Page 1

СЕРЕДА,

ЛИПНЯ

31

РОКУ

1991

Орг•н &ров•рсьноrо .м:ьнн018у Номпарт1f Унраінм. мІсьноі"

.NV 96 (8203)

Ціна

коп.

5

раііонної Рад народних деп~аТІв НмІвсьноІ обnасТ1

1

НОЛОННА РЕДАНТОРА

По мішку

сп·одіваємося

цукру

вижити

Вперше в деришлем­ заво;rt «Плос.ківський» .ви­ рощукпь цукрові буряки .

92

Передплата

Вони з'З.й.мають 20-гекта,р­

Минулого року напередодні передплатв-91 при­ ємно було .сказати читачам про те, що •Нове життя• не подорожчає. Зараз ситуація протилеж­ на. Ціви за доставку, папір, івшl компоненти, не­

обхідні для

внпусву rазетн,

ну

карбованців

13

86

10

земплярів. скоротити

Плюс штат

до

Цього

ва

брати на ножному гекта­ рі в середньому по 400

ДирекціЯ ва

І все ж .відносно

Але

дорого -

.

сьвий•

газетах

9 копійок ;аа .номер.

Україні.

ві будуть значно дорожчими.

Розумію, що не всі, -особливо ІПевсіоверв, змо­

Шкода, що не всі наші

па.зять ніх

ціну.

очевидно,

читачів

інформацію про

лективів,

партій.

Більше

кориеві •порадк для дому,

никам,

юридичні

тимуться

~людей

. t-

,вестимуть жвтти Рад,

ми,

Дли

цього

кваліфіковані ·,спеціалісти.

кародвою

1

!Медициною.

Як

1

гами,

щини.

Колектив лежне,

щоб

будь-щсих

редакції газета

робитиме бу ла

все

цікавою,

від

хапу·

нього

потрібною

за­ для

передплатників.

Як

1

ватиметься програма телебачеВВJІ, буде

необхідності

купувати

1 багатьом не 1 показує

«Говорить

Україна•.

Отже, із завтрашнього дВJІ у всіх поштових від­

діJІеввих міста і району можна передплатити •Нове ' життя•.

Колектив

редакЦІІ

ваперед

дякує

потен­

ційним передплатиІІlСаМ нашо І газети за підтримку. А.

ВОЛОШИНЕНJЮ.

мож.на

селах

Ходять

tна

Брова,р­

ву111ицями,

через

витоптуючи

все,

на

їм

картоnлю

.

них

питься

парна­

І

десантом,

що

тра­

.nуті,

-

пшеницю,

по-

ди, навчеНі· Гірким досвІ­ до.м попередніх рокі.в, на­

ти

якось

ДіЛ'ЯН·КИ,

мак.

вщ

де

характерв­

також

ІЮЖНОМУ

мішку

пот#І•

виписати

труДІВНИІЮВі

ПО

цукру.

П.

ВОЛОХА,

дпректор

племзаводу.

ПОСіЯНИЙ гастро­

лерів з Нуба.нІ, областей Росії, а т.о й овоїх ~роварсwшх, київських наркоманlв. Та хІба ІВсте­ режеш? Піди діана.йся, кми і на чий саме город вони нападуть. Та й до­ роги

ки

у

ночІ

довг.і ...

І все ж оюремі учасни­ , маковнх набігів по­

т:рапляють

у

поле

зору

і

за"он

НК ЗУПИНИТИ НАРІ{ОМАНА жителів

ків в

-сіл,

І

мілІЦії.

другу

працl:вни­

Тільки

декаду

селах

но

липня

району

дек.ілька

груп

яких

.

за

ц.

р.

затрима­

злочинних

.наркомані.в,

проти

7

кримі­

п<Jtрушено

наІІІьних

сnрав.

ЛИПНЯ

... 20

бували

На

киянин

горський,

а

О.

дян.ськи:х вали

По­

А.

Т.

головок

маку.

Водій і пасажир поясни­ ли : мак належав О. Е. ПогорсЬІКому, ки·рий під­ сів у <<таксі» в Гоголеві. Так це чи не так. пона-же

слідс'ГВо.

в:

Нантор, у яких

8

вилучено макових

кілограмі.в

Цього ж д/НЯ

в

Налиті

г.ромадяJНи

з

міста Нропоткіна дарського •краю

Нрааю­ Е. А.

Єремян та А.

Арутю­

нов,

які

ді

мешкан<Кн

Т.

спробу­

о.креслити

ко­

JЮ питань, що необхі.дио вирішувати. Це, насампе­ ред, ,ро'з 'яснювальна ро­ бота серед людей. Я.кщо вже

власники

ді.лянок

підсобних

по·сіяли

ділянку

маку, то зберегrи її ·від посягання заІЩ-їхній обо­ в 'язо-к. Яким сnособом це буде досягнуто справа го·оподарів,

але

цри

цьо­

му слі,д пам'ятати про ви­ моги

ДіЮЧОГО

Х.

нарвали

Нудей

кілограмів

Інший

заКОіНОдаВ·

на

горо­

селища·

близько

макових

З

голо­

момент,

про

япий не сл'Ід забувати. У попере~ні рони в районІ траплялися

ли

окремі

са•мі

гол01во.к.

затримані

М.

органів

чітко

ра­

СТ>Ва.

липня. У За:зим'ї з·атрИІМано жительок Ле­ нінГІрада Г. Ю. Руднєву

та М .

1

правоохоронних

непо­ авто­ пере­

Е.

також

нам

випад.ки,

наш!

продавали сировину

ко­

зе,мляІщ

наркома· для

виrо·

тоІВЛ'еІННя ІНаркоти-ків і

nлатнлися раДі

у

за

це·.

КІРеслюваJюся,

кі

дії

На

райвююнком'і винні

що

за

по­

на­ nlд­ та­

притяrувати­

~ься до К'РИМі.Нальної та адм:н~стратиmюУ в!дповLда·льностІ. Ісrную-чИ!М

вок .

законодавствО!.~.

Ма'к доЗІРІІВає, а це означає, що на61ги ново­

~. передбачено позбав­ лення волі на тривалий

яrвлен.их

ст.рок,

на

городи

ек.спропріаторів

жителів

райо-

Протягом

nродовжуватИІМуться.

Як уберегти .урожай цієї культури? Деякі рекомен­ дації в цьому планІ ви­ 'Робнли учасни,ки наради , що .в·І>Дбу лася дІВями в раЙІВиЖJІН<КОмі. Працівни-

ПОС.ТУ

Гутсейнов Із Сумгаїта і ще один киянин Е. Д. НурДJЮВ, виявлено 13 кі­ лоnрамів

ну

ки

деа>жаmоі.нспекції далі~ ДимитрОІВа в мобілі Г АЗ-24 , де

охороня­

нашестя

і

19

мідаrрні грядки й посіви кормових культур... Лю­

ма.rаються

раніше, по суботах а повІЮму обсязі пода­

настан­

ни, запам'ятовують з•руч­ ні підходи й пЬд~їзди до городІІВ, щоб уночJ. виса­

воиа

П nроJІВах.

із

достигаНІНя

частіше

заrлядакпь

рІЩіmе, газета стоятиме на ·захисті інтере­

нечесвістю в

де­

ГЛУМИТЬСЯ

за,раз,

зустріти ·В

багато

з бюрократами,

го·родах,

вирощукпь

ТІЛЬКИ

й

дитисл

боротиметьсЯ

цю­

ку льту,ри, їх усе час­

тіше

·буде обійдена увагою.

сІв трудІІЩИХ,

намічених

Людина

сто­

.вусе.бІч

горять

сезону

Щє~

город­

І

що

Не

ням

залуча­

Зараз

сумлінний,

так

а

Фото Г. Поляково І.

лісо­ І,

поводячи

Саме

• дли

трудових ко­

сім'і, садівникам

-

зуюТь його в радгоспі. І хочеться додати: щасливих доріг тобі, друже!

торіш­

над своїм здоро·в·ям, доб­ ровt.п·ьно .вко.рочуючи собі життя, але й нищwrь пло­ ди чужої працІ.

звертатиметься уваги ва

коксультаціі.

цікавиться

корисну

соломи

селяни

ХТО

передплату.

які

справах.

Безвtдмовкнй у роботі, дисциплінований

ви-.

сяток.,дру,гий маку . Звіс­ но, це наркомани. ТІ,

Крім ціви, у ваступиому році ,-азета міВJІтиме форму 1 зміст матеріалів. В осІІОввому це будуть жанри,

темряви

скирт

удень

.

