Page 1

ОРГАН

5 РО В АР С Ь КО г·о

МІСЬКОІ

Газета виходить

І

квітня

s 17

МІСЬКОГО

РАйОННОІ

року

1937

В

РАД

КОМ УНІСТИЧНО І

.дЕПУТАТІВ

96 (6344)

Середа,

М

КОМ І ТЕТ У

НАРОДНИХ

ПАРТ 11

КИІВСЬКОІ

червня

16

УКР А ІНИ,

о s·л Ас т

1

року ·

1982

ЮВІЛЕЙНОМУ .

Ціна

коп. І

2

РОЦІ

.

П.РАЦІОВАТИ ПО-УДАРНОМУ! Сп . Р-а в а

РІШЕННЯ ТРАВНЕВОГО ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

ПДЕМО ДО ВИБОРІВ

•Продоволь'Іа справа

Під

ЗАГОНОМ Активно

проrрама

девізом

трудящих

рес­

публіки. У нашо:му м1сті та ра­ йоні єдиний політдень У 6Ільшості

трудових

ко-

лективів пройшов на _!111.:: сокому · ·plв·нr··~fmn<Им інтересом слухали працtвники

промислових

nідnриємств

та

багаторічНі. т.раsи, якІ ви­ в

.... Микола

neтpQBI{'J; Еа- рощено на площі 200 ціон людина, яка користу- гентарів. Приклад пока­ ється •Неабиякою шаною 1 зує досвідчений хлІбороб повагою

у

односе!rьчан.

будівель-

У селі Літочках його зна­

дцректорів та сnеціалістів

ронома, керуючого віддІл-

них організацій

доповіді

ють

як

колишнього

аг­

· ком, ян депутата районnідше них радгосшв. • ноІ Ради · народних деrіуу цей день nеред бро- татІв. Зараз він пенсІо­ ф

варськими

трудівникамн

вистуnили

також

nред-

ставники ресnублікансьних, обласних організацій, міськкому НомпартіІ

нер,

але

дитись

nродовжує

тру­

на Літочківському

вІддІлну радгоспу «Літ­ кІвський~ робітником. ГромадськІсть села ви­

України, науновці із Ниє-

явила ветерану високе до­

ва. Так, у різних nідроздІлах радгоспу імені Щорса роз'яснювали рІшення

вір'я, висунувши його кандядатом у делутати до сільськоУ Ради народних депутатів.

травневого ( 1982 р . ) Пле-

нуму ник

ЦН

:КПРС

заступ-

завідуючого

сільсько-

rосподарсьним

відділом

ЦН

УкраІни

М.

НомпартІї

Ф.

Мезенцев.

Інструктор обкому

Г. Ф. На

УРСР

рем~жтно-механІчно­

В.

завдання. ред

nартії

Ткаченно.

:му заводі сільського

був міністр будІвництва

І.

Череn.

які

Про

стоять

працівниками

nе­

торгів­

лі міста, розповІв началь­ нии обласного vnравл!ння торгів-лі І. А. Бойко.

Перед робітниками рад­ rоспу «Пух!вський• ви­ ступив

nерший

:міськкому раЇ'ни А. голова

секретар

HoJІ.tnapтlї Ук­ Д. Фролов . А

районної

Ради на­

родних депvтатІв М. Сергієнко зустрІвся трудівниками

На Фото:

М. П. КацІои.

О. з

радгосnу

Великодимерський•.

член НПРС

Нарівні з

чоловіками

Серед 35 nереДовянів виробництва, n~ац!внкків закладів кого,

І

установ

активІстів

ського

громад­ названих

життя,

кандидатами

Плос­

в

деnутати

с!льськоУ Ради народних депутатІв XVIII скликан­

ня, них

вої

-

жінок.

Серед

робІтниця

овоче­

17

бригади

Г.

С.

дена ЖовтневоУ

РеволЮ­

ц!! радгоспу «Плосків­ ський• Є. М . . Кривець,

Л. С. ;J]имчук, К А. К:>­ ротенко, О. М. Норотенно, ланнова

кормодобувнGІ

бригади Г. С . Фесюк Інші славні ТІ'УдівницІ.

ra

ськогосnодарської

оnератор

:менко,

якІ

виступили

у

радгоспах «Русанівсь:иий~, « Плосківсьний• ;а Ііобутколtбінаті.

щ!

скосив

понад TeпJr!

сприяють

Як

трави

одного-двох

снлинань,

а

машинного доІя­

ня Г. А. Строкач та завl­

цуюча біблІотекою С. П. Фесенко вже тривалий час

у(:п!шно

справляють­

ся з обов'язками ного обранця.

нароn­

партії України.

С. МАЛЮГА, rолова Плосківськоrо сільвиковкому.

Партійна

пора

трудівник!ІІ.

та· nрофспіJІКQ-

v

видає ного в

по

ва організації спрямову·

заготівлі

сlн'і.

якІсть

головним

його чином

від того, наскІльки швид­ ко nідсихають скошені

Тому

кормодобувянкІ!

в цьому роцІ є всі умови вого (1982 Р.) Пленуму для одержання запланова-

ЦН НПРС, виконати пла-

ної кількості його~ 1400 ни

на

на

заготівлі

сіна

з

злаково-бобових трав . Ме· ханізатори

·

уже

Іх на площі 1 заготовили

скосили

354 гектари 300 тонн

цінного корму. Ударно трудяться

на

по

нагромадженню

зимово-стійловий

рІод для тварин

пе-

вдосталь

На навантаженні сіна грубих і соковитих кор­ машини ударною пра- мІв. Для цього вони при­

цею відзначаються

нізатори

Микола

вич Насян,

меха-

Дмитро-

колектив

ного

з'їзду НПРС з nо­

чатку

року

надоr

nерших днів сезону

молока

корови з

додатково

пасовищного

вого

призначення

метів

твариmtики

кол­

чу

програму

ням

госпу іменІ 60-р!ччя Ра­ дянсько! Ук.раУни Бузьк~ ­

дент.

має

зручно

ря.а;

переваг.

ти усю його поживну ЦІН­ ність.

Н. КОЛЬЦОВА,

старІІІИА

диспет'Іер.

сячноrо віку теличок три­

казнин досягає

сяч кілограмів. ВИроще­ ний тут молодняк охоче купують Інші госnодарст­

го району Львівсько! о6 ласті. ТакоІ відда'І1 ста-

доІ · від

да досягнуто завдяки вмі­

80

лому

його

формуванню .

Особливу

уваrу

сnецІ­

алісти селе.кційноІ служ­ би придіЛJПОТЬ МОЛОДНЯКУ аисокоnродуктивноУ

но-ря:боІ

породи.. Він

Рощується

НДІ

'Іор­

ви ­

за технологІєю, вченими

землеробеіва 1 тва­

ринництва

нів УР_СР.

західних

До

райо­

шестимl-

первісток.

9-10

тн·

ва.

У пІдвищеннІ рівня се­ лекційно-nлемІнної ти.

на

роб()·

важливість

якої

Тепер у господарстві nроцентів молочного вказується у Продоволь­ чІй програмІ, львІвсьt:і стада належить до класу еліта-рекорд,

шого

класу,

еліта

1,

майже

пер­

nолl)­

вину його занесено в nле­ мІнну книгу. Щороку кожна

корова

редньому

чотири

кіЛограмів окремих

д·ає

в

тисячі

моло~>а.

тварин

се-

з

а

у

групи

оператора машинного до­ Інвя М. ВНtтови'і цей no-

з

тваринники

.11иний

вбачають ве

резерв

зростання

дальшого

продунтивностІ

торговельного

яними

комуністи

керу­

М. , З.

Во­

ропай, В. С. Товстенко та Ю. П. Ковбасинський. Рівняючись на nраво­ Флангових, весь колектив nримножує

своІ

зусилля, що6 на рубіж першого nІврІччя вийти з яннайкращими трудовими досягненнями.

трансnортується.

мають

на­

плану

усІх техніко - економічних показників успішно вико­ нали усі підроз:~Іли під­ приємства. Особливо від­ радних успІхІв. добилися колективи цехів заготі­

ють

А. ВАНІН, Г]Юмадський кореспон­

чином

Це забезnечує високі

урахуван­

І

строки з тим, щоб зберег­

ін~ивіду­ годівлі.

