Page 1

18!1!!1!1!!!!!111!!1!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!8--ІІ!!!!!!!в.!!!8_ _ _ _ _ _ _1!!!!!1!!!_81!!!!1!1!!!!11• ПРОJ:ІЕТАРІ

ВСІХ КРАІН, ЄДНАRТЕСЯf

І

ОРГАН

ІРОІА~СЬКОГО

МІС.ЬКОІ

І

МІtЬКОГО

·РАЯОННОJ

РАД

KOMITETV

* .М 96 (7177) *

Газета в•rходить з 17 квітни 193і рову

К О М ~- Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т 11 V І( РА І Н -Іі, д Е П V ТАТ І 8 К И І В С Ь І( О І О 6 Л А-С Т І

НАР9дJІИХ

*

Середа, 18 червня 1986 ро'ку

Ціна 3 коп.

Пленум Центрального Комітету - КПРС •ерВІUІ

18

11111 ·

року вІ,цбувея

1988

П..евум

Цепрuьвоrо.

Koмyвtmmroi Со~.

dартіІ

·

•epro-

•=о~~аеа

в

Ву.цапеаm 10--' 11 •ервu

JIOКJ. З ,цоповІ,ц,цJо в цп DВ'І'ІІІІІІJІJ: ва По~~е­

1

вумІ •СТfІІІІІІ ГевермьввІ ЦК КПРС М. С. Горба•ов.

eexperap •

. ПІеu

обrоворевu ,цоаовІ,цІ Пленум арІІЙВD поетавову, в JUdl е:пІUІВВ apoeR'I' Дераuвоrо ~ ековомІ'ІІІоrо

І(ОРМОЗАГОТІВJІІ -

Не.

об.Ііас'І'і, мІе'І'І, раІовІ, в коsвІІ ввроб­ вnІІ · лавці. ЦевrрuьввІ .КомІ'І'ет КПРС ввС.ІІовu )'ІІеввевІсть у 'fОму, що

Ради СРСР.

мувІ~оrо будІввиц'І'В8.

1988-1990

РцавСІоІСоrо

·п..евум обrоворu ппаввв: Про Дерsавввй мав ековомІ'ІІІоrо І еоцІuьвоrо розвІІ'fВУ СРСР ва 19861990 роки І аав.цаввв партUЬпп орrаиІ­ зацІй, пов'JІЗавІ з loro реuІзацІвю, Про ІІІдеумкв вара,цв ПмІТІІ'ІІІоrо KOBCJA'n'IDВOro KOJd!e'l'_l ,цераав )"Іа~ ВарJІІ8ІІС:ЬКОІ'О Доrовору, па

соцluьвоrо розввцу СРСР ва роки І вІІК.ІІцевІ в ,цоповW 'І'Оварвша Горба•ова М. С. пмоsевu І ввсвовки ПмІrбюро ЦК КПРС, спрs­ мовавІ ва реалІзацІю ековомІ'ІІІоІ crpa· rerll пар'І'ІІ, розробJІевоІ XXVII з'Іздом КПРС. Визиаво за доцІ.ІІьве ввеС'І'В п's­ 'І'ІІрІ'ІІІВЙ П.ІІав ва розrJІJІД ВерховноІ

І

Комітету

·

У

рцrоспІ:комбtва'І'І суІІJІІввою

•авться

'ІІІМапвІ

основа високих надоІв у перІод знмово-стІйповоrо утримання rромадськоr.о

минулі роки. попрацювапи кормозаrотівепьники рад· гоепу .сГоrопівський•. де

ТраК'І'Орвст

рість твердить;

на і майнrе стІльки ж сІ·

заготовпено

ко у корови на .язицІ. Тобвисока

1350

УІ 381/JЄЖИТЬ від достатку

моспися в ~адгосnІ іменІ

цифри, а й постtАно спІдкує за .якІстю сіна, сІна-

МJ1'чурІна. йогО майже

жу. трав'яного

борошна,

· заrоrівп.я .ІПЬІХ

3

першоrо

укосу трав встуnає в за-

верша.пьиу стадІю. На

сьоrоднішиІй день

.госnодаротвамн району заrотовпено бІльше дев'Іn'и тисяч тонн сІна. майже 20

тисяч тонн сlнажу. понад

' 1000 тонн трав'яного борошна.

ай же

rоспІ

5500

Імені

тонн, в ра:ц-

1500 тонн. В той же час

радгоспах

Тому, ІІК свІдчатЬ резупь-

.якість

нІ Докучаєва. Словом, че­ чимало.

Отже,

Дба.Jочн

про

надійну

кормову базу. nеаннх успІхів нао заrотlвпі кормів для громадського тварин· иицтва домоrпнс.я радrоспи імені Щорса! іменІ 60-

рІччя

СРСР.

аідпоІіІдно

.які

мать

950 - 940

тонн

заняття

в

присутнІ nерший секрет~

.

міськкому nартіІ А. д. Фропов. rопова партком1-­ сп місьRОrо комітету Ком­ партії України А. С. Сер­ дечний, пектор міськкому nартН П . І. Виwн.RІ(, поза· urrатний лектор О. М. Ко­ nитов, ветеран партії І. К.

шкіп по пр~ · мі курсу, а також

мате

лах

XXVII

з'ї~ КПР . З пІдrотов­ пеними рефератами на те­ му: сОсвовні тенденції світового розвитку• перед присутніми

внетупили

дієве

соцlапІстич­

nобуту

боту

1

вІдпочинку · кор­

серед

трудІвникіВ,

.яК'і працюють на кормоза­ rотШпІ. Частішими nовии·

нІ бути візити в попе аrіткуnьтбрнrадівцІв, nра­ цІвників торгІвпl 1 цобу· ту. Своrо спова павниНі дотримати

звод.rqь

1

шефи'.

.які

в господарствах

сіносховища. ДQnомаrають в заг0Ті1впІ кормів. ВСІ ву­ сипл.я nовинні · бути піД·

. порядковані

. -

єдиній меті вчасній І .якісній заго­

т1ВпІ кормів. Це сьоrодні головне

завдання.

nартії,

які

ріВень І слухачів

Достроково ВІrКонали

nіврічний ппан

виробництва

І

nродюку

державі -молока nрацlвнн· ки .тваринннцькоІ rапузі нашоrо господарства. Цьому сприяв напопегливий 'Груд кожноrо, ВіД кого за­

пежить

.

nродуктивнtсd

Т.

В.

Паапюченко (рай­

виконком). А спухачі В. Г. Луцьно (районний вузол зв'язку), М. А. Івахов (завод по­ металургії) ,

Cьoroдff!

середньодобо­

вий надій на господарстві

кіпограма

14,6

що на

0,3

корову в становить

мопока,

кілограма біпь­

ше проти вІдnовІдноrо пе­

реду в суnерництві опера· тори машинноrо · доІнн.я М . Н. Голик, В. С. Тка-

ріодУ Іdнця

ріЧний ппан

Ченко. С. Ф.

лено

них беруть прикпад Іхнl подруги по роб<пІ. Високій сприяють

минупоrо року. До Місяця nонад піВ· І

також

високо­

буде вироб·

продано

додат~о ще мопока.

продуІМ'Ивнос.тl

цінні корми. диференцІйо-

основні

внутрlшньоІ

. державі 280 тонн

А. ВАНІН,

.цнеаеr•ер РадІ'ОСІІ7 іІІе-

вІ Щорса.

,

r

о

знання

молодому поповненню пар­

тІАнп рядів ти одержані

копектнвамн. Присутні на занЯІТі

вз.яли

внступнпи

з

Вони

доповнення·

МИ·, ВИСJІОВЛЮВапИ СВОІ думки і при цьому проде­

строкове

ня матеріапіВ партійного форуr.ІіУ. З побажаннями досяг­ нення подальших усп1х1В

А. ДОВРОВОЛЬСЬRА,

ПЛЄ1(СJЮІ

п.Ід

дu поrреб '1'88рввввцькоІ РІдr0СПУ ;, •ПJ][Ів­ сwс.вh. Саору.ц8ев1111 Іх ве­ дуrь бу,цtведwппсв rресту

ва

·

Коsва

МайСТра

ський.

по роботі В. І. Ба·

Сурмачев·

епектрозварник·

І. М . Отрощенко труд·R!'Ь· по-ударному,

виконують

сумпінно

поставпене

реД ними завдання.

МеталоконструкціІ . · та · інші матеріапн для Іх СІЮвидіпнпи

зі

-:-

до-

спfдІЮ - експер-.кентапьЮІВ та шииоремоІn'ннй заводи.

Зводить беапосередньо сі­ носховнща

бнщ.кий, І. П.

ся

rовв кор­

своІх фондІ.Jі шефи

колектив

М.

Як сам бриrа~р. так І

му.

рудження

керІ'ВНИЦТВОМ

йоrо товариші - монтажники

с:вору,ц розра-

400

брнrадн Л.

О. М. Хомича.

riUI)'a1

двох

ІІІсикому

Скидана з nересувноІ ме­ ханJзованоІ копони .М 7

СІНОСХОВИЩа

цих

на­

з'їзду

X.XVJI

Щстр;уктор црrІІ.

