти хліб від пожеж На полях радгоспів і пта­ хофабрик району дозріває дорідний урожай зернових. Наближається відповідальна пора його збирання. Народна мудрість говорить: «Не той хліб, що в по­ Лі, а той, що в коморі». Це значить, що важливо не тіль­ ки виростити багатий урожай, але й вчасно його Зібрати, закрити всі шляхи втратам.

гентарах.

трудяться

благо

Однією з причин втрати зерна і соломи в цей час є пожежі. Тому найсерйознішу увагу

слід

звернути

на

ор­

ганізацію надійної протипо­ жежної охорони хлібних ма­

сивів, місць рігання

обмолоту і збе­

врожаю.

Торік з вини окремих без­ турботних керівників, а та­ кож недбалого ставлення де­ яких працівників до охорони соціалістичної

власності

ли місце випадки,

ма­

коли трак­

тори, комбайни, автомашини, які працювали на збираННі врожаю, не були повністю забезпечені захисними про­ типожежними пристроями і первинними засобами поже­

ківський» , « Гоголівський 1>, «3аворицький» та ін. А в радгоспах імені Ніро­ ва, «Бобрицький», «Заплав­ ний» внаслідок відсутності Цілодобової охорони мали випадки

пожеж

ми та сіна.

снирт

соло­

Цього могло не

статися, коли б в усіх госпо­ дарствах

додержували

ментарних

еле­

протипожежних

правил.

Що для

ж

того,

необхідно щоб

пожеж під

не

час

знати

допустити ДОЗРівання,

косовиці хлібів та скиртуван­ ня соломи? Перш за все, керівнини

23

червня

в радгоспах

1973

року

«Літ-

метрів.

не

менше

Масиви хлібів біля ЛІСІВ, торфовищ, доріг необхідно обкосити і оборати, а тимча­ сові

польові

дороги закрити.

Всі комбайни, трактори, автомашини мають бути за­ безпечені справними, надій­ ними існрогасниками і пер­ винними засобами пожежо­ гасіння:

вогнегасниками, патами, Мітлами, водою протипожежними

лених

роні

місцях при

грубих

корміВ

ло­

та

пристроя­

від хлібних

масивів

яскравому світлі

!

Трактори, що працюють на її збиранні, повинні бути за­ безпечені засобами пожежо­ гасіння, мати трос або лан­ цюг волокуші такої ДОВЖИ' ни, щоб солома знаходилась не ближче 51'1\ за п' ять мет­ ріВ від трактора. Не можна скиртувати солому біля про­ їжджих доріг, біля лісів та торфовищ. Відстань між скиртами має бути не мен­ ше 150 метрів. Ножну скир­ ту необхідно оборати сму­ гою в три метри та забезпе­ чити їх цілодобову охорону об'їждчиками господарст.в.

Не моЖна залишати дітей без догляду дорослих. Допомогу керівникам рад­ госпів та птахофабрик у по­

електричних ліхтарів. Нори­ стуватися сірниками чи фа­ келами суворо заборонено. Поблизу площі збирання хліба треба мати напоготові тракторні плуги для оборю­

передженні

робі тників радгоспів і птахо­ фабрик, зайнятих на збиран­ ні хлібів, з правилами про­

вання

жі. Ні в якому разі в період збиральної кампанії не спа­

Усі ці заходи допоможуть організувати надійну охоро­ ну нового врожаю від по­

типожежної

лювати

жеж.

від пожеж,

затверджені

ви­

конкомом районної Ради де­ путатів трудящих від 10 травня 1973 року. Необхідно також ознайо­ ~шти

всіх

механізаторів

безпени

і

та

доби­

ватися суворого їх дотриман­ ня.

