Page 1

ПРОАеmaрl 6сlх крап,. єднайmия!

Се.м.uрічку

СТІІХППОВЕПЬ

Натхненна На підприємствах і будовах розгортається

(18б2)11 Неділя,

16

серпня

1959

України дедалі

соuіалістичне

Труді,вники дарства

яскравіше

змагання

за

другого

заводу

імені

мартенівського цеху Дзержинського

достро­

запланованого

на

кінець

12

сталі

замість

цеху

вже

тонн

8

видав

за

планом.

додатково

З

початку

до завдання

року

гідну зустріч наступного Плену­

тонни

му ЦК КПРС,

колектив

тисяч тонн

18

Рік,

що

минув

після

звітно-

комсомольська

організація

ба. Державі продано

Вперше в Кривбасі на шахтІ «Більшовик» тресту «Ленін­ руда»

перевиконують добовий

тих, працюють

ПQповнення

тваринництві,

чат було

прийнято

ВЛКСМ. Із них ків,

юнаків і дів-

- 495

до

членів

колгоспии-

250

робітників радгоспів і

про-

мислових підприємств. Здійснюю-

так. •

.._)

колгоспу

ім.

І-го

моусунувся

збори не скликали ся, створилася

На тваринницьких фермах колгоспів і радгоепів самовідда(lО трудяться 16 комсомольсько-молодіжних колективів, ва звання бригад комуністичної праці бореться 21 комсомольсько-молодіжний колектив, ланка О. Тищенко з гоголівського КОЛГОСhу

забо'ргованість з членських внес­ ків, культурно-виховна і полі'Г"" масова робота занедбана. Ко'мсо­ мольці, не дочекавшись закінчен­ ня строку повноважень к{)мітету, добилися скликання зборів, суво­ ро осудили т. Орешко, знявши .1.З С l.- куе'.а\-я, : обрали іншу

бригади

2

від керівництва

енергійну дівчину

-

~.p

Ольгу Мат­

...

ет

На

ві,в,

що

торних

IiУКУРУДЗУ на везено

1300

гектарах. Ви­ одна ко,мсомольська

тисяч тонн місцевих

226

добрив під урожай

цього року;

Тільки

комсомольців

.387

відзна­

чені грамотами керівних органів.

Помітних

успіхів

добилися

комсомольці і на інших ділянках

своєї діяльності. Вони- стали ду­ шею

добровільних

дружин по

стопроцентна явка,

актив-

всіх присутніх в об-

говоренні звітУ, заходів, спрямо·

черга

на станціях.

підземної

жиною

близько

перетинаючи

Перша

магістралі

місто,

дов­

кілометрів, зв'яже

ін·

рокому впровадженню нової тех­

3 набережною Дніпра. Вже в на­

HiK~ і прогресивної технології.

ступномуроці

по

район

одягнутих

залізобетон тунелях

в

підуть ек­

спреси.

го

турне оздоблення підземних па­ лаців відобразить історичне ми­

цукроваріння щодоби

50

Павлограді

устаткування

для

ХІМІЧНОЇ

ІІ}Jомисловості. Вже почаJIось ви­

тисяч центне­

рів буряків більше,

в

готовлення

ніж торік.

продукції для Сталі­

ногорського та Уфімського хіміч­

Копійка зберег ла

народу,

них комбінатів.

Комбайном і трактором

мільйон

Раднаргосп готує кадри управляє один чоловік

Зниження собівартості продук­

для промисловості

ції лише на одну копійку проти

Т

нуле і славне сучасне українсь­ кого

У 23 технікумах

Київського

мальні' екзамени на денні, вечір­

області

збиральний

агрегат,

ні і заочні відділи. Разом з ви­

мени складають юнаки і дівча­

~:о~' оаинер П. П. Селезньо,в. У дні червневого Пленуму ЦК КПРС

та, які працюють на підприємст­ Бах економічного району. У тех­ нікумах відкрились відділи для

підготовки спеціалістів по авто­

матиці і телемеханіці, електрон-

акі реЗу.1Jьтати стали МОЖЛИВі 'І них

завдяки масовій участі робітників інженерів у боротьбі за ско-

кііі

Н:l якому немає ком'баЙнера. Ма­

пускни'ками середніх шкіл екза-

оБЧИСЛЮJIальних

машинах,

технології пластичних мас. (РАТАУ).

'ra

На полях радгоспу «Калашки­ п» працює перший в Смоленсь­

шинами

управляє

він запропонував

тракторист­

модернізувати

комбайн « ПК-2». Суть тому,

модернізації

що

важелі

управління

полягає в

гідравлічного

комбайна

перенесено

в кабіну трактора. Це дало змоГ}

одному чоловікові

.;rазу

двома

управляти

машинами,

ваних на дальше зміцнення вну­

тріспілкової і всієї

роботи по

Звідусіль

комуністичному вихованню моло­

ноВИХ

до-водяним реактором, тобто зви-

тів у реакторі

Прийнято в експлуатацію нову лІнІю високо, вольтної

тепловиділяючих

44

Атомна електростанція максимально

автомаТИЗУЄ1'ЬСЯ,

управ-

Для реактора вже споруджено за- ління нею буде здійснюватиеь з лізобетонну шахту з стінами одного щита. АЕС буде підклю­ ТОВЩиною в три метри, вони на- чено до єдиної енергетичної си­ А1lио захистять обслуговуючий стеми європейської частини

від раДіоактивних ви-І СРСР. (ТіРС).

Вона

простяглась

на

неї будуть підключені розташовані в цих райо­ нах колгоспи, радгоспи,

1.420 з

еле~lен­

становитиме

електропередачі.

1!6 кілометрів від міста приамурських вугільни­ КІв - Райчихінська до адміністративного центра Амурської області - Благовещенська. Скоро до

на-

чайна вода буде і сповільнюва­ тонни. Іх вистачить на півтора чем неАтронів і теплоносієм. року безперервної роботи устаТепер споруджується головний нов-ки.

nроиіВЮIІIИЬ.

мон­

завершується. Художнє і скульп­

дії. Забезпечити, щоб на З'борах була

починаються

рочення виробничих затрат, ши­

створює

апарату­

готува,тися до· цієї важливої по- ки. на участь

колії,

ні роботи

4~гo відділк~ зро~ла на 8 чоло- .1l-ніВСЬКОfО раднаргоспу за пів- раднаргоспу відбуваються прий­

мислову АЕС запроектовано з во-

nерсоп!л

дання

таж ескалаторів і опоряджуваль­

ри. Це дасть змогу в наступно­

реконструкції

BI~, чисеЛЬ~IСТЬ ІНШИХ трьох за річчя одержати економію в сумі

На річці Дон розгорнулося «Пальним» для Воронезької будівництво Воронезької атомної атомної електростанції буде зба­ електростанції. Цю дослідно~про­ гачений уран. Загальна вага ура-

тують реактор і три турбогене­ ратори по 70 тисяч кіловат.

На будівництві метрополі'1'ену в Києві на повний хід іде укла­

підприєм­

по

РТС.

* * *

центнерів зеленої маси кукурудзи Разом

качанами

ла ,з

Воронезька атомна електростанція

змон­

І(иївсько­

ДУС'1'ріальний Жовтневий

організація плану дало змогу промисловості

Особливо добрих наслідків на кове виконання величних всіх ділянках роботи добилася креслень семирічки.