Будуються

з

8Н.І;(ОНанн.я

креслень НПРС.

монстрували .хороше знан­

. ховава

застосовува­ знання на

npatn'нцl, йти в перших рядах nравофпанrових учасників боротьби за до­

активну

сВроварвсl.т.буд•.

Пepuurй

міськкому пар·

тИ А. д. Фропов побажав

tхнІми

участь у співбесІдl.

звернупис.я

комісії.

·секретар

завданнями.

nеред

слухачІв

чпени

нІ попоженн.я rtcиo пов' .я­ СТОJІТЬ

у сnраві пІдвищенu сво­ rо загаnьноосв1тньоrо та 1дейно-попітичноrо рівня

До

нdDрямин

зовиlшньоl

1

попІтики nартіІ, теоретич­

ваинй пJдхІд при догтщі І годівпі тварин. Звичай~ но, свою роль вІдіграє тут 1 ппемІЮІа робота. якою спеціапtстн госnодарства займаються повсякчас.

~адського стада . Попе­

Медяна. З

чили

які

ВІСТІ З РАДГОСПІВ

про

мІськкому

t!Rономічно

•.

розвитку краІни 1 йоrо не­ обхІ.дJІість•. ч!rко визна­

мінІєвих будконструкцій), К. П . Шупьженко (завод nорошковоУ метапургЩ.

ти

пю сЛід взІn'и ·ПІд нео­ .спабний . контроль, подба·

ри

соцt.апьно

зали з тими

В. Г. ПавпІчук(радгосп сБобрицькнй•'). розкрива­ ючи тему сПрНІСкоренн.я

організаціям ,

грунтовнІ .

В. Г. Кравцов (завод алю­

й ~:~изначнпи .я!Сk:ть знань

партійним

.

спеціаnістам · кормозаrотlв·

пежний рІ-вень кеоб.хІ,дно ПІднІn'и й 1деоJЮгічну ро­

(щоб перекрити недОО.р 3 першоrо сІнокосу) вІд· дачІ кожноrо rектара кормових уrІДЬ.

ЗВ'JІ38·

рошковоІ

очистити ппощІ, пJ.цживи· ти Іх, 1, де це можливо,

стоаувати всю nопиану техиІку, домогтися вищоІ

(ТАРС).

вІдзна­

ЦимоШН'Нський, :Інструкто­

мозаrотІвепьників. Адже в цій · справі доnущено чимапо недопікІв. .На .на·

цкори·

rо консу.Dьrатввноrо комІrеrу дерsав­ у•асвнць Варmавськоrо Доrовору І пов·

меХ8ВІза'І'Ор О. М.

мі. На цих заняттях бупи

допускають іІ'rрати 1 н~ за:вжди дотримуються тех­

попиана технІка. урожай значно нижчий заппанова· <4ioro. Отже, необХ!дно

внсокоефективно

знІмку:

чами по засвоєнІй програ­

кормів,

не змага·ння. умови праЦІ,

не . працювапа

Плевум ввсоко оцlввв Щсумкв про­ ве,ценоІ в Бу.цапеmrІ варцв ПолІ'І'В'ІІІо­

переваковув

формі співбесід з1 ·СJІу.ха-­

Іх збереження. Приміром.

rати робаrи. там, де вJ.ц·

сутня або

переввковаввн маиІв

Олексав,цр

та першого І · другого ро­ ку навчання проходн.пи в

подарствах не завжди дба·

ють npo

завs,цн

Підсумкові

Крім того, · в окремих гос­

доліків

пазначнпись на висотІ 1 масивностІ сrебпостою.

взавмоарВЙІUІТВВХ домоuевоеrеІ у ra· JІJЗІ· обмеsевu озброєнь, в Ім'я розввrку 1 вроrресу всьоrо .ІІЮ,цства. . На Плевумt poзrJJ8111'1'0 І схвUево пропозвцІІ ПолІrб10ро ЦК КПРС в opra· нІзацІІввх ПВ'І'ІІJІІІJІХ, пов'язаввх 3 про­ ведеІІІUІІІ п'яrоІ сееІІ ВерховноІ Рцн СРСР .однвццпоrо СК.ІІВаавu.

сТеПJІІrІ·

ш~rола.х мооодоrо комуніс­

хозавоДІ сРудн.я•. сlнажу в ра.,цrоспІ сЗори•.

~приІn'пивІ nогоднІ умови.

неrативно

соцІuІзму, напаrоджев:вК мІsваро,цвоrо спtвроб1'І'ІІІІЦ'І'В8 з ме'І'Ою дОСJІІ'ІІевu

одвоеrаІво првІ­

Продемонстрували

ппемnта­

нажу. НеЯldсно ведуть касоsицю у . радгоспІ Іме-

передувала

.цо

• ХРОНІІ(А ІДЕОЛОГІЧНОІ РОБОТИ====================

сЛІтківський•,

сЖерді'вський•,

дан-ня напежить в першу черrу виконувати нормо-

.яка

·

арвведу'І'Ь

ють із заrотІвпею сІна в

нопогІІ при закпаданн1 сІ­

кормозаrот1впt.

усІма

Фото О. Капаmввкова.

заопіка-

ший сінонІс """" таке зав-

посуха,

На

ИІрова

у радгоспі сЖердШськнЬ

заrотlве.пьннкам. Адже не-

3

mвроквмв

дuьmoro вароЩ)'В8ВІІН мврвоrо ваступу

двава.ццВrоІ п'я'І'ІІрІ'ІКІІ.

oбCJ1r робІr,

т зак.іІадеио тонн. ·На

Ефективно використову-

ючн техніку. в найкорот· шІ строки завершити ПеР'

1

СВ.ІІамв

І

бу,цІвввц'І'ВоІІ "ІІІ ремовrом.

50

заготІ.вJіі сінажу краще всіх працюють трудівники радгоспу сАвангард• , JU<l поклапи в травшеХ йоrо м

rромцськнмв

Союзу про розrорrаввн соцІалІСТІІ'ІІІоrо 3ІІtаrаввн

за ввкоІІ8ввJІ

державамн

ДЗІНЗІРУК.

нажу. Непоганих резуль­ тarrlв на заrот1ВJІ1 сІна до­

ННІСІСЯ вJдnов,Іда.пьиІСТJО за доручену · сnраву • дбає не тІльки про те, щоб У звtr· нос'І'і фtrурувапи вепнк.t

мвротобВВІІІИ

1 зrур- ·

сqцІІІJІІзму,

змІввl завдаввн.

тонн сІ·

продуктивнІсть

І .якості кормів. Тому ко· жен rocnoдap. .який про·

РцавськоrQ всевароАJІоrо

qаІв

МвкмаІовJ111 Д:tІвзІрJК. ВІв авко­ вув

вих з

то

У•асіІвкн Ппевуму

'І'ОМJ, що друsба

1

бра'І'вІх

.цuьmвІ розвв'І'Ок Іх вЗавмодІІ

з'Ізду, за­

XXVII

ВJІJІВ Зверневu ЦК КПРС до rрудJОЦп

працею

иехаиІзаrор

.

сіна. значно краще, нІж у

мопо-

'І'ОвавІсть

••

закпадаєтьс.я

що

переконавість

розумом

безпеча'І'Ь успІmве виконаввв зав,цавь ХІІ П'JІ'І'ІІР1"1Кв, дuьmе просуваввя вa­ moro суспІльс'І'Ва ва всІх напрямах ко­

.

rаяти

стада. Адже народна муд-

првІВJІвmв

ТЕМПИ І ЯКІСТЬ

ч·асу .

mо,цн,

І серцем 'І'Вор.t ~еі

ПлевуІі, ro!IOPH'I'ЬCJI в поеrавовІ, роз­ r.JUІ,Цав D'JI'I'JIPI'IIIВЙ мав JІК ковкреrву ароrраму дІй парrІ.й:цх комtrетtв, дер­ жавіuа, rоспо.царсьв:вх орrавІв, парrІй­ вп, профспtтrоВНХ І КОМСОМО.ІІЬСЬІСНХ орrавІзацІІ, 'І'РJДОВИХ КО.ІІеR'І'ВВІв, керІв· вп кцрІв по арнскореввю соцІuьно­ ековоІІІ"ІІІОІ'О розвІІ'!Ву. Прввцвпово ВаJВ· .Іівво ЩХОДВ'І'В ДО ПJІВВОВВХ ПОкаавикІв JІК ,цо · мІвІм&ІІЬВВх завдань, JІКJІХ необ· ХІАВо дОСJІЇ"І'В в ruyзl, республІцІ, краІ,

вий•

СьоrоднІ .

рЦJІВськІ

вІеио с:п&ІІD ,ціuьвІс'І'Ь рЦJІВськоІ .це­ .ІІеrцІІ D цІІ JI8PЦL Ппевум ВВС./10888

ком~

· ,

пе­

Щоб

nрискорити роботи по бу· дlвиицтву сінос.ховищ, в яких господарство в'дчу­ ває гостру потребу, на допомогу будІвельникам прІJйшпи робІтники . paд­

rocny .