З настанням високої стиг­

ли місце

завширшки

шести

метрів

прокосу

тракторів проводити у відда­

лості хлібів великі хлібні ма­

могло

смугу

всі нанреслені заходи по охо­

хліба і

10-12

вздовж

винонати

приз­

що

проорати

ми. Заправку пальним, сто­ янку та ремонт комбайнів і

та

вести до небажаних наслід­ ків. Такі факти, зокрема, ма­

жогасіння,

і

пта­

радгоспів

хофабрик повинні

НИХ про коси В

сиви слід розбити на ділянки по 50 гектарів, зробити в

НОВЕ

поля на

випадок

стерню,

поже­

не розводити

вогнищ біля хлібних маси­ вів, лісів та особливо близь­ ко стоянок тракторів

і

ком-

байнів. Особливу увагу слід звер­ нути на збереження соломи.

ЖИТТЯ

пожеж працівники

надати

повинні

шкіл,

комсомольські й піонерські організації, члени добровіль­ ного протипожежного товари­ ства.

Пам'ятайте: хліб - на­ родне б&гат-с-тво 'і його треба вберегти від ВТЕат! Д. ГУЗlй, начальннк інспекції держ­ пожнагnяду району.

Q

3

стор.

О


RyrO.,OB

влу6у друзів природи

,,30ЛОТИЙ " дебют Пейзаж

.0

~ Бази здоров'я \! 11

I1

д.

на

~

11 стей нерідко привертають пари І: білих ІПИШНОГРУ дих красенів,

еСН1

~

Не гірше Рів' єри

11 11

Деснянські Літки

І:

ЯНі найдовше шугають в па.віт­

кісної

крюк.і.вськаї паради.

КЛІТКll.

II ме ,ванив роки війни Такий HanllC прикрашає вхід_11 дійними зв'язкави~1И

11 11

:1 ну

на

дачу-базу

відnочин~у І:

11 Броварських pemohtho-мехаНIЧ-11 II них майстерень, що розташова-ІІ 11 на в мальовничій місцевості І;

~ над Десною, недалеко від села 11

11 Літок. I1 11 Красива nРllрода, йагато зе-І.

:1 лені,

дУХАlяниtl. запах лук і І:

ровсь'ких ське

партизаНів.

,командування,

розмахам

дало

РIУХУ,

спеціаль.ниЙ

па.всюДне

наназ

винищеШIJl

зникла

з :ріднага

таних

галубі'В.

аперення, льа'І\ні

Іх нраси­

8міноня Яl{асті

стоєні

чотирьох

с·рі6них нагора/д.

І;РЮ1{ів­

(РАТАУ).

~-------

:1 зміцnенnю

на аБО до зсмлі. Тан

Відбулося

відкриття

та іншими

комахами,

1 доїть

тварини ва

яні

занадто

її. Однак

велика

для

КОРО-.

малень­

кої пташки. «Що ж, нехай доїть козу». Так і виникло ім'я Ноза­ дій.

Гніздиться він на землі і ні­ ноли

не

споруджує

гнізда.

Од­

ного разу я йшов лісовою стеж­

кою, де обабіч росла молода лі­

пень-

мені здалося, на зозулю. Вона

замаску- перелетіла на інше Місце і зна­

вбрання пташки.

лось, не звертала на мене ува-

та - ряди довгих щетинон. Завдяни ЇМ паща КОЗОДОЯ рабиться

НОЗОДОЯ, яке він захищав своєю паведінною. Уважно придивив­ ся і пабачив біля самих ніг два

Сутінки і ніч-час полювання ІЮЗОДОЯ. Здобич ЙОГО номахи. У птаха велиний рот і завсім маленький дзьоб, неначе вузсньні рагові губи. Па нраях ра-

бази І.

