Page 1

СОЦІАЛІ3М- КОСМОДРОМ У ВСЕСВІТ Пролетарі всіх краІн, єднайтеся!

рік

видання

ХХІУ

Прийом У ВеJИКОМУ

.1.11.'1.' • '.' .' ••. ' . '. '. ~

ВVДІВНИІС

9

.N! 97 (2158) .

',.'

І(иївської області

, •. '."

ського уряду, державні і громадські діячі, предстаlВНИКИ гpOMa~ь­

р.

кості МосКВІИ, а також чудові радянські патріоти, які працюють в

галузі освоєння космосу.

(ТАРС) .

2 нап.

ГЕРМАН ТИТОВ У МОСКВІ УРОЧИСТ1\ Ми Ва,с гі'дlЮ ЗYlстрiJнемо в Mor.wвi, всі,м на1РОДОМ, !Всією кра­

-

ЗУСТРІЧ

ВИІЙ виконати будь-яке

ГЕРОЯ-КОСМОН1\В Т

ЗCllDдаНlН'Я wвi'l1iB. Над колt)нами

пщрrriї і У'Р'яду. МаіЙор ТИ'ООВ». Микита Сергіиович по-батыcilвкоеМО,Н'М3'гу Герма'нові ТИТО<ВУ. І сыюму О<бі'Ймає Титова, притисне ТЇiJIbltи країна OnIJ)ЯlМ'Yвала 9 кає иого до се1бе, як доротого і серп.ня ПОГЛllfДИ дО М,о<~ЮВІИ. Вся шооимого сина нашої БаТЬК!ill!щиПЛАнета шщі

віl~начала

тут,

кос~ю:на;вті'в,

в

сто­

с;воо вели.ке

CВJm).

3 ПоОЧ}"'NI!ІМ хвидювalШiЛ і гор-­ дoc'l1Ї вийшли mщи на вушщі і ПJlОІЩі СТiJЛИці, на Jl,e,ніНJСЬІКіШі II'IJOIC'ПffitТ. Ця наЙХра.сивіша магі­ C'l']>1l!Ль м1JCTa стала трасо<ю Д!JJУ'Ж­

-

В преаидіt ВЦРПС

Важливе завдання

1\

портрети Х'рущов, -lвtДiJбраження

В. І. Д€lHi'Ha, кеР[ВНlиків Kmr}miCТWЧНОЇ паjYl'ЇЇ і РЩП;ЯНlCl>КО!10 уряду, перших КОN.ЮНаІВ'І'і'в. Палкі ОО1JIe.l1КИ прокочую'l'ЬОЯ по ПJIощі, ;КОЛІИ на триБУіНі Мав-

їною,-'l'1Ut c-каМIВ М. С. Х'РУЩОВ

подвигу

і робіТНИlКів, які забез­

печили здійонення нового космічного польоту людини в космічний

• • 1 .• " • . • 1'.' .••.• ·'.

Ціна

прийом на честь видатного

простір, на честь льотчика-космонавта Германа Степановича Титова. На прийомі були присутні кері'Вники Комуні'етичної партії і Радян­

і •

влашгуваЛ1И

вчених, конструкторіІВ, інженерів, техніків

СЕРПНЯ

1961

СРСР

MiHkTpiB

12

Орган Броварського районного комітету І(омуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих

серпня у Г ооргії'вському. залі Великого КремлівсЬІКОГО палацу

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради СРСР, Рада

СУБОТА

IІІУО031У

КреМАівському паJаuі

прОфспілок

ведиких

досягне,нь pa~cbJt()ro народу в РQ3:ВИ1'КУ МОГУ'l1піх прО;(УІКТИ'ВНИіХ СП.'І соціа:riIСТИ'ЧНОЇ Ба'І1ЬW'ВЩИНИ, це відоб.раження високих пегреваг сЩJiалї:3му, ио<го пеJ)Є:вати

Пре:зидїя вцрпс ПРИ:ЙНЯ;1а по­ ста,нову про за,вд;І'ННЛ профс.пілко­

вих ар,ганізацій у :JВ'Я3!КУ 3 вис­ товариша М. С. Х,рущйва

ТYlПОМ

ПО рщдіо і

телЄ'баче,НlНЮ.

ни. fe'j)MaHa Титова обіЙМа.ють і золею з'Я'ВJIЯЮТЬСЯ керівники Ко-' над каmтаJIістичн'О<ю сис-reмою. У постанові говорИ'I'ЬCJI, ЩО ра­ цілують .щруЖ'ИlНа, ба1'ЬіКИ, оостра. муністичноі партії і Радян,ського КО<Cl\lічний к(}р.а,бель «Бос- дянсыкi ПРОф сlIri Л:КИ, які об'е)l)НУКерівники Комунї<с,'rичної п3.іР- УРІЯІДУ, ,КОСIМ(}НІаіВ'ГИ Юрій Гагарін ток-2» ніс на бо<рту не атомні ють ПOlНад 60 міJIЬіЙошів р(}оі'I1llИІії і Ра~янського Уj}Щ'\.'У тиен'уть ГеР'МаІІ TwrOB. бо'Мби, не яку-неібудь іншу смеЗJ- KLB і СJIуж,БО<вці,в, оДно<ста.Й!но С'ХДlару'ку

герою-;!{ос.монавту,

МИJ!'Y,

3<\Та.льного ща~тя і ПJpO- Комітету

зді.Иснив великий ГPlЄ'cy ЛЮд'С'f'ва.

ГРYlllа піонері,в і ДЇ\Вчата

би, ТjНIJС'ОЮ сл1liВИ, тpa:cO'l() геJЮЇ'В.

Я\ltиИ

На TPOO)lhi-'сіIМ'Я I\()'C~OHaBTa. тоно<с'ну 3брою. На його оООр:оєн- ЛЮЮТЬ вн)'rpішню і зовнішню по-

ПОДВИГ В jм'\II

Чле'н Пр~зи!дії

КПРС,

ЦентраЛJ>lЮГО н.і були мирні нау,кові

се:юрета'р

КПРС Ф. Р. Ііо:цов ві~;щрwвaє ма- кана зміцнити

nїIД- TWНГ

тр у,1іЯЩ их

Гермз;но'ві ТИТОВУ,КЄlрїl!l- ПРИJ.CвнчеIНИЙ

мі'ста. Мо,сюви, природою,

Тепер її пО праІВУ М'ОЖlНа на3lва ТІ!

носять

'l'ра,сою KOOМOIffilВ1'ЇB. На !вСЮ ClВОЮ довжин.'У і до СаІМОГО ВиукоtВCь.ко­

никаlМ КомунісТИЧJНОї партії і Ра- ню пе,ре>,юзї радЯНСI>К'ОЇ

новій

прила~, mтmкy К~~f}"Jriстичноі паlНЇЇ і Ра-

ЦК за д()по~югою ЯКИХ .11О:дина ЛОКJIИ-

СВОю вдаIД}" на!Д Дjj[НCЬKOГO YPlfi('Y, вИ'Кд~ену

БСЗПРИlк.'!аI,:t- ЛЮДНІМ ЇЇ бага'l1с,'Гва

наУіКИ і

У

поста;вити на c.-rужОу ВИ-С'11У1пі 'J10вари:ша М. С. ХРУІЩО'ва, і

таем:ниці.

Наші П()rJу'жні ра,кети

і іЗа~ш;\И по 'зміцнеНIНЮ ГО,СI!Щ~іt,p-

ВJlIКО'РИ- ськоі і обор(}Н'Ної

Mo..ry1'HO<CTi

Ра-

дянсЬ'кого yp~дY, всім, хто був техні:ки. СТО'ВУЮТІ>СЯ Д.'LН РО'3ів'язанн~ ~lИр- Д!ЯН'ськоі ,jержа;ви. ПОVТV€'І'И Юрія Га­ на трибуні, БУіКЄТИ квітів. Ф. Р. Коо.10<В надає С.10ВО .1ЬОТ- НИх зав,'ЩНЬ, Д.іЛ РOi3IIlирення і Презщія вцрпс за%шrк.aє всі

ГО aepO,iJJpOMy гаріна, ГеЗJмана TWTOlВa. динк'ах

-

'ILрапори,

На бу­

траНСП3.іран'І1И,

Над ПОЛI!iМ аЄ1рОJ!Jj)()IМУ лине 'ме- чиков,і-герою Ге.р,манові Титову. пог.шn.lенн,я

като СоюЗУ. У (JВОЇ'Й пр,()мові 'l'OIB. Титов Лю,щсь.ке море зак.1ИНИJIО &у­ М. С. Хрущов, Г. С. ТИroв і дя:к.ує ЦеН'Тр,алwюму КОІМіїтетові к.(}всыйй аеР0О10РТ. юлыIta тиCJlЧ Ю. 0_ Гагар1н, керівники KOM'Y-КОМУ'нk'llИ1fНОЇ najYfH, РащuIНІСЬКОЖ)CdQВИJЧiв ЛJ}иіхаJIИ СЮ:iUI, щоб ні.'С'lЯlЧlIюї партії і раJliянcыItoоo му уря,~ві, О<С()іби:сто Микиті Сервітати ге,роя. У всіх -іЮВЇ'l'И. .YlP:ЯJДу Й;WТЬ ~o IІЩЩів ИОіСЮВИJЧЇJВ. гі!Йо,вИlЧУ Xp)lЦOIJJY 3а. ВИЯВJreIНе ,~yJВМIIЇ mлеCJtaiИИ Йо.му виClO.Кe довір'я-;Wйснwrи 'На аеродРОМ при:6ули lКеріlВlШ­ ки Ьуін.іIСТJl'IШI О Ї lIIa}Yrii і PaJДJI1Н­ М. С. Хрущов, Ге!РМаН ТИТОIJJ і к~оміЧІНиіі: рейс. JН)'3}'Н1ГИ.

c'ы!t<1'o

У'РJI'JW.

Мя:юита

СергіЙ,о.вич

Хj}YlЩО'В

нruшиlХ

знань про

Д{)~:Я ДеРЖ<lJВНQГО п~H:Y Pa,1WIICЬ- На площі ЛУІНа,ю'Гь па.ні (}П.1еСІКИ. Все'С'віт. Нові дані, о~ржані ра- IІІРОф'СІПіЛКОDі оргam.iЗаіЦЇЇ 6е:з:}1СТан­ ДЯ1!СЬ'КОЮ науКJОЮ пі~ чж остан-

оо про'водити ШИJIЮке ІЮз'яооен-

нього ПО.1ЬОТУ В KOC~O'C, с'Ган,уть н\я серед 'J\РУ'дЯ'ЩЕХ

Pa~HCЬXO<ГO

lfа~баннЯlМ всіх )1Че!них, ')liCіх lНа- Союзу ІІІРОМОВИ тО'вариша М. С. роді'в 'і таким чином добре IUрис- ~p)'llЦoвa; ВcelМірно П1ДТJ)ИiМ}'lВaТИ

лyJжаты,яс.праlвіi П'j}iОгресу всього

людства, ,оораві миру.