А. ФЕДОРЕНКО.


:l

*

І

С'Юр.

.

Jd червня l~tft> року .

.

сНОВЕ

ЖИТТЯ•

ЗВІТИ І ВИБОРИ В НАРОДНОМУ-КОНТРОЛ І=:::::;:::=====!::::==:;::================

СЛtДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

ЗАЛЕЖИТЬ . ВІД .КОЖНО[О -ДОЗОРЦЯ ВІдпоаtдальноЮ. новою

сьогодвІ ня

вимогою

чітке

ропІ

І

значив, що за ,звітний пе­

якісно часу

рІод було проведено біль­

є

ше· трьохсот різних пере­ вірок. Велика і резуль­ тативна робота. зокрема;

визначен­

місця народ­

ного коfІтропю у боротьбІ 3 порушниками основного принциnу соцtапІзму -

проведена

ностях.

вИ'l'рат енергоресурсів. В наслідок підприємст­

аtд кожного -

по

по

-

nрацІ. Оrже. обов язок дозорцІв

1

.полягає

в

хипеннями вІд норм ГОСlІо­

/

дарювання. У свtтпІ поло­

ся

жень І усrаиоВО1(, вис)"ВУ·

перед

контролера­

стрічки.

мн лостав багато нових з~вдань у боротьбІ за при· скорення соцtальво-еконо­ !fІЧНоrо розвнтку краtни, науково-технічного

про­

гресу. nосилення е~ономІ~ ки. подальшого пІдвищен­ ня органІзованостІ rощо.

ЦІ питання й перебува­ 'ІОТЬ у nолІ зору членІв загону вародних дозорців

заводу

nyprtr

порс~шковоr·мета-·

Імені · 60-річчя Ра­

дянсько І

УкраІни.

ЯКІІЙ

налічу~ 227 чоловік. Sн­

ступаю~и

на

виро­

заводській

ионференц1і народних котроперtв, голова гопоа­

иоІ rpynн в. В. ЗубеЦь за-

nитанням

народ­

·

номер

договірних

чопі з керІвником сектора

К. М. Моршневим.

ОсrаннІм часом у д!яnь­ ностl ·

групи

народного

контролю з 'явилось нема110 новОго і корисного. Го.

коЖІІІОго

народнрго

Виступаючи

на

ренції. старший

технолог цеху Куранцова

конфе­ інженер­

в. ,

.N2 1

сказала,

r.

що

лід кОіНТроЛЬ дозорців це­ ху взsrro витрати матеріа·

1

лів І

енергоресурсів.

У

рrоультат1 цього одержа· но значну економію чаву­

ну і металевого . лому. В nечах

сьогоднІ

nовторно

переnлавпяється

.

нерозпи-

лений метал. який раніше

чого чаtу.

йшов Іі

ЛІд час розмови на кон­ ференцІї відверто говори­

Дозорці ведуть бороть­ _бу за Чистоту зберІгання матеріалів-добавок. від

зусилля

по­

ставок, чимала зacJtyra і народних коІn'роперів на

контролера .

лося 1 про недолІки . На заводі проводиться бага-. то рІзних перевірок. Про­ те не секрет. що нерІдко

один у діяльності ножноrо nІдприємства. У тому. · що завод вже декілька років не·· має нарікань у справі виконання

тужностей, виконання пла· нів по новій технІЦІ і про·

чому мІсЦІ nоз_б~тися не­ nродуктивних втрат робо­

Виконання договірних зобов'язань на сьогоднІ сrало

тів.

рі­

вуІОТЬС'Я на те. щоб nо­ всюдно, на кожному робо­

Уnоряднававо й

збер1га-ния товарів Ного споживання.

біт ПО ОСВОЄННЮ ІЮВИХ ПО·

на

ції робочих місць. Зусил­ ля контролерІв мобlлізо­

бів, .виділення приміщення дпя збереження стальноІ

з'Ізду

бу за усунення цих недо­ ліків і nовинна спрямову­ ватись увага груn і nос­

ВІUІивають

Велике значения має

таких nи~

ження вогнетривких

народнІfх контролерів. ва­ КПРС

вирІіuвння

вень nродуктивностІ пра­ ці: скорочення фронту ро­

контроль за ходом атеста­

тань. як правильне збере­

тих на Всесоюзній нарадІ

XXVII

електроенергtУ. Добре nо­ працював сек~р облІку t бережпивостІ. ~ей незначний загІн дозорЦІв домІг­

устаткування

та Інші орган1заційно-тех­ Н'ічні недоліки. На бороть­

г.ресив.ній техноЛогії, впро­ вадження комnпексної ме­ ханізаціУ і автоматизаціt виробничих процесів.

вом була отримана значна екоІЮм1я природного газу. стисненого повІтря, пари.

тому,

щоб ·. рішуче боротися з тенденціями зрІвняпtвки, 3 явищами nаразитиаму. пияцтва, будь-якими в1Д­

креслень

контроперами

оnравність

такі фактори. що ()езnосе· редньо

у 1984 році. Це ВОНИ ІІа­ СТОЯnи на перегляді норм

здіб­

кожном:,:

повним є те. що П члени взяли nід свій контроль

контролерІв

ще

'яких залежить якість за­ лізного ють

за

Як

явлення 1 І.JОКарання окре­ мого проrуіІЬника чи того,

ловної

Але не треба упускати з виду того, що на трудовій днсциппінl, рацІо.нальиому

використаин1 роСЮчого ча­ С3 не менш негативно ро­ аначається незабезпече­ Ність робочих місць мате­ ріалами.

заrотовками,

не-

порошку.

спІДку­

непродуктивними

ВИ'l'ратаМИ

витрачаються лише на ви­

хто _запізнився на робот.у.

вІдходи.

ВОДНЮ

докІр

на

ТОЩQ.

адресу

групи

ховими. rак

,.Ьаппяється

тоді. · коли об'єктом вірки • стає одне І питання,

а

ІншІ

пере­ те ж

виnада­

ють з поля зору . Наприк­ лад. у березні перевіря­ лись умови зберігання ма­ теріалів на складі сипучих матеріалів -групою

народ­

ного коотролю цеху

N2 1

і сектором головно! груnи.

Подібних

На нонференцІї і директор

внету­

nив

О. · Г ..

заводу

Большеченко.

загострив

увагу

контролерів

в

наtетуnному стане

нових

умО'Вах

Він

народних

на

завод

тому.

році,

що

коли

праЦІQвати

в

rосподарІq­

В<ШІНЯ. дозорцям треба бу­ де розширити поле. діяль­ ності, все взsrrи під пильний контроль. · З метою nідвищення відnовідальності народних контролер1в nрийнято рІ­ шення частІше nракти­ кувати ·їх звlти nеред ко­ леюи!ЮМ

заводу,

прове­

дення сnільних перевірок з nрофсnілковими активіс­ тамн t •Комсомольським

народного

лрожектором•.

ширше

ви­

користовувати в своїй ро-ботІ різномаІНІтн-1 форми гласності.

ПОСJ4ВН1СТЬ ?» Лід таинм

заrоловком

травм нинlшвього р\)·

17

ку в «Новому Житті• було опубліковано матеріал про серйозні недолІки В' діяJІЬ­

вості

постіЙВИХ

комІсІй

ГогопJ.всько~ сІпьськоІ })а-

ди кародних депу~ат1в. На

критичний

відповІдь

rолова

Гоrопlв­

Чичиркоза. Вів повідомив, що

критику

визнано

пра­

виJІЬиою. Статтю •Чим виправдати пасивнlсть?• обговорено на розширено­ му засідавві виконкому ·

за участю ronta постійних комІсІй. Іх увагу зверJІуто ва lстотн1 .недоліки в ро­ боті · по актввlзаціІ діяЛЬ­ вості членІв коміеій у ви­ рІmевнl питань rосподаІt­ ськоrо і соцtальноrо ха·

рантеру, коrо

орrаиізацlі чіт­

;контролю

ВИКОН8ІПІJІ

за

ходом

ПрИЙЮІТRХ рі·

шеиь.

З

метою

виправлення

існуючих недоліків викон­ ком провів навчання: з

чпевамн' а

постійних

комІ­

peryмрио

також

методичну

кореспон­

надіспав

ського сільвиковкому І . Г.

надаватиме Ім

Г. БУЛЬВІИСЬКИИ,

вистуn

газети редакціі

сій,

громадський

ваюtь іноді nлани nере­ вірок головно! групи з це-

виправдати

випадкlв треба

уникати.

го­

контролю слід вІднести відсутність у дозОрців по· стійних доручень, бо у го­ поВНШ групі всі їх ма­ mь, а в цехових групах t постах лише 85 про­ цеИ'l'ів членів. Нескоординованими бу­

с:с:Чи~

необхІдну

і

праКТJІЧИУ

допомогу.

дент.

