Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАRТЕСf/1

РІ. ..ЩИІ ІУІІІ

СТЯХАНОВ(UЬ

97 (1235) НЕДІЛR

14 1955 Ціна

БІЛЬШЕ ОВОЧІВ КИЯНАМ ка

oripItiB

не завершення підготовки грунту, своє­

СЕРПНЯ

Орган Броварського районного комітету КомунісТИЧНОі партП України та районної Ради депутатів трудящих КиіВСЬКОі області

У передовій статті, присвяче>­

На основі широного розгортання соціалістичного змагання серед колгосп­ ників і механізаторів забезпечимо успіш­

кої затримк,и відправляються на

обласна газета «&иївська праВД.а»

заготівельні пункти, в магаз ини

пише:

Києва. Успішно виконують план

той час, ЯIt It:\ПУСТОЮ і цибулею

пустимо відстає.

торговельні підприєуства перевантажені , інші овочі надходять 3 великими перебоями. На придавках овочевих магазинів і дарків

€ ВИПадки, коли відмінної якості овочі псуються під час транспортування з Itолгоспу до торговельних ;1акладів. Перевір-

«... у постачанні овочів насе- овочепоставок і ряд інших колленню Києва... є серйозні хиби . В госпів , a.'Н~ район у цілому недо-

На честь ХХ

К

от лован

Г

з1їзду

КПРС

ГЕС

орьковськоі

ПОВідомлення

ТАРС

затоплено

12 серпня будівники Горьков- площадці відбувся багатотисячCbItoї ГЕС здобули ведику тру- ний мітинг , присвячений цій по..

Факти останнього часу, і особливо підсумк,и Женевськ,ої наради

дову пере)IОГУ: завеРШИ.10СЯ на- дії. Його учасники дали слово повне НІ!Я котдована водою. зустріти ХХ з'їзд КПРС новими О 1 годині дня на будівельній трудовюlИ успіхами.

Глав урядів чотирьох держав, свідчать про те, що досягнуто деякого зменшення напруженості в міжнародних відносинах.

рідко з'являються, зокрема, огір- ка пока:Jа.'Ш, що це здебільшого

ки та помідори, а столові буряк,и TO~IY, що шофери, як викрито

КІП.

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

і помідорів, яItі без уся­

ній заготівлі і торгівлі овочами,

15

часне і якісне проведення посіву озимих культур в 1955 році.

р.

ПОНА

ТРИНАДЦЯТЬ ЕШЕЛОНІВ СТАЛІ

і морква мають низьку якість». В тому , ЩО J! столиці респуб-

цими днями в русанівськ.ому млгоспі ім. Ста.'Ііна, дозволяють со-

Металург-и Придніпров'я змагаються за гідну зустріч ХХ з'їзду

ленню повного асортименту висо-

вантажені

цеху заводу ше НІ Ка.рла Лlбкнех-

Д

ПЛАН

з метою дальшого ослаблення

\ СтадешrавильникИ'

з честю виконують свої зобов'язання. 12 серп-

міжнародної напруженості і вста-

новлення довір'я між державами, Радянський уря)!. прийняв ріш~н­

ліки перебої в постачанні насе- бі са.J:ОВИТИ пасал;ирів на машини, КПРС. КО.'Іе~тив. MaPTeHi~CЬKOГO ня вони відправили споживачам ня ск,оротити на. 15 грудня 1955 овочами .

Пресікти

~

року чисельність

.

збройних

СИJl

коякісних овочів,-значна. доля треба такі явища, що ведуть до та взявся в подарунок з'їзду пар- тринадцятии ешелон сталі, вип- Радянського Союзу на 640 тисяч вини керівників багатьох ко'л- зниження яrtості госпів, працівників заготівельно- втрат врол;аю.

го апарату нашого району. Немає

продукції

і

тіі видати додатково до річної лавленої з початку рок,у програми 17 тисяч тонн металу. план.

понад чоловік. Звільнюваний з рядів армії і

Самовіддана праця к,олгоспни-

флоту особовий сItЛад збройних

того повсякденного напруження в ків, механіза'горів під час підго-

уС Піхи

роботі, яке можна було бачити в товки і проведення сівби і посадК()ЖJЮму 3 колгоспів під час хлі- ки овочів, юtртоплі, старанний

на Ф т О ВИ К і в

Укр аїн и

сил забезпечується за місцем пр(}-

живання роботою на пі,щрием-

Колеltтиви підприємств об'єд- підвищенню продуктивності пра- ствах, у радгоспах і колгоспах. повсюдно нання «Укрнафта» успішно ви- ці.

БО:Jаготівель, виконаних нами до- ДОГ.'ІЯД за пос івами строково. приносять добрі пдоди. Врожай

к.онують зобов'язання,

взяті

в

За останній місяць на першо-

Вї.'Іьше того. Перевіркою, про- овочевих культур по всіх колгос- змаганні за гідну зустріч ХХ з'їз- , му і сьомому ПРО~lИслах управлін- Чотири з ПОJlОВИНОЮ міJlьйона

веденою по риш:ах Києва, вста- пах

. . . R.- Д имерка, ІМ.

Ні' .•' торік. Але не всюди керів-

"жу

ІРО-

ники а. р т ілеИ, бригад по-справж-

останні тонни РіДкого палива в

ХіВК3, та деяких ІНших сис те ма-

жаіі був старанно зібраний, щоо

тично надходять машини з овоча-

споживачеві була доставлена ви-

митрова, с.

Д

району набагато кращий,

и-

новлено, що з колгосПlВ іМ.

К'

"'"

ва, с. Погреби, ім. Ватутіна, с. Пу- НЬО}ІУ дбають, щоб весь цей вро-

.

.

. п и~м q "ЬНі' ми для продажу, а на ри . .... . пункти заГОТІвельних орга ю' в ЦІ' . . . ,,' аРТІЛі здали ЗОВСІМ незначну .. ІЛЬ-

сокоякісна продукція. У л;ердівському КО.1Госпі ім. Леніна, наПРИItлад, несвоєчасно вибирають

КПРС .

12

серпня вони видаJШ

.

рахунок восьмимісячного П ере виконуються

аРКIВСЬКI

'

аф

та»

введено

дію дві нові свердловини .

відвІдуваЧів Всесоюзкоf

в

clJlbCbKorOCnOAapCbKof

В ре-

виставки

плану. зультаті цього добовий видобуток

завдання

Х..

С

ня «TaНlcдa· BH

по

.

тут ЗРІС па

8- 10

Всесоюзна сільськогосподарсыta

. . процеНТІВ

вистаВ&а користується широкою

.

популярністю У всіх радянсь&Их

і"

автомаТИЧНІ

станц І

лю·еЙ " . З 5 червня по 10 серпня

. в її павільйонах і на тваринзаВОJJ;У ся розлив металу, автоматизуєтькість огірків, п()мідорів, моркви, огірки, помідори на плантаціях, «Електропривод» вносить значний ся управдіння блюмінгами. OItpe- ницьких фермах, в. садах і на . З а примиренське став- і вони перестига.ють, псуються. вклад У справу технічного про- мі станції складаються з 12-32 експонатних ділянках побувало б УРЯКІВ.

лення до розбазаРЮВаННЯ (}вочів

грес у вал;кої індустрії. Виготов- послідовно з'єднаних

бюро київсыIог() оБК()~IУ КП Укра-

•іНИ

наклало

Дог.'lЯД, збирання і поставки лені цим заводом багатоагрегатні агрегатів.

•.

