Page 1

СУБОТА

15 грудня

2001 р. N2 96 (9297)

Виходить

17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

• • • • • ~. •111111• • • • • • • • •111 3 НАСТVПАЮЧИМ CBRTOM, ЕНЕРrЕТИКИ! :••.ІІІІІ•ІІІІІІ• CьoFDAHi ). . день праqівників cgag :

Броварська міська рада та їІ виконавчий ко­ мітет щиро вітають вас із наступаючим профе­ сійним святом. Стабільна робота енергетичної галузі - ва­

Броварська районна державна адмІНІСТ­ рація та районна рада від імені трудових ко­ лективів, усіх жителів району щиро і серде­ чно вітають вас з професійним святом Днем енергетика!

гомий важіль підвищення ефективності нашої економіки, забезпечення добробуту мешканців нашого міста. Важлива повсякденна робота по підтриман­ ню галузі на високому експлуатаційному рівні

Нелегка і занадто відповідальна ділянка

роботи повсякденно вимагає від вас висо­ кого професіоналізму, постійного пошуку нестандартних та ефективних рішень для за­

вимагає від енергетиків постійного пошуку, на­

безпечення енергопостачання народно­ господарського комплексу, об'єктів соціа­ льної сфери та населення району.

пруженої праці для забезпечення електроене­ ргією підприємств, міського господарства, об'­ єктів соціально-культурної сфери та населен­

Висловлюємо впевненість, що своєю сум­

ня.

Напередодні свята зичимо вам і вашим сім'ям доброго здоров'я, бадьорості, миру і злагоди, надійних успіхів у виробничих справах. Нехай ваша благородна праця сприяє поліп­ шенню добробуту броварчан, зміцненню і по­

лінною і самовідданою працею ви і надалі вноситимете вагомий вклад у спільну спра­

дальшому економічному розвитку міста Брова­

виробничій та особистих справах.

ву

підвищення рівня життя нашого наро­

-

ду. Зичимо вам і вашим родинам міцного здоров'я, великого щастя, творчих успіхів у

ри та нашої держави.

Голова адміністрацїі

~ rз повагою міський голова

Голова ради

сІювки, підбити підсумки ро­

шти та позики банків, і поста­

Для підвищення якості та на­

боти енергетичної галузі в ці­

чаою її усі~І споживачам. При

дійності ряних і

сьогодні:

трансформаторних

80

Ііроварський РЕМ: ПРО&ЯЕМИ І НАД&АННІІ

підстанцій. Ввсдені в дію автоматичні

програми

розрахунків електроспе­ ргії ДЛЯ

насеЛеННЯ

нку

NQ5400.

Хочеться відмітити, що

троспергію та поверпспня взя­

вас розуміння та постійну під­

ДНИМ,

тих кредитів.

тримку з боку райдержадміні­ страції, ~Ііськвиконкому, пра­

Проте

жителі та виробвичпики

Броварський РЕМ відчу­ І ось на цьому

міс­

етапі ми й зазнасмо найбіль­

та й району відмітили: планові

ших втрат. Так, з початку при­ ватизації паша компанія зазна­

воохорошшх та інших органі­

відключення Мf'режі у зв'язку з введенням аварійного графі­

ла збитків на су~ІУ

25,7 млн.

зацій ~Ііста та району. Зі свого ж боку хочу висловити щиру

ка обмежень

та позапланові

грн. Це означас, що велика кі-

вдячність за добросовісну пра­

,ідключlчшя в зв'я:~ку з аварій­

лькість споживачів взагалі не

цю всьому колективу РЕ~. а

платить за електроспергію с1бо

осоf>ливо найкращим праців­

платить частково та

нссвоєча­

никам: інспектору В. С. Коно­

СТалО МОЖЛІІВІІМ З<ІВД>ІКИ рефо­

СІЮ, приховуючи справжні по-

ненку, майстрам ~. Л. Кузь­

рмам,

що віді)улися останнім

казпики електричних лічиль­

мику, Г. ~. Дяченку, інжене­

часом у ВАТ "1\.ІІЇвоблРІІерго".

ників. Виявляються факти зна­

ру Р. В. Статівці, електромон­

Навесні цього року наше під­

чного розкрадання електроспе­

терам

Ішм

частотним

розвантажен­

ням ЗМСІІШІІ.\ІІСЬ ДО нуля.

Це

~.

І.

Бобровнику,

присметво перейшло в управ­

ргії напряму або за допомогою

~.

ління американської ко~шапії

Л. В. Тимченко, 0.~. ~андри­

V.,

техпічних заходів та механіч­ них маніпуляцій. Разом з цим

яка придбала па копкурспій

почастішали випадки розкра­

ському.

основі коптрольпий пакет ак­

дання електрообладнання на­

Вірю,

цій "Київобленсрго" в розмірі

шого РЕ~. За рік було викра­

1 акція і тепер мас AES "Київоблеперго".

па­ Го­

дено 64 км проводів повітря­ них ліній та 4 трансформато­

сьогодення і зробить усе мож­

принципами роботи

рні підстанції, що завдало зби­

компанії є: порядність, послі­

тків на суму близько

довність, соціальна відповідаль­

грн.

AES Was/1iвgton Holdings

75% зву

В.

+

ловними

235 тис.

те громадян у дусі відданості Батьків-

1

розгляду справ.

щині, точного і неухильного виконання

І

судових

І

норм Конституції та Законів України, до~~

П. Ралюку,

1 І

1 І

го здоров'я, щастя,

І

1

ності людини.

ної України!

І 1111

1111

ІІі'! І

І

····················--·~

Та

юридичних споживачів, відкрито філію Ощадба-

Для колективу РЕ~ МИНУЛИЙ рік, був ІІС МСІІШ СКЛа­ ніж попередні.

ду, ви усією своєю діяльністю виховує-

го та об'єктивного

1111

ний естетичний вигляд бази.

вачів.

безпечення всебічно-

Голова адміністраціі Голова ради Леонід ВАЙСФЕЛЬД. Леонід СЛОБОДЯНЮК.

викорнстовуючи всі ІІаявні ко­

2070 км повітряних ліній електропередач, 253 км кабельних ліній, 13 під­ станцш 35/1 О кВт, 472 підстанції 10/04 кВт, 63000 побутових і 1200 юридичних спожи-

І

Міський голова Іван ПЕТРЕНКО

ви праці роі)ітників, покраще­

вже можна зробити деякі ви­

І

України соціально-економічні, політичні

І І

споживачами, поліпшені умо­

це

І

І

відремонтовано 200 км повіт­ 20 км кабельних ліній,

стачапня всього нароі\[югоспо­

Д<Ірського комплексу області,

А

1

правосуддя відповід-

І

1

День енергетика відзна­

рема.

та особисті права і свободи громадян. Незважаючи на малочисельність скла-

вопорушенням, охорону від усяких по-

простій, але необхідній роботі.

побутовими

часться наприкінці року, коли

свое­

но до КонституцїІ та Законів України, за-

І

1

І

1

центр роботи з

на

1

ІІі'!

Ваша діяльність спрямована на всебі-

електропостачання

для безперебійного е.\l'Ктропu­

розраховус~ю

ся гань на суспільний лад, його політичну та економічну системи, проголошені і гарантовані Конституцію та Законами

1

Днем пра-

І

крито сучасний розрахунковий

зу, що наше професійне свя­

цьому

І

вана на зміцнення законності і правопорядку, здійснення

1

святом -

ІІі'!

У світлий день вашого професійного свята бажаємо міцного здоров'я, великого родинного щастя і затишку, прИнциповості, відповідальності у такій не-

зр:,.гч1юсті кліснтів у РЕ~ від­

України в кількості, Н('обхідній

часну оплату за спожиту слек-

денна праця спрямо-

чне зміцнення законності і правопорядку, запобігання злочинам та іншим пра-

1

І

цівників суду! Ваша нелегка що-

І

І

родинного затишку, подальших успіхів У роботі на благо рідного міста і незалеж-

ргію у гспРруючих компаній

йону електричних мереж зок­

І

1

держаннядисциплінипраці,чесногоставлення до державного і громадського обов'язків, поваги до прав, честі й гід-

ТАК ІСТОРИЧНО склалося

лому та по Броварському ра­

Броварські районна державна адміністрація та районна рада сердечно вітають вас з професійним святом Днем працівників суду!

У цей святковий день бажаємо вам і вашим сім'ям добро-

ще з часів Радянського Сою­

-

Броварська міська рада та їІ виконавчий комітет щиро вітають вас із професійним

І

~.

то

І

1

1

Леонід ВАЙСФЕЛЬД. Леонід СЛОБОДЯНЮК.

Іван ПЕТРЕНКО.

ШАНОВНІ nРАЦІВНИКИ СУДОВОЇ СИСТЕМИ! :

:

контролерам

~инулої середи сухопутні вій­

ву лягав на

воїпів

сухопутних

ська відзначали десятиріччя з дня

військ. І ШJ Даманському, і в Аф­

свого створення. Для історії цьо­

ганіст<ші, і в інших "г<Ірячих" то­

го роду військ Збройних сил Укра­

чках виконували свій обов' нзок

їни дата ніби й незначна. Але за

перед Вітчизною нuші :~е~rляки.

Ішми. славні традиції, набутий ве­

Добре знані в Броварах прізвища

личезний бойовий досвід у роки

воїніп-афг<~нців полковника

Великої Вітчизняної війни. Досвід,

Чичкапя, капітсша В. П. Лободи,

якому можуть позаздрити

старшого лейтспішта В. В. !ваш-

воїни

усіх сучасних видів військ. Саме

КОВСІ..КОГО

вони, воїни-піхотинці, зробили чи

l.

В.

...

Як і колись, сухопутні війс-ька

не найбільший внесок у здобуття

залишаються осІювою і моrутпіс­

Перемоги. Простий

тю наших Збройних сил, адЖl' до

піхотинсць

Іван виграв двобій із фашистсь­

ЇХ СКЛаду ВХОІ\Яl'Ь ~ІеХаІІіЗОВіІІІі Й

кою Ні~Іеччиною,

пройшов усю

танкові,

асро~юбільпі та р<Ікетні

Європу і першим написав на сті­ пах рейхстагу "Тут був Іван". А

війська

й

авіація та війська ППО ... Тож і не

далі ще й прізвище, сотні, тисячі

дивно,

прізвищ. Серед них і нашого зе­

військ с чРстю для кожного вої­

що

артилерія, служити

в

ар~rійська цих

родах

мляка Івана Трошина. І до сього­

на. l'vlи ж зі свого боку намагсtс­ мося допомогти укомплсктупати їх

що колектив району

дні уславлений фронтовик перс­ дає свій багатий досвід підроста­

електричних мереж з гідністю

ючому поколінню, допш1агас юна­

міста і району. Ось і цього року

перенесе

кам підготуватися до служби в

під час призову м11 направилп !ІсІ служі)у кращих і:~ кращих

ливе для надійного та якісного

Збройних силах України. Багато славних сторіпок вписа­

дрія Блішшка, Володи~шра Яр~ю­

електропостачання споживачів

ли наші земляки в історію Вели­

лепка та інших. Хай щ<істить Ї~І

Броварщшш.

кої Вітчизняної. Броварщипа ви­

на військовій службі!

щук, диспетчеру С. А. ~аєв­

негаразди

нашого

кращими прсдставника~ш ~юлоді

-

Ан­

ність, радість у роботі, здат­ ність спілкуватися. А тому ке­ рівництво компанії керується

І ось на фоні цього безрадіс­

Поздоровляючи всіх енерге­

ховала десять Героїв Радянського

А ще ми завжди готові прийти

ного етаповища колектив Бро­

тиків з паступаючим професій­

па допомогу тим юнака~!, хто ба­

варського РЕ~.

ним святом, бажаю їм щастя й

Союзу, кожен з яких служив у су­ хопутних військах. Жоден із них

принципом

якого скорочено до

благополуччя!

не дожив до наших днів, але їхній

кращі навчальні заклади держави,

подвиг незабутній.

де поряд із українцями пійськове

чесних

розрахун­

ків між усіма суб'сктами ене­ ргетичного ринку.

~и закуповусмо слсктроене-

SІІАUШІJеmься

беs s~ttiн

163

праців­

ників, докладає значних зусиль для поліпшення стану обслуго­ вування населення. Так, для

на рік

ЦінІJ пере~nАІІІnи

чисельність

на на на

- 14 грн. 40 коn. півроку - 7 грн. 20 коп. квартал - 3 грн. 60 коn. міся:ць - 1 грн. 20 коп.

Михайло ШИБІКО, директор Броварського РЕ~.

відомча: на рік - 18 грн. 60 коп. на nівроку - 9 грн. 30 коп. на квартал - 4 грн. 65 коп.