НАШІ ІНТЕРВ'Ю==============================

-СвоSІ

Наша rазета вzе ве раз зверталася до 'tеМВ ввкорктаиu вІдом"ІІІХ автобусlв, якІ поввввІ пере-

домчого транспорту. А. Г. Круковськвй: А це

возвтв пасажирів

зро~ити

важJІИВому

у

ІіJІтанвю

оооутному напрямку. Цьому прндІJUвоть

А. Г. КРУКОВ-

зданої

колективів

шин працівники ДАІ ви-

пасажн-

не можна сnодівати-

-

інакше

не

назвеш

сбурхливу• діяльність во-

ПІАПРвuс'1'80 )'8е іІвпус'І'НJІо першу партію но­ вих обпрJІСІС188'11в ОЛ-2002-01 дп tитевсивиоі тех­ вuоrІі вирощувІUІІUІ зернових. До кІИЦJІ року иа­

Іdчево виrо'fОВJІ'ІВ ~qe 5 'І'ИСJІЧ ІІ8ІПІІІІ. ЛитаІІІUІМи 1х ,unшoro ЦОСJСОВРеJІІUІ 1 заІм~ творчі ІВ8еІІервІ. брІП'8ДВ. . На аи1Jrв7: коІІ)'ІІІС'l З. С. Map'lRIIID:Dпl десять рокІ8 JІР8ЦІОС ва пІдприемС'lВІ. Прийшов вів DICJIJІ аРІJІчеІІІІІІ бааоІІОІ'О ГІІТУ-26. ВІ.цсяркив у павах РЦJІJІсьвоJ Api!IJ, воверІІ)'ВСJІ ва рІдне пlдприем· c:'l'IIO. За AOUI'IIeRIUI • працІ 1 / твор'ПІЙ підхід ~о сврuв весwюрааоввІ переи08ець конкурсІв моJІо­

АП

~'IIOIIdll

3U111U1

.ІІІуреаТ8

ЗІвовій

upeld1

Фото В. ICpiiDIТ)'JІL

Мар'lІІВhпвв

удоетоевий

ЛевІвськоrо KOMCOIIOJiy.

(Фотохроніка РАТАУ).

виїздів.

стосується

зокрема рад-

нівського•.

племnтахоре-

nродуктара

сnілки, художньо-оформлювального комбінату взагалt не здали жодного

з виручених карбованців. Н ещодавно

відбулася

ва

рейду плануємо

nровести

дозволила

нені

машини

пускати

на

найбільш напружені мар­ шрути . Звичайно , коШти залишилися б у вІдnовІд­ них будівельНих органіЗа­ ціях. а не в кишенях во­ діїв.

над І тим ,

як

творюють відомчий автобус у власний. сnлачува-

ти

за

холості

Що

ж,

Пробіги.

перспектива

сажирському

автотранс­

ириклад. У кнітні ПМК-9

тресту « РроварисІпьбуд• орендувала автобус •Іка­ рус•. Водій відві:J буді­ вельників до м ісця робо­ ти

І

весь

день

простояв

на узбІччі дороги біля ху­

тора

Димитров .

господарне

Це

без­

ставлення

використання

до

державного

транспорту.

А. Г. Rрук-ІІвськнй:

А.

можливо, саме в цей

час

платити з вJіасиоі кишенІ не дуже привабпива, О. І. Єщенко: Сьогодні Іншого виходу немає. Ад-

же 137 автобусів відомчого трансnорту nовин1іі давати вІддачу. Не менш

Так, у минудому році н е

меться як спроба наживи

на

зуnинках

сятки завжди

справляєть­

nеревезень .

обсягом

виконаnо майже 2 тисяч і рейсів . . О. І. Єщенко: Отже . як бачите, nозитивне в ирі­

ду будівельнІ організації

шення

системи

путні

республіки. У 8 гаражах тут нараховується 22 ав-

бухгалтерсь-

тобуси.

ких працівників , завідуючих гаражамн

по

Цій за

В.

використанням вt-

Мешканець Броварів Н. СамбІпенко напи·

сав до редакції, що ва будівництвІ під'їздІв до моста через залізинчв1

KOJili

було

браковаНий

використано

бортов~й

ка·

мівь. Що ж робиться для ввnравпеивя стаиоввІЦа? Ян

nовідомив

зріла

здІйс-

ненню контрольних фуки-

з авідую-

Держагроnрому

Вважаю .

потреба

що

на-

об'єднати .

їх в одно му автогосnодар-

•.

чи й

го

виконують

відділом

нонному

Л.

міськви­

О. Фесенко,

частина бортового каме­ }{Ю, виготовленого дослід­ ним заводо м будівельних

конструкцій тресту «Бро­ в арисі льбуд~ , з а зи мовий період но ю .

стал а

непридат·

про

п о­

~;~ а са­

пол іпшитьt

транспортне

обслугову·

вання

населення.

.ми

відступати

не

Тому маємо

наміру.

Ін'tерв 'ю прове.Dа

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

тех-

комунально­

госnодарства

nитання

перевезення

жирів значно

ствt. Вони перевозять ро-

бітників,

не

автотранспортне

ся з

за рахунок

От-

де­

Адже

nідприємство

важливим для нас є їх раціональне використанJVI. ВІзьмемо для принла-

держави .

стоял и

людей.

довими доходами• . Виїзд на лІнію водія без квитків згодом кваліфікувати-

вати роботу

останнього

руках

тих чи Івшвх првчив вІдсутиt квитки. О. І. Єщенко: Незабаром набирає чинностІ Указ ПрезидІї Верховно :і Ради СРСР сПро nосилення боротьби lз нетру-

транспорту. ЗмІн на краА. Г. Круковськвй: За

міркуємо

змусити воАІ:lїв, що пере-

те, що з

же, доведеться керівни кам нолеІSтивів иоорднну-

результатами

О. І. Єщенко: . Зараз ми

Досить 'Іасто водІі по-

чергова рейдова nеревірка використання вІдомчого

ще майже не сталося. '

пу та бухгалтером про кількість виручки за минулий мІсяць.

сБроварсь-

СИJІаються

керівни-

ком підnриємства, радгос-

кий•. держnлемптахозаво-

nубліки.

комбІнату, якІ з початку року здали лише по 10ЗО карбованцІ!! виручки. А водІї свІтлотехнІчного заводу, СЛМН-509. шл.яхово-ексnлуатацІйної дtпьниЦt М 693, ПМК Укооп-

вtдку. завірену

госnів імені • 6Осрtччя · ·срср, «Гоголівського • . сНрасилівського•. сРуса-

ду сРудня•. Богданівської nтахофабри:ки. ·

заводабудІвного

магатимуть вІд водіїв до-

Це

дав ЛМН:5 тресту «Украгрорембуд•. автобази

М З Держагропрому рес·

со•о.u.еьво-ІНJІо~ І.ваrеиериІ бриrадв.

сональниХ

денні щомісячного технічного огляду відомчих ма-

автобусів

одних

б бі льш раціонально їх використовувати , а звІль­

портному пІдприємстві 31014. Як вови ввкорвс­ товуютьсв:? О. 1. ЄщеJіко: Не зав­ жди · раціонально. Ось один т:urнй характерний

що

білЬшість

в

Тому

управлІння

вlдну роз 'яснювальну ро-

використовується для пер-

Не моЖна залишатися байдужими. коли знаєш,

рейси .

Бara'lO орrавізацlй оревду10ть автобуси у па­

ться рішення · по nоnутно-

ка над здоровим глуздом

комсомо.п.цвмн, створево ком­

народ·

нологічні

ионцентрація

маршруту .

Звичайно, для цього доведеться провести відnо-

боту у колективі. А nочинаючи з лцпня при прове-

ся на його позитивне вирІшення. О. І. Єщенко: Насміш-

1

кондуктори

наnрикінці

у виконкомі районної Ради народних деnутатІв та міському комітеті

ще один . як

-

роблять

ного контролю бесІду з керівниками радгосnів.

р1в.

ДВІІІІ комувістами

ня водія

самі · не зрозуміють важ. пнвості цього nцтання І ве будуть суворо nитати із завідуючих гаражами, му nеревезенню

п мобІпІаус еверrЬо 1 прац10 ІІОJ(ОДRХ Іижеиерtа 1 робІ'І'ІОІК1в. Ведетьса tидввідуат.ва робота ;J мопо­

ще

це

водНа про те, як виконує-

nJІЬІІі ащаиu. _ На анкоиІUІИJІ Іх Партхом об'едиан­

А

шеВВR Ц1ві проблеми говорити ще рано.

кн керівники

Продовоm.u проrрама 1. рІшеиия XXVII з Ізду КПРС поетаамн перед машивобу~tаииками вІдпові­

виручки.

простіше у шляховому листі проставпяти номер квитка, а nісля повернен-

r.

,

й

СЬКИИ. Зrідво прИЙИJІтвх: рішень проведеШ захо.ЦН, якІ зобов'sзують воДІїв попутно перевозвтв nасажирІв.

А. Круковськвй: Вважаю. що до тих пір, по-

·

вже

декаду взяти дані про кІлькість виїздів і суму

Апе, як свідчать С'l~тиствчві дав1, про повне вирІ-

ського rосподаретва.