Промова М. С. Хрущооа

ініціативу робіТJmКИІ, ИtжеRe'pIIО-

була теx.нUIЧ'НИХ щнщіlШИS1в і вченщ,

ЙОго ДРУЖ'ИІЩІ. Тамара cil,цaють У - КосмічниИ кО<ра,бель «Вцс- ВШ\1уйназ величезною YllВ3іГОЮ СЩ):ЯМОІВану на ВЗЯ'r1IЯ дода'11КОІВИХ віl8,'ltриту машин!}" ОПОВИТУ гір- tO<K-2»-npelItра'<ШиИ ко'рal6eль,- і не ра'з переРIrВалась 'бурхдиви- і піДВИІЩених соціалiJетич:них З!Jбо­

ТИlсне руку матері ГefIЮя Олех- mnr,да.ми квіоо, і Щ)iЯN'ують на каже Г. С. ТИТО'В. -IBiJн ()('Дfаще- МИ ОО1л~сками. сащрі МихаЙJI'Їlкні і каже, що< її Красну плооцу. На BCWМY IIliJI\ЯiX.У НИИ перШОКJUlJClliОЮ бе~щоганною На три'буН'У Манзо<дею ВООlгаЮlI:Ь

С'ИН щЇ'й<шив Ч'УІдОВИИ ло,цвШ'. Він

ДСCJIТКИ

ПіООДОРОВJrЯЄ

ЛOlсними Вигу!К3!ми вітають сла!В- рою, яка діяла протJlТОіМ 25 го- K'BiriB М. С. ХрущО1ЗіУ, МСМООа!В- про те, що ЮООЮНіа нa,ф1JI,aJro:ва ного KOOМO'Hii1JГa. дин 18 хвилин польоту без:від- Ta~, усім, хто стоЇть на три&у- т(}нна металу, нафТИ, вyrїWТJIЯ,

Cтetпаш

таІОО'Ж Й(}ГО

баrrька

ПаМОВИJЧа і iПJУЖИН'У Ва'сиJlliJвну. Батыо,' мати

тис.mq ~'11Jічаючих го- те,хнікою, до'ск~шшою

В\lІзань; добmвaтись випуску 'R&Д_

... На1J'я~н'а и У1Ючиста Кра1СіНа і ,1IWYжина космО<на:вта, ~О'РУіШе,ні, пл'оща. На ВIllООRИХ щоглах дл.кують за П'ЩWРOIВIIreIШЯ. тут У'3ідо,вжцсь'ого б'У'.дипшу ГУіМУ же-!ІЩІ>ШИЙ It~о:наю Юрій Га­ маЙО>р.ять держа,вні ,С'МГИСОIOOlНИХ респубiJIік. У це1нтрі буДИllйtу на г8lPi:н· TaQW

...Orpілхи

roДИIllllИIta

Міовно. КОЖ'НЩО

'Іеооніки.

ruпарату- шко.'I.Я'J)i. ВО<ни Вф'У'чають бy1ltети ПЛаІНомї продYlКlЦiі,

Хочетьс'я міцно об'і,йнJIТИ ні.

3

творців цієї

(гудо:вої

моск,вичів.

йде в C'ylП'J>О'ВО~ пО<чес:нoro оокор­

Пре~с'Гавники

всіх

х.1іба, м'яса, КYlЮY'l),'},j~3И та і:вшоі продукції буде

КОН1К'PЄ'IШIIJ[ !ВU&-

Потім до мікрофона ПU1ДХОДИТЬ раЙОН'ЇВСТ~;11щі JJИЙШ.'!И на де- .:\'О:М у справу зЮцвєаиІЯ &кooroonч­ кераВ1llИ:ків КОМ)1НLс'тичної партії Н&ІІ:IЖШ'Нці ЛООТal!lОО!И roвори­ і Радянського УР,Яl;l;У; всі lПі:mа- т~ся: РaJДЯllські np.ОФСІПілки за­ IO'fb

портрети KocMOHaBтUв Юрія

Гага.ріна і героя

'J.1OK-2». Він ЗОІбра;женllЙ і на бу- ~IE",CЬKOГO YlPЯ'д'У, всього Г'Є1)ОЇЧНО- ТиТОіва.

ту ВИ1fИiЩ)'1ВачЇJВ. динку JсторИІЧ'НОГО музею. ПОРЯД го наj»ДУ ві<н па.'1КО П03.10РО1l;.'ТЯЄ ПО'ВітpJIIН'IfЙ лайнер р,оOOrrь по­ ПОIJТPет ГермаІНа Титова.. Г<Єрмана Титова і висловлює iILOсащку. І ос.ьв ДіВе:ря:х пoota3a1r На ПJIощі--оси,1Jа-(')ИJIЄІНна на- ДЯІ!tYза здіИонеНJI1И ним ПО(ЩВlШ',

Р'ОІДУ. Ра;лі<сні и сХВИ'лwвані ш- за ви'Я'влС'ні ві.щвагу і геj)'Oіізм. тр.іч Ш)ЩIlН'У'В шквал OOIJIеекїІв, ,ві­ С'І'У'ПН()Ю 'ЗYlстріччю ПРИlЙШJIИ с.ІО,ІІіИ Наші успіхи у вивченні !Кос-

Ha.G'y'C-

т3лынх вигуків, крИКіЇВ «:yq>a! ». з 3t.I1jJиЮв марш. Г. С. ТИ'l",ов й\де 11І0 че~о1ІІіи .килимо.вій доріжці. ДО

зеленИlМИ •

ОО оо

гілками

і

. -............. 1:1

букетами

а'

......

оо

..

погJlЯ!.'4IВ. ШДНІНВшИ'сь на ТРИОУ'НУ, маЙ()J} Титов чітко раПО<РТlуЄ Ми,ки­

ОО

~Н:Я

ГЄ'[),мана

певняють Цеонтpanьни:ii

КОІМ'Їтет

нашої партії, р1!.IдянJcыкй }'ІРІЩЦ і

Демо.нcrpаціл мо.сювичїв 'Грива- осоБИlС'l1O товариша Микиrry Сер­ да дві години. гіиовича Хрущова, ЩО »они, 6у\ду_

200 тисяч ЧО.10В~К взяли В ній чи нщvйною О<пор(}ю паljYl'ЇЇ, гі.щно

~1ЧаіСТЬ. J

мі'ЧНQГО :ПРОіСТОРУ,-ГОіВОРИ'lЬ М. С.

1:1

НЬМО звернуті тисячі заХОIІІJlеlНИХ

ті

пючистий іПОХ[IД

Перший Се1\,ретар цеаlтрадыІгоo МОІНI~'1'раці'Ю. Чу'Ги nі<с.н:і, М}'І3ику. ної і OOOJ)ooHHOi МОі"у'І1Воеті вашої нШіли- че<ріВОНGМy фоні-поP'l'PЄ'l' ВО<лOlДИ- Ко'мітету кпрс, ГО.'Іова Ради Мі- ДеМОНЮlГранти несуть пор.трети де'РЖ.ави .

зи~иеь до першої гоJJ;lшlи ДЕЯ. мира IлJriча ЛеJriна. 3 каіМ'JШIОГО H~cтp-i'B СРСР М. С. Хрущо'в. В гмубш ооба покаlЗ3ВСІЯ ПОlстаменту щщноситыяя У ВИісоВід імені ЦеІІl1'ра:Іьноги І\оміС"ріблЯlСТИЙ «ІЛ-18». На ио<го бор­ чlНЬ ракета. Вона СИІМволіз,ує за- reTY l\()муніcrrиЧ'Ноі nalp'liї, ПреD Р а''Y'-геJ)OЙ. Літак, наче на пaIPЩ!tї, ПУІСК КQраБДЯ-Сyny'ГШ!iItа «vocаИІДЇЇ Вe~xoвнoi Р СЧ:Щ СРСР "

ся геРОЙ-lКlOсмО'наІВТ. НОМУ

Починаєть,ся

паМ'lЯТаючи

***

виконають свій ооов'Яl30К у 3alXи-

Уве,че:рів Мос,юв,ї, в СТОШЩЛХ

сті нашої ЛЮ{)И;МОЇ Батьківщll1НИ,

с{~ю3них ре,спу,бліlК і мШста;х-ге­ мооілізуючизу'силля 'І'Р'УІ.ЩIfЩИX іНа РОЯХ lІІ!рогриміли 3<\,ЛlПИ аРТИJW- Д'ОСТРОКО'Бе вико,наm'я на.РЮ)JJ!iОroc­ оойськ,ого салІОТУ на (}Знамену- подарсЬ!Ких пда,ніrв і соціалkтичванн'я У'ОО1ШНОГО льоту ~айора

ІФс,міЧ'Ного по-

Т итова.

(ТАРС).

них зобо,в'яза,нь на чес'lЬ

ХХІІ

а'Ї'зду КПРС.

С~ргИіQВИЧУ Хрущову: «ТО<В/lIРИШУ

Перший Ic,eIKpeTa~ Це'Н'Грального Комітету Комун істичн,оі иартії радJшсыотоo Сою­ зу, ГОЛОІВа Ра;.\И Міністрів срср,

~овЩJaю, що за:в~ння ЦelНТPa­ ЛЬІН,ого

K~мiTeтy і Рщдян,ського

УРядУ вико<н3.ilЮ. На ко.р.а,б.'1і-супутнику «BOC'JlOx-2» ШОC'fо-го і

сЬО<мого серпня

1961

Ire$

25-тодинниіі:

літ.

Облеri'в

Н3іВКО.'lО ЛУЧ!НО

гроку здїЙlc­

к,оомічний ІПО- І

більш

JIjJt

17

Р<1J3

'земної кулі і блаronо­ ЩJизємЛ1ІІВСЯ

даному раlЙоні. Все }'1статку:вшнл

в

ТОЧІНО за­

К()МЧlНОГО Киів. заХОГlЛеlf!iIfЯіМ КЩJa.БJLЯ пращювало безв1лмовно. майора Германа Тшroва МОЛОДЬ столиці УЩ>аї,ни. (Фото~роніка РАТАУ). ФОТО Ю. МосеЮЮIІИі{а. П()Ч'УВаю себе IIJ)eюрасно. ГОТО-,

Ог ляд керівниками парТіі І уряду спорудження Будинку з'Jздів У KpeMnl 10 сеpmя ц. р. товариші Л. І. Х1ХваНИИ :на 6 тИСЯЧ lRcць для Брежнєв, М. Г. Il1IIaroв, Ф. Р. Коо­ гляДВ,чі,в і при:mаlЧtшиИ WlЯ пРО­ ЛО'В, А. І. Мікоян, Н. А. Myxi'l'~­ 'веденн,я різнm.х ма'сових 3alX0ІДЇіВ. Кеpti'Внпки п&J)'ГЇЇ і у,РЯlдУ були НОІВ, Д. С. ПолЯІНСЬКиіі, М. А. суслов, М. С. ХIIJУЩОВ і Г. І. Во­ з велиJroЮ 'ІеплО'\1ОЮ 3}'1~ IroрО'н(}в 0зна:йmrилися з Х{)ІД~И ,спо­

р)ЩЖеіНня Будинку з'їадї;в у Крем­ лі.

леХТИВ()ІМ ,б)'l,цівмьни:кШ.

Т,О'В6Рmп М. с. ХР1'ЩОВ зРобив

вmc.лО!В'ИВ побаОпОрУ',цж,енн.яВ'У!ДИНlКУ з'ізДЇіВ у жання ЩОДО Х()Ду 6у!,ЦіВН'ИіЦ'lUIа, Кpet.ч.лі заКЇНЧ'У'ЄТЬCJI 1Н8.iiЮJщж.чи:м сердечно Р0<3МО:&JІЯ'В а р:оІбі'11Нmta­ часом. У ньому про.Х()lДИТll1Ме lІІІ з'їад

Р$Ц ааj1Вaжень,

КПРС. Цеи будинок розра-

ми.


2

6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

ДЕНЬЗАВТРАБУДІВЕЛЬНИКА

Б

~ д'Увати шви д KO~

Субота,

д

серпня

12

рону.

1961

ешево і добротно ЦЕНТР НАШОГО МІСТА ПРИКРАСИТЬСЯ НОВИМИ СПОРУДАМИ Бр.оварчаІНИ

та

і приї~і,

ін. Кірова та Киівську, щюводи­

йдучи п()вз IПл(}щу ім. ШЄ'В'reII!IItЗ,

TJlМlyТЬiCJI також інпri заХQДИ по зоортають увагу на обгороджЄlНii блаro~ою. ~аЙдаНЧИ.I\И, земляні .lNJ.JСИІІИ. у ці Д!ІІі на будівlfIЩТві працює 3 P<lHK}' до .пі'зньог() вечора вкрув КОШІЛе-1юна БР1Ш'а,даму..1ярів, JПt.у на НИХ а:иТ1'Я. Тут за· К.lа'дають очолює М. KaТCIКOB. Рооі'l1НИКИ, ФУlIцаме'НТИ .1ВОХ Ч(}lириповерхо­ ВИlВчаючи і с.хва.1ЮЮЧИ проект вих БУ'ДИн.к~в 3 п' яrиповеJ}ХОВRМИ Програми І\о.мунkrичноі партіі надпа! вка!dИ. Всього бу.де ,СПОj)}"1Д­ РЩЦ:Я1Нlськ(}го С(}юзу ,внріши~и жено на п.10щі і .на разі ву,шці продуктивно ви;ко:ристов.увдти ОrИПО'ва 4 жиr.1()ВИХ бу1;{НН'КИ на ко'ж,ну рооочу х·вилину. .вони ви­ 160 кваprrир. ВClі вони будуть конують змін:н~ завда'ння на 140 га'зифіК{lванti, 3 цент}}а.1Ь'НИМ OtIIа­ 160 пр(щентів. Буді'ВМЬНИКIІ .1енн,ям і кана.1rзацією.

