Page 1

Ному

доля Важні

настали

виробниц11ва,

р13ке

цін

~убоmtння населення.

привели

до

основної МСІJСІІ Неймовірно

ватко сьогодні передусім

НУ'ТИ

шд·

у;вагу

~ахищених

звr.р­

на "найменш

--

людеи

на­

ших пенсtонерів. Як .вьдомо,

з ІЮ·

рів Унраі1ни віІд

20 жовт­ .N'2 721

1994 року

<<Про

nі:двищення

роо,мl·

р!ІВ

пенсій,

признЗJчених

до

1.10.1994

р., та ПОІРЯ­

док

оІбчислеНІНя

пенсій,

що призначаються післн 1 жав:тня 1994 pORY>> роз· мір пенсій з 1 жовтнн

1994 року збіЛьшений у

діЗа

рази.

За сту

.нас·елення

пен. <:.і.~

за

захи.

виплата

рахунок

кош­

Т\і!і' висійного фонду скJJацає близько 1 О .~шрд. JiJpб.. а іЗ 1 жовтня 20 млрд. н,рб. Надход­ ження коштів до Пенсій­ ного

фонду.

аюв11ні Не

становить

млрл.

12,3

наж1ю

нрб.

Пі•драхувати,

СІііЛЬНІі ЛЮДrЙ ві,ку за тaft(Jї

ПОХИЛОГО сtпуації ще довго ГJуд.утr, 'lf'IOJTH Jl;.t JІИ.С.:,ТОНОІІІУ. 1 ІІе ЛШІ того, щоГJ отрштти сні­ Жі ra:JCT![ 'ІІІ ЛНСТІІ. ROJІII 'Н~наютr, ·на ової :!:І робJн~­ ні нехай не :~ШІЧrІі на

СІ;ОГОДІІІіШНіfі .ОВОІО

· -·

ІІІОНИ

І'Р,ІІІІJі

tJнм Же

:1<1ВИ.НІІЛІІ

держаною,

!10НС:.ІІЮСТ!.С}І

же

ІІросто.

,\ЖереЛОМ

ноштів

ХІ:Чf'ТІ.с·:І

'Іf',рrз нів

дшт

;(rІ

тру~rнтх

J(ifx

тпвів

нодарюпш. }(ШJИТИСП

не

В

ОЧі

ОЦИМ

рень1ш~1

людя~1?

:щається

вам.

вашої

вини

І

що

вони

це

не

совість,

людrІ,

віДпрацюв3'.1И

які

очолюваному

не

вюш

Ми

всі

складне

розу•:>!ЇЄ:'\!0

новище,

що

країні,

в

господарС1'Ві!Х

r.:ilc:

нранп. :за

JКtІДХО;(ЖЕІІfІJ)І

ІІенс:іііного

J\І)[ІІТЇ•fІ

Ф''іІ,ІУ

H•".PLB!IIJHИ

Та,

Пfі

JЧ.діІ•fІ<існоr:ч:н'FІР )(О

·rrr'r·yл,

гос ІІІJ;~а pCT•JJ.

6сtЧІ!іУІО,

:щраз

&Іи.он:-,-~:.!1 11

IJJJltJ[J__,

lt:tJЇ

r.бов' H.3Hlf.

о;(:rгом,

на

року

1

у

Пє.нс.ійноі\ІУ ЕИЛа нрб.

itdX

по

ст,аІІЮ­

'\ІЛJ1,\.

насамперед

iJ 'ВІіНН <<Літн•:,всьюrі! ,, .

~заборгував

ф()НДУ

Нснсіі1но­

VІЛ!!.

нрб.,

.'і30

МЛН.

<<

500 w3HJJЙ>> -

нро.,

<<В. Диме.рсьний,,

135

млн.

СЬ!ШЙ1>

-

нрб,,

200

<<Требухів.

МЛН,

Нрб.,

за

4

ДМ!

депутати

у

Хоруженко А.

л,

м.

за

ПtІJІЇІШІ('НІІ;І

r·осп<•;(:tрств 'VIf'JI!i! l"Гiiirm:vІ

J.

дроти

за

проти

І:ШІ

C'Г<iJJ()BИJI(l':\1

ІІІJ<<!ШЄ·ІІ[ ,JІ;ІМ

JІІІСТІІ

са

IIJI<lTrЖj

нерівниюr

ІІ1н

С Ii)JYT ІІОЇ

раїІІ.<І

232

1301

!IO,.(iiKif

!1а

з

това.

нiд,'liJttчur;r

НСІІ

'[],,ва

Ун-

iJ І (l.'<fJjJ~t;Ц'{)L:JJЇП

,,[)()Г;(:ШіВСІ.!\'І,іі •,

<•СР~ЛІf-

р;ЦГОСП.У.

[(С'.ІUі \І:l'І.У

(І ;.,JIIf т ;J fl-

([,IO!ii ,); , )J:ЦJ. '.('пу. І,rн:Сі. І:';tT,V <, [РПЛіІ'JfІІ!!І '·

26

1201

оіоне.рі:в,

ного

171Б

1715

1294

81

340

... ,.

д·

1082

93 12

Савчук о. А.

п.

за

цроти

за

125

1509

145

проти

148~

Лодбаємо nро озеленення Сьогодні у людей ста,в­ пєнш:r

до

ба.нwі,в,

як

на­

жуть, неоднозначне. Оцін­ ки віД одних крайнощів ДО іШІШХ. Л ПО суті (JСJ.гш у

та1на

ж

струн·турі

і всі 1нші, ·nу

з

такою

рією,

юt

організацін дсржа:ви,

ЯІ{

Але має

спра­

тоІшюю

мате­

г:роші,

лних

у

ГJільшост.і :1 на•с постійно ш~ вистачає, тому й цLка­ ,н,і,стr,

дп

fіанніІВ

за,вждп

підвищена. А тим більш<\ що там ще й свої таєм­ ниЦі · вкла.ді'В, операцій

нсрсь.~і стосунки. Са:ме па:ртнерські, бо в акрут­ ні хвилини банк піІдстЗJВ­ ляє

пі•дприємс11ва.м

не

rrі:дніпшн, а плече. Про це r·пвприли ті, хто постій­ нп

має

з

ним

справу.

Л перші рюсушш ще тоді Броварське відд!Лен­ нн Бу.дбанну пі.д керіrвни­ щтвом НИНі !ЮНіЙНОГО, але дос.і

шанова:.ного

тиві В. В'і'днрило

в

колек­

Новальова, 14 листопада, por{y. Було їх ли­ Зараз 540. Прито­

1974 ше 9.

ють в банку з його заслування. галі

тут

все

на шіночих члена

7

тримається

плеча,х.

:кол·ективу

чоло&l1:н,і'в,

вують

які

обслуго­

краще

половину

негаразди

за

життя,

вони милосе.рдніші. І не !Випа~дно:во, що на благо· Д1Й.НІі Ці'Лі Т1Ш>КИ В ЦЬО· му ро.ці банк виділив

А. М.

Долинсь:ноУ.

~

Тож з ювілеєм. ~нвестбанк!

віддJлешrі

МФО

3214~Ш.

ГУЛА, районного

Jl.

відділу Пенсійного фонду Українн.

репута­

Цією <<Промінвест­ баІНК>>; Днями йо:му ви­ по.внилося 20 рокіlів. З цієї нагоди ~Відбулися святнові збори, на які :Нрі'М баН'КіІВСЬНИХ ПраЦіІВ­ НИКІііВ були запрошені ке­ рі,вюши, голоІБНі бухгалте­ ри

ПР'ОІМИСЛОІВИХ

ПLДПрИ·

ЄМСТ'В і ОрГаІН!ЗаІЦііЙ МІіС'Та,

з

JlliИMИ

банк

має

парт-

приміщення,

sід

тих,

тоді,

оснащене су­

хто

серед

поруч,

до­

пома·гає.

У банку працюють пре­ іКрасні фаJСіІВЦі. І найкра-

силь­

розуміють

нашого

спор~дне:них заrклад~в Ки­ ївської облSJсті. Зрозумі­ ло, ОідИН у IIOJ!ii Не ВОЇН. Бжато у роботі заІJІежить

у

хорошою

досяг

51

тільки

пі.д

,N\1 307Q(J2

з

банк

Із

технtку.

Жінни ну

по ча тку А вза­

міста

ра­

Пенсій.

і

<1 й Єнроли, Аме­ АзН. Особлишого

Ва:си­

тер Поліна Адольфі'вна Матв1єн:но. Во1ни працю­

·турного

на

країнах

ГОЛОІВ'НИЙ

-

Наташя

авторитетніши::У.І

посиль.

в

НИХ

л!іІвна Ковальчук і бухгал·

В.

тільки

З

бухгалтер

насною технLкою. А банк став найбіЛьшим, найрентабельніши:м, най-

пен.

не

Щі

них

не

внесни

< УІ{[Jаїн:·І '

М.

цроти

-

rюu1и його очмила Кате­ рина Семені,вна Микола­ єць. З нею пов'язане те, що колектИ1В прийшо!В у новозбудова·не пре:нра•сне

віддlлу

за

Голова місьної виборчої комісії П. БЩОКІНЬ.

робот•у стараються брати тільни професі,оналів, бо ·інше то баннрутство. У Броварах .вже є близьно десятна банків. Найбільш на1дійний із

'•Н]J:?'\ШХ нему

Б.роварського

Фомченкоа

2 деnутата не обрано че.рез низьку активність виборців.

Л·І

зро5ити

ішчальюш

дроти

рознвіту

броварськоr,rу

ЛПС

Б.

422

Онешко М.

Кузьменко Б. Д.

9()2

NQ 10

ВИБОРЧИй ОНРУГ ,N'g

завжди ра,ді ІШієнтаІм і на

всі:'

пробле~ш

фонду

Н.

753

ІІЇДП)JІ!ЄМСТВ,

дсJбровільнl

'}J.lXyHoti

964

211

СНД. рини,

д<)

усі-,,

проти

399

дроти

за

Правда, на вLдмLну від інших занлад'.іІВ у баннах

с.рганіз.'щіr"І. байдуж:l

за

проти

му

Н:lГО-

:зве·ртак" 1.

г.р.ос.1адян.

п.

ТО·ЩО.

Hlip!!t.'TJ'IOЧ!Il'f;

.за

750

Михайлова

п.

Зубченко

12

По .впборчо!'!JУ округу М

вu.

розрахувин

·ІІОЛІіі.І!СІ,ІШіі ··,

дпю.

551

1069

СИ'Г~'іl! (іі.

<·]]т:ІХОф;;(},рJШа

·>,

Ткаченко в. м.

дроти

за

виііде­

;ІІ!І(і<J!Іt·рн<Н'І)

:т':сшу,

проти

орг::ші­

сь·JгодІІі

CJ!C'iJa

3

в. І.

п:в<tл.