інформаційні

би.

, господарських

по

1 в

вла ­

вони

роблИІВим блиском, сара­ ною .розтІ.каються по

ваступиому

Після десяти тисяч екземиларів

припинимо

нами,

Із

роЖко

році зможуть отримувати ,газету. І не тільки через ввсоку

він

по.ри,

міц;но

лочо.рніІІІих

очи:ма,

де

у

а

Олексійович

неодноразово

Іще

над

смуг,

варіант.

читачі

сон

д8ІРЮЄ

приймався колективний договір, то в ньому запи­ сали, що •Нове жвrrя• буде передплачеио всім працівникам за рахунок коштів пімриємства. Для також

Був

Пере:цсвоl.-ганкової коли

продовжнтв передплату. Сподіваюся, що трудові .колективи, партійні організаціі допоможутt> перед­ платити своїм ветеранам .нашу газету. Колектив заводу комунальвого обладваввя, наприклад, у цьому цитавві пішов нестандартним шляхом. Коли

це

Микола

8Ну-ІІрІгосподарсьК1

'ІІІІІІІІІІІІІІІІ1UІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ·ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІfІІІІІІtІtІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІіііІUІІІІІІІНІІІ.

жуть відразу передплатнтв газету ва рів. Це мож­ на зробити 1 на півроку, 1 ва квартал, а потім

колективів

шофер

забездечитw

Білорусії, 1 в Росії... Не просТо так,

на українській землі, де не побува­ ла б його машина. І не лише на

даються так звані незалежнІ газети. Та й централь·

щонайменше

можливість '

Породько, якого ви бачите на знім­ ку. Мабуть, важко знайти той край

це не 50 копійок чи карбованець, за які про­

малих

переробки Племзавод

60 тонн ЦУ•КіРУ · Це діtтЬ

, Ех, дороги! Безліч їх об'іздив за 15 років роботи в радгоспі •Гог~лів­

ніде nостійно не прочитаєш про місцеве жвrrя.

із

цукровим

одержить

газеті районнІ вадавня опиииJІВся ще в .гіршій си­ туації, 1 ім, щоб жити, потрібно робити ц1иу до 20 карбованців. А це 3Вачить, лишитись без перед­ плаТВИКів 1 припинити Ісвуваввя. •НІ• ще й· 1'0вищого ІJ)іВВJІ

дог.овtр

заводом для сн:рGВИни.

необхідно

Чи висока ·плата за виживання? І •так•, 1 •нl•.

дорожчих,

госпqдарст-

1у:клала

ЧернІтІвсмtим

редакціІ.

що навіть в

, коренів .

центнеріІВ

Із •так• зрозуміло. сНІ• тому, що подібні· .нашій

му,

механізоваl!ШМ

способом . Заплановано зі­

тисяч ек­

'!Верть

зе­

Цукрові · буряки тут В.И·

копійок за рів ·при трьох­

разовому виході на rrШІСдеиь і тиражі

6ога,рних

рощують

зростаютЬ в геомет­

ричнlй прогресіІ. Щоб броварська місьврайоика вижила в щвх умовах, необхідно захищатись тим же прийомом підвімати ціНу. І не тільви. Роз­ рахуиви показують, що · вайоП'І'имальніший варіант, JІВИЙ все ж .боляче вдарить 1 1110 перемлатннках, 1 по колективу редакціІ, але аратує газету, це

ціна

площу

мель .

фlв

НІf

напри.н-

накла.іІ,ення.

WIJ'~

lfpymr! сумІf.

ДВОХ-'J'.рьох

найближчих

тижнів

доЦіль­

но _було б у нічний 1 ден­ ний час організувати в селах

чергуван:;~я

рулювання

І

пат­

вулиць

дРУ­

жинниками

та

ми

з

на

чолі

Інспеюrором кожна

му

міліції.

поява

ПУ•НКТі

ми::ли.вця­

дільничним в

І

населено­

ЧУЖОЇ

ЛЮДЮІИ

має буrги ІІідома в сіль­ ській Раді. райвідділі мі­ ліції.

Прочита-вши жителі жуть

Ці

рядки.

Броварщини задати

пра-вда·не

мо­

цілком

ви­

запитання:

«А

що ж буде і-з затримани­ ми нарко,~анами?». Від­ повІдь на це запитання я Qдержа'в

у

засту,пника

на­

чальника ,райвlдд\\ІІу внут­

рішніх

справ

В.

І.

До­

лотова.

З(іраз затримані.­ поР.::нив Віталій Іванович . пе]::ебувають на нар­ кологіч·ному асстеженні у ЛіІіа.рні

Глевахи.

Після

uьoro вони бу,дуть при­ тягнуті до відло·вІдально·

сті й по:::тануть .перед су­ дом. Хотілося б тільки. щоб серед покара-них за збут наркотичної сирови­ ни Не було Ні:ШІИ~ Зе!\1\ЛЯКі'В .

Чи

.

не

правда.

нагадува,ння

і

слушне

застережен ­

ня вс.дночас1

Володимир

НЕВРА--Т


2 стор. 8 31 лиnня J991 р. ·

До

сН О В Е

25 ·річчя

управління

експлуатації

по

газового

Працюємо

Не забув ве'l'еран пра­ ПОДІЛИТИСЯ і набОЛі· :tИм. Наприклад, турбу­

ють

його

д

ро­

бітнюtlв

царство

ків тому, 1 ceprmя 1966 року, наказом по '!1реСТ:у «ОбJJЦроМ.побУ'l'ГаЗ•

згІщно

з

рішенням

стерства

МІнІ·

гоопQДарС'І"Ва

лові умови

УРСР. було

і

утворено виробrtичо-екс­ плуата·цІйну контору сБроваригаз:. з філІаЛом у Борисnолі. Завданням новоетвореноУ

ДІли ючІ.

оргакіза·

в

.на

висо­

І<ОМ·У професійному .рІвні.

протяЖ'Нісrь

дІв

)вани.х

матеріалів

роткий

ча-с кон;rора

т.ворипася

у

подарство. рокий

розвиток

ємство

'XpJIS

.н.асепених

ІJ>истуЮ'І'ЬСЯ ЛНВО'М

гос­

ши­

нас

ний

оплати

управлІння

слуго:вує

весь

о6- .

.район

і

Брова~ри. ЯІкщо в перший рік раооrи службою експлуа.тацІІ ntдзем.них

1 газорегу­ пунктІв обслу­

газс;mроводів

ляторних

говувалося

63,2

ра

мереж

.газових

кІпоме1'­

1

дво­

рових ІВВОдів, то на сьО­ rоднІ уже 1138 кіломет­

РІ·в. тобто у 18 рааів бІльше. СьогоднІ природ­ ним газом газифІіковано

39660

квартир, що в

26

ІРЗGіВ бІльше, НіЖ 25 ро­ КІВ тому . ИрІ·М щ.оrо, об­ слуговуємо 13175 газоба­ ланних

установок

ного газ~. мо

для

зрідже­

Тобто працює-

Пратично управлІння на даний ча~ в змозІ ви­ конати

весь

технопомч­

ний К'ОМnлекс робіт по га­ зифІкаЦLІ органІзацІй чи житла

Іfу.

населення

Силами

у:пrра'ВЛLН.ня

зробленІ

nрацІвникІв

роботи

бути

по

про­

ектуtВанню,

монтажу

nуску

споживачам.

газу

М И

ДБАЄМО 1

тих.

хто

та

про

Т>рудиться

у

у

бригад­

1988

ро­ на

пере­

нову

доклали

систему

1 енерго:

для

того,

щоб

добрим бу1І ЗВТОІРИ· Te'l' J'ІПРЗ.ВЛіННЯ газово­ І"() гоаподарства. його ве·

терани Л.

·

Ф.

майстер

Л.

Г.

Михай-

лищька, слюсар-обхідник З. Ф. Циган.r«>ва. водій М. · Д. Накун, старший економіст Н . П. іЦирно­ ва

та

багато

Люблять

І.нШих. свою

працю,

сумлінно вико.нуЮ'І'ь обо­ в'юхи водій М. І. Мозго­ вий,

газоелеR"І'рооварю­

.вальник. слюса•рl

М.

д.

А.

А.

Л. О.

В. Т.ретяк. С. · Сорока,

Теплюк,

Кривошли·к,

чальник

служби

Танчинець,

Ф.