В ни'Жні'х lПове.рха,х будитtів rrepедбачено ()6ЛaJЛНати Т{)j)Го:вель­ ні пооут(}ві заКJfaJДИ Іркутська область. Зага.1ЬіННЙ ВИГЛЯД СТа>нціонної частИ1НИ БраТСI>КОГО гід,р)вузла. (ФОТОХРОllіка .................~ ....

ее

ее

• ..-......... . . . -+~a

ее

вими

ДЗlрами,

раДЯ1fСI>КИХ

чаша

Д1Нем кращає наша все НІОВИ<МИ і но­ створеними людеи,

ру!Ка,ми

С!Ю8ІНЮЄТЬСЯ

народного добробуту

I'УТНОС1'і_

А

які

величні

і

МQ­

<>

перопек­

Р('·':J.,\,1ванн.ям проекту Проr:рами І А це в llва-три рази прискорює КПРС, ВI~знаl~ають раДЯlНСl>1G лю- строки опоруджеНlН1Я промислових ди День БУДІВМbJlИка. BOH~ пи- об'єкті·в. ПевниlХ успіхі,в ДОСЯ,ГНУ­ шаються

ТltМ,

що

за

I1~ШI

раки с~м~річки ті.1ЬКН респуб-11Ц1 зБУ'д~ва'Но

два

в нашій близько

то

в

УКРУ:П'неНlНі

і

магазин,

СРСР буде в ооновному побудо­ ване комуиіСТlNНе СУClIJЇJIЬСіГВО.

Проект Програми КПРС висуває Я-К ГОЛОВІНе економіч,не зав­ дання паlртії і на'рощу-створен­ ня протsrrом двох десятиріч ма­ tepia.1b1HO-теXJНіЧІІЮЇ бази комуніtз­ му. В його розв'язанні вeJIlIRезшІ роль належить бз·гаrroмїльЙонно­ ),fy загонові раlДЯНСЬКИХ будd'вмь­ ників, які, за ВЛYlЧним визначен­ ням товарнша М. С. Хрущова, щюкладають

шлях

IЮвому в жит­

ті. У спеку і XOJlOjД, в гарячих піок.а.х Ка'ра .кумів і в умовах віч'lЮЇ мерзлотн ра,дяm:ьКіЬ будівмІ>НИКИ 11Іроклзщають ш.'lЯXJf, опоруджують заводи і шахти,

житлові

селища

і

цілі міота.

І

діти. що йд:уть JW 'нової JШ{OJIИ, і rrросла'влені герої праці, Я1<!і працюють в ЧIflCТИ'Х світлих це­ хаlХ, і вчені, що в.ст~пають в оо­

ві лабораТQl}ії, і новосельдІЇ~ знають, що дО НКХ тут бу,в бу­ дівельних. що це він СТВQрюваlВ умови для їх ПЛОДО'ГІЩРНОЇ пра­ ці, нав·чаНlНЯ і ві,щпочиНІКУ. ГідН'О, з великим ТlВорчим пJд­

несeifн'ям,

ви-кликанwм

п іді"О'ГО в­

кою дО ХХІІ з'їзд:у партії і 06на-

таlЛУ'ргій, ному заводі імені І.міча,

жoomНЯ виконати деOJl'l'И1МіCJr1llНЄ завданlllЯ, а до 25 I1РYIдRЯ річ­

В

ш.1ЛХ з~вшиpпиrn MeТ])~B, Я'JШИ з'е~ає ВУЛИІЦі

15

спецїалі·заu.ії

1 Пlклуп.Щ- ТОМ ПРОI1j)aJМИ КОИ}'1lfіlС'ГИЧНОЇ пар-

менчуцьку ГЕС, проваідИТЬСЯ бу- дівельНIfК1.в республіки нагород- lІІо..rerЛИ1!О і 3З1Бе-рІШИ.1И 16-квзртир,ного станції, введено в екоолуатаuію тьом з НИ·Х ~рисвоєно вИС<Же зва/Н-

дівництво Київської гідроелек1'РО- жено орденами і медалями, бага- ЖЄlНня

шення земель півдня УКіраїни. За

одlИl 1960 pi~ ТРУllI.ящі міст і ,робі'1'lНИЧИХ ~елищ республіки одер-

жали НОВОГО площею

житла

путь гіД1НО віДjllОВісти на це l1ік.1У- Брom.ра·к

ваНI1fЯ. Ha11XJНeнї вe.тnm<ими За8- ПОВИМ: даннями боротwи за I{QМy\fізм,

Перша

Прог.рама

-

Лоої!На,

па,prriї, }}оз-

М'уляря і столяри І. MoikeelflКi(), С. 31'н,чен,ко, Н .•"а""'-"в, І. Маіl >",""",V хон. Не,щивлячИІСЬ на малу ~;xa­

:ЮУ'Довано

проок'ІОМ

буди.1ЮК 3а.

заmшна,

приваблювала

ЄlКО

більш як 14 міlЛьАон.ів КП~С. вони ві:ддають усі свої си- зе'1W1ЮМwrи бага-rо матеріа.лів, ~- С'І1ін, Не жалку·ючи сил, 1lIPЩЮ'В8.­

KBaД'Pa~HHX метрів, б.а,аrrо

IЮlВИХ

l1ІІКіл, дитячих дікувалыихx і куль-

ТУІР'НО-1100Уroвих

заКІЛадїв.

Перетворюючи в життя ·рішен­ ня ХХІ з'їзду КПРС щЮ інду­ стріалізацію б}nдіВНИlЦтва, в рес­ публіці ст·ворено 12 домобудів­ них ЗЗіВоді'В. Іх УСіТаmyвз:ння дає змогу ВНlКо~ати склада/Н~ і введення в екопл~атацію п'яти­ поверхового житлового будlllНl<У за 2-3 місяці. Велику роботу п:роведе/Ю в рес­ публіці по орг,аll'ізацїїщюмисло­ вооті збірного залізобетону, що даl1l0 можливість приcry:nити до серіАIІІОГО виготовлення основних ~om:тPY'JЩіі! ЛРOlМИСЛОВИ>Х СПQP'Y'д.

ли й енергію, щоб уcnішно ВІІІЮ-

meй

за

рахунок

зменmeJIIIНUI об·

ки, внести свій вклад у здійснен,

...,'" oднa ...~i ІсіNIнати і ~Н\Я, стінні рkmоJЮбoqі О. Фщytенпro, М. Il'ра-

нати план третЬОГОР<ЖУ C~My.piq- сжу ро&іт. В ;кожній K~ii-

ня світлої М'ріі ЛЮДС11Ва.

В. Михайлов,

заст~пlНИК ГОЛОВІ! Держбуду УРСР .

шафи,. саПІВ:'З(}Л'

а

на

ПЄІРЄмога

П. рактично

МОЖJIивіlСТЬ

cяrne ГJ)Зидіf1lНИlX усniхУв У .роз-

.їв обw ПРОМИСЛ<lJlоі

О'П~

lІСВаІІ'Тир

А. Шваншгейн,

М. Берковець. 3а1В.ЩIfКИ C'IJілмиlІМ

зуси:.л.л(яІМ

ЖИТЛОВий бу,ДИІНОК підготОВJreflИІЙ ДО ~ачі держмmiй ком.іоеії. Мине де:кіJlЬc1tа~, і 16сіме'Й бро­

І ..~~;~~;;;~;.~;~~_"::~.~_ . ~,~::,~,,.,~:,.:~~,~.~~.~.:,.".,J І

реоолюцн І вС!Га­

відкрили

на

Л. Кра"""'ькИІЙ,

. 3 1t~,"ии днем ширшав І та p~ ши'Х приЮщЄlllЬ. ТЗI1t ~ ва.рчаlН і фРWJт буді1leо1ЬНИ'Х .робіт У }})"- буді~Jlьна брига.,ца В!дзн3lЧаG ; і ca.нi~CЬKOМY колroс.пі імені І п~_ ~ насТY'IfНIfX пар- ;,

Великої

ооціаЛЇfflИ'ШІОЇ

ли

друТОУу І бовська, Г. PY'~, М. ftлmm,cь,

/,ПOlВe])Сl - : оа·лк~. На б)1ДlJВИIl!lfI1В I тДООіачилися

у русаНіВСЬКИХ будівельників

ПроеК1' Програми lШPС JlВlІИЕ niталістИЧіНJI1Й да,ц і утвер,ди;ra собою наАвца'І'НЇmвй A0кy1le1l'l' влЗ1ДУ Рад. ці ісropичні :переlМОІГИ знureну­ сучасної епОоХИ. ЗнalОIlJlЯ'ІИСЬ з ва.ли собою ВИI!roнalННЯ першоі цим ДОокумеВТОIII, ГOlЮрив товариш М. С. Xpy~B везадовго ~O оау(і­ Прогpai!lИ.

людства

lНа.тна і wю:кімнатна ІОВаІРТИРа. 6у-

. ІЗ да,хо,м НОЮl .1а

за~ал'ЬНОЮ ви~адениlМИ 'у Пlроекrri Програми iltOOllC'r.P_.i, що да·до М<lЖЛИвiJc.ть фарбами вікOJI, ~рей, нам'11ІООЮ

щюе:кту Пpor.pами, ЖО'втн.еюі лікування кО'жна pa)tSDICbKa JIЮ'ЛИПА ра,ціти­ J)Oзв'язywала за!ВД'СШІill\Я, па}"ККmO 1ЮВkнни ДШtтатyq>И IIJЮЛетаJ!'Їату ме за каЙ'бутнв своєї кра.ім, яка сфор.мулwваНJi в ії Пр.огр.а.мах. в Н(lJшій xpaЇJНi вп~ев і'СТОріїі в найближчі два деСJl'['Іфічrч:я до­ ЕнгелblC!a.

бригадири комrп.'ншсних брига.д Ф. Пальчеtf'К() та М. Вел ичemw ,

ка,над «дmпро-І(рИlВиll Ріц». По- НЯ Героя Соціалістиmюї Праці. ве:рхового ЖИТ.10в0ГО б·У'ди'НoКJY ·ltj)aЦюва.'Іа щ>итшда малярів. ВООІа чалося ЗlдіЙ1СНeнJНЯ про~рами з'роБУдіівельнИU<и Респу6лію1 праг- на ·вулиці ім. Мічуріиа. ВпеJ)Ше в зроби.ла все, щоб ІООж"На ()~xi.м­

п~ен'ня і ])00- цblOГО Ж року була з.щіЙСШІНа IIIJЮo­ пя в ІООровиl it'l'оричниl СТ1І0К е.ковомїчноі моryтиОості країни. f проеnї Програми ~ТЬІСіЯ, К. Маркса і Ф. Ен· летаРСЬ& РСовоmoцful, JIК<1 ;mи­ досяМ"и в&lвищої ме.'Іи-побудо-­ щО П])OТЯl'OМ 'Ва.ЙБJu1жчи.х 1О ро­ ви комувіС'І'ВЧНОоro cycniJlЬC'rB3. вперше ~ У ЩИJIа нена.в.ис:н.иЙ н.ародо-ві;ка­

-

подарунок

rпорудПо заl!СіItЧeJi1іі ·БUl1n:велЬ.Ниос ро,,,,. ~OOIIo- біт 3 20 ЛИlUlIЯ по ()('да.нні ~i

за;кOOOOlrip!не виток ідей

MaptКC3

будівельної ді.~ЬНlщі.