здоров'я «Десна» заводу холо- I1

І! диЛІJНlІків. Сюд/l /І одlт З ви- 11 1I хідНIІХ дні,! на авТО"lUІШlнах і І:

:1 автобусах nриї~ало близько 11

11 200 вuроБНIІ'lI'/UК/{j, ІнженеРНО-!1 1I технічних працівникіп, служ-ІІ

11 бовців, членіl! їх сімей. З nО'lйТ-:: :1 ко"! літнього сеаону mдnочан- I1 Він розповів n'р О за:, І:

11 ходи партійної і nроф'с:mЛКОВОIII

ги. Але коли я зробив один крок почув грізне шипіння, птиця затріпотіла на землі, на­ віть перевернулася на спину. Я зразумів, що поблизу є гнізда

ще більшаю. Таним ротом тяжко брати здобич із землі. але

яйця

дуже

Лежали

зручно

хапати

комах

на

льату. Нозадій - чудавий ловець літаючих !{O~1aX. Він і відмінний літун. ІД0, тільни не вирабляє в повітрі! ПеревертаєтьСЯ на різний лад, злітає вгору,

1I ку npllcYТNix и(ІІрО вітав голо- I1 1I ва завко_ну профспілки В, М,ІІ

:1 Мозирєв.

землю.

за муха­

валась, що ~\Ожна прайти поруч ву присіла на стежЦі, припавши і не помітити НОРИЧllсво·сірс грудьми до самої землі. Зда ва·

здороо'я, відновлен- І:

11 ню сил. 11 1I База здоров'я nРlIlіняла neP-11 11 ших відпочиваючих. І:

:111

на

це-ррр. Це піСня нічної пташни щина. Раптом з-під самих ніг козодоя. Цілий день просиділа, випурхнула пташка, схожа, ян притиснувшись да гілни,

11 ялинок, що насиджещ на TeplI- 11 11 торії дачі, ХО{JOIІIIl!/ пляж і 'ш- 11 11 сти прохолодна вода СnРIІЯЮТЬ I1

ми

корисний птах

ДВОХ

ніг

збираються біля худоби. Звідси і пішло, що птиця сидить біля

к о з о Д і й­

удо­ і

самих

В цей час вона полює

«вірші». Та ась із темнати про­ лунала довга трель-тр-церрр­

ВДНГ

залотих

дає до

Дрімає

вучий дразд усе ще «читає» сваї

іВинликали

СРСР. Нрилаті енспанати

ви-

про

зірки.

пернате населення. Тільки спі­

арієнтува­

захоплення спеЦіаЛіСТів

літунів ...

СЬІШХ

бі загараються

тися,

наля,кане

народного

берез. На темна-блакитному не­

птахів

Нозодій значить доїти нІз. Але яка пташка може це зро­ бити? Про козодоя існує тана небилиця. Інколи птиця НРУЖЛЯЄ біля норів, овечок, кіз 1 присі­

ледве чутним

да

ве

ПРИДНіП-

листою свіжістю,

тися з !Думнаю, ща Цінна пара-

вихованцї'вінженера.

Фашист-

су-

переlIllіптуваoll,нямзелених листочків біластавбурних красунь

І знайшов. Цьагарану відбувся «великий виліт» пернатих

на-

спускаються

Вони напавнюються смо-

Дніпрапетровський інженер ІЗ. l\1. РОЖlювне міг примири-

шукаючи ,пару

Са­

були

Над лісом

нраю. Він об'їзди.в багата міст,

I1 рі і деманструють фіг.vри «ви­ II щага пілатажу». Це галуби рід­

Пormістю віднов~ять, ва;,! І: нервОВІ

Дніпрапетровська

ватка уявити без галубів. Ува­ гу мешканцІВ міста і йага го­

І тіюш.

пернатих

J

сірувато-білого,

КОЛЬОРУ.

вони на землі,

вкриті

минулорічним листом. Ноли я через деКілька днів повертався по знайомій стежЦі, то яєць уже не було. Мабуть, дбайлива ма­ ти перенесла ЇХ в інше місце.

I1 оргаltізації та дuрекци mдnри- 1I I1 ЄДІства по оздОРОН.1СШ1Ю ви- I1

планерує вниз. Та пронесеться над чагарнин.ами: та на мить

1I ємного відпочинку. ПОТ/А! Bld_ 11 1I бувся концерт художньої само- 11 11 діяльності, проводилися сnор- :: ~ тивні змагання, катання на I1 11 човнах_ І' 11 Протягом літа на базі відnо- I1

ця неначе танцює в паВlТР1, га-

лісів, знищують

няючись за КО:llаха:vш.