рЗ1'):>1

уже

своєчСІсні

Процько

168

Таким чином, депутатами обрано: -- по виборчому округу .J',JQ 3 ПРОЦЬКА Василя Івановича; - - по виборчому округу М 10 · - МИХАйЛОВУ Нілу Б~ніславівну; - по виборчому округу .N'9 12 ····· КУЗЬМЕНКА Бориса дмитровича.

ІІРОХ<11І­

І\ІІХ

і

::і

r,ш

г.

о.

!1<1.

:mr(іІ'і,

73

167

ВИБОРЧИй ОКРУГ ,N'g

1201

3170

СГJНП·

нере:рахуr;<tтн

СО\1

74

па-

ГJільш. фіІ!;1ЛСО(jy,ll! IIil·

··

169

за

JJlІІtr.a р;tі\онrшм ві;щіж·'\1 Нене і і і нr 1гп ф< JІJ}І.У в .ря.l

•їіі

Семенюк

дроти

72

-------

lljJCJ;1\Н.Il!.

!\J())t&!;{

йонного

,радгпспів

мv

фонду внес

близьно т.рьо>:

Це що

про.

зa6Ll,pГ0Bd.HlL fЬ

ст,рочена

стр::uхо,внх

лпстс,п;<.-\.1

район!

к~

JІІІВо:\1. Лле· I\r не :1на. ЧІПІ>, ЩО (Jr:: IІC.fl.l'.H 'і\1

fС,'•рівНШ:іЕ1

Стіню:\1

1994

245

1301

2259

до-

ЩJО.ДУНТЗ!\1!!,

пoc·пi­

!Ir'

24.'і

"'2 :t\0

-----·

в

пенсіОІІСрам

<-І ~ІІЇІН'J,~С<l>>,

не

~·~~

за

ВИБОРЧИй ОКРУГ

госпо.

nома~rають

!JIIl"IIO:L

ща,льІІl·r·ть

.~·~ ~

дарстві. Але 11реба ш;;. нати вихід. У багіІтьох

jojO

fliXTO

...... :;::;;\0

Бурий А. В.

Ng 10

ста­

склалося

ножному

.:J!<ймаютьсн

UiJIUTИ

22m

·те

еконо~1ічне

Іi':U.VI

CTIJOIOI

2

кандІіДа Ті1в

i'f~

гос.

:1

ІВати

""' "''"' ·-"'

6

що

І !еІІС'ій,ннм фондо:11 і на­ ;щну ,(<JIIO\\OI',V H!\):i'BJJТI.

с

..а~О І·~

за

пстрібни:\ТИ>>.

(';ЮВ!fТИ

Оплата І(ІІХ .lJІ\JЄ~І·:ів о{)оn'я:зкова, і поруІІІУ­

сі<>

:t

Колесников

шцарстВІі більшу частину ,С!ВОГО ЖИТТП, СТLІЛИ !ІЇІ{О.

ІН<lДХОДЖеНШ!

CT\o

':І:

~~с

поданих

---··

••т---

з

дош:нуляє

Хочу

і ІІ!\ІІВ ii\Yi\Jif,_ fPYJ(OBIJIO j(.Ї!fJfi,:Іi-

::::-;::u "'"'"

N> 3

:\rали на сь.о.годнішній день збільшений роз:\Іір пенсій? Невже вa:vr не

Оr:rювним

ІІІ"

Ю.rrькіст,ь голосів

~"' r-3 f;·;: :~о~

3041\

отри­

відгуrш.утr.­

гром;щтr.

::t:

не

СіЙ Є СТ,рі!ХІJВ,Ї ТШССНИ ІІіЛІІТJИЄё,!СТВ j fJfJІ<Іlli і<ІІ[:іі, тai\<J;J(

: :;-·

СТа.

чи

що

ПЄ'Н·

~ ·~

ro.~ ~;:

со.ро.;.шо

1~)~)4

,ви.нлLІтІІ

::r

M;;.:;~u

N> 2

нплсн­

IJJ,V;(ei!I,

ЛУ­

()

~

1:::;:

ro ...а 2 С '--f-t:'-

r1

с

- - - - - - - · ------- ---·-

j :J 3·<1ПИТ:1НІНЯМИ: ваМ, шановні гсс­

;(і ваюсн,

!Jl:(~

:0

....r.

~:~

нерівни.

о~~ІІО­

не

щ

::rзер.нутись

гСІзету

ПСj)С)(

r·pnriii

що

\0 ;::

--о:

ВИБОРЧИй ОКРУГ ,N'g

..Q

C::.C'V;:::

""'

~ ,е ~-:

•::

ря-

Jl ff.c"ГOJ!a)(­ JIO!\,V. {.;J[().

нерец

<.:ельцюш. JІС.сутr,'І л

1\l'Нf,,

ІІСІІСіЮ.

та

договірна

інших.

11 \'

райсІНного

соЦіального

N2 96 (8577) Ціна

·::f:.;,_ - f-

::~~

:.:::~

~3

П l\1H.24

.,;"

.5·5~

-;

ІІі;lПlщР.мствз

< Брова,рІ!L·ільGул

1:VІУ

даними

ІВt,:ЩіЛУ

о,рєндного

~~

;_ ~

<,'fепли.

ЦЯTt'X:vfOII'І\l/1{ ,, ,

у

ДО БРОВАРСЬКОl M/CbKOl РАДИ 19 ЛИСТОПАДА 1994 РОКУ

(50

нрG., тресту

,, НrІ:Же

зruдно

стансІВою Кабінету мін!ст.

ІНЯ

( Жt:·р;,0.!2СЬ!Ші'І •>

млн

ІВсім. Та

хочеться

РОКУ.

1994

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВИБОРАХ ДЕПУТАТІВ

пенсіонера?

часи

ЛИСТОПАДА

23

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МІGЬ.ЧОЇ ТА РАМОННОЇ РАд НАРВАНИХ ДЕПУТАТІВ

байдужа

для нашого наро_ду. Сп~д вищеНІНЯ

СЕРЕДА,

rа:аета. внхоаІІfь RJiiTKii 1 е37 PGRY

17

3

мільйонm карбо:ван­ Щв. Взяв в,ін Пі'д свою опіку і одну багатодітну сію'ю зІ Світиль.ного. Неста1ндартно пройшли с:вяткові збори з нагоди юв•!Лею. Прикрасою Ух бу;в хореографічний ан­

300

Са!Мбль

на:Ціонально"куль­ центру

нашого

нерівництво~J

При

підтрИІмцІ анса,мбль може стати і онра·сою Бро!Ва­

3 ініціативи природо­ охоронної служби міськ­ виконкому

і

за

nозабюджетних сумі

рахунок

коштів

мільйонів

70

у

карбо­

ванців

нещодавно

заса­

д;кено

nішохідний

буль·

вар у 34-му

Силами ного

зеле­

господарства

тут

сплановано

везено джено

мікрорайоні.

управлінн.я

територ1tо,

за­

чорнозем і' виса· 300 саджанціп

каштанів,

кленів,

туйок

700

та

берізок,

деІtоратив­

них кущів, юtі спеціаль­ но завезено із Чернігова.

Ці зе.тrені насаджени.я по· внинt

захистити

район

від

впливу

викидів

го

спальний

негативного Північно­

промвузла.

На жаль, дають

новосели на­

перевагу

городам

під своїми вікнами і ні­ чого не роблять для озелеиени.я територій. вже

в

прибудинкових Більше того,

випадки,

~ові '1насадження

коли

го­

руйну­

ють діти або викопують дорослі дл.я своїх nотрео.

І тим самим завдають не· nоnравної

шкоди

своєму

здоров'ю.

рі:в.

А.

Пром.

ВОЛОШИНЕНКО.

Р.

СЕРЕДНЮК,

головний еНОЛ0 1Гії

спеціал·і,ст по М'іСЬКВИКОНКО·

му.


2

Ж И ТТ Я:.

сН О В Е

Середа, 23 JІИстоnада 1994 року

8

~тер.

Наша спадщина

лій це можна біJІЬШ·менш

~.:трuваиlіі книжці Консти­ туЦію прав 1 вольностей

держаІБНІОГО

1710

гетьмана

Орлика

-

ще

акої

l1и.JШпа

людини,

доли

донед&І.Вна

оула

ПИЛИП Гr.;TblVlAH (1672-1742) OPJlИK чеського бапоходив з стол·~тті

·

в

перемістилася

звідти

Нольщу,

а

3ах1:дН'У

БІІЛорусь,

-

У

де

в

tюсуті поблизу Ош­

селі

гетьман.

з турками пЬд Хu­

битні

СНІНОВі Не тином, КОЛИ минуло й року. Ох,реще· матір'ю

ІШЙ

у

Пdс·ля завершення навчан­ рекомещца­

за

де

раtні,

'УК·

ЖИТИ В

ня. ЛИШНіВСЯ

Цією СВОГО ВЧИІТЄЛЯ, фі­ Л·Ософа Стефана Яворсь· у канце­ мит:ропо­

працював Ниївської

ко-го, лЯІрії

Гене­ Нак­

в далі лLї, а ральній Військовій

в Батурині целярії своrо роду кабЬНеті міні­ стріВ Гетьман·сьної 'Укра­ вихо­

освіченого,

На

rни.

ваного юна-ка звер:н~ У•Ва­

гу гетІ>МаRІ Іва·н мазепа, і невдов·зі молодий каІН­

стрім­

починає

целярист

ко, лІК скаJЗали б сьогад: НІі, робити кар'єру, 1706 )О·НУ досягаючи однієї з посад

Іайвищих

-

---

МаGепі,

гене-

жити,

я'к

він

в

од­

напише

згодом

сам

.. ,

по­

вищих

длн

не

не

для

б!ІЛьшого

зба-гачення

а;ні

іfКИхось

честей,

для

але

nринащ,

:!Інших

...

«для

1\ТООКОВСЬКОТО

ранськ·ого

підданства >>. ми

Десятиліття­ переко­

на-магаючись

еврооейських воло­ нати дар1в у потребі такоІ ак­ ції, Орлик мандруваm по можно-

одного

з

Європі

і

-

кого

ся

ми).

.гетт,ма­

з

разом

справи

<<СС·

чись на три щор1чні

симво:Т

Не

народу

обхюдиться без хустни, Леоні­

Тетяна

те.'Іька

учи­

Діtтям

розпо•віла

-

АфанаJСьєва.

дівна

подають

Ста•ро::·там

родини ро­

На

хустку.

хлі­

з

прихо-дять

дичі

бо-м і хусткою. Хліб

а

достатку,

СИ'МІВОЛ

оберІг дити­

-

матері ва•д усього

і

rо­

улюбленим

є

вона

дкооо

Неь

лихого.

('У•НРіІНформ).

зrвитя

:Жоден обряд ук

раїНСЬІЮГО

ни

наук,

Сії» і стримуючи гетьмана

хустю

ЯІК

дороги,

хустка

Історичних

1кандида т

mшх

ги.