електростанції, де

колектив

ство по виробництву найновішо­

боти

охороні гро'мадського порядку, ді, залучення її до практичної беруть активну участь в агіта­ участі у виробничому житті. ційно-масовій і культ-освітній Завдання парторганізацій за­ 'Роботі, надають велику допомогу безпечити, щоб комсомольські фізкультурним товариствам, по­ збори пройшли на високому ідейбудували 18 спортивних майдан.., нп-політичному рівні, сприяли чиків, водну станцію, басейни. розгортанню бо~отьби за достро-

корпус

добився

ДніпропеТРОВСblКИЙ

19637 тонн силосу, ЗВІТНИЙ пеРІОД зменшилася, хоч 167 мільйонів карбованців. Найбільший вклад _ близько 20 8923 свиней, зібра­ база для росту неОб~еж.ена. 20 се'р~ня в pa~oНl РОЗПОЧ-І мільйонів карбованців, _ внесно 272 тонни металолому, роз­ з?ори в ли працівники легкої про~ повсюджено на 10 тисяч карбо­ нуться ЗВІтно-виборНІ. ванців літератури ось непов­ комсомольських оргаНІзацІЯХ. Вже мисловості, 18 мільйонів карбомашинобудівники~ 5 ний перелік того, що зроблено зараз слід комітетам, первинним ва,нців _ карбованців _ хіміі робиться силами комсомольсь­ організаціям, всім комсомольцям мільйонів 9ОТУ

На ОудівницТВі Київського меТРОПОnітену

змогу

механізованих ліній.

Устаткування для

заготовлено відгодовано

ких організацій. За успішну ро-

дали

Пона.д

На всій трасі буде 8 станцій. Спорудження п'яти. з них уже

критики і

кодимерському радгоспі.

які

року.

продано не менш як

раднаргосп

на трак.., тету (секретар В. Хазан) у веливирощують

машин,

хімічної промисловості

багатьох з них впроваджено '1:10-

колекти- діяльність комс{)мольського комі-

працюють

а,грегатах,

і

минулого

млн. пу­

відповідний

мільйона пудів зерна.

1,2

.................. - ..

ву техніку. Проведено великі ро­

переробляти на

Заслуговує суворої

успіху

ницького економічного району за­ вершено ремонт устаткування. На

повчальний випадок, якии свід­ чить, що комсомольці не терплять ледарів, чинуш.

15

трудового

цукрових заводах Він­

29

в райпромком, бінаті вже носять це почесне звання. З кожним днем збільшується кількість

і

вузлів

конвейєрних і

Перед новим сезоном цукроваріння

му сезоні

12 ланок

25

.""......,

вієнко. Нехай це поодинокий, але

ударників комуністичної праці.

руди.

(РАТАУ).

М. Чередничеака і Н. Ковтун

-

відкатки

~ раднаргоспах ~ираінн

-

чий поворот до практичної участі в будівництві комунізму.

і

ну програму. Випуск продукції порівняно з відповідним пе­ ріодом минулого року збільшився на 17 процентІв. У цехах з'явилась нова техніка, механізовано автоматизовано тру­ домісткі процеси виробництва.

час в комсомольськlИ оргаНlзаЦll

мокрецького

різних

1500

Великого

Тривалий

о

видобування

го заводу радіоапаратури: достроково виконано восьмимісяч,

дають авангардну роль.

чи історичні рішення ХХІ з'їзду Травня була занедбана роБО'l'а. КПРС,організщії зробили рішу- Комітет, очолений т. Орешко, са­

«Червона Україна» та

виготовлено

пустити на заводі

безпосередньо в рільництві, посі­

Та не скрізь

план

період

план буде

З хорошим почином виступили луганські тепловозобудів­ ники. За рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів, вони орга­ нізували власну базу для створення засобів автоматики. Вже

виборних 8борів, знаменував с' о- лівського колгоспу «Червона Ук­ бою новий крок в житті і діяль- раїна». Майже всі 205 юнаків ності районної комсомольської та дівчат, із них 50 новоприйня­ орrанізації. Прийшло нове велике

дів більше, ніж за

млн.

23,8 10

пудів хліба, або на

припинено нічне видобування і транспортування руди.

Це поліпшило умови праці і відпочинку гірників, дало змо­ гу Сdоєчасно проводити профілакти~ний ремонт устаткування. Бурильники тепер за дві зміни не тільки виконують, але й

гого­

серпня достро-

12

ково виконали план закупок хлі­

ме­

талу.

ЗВітНО-ВИборні збори в КОМСОМОJlЬСЬКИХ оргаНізаціЯХ

пере­

шення ХХІ з'їзду КПРС, розгор­

серпня

10,5

області,

нувши соціалістичне змагання за

виробничого

семирічки.

сільського госпо­

Курської

творюючи в життя історичні рі-

Дніпродзержин­

добились

вони одержали з квадраТНОІО метра поду печей по

ноп.

15

всенародне

Стале вари ського

показника,

рону. [[Ціна

прадажу хліОа державі

кове виконання семирічного плану.

Київської області

97

достроково виконала план

праця

будівників комуніаму

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партІї У країнн та районної Рми Аепутатів ТРУАЯЩИХ

м

Курська оdласть

достроково

-

М9ЛОЧНО'ВОСКОВОЇ

першого,' зібраного

стиглості

гектара

одержа­

ланка

Карла

Штовка з колгоспу імені Сталіна Хустського ра­ йону. Такого врожаю в Закарпатті ще ніхто не вирощував.

Казахська чала

діяти

РСР.

По~

турбіна

теп·

лоелектроцентралі гандинського

Кара­

металур­

гійного заводу. В енер­ гетичну систему Центрального Казахстану влився струм ще однієї електростанції. Нова ТЕЦ діятиме на вироб· ничих

відходах-вугіль­

** *

Збирання фруктів почалося в Білорусії. Багато колгоспів і радгоспів збирають по 100-150 центнерів яблук з гектара. В республіці тепер є

150 тисяч гектарів садів -

до війни. Іх мають усі радгоспи і

ково.

управлін­

ня ТЕЦ.

(Фотохроніка РАТАУ}. Фот() П. ФеJорова.

перед

аеропортами

районі

ляють педиція Відку з

рудні родо­ Геофізична екс­ провадить

і

Би­

***

Виготовлення останньої гІдротурБІни для Чир· Юртської ГЕС, споруджуваної в Дагестанській АРСР на річці Сулак, достроково завершено на заводі імені !<ірова в М. Харко.і.

(РАТАУ).

роз­

літака за допо-

аеромагнітної

апаратури,

Внуково

Курської

нові

вища.

могою

Новий третім числом аеропорт «UПереметьєво» відкрився в Москві. Своїми розмірами віи не

коксовому газі.

щита

процентів

***

поступається

ловного

90

сільгоспартілей.

ному пилу, доменному і

Н а фот о: технік М. Пуришкін біля го­

вдвоє більше, ніж

В

магнітної аномалії вияв­

ОХОПЛЮЮЧIJ

територію Курської, Ор­

ловської, Брянської Сумської областей.

і

На фото: магнітолог М. В. Джола готує маг­ ніточутливий елемент гондоли

до

чергового

польоту.

( Фотохроніка

РАТАУ)'. Фото О. Сизова.


СТАХАНВВЕЦЬ

2

НеАlnя,

Комісія партійноrо контролю

І[партійне життяll

Видатний

діяч

міжнарО'днО'гО'

німецькО'гО'

рО'бітничО'го

ці товариші сумлінно викона-

інші цехи, заплановано обладна-

Ернст

ди завдання . Вони оглянули цех,

ти

ме життя прис; вятив БО'рО'тьБі за

ваджеНIІЮ

верстати,

деревообробних

у

ви'робництво

нової

гоВО'рили

по

душам

М. РоманюкО',м, робітниками. Де., кран, який вже

ко'мплексної механізавирішальне значення

у достроковому

кіо1ька днів тому

про

наслідки

встановлено

тако'ж

Буде

баштовий

Тельман

визвО'лення

все

свО'є

трудящих

свідО'­

від

капі­

талістичного поневолення.