на

Колектив ХарКІВСЬКОГО

державі

раllуповшнзага

овочів

по

КuЖНОМУ

к,олгоспу,

З

картоплі-одна

бригаді повинен бути неухильно І виконаний. Гідний ПРИІшад боротьби за виконання плану овочепоставок в стро& і повному асортименті показує треб),хівськии колгосп імені Хрущова. Щодня в обох ГОРОАніх бригадах провадиться вибор---~

наfiвідповіJ'адьніших

сьогодні

автоматичні станції

полегшують

ною мільйонів чоловік. Н

На заводі недавно освоєно ви-

а

. лІ': б' е вистаВЦі пwувало ІЛЬШ

. 400 іНоземних . 'й т. суворе " працю домеНЩИltів іпрокатників.. робництво нової апаратури для делегаЦі загальстягнення. ділянок роботи в к,ожному кол- З допомогою цих станцій за- управління кроItуючими екскава- ним чис.1\ОМ понад 5 тисяч 600 . негаино ~ е госпі. Вона повинна весь час бу. . 61 С ЛіД покласти краи вантажуються доменні печі, кон- торами, налагоджено випуск авто- чолоВіК, яКІ представляють розбазарюванню о'вочів, картоплі. ти в центрі уваги правлінь, пар- тролюються тепловий режим і матичних станцій для важкого країну світу. План-графік заготівлі і вивозки тійної організації і радянських процес плавки чавуну, проводить- верстатобудування. --К ова.,1\енка

.е паРТlИне

овочів,

між собою вже більше чотирьох з полови-

органів.

Район може і повинен дати на­

селенню столиці радянсыtїi YItраїни-місту Києву якомога біль­ ше доброякісних овочів і картоп­ лі. Це один з основних наших обов'язк.ів У боротьбі за гідну зустріч ХХ з'їзду Комуністичної партії Радянського Сою~у.

.....---

КОJlГОСПИ І радгоспи МИКОJlаfвськоf оБJlасті достроково виконаJlИ державний nJlaH ХJlібозаготівеJlЬ КОЛГОСПНИКИ

і

колгоспниці,

працівники МТС і радгоспів, сш~ціалісти сільського

господарства

Миколаївської обл:\Сті достроково

області почали сівбу

озимих.

У

У багатьох колгоспах впроваJJ;-

жується новий

роботу включи.1ися тракторні аг- грунту -

метод

УJJ;обрення

Сьогодні,

14

ві відбудеться

серпня, в м. Кіро·

черговий

тираж

внесення органо-міне- виграшів за Державною позик,ою

регати МТС. Перші сотні гекта-

ральних

сумішей. Досвід

рів посіяно в Остерському і Лю-

сільгоснартілей показав, що та-

ряду відбудови

бецькому районах. Тут половина

кий спосіб в умовах Полісся дає

вих попередниках.

тарі

і розвитку

народного

господарства СРСР (випуск

1953 POIty). озимих розміщується по люпино-IЗбільшення врожаю зерна на reit(За повідомленнями ТАРС

4-5

і більше центнерів.

*

На будівництві

і РАТАУ).

*

Куйбишевської ГЕС

33 мільйони 900 тисяч пудів, 131,4 процента до П.1\ану.

або

Трудівники

сільського госпо­

Мик.ола ївс ької

свої

області ,

заготівель (без Itукурудзи). Дер-

підрахувавши

жаві здано зерна. з урожаю

взяли зобов'язання здати держа­

1955

Поліські колгоспи Чернігівської

ВОЛЬЧІ)Ї культури пшениці здано

виконали державний план хлібо- І дарства.

року

Сьогодні тираж

Почалася сівба озимих

можливості,

36 мільйонів 230 тисяч пу- ві понад план 13,8 мільйона пу­

дів, у тому числі основної продо-

--

дів хліба.

---

Про нараду Міністрів закордонних справ

Франціі, Великобританіі, СРСР і <;:ШАв Женеві в результаті консультацій через дипломатичні &аНали уряди

Франції, СПОЛГІеНОГО Королівства, Союзу Радянських Соціалістич­ них РеспубліІ' і Сполучених Штатів Америки погодилися про те, що

нарада Міністрів закордонних справ чотирьох держав, передбачена Директивою, прийнятою Глаnами урядів 23 липня, буде склик,ана в Женеві в четвер,

27 жовтня 1955 року . Вони також. ПОГОДИJlИСЬ

про те, щоб нарада Міilістрів зак.ордонних спреш обслужува.кась об'ЄАНaиJUI се~ретаріат&И чотирьох Аераав.

На будівництві' Куйбишевської ГЕС відбувся пуск нижніх СУДН~>ПJiаВIІИХ шлюзів і roтyється

пуск перших секцій гідроагрегатів. д<;>бре працює. бригада монтажниКІВ Василя Єжова. 3варюю~и арматуру найскладніших конфІгураЦІЙ. вона ЩОМІСЯЦЯ внконує завдання на 180-200 процеНТІВ при відмінній якості.

Н а з нім к а х :

1.

Шлюзування суден.

2.

Монтаж і зварювання арматури маmин~ого залу

буднику гідроелектростанції. На передньому плані - бригадир ~ ..€жов за РОЗМІТК~Ю ВУЗАnтІВАу)зварю-

вания арматури.

ФОТО А. Батанова та Н. ФІНІкова.

(ПреСКЛllJ1е Р

• -


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Недіпя,

серпня

14

1955

року

а

11

Швидко і без втрат завершити збирання врожаю '* .

ПартІйне життя Виховувати кадри 11

лекторів, агітаторів Комуністка т. Карнаух само-І ційна робота ще

часто носить

стінно ' працює над підвищенням свого ідеііного рівня. Дотримуючи складеного плану, вона система1ИЧНО вивчає питання міжнародних відносин. Нещодавно підготовила і прочитала. за доручелНЯМ.naрт-іИноі організації змістовну . лекцію на тему «Основні ПРИНЦИПИ зовнішньої політики

фор~аJ!ЬНИЙ характер. Виступаю­ чі на партзбора~ навели факти, КО.'!И слабо підготовлені агітатори перетворюють іноді таку жи­ ву форму масової роботи, як бе­ сіда, в голосну читку матеріалів з газет, причому без усякої ув'яз­ ки 3 місцевим життям.

СРСР» .

на виховувати кадри лекторів,

Її подруга по партійній орга-

нізаціі і спільній роботі в орга­ ІІах зв'язку член партії т. Козя­ кова також тривалий

час

само­

стійно працює над книгою. Вона

підготовила і прочитала лек.цію на тему «Виникнення релігії та її реакційна суть». Виступають з лекціями, про­ водять розгорнуті бесіди на гро­ ма~сько-політичні та виробничі теми і ряд інших комуністів пар­ тійної організаЦll працівників зв'язку. Звітно-виборні збори ви­

Партіііна організація покликаагітаторів з лав комсо~!Ольського активу. Але за звітний період нічого

не зроблено для цього. За останніх 4 місяці, сказав ко­ муніст т. Апостолов, ніхто 3 чле­ нів бюро не спромігся

хоч раз

прийти на комсомольські збори і практично

допомогти

ти ідейно-виховну

налагоди­

роботу

серед

~!Олоді.

Комуністи тт. Шихарев, Леїl­ бенцун, Широнін, Зінченко та ін­ ші внес.'ІИ ряд пр(шозицій щодо

знали, проте, що бюро партійної поліпшення керівниц:ва соц.іаліс­ організації (секретар т. Горохів-

ТИЧНІНІ змагаННШІ,

. lДеолоГlЧНQЮ

ський) могло багато більше зро- роботою D колектиВІ. Новообране .бити для виховання Підготовле-І бюро має з ии.х пропозицій зро­ КИХ &а~ріи лекторів,

агітаторів.

Агітк.олектив при парторгані-

зації не став ще тим місцем, де можна запозичити досвід органі­ заціі групових бесід. Тому агіта-

бит!! практичНІ висновки.

В. ПИНllюра,

завідуючий відділом про· паганди і агітації райкому КП України . Бровари.