кість нічних метеликів, у тому

:1 роБНlІчників,

II11 чинку

завкому

u

побажав YC~AI nр,и- І:

присяде на ЛlСОВlИ стеЖ~I .. Пти- ни-надійні

nрове

уть

С?О!

в.!

n.y- 11

I1 і службовців

niд.nриємства. Ра-::

ще

Лелечата.

«Деснад» за ny'.TiB~Mu:r

11 стки близько 100 робlтникщ ІН-ІІ 11 женерно-технічних працівників 11

Багатьма лено

Фото А. Нозана.

дослідами

il1ідтвердж-е.но,

встанов­ що

звуть

Нозодоя

опівнічнином.

І ця

лини чуйні до .музичних мело­ дій. Найбільшими «меламана­ ми» ВИЯВИЛИСЯ табак і рис.

ft

поруч стати

електротехніч- !!

І Західної залізниЦІ,

ярдами

Кшвсько.го 1I

11 річкового порту та інших m~- І' nриємств, організацій БроваРІВ I1 11 та Києва. За nYTiвKaAI~ ~аб-. ::

I1

11 рично-заводських

1I будкомів на

:1 nротягО"1 літа

КОМІтеТІВ

базах

TOНlH

водню, ВИДІЛяють

Останніми

!Вчених

І І'

помагою

від?очин;е б~изь-::

службовЦів і членів ЇХ сі"lеЙ. І: Г. АНДРІЄНКО.

1I 1I 1I 1I

Оточені

:1

IL I1

тур

1I

I1 Турботою

б

::

отою

і

11 I1 I1 11

II I1 11

nі~лува,"!НЯА! І:

1I оточена У нас в краІНІ ЖІнка- I1

11 .мати. Особлива

пошана ти,,!, І'

:1 хто виховує четверо і біЛЬШІ: І:

енспериме.нт.ами

івста l lюплена.

що

-С.кладної

подразню­

:1 п'ять місяців цього РОКУ Бро-::

:1 тив

разових і ЩОАlісячних гро-.ІІ

І' шових

допомог

11 сім'ям У розмірі 11 ці. Допомогу

багатодітним І:

7422 від

:1 оі!ержують У районі

карбован- 11

держави І.

315 мате-І: 11 РІВ. Чотири з них .маю~~ .виСО- 11 11 II

ке

звання «Matepl-zероIНl».

Марія

Кузьмівна

СУБОТА, Перша

9.00 -

льорове

телебачення.

9.30 -

багатосерій­

ний художній фільм «Дактарі» (США). 12-а серія «Останнє полювання Дакта·

рі».

10.10 -

редача

3-я).

«Шахта «Північна».

10.40 -

Д.

(Пе­

Кабалевський.

Концерт дЛЯ СКРИПКИ з оркестром. 11.00 Інформаційна програма. До візиту" Генерального секретаря ЦК І':ПРС тов. Л, 1. Брежнєва у Сполучені Штатн Америки. 12.00 Інтербачення. Грає

-

концертно-естраДIlJJИ

оркестр

СЬКОІ'О

і

телебачення

Україн-

радіо.

(Київ).

I1 nрац,,?є. сан!таркою Русанів- І:

11 СЬКОІ ЛІкарНІ. Вона вих:овує І' 1I одинадцять дітей. Всіх ЇХ учить І'

:1 любові до праці, поваги до І) ., старших. Дві дочки Марії І: :1 Кузьмівни трудяться у радгос- II

1I nі .. Син Михайло будівель- 11 11 ник. Менші діти ще вчаться. І'

~ Та ким би во'ни не стали, коли І: 11 виростуть, будуть працювати І. IIU~~

11 II

I1 І!