з

зустрІчного

обладнання.

ниченко та інші. Вперше у господарстві тюкує йо­

nереводять на альнІ раціоннІ

300

тисяч нарбованЦів. П'ятимісячну виробни­

сі­

за мету nровести заготів­ лю сіна в опти:мальнІ

їх

преJ­

на

проведенню

згрібанні В. Мель­

ПотІм

та

ширвжитку

вчасному

nрацюють на В. І. Овчар, М.

профілакторіr.

завдання

слюсарно-зварю­

Механізатори госnодарства nоставили соб.І

сnеціальному

до

промислової продукції, товарів культурно-побуто­

вельного,

ко, С. Д. Куць , О. М. Гончаренко. Старанно

у

3,3

вального

Шлях до високих надоїв· Пудом

праці на

процента. Це дало можл~і­ вІсть о;1ержати 85,4 про­ цента приросту обсягу виробництва І реалізувати

В. ЮРЧЕНКО, rоловний економіст.

ПО ВСІЙ КРАіНІ Майже на

об'єиах,

50

розташованих

далеко

за

межамн Броварщини, nрацюють

мон т а ж н и н и

СПМН-1

тресту

Цятехмонтаж». руть

одержуют., від

підвищив про­

дуктивність

по

сіно

Вишневський.

імені

XXVI

заводу

Заготовлене· таким

торгов е льного

машинобудування

ро6Іт

строки

го рулонним пресом ПРТ-

експерименталh­

заводу

те~ши

косарках НРН-2.1 механі­ затори М. А. Мельничен-

1.6 І . О .

Змагаючись під девізом «Плюс о~ин процент•>,

скорюють

ГригорІй Іва- ноносу.

широко розгорнули фронт

соціалістичні зобов' я ·

на

оптимальнІ

:мо~обувників paдrotny «ТребухІвськнй•. Вони

і

тонн. Треба лише сnовна зання

кормодобув­

в

робіт

середньому

центнерів.

·нинІ

нович Вітер і Борис Пеr­ няня nрагнуть швидкQ зі­ р<'>вич Новаль. Вони від­ брати покоси, щоб зберег- крИвають широкий фронт трави.

50

цього високоnоживного якнайбІльший внесок у корму для худоби . Адже реалlзаu!ю рішень травне­

їх використати. дні

~апоопонованою

О. РАЧИНСЬКА, JІектор міськкому Ком­

пло­

червневІ

відомо,

залежить

на

гектарів.

60

Мико­

лаєнко, nередовІ оnерато­ ри машинного доїння ор­

Окремі з них уже були членамн Ради протягом

:мІї А. Ф. Сизовенно, І. П. Пророченко, В. Я. ~о.

Пампуха, який nрацює на косарці-плющилцІ Є-302. Щоденні норми. виnобІтку він виконує на 110-115 nроцентІв. МеханІзатор

Гаряча пора нині у кор-

Серед дмов!дачів у цей день були танож до­ центи Українсьної сІль­ анаде­

Микола

уже

гаряча

сільських

ють їх зусилля на . при- . нашого господарства об'­ МаркІянович скорення темпів заготІвлі єднує nрагнення зробити

Фото М. Семииоrа.

завіду­

ючий сектором Ниївського обкому Номпартії УкРаї­ ни Г. М . Загребельний,

сіна

мадсько! худоби трудівни­ працюють Іван Миколайо- Новицького, Гаврила Дата Іван ниловича Мельниченк'і, ни радгоспу іменІ Щорса . вич Нривицький Максимець. Михайла Демидовича На цій роботі зайнятий Степанович сnеціально створений ме­ Волокушами ВНШ-3 в Максименка та інших. ханізований загІн. У його агрегатах із тракторами Трудівники вже заскирту ­ розпорядже/{ні необ­ Т-16 вони успІшно вико- вали понад 50 тонн ви · хідНа технІна .. нують доведені завдання. сокоякісного сіна. Ножен гектар багаторічних тр-'ів сінок!· с _ МеханІзатори носять

про­

йшов у п'ятиицІо єдиний день політичиоrо інфор­ мувания

в ти поживність сІна. На робіт для скиртувальни­ для гро­ згрі.банні його у валки нls Михайле! Павловича

включилися

~от!влю

всенародна•.

таким

На рах у н ку зустрічного300 тисяч

М· Е Х А Н І З О В А Н И М

всенародна · -

У ЖИТТЯІ

-

участь

у

«Тепли-

Вони

бе­

споруджен­

ні теплиць у Естонії . Бі­ лорусІї, Полтавсьній та. Запорізькій областях Ук­ раїни та Інших. І тру­ ;jяться nо-ударному . Про це

свІдчать

n'ять

nоказники

мІсяцІв

за

нинішнього

року. При плані 680 ти­ сяч карбованців виr:он?НО будівельно-монтажних

ро­

біт більш ніж на

ти­

818

сяч карбованців . Особливо високої про­ дуктивності і якості J:О­ магаються на естонськ й дільниці, яку очо.'!ює. Вік­ тор Іванович Нувалдін. У першому кварталі uей колектив . зайняв перше

молочного стада. До нін ця n'ятирІчки намІчено

місце у трудовому зма­ ганні дільниuь колони 1

укомnлектувати

тепер робить все для то­ го, щоб не з;1авати заво­ йованих позицій.

висон~

удІйною худо(іою ферми всіх колгосnів І радгос­ nів областІ.

Т. МАРЧЕНКО, в.

(Нор. РАТАУ).

о.

начальника

воrо відділу

ппаво­

CIIMR-1.


*

2 сто.,.

16 ч&рвня 1982 року

НОВЕ

ЖИ'ТТЯ

------------------------------------------------------------------~----------------------------------.

НАШІ

НАRБІЛЬШ ефектавн010 У nорІвняннІ

КАНДИДАТИ

з JUIC!J01t8·

І сучасною формою орrаи1. дом минулого зац1І nрацІ -є 6рагадва нІсть бригад форма. Про П впроаад- 19.

&АБИЧ Л. М.

иrекн11

ще

говорилоса у

Здавалося

J13,

року Ііlзц,зрос.ІJВ ва

, б,

можиа

орrанІзац!У нові починання.

Сндоренно,

та

нонтро.1ь цього

застосу­

прогресивно­

Впровадження

ної форми

бригад- ний.

ведеться

Ще не всІ бригади

при мають

у

своє:v~у

шир око му обговоренн І цІ- комунІстІв. та профспІлковому комітетах, на нарадах з нача:Іьни ками цехІв. спецІа.1іста ми. на зборах парт і йних І профспІлкових груп з участю майстрі в , бригадир Ів ,

вІ;щ; лу праці

хІд .

у

родних депутатІв.

Окружна комісІя ПІвденного виборчого округу М 32 зареєструваЛа тов. рабич Люд­ милу МИJНолаїв ну кандидат ом у депутати НиївсЬІИ·ої обласної Ради народних депута­ УіІ! .

ЛЮБЕНКО М. Ф·.

Хомен!Ко, С. Є. Во­

в-се

швидно.

1

це прищеnив С . Ф.

вм Іє

СJКРЕТ~РЯ llAPTIИHOJ

ронецьиий.

складі

Тіл ьки

лектив

вдосконалення

на протяз І

n'яти

останніх ров:І:в не м:а:є со­

т о:v~у

що

сам

р об и ти.

ОРГАНІЗАЦП

Дос&Ід поназує, що а бригаднІй формІ заховано велиний економічний по­ тенціа л. Тому &важаємо,

бl рівних у мІстІ по всіх що наш партІй н ий о6ов 'я. виробничих поназнинах, зок -. -- викоркстати про. постійно завойовує Ну6ок гресявну бригадну форму з найбіпьшим ефектом. А якості. є, видно а Можна навести ще ба­ те, що ві н гато добрих прикладів. 1 еноно!ІІІІ чноrо ана лізу ро­

ло поставлено завдання пІдвищкти якІсть органІзаU;іІ бригад. У ножно!ІІІу цеху створити еталон , на основІ аналІзу роботи ЯіІ<ого здійснювати даль· ше

06идва tюни

молодІ комунІсти. Цей но­

21

·боти

форм

деяких цехІв, усІ н о:v~уністи зава- начається ду вважают~;~

робо ту

1981

ро-

якості

де

фор- пильною увагою му, партбюро

ми одним Із найважливІши х завдань. .Чо)1у? Та тому, що така бригада концентрує в собі вс\ нрзщІ

там ,

по

РізкІй нритицl бул и р·озвитку · бригадна!