До уваги партійної організації винятковим

3

працюють

напруженням

колгоспники

нашої

запрошення,

нагадування,

категорично

відмовляються

вони

ви­

артілі, щоб у сти~лі строки і без

ходити на роботу: бачите, надмі­

втрат

провести збирання вро­ жаю. В дні дружного доорівання хлібів поруч з еItіпажами ком­ б&й:нових агрегатів тр)')ЩЛися в полі не тільки КОJlГоспники, а й переважна. більшість всього

ру перевантажені своїми приса­

працездатного

такии

населення

села.

Особистий прик:rад у роботі по­ JtaЗуУОть не лише комуністи, але

й їх родини. Не видно було тільки тоді, та й зараз не видно на роботі, ціл­ ком

здорових,

працездат,Них

кол­

госпниць Ганни Кисиленко та її матері Олени Большевої-дру­ жиив і тещі члена партії М. Ки­ силенка,

агента райуповмінзагу

по с. В.-Ди:иерка. Незважаючи на

ПЕР Ш І

дибними діллнками, які в них двох в один гектар і вісім сотих, хоч j[;иве вся сім'я спільно.

Колгоспники

обурені

поведін­

кою цієї родини. Вважаємо, що факт

~аслуговує

уваги

партійної організації, де перебу­ ває на обліку т. КИСШlенко. Ко­ муніст покликаний виховувати свою родину так, щоб і вона бу­ ла прикладом для всіх як у робо­ ті, побуті, так і в неухильному дотриманні державних законів.

Редкопегія щоденної стінної газети

«Сталінський закпик».

Район серед п~рших иа Київ­ щині виконав план хлібопоставок державі. Тим більш прикро, що по

темпах

(Н ари с) Розвиднялося швидко. Над не- сьогодні він вперше вийшов на

ВaJlИКОЮ, майже всюди ' вкритою роботу В поле.

ми

ють з вини керівників окремих колгоспів. Так, в артілі ім. Леніна, село

В.-Димерка, комбайни часом про­ стоюють тому, що мало виділено транспортних засобів для розван­ таження зерна з бункерів; кол­ госпники, які на соломокопнува­ чах, запізнюються на роботу. € та­ кі випадки, що машини виходять з ладу з-за різних технічних непо­ ладок, а поки дир .. кція Бровар­ ськоі мтс надішле механіка для

с. Требухів. На ланах колгоспу ім. Хрущова збирають врожай три комбайни Броварської мтс.

Н а

з нім к у : комбайновий агрегат Д. Зайця за роботою. Фото М. Строя.

... - - - - - -

------~

ліквідації недоліків, то проходить

Місце району в області

півдня або й більше. Все це приз-

. . За станом на 10 серпня, ВІДПО" ВІДно lfO H~p.pYKOBa~oгo зведення в «КИІВСЬКlИ правДІ», Бобрицька . МТС 59 МТС о б лаСТІ. ПОСІім. Мо.'!отова. Тут погано органісере?- . зована робота на збиранні ВРО-І дає 55 МІсце : скошено зернових жаю, у поле виходять пізно-о 8 79,8 процента до плану, обмоло­ -9 годині, а повертаються за- чено зернових (в процент~х до вело до того, що в колгоспі не зібрано ще 250 гектарів колоскових. Так само і в гоголівській артілі

довго до заходу сонця.

Про послаблення уваги до збирання свідчить і такий, наприклад,

факт. Якщо у перші дні жнив го-

с~ошеного)-68,3, виорано ПІД ози-

МІ - 42,2 ~poцeH:a: ~POBapCЬKa МТС-58 МІсце: ВІДПОВІДно -77,1 -63,9-42.

Бучанська

МТС,

Києво-Свято-

шинського району, з яким змагаємося

.

32

ПОСІла

зернових

87

.

МІсце:

скошено

процентів, обмолоче·

но зернових (В процентах до ско­ шеного)-51,2, виорано під озимі

-36,6 процента; Київська МТС56 місце: відповідно-79,3-65,4 -47,3 процента.

лова колгоспу ім. Сталіна, с. Боб­

рик, т. Буча 'К. і секретар партор­ ганізації т. Лукашенко П., агітато­ ри часом з ранку до вечора були в полі, на ходу усували недоліки в роботі, то за останні дні їх май­ же не видно у бригадах. А між тим ще не зібрано тут 250 гекта­ рів колоскових. Час

не

Т"рпить.

Слід

го, щоб швидко і без втрат зібра­ ти врожай, заскиртувати хліб, солому, налагодити безперебійну роботу молотарок і забезпечити більш високий врожай у наступ­ ному році.

ПЕРШІ ХЛІБНІ АВАНСИ Виконавши план хлібопоставок державі і засипавши насінні та інші фонди. правліния артілі на­

рахувало

авансом

колгоспникам пшениці

і

по

на

трудодні кілограма

1,5

жита.

Колгоспники

вже

ЗВЕДЕННЯ про хід збирання врожаю по колгоспах району за станом на 10 серпня (в процентах)

одержують

аванси. І. КОВБАСИНСЬКИП.

....

На висок{)му чолі, навіть на спи-

ні, виступив піт. Довелося не раз і не двічі Би'гягати хустину. Де бачили його ровесники, комсо-

МOJIьці колгосп)" що працювали

знаю, коли вийшов

",О

"'"

90 90

65 60

Требухів, ім. Хрущова Семип<)лки. ім. Леніна Гоголів, ім. Молотова

89

68

88 87 85

65 49 76

84 82 81

45 54 83

81

73

Літки, ім. Калініна ~epДOBa, ім. Леніна Гоголів, «Червона Україна» В.-Димерка, імені Шевченка Рудня, ім. Кагановича Богданівка, імені Андреєва Бобрик, ім. Сталіна

80 80 80 79 79

81 56 53 67 65

вперше

"'О

",-" .- u

-" "'"

Калита, ім . Сталіна Рожни, «БіJ1ЬШ:JВИК»

Колгосп ім. Димитрова, с. В.-Димерка.

Назви сіл і J[одгоспів

",о

",-"

Плоске, ім . Леніна Русанів, ім. Сталіна Мокрець, імені Будьонного Світильне, імені Маленкова Пухівка, ім. Ватутіна Заваричі, ім. Кірова Троєщина, імені Ворошилова Кулаженці, «Зоря» В.-Димерка, ім. Кірова В.-Димерка, імені Димитрова КраСllлівка, імені ~дaHOBa Зазим'Я, «Шлях Ілліча» Погреби, ім . Кірова

. ... о

::0

Назви r.іл і КО.'Ігоспів

... "''''", о"", :е

о

кинути

негайно всі сиди і засоби для то­

с. Гоголів.

О Щ І

врожаю

допомоги від МТС або простою­

Колгосп «Червона Україна»,

РАД

збирання

серед найвідсталіших в області. Керівники ряду колгоспів і МТС посилаються иа складні погодні умови, аJlе це не так. Причина' не в дощах, а в послабленні органі­ заторської і політично-масової ро­ боти. Низькі темпи збиральної-перш за все резудьтат поганої роботи окремих комбайнів, бо вони не одержують своєчасної технічної

на.

скиртування сіна, не так-то легко було. А потім не лише обвик, а стало тягнути до роботи.

В.-Димерка, ім. Леніна Княжичі,

ім.

Щорса

О"

..