Наш трудовий

JПМО'ЖеWЯ і ВИc:RО!Вхи IфОеіКту В люroму 1917 ]JIOXY Ц8.;}JICЬ&И!Й партія ВИсуває НОоВУ, ТJlЄ'1'IO Про­ ні lJIIодУJn'JtВВИХ сил xOOly:нJЇmty і ПpiO'Г})'alМИ ЮІІРС лв.л:.яють ()()бою J}eЖШІ було зметево. В жовтні гpaJrf, в !Ш c'1'uиты'.JI зщан­ є основою oreхв.ічиого ПJlor}IeCУ та

витку партія, ке~уючИІСЬ учЄШІ:ЯІМ

начальнкк бровз:рської

а·$1ьт()Ва:НJtЙ

ВеJlИЧНИЙ документ нашої епохи

партіі». В нову і'С'Ю}}ич:ну епоху і,х збalrМ'ИІВ 3а'СноВІПІ'К і вождь Кooryніс'l'И"ЮІОЇ пalIYl1iї В. І. Леві,н. На КООIШQМy етапі істо;рич:ного ])00-

і ХХІІ

11J.~ука.рню

прИІС'llY'ПИ'І'И .Д() ;W.!Й1С­ витку с,воєї edWноміки і "'ульту­ дo6vOOyТy ,ра.­ нЄ'Н'НязавітнИІХ ооорнь ро6іт­ ри, В п1'Двищенні НИIЧ'OГО кла:су. В 1919 р.оці на ,ця:н.ськоro народу. за цей пері(),ц УІІІ з'юді РКЩб) 6ула ПРИЙ'lllЯТа у нашій країні ІВ О:CJlОВИОМУ біу~ дРуга ПРОГРЗlМа партії, в якій ви­ поБУДОВ3JНо ЩОМ}'1НЇlCтичне С'У'С!Піль­ з величезною радістю і небува- роблe1lа реДа1щівю газети «Ис,к­ сym:aлІ>С.Я як ГОJЮiВНе ~НWI­ ство, а йОГО IІІОВНа. поБУ'~ за­ ШіlМ під:нЄICeJIIIШIjМ зустрів pa~H- ра» при БЄ';пІОсереіЩНій У'ЧіаСТЇ побуд(}ва rоціалkтичноro СУillIіль­ верlпитыclll в Н!ІСТУПНИЙ пеpW,д. у IJIpOOXТЇ П]ЮІ'PWИ ГOIВOiJ)ИТbJCЯ, ('!>кий на'l)()lД otIIу6лїКо1JЗНИЙ У ире- В. І. Леніна, була і1Ірmят& бі"Льш ства. Щ<l ГОЛOlВ1lJПl e:IroнoonЧІНВМ З31ВДан­ І ЦЯ ПР()гра.Ма IВИRОlWIа )'ICIDЇlШ­ сі ДJIIJI шИ}}OOtOO'O обгоооpeшlЯ про- я,к піВС'ІЮЛЇТТJl тому, У 1903 'РЩі, е1t'l'ПРОГ{)ЗlМИ l\.оиу!ні~И'Ч!lЮі пар- на 11 з'іw родрп, То був тяж­ іІЮ. lliд .керівницТ'.ВО.м Комуністич­ JiIЯIМ па.ртіі і P~мtoro нарою тіі Раl)~Я:ilН~!>КОГО С()ЮіЗу npOI'P<l.- КИ'Й ча<с пануванunя в JCI)a.Ї'IlЇ цаlР\Я, lНої парФЇ'Ї рa,JJ,.iНСЬ1UlЙ на.род, цу­ в HacтynН'i ~ва.щц.ять років в C'l'1!lOми поібу.дови dtомуШетич:ного су- п(}М'ЇЩmciJв і Оу.рокуззіі. ТЩ'і па.рТЇія чи не:mі~ним.и ШJlJIuми, )l,Оола.ю­ pE.IШJi матеріальио"'lЄШ'ШОЇ бази епІлы'l1ваa в СРСР. «HJ)OlГPaMa, ,вважаm своїм І'()Л~ВНИМ 3alВдаІН­ чи "Неймовірні трr~ощі, .цобввся lЮJI1'IНіtJмy. Щоб :щійс:нити це ве­ вважає здійснеННІ лине заццаlПll, п&ртїJI РОЗ'JIJCJlЮ!ваВ В. І. ЛеНJiн, це ням ПЇДН'JlТИ ІJOOітнИ'ЧИЙ к:лас і ВИд'&Т'lЮЇ перемОоГИ !llеобхідним і ~ ;всемірно ])00ленmсыtoо пла.ну побудо:ви wзначить -!Copwкe, ясне 1 roчне всіх ТJ}У')lJЯ'ЩИХ Росії ІНа 6о}}ОТЬІбу вивати ЛРОМJICJIовість, В першу ПР()f~ЛOOleamя всього, чого партія 3з Пlшалення са.мОДСРЖ3lВС'!1Ва, а ц.іШзму в нашій країні. Нині, JtQJIи в срср coцialїIМ черry важку індУстрію, .ака віді­ добивається j за що вона боре- потім і БУРЖ}"ЮlЮf() ладу, і вста­ переміг оовніOl'Ю і о СТ&ТО 'І НО, rpae перwоp.ядltу роль у створен­ ться ». НОВllення дикта.ТYJIИ ЦI)OJlєтa;pia:гy.

«МаНїфеістіltoмylJl1ЇС'МШС)[

КПРС

liiа'ЙПОТУЖlніша ·в світі доменна НЯ"', високо оцінюють їх самовід- тіі РalДЯНІСЬК(}гО Союзу, всі р{).біт- поізацію, вони moш.mно ВИКОІНаШI піч на КРlШOрізькому метаlЛУ'РІ' гійному за'вод,і . СПОРY\lIЖеlfО К:ре- дану Пlрацю. Десятки тисяч бу- ПИКИ і ро 6ітниці 'lIj}iliЦювали на- взяте зООов'язаН/НЯ.

На допомогу агітаторам і пропагандиетам

гельса,

з'їзду

Змінить СІЮЄ обличчя цей 'paiiOlН не. Цьому OOj)И\ЯТиИ!Ме і осе ЗjЮCміста. ЧерСоЗ площу ім. Шевченка таюча меха,нізщjіЯ б'mDeIЛИIИХ по,вз С1К!ІІІеі) БУ'де ЩЮ1tJlа\Це:ниіЙ рООіт. І. CeГlЦa,

будівельних організацій і підпри­ ємсl'В бу,ді,ltдустрії, в БQратьБі за

ків великою уваroю

ХХІІ

з'їздУ КО'Мпарriї У'країни-до 17

Кlраї·/Юю 400 промислових П1:II,прИ€мсгв, се- знижеНІНЯ ВЗJртості БУIд.іmш:Ітlіа 3аВТ}}МІІній ДІеІНЬ, День буціKOMYHk- ред них- ~Р.ИВОіРізЬК!lЙ гірничо- і ПО.'lїлшеНН!r якості бvдіве..1Ь1НИХ І вельнкка наш Jro.1Є1КТИ'В ВlUД3Н(\1чає ТиtrнОЇ паРl1И! м'Иlне двасЩЦЯТЬ ро­ зба,ачувальнии ~омбlнат Ng 2, робіт. ' ," .' Тр)'lДО1!ИМ п()дар} HKOfМ. НатхнеНІ ків і наша IqJa·ЇHa cтal!re першою перша черга ТОНlКOJIистового станарод, Комун.істичkro.ричпи.м Д()КV:М"·'ЧI()_U промисловою державою світу, в на« 1700»на Жд аlНОІВСЬКОМУ ме- на Радя%Ський ПЗфТія оточують будівмblНИ/. '"., зо - прг"""""-n. ТlПІи відкри.ває пер~ проект нової Проnpа<Ми

честь

га'ст.ронOOl,

roщо.

ТАРС). фото Н. Перка.

У ПЕРЕДОВИХ РЯДf\Х БУДІВНИКІВ КОМУНІЗМУ З КОJiШШМ Батькі.вщина,

:иrreЧ;НИЙ

-

3ОО(}в' язашlJCЯ ще ШИplШе ,розгор­ В:yrI'И с(}ціа~rістичне змагаННIЯ на

сп}}а.1!И'l'Ь нmюc4Jлля.

М. Тenпюн. виконроб 6yдiBeAblfOГO упр ЗI9JI ЇiIfНЯ

N2

І,

А. Резими, БРИГЗlll.ltр

~дiB

Сіригади

мул~р!ів .

Idловат-г<wtН на .рШ,

ВИlПЛа.влятиме приблизно 250 иіль1Юнів '10011R сталі, зн'аіЧJНІО зро­ сте в~буток нафти і газу. За }}ооем nPОМИС1ЮВОГО ~ВИ'l1КУ ОРСР crзне

lІІеpmоюкраїн(Ж) в

світі. Обов'Я3Rов(}ю -умовою !Юб'Y1дOlВИ КJOOIYIfIiзм:y в

ст:ооренш,

Ш}J)IIf.Ц з

?roГy'I'Ньою ПРot.lисловїоСТЮ, Щ)О'ЦВі­ таючого, все.біЧJНО pomm;!I'yтoro і іІІИС8КОПРО:.дYR'I'ИD!oНОro сіл~ЬІКОГо гос:подз.рства. МОІГУ'lнє і1Ії,..,н.есel!flfЯ IDpoдУХтивних си:л с'і,льсыIooo l'ос­ ·ІЮЛаJ)C'IIВа забewlЄіЧИТЬ

іЮго

з{)Оста;н;нIЯ

ва.ювої iЦJI~i за іІІЄlpillIі

дооятьрою'В при6лшmо В 2,5 !ра­

за.

а 3з ~ь

pokiB-В 3,5

раза.

«J!tOOly1Н!iзм,

-

гооорив 'l'ова.риш

.ьr. С. ХРУЩ$ на оеі,чнеоому Пле­ іфІІЇ ЦіК IiЛРС у 1961 ІЮЦі,­

П]ЮJН'lКІції Я'lЩО аазати п:росто і JЮRО,-це

збілЬDIИ'l'ЬС-.и, приблизно, в 2,5 ра­ за, а за 20 рохів-неменш як у 6 раз. В результаті по обсягу промисловоro виробництва на дУ­ шу наceJIeiIПIЯ наша Храііна зали­

нa.ЙlКраще

для КОЖІНої

ж'Иття ДЛЯ трудящих,

Люд'ИНИ. Це сycrriль­

С'НЮ, Ів якому кожний Щ>aJЦЮє за

здібві!'l'Ю і К()ЖІЮ)ІУ дaєrьCJI за П&rpебою». В проекті Пporрами шить США ,цалeatо пооаду. 'На­ ВIrey;вaGТWЯ за'ВJ;taIНlНJI все<Світньо­ прикіншР дРугого деtятИJriття про­ ісroрИJlПfОГО значе1llНJЯ - ззБЄі3ІІе­ мисловість СРОР 'вироБЛІІІТИХе чиrrи в ра.,JJJяІІ!сыtooiy Союзі наЙІВИ­ елект.роен~priі до. 2700 3000 щий жИТ'МВий рівень наlСелеН'llЯ


Субота,

серпня

12

1961

рону.

&УДІВНМК КОМУНІЗМУ

ХХІІ

ХХІІ

~3~

~y

у ДРУЖНИХ САДОВОДІВ

:І f

•І

••

••

За рішеНlffЯМ партійних, пpooфcniлкових організа цій, дирmщій р&JJГ іюпів

прав.lїнь ко.lг·оооі<в

Рябий

Іван

Микоnайович

КQмбаЙ1Jер

з

: КО.'JII'(юпу ім. С'Іаліна, С. Ру'саніIВ. Ком6айно,м • «С-4» ,С!IФсиВ 130 гектарі,в хлі6і:в,Н.амолооив 238 : ТОНН зе'РНа.