Звертайтеся до найопижqих ВЇДДЇП8НЬ 38,ЯЗКV аО о ДО ПИСІОНОШ

Пам'ятаючи про померлих, ми

ІІС ПОВИІІІІі забувати і Про ІІИІІі су­

жас стати офіцером. До їх послуг

мистецтво

опановуютІ.о

курсанти

країн СНД і зарубіжних держіш.

ЩИХ. І сьогодні в строю ветера­

І

ни-сухопутпики полковники ~. В.

високого рівня зн<шня. Підтвер­

здобувають вони падзвичайно

Бондар та Д. Д. Щербина, підпо­

дження ТОМУ

лковІІИК Г. А. Пироговський, ста­

ІІИКіВ сухопутних війо,к у складі

рший лейтснант О.

-

УЧйСТЬ ПрРДСТіШ­

Ісачепко,

~иротворчих сил ООН та спіль­

лейтснант ~. ~. Нестеренко, пра­

них павча1шях з війська~ш країн

порщик П. Ф. ~иронепко та інші.

НАТО.

10.

Вони завжди бажані гості у вій­

Сьогодні можпа с~rілшю ствер­

ськових частинах гарнізону, шко­

джувати: сухопутні війська Зброй­

лах міста і району, бо допомага­

них сил України -одні з найкра­

ють молодим зрозуміти глибинну

щих у світі й ми по праву може­

значимість історії нашої армії. А

мо ІІИ~ІИ гордитися І

їй же не було спокою і в мирні дні. Війна періодично поверталась

до нас у вигляді військових кон­ фліктів, де особливий тягар зно-

Віталій ЛУТАК, Броварський військовий комісар.


N996(9297) ПОНЕДІЛОК, 17 грудня

17. 1О ·Лакмус життя" 17.40 •КИЯНИН• 18.10 •З коментарями і без ... " 18.20 Х/Ф «Відкрийте,

УТ-1

06.05

•доброго ранку, Украї-

но!''

08.55 Вічні істини 09.00 Мультфільм 09.30 •Седнивська сюїта• 10.10 Tjc ·Каскадери•, 62с. 11.00 УТН- ·Ранок• 11. 1О Погода 11.20 Tjc •Провінціалка•, 4с. 12.00 Т/с •Пригоди Шерлока Холмса•, 1с. 13.00 •Осінні роздуми• 13.10 Погода 13.15 Закон є закон 15.00 УТН- •день• 15.10 Погода 15.20 Tjc «Каскадери•, 64с.

1б.10 Мультфільм 16.20 ·Студія •5• 17.00 Т jc «Пригоди Шерлока Холмса .. , 2с. 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - "Вечір• 18.10 Погода 18.20 Бізнес-nростір 18.50 «Саме Той· 19.20 "Шлях прощання• 19 35 Телеслужба .. милосердя•

20.00 «Телефортуна• 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - «Панорама• 21 .35 Погода 21.40 Світ спорту 22.00 Футбол як футбол 22.40 Футбол. Ліга чемпіонів. Тижневий огляд Погода

23.40

УТ-2

07 .ОО Сніданок з "1 + 1• 08.00 Т/с «Кобра•. •Чорна кров•, 2 ч. 09.20 Сніданок з" 1 + 1• 10.05 "Хіт року .. 10.10 «Хто в домі хазяїн?• 10.35 У СВІТі добрих НОВИН 10.55 Модний час 11.25 З коханням 11.55 М/Ф «Буря• 12.25 Діловий канал. Тиждень 12.55 ·Хіт року .. 1З.ОО Освітній канал

1З.25

«Історія Української

державностІ•. ·Жнива

Коліївщини'' Т/с .. краса по-амери­

14.00

канськи•, 14с.

14.ЗО Т/с «Район Сансет•, 442с. 15.ЗОТСН 15.45 Tfc «Ес клаб 7", 14с. 16.15 Т/с •Марш Турецького 11". •Перебіжчик• 17.50 Т/с •Таємниці двірцевих переворотів• 19.ЗОТСН

20.00 "ТСН, Проспорт• 20.15 Т/с ·Чоловіча робота•, 1с.

21.20 д/ф «Кримінальна кра­ їна". 1 ч. 22.00 т;с .. полювання на По­ пелюшку", 4с. 2З.10 ТСН 2З.З5 Спецпроект Є. Глебо­ вицького •Америка: ДНіВ ОПЇСЛs:І»

1ОО

00.05 Телеслужба •Ситуація" 00.20 Телеслужба розшуку 00.25 Х/Ф •Кішка на розпеченому даху .. 02. 1О Телеслужба •Ситуація• УТ-З

14.05 За київським часом 14.15 Т/с «Життя спочатку", 21с.

15.00 Телемагазин 15.05 «Крихітка" 15.25 Телеслужба розшуку 15.ЗО <•Пульс• Медичний

15.55

15.12

центр

"Довіра• «На ранковому при-

16.05

йомі'' 16.З5 Лікар Р. Довженко 16.40 Т jc ·Луїза Фернанда"

17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с •Земля кохання" 18.55 ·Чекай на мене" 20.00 .. подробиці" 20.40 Ток-шоу .. моя родина" 21.ЗО Т jc «Зупинка за вимогою 11· 22.35 «Кримінал" 23.15 «Подробиці". Підсумки дня. Нічний «Час" 23 45 Т jc "Секретні ма­ теріали" 00.40 Х/ф «Кривавий ринг" ТЕТ

поліція!))

20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.ЗО стн 21.00 «Музичний інтервал" 21.30 •Вісті ТИЖНЯ• 22.40 Х/Ф ·Марш поза часом• 00.05 Кращі концерти • ТЕТ •. •Наутилус Помпиліус•

7

КАНАЛ

10.05 Телемагазин 10.1.5 ·Казка лірника Сашка• 10.20 ·Глобальні nоради" 10.25 Т/с ·Арсен Люпен•, Зс. 11.25 •В. Співаковський представляє ... • 11.50 Телемагазин ТРК «ГРАВІС" 12.00 Анонс програм 12.05 Торпнформ

12.20 •Добрі

НОВИНИ• 12.ЗО Новини Європи 17.05 Торгінформ 17.20 «Добрі новини" 17.ЗО ·Яхад" - разом• 18.00 Грації від ·Гравісу• 18.20 Торгінформ 18.40 «Ноосфера• 19.00 «Заглянь у майбутнє• 19.ЗО ·М-стиль• 20.00 Торгінформ 20.20 .. заглянь у майбутнє• 20.ЗО «Саме Той• про себе

21.00СІТ

м'єр-ліги О 1.50 Спорт. огляд ·Жіллетт• СТБ

07.00 Прогноз погоди 07.05 Астрологічний nрогноз 01.10 .. вІz-тv .. 08.00 Бізнес-студія 08.40 •Стан neXt• 09.00 Т/с •Острів фантазій•, 9с.

10.00 •Вікна

10.ЗО Х/ф •Чесна куртизанка• 12.З5 Медіа-клуб 13.25 •BIZ- ТV• 14.00 •Вікна. Новини• 14.15 •BIZ-ТV• 1б.50 Т/с •Державний кор­ дон•, 25 ч. 17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Tjc "Кохання, що іск­ риться", ббс.

18.20 ·Вікна.

Столиця• 18.ЗО Т jc "Кохання, що іск­ оиться", ббс.

19.00 •Вікна. Новини". Спорт. Погода Т/с •Що небіжчик», 9с.

20.40 ·Вікна. Біз>Іес• 21.00 Х/Ф "Таємниця астеро­ їду• 22.50 •Вікна. Оrівночі• 23.20 Італ. футбол. Серія А. Огляд матчів туру ОО.ЗО •Автостиль• 00.50 ·Зворотний бІк медалі•

06.00 Муз. ранок 06.25 .. гаряча сімка• 06.З5 «Російські гірки•

06.45 •Факти" 06.55 Телеслужба розшуку 07.00 М/Ф «Черепашкиніндзя .. 07.25 М/ф ·Невгамовні" 07.45 «Факти .. 07.55 «ПЛЮС/Мінус• . 08 1О Погода 08.15 Т/с «Чудесна наука .. 08.45 «Факти• 08.55 Погода 09.00 Tjc ·Амазонка• 09.50 Т jc ·Школа моделей• 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 «Факти• 10.25 Т/с «Мілагрос .. , 127с. 11.20 Tjc .. чорна перлина•. 1с.

но!~~

08.55 Вічні істини 09.00 Футбол як футбол 09.40 Tjc •Каскадери•, бЗс. 10.ЗО •Бути жінкою• 11.00 УТН - •Ранок•

Шерлока

Холмса", Зс. і З.20 Погода 1З.25 Закон є зdкон 15.00 УТН- «Де!ІЬ• 15. 1О Погода

1З.ОО Х/ф «Пірати• 14.45 М/ф "Вуді Вудпеккері його друзі•

Т /С •Маленькі Ейнш­ тейни" М/ф •Черепашкиніндзя" 16.05 Мjф «Невгамовні" 16.ЗО М/ф «Гей, Арнольд 1 " 17.00 М/ф •джинджер .. 17.25 Т/с ·Школа модеЛей" 17.50 Т/с «Закон і порядок: загін особливого nризна­

15. 15

15.40

чення»

18.45 •Факти .. 19. 1О Нейтральна смуга 19.40 Погода 19.50 Х/ф «Акумулятор• 21.45 •докладно" 22.25 Погода 22.35 Х/ф •ЧОрНИЙ СПИСОК• ОО. 1О .. гаряча сімка• ОО.З5 •Російські прки• 00.45 ·Гаряча сімка ..

НОВИЙ КАНАЛ

·Каскадери .. , б5с. Класск-прем'єр. Сторінками програм 16.20 .. студія .. 5.. ·Пригоди Шерлока

Хол меа•, 4с.

17.55 Закон є закон 18 оо УТН - "ве~іР·· 18.1 О Погода 18.20 Казна дер.«ави 18.50 .. саме Той• 19.15 Маршрут-ХХ України 20.40 Вечірня к~зка 21.00 УТН- •Панорама» 21.З5 Світ спорту 21.50 Погода 22.00 Т jc «Людинозвір•,

2З.10 .. таврійські ігри•, 23.40 Погода

Об.ЗО Репортер Об.З5 Підйом Об.55 "Телеnузики• 07.20 Підйом 07 .ЗО Репортер. Бізнес

1с. 1 ч.

1с.

09.00 Сніданок з" 1 + 1" 10.05 •Хіт року .. 1О. 1ОТ jc «Пригоди Шерлока Холмса•. 1-2с. 12.00 Нова кол~щія 12.10 ·Перехре'.ТЯ"

12.40 «Будні• 12.55 •Хіт року• ІЗ.ОО Освітній канал «Цей таємничий світ ... • Загадки НЛО

1З.22

1З.42 На всі руки майстер. Ба тік

доки моло­

дий", 56с. Тjс «Район Сансет•, 44Зс. 15.ЗО ТСН

14.45

1б.45 т ;с «Район Беверлі Хіллз•, 5Зс.

17.40 Т/с .. салоІІ

краси .. , 41с.

08.З5 Підйом

18.ЗО т;с ·Ті, l4J співають в тернику", 4с. 19.ЗО тсн 20.00 •ТСН. Проспорт• 20.15 Т/с «Чоловіча робота•, 2с. 21.20 д/с ·Кримінальна краї­ на•. 2 ч. 22.00 Т jc .. полювання на По-

11.10 «Тетянин полудень• 11.55 АншлагІ Аншлаг 1 1З.ОО Репортер 1З.20 Х/ф ·Скелелаз•

пел юшку•, 4с. 2З.10ТСН 2З.ЗО Телеслужба ·С~1туація•

07 05

15.00 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.15 М/Ф •дінкі- маленький

23.45 Х/Ф •Карате по-поль01.15 Телеслуж'і<І •Ситуація•

Мультфільми 07.З5 ·Розваги для в<:<с• 08.00 Християнська програма 08.ЗО СТН-ТИЖНGВИК

динозавр•, 1Зс. 15.40 М/ф •Оггі і кукара·Іі•, 1с.