на те, що вже у

підприємства .

Тан,

ко л ентиву

.

.10 охоплено 44 .2 проuента робІтників, партнqм поставив вимогу а кт ивн і -

тивн

кої

--

з:v~ . та є

тяган ини.

бри_rаді

ез

комітет з нову

·

І

й

по-пар-

вс ля-

У спаянlА

Приндад

;W.безпечується

Іщщує ться

nро­

ін тер ес до

проду11_4аного

п !дбору ватажна є : в б:ри­ гад! слюсарІв-монтажни­ ків , яку очолює С. Ф. Си­

на -

доренио. Ця бригада - .осоG­

заслу хав начальника відділу ттраці, то побачи .1и

буття І нших професІй, зростає заиІнав л енісtр у

ливо вІдзначилась монтажі обладнання

::;ав одІ вже функцІонувада 127 бригад. в яких -1287 робітників, що ста-

цІ ко .'Іектив у, по.'Ііпшується психологІчни й кл!мат, рІве н ь в нховноУ .ро-

роцІ , за що багато Ії ч д енів вІдзначено нагородами Батьківщини , а с амо го

вс : єУ кІлькостІ про~шс:!Ового

ли центр парт і йної роботи беЗІІюсередньо у брига-

деном Трудового Червоно. го П рапора.

позитивні зрушення .

новить

51

процен т

при цехv

На кІнцевих резупьтатах пра- зад ізних порашкІв у 1981

в ід боти. Тому ми й nеренес- Степана · Федотовича--ор-

вир обничоперсоналу.

ро ці зеКО НО!'іІЛеНО матер іа­ Л іВ І енерго ресу рсів Ita cy:i-Jy в т и сячІ нар­ бован ців. Продукти вн1сrь праці за т ой час зросла

359,6

ходить навчання бригади­ рів 1 надрів масGІшх про. фесій , де до висування на бригадирську посаду nІд- на

ше йти на п еребудову . J взає мозаміна робітн~нІв у ко .1 и в травнІ цього року процесІ вир о бництва. пІд-

партійний

під форм и праці у минулому.

nартко-

цехІв

цІ бригадною формою бу- ножного П члена, а нега- ходять сер О:!І;ІО, , б І 1 . тійному .

на

В~:~борцІ ПІвденного виборчого оnругу J\? 32 висунули Людмилу Миколаївну Бабич нандіі­ датом у деnутати НиївськоУ обласної Ради ня.

та

п:ддані окремІ нерівники в:д4:.1ів І цех!в за повільність І фор:v~алізм у ць:J}!У питанні. Незважаючи

.освІту.

агітатор

роб!т-

кер : внинів цехІв про йогu

Вона

nерt::вик онтує виробничі . за вдання , постійно JІІдвищує свою квалІфікацію. В 1981 о о ці б с:J відриву в•ід виробництва одержала середню

11ромадському житті цеху. Вона дІльниці складання світильників.

ж якісн о

нин ! в. У порядку к_рнтро- органІзацІІ і стимулюван- в основному з них нолек- за ра ху нон впрова дженнІІ тиви, де є прямий пар. лю партком заводу в ня працІ. тійний вплив комунІстІв. різних організацІйно-тех­ 1981 poui зас,1ухав звІт Зараз парт ійнІ бюро Але головний успІх виз- нічних заходІв , бригадноіі

Після закінчення воеьми класів Требухів­ СЬІКОУ сереДJНЬОЇ ШНО.'ІИ З 1979 року Л . М . Ба­ бич працює слюсарем-електро:.1онтажник;:>>1

Бабич Л. М. бе.ре активну у часть

передових

того

ВИКОРИСТАТИ ПОТЕНЦІАЛ

єї проблеми в партІйному бригадир член НПРС. - Бу-

Тов.

Прикла­ вальнин , хт о бетонник, а

ро- трудовоt учасrІ) , ~ ІІИJІВИ- ційних ви-робІІІ, де керІв­ іІсе

~о методу працІ І поста­ вив перед собою мету nрискорити його.

заводу.

них на діль­

ником М. Б . групномсоргом

вання

Ьроварського світлотехнічного

Прийдеш до

боти» . Цьому ~ЖЛІUІому .'JQCJ>, що цей лона.~ник у питанню багато уваги деяних }(Олекmвах НИ3Ь-

во

народи.'тас!:>

де

хто слюсар. Б о вчора всІ робили Іншу роботу. І до

Враховуючи персnекти в нІсть справи, партійний номІтет заводу порош­ кової металург!І ІменІ 60рІччя РадянсьноІ ,УкраІни взяв пІд своє нерівницт.

Б абич

кОМуніст,

дом цьому є ноисомоль­ сьно-молодІжна бригада спІна:'І ьник!в . цеху фрин­

СРСР.

року в селІ Требухові Броварсьного району :КиївсьноІ областІ в сім'ї робітникІв радгоспу. Член ВЛКСМ з 1980 року.

n

вони

партгруnа сама виявляє ницю 1 не можеш розІбра­ хто з них зварю­ ІнІціат-иву і підтри-мує вtІ тись,

приділ.wв 1 :rоварнш Л. І . Брежнєв у nромовІ на .=!!Еіі-ІІ!ІЕВіІ!Іі!іІ-!Е ТРИБУНА. XVII з'tзд1 прафсl1Ілок

Людмила МиколаУвна

Працюють

nоси.п ення впливу госпо- бритад (~ається на увазІ дарського механІзму на нільнІсть бригад, янІ праnІдвищення ефентивностІ цюють з ноеф!цІєнтом

вироон•цтва 1 акостІ

1962

"а в~у

-

бриrадир

1

постанові ЦК КПРС І Ра- порадІти успІху . Але коди МІвістрІв СРСР сПро JDІ nартном внинн,ув у пи-

полІпшення плавуваап J тавsя яностІ

вміау,

будь-m<ій ділянцІ з підне­ дільницю. Аналіз nоиазує, що кра- сеним настроєм , Ін І ціати­ знанням справя. ще сцрави йдуть там, де вою І

3,4 процента. А в пе· редових бригадах д ільни­ ці розпилення залІзного порошку-сирцю на 11 про­ центів, ді л ьни цІ т ов-арІв народного

спожшнщня,

бу.1о особливо т руд нощ ів, -- на

де

. багато 6,5 про­

цента.

Н ова організація працІ в бригадах кожного Рону вивільняє по зав оду 14 роб~тник ів , працю яких можна

за стосу ва ти

на

ІіІ·

ших виробнич их д іля ннах. Б. ПОПОВ, сеІ,(ретар парткому.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІЩJіІЩІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІJІІІІІ~ІІІІЩІІ~ЩІJІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІППІl

Ідеологічна робота за· раз розцJнюється нарІвнІ з виробнич ою дІяЛьністю

дирів

с пеціа.1:ст ~ в

приє мств . На цих планер­ нах обов' я зково засл ухо. вуєтьс я зв іт одного Із

І

господар·

СЬl(ИХ керівникІв Прит­ н енсЬІИого району Налми­ кії . В ід її постановки ба ­ гато

·

в

оцІнна

чому

заJІежить

підсумнів

с т и ч ного

соцІалІ­

змага ння

тру до­

вих ·ноденти вів.

-- А ще зовсlм недав. но -- п і вт ор а-два рони то­ }Іу, -- говорить секрета р ра йко~1у :КПРС Д. Поле · ! ІИчнІн, -- се ред бага­ ~ ьох сп еціал:стІв І адмІ­ н!страторІв побутувала думка,

--

дей тійних

що

вихован.ня

лю­

справа лише пар­ І гром-адських ор­

гічно го училища з тепькою ний >> .