В. ВИСОЦЬКА, інспектор районного від-

ділу соціального забезпеченвя..

проблеми науки і культури». 14.00 _ Кольорове телебачення. «У спіті TBa~

рив».

14.50 -

«Літературні

зустрічі».

(А. Упіт), 15.ЗО Передача для тру. дівників села. І5.40 -- «У світі звуків». Фі.оьм-концерт. 16.30 «Документаль, НИЙ екран». 18.00 НОВИНИ. 18.10 _ Едуардо де ФіJlіппо. «Моя сім·я». Ви­ става Центрального театру Радянської Армії. 20.30 - Інформаційна програма «Час». До візиту Генерального секре­ таря ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва у

1 І. І'

1: іl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

лоді ГОЛОСИ». Концерт переможців КОН­ курсу. 23.00 Новини. Програма lІе­ редач.

Друга програма-УТ

9.25 - Наша афіша. 9.30 Телефільм «Дума про бригадира». 10,00 __ «Університет відкриває двері». 11.00 _ Інформаційна програма. До візиту Ге­ нерального

секретаря

Л. І. Брежнєва Америки. (М.).

у

12.05

ЦК

КПРС

гіпотеза

21.30

НЕДІJlЯ,

9.05

передач. -Ко­ Гімнастика дли Новини. І':ольорове

ТеJlевізіl1ни!ї

ця

22.11) -

ЦТ

Програма

те"lебачення.

9.20 -

всіх.

-

програма

більше дослі-

ща

Л. І. БреЖНЕва у СПОо'1учені Шта1'11 Америкн. (М.), оо. Хvдожнііі ТСv'1ефі.;rьм «Секретар парткому». (2 сс­ р;я). Інформаціііниіі ОГ."яд «На .1авах респуU.lіJ\И». 22.45 Вечірні HO~ BНJJJ[. Пrограма передач.

ЧЕРВНЯ

23

але .все

перенонує,

тов,

11 Сполучені ШтаТІ! Америки. 21.30 -«Мо­

Соловей 11

ді:в

ти!». 2().ЗО _.- Про['раМ[І «Час». До ві­ зиту Генерального секретаря ЦІ': КПРС

11 дітей. Права матері охороня- 11 12.30 - Програма «3доров·я». lЗ.ОО _ телебачення. Програма 11 ЮТЬСЯ законом, Їй допомагає 11 Кольорове мультФіJlьмів: «Квіти Ансіса». «В лі~ 1I держава. Наприклад, лише за!1 совій гущавині». 13.30 «Актуальні

11 варський районний відділ со- 11 11 ціального забезпечення сnла- І'

системи,

росли-

'JлеБоченнSI

здоров' Я :.

11 ко 10 тисяч роБІтниКІВ,. !нж.е- іl 11 нерно-технічнuх праЦІвниКІВ, І'

I1

ПЕРЕХРЕСТ.

«добріЙ

ЛЮДИНі»,

прилащ Ікреслив Іна ·папері плав­

Іні,

«ла-сна-ві»

лінії ...

БалаТ0 рослин можуть

слу-

гувати для нас своєрідним прирадним .ГОДИННИКОМ. Вони В пев:ний час іВід'~ривають 1 за­ ири.вають 'свої квіти. Напри­ клад:

цикорій .відкриває

кущ, ПіДв'язував, лікував paH~.

1I них виробіВ, торговель,"!ого ма- і: майже 500 мільярдів TO~H ючаї системи, під кантролем Через :деякий час ,Підключении ці Іпроцеси до раслини чутливий елентрон; 1 шин06удування, aвTomдnpиє~- 11 нисню. Для порівняння: за реис ююї 'знаходяться І ства 09034, pemohtho-мехаНIЧ- 11 з Європи '13 Америну літан спа- життєдіяльності. Поки що IВче.ниЙ прилад зафінсу:ваврізне 11 них маЙстерен.ь, рай~nожив- 11 ЛЮЄ :всередньому 48 тон!! чи-. . u • • оо нолива.ння ІПРИ :наближенні перlI! не ЗНЮfJШЛИ ,ВСІ ланки ДlЄl спілки, уnраВЛІННf! П~.вденно- І: -стого, нисню. шаї людини. Раслина «нерву-