Ностиря Іван денисович -- тра,кто·рист з 1К0л• госп}' і,м. СтадLна, с. Русанів, JiКИЙ на «ДТ-54»,

:

~ готуючи I1рунт під

ООИJМі, вшroн.ув

Гавриnенно

*

3

ращгос:пу

кий » . КомбайlЮМ

« ОК-3»

комтба,йнер з lOOлгOlClПУ ім. 111'0 Трав:ня, с. Мокрець. КоМібайном kC-6» с:косив 160 гЄ'ктар. ів хлі·бів і намоЛОТИ В 161 т()Н'НУ зеРН'а.

о;зимих

Незаоа')}(1моочатОІК ociНlНЬOЇ .6в-, би. о.тже, поруч 2 за. вершенНUDI (істанніх рооот ло з6ира:н;ню озИ'Мих і :ярих ~РНО'ВИХ, СIКИіptJ)'ІВанню с.оЛOlМИ .меХ·1\Jні3д:roри го-тують І1Р'унт під 'Озимину.

на

:Ra.C

БП­

:lала~я найкращою в колrоспі п~ 70 цeНTНt~p, iB ~'PlHa на кож­

ному всі 4

r('lIOapi DУ1де. Ії ви]Ющують .'1 MfKИ. Ве.ТИlКУ ЦОПОМОГ}"

та ко' л; нщдади

ми бриг~ );'2 2. Тут 3аоекиртува.1И содом·у на 60 ге1(та:ра.х .

ВИКQРИСl'ОВУЮЧИ дати

пораІДу

,на'ГЩУ, хочу

ммодим

Серпень 1І'ай6ііІЬШ

сЦ()воД3і.У. с.прюrr.'!ива

Иід час о~ліроо,вки riлок СТА­ рих

:Щ8р е'В

,

якщо. хоче'МQ

з-а:лиши­

на 120.

ти основний ШlIамб, peKOIМeIIЦlO'Є­ ться На літнdх с()ртах, юmрИіК!Ла.д « ТИ'l1Їiвці » , зз'Окулірymaти « оорІІне_ ву» або «білий ,налив». На ()сіlннj,х

Захарченко Петро Пипипович та! ЗахарченНо Іван Пипипович - трак-

-осінні, а на ЗШtніх сортах 01(У­ .1Ї'рувати шипе зим:ні. Таки,й спо­ сіб да'є найкращі результам то­

внк{)нув норму вирООі'l1КУ

ПlЮЦem'Ї'в.

16рИ1:'1'ІІ З

колгоспу

t

«Більшовик»,

МУ,

• цюючи на ормщі I1WНТY IJJЇд 0'3IIlМi It'Y'льтури, (. Рож,ни. Працюючи на тptaJIt'ЮJYНi)J'У скиртаклащ{)дня ВИКОНУЮ'l'ь 1iJOрму на 120 IJpOЦeиті,в. Тра;ктором « ДТ-54і> I1'])И нормі 6 гекта.Рі<в вІщ)ю- ЦІЇ, ВIfIКОІНують Н'Орму виробітку на 130-140 ють п{) 7 -7,5. Пj)QЦЄ'НТЇ, В.

Сівба

ГQмї' СТЮ можемо

lІ'ЇіКу.

W1,с •. _Мокрець. ~ращЮJOч_и ІНА ~ль- •

З РlllДГоспу ім. КіРОІВа. ІІра-

t

3

що куку"Р}"лза у

кож пе'реОКУJDUIJ'(}ВКИ на 1ЮВЇ сор­ ти старих :le~B 8-17-р,ї,ш()го

ТИ!ВаЦlI rpyнrry щц ()'3и,ю ~ульту·ри, І

на 120 про-

РО.1IJ-ВИ по.lів ». сказати,

пора іРЯ окулірOlВКИ дичок, а. та­

ниць.

j Баран Петро 80ЛОАИМИРОВМЧ - t 'l1P аК'I'OiJ)'ИІСТ з холгоопу iN. 1-ro Трав-

С'КОСИ'В

Нірсанов 8асипь Харитонович та Грицюн Михайло АНМlійович - тp&t-

• ІГОРИСТИ

fepMaIlIa Титова . лк ні­

Н'і майстри овоєї ClЦPalВИ Шр.а Lва­ нівна Ротач, Віра Мl lІ!Китj;в.на Ро­ гач, Г<t, лина Віло:у!с, .!ІКа нещодав­ НО закінчила 10 R;raci,B серщньої шкоди , та 6агато і,нmих '!\(щ'госп­

Чере.ничок Миноnа Пантеnійович

на трахторі «Бвла.рУ'СЬ» ВИіК.Оо-

центів.

MO!f3iBl'a

КОЛИ,стаpwно працюють с.лраі&Ж­

-

; ТРilJКТОРИСТ З pal,ЩГООПу «Б<УГдані:всьі кий» . ГІУГУЮЧИ грунт пі~ ооИМJi iIt}'IJlb-

нує норму ВИJI)06і'l1КY

ilIj)OelК'ГИ

ро-їчний ПЄЩвиг раЩЯJlСЬ. !\()ГО кос­

192 'І1()ННИ3е'pllа.

Бурда Михайnо Миколайович -

* тури,

бригади

іООМ.'баЙ-1

Оnенсіенно 8асмль Нузьмич -кОМІбаЙlНер з

~ 120 ге,ктарі'в хлібів, на.молO'l'Jm 192 , тО'нни зерна.

*

КО.ТГО<ШІІІІІ'ЦЬ

і Статуту Ко'муні;етич­ ної партії, ' :}Вістку про ~.овИЙ '!1е­

КОilГOспу ім. 111'0 ТраlВНЯ, С. М~jЮць. ,К~баЙНо.м '<С-4» ,Щ\ОСИВ 170 гешгарі'в хJtіlбі~ і Н'ШМОЛ&rИВ

«Бог~нiJвсь-

60 іКОЛГOOIllНИіюів і

1 ПРОl!"l)a}[и

нер з колгоопу ім. ~алініна, с. ді'!1КИ, я-кий Зі6. р ав 25.0 гектарів х.lібів, на.мО.l0ТИВ 225 тонн зерна.

~ норму на 120-130 щнщеll!I'iв. ; денисенно АНАрій Софронович ~ комбайне'р

8аnерій Павnович -

TP}IДQOOro еJIТузіазм'у всі

І

З8.'НО~Я'ТЬіСЯ на Дошку пошани:

;

І

ХІвилею зуC'l1piЛИ

.

ЩО

ми

матимемо

()ДН()Ч3.lCJlе

ВlfстигаНlНЯ ПЛ'Оі:Idв на вс; і ;х riлках. 8. Рогач, бригадир-сщдовод.

Колгосп «Жовтень», с . Требухів .

rотуємо насіння

порощ

де ЛЮіПIfНИ'ще. Все Haciн'I/JI дOВteлено Д{) вИlWКИХ посівних КОНJДИцій. Швбу ПР<ma1Дll1ГИlМе.м0 з i(),ЩRоча,еНIИМ ,внесеНIflЯlИ мUщООРIrn. М~хarнdзатори П()l~али тут 'I'a~ кож про woечасну п~

Якщо торі!\ :.ІН реil ;,і ;lу ва.1И

18

1'ИlС"Я'Ч сацжанців, то зараl3 ВIfj).О­

щуємо 20 ТІИШЧ . У nа' с є вСіЇ ')'ІМ()­

На фото : краща ко.1ГОСПllИЦЯ са­ дової бригади В. М. Рогач. ФОТО

Вагато поорацю,вали рООі11llИВИ Д.1Я '{ого, ЩО'б у наетyrnlООМУ ки шє'вчешdжыwо(} вi:.щ.ltiл:ка році 'вихід П()СЩ~ІЮВОГО маТЩ}іа.1У ра'д1'ООПУ «&ЛИ'~СЬІКИ!Й» довести Д{)О 24 тисяч ШТУ1К. для ТОГО, щ()б ВИ'Ростити високий Зараз важ.'ІИВОЮ р.ООото'ю у lНаоС врожаdi: Зе'.РНО'ВИХ культур.3а.є заrori,вля 'чере!fEiв на!йroращИ'Х кінчено оои;рання О'зИltlШlи. Врод.'І.Я їх жа'Й багатий: тілlrКИ ПllПe.mщi на С()РТЇ'В Шl'одови'х де.рев

Ландо .

;\1.

Овочі­ киянам

Блlll3ЬКО 4940 ТОІІІІН оВ()ч1в має В цілому КОЖНОІМу з 240 ге:КТЗJрів 3Їlбрали о'куліровк.и. НаwооритНliше цю ро­ зда.ти IffiЩ р&lД'оеп де.рЖ3іві. ВЇіД­ оранК'а ГPrнrrY п1д ()'3И1МJ1111У ПРО-І в серещн.ьому ІЮ 20 ЦffilТНeqJ'Ш, а боту виконують Ьоон Кор:нJЙіIW , по:віДaJIьне завда'ИНЯ, ірООі'llН'ИiКИ жита та пшенИ'ЦЇ. Да6ре ГOТY'lOТЬ- ходить ще ,пОвїIЛЬНО. Шwотовле- Jla оосреМИ'Х .щїЛJИl:Ка:х-по 25-30 овочевих брИt'а'Д докладають сил, Микола Білоус, Пет.ро ДіlдУСЬ. ся до ць()го на бр.оВЗJрсьJt()МУві\д- но ЛИJШе 2.08 гeюrарів. Мо.ж·наце·Н'І1ІІе.рїіВ. щоб про,тwщїя ,в магазини КИQБa

В нинішньому році в ~()ІС!Пі культи:ваторів, сівалок, ООрі,н.

неОО:хі~IЮ лосіlЯТИ 650ге,кт<1'роі,в

о.ДНlaк по р<ll,ЩГOC1Пу

ділку. ТраіКТОРИСТИ Васи,lЬ Кірса- було б ІІІВИІ,1ЩІе

П:РОБaJди'J'И цю І

3ара'з, щоб замасти міЦ!Н'У ос­

НИJНlшні,й рік Д.;rя нашої 6рИІ'а.­

на,,'tXО,:Jjила не тілЬІКИ .в :наJ1еж:віА

ха1рак'І'е'РНИЙ тим, що ми !Не ,кі.'Іькості, а і БУJI& нов та МИХ:<\lЙ'.ЛО {1рИJЦЮК при НОР- ро6оту, якби трaxrгoри Щ)ацю'8а- НОІву під УРОЖ1\JЙ іІ:Іа~1уШ1orо ротідывJфощуемоo посадкови:й ма­ мі 6 гектарів ви{)рюють 11'07 -7,5. ли у ДІВі змmи. It)', рOl3почали ретельну IFЇ!ДГO'ГOB- теріал для ма1й1Уу11llіх ca~$, 'а й аI СОРТИМіенті. P~

ЯК!і~ть

•.

робіт ВIЩМJiН!lа.

Н

а

А. fрицlOИ,

.

.ВІІД-

ділку ПOlПереД1I1ШroМ піlД озимі бу-

Рад,гoon ім. І(ірова. ..

б.риrа,дир.

ку на'сі'Н'ЮІІ до ()осінньої !Сівби.

Г. Коробов, а.гроном.

ди

8ЇJaIЮю в

вж"

з.цав

266 тОН'Н oгiIWв, 230 - помі· ВИ'Конуємо інші 1f00c:IlO(Дap ' CbJci заз­ дорів, 185 IJ)&іІШЬОЇ каЩ'IСТИ дання, вирощує}ю 17 геХТЗJрів «1\;0та багато ін'шої Г~роди1ІИ. _ _ -", ___

Добрий врожаІЙ IВИlj}OЩeВО В &РИТаідах, очоJmВЗlil1fX М. ПJЮ­ Радяжький на'род бytДує кому­ пор.і:вншю з БУДЬ-JІкеюк&піта.ТЇ- І lJідноеин, iдe~гiї, ВJliXОБаННЯ, ШЛЯХ дО сoцdал.j,зму. ~o НЬ(}М'УВі!('е Ц e,ILItOM та Д. iКOНl,!Ц}aТOO'ltOlМ. В 'lfізм пі! д МУ' ; !:РИМ і випробува: н им С'ГИ'ЧlНОЮ країНQЮ. освї'l'И, нау;ки і ЕУЛЬТfiри. ймгь бш:ато H~~1'B, ~o ньому iIfe-ршій зних .б~ зЮр.а'НО не Ю!НIIlI С'І1lюрен{)ї і ВИIП,lеЩДВИіщен.в:.я ЖИТІGВого ріlВНrЯ У IJJроекті пOOta.Зoa.Но, як п. осту- ра.но чи тано щщуть ~CJ на,роди. керіВНИЦТВ(1М як по 600 - 70.0 центнерів ЛЄ'нін~ Комут,. 'ГJ}УДЯЩIlJX здііюн' юв3Jl'lIмєтыся як по.JЮ де:ржата паре1lВO-рюБа.ТИК()муlll'iзм переоМl()Ж'е в Y'CЬOlМ'Y lКalНОЇ великкм ~._._.",_-.._~_

_~""""-"_4~ · -"'-~~~_·~·""'·~'_A-"'-""~_."-,-

",~,,_,,,_.