так

АЦськІ орrанв. Так, при · м1сЬІdй та райовнlй Радах створевІ робочі груnи, іх очолюють rоловв планових

u

уваrу

не

важко . Припустимо , раз у

Рад О. І. ЄЩЕНКО

вепнку

·

ра-

иом1сШ

ЛьвІВське анробинче об'6диаияя •ЛЬвівхімсіль­ rОСІDІаш• - одне. з rопоаВвх DiAJІPReмcт~r rалузІ no BIIDJCICJ II8IDJIII ДJІJІ боротьби Із шкЩнихами сІль-

ближче ...

киwенSІ

Зараз

нолентив

шля х<>

во-будівельного уnравлІн· ня N2 50 веде його за~Іі ­ ну .

Підраховано

про

яні

збитки .

nовідомлено

ген·

п Ідрядн ин а (мостозаrЩ11 2 ) з м етою вжиття в і д­ повідн их

заходів

стачал ьника.

до

nо­


сНОВЕ

Чо~ у:;. реЗуnьт,рти

тої

рі.знІ·? винористовуют1> наявні резерви щодо підвищення надоУв. Приміром, в рад­

'rо

що

генотип

в

селекції nо­

необхідно

знати

рівеt~ь

кою ж технологІєю п.ІІемlшюІ роботи кожного року одержують все новІ по­

коління тварин із заnланованими спадновими яко<::rями, якІ внаслідок взавмодІІ генотипу з середовищем

молоч­

корів-матерів та - nотенціаль ну, тобто реkордну, 'nродуктивність ко­ рів, яка характеризує генотип Іх

сПлоснівсь­ Дехто може тварин

Здійснення запланованого осіменІн­ ня корови (відбор,у) вик<ЩуЮТЬ 1ехкt­ ки по штучному осlменlнню. За та­

сnеціалІстами

ної проДуктивностІ Ух дочок, а головне

госпах сЗоря•. •Гоголівсьний•. сРу­ санівсьний• однакові зовнішні умови

сназати,

із

бснову

кладено принцип відбору тварин та підбору до них високоцінних бугаїв­ nолlпшувачів з тим, щоб одер­ жати краще ndтомство в кожно­ му наступному поколінні. Для цьо­

Досвід роботи го:сродарств району свідчить, що не снрізь в повиЩ мірі

ведення скотарства з ким•, а на елідни різні.

худоби разом

госnодарства. В

nроявлЯ'Ю'l'ЬСя в фенотиnІ. Цей nрояв віддзеркалюється маси,

батьків.

цих

на

nродуктивності,

величині

жнвоІ

жирномолочно­

сті тощо.

господарствах різний. Як спеціалісти­ селеІlІНонери по ВРХ, ми можемо

гляду

3 досвіду

за тваринами, з одного бону,

вирощуванні

підготовни з

ремонтних

телиць

'

-

другого.

В даний час генотип тварин в усіх господарствах району майже однано­ вий. В племзавод1 сПлосківсьний•. до речі, голандизовані і голштииізо­ вані чорно-рябі корови віт'UІзняноІ селекції за рівнем молочно! продун­ тивності завдяки nравильному веден­ ню тваринництва не поступаються чи­ стопородним

голландським

та

голш­

т"нським коровам. От~~tе, радгосп сПлоснівський-. нині можна вважати еталоном

по

веденню

молочного

ско­

. та рства.

Основа-хор~и снатарства

зміцнення ро($~ицтво

взято

курс

на

\<ормової бази. Кормови­ тут значно випереджає

,ріст поголJв'я

молочного

зроблено "За рахунон

удосконалення

стало

нормою

одержувати

на

круг врожаr кормовйх буряків по 1 ООО і більше центнерів, кукурудзи ,на силос 600, сіна багаторічних трав ~ 50, зернових нультур Зб центнерів з гентара. Впровадження в рільництві внеоноврожайних сортів сільськогосподарських

культур,

'

Для того, щоб виявити nотенЦІаль-

nере­

ниче стадо, щоб на його основі. вlдібрати кращих з них, а nотім з віком

nоставити Удій

їх

ноЦінність

кормової одиниці за раху­

техніками по nлемінному

з

пІдлеглими

повсякденно

інди·віДуаJІЬІНий обпік

nлемінних

1

не

вич~р­

надоТв

росту

корів? Да·ні

днів осТаиньоі лактацlІ в

стаді

52,8

процента корів

удІй

nонад

6000

nлемзаводу

маюrь

середИlй

кілограмів,

в

тому

числІ 34,8 nроцента корів бІльше 6500. Кількість рекордщ:ток nонад 7000 кІлограмів молоха становить 157 голів .. Корову Емос оператор машинного доЇІИНя Є. М. Кривець в свій час роздо'їла до 13050 кілогра­ мів молока за 305 днів п'ятоІ лакта­

проводить

ції.

новона­

готує до

отелення

висококласних

нетелей з живою вагою nеред отелен­

ням до 600 кІлограмів. Вирощені та­ ким методом первістки вже в перші

надоІ корів не самі по собі. Вони хоч і

приходять залежать

вІД породи тварини, але в бІльшій мірі. від рlвня годlвnі. Як влучно підмітив академік М. Ф. Іванов, в до­ сягненні високоІ nр~~тивностІ

отеленням nервіс­

ток, вивчає у nерші 2-3 місяці лак­ тації за здатністю до роздою, придат­ нlстю до машинного доїння і головне за рівнем молочної nродуктивоості.

до

-

6000

'

казниками. Цю ланку роботи, як ми вже сказали. очолює селекціонер Зоя Федорівна Давиденко. В неї заве!!ена

~<артотека корів, де з.аписанl всі дані

тварин:

походження,

метод підбору,

якість батьків,

за яким

одержані як

сама тварина, так І її батьки. В про-' цесі роздою корів Зоя Федорівна оЦІ­

нює наслідки' nідбору. Звичайно, копи

кqрова~ роздоюється до 40-50 1 більше Ісtлогррмlв мОJІока добового

)'дr!Ю.

зроЗ(УмL/ю,

що

ця тварина ста-

ти­

13-15

сячами кілограмів молока на рік.

Такі удої окремих корів і . обумов­ люють

nотенціал стада .

генетичний

У читача може вивикнути питання про раціон год1вп1 цих корів. На neрlод найвищих добових удоІв він ба­ гатий набору 1 яності кормів: сіна багаторічних трав 3-5 кІлогра­ мів, сінажу 6, силосу кукурудзя­

·

no

ного

ноУ

--15,

кормових ~риків, черво­

моркви,

картоплі

лограмів, меляси ·центрованих -

20

-:- 1,

кі­

30-35

корм.І.в кои(в тому m~cnl сов­

~~ маJКухи до 5 иl.JIOI'pa!ldв). В ра­ ЦІоні міститься до 38.-45 кормових Q.Дkниць 1 4430-4880 грамів перетравного

протеїну.

що

становить

·

по

108-115 грамів на ОднУ, кормову ддиницю. Н~обхlдно. nідкреслити, що свою роль відіграла велика· організаторська 1 виховна робота :добору і розста­

no

· Високі

роовитнrом, nершим осіменінням ре­

монтних телиць і

і

nродунти·вних яностей стада. Ця ро­ бота nроводиться за nерсnентивними nланами селенційно-nлемінної роботи, силаденими УНДІРШО великої рога-

305

nоказують,· що

родженої тварини, сліднує за ростом

Паралельно з вирішенням пробле­ ми нормовиробництва вирhuувалас~ і

чн

потенЦІал

оцінки корів за молочною nродуктив­

обліку та

кожноУ

nитання.

генетичний

ністю за

Робота (rеJІекцІоиера це повсяк­ денний поШук. Тому Зоя Федцрівна

І nowyк

виникає

іпди&Ідуальних

штучному осіменінню тварин.

Пnано~ІрнІсть

удосконалення

рівня

nаний

селекціонер Зоя Федорівна Давиден­ ко .разом зl своУми помічниками -

нок nеретравного протеїну.

nроблема

на морову в радгосnі nеревершує 6 ти­ сяч кІлограмів. З досягненням такого

.

стада, тобто

ної продунтивностl. Цю повсякденну роботу 1 виконує головний зоотехнік­

два

В остаииl три роки середній удій

рекордистон і. характеризує nо­

тенціальну можливість

ліття з 13,7 до 69 центнерів кор­ мовні одиниць. · Збільшення посіву баr:аторічних трав у. кормовій сіво­ зміні nоліпшило біологі'ЧJУ nов­

за

.

на рекордний роздій.