79 77 77 76 75

58 94 67 73 91

75

68

74 74

65 61

74 72 71

52 63 74 62

68

По

БОбрицькій

МТС

79

По

Броварській МТС

77

РАПОНУ

78

ПО

" :f оо 00.:Іі '" о

'" ооС

69 64 66

Додому юнак не поспішав. Ш­

шов по-над річкою. На леваді, біля старої верби, схилився за~!ріяно на вкритий шорохуватою

Надвечір у поле, де йшло І к~рою стовбур. Дивився на ясно-

густим зіЛJlЯМ, рікою і по-під лі- Добрий деНЬ,-прагнучи легко, ніби граючись. А відстати скиртування, заїхав голова кол- синє небо, вел)'хався в вечірній сом стояв густий голубувато-~м- вдати з себе веселого, закричав від них Михайлові було соромно. госпу. гомін села. частий туман. А як тільки з-за до дівчат Мих.з.ЙJlО і наблизився І хлопець великим З)'СИ.'Ілям волі

-

Ну, як, мої орлята-мOJIО-

обрію винирнуло сонце' і кинуло до них. Тепер заговорив тихіше. заставив себе не показувати ви- дята? Сьогодні кінчаємо! на землю перші промені, він став мерщій ховатись під очерет, під сосни, в затінки. Прозо-

- О, а у вас з якими довги- ДУ, що стомився. «Адже попереми держаками вила! І різні. А ду ще цілісінькиіі: день, спека, якими вилами краще працювати пилюка»,-думав він.

Мозолі на руках перестали ни-

ти. Але не це радува.по. Головне

- Норму вдвоє перевиItона- -він знаишов рішення. Він, щоб ли, а ще лишилось гектарів чо- там не було, працюватиме в п()­ тири добрих,-за всіх відповів лі. Ніколи ще, з часу, як Михай­

ре ранкове повітря, сповнене -двійчаltами чи трійчаками? Юнак спершу говорив, жарту- ланковий Микола Горовий. ло О;J;ержав атестат зрілості, иоп'янкими запахами свіжоскоше- Якими? Візьми, попрацюй вав, а потім було не до розмов. - Гектарів чотири? І що з му не було так веСело. НИХ трав, приємно збуджувало, місяць тими, а місяць-другими Ноги і нкп ста.пи важкі, як ко- ними робити-назавтра ЗCL.1ИшиЗначить, вирішено. Робота в

б&жмрило. --'Годі й узнаЄШ,-не забарилася лоди. ти, чи як? Так хотілось би по- полі-зараз одна з найві,цповіН& повні гру~и вдихаючи це з відповіддю словоохотлива МаТа хо'І як. не стомився Михай- спішити з скиртуванням вівсяної дальніших ділянок боротьби за

повітря, Михайло йшов у поле. рійка.

ло, віл не втрати!} дару спосте- соломи-на піс.'lязавтра, як пере- щастя нараду, Вітчизни. Він, Ми-

Михайло не роосердився. Нав- режливості. А помітив ,!І;уже бага- давало радіо, дощ передбачається. хайЛо, стає сюди-на передній

Не квапився. Вийшов з дому ра- паки-навіть зрадів. во і зараз навіть подумував-

~ _. е та м ,н а Л ану , об Цl·Яtl -хв з УС'і'IН порі хоч ожну '" ,][юдину. Та він поIПІJlИВСЯ.

-

жита

почаJl3СЯ

Дуже хороший вихід є. край боротьби за піднесення сільсьогодні

скиртувати ського господарства. А там зго-

П ри. и 6 маєте? П роте з Т"Т,-заявила МарійІtа. Її підшвидко перевтомився. J Тим часом підійшли і юнаки. І'ЬОГО приводу ніхто не дозволяв тримали всі комсомольці. \

-

Так, значить, правда бу-

деш працювати тут. А нам брига-

собі пожартувати. Де до глибини душі

приємно

ще за го4ИНУ ~. цього: Тіт ком- дир сказав, так. ми й не повіри- Просто

СО:ИОJ[ЬСЬКО-МО~іаЩ& іапа Ми- ли.

коли Горового , ПОЦllавляла кучі

-

для цього сюди.

Робота на лану позав-

чора смшев~го

то цікавого. Бачив, наприклад,

О, так я якраз і прийшов що всім ясно, як він, ~Іихайло, Кінчимо

Молодець-ух!-молодчина.

якоюсь

вразило

цього не пояснити.

юнака.

випадковістю Адже

коли

. Вибравши собі Вllла з якнай- Михайло з Степаном відійшли на

-

Оце ~,eHi подобається. Не

дap~Ia, як кажуть, про всяке ді-

ло--найкраще тово».

слово

це-«го-

дом,-думав далі юнак,-від колгосну

постуилю

кудись

учитись

--от хоча б в школу механізаторів.

Михайло вголос засміявся. Пи-

ПраІ(юва.'lП завзято. Михайло тання розв·язано. А скільки днів

соломи з-під комбайНа перед тим, довшим держаком, Михайло взяв-

польову дорогу З цигарками, то

теж тепер і не думав, і не від- витрачено на безплідні роздуми.

вали на місце скиртування. Ми- ломи для кремезного юнака були

риша:

робота була скінчена.

як їх тракторні ВОJЮ&уші стягу- ся за роботу. ІІерші навильні со- там довелось почути від това-І чував втоми. Ще не стемніло, як Ну,

хайло заиеПОКОЇвсл:-ні&еЛИ ве JЗОВСіМ легltихи. Та ми.нула. годи-

-

.

Так, та&! День для тебе І

Юнака сповнила радість. Ди-

4YJl&1J& . ~ запї3lD1ТЬC.11. Це іorо на, і він на преБЄ.iИRe здивуваН-l пак'Я'l'НИЙ бу,а:е. Жаркув&то. Ну, халось йому 4UЦO легше,

.JJJLU)J&lO

тв fJ.бoso ТOIfy, що

111

собі вЦчу.в. що cтoM,d)ЄТЬU.

та

ти

не

ві"ча__.

По

собі. навіть сього... JfIJЩi.

ніж

та

нічого.

Нарешті-таки

знайдено вірний шлях.

П. КузьМенко,

учень 10 класу. с. Виryрівщииа.


Н'RІІІя,14 С8РПня1955 року

СТАХАНОВЕЦЬ

3

У МОЛОДИХ КУКУРУДЗ0 воді в Ланкова Ірина Печура і її подруги Галя Сосновська, Катя Шульга, Надія Сидоряченко, Га­ ля Батюк та iтui стоять на па­ горбку і дивляться в далечінь. Скільки не окинеш оком-пр 0славс.ll масив к.укурудзи. Вона

За рішенням правnінь КОllгоспів і партійних організацlй' заносяться на районну Дошку пошани:

колишеться,

Верещаний Іван Павnович - Шофер шефСЬк.ої організа­ ціі, яltий вантажною автомашиною «УЮ 84-85» з при­ чепом, працюючи в колгоспі ім. Жданова, с. Красилівка, за 5 робочих днів доставив на Броварський пункт «Заготзерно»

140

-

МО/lOТИllьна бригада, яка молотаркою «МК-ll00», де машиністом Д. Костюк, барабанщиками І. Варич 'Га В. Губа­

-

щодня норми на 130-

Оеред колгоспів зони Бровар­ СЬЕОЇ МТС артіль ім. Кірова по­ сідала торік. незави)\не місце по

продуктивності худоби

-

значний, зовсім мало одержали по­ росят від свиноматок, мало зняли

переконалися,

ринництва. За станом на 10 серпня надоїли по 1037 літрів молом від корови, або на 504 проти відПО'відного зняли з

відгод:івлі по 10 центнерів сви­ нини на кожні 1ОО гектарів ріллі і посідаємо 4 місце серед

Значно

вищий

і вихід поросят від свиноматок .

Iliдвищення продук.тивності

тва­

і незначне, щО краще

по­

поча­

ли доглядати худобу, годувати її. Зараз корів підгодовуємо зеленою добу

в

Зелений конвейєр

вівсом,

рудза, безалкалоїдний

зараз створюємо кормо-

що силос з люпи-

п. Пономаренко, К. Шульга, В. Микал, Н. Сидоряченко та Г. Ба.-

мольців сусідньої

в

артілі «Біль-

організації

комсо-

ланок

по

вирощенню високого врожаю к.у-

Зліва направо :

Л.