1I

кіль­

с.вої

пе­

Щорічно раслини зеМНОl. ку- рішнrіх процесІв у рослини і Один обринав листя, робив на- люстки о че'І1вертій ,ГОДині ран­ зрі.вно;важеНlНЯ їх ЗОВlнішні,м се­ дрізи, капав на живу тканину ну і 'закриває о другій, редо.вищем здійClНЮЮТЬСЯ за до­ I{ИСЛoQТОЮ, інший поливав шипшина з 4 до 12,

11 нулися на берегах Десни БІЛЯ 11 лі зв'я~ують БЛИЗl>ка 175 м~ль11 сіл Літок Рожнів, Пухівки та 11 ярдів тонн Івуглецю з 2~ МІЛЬ-

з~водів

наших

Я'к кущ гераlні Івтихомирювався,

u

11 няли бази здоров' я, щО роз~и-::

велику

шкідливих. С.

Чуйні ДО музики

рос­

числі

захиснини

назва більше підхадить.

11 зом з ни;'Іи Вlдnочи~атимуть 11 «роз.мовляють». . Ноли яч­ маже знайти -підтвердження. 11 і члени їх сімей. KpI"t тогО,11 Н. аЙПОМіТНіше. впливали на ріст І нІ! Рослини також зда'І1ні дов11 кожної суботи і неділі на .дво- IJ раслин .музичні ТІвари Мендель- М'lоНIНИИ 'РОСТОК опустили В гаденний від~очинок пршзди- :: сона Штрауса, ЧаЙновськога. рячу воду, віН «занрича.в». Гао- oГllЙ час зберігати «враженню>. . ' лос иого влавив опеЦlальнии Вчені провели такий дослід: 11 тимуть трудІвники заводу. I1 ЦІкаво, що джазова музика за- надчутливий :прилад. Є припу- за одним і тим же куще.м ге11 Перших відпочиваючих nрий-ІІ ТРИМ'уваларозвитан расли:~. щення, що 'КООРДИНВІЦ.ія ІВНУТ- рані доглядали два чоловіка.

ft інших,

Тан у птах.ів буває нерідко. Нозодої _ корисні птахи. Во­

Перша

24 ЧЕРВНЯ

-

програма

ЦТ

9.05 -

!).О<) Програма передач. Ран· кава гімна\' !·ltка для дітеІ1. 9.20 Ho~ ВИНН. Для школярів. «Будиль, ник». 10.00 .- Для воїнів Радянської

9.30

11,00 -

Армії і Флоту. Інформаційна програма. До візиту ГеlJера~lЬНОГО сек­ ретаря ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва

v

Сполучені

Штатн

~<.~1узични]і кіоск».

12.00 -

Америки.

12.ЗU

«сільсы':33

-

година».

1:1.:10 -- KO~'lbupoBe телебачен­ НЯ. Телеві:зііі!Jllіі багtlтосерііінвіІ ху­ дожнііі філь}! «Дактарі» (США). 1З·а серія «Джуді в небезпеці». -«По сторінках «Голубого вогника». 15.00 -І\.ольорове телебачення. Чемпіонат СРСР з футбола: «Динамо» (Москва» ЦСКА. «Сьогодні День

.

-

14.20

15.1:) -

радннської

-

!\'lОлоді».

18.10 -

18.00

НОВИНИ.