занаряджений,

У роки першої світової ВIИНИ

для вивантаження лісу із ваго­

Е. ТеЛЬ1.lан вів революційну ро­

семи-

своєї роботи комісія допові.1а на

нів

річного плану. Здійенюючи ці рі-

бюро парторганізації. ЯК вияви-

нято

шення,

організа~

лося, основна причина відставан-

ми

технічного

ня полягає в WMY, ЩО тут була

ближчий час допомогли придба­

переслідуваний.

неправильно

ти

року він очО'лив збройне пО'в.стан­

наша

виконанні

Головковим і

біля

верстатів.

тО'матики, ції, мають

П.

установки

із майстрами

партійна

ція намітила

план

переозБРО€IІНЯ підприємства.

Успішному перетворенню їх в

О'рганізована праця,

з перебоями підвозився в цех лі-

до

лісопильного

питання

ний і шипорізний верстати, які

наші

ремонт верстатів

і

о,бладнання.

щоб в най­

чотиристоронній деревооброб-

соматеріал, пилорама стара і вкрай необхідні. працюва.тІа в зміну не більше 3 Зараз комісія годин. Несвоєчасно проводився

інженерно-

Иід­

відповідни­

організаціями,

життя сприятиме і комісія парТlИного контролю, нещодавно створена. До неї ввійшли кращі вирО"бничники,

цеху.

перед

виконуються

боту

серед

жував

що

перевіряє,

як

СО ,1датів,

антивоєнні

розповсюд-

листівки,

неодноразО'вО'

за

був жорстоко

У жовтні

1923.

ня гамбургськи'Х робітників .

В

організаційно-тех-

.

року.

і

че-рвне-

техніки і технології, рО'звитку ав-

1959

руху

вим Пленумом ЦК КПРС по впро-

аспіраційні

серпня

ЕРНСТ ТЕЛЬМАН

приступила до роботи Завдання, поставлені

16

1925

рають

році Е. Тельмана оби-

гО'ловою

ЦК

Комуністич­

нО'ї партії Німеччини. Иід керівництвО'м

свого ЦК

партія ні­

технічні працівники: В. КО'зь'мо- Прирізочний матеріал не завжди нічні заходи, записані в колек­ мецького робітничого класу педем'янський, П. Галуштенко, був сухий, якісний, бо сушиль- тивному договорі. На черзі інше, ретворилася в бойову масову ізО'ляції, відірваний П. Климов, І. Петренко і Д. Гон-

ний цех не працював з-за від­

не

менш

ваmливе

питання,­

партію. Е. Тельман невпинно чар. 3 перших днів' своєї робо- сутності пару - не введена бу .. своєчасне відвантаження готово} освоював багатий досвід КПРС, ти вО'ни активно почали здійсню- ла в дію котельня. про'дукції для будівництва куку­ твО'~чо використО'ву.ючи йО'гО' ВіД-І вати свої функції. Обго, воривши наслідки об~ рудзокалібровочних заводів . От- ПОВІДНО до умов НІмеччини. Вже 2 місяці підряд столяр." стеження, бюро затвердило захоже, є такі сигнали, що вчасно ний цех не виконує замовлення ди по ліквідації відставання, ро,з­ не подаються вагони, або ствоПО'

виготовленню

для

кукурудзо­

роблені

комісією.

Обговориди

це

калібровочних заводів вікон, две­ питання на цехових робітничих рей та інших виробів. Комісія зборах. доручида комуністам тт. Гончару

Ділові,

обгрунтовані пропози­ здійснюються. Вже

іКлімову про-аналізувати рО'боту

ції

цього колективу, встановити при­

встановлено

чини,

розробити

пропозиції

по

усуненню недоліків.

KOMICIl

ну

нову

пило раму,

більш

будується

рюється значна K: .. ~.; : ГT~ неком­

плектної продукції,

секретар

У3'Коко­

~

Коли в 1941 році гестапівці

Німеччині до В.'Іади, Е. Тельман мана і пО'відО'мили його, ЩО Ні­ з y,j"J(} ! о Й.' !аUIV пО'ставив пи- меччина напала на Радянськиt тання про необхідність єдності Союз, він сміливо кинув їм в об­ личчя:

му.

М. Носуяний,

пО'туж­

ших жертв кривавогО' гітлерівсь­ кО'гО' терору.

ЗаарештО'ваний

березня

рО'ку, він ДО кін-

1933

3

. 'роботи ця свого життя (Тельмана було !І К ехаНIЗ~Є~~ TPYДO~IC~KI ВчиБИвТОся 1в8кСаетРО'ПрНжЯни1х94в~язРнОиКцУя)хМУуМ'

СРСР виверне Гітлеру шию!

-

Е. Тельман був однією з пер­

парторганізації.

Будкомбінат.

лійка, яка зв'яже сymильний та

!". ". ". ". " • .,. ". ". ,.. ,..". ". ". ". ". ". ".".". ".

Коли Гітлер за допомогО'ю між-

народнО'го імперіалізму рвався В прийшли у камеру дО' Е. Тель­

Такі перші кроки роботи комі- дій всіх трудящих проти фашиз-

сії партійного контролю.

від своіх товаришів по ув'язненню, Е. Тельман прО'тистояв усім спробам гестапівців пО'ставити його на кО'ліна.

Німецький народ свято шанує світлу пам'ять Ернста Тельмана. Справа, якій присвятив він своє життя,

втілюється

НДР, яка йде по шення

сьогодні

в

шляху завер­

соціалістичного

будівни-

О'лектив наШО'l аРТІЛІ з кож-, ни, яКІ раНІше використовували' , ~ ним днем нарО'щує випуск това- ся на паливО'. ЕконО'мія становить кО'нцентраційнО'му таборі Бу:хен- цтва. ~ рів для населення. В минулО'му 00 тисяч карБО'ванц~, вальді. Перебуваючи в повній На фото: Е. Тельман. і місяці ВИГО'ТО'ВJlено, зо'крема, ме- Обладнуємо тО'карний цех ПО' •• •• ~ блів більш як на 314 тисяч дереву і будемо там вигО'тО'вляти КОМСОМОЛЬЦІ-В f\Вf\НГf\РДІ ~ карБО'ванців. нові види продукції етажерНа третій дільниці гО'голівськоКО'мсО'мО'льці молО'діжнО'ї ланки і

! !

~

~ ~

~ ~

Перетворюючи в життя рішен- ки, карнизи, цвіточниці. Завер- гО' колгО'спу «Червона Україна»

!

~

МТФ

зО'БО'в'язались

надО'їти пО'

ня червневО'го Пленуму ЦК КПРС, шуємО' будівництв0' мебльовогО' відбулись кО'мсО',мольські зБО'ри. 3500 кілО',грамів мО'лока на кО'ж., партійна О'рганізація рО'зробила цеху, де плануємО' максимально З доповіддю «Про авангардну ну фуlWКНУ корову. До 20 серп-

! !

механізувати всі виробничі проце-

~

план організаційно-технічних за- си,

! !

хо'дів по

~

!

~

Харків.

Успішно

~ випробування • ПОСТіИНОГО «ПБI(·250»

дальшій

механізації

трудО'містких процесів. Першочергові з них почали здійснюва-

пройшов

ти. Тривалий

час,

наприклад,

електродвигун; мебльовий цех. користувався при-

струму

типу;

тисяч кіловат,

Харківським

до

е.лектромеханіч-!

ним заводом

возною стружкою, що СПРИ'ЧИНЯЛQ

5' виготовлений; дО' додаткових накладних ридатків.