1971

дитячого садка

року працює вихова­ радгоспу

Тов . Любеяно М. Ф . з березня кандидат в члени КПРС .

МарІя

<<Зав ориць-

· Ф едосіївна

досвІдчений,

1982

рану

~ий цедагог. Вона бере активну участь у громадськ ій роботІ , обрана головою проф. сnІл-ка в ого ВиборцІ

М

114

комітету радгоспу. Заварицького виборчого

·онругу

висунули МарІю Федосії вн у Люб енко

кандидатом у депутати :Киї вської обласноr Рци · народних депутатів. Окружн а ком ісІя Заво.рицьного вибор

чого

окруГу

NQ 114

зареє~:трувала

тов.

Люб е нІ<о Мар ію Федосіївну кандидатом у де­ nут ати Ннїв ської об:тасної Ради народних де­ путаті в .

керівнинІв

нерІвникІв

ю~

або

ним

під­

лан­

сnеці ал іста

nроведену

роботу казує

с ередньо!

nо­

про

в ихов ну

з людьми. Ян по­ досвід, пла не.рки

ста.1и ефективн им засо­ бом форм у вання громад­

«40

років ВЛКСМ » . А це

негативно

впливало

на

вадось ,

що в

НА ВАШУ

ва, надІйне лІдерство цих

ла досвІд проведення та·· ких планерон у виробни­

племзаводІ

•1и

8

пов'я зують

п артійні організації і ус­ п іх в широкому залученнІ В!ШJ'СКНИНІВ ШКІЛ fja ро­ боту в районне об ' єднан ­ ня <<Сільгос птехн!на '>, ав­ токомбІн ат, колгоспи «Дружба '> та ІменІ Юро.

ля молодІ

На однІй Із Ідео­

практину

випадков о

не

Ідеолог і чн а номісія при ра!ШомІ КПРС узагальни­

справи

в

хавними . планерка ми

Один nриклад. Погано було організоване дозвіл­

трудові

ввести

займається моцодь не цІнавиться . Помял­ на бул а виправЛена. 3 ви.

--

нолентивів у соцІалІстич­ ному змаганнІ .

на

юнаків

логІчних планерон

І

«Лікарня»

чим

сьної думки, розвитну ак. . тивностІ спецІалІстІв.

дівчат .

чих· колективах,

вІдз н ачи­

ла їх ефектцвнІсть.

з'ясу­

П. ШАМРАЄВ, . кор. ТАРС . с. Приютне, :Калмицька АРСР.

сІльсь.коJИу

клубІ нІхто І з нерІвникІІі І спецІе~лІ~тІв не буває,

КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

для насіння Львів. Підвищити ефек­ тивність оброб!Іи хіміна­ тами насіння зернових,

зернобобових І культур

технічних

допоможе

труйник, серійний

про ­

виnуск

якого почато в об ' єднаннІ с Л ьвівх імсільrо сп ма ш•. Першу партІю агрегатІа відправлено «фаб р икам• насіння, що будуються • Н е чорн озе:.т ' ї.

Сю1 охідн а машина вої

модифікаЦії

вдвоє

·

но­

майже

продуктивнІша

від

попередньої . За годину вона обробляє п р е.парата. ми до 5 тонн зерна . Весь технологічний пр о цес ав­ томатизовано ,

що

дало

зм огу в пі втора раза 3НИ· зити труд ов і затрати.

ЕкономІчний

ефект

від

вnровадження

одного

аг­

реrата становить 1,7 ти­ сячі нарбованц!в на рін.

Видавив uотрібиі і ІІікаві

Саоїми силом~t1

До нашоІ ниигарні про.

В наступному році ви ­ сів про нолишнІх сеирета­ повнюється 80 рои Ів прv­ рІв пІдnІльних партІйних Черкаси. Перший пони випусну ·літератури на ведення ІІ-го з'Ізду організацІй, удостоєних їзд прибув. .. у колгосn 1983 рІк, на яку ми при­ РСД Р'П, на яиому завер­ звання Героя Рад~н сьноr.о ІменІ Червоної АрмІї Чер. ймає мо попереднІ замов­ шився процес створення Союзу . До 40-рІччя пере­ насьного району. Сюди довжують

лення.

авторитет­

клали на

ВІд­

них

ганІзацІй. А де це далеко не тан. Ми запропонувапроведення Ідеологlчних п.1 анерЬк з участю коман.

Марія Федосіївна Любенно народилась 1953 року в селІ Данівці :Козелецького райо­ ну Чернігівської областІ в сІм 'ї нолгосnнина. Пі сля закінчення Данівсьної восьмирічної школи т а Переяслав-Х мельницького педаго­

виробництва.

повІдальнІсть за

ДЕНЬ PECПYSЛJRU

8

Про вихоJІаІJІJІІ-на планерці

·

Зонрема,

н адходити · пла­

ся, що в наступцому роцІ

вийдуть черговІ

«довІднина

випуски

nартІйного тури пІдготувало кІльк '' книг. Серед них сП о

працівника•. « :Книги пар. тійного актив:ста•. .rСу ­ путнІіlіа

пролетарсь-кої партП ново· - парТІЇ біЛЬШU · виків. До цієІ дати Видав иицтво політичної л ітера

передбачаєть· ГО тиnу

партгруn ор rа• .

в ість про Другий з'їзд» << Спогади про П з'їз.J

"І!ОГИ

у

радянсьного

ВелmsІй

народу

дост а в лен о сlІ\ лотару, будІ­

ВІтчизняНІй вельнІ

матерІали, міне­ зійнl nоповниться І сер!я ральнІ добрива. Труд ів ни­ « ГероІ Радянсьиої ВІт­ ки господарства прийняли rизнн» . ці товари на станцп, збу­ У плані випусну ате­ дованій своїми силами.

fстичної літе ратури ос­ новна увага придІляти­

Вона обладнана ва нтажно­ розвантажувал ьними

за­

Цінн ими посібниками для РСДРП•. <~:Народженн я мет ься виданням, розрахn. С'обами, має снлади. полі тбій цІв і партІйних f\ПРС• та видання про ва ни м на і деnлог і чн::-"r ЗалІ знична вітка, про­ актив Іс тІ в будуть «С./ІОВ­ д ІяльнІсть нартії сьогодні <:ра цівнинІ в. r:ладка якої оQійшлася по.. иин по nартійному будІв ­ 3f!ерта є на ~е6е увагу Л. РУСАЩВСЬНА . р івняно недорого, дала ництву », « Нороткнй с.'Іов­ художньо - публ.Іцистич . директор книжкового змогу уникнут и перева­ нин-довІдни н агІтатора 1 ний збІрник «НароднІ reмагазину .М 89 Киів­ л очних робіт. по,lітІнформатора• т ощо. poi•. сх.падени й Із нари книготоргу. ( РАТАУ).

·


новЕ

*

16 че,рвня 1982 р.сж:у

житт~

З стор.

ВИСОКА МАІСТЕРВІСТЬ І СПРИТНІСТЬ усталеною

тради­

цією цередЖНJ!ВНі

За

змаган­

ня

добровільних

жежних

.

протипо­

друЖин

міста і

nід

керівництвом

пред-· струменями води І-з бранд­ уn- с п ой тів за 34 секунди . равління протипожежної Друге місце з аІ!н яла охорони капітана внут­ r;ом а нда Із села Рудні рішньої служби С. Я. Де- (начальник А. Я. Мо в­

ставниRа

обласного

району відбулнея на ста­ діоні радгоспу <.~Велико­ регуна ретельно огляда­ димерський >> . ютЬ технtну. І л ише піс­ Рівно об одинадцят!і1 ля того, ян перевірка nо­ годин і пр отип ожежні м:t­ казала, що сrіравність м а . шини вишик увал и с я на лі- шин бездоганна, дана 11ійку бой о вої гот ов ностІ. команду виходJ:fТИ на Лунає команда: <<Струн- старт. і!<о!•. «Начальнин держНа п·ершом у е т а n І nожнагляду райвІддІлу

ча н ) , третє радгос.пу­ номбі,нату «Налитянсь­ к нй>> імені 5 0 -річчя СРСР Іначальник ДПД Л. М . ;:ос т ова).