09.00 •Чорний квадрат"

16.00 М/ф •Том і Джеррі",

09.ЗО «Сnоживач" Майстер-клас для

18с. М/Ф «Злюки бобри•, 58с. 1б.55 Т/с •Прості істин11 VI• 17.З5 Т/с «Безсмертний .. , 2с. 18.05 Т/с ·Комісар Рекс 11", 27с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 Tjc «ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.ЗО Х/ф ·Перехрестя" 22.ЗО Репортер

09.40

nідприємців

10.00 ·Струм .. 10.20 "Хіт-базар" 10.55 Х/ф «Веселі хлоn'ята" 12.30 Закон є закон 12.З5 Телемагазин

12.55 .. познайомимося зблизька•

1З.З5 «Бенефіс на двох"

15.00 Закон є закон 15.15 Мультфільм 15.З5 Телемагазин 15.50 ·Ім'я.,

16.25 Закон є закон 16 ЗО СТН 16.50 «Усе про податки"

16.25

ськи··

УТ-З

07.00 Новини 07.15 ·Мелорама" 08.00 Новини 08.20 Т/с •Зупинка

за вимо-

09.00 Новини 09.З5 ·Вікенд• з І. Зінченко 10.15 Tjc «Дрібниці ЖИТТЯ• Капітал-шоу

.. поле

чу-

дес•

2З.ОО Х/ф •Вища міра•

12.00 Новини 12.15 Т /С ·Даллас• 1З.О5 За київсьІ<им часом 1З .15 Т jc ·Стеенфорти. Пивні

00.45 Репортер 01.00 Телеслужба розшуку 01.05 •Село Глухівка• О 1.20 Огляд англійської npe-

14.05 ·Хіт-базар• 14.40 Телемага:<АН 14.50 r.1олодіжн 1 телеслужба

22.50 Погода

КЛАСІ.,

1З.ОО Закон є закон 1З.25 •Балет- любов моя• 1З .55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14.10 Економічний вісник 14.40 Х/Ф •Відкрийте, nоліція!'' 1б.ЗО Т/с •Жозеф Бальзамо•, Зс.

18.00 Телеенциклопедія 18.20 •Царська ложа" 19.00 Т/с «Шалені гроші•, 70с. «Таємниці і скандали• стн Київські ділові новини

•Музичний інтервал" 21.ЗО ·Вісті "

22.00 «Команда+

ТV•

22.ЗО стн

22.45 Київські ділові новини 22.55 •Сnортивний характер .. 2З.10 Хjф ·Час вбивати" 01.00 •Київ класичний· КАНАЛ

Грації від "Гравісу .. Вистава •Дім, де все шкереберть•, 1 ч. 10.30 Новини Європи 11.00 Торгінформ

11.20 •Саме Той" про себе 11.50 «Доживемо до понеділка .. 12.20 Торгінформ 12.40 Тележурнал "Тиждень". Телекомпанія «Німецька ХВИЛЯ>>

17 .ОО Анонс програм 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ• 17.30 •Шлягер• nредставляє ... '' 18.20 «Заглянь у майбутнє• 18.30 Програма УХРТ 19.00 «Стимул• 19.15 Торгінформ 19.45 «Заглянь у майбутнє• 20.00 ТорІ інформ 20.20 «Добрі НОВИНИ» 20.30 «Амазонка• перемзгас час"

21.00 СІТ 21.15 «Казка лірника Сашка" 21.25 ·Глобальні поради• 21 .ЗОТ оргінформ 22.00 •Престиж• 22.15 Світ здоров'я- «Бі-Київ• 22.ЗО Програма УХРТ 2З.ОО МолодІжний канал •М•

00.00 •Калейдоскоn• ІСТV

06.00 06.25

Муз. ранок

•Гаряча сімка• Об.З5 •Російські гірки" Об.45 .. факти• Об.55 Mjc «Черепашкиніндзя»

07.20 М/с .. невгамовні• 07.45 «Факти• .1J7.55 •ПлюсjМінус• 08. 1О Погода 08.15 Tjc «Приватна мілщія" 08.45 •Факти• 08.55 Погода 09.00 Т /С «Закон і nорядок: загін особливого призна­ чення»

09.55 т;с •Школа моделей• 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 •Факти• 10.25 Tjc «Мілагрос•. 128с. 11.20 Tjc «Чорна г.ерлина", 2с.

гою-11•

11.00

симфонія Шостаковича 10.40 Телемагазин 11.00 «Ім'я ... А. Равикович 11.40 Телемагазин 12.15 •джаз-степ-танц-

·Полювання на По­

08.45 Мультфільм 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.ЗО Т/с ·Слідство ведуть ЗнаТоКи• 10.20 Tjc ·Кобра•

ТЕТ

07.05 •Вісті тижні" 08.00 Християнська програма 08.30 стн 09.00 Tjc "І завтра кохання• 09 .ЗО Закон є закон 09.З5 .. планета Боулінг• 10.05 •Тема з варіація1-1и•. 14

09.05 09.30

пелюшку», 4с.

бобри»

2З.50 Х/ф •Сірі ВОВКИ•

7

УТ-2

15.45 Tjc

Малаховим 20.00 •Подробиці 20.40 •Слабка ланка• 21.З5 Tjc •Зуnинка за вимо­ гою-11• 22.З5 <•Камера сміху• 23.20 «Подробиці•. Підсумки дня. Нічний «Час)'

О 1.20 Молодіжна телеслужба

07 .ОО Сніданок з "1 + 1• 08.00 Т/с ·Чоловіча робота•,

14.00 Т/с .. кохай,

06.25 Підйом

18.00 Новини 18.10 Tjc •Земля кохання• 18.55 ·Велике прання• з А.

20.00 20.30 20.45 21.00

15.20 Т/с 16.1 О 17.00 Т/с

центр •ДовІра• 15.55 ·Недільні зустрічі• 16.З5 Лікар Р. Довженко 1б.40 Т/с •Життя спочатку .. , 22с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом

17.ЗО •За кулісами ..

19.З5 Т/с ·Провінціалка•, 9с. 20.ЗО Щоденн~к сесії ВР

12.15 «Насправді" 12.45 «Факти•

07.35 Підйом 07.45 М/ф ·Злюки 08.15 Підйом 08.30 Репортер

УТ-1 Об.О5 •доброго ранку, Украї-

11. 1О Погода 11.20 •Пригорща• 12.20 Т jc •Пригоди

15.ЗО «Інтер'єр" 15.50 Медичний

12.45 Телемагазин

ВІВТОРОК, 18 грудня

21.15 ·Казка лірника Сашка• 21.25 «Глобальні поради•

ІСТV

сказав

19.40

.

21.ЗО Концерт ·CD бенд і друзі•, 1 ч. 22.45 Телемагазин 22.55 Концерт .. со бенд і друзі", 2 ч.

у світ•

15.20 Телемагазин

барони•, 1с.

12.15 Телецентр моди 12.45 •Факти .. 1З ОО Хjф "Акумулятор• 14.40 М/с •Вуді Вудnеккер

і його друзі" 15.10 Tjc «Маленькі Ейнш­

тейни" М/с

15.40

21.45 •докладно" 22.25 Погода 22.35 Х/ф •Піти на все• 00.1 О Футбольний огляд чемпіонату lcn<Jнii 00.40 «Російські гірки•

·Гаряча сімка•

00.50

НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Підйом Об.ЗО Репортер 0б.З5 ПІДЙОМ

06.55 "Телепузики• 07.20 Підйом 07 .ЗО Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 Mjc «Злюки бобри• 08.15 Підйом 08.30 Репортер 08.35 Підйом 08.45 Мультфільм 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.З5 Т jc «Слідство ведуть

ЗнаТоКи• 10.ЗО Т/С •Кобра• 11.20 "Тетянин полудень" 12.05 Т/с •Комісар Рекс 11•, 27с. 1З.ОО Репортер 1З.20 Х/ф ·Перехрестя•

15.00 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.15 Mjc •Дінкі - маленький динозавр•, 14с.

15.40 М/с .. оггі і кукарачі•, 2с. 15.55 М/с •Том і Джеррі•, 19с.

1б.20 М/с •Злюки бобри•, 59с. 16.55 Tjc •Прості істини VI• 17 .ЗОТ jc «Безсмертний•, Зс. 18.05 Т /С •Комісар Рекс-І І•, 28с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.45 Tjc «ДИКИЙ ЯНГОЛ» 20.40 Х/Ф •Непереможні" 22.ЗО Репортер 22.50 Погода 23.00 Х/Ф •Марабунта• ОО. 50 Репортер О 1.05 Зона ночі on-line 02.05 т /с •Кобра· 02.50 Х,Іф •Циган•, 1с. 04.15 Х/Ф ·Марабунта•

05.45 Tjc

•Сімейні узи•

СТБ

07 .ОО ·Вікна. Столиця• 07. 1О Прогноз погоди 07.15 ·BIZ-ТV· 08.00 «Вікна. Бізнес• 08.20 Астрологічний прогноз 08.25 •Вікна. Оnівночі• 09.00 Т ;с .. що сказав 10.00 Х/ф •Таємниця астероїду• 11.З5 Х/ф •Клуб ЖіНОК•, 1с. 1З.10 ·BIZ-ТV• 14.00 •Вікна. Новини• 14.15 •BIZ- ТV• 16.50 Т/с •Державний кор­ дон", 2б ч. 17.40 ·Вікна. Кримінал• 17.50 Tjc ·Кохання, що іскриться•, 67с. 18.20 ·Вікна. Столиця•

Tjc

·Кохання,

що

іскриться", б7с. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода

19.40

Tjc

•Що

сказав

небіжчик•

20.40 «Вікна. Бізнес• , · 21.00 Х/Ф «Чорний грім• 22.55 М/с «Все не як у J:юдей• 23.00 «Вікна. Оnівночі" 2З.ЗО м;с •Все не як у людей• 2З.З5 Х/Ф •Виродки• СЕРЕдА, 19 грудня УТ-1

Об.О5 «Доброго ранку, У країНО!»

08.55 Вічні істини 09.00 Нова колекція 09.20 Казна держави 09.50 Мультфільм 10.10 Т jc •Каскадери•, б4с. 11.00 УТН - ·Ранок• 11.10 Погода 11.20 т;с .. провінціалка•. 5с. 12.00 Т/с «Пригоди Шерлока Холмса•, 5с.

1З.ОО

Mjc ·Невгамовні" Mjc •Гей, Арнольде 1 • 17.00 Tjc •Кенан і Кел• 17.25 Tjc •Школа моделей• 17.50 Tjc ·Мисливиці• 18.45 •Факти• 19.10 Погода 19.20 Т/с "Справи Кепских•

Всеукраїнський фести­

валь вакальної класичної

музики «Зорепад", 13.30 Погода

1З.З5 Закон є закон 15.00 УТН- «День .. 15. 1О Погода 15.20 Tjc •Каскадери•, 16.20 ·Студія •5•

1 ч.

ббс.

17.00Т/с •Пригоди Шерлока Холмса•, бе. 17.55 Закон є закон

18.00 УТН- <•Вечір• 18.10 Погода 18.20 д/Ф ·Пс.тяги мчать у майбутнє", 1 ч. 18.50 .. саме Той .. 19. 1О Експосвіт 19.35 Tjc «Провінціа.rІК<І•, 10с. 20.20 Щоден>~ик сесії ВР 20.ЗО Мегзлот

20.40 Веч;рня казкз 21.00 УТН- •Панорама• 21.З5 Світ спорту

21 .50 Погода 22.00 Т jc •Людинозвір•, 2с. 22.45 Перший чемпіонат України з рукопашного

бою, 1 ч. 23.25 Погода

2с.

09.00Tjc •Салон краси•, 41с. 10.05 «Хіт року• 1О. 1ОТ jc •Пригоди Шерлока Холмса•, 3с. 11.05 Бізнес-простір 11.З5 Сільська година 12.25 ·Вісник податкової служби України• 12.40 «Будні• 12.55 •Хіт року• 1З.ОО Освітній канал. Межі nізнання. Телевізійні тех­ нологіі. 1З.ЗО Ізнову про наркоманію 14.00Tjc «Кохай, поки моло­ дий .. , 57с. Т jc "Район Сансет•, 444с. 15.ЗОТСН 15.45 Т jc .. полювання на По­ пелюшку .. , 4с. 1б.45 Т jc •Район Беверлі Хіллз•, 54с. 17.40 Т/с «Салон краси•, 42с.

18.ЗО Т/с

.. ті

що сnівають у

тернику•, 5с.

19.ЗОТСН 20.00 "ТСН. Проспорт• 20.15 Tjc •Чоловіча робота•, Зс. 21.20 •Прихована камера• 22.00 Т/с •Полювання на Попел юшку•, 5с. 2З.10 тсн 2З.З5 Телеслужба ·Ситуація• 2З.50 Телеслужба розшуку 2З.55 Х/Ф •Алігаторальбінос»

О 1.ЗО Телеслужба ·Ситуація•

07.00 Новини. 07.15 ·Камера сміху• 07.45 Мультфільм 08.00 Новини 08.20 т;с •Зупинка за

вимо-

гоюІІ•

09.00 Новини 09.ЗО •Кримінал• 10.00 «Сміхопанорама• 10.25 Tjc •Дрібниці ЖИТТЯ• 11.05 ·Слабка ланка• 12.00 Новини

12.15 Т jc

•Даллас• 1З.О5 За київським часом 1З. 15 Т ;с •Стеенфорти. Пивні барони•, 2с. 14.05 ·Шлягер .. представляє ... • 14.45 Телемагазин 14.55 ·Піліrрим• 15.25 Телеслужба розшуку 15.30 •Київ діловий•

Медичний

центр

•довіра· 1б.О5 Лікар Р. Довженко 16.1 О ·Люди і долі". Н. Ярем­ чук

1б.40 Tjc •Життя сnочатку", 2Зс. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с «Земля кохання•

18.50

·Велике прання" з А.