потужністю

для індійського і

ПраЦI'вники

роль комсомольців

зО'бов'язань, взятих

у виконанні

на

1959 ня закінчити збирання всіх ярих,

-'к

» виступила секретар XO'MCI)ли сло,во ознаменувати перший мольської організації т. Прирік семирічки новими трудовими ходько. подарунками - достроко'во, до Комсомольці, готуючи гідну 5 грудня, виконати річний ви~ зустріч черговому Пленуму ЦК р О б ничи й план по ВСІХ . показни- КПРС , взяли НОВІ' " П1двищею ках, ЗО'бов'язання. наШОl

Тепер установили новий дерево-

арТІЛІ

да-

З. Марковський,

шерстний верстат і виготовляємо

секретар

РІ

утворити комсО'мольсько-молодіж-

ні бригади по очистці Комсомольці-механізатори

зерна. зобо-

в'язали,сь сі.вбу озимих культур закінчити повністю до 5 ве'ресня, В • Д еркач,

член ВЛІ(СМ.

=========================

парторганізації.

батько

каже Рая.-Зараз навчаюсь, заоч,

муніст Федір Симонович Оксюта. ~~~~~~~=;~~~~==============================~"Разом з іншими активістами й~ го повісили. Убита горем дружина Анастасія І(ононівна залиши· лася із шістьма дітьми, Серед них була і семирічна Рая. Щоранку, коли молодий аГРО-1 - Ця перемога, - ГОВОРИТІ,

сільськогосподарської академії. Є в мене ще одна завhна м~я стати комуністом. До цього го, туюся. Всі мої знання, сили на, лежать ріднІй партії, Вітчизні. І, розкривши блокнот, продов.

металургійного Бхілаї.

комбінату

в! ~

з

Рая

Оксюта

колгоспний

її

сад

на

сповнюється

приходить роботу,

радістю :

у

Ран

Оксюта,

серце

кою

працею.

навколо

-

здобута

копіт­

І тут же пояснює:

простяглись в далечінь стрункі _ Торік глибокої осені на кожен ряди яблунь, обтяжених плода· гектар суниці внесли по 50 тонн ми .

- Чому так рано, дочко? запитує її нічний вартuвиЙ. Не

спиться?

-

А

я

вже

виспалась.

Та

і

сором у такий гарячий час довго

відлежуватись. дівчата

Чуєте,

011

вже

і

йдуть.

І від села лине дзвінка, бадьора пісня: Над широким Дніпром, Над

крутим

Світить,

бережком

світить сонечко золоте.

Ось

і

вона

-

дружна

ланка

з своїм вожаком Олександрою І(алениченко. За кілька хвилин прийшли на роботу і колгоспниці

ланок І(атерини ЖИТИ ної та Олександри 1(0рніЙко. Сад напов· нився

веселим

гоміном,

сміхом,

піснями.

Про дружню садову бригаду І, якою керує комуніст ДМИТ' ро Терешкович І(орнійко, в селі йде заслужена слава. У ниніш­ ньому році на кожному із 7 гектарів вони зібрали по 76 ~HT-, нерів суниці, прн плановому за­ аданні БО.

N2

гною, а весною. по мерзло,талому

груиту. розкидалrt по 6 центнерів мінеральних добрив. За літо чо,

тири рази жуємо

пропололи.

нові

Впровад·

високоврожайні

сор·

ти ягід. Поруч із добре відомою «І(иївською ранньою N2 2» та

«1(:32» та

завезли «Сіянець N2

«Сіянець

29»

N2 121».

А погляньте на яблуні.

плодами

«Антонівка»,

осінні

сорти

«Ранет

втрутився

ттН1И

В розмову

колгоспник В . Ковбаса.

-

Яблучка

і

вкладати

робіть це

жодний

плід

ний,

нашу

бо

не

їх

в

ящики

обережно, був

.

щоб

пошкодже­

продукцію

спожи·

ватимуть трудящі Москви, Ленін·

града, міст

-

І(иєва,

Іванова

Радянського

Гаразд,

І робота закипіла.

.

у нас також

І(олгоспниці

вадили чорний пар.

-

с?т звідк.и

-

беруться у нас

шдсумовуючи,

гово-

рить Рая. - А тепер, діВ'іата, за роботу. Будемо знімати Яблука

- Скільки ще попереду діла! Радянський народ приступив те­

Після

пер

звільнення

села

знову

за,

иізація,

чаючись

колгосп

допомогли

в десятирічній

Раї

школі,

до розгорнутого

комунізму. І(олгосп

будівництва TaKO/j(

на.

креслив свій семирічний план по

садівництву, яке у нас є одною

з провідних галузей господарства.

Якщо в нинішньому році за по.

неї зародилася мрія стати садо· водом. І вона збулася. Одержав·

карбованців, то на кінець семи­ річки ця цифра становитиме

ши атестат зрілості, вона продов· жувала навчання в Боярському

близько 5,5 мільйона. Плануємо площу плодоносного саду, що

сільськогосподарському

техніку-

становить зараз

літа та' восени буде зібрано мі, успішно закінчила близько 2,5 тисячі центнерів дипломом повернулася

його і 3

ставлять

реносні

драбини

вперше

цього

Нововведення

біля

-

дерев

пе­

столики,

які

року

застосували .

значио

підвищило

продуктивність праці. І(ожна кол· щодня

зриває

по

400-

300 за нормою. Бригадою цього яблук.

_

Багато вже зроблено, а ше

більше потрібно зробити, _ мріяно розповідає Рая. _

колгосп. - Нелегко

І дожив до цих днів батько і по-

в

рідний

було спочатку,

за. розповідає т. Оксюта, _

От би

не І дивився, як ми працюємо, будує­

запро-

жує:

передніми розрахунками від ре­ алізації продукції садівництва одержимо 3 мільйони 970 тисяч'

вправно

ла вона.

саду

весь

енергійну комсомолку можна бу· ло часто бачити, як вона злю· бов'ю доглядає дерева . Тоді ж в

кріпленого

нами

Армії,

вчитися, вийти в люди. Ще нав-

мо нове щасливе життя,· як ми ... І не домовила - немов щось здавило горло і з очей покоти. лися сльози. Тяжке .оре пережи­

за

Радянської

буде Я~

Союзу .

Раю, все

Воїни

народ сповна відплатили чорним псам-фашистам за муки і сльозн ,

вирувало життя. Партійна орга-

впали з неба. Весною на деревах пообрізали сухі гілки. Обробляли сад ядохімікатами. В між· ряддях на всіх 38 гектарах за-

врожаl,

і

інших

та

слід.

госпниця

«Донешта»,

Семиренка» та інші.

дерев

Тільки

Літні 450 кілограмів фруктів, замість

сорти «Білий налив», «Грушівка московська » , «Боровинка» в цьо· му році не підвели. Рясно,рясно увішані

пазурів

комсомолу

ВИХОВАНКА

ном

фашистських

Раї, тодішній голова сільради ко-' но на третьому курсі І(ИЇІІСЬКОЇ

Арriль «Промлозодрев».

стр ужку самі із відходів дереви-

_

але на-

Вітчизняної

війни.

Чорна

jагарбників

зграя захо­

року

І

13

гектарів, до

збільшити

майже

BДjlOЄ.

В нинішньому, не досить сприятливому році, збираємо по 80

центнерів

фруктів з

гектара. &

ші досвідчені садоводи комуністи Василь Нечипорович Рогач і

наступному році плануємо довес· ти врожайність до 100 центнерів .

помогли подолати труднощі, по.

на

Дмитро Терешкович І(орнійко до всякденно передавали і передають мені свій багаторічний досвід.

Значна частка роботи лягає і нашу

бригаду.

Запевняємо

рідну І(омуністичну партію, із завданням справимося.

що

Віримо тобі, вихованко комсо.