Під час гасіння пал аю­ 'ІОЇ сумішІ найв ищу спритнІсть виявив по­

жеж них Із радгосп у << Го ­ гол і щ:ьни й >> В. В. Ст асюн ,

. з м агалися на внутрішніх справ ма йор команди внутрішньої служби С. Ф. нраще розгортання бойо­

Трохиме нко доповіда є го­ лові рай онного жюрІ І. М . Заболотному, що ІВесь особовий склад поа, ~істю готовий до початну змагань.

Почесне nраво .підня'l'И nралюр

іРічним

надається

п ер еможцям

остожежнинам

ІЗаводу

минуло­

п лемптахо­

во!

ня

техніюt,

на

жежнини

міста .

дефевоо бр обного ту

комб іна­

О.

(начальнwк

П.

другому

на майстерність гасін­ rіалаючо! рідини. Під­

розгортанню

техніни

техніни відзначенІ коман­ ди радгосnів «Велик.оди­

Но мандам,

пожежників

найвищу маІ!стеJ)нlсть

За з·разнове утримання n ротнп ож еЖ'Них об 'єктІв І

перш!

по

який за всіма• nрав и л ами про йш ов дистанцію з а 23 сек унди. його колега · !з Рус а нов а О. О. Сапр ин і н

nро­

демонструваЛа номанда Р.адгосnу «Бобрицьннй>> (начальник ДПД О. О.

в ідстав

Потім Литвин) . !3она розгорнуЛа 1 збиЛ а мішенІ сnеціаJІJ:сти tejнlкy

всього

на

одну

секунду.

Ільїн)

завою вал а

перше

місце,

а

заводу

команда

«~оргмаш~

(начальник

В . І. Пор унов) Високо

Хорошу виучну

друrе .

-

оцінено

поже жних

UЦор­

са.

еумни nоказали, що серед

сільських

робнwчото деtревообробно­ го о<S'єднанн.я .

мерський~ - та Імені

ФОТОРЕПОРТАЖ

«Рудня >> .

квалІфіков ані

також і поДПД

монстрували

роботу

команд

проде- ПіАІПриемства

авт о ­

09063 1

ви-

я·н і

зайняли

мі·сця,

вручено

команди пtдготувалисіі ~ змагань набагато краще.

кубки, грамоти та грошо. в ! цремlУ. ВІдзначено '!'а­ кож і призерІв. Узагальнюючи пІдсум­ ки, голова жюрІ І. М. Заболотний зазначив, що у НИНіlІШЬОМУ році ус!

ніж

торін,

тому

манстрували

п.роде.

1

JQ,paщy

виу~

ку 1 майстерність.

Одно.

час.но В•ІН наголосив,

що

вже зараз необхід·но nрИІ­ дlЛИ'ТИ якомога більше уваrи запобІганню пожеж на

жнивах,

няти

краще

будівлі

і

охоро­

тваринни,

цькі дрнміщеннІі. На фото: вгорІ суміш;

О. О.

-

СІШрВКіи гасить

палаючу

nереможець

зма­

гання В. В. Стасько; вня" зу:

-

ліворуч

з ·Рудні

пожежвини

А. Я. Мовчан.

В. М. Наrориий, В. Я. Біоо лоус, В. П. Гузlй, Т. ~ К8диров, В. М. Скоро. багатько; пр_аворуч на. чальник •держпожнагляду:

'

С. Ф. Трохименко і голо. ва жюрі І . М. Заболот­ ний

вручають

цям змагання )!ину,

nеремож.

О. О. Лит·

А. Я. мовчану та

Л. М. Кастовій нагор оди. Фоторепортаж

А. КОЗАКА.

rІІІQІЩІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПНІU:І:::;;р::"~"] і

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА

І•

1205 ЛИСТІВ

ТРУДЯЩИХ.

І

ІнІІІнІНІІІШІІІШDІІІІІМ

І&ІІ

с пілЬ-На

влас ність

.н а

!: !

J

а В

подружжя

~ жавної

нотаріальної кон-

часто

звертаються

ян під час шлюбу, так і

після

ЧИТАЧ. ЦІКАВИВСЯ

V

nерші

днІ

ВелиноУ гинув .

Вітчизняної війни Дем'ян

Црокоnович

і

Парасна

Григорівна Яремичі про­ водж али на фр онт вісім синів.

На все життя запам'н­ твв

кожен

з

них

наказ

батька мужньо боротися аа свободу рідної землі .

Іван

nрийняв

стелла

Нині

час

са,ндр служив на Далеко­

му

СходІ,

щаЮчи

а

потім,

захн·

Новоро с!й сьн,

за-

автомобіль

не -

зареєст рованого шлю -

з

під

порядну

час

видачу пра во

свідоцтва на

б'

майно,

на

місн ої власност і на авто -

на автомо -

пі ц

відремонто ваний

r;ошт и . то судом в ін може

бути

ни знаний їх

:\ втомо бі,1Ь ,

їх

сп іл ь-

про част­

час тку

будинн Ів, ножний на дв і сім ' ї. У буди ннах ,

14

вRрішу є

к р ім

онр емому нлуб.

сім'ю У РСР

ЯРЕМИЧ, ифІта, ВЄТЄРІІН

11.

що є ться

·

зазначено,· автомобіль

подружжя

• рівними

·

:(а в ся

до го вrр

·

-

частну

в

сnільній

ПриУжджаАте на збирання

в еденням

нього

домаш-

господар ства,

глядом .

за

дітьми

до-

або

з

ля в ор ган ах ДА І МВС н а

ім'я

ті льк и

дружжя

шших nоважних п рич ин не мав самос тійного зар()- пр а во

бітну.

-

з тим

слі д nа ­

м'ятати, що . автомоб і ль, хоча і придбаний під ч ас шлюбу, але на кошти од­ ного з п одружжя, які він мав до шлюбу, є його особистщо власністю . Та!( сам о

з

по -

означає ,

що

.

вла сносТІ

на це

вирішується

питання

і

в

том у .

да не

разІ ,

якщо а вто мобіль н а лежав одному з них до шлюбу,

інши ' х спадкоєм- -

спо р тних рок у,

засобів

дозволя є ться

реєстра ція з одного

с ім 'ї

на

другого

1975

пер е -

це

дом.

їх

подружжя, в тому чи сл і і

допуснається

В. БАЗЦР . деРЖІ!ВНИЙ нотаріус · БроварсЬlюї районної державної нотаріальноІ контори.

го­

п ро фспіл к и

Як п :д­

-

цього

-

на

почиватимуть

у

селищІ

Затока Одеської об ласт і .· Сонце , чисте вода зм іц нять •

п о вітря, здоров'я,

додадуть заряду бад ьоро­ с тІ на трудовий рі к .

питання

за

с пі льно го майне~

автомоб іля,

то

вир ішу ється н.а·р одним су-

с пі льною з аявою.

Поділ

досягнуто,

по­

разо!Іі з сім ' ям и від' їхали

а якщо згоди не

чл е н н

сказав

до Чорног!> моря , де від­

автомобІля

з nримітною проводиться за їх зго­ до nункту 35 Правил про дою, у вt.д.повідносtі з за­ реєстрацію та обл ік тран- коном,

-

весь сезон щ е в т рав нІ всі путівин були ро.зnоділені. А один адцятого червня 54 пр:щі вники к омбінату

·

би. Згідно

та

на · б аз І

ве ли кою

М. О. Худенно.

всього автомобіля. За на-

поділ

шахи

Відпоч инок

тв ердж ен ня _

ємцем, то стає власником

явнІстю

в

тощо .