В.

І

В.

автослюсар

ми

велику

весТимемо

роз' яс.нюеальну

серед

населення

6е:ше'ЧНОму

ІКОристу­

Ва'Н.НЮ газом у на виробництві . rо

на­

В.

Соловей.

далІ

ПО

майсrер

побуті І ВІд цьо­

запежа-rим:е

успіх

оо­

шоУ ~<Оnектив.ноІ nрацІ.

Вважаємо, но

що

удоско.напю.ва-rи

орга­

rtі•дrо'І'уватися

вих

до

вtдносИ:Н.

ри}П(о­

Маємо

кож. удоаrоиапювати

та­ тех­

нопогіD розливу зріДЖе­ ного газу а балони, вирІ­

ЦІя т.урбуються npo задо· 1ІОJІен.ня соцІальних по треб ПраЦІ·ВНИКІВ управ­

шувати

вавня

ЛІННЛ.

Бровари.

З

мІста

kами,

під·

органІзацІй

району n.рактич.но

1

асІ дІти безпеченІ ють

доnомогою

працівників за­ дитячими сад­

одинаки

в

nрожива·

гуртожитках,

ви·

дІляєтьося безnлатна гро­ tuова допомога забу довни­ kам масних буди.нкІв . 'І\ак, ІЮСЬМИ З НИХ булО

видІ.лено

27 ,З

тисячі кар­

бованці·в . Шклуємося І npo бе.злечеКtfЯ >ЩІТJ!ОМ

гого

У

питання

І

буді·вництва

вводУ

слюс~р.

no

очолює

у

з

чвертЬС1'О­

створення

упраВJІ'І.Ння

нашого

щиросердо

поздщювляю

весь

колек­

тив Із святом, бажаю мtцноrо здоров'я, добро· го настрою 1 особистого щастя.

М. начальник

таці'І' да рсТ>ВЗ .

ФЕСИК,

міського екс.плуа­ газового госnо­

no

вже

не

еле­

порушу­

пtдводнл'а

прощати­

любов

Зараз

в

Іх

Іванович і дружи.на, оператор

бриа-аду

nунктІв.

він у

СЬ!<ИЙ

першого ванн.я,

колеКтив з

дня

а

його

ще

цював у

засну­

раніше . пра­

службі

газового

увесь·

район

та

мІсто , більш

ніж достатньо, вІдає Иостянтин

розпо­ Івано­

що

вич.

-'-

Разом

слюсар-водій

Ми-

хайло

ФедосШов.нч

Бі-

лим

та

слюсар

Го.рдІйови.ч

мІ­

,д<арства. .. час.

Згадую,

валаося Иоля

П

Швидко як

наша

гос.по­

йде

.

створю­

наказ

народжеН'НЯ,

фІі<<ЩН,

створенні

дІленнІ

колективу.

тимчасового

На

фото:

СJІюсар,

теран nраці К .

І.

ве­

РЕМЕ­

ЗОВСЬКИИ.

Фото

Б.

Горбачевського.

ня, конторИ •Бровав вій тру­ чоловік. За­ раз

у

були

8

газового

тодноrо

8

метрІв

зу

тоиин

га­

ТНСЯ'Іf

644

зрідженого. Природним газом

8

корветуються

мешкав­

ці 39 тисяч 660 квар­ тир, управління обслу­ говує 13 тисяч 175 газобалонних

устано­

вок.

е З 1972-го року надано .nобутових по­

слуг

населению

на

2

мільйоки 87 тисяч карбованців. Першими в райо­ нІ корнетувалися бла­

8

китним

паливом

меш­

канцІ села Велика Ди­ мерка, а на сьогодні його · уже мають жите­ лі 24 сільських насе­ лених пунктів району, Броварів 'ra селища В

· ос­ 322,::1

управліииl

фонди

Із

до 5 мільйонів тисяч карбованців. Потреба у при­ газІ

за

пep­

-

мІльйонІв

465

тисяч кубічних метрів. Зараз цІ цифри відпо. відно

складають:

мільйон

метрів,

мільйонів

кубічних

1

rвС.ІІ'ІІ

302

кубічних

ви·

;j9

тисячі

82

метрІв,

117

мільйонів 246 тисяч кубІчинх метрів.

З КВіТВ.ІІ

нині

ку

в

1982

управпівиl

ваджено

газу

в

перед

метод

вовt

ро­

впро­ пуску

будввки

заселеииим квар­

тир.

8 .У

дисnетчер

колективІ. ство.

рево 11 бригад, в .ІІКВХ трудиться 110 робі'l'· иикtв. Вони працюють на єдиний наряд з · ви­

іНШі .

Чимало, пам'ятаю. зро­ бив у газифlкацlІ цри­ у

природного

1 31

пndt рік роботи СJUІа­ дала ;за добу 116 ти­ сяч кубічних метрів, за місяць 3 міль­ йоки 488 тисяч кубіч­ них метрів, за квартал

стар­

нашо­

майстер

станцій ка­

За 25 років реа­ лізовано 6 ·мІльярЦів 20 мІльйонІв кубічних

8

А. І. Грач, оператор І . Д.

сектqра

мереж

захисту.

родному

рило та Г. Р . Найдан. во·

місті

116

новки,

310

дІІ П. Т. Гайдак та Г. І .

ватного

кіло­

1138

газових

І дворових вводів, 131 газорег у л я т о р в и й пункт І DІRафиІ уста­

СJІн

седько, майсrри 1 Г. С. Ку­

та

rосподарства

тнс.ІІ'Чі карбованцІв зрЬ­

народних депутатів

ший бухгалтер Л . І. При­

Нестеренко,

~17

працівнmdв. · СьогоднІ управ­ лlиия з експnуатацІІ

8

м~щення тощо . Справа rtішла швищко. На·вчали людей у Білій Церкві. Першими

управ­

нараховує

нови\

при·

пенсІонери, .колишнІ

ІКолектив

лІнНJІ

Калити.

го серця поздоровляє працівникІв управпІиия по експлуатації газового господарства. Ви роби­ те велику справу пІдводвте в будвики бла­ китне паливо, а значить радуєте людей. І на­ далІ успіхів вам у праці, зДоров'я, радощІв, щастя/

надавало

допомогу

нащад­

С. КОСМАЧ.

Василь

о

фактично

тому

всебічну

Ух

Виконком райоввоі Ради народних депутатів у день двадцятип'ятирІчноГо ювІлею вІд усьо­

про

не було, ·ЯК то кажуть, нІ КQЛа , нІ двора, ні · людей . Але ІМіСТО бул<t зацІкав­ ле1tе у найшвидшІй гази· нам

щоб

дуже

щиросердо вітає колектив управлІиия no екс­ плуатації газового господарства з двадцвтиП' я­ тирІччям .. Зичимо всІм його праЦівникам доброго з~оров'я, сімейного щастя, задоволення від обраної професІІ.

організація .

вийшов

Ім

життя.

Виконком міської Ради

ського У·ПраБЛіННЯ ПО ЄК'С­

газового

бу­

Н03ДОРDВЛІЄІІО!

початок ІJJЛуатації

.[Іизун.

незабаром

ки були щасливішими, вІльнІшими, мали гідне

мною

працює

·таким був І Двадцятип'тиріччя

зі

Лариса

ЛюдмилІ!} .

хочеться,

Бровар­

роботи

, так

Прийшов

цей

цІ

Gьогодні ми обслу­

-

пластмас

Дуть дiJJSceм та бабусею (здоров'я і уда'fі їх доч­

навІfЧ.Ки.

ремонту газорозnоділь-

чих

БІпо­

користаииим

коефІці·

єита

участІ.

трудоврІ

8

го уnравлІ.нНJІ Е. К Єміх

Майже 8 ро~ тому впроваджено - .

та ІншІ. ВсІ вони сили радІсть і

жtв

будівельно­

тод безкасових wriJIFe.

прино­ те.пло

населення за до­ ставку зрідженого газу

мешка.RЦЯм .

За

вав

час,

цей

досягнуто же

по

ноли

в балонах, · а також за

очолю­

чимало: ву лицях

виконани.я річного п.ІІа­

було

май· про­

газОІПроводи

поиижуючі

ня ;

я

колектив,

ес іх

кладено

управлінНя

заро·

дру­

газопровода

зв· язку

. лІпям

проекту­

їх

ЮхимІвна,

створенІІІ

.rовуємо

.церкІвськоrо

щоб

господарсrва.