Капітоненко,

обривати

волоті

Г. Сосновська,

тюк. -----*

І.

на

Печура,

Фото М. Строя. *------

250 гектарів кукурудзи, а сіва- та Іван Герус тракторним культак. лок мало. Дівчата не ста.ли · чем- тиваТОРО)1 розпушили грунт,

ЯІї. молодь а.ртілі ти, поки дадуть їм сівалк.у. знищили бур'яни. Дівчата' пиль- ск.азала секре- Посадимо вручну, - вирі- но стежили за тим, щоб не пошкомсомольської організації шила ланм. кодили посівів, коли ненароltOи

«Більшовик»?

Майя Сок.урепк.о.-Можемо і по-

Трактористи Іван Щербак та машина

зверне з прямої

лінії.

ну в суміші з вівсом-найкорис- винні.

Iш\Н Герус розмаркерували ділян- Рослини ожили і дружно, немов

тимемо з вики. Готуємося до роздільного збирання кук.урудзи молочно-воскової стиглості. Силосу в нас буде не менше 8 тонн на кожну k.opoby-маЙже В,ІІ;ВОЄ більше проти того, що мали

пташиного посліду в суміші з мінеральними добривами. З роботою впоралися раніше на 2~, як передбачали. На окремій лілянці заклали l>озсадник, щоб було в разі потре{)и чим зробити

нішии корм для корів, він за безТут же на зборах почали ку. Це робили з площею живпечує найбільше молока. Тому оформляти комсомольсько-моло- лення 70Х70 сантиметрів. У вж~ зараз замали його 400 тонн. діжну ланку по вирощенню ку- гнізда клали по 4-5 зернин і Стільки ж соковитого корму ма- курудзи. Першою записалась Іри- підсипали по 220-250 грамів

минулої зими.

на Печура, потім ряд інших дівчат. Віталій Микал та Петро Пономаренко, що торік закінчили школу, також виявили бажання працювати в ланці. Ланкомю обрали Ірину Печуру. Дівчата та юнак.и дали слово' боротися за 40

центнерів кукурудзи на кожному

Краще в нас тепер і з груби- з 15 гектарів. ми кормами. Заготували

сіна,

солому

з-під комбайна.

270

скиртуєм о

тонн

Другого дня після зборів ще

підсадку.

З нетерпінням

чек.ала ланка

появлення сходів, щодня навідувалась на ділянку. А їх все не

зразу чуть світ всі вийшли на заготів- було-.

куку­

люпин

з

М. Перетятько,

зоотехнік ~pOBapCЬKOЇ МТС у колгосП1.

с.

В.-Димерка.

ЗВЕДЕННЯ ІО днів

на дріжджах, пішли в ріст. Були на площі зріджені гнізда, і лан­ ка зробила підсадк.у. Потім ще

розпушили грунт сапк.ами. За літо ланltа у спіВДРУЖНОС'Рі

з механізаторами &iJlbKa разів пропол&ла посіви, знищила &ОР­ к.у, що утворювалася піCJISl ,11;0щів, зробила проривку, пасиНItу­ вання, а тепер прово)(Ять запи­ л~ння,

готуються до збираННJl

врожаю.

Наполеглива праця не пройш-

ла

марно.

Кукурудза

на

всій

Почали вже сумніватися, площі стоїть стіною.

''''

І

ОIQ

"о Оо.

"'о

Назви сіл і колгоспів

у порівнянні з

.

....

1942 1935 1793 1709 1654 1634 1537 1372 1281 1241 1240 1216 1203 1183 1167 1103 1102 1037 1004 1000 988 978 950 941 873 743 738

..

Більше І Менше

......

g:.t:

:t:.:'" Літки, ІМ. Калініна Плоске, ім. Леніна Русанів, ім . Сталіна Мокрець, ім . Будьоююго В . -Димерка , ім. Леніна Требухів , ім . Хрущова Рожни, «Більшовик:. Бобрик, ім . Сталіна Погреби, ім . Кірова Світильне, ім . Маленкова В.-Димерка , ім Димитрова Семиполки , ім. Леніна Троєщина, ім . Ворошилова Гоголів, «Червона Україна:. Кулаженці, «30РЯ» В. -Димерка, ім. Шевченка 3азим'Я, «Шлях Ілліча» В.·Димерка, ім. Кірова Гоголів, ім . Молотова 3аворичі, ім. Кірова Жердова, ім . Леніна Княжичі , ім . Щорса Красилівка, ім. Жданова Пухівка, ім . Ватутіна Рудня, ім. Кагановича Богданівка, ім. Анлреєва Калита, ім . Сталіна По 6обрицькІА МТС По Броварській МТС ПО РЛRОU)'

минули роком

о.

97 90 100 100 98 94 70 63 60 104 74 83 6ї

68 60

І40

І_

71

зи

ні на хвилину не зали-

Н

а славу кукурудза,-ГОворять колг~~ники, П~ОХ6ДЯЧИ

-

личltому

ящику.

Результати порадив агроном.

с. Семиrюлки.

------------~.~~------------

з

основних

напрямів

приклад,

вага

навісного

плуга

«ПН-3-35» становить

н(}му

ма­

гра}(ів, а відповідного причіпного

порівняно з

шинобудуванні є широка органі­ зація виробництва навісних си­

плуга 823. Причіпний культи­ ватор «КП-4» важить 980 к.і­ лограмів, а навісний з такою ж

нами .

сільськ.огосп(}дарськ(}му

навісних машин. У нашій країні

випускають­ ся навісні системи з гідравліч­ ними підйомниками до трак.торів

і «Бєларусь», а також ,!(есятки ма­ рок вдосконалених навісних ма­ шин-плугів, дисltових лущиль­ ник.ів, сівалок., роосадосаджальних машин, культиваторів різного призначепня,

косарок,

волокуш

шириною захвата-45 7. Вдвоє менше , ніж відповідний причіп­

У

5-1 О

процентів

причіпними

ві.щоltідності

зменшується

і

:маши­

з

витрата

цим

палива

на одиницю . оброблюваної ШІощі. Управління навісними M~­ нами

з

допомогою

гідравлічних

навіснии культиватор «КОН:-2,8»

вільнити ба.гато причіплювачів -колгоспників для використан­ ня на інших ' рООO'l'ах.

Зменшення

ваги

навісних

ма­

шин дає не тільки економію в МelГалі, але й економію у витраті енергії. Тяговий опір навісних машин на 10-20 процентів менший, ніж причіпних. Застос}'вання вдосконалених навісних машин спри.яє поліп­ шенню якості сільсь&Огосподар­

жпу

невреність

на-

на

пі)lйомників дає можливість ви­

ських

-Є'lU)'.

тивності

ний культиватор, важить так.ож

та інших машин. Виробництво навісних машин порівняно з причіпlllUlИ ,а;ав ве­

e&o.llOllїII

400

кіло-

сприяють підвищенню їх продук­

технічного прогресу у вітчизня-

І «ХТЗ-7», «Універсал», «КДП-~5» 98

73

-

рігала. Перед виходом в поле взя- весь час тримайте чистою, не' мимо .~лантаЦll.-МОЛОЩІ &ОІІСО. е МО.ІЬЦІ. А. Гавpиnettt{О. ли 100 зернив І· п ОСІЯЛИ В неве- даваите утворюватись КОРЦІ,Колгocn ім . Леніна,

стем з гідрав;Іічними підйомни­ ками до тракторів малої і серед­ ньої потужності і вдосконалення

271

213 112 410 127 83 173· 160 200 475

відібрала

за.іівИ1І пагІНОК.