лова комітету

влас-

і:ючи­

газети та жур­

пуляр ністю ,

що він є єдиним сnадко-

майно лише У даної осо- ців

Разо:;r

:

не

одного

в к оль,J ­

користується

на манно, і в тому разі . ."(ажу, тому і сам по собі ності на автомобіль. Як­ якщо один з них був зай - факт реєстраЦії автомобінятий

п оди в и­

тись телепередачі

шашки

н их укла - во про п:раво власно стІ на

кушвш - про ·

прим і ще н н і

м о ж на

на.пи, . п ограти

с л Ідок нупівлі , немає зяа-

пра вам Іf

Тут

тати свІж І

виникла вна- ням видати йому свідоцт-

нористу - ч е ння . ким з

є

кухня ,

ровому зоб раженні,

ного з них . У цьому ра з І перещилий може зверну­

їх пра ва на нього є рівн иХоли спі льна сумісна · тися до держа вн оУ нотаріми . оск і льки в ч . 2 с т . 22-- влас ні сть подружжя на .. Ноден с у про шлюб т а ально 1 контор и з прохан-

дав батько.

вер анда,

де встановлен і га зон а плита та хол одильник . В

в

праві сnільної власнос ті

вважи· кати І в разІ _смерті од­ май -

житлов ої и імнат и .

з а·крита

власн істю . на ав-томобіль може вини­

спільни м

Го­

На території, що nото­ пає у зелені, р оз міщен о

рівними.

подружжя

к омбінату .

ПуХіВl{И.

видачі

частки

В нотаріальній конторі про

оздоро в­

стинно пр ийняла nерши:<: в ідвідувачів база відпо­ чинку •Дружба », як а зн а­ ходиться на бер ез! ч ар ів­ ної Десни п об лизу се ла

В разі спо ру nитання про

часток

мас ове

буді вного

пода рований

значення . подружжю, танож

за тр уд о в і кошти од.н ого є ться чи об ох нупл ено, причому rroм .

визнаЮться

чи народний суд.

на с пільні

Нали виникає прав() су- ною сум і сною

мобіль, нем ає

але

ри

свідоцтва

був 1\а пі таль- розмір

в пер е роблений

п

автома ІЛЬ .

і

лен ня працівник ів завадо..

звернути сь

влас но сті

такого

подружжя,

власності

біль.

краІни.

В :нашому радгоспі - О пл а та за вщюн.ану ро­ nроводиться згІдно <<Требухівський » дозр іває боту запровадже· суниця. Як і в минулІ полож ення, радгосnІ. Нрім роки , на її збирання за­ ного в процентів зі ­ прошуємо в сіх бажаючих цього, 10 врожаю прода­ в будь- який зручний час браного nротягом дня, а . таиож в ється збирачеві по 1 карза кілограм. суботнІ та недільні дні. бованцю проводит~В збиранні суницІ можуть Розрахунок взяти учас ть й учні ста р­ м е ться ІLЮ"! НЯ . М . ПОЛЬОВА , ши х клас і в . Бажа но . щоб бриг~ дrФ садово-город­ приїжджі мали з собою ньої ІірИt<ІдіІ. кошн1;и чи відра .

му

співжиття час шлюбу

соці адістичноУ

с у ни ц

в

в ором дарув ання .

бу. Ф античне тому числ і і

,ний громадянин дружньої

припинення .

виникнення спіль- с падr{у вання. або за дого- ку в спІльній вла сності на

партизанив у Чехословач­ чині . Тепер він поч ес­

ЖJІТещ, вІйни.

одержа.ний

ш ,1ю бу

не надає права сп \льної но

Володимир

rіерший

брат Олек­

був

обхідно, щоб він був п риВ тому випадку, янщо їх дбаний подружжям під автомоб іль нале;кав одно-

На ній викарбувано й ім' я О. Яремича . Четвер ­ тий брат Семен заrи нув при визволенні Ниє ва.

На різних фронтах би­ бій у м. Пер емишлі 1 лися брати Яремичі. Н)'р­ невдовзі полlг смертю с ька дуга, Норсунь-Ш ев­ хоробрих. Старший брат чею!Івська битва, Сандо­ Янів тримав оборону на мирський плацдарм. Би­ Дн іnрі бІля м. Нрем ен- лися хоробро , як запові­

чука. ТретІй

аб о

сумісної власно ст і на

легковий

міста.

подружжю .

З rючатком літа розп!),

до нотарІальної контори з сп і льною заявою про час

Для

ної

там стоїть

захисникам

Найменший

будь-який

· право вла с но с ті та н о ри стування автомобілем, що

на лежить

йо го

сім'єю

,чалося

Отже, подружжя може в

громадяни з питанням п р()

Мужиьо захвщаJІв Ві тчизву

.

О М О б і Л Ь

і До Броварсьної дер-··

маmІМ8ііІІІІІІІІІаа тори

На відпочинок--

t

Б. ПОЛІГУШRО,

r

громадський

і

дент.

І

коресnон-

РеаактDD Є. ФfДІНі


Броварське вlддlлеИИJІ КиУвсьхоrо обJІасвоrо бrо­

Л ромкомбінату · раАспоживспІJІКІІ

ро по працемаmтуваиюо иаселеВВJІ · доводпь · до ві· дома

громадо,

якІ

тимчасово ве

аайиJІ:ті

в

вому господарстві, що ва пІдприємства, буJіІви

оргавІзації на

постійну роботу потрібВ1

1 в

робі'І'ВJПtИ

напоїв.

rаких спеціальностей:

За довідками звертатИся

У промиСJІовостt:

Броварському комбінаТу

бухгалтера, економіст, старший комірник, комірник, завідуючий складом, ливарники, то:карі, майстер по роооредитуванню вагонів,

бухгалтер,

друкарка,

громадського

нормувальник.

ДирекцІJІ,

експедито­

Калитявському виробничому віддІленню

Звертатися у міське бюро ло nрацевлашту­

·

ванню.

·yn.

равління, бухгалтер-касир, начальнии цеху метало. :конструкцій, начальник енерго-механічної дільни­ ці, електрозварники, слюсарі-снладальни:ки, . столя­ рі, автослюсарі по ремонту агрегатів автомобіля Ка· маз, бульдозеристи, е:кскаваторникИ, автокранівники, !ВОДії, вантажники, ли-варники, прибира.1ьниці, сто. рож, оnератор обчис.1ювальних машин, кухонні ро­ бітнини, калькулятор, сдюсарі-сантехні:ки, c;nocap.

ЗАПРОШУЮТЬ

Звертатися у відділ кадрів підприємства.

АдміністрацІв. 11

ЗJ3арники,

n.1иточники,

го.1овний механік,

Щі, ра:мники,

токар,

старши

морооива, квасу,

зисти,

в

За довідками зве,тайтеся в міське бюро па

Броварсь~ому

робітники бухгалтер.

не на nро:-.шузлі в конторі ре:І!:онтно-механіч:ното за.

·

t оовідуючий складом nродбази, nр иймальник С!!ЛО..

виготовленню

Робота

за

безперервним

графі­

ІКСJМ.

Одинаки

Броварському комбінату rромадс:ьиоrо

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: кальку.1яторники, бухгалтери, кухонні робітники, З і 4 розрядів, едеюрозварник, інженер

маляр, штукатур, по об.1аднанню.

За довіднами звертатися на адресу: ву.1. Ниївська, 148, відділ кадрів.

ПРОГРАМА

м.

газо­

Бровари,

УКРАУНСЬКОГО

·

Новини.

Знайомі обJІнччІІ. Яремчук. ·

родного Б.

14.00 14.30

На3ар!й

Документальвий тиефільм •Створити. сад•. Фільм-концерт сПоеми революції•. 18.00 Телефі.1ьм •Ким бути?•. 18.36. Ф. Шуберт. ФортеІІіаннІ твори.

ЧЕТВЕР,

17

ЧЕРВНЯ

і

Програма • Час•. футбо­ ·'У- ~бірна Англії збірна Франціі. 10-20 Збірна <і> І' Н - збірна А.,жіру. 2 тайм.

8.00

8.45 Чемnіонат ·світу 3

По закінченні Новини.

14.30 14.50

-

Новини.

Документа,,ьнніІ тмефільм з Іс.1андією•.

сЗустріч

15.10 15.41!

Чи

знаєш

ти

закон?

На V 11 Міжнародвому конкурс! ім. П. І. Чай-

ковськоrо.

]8.10

Те.1ефільм

сШлях

уроку•.

16.40

Фільм

-

дітям.