це

Наталя ЯКОВЕНКО,

збираІо-

регулярно

ном,

вію.

держdJВНі

вирішува·ти

релік­

на.фональну

нашу

мусять

нас

для

доступною

бИ'ТЬ

катег)рія­

органи

Ці

зі

родини

ВИХІЇІД у світ на•нсуваJІИ КНИЖІІШ, ЩО ві:,щrе.пер ро­

висловлювати­

новJтн·J.ІМи

зав­

допомо­

Леоніли та Свя­ ЛИЧИ'КLВ, ЯКІ фі­

США тослава

пала­

НИЖНЬОЮ

(якщо

ТОЮ

мо-жливим

унраїнської

зі

лів віІд Війська Заторозь­

все

добродійній

дяки

пос­

!НCTWf1Yil'O•M

повнену

стало

це

І

Штан~rо.

Олекоія

посад

в

-

художника

малюнками

унраї.нськ

чудові

нали

пре~расними

іJІюстроІВа.но

Стр~турОІВаНі

вИ'борних

зщштІ у нашій старо ні •>. На НІ>О•МУ пролу

любові,

на

ІКрейдова·ному па.пері, про­

у державі. Іх 'ІЮС!У скла­ paJY Генера.льну дуть сенат), до­ (свого роду

найяснішим гетьмаНІо-м на виборах урочис­ в~льних року Бо­ тою присягою ЖОІГО 1710 КВ'Ї'ТНЯ П'ЯТОГО дня у Бендерах>>. Власне, цей текст у бездоганному nерекладі з латини, зроб­ леному Миросла•ВОІМ Тро­ фимчуко•м, і випустило в

ти­

й

ста­

сходинки

ск:ріплен.і

•і

сторонами

за

мають

ЧіТ:КО

ти

пол­

ж

ЗаJІІ!орукою,

Конституцією,

Запо­ обома

ВійсЬІКом самим рооьним, с:юваІЛені

визвалення

тятиого

ві•д

лоВІНою

паном

ріІВ'ІЮ

а

ковнИ'Ками,

біщної отчизни нашо•У Ук­ раїни

між

стаі)шиною,

ральною

ЗаооіДНОЄІВрОоПЄЙСЬКОЇ

коаліЦії

~кладені

Пилипом Орликом, новови­ браним гетьманом Війська гене­ і Запороз~:>кого,

життя свого Метою Орлик постаrвив створен­

ня

розьюо.го,

ВИІДаоо

:книжку

си

<<MOJ

врода-хустк;

згадується

ча­

поліграфії

для

тяmкі

би го­

ЛИЧИІВ ЯКИЙ рою», <<,вільнІй нацl,І>>. FІого

додати,

но

9f:

якого були слова берегпнн

пісні,

наші

в

що

н

RОtЛЬОра

яними без ЮІ, перед СІІЛИЙ Ча•с. У ШІЮЛі відбулося д< епіІГрафо.м свято,

Приєм­

читачеВІі.

часно~му

НЕ

R') 1

На:\іЕНТаО\ІИ

су­

нещюзу.мі•лі

вже

лн:,

ю11r

старо!'

неповторноr

грунтов•н:а­

та;кож

а

Bt

українсьни

-мало

ми прпмі·11К1l!МИ Миросла­ ро:3·­ де Трофимука, ва нснюються терміІНИ й рса·

уст-

:держа.аного

снего

яне

«ів,

у.вага «ІІЮри-

пwльна форм~м

ОсоблИІво придіІЛена

про

виданні,

у

бМ:Я

Серед,

хустон.

Олександри післн:.ювою МирослаІВа ТрофИІму­ та

ре•л1111ю.

судочинс·тво,

що Ор­

н

зможе

ЗУПИІНИТИС'Я ста:вни

йдеться, допо-внена прос то й до.ступно на•шrсаною

фі'ІІ'ЗІНСИ,

народу,

няття

·

Лишається додати, Нонституцrя Пилипа лика

по-

територ·ію,

ДОНИ,

Запо­

ВіІЙська

пар .Ла­

державної елементи Ні кор­ правосуб'ЄІКТНОСТІі -

манІфесту

вольно•с·тей

столІття ІВиборну геть­

сере.дньс

не

шноли,

Н'ОЗаJІJЬІКОЇ .

тичної ДУМНИ 'України.

З<

до

завьтає

Хто

·Е ).ри.цької

полі-

:'11НdJшльної. пам'ятки

XVIII

монархію

І хоча Історична

доля розпорядилася !нан· ше, це не приме'Ншує зна­ чення акта .171 О роІКу як

Дер­ меНТСЬffіОГО ТЯІJУ ЗаJІІорозь­ ЖаІВУ ВійсЬ'ка Народу Мало­ ного та руського. Нонституц,ія де­ тально обоу;мовлює голоо­

м;Ісце

ясновельможним

матері бідної

за•гального добра Вітчизни, моєї Вира їНИ>>.

мансЬІНУ

повна на ЗІВа роІКу, яного у перекладі з ла­ ТаК: GВУЧИТІ> тинської <<Пра зо вий уклад та кон­ ституції відносно прав і

ному зі своїх листів, <<Не приватної ко­ для своєї ристі

до

1 71 О

лак,ійному

да·в

нотру

•ві,

пець. здоб~в освіту, як і православної чимало шлюсти тих часLв, у Ниє­ во-Могиля•нській а~кадемії.

ПОЛІТИЧНОМУ

евою долю клят­

лі·дкорив

хло­

вj>роспооіданн!,

но·му

на зорІ у~вердити

всієї

території

на

сили

у,країн.и.

мету

ва

стаІВЛЯ:Чи

тури,

наu'!ежить укладеному пtд ! З<ІІ кері•ВНИЦТВОМ ЙОГО ЙОГО КІі'НЦЄ'ВОЮ реда\НЦІЄЮ

дня. і ДО ЦЬОІ\0 гетьмаІН-е.міграІІJт

Від смертІі

пр!!ІВослав­

ШтаТ!!В

та КО'Н·стtr­

1787

оберіг

нашу ВІтчизну ... >>, 1 ма­ ІНіфест набере юридичної

конститу ..

-

симвоп,

визІволити

допоможе

.вах

немає перебільшення: ма­ :В'ражає Орлика ніфес·т зр!·лістю п"літичноr куль­

ПИСЄ:\І-

особливе

вигнанця

rеть-мююм.

часи, нев-дов·зі надійдуть коли «Лосrюдь Бог крі'П­ кий 1 нездола•НІНИ'Й у uит­

сучасної

Сполучених

що

переконанні,

твердому

в

тексті,

у

о&'V!ово:к

Хустка-

числен­

а

вИІдно

як

них

туцtями Франції 1 ПСJІЛь­ щі 1791 рОК1'В. У ЦЬОМУ

гешмаІ'tа­

спадщини

пщдвалини

А~ерики

!ВВІШООЇ

Серед НОЇ

а1КТа'МИ,

рИЛИ

укладала­

Нонетнтуцін ся,

ВИ!11ВО­

ЩО

ними

цією

знИІІЦений смерті, бо я ЦіJІ•КОМ, З ГОЛОВИ ДО П'ЯТ.».

1710 рану ет-.) Орлина Пилипа

(за 11. обрала

У

За•ГИНУВ

ШЛЯХТИЧ,

до видаНня Бі­ америкаонсь•кий

демокраІтІї,

мане

привести

готова

дерах. Тож не дивно, що пtсля смерті Мазепи но16 кв·ітІНЯ зацьна ра•да

l'loro

~·тько, польсько~біJІорусь­ кий

Бен­

у

вигнання

мі:сцях

Гродненсь~ (нині :УІян маи­ народився область)

qутній

но тра

ро·З'ПУ"КУ,

крайню

Пилипа Орлика

ХУ

у

я.ко•го

гtлка

одна

Орликів,

роду

листіrв він оІбмоrвинс·я <<про

Конституція

лу фахівців.

рsнсьІюго

СВОЇХ

ОіДНОМ,У 1r.з

і rrpa.в <<ВІИКРИМеRНЯ 1310\ЛЬНОСТей» ЗаВДЯІКИ <<СВО­ бОІДі голосу».

вчений, а нині аІКадемІ·к Аікащемоії НацJJональноІ 0.1\1елян 'УІЩ>а'іJНи Наук ПріЦак пор!ІВНЯІВ Консти­ туцІю Орлика з епохаJІь­

без­

тяжчої

ще

і

скрут-и

надії.

та

<<Саtмоупра.вст.ва>>

від

вС-тупно­

нороткому

У

му слоВІі д'ОJМИЙ

матеріїальної

тятко·ї

ред

передсмерт-них

в

1

рану,

кu­

вузькому

хіоа

відома

з

пов·и:заиу

року,

секрета~ря).

Вірний писар був при день Пол­ гетьмані і в тат·сьаюї катастрофи 1709

Запорозького

іменем

статусом

з

от'Отожнити

<<Весел­

на>>.

~Ш. то В НіМ€ІЧЧИИІі·, ТО у ФранціІ, то в Ту·реччині, то в Авс11ріІ.і, не раз се­

реа­

теперішніХ

до

ведJІКО· ВИJ.\авши у ОШііШО 1ЛЮ­ фuрматнш,

мешкаючи то в Ш·ве­

го,

nидавющтrво

еві·т

ЇНШО·

ДО

Д~Ору

ЕЛаІДІЮГО

набли­

Заmороомюго жеНІН!

Війська

писа.рп:

рального

подару­ 1 дорос­

лим,

Війська

N2 96 (8577

Від родження

Видавництво «Веселка>> зроои.тtо чудовнА нок 1 п1дл1ткам,

8

ло:RНИ:\1 убором УІКРаін­ завдяни цьому Мабуть, в•же й після одута'l!Ня во­ на жила у лькарн1, бо пі­

'Усе своє житта я жИJІа безріДною. Єдине, що

пов'азувало мене з от'ПІм краєм, з Батьківщиною,

свідоцтво про народження. ,завдяки цьому єдино­ му документу, що дивом зберігся, а знала своє

у

се­

збиралися

за­

разDв

району. А воли у минулому році приїхала туди, щоб по6а'ІИТИ рідну землю, від сельчан дізналася

браІти її. Та почалася вій­ на. Матір мою більше н.і­

Батьківщину

свою

Броварського

село .щтки

-

живі JІезабутні події

1930

взи:vшу

НІ'Іри­

у м~й дід Василь

проведенні

в

увачен.ня.м

контр·

односельщв

вред

зви­

за

Настенко

ович

ро­

діяльності

еволюційної

та колективізацІї ротІі Радянсь fІших за•ходів ої вл111ди на селі був за­

народження,

ЗІ!·сланий решто•ваний і а Со,'ІОВІКИ. Мен! на тоі\ було

ас

nі•Іі!тора

ро.ну,

поширилися

репресії

а

тільки на бабусю, мо батьнів, а й на мене.