Тепер в бригаді уважно при- молу, віримо всім вам, трудівни-

слухаються до кожної поради моагронома. І(олгоспники

Було це в грізні роки Великої лодого

гітлерівських

1965

поважають дівчину -

цю струнку сірооку досвідченого спеціа.

пила село і почала розправу над, ліста. мирними жителями. Потрапив до - А учитись не припиняю,

-

кам садівництва, що накреслення партії будуть виконані. М.

Тищенко,

слуЖбовець. Колгосп «Жовтень», С.

ТребухІв.


НеАlnя,

cepnня

16

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

f 959

ПОЛЬОВІРОБОТИ--КОМПЛЕКСНО Успішно завершити весь ,ком-

гат з

~ічки і тим гі)l;НО зустріти нас-

Кушка і сівач Сава Захарченк()

тупний Пленум ЦК КПРС

зо-

-

жердівського

відділку

радгоспу

«Бобрицький».

Упо'равшись із збирання: м .вро-

щодня

сіють

на зелений 'КОН­

вейєр

по

ге,ктарів

20

-

Катерина

своіх

Дяченко

подруг.

Неприємно

буде,

коли за~

пізнимось на роботу, поспішайте.

жита і

пшениці. Через день-два в робо­

За півгодини вони були на ді­ .'ІЯlщі. помідорів. Робітниці швид­

Після появлення сходів озими'ну

ко збирали СПІлі ШІОДИ, і, напов­

ломи на

ними мінеральними

можливість посилити оранку під

данкова квапила

ту включаться ще три агрегати. підживимо

гектарах. Це дало

залежуються

сівалок. Тракторист Яків

2

жаю, завершили скирту,вання со-

500

Овочі не

ОСіННіЙ сівбі-кондиційне насіНня

У поле вийшов посівний агре-

плекс робіт першого року семи-

бов'язаlfНЯ колективу робітників

3

які

азотовими і фосфор­

нивши

добривами,

корзину,

помідори

де

неС.1И ДО

в'Кладали

За день кожна зібра .lа по

завезли.

озимину і на зяб. Для сівби ЖИ-; Декілька днів працює силосо­ та та пшениці, якої буде 300 збиральний комбайн. Скошено де­

місця,

у ящики.

3-3,5

центнера.

Овочі не залежуються в полі .

кілька гектарів кукурудзи і зак­

Щоб помідори були якісні, не до­

кращих попередни:ках, виорали .'!адено у траншеї 200 тонн СОКО220 гектарів. Петро Хитрий, що витого корму. До 900 тонн си­

пустити перезрівання, комплексні

працює на тракторі «Бєларусь», лосу, що заготовили раніше з виконує норми на 120-130 про- ЛЮlПИНУ та інших культур, до­ центів. ПО 4 гектари при нормі БCl'ВИТЬСЯ ще 1000 тонн з куку3 виорює Микола Бреус. Щодня рудзи.

той же день відправляють в ма­

. гектарів, і розміщуємо по

підготовляємо

ПО

най-

гектарів І

20

А. Сорока,

грунту.

керуючий відділком.

бригади щодня

газини Києва. Так само і з огір­ .11.11.'1 .1'.'1.11.11 •• '.'1.11.".' і

. l(ондиційне,

і С1Ння

пер~ого

озимини

класу

на

шдготовили

.. ками. Ланки, якими керують Га­

дО

У ПОЛІ гудуть трактори ~ осінньої сівби колгоспники арті,

..

! лі

«Більшовик», с. Рожни. Трак,

лина Дяченко, Катерина Дячен­ ко, виконують норми на

130 Вдень І ВНОЧІ не припиняється! тористи орють грунт, укомплекту, рокіт

.

їх збирають і в

моторів

потужних

тракто- ~ вали посівні агрегати. Артіль ма6

120-

процентів. Пл-ан-графік зби­

рання

овочів красилівський від­

рів. Колгосп запланував матц ~ посіяти 350 гектарів жита і пше, ділок радгоспу виконує і пере­ магання допомагає в· роБОТІ 11800 reKTapiB озимих культур, в ~ ниці. Цю роботу буде закінчено виконує. Так, 14 серпня при На полях третього відділку l" .Т . ... і до 10 вересня. плані 160 центнерів відправлено {іВДОКll . каченко змагаЮ:lrС~ за тому чисЛі 1000 ге,кта'рІВ пше-! На знімку: колгоспниці очищачислі огірків радгоспу, де ще кілька ДВЇВ то- те, хто БІЛьше збере ОВОЧІВ, І од- ниці, і механізатори докладають ~ ють на новопридбаній машині 308, в тому 192 центнери, капусти 15, му стояв на корню люпин, зараз на від другої не відстає. Щодня всіх зусиль, щоб якнайшвидше ~ «ОБ·IО» останні центнери насін: помідорів 96 центнерів. невеличкі купки ПОжни,вннх за- з овочевих площ машини заби- завершити підготовку грунту, а і ня жита. Не передньому плаНІ З

.

.

.

і колгоспниця М. А.

Кабиш.

Овочеводи

лишків. На славу ПОТРУДилися рають по 18-20 тонн помідо- ПОТІМ всІМ включитися У СІвбу. і Фото Г. Литовченка. тут комбайнери комуністи Г"'иПопереду у змаганні механізатоі."."."."."."."."."." • ., рів, огірків та іншої городини.

горій Кушка та Мина Лебединець. _ Змагання допомагає нам в ри третьої діль~иці, які виора- дира тракторної бригади С. Хан. Вони щодня збирали по 9 ге'ктали 430 гектарІВ. Незважаючи Він ні на годину не залишає пороботі, - говорить Варвара Іва- на малосприятливі }"Мови, кож­ ля, радить, як краще орати, до­ рів ВИКОНyJlали по дві норми.

Ще раніше до цього комбайнери ненко. завершили косовицю вівса,

жай JlJКOГO

центне-рів

15

s

уро-

reltTa-

ра.

Жнива закінчились, але справ у

механізаторів

не

зменшилось.

-

Дуже вірно,

ПОДРУ'ГУ

підтримує

-

Євдокія

Ткаченко.

-

наш подарунок на честь насrуп­

В. ЗабереНlНИЙ,

масО'Ва сівба озимини, пізніше підняття зябу. Роботи ведУТЬ

агітатор .

Радгосп

вони комплексно, Сівбу озими-І на

зерно.

Широко

-

сівби. Mexa~

нізатори зобов'язалися закінчити

5

роботу до

Ланки

вересня.

Варвари

•••••••

,Ф,

••••

,Ь,

На

т,

радгоспу «Семиполківський» кормовий люпин такий, що хоч за збери на всіх

300

гектарах. Через Д,ва-три' дні він

Річне зобов'язання по виробництву м'яса і молока-достроково змагаючись

з

дояркою

кол.,

одержали по

ють з подвоєною

грамів молока від корови. Одна з важливих турбот кол­

вже по

70,5

центнера

м'яса і по

ка на

282 центнери моло­ 100 гектарів сільськогос­

подарських

угідь.

і Василина

госпників

-

Кваша,

3650-3985

Колгосп с.

«Червона

які

Радгосп ім. Щорса.

з площіна приймальний пункт

Україна:.,

Гоголів.

н;я

ми, не підібрані повністю залиш­

Дуже повільно с'киртують со­

не

гектарів вівса,

35

валках,

зерно

обмолочено

він лежить у

висипається.

Затягується сівба озимини. В. Григоренко.

її стягли волокуша-

• • ........ • ет

На збиранні овочів та інших роботах у городніх бригадах щод­

ки . .Більш того,

лому. Вона лежить у купах ще на 150 гектарах. Проте і на тих

• .. ,

«ЩорсіВ8ЦЬ».

бригад

Н.-Мархотко,

скошено жодно'Го гектара.

• •

тонн.