десяти­

зріс

ПІдмічено, що кми вони були на рівні 450-500 грамів, надої корів в сfWедньому по стаду були в межах 4500-5000 кілограмів. Копи ж ·ПРИ­ рости збlnьшились до 600-650 гра­ мів, середньорічні надої корів зрос­ ли до 6000 кілограмів. В Даний час бригада Івана Ілліча Чалого вирощує

Роздій новотільних корів у радгоспі-один з головних факторів великого молока. Ставиться мета не тІльки підвищити молочну nродуктивність корів, але й виявити сnадкові якості. Це вже генетика і селекція, які чітко обумовлюють виробництво молока за його .Іdлькісиими та якісними nо­

Персnектива ranyзl

ну продукtивність тієї чи іншої тва-

рини, .необхlдІfО організувати роздій всіх nервісток, якІ вводяться у вироб-

біологічно можливий ріст його молоч-

кормових,

середиьодо­

не 'рекордисткою стада з

дової агротехніки, звичайно, вnлину­ ло на збільшення Ух врожайності і валового виробництва. Тан, вИХІд кормів в середньому з 1 гентара всіх сільськогосподарсьних угідь, в тому числі

оnтимальних

пІд контроnе~

ва період ,до 2000 poRf в господарствах Броварщввв (Івтевсввва зова мопочного скотарства) виробввцтво мопока буде зростати за рахуаок Івтевсивввх факторів рІпьввцтва і тварввввц'ІВ8. Гоповввмв з них в пІд­ ввЩеВВJІ родючості rрувтів 1 створеВВJІ ва цій осиовІ мlцвоІ кормової бази, звачве поп1пшеВВJІ roдlвni тварви за рахуаок пІдвищеввв JІКОстІ 1 біологічної поввоцlвностl кормів.

стада. Це

їх

Постійно

.1

r

і

іІриростів.

за добу, а за 305 днів і більше кілограмів.

середвьоріЧІІИЙ удій до 4000 кілограмів. Отже, в двавадцsтlй п'втврічцl

структури посівних площ та поліп­ шення родючості грунтів. В радгоспі вже

годівлі

•бових

місяці після отелення роздою­ ються до 30-35 Щлограмів мопока

Промвольчою програмоао Союзу РСР постІJІJІеве з8вд8ІІІUІ до 1990 poRf добитися Щ.ВвщеВВJІ вадою мопока в сере,Цвьому вІд корови ва 500-600 кr, а в районах розвинутого моJІочвого паривиицтва довести

В господарстві за основу .розвитну молочного

•корми 1 rодів.ля відіграютЬ бІльшу

роль, ніж порода та походження•. То-

новці

кадрів.

В • .СІРОКУРОВ,

кандидат еіп.ьськQrОСПодар~ьввх ваук, науковий співробітник

УкрНДІРШО; О. КОВАЛЬ,

rоловвий зоотехвlк по ппемспра­ аІ РАПО.

'ІІІТІ'І-113ЕТІ-'1111'1 І

Нещодавно редаJЩІя одержала nнст вІд мешкавцв Броварів П. О. ПЕРЕПЕЛИЦІ. Автор вамагався у пі­ тературвlіі формі розповісти ·про ведопlкв у роботі переговорного пункту райоіrвого вузла зв'взку. Сьогодні ми друкуємо вІдповідь застуІІНИКа начат.­

ннка Броварського райвузпа

Броварчаніса

зІS'взку В. П. 1\ОЛЕС·

аова

НИЧЕНКА.

Адміністрація Бровар­ ського райвузла зв'язку розглянула цей лист. Але

дання роомr.ви робота те­ лефоніста МТС дублюєть.·

через те, що в матер1ал1 описано абстрактні nодії, немає конкретних фактів, nровестн ретсд;.не ро·зслl­

ворного

ся

телефоністом

з настанням мас6вих вlдлустО'К і пер~везенням школярів у nіонеРтабори

в

робоr~'

по~ідоwляємс

'нея­

алаоаrурк,

· -

-

травні

ки,

що

зросло

вести

ІТЇДСНЛЮІО'іОЮ апарату­ роf(' виробництва заводу

ку з аварією на Чорно" бильськ!й АЕС працівники

<ВЕФ•. Ю3арталі

МТС nодають допомогу людьми та обладнанням районам, прилегпнм до АЕС. nрийнявши на себе різне збільшення міжмІсь­ кого телефоиного 1 теле~ графного обмІну. Адм:lнlстрація вузла зв'язку провела вІдповід­ ну бесіду з nрацівникамн

де.:ю

В

1985

четвертому року nрове­

модернізацІю

нми;.-.а:ння

схеми

розмовних

при·

ладів телефоністів м1ж­ м!ської телефонноУ стан-' r~!ї (МТС); - робота пlдсилюючоІ апаратури

переговорного

пункту постійно контролю­ ється· nрацівниками і тех­

t~ічним

"

персоналом

МТС.

випадку неякісної чут­

ностІ

оголошень

npo

на-

М

ко,

недопустимість недопlків, подІбних до викладених у листі.

31014

якому

азтотранnідnриємства

В. Р: Максимен­ ЛИСТ

писті, дійсно

був

На,І(І­

мають місце.

В мlсьних автобусах мар­ кИ ЛіАЗ-677 nісля трива­

До того ж у зв'яз­

МТС, їх попередЖено про

до

слан.ий на ро·згляд, пові­ домив: •Факти, вказані в

неслужбовl

розмови практично немож­

ливо.

Начальник опортного

настіль­

nеrеrоворний пункт вума зв' ?.з ку оснащений

Кири·

пвстl

довlпьввм етаном сап.овlв автобусІв.. ·

--

кісна

насамперед,

С.

своєму

ІUІ вкості оОсп.уrовуваввв пасажирів у зв'язку з не­ уважнІстю !Вод1Ів та неза­

перего­

жаю'fі{ на те., "'ща криТІrnу­

вв.ла.ся,

Зва­

у

РедакцlІ ПOP}'ШJIJUI ПВТ8В­

nункту;

навантаження ж. ' .-.оочих місцях телефоНІ~ nере­ говорІЮГо nункту та МТС

дуван.нк не гр.алося.

ло-ї експпуатацlІ та nере­ вантаження автобусів ла·

Дя~ великих тварввиицьісвх комппеК­

устаткув8ІІІUІ, звижує затра'І'И ва -ебяад­

стем, Інших об' єк'І1в ва селі ввrотовлвє трансформатор~ потужвістао JІІд 1600 до

Цього року трудіввики пІдпрвсmетва вже ввrотоввпв ДJІJІ сlпьськоІ місцевостІ десяткв таких апаратІв~ JІК1 вІдправаево господарствам Росlйсько'ї Фер;ерацlІ,

сlв, Ііасосних ставцій зрошувапьвих си-

4000 кіловат-амперів ввробввче об'вд~ иаввя

«ЗапоріЖтрансформатор•

1меВ1

В; І. ЛевІва. Осващевl автомаТІІ'ІІІВІІв пристроями апарати забезпечують ста­ бІльність

вапруrи в мережі,

тує суворе

. додераt8ІІІUІ

робництв~. продовжує

що гарав­

тexиonorli ви­

строки

спужбв

_

1,5-2

ФАКТОРИ ВЕЛИКОГО МОЛОКА

та

нетелей до отелення

роdоти тваринникІв радгоспу "Плос"Івсьиий"

З стор.

му дпя одержання. вис_оких надоІв в госnодарстві за останнІ п'ять років ретельно дбають nри вирощуван.нl племінних телиць про методи нращої

і

відверто відповісти, що справа тут не в генотипі, а в умовах годівлі та до­

*

18 червня 1986 року

ЖИТТЯ•

ваВвв епектрІІЧІІІІХ мереа:.

УкраІвв, Молдавіі та 1вшвх респубпlк. На зВlмку: бригадир скпадаnьввків В. О. Hlкynlв готує до вІдправЮІ трансформатори типу ТМ-1600/10. ·

Фото О. Красоиького. (ФQтохронlка РАТАУ).·

маються поручні

ки сидінь.

У

та

спин-

даний час

для технічного обслуговуавтобусів у бригаду автослюсарів зарахова.но

. всumя

слюсаря-иу:ю-вщика,,

у~уває

вказані

ВодІІв

який

недоліки.

посадовою

_струкцією зобов'язано mдувати

лро

ін­ на­

надання

місць інвалідам, вагітним жІ.нкам та ласажирам з дІтьми•.


*

4 c:top.

червня

18

1986

року

сНОВЕ

- КАНІКУЛИ, КАНІКУЛИ ·

І

ЖИТТЯ•

о

ІІІ

Привіт із СОИЯЧИ'Оі І в_.. ..!:..2.!!_ о м олдав і і

В

.

Воде

·

піонерський

«Орлятко•

у

завІтав

табір

Водул-Луй­

представник

України Із штабу Молдав­ ської ради · профСІІІ.nок В . І. Кумейко: - Як живеться вам , ді­ тн? було його першим запитанням . Чи подо· баєrьс:я вам у Молдав1У? --'- Дуже добре! Подоба· ється, .~ була сою в1дпов.Ідь.

одноголо­

-

А що . наМІльше вам до душІ? - Істи черешнІ і купа­ тнея в басейні.

-

том

А я

скучаю

1 мамою, -

за та­

вставл-яє

Саша Воришполь. ВсІ, напевне, скуча­

-

ють ,

але

nІсля

оздоровлення

навчального

року

теж необхідне. І Саша погоджуєrься з

.