·СьогоднІ Иостяитин Іва­ .нович Ремезовський -

. працюючих

тим,

місьного

при ЖЕКу. Тан що ро­ боту цю добре зна:в, мав

му

нас . АдмІнІсТІрацІя та nрофспІлкова орга нtза·

nриємств,

С-rаrновлення

УІПРЗІВJІІІННя по експлуата­ ціІ гаJЗового господарства вlдбу.валося у нього · на очах і при його участі.

нізацію виробниЦ'N!а. пІд­ ;sищувми коолІфlкацію

з

що

-

доводилося

його

Савицький

необхІд·

звичайно,

заваду

ПоживІ.лов,

Інженер no пращ П. П . Лиn'ЯВІЮ ,слюсщр :К. І. Ремезовський, ста,рший

райо­

можуть

що

црацює

працІ.

роботу

.

людей.

З

Ч ИМАЛО сил

так~ж потурбувався про НОрмалізацІю ГазQПОСТа­

Зараа

рtдряд.

колектив

на

па­

району Заворич та

зазначити,

йwовши

Ко­

вІддале­

г9Qпроорахунну,

ний технІчний стан газовІ мережІ 1 обладнаннЯ, а

пунктІв

жителі

впроваджено

ку

напёж­

чання населених райоНу .

І

чrших. СлІд

п~ри­

у

райо­

.голубим

них куточків сіл Плоекого,

уря~ УРСР 1979 року .,Про rrоJІ'l.Цшення екс~ nпуатац!.І газових rоспо­ даРС'І"В в сІльськІй мІсце­ востІ республіки• . Ко­

привtв

пунктах

'RУ є nриродний газ.

і.

рівень

1966

. ригаз• дилося 8

... Костянтин

населених

серпнІ

у час створен­

метрів

nрофесійний

бригадІ не вистачає одного слюсаря. ·

ЧИJ't1аЛО

У

-

свій

до сnиртного.

збІльшенню

тично всі К'Вартири. У 24

Набу ЛО Пі'СЛЯ ВИ· Відо.~ОУ .ПОСТЗІІЮ8ИІ

лектив

'ЧаС

по

ЩО

8 року

обслуговує

ся:

Із

районі газифікованІ прак­

пере­

вели·ке

.Це'Й

Де,

людина бу­ своїм робо­

і факт~

ч им )Ііс цем , nідІВищувати)Іе

тім

установок.

замовників.

зар-

ватиме трудову дисциnлі­ ну. А то. бу,вало, влаш­ товувалися в їх бригаJJS робітники, з якими по­

На­

бУдІfН!dв

·

вирішува­

ГОЛОВОЛО>М'КИ,

ментарне,

МОН'l'аЖІ

гf1ЗифіІ<ацІІ

ко­

ОсобЛиво

·

' пунктlв> За.раа у мl.c'rl 1

газифі:ко­

За

зроблено

га.зопрово-

кварТир.

ремонту,

газифікацІІ

зростала

к\..льікість

1

~тсепенню?

їзди­

б могли Щоб не

Ум

r;уnити. Тодt де дорожити

будіве-льних

газобалонних

Д!Jяnьностl , збільшувала­ ся кlnwlC'l'Ь споживачІв

·

ще

вого

госп сВортни~і• в Во­ риопlЛЬІСькому райоиі. З року В рІІ< Н&Ірощу­ ВаЛИСЯ ТеМПИ ВИробНИ'ЧОІ

газу,

ти

матерІапІв та палива. Ю послуrи надаємо

t'l ,71

І

таку

;~оводиJІось.

приклад. допомагаємо в nроведеннІ річноrо плано­

Першими споживачами в Броварському .районі . буІлИ ра:дгосп сВеликоди­ мерськ·ий:., завод nорош­ ковоУ металурrі'і, аеро­ порт в Борис.по.л1 і рад­

природнОІ'о

на­

одержали всІ бажа­ Крім того, за pl·

придооннІ

«ЛОКИ

поки

плату. на яку безбідно жити.

транспорт, допомагаємо І

·

--

отримували

ство­

шенняМ 11рудового копек­ тиву nра~никам управ­ л1·и.ня видІляється авто­

зрідженим газом, а також оослуг

'

земельні

сnеЦ.'VІаШІІНа:

Не байдужий слюсар Ремезавський і до всього, що відбувається навколо. у житті . Дуже хочеться йо:.1у. щоб люди. нарештІ,

садово-городній

:Кооператив,

.Бориспільсьного ,природним .1

надання

у.nравлt•ннl

рений

Ц'ІІ було забезпеЧення пtдnриємств, організацІй і населеЮІя Броварського та районів

При

сімей .

11

Не­

мо».

які прожRВають в тІсно­ тІ або на nрнватн.их .квар­ тирах. Тільки за останні 5 років поnl.nшили жит­

комунального

~ефіцитLв!).

лагодимо

Цифри ·

Із

:'tІатеріа­ усьо:v~у

рідко підводить і с.тарень­

службовцІв.

1

труднощІ

аалчастинами та лами (зараз в

ха

п'ять

!ё 96 ( 8203)

8

госrtодарства

Ці

для людей .ВАДЦЯТЬ

Ж И Т Т Я»

ків

поздоровляю всіх праців­ ни.ків управлІння з двад­ цятип 'ятиріччям з дня

начальник

:уnравЛіння.

пенсІонер .

ре­

газо­

приладів.

у

востt

ВодІї ЦУРКАН М. В. (зліва} і ХРУЩАК М. С .

заснуваяня . Л. ПОЖИВІЛОВ,

колишmJі

'І'а

Сьогодиt управ­ ління 'обслуговує 94 підприємства 1 органі­ зації, а також 153 комунальнІ . об'єкти. а Процент газифt­ кац1і квартир І будни­

будин­

та експлуатаційна .' У цей святковий день

його

побутових

8

ни, що відповІдали тех­ нІчним умова.~; побудова­ ;ці бази зрідженого га­

зу

ремонту.

монту вих

і

.пристосуван­

газифіковано

иового

(справа)

.

обСJІуговують

замовникІв

зрідженим

'

зом.

Фоrо

Б.

ra-

;

Горбачевського.

сільській

мtсце­

природним

газом

схпадає 55 процентів. До кінця 95-го року оч!Хується довести йо­ го до 94 процентів.


В Е

cft Q

ЖИТТЯ»

липня

8 31

s ......

р.

1991

.Ni 96 (8203 )

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ

ДЕРЖАВНОГО

І, СОЦІАЛЬНОГО ЗА (ЗА

.-ПРОМИСЛОВІСТЬ Підnриємства.~и ну

за

виготовлено

промислової продунц!У

МІ.'ІЬЙОНИ

364 Ців, чи

2,2

ttiж

на

tНарбован­

лому

по

району

мас ,

І!а·ННЯ,

товарів

ви­

народ­

рІоду

ного сnоживання. Це на мІльйони 478 тисяч НІарбованціІВ , чи на 2 про­ центи більше, ніж за вtд­ по.вІдний перІод минулого рону. Виробництво това­ леrноУ

платних

.

боваНЦІВ

заво­

ПОСЛУІf

чо-торrоІВельного

У

порІ.вняНН'І

з

но

з

1392 тонни ,

Разом тонн

з тим

тонни ІЮІ, на робів З

ВіІдпов'Ідним

минулого

-БудІвельнІ мІіста

рону

органlзац!У

надали

платних

по­

слуг за цей час на

319.8

ТИІСЯЧ'І карбоваінців , му ЧИСJJІ побутових

-

207,8

ЦІВ.

·випуск

в

то­ на

ТИСЯЧІ карбован­ БудІвельнІ органІза­

пл івки полІмер· ТОН.Н ВИ· ПЛ'СІ!С ТМаС ТОЩО . ,

ношенню до

річчя

Промисловіст~р району за сІче нь ;.._ черве·НЬ 1991

першого

минулого

·

{)()с.яг

пІдрядних

мас ;

дослІ·дио-екс.пери­

та бІв.

залІзобето.нних

У

промисJЮвостІ

ну у .першому потачното року

райо­

нІж

рІччІ

у

першому

ЛІРИЧина

пІв­

иа~рІв ,

Продунти.внють працІ в цілому по району ЗбІ.ль-

.При~ро.