найкращі качани, ,ll;обре їх збе- шайте кукурудзу без ,ll;ОГШ[ДУ

Одним

356 541 252 504

JЗ44 І2І4

вжити?

ТЕХНІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВІСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

532 685 900 665 482 332 335 548 150 397 208 664 181

70 90 60 59 69 70 55 72 69 54 44 69

ланк.а продовжувала заготовл~ти ни, .нк. похолодало, почалися дооб З, · . щі. Кукурудза пожовтіла. Ла.нка зараа працює на збиД рива. а зиму вивезли на ДІранНІ врожаю зе ляпу 300 топн гною та перет- Як. глянеш було на не• рнових, а &Оли ною, заготували 25 тонн пта- мічні рослини -~уша болить _ повертається додому, то обов'язшиного посліду. До нього додали розповідає да;Іі ланкова. ' ково захоАИ:ГЬ до КYR~РУ~ЗИ, щоб ще 4,5 тонни мінеральних добЩо тут вдіяти, яких захо.~ів пройт~сь м~ряд)(Ям І ВІдлакати На насіння ланк.а

О:':,. ",-

дні. Вже й сніг почав сходити а розпушили грунт, випололи бур я- нює її Петро ПономаренltQ.

рив .

господарського року в тваринництві

.

ШОВИІ\»

ву базу для тваринництва. Ми тар

про надій молока & колгосп.1Х району за ІО місяців

..

стеблах кукурудзи материнської форми на гібридній ділянці.

-

гЄв.тари з набором різноманітних культур: вика з

до весняuої сівби, почин комсо-

Корівники на лю добрив. Працювали дружно, чи не даремно вклали стіЛьк.и - Вигналася, немов зелені зиму вже підгот}'вали. Іде резл:годжено. Не ~омітили, як праці. Проте ,ll;іждалися. Хоч з дубки, - каже Надія СИj(ОРЯсередньому .. заишло сонце. На ДlЛянк.у вивез- за.пізн.енн.ям, але показались пер- чепо. монт свинарник.lВ та ІНШИХ тва-І . ли пеРШІ. 2а~ тонн гною. ШІ . НІЖНІ рослини. О Юlак ~KOPO І Висота до двох метрів, а У напруженій роботі минали раДІСТЬ затьмарилась. ТlЛЬ~И ще скільки ростиме, доповзаймає 72 ринницьких ПРИ~IlЩ~НЬ.

масою кормових культур-кожна

кілограмів.

комсомольсько· молодіжної ланки, як треба

порівнятися з передовими кол- працювати,

було увагу до громадського тва­

періоду минулого року,

Бригадир рільничої бригади Л. Капітоненко розповідає членам

рювала питання про підготовку

бокої осені. центнери з гектара. Щоб по продуктивності худоби - Що, ми не можемо госпами,

на

Галя

ланку. Якось

~ольсько-молодіжних

вівсом, горох з вівсом та інші.

з відгодівлі свинини . Це сталося тому, що правління послабило

о)\ержує

її

Всі ltуЛЬТУРИ посіяли в к.іЛЬ&а курудзи. В цьому к.олгоспі т()рік одержали добрі-дали схо'ди 94 Знову взялися за. роботу. строків з таким розрахунком, щоб ланIta Ніни Довгодько на к.ожно- зернини. Прийшли на J(ОПОМОГУ механізаодержувати зелену масу ДО гли- му з 5 гектарів зібрала її по 53 У колгоспі запланували мати тори. Трактористи Іван Щербак. налій

молока на кожну к.ОРОВУ був не­

60-75

Не кукурузка, а справжня

коли створювали

• РІвнятимемося на переДОВИКІВ

яснюється ТЮІ,

куку­ подру­

узимку в колгоспі відбулися комсююльські збори. Молодь обгово-

ринництва, хоч

ланкова

Батюк . Дівчзта згадують минулі дні,

По продуктивності тваринництва

МТС.

хороша нині

кукурудза,-поправила

процентів.

колгоспів

і

гам.

нов, намолочує щодня в колгоспі ім. Сталіна, с. Русанів, по 16-18-20 тонн хліба замість 12 по HOP~li, Ланка В. ТеПllЮК, яка в колгоспі ім. Андреєва, с. БОГ,ll;а­

літри більше

Ех,

рузка,-ГОВОРИТЬ

нівка, на очистці зерна виконує

ширО'к.им

в()на закрила її з головою.

тонн пшениці і жита .

150

шелестить

листям, стеб.'ю в стебло. Ірина зайшда в к.укурудзу, і

робіт

і їх виконанню

у

стис.1І.Ї строки. Зниження ваги і висо&а. ма­

вавісвп

acpeгa.riв

Створення ра.дянських навіс­ них машин з гідравлічною систе­ мою управління ~ВJlяє собою по­ чаток автоматизації виробничих процесів, ЯМ забезпечує пі,-ви­ щення продуктивності праці, по­ ліпшення ЯХіОСті робіт і ПO.llеІ'­

шення ського

праці

ТРУАіви.вів

госпо,царства..

г.

шь­

K,.h"

кандидат Te~ ~


СТАХАВОВЕЦЬ

4

Неділя,

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД НАРОДИ ВІТАЮТЬ МИРОЛЮБНУ ПОЛІТИКУ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

виступу М . О. Булганіна на сесії «Перспективи на угоду між Схо­ дo~! і Заходом про роззброєння стали більш реальними, ніж

14

серпня

1955

рону

==по РЛЙОНУ==.

ливу увагу до КОНференції. У те­ .тІеграмі Голови Ради Міністрів СРСР ~[ . О. Булганіна ГО.тІові Міжнародної науково - технічної

Більше тижня минуло після за- будь-коли за останні 10 років». КОНференції по ~ІИРНОМУ викори­ кінчення третьої сееії Верховної Інша впливова американська га­ станню а ТЮІНої енергії Баба го­ Ради СРСР. Проте її документи зета «НьЮ-Йорк таймс» заявляє: вориться: «Радянський СОЮЗ, на­

пр()довжують залишатися в цент-

«~Іи можЄ)!о вітати настрої, вис­

рі уваги за.рубіжної громадськості. І це зрозуміло. За~лухавши і обговоривши. ДОПОВlдь . товар~ша М. О. БулгаНІна про Пlдсумк~ Женевської нараДІ! Глав ~рядlВ чо-

ловлені у Верховній Раді». Бага­ то англійських газет підкрес­

ТИРМІХ держав, сеСІЯ знову виразила непохитну волю. ~aдянського народу ~o миру І ПlД-

нення Радянського Союзу про­ довж)'вати справу боротьбІІ за мир В дусі, який був продемон­

люють, що сесія Верховної Ради

СРСР буда для громадськості Англії новю! свідченню! праг­

креслила тверде .~ІШеННJl Радя~- стрований Женевською нарадою ського Союзу зд~и.снювати ПОЛІ- Глав Урядів чотирьох держав. тику мирного СШВlснуванн.я дер-

В TaKO~IY ж дусі оцінює сесію

жа.в з рі1lІИ~ дсрл-;авню[ устроєм. Верховної Ради СРСР і її під­ «Радянськии 9 0ЮЗ , -: го~~рить- сумки громадськість інших Ераїн

ся в ?дностаино _ ПРИI!НЯТIИ ПоCTaHO~1 ВеРХОВНОІ Ради. СРСР на дОПОВlД.ь М. (). БулгаНlна,~проводив І буде проводити даЛІ по~ літику миру, міжнародного співробітництва, осдаблення міжнарод ної напруженості, буде доби-

Європи, а також Азії, Африки, Австр'алії, Південної Америки. Скрізь шириться усвідомлення того, щО МИРО:Іюбна політика Радянського Союзу відповідає ЖИТТЄВИ~І інтереСЮІ усіх країн народів.