Пас.а•

жир з • Ек ва тора •. Вєсе.1І нотки. ун!вер~:итет Ленінський • продовольча мі.1ьАоиів.

19.00 19.30

Актуальна

меридіан•. 20.\Ю Вистуnає

грама

сАсканІАськиІІ ДержавниІІ

19.?0 19.3{) 20.00

sa-

служений · академІчннІІ ансамб.1ь пісні і танцю •Ле· тува• Jінтоаськоі РСР.

20.45 На добраніч, діти! 21.00 Програма сЧае>, 21.35 Художній телефільм рюм-ріка•. 2 серія. закінченні Новини.

Художній

вашому

телефільм

люди•.

служба.

сСпівдруж-

Народні ме.1одіІ. Проrрама •Час•.

тедо-

ПРОГРАМА

Броварське

fІрограма •Час•. Чемпіонат світу з лу. Збірна ЧССР -

підсобне

НА ПОСТІйНУ

Звертатися Тм. 5-01-47.

Документа.,~ниА те•Георrій Димитра.. жнтта•. Сьогодні у саІтІ.

18.45 19.00

иа

госnодарство

РОБОТУ

ЗАПРОШУЄ

у відді.'І кадрів

ні

лу.

До СРСР.

стрів

3бірна

на

ніх

•Час•.

Бра3іJІІУ

Шот,,андlї.

23.45

В

Сьогодні

у

-

3бір­

ПРОГРАМА :УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

'Іоть с.

КоJІиваноаа І Т.

цького району

господарства!

Художній фІJІЬМ «ГоІІІХО• вий х.1іб•. 12.50 ДокументаJІьвІ • фІJІьмв. І6.00 Новини. 16.10 Тмефільм сСуJІакськиІ каска4:..

І6.30 Співав СРСР 17.ІО До

В.

вароJІвІіІ вІJІ

JІВІІ

Р•

роджеНИІІ Г. ДHMHTjJOU. ДокументаJІr.В! фІJІЬІІН • ВірвеА ш.,.х бе~ре~тr.бе•, • ЦІнуйте свІІІ час•. 17.30 Абітуріент-82. l/.ВІПІІопе-r. ровський rІрничий Інститут.

Вnерше иа екоавІ УТ :аокумента.•ьниІІ ф!JІЬМ «ВІА іменІ АИТИВС'f8&> •.

18.00

17.ІО ДовІдкова

служба. До 60-річчя утворенІІІІ СРСР. сПереклик поко-

17.20

худож-

тмефі.1ьм

серія;

лінь».

18.20 19.35

к.•уб

с Угрюм-ріка•.

Новини.

20.00

Вечірки

Прем'єра художньоrо лефі~1ьму сМир вашому му>. з серія.

22.40

С.

Ритми

болгарськоТ

ес'І'о

Кмектив БроварськоТ фаб. рики

верхнього

дитячого

трикотажу гдибоко с:умуе в зв'язку 3 передчасною смертю робітниці фабрики

• КОТЯА Віри Одексіівии І висдовлює r либо ке чуття сІм'У покііІноr.

Ворон-

мова.

школа.

Фільм дітим. Янтарн«Іго• . 1~.00 Твоя левінська ка. В. І. Ленін.

спf•

•ВтІкач бІблІоте•ЧерговІ

Радянськоr

Колектив раіІпобуткомбІнату висловлює rлибоке співчуття директору В. О. Ковбасинському з приводу

ВJІа­

,ІІ;И>.

О. Скрвбів. СимфонІчиа nоема • Прометей•. Науково-поnулирнІ філь· ми сІ(ухнJІ nолЬова~, сІ розрахунок, , мрія•. 14.36 ЛІтературні чнтаннІІ. О. )Іе ·Бальзак. • Червоний rо­

13.45

тяжкоТ

теліо-».

ВІРИ

Щас.1ива стоІ>Інка. Кі>RКУІ>С М<МОДИХ ЛЮбИТМіВ книги.

смертІ

ОЛЕКСІІВНИ.

Заrуб.1ениіІ кутовий штамn радгосnу «Гого.1івськиА:.. lla'S)• Rицькоrо

Новини.

втрати

сестри

14.10

15.20 -15.30

т~ АО.

ради.

теле-

крго конкурсу цов (гітара).

3аз.ІІ.ання

сЧаріввиІ

Київ мІсто мое. 'і.ОО Програма •Час•.

фі~1ьм с:Зашумить ~"Іистя». Граs лауреат Всеросійсь-

'І.! а хоиа

казка.

екран».

20.20

10.30

Авг лtіІська

х<»о

Будинку ку.1ьтурн МВТ)' М. Баумана.

21.35

ІО.І5 Документаль~А

10.50 1 · "n 11.50 s

кіноподорожей. Концерт академічного

ру ім.

Черкаської

Гімнастнка. Художній телефільм сМир ваШому дому•. 2 серія. 9.25 .Конuертиий зал. те~1есту ... діі сОр.1я•.

&JIТRCT

Не~рейка.

100-рІчча

І

ФІльм - концерт •SІкще пісня тече, ак ріка».

16.35

8.00 8.20

КвУаськоТ еб­

11.40

мистецтв

llPYГA ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

По­

Про.!19Во,1ьча nрограма справа кожного. У ?РУ.ІІІв­ ників ор,~~;ена ЛенІва кОJІ• rocny • Перемога• Каrарли·

утворении •віт май-

колективів

ній З

10.00 Акт:;альна uмера. 10.35 Фі.1ьм - концерт «ТаВІІЮ• 11.10

60-річчи Творчий

об.1асті. Трансляція з Пала­ цу культури с)'країна•. в перерві На .ІІ.обраніч, ді­ ти! По закіНченні худож­

nepeJ>&i

світі.

«Чарів·

ске.ІJь».

19.30

Перу.

Програма

фільм

бандури• •

Актуа.Іьна камера. Вперше на екранІ УТ те­ JІефі.1r.м сМісто біли білих

18.45 19.15

2І.35 Вечір noeslї Р. Рож.ІІ.ест­ венського у Колонному залІ Будинку cniJІOI{. 23.\Ю Чемnіонат саіту s футбо­

-

Му3ИЧНИЙ

18.30

Л. Мtнкус. КласичинА АУ• ет 3 ба.1ету • БаІІдерка•. 19.15 Чемпіонат· ·свІту а Ф~· бо.1у. Збірна ітаJІіТ sбір­

21.00

«Військ•

ДирекцІя.

ластІ.

.футбо· збірна

ауnинки

застуnника головного бухгалтера,. техніка• нормува.1ьника, рахівника-касира.

ntс.ку».

Кувейту. 2 тайм. 9.35 Збір· на Югос.1авП збірна ШвнічноІ ІрландlУ. По закін· ченні Новини. Н.ЗО Новини. 14-50 Сnосіб життя радянський. Юнопрограма • Все ,11;.1я блага народу•, •У вІд· nовідь на Ваш лист ..• •, «5атько•. 15.30 Російська мова. 16.00 Москва і москвичІ. · І8.30 Хочу все знати. 18.40 ФІ.1ьм дітям. •Червові б.ІІ,жо.•и•. 17.50 До 100-рІччи з дни каро)!.-

до

Київського управління торгівлі

Сторінки

ЦТ

8.00 8.45

автобусами

АдміністраціJІ,

За

женн11.