але

ПJIO'IUIГO:It

рt·ччя

факт

мину л ого

чення

-

1991 рону на Ук­ виflИJ<JIO 22 тися­

них становП'Ть понад 13,2 :м'ІлЬ'Йона нарбованц!.в. Але

найстрашнІше

що у вогнІ загинуло 847 ЧОЛО:ВІК , І КОЖНИЙ третіЙ з

них

За

мlcrl жежІ . лиха

цей

дитина .

час

у

тралилось

нашому

22

J1РИЧИВОЮ здеб'Іщ.uюrо

nорушення

правил

nо-

ЦЬОГО бу ли устат­

куваІо\ЧЯ і еf<<:плуатацІІ елеН"І!\)ООблад:нанкя. А ще

з

небешечна

вогн ем,

nоведІнка

nустощІ

ря.ння

те.

дІтей

.

жежа

у і!І!Ва.ртирt 11-а

по

вІ;l:Qправ.ленню. .вагонІВ

М

І

ста­

нстантаженню.

вузлом

пІврІччя

ви~rона·но

зв'я·

1991

nлан

з

ро­ об­

нанкоо ишнього

яку

по­

16

вулицІ

50-р-іччя ВЛКСМ. А при­

КІ

І

чиною

пож~l стала ;JІВИ·

rос:nодарка

праска . залиши­

мережу. Внасл !дон ~воєУ безП~ЧНОСТ[ ГОСПОдаірЮ завда:Но

пожежею

знач­

них матерІальних збитнІв. НеобхІдно також ЗІВажити І на таний випадок. 31 січня цього рсжу гро­ мадянин Ностенко В. П . , що меwнає у будин:ку М 12 no вулицІ Ге.роУе · РеволюцІУ. будучи напІ д­ питку .

кинув

непогашену

оздо:ровленн-я

охорони

природн

та

Проводи ·В Борн<:rтІJІьському aeporюprry. Фото В. Самохоцького (УНРІНФОРМ) .

Село і люди

БРИГАДИР

' сІЛЬСЬКО­

ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ За

шІсть

мІсяЦІв

Природа наді лил а гу

ни·

нішнЬого року виробницт­

Петрівну

Оль­

Над у се для неІ держав­ НИ'Й пла.н . І тут вона вже

Овч а рен~ко­

бригадира

овочІвникІв

стає

н етерпимою.

той самий П€1Ріод 1990 року . на 1515 тонн . Моло­

пу « РусанІвський » - ~rна д­ звичайно загостреним по­ чуттям обов 'яз ку перед

·землею .

Я кесь повела мову брига•дН'Р з д!ІВчатами про наш І ІнапІ;впустІ магаз и­ ни. Гроші маєш, а !tу'[ІИ­

на

·визначи:ю

І

фес ії.

вагаю Чи с ь .

rодІ · й

во

м ·яса

склало

11 033

тонни. що менше, нІж за

ІВІдrювІ.дно

менше

яєць

на

одержано

танн ,

4237

а

6Ільше на 9033

-

ТИСЯЧІ

штук.

Лише

у

господарс-т­

4

вах Із 24 збІ льшилося виробиицтоо м'я.са . Це радгоспи «АваІНга,рд• . ІменІ lЦорса , племзавод «Плоск!Івський• І рад· ГО<:П4КОмбінат «Теплич:ниій•. НайбІльше ЗІ;щ>rН:-і

'іuили

ВИfро6НиЦ'Т.во

ць-ого

необхідного продущту в ра·дrоспІ - комб!.натІ «На­ литянський•, . на НиУ:всь­

кІй птахофабриці, у rrra· хорадгоспl «БогданІ·всь· кий :. та радгосn! «Зоря•. Виробництво молона збІльшили лише в т:рьох радгоспах-Імені НІрова. « Бобряцький• . « ПухІвсь­ кий•.

Виробництво

на 2075 тисяч СереднІй у дІй на корс!Ву на 1 липня стан<>­ вив 1675 кІлОГ>рСJJм !в , що на 142 кілограми меише , ніж

-

першому

минулого

пІ.врІччІ

рону.

ЗАГОТІВЛЯ СІЛЬГОСППРОДУКЦІІ На

1 ли.шrя

дарсmвах

но

району

занупл е­

1 ІТfИЦІ,

У

м 'яса

42082,3 164507

Не

Землю

sсІєю

душею .

Правда. ри,

П

на

бриІ!'а'да ,

ними

раннІх

овочІв

тонн

м енше,

н-Іж

П І·ВРІЧЧі

у

пер­

М НІНулого

:року. ,

з

во ·

не

Вона

Як

І

П'ровину

у

УСОІВІС­

На

СВ'ІЙ

перемовчИІТь

І

за

Але

·ООПРИ І

всю делІ­

м 'якість,

Пе'І'рІвна

вмІє

Оль­

поназа­

ти І надз вичаЙ'Н'у дІсть. 1rол и мова дить

про

те ,

щоб

твер­ заХО­ зберег­

ти цІнну n родунЦІю І всю r,рама

СТОСО!Вуйте

ченати, у ~удинку спа­ лахнула пожежа . Нео.бе-

ретн!сть

д<>рого

обІ-

ЙІUлась господарю. Згоріла частина покрІвлІ бу­

динку,

знищено

дGмаш-

нє майно. Янби не вчас­ на

допомога

·згорів

би

І

с.ус!дІв ,

сам

то

Носrен­

но.

Тож ~о<Jеться ЩР f ще ра.1

те

нагадати

nравила

-

вІ!конуй­

ПJЮТJІnожеж-

не

за-

само,робнІ

за­

Не

сл Ід

:норНІСтозувати

~·правнІ

елеln'ровими качі . Ні

елентроди.

ВІМ я кати

в

живачі·в

Будьте 1-JеМ, без

з.Ілсова­

Не

одну

одночас но

ви-

мож•на розетку

деніл ька

обережнІ

11е. 3аолишайте наг тцу

Ретельно

з

воrдітей

дОі~ЛJІо)f. !ШНOH y f()'tJ U

го­

горщечни

огІрк·Ів

.реаЛізувати

В<:ього

для

се­ па­

перш і

Ух

ли держав і вже

щюда­

174

тон­

реал Іза:ц!У ово'f!в , вироще­

НИ•Х бірНІГадою О. П. Овча-

.

ре'Н}((),

радrос·п

464,6

ТИСЯЧІ

Ц!.в.

Ольга ·rтро

Петрівна

дбає

винори­

.~ож.ного

к.JІа'П·ТНІ<а

ставня

землІ . док:

одержав

На.рбозан-

ефенти.вне Тут

завжди

і в теnлицях.

поря­ І

nоза

ними . Ножна д!JІяночка ЧИІМОСЬ засадЖена. дає вr.ц-да<чу .

Гamnra ПОЛЯКОВА.

всt

ЦІ

єте

аює

вимоги,

ви

вряту­

помешка.ння

nожежІ . що ,

Не

мд

забувайте ,

оорушуючи

правила

ІЮЖеЖІЮІ безf1еffИ, ВИ ро-

бит~

шіrод:у

для себе,

Не

а

живаючим

спо-

елентрост.руму .

дt.в­

ни і 34 ,5 ТОІНІНИ ПОМІдо­ рІв. Лише за п1врону вІд

державІ .

здати

А

зЗ!НіНч или

розсадою

чала

не

переробИ'Ть .

катн\.сrь

га

Не'і.

до

овоіми

цибуля .

торфові

оrІрки.

ким

-

була

нового врожаю. І в рединІ квітня бригада

якусь

вм Іє

. ЛІОДИrну

ТНТЬ

неУ

,не

елен:r,роприлади,

слІд було

з

nрацює.

за

холодом

вже

тувати

ГОЛ ОіБ НІ П риси: ВМ·ШіНЯ органІзу,вати л юдей , пІ,к­

Вневарити ·

Іmu l

шtулася

стрІлами.

ма­

з

нас

.х:ру.СТНИіМИ

чата

образ

тих ,

вІд

ще

сонця

простуnали

про

.прщоrкц!.ю

пе~рушна,

Я розмо·вл·яла з людь ми. По дета лях . по ~­

луватись

не­

Проте

повита , а тут над 1еnлим ГРУ'fl'ТОМ нучерЯІВнлася

робити . Научить, rюІ все терпляче, ла­ гІідно ро,зтлумачИ'Ть . ·

силадався

,рун

замислює-

я.ку

скр!З'Ь

що

люнок ,

при.нро .

до

не

• і­ Бо

Гарно взим.ну у теnли­ цях Овчаренко. Земля

кому

мозаУчний

вІдца­ йому,

JJ ЮДН .