Малаховим

19.55 Суперлото 20.00 •Подробиці• 20.40 ·Городок• 21.15 Т jc «Зупинка гою

за вимо­

11·

22.20 .. кохання

з першого

погляду•

23.15 .. подробиці ...

Підсумки

дня. Нічни;';1 «Час'' 2З.45 Х/Ф •Віртуальний поліцейський» ТЕТ

14.00 Християнська програма 14.30 Закон є закон 14.40 •Український пацієнт" 14.55 Телемагазин 15. 15 «Команда + тv .. 15.45 Закон є закон 15.50 Телемагазин 16.25 Закон є закон 1б.30СТН

16.50 ·Чорний квадрат• 17.20 «Сnортивний характер" 17.35 ·Бард-салон" із Тризубим Стасом 18.00 .. вільна птаха збирає друзів•, 2 ч. 18.З5 •Шлях до успіху• 18.50 Х/Ф «Крадіжка", 1с. 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.30 СТН 21.00 .. музичний інтервал .. 21.ЗО «Вісті• 22.00 .. палацеві таємниці•

22.45 00.55

Х/ф • Шарада• «На-На•. • ... 1 є свято

·одне на всіх•

7

21.25 ·Глобальні nоради• 21.30 Т/с •Арсен Люпен•, 4с. 22.45 •Моя зірка•

1О.ЗО •Не все так погано ..... 11.00 УТН - •Ранок•

2З.15 Молодіжна телеслужба 2З.45 Музика на ТVТ

11.20 Т jc •Провінціалка•, бе. 12.00 Т/с «Пригоди Шерлока

ніндзя»

07.25 М/Ф .. невгамовні• 07.45 •Факти• 07.55 Погода 12.45 •Факти" 1З.ОО Х/ф •Обличчям

до

стіни»

14.40 М/Ф

•Вуді Вудпеккері

його друзі•

15.00

Т jc •Маленькі Зйнш­

тейнЬІ»

15.ЗО

М/ф

КАВАЛ

09.05 Музика на ТVТ 1О. ОО Телемагаз11н 10.10 ·Казка лірника Сашка" 10.25 ·Глобальні поради• 10.ЗО Tjc «Арсен Люпен•, Зс. 11.ЗО «Моя зірка"

12.10 Телемагазин 12.20 •В. Співаковський представляє ... • 12.50 Телемагазин 17 .ОО Мовна вітальня 17.З5 Музика на ТVТ 18.1 О ·CD бенд і друзі• у nря­ мому ефірі програми

•Один на один з ... • 19.45 •Ескулаn• 20.15 Музика на ТVТ 20 .З5 Торгінформ 20.50 •ДОбрі НОВИНИ• 21.00 СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка•

11.10Погода

Холмса•, 7с.

ІСТV Об.ОО Муз. ранок 06.25 ·Гаряча сімка• Об.З5 ·Російські гірки• 06.45 •Факти• 06.55 Телеслужба розшуку 07 .ОО Мjф •Черепашки-

·Черепашки-

ніндзя•

15.55 М/Ф ·Невгамовні" 1б.20 М/Ф ·Гей, Арнольд!•

1б.50 Т/с •Кенан і Кел" 17.15 Хjф •Маленькі негідники•

18.45 •Факти• 19.10Погода 19.20 Tjc «Сnрави Кепсь~их• 19.50 Х/ф •Усе навпаки• 21 .45 •докладно• 22.25 Погода

1З.ОО Всеукраїнський

музики •Зорепад•, 2 ч. 1З.ЗО Погода 1З.35 Закон є закон 15.00 УТН- •день• 15.10 Погода 15.20 т /с ·Каскадери•, 67с. 1б. 1О Мультфільм 1б.20 «Студія ·5· 17.00 Tjc «Пригоди Шерлока Хол меа•, 8с. 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- •Вечір• 18.10 Погода 18.20 Енергетичне поле 18.45 •Саме Той• 19. 1О ·В світлі добрих новин• 19.З5 Tjc ·Провінціалка•. 11с. 20.1 О Резонанс 20.30 Щоденник сесії ВР України

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- •Панорама• 21 .З5 Світ спорту 21.50 Погода 22.00 Святковий концерт з нагоди 10-ї річниці Дня міліціі України 2З.ЗО Погода УТ-2

07.00Сніданокз•1

янголів»

00.15 00.40 00.50

•Кримінальні історіі• •Російські гірки• ·Гаряча сімка•

НОВИЙ КАНАЛ Об.ЗО Репортер 06.З5 Підйом 06.55 • Телепузики• 07.20 Підйом 07.ЗО Репортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/Ф ·Злюки бобри• 08.15 Підйом 08.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.45 МультфіРьм

08.55 09.00 09.05

Підйом

Киівський реnортер Підйом О9.З5 Т jc ·Слідство ведуть ЗнаТоКи•

10.ЗО т;с .. кобра"

11.15 • Тетянин полудень• 12.00 Т/с •Комісар Рекс 11•, 28с. 1З.ОО Репортер

1З.20 Х/Ф •Непереможні• фітнес •Хауз фіт• •дінки - маленький динозавр•, 15с. 15.ЗО Мjф •Оггі і кукарачі•, Зс. 1б.ОО М/Ф •Том і Джеррі", 20с. 16.25 М/ф .. злюки бобри•, бОс. 17.00 Т/с •Прості істини VI• 17.З5 Tjc «Безсмертний", 4с. 18.05 Tjc «Комісар Рекс 11•, 29с. 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.45 Т jc •ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.45 Х/Ф .. вийти заміж за

14.50 Дом. 15.05 М/Ф

Реnортер Погода

Зс.

09.00 Т/с «Салон краси•, 42с. 10.05 «Хіт року• 10.10Tjc •Пригоди Шерлока Хол меа", 4-Sc. 12.00 •Крок до зірок• 12.ЗО Муз. програма •Продовжуючи почате»

12.45 «Будні• 1З.ОО Освітній канал Кольоровий є віт папуг

1З.ЗО

1З.40 Як nрикрасити ялинt_

14.00 Tjc

«Кохай, доки МОЛ

дий", 58с.

14.45

Т jc «Район Сансе

445с.

15.30 тсн 15.45 Т jc .. пал·ювання пел юшку .. , 5с.

на По­

1б.45 Т jc «Район Беверлі Хіллз•, 55с.

17.40 Tjc «Салон краси•, 4Зс. 18.30 Т/с .. т;, що співають в тернику•, бе. 19.ЗО тсн 20.00 .. тсн. Проспорт• 20.15 Tjc «Чоловіча робота•, 4с.

21 .20 «Біла ворона• 22.00 Т/с •Полювання

на Попелюшку•, бе. 2З.10 тсн 23.З5 Телеслужба •Ситуація• 2З.50 Р. Чемберлен у хjф ·ФатальнІ наслідки• О 1.25 Телеслужба •Ситуація• УТ-З

07.00 Новини 07.15 •Планета Здоров'я., 07.50 •Родина від А до Я• 08.00 Новини 08.20 Т/с «Зупинка за вимо­ гою-11" з першого

погляду•

2З.ОО Х/Ф «Гори усе вогнем• О 1.00 Реnортер

О 1. 1О Телеслужба розшуку 01.20 Зона ночі 02.1 ОТ jc ·Кобра" 02.55 Х/Ф •Циган•, 2с. 04.15 Х/Ф .. гори усе вогнем• 05.55 Tjc «Сімейні УЗИ» СТБ

07.00 ·Вікна. Столиця• 07.10 Прогноз погоди 07.15 ·BIZ-ТV• 08.00 .. вікна. Бізнес• 08.20 Астрологічний nрогноз 08.25 •Вікна. Оnівночі" 09.00 Т ;с •Що сказав небіжчик»

10.00 Х/ф 11.40 Х/Ф

•Чорний грім• •Клуб жінок", 2с. 1З.15 "BIZ-ТV• 14.00 .. вікна. Новини• 14.15 "BIZ-ТV" 1б.50 Tjc «Державний кордон

"27 ч. 17.40 .. вікна. Кримінал• 17.50 Т/с •Кохання,

+ 1· 08.00 Т/с •Чоловіча робота•,

09.00 Новини 09.35 •Кохання

капітана>>

22 .ЗО 22.50

фести­

валь вакальної класичної

22.З5 Х/Ф •Я хотіла побачити

Об.25 Підйом

УТ-З

1б.ОО

небіЖЧИК», 9С.

18.ЗО

УТ-2

07.00 Сніданок з •1 + 1• 08.00 Tjc •Чоловіча робота•,

14.45

України

«Черєпашки-

ніндзя»

1б.О5 16.ЗО

Х/Ф •Обличчям до стіни»

19.50

· 10.20 Т/С

•ДрібНИЦі ЖИТТЯ• 11.05Інтелект-шоу LG •Еврика"

12.00 Новини 12.15 Т jc ·Даллас• 1З.О5 За київ-ським часом Tjc .. стеенфорти. Пивні барони .. , Зс.

1З.15

14.20 •Хіт-базар• 14.55 Телемагазин 15.05 •Рідна школа• 15.15 «Крила• 15.45 Медичний центр .. довіра• 15.50 «Родом з України•. Б. Іванов 1б.20 •Щит•. До Дня міліціі

16.40

Т /с

.. життя

спочатку•,

24с.

17.25 Торговий

ряд

17.ЗО За київським часом

18.00 Новини 18.10 Т/с «Земля кохання• 18.55 .. велике nрання• з А. Малаховим

що

іскриться", б8с. Столиця• 18.ЗО Т/с •Кохання, що іскриться", G8c. 19.00 «Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 Італ. футбол. •ІНТЕР•­ •Верона•. 1-й тайм 20.40 .. ві~на. Б.знес• 21.00 Італ. футбол. •ІНТЕР•­ «Верона•. 2-й тайм 22.00 \тал. футбол. •Кьєво•- · «Лаціо•. 1-й тайм 2З.ОО .. вікна. Опівночі• 2З.ЗО Італ. футбол. •Кьєво•­ •Лаціо•. 2-й тайм ОО.ЗО Хjф ·Пристрасті Лулу•

18.20 «Вікна.

ЧЕТВЕР, грудня

20

УТ-1

Об.О5 •доброго ранку, Украї­ но!»

08.55 Вічні істини 09.00 Класік-nрем'єр. Сторінками програм 09.ЗОТ/с ·Каскадери•, 65с.

20.00 «Подробиці" 20.40 «Слабка ланка 21.35 Т/с ·Зупинка за

вимо­ гою-11" 22.40 Клуб •Золотий гусак• 2З.ЗО •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний «Час• 00.00 «Колір ночі•

00.40

Х/ф «Шкіряні куртки" ТЕТ

t.1ультфільм 07.ЗО ·Вісті• 08.00 Християнська програма

07.00

08.ЗО стн

09.00 Т/с •І завтра любов• 09.ЗО Закон є закон

09.35 •Моделі• 10.05 Телемагазин 10.20 Кращі концерти

«ТЕТ•.