-

Ко.1ьорове телебачення. «Клуб кіномандрівннків». 19.15 ІнтеРбачен­ ня. Кольорове телебачення. 3аключниіі концерт ll·ro Міжнародного конкур. су артистів баJJету n Москві. 20.30 _ Інформації!на програма «Час». До иі­ знту Генер""ьного секретаря ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва у Сполучені Шта. ти AMeplIl(ll. 21.ЗО Продовження траНСЛЯJ~ії hшrцерту. 22.50 НОВИНИ. Програ!\'і8 гн;редач. Друга програма-УТ

афіша. 9.45 Ранкова ю,оо «Університет від­

,вала»,

«боялася»,

Але

<<Обу-, вав

ваlРТО

було І

(іІьвів).

14.15 -

«Література

і сучас-

ність». 15.00 -- «Екран молодих». «Ми майстри». Розважальна програма. (Ворошиловград). 16.20 Для дітей.

-

«Олівеl(Ь - Малювець». 17.10 - д:ля юнацтва. _«3ем:,я в КОЛОССІ, (ХарКІВ). 17.40 ~ 1 еЛСфlЛЬМ «M1STO CTap~.дaBHЄ .- місто молоде». 18.1". - «КИlвська панорама». 19.т _. ЧеМПlонат СРСР ~

футuола:

таі!м). "НН»

І . 20.30 -

«Дніпро»

«На

19.45 20.15 -

-

«На

«Карпати». (2-11 меридіанах Укра-

добраніч.

.

дітиІ».

Програма «Час». ДО ВІЗИТУ Генерального секретаря ЦК КПРС тов.

Л. І. Брежнєва у СполучеНІ. оо Штати Америки. (М')',~I.ЗО - Художн!,н фІЛЬМ «Початок». 22 .. ),> ІнформаЦIИllИl1 огМІ.', «На ланах респуБЛІКИ». 2З.ОО-ВечіРllі НОВИНИ. Програма пеrн:~дач. ПОНЕДІЛОК, 25 ЧЕРВНЯ Перша програма

ЦТ

-

!).З:, Новини. 9,45 Кольорове те­ лебачення. Телевізійнш'j багатосерій· ННІЇ

художнііі фільм

«Дактарі» (США). серія «Закоханий Кларенс», Кольорове телебачення для школя~ рів. КОІщерт. Інформаціilна прогрnма. До віЗІ-ПУ Генерального сек­ р~таря ЦК КПРС тов, Л. Брежнєва у Сполучені Штати Америки. Візит топ. Л. І. Брежнєва у Францію. 12.QOБра ме. Другий концерт для фортеrfiа­

11·"

11.00

10.30

-

1.

ТЮ

:3

оркестром.

кумеlпа_оьн"х

-- «Наука -

_.

Програма

(Франція).

до­

16.30

сільському господарству».

.-

Інформаціііна

у Сполучені Штати Америки. (М.). 12.05 Для дітеіі. «Увага, свисток!» (Одеса). 12.ЗU - Сьогодні - День ра-

Новини. «По концертних за­ лах Москви». Кольорове теле. бачення. Телевізіііний багатосерійний хуЛ,ожнііі фільм «Тіні зникають опів­ дні серія), Інформаційна

H'lIua

криває

двері».

гімнастика.

-

11.00 -

програма. ЛО візиту Генерального сек­ ретаря ЦІ': КПРС тов. Л. І. Брежнєва

1ї.ОО

12.БО

фільмів

«Поезія», Вірші А. КУl1анбаєва. 17.15 _. «Третій, Бирішальниі'і». (Країні рапортує Горьковська область).

9.40 -

Сполучені ШтаТІ! - «Шляхами бо­

Добірку за матеріаламн журналу «Наукн і жнття» підготу-

А. ПОГРЕБОВСЬКИП.

ДЯНСЬКОЇ молоді. «Екран молодих». Тепрограма «Час». До .візиту Генераль­ леестафета «Комсомольські зорі». 13.ЗО І ного секретаря ЦК l\ПРС тов. Л. І. - Концерт. (Зустріч з колективами Брежнєва у СполучеНі Штати Амери: Л\'цького Ку,1]ьтосвітнього училища). K~I. ВІЗИТ ТОВ. Л. І .. ?режнєва у ,?ран

18.00

-

тов.