ватися встановлення довір'я між державами в інтересах мирного РОЗВ'язання найважливіших між­

АТОМ ПОВИНЕН СЛУЖИТИ МИРОВІ

народних проб.тІем Ш.тІяхом пере­

говорів.

Верховна

Рада

СРСР

Bocь~!oгo

серпня

у

Женеві

відкрилась Южнародна науково­

висловлює надію, що на цьому шляху вона зустріне піДТРЮIRУ всіх парламентів і урядів».

'гехнічна КОНференція по мирно­ му використанню атомної енер­ Іії. В її роботі беруть участь

Широкі КCtла міжнародної гро­ мадськості, які з ве.'ІИчезною увагою стеЖИ.тІИ за роботою сееії

понад

Верховної Ради СРСР, РОЗГ.тІяда­ ють прийняту нею постанову як

1200

інженерів

видатних учених та

72 країн світу, в тю!у числі з Радянського Союзу. КОНференпія триватиме до 20 серпня.

з

Вже

самий факт скли­

даючи ведикого значення розвит-

І

.кові широкого міжнародного спів­ робіТНИІ\тва в галузі викори­ стання великих наукових ві;!:­ криттів нашого часу не Д.тІЯ ці.тІеЙ віііни і руйнування, а для ТВОР­

'ШХ

цідеіі,

на

б.тrаго

.тІюдства,

,ЦЯ підвищення добробуту і рівня життя народів, ну

вітає

Міжнарод­

науково-технічну

конферен­

цію по обміну знаннями і Досві­ ДO~I у галузі мирного ВИI\.ористан­

ня ато)IНОЇ енергії».

У те.тІегра­

Майже непомітно котить свої води невелика річка Салова. Поверхия її спокійна і чиста. немов у лісового озера. На прозорі й гладі, як у дзеркалі, відБИООЮТLСЯ кучеряві прибере:кні верби. Колгоспників артілі «Більшовик» радують ці чудові краєвиди.

~IЇ висдовлюється надія на те, що КОНференція буде ве.тІИКИМ

кроком вперед у справі розвит­ КУ міжнародного наукового спів­ IJобітництва в галузі мирного ~1\r,ТQСУ\Jання атомної енергії. Радянськиїl Союз, як відомо, в;{,е давно бореться за те, щоб відкрита людським генієм aTO~I­ на

енергія

БУ.1а

Але не лише красота річки

в

боротьбі

Н а ського

з нім к у: затока Са .10ВИ неподалік від подвір'Я рожнів­ Фото М. Строя.

колгоспу.

------*

*-----------

ВИГРАШ

Учора Броварська центральна і сі.тІьські ощадкаси розпочали СП.тІачувати гроші по

1

по с тановку

атомної енергії на службу .тІюди­ ні. Про це перекондиво говорить

розвитку

господарства 1954 року).

перша в світі атомна електро­ станція, збудована. в СРСР. Це яскраво демонструється на відкритій у Женеві вистав­

ВИШІачено позикодержцям тисяч карбованців. Колгоспник

сі.тІьгоспарті.тІі

JIИКЮ! числю! представників дер­

ня мирним шляхом

ді.'!

жав,

канське агентство Юнайтед Преес, І

КОЛИ ВІДРЕМОНТУЮТЬ

«свідчить про незвичайні і не-

ТЕЛЕВІЗОР?

міжнародних

проблем, пише китайська газета «Женьміньжібам, натхнені до­ повіддю М. О. Булганіна і По­ становою Верховної Ради СРСР, в якій яскраво виражена миро­ любна зовнішня ПО.тІітика Радян­ ськ.ого Союзу.

ня

проб.тІе~І що

атомної

належать

енергії

до

ве­

РІЗНИХ

со­

ціальних систе~!, ЯВ.ТІЯЄ собою по­ дію історичного значення.

КОНференція в Женеві РОЗГ.тІя­ дає реЗУ.тІьтати робіт )'чених­ ато~!Ників багатьох країн. Такий обмін досвідом полегшить і прис­ корить роботи

по використанню

Численні відгуки викликала сесія Верховної Ради СРСР у СПОJlучених Штатах Америки і

допомо;ке знайти правильні ш.тІя­

Англії.

лений

Газета

«Нью-Йорк.

трібюн» пише,

PaJIb,-

ге­

що після

атомної енергії в мирних І.ІіJIЯХ, хи до того, щоб атом був постав­ на

С.тІужбу

справі

миру.

В

Радянсько'dУ гостює

Союзі на

другий І

запрошення

Біля

будинку

ськогосподарської

правління артілі

сіль­

югослав­

ських парламентаріїв тепло зу­ стріли голова колгоспу І. М. КОВ­ 6асинський, члени правління, кол­ госпники, працівники райвикон­ кому, райкому партії, райкому комсомолу. Найстаріший кодгосп­

цей

Hlk-садовод

сільгоспартілі

ли в Москві і Ленінграді.

Хрущова

Н.

Продовжуючи свою подорож ~O країні, Парламентська делегаЦІЯ Ж)гославії 10 серпня прибула в столицю України . КИЯНИ, так само як москвнчі і ленінградці, прийняли гостей з великою гостинністю.

главі югославської делегації Вла­ димиру Бака ричу на вишитому рушнику хліб-сіль хлібину з пшеничного борошна нового вро­ жаю. Від імені св:>їх односель­ чан він палко вітає депутатів Союзної Народної Скупщини

члени

делегації

побува-

***

атомної енергії. Радянський від­ виставки,

відзначає

використання атома дл~ медици-

ни,

про)шсловості,

В.

Рогач

імені

підносить

Югославії .

сшьського

господарства».

Народи

за

мирне

~

ПОСИJІЮЮТЬ

ко.тІИ вечорами

в К.тІубі диви.тІИСЯ

цікаві телепередачі. Відтоді ми-

2

місяці:

телевізор

боротьо~ зіпсувався і на HЬO~!y зображен­

використання

аТОМНОІ

ня подвоюється, ІІОТРОЮЄТЬСЯ. За­

мість того

щоб відремонтувати

нічна КОНференція в Женеві по- ;·УТ знаЙIIl~И за потрібне замкну~ винна служити розв'язанню цьо-

ти иого в шафу. Х. Максименко.

го завдання.

Колгосп ім. Маленкова,

Н. Захаров. сільського

Наш

приїзд.

послуж~т_ь

справі

даЛЬШQГО ЗМІЦнення ЦlЄI дружби . Ваш теплий прийом є доказом дружніх відно~ин. до югославсько­ го народу. Я ШДНlМilЮ тост за про­

госпах.

дружбу!

нову снстему планування в кол-І цвітання вашого колгоспу, за нашу Продовжуючи своє ознайомлення

механізовану му,

будований

ріВНIІК. де

їх

тварннницьку

фер-

чотирирядний

Потім гості угощають

ко-

ідуть в сад,

свіжими

фрук-

. Під

час обіду зав'ЯЗУЮТЬСЯ бе-

СІДИ з колгоспниками. проголошr­ ються тости за здоров'Я т~ваРИШІ~

Бущані~а, ПрИСУТНІ

Xprll!-0Ba:

на

ТІТО .. ВСІ

оБІДІ СП1вають П1СНЮ

«~ир~ка. c~paH~ ~оя род~~я», p~­ СlИСЬКl ШСНl, ЯКІ. пІД час ВІИНИ СШ­

вали югославсьКІ партиз.зни. Серб­

тами.

Українські стували

обідом,

манітних

колгоспники

югославських

який

поч~.

товаР~IШIВ

складався

з

РІЗНО­

ською кі

слова:

«дружба»,

делега­

мовами

зву­

шеній, винятково сердечній обстановці.