!

шлЯ'Х{)ом

п~вищеlНlfЯ ЇIПДИ!Віідуаль-

меТЬІСІЯ в ilto:мyнiocТWIIНe ГРОМЩJI,!CЬJte

'С!ВI11 не ШJI.Я1Xом

е:ЮСJІЮj}'І'}" рево­

пом.j.дорїJВ з reItтa.pa. стwчної пар1liї. В реЗyJЛьтаті пе­ тут те, що J}О'бlrnиці ремоги соціR.'riзм,у в ОРСР, зміц-

А ГОJЮвне !Збирають

ної oruгати тр1'\ЩЯЩИХ за JШ11СТЮ і саМОІІр'ядування, ях дє-дзлі шир- moцii, а своїм І1j}ИR.'1аіДОМ кращої ОROчі своєчасно, fle цOlПу,скають юлыктюю праці в поGДНAlНнi із ше JЮЗЩ!lВaтимєтЬoClЯ ;WМОіКра'Іі:я в оргаНії3аЦ1Ї СУ1С1ПЇЛЬС11ва. Коли ра­ неНllЯ e~HOICТЇ pa,~HCЬ'КOГO СУ­ пе:р' еl3vі,ван.ня, 'рое1ІеI1ЬоНО СOIPIl'YЮТЬ З'НИ'женпям р!Щ'фі6нIIJX ЦіПІ і Cilta- у;сіх галузях жи'М'я, Включаючи і ДЯіІ:ІIСЬКИЙ JЩЮД к.ористувати­ сrnЛЬІСТ'Ба КОМУН\ЇІСтич:на паtyl1Ї'Я їх. ПроХ)':кція з в і',щсИliадхoдв'l'Ь

с.уваlПіЯ

подан~іD

так і шллх'OlМ

(j

насел~ння, управЛЇН1Н:Я вир06нІЩТООМ.

JI03ПlИ'Pе.ІІІІМ

сУ'С-

меться всім.а благatТllи ком}"ILiзму, робітничого

По]ХІіД з оствореllIltЯiМ катеріаль- мільйони людedi

пЇіЛЬ'Н'И',х фOOliДЇ'В, що PO~TЬ- но-те:шilч;ної ба'зи ~OIМym.wy пар-

С1Я' між члеШ!llИ с)'lOIIliльства 6ез- ті'Я J!ИlCуваG

:IJIe

менш

пла'ІПІО (оовіта, лікymaш,ня, пенс'ійне забоопечеН1Н:Я, УІVИJМaшrя дітей в ДИТЯЧИХ 3а.'КЛщцах, перехї\ц до бюплатно1'О КОI}JIС'l'}'IВа'ННJЯ ко.муналь:ними ,П()слугatТllи і т. д.).

:в&ЖJIИJВе

3'alВдаИНJI ВИХQвa.JlНІЯ всіх тpy~щих в дусі ВИСООООЇ і(дє!йності і ВЇ(JWIJНO'cтi KOмy'll:ЇI3МY, комуНІЇ,СТИЧНЮГО СТaвJIЄ'1ІіН'я NJIlipa.цi і I1j)OМ3ІДеЬкото ГОСШOWlJPlCТБа., повного НalЙва:жливішою уІМ!ОВОЮ пі;щви- ПІОД'ОЛaзmя freJ)eЖWl1Itїm хапіталіз.м'У в DiЩомості люлеЙ.

ЩеІІІ:ШЯ ЖИТТЄlЮГO piJвшя народУ в

'ІІа земній !К1"Лі

аБalll-га,рд

КЛЗJСУ перe'ItВОРИо'1аIС'Я ра'дЯІН'СМtQro

BalJ)()дY,

С'каЖJУТЬ: «,ми за комушf,JМ}).

стала П1\Jрт.ією усього наро.ду, роо­

РаДЯ:НIСЬКИЙ Со.юз, ЯІК і Бе'СЬ сО­ ціа:!ІстичlfИЙ табір, ПОСЛ~НО IВtдетоЮБaID і B~OIOO пршщlШ МИ'Р'JlI()ГО сп1віе1fY'ВЗlНlНЯ дер.жаlВ з ірі'З'Н,и.м суооілынD( ЛЩЦOlМ і pdшуче виступав за В6КЛЮЧеІІШЯ ВООІІ ЗЖИ'l'l'я c.j1CIIJЇJIьicт&. <Wra:к, вра-

ШИ!РИ.'ІR с<вій C!IlРЯlМОRуююm ВIПJlИВ

CUli

П'P'QeItт ПРО-ГРalМИ КПРС, в JIltО- ховуючи, що іомперіа:ліСТИЧ!Ві дер­

невпин!не зро<)cтa.'IIIIf.Я щщіoшlJIып-- 'м}' творчо узагальне:но

в

!JI)aiItТИlItу Ж&'Ви не ві,цrшвJIJlIoo'ыcl[ в.і(ц маяч­

на

всі

сторO'lIИ

гр(}ма,д('ЬІ&ОГО

ЖИТТЯ.

П'РиЮлизно в п'lЯТЬ досві.дperволюцiJйн~го рух'У в J'!CW- ші ещїаm'С'Гичш

aгpOHGМ .

Радгосп «БоБРIІЦЬКиJi».

ТЕМПИ ЩЕ

nOBIJ1bHI

,Мину.l0 лиmе де.к.ілька днів HaТXfleHi урочистою з3JIFOOЮ як меосані'3д.ТOj}И за.кіlFЧiИJlИ !Збирапартії про те, що ·юmішнв ПОКUo­ ти жито і nme-нИІЦЮ, а на ОООХ

л11tН1J1 p.a(д.янlсыtх люр;ей ЖіІТ·ИJМ.e при KOМ}"lLЇi3Мi, ТР'УІдЯіЩі РаДІЯНІСЬКО­ го СОIOOY, в тому ЧИJCлі і ТРУДJIIЩЇ

го дохМ}', який за ДІВЩ1Щ'ЯТи.ліття бу,дїIВН'1ЩТВа С'ОЦіалі.зм:у, BpaxOOW!o них планів RaIIIIII,Щy на срср та ін­ pa'дJl'нcыtїї У~р&ЇНIf, ще '1d~тше

ооільmwгЬІСіЯ

тіль.ки першосортна. І. Мищенко,

'!(.р:аїни, Ко.муні­ ЗГYJYI'Olвують

IОвоїрщи

нOOItОIЛО

Bi:JW;rкa.x вже п()чали

готувати

грунт під озимі. Перші

300 ге.к­

Ta'pdiВ виоран().

ДQЩ>е

пращює

'l1jJIaIIt'NXp1lCТ

М. ТОО.1юк, JIltИЙ при норма 4 reKраз. На основі цьОО'о реальні до- му СВІТІ, науково Сф~РМУЛЬOlвaн{) СТИ'Чна na.ртіlЯ, вказУEm>'СІЯ .в про- виnробу:ва.ного ВОЖДlЯ - іКомуші­ тари ЩО\дНЯ ,виорює по 5-6. цiWIЇ і З'аiJI.да:н.ня партії, ВИЗНaJЧенlО екті П'Р'ОО'рами, вважав необхі~- СТИЧlllоі пд.JPТЇЇ PalДlllltCЬKOГo Союзу Яооість рООоти хороша. і її ленінсЬІК{)ГО ЦelНТpального , К о­ ХQДИ на душу наlСелеЮIЯ за цей шляхи і зас~би Ї,х прaAtТJI!IFIIОСО нШf змЩнІОВаТИ ООоjЮJI'I}3;Ц),'lПIість Проте в цілOJfУ 'reМIIIИ на !Фа!ІШ.\Ї ча'с ЗроіСтY'fЬ БNIЬШ ЛіК у три З00- :щіЙСIlreН'ІІЯ, ма,євелИІЧ'еЗНЄ МlLжна- країни і ПЇ!,ЦТРВ!МytВaти оОО])ОНіНУ М'Ї'!ІеТУ на чолі з ТОВaJpишек М . С.

ловиною рази.

родне зн&чеН'lfЯ. В реЗ!У'льтаті са- MOI')"l'lfkТb

у проrom Про.l'Рами чітко і ЯС- MOВ1')JД&HOЇ но ВИ3Н.&іЧені завда/НіНЯ

праці

ще П$Ї.JIЬІ}!і. ОolЩ)емі ~риС'ІИ Своєю наТX1lЄ:llНОЮ ДOn}"С:каЮТЬ б.ра,к. 3aJpш M~Y­ яхий працею ВОНИ праrnyть наОЛШlИТИ ємо всі СИЛИ дл.я ТОГО, щоб ЩQl~­

P<llNIlНCЬMЇ Д'еVА\аIВИ, Х'рущовИІМ.

paJДll'Нcьawгo її 3бро.й.НИ·Х СИЛ на р.ївні,

па:Р'l'ЇЇ в НRlPОІДУ, теоретиЧІІІOlї і Ilip:a!К'l:ИlЧНОЇ з;Lбeoneчyє ПOlВНИЙ ])ОІЗІ1рОМ во,ро­ з~й~неНlНіІІ ВМИ!КQЇ мети

га.'l}"зі держа'внorо будівництвз. і І ді:Я.'Іь.нос·ті КОМ!yJНоїСтичної na'j)'l'ii га, JlRlЦo він .на;с;мідиться наlШ1ІС'1'И дальшого рО3ВИ1іКУ соціа,лі:ети'ЧlНОЇ Ра'~ЯJIIС'ЬІІЮГО СоIQI3)' д,'1Я всь()оо на Н'а,ш), соціаліСТИЧRУ Батьк,і<Вде~rol\ра1'ії, в га.'1У'Зі нщїонадь.ни:х .'1Ю1Д1Ства

п'рок.'1адеНОСТОВПОВIfЙ щИіНу.

-

побу­

,ДО'ВИ ко'мунimlу в нашій юраї:ні.

О. Просянин. каНіди,дат

іСТО'РИЧНИ'Х наук .

оо ГОТУ'ВМ'и по 40-50 I'eQt'l'3,~і:в Гl!)унту. М. Байбарза, a'I11JOНOM.

Радгосп

«БогдаIlliВСЬКIiI%~ .