. каже.

як

неякІ с­

річ .

одерщують

rюраду

линках.

на<:

ми

мося.

П . Снча­

вс І м

з

беремо

СаJМ !

щиро.

розповість,

за

с вої

заперечиш .

доб,роянІсну

ренко 12 постійн и х роб~Іl'­ ниць І 15 ~ат-школя­

nобІжншrи. циrарщу.

ноли

секрета р,, .. ца~:гкому

дасть ,

<Не

'КІО>КІюму

В. Я . Нестроовии. . БіЛьше б таких бригади­ РІ•ВІ До людей вона ста­

рок.

nрош!

ро­

І

Пр&вильоо сназано, чого

люди· на , добрий орrа н ІЗ<ітор . ­

У брИ'ГадІ О .

Прийде

магазНR

ний товар .муснт.ь вати . Прикро ж ІІіра вда?

огородже­

лагідно ,

сяк-так

Пропустили назавтра ВІ Н

у

тру дов !

квад'Рат­

. т.вори.ть чудеса. НадІйна вон а

витЬІСя

оr'І:рки

уже застарІв.

бІт нин

гає ,п 'яrrдесяти градус І.в. Але Ольг.а ПетрІвн~ й н~ цій обмежен І й площ\

наже

ви

збираєте. ЯНИЙ<:Ь , а

гектарами

Oлt.ra

дt.вчатам:

От чого я rкІваюс ь ,

-

·Іюли

просто·

а

говорить

Петрівна

ними ПЛ·LВНОЮ , тем перату­ ра п!JД якою вл ітку дося­

ДQ

нами

rи. чого треба. не ку пиш.

го с nодарює

м етрам и ,

спос.1} :

ку,плено

зелен\

:вимІ.рюються ,

м'яса худоби зме.нwили­ ся у ПОрІ.ВНЯ'ННІ "з В Ї\ЦПО·

1 липня ц. р. за­

це

про-

по люби ла

я.ких

ВНХОДИІІ'Ь

На

час

в и бІр

нум.

молока, ТИСЯЧ ШТУК ЯЄЦЬ. У ЦІ­ лому по райОІНУ занупки

ВІдіНИІМ перІодом м инуло­ го рооу На 1570 ТОНІН .

.раtд;гос­

с в Ій

бригадира ,

госnо­

ТОНІНИ

11099,2

~;ЦобИ тонни

у

·

грунту

на п ішла вчит ис я .в с lл ь­ сьаюгосподарськи й техн!­

яєць

зменшилося тІЛЬ1<и в nтa­ xopaдrocnl « Б<>гдаН'ІІftсь­

ний• штук.

закритого

ноУ безnени , 11е залишай­

ла вв li."tf~!reliOЮ у елеН"І\ро­

·

с~редовища ,

те ввІм.н.неяими в м ережу

поряд

вkдпочІtНок т.р

8

ВИРОБНИЦТВО основних

шому

ana-

двом ісячний

безпеки країни .

лефонного зв'язку fl'РОТИ торік. По сІл~:>ськІй мІісцевостІ ця цифра ста· новИІІ'ь 96,8 . процента ЩJОО'И 95,5 торік.

замовлення

установцІ.

ши ли на

97,6

8278 то.нн. що на 2389

по

н оби.тьської ш коли-Інтерна'ІіУ для дІт.ей-сиріт вИІру­

У контрольнІ ·строки утсунено 97,8 · процента пошкоджень мІського Т(;·

селенню на 116,2 nроцен­ та. ВИJконано ·державне ос:Іювних телефонних

'ВИМОГ.

Не поодино­ с.а.мооаrо-

також

Київ. Спецрейсом «Люфтга нзи • сто ді-тей з Чор­

до,ставл ено

процента.

22638

наваmа­

пІвріччя

250 .

в Німеччину. Іх заnросило федераЛьне мІ.'НІстерство

по­

державного

по

планІ

телеграм у К<JІНтрольнІ 'С'ІІроки 99,8 . nроцента, за пЩрІччя торі1< 99.6

зав­

сягу ;реалІзацІУ rюслуг на­

найеле-

На жаль. все це має мІсце. Так. 28 червня

6удsтку

3

чайна елеJ<!І'рична

ви.ни}(.J)а

За

-

у •населення

при

·на

понад

.виконання

ку

протипо-

рон;у

об­

числІ

295

01

з с іірнина~к . в.иrпадки

цроцента . року

зку за

жим и І безп~ЧІНИІМ И до ви-

цього

про­

ЗВ'ЯЗОК

Тож слІд нІноли не забува'fи npo правила безпе~<и-, не бути байду­

жеЖІНИх

сІ­

BJIIKO·

вmrонаиням

Районним

телевізорІ:в.

навLть

За

з-hрваж>

125,4

тичному

сІчень-червень

нонан кя

з

вантажн.и:х

забезпе­

ментарнІших

вимогам.

326

рат!ІВ ІІІРИ плані 300. в rо­ му

переве-

навантаження

Небезпека

раІ.нІ чІ 615 пожеж. Зби:rоt< вІД

населення

чатку

~

Служба

п1В­

од~ракано

тисячІ карбованців . Разом з тим якІсть об-

женню 1.6 видІв ІВантажІів,

транспортом .

За

дода~ково

замоолення

відсут­

пога.не

nроцента ,

107,8

176,2

но

ПМН-15,

-

пІв·

Уста.новлено

основних телефонних апа·

тонн ВаІІf.ТажІв. Забезпече:

ttkть буд!.велших маrе ­ р!алlв , веляна плинніСть

року.

1990

цього

з·а

дан.ня вLдправлено

БМУ-35, мостозаrону- 112, ПДБП-2, БроварсЬІКої ПМН та ІншІ. Головна

Ч<JЛОВІК ЛроІІ'ІИСЛО· во"ВИJРО(5ничого rrерсона­ лу , це на 584 чоловІки, чи на 3 ,6 процента мен­

15439

ше,

J<олективн

перевезень

рІччя ІНа

сягу

Знизили темпи будІвни­ цтва

план дох.одІв ·від пасажир­

вилас.я

ну.

nІ·врІччІ зайнято

Нолетив автопІ.Дприємсmа М 13209 ви•кона.в

34940 рей<:LВ , пла.н нано лише на 81,8

ванцІв. або 87 процентІв по вІдношенню до ·пе,ршо­ го пІвр!.ччя минулого ро­

виро·

ти­

90

чень-червень

робіт

-

Укратробуду

план

сяч тонн. У порІвнянні з в.tдпо.відним періодом минулого року обслги пе­ ревезень 3МеНШИ:ЛИСЬ. Д<>· говІрнІ зобов 'язання ви­ конано повністю . Понад­ плановІ при6У'11НИ стано­ вили за пІвріччя 500 ти­ сяч ~<арбованц!.в.

ськИіХ

ратів .

тому

ЗалІзнична станція. Q1Jавари за пІвріччя сnра­

ємства

пласт·

·

понад

в

цента .

~раtйону становив за сІ­ чень-'.чеjрвень 1991 ро­ ну 60945 тнсяч ~а·рбо­

мен:rальний

числі

чаоним

пів­

в ц!Jrому по будІвельно­ !Іfонтаяmих органІзаЦІях

ти сяч нар6ованц111. Не виконали договІрнІ зобоВ'язання три ПідіПРИ·

вантажів,

nасажирсьними

року.

739

заводи

тонн

зеннями .не вІдповkдає <:у­

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

цродукціІ за договІрними зобо.в'язаннями на

44,3

3'3. nІвріччя пе­ 871 ,9 ТІЮЯЧІ

13262

ревезено

слугоцування

ЩУ Ірайону ~ .на 308,8 ТИСЯЧІ карбованцІів, ЧИ на 117 nроце,нтІ.в по вІд­

93

,недоп.оставлено

з

nобутових .

158

.рону

М

на

процента платних послуг І 142 цроценти

fla 708

r.ко р<Уrив,ся

послуг

на

АІвтопІдJпрИІЄМ'С т в о м

нада­

119,6

алю­

зал\(?,НОго порошку , на

,JМатних

року

ТРАНСПОРТ

рад­

органІзацІями

періQДом

сметани

на ЗО тонн .

-

пІврІччя

порІвніЯІНнІ

М!.НІю на 439 тонн, ХЛІбобулочни х виробІв -

на

за

пІвріч­

процента .

плат.них

тисяч карбов<шщІ·в , в тому числІ побутових - ІНа 4299 тисяч карбованців. Це сrа.новило у .