НевдО!В'З'і Одьга Ма~с н· бабуся, :і•вна Настенко, побоїв та і.ї~; допит·ів, нущань померла. Моло­ у мою матір Ганну Нос­ ~ІШО відправили у Ни­ зсьну

арню,

психіатричну

а батьяа

-

ш­

Гри­

Jрія Павловича Ностен9. разам зі МІНою висла­ и в Пермську область. будинни. о•нфіснувавши айно, худоб:у. Лtlтк!,вчани

прига.дуютr,,

\О хоч нашу сІм'ю у ct~1 поважали, особливо ді­ ~. ЯКИЙ бу.В СТаі)ШИНОЮ, )Лосни:м

го

ІJе

старос·тою,

ПОСМЇ·В

ДаТИ

ні­

На'4

ДО

лlrrнLв­

помер

у

· !ІЕ'ШJ'іGНаННЯ

і

мил.осерд­

хаті

Єв· односельчанюr ної фросинl'і Семенівни Олек­ Не

сандренно.

вІ.до.мо,

3У'СтрЬВ'СЯ ВІі.Н З ма•тір'ю, моєю

чи

ДО'!ШКОЮ, адрне f!a

час .нtхто не знаrв, де вона, тан са·мо, де мд :1 той

батьком.

себе

як

ВіДтоді,

дитя­

в

жила

пам'ятаю,

розгу­

тато.:v~

з

ж

Ми

билися.

чому прийомиику при Мо­ за•вю•Ді. товилихІ·ВІСЬІЮМУ 'У

10

та

во

в

згод,

м2.:vry,

пра,цюва­

торфорозробках. як

Пам'ята1ю,

·Еі,

уже

ронів

.на

ла

й

у

дитинст­

пізнІше,

хотіJІа

але

особли­

життєвих

ча•си

уя-вити

не­

свою

замість облич­

біла пляма ... Тільни тепер дізналася, :в-ел~mою що була вона вишивала майстрИІНею •rя

-

гарнп,

мережила,

дорОІГИЙ

щила.

по

зwходи

•ВІ

і

30-40-х

ріод

репре­

в

м!•сце

ле

початку

50-х . ронІ.В>> і є реа:б'!·.'І! · Спра·ва припи­ то·ваним. за

нена

скла­

в!JДсутн!стю

злючину.

щу

У

ріtДНИХ.

СВОЇХ

м'ять.· Та

вона вия:вила.ся

невІМирущою,

нрізь

била·ся і ла

меНі

яшо.по

ожила,

про­

байдужість

ронІ:в,

товщу

па­

іМОЕУ,

допомог­

ДіЗІНЗ'ТИСЯ,

ро~у-племеНі,

ХТО

Я,

допо­

могла знайти Батьн1•вщи хочу по­ ну. на я.нШ я мерти. Тому прошу Бро­ :владу районну ІВарську ІВзапwLн незаконно відібра­ них ДІіДОВОТО та ба'!'ЬRОВОГО буДИНКіВ,

в1й.ни

В

ЯJ'КИХ

містилися

ПІ{:ЛЯ

школа

і

на

померти

БатьнLвщині

ріднrй

своїх

пред­

Особливо

Алушт-а.

<< Вечерн

даннп:

вІддіJІУ

ІМlс~кого

на~

стра.нами,

ув'язаними

n

~одили

хустину,

рік до батм~і1В. Спробу­

і

•н.з.

оплес,ка,ми,.

ет•а!ПУ

енс­

І

НещодаJВно на базі м1сь•ІЮЇ СШ ,N'g 8 пройшов нерlsншсtв шнм, в науково-теоре'l'ИЧ'ний сем1НаJ:Р яnому на за•прошення метоІдкаб~нет-у .в·зяв уча,сть Наук,

ПСИіХОЛ'ОІГіЧНИХ

ДОНТОр

проекту

за.вІду­

ЮЧИЙ нафедраю педа'ГОІ1ічних іннс~ац!й Українсьно­ :керівних .кв.аЛ>!>фі•нацП nі.двищеН!ня го інституту

кадр!:в А. В. Фурман. Він разn.GІВ.і•в про надбання ШІНЛ, ЯК! праЦЮЮТЬ за МОідЕЛЛЮ <<illfiOЛa рОЗ>ВИТУ.У рОЗ'ВИІваюЧе на:вчання>>, зонрема СШ N9 ЗО Донець·на. проет-у

ПОіЛ•ЯJІає

залишаються

У ІНИМ і

.впрова•джемня

Доц!льнLсть

1

ще

учні

1 з

тому,

без

щп

згаданого у1ваги

нr

здібностями.

посередніІ:vrи

мі•СІ>ЮІй СШ .NQ 2 всл.ІД ~а науково-теоретич­ проект сем'LНа,ром nройшла К!DІНференцJ>я -

тут

меться

знайшов уже

в

своїх цьому

еwтуз!аrсті·в

і

впроващжувати­

ГРИЩУК.

<<На­ Бог­

хустки

фкаво­

чима.Ію

lЦе

r.1 · д·і•JІІаІЛИСЯ

мо:тоду,

про

те,

що

пов' яау1!ЗІЛИ ма,ндру

що

вона

світу

ПО·

JІJiІCHOOJ,

хо.зацьною

Іm.'Іи

УЧНІ

про

І

хусткою

<<ХИіЖ"і

щоб не

не

ХустІна ла

очей

козацьної ВИПИІВаЛИJ>.

·С~'проІВоджу'Ва­

людину

джвння

а

обЛИіЧ'ЧЯ,

. пта.хи

дов•бали,

НрG~Іі

·з

ГИіНУВ.

смілив-ець

псжривала

до

ІВІД

наро­

самої

с:мєр­

ті.

Та.ні

вихав:н1і

заосоди,

на

вЬдрод-

спр·Я'!\ЮВаН! шення

нос-тей народу,

дУ~QВНШ'С

цІн-

українського стали.

~·і

традицІйними.

році.

Н.

Гарно

пов'язати

Шапран.

розвИJв.аюче на·вчання~. Уже <<Шнола розвИІтку на о:рган1зац!ЙІНому рівн! впрОІВаджується згадана модеJІь у мІ•ській середній шнолі .N'9 3. У :іJнших пі.д.готоочого

за

на.горощже­

була

щп

в.а;ла

аІВТОtр

вияви­

Ні.розуб,

Леся

методнабінет і навчального року ВІд початку моделлю усі за1клади освІти Мі·ста працюють за

до

Jl.ІІКОЛЯрі.

і

ГОСТИНУ>>

осві'І:

пЬдиесення

приступили

<<На

зіІбраrгисп:

на:ІИ

хустку.

-

но­

Новий

під

діти

лнсr.

дан Ма.сьно та Мщrола

диферен­

питання'Ми

для

с.маІЧними

Зі

Gа·тІ>К!іВ>>.

р~ченим,>

ОСВІТЯН

. Зіl'В­

сподобалося

вс·ім

Найспритнішою

м.

ігри­

веселі

і

конкурси.

ла•сп

Григорівна (Костенко).

периме.НТ'J.

заІбра-ли за,брали, ме.не дІіtм, рІдний дитинст•во, Батьн.tвщину,

тро­

народо­

уроц1

знавства

ці­

цьому

на

Ери навому

і tнтелектуальносп дУХОВ'НОГО рQЗІВИТ1НУ ПЬдрОСТа'ЮЧОГО ПQКОЛіННЯ, май. Башто аусиль бутн~ого ШІШО.ї молодої держа.ви. до цього докла,дає його аа•ВІі•дуюча Л. М. ВасИІЛенкп.

школах

Я не знала своїх ба>ть

НіВ,

і

працює

на.вчання,

ціацІї

встановлен­

жерw

до

ма>ЛІІ

щп

сій,

JЮЧ

Ольга ЯРЦЕВА

набінет

1 пліJДно

багато

ню спра1ведливосrr"і по від­ ношенню

уже

бара·ка:х

Методичний

<<Про додаІ'ГКО·

роІКу

ІЮ

рід­

кІ·в.

не

взагалІі иутка,

СІЮ­

відчуття

Ба·п,кі·вщині

і

КОНТАКТИ

дає під дію ст. І Указу Пре:щ~t1 ВерхоВІної Ра­ вwд 16 січня ди СРСР

1989

с~оїй

вІйні».

хочетьсп:

ЖіНКИ.

ської

зу:vJ·іли

п!ІДпа­

Кирил.ович.

п:>жити

вLрялася

офіЦійний

документ: про те, що дІ­ Нос·тен~о Ва­ дусь мій, СИі..'lЬ

хи

Вели­

на;ВІі·ть маючи еvм'ю_, поне­

ще

ма.ю

«За

мала: вла·с·ного

ма·теріалами. а:рХJіІВІними С·Вlдоц'l"Ва ·Н'рІ:м Тепер,

один

м'едаллю

До 60-х рокіІв

Й

а

СПОГаJДаІМИ,

ТіЛІ>КИ

ЧаJНИ, ЩО ДіД ПОВ€РН'У'ВСЯ із заслання ХІfІорим, ЗМУ·

Че.НИМ

не

підтв-ерджує·ться

яка

землі.

у

ста­

Хо·чу

ної

ВітчизІНян:й

Ііій

так

на­

працю

доuлеану

скла:ді

На

тепла,

боєприпаси,

городжена

родини,

своєї

знищеної

притулок на~і.тr. на кіль­ ка дн!ІВ, по.ки чекали роз­ праІВи ВіД І\ИЇ•ВСЬНОГО (}Нр­

В!,ДДіЛУ ДПУ. Розповіли менІ

товляла

КО­

був

у

Алушті.

в

кою,

виго­

області,

МандирОМ

талmу

рість

заводі

:в·І.йськовому

ВіЙІНИ,

му,

Мотовилихі~всь­

ІНа

чизняної

І-ої тан.Іювої армd-ї, брав форсуванні у учають НИЇ·В. ВИЗІВОІЛЯtВ Дні1пра, За.ра11 ми живе:vю у Нри-

працю­

уже

в-Щі

Пержьк.аї

Отак .по зернинІ я зі­ !·стор_ію трагі·ЧІНУ брала

.ІІІІІІІІІІІІ111111 І ІІІ J ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

1930

ко•му

х:ворих психіа~тричної лі­ розстрі­ на•рні фашис·ти ляли в Ба·биному яру.

року.

про

Саме

Іва-ла

тепер,

з' нс)"ва.лося

Як

річному

бачИ'В.

хто не

ХОЧУ ПОМЕРТИ НА &АТЬІІВЩИНІ 'l,oлl людські

нав-ідувалася

Ро;щ:чі

ло.

про страшну і трагічну долю свого роду. Хоч від того часу минуло багато JІіт,. у пам'яті старожилІв

е

НЇ~Ь·Ка

НііКІУДИ.