О. Малінін 11.50 Телемагазин 12.10 Мультфільм

12.З5 ·Таємниці і скандали•

13.05 Телемагазин 13.20 Закон є закон 13.40 ·Влада факту .. 1З.55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14.15 Молодіжна телеслужба


15.12

N996(9297) 14.45 •Київські мініатюри• 15.15 Х/Ф •Крадіжка•, 1с. 16.ЗО Tjc •Жозеф Бальзамо•, 4с. 17.ЗО •Мій Ермітаж• 18.00 •душа до душі" 18.25 •З5 хвилин джазу•

19.00 Tfc •Шалені гроші•, 71с. 20.00 Телеенциклопедія

20.ЗО стн

20.45 Київські ділові новини 21.00 •Музичний інтервал• 21.30 •Вісті• 22.00 •Спортология• 22.15 •Планета Боулінг• 22.30 стн 22.45 Київські ділові новини 22.55 •Зустрінемося ввечері• 23.20 Х/ф •Таємний агент• 00.55 Художній блок •Pro-Ar1•

7

КАНАЛ

09.05 Граціі від •Гравісу• 09 .ЗО Вистава •дім, де все шкереберть•, 2 ч. 1О.З5 •Калейдоскоп• 10.40 Торгінформ 11.00 •Хіт-базар• 12.10Торгінформ

17.00 Анонс програм 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ» 17.ЗО •Заглянь у майбутнє• 17.40 Граціі від ·Гравісу• 18.00 •Жіночий світ• 18.20 •Заглянь у майбутнє• 18.30 Програма УХРТ

19.25 Погода 19.45 Т/С •ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.35 Х/Ф •Гладіатор• 22.ЗО Репортер

22.50 Погода 23.00 Х/Ф ·Міс Діамант• 00.55 Репортер 01.10 Зона ночі 02.05 Т/с ·Кобра• 02.50 Х/Ф ·Циган•, Зс. 04.10 Х/Ф •Циган•, 4с. 05.35 Tjc •Сімейні узи• СТБ

07.00 •Вікна. Столиця• 07.10 Прогноз погоди 07.15 •BIZ-ТV• 08.00 ·Вікна. Бізнес• 08.20 Астрологічний прогноз 08.25 •Вікна. Опівночі• 09.00 д/ф •Еверест• 10.00 Х/ф •Контракт сторіччя•, 1-2с.

12.40 •BIZ- ТV• 14.00 ·Вікна. Новини• 14.15 ·BIZ- ТV• 16.50 Tjc •державний кор­ дон•, 28 ч. 17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Т/с •Кохання, що іскриться•, б9с. 18.20 •Вікна. Столиця• 18.30 Т /с •Кохання, що іскриться•, б9с. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода

19.40 \тал. футбол. Огляд матчів туру

19.00 ·Стимул" 19.15 Торгінформ

20.40 •Вікна. Бізнес• 21.00 Х/Ф •Іспанська акторка

19.З5 •Заглянь у майбутнє"

для російського міністра• 2З.ОО М/с •Все не як у людей• 23.05 •Вікна. Опівночі• 2З.35 М/с •Все не як у людей• 23.40 Х/Ф •Проект •Генезис•

19.45 «Ділові люди• 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ• 20.ЗО •Мелодром• 21.00 С\Т 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 ·Глобальні поради• 2І.ЗО Торгінформ 22.00 •Престиж• 22.10 •Ваше здоров'я• О Програма УХРТ

О Канал •М• О ·Калейдоскоп"

·

ІСТV

06.00 Муз. ранок 06.25 •Гаряча сімка" 06.З5 •Російські гірки•

06.45 •Факти• 06.55 М/с •Черепашкиніндзя•

07.20 М/с •Невгамовні• 07.45 •Факти• 07.55 •ПЛЮС/Мінус• 08. 1О Погода 08.15 Т/с •Справи Кепських• 08.45 •Факти• 08.55 Погода 09 .ОО Х/Ф ·Маленькі негідниКИ•

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 •Факти• 10.35 Т/с ·Мілагрос•, 129с. 11.25 Т/с •Чорна перлина•, Зс. 12.15 •Нейтральна смуга• 12.45 •Факти• 1З.ОО Х/ф ·Все навпаки• 14.40 М/с •Вуді Вудпеккер і його друзі• 15.15 Т jc ·Маленькі Ейнш­ тейни»

15.40 М/с •Черепашкиніндзя• 16.05 М/с «Невгамовні•

16.30 М/с •Гей, Арнольде'• 17.00 Т/с •Кенан і Кел" 17.25 Т/с •Школа моделей" 17.50 Tjc •Мисливиці• ~.45 •Факти• 19.10 Погода 19.20 Т jc •Справи Кепських• 19.50 Х/Ф •Аеробос-З. Розплата»

21.45 •докладно• з Д. Кисе-

ли•

00.45 •Російські гірки• 00.55 •Гаряча сімка• НОВИЙ КАНАЛ Об.25 Підйом Об.30 Реnортер 06.35 Підйом Об.55 •Телеnузики• 07.20 Підйом

07.30 Реnортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 Mfc •Злюки бобри• 08.15 Підйом 08.30 Реnортер 08.35 Підйом 08.45 Мультфільм 08.55 Підйом 09.00 Ки'івський реnортер 09.05 Підйом 09.35 Т jc ·Слідство ведуть ЗнаТоКи· 10.30 Т/с •Кобра• 11.15 •Тетянин nолудень" 12.05 Т/с ·Комісар Рекс-І\•, 29с. 13.00 Репортер 13.20 Х/Ф •Вийти заміж за каnітана» 14.55 Дом. фітнес •Хауз фіт· 15.05 Mjc •дінкі - маленький динозавр•, 1бс. 15.35 М/с •Оггі і кукарачі•, 4с. 1б.О5 Mjc ·Том і Джеррі .. , 21с. 1б.ЗО М/с ·Злюки бобри•, бІс. 17.00 Tjc «Прості істини VI" 17.35 Т/с •Безсмертний", Sc. 18.05 Tjc •Комісар Рекс-І\•, 30с. 19.00 Репортер

гою\\•

Холмса•, 9с.

13.00 Всеукраїнський фести­ валь вокальна·і класична·і

музики •Зорепад•, З ч.

1З.ЗО Погода 13.З5 Закон є закон

15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.20 ·Крок до зірок• 15.50 д/Ф •Потяги мчать у майбутнє•, 2 ч. 16.20 •Студія •5• 17.00Т/с •Пригоди Шерлока Холмса•, 10с.

17.55 Закон є закон 18.00 УТН - ·Вечір• 18.10 Погода 18.20 •Надвечір'я• 18.50 •Саме Той•

19.10Діалог-телемосt: у май-

бутнє без наркотиків 19.З5 Т/с •Провінціалка•, 12с. 20.ЗО Щоденник сесїі ВР України 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - ·Панорама• 21 .З5 Світ спорту 21.50 Погода 22.00 Т/с •Людинозвір•, Зс. 22.45 Перший чемпіонат України з рукопашного

бою, 2 ч. 2З.25 Погода 2З.З5 •У ніч на суботу• з О. Роміною. Гаряча десятка УТ-2

07.00 Сніданок з •1 + 1• 08.00 Tjc «Чоловіча робота•, 4с.

09.00 Т/с •Салон краси•. 4Зс. 10.05 Tjc •Пригоди Шерлока Хол меа•, б-7с.

11.55 «Право• 12.25 •Хіт-новини• 12.45 ·Будні• 13.00 Освітній канал 1З.16 Києво-Могилянський колегіум 1З.25 Урок для вчителя. До­ свід роботи шкільних бібліотек

14.00 Т/с •Кохай, доки моло­ дий•, 59с.

14.45 Tjc •Район Сансет•, 446с. 15.30 тсн

15.45 Т jc •Полювання на По­ пелюшку•, бе. 1б.45 Т jc •Район Беверлі Хіллз•, 5бс. 17.45 •Перше nобачення• 18.15 •Останній герой• 19.ЗОТСН

20.00 •ТСН. Проспорт• 20.15 Телегра •Перший мільйон»

21.25 Т/с •Вулиці розбитих ліхтарів ІІІ•

22.25 •Без табу• із М. Вереснем

дня

О 1.05 Погода О 1. 1ОТ jc •Клуб насолод•

ТЕТ

07.00 Мультфільми 07 .ЗО •Вісті• 08.00 Християнська програма ов.зо стн

09.00 Т jc •І завтра кохання• 09.ЗО Короткометр. худ.

фільми ·Метелик•, •Пар• красою•

млю Сибірську• 12.ЗО Закон є закон 12 .З5 Телемагазин 12.55 •Познайомимося зблизька»

1З.20 ·Земля і небо Києва• 1З.50 «За кулісами•

14.10 Х/Ф ·Біля самого синього моря·

15.З5 Закон є закон

15.40 •Влада факту• 15.55 Закон є закон 16.05 Мультфільм 1б.15 Телемагазин 1б.ЗО стн 1б.50 «Ква-Кваша• 17.20 •Автомобіль- хіт тисячоліпя»

17.40 Кіногороскоп 18.00 •Струм• 18.20 •Чорний квадрат• 18.50 Х/Ф •Крадіжка•, 2с. 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.ЗОСТН

21.00 •Музичний інтервал" 21.ЗО •Вісті•

22 .ОО д/Ф •Хроніка надій і ілюзій". історіі•

«Дзеркало

22.40 Х/Ф ·Запрошення до смерті• 00.25 •Решето•

7

2З.З5 Телеслужба ·Ситуація• 23.50 Телеслужба розшуку 00.00 Х/Ф •Леді в озері" О 1.45 Телеслужба •Ситуація• УТ-З

07.00 Новини 07.15 •Смачно• із Борисом Бурдою

09.05 Музика на ТVТ 10.00 Телемагазин 1О. 1О •Казка лірника Сашка• 10.20 •Глобальні поради• 10.ЗО Т/с •Арсен Люпен•, 4с. 11.ЗО Мовна вітальня 11.55 •В. Співаковський

... •

12.ЗО Телемагазин 17.00 «Аптека для душі• 18.00 .у гостях у Дмитра Гордона•. М. Горбачов

19.00 «Один на один з ... • 19.50 •Студія візажу• 20.00 Музика на ТVТ 20.З5 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ» 21.00 СІТ 21. 15 •Погляд з Америки• 21.45 •Глобальні поради• 21.50 Музика на ТVТ 22.00 •Pro;coпtra•

22.45 Т/с ·Арсен Люпен•. 5с. 2З.45 Музика на ТVТ ІСТV

06.00 Муз. ранок Об.25 •Гаряча сімка• 06.З5 •Російські гірки• 06.45 •Факти• 06.55 Телеслужба розшуку 07 .ОО М/ф •Черепашкиніндзя»

07.25 М/ф •Невгамовні• 07.45 ·Факти• 07.55 •Плюс/Мінус• 08.10 Погода · 08.15 т;с ·Справи Кепських• 08.45 •Факти• 08.55 Погода 09.00 Т/с ·Мисливиці• 09.55 Tjc ·Школа моделей· 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 •Факти• 10.25 Tfc •Мілагрос•, ІЗОс. 11.20 Т jc •Чорна перлина•, 12.20 •Кримінальні історії• 12.45 •Факти• 1З.ОО Х/Ф • Аеробасс З. Роз­ плата•

14.40 М/ф ·Вуді Вудпеккер і його друзі•

15.20 Т/с •Маленькі Ейнш­ тейни»

15.45 М/Ф •Черепашки­ ніндзя•

01.З5 •Гаряча сімка• 01.45 Х/ф •Стриптизерка" ОЗ.О5 Т/с •V.I.P.• ОЗ.50 Т jc ·Альф• 04.20 Т/с .. шериф із пекла• 05.05 Х/Ф ·Нічна сова•

НОВИЙ КАНАЛ

м'яті»

17.00 Т/с •Пригоди Шерлока Холмса•, 12с.

Об. ЗО Репортер 06.З5 Підйом Об.55 • Телепузики• 07.20 Підйом 07.ЗО Репортер. Бізнес 07 .З5 Підйом 07.45 М/ф ·Злюки бобри• 08.15 Підйом ОВ.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.45 Мультфільм 08.55 Підйом 09.00 Киівський репортер 09.05 Підйом 09.З5 Т jc ·Слідство ведуть ЗнаТоКи• 10.25 Т/с «Кобра• 11.20 • Тетянин полудень• 12.05 Т/с ·Комісар Рекс 11•, ЗОс. 1З.ОО Репортер 1З.20 Х/Ф •Гладіатор• 14.55 Дом. фітнес ·Хауз фіт" 15.1 О М/ф .. дінки - маленький динозавр•, 17с. 15.З5 М/Ф «Оггі і кукарачі•, 5с. 16.00 М/ф •Том і Джеррі•, 22с. 1б.25 М/Ф •Злюки бобри", 62с. 17.00 Tfc ·Прості істини VI• 17.З5 Т/с «Безсмертний•, бе. _18.05 Т/с «Клоун• 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 Аншлаг! Аншлаг' 20.ЗО Х/Ф •Іронія долі, або з легкою парою'·· 1с. 22.ЗО Репортер 22.50 Погода 2З.ОО Х/ф •Іронія долі, або з легкою парою!•, 2с. 00.45 Репортер 00.55 Телеслужба розшуку О 1.00 •Бівіс і Баттхед" 01.ЗО Х/ф •Злі вулиці• ОЗ.20 Зона ночі 04.50 Х/Ф •Немає кохання вище•

Об.15 Т/с ·Сімейні узи• знімають'

07.00 •Вікна. Столиця• 07. 1О Прогноз погоди 07.15 ·BIZ-ТV• 08.00 •Вікна. Бізнес• 08.20 Астрологічний прогноз 08.25 «Вікна. Опівночі• 09.00 \тал. футбол. Огляд для російського міністра•

11.50 Х/Ф •Чужа дружина і чоловік під ліжком• 1З.15 "Ви практично здорові• 1З.З5 •BIZ- ТV• 14.00 «Вікна. Новини" 14.15 «BIZ- ТV•

16.40 д/ф

«Підводна одіссея

команди Кусто•, 54с. 17.40 «Вікна. Кримінал•

17.50 Т/с •Кохання, що іскриться•, 70с.