вІдпо­

конqрунцІй

минулого

9626

вІдНИІ."tf перІодом минуло­ го рону за пІврІччя збІль' шилось виробництво алю­ м!ІнІєоого nрокату на 765 rонн,

сІчень

За шtсть .мІсяцІв мІсь·

кими

(на

9,7 процента) тощо .

23,2

госпами .

трино­

об 'єднання

надано

nерше

,року.

1990

ТОРГІВЛЯ

району

за

бІль­

Обсяг роздрібного то­ варообігу державноУ І нООператнsної торгІ.влІ (·paзQJI'I 1з гром ад<:ьним харчувсші·ням) за перше пІврІ·ЧЧ·я становив 152752 ТИІСЯЧІ J<арбованцІів і ооілЬІШи.вся у nо.рLвнян.ні з вІдповідним 'перІодом

бованцІв. Це менше, по­ 'рІвнюючи з першим пІв­ рІччя.~ 1990 P<JKY. на 120,3 ти.сячІ карбо-ван­ ц\'В . На 1340,2 ТИСЯЧІ кар­

дІ.в порошнової м·еталур­ І'lї (•на 26,8 процента), досл іди<> - енспер и м е н­ тального (на 62,8 процен­ та) , шиноремонтного (H'll 10,6 процента), вИІробни­ тажного

чя

1991 рону на­ ·дано •на 3 ,4 мІльйона нар­

nромисловостІ

~rолентиви

послуг

нарбованцІів

ше, .ніж за

-ч-е.(:іІень

НИЦТІВО товарів ширвжит­ ку сІм пІдnриемств.

.саме:

року на

1990

ПромисловІстю

змеmшrлссь 'на 5 ,6 nроцента. Знизили за звІтний пер і од вироб-

А

тисяч

п~рше

проЦ'еНта .

3

рів

вкла'д~ь І ноштІІВ фондl!В підприємств . Це на .3008

Обсяг nобутових послуr ·ПО всІх мІнІстер­ ствах становив 7. 7 мІль" йона · нарбованщІв, що більше вІдповІдного пе­

181

рахунО<к

нщрбованцІ.в державних цеfГ11Ралізованих ка.пітало­

ІКарбован­

нІж за

за

день та нашт ів фондів пІдприЄІМств І qрганізацій введено основних фондів на 9339 тисяч карбован­ ців. За цей час забу­ ДQвниками мІста і район:у OCBO&fiO 33821 ТИ<:ЯЧУ

nіврІччя МИJНУЛОГО p<my.

І·НШі.

готовлено

тисячІ

1892,7

Та

За пі.врІччя на мІльйон нарбованцІв

держа·вних централІзОІВаних налІтальних вкла­

ців бІльше ,

тор­

МОЛ<ЖО3аВОД

1991 P<JKY

Весь прирІст промислОіВоІ

·f>ОбІтників.

РАЙОНУ

СТАТИСТИКИ)

шилась · на 5,2 п.роце.нта.

йона карбованці·в, що на

машиі\.обуду·

І

РОКУ

1991

ВІДДІ1ІУ

першому nіврІччІ 1991 ,P<JHY населенню на­ да,но послуг н·а 17,1 мІль­

знизили

шиноре.~онтний,

говельного

МІСЬНОГО

У

обсяги цромислового ви­ робництва п ' ять пІдпри­ ємств . · Це заводи: пласт­

ЕКОНОМІЧНОГО

МІСТА

ПІВРІЧЧЯ

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

в аналоГічному перІ­ минулого рону. В цІ­

. одІ

ДАНИМИ

сельностІ

на 8009 тисяч, процента більше,

що

ПЕРШЕ

nроду.кц!У отримано за ра­ хунок пtАвищЄІНня продук­ тивностІ працІ при абсо­ лю-mому скороченнІ чи­

с·ічень-червень

року

1991

райо-

РОЗВНТКУ

ТІЛЬ/КИ

ПО<ряд

про-

л юдям .

А. ЩЕТИНІН , ну рса<Нт пожеж·но

учи·л.ища

Урицько го

Черкаського

-

технІчного

ім .

·

М.

С.


4

С.Т.Qр. •

липня

31

'" о в f

р.

1991

ж

• ., .. .,.__ •

96 (8203)

о ·г о л о шЕння БРОВАРСЬКОМУ КОМБІНАТУ ГРОМАДСЬКОГО. ХАРЧУВАННЯ терміново потрібні на роботу: завідуючий вИробництвом їдальні N!! 35 (оклад 300-350 крб.); касир-інкасатор в кафе «Ровесник:. (оклад 225 крб.); - кухонні робітники їдалень N!!N!! 21, 22, 9, 3-2, 28, 14. (Оклад 200-240 крб.). -За довідками звертати(я ·у _віддіЛ кадрів. Телефон ·5-52-20.

Адреса комбінату:

річчя ВЛКСМ,

м. Бровари,

вул.

50-

2.

РАДГОСПУ сПУХІВСЬКИЯ» на постійну роq_оту потрібні:

. .

електрики.

.

За довідками звертатися: с. Пухівка, вули­ ця Радгоспна, відДіл кадрів радгоспу с:Пу­ хівський:..

ГОГОЛІВСЬКІЯ

СТРІЧКОТКАЦЬКІЯ

ФАБРИЦІ на постіАну роботу потрібні: ткаJІі _(робота двозміuна, відрядна опла· та праці 450-500 карбованців);

учні. ткаль (строк навчання 6 місяців); оператори сну~~льноrо обладнання (ро· бота двозмінна, ві.ІJ.рЯдна оплата праці - 400 --450 крб.); . ....-. в'язальниці тексти~ьно-галантерейних

-

(робОта двозмінн~.

відрядна оплата

праці -.. 400--:460 ·крб.). з·питань працевлаштув.ння звертатися за

Оплата згідно з положенням

на транспорті. Наша вул. Богунського, 12.

БУДІВЕЛЬНИХ

(Іо вулиці Київській,

150

відкрито продаж м'яких меблів. В комплек· входять:

крісла-ліжка; диван-Ліжко, два крісла відпочинку. Можна придбати ІЮЖну річ окремо.·

АДМІНІСТРАЦІЯ.

БРОВАРСЬКІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЯ ПРОЕКТНІЯ

МАЯСТЕРНІ

Т_РЕСТУ сТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ» потрібні на роботу

провідний

Заробітна

спеціаліст-електриl<.

плата

за

слюсарі-сантехніки.

За довідками звертатися: с. Княжичі варського

району,

управління

відділ кадрів. Телефон

-

Бро­

механізації,

40-4-17. · Адміністрація.

О РОМКОМБІНАТУ БРОВАРСЬКОJ РАЯСПОЖИВСПІЛКИ. потрібен водій 2-ro .класу. ,Оплата праці аа домовленістю. Звертатися за адресою:

І(расовського, 22. РСС. Тел. 4-02-48. сНовая жизнь»

-

м~ Бровари, вул. Промкомбінат Броварської

орган

Газета ВЬІХОДВТ С 17

дітей, долі всмlхатвси, правнуків дtждатвси.

ЧОЛОВІК,

·

терміново потрібен

маляр. Оклад Звертатися за

Броварскоrо

городекого

aape.u 1937

ГОА&.

Дни вьrхода: вторвнх, <!реда, пІІТВвца, суббоrа •

ДО

ВІДОМА ОРГАНІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВ ТА ЖИТЕЛІВ м. БРОВАРІВ!

ВсІм

організаціям

терміново

та

111ідnриємствам:

переукласти

договори

з

потрібно

відцLленням

црофілатич.ноІ дезинфеКЦії Врова~рськоІ саІНеп1д­ ста:нціІ на проведення ~ератw.заціІ (боротьба з грисзуrнами), дезИІНсекцП (боротьба 3 тарганами, мухами), дезинфекціІ в ЗІВ'Я'З.fІУ 3 новИІМи цінами. За довідками та ІНОНІсульта·ціями по застосуІВан­ ню

рі3·них

гризуні.в,

nреnар·атів

а

також

для

для

З.НИІІЦеНІНя

nроведення

тарганів

платної

та

дезин­

феІЩІї та д€!ратизацп в НІВа;рrrирах, індивідУальних будівлях nотрібно звертаrrися у ІВідділення профі­ лантичної дезинфеІщН. Наша адРеса: м. Бров.ари, вул. Леваневського,

на постіАну роботу потрібні:

завідуюча

----

феюф санеnідстанцН.