було

ти

пр.звище, рік 1 місце иароджеииа. Так я знайшла

гуртожитках. ЧоJІОВік мш - ветеран Великої Віт­

хоч мені дати пошта, якесь помешкання. Я маю праІВ-о жити тут, Де поко­ моїх пред­ яться кістки І<іІВ, з якими мені не су­ дило·ся жити. Жила я се­ ред чужих людей. 'У 13-

с.

В. ДЖЕЖЕЛІИ. Заворичі.


н овЕ

ж и т т я~

ІІдчиняють тому, хто стукає ЧИМАЛО ва,жливих і ютр.ібних зах;о~lв бу ло ~жито

·

останнім

ювообраною >адою ·ів

Ї

ч~юсL't

районною

народних

НОВОГО

.де.пута­

СІ\ЛИІ\аШІЯ

Та

ІВИКОШІІВЧІ01 КОМітетом різних сферах жmтн.

r

\Ле ОДІНУ іЗ акцііі СЛіД іи виділити особливо.

почу1вається да,

Ж

ДііТЬ

шади.

І

хоча про резуль-

їх

J,Jожна

5уде

говорити

згодом,

;r.~и

ню\1Іічене

вдасться

села

не

усІіх обставин

т~',

ок­

ремим громадянам ділянки

НЕ

МЕНШ

питання,

пов'язане

із

тивою села. Стосується воно його газифікапії. По-перше,

ІРіШЕІННЯ

пря­

перспеЕ­

_

можна

ttQВОК

напрошується

Подібні

сам

Ті

МИ,

що

ЧИСІЛВНН.і

mробле­

хвилюють

сІльсь­

ких ЖИітелів. а та1кож

сили

якось

де­

етрусити

U,УДІ~JІІШ

органів вла.дІІ ініціатІІву у ~вирішенні тих питань,

ТОВЛЄ.ННН і проеКТіВ,

ЩО

біІТ

на по­

1

маСІtВУ

мешканr~ям. ва,рТіСТЬ

ст 1 р.аІ!ІНО

ІJІаВІрnд

чи

.спраІВу

з

Л

ІНа заваді стає інша проб­

[Іинюся

на

ОІдНій

ких ·зустрічей.

ВОНа

із

Відбулася

ІМИіНУ JЮГО

ТИЖіНІЯ

Шевченко·вому

[

~оч

не

та­

В

селі

великому,

але

,специфічному і за ·СКЛа­ дом мешканців, і за їх­ ньою зайнят-істю. і ще за кількома

Я

ознаками.

не 1маю :На.міру

,повідати ви,

tВе.сь

я.ку

вів

пере­

ХіІд

розмо­ за,ступник го­

лови районної Ради із конавчої роботи А. Г. р:rков,сь1шй. Зу.пшrюся лише

на

())}Qремих

момен.

та.х і думках. які, на мій оогляд, від~ражають не­ ординарність ситуації в Шевченковому.

ЯНЩО

ГОВОРИТИ

про

найгострішу проблему, то вона стосується повної QбмеженостІі в розбудові с-ела через брак вільної 13емл.і. Так, кілька років

ІТОМУ

В

llie~ЧBIIROI}OC\1Y

~робили

добру

справу,

Іви:ді.лИІвши чималий зе. мел.ьний масив під забу­ дову, теж

Але

добрі

·наміІРІІ

н<\рі.дко .можуть ~ство­

рювати

.проблеми.

ІВІDЛЬнивши

ділення

заяви

За.до­ про

діляно;rї

ви­

півтори

іСОТ.Ні заб,удовникі.в, СіЇЛЬ­ рада таким чиІНом <<З'їла>> :весь зе.мельІНий запас. Де тепер будуватися молодо­ му .П)ОІ!{ОЛЇННЮ? Розу.м.ію, що іа часом, ,можливо, бу,де знайдено якийсь клан·ють земл·і для ;ot'lj<;Jro. Але то буде мі-

р.

Сподііватися

на

те,

Що землею ПОд!іЛЯТЬСЯ

су­

СІїдІІ

·-

марнІ надіії.

От

і

JJ,они

дено· в

не

вдалосн,

буде

ській

му

вве­

експлуатацію

зопровід рИік,

і

взаєм,о;роз~­

Шевчен­

матнітом

притягує

ві,\ набігш

і тому ж сааrо­

Pa;JJi

керівництву

лу міліції.

га­

Плоске-Боб­

лерійоьюl:\1

проблему

немає ніякої гаран­ люди 'лочувати­

райвідді­

ЗвLсно.

кщва­

ІНаскоком з:ючпнності не

~Іутьсн ко:\іфортно на·віть у газифікованих будин­ ках. Що :тоді буде :Не

вирішиш. але Т'реба шу­ кати шляхи розв'язання проблеми. lVloл~нa ·б бу ло деталь­

важко

здогадатися

ніше

скарги,

оббивання

тії.

що

я1рдів

к&~рбованці.в.

ЮідИН

позиціях

поро­

гів у рай.онних інстанцінх. Спорудити ж газопрові:д ,нема за що. Та й коштує в·і•Н не одИІН десяток міль­

Вихід

.

ВСіХ

ШевченІ\JОвому ща,

ніж

в

О.снОJвНі Т'ОБаІНІі.

.тільки

дещо

інших

В.

не

тання

вважаr.

чужи:\1.

ЯR

на

зустрічі його

С.

Г.

Машога,

пе,р,іод

на­

йде

дnпо:\іогу

шляхn­

вика.м.

А

ют

про

·телсфон.НJогп ·воритн

поліпшення

::tв' ЯІЗКУ

не

rю­

доводиться.

Діючіt телефонна станція на 200 номерів не може

:задовольнити потреби се­ JШН. НупуІВwrІІ ж но,ву

.станцію,

прокладати новІ тслефоН!І!Іі лінії нема за

що нl ну,

н райву.ЗЛ<J.

НІі в

Як

~Іа

б~\Льше

зв'яз­

сільради.

к,і,вській буд,ь-ЯНіЙ

мене,

нюму

Шевчен.

сільраді. як і іНШіЙ, СЛіД би

прпявлятн

го-

ЛіКа,рЯ

стосувалися

ле,реконалисfІ,

·ДЛЯ

.

ра.

1\E'IpiHH\fiO! <:JІуЖб Ще

:раз

що

.('.ПіБПраЦі

ДЛЯ

поле

НИХ

Є.

Залишається т'ільки пред­ метно заfінятис.я нею. А оснільюІ районна Рада бере здійснення на­ міченого під свій RОІНТ­ роль,

то

хочеться

ватися,

що

будуть. сам,і

споді­

Ірезультати

Звісно,

якщо

шевченк-івці

й

·

і

оільрада, й трудо~і ко­ лективи, й широкі :ІЮJІа грома~ськості

докладуть

до

проявлять

цього

рук,

налеmну ініціативу,

· ·.спо,:н,ватюrутьоя ДОПО;:\іООГУ

а

не

лише

на

<<ЗГОІРП>>.

В. НЕБРАТ.

ін·Щіа-

дорогах

Броварщипи

ледь не щодоби. Яка виконанням

водіями

ки

майбутнім

і

ника

відділення

ра·

Головного управління

яцтво вітає.

іще

но

ВlД

не

спроможуться

державних

чого,

і .як

не

аварій

і

18

JІІожна

pa;J,l'Utny-кoм­

pei;J,l'Ol:llY

ЧИ

де

проц­

бу:rо

BOДllB

;3а·1рима­

Hel,;epe-

у

<< Lеl\1!\JІО:ІЮв<:І,кии >>. пинцшо ту 1· оаJю

ту!'

ЗBIIRJlИ

-

фанти.

l\lОЛИ ГИ(;Л

ПіСJJН

ТОГО,

ЯК

ста­

lІSа

Ви наводите дійсно-таки страшю l якщо до цього масJвого J.ІИЯЦ­

серед водіїв

складНІ

поrодІІі

у.яІJнrи,

що

рёІІіuну ум<~ни,

чекає

державтоінспекції в

Але

то

як

може:vю

на водіїв.

Це

додати

то

на

ще и

мижна

лише

сшнриuітНt:ІКіlІ

зимовий нер10д ...

!Іро це і нам с·трашно подумати.

-

~шувап;у: є в районі населені пункти, де

аварії трапляютьс;я особливо часто.

lнunшa своєрц­

НеТЬСЯ лихо?

тяжкості.

ситуацію,

що

ною модою. І юного, на шаJІь, но-справ­ :нньому Це НВ XBИJJJOЄ. ':111, 1\lOif\Є, Ьогу

Броварщини завдано

аналізувати

19

ВіДПОВl;J,НО

адже пи­

трактористів

транспор1·ниюв

хоіJадгоtпі

норrних пригод, що значно більше, ніж на цю даrу торік. І найстрашНіше оС1ернули<:я вони емертями 11 чоловік. різної

ніяк

транспорт­

гірша ситуація,

<<.t\аШНЯНІ.:ЬlіШ1>>

tliaЗal'II,

с_тійно зростає. Досить сказати, що на сьогодні вше скоєно 57 шляхово-транс­

Димерка,

і

:;o~IY етаю! не· наоагаго краще. сшнu­ rшще і в радгоспах <~l'що;Jш<:ькшr», JІержплемзаводі «ll.rюскінсьrшИ>>, н пта­

С1шжу одразу: нас серйозно не­ іІО~Jїть загостреюш авар1йності на шля­ хах району. hількістЬ таких пригод по­

Велика

олагополучніша?

<, ь~ликодимер<:ькиИ>>,

піJ~ступна

далі

ситуація

водіїв

Lкажіrь, чекаrи

дорога

Якщо

індввідуадьного державному ав­

водіями

серед

uiнaтy

ушкоджень

власники Невже на

так

зультат:

Зимова

тілесних

ота­

них засобів скоєно шість тяжних ава­ рій. При ЦЬ(,)Му в трьох випадках водій перебував у нетверезому стані. А могла

ж бути

жителям

пошук

Ви павели примадн, коли аварії

приємств

ТОНІКА..

67

нам

винонати навіть найелементарніші ви­ моги цього документу. А звідси _й ре­

Міністерства внутрішніх справ в КиІв­ ській області майора міліцІї С. В. АН­

А ще

комлує

Та де там благополучніша! Більше ро~іу діє в Україні Закон <<Ilpo дорож­ ній руХ>>. Але господарські керівники та посадові особи автотранспортних під­

травмуванням

державтоіНспекціІ

відділу

мотоциклів ті­

-

засо­

наших земдяків під колісьми автомо­ білів? На ці та інші запитання наш ко­ респондент попросив відповісти началь­

йонного

нервів

тотранспорті

нині ситуація із

емертим

часу,

-

бів правид шляхового руху? Як запобіr­ ти

автомашин

скоюваJІИ транспорту.

трапдmоться

транспортних

водії

ких <<втікачів>>.