18.20 «Вікна. Столиця• 18.ЗО Т/с «Кохання, що іскриться•, 70с. 19.00 ·Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 Т jc •Секретний агент•, 1Іс. 20.45 Х/Ф •Переможці і грішники»

22.З5 «Вікна. Опівночі• 2З.25 Tjc •Романтична при­ страсть•. Фільм 4-й. • Та ж історія в наступному році•

СУБОТА, 22 грудня УТ-1

07.ЗО «Доброго ранку, Укра·іно!»

09.00 У гостях у Дрьоми 09.ЗО Естрадна прем'єр-ліга

10.00 Tjc •Пригоди Шерлока Холмса". 11с.

11.00 •Хіт року .. 11.ЗО Мультфільм

11 .45 Дитяча лінія 12.00 УТН - «День" 12.10 Погода 12.15 Міжнародний фести­ валь дитячої творчості

•СВіТ ДЛЯ МОІ\ІJДИХ•, 1 Ч. 12.45 ·Література без кордонів•. Б. Харчук 1З. 15 «Подорож в дитинство" 1З.З5 «Ми пам'ятаємо Ваші імена ... •

представляє

14.ЗО •Один на одинс

.. •

21.15 ·Казка лірника Сашка" 21.25 •Глобальні поради•

20.ЗО Мегалот 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- •Панорама•

21.ЗО ·В гостях у Дмитра Гордона•. Симонян 22.45 Т/с •Арсен Люпен•, бе.

21.З5 Світ спорту

2З.45 Музика на ТVТ

21.50 Погода 22.00 ·Моя професія" 22.40 Tfc ·Людинозвір•, 4с. 2З. ЗО Погода УТ-2

07 .ОО •Парк автомобільного періоду"

07 .ЗО •Рецепти веселих ку­ харів" 08.00 Телегра

•Перший

мільйон»

09.00 •Медовий місяць" 10.05 Т/с ·Пригоди Шерлока Холмса•, Вс. 11 .ОО Модний час 11.З5 •Чітко і ЯСНО• 12.05 Надзвичайна ситуація 12.З5 Бізнес за правилами 1З.10 Телеслужба •Милосердя•

1З.ЗО •Людина і закон•

14.00 Х/Ф «Акселератка" 15.ЗО Телегра •0, щасливчику!• Іб.ЗО Т/с •Вулиці розбитих ліхтарів-ІІІ• 17.ЗО КВК. Українська ліга. Півфінал

19.ЗОТСН 20.00 •Великі перегони• 20.20 •Останній герой•

21.40 Х/Ф •ДМБ-З. Знову в бою• 2З.ОО Х/Ф •Тінь сумніву .. УТ-З

07.00 За київським часом 07.ЗО .. музичні істор;,· •.

М.

Кал ас

07.55 «Пані, панночка, панянка•

08.10 ·Ліки майбутнього• 08.25 Торговий ряд 08.ЗО На ранковому прийомі

09. ОО Погода 09.05 «Доки всі вдома ... 09.50 •Бадьорого ранку!• 10.ЗО •Смачно• з Б. Бурдою

11.05 •Музичний кіоск• О. Гончаренка

11.45 •Не може бути!•. •Не­ видумані історіі з життя відомих людей• 12.1 О Х/Ф •Гардемарини, вперед!", 4с. 1З.З5 Mjc •Покемон• 14.00 .. nланета тварин•

15.15 •Сміхопанорама" 15.55 •Божевільний світ• 16.40 •Пісня року•. Зима 17.45 Х/Ф •Чудова Анжеліка• 19.55 Суперлото 20.00 «Подробиці• 20.50 Що? Де? Коли? 22.05 Т/с «Далекобійники• 2З.20 Х/Ф •Сонце, яке сходить•

матчів туру

10.00 Х/ф .. Jспанська акторка

12.00

18.00 УТН - •Вечір• 18. 10 Погода 18.20 Вікно в Америку 18.50 д/Ф •Світ Швейцаріі" 19.15 Музика кохання 19.З5 Tjc «Провінціалка•, 1Зс.

06.25 Підйом

СТБ

КАНАЛ

представляє

О 1.25 ·Російські гірки•

07.00 Посміхніться, вас

4с.

23.10 тсн

15.ЗО ·Моя зірка• 1б.15 •Аnтека для душі• 18.00 Музика на ТVТ 18.45 Вікно в Америку 19.15 Салон •Des Miserable•

2З.55 Х/Ф •Нічна сова•

10.40 ·З коментарями і без ... • 10.50 Х/ф •Сказання про зе-

но!»

15.15 Музика на ТVТ

15.ЗО •Естафета• 15.45 Телеслужба розшуку 15.50 •домашній лікар• 16. 1О •Автографи• 1б.40 Т jc •Життя спочатку•,

УТ-1

08.55 Вічні істини 09.00 Мультфільм 09. 15 Нова колекція 09.35 Tjc •Каскадери•, ббс. 10.30 Мед. тижневик •3б,б• 11.00 УТН - •Ранок· 11.10 Погода 11.20 Т/с •Провінціалка•, 7с. 12.00 Tjc •Пригоди Шерлока

1б.ОО Регіон

16.20 •Польова пошта па­

фесіонали• 2З.З5 Тележурнал •Кентавр•

10.10 •Ліри•. •Життя, осяяне

06.05 •доброго ранку, Укра'і-

12.ЗО •дикий світ Америки• 1З.ОО Мовна вітальня 1З.ЗО Час розваг 14.00 Телемагазин

14.55 •Конкурент• 15.25 Телемагазин

21.45 Х/Ф ·Кодекс безчестя• 00.40 •Подробиці•. Підсумки

2З грудня

Міленіною 14.ЗО •Надвечір'я• 15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.20 •Не все так погано ... • 15.50 Реліквіі і храми Украіни

барони•, 4с. 14.15 Муз. час · 14.45 Телемагазин

дес•

НЕДІЛЯ,

... •

14.00 Класік-прем'єр з Т.

16.З5 МІФ •Гей, Арнольде!• 17.05 Т/с •Зустрічайте •Клеопатру•

25с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За ки'івським часом 18.80 Новини. 18.10 Tfc •Земля кохання• 18.55 •Велике прання• з А. Малаховим 20.00 •Подробиці• 20.40 Капітал-шоу •Поле чу­

•В. Співаковський

16.10 М/ф •Невгамовні•

17.25 Т jc •Школа моделей" 17.55 Tjc •Прикрий мене'• 18.45 •Факти• 19.10 •Особливі прикмети•. О. Шевчук 19.40 Погода 19.50 Х/Ф •Це не я, а він!• 21.45 •Факти• 22.05 •Кримінальні історі'і• 22.25 Погода 22.З5 Tjc •СІ-5. Нові про-

09.00 Новини 09.35 Клуб •Золотий гусак• 10.15 Tjc •Дрібниці ЖИТТЯ• 11.00 •Слабка ланка• 12.00 Новини 12.15 Т/с •Даллас• 13.05 За ки'івським часом 13.15 Т/с •Стеенфорти. Пивні

П'ЯТНИЦЯ, 21 грудня

льовим

22.25 Погода 22.35 Х/ф •дочка nітьми• 00.15 Муз. nрограма •М-фай-

07.50 •Родина від А до Я· 08.00 Новини 08.20 Т jc •Зуnинка за вимо-

ТЕТ

07.00 •Вісті• 07.ЗО •Київський регіон•

08.00 Християнська програма 08.ЗО стн 09.00 «Створи себе• 09.ЗО д/с .. хроніка надій і ілюзій•. •дзеркало історіІ»

10.00 ·Ти і твоя краса• 10.20 Телемагазин 10.45 «Решето• 11.45 Телемагазин 12.05 ·Блискучий Санкт-Пе­ тербург•

12.40 •Я- пам'ятник Собі!• Є. Гоффман

1З.З0 •ПраВО•

14.00 Ки'івські ділові новини 14.15 Художній блок •Pro-Art• 15.15 •Ки-ів класичний• 15.З5 •Лакмус ЖИТТЯ•

15.50 •Споживач• 16.00 Економічний

вісник 16.ЗО Х/ф •Весілля СОЙОК• 17.50 Мультфільм 18.00 «10 хвилин на порож­ ньому місці• 18.15 «Жінка на всі 1ОО?,

19.00 Т/с •Шалені гроші•, 72с. 20.00 «Сенсація•

20.ЗО стн 20.45 Художній салон «Ки'ів· 21.00 .. музичний інтервал• 21.З0 «ВІСТі• 22.00 ·Сміхоностальгія• 22.ЗО стн 22.45 «ШЛЯХ ДО успіху" 2З.ОО «Бард-салон• з Тризубим Стасом 2З.25 Х/Ф •Влада, при­ страсть і вбивство"

7

КАНАЛ

09.05 Музика на ТVТ 10.00 Телемагазин 10.10 •Казка лірника Сашка" 10.20 •Глобальні поради• 10.ЗО Tjc •Арсен Люпен", 5с. 11.45 Світ науки

20.З5 Торгінформ

20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00СІТ

ІСТV

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Факти»

10.20 Х/ф • Той самий Мюнхгаузен•, 1-2с. 12.45 •Факти• ІЗ.ОО Tjc •Листи Бланчі" 1З.ЗО Т/с ·СІ-5. Нові професіонали• 14.25 Х/Ф ·Це не я, а він!• 1б.ОО Tjc •Рятувальний патруль «Гаваї•

1б.50 Т/с •V.I.P.• 17.40 Т jc •Аnьф" 18.10 Телегра «Галопом по Європах•

18.45 .. факти" 19.00 Х/Ф «Флот МакХейла• 21.00 Tjc •Ілюзія вбивства• 22.00 •Насправді• 22.25 Футбол. Чемпіонат Іспанїі. Центральний матч

туру. У перерві: Програ­ ма •12-й гравець• '00.15 Х/ф •Стриптизерка• 01.40 Тележурнал "Кентавр• 02.00 Т/с •V.I.P.•

02.45 Т jc •Альф• •Іх

поміняли

гаузен•, 1-2с.

НОВИЙ КАНАЛ 07.ЗО М/с •Оггі і кукарачі" 07.55 М/с • Том і Джеррі• 08.ЗО М/с •Злюки бобри" 09.00 Т/с •Плем'я" 09.25 М/с •Скубі Ду, де ти?•, бе. х Ф•.Найкумедніше

домашнє відео

10.40 М/ф •Снігуронька• 10.50 Х/Ф •Іронія долі, або З легким паром!», 1с.

12.40 Посміхніться, вас зні­ мають! 1З.15 Х/Ф •Іронія долі, або З легким паром!•, 2с.

14.45 Репортер 14.55 Погода 15.15 Т/с «Горець: безсмер­ тний ворон• Іб.15 Х/Ф •Пес Барбос і над­ звичайний крос•, .. само­ гонщики)>

Іб.55 Футбол. Англійська прем'єр-ліга. У перерві: Футбольний огляд .. гал'• 19.00 Репортер

19.40 Х/Ф «Принцеса на бо­ бах• 22.00 Х/ф «Закусочна на ко­ лесах"

00.00 Tjc ·Відверті бажання" ОО .40 Х/ф •Жінки інших чоловіків»

02.15 •Бівіс і Баттхед• 02.45 Зона ночі 04.00 Х/Ф •Злочинний інстинкт. Обличчя смерті•

05.25 Х/Ф «Пес Барбос і над­ звичайний крос•

05.З5 Х/Ф •Самогонщики•

05.55 Х/Ф •Принцеса на бо­ бах•

бізнесу• •Пригоди

Папірусу•, Зс. 10.ЗО Tjc ·Пригоди швейцар­ сько'і родини Робінзон•, 15с.

11.00 Д/с «Підводна одіссея команди Кусто•, 54с. 12.00 Т/с .. секретний агент•, 1Іс. І З.ОО ·Новація• 1З.ІО •BIZ-ТV• 15.20 Медіа-клуб

16.00

Т jc «Чисто англійське

вбивство•. ·Орел або ли­ шка"

18.00 Т/с ·Острів фантазій•, 10с. 19.00 ·Вікна. Новини•. Спорт. Погода

19.15 Х/Ф •Шарло в Іспанїі• 21.15Х/Ф 2З.15 Х/Ф •Інферно• 00.55 Х/Ф •Наречена для імператора•

09.00 •Хто в домі хазя'ін?" 09.ЗО «Крок до зірок•

10.00 «Наше військо• 1О.ЗО • Телефортуна• 11.05 Т jc «Пригоди Шерлока Холмса•, 1Зс.