100

Редколегія стінгазети

помічників

НЕЯКІСНО

но понад

агроном-плановик.

проте досі не

бригади копа­

На всіх трьох дільницях меха-

дає трактористам помічник брига-

....... ',.... ............... ~ .

Майже щодня

ють картоплю. Киянам відправле­

нізатори сіють озимину.

меші і гострити їх, відтягати. Це роблять ковалі М. Гаценко та Г. Кроль. Значну допомогу на­

про

тракторних

би один помі­

дор, огірок або інші овочі.

К. Кирієвського та І. Коротуна.

тому часто

доводиться знімати з плугів де­

площах, де

сказати

бригадирів

в

такого не

ся, перезрів хоч

у

,

і

друга

140-150

колго, спниць. бригада,

яку

колгоспПопереду очолює

Г. Гавриленко. Відзначаються колгоспниці ланки Т. Марченко. Норма 4, а кожна з'бирає по 4,5 -5 центнерів. Вони старанно пе­ ребирають і вкладають помідори у

для

зайнято

ників

тару.

Добре також трудяться ланки та Марії Лу­

худоби Галини Омельчук

тонн силосу. к'яненко, які виростили по 206 Через декіль'ка днів почнемо зби- -208 центнерів капусти на

50 колгоспників і кожен добре- рати

кукурудзу

3 качанами.

кожному гектарі.

знає своє діло. Наполегливо ТРУ- Бриrади заскиртували солому На приймально-заготівельний диться механізатор Степан Пиль- озимини на 950 тектарах, приве­ пункт і в магазини Києва ар­

тяЙ. Він з групою колгоспників, деН0 в порядок сіно. яких виділило на допомогу прав-

А. НОСТЮК,

ління, змонтував і установив у

заступник голови IФлгоспу

трьох корівниках

нові електро-

ім. Сталіна.

доїльні агрегати

на 100-150

І. Доценко,

корів кожен.

І

тіль відправила 220 тонн огір­ ків, помідорів, капусти та інших овочів.

А. Пашкі8ська, агроном

зоотехнік.

Траншеї наПI)ВНЮЮТЬСЯ сокови-

с. Русанів.

колгоспу

ім, Калініна.

С. Літки.

кіло~

Так працюють тваринники Уманського району

підготувати худобі

теплу і ситу зим1в.1ю. Будівель­ на

бригада закінчує споруджен­

ня чотирирядного і дворядного ко­

Оеред дояро'к веде перед Маріь пильтяй. Борючись за те, ЩОlJ

вершила

порівнятися

приміщень. Панаса Рябого, Васи~ І

із

можна

надивишся. А в бригаді близько

Рл6а

робила

Про-

неполадки

На жаль,

у них робота, коли шанки, конюшини що зроблять, виготовлять ~ не заготовлено 4200

та інші доглядачі худоби працюАртіль ви­

.

усувати

машинах.

пилкою чи іншим інструмеНТОМ'і тим кормом. З люпину, вихо-мі­

ки, телятниці, свинарки, пастухи енергією, мно­

помагає

Спориться

нуму ЦК КПРС виконати річне госпу «Україна», Києво-Свя­ зобов'язання по виробниц'l'ВУ про- тошинського району, Серафимою ду,ктів твари'нництва - одержати Білекою, Марія Захарівна вийшла по 100 центнерів м'яса і 415 на новий рубіж надоїла по центнерів молока на кожні 100 5000 кілограмі.в молока від кож-' гектарів сільськогосподарсь'ких ної корови. Наздоганяє її Пела­ угідь - так вирішили працівни- гія Безпала, близь'кі до виконан­ ки ферм нашого колгоспу. Дояр- ня річного зобов'лзання Антоніна

жать трудові успіхи.

В

ишкоріз,

Грунт дуже сухий,

•••••••••••••••••••••••• , , ............, •••••

До відкриття наступного Пле-

М

.

І відділку І почне осипатись,

калитянському

один день

Іваненко

М

виненко,

ПОВІЛЬНО

на

запроваДЖУЄТЬС]l

перехресний спосіб

«Великодимерський».

зелений

корм для худоби, а вчора

норми

трактористи В. Мележик, І. Лог-

Боремося за те, щоб збирати по скурка та О. Іваницький. 25 тонн овочів щодня. Це буде Гаряча робота і для ковалів.

Завершать оранку грунту, а там ного Пленуму ЦК КПРС.

ни раніше почали

ного дня перевиконують

заявляють, щоне

допустять до того, щоб зіпсував­

знатною

дояркою

рівників на.

350

головомісць,

ремо,нт

за­

тваринницьких

республіки Євфросинією Демиден­

ля, Петренка, Анатолія Писаного, ко з колгоспу ім. Калініна, Пе­ Василя Ря, бого завжди можна ба­

реяслав-Хмельницького району, і

чити на новобудовах з сокирою,

МІСЦЕ РАЙОНУ В ОБЛАСТІ У газеті «Київська правда» за 14 серпня надруковані зведення

гектарів ких угідь по

про

доєно

виробництво

молока

і

хід

оранки на зяб у колгоспах і рад­

госпах

області

за

станом

на

10

100

на

Колгосп імені

сільськогосподарсь, 178,5 центнера, на­

корову

з

початку

року

по 1745 кілограмів, середньодо, бовнА надіА на корову за першу

серпня.

декаду серпня-по

ПО виробництву молока наш район серед 33 районів Київщини на 14 місці: одержано молока на

План оранки на зяб район ви· конав на ::S проценти і займає та­ кож

9,3

кілограма

14 місце в області.

одно

з

Ілліча Уманського району

передових

господарств

Черкаської

об­

ласті. На 100 гектаріВ - Сільськогосподарських угідь тут в 1958 році одержано по 73,8 центне­ ра м'яса і по 410 центнерів молока . Надій мо­ лока

в

середньому

по

стаду

корів

становить

3800 Ki.qorpaMiB. З великим творчим піднесенням працюють кол­ госпні тваринники в ЦЬОМУ році. Бони зобов'я­ залися на кожні 100 гектарів УГідь виробити по

140 центнерів м'яса І по 450 центнерів молока.

На

20 липня на 100 гектарів землі вже одержа­ 240 центнерів мо·

но по 60 центнерів м'яса і по лока.

На фото (зліва направо): І. На відгодівель­ ній площадці веJ!ИКОЇ рогатої худоби. 2. Завіду­ ючий молочно-товарною фермою К. К. Косенко (зліва) і зоотехнік - він же секретар колгосп­ ної парторганізації Г. А. Чмут. 3. Колгоспка ота­ ра овець на випасі.

(Фотохроніка РАТАУ).

Фото

Н.

Цидільковського.


Неділя,

СТАХАНОВЕЦЬ

4 Чи все у вас готове до новоzo

в еЕ Хоч сьогодні

Понад

Подяка від всієї

починай но-

діти на дослідній діля,нці, готую­

вий навчальний рік, кажуть із задоволенням наші вчителі. Так воно і є. Приваблюютl. око білосніжні стіни і пофар'бо-

чись зібрати високий урожай всіх культур. Бібліотекар М. дизогуб закінчує ~'порядковувати книжковий

ва'ні в приємний колір панелі, віддає блиском вміло пофарбова; на підлога. На своїх місцях від-

фонд, я·кий цього року значно поповнився. Тепер ми маємо пов­ ністю Велику Радянську Енци-

лідками зв'язана ця хвороба!

ремонтовані

клопедію,

гайно

учнів. .як і в минулі

роки, ремонт

по декіЛl>ка

ні матеріали.

відомо, з якими важкими нас-· Таке днями трапилось викликали

;НІЙ надав першу медичН)' до­

Що ж стосується

А. Шендерук та М. Павленко бі­

роботу

лили стіни і фарбували підлогу,

вчання.