друзями .

1Це 29 травня два еше­ лони молодших школярІв

КалинІВСІtкоУ ськоІ

'І'а

середніх

бу лк у

ГоголІв·

шкіл

при­

КишинІв. Іх роз­

мlстиJіІі у пренрасиих nІо­ нерських таборах c:Op-

-

лsrrкo• у Водул-Луй-Воде та с:Ленlнець• в Слобод· зейськоМу районІ, сели­ ще Меренештн . с:Орлятко• знахс;>дяться у чудовому листяному лІ­

сІ . Тут є басейн, пре­ красна !дальня. кінотеатр. стадіон, багато зеленІ.

і11

ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ УЧНІВ

ва

ва 1888-1987 рІк.

. прийняли

Училище готує квалІфікованих молодих робІтня-

в свої 11 нІтарно-технlчних систем; слюсар по виготовленню

На "евве вtмІ.JІе&ІІІІ проводиться набІр на І та

чистІ, бІлІ палати гомінку ~ деталей 1 вузлІв технІчних трубоцровод1в~

дІтвору

з

Броварського

11

2 . Маляр (будІвельний); штукатур (приймаються

пра·

11

З. Штукатур; обо~~ицювальник-плиточиик (dрийма-

району. · Вихователями тут

цюють

11 юнакн 1 дІвчата) .

досвІдчені редаго-

ються юнаки

jJ

ги, що приїхали з дітьми, 11

4.

1

дІвчата) .

Електрогазо.зварІUІк

курси осіб віком до ЗО рокІв , якt мають неnовну · середню 1 середню освІту. Строк навчання З роки 6 мІсяцІв та 2 роки 8 місяців. .

11

·

ручної

На

почннуть відмінно. ПІонертабІр живе цІкавимн справами. ГQТуємося до пІонерського бага'І'тя,

На базІ десяти кпасІв зага.аьноосвітньоІ шкопи зІ строком навчаmtя один рІк училище rотує моло· дих квалІфІкованих робітникІв за професіями: 1. Газоелектрозваркии.

ти

1 оздоровляться, 1

проведенню

1J}(ОГО

від-

2.

пере-

Електромонтажник по

освl'І'ленню І

вІдJ<рнття табору, переміг І класІв

Калинlвсько'і

ее- І

ред.иьоУ школи) .

На нав'lання

з річним

строком

У своїх листах 1 тепер з І 1

приймаються

.

1 рік

+

CD0Pt

+ CttOPТ ++

+ СПОРТ +'

СПОРТ

Стартує футбольна Цими днями стартувапа першІстЬ району серед ·футбольних команд сlnь­ сьwгосподарських nіД;При· ємств ВроварщИИИ.

.

На участь у цьоrор.tч­ ·НІЙ Пf!ршості rюдалІі заяв· км 17 команд. які розпо­ .дІлено на 2 групи.

7.

Довідку

1ме.нt

· 3 1

1

за

круговою

по

кращІ

д~сятикпасникlв

-

.A,qpeca училища: 255020,

років ВЛКСМ,

14,

СПТУ-4 .,

.

сисrе-

мою в одне копо. Потім ~

-

до

1

ВстуаJ

.

· ._

розІграють І

5

сКа·

КІрова, сКрасилівс:ького. с ПлоскІвського•, радrос­

пу·комбlнату сТеnJІИЧІЮ­ го• · і СемиполкlВсЬкоІ птахофабрики.

У другІй групІ на ста_рт вийдуть команд. Це

команди

рицького•,

8

радгоспІв сВоб­ сЖердІвсько­

· го•. ІменІ 60-рlччя СРСР.

очок. А команди. які по- .

організацІй району:

с~уть у групах мІсця з по 9, розІграють мІж со­

1. . Вивозить

бою у стинових матчах на І своєму

м1сця з

nолІ

9

по

На жаль,

руть

1в 17.

них

гостях

nершості

1

викачує иечис'І'Оти

13

Проводить очистиу-ремонт, nеревірну димових та вентнпяцlйиих канапІв і вндц. вtдповіднt акти .

З. Приймає 3амовпеиня на виrотовпения rрун.

ського• •

g

Ваза районного НКП знаходиться в селі Вепмка

paдrocnlв сЗо-

села

4 Виготовлення похоронних в1ВJ(1В ·. ·

Шевченка радгоспу сВепнкодимерськнй• ).

.

11 сНОRАЯ ЖНЗНЬ~·-ОРІІІ.И SJюпрскоrо rоро~ско·

rородсиоrо и раАоиноrо

Советов вароАВWХ ~ПУ·

ДвревЩ.

способом,

для прискореного

Іцеаев Jliell{8

ар113118•евu І uopcmrol цресв. Поштова кореспонденцІя без іІfдексІв сортується

вручну. Це сповІльнює шлях }І проходження .

ПрвЬаm.Іd (вовнІ 6ааар)

ІІУІПmІ JIA 1 (cnpd 6ааар), .М 2 JDPUJiiвiiJI 'lOPrlut Bpoapcuoro ІdеьКВВІtОІІІrОJІ1 ІQНІІ•ат. • веобме8еІІІІ JdaiCoett JUunaв а-Щ фас:овавоrо pocвinloro мІUа.

Броаареьком:J •OJIO'IROIIJ 318o.Q __ ПОТРІВF.П НА П~ИИV РОБОТУ:

ро&!ІІІІІСІJ,

..........

кст.ІЬІd.

Наша•

адреса:

·

м.

OlltPI'IOPII

Uenplllal,

.

Бровари,

вул.

Боженка,

5,

мопокозавод.

АамІнІстрацМ, nар!'ІАна та

МнхаАJІа

"'"Н

ра

С8кр8Т811", 8\,міІІУ Ciii.C:WfOI'O rocr~QN~PCTU 1._ ; JC0Peenotiii8НT8 М 1СЦ8110r0 • А\ОМ08118ННІІ 1-13-11: истуnнмма Р8АВІСТОР8, 8\""'ІІІа nроммсаоеостІ, аметІв І ма~• _._ t А. . .1

Awrott•.....

ОІІІІІНИИА

ЩNРе. cni8'1Y"'JI tмІІНМм

.

nl,..,.._

nрофсnUІкоеа •а­

нІааЦІt, 88С~ КОІІ8КТМ8 8І81'0ТРІІНСnортноrо смстаа · Nt .11014 rамеоко cyway.o~ а тpari'IHOJ с~ ~ ав~

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, ИІІІІСЬНІ о8ІtІСТІt, 11. &роари, ІуІt. ИмfІСІtІСІ, 154. теnефонн: ре,_актора - 1-0S-71; · 8\МІІІУ nартІАноrо JІІМТТІІ - 1-М-41; в~овІрІІwеоrо .

'І'В'І'ОВ КиевеНОЙ обnастИ. (Ha_~.иut'IICICOM ааwке) . · Ред~ В:. ФEДJUJ, . _ rаеетв вЬІХОдІІ'І' t 17 апрепJІ 1937 rода.

еао-.

Тепефон

2-13-30.

проходження вкаауІм Шее'ІІІЗ&а"ІІІі

І 8МСІІ081110JОТ~ ммм n_.Aнorca.

11

ro комиrrета КоІnІУНІІІСТнчес:кой партни Унр&RІІW,

20 eepau.

Надає вантажний транспорт. а також ритуа.ІІЬ­

І?огданІ.вки. І. СУПІКО. 11 Димерка, вул. ~оизапьиа (колишнє вtддl.nення Імені 11

віддІлення

2-18-07.

цІУ автоматизованим

кtвськоГС>•. ППР сВровар-ІІ ний автобус дпя супровоДу похорояtJ.

команда

ао

У зв'язку Із сортуваии~м письмовОУ кореспонден­

,

стlч-

5.

культурн

Ф1 3•

1

ШАНОВШ БРОВАР"ІАНИІ

ям.

ря•. сПухtвськоrо•. еЛІт·

колективи

~ а

.

1 11 11

району

Телf!фон денного заочиоl о в1дд1пения

2;

Знову не бе· І

участІ в

сміття

eaurea

технікум .

'

лит янського• . КиІвськоІ птахофабрики, ДППЗ сРудня•. радгоспІв Імені

радгоспу-комбінату

внписку

радний та духовий оркестри, спортивнІ секціІ, чи­ тається курс автосправи з присвоєнням квап1фіиа­ ц1У водія авт0моб1nя. Адреса технікуму: 255442. КиJвська область, Кагарпицький район, смт . Ржищів, будlвепьний

БРОВАРСЬКОГО PAROНYt

мІсця з 1 по 8 без ураху· ІRІ Районний комбІнат комунапьних пІДпрJІємств про­ вання ранІше набраних водить такі послуги дпя населения, а також для

-

технІчноУ творчості, художиьоІ самодІяльностІ,

50 ·

У перШІй групІ змага· тимуться команди радгос­ пу сВеликодимерського•.