газоелектрозварники;

Н. СТЕШЕНКО, ІПtрофілакrrичІНоІ дезин­

відділенням

водії категорій еС:., еЕ:.; трактористи;

УПРАВЛІННЮ

-столяри;

МЕХАНІЗАЦІІ

ТРЕСТУ сТЕПJ'ІИЦЯТЕХМОНТАЖ:.

бетонники;

Оплата праці ПРJІ умові виконання змінних завдань більше 300 крб, За довідками з-вертатися у відділ кадрів птахофабрики «К:иївська:..

Ухати ав.тобусами N!!N!! 330, 331, пинки «Птахофабрика «Київська:..

...

332

до З.У·

УПРАВЛІННЮ ТОРГІВЛІ МІСЬКВИКОНКОМУ на постійну роботу потрібні праймальники склопосуду, експедитори із числа жителів

на

постійну -роботу

машиністи екскаваторів, машиністи бульдозерів, слюсар-електрик по обслуговуванlfю ремон~у приладів безпеки автокранів, - водії, - слюсарі по ремонту і обслуговуванню гідроапаратури. ·

За довідками звертатися: с. Княжичі Бро­ варського району, управління відділ кадрів, телефон 4-04-17.

рядна);

«КОСМОС:. БЗАБК

на постійну роботу ·потрібні:

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО

сСПЕЦБУДМОНТАЖ-503», базі

СПМК-503,

у

зв'язку

із

збільшенням обсягів будівельно-м0нтажних робіт запрошує на роботу:

е.лектрогазозварників lV-V розрядів, монтажників сантехсистем III--V роз-

по експлуатаці'ї електроенергетич-

ної системи; оператори газовими

·

робітниці в рільничу бр'игаду.

механізації,

ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРУ

інженер

на постіАну роботу терміново потрібні: - токарі 4-5 розрядів (оплата праці від·

потрібні:

---

Ухати автобусами N!!N!! 330, 331, 332-екс­ прес до зупинки «Птахофабрика «Київська». Адміністрація.

ПТЛХОФАБРИЦІ сКИІВСЬЮЯ:.

терміново

трактористи,

міста Броварів.

-

вул.

Відділ ,кадрів.

7.

26.

ПТАХОФАБРИКИ сКИІВGЬКА:.

на

постійну , роботу

крб. адресою: м. Бровари,

·

МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВУ сОМЕГА»

на

200--250

50-річчя ВЛКСМ,

Забудовники можуть придбати будівельні матеріали. Звертатись на адресу: м. Брова1>и, вул. Порошкова, 2, БЗБК, відділ кадрів, їхати автобусами N!!N!! 1, 2, З, 330. Адміністрація.

створене

ОНУКИ.

БРОВАРСЬКОМУ РАЯПОБУТКОМБІНАТУ ········-------------------------------

На заводі є база відпо~шнку в с. Пухівці та пансіонат в м. Скадовську на Азовському

-

ДІТИ,

КОНСТРУКЦІЯ

му гуртожитку.

· по

обслуговуванню

котелень

з

установками;

прибцральниці приміщень; кухарі і кухонні робітники.

Звертатис~ по телефону:

9-45-46

5-30-46.

УПРАВЛІННЮ : ТОРГІВЛІ МІСЬКВИ­ КОНКОМУ потрібен на постійну роботу за­ відуючий тарним складом з щомісячною оплатою 350 карбованців. З метою працевлаштування просимо звер­ татися жителів міста Броварі-в. Довідки за адресою: м. Бровари, вул. Київська, 139, тел. 4-18-42, відділ кадрів. · І'

рядів.

Характер роботи роз'їзний. Зар~лата за­ лежить від прибутку і в 1991 роЦІ складає до 850 крб. Компенсуються витрати на про­

їзд у міському транспорті. Прийняті лом

в

на

(сільському і роботу

установленому

Буау щиро в4вчна твм, хто анайшов І поверне а реJІакцІю асkькрайгазетв гаманець, аагубJІевнА в районІ вуJІнць 50-рІч­ ВЛКСМ І КороJІевка.

••

МЕШКАНІСА

ВУЛИЦІ

М.

ЛАГУНОВОУ.

приміському)

забезпечуються

жит­

Загубаеву

кого

печатку

иарО4ИОгО ·таицІО

Броварс&коrо

еГопака

театру-студІТ

ааажати

недІІсно10.

украТнс&­

порядку.

Звертатися на адресу: м. Брова'ри, вулиця :Щолковська,

ком11,тета І(оммунистическоjІ nартин Украииьr, город• ского й районного Советов нароАнЬІХ . депутатоІ ·l(иеа· схой области. (На украинском яаwке), Редактор А. ВОЛОШИhВНКО.

ваші щирі поздоромеJІІІJІ.

Бажаємо довгоrо віку, щасти без ліку, .здоров'и вівроку до сотого року, неба безхмарвоrо та .ва­ строю гарного, а ще. mаив вl.ц .людей, щедрості від

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Київська, 139, тел. 418-42, відділ кадрів. Адміністрація.

домовленістю.

УПРАВЛІННЮ МЕХАНІЗАЦІІ ТРЕСТУ сТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ» на постІАну роботу термінево потрІбні: - машиніст баштового· кран~ БК-100;

-

Адміністрація.

Сер~:цньомісячна заробітна плата 300..,.--500 карбованців. · Додатково оплачується харчування. Одинаки· забезпечуються гуртожитком, при вступі в шлюб надається кімната в сімейна·

такі спеціалісти-іtроектуваль!fИКИ: головний спеціаліст сантехнічн()го відді­ лу по спеціальності -«Теплопостачання і ко· тельні установки:.; · - начальник електротехнічного відділу; - головний спеціаліст-електрик;

-

дженни

диван-ліжко,- два

'

Бровари,

електрозварювальники 2-4 розрядів; арматурники 2-4 розрядів; формувальники 2-4 розрядів.

-муляри.

27-2-85.

.

-м.

J,

на постійну роботу потрібні:

діл кадрів.· Тел.

ти

Дорогій дружинt, иайми.rІі.шlй матусі, ~айрідвlmlй бабусі НАР ДИНІ Маріі Євдоквмівві в день ;вар о­

про робDТУ

БРОВАРСЬКО~У ЗАВОДУ

..,.--

N2 1

адреса:

адресою: с. Гоголів . Броварського району Киівської області, вул. Куйбишева, 8. Від­

У магаЗ!fНі

.

морі .

-

виробів

РАЯСПОЖИВСПІЛКИ

терміново потрібні во.ціі на вантажні авто­ мобілі.

-

кранівник автокрана, ветсанітари,

АВТОПІДПРИ€МСТВУ БРОВАРСЬКОІ

4,

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: ...__Ф

они: реJІактора а~Іда.Іьвоrо секретарк а С8(\а.Іьввх пwrакь -

.,.",.,

.

тел.

РеАактор А.

5-30-16.

255020,

4 оз 78

Київська область, м. Бровари, вул. Київська,

мацІt

-

&-18-!ІІ,

Індекс

154.

· 1 1 ІА о 4 04 •t sаступника реАактора, в ІUІ. .11у nарт в го :кнттк - -v ; - 4·21-34; вІ.U.І.ІІв: с:І.u.с:ькоrо гос:nоJІарства - 4-23-28; промис.ІІовостІ 4-02-82; .ІІнстІв І мас:овоt роботи - 4-Q4-81; вІ.U,І.ІІу раJІІоІвфор-

- - ;

ВОЛОWИНЕНКО.

Друк

кова~rи.А

61285.

офсетний.

Обсяг

аркуш.

Тираж

і

дру·

18.895

пркмірннків.

Зам.овJІення

Nt 2967.

.-;;...;.::;;;..-:;;:~:;.:;,;;.:...;;;,;;;.;;;..~;;:;;,;;;...~;.,;.;;,;_---~~-"':":':':":::::-:''"====-=-=:==--====:::-::==:=::--:-:==-=--====---------·-­ lipOIIpCWI& 'JІ.pj'fiii'JIII -ь~го об&аСИОГО )'Пpu.IIIUJІ '1 справах ВІІАВІВИЦТІ, Пй.'ІІграфіі і ІІ:НИJКІІОВОЇ 'І'ОрГІІМі • .A,r,peca др)'ІІарвІ: Київська о6іІаІІть, к. Бровари, ауа. ~Тв~:ьха, 164. /

#96 1991  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you