час"

12.45 Торгінформ 1З.ОО •Саме Той" 13.ЗО Граціівід «Гравісу•

14.00 Торгінформ 14.20 «Калейдоскоп" 14.25 «Добрі НОВИНИ• 14.ЗО Елітна школа-лицей

І З.О5 ·Саме той• про себе

·Гранд•, 4 ч. 15.00 «ШЛЯХ ДО успіху" 15.15 «Лікування хребта" 15.ЗО .. даживем до по-

1З.40 •Клуб Суперкниги" 14.00 Мультфільм на замов-

1б.ОО Торгінформ

12.00 УТН - •день" 12.10 Погода 12.15 Сільська година

лення

15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.20 Пенсійна реформа в 15.50 Олімпійська панорама 16.25 «Перехрестя• 17.00 Т/с ·Пригоди Шерлока Холмса•, 14с.

18.00 УТН - •день" 18.10 Погода 18.15 •Бути жінкою• 18.40 5-й фестиваль

неділка»

16.ЗО .. саме Той• про себе 17.00 .. шлягер• представляє ... ''

18.10 «ЖИПС• 18.ЗО Торгінформ

18.50 •Добрі НОВИНИ• 19.00 •Заглянь у майбутнє• 19.10 Репортаж ·Про футбол• 19.ЗО «Хіт-базар• 20.З5 .. заглянь у майбутнє"

20.40 Торгінформ 2І.ООСІТ цирку

•Арлет Г рюс• 19.ЗО Т jc •Провінціал ка•. 14с. 20.1 О Світ. Огляд 20.40 Вечірня казка

21.00 УТН - •Панорама•

21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 .. глобальні поради• 21.ЗО Торгінформ ·Вікно в містику• «Шлях до успіху• 2З.ОО Світ здоров'я- «Бі-Київ"

22.15 22.45

2І.З5 Погода

2З. 15 Торгінформ

21.40 Tjc «Людинозвір", Sc. 22.40 «Таврійські гри•, 2 ч.

00.00 ·Калейдоскоп"

2З .ЗО «Червона рута"

УТ-2

ІСТV

07.00 Бокс по-справжньому.

07.15 Мультфільми 07.45 Погода 07.50 т;с "Рятувальний пат­

Ф. Окендо- Д. Айзон 08.ЗО "Біла ворона• 09. І О .. лото-забава• 10.05 .. мая професія• І 0.50 "Реальний сектор• 11.20 Т jc •Пригоди Шерлока Холмса .. , 9с.

12.15 12.45

Бізнес і влада «Родом з Украіни•. Н.

Русланова ІЗ. 15 У/Ф •Верхньодніпровське прискорен­ ня•

ІЗ.ЗО Відкриваємо Біблію

14.00 .. nрихована камера• 14.З5 Х/ф «ДМБ З. Знову в

руль •Гаваї"

08.40 Погода 08.45 М/Ф .. вуді Вудпеккер і його друзі•

09.05 Tjc •Аніморфи• 09.ЗО Tjc «Чудесна наука• 10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00 .. факти• 10.01 Х/Ф «Казка про корову• 11.45 Телецентр моди 12.15 .. особливі прикмети" 12.45 .. факти• ІЗ.ОО Т/с "Листа Бланчі•

13.25 Телегра •Галопом по Європах"

бій·

15.50 Х/ф «Сnортлото-82· 17.ЗО Tjc «Марш Турецького

..

14.00 Tjc «Ілюзія вбивства• 14.45 Х/Ф •Флот МакХейла" Іб.ЗО Т/с «Рятувальний пат-

19. 15 «Великі перегони• 19. ЗО "ТСН - Епіцентр• 20.15 •Медовий місяць• 21.20 Х/ф •Охоронець• 2З.40 Бокс по-справжньому. Ф. Окендо - Д. Айзон 01.10 «Парк автомобільного періоду•

руль .. гаваї" 17.20 Т/с «V.I.P.• 18.10 Т/с .. дльф• 18.45 «Факти• 19.00 ·Свобода слова" 20.00 Х/Ф .. тонка штучка" 21.40 Т jc •Приватна міліція" 22. І О Хjф «Іх поміняли тілами>~

УТ-З

07.00 Молодіжна телеслужба 07 .ЗО «На своїй землі• 08.00 •Недільні зустрічі• 08.40 Торговий ряд 08.45 •Інтер'єр" 09.00 Погода 09.05 ·Городок• 09.40 «Прокинься і співай'• 10.40 "Вікенд" із І. Зінченко 11.20 «Караоке на майдані• 12.05 •Показуха• 12.40 .. мелорама" ІЗ.20 •дискавері•

2З.55 Штрафний удар 00.05 Футбол. Чемпіонат

Іспаніі. Центральний матч туру

О 1.45 •Російські гірки• 02.15 Муз. програма .. м-файли~~

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 .. церква Христова• 08.00 Mjc «Том і Джеррі• ОВ.ЗО М/с .. злюки бобри• 09.00 Tjc ·Плем'я• 09.25 м;с ,скубі Ду, де ти?•, 7с.

14.05 «Сільські історіі• у кон­ церті М. Євдокимова

15.20 Tjc «Далекобійники" 16.20 Інтелект шоу LG •Еври-

І

домашнє відео 1с.

2З.10 «Сnорт-тайм" 2З.45 Х/Ф "Татусі"

07.ЗО «Вісті· 08.00 Християнська програма ов.зо стн

09.00 •Ква-Кваша• 09.25 Х/ф •Не покидай•, 2с. І 0.40 Кіногороскоп 11.00 ·Подолання• 11.20 Співає П. Зібров ... nрошу пакі•, І ч.

.. сильван .. ,

13с

12.50 «ІМ'Я• І З.20 Телемагазин

ІЗ.45 •Людина і закон" 14.20 .. магія кіно• 14.45 «Дітвора• 15.15 •З5 хвилин джазу• 15.50 Блеф-клуб Іб.ЗО «СТН-спорт. Тижневик•

16.50 ·З коментарями і без ... • 17.00 Театралізоване свято ·Запалювання місько'і но­ ворічно'і ЯЛИНКИ• 18.00 •Зустрінемося ввечері· ІВ.ЗО Парламентський вісник 19.15 Телепресклуб

20.00 •КИЯНИН• 20.ЗО СТН-тижневик

21.00 «Планета Боулінг• 21.15 «Український пацієнт• 21.40 ·Я - пам'ятник Собі'· С. Маковецький

22.40 Х/Ф .. небезпечне за­ вдання»

ОО.З5 Т/Ф •Ближче до Сонця

7

КАНАЛ

09.05 Грацїі від .. гравісу .. 09.ЗО Торгінформ І 0.00 .. золота Фортуна•

11 ОО .. шлях до успіху•

2с. І

3.30 Репортер 1З .40 Пагода леСах>'

«Розваги для вас"

М/Ф

11.55 Запитайте в лікаря 12.25 Світ індійського кіно,

ІЗ.SО Х/Ф «Закусочна на ко­

ТЕТ

07.05

0.00 «З х 4». Найкумедні ше

10.50 Світ індійського кіно,

ка•>

17.15 Х/Ф ·Анжеліка і король• 19. 15 "Джентльмен-шоу• 20.00 •Подробиці тижня .. 20.50 Х/Ф •Шакал"

12.ЗО Телеенциклопедія

07.00 Астрологічний прогноз 07.05 ·BIZ-ТV• 09.00 •Імпреза• 09.ЗО .. ви практично здорові• 09.50 «Лабораторія малого Mjc

12.ЗО •Амазонка• перемагає

но!»

12.05

СТБ

10.00

УТ-1 07.ЗО «Доброго ранку, Украї-

н

04.55 Хjф • Той самий Мюнх­

10.00 .. з

чоліпя»

12.00 •Зоряна дорога•

Україні: крок за кроком

06.З5 Муз. ранок 07.25 •Перехрестя• 07.55 Погода 08.00 Tjc ·Прикрий мене'• 08.45 Погода 08.50 М/с •Вуді Вудпеккер і його друзі• 09.25 Т jc •Аніморфи• 09.55 Т jc ·Чудесна наука"

ОЗ.10 Х/Ф тілами»

11.15 •Шлягери ХХ тися­

15.55

Хjф «Наречений з того

світу·

17 .ОО Спецрепортер 17.25 Х/Ф •Білі Роси• 19.00 Репортер 19.30 Х/Ф «Гудзонський яст­ руб•

21.55 Х/Ф ·•Джек-блискавка• 23.45 Футбольний огляд .. гал'· 00.00 Футбол. Англійська прем'єр-ліга. «Ліверпул .. -·Арсенал"

01.40 Х/Ф «Білі Роси" ОЗ.ОО Світ індійського кіно

04.55 Х/Ф «Джек-блискавка• СТБ

07.00 Астрологічний прогноз 07.05 "BIZ- ТV• 09.00 «Прописи• 09.ЗО .. зелена зона• 09.50 «Лабораторія малого бізнесу•

10.00

М/с

•Пригоди

Папірусу•, 4с.

10.ЗО Х/Ф "Шарло в Іспанг,-,

12.20 «Вікна у світ" 12.50 «М-стиль• 13.20 .. вІz-тv .. 15.00 «Ні пухуні пера!• 15.20 .. навколо спорту• 16.00 \тал. футбол. Серія "А". Центральний матч туру

17.55 «АВТОСТИЛЬ" 18.15 Х/Ф «Сабріна• 20.40 Бізнес-студія 2І.ЗО \тал. футбол. Серія •А•. Центральний матч туру

2З.25 Х/Ф «Кохання без пра­ вил»

О 1.05 «Імпреза"


N996(9297)

15.12 З настанням холодів ми по­

CRACИSI3A

У/ІІІ/ЛІ РУКИ І

Я, інвалід І груnи Радянської армії, нещодавно звернувся до міського голови І.З. Петренка за наданн51м мені матеріальної до­ nомоги на лікування. Моє nро­

сnрава удається". Це безnосередньо сто­ сується сантехніка ЖЕК N2 5 Рауля Бу­ дуєвича Кварацеллі. Біженець з Абхазії, він з сім'єю мешкає в Україні вже 7 ро­

ків, наймає житло. Хочемо висловити йому щиру nодяку за умілі руки, чуйне серце і nрацелюб­ ність. Він уважно і відnовідально ставить­ ся до заnитів людей на своїй дільниці, будь-яку несnравність у кранах, зливних трубах усуває швидко і якісно. До того ж регулярно обходить усі квартири, слід­ кує, аби крани не nротікали. Особливо ретельно nровів усі заходи до оnалюва­ льного сезону. Сnасибі вам, майстре!

но-крапельним шляхом, при

кашлі, чханні. Грип серед цих інфекцій за своєю соці­ альною

хання задовольнили, а також ви­

містю

ділили nодарунок до Міжнарод­

диться

дякую усьому колективу викон­

кому міської ради та І. З. Петре­ нку особисто за чуйне ставлен­ ня до nотреб броварчан, котрі мають якісь невирішені nробле­ ми. Нехай вам здоровиться! Ба­ жаю усnіхів у роботі й особисто­

Тижнів

рювання

ВІРЮ У ДОSРИХ ЛЮДЕЙ ... На

той час мені виnовнилося років. Я була маленькою і кволою, nрикутою до ліжка дівчинкою. Якось мама nрочитала в газеті, що є лікарі, котрі доnомагають дітям з важкою формою дитячого церебраль­ ного nаралічу. І моя мужня матуся са­ мотужки, nрактично на руках nовезла

мене в інше місто на консультацію. Зуnинилися у батькових родичів.

Ми з мамою nовернулися з лікарні

дуже nригніченими: наша надія на одужання виявилася марною. Лікарі сказали, що я не зможу стати на ноги,

але руки мої зміцніють і я все зможу робити сама. Бачила, як мама nлака­ ла в іншій кімнаті. А в цей час nідско­ чив Мишко, син мого родича, і боля­ че вдарив мене у груди, на що я у від­ nовідь з усієї сили, яку тільки мала,

відштовхнула його від себе. Він уnав і голосно закричав. На крик брата nри­ біг Олексій, але кинувся на доnомогу не Мишкові, а мені. Він заnитав: - З тобою усе гаразд? Він тобі ні­ чим не зашкодив? Я дивилася на нього з великою вдя­ чністю, очима, nовними сліз. Тоді я

значна кількість -

ледоніі та Панами. Особливо небезпечними обіцяють бути гриnи вірусу "В". Вони супроводжуватимуться сильними головними болями, болями кісток, суглобів, м'я­ зів, пропасницями, високими темnературам1.1- до 40 градусів. Якщо грип не почати вчасно лікувати; не вилежати потрібних строків, то він загрожує ще й ускладненнями.