Uld .JІІOIIfllelniC

ють з 2Q ЛИ!_І!!J. В технікумІ є гуртожиток та Удаль­ ня. Учні забеЗпечуЮться стипендІєю в залежиості 11ід усntшноет1. При теХіІІкумІ працюють гуртки

кругпий рІк особис­

.

червня

1

ПідготовчІ курси для вступу в технікум працЇО·

пистоnада;

м . Бровари. вуп.

черв­

г) чотири фотокартки розмІром ЗХ4 см. Після прибуття в тех.иікум вступники пред'ІІВJІЯ· ють особисто свІДоцтво про народження або пас­ ПQрт. вІйськовий . квиток або првпнене свІДоцтво .

до УВАГИ ЖНТЕJІІВ І ОРГАНІЗАЦІЯ ·

команди Із

групи

дл~t

·

кв~ пс ЗО

серпня .

склад

мІсцЯ роботи батьків.

дпя демобІіdзовавнх з арміІ то . або поштою.

сРусан!вськоrо•.

йдуТь

кожноУ

3

8. е · фотокарток (3Х4 см).

серпнJІ;

сЗаворнЦ'Ького• номавда Семиполок. Змагання у групах про­

4

·

про

1

1

в) медичну довІДку (форма .М о-86у);

. ·

прожнаавня

В групи на базІ середньо! школи з

14

ком підприємства, а дпя копгосnникІв з колгоспноУ книжки;

1 техиtкуми.

Документи по~ся особ~сто

с ГоrолІйськоrо•.

Щорса.

Довідку з місця

сім'У.

11

nерwІсть·

6.

с4•.

а) свідоцтво про освІту (тільки в оригіналІ); б) виписку з трудовоІ книжки. завІрену керівни­

випускники одержу­

.

оцІнками

На ,ІІІепе вuчІІІІІJІ:

До зUВJІ цoorptho JІО.JІІИІІ

В учипищі створенІ умови· для відПочинку і ио­ чаиия учнІв. ПраЦJОІОтІ. гуртки художньо! самод1· мьностl, технlчвоІ творчостІ, спортивні сенц1І. .. Зарахування ва навчання проводиться без еква­

1.

з

На аа01111е ....-....: З З-го травня по 10 серпня 1986 року.

Вступники подцm. такі докумеІІ'l'ІІ: заяву. 2. Паспорт або · св1ДОЦ'tво про народжевия, військовий квиток або І!Риписне свцоцтво. · З. Документ Про ocвtry. 4. Медичку довідку. 5. Характеристику.

· Фото Б. Горбачевеькоrо.

2.

ПQ

менtв .

Ну І спека1

якщо по цих

В групи на базІ восьмирІчноУ шкопи з ня ПО З1 JJИПИЯ.

ють квал1ф1кац1Jо моподоГQ робітника 11 -ІІІ- IV розрядів 1 направл.ІПО'І'ЬСя на роботу в Бровари 1 на nІдприємства 1\иеаа. Час навчання в учипищі аараховується в 'І'рудо­ вий стаж. ВlдмІІІJЩки навчаІПІЯ користуються пІЛЬ­

·

профтехучилища

1.

учнІ незалежно вІд програми навчання одерЖ)'ІОТЬ процєктів заробітку на пщприємстаl.

гами при вступІ у вуан

~ливt успІХи

строки:

· У період проходження виробиичоІ пре.Jmікв всІ

·

сЗа

с5• 1 технічні училища з вІдзнакою_. зараховуJОТЬся без екзаменІв . по конкурсу свідоцтв і атестатів · (60 проц . прийому тl.nьки длА денного віддІлення) . Заяви пр(> прийом в технІкум приймаються в такі

крб.) для тих, хто навчається

Поuмв 38ІІИЬ 1 еерееа. ПІсля закІнчення учипища

грамотою

Особи. якІ закінчили восьмирІчну чи середню

школу, середІІІ

за складними профес1Ямв.

50

похвальноЮ

при вивченні окремих предметів•. предметах є вступний ек~амен.

Із середньою освітою, одержують стипеидіJО у роз· мірі ЗО крб. і доппату до стипеид1У ях рlзннцю мІж мІнІмальним окладом першого тарифного poзpll,tl'v 1

(40---45

Вез вступних екзаменІв по мІрі подання заяв

2.

крб. З7 коп.). Учні , зараховані на . навчання строком ва

стипендією

1.

школи

силових

ВсІм з?.раховавим ва навчання ІвогородВім на·

1

Особи з середнЬQЮ освітою:

зараховуються: нагородженІ пkля закІнчення вось­ мирІчної школи похвальною грамотою (листом) чи пІсля ЗJіКlнчення. середньо! школи золотою чи срlб- J ною медаллю, випускники середніх професІйно-тех-"' нічних училищ . якІ одержали дипломи з вІдзнакою, а також нагородженІ пІсля закінчення середньо!

яетерпlнням чекають вІд- 1 дається мІсце в гуртожнтку (вартість деииоrо раповІдІ від батьк.Ів. цlону харчування дпя проживаючих в гуртожитку Ю. ОРЕЩЕНКО, ввховатет..

2.

а) украУнськоУ або росІАськоУ лІтератури (твfр); б) математики (усно).

Учні з восьмирічкою освітою знаходяться на повному державиому забезпеченні (аидається спец­ одяг нового зразn, мундир, триразове гаряче хар· чування).

11

на

1.

освітлю-

Ізвl.nьиенl в запас з пав Радянсько! Арм1У.

ПQпереду У · дІтвори ще багато цікавих 1 зМіlстовних справ. , Про це. мабут~. вже написали діти

набір

Особи з неповною середньою освІтою: а) украІнськоУ або рос1йськоІ мови (диктант) ; б) математики (усно).

З. В'язальниці (прdмаІО'І'іоСя дІвчата). 4. Маляр (будІвельний), пrіунатур.

7 загІн (учи! З-А та З-В 'І

проводиться

лІн :

Строк JlaВ1I8IIIUI З роки.

шкодив дощ. В концерті , вальннх мереЖах, електромонтажник по який в.lдбувся на честь І мережах і електрообладнаиНJО.

в!дАІпе888

курс осіб, які мають середню освІту без обме­ ження вІку. Строк навчання 2 роки 8 мІсяцІв. Вступаючl складають екзамени з таких дисциn-

зварки (електро­

них робіт. (Приймаються юнаки 1 д1вчата). 5. Муляр, монтажник сталевих І залІаобетонних конструкцІй, столяр. . 6. Монтажник сталевих І залізобетонних конструкцІА; електрозварник ручноІ зварки. 7. Електромонтажник no освІтпевню 1 освіТлю­ ваnьRИх мережах; електромонтажник силових ме­ реж, еле~09бпаднаиия: (Приймаються юнаки І дівчата, комплектується rрупа зІ спортивкнм нахи­ лом з легкоХ атлетики 1 боксу).

зао"ІІІе

· ІІІ

.1 . nlонервоокатl з Молда· ~ зварни. к н . апІвавтоматичних мапtин); контролер звар­ в11, якІ добре володІють росІйською мовою 1 мето- 11 дикою ведення пlонерсь- 11 ко'і роботи. .11 На двІ зміни прибули 11 нашІ дІти сюди 1 почувають себе чудово . Для цього тут створено всІ KMQви. Залишається лише за- І певнНІІ'И батьків, що Ух дІ-

ваnаJІЬІІІІЙ рЬс

1888-1987

на денне вlддlле.ння по спеціальності ссlпьс:ькогос­ подарське та цивІльне будІвництво•. на заочне від· дІлення по спецІальностІ спромнслове та цивільне будівництво•.

альтанок. Три· великІ дво- І кІв Із середньою освІтою на базІ восьми класІв за~ поверхові корпуси табору·· 11 гальноосвlтньоІ школи за професіями: · схожІ на велетенські ко: 11 1. Слюсар по виготовленню деталей 1 вузJІІв са: раблl,

.. . . .

Р8111ЦtвсьаІ б,ЮВuЬІІІІЙ !eDihcyJI

ПРОВоr::::':.І:І:· УЧНІВ ·

І

.

в

Друк

І•Аекс

111*-.w

та

.,.......

8 t!ll.

офсетиіІА.

О8са!'

Ад1>е<:4

др:укарнІ:

2550Ж>,

Кіdвська

сnрааІІІХ

обпас1'Іоо,

ВІІ.A&8JIIdfNI,

м,

Вроаарв,

nOIIIrpaфll І ~aot 'I'OPI\ianl.

a;v-n.

Квt~~еІоока,

1..... ·

1

друкоІІ&Иd аркуш. ТІІраа 14.007 nрнмірнмнtв. З.МовпеннІІ Nt 3131 .

д~н~и_:вwх::о~да~;~мо~~РИ~НК~,-1~!:е~~_:~~~~·-~с~у~~~'І'~а~;--~-----с~~--Р-~ ____ ·"~---~~---·----~----~~~~--~~~~~~~::~~::=:--~-----------------------Вроаарс:ьна дPYR8P'WI КиІасьиоrо oan&cнoro ynpaвaJsu у

І 4 fl

#96 1986  
#96 1986  
Advertisement