й зараз, коли в природі встановидос~! хай і на дічені дні, потепління, авар11

наlІlагаємос.Я:

вплинути

І караємо, і попереджуємо, і

П]JОБОДИМО

nрuфlЛаJПИЧНі

ЗаХО;J,И.

Все

І ще одна деталь: 15 дорожньо-транс­ пор rннх пригод скоєно з вини водіїв,

це рооиться з однією метою щоб лю­ ди усвідомили; вони несуть nовну від­ nовідальність за власну безпеку і беЗ­

котрі

пеку оточуючих.

--

переоували

за

Требухів,

кермом

Рудня.

у

нетвере­

зо~ІУ стані.

Робота

наша

по

варійного

руху

автотрансnорту

нюється

ще й

скоївшн

забезпеченню

тим,

лихо,

що

Особливі вимоги пред'являємо ми до

беза­

тих, хто має

усклад­

окремі водії,

намагаються

у ЗазюІ'ї ниянин В. Д.

ЯН!Омога

сарай.

При

цьому

тяжкі

ми.

це

не

зупинило

ушкодження

горе-водія.

Він

Нористуючись

утік

діїв,

ви,

ствер~~.жуючи,

що

таких

хто кидає людей у біді,

во­

це

стоїть дуже

у районі, але

Хотів би помилитися, та, на жаль, повсякденна практика переконує в ін­

нещодавно

в

радено два

байдуже

бів

ставлення водіїв до потерпілих стає нор­

можна

освітлювашІх

І

таюrх

мало.

фактів

можемо

Замість того,

допомогу,

А.

мотоциклом

Розумний ...

з'ясуюп.

всі

м'ятати:

у нас

було

вик­

J>T районі Погре­

JІегкошmів,

подібних

власІшка:-.І

випсtдкін

транспорту

гаражах, на облаштува­

на везіння,

автомобілі,

а

rюстійнп

JІютоцнк.1н

па­

потре­

С>ують надійної охорони.

дочека­

обставини

ЗВJІЛЯRів

автостоянках,

шся працівюшів нашої 'Служби, які де­ тально

лише

Унраїні. Ось і

його в надійних

покладатися

навести чи­

<<швидку>>,

ще

ти охоронною сигналізацією. слово'Іт, ш;

щоб надати людині

викликати

не

кузови двох

запобігання

зберігати

В.

наших

порадити

потерпілу

Тарасівни

гостро

й в усій

виявлено

Для

nішаходові А. С. Арте;о.1енно, утік з міс­

житель

на

зройити

Власникаwr автотран­

мотоцикли.

ця пригоди житель с. Бобрика А. М. ІJІульга. Збив і залишив напризволяще наїзду

вистуnити

би

викрадених у Ннєві.

мою поведінки багатьох громадян. Ось приклад. Завдавши переломів обох ніг

внаслідок

хотів

одне застереження.

чимао!Іо'?

Шо:\Іу: жорстокість на шляхах,

нагодою

сnорту в зимовий період осо3ливо слі;і подбати про його збереження. Питаннн

Сергію Віталійовичу! Чи не поми­

-

Про це тrtкож не слід заGувати ні­

сторінках газети,

із l'ІІісця: пригоди.

;;шлнся

Та­

Іюли.

одержала пасажирка В. ДіДківська. Але й

сrаж водія.

ний жарт з досвідченими автомобіліста­

Москаленко не

справився із кермом автомобіля і заїхав у

невеликий

ним би радили взагалі утриматися віД поїздки. А ВТ.іJІІ, слизька, засніжена чи обледеніла дорога може зіграти nіДступ­

швидше зникнути з місця пригоди. Так,

представвини

і

ЙОІІІНИХ

:зимовий при­

Вони

ходами шляхово-транспортної дисцип­ ліни іще більше загостриться. Але вже

ресур­

Нолодієм,

ГОJЮВІНОГО

с-іЛЬрі1ДІІ

пи­

ДІ~рек.тор

у

В.

пИітанr, жит,тєдіяльності села в різних сферах, вказували на .недоліки . Та гпло,вне, мабуть, в іН­

·сказав

господа,рствп

зеМ•еЛЬНИХ

а•рх.ітекторшІ Луговим, заступни­

СЬRЮІ.

селах.

це

А.

електро.ме­ Сивоголовком,

М.

районнеІ лікарні В. В. ГурйІНОЮ та .й C8J:YIИi:n А. Г. н,руков­

лежному стані. І що важ­ ЛИ!ВО ра\ЦГОСП «БОбри. цький>>

району

. цент,р.альної ·

кра­

в

предстаІБНИ-

ком

дороги заа·сфаль­ Залишається їх

утримувати

побажаннях,

ловювr

ПіДІІрИЄМ.С,ТВ,

про­

і

кас\Ш

установ ближніх сіл. Щодо .дорожного будів­ ництва, то тут ~ситуація іВ

на

вис.ловле.ннх

. реж М. · ВіДДіЛУ - оів l'v1.

_ІЮОПВ,ру~а ТИ

КОШТИ

зупинитись

що обстановка на автомагістралях

на

року

1994

кають, намагаються за будь-яку ціну <<ЗамесТИ>> сліди. Приховати свій злочин їм здебільшого не вдається, але ж скіль­

у

якої довелося вже ,на~·іrrь грати у вікнах... сільради ставити. Моmна й певні претензії пред' явити сіль­

вдастьtа цю з,рушити

це

r.

всю нечисть,

ТО

місцн

ченювцям

лема.

хоч

інспектора із головою

залізниці,

нов-с

і ро­

велика,

швиднР. Якби навіть шев­

зу.

JllіІІІії

ВИГО­

мовити,

детальніше

гара,зд,

міння. Але одного цього ·р.омал<l.. Розташова,не на

дове;(t"тьс:н

узагальнення. Аби дове­ сти, що воно небезпіД­ ст.авне,

тут

нолектИІні.в

.J!ОВОСІ!Оруджува­

ОСН\ЇЛЬЮІ

ЮТЬ і на працю, бут мешканців. Це, так би

все

сільради М. Д. емальком та не 1 рівниками: тІрудових

,JЮГО

В.ПЛИВа­

неправомір-

дільничного J\tl. І. Халєєва

і дія

із себе .певну зя.спокоr.. нt.с11Ь, п,робуди.ти у членів

ІПОВС'ЯКДВНЬ

Не

повноваження

('амим

Б

тоді

спод,іва­

ниwІ обійти у,вагою питан­ ня охорони правопорядку.

Ради:

зму­

Ради .па1 Іюдних

путатfіІв

питання.

щось

БУЛО

зустрічі

допо­

бо тільки

тися.

'(али змогу ч-і.ткіШР о крес­

ЛИТИ

якогось

нз

чає

листопада

23

Зелене

ди.

рай~ну із дотриманням водіями і піШо­

по-

Хоча б на ремонт крів:Jі в сере;дній школі. ,,Ступати» треба в у.сі

інстанції,

га:зифію·вапr

реаЛІі,зува.ти, але один впс­

ообою.

не

Жовте

ПРОМИНУТЬ лічені дні, і зима пов­

Nі­

Адже

Середа,

8

ністю вступить у своІ права. Це озна­

на

,\ЮГ ло б· ноштами на ви­

ваГЕЛЕ,JШІ\І

що танож

соціалмrої

Червоне

8

кошт,ів

установ

ШевчеНІЮJ3.0і:\іУ,

nLд забудпву явно поспіш­ но.

...

слуга.'І1И закладів торРіВ­ JІі, охорони здоро1в'я J<О­ ристуються вс.і :нштелі, незаж•шво ,від місця робо­ ти. То невже б, . прИІ:\іі­ ром керівництво Півден.: но-Західної залізниці, чи1 ,об'Є.І\ТИ ,в 1 розташовщн:і

tа,мі

надав

срра,структу,рн.

врахував

і

залученні

ро:.>витсж

-

І!Іj'}НХО­ ІІ ро

в

піДцриєме!'в

В!Ші1Г<1ЮТ!о

виr.rювку

необачно,

мо

rативність

.до

ТИВІІ

що rюне,ред.ній склад. д~'­ путатів r~e в чо:vту діт:

1рактично

орга:Нах

ЛЮДИ

КЄj)'JЇІВНИЮІ

r::

всіХ

Ра­ ско­

зе:vІлі, а її натма. З:1 такої ситуації

І'Іаю на увазі зустІРі'Чі ке­ >івників районних .відді­ ІіІВ і служб і.з головами Іа а:ЮТИБІОLV! СіЛІ>рад без. ІОСf!редньо на юісцях. J,ройшли 'ІаКі зустрічі у

сьогодні

як на розпеченій

вороді:

стор.

3

.Ni! 96 (8577)

РОЗМОВУ ЗАПИСАВ В. НЕБРАТ.

приго-

ВІІКРІТІІІ ЛІСТ 40 RPH30BIIKIB 1/СТА І PAIOHJ ТІ ЇlH/l 61ТЬКІВ Узятися змусила

за

складна

ситуація,

перо мене надзвичайно що

створилася на Броварщн.

ні З призовом па службу до Збройних Сил Укра­ Уин. І відбувається це на фонІ неординарних еконо­ мічинх, політичних

1

пра.

вових пр.оцесів у нашій державі. Не обмину.ли во­

ин

й

армію.

Здається,

мали б усі усвідомтовати 1тю істину. Але час-rина nризовників та Іхнlх бать. ltLЦ,

npo

ВИСJІОВЛЮЮЧН

думку

нtюбхідність створенnрофесійноУ армlІ, в

6А же

час

бажакия

Збройних

не

виявляє

с.лужити

Силах.

в

Аби ДОВесТИ ВіСТЬ їхпіх .нинішньому

ПОМИЛКО­

.nоглядів на етапі, хотіїі

би навести кілька цифр. Утримання одного війсь­ ковослужбовця - профе­ сіонала .у світі в серед­ ньому складає 2.000 до­ ларів США на місяць. Це JІНШе утримання, бо до

цього 7реба

одяrтв,

йоrо

нагодувати,

ще

навчи­

го навчання мотострілець. кого батальйону з бойо­ вими· стрільбамн за вар. тістю [дQРівнєю вц.рт.ості

будівнИцтва 2-3 дитя­ чих садків. А вартість озброєння, бойової техпі. кн? Тут рахунон іде на мільярди доларів, адже вартість одного лише є у­

досяг.ли

часного

,н.ї

танка

силадає

понад 1 мільйон домрів США. Скажіть, чи спро)}ІОжпа

ти. Усе .це коштує дуже дорого. Один патрон 5,45 міліметра, приміром, :коштує 0,12 цента США. З.начно бідьшимн сума.

Тим більше. що за світо.

ми вимірюється проведен.