а

пофарбу,вали

дівчатам.

під

керівництвом

меблі

учні

викладача

ви~

під

А. Чуняка.

купили

Відзначились

І.' Чуняк,

яких

тут

А. Ладан, М. Чуняк

та інші їх

збудовано

25

який засипано а другий

сарай,

дівчата

парти сяде

сарай, в

тонн брикету,

металолому

швейні

машини,

під

вер·есня

1

Та хіба тіЛЬЮl це робили учні!

за зібрані

тонни

22 4

і

на

керівництвом

разом

с. Красилівка.

повтори,в пройд~ний матеріа.1,

пах свіжої фарби. Не так дав­

виконав

но тут закінчився ремонт. Ку­

лів, зараз готується одержати

-

всі

свідоцтво

чистота

завдання

про

закінчення

Школа чекав учнів. Та їх, власне, і чекати не треба. Bo~

дні уЧ'Ні Скоробагатько та Бур­

сюди

і

ті,

Велику

хто

увагу

осінь. Іх

- всього тільки три, але і у них свої турботи. ' Не бажаємо відставати від товаришів, кажуть во­

ючи їм успішно скласти екза­

на

небагато

с.

стався трагічний випадок. дружина Харитина Труба

його

масово-роз'яснюючої

одер-

стина працівників, які були рані­

повністю

ётрахову

О.

суму.

Держстраху звер-

Мельннченко

с. Требухів,

КОЛ-

-

випадків

одержали

різні

перемагав

Ейзенхауером

зробила

ровлюючий вплив на родну дія

обстановку.

розглядається

всю

Скрізь як

оздо"

свідчення

характеру

ПО шкод-

~Gезум '!Ш'J.

перше піврайону вип-

громадянам,

які

застра-

матеріального є

добровільне

100

тисяч

Значні страх

і

виплачує

тим,

ХТО

миру

добровільно

лодь прийшла у клуб, щоб куль­

страхує велику рогату худобу. За

турно відпочити. Та ось тут з'я­

перше півріччя

нинішнього

року

можливе

му

радянсько-американських

ної

кий

і

ліквідації

напруженості,

вклад

у

загального 1ІрО

миру.

урядів

держав

світу

веЛIІ­

зміцнення

Повідомлення

особисті двох

«Дейлі мейл»

дуже

справу

наступні

глав

як

міжнарод.

зустрічі

наймогутніших

англійська

газета

справедливо назва­

ла «найпрекраснішою новиною за

довгий час». «Це саме те, креслює

кав з

газета.

-

-

під­

чого світ че­

року».

1946

Так само розцінив звістку

взаємні і

д.

візити

М.

Ейзенхауера

С.

про

Хрущова

американський

надії

на

«паруб­

в

"ДО КОГО ЗВЕРНУТИСЬ?н

не розрахо·

никами

за

минулии

рІК.

чекала

американська

громадськість».

Зарубіжні відгуки на наступний

обмін

візитами

між

М.

Хрущовим і д. Ейзенхауером

С.

-

Т.

Г.

18 СЕРПНЯ 11.00 - «На

Вівторок:

будовах

хроніка

«Маши­

ніст». Італійський художній кіно,

КПРС». Передача «Послідовники великого почину»; 20.20 -

телеграф-

агентства.

".0

о о

"

••• "

••

З

циклу

«Наша

Батьківщи­

(2

М.

ставники

ру в усьому світі.

ки, в

яких

селення

Гани,

Гвінеї

проживає третина

африканського

на­

континен­

ту, а також делегація тимчасово­

го

уряду Алжірської республіки.

В

одностайно прийнятих резо·

люціях конференція закликал<; Францію визнати право алжірсь­ кого

а

«::І

_ _ _ _ __

Але поборники застарілої полі- ступні роки в результаті напотики «холодної війни» неспромож- легливої національно-визвольної ні вже протистояти волі наро- боротьби народів незалежність дів, які вимагають практичних дістали також Марокко, Туніс, кроків, що сприяють справі змщ- Гана, Лівія, Гвінея і Судан. Не

нення миру в усьому світі.

КОНференція в Монровії Могутнє піднесення

національ-

явно лякає

но-визвольного

тих

O~HO з важливих явищ сучасного

на

Ефіопії,

Ліберії, Лівії, Марокко, Тунісу, Об'єднаної Арабської Республі·

С

їдемо в Америку, заявив М. С Хрущов, з відкритою душею і чистим серцем. керуючись піклуванням про забезпечення ми-

кіл

серія).

ференція 9 незалежних країн Африки. В ній взяли участь пред­

руху в

Африці

образним висловом американської І селен~ям понад

200

МІЛ~ИОНlВ

та інших

Африканських

країн.

яку ведуть

народи

«Боротьба, Африки,

-

писала в цьому зв'яз­

газета

«Тараблюс

ель-гар б", ось найбільший до­ каз пробудження цих народів».

Яскравим свідченням

пробуд­

преси, «мирна паніка», виклика-

ЧОЛОВІК було, не рахуючи ПlвдеН-1 ження народів Африки і ІХ зрос­

на страхом перед «пом якшенням міжнародної обстановки» і тим, що це «могло б привести до скорочення витрат на воєнні цілі:..

но-Африканського Союзу, де корінне населення перебуває під владою білих колонізаторів, тільки три незалежні держави: Нігерія, Ефіопія і Єгипет. В на-

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області,

народу

припинити

на

незалежність,

воєнні

ДІІ

І

вивести

c~oї ~ійська з Алжіру. Конферен­ ЦІЯ

рІшуче засудила

цузького

уряду

намір

провести

фран­ в

Са­

харі випробування ядерної зброї.

Учасники конференції заплямува­ ли ганьбою політику расової дl\_

припиняєтьс}{ боротьба за на- скримінації, яку проводить уряд ціональне визволення і народіg ~івденно-Африканського Союзу, і Алжіру, Камеруну, Уганди, Ке· шдкреслили, що народи Уганди, нії, Родезії, Бельгійського Конго Анголи, Камеруну та інших за­

М.lжнаро~ного життя. ~e ~ пе~ І ку лівійська

часу

ім.

вуються за роботу на свинофер- фільм; 19.00 - останні вісті (Момі. Секретар партійної організа- CK~a); 19.20 - передача для діції радгоспу «СеМИПОJ!ківсьКJiЙ>~ І тen. т1а9 4Ю5нацтвас «Ге~ой Акропо-

P~?д заКІнчення друго І ~BIТOBOI ВІИНИ на цьому континеН~1 ~ H~-

гого

театру

Шевченка.

К.lикати молодчиків до порядку. с. Літки. Група МОЛОАі. ... --.,..•• ~_.. _ ........... ~ ........ ~.pб'

гонкою озброєнь. Недаром на нью-йоркській біржі почалася, за

буде «подією, якої протягом дов­

19.55-

жився на те, що з ним--:'колиш- «Новини дня»; 11.10 -

Заході, інтереси яких зв'язані з

кої думки Геллап, наступний приїзд М. С. Хрущова у США

Дніпра»;

поведінкою справедливо обурена

риканського

громадсь­

передача

емає спокою від ху.lіга,нів. х П. Бредак з с. Калита. Він скар- семирічки». Телевізійна

народ. Як свідчить директор аме­ інституту

«Но­

19.45 -

но-драматичного

Запитував у своєму листі (<<Стахановець» від 29 липня ц. р.)