шинах зробила поїздку в район. Тут представники югославського народу відвідали Броварську

госп, висловив упевненість, що дружба радянського і югослав­ ського народів буде безп~рерв.но зміцнюватися. З СЛОВОМ-ВІДПОВІД­

На прощання югославські пар­ ламентарії сказали хліборобам: «Нам ніколи не забути гостинний прийом українського народу і цей чудовий день, проведений у вашо­ му колгоспі».

С. Требухів.

госпарrілі .

Він щиро дякує колгоспникам за

Делегацію під час поїздки в кол-

МТС і колгосп імені Хрущова в

гатогалузеве

господарство

сіль-

ції за те, що вона відвідала кол-

дю виступив. Владимир Бакарич.

директор МТС М. д. Cyx~pyГості з Югославії ставлять ба- привітний прийом і українську го~п су~р~водили гол~ва Бюджет: ков розповів гостям про те, СКlль- гато запитань, на які відповіда- гостинність, говорить про те, ~o НОІ KOМlC.~1 Ради НаЦlOнальностеи ки колгоспів обслужує машинно-

тракторна станція, як організова- ють голова колгоспу і керівники но працю механізаторів. З ~_ели- району. до колгоспного виробннким інтересом члени дел е гац І І ог - Ц тва члени делегації виявляють лядали центральну сади бу МТС, величезний інтерес. Іде ділова беде розташовані ремонтна май- сіда' друзів, під час ЯКОІ депута: . ' к там Скупщнни даються докладНl стерня І ПРИМlщееня для тра -

торів і комбайнів. Щиро подя-кувавши

робітникам

МТС за док-

пощ:нення про те, як перетворю~ться

в_ жит~ _

РІ·ше· ння

югославський

народ

завЖдн

Із

ВеРХОВНОІ ?ади CP~P А. М. Саф­

задоволенням вивчає досвід ін- І ронов. ПОМІЧ~ИК . завIДУК?Ч?ГО Про­ ших країн і, зокрема, Радянської токольним ВІДДІлом МІНІстерства закордонних справ СРСР К : О.:

краіни.

_

К

також Надзвичаинии

. очетков, а _ . ми бачили що тут є чого І Повноважнии Посол ~~деративгосПl, .. р б ' Ю СРСР .І1Овч~тнся. Нам приємно, що ра- НОІ еспу л~ки гослаВl1 в Побувавши

сьогодиі

в

кол-

Кому - д. янські люди,-говорит. ь В.. Бак. а-

Д

В\ІДИЧ

ф' Б а б ич

І

радник

ладну бесіду, делегація Відправи-І НІСТИЧНОІ паРТI1 і Радянського рич,-вітають НОРМЗЛlзаl!-IЮ ВІД-" ласи в колгосп ім. Хрущова.

шафу, в

го разу не навідадась. А там, оскі.тІЬКИ немає завідуючого, без­

.'І3ддя. Після того, як з будинку, де шафи з книгами, забрали зер­ но, ИОІ'О кинули незам:кненим. В приміщеШІі вдень і ввечері гаса­ .тІИ діти. Книги в шафах розкида­ ні. І взагалі иевідомо, чи всі вопи збереглися. І. СОmJвеЙ. Колгосп ім . Шевченка, с. В.-димерка.

Р.щактор С. ПОГРЕ6ІНСЬКИЯ.

«мир».

Голова колгоспу І. М. КовбаСИlІськийзапрошує гостей в приміщеllНЯ правління колгоспу. Тут він ДОК,lадно розповідає про ба-

11 серпня делегація на автома-

0iUlY

ніи посуд. Далі в бібдіотеку вона жодно­

Обід пройшов в теплій, невиму­

Під час обіду відбувся обмін промовами. Голова колгоспу І. М. подякував

російською

apti.ti-колектив Иіністерства автомобiJIьного тран­ спорту і шосейних шляхів УРСР -<придбали для нас хорошу біб­ ліотек)" Юl нівтори тисячі книг. До весни цього року бібліоте­ кою завідував Микола Скидан. У квітні ж цю справу виріши.тІИ доручити Ганні Опанасенко. Вона

чать прості, всім зрозумілі і близь­

національних страв.

Ковбасинський

і

БІБЛІОТЕЦІ Торік шефи

якій стояли книги, перевезла на свою квартиру, щоб зберігати в

нашої країни. З великою уваrою делегація слухала розповідь секретаря райкому партії М. К. Ратушного про

з сільгоспартіллю імені Хрущова, югославська делегація оглянула

М. Горбатенко.

почала з того, що

с. Світильне.

господарства

могилі А. Гайдара.

БЕЗЛАДДЯ В КОЛГОСПНІЙ

Молодь села нерідко згадує час, І НУ,'!О ~Іаиже

енергії. ~fіжнародна HaYKOBO~Tex-

бувала на. могилі Т. Г. Шев­ І ченка і в музеї, а також на

листи ДО РЕДАКЦІї

амери-

сподівані успіхи СРСР у справі

витку

Верховної Ради СРСР делегація Союзно і Народної Скупщини Федеративної Народної Республіки Ж)гославії на чолі з головою Собору Народної Республіки Хорватії Владимиром Бакаричем . За час

використаШІЮ

Радянський Союз проявив особ-

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ЮГОСЛАВІЇ В НАШОМУ РАЙОНІ Тllждень

мирному

10

Група учителів нашого району відвідала Канів, де по­

ім. Щорса, с. Княжичі, І. И.

країн, що борються за розв'язан­

по

ЕКСКУРСІЯ В КАНІВ

народного

СРСР (випуск В перший день

кання її

ці

І об.тІігацію цієї ж пооики ва.ртіс1'Ю 100 карбованців, на як.у припав виграш в 5000 карбованців. С. 6 ..уславська.

тиражу виграшів Державної

позики

новий вклад радянськ.ого наро­ ду в справу миру. Народи всіх

і спільного обговорен­

І Царик пред'явив до ощадк.аси

В 5.000 КАРБОВАНЦІВ

використана

за

Салові розводиться

десятки тисяч карбованців доходу.

тільки в ~lИрних цілях. Рад ян­ сыtйй Сою з є iHiцiaTOpo~! пропо­ зицій про заборону атомної зброї. Разом з ТЮІ СРСР показує зраз­ ки

gахоплює іх. На

водоплавна птиця. Від цієї галузі господарства колгосп щороку має

Посольства

(РАТАУ).

Лиждвой Леонід Яковлевич, який живе в Броварах по вул. Київській, N2 120, порушує спра­ ву

про

розлучення

з

дружиною

Моргун Оленою Григорівною, що живе в Броварському лісництві. Справа СJlухатиметься в народ­ ному суді І-ї дільниці Бровар­

ського району. Колектив заводоуправління. партійна організація та завод­ ський комітет профспілкової організації Броварського дере­ вообробного комбінату вислов­ люють співчуття директору ДОК'у Г. І. ДоБРОВОЛЬСloкому З приводу смерті. йоrо матері

ДОБРОВОЛЬСЬКОї Марії Сеnіверстівни.

у_~~~~~р~О~~~~~~~~М~іж~~Ж)~госл~~а~В~іЄ~Ю~~I~С~Р~С~Р~.~~ __~.-:;-~~__~~~~~~~==========================

уряду в питання: д.альшого

Ажрееа peдuцil: со Броварн, Киlвсько' 06.ucтi. вул. І{вівська.

1'6 138.

-.--ОJ-6Q2-------------:Б=-pcиsa--рсм:=-=-а"":"р:::аІоJIU ..руар.. ~ oCМ8CJIOf'O JDРauiпJI ку....турв.

Зам.

2504 2500

97 номер 1955 рік  
97 номер 1955 рік  

97 номер 1955 рік

Advertisement