йової слави». (Ворошиловград), 12.35Прем'єра студії «Укртелефільм». Те­ лефільм «Студенти, студенти». 14.00 Народний те.оеуніверситет. Факультет здоров·я. 14.30 Вперше на телеекра­ ні. Художній фільм «Дивак з 5 «Б». 16.00 - «Мистецтво - народу». 18.00 -Чемпіонат СРСР з стрибків У воду . 19.15 - Інформаційна програма «Вісті». 19.45 - Фільм-концерт «3аспівайте нам пісні свої». 20.15 «На добраніч, ді-

Івона

рювалася».

мак з 5 ідо 15, IкартоlПЛЯ -з 6 до 15, льон з в Ідо 17, Ібіле латаття з 7 до 19.

18.10 19.00. -

•. (1

.

ЦІЮ: 21.30 В ефІРІ «МолоДlС;Ь». 22.4" - Спортивний щоденник. 23.1и НОВИІІИ. Програма передач. Друга програма-УТ

_

Програма передач. (М.). 9.3:; Новини. (.\\.). 9.45 _ Кольорове те-

9.30 _

лебачення. Телевізіііний багатосеriil­ ниіі художній фільм «Дактарі» (США). 14·а серія .ЗакоханиЙ Кларенс». (М.). _

!О.30

-:- Кольорове телебачення дЛЯ Концерт. (.\\.). lІ.ОО Ін­ формацшиа програма. ДО ВІЗИТУ Генераль ного секретаря ЦК КПРС тов. Л. 1. Брежнєва у Сполучені Штати ШКОЛЯРl~.

Америки. Візит тов. Л. І. Брежнєва у Францію. (-уІ.). 12.00 _ «Трудова перс­ мога» . (Донецьк). 13.00 _ «Мистецтво - народу». В перерві _ телевізійні вісті. 16.,110 _ За накреС~1еннями ХХІ\! з'їзду КПРС. .Партійне життя». (Львів).

-

СІЛЬСЬКОГО

ігри».

(Передача

Новини.

(М.).

лодїі»,

І<:онцерт.

(Дніпропетровськ).

«На добраніч. дітн'», 20.30 _ Програма «Час». До візиту Генераль­

20.20 -

ного секретаря

ЦК

КПРС

кореСПCilидента

МІсцевого

тов. Л.

І.

Брежнєва у Сполучені Штати Америки Візит тов. Л. (М.), ~1.30 ру

-

опери та

перервах

-

І. Брежнєва у

Францію.

Вистава Київського теат­ балету

ім.

коментар

Шевченка.

В

«СіЛЬСЬКОГОСI10~

дарсь'к-ий тиждень» і вечірні новини.

20.30 -

Редактор

Є. ФЕДЯИ ІНДЕКС

у

Газета

61964,

виходить

вІвторок,

середу,

п'ВТНИЦlо І суботу.

редактора - 19-3-82, ваступника ре- \ мовлення _ 19-3-18, відділІв промисловостІ, 19-4-47, відповідального сек~етаря, відділу роботи, фотокореспондеllта _ 19-4-67.

господарства,

фі­

«Математич~

друга). 18.0018.10 - «Від понеділка 18.30 - Музичний фільм «Співачка». 19.00 - Інформаційна про­ грама «Вісті». 19.30 - «Дніпровські меІІі

ТЕЛЕФОНИ:

дактора

школа.

до понеділка».

НАША АДРЕСА: І 255020 «НОВАЯ ЖИ3НЬ~ - оргаи Броварского горкома І м БРОВАРИ Коммунистической партии УкраинЬІ, городского и районного . .R 1'54 Советов депутатов трудящихся Киевско/l области, вул. иУвська, _I================================~============== ~

Республіканська

17.20 -

зико-математична

масово!

радlо-

• • Броварська ~рукарня.

Київської області, вул. Київська, 154. Телефон -

19-4-57.

Зам. 3080-9900.

#97 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you