найвищо­

зустрічі

представників

дня»;

сПокорителі

ре­

чекають, що ці зустрічі допоможуть розтопити лід осточортілої всім «холодної війни». З свого боку Радянський Союз робить все, щоб добитися цього. Ми по-

лише

«На будовах семи,

19.35 -

спектакль Тернопільського муз!',,­

бійку. Від рук хуліганів постраж­

Хрущова і д. Ейзенхауера покладають всі народи світу. Вони

Така перспектива

останні віс­

19.00 19.20 -

ті (Москва); «За вірність піонерському галстуку». Г. Юркі­ на «Поєдинок:.. Читає народ­ ний артист СРСР М. Ф. Рома­

вини

рівні».

Великі

СЕРПНЯ

17 Понеділок:

нов;

яка радує

зації

Дивіться телепередачі

річки». Телевізійна хроніка

1І:,ИН3J!(JlИвіша

зультаті переговорів на

-о-

Держ­

наступ­

всіх, хто вірить, що забезпечення загального

інспектор

що

подія ост.аннього часу,

важ­

Пантелій,

Держстраху.

карбованців.

суми

С. старший

страху­

перема­

що

ливий крок на шляху до нормалі­ відносин

того,

міжна,

дуже

цього не повинні стояти партійні

стану

вання майна. У першому півріч­ чі громадянам району, які потер­ піли від пожеж, виплачено пон,ад

І

допоможе

ганізації.

поліпшенні

дали І. Бондаренко та О. Савчен-

в

15700 карбо- профспілкові і комсомольські ор:

дяга»

ця

По­

внесками

Не менш важливим заходом в

Бровари.

страховоl. суми

дови комуністичного суспільства в нашій країні. В стороні від

за по

ний візит М. С. Хрущова у США ц~,

одержання

того.

ву суму. Лише річчя 1959 року

тань шляхом переговорів. Лідер грецької партії лібералів С. Ве­

._.

серед

на». Хронікально-документальний фільм «Коломенська бувальщи­ на»; 20.50 кіножурнали та ін­ дійський художній фільм «Бро­

політиці

підкреслив,

роботу

по роз'ясненню

державі виконати програму побу­

трудящих

ШДВИJIІИвши,

трудящих

трудовими

від

ідея розглядання спірних пи­

нізелос

посилити

жень одержав відповідну страхо-

лачено

цун 3 сім'єю.

ного

міжнародній

гає

Домовленість про наступний обмін візитами між Головою Ра­ ДІІ Міністрів СРСР М. С Хрущовим і президентом США Д.

в

життя.

Слід

лежності

ванців.

газовий завод. Фото Угорського

школи.

Рудня.

переконливе

ше застраховані, припинила стра· хування

разі нещасного випадку, а своїми

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД Ідея мирного співІснування

ча­

пошкодження. Кожен з них в за-

від нашої сім'ї щира подяка. Ф. Андельман, І. Лейбено м.

інженер

роботи

Угорська Народна еспу .'11-) _. ЛЯ», . - « еМИРІЧКУ - достка. На Чепельському металур, <т. ~озу~я Є. ПОВІ.ДОМИВ, що зараз І РОКОВО». Телевізійна хроніка «Но­ гійному і машинобудівному (ВИдІлеНІ кошти, І радгосп розра- вини дня»; 20.00 «Виконуємо комбінаті недавно збудовано {І. ховується з КОЛИШ~іМИ. колгосп- рішення червневого Пленуму ЦК

П. Кудін,

ни.

середній школі. Не краще і в колективі райспоживспілки, де головою місцевкому В. Білич. Тут внаслідок відсутності будь-якої

громадськість села і просить по- нім колгоспником -

мени.

завуч

Пожежник з колгоспу ім. Ватутіна, с, Пухівка, Т. Труба застра· хував своє ЖИТТЯ на п'ять тисяч карбованців. Нещодавно з ним

хували своє життя

Н

приділяють

цим учням вчителі, допомага­

має екзамени

багато зробив

ко.

вирішили во­

-

ма­

ло людей. Особливо занедбано цю справу у Великодимерській

ки» починають лаятись і затівати

НИ.

гувати біля кролів.

ПРИjlОд.ять

всім, хто так

рушився.

«Обов'язково перейдемо в

6-й К.1іІС»,

яку.

го досить, щоб спокій у клубі по­

7

класу. Багато працюють в ці

ни щодня тут. Хто приходить, щоб полити квіти, а хтО' чер­

те,

Коваль та Василь Куркин. Цьо­

вчите­

порядок.

да.

про

вилися Анатолій Коваль, Дмитро

шої школи, і ви відчуєте за­

глянете

т. Тварковському і

Закінчи'вся робочий день. Мо­

школи.

Протягом літа В. Мирон~щь

не

приступ.

від хуліганів

семирічної

страхуванням охоплено дуже

і

відзначити, що в також колективів

матеріальну вигоду мають громадяни, свідчить ряд прикладів.

для врятування життя хворої,

Д. Лисенко,

приміщення на­

ди

допомогу

з усіма за

Не відстанемо від товаришів Зайдіть в

подолати

Загаль­

допомогли

Немає спокою директор

ність страхування

нvлися

За чуйне стамення до хво­

зі!

що звільнився,

Однак слід ряді сіл а

До інспекції

Добро по жалувати, дорогі дру­

відведено під кролеферму. Це К'рім того, що робили і роблять

сум.

а також по страхуванню від нещасних випадків. Про доціль-

жала

рої, за кваліфіковану медичну

першокласники.

64

страхових

ко·

карбован­

на

зусиллями

хворш

на-

зайнятись

вчительки В. Лень вчаться шити.

товариші.

Іх руками

виробничого

чим

На кошти

школою

робничого навчання

час

Буде

певн)'

ЖИТТЯ,

загинули

25700

них

кожному

виконувати

ців

страхуванню

яких

щО кожен громадянин нашої країни, застрахувавши своє жит­ тя, не тільки одержить гарантію

довелось.

учню

змішаному

в

одержали

будкомбінату М. Гуща, КОЛГОСПник с. Гoгo.~iB .\\. ;v\ищенко та ряд інших, які внаслідок нещас-

ними

дозволить

рови,

кав для КОНСУ,1lьтації ще двох

.1ікарів та медсестру.

Це

громадяни,

г~спниця

ного

інструменту.

тисячі громадян' ра-

2,5

йону мають сьогодні договори по

помогу. Незабаром він ви'кли­

ній декілька комплектів необхід­

М. Духно,

на­

швидку до­

майстрів, то їх далеко шукати не

Технічки

з

шою дружиною і матір'ю. Не­

підручниками і

Готова і столярна майстерня. В

всі

Кому не

помогу. Прибула Еона без зат­

необхід­

доставив

Приступ інфарта!

римки. Лікар И. І. Тварковсь­

~ошитами.

своєчасно

І

кла­

вано. Наш

Чуняк

СІМ

оо

редбачена програмою сів. Забезпечені

т.

,

о

рів художньої літератури, що пе­

школи і меблі провели організо­

завгосп

екземпля­

4--7

року.

1959

ВИГІДНА, КОРИСНА СПРАВА

навчальноzo року

rOTOBE

парти, що чекають

серпня

16

таючої солідарності в боротьбі проти імперіалістичного і коло­ ніального панування була прове­ дена на початку серпня в столи­ ці Ліберії місті Монровії' кон-

вул.

Київська,

лежних мають

африканських повне

право

на

територlИ самовиз­

начення.

Конференція грає

важливу

боротьби

в

Монровії

роль

у

віді­

посиленНІ

африканських

народів

за повну ліквідацію колоніально­ го гніту імперіалістів в Африці.

д.

КИСЛОВ.

Т. В. о. редактора М. ІВАНИЦЬКИИ.

Ne 158.

БроваРСЬКІ районн, АрукаРНJI Киівського 06nасн.го управnіЮUI кул"турн.

3а8,

~7\JU

--4250.

97 номер 1959 рік  

97 номер 1959 рік