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

Субота,

Сьоzодні-/(ень фізку.льmурнuка

"/:{

Фізична культура і спорт в нашій загальнодержавною

ни світу для участі в спортивиих змагаииях ви­ їжджалн 646 радянських спортнвних делегацій, у СКJlаді яких понад 8000 чоловік. ,РаДЯ:иські спортсмени підrримують зв'язок З спортнвними

країні є справою,

важливим засобом комуністичного виховання на­ роду, підготовки його до високопродуктивної праці І захисту piJUloї Батьківщини. "/:{ Фізична культура і спорт рік у рік все ширше і ширше входять у побут колгоспного села. Спор­ тивне товариство сіJlЬСЬКИХ фізкультурників Ук­ раі.ин«Ко,nгоспник:, нииі об'єднує в своїх лавах 2 мільАони 700 тисяч членів. Це-майже іВ чоти­ рн З половнною рази більше, ніж було два роки тому. Створено 12 з половиною тисяч колективів фізкультури. Помітно зростає і маАстерність сіль­ ських фізкультурників, множаться їхні успіхи, здобуті в змаганнях. 15 майстрів спорту, 800 першорозрядииків та 66 тисяч спортсмеиїJs дру­ гого і третього розрядів було підготовлено у то­ варнстві «Колгоспник» .пише торік. "/:{ Радянські спортсмени завойовують перемогу за перемогою на міжнародній спортнвній арені, розширюють міжнародні спортнвні зв'ЯЗКИ, які сприяють зміцненню дружбн і взаєморозуміння між народами. Лише за останні два роки Радяи­ ський Союз відвідали 620 зарубіжиих делегацій - 6000 спортсменІв. 3а цей же час в різні краї-

організаціями

65

країн

і є членами

ЗЗ

міжиа­

родних федерацій. "/:{ Справжнім тріумфом нашого найпередовішо­ го в світі радянського спорту закінчились XVII Олімпійські ігри, які відбулись минулого року

в Римі. Беручн участь в змаганнях з дев'ятнад­ цятн видів спорту, наші спортсмени одержали 4З золоті, 31 срібну і 29 бронзовнх медалей, набрав­ ши в командиому заліку 683 очка. , Комаида СР,СР випередила свого основного суперника -команду США на 219,5 ,очка і на З2 медалі. "/:{ Батьківщина високо оцінює блискучі успіхи радянського спорту. Торік за видатні спортивні досягнення були відзначеиі високими урядовими нагородами 317 спортсменів і тренерів.

Останнім часом на Украіні все більше вщаеться 'МОрів браrгніх літератур в у,країнськи'х перекладах, що свідчить про :міUiН.ючі ЗВ'ЯЗКИ і зб8іГачення куль~ри радянських нщродїв, їх неПQJ>УШНУ ленінську ДIJУЖбу.

Збірник

<ВесНЯjнкй

вітер», що

йоro ви.пуcrив ДерЖtIЮліrгвищав Украіни, -- це слово ліТejраrгорdв

Чувашії. В книзі, яка є ясК':РЗіВИ:М п:роявом дружніх взаємовідillОСИІН між чуваськИ'м ,і у,J<iраоінським на­ родами, зібрано8Се краще, що C'l181Орили чуваські письменники.

Тут і поезії ОДНОГО з заЧlffiаrremв чуваської раДЯrНСЬІКQЇ

літ~ратури,

пOtJlум ' яного співця РeБOlllюцДї, по­ єrа-!1ромадянина Михайла ·Сеопе­ ля, і твори предстаВІНика стаlРШОro покоління літераторів МИКОJm Ше­ лебі, і патріотична лірика Семена

взяло участь протягом року в сільських, міських,

Ельгера, і прекрасні 1180РИ поеПіВ Олександра Алгі та Сти~вана Ш8i8lЛИ', і піснj Івана І ВІНика , і та·

районних, обласних і республіканських змаганнях. Кількість тих, хто займається спортом, набагато більша. Серед наших фізкультурннків значна кількість розрядників.

Л8іНовита поезія я,кова Ухсая. Великою любов'ю і ТеІІlЛОТОЮ до У~раїни пройняrrі, н а.прlllК:Jl ад, вtрші й пісні поета Петра ХvззlН­

Більше

"/:{

6

тисяч 'І'рудящих нашого

району

гая:

D І. Т І.".".' І.'І.! І.' 1.11.' 1.1' .1,.11.11.

I~ реда"цlilНОf пошти І! МОЛОДІ ЕНТУЗІАСТИ

у НАС,

J-IA RнІВЩННІ

ПИ'lta,

на бу.нИЦ'І1ВО

IМЇtcI>КOГO

роботі поJtaJУ'Вали Тl'. Мaata,pem.ич,

даныItви'ч,' Хомін, Шepeo;rЮ1t, Май­

ни. До&ре прщюва.'ІИ ТУ'!' О. МаІЩЮВ, С. КопеЦІШИЙ, В. К3Іщап,

СТРУ.К та і'l!Шi. ДіЛОом вілпооїlдaє КOOl,со.МО.'1Ь!СЬ­

які }Іають вї,тщов4щі .розр:.щщ 3 ка ортані:за,ціlЯ заlВМУ ,на TJYYIдOlВe різни...,;. ВИlДі'в ОООР1''У. та 6aralJ1O пі;щесet!f.н,я, ВИЮJlИJКане в нашій інших. Очо.,юва,в грynу Tpel1~' юраЇ;иd O'II)'I6JIїкyвaJIIJIf..mМ 'IІ])Ое.К'І1Їв 3аВОЦу А. Дуда. нових Прогр.а..І\ІИ і Cтa'l1Y'1'Y КlIPC, на героїчний 1П0'~И1' .нашого су. ЧЗtCНИIta, f\.РОІМa.дiЯJfИШ. Г. Тиroвa

в p<r.mалі. Багато зараз t1lIPaiI у тру!дівникіil сооа. Тут і збиран.ня :врожаю, і заготівля хорІМів для тваРИНПIЩ'ІБа, і будів­ ництво

та

реіМ(»Нт

JtУЛЬТУ'pR(I-1ІІО­

.

бутоових та гоопotдa.рсьчtих IІІРИІМі­ ІЦеН'Ь.

І JШ(ЩО еере:ц групи пр.ацюю-

1fИ1X ВИ почуєте веселу ІИісню, так і :rнаЙ're: тЗІМ- RIIII)'1CltНИJIm м1' с-

Це'Воі ДІОСЯТИ1!}ічки.

Ще не та.к дaIВНO ці ЮНlЗiКи і .ЩЇ'В-

.•. .. .. ••

робітник .

•• ••

.. ....... ..... -

'~

присвячеиі рідній ВіТЧИ'3Ні, твqрчим ДОСЯ,!1ненням

братн,j,ми

н,ародами

Ho.BWM

.1Ііружбі

між

СРСР.

Із білоруської ліrrера11УРИ вида· но пеРШИЙ вели:кий прооовий 118і,р Пе:груся Бровки «КО.1И зливають·

ся

ріоки».. Тема

'І'ВОРУ

БУ'ді,в·

--

ництво гідроеJreК'І'рОcrанціі «Д!Р'У*' ба народів» ,колго.спаlМИ Щ)IіОХ

республік -- ЛиtrовсЬ'К()ї. Латвій· СЬКQЇ та Білоруської. Роман про· йняrrий зворyrшливою любов'ю ДОІ mOil1.еЙ цраці, оспівує едність на· шого народу. Епічне і КОМl~чне, драма і .1iplIIКa. подвиг і страж· даlilJfЯ С11ВОрюють ШИрOКJY, ЯСИіраoJlУ

і праoJlдИВУ карти:ІіУ сучаоного пов·

ліРil'Чна повість

буття.

п.ро

жи.телів

молдавського.

еКQплуЗ'Гаторі'в;

села

роман

вірменсь­

СЬКQlГО писыеlиlи,каa ОлексаНідіРа ШИ,рвана:дзе «Хаос». В якому по.­ кзза,НІО соціалЬІН'Ї п'ротиріччя, мо­ ралынйй розк.лаiLI. і ніа<чеМlНість ка­ .піталіСТИ1JllИХ «го.С'Лодарі,в» жНІТТЯ.

Перекла.ди зд/йан.или ПаlВЛО Ти­

чкна. МЗJК.CИІМ Рильський, Микола

КОЛЕ!<ТИВ художньої саМ:>дj~ЛЬНОСТі київського заtВОІДУ «Чер ­ вонии

eJ{ICI{aba,tap»-частии

н06ильсЬіКОГО району на

В. Войтенко,

антології

Валя Резеш . 3Micr повісті -- в,iJй­ на, її о.стаlнні мkяці, пр,ац,я, 1ІІРе­ красна молодість. дружба, лю­ бов. Не можна не згащати і ромas казахського письмеНJНИl{а Г. Мус­ рenQва «,Пробуджений КіР ай», в якому зображено тяжке до.рево­ люutАне жwrтяро6і11НИ1КЇ8 ка.за­ хів і росіЯ!н на шахтаJt і мєrалу!р­ гіitних заводах l(8іраlГан,ди, їх дружбу і спі'ЛІ,ІНУ бороть6у проти

-

КОМСOO(1)ЛЬЦЇІВ і мол~.

своєрідної

малЕІНЬКorо

СТОРУ.

BYJдeiМO ЖИТИ при КОМ')'іНj,з­ мі, Пj}aЦ.юватиме<МО ~я пооудови ltOМ'yIНізму, Tмti JW1Ш\и нашиос

цієї

Фоміна, І,вана Мучі, Аркадія Ес· хеля, Олекси Tal.lllDi.pa й і,нших письменників Чувашії. Всі !юни

Це

З а 8еnlННЯМ оерця по 3а'воюваНJlЮ космі<ШІОГО ПРQЛіто

До

чуваської .1ітератУ1РИ увійшли і К!ращі твори пр.ооаї'Ків Семена

Прив~ртає уваІ')' емоціоналынйй твір м,олда,вськоro письменника Й. Друце «Георге. УДО'ВІІ.н cll'Н».

дол()Магала своїм roвa~ИJШа.м із села в навантз,жє.н, ні 3ер'На НОІООго ВJЮжаю увагони. Прик.лaJД 'В

cтal)lJЇoнy прийШJIИ 'fIa!ші ,Cn<УJYI1Cие-

Волги-матінки про тебе, України чисте небо, До Чериечої гори Пісні долетіти треба. Передай привітне слово, УКJlОНИСЬ Вкраіні знову, І скажн: вона завжJUI В серці квітне барвінково.

3

Н(Ж'РО8lIЮГО раЩJIНСЬКо.го

В минулу суботумолOlДЇрООіт- : В цей час, а також і в lНeдi;mo НИІШзаоо,'l;У Х0l.1ЩИJ1ЬН:ИIItiв не' інша rp}'JIIa 'МОЩ)фІІХ. eH11}'t}iatc'llїB піШЛИ після 3МіЇни дОіЛOOf)', як це бytвa:ЛQ раШlJIIe. Готуюrчпсь до Дня фізкулЬr'llУ'Р-

року.

1961

з БРІ\ТНІХ ЛІТЕРІ\ТУР

СВЯТО МОЛОДОСТІ, СИЛИ, ЗДОРОВ'Я загальнонародною,

серпня

12

На

фото: учасники

псть у колгоспах і ра,Д"оопах Чор.

Киі.вшині.

заво.ц~ької ХУДОЖJньої самоOJ.iялЬІНocri

вистv-

пають пеМд льонара.~и сіЛЬГOC1llарті .1і імені Сталіна.

.......................

.

.....................

раїнському читачеві QЛОВО наших друзів з братніх раДЯJНСЬКИХ рес­ публік . О. Кривовяз.

.. ,..................................... ......................................................................................................

(Фото~роН'і1{а РАТАУ). фorго Н. Цидільковсько"о. ..-....--.~..................

Бажан, All\lдрій МаIЛИШКО, JQрій 3банацыкй,' Олекса НО'ВИЦЬtIQtЙ й tнші ПИС1>Менники, які доlfeClЛИ ук­

.............-- ...

..-

НАШІЙ БРАТЕРСЬКІЙ ДР~ЖБІ ЖИТИ ~ ВІКАХ! ДВА ДНІ ГОС1'ЮВaJJia на YilЦ)ltїні партmнQ-Y1J'JIIдQВа .дtлега-

Сердечні зустрічі на українській землі

дова делегація, очолюва;на това­ ришем ГєОірГе Георгіу-Деж, вц­

ча'Іа си:~ли за парта.ми, в па- ці'я Р}"МУ'1!'СЬКОЇ H.wpoдlНoi Рооп,уЮ- prЇи у1ср.а.їпrсыItїї рср В. В. Щер- кізськ,()fО району КиїlВСьмї 00була 3 Киева в МосКІВУ. ПРООО'k М'Я'І1 кожного з !них чітIW обрИlС'О- ліки, О'ЧQлюю'на першим С'екрета- бицькому. Шд час візиту 'від- лаеті Н. Р. Ба~юх, mАеll'l1ItЗ. вувтЬІОЯ ВИIl'}'КЖНИЙ 'Вечір, але люб01l до праці, припцешJrelНа в сrnmа.х школи, ДОООJfогла iv стати в лlliВИ пepetдовmaiв вирООJПЩ'l1Вa .