нейротоксикоз, менінгеаль­

ПР грипом, загострення хро­

нічного захворювання (сер­ цевої недостатності, цукро­ вого діабету, бронхопневмо­ пії). Тому для літніх і ослабле­ них хропічними ЗdХВорю-

гатьом знедоленим вона зможе nове­

рнути віру в себе і людську доброту. Аня МАМОТЕНКО, інвалід дитинства. м. Бровари.

СП "БРОВАРСЬКА ПМК"

Наша адреса: м. Бровари, вул. Красовського, 16, тел.

Микола Fри,.орович Ко6а

5-34-47.

людяність.

ДОRО/ІІІОЖІТ6!

він завжди допоможе, nідтри­

має, порадить.

Шановні nідnриємці, деnутати, керівники установ, організацій та всі, хто не байдужий до долі вагіт­ них, nороділь та новонароджених дітей! Адміністрація nологового будинку Броварської ЦРЛ nросить вас доnомогти у nридбанні м'яко­ го інвентаря, nелюшок, nостільної білизни, холодильників, дитячих ковдрочок, медичних та хірургічних халатів, масляних обігрівачів.

Тож бажаємо шановному Миколі Григоровичу мі­ цного здоров'я, невичерnної енергії, нових звешень

на освітній ниві, благополуччя і добробуту. Хай у депь зимовий, білоспіжкий

Вам сміється пебо угорі. Встелять шлях спіжипки чисті, піжкі,

Липе сміх щасливий дітвори!

Наші телефони:

5-10-39,

5-11-72. Броварську міськрайонну газету ((НОВЕ ЖИ"JІ» віднині можна читати в епектронному виrпяді на сайті комnанії «ІіРАВОПОРТ»

www.brovary.kiev.ua,

де можна знайти інформацію від Броварської

Надсипайте ваwі писти на наwу скриньку:

життя·­

Броварсьхuх

міської та

раА. райониоЇАерІЖІІІВІІОЇ а.&МЇНісmраtJІЇЇ. СПІВЗАСНОВНИКИ:

1ir

колекmuв

реАакuіі газеmu. Броварські

і

міська і раuонна

бухгалтерія; npuuoм оголошень

paAu,

раuонна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво 11ро державну

реєстрацію кі 1'1 259 від 10. 12. 1997р. іНАекс 61285

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

і

4-02-92;

масовоі poбomu

во того, де буває багато лю­ дей. Якщо хворий з'явився у сім'ї, то його слід макси­ мально ізолювати від оточу­ ючих, кілька разів па день робити вологе прибиранп приміщепня та провітрюва ти його. Добре покласти усіх кімнатах розрізані ци­ булини. Фітонциди, які вони виділяють, обеззаражують повітря. Бажаю всім зустріти грип у всеозброєнні і дати йому надійну відсіч. Галина ·оЛЕВСЬКА,

лікар-інфекціоніст Броварської ЦРЛ.

ЦЕХ ПЕРЕРОІіИИ ДЕРЕВІІНИ &РОВАРСЬИОrО ПІСНИЦТВА реоліаує ноееленню:

-

дошку соснову обрізну і не­ обрізну товщиною від 25 до 60 мм; - брус сосновий обрізний і необрізний; ~ дошку вагон ку;

-

nланку для огорожі; -суцільну огорожу (секціями); -домовини;

-nлінтуси; -альтанки;

-

дерев'яні кіоски; вікна і двері.

Довідки за телефоном:

5-04-74.

ПРОДАІО ПИІІОРАМУ

СТРІЧКОВУ, НОВУ. Довідки за телефоном: 6-73-32, ПЇСЛІJ 18.00.

~ Втрачене nосвідчення учасника Ве­ ликої Вітчизняноївійни В-ІІІ N2744799, ви­ дане 14 листопада 1997 року управлін­ ням соціального захисту Броварськоїрай­ Антонівни, вважаrn недійсним.

тел.:

5-65-91,

цівників з настуnаючим Новим роком і Різдвом Христовим, звер­ тайтеся до редакції міськрайонної газети "Нове життя". Тут доnомо­ жуть вам nідготувати відnовідний текст і зроблять його оформлен­ ня. Контактні телефони:

4-03-76, 4-23-26.

2.

nромuсловосmі

4-04-81;

4-23-26.

+ Редакція не завжди nоділяє nозицію авторів. + За точність викладених фактів відnовідає автор. + Листування з читача.чи - на сторінках zазети. +

не

держадміністрацїі на ім'я ІЩЕНКО Анни

Кuївська обА., м. Броварu, буАьв. Не3ёІІІежносmі,

сільського госnоАарсmва

вона

територіального центру обслу­

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ~іААілu:

якщо

вул. Гагаріна, 8-а, (приміщення

Якщо ви хочете nривітати свої

G-85-21

07400,

Київська обласна автошкола здійснює набір на курси водіїв лег­ кових автомобілів і мотоциклів. За­ няпя nроводяться вдень, увечері і no вихідних. Наша адреса: м. Бровари,

трудові колективи, окремих nра­

:ис:итr•" nотрі6ен :ис:урнаnіст.

ААРЕСА:

ВХІД ВІЛ6НИЙ.

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ..; ОРГАНІЗАЦІЙ БРОВдРЩИНЙР

Вимоги: вища освіта (журналіст, філолог). Вік до 35 років. Звертатися: м. Бровари. бульв. Незалежності, 2. Тел.: 4-03-76, 4-21-

·новЕ

5-60-69.

;:,;.ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ 1--·•-.•.·.- .. .•· ·nРОФСПІЛКОВИХ ЛІДЕРІВ

Тел. для довідок:

з різноманітними варіантами oliniкv

Тел. для довідок:

температуру,

вання приміщення, особли­

Виставка працює щодня З 10.00 ДО 19.00.

4-13-43.

newlife@brovary.kiev.ua

nідипюqеннн до мережі Інтернет

яка відбудеться з 21 грудня no ЗО грудня 2001 р. за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 6, місь­ кий клуб. Ви зможете nобачити і nридбати: жіночі nрикраси із нату­ рального каменя (намисто, сереж­ ки, nерстні, кулони); шкатулки, nід­ свічники та інші вироби·із самоцві­ тів; картини, виконані з каменя; ка­ мені-талісмани і обереги; дерева із самоцвітів; сиnучі картини.

мадян). Довідки за

Інтернет-nровайдер ІІ6РАВОПОРТІІ надає nocnvrи з

11 Нове

33 ЧІІСАВННІІМІІ Пр013ННІІМІІ 3HOBg

говування непрацездатних гро­

міськради та багато інших nовідомпень із жиnя Броварщини.

Редакції rа3ети

захворювання.

пу не виліковує. Не потрібно по­ спішати збивати

перевищує 38С", особливо першої доби захво­ рювання. Обо­ в'язковим є часте провітрю­

Крім вакцини, використову­ ються протигрипозний іму­ ноглобулін, інтерферон, ла-

ІІV СВІТІ НАМЕНRІІ,

культури і спорту

Якщо сталася біда -

гострого

в нашомg місті виставка-проаа•

У переддень Святого Миколая святкує свій золотий ювілей директор ЗОШ N!!З, депутат міської ради двох скликань, голова комісії з соціального захисту населення, освіти,

-

Найефективнішим засо­ бом, що забезпечує профіла­ ктику грипу, є вакцинація. Вакцинацію проводять до по­ чатку епідемії і лише в ме­ дичних закладах, оскільки лише тут забезпечені прави­ льна доставка і зберігання вакцини. Щеплення можна робити дітям від шести мі­ сяців, вагітним у другому і третьому триместрі вагітно­ сті, дорослим до глибокої старості. Протипоказанням до щеплення с песприйнят­ тя курячого білка і наявність

ні реакції. Через два-три дні після початку грипу з'явля­ ються катаральні явища у ви­ гляді кашлю, нежиті. А найбільшу шкоду здоро­ в'ю людини спричиняє не сам гострий період, а ускла­ днешІя, які можуть почати­ ся через 7-14 днів (пневмо­ нія, враження центральної нервової системи, нирок). Дуже небезпечне, виклика­

мені дорогі і вкрай необхідні ліки. Від себе особисто і від імені всіх мо­ лодих інвалідів сердечно дякую небай­ дужим людям, котрі створили таку гу­ манну організацію. Вnевнена, що ба­

Визначальна риса вдачі ювіляра

вірусу "В", то нині nеревагу ві­

розвинутися

ква­

капуста,

цитрусові). А ось прийом розрек­ ламованих імпо­ ртних пігулок лише знімає окремі симпто­ ми, але від гри­

особливо гострих проявах. Окрім того, до нас nря­ мують обтяжені часом різновиди вірусу "А" з Ка­

харак­

висока

мота в м'язах і суглобах, силь­ ний головний біль, різь у очах. У дітей ранньо­ го віку можуть бути судами,

лоді інваліди Київщини"· nодарувала

шена

зьме останній. Причому ·буде він кількох видів і в

температура, ло­

вnерше nовірила у людську доброту і світ більше не здавався мені таким во­ рожим. Минув час, мої руки сnравді зміцніли. У своєму жипі я зустріла багато добрих людей. І за це я вдяч­ на долі. Хоч я не можу ходити, але я можу nисати, малювати, можу мрія­ ти. А мрію я npo те, щоб закінчити роботу над КНИЖКОЮ, ГОЛОВНОЮ геро­ ЇНеЮ якої є дівчина зі схожою на мою долею. Мрію npo комn'ютер, хай ста­ ренький, щоб освоїти його і набрати цю книгу. Сnодіваюсь, що колись моя мрія здійсниться, адже nоряд стільки гарних і добрих людей. Ось і нещода­ вно, nід час семінару організація "Мо­

на, малина,

Які ж саме віруси ми очікуємо? Якщо торік люди в основному хворіли гриnом вірусу "А" і лише не­

смерт­

ність. Для гострого періоду захво­

З nовагою Борис КОВАЛЬЧУК.

-

НЕ ЗА rОРАМИ

захво­

рювання різко зростає

фероп, які використовують­ ся як для профілактики, так і для лікування. А якщо хтось уже захво­ рів на грип, необхідно викли­ кати лікаря і обов'язково "відлежатися" вдома. Не по­ трібно забувати і про тради­ ційні народні методи лікування. Це і вжи­ вання трав'яних відварів, морсів, цибулі та часни­ ку, продуктів, багатИх вітамі­ ном С (смороди­

СЕЗОН rРИПУ

через

цього

терні

11

пер­

два після спала­

го щастя.

А. БУШУРА, В. КРАВЧУК.

па

-

ІН І ;r.ІІ.f;ІІІІ:.ІІІІІ'"•

знахо-

рювань людини.

ху

час.

значи-

шому місці се­ ред інших захво­

ного дня інвалідів. Тому я ·щиро

А.ОСТАПЕНКО,Г.ЧАЙКА,Н. МИКАЛ,

стати

захворювання верхніх диха­ льних шляхів. Майже всі вони викликаються віруса­ ми, які передаються повітря­

ЧУЙНІСТ6

ДОІіРЕСЕРЦЕ Люди говорять: "У хороших руках і

вашІями людей грип може важкою хворобою і павіть спричинити смерть. В Україні щорічно па грип та інші ГРЗ хворіють 10-13 млн. чол. За чотири тижні в розпал епідемії встигають за­ хворіти 5-б млн. чол. водно­

чинаємо частіше хворіти па

За з.чіст рекла.чи відnовідалІоНіс:т& несе рекла.чодавец&.

l~ Втрачене свідоцтво платника nодат­ ку nдв за N267856722 від 28.09.98р.,

видане на ім'я ХИЖНЯКА Григорія Ми­ хайловича, вважати недійсним.

G:

Втрачений державний акт на nраво

власності на землю IV-KB N2062370, ви­ даний Требухівською сільською радою 21 жовтня 1998 року на ім'я ЯРЕМЕНКА Во­ лодимира Павловича на підставі рішен­

ня ІV-ї сесії недійсним.

23

скликання

N246,

вважати

Колектив Броварської ЦБС глибоко сумує з приводу смерті колишньої за­ відуючої Гоголівською сільською біб­ ліотекою Цуркан Олександри Гераси­ мівни і висловлює щире сnівчуття рід­ ним та близьким покійної.

Арук oфcemнuu. Обсяг 1 друкованuu аркуш. Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформаuії Кuївської

облдержадмінісmраuії.

Зам.

4748 2225

nрим.

#96 2001  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you