вими

ня навчань, стрільб та маневрів. Так, лр.оведен­

повинна

.ня

.лише

одного

тактично-

ховна Рада Україин і прийняла Закон України <<Про .загальний військо. вий обов'язок та військо. ву службу». Ним перед­ бачено призивати юнаків на стронову військову службу. І ,всі юнани; які

наша держава сьогодні такі нормами

робити вндат;ки? У.країна

мати ·450-тисяч­

ну армію.

Виходячи

i:t

цього, Вер.

належне

18

рокtв,

-мають

здоров'я,

вицонатп- свій

повин. грома.

дmrеькнй: обов'язок. Безумовно, Законом передбачено, що в нате. горіі юнаків, яким нада­ ється відстрочка від при. зову. Але рішення npo відстрочку надає призов­ на комісія міста та райо.

умові прибуття юнака засідання цих комісій.

на

Звертаюся до всіх юна­

Цим же ЗаконоnІ, а та­

[tів та батьків, їх друзів та подруl'! При наявності викликів із військкомату

кож

іншими

що

зазначена

в повІстці. Що робити да­ лі

вам повідомлять.

-

Пам'ятайте, що служба ~ Збройних Силах Укра­

Але Ж ми

всі люди і

nочесний обов'язок! Адже

Іюзуміємо, му

що

ІНИ

ІВ-річно­

юнаку ліпше

відс.лу.

·жити 1,5-2 роки, а не бути позбавленим воді на строк 3-х років. Тому за­ кликаємо

приз.овнинів

них

ся

. при

з'явітьса на той день і годину,

за відмову військкомат

їхніх батьків

та

ту

УІtраїни або з'явитися у по повіст.ці.

ну nри наявності необХід­ документів

законодав.

чими актамн України передбачена й відпові. даJІЬНість за ухилення від nризову до Збройних Сил

над

цими

та

замиелити. рядками.

-

ТО

ВеЛИІ{а

ЧеПЬ

і

кожю1й із вас насамперед захищає своїх рідних,

близьких, родину та зна. йомих. Захищає свок Батьківщину.

В.

ЛУТАК,

Б.роваІРС.ЬRИЙ МіСЬЮІЙ військовий комісар .


4 стор. 8

Середа, 23 лаєтопада 1994 року

Лucmtl у "Нове 3/cummя"

БАТЬКИ ЩИРО ВДЯЧНІ Безумu.sно,

дУRТи

Дооре

Та

l.Ut'iuJld

п.пемптахорадrоспу

~Бро­

варський!),

збудовані

практичний

яких

та

витратн.по

я:иості,

про дітей

під

Дере­ чимащІЙ

давні випускницІ сто.пвч­ ноrо педучи.пнща Т. Л.

Шевченко, Н. П. Шита. Спеціа.пьної освіти вабу­ .па Jx помt'ІИИЦя: 11, О.

Почалися

яв.пя:ють

двох

у

до

ма.пят

ній день, вияв.пя:ючи всі­ ляку турботу, щоб місце­ ві дtтв не ходи.пи до шко­

ли у сусідню Пухівську школу, а набували знань

вдома.

У

дитсадку

створено

всІ умови д.пя: всебічиоrо, rармонійноrо розви'fку ді­ тей, на.паrоджене чоти­ риразове Ух харчувания:. З цією метою радrосп ви­

дШав

усі

необхідні

15

листопада

в

прим1~

соиа.п памаrається, абн Ух підопічні почува.:ІІИ себе в садку, я:к вдома. На закlвчення:

лоді,

ста додамо,

що п.пата за відвідування: цьоrо

ду

дошкl.пьноrо

символічна.

закла·

Батьки.

я:кl працюsть у rосподар­ стві, вносять у касу що­

мtсяци

по

Вони

60 тис. крб.

сердечно

адмlвlстрацtТ

про-

два Євгени .,_ ..ленко і Ше.пест.

за кубок щенні СШ М 3 вІдбувся :аlдбірковий пІвфІнальний особисто-командний тур· нір з шахів на Rубок мі·

ренко. Словом, увесь пер­

завтраш­

Qлer Bfllaи, Андр1ft Ткач

дякують

племптахо­

радrоспу, персона.пу ди· тя:чоrо садка за виявпену

серед

учнівськох

Наrадаємо, володарем

мо­

що

йо­

минулоrо

раиу була СШ NR 2 (ка­ пітан Віктор Шекера).

В1Д школи нал

розиrрашу

трофею рнl

почесного

ввійшли

команди

СШ .NЬ

3

дв1

збі·

учнів:

На

закінчення

нальних

змагань

nівфі­ тренер­

саме

і НВЦТМ (нав­

'телеательє,

чизняного,

фіковані

його

на

таким

апаратура

по

суТі

дом

,зробити

в

«сnеціалістом•

яної

швидко

якісно

вихо­

. важІ«>

По

досві­

і

з

турою

будЬІ­

швидко,

високою

куль­

обслуrовуванн.fІ.

rоловне

набаrато

--

дешевше, ніж у халтур­ ників. Вартість ремонту

щось

іtорушен-

::; ~

ЗJІОДіїВ 1

ком

справедливе.

у

кролів.

:>аїна»

Ук­

пори

вик­

нtчноІ

й

голову

ІН наступного

четверо

тt.•ра

з

ферми

~ЖердіВСЬRИЙ>> юї

пори

160

заrою

сноа:в

зникла

ЖИТТЯ•

Рад

ttc~ooкa

райовВа

Засвоввики і

п'ять

-

-

газета

І

Ради

газети,

нує

депутатіВ.

на влас­

змушені

зараз.

пла­

і

будинків

500

то­

ма­

садо-

та

БроварськJ

j

по­

на

відкуп

легної

нажн­

монті

Навіть не

у

могло

жите.певі Михайлові

приснитися

Свtтильного Ч-у, чим мо-

Для

ремонт

паливної

апаратури;

ремонт .пеrкових автомо6і.п1в. Ціни за· домовленістю. ·

Наша

тел.:

адреса:

м.

Бровари,

5-23-5U, · 5-28-99, 5-04-69.

ву.п.

ДОСВІДЧЕННЯ

СПЕЦІАЛІСТ

Чкалова,

надає допомоГу

в. ремонті, обс.пуrовуванні стаціонарних 1 мобі.пьнпх с.пектростанцій та кшІсу.пьтує з цих питань. Нонтактмий телефон: 5-33-02,

ТОРГОВНИ ЦЕНТР «ОРІЗОН}) &І. БРОВАРИ Пропонує Широквй вибір ХОЛОДИJІЬНИКІВ «МіНСЬКІ), «Норд», «СнайrеІ), ~днІпро». Адреса: м. Бровари, вул, Київська, 294, авто­ зупинка «Порошинка•. Те.п.: 5-68-81. · Режим роботи з 9 до 18 rод., внхtдннй -- не­

виклик

ре­

імпорт­

оплачується;

--

те.пеательє

за

знаходить­

адресою:

НезалеЖ:НостІ,

фоJІ

бульвар

Те.пе­

3.

5·05·70.

Бережіть аnаратуру, нерви 1 rроші. Rористуй­ теся послугами ЛіСТіІ!,

спеціа·

закінчитися

для

ньо•

сутична Із двома хло­ пцями на весіллІ в жов.

МІсяць

тоді,

але

йоrо

минув

від­

потерпілий

дружок

не

і

знав

тільки

в

поставили

США:.

той

500

Із

його

шкіряну

фонних

касет

19

Михайла

за

sa

на

втца

допомоrою

м!лlціІ.

опера­

rрупи

встановити

виявилися

ВіталІй

своє

виста­ глузду

вимаrа"ІLв.

в

хо­

МІНЯЮ

та

Андрій

виріШИЛИ

чином

фінансове

в

Броварах

блаrоустроєну

те.пефоні­

зовану З-кімнатну квартиру на 6-му поверсі 9-по­ верховоrо будинку по вул, Лесі УкраУнкн, 12

кв.

на 2-х 1 1-кімнатну квартири в

20 -

або Броварах. Звертатись по те.п. 5-95-00.

БРОВАРСЬКОМУ ПС РВУ терміново потрібен

слюсар-сантехНік

по

обслуrовуванню

rуртожитку.

Оп.пата праці за домов.пеиlстю. Звертатися за адресою: м. Бровари, ву.п. Куту­

2.

Те.п.:

5-02-26.

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ Броварськоrо міськвиконкому оrолошує кон­

К)"рс на заміщення uосадн nенсій та допомог.

спеціаліста по

внпnаті

ШАНОВНІ БРОВАРЦІІ З 17-ro стОJІtття: на місці нинішньоrо скаеру ім. Тараса Шевченка на ~Розвн.пці• у Броварах

ня~:

ту

можливо,

відбудови

повернуто

по тел.:

5-39-09

в

коrось

збереr.пася:

Свято-Троїцької

в.пасникові.

З

фотоrрафія:

церкви.

цьоrо

Фото

приводу

буде

дзвоніть

5-70-38 Лисенку Мнко.пі Грнrоровнчу або Шусть Ірині РоманіВні. Броварська

мІськрайонна

орrанізапlв

<<ПРОСВІТА>>. Броварсока волокно»

1

ссІщія

су~tує.

з

ветеранів

nрив-оду

ГАМАЛІЯ

. висловлює

І!а

!і8-му

АТП-13262

Колекпш

рідним

і

rцире

J>ОІ\і

віі\ни

смерті

спінчуттл

праці

!(ВО

жнття

помер Петро

автопідпрнемс;ва

покі/Ін.оrо.

«Хім­

това~риша

Михайловича рідннм: j близьким

ПЕЧУРА

близьким

та

нашого

Дмитра

пенсіонер

покійного.

Броварського

Іванович.

висловлює

глибаке

співчуття

висловлює

глибоке

пр!з­

Ними

броварчани

Ч-но ЯКі

Пра­

р.

rrроведених \ зарюдtв

удалося

КИМ

ц.

місце

тпвно-слідчоУ

Л-КО,

36/10.

«бор­

Ч-а

сПІвробітників

ЛІКВІДОВАНО.

вонаступником є ПП ~Украrром.пнІІмонтаж», яке знаходиться: за адРесою: м. Киів, ву.п. Краківська,

1 пообіця­

здорооого

Виїздом

два

маrніто­

листоnада

:звернутися

ді

АТП·1052

І~ієї церкви. Вона необхідна для: створення: проек­

куртну,

повернутися

до

БОБРИЦЬКЕ

рпику.

прихо­ будин-ку

15

ДирекцІя:

доларІв

rocnoдap

гості

магнітофони, ли

стоя.па Свято-Троїцька церква, яка була знище­ на в 30-х роках 20-ro сто.піття:. Звертаємося: до жителіВ нашоrо міста з прохан­

повинен

Rоли

вІдмовився, пили

обличчя,

ультиматум:

образу

заплатити

ці­

510-83-66, 4-15-42 -

забули

свого кривднина. Нав1· давшись у Св!тильне, 19нани, котрих Михайло

за

Контактний телефон:

зова,

ro

тн!.