Краіна Комсомо.1ія. Вечірня казка. • ЧарівинА

фі.1ьм •Ро.1І, икі нас обирають•. П'ЯТНИЦЯ, 18 ЧЕРВНЯ ПЕРША ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Дому•. 1 серік. ВідгукнітьсІІ, сурмач!! . Науково-nопулирні фі.,ьми «Нафта, га3, ЛІО.ІІ.Н>, «Атом

проти атома•. , 10.30 Вистуn лауреата ХІХ !Ісе. світнього фестива.uю моло,ІІ;І , ! студентів sас.ІІуІІ<еRого ансамблю народного· танцю УРСР •Jiт\faвr.• м. Іtіровогра.ІІ.а. 11.00 Іспаисr.ка мова. 11.30 ФутбоJІі.внА rШІR)І.. 12.00 ХуJtОЖІІНІ фіJІЬМ fj субт•· трамн сЗро3уМій меве, ма· мо•. · 13.15 Природо3ВВІІС?ВО. ОхоІІО· ва .прнро.ІІ.н. 13.35 По муsевх І ввставочних sa11ax. Внстаака творів 8&·

і

22-40 Музичний

«Мир

програма всенародна справа•. ~.45 СьогоднІ у світІ. 19.00 Частівки, прнсn!вкв, стра. дання. Внконуе хор росІ А· ськоr nісні Центрального те.1ебачення І Всесоюзного радіо. 19.30 Вперше на екранІ ЦТ ХУ• дожній фільм сСуаоре •о· JІовіче життя•. 111.00 Програма • Час•. 21.35 Чемпіонат світу s фу?• бму. Збірна ЧССР 3біР· на І(уаейту, По sакІнчевві 23.10 Сьогодні у світ!.

«Музич-

Прем'єра художнього лефідьму •Мир вашому му». 2 серія.

По

9.25 10.10

Довідкова

20.45 21.00 21.35

сУР·

18.00 18.15

•Міста

екран•. 20.15 ·1 е.1ежурнал ність•. ,

ДРУГА ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧ-І НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00 Гімнастика.

8.20

Іхати ком ат:.,

Адмlвtстрацtя.

РРФСР

Н.оаини. Фільм • опера сЛючія .11.1 Ламмермур•. 17.00 Юномеридіаня. 17.55 Любителям класнчноr музики. 18-20 Документа.1ьиа кі~tопро-

камера.

Телефі.1ьм

гуртожитком.

19-4-63.

•1ефі.1ьм

сад.

15.20 15.30

17.15

ПЕРША ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

художника

Щербакова.

Наш

Фільм - концерт ний маrазин•.

16.55

І

забезпечуються

"

ТЕЛЕ&"\ЧЕННJІ

16.00 16.10

Звертатися на адресу: м. Бровари, вули.­ uя Горького, 1, від.:хіл кадрів. Тел. 19-5-731

довідками звертатися у відділ кадрів (те.1. 5-15-64). Іхати автобусом N2 41 110 зу­ пинки «Порошинка», автобусами .\'Q,N'Q 121, З, 4 - до зупинки «Універ~1аr». Адреса: м. Бровари, вул. Лагунової, 2.

харчування

:Jfyxapi

у

Управлінню виробничо-технологічноі комплектації тресту « Бровариnромжитлобуд.:. . НА ПОСТІй НУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТrІБНІ: начальник відділу реалізації, старший ін­ женер цього відділу, вантажники, будьдозери· сти, машиністи навантажувача.

хлlбо-

та піонерськиІ'

табір «Біла діброва:. такі робітники: кухарі, кухонні працівники, прибиральницІ. машиністи газової котельні, вихователі, му­ зичний працівник.

ПравліннJІ.

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

no

НА ПОСТІй НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

в санаторій-профілакторій

міському сnоживтовариству

nродавець в овочевий магазин.

Броварському хлібозаводу

·"

електрики,

ДирекціJІ.

,

За довідками звертатися у відділ кадрі! на адре­ су: м. Бровари, вул. Київська, 139.

виробів.

цеху,

ларьок на старому ринку. технік-бу.:хівельнит~.

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

робітники-жінки в цех

Уnравлінню виробничо-технічного ( забезпечення і комплектаціі \ Юровського геологічного об'єднаннsr

-...,

НА ПОСТІй НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ заготівельник худоби, продавець м'яса

Упрамlнню торгівлі БроварсЬІtого

виробничого

Броварському

мду.

6у:ючних

молочному заводу

НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

УРСР, об'єднанням «Северолесзкспо~т•. За довідками звертатИся у бюро, яке розташо.ва­

вантажники.

,

~-------------------\·

-

інженери-геодезисти, водії.

nосуду,

на· хімсклад.

техобслуговуваннІ!,

працевлаштуванню;

Бажаючі мсжуть укласти договір по оргиабору: з Ржищевським заводом «Радіатор•. МіНе!іерr:>

міськвиконхому

пункту

екскаваторник, бульдозерист,. електрозварник.

ка.зеtн.о!Іий

raзo:'VI, токар, техніки-геоде-

техпрацівник

старший інженер

вантажники,

робітники в маслоцJ:х, ро6ітнИки

хtмскладtв, стар•

планово-виробничого відділу,

слюсар-електрик,

Та інші: :ц-ех, запраі3ник балонів

Інженер-директор

ший економіст

роботу

штукатури, МОНТа.J:І'Р.И·

майетри цеху.

У торгівлІ: ІПродавці

сСільrоспхімія:.

НА РОй~ОТУ ТЕРМІНОВО_ ПОТР~БНІ: \

вантажни­

. rазое.1ектро­

жерстяник,

Броварському раАоб'єд.нанню

'

ва

електрозварники, сл:юсар1-сантехн1ии, муляри, тес.1ярі-столяри, електрики, бетонники, ·ш.лnові ро. ма.1я:ри,

електросл.юсарі 3-5 розрядів. Оплата пра~ відрядно-nреміальна. //

ці

----------------------------------------------'

У будівництві:

:ки.

/

сільгосnтехніки

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

с.ндадальник.

бітники, покріве.1ьники, ізолювальники,

до ІУ,'4

MN2 41, 120, 121

пинки «Півник:.,

ки, оператор обч нелювальної машини.

економічного. віддІЛу, начальник ремонтно-будівельного

калькуляторник,

~nецтресту

.'tочних

pa..:r.rocniв pa.1rocniв УРСР діlІсним.

овече-мо..

Мінkтерt".т~а вважати НС\4

---------------------------------------------------------=-----=----------------------255020, ТЕЛЕФОНИ:

НАША

АДРЕСА

J

м. БРОВАРИ,

вуn. Киівська,

154.

8

друкарня

l(иївськоrо

редактора

1g-4.47:

,~~;арстаа,

19-3-82:

відnовІ.ІІ.альиого

sаст.

.JІист!в

І

редактора,

секретаря,

&оресnондента мІсцевоtо

nроМІІСJІовостІ,

ТЕЛЕФОНИ:

. Броварська

жвтта

'

ри, бухгалтери, кухонні робітники, вантажни­

_відділу матеріально-технічного забезnечення, ст. ін­ женер служби охорони nраці, Інженер-конструктор, економіст-нормувальник

Іхати автобусами

харчуванн•

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

ро.

бітники в шиноремонтний цех, робітники в цех ізолу, електрозварники, слюсар!, електрослюсарі, оnератори на обчислювальні машини, завгосn, на­

·

РОБОТУ:

Інженер-хімік для роботи на газовій х~ тельні, елекТІрозварники 4-6 розрядів, rока_р 4- б розрядів, фрезерувальники 5-6 розря• дів, слюсарі 5-б розрядів.

міське бюро. по

1!1

•.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА ПОСТІЯНУ

nрацевлаштуванню.

т~алі та учні ткаль, юри~т. елентрики V-VI !РОзрядів, економіст-претензіоніст, заст. rоловиого

чальник планово

І(иУаськІА nтахофабрицІ

НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ бухгалтер, робітники у цех безалкогольних

вароJЖ­

масовоТ

вiJUIJІy

радіомовленни роботи

19-4-67,

об.шо.Jіrрафвн.а.аву, м. Вровари, вул, Київська,

154,

вІ.u.\JІу

иарnйиоrе

ciJiw:ь&ore

19-3-tS:

rоспо-

awi.1la

сНоеа"

жизнь»

еарскоrо

орган

-

ropo.й.tкoro

партин

оа.ННЬІ.

и

rородс:коrо

Советов КиеискоJІ

Др~ .авсоЩ Общ

1

наrн,пнмх области,

Бро-.

комитета

КоммунистическоІ1

Ук·

r

азета середу,

виходить V вfBTOI!Oit, n'ятницю_ та суб.,ту,

райсяного

депутатов

,11рукований аркуш.

Тираж

Ін.1екс

11.900.

61964.

Зам.

2503, ./

9'

96 номер 1982 рік  
96 номер 1982 рік  

96 номер 1982 рік