~M ЦК РуМуіНlСЬЮОЇ робітничої булася ро'зм<Ува,.юка ПРQйшла партії, гол(»в(}ю Де,рок;ашюij РаіЩ! В семечній, ,щрУЖJній 06станоощі. РН,Р товаришем Гe~гe ГeoJ)'I1Ї'YЦевт.ра.'1ьнИЙ l\JaМtїтeT кп УкраДеж, .ЯRа перебував з офіціаль- іни і Рщца Міністрів УРСР ~1И

Ук.раїIIOСЬ:КОЇ ЗlКaщемїї гоtCПО)аptCьхих нз,у:к О. дщ>etктор Інетитуту Академії наук УРСР,

Душею класу, f),цнівю з ~ЩИІХ ПИІМ візитом 'у' РIЩIUreЬКOtМу Сою- ООіід на честь ВИС(ЖИІХ ГQсте,й. П~д АН УРСР С. А. Субб()гі:н.

у:чениць бytла М. В8ібич. А нині зі. Qкрізь ТІ>У'Д!ЯЩі реCП}1jJJiки чЗtс обідУ до Іюсла.нщів РУМ')'ІІОСЬ3 пр'омовами на ~ТИІІ'ГУ висту­ во.на з такою ж наполегливістю .п.риiOOwrи ПОС,'1анЩ,в бра'l1llЬOI'Q кого народУ 3 щ)ом();вою ЗВIeIPrПJ'IВ- пили член През,и~ї ЦК ІШРС, працює на Il'l'ахофеJ)IМі. дOГJIlIЦ за Р'}"МуіНсь;кого народу 3 ВЄЛIШOOЮ СЯ М. В. Пїдro1>ниrЙ. 3 промовою- перший 'ce1\peтalJ} пк кл України mдичатами lНелеrкa справа. П,ро- ГО.cтиRН'iJcтю і tC'e']):цечfllїстю. в~овіддю ВИlCТ}'ІПКВ feQpre Геор- товариш М. В. ПЩropнWf і ГЛaJвa 'Іе Марія і її 1I0JIJPyra Ольга СОІМ .3 9 ~рпня !На БоРJI!опіiЛЬrCЬ/IroМугіу-Деж. Обц Щ)()Й'ШQ.в 11 06ста- ~елегаціі РНР, пеpmИ'Й секретар ушіхом оволоділи Профecl'ЄЮ аеродромі паР1'іЙlIW-,'}''J}Я'ДQВУ ІДе- ноощі великої сеJЩeЧ.lЮсті. ЦК PytМyнtCЬKOЇ ро.&іlllИЧОЇ lІІарmаmпиць. летацію pyM}"IIJcыlooї Нарщ~ної РеІСГості 3 браТНЬ1)Ї !'ІУМ}"НЇЇ побу- тії, ГОЛОБа ДержаllНОЇ Ради Ру- Ось лОП!рацюю роюїtВ ,щва-rrpи, іПуЮшки зу,стрічали Irej)іiВlШКИ Ко-вали на fКом!бінаті шту<,ного 00- МУIНСЮі,ої HapO'~oї РеСІП,у6ліки lI'3P.a1Q ЖИ'МІЯ, оберу УJIЮ6ле>ну м)'ІНіС1'ИЧ1ЮЇ партії і уряду У'К- ЛOOOllа в ДарнJЩi - (ЩІЮМУ іЗ WI:'Й- т<ma.pшп Георге Геоprіу-Деж . прОФесію, а лотїlМВJКe і про)tOв- paїlНCЬ'lOOЇ РСР, !lIР~Тa;lШИКИ гро- біJIышх !ІІ')ЩрИ~МСТВ великої хімії Мітинг 'ВИJI!И1Вс.я у хвилюючу жу НaJВчан:ня. М&д'Ськості Киева. УlКраїlНИ. Тут 'ВОНи (J3IйЙіО,милися ДеоооІІетрщію не;руmимої дРу*tiи - Інститут фї'3ltультури, ТМІ На ae.po)WO'Мi ЧlЛен ПjJЄl3Иілlї ЦК з ВИ!рООНИЦ'l1вОІМ, РО3М'Q.вляли 3 р.о- I)aIЦJllHCЬКOГO і ,p)'IМYlIcькoгo Hapo~'В, твоє місце, - ГОБОРЮІИ товариші КПРС, Перший сеюретар ДК КП бітниками, їмжеНe:jш()-теХllіч:IJlИМИ б~1е'ріСМ\ОЇ едності ~ співрооіт­ Анатол, ію Зайцю. ПРО1е юнак 00- Уюраіни М. В. Підгор·Н'ИЙ і пеJШIШf п'рацівниками л iW!pИЄМіС'Іва. На IfИlЦтва країн могутнього табо,ру рав ПОКИ що i' Hвry ПJ)Qфreсію. 3а- секретар ЦК py1lyJJ1cыIwї ,робі'l1НИ- пам'ять про Ві:двЇ!дaliня комrбін1!.ТУ С'Оціалі:nrу. раrзвін ОДИН з !ItРМЦИХ їздових чої па'l)тії, голова Держ~'ВНої Ра- TOCTJI'M було :nї'ДНЄlС'.єнозра\1КИ , про10 серпня Ч'.1ени і>ум}'ІІІ'сыоїї КОЛГ<lОО}" «Жовтень». ди PYIМJY1!CЬKOЇ Нар<ЦНОЇ РЄlОО'}"б- дY1JЩії. паJYГіИнО-УIJЩ~ОВОЇ дедегащії БідПродавцем в магазиfIIЇ Т'ребухів- ліки Георге Георгіу.,деж _'Ні.ЯВ Києві У Па.lщі слортувід- вvдали 'КQ.'1Т<ЮП «Че.роонИЙ xJJJi60СЬКо.го сеТ працює наша ви- лись вітальнИ'Ми !lIрІОМOВМdИ. 6}"ВІС:Я мітинг P<liдяItСЬКО·РРIУНrСЬ- роб» ОбухівсЬJtого ,району на КиП}'lQЮНИЩЯ М. БаА5ич-тезка ІІІГЗшНа всьому ШJI1ПУ cлiJдyвaJН'НіЯ кої Дрf\жЮи. ТепJIО 3f\C'l1!J!Їли при- ївщиН'і. КолгооонИJКИ 3)1СТРіли ниці. О;щосе.1Ь'Ча'llИ3aJдоволені її ГОC'lей 3 aep{)A~'МY в шмю їх сутні ПОJIIВУ в ЩJeJIWЇ ч.тrє,Н!ЇіВ посланців 3 PyмylНiїї X.'vt).O:M-іс,іJL1Ю. РООO'roЮ, адже в неї вкла..даєво- палко вітали тИlCJIIЧЇ киJIIН. парті'йно--у;рЯlдОВОЇ делегації рир Голова артілі ГepWЇ Соціалilcти:ч­ на дуже багато епevriї. НеообаJЮМ по приб}"М'і в К1ІІЇ1В .на чолі з '11Ова.риmем Геарге Ге(}р- ної Праці І. Ф. Кабанець до,кл,З/ДА ввеrчері по CЄJliY ЛelJ}elКли:каю- pyMyJHcыIta пaJi)'l'iйlнО-Уі>JII~ва деле- гіу-Деж, керівнИ!ків KOMY,HlrCTWfНOЇ но 1JOOIroBiB вИісоким гостям 1ПjJi() ты:я баlJlНИ, Л}'1Нає ВЄlCела мешОЩЇ'я гація зробила вiJJит члеНQ!Ві Пре- лартії і урщу УtЮp.aїНСЬ1tОЇ рср. успіхи гошнца,рства і 'про пер­ пісні, Юі>У'ЖJlЯJOть У вальсі IМ!ОЛO(Jl)Ї зlЦЇЇ Ц'ККПРС, лє!ршом;у сеюреРумуноеьких ТОВ3Jришів сердеч- спєокТИ'ви .:ІаЛI>ШОro його IЮ3ВИТ­ пари. Та.к ЖИlВ}'ТЬ мої Т()БаірИіШЇ, тарені Ц'К кп УкраїНИ М. В. Ш~- но вітали Iкері'RЮЩ бриг3WI K()~I1'1.. КУ. pyMyIficыJi 'ІоВaq>и!шї ~ля.ну.'JИ MMOtДЇ требухі'вчани, JllКЇ за Бе- ГЩШ()М'У, ~roвi в члени ністичної прщі киї'всbiКlOГО JaB()IДY твари'Н!НИ'Цькі приміщення, ІЮJI\Я, ліНН$( серця пішли пра.цюооти в П'l)оои~ї ЦК КПРС, ГOJЮВi Пре- «Ленінська It)"3Н\Я» М. Л. СзвЧ'Єн- p.l)З"О'ВJlяли 3 КОлГОСІПниками, ціхарідний колrocm. В. КорнІйко, ЗИJДiї ВelpxОВlЮЇ Ради урср :до С.ко, бригадир рільничої бригациви.1ИСЬ ЇХ ЖИТГJl1М і 'Побутом. К'ОJ!ГOCI!НИJК. КOJ)OIГчeIOtу і Голові Рщци Мitп,k.т- КМГООО'у імені Чка.л.ова Бі:л()lЦeРВдень РУМУIIJСЬка партійно-уря«СТРОИТЕЛЬ КОММУНUЗМА»

--

жаючи ~jJI()ГИХ ГОС'f'ЄIЙ

-

lIОСЛ8.'Н­

сільсЬJtО­ ціп РYlМYlIської HaP'O\1tН1)Ї РЄlCllIоуб­ Цш'Є1ШОО, ліхи, 'І'руt;tЯ1ЩЇ Украіни зоову 'ВВС­ геофі'31ІІКИ л01lИfЛИ наЙIlалкіші 6:paТЄ'Pc~i ака.дЄ'М!і:к ООЧ}''rI'я

до

-.-

pY'М}'IНcьawгo

народу.

(РАТАУ).

ДИВІТЬСЯ

ТЕЛЕЛЕРЕДА ЧІ І

13 СЕРПНЯ програма

Неділя: 14.55-«Генка Пижов­ перший житель Братська:.. Тмеві­ зіifнкіі спектакль. (Мoc~Ba); 17.50 -наy;кJOВO-ПОПУЛЯJJlRИЙ ОІГЛJU. для молоді; 18.30 «3апрошеННJI до танцю»; 19.35 ,- «БудіВeJ\ЬНИКИ прокладають

шлях

до

нового

ника. (Лені.пград); 21.15 шиніст». Х'Удож'Н'іll фільм.

Броеаrpcька районна друкарня об.1асного управління культу.ри,

«Ма­

11

програма «Найважливlшнй доку­ мент епохи». Обговорення цроекту НОІВОЇ ПpolГрами КПРС; 19.10 -

19.00 -

кіlНQжурнал; 19.20 - «веселыe ребята». Художні:й фільм . (За зая,вками глЯtдаЧіїІВ); 20.40 -- кон­ церт Станіславського аi!lсамблю ГУЦУЛЬіСЬІК'ОЇ пісні і танцю.

Редактор В. ПИНДЮРА.

Броварському ~~BOДY елект- і

ротехнічних вироБІВ

потрібнІ і:

слюсарі-інструментальникн Б-І!

6

розрядів для роботи по ви- і

готовленню

пресформ.

! і

орган Броварского райкОма І(П YKpaННli и раАсовета депутатов ТРУДЯЩИХСЯ. Гор . Бровары' І(иевской области, Адреса РЕ\дакціі: м. Бровари, Київської області, вул. І(иївська, N2 158.

--------------------------------~~-------------------

в

житті». (МОСК'Ва); 20.15 кон, церт, ,при<:вячений Дню буiLJ.j.вель­

Зам.

3669-3321

97 номер 1961 рік  

97 номер 1961 рік

Advertisement