-РЕАЛІЗУЮ: цеr.пу сеnікатну <(півторач:ку•> з доставкою, ск.поб.покн, ПУдРУ а.пюмінієву ( ~срібтmку• ).

сц~ціаліста

не

ся

же

довідки:

додому

Колектив

Броварського

співчу;тя водію Олександровичу

його

АТП-13262

автопідп,риємс;ва І(АРТАВЧЕНІ(У рідиим і близьким з приводу

батька КЛРТАВЧЕНКА

Олександра

-

Миколі смерті

Микитовича.

та­

поправити

станови"

Редактор

ще.

АДРЕСА РЕДАКІ1П.: ~Іі50~8, Киівоька оІластІt, м. Броаа,в, вул. Київська, 154. Теоі'е.фоии: pe,aauopa 4·03·701 SHTYIIIIIIIIB рІА&ІІТ~ра, 8/,ULIIJ с:усПІІІЬВО·DОЛІТJІ'!ВОГО жит• 4·04·81; ВІJtПоВІАВІІьвоrо с:ек,етарв - 4-111-84; вІ.-.LІІJв: с:ІАUького господарства 4-02·9~; пр.омІІспавtІ(ТІ І сацІа:ІІЬІІІІХ пвтиь, л:вс:тІв І масовот реf8ТІІ 4-04-81; вІцІпу ра.аІеhІtDРІІІцІі 1·11-91,

район3

новий ринок.

ноrо виробнпцтва засто­ совується коефіцієнт 2.

У

страшному

та

Запрошуємо покупціВ і продавців м'я:сноУ, мо­ лочно! і іншої сtльськоrосподарськоУ продукціJ на

при

апаратури

чило

допарів США

-·--

карбованцtв;

ПРИМІТКА:

гом)

А вимагали:

сні

випадкам

дач­

Небагато

одну

не.

будуть

за­

дощок,

за

чого

тисячі

віддані

любителям вн?

А

Па•

коли

Ь УОЧВІСТЬ IIIIK.IIitAIR1111: .фаnІв ВІ.ЦDО!!ІJІ.ІІІІЬRІС:ТЬ ВІ\18 . . ., . n~в 8 ІІІІТ&ІІІІІІІІ на сторІвrах гаsетк. І'8;І8ІЩІв ВІ IBBJIIUIB ІІСІJІІІІВІ ВІНІВІІJ8 UTO&Ila IIJ'~AIUІІ.ll. "........ ВІ IIWIPTUIIO,

*•-

вит­

R!ЛІ:>На

ЗЛОЧИНІЮСТі

вже

ВНІСТЮ

Заворич.

:Редактор А. ВОJ'ІОШИWЕНІ(О. Гавета виwд.ить s 17 квітня 1037 ров:у. ДвІ lЦІХОду: серада, субота,

доБО•

карбованців.

мете-завІє

них

велоеи­

<<Трубіж>>

мІсьsІ

не

охоронникІв,

ченати ,завтра,

садавому

JWадlжок

БроNрських

редакцІі

вародних

кіль­

Шкодуючи

<<ОбЧИСТИЛИ>~

у

таким

сових

депутатів.

ІЮоІІектив

дач

подалік

телиця

вародних

НіЧ

вже

дач

<<ВЕФ»,

тижня

варистві

НіЧ·

що

упродовж

диться.

Розrул

інструмент,

кубометра

ТіЛЬКИ

кілограмів.

,аіІІоиноі

товариств,

гриби

міста

НОВИН РИНОК У зв'азку з закриттям ринку на житловому ма­ сиві віднов.пює роботу ринок на за.!ІlзВRчному вок­

,r

мільйонів

відер,

минулого

радrос.пу

карбо·

342200 -

населеНИJІ

за.пl м. БроваріВ.

маmтоф о н 1 в 187200 карб0іІа'ІЩ1-в;

..

десяток листів фанери, нільІtа кілограмів цвяхіВ ... Усе це стало здобиччю невідомих злодіїв, котрі

було

теж

ження ванців;

зобра~

тити значно вищу ціну злодіям. Інколи вона вимірюється десятками

радіоnриймач

зиявлено в 250 метрах з!д молочнотоварної фер­ vІИ. Подібний випадок :рапився й у Михайлівці, ~е

кольорового

зо дві сотні листів ДВП,

твари­

дня

ванців;

пед, 35 нілоrрамів .ЦУК· ру, два газові балони, двонолісний <.Зізок пlв­

~адено й зарізано корову загою 560 кілограмів. qутрощі

чорно-біЛого зобра~ ження -- 156000 карбо­

-

оплату

Слюсарний

колективному

маІ­

стернt:

ники

"Трубіж"?

ко­

<<Нова

і дванадця­

стерегтиме

сільськогосподарс ь к о м у

Jідприємств!

ста•іоuарнlй

оос.пуrовуваиня:

АРЧАКОВ.t

РА,ЦіОJІриймачів

119600

карбо·

220200

во-дачних

Хто

росят.

Так,

у

як

дві по-·

~

ванців;

карбОВЗІНЦіВ

колектив­

рова, четверо телят, ~виноматки, четверо

ження

зобра·

ТИС!Я'І

козу

Адже

стали

ко.ІJьоровоrо

дворічну

сільськоrосподарсь­

злодіїв

Jtарбо­

67600

щомісяця

кому nідприємству «Нова Україна». Здобиччю не­ відомих

-

ратити

<tГОrОЛіВСЬКИЙ»,

ному

ження :ванців;

дивуватися

цано радrоспам ~Літківсь­ ~Жерд1вський»,

-

рUІовт тeneвtзopts до· у аамовJІІІВІв: чорио-бtлоrо вобра­

ських сараІв.. У жителя Налити М. В. ПросяиюНІа, приміром, вони забрали

мільйонних збитків зав­

кий:.,

ма

--

Рідким курачим посл!дом на присадибні ді.панкн;

додобово.

ли­

aRJia·

кох останнІх років з'я­ вилися на Броварщині,

тtльки протягом перших двох тижнів листопада внаслідок крадіжок худо­

би

nерше

року

Не минають любителі дармової свіжини і люд­

теро

тане твердження ціл­

на

19g4

знов

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ водій зі стажем робі\ ти на автомобі.пl МАЗ з напівпричепом. Куп.пю автошини 300х508, 320х508. Довідка по тел.: 5-69-69.

В.

дає:

.. •

Кри.мlнальна хроніка

Ферми в облозі

єтопада

во:ии

ремонт

складності,

А

і

з

першому

виклику

зроблять

відремонтова­

через

імпорт­

стажем

роботи.

вашому

дить з ладУ, що потІм і висококваліфікованим спе­

Іціалістам

і

спеціалісти

великим

рі таким чином зароб­ ляють собі на хліб, від­ Бо

так

ного виробництва. Тут працюють висококвал1·

апаратура потрапляє до рук неспеціалістів, кот­

Інших.

провd­

дить ремонт радtотелевl· зійноХ апаратури як віт­

туру. Але без неІ вже !ІЄ обійтись. Тому ре­ монтують п хто де 1 як .може. Часто окладна

бирають

ЯRе

апаратури

РАИСІЛЬГОСПХІМІЯ

анс одночасноУ rри з ша­ хів. Серед 23 учасників з кращого боку показали Артем Злотов, Анд­ р11і Ігнатенко, Максим Нривошлик, Юра Лип• яв­

KDPICTJITECI IDCI'Iflll CIEfiiiiCTIB нЯ технолог!~ реІVІоиту. у наnrому місті в ж

.Ni 96 (8577)

діля.

······················································~························· Настали такі часи, що люди ие в змозі купува­ ти нову телерадlоапара­

БРОВАРСЬКА

8

викладач: броварськоУ ДЮСШ Олег Геннадійо­ вич Rорепанов Піровів ее•

путь!

чально-виробннчоrо цен­ тру твбрчоІ молоді),

Ж И Т Т Я»

розпочинає роботи:

но, Олеr Лук'яненко, ДІ­ ма Сбітнєв, Володя Чух­ но, а найсильнІшим вия­ вився I-rop Чабан. Отже, попереду фІнал. У. ,цобру

в ФІ·

N2 3

Дани­

1

мед­

сестра Ж. М. _Брунерська

у

змагання

садку,

та куховарка Л. А. Сидо­

радrоспу та сільськоТ Ра­

ГАВРИЛЕНКО.

Баrато старань, вмtвня і матерВRськоУ .паски ви­

племптахо-

див.пяться:

А.

робо­

мати

До першої включено: Серrія RQШJ.Іуна (капtтац команди), Віталія Соло· шенка, Володю Пісоцько­ rо, Серrія Радченка, Ва­ лю Бlлан, Наталю Лаrу­ ту, а· запасними Анд­ рія Гашенка, Іrоря Чаба· на і Євrена попова, У збірну центру вхо­ ідя.ть~ Дмитро Гончаров (капітан команди), Сергій Ше:аель, Дмитро Озюма, Сашко Матвtsвко, Гавиу· оя Вороuвець 1 Ipna ох• ріменко, а заnасцми -

дітей.

Наш шаховий клуб

ховуються

ців.

ди

ro-

дошкі.пьня:т, я:кі також- ви­

коштІв,

rосподар­

наІио.подшвх

ну .JІЮбов до ;н:айдороЖ"ІО·

n.

досвід

Сапропова,

ство на цей об'єкт (у ці­ нах 1993 року) майже 300 мі.пьйонtв карбован­ КеріВники

турботу до

жите.пlв єела, за ко~~~~рет­

ти і вкщу освtту, Вбо.пІ· вають за nідопічвих 1 не­

одвtєю покрів.пею. Зроб­ .пено це з метою економtТ

будматеріа.пів

дбає

завідуюqа т. U'mщо, що має

C'1'csJJH Нt:ЩЩ\<Іd· HU .ІSJSt:;.\t:Hl 11 t:<'CllJ.t.)'ca'tcaЦ!IO Cdf\Uб

вайкращоІ

rотов.пено на заму.

Рожuнш

,ц!l't)('UU!

·············-·-·-·· ····················· ···········

в тому чис.пt овочі, дое· татню кі.пькість .яких за­

uкрасuю

сН О В Е

8jJtlllllp..A

АР:r...Ив

І(Rnсьаога

обласного

А.

ВОЛОШИНЕНКО.

І

Індекс СвfАОЦ'nо

DJ10

61280. АІІІ•ааІІJ

,_.

c:тpar.tllo М:І Нt 17. Друк високий. Обся.r І дРУкований аркуш, Тираж 3833 ПРИМіРНИКИ,

Замовлення

N• 501

управ.ІІІВІІІІ у справах ІІИАавІРЩТВ. пo.alrpal(llt І nижковоt тоогІв.ІІІ• ААРКІа .ІQJ.Vкapвf: ІСвtвська обо~ас:ть, 11, Бровари, вул, КІ!Jвсьu, ІМ.

#96 1994  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you