Page 1

ItАТЕМИ дни

ЛРОJfЕТАРI ВСІХ КРАЩІ ЄДНА1fГЕСЯ/ и

КОСОВИЦЯ НАБИРА€

96 (4821) ВІВТОРОК

ТЕМПІВ

19 ЧЕРВИJI

Цього року зелені жни­ ширення повторних посt­ І пож­ ва почалися майже одно­ вІв (післяукІсних ви­ часно в усІх областях рес­ нивних), найповнІше користання можливостей пуБЛіКИ . У більшостІ колгоспІв І кожного гектара землі . Так, у більшості госпо­ радгоспІв створено спе­

1979 ,. ЦІва 2 коп.

цІалізованІ загони І ланки

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНЩ ПАРТП УКРАІНЦ МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ. КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

МІСТО

І в траншеї, і в скирти

+ Більше

організованості

В зв'язку з жаркою

на

погодою

заготіелі

господарства

кормів.

ти

Робочим планом на пе­ рІод

заготІвлІ кормІв у ~ЗаворицькиЙ. передбачено закласти на ст1lйловий порlод для xy~ .nоби сlнажу 3000 тонн,

56

тисяч

тонн

23

сінажу і

тисячі

говельного робів

вий агроном Ю. д. Вруб- і площі

JlевськкЙ. В розпоря.джен- ' зважаючи

IВlкормодобувникlв :хІдна

~Ількість

технІки.

на

І го

маси

в

щоб

ництву

які

Фото А

.

косили

Бритада

пІд

понад

новки

Де11'УТ$тlв.

Тиждень тому

топідприємства

подарські роботи.

І

в

запущено

в

дІю

на­

було агрегат

силь Васильович Посвя­ щенний та Іван Іванович Булава,

котрі

вже

не

по виготовленню вІтамІн­ один сезон зайнятІ на ви­ ного трав'яного борошна робництвІ цього цінного АВМ-О,4 . З перших днів корму для худоби. Вели­ роботу його

організували

в двІ зміни. дні

ми

ПершІ

трав'яне борошно дрІбнено!

три

виготов л Я Л И

маси

жита. Пlзнlше

із по­ озимого

-

із ко­

нюшини.

За безперебійною робо­ ,'lою агрегата

'евідченl

стежать до­

машиністи

показують

водії

А.

І.

ку

допомогу

подають

нам

учні старших нласів мІс­ цевої школи. якІ виявили бажання пІд час літнІх канікул

попрацювати

в

Галина Сергіївна ПІнчук Водій радгоспного aBT~ 1'ранспорту Іван Петровн'1 Скок періодично ПIДВIr зить

автосамоскидом

дрlбнену зелену якої

МИ

по­

масу, з

виготовляємо

1'рав'яне борошно. Лабо· рант МарІя Любенцова робить

аналІзи

зеленої маси

завезеної

І виготовле­

ного з неї вітамІнного радгоспі. Серед них борошна. Це комсомольці Віктор Сно­ трав'яного пок, Валентин Шульга, дає МОЖJJивlсть добивати­ СергІй Пінчук та інші. Іх ся його високої якостІ.

~~, наставник

робітниця

та Інші .

В. ПРОХОРЧУК,

иачальннк АТП·О9034, лено БІльше 70 трав'яного борошна.

ВІТАМІНИ НА ЗИМУ травня

25

Іваницький, І. П. }{омпа­ ,яець, М . Я. НавроцьКий

дент.

господарствІ

На

високопродук-

працІ

досвідчені

для

П . ЖИГАЛО,

нlнцl

09034

«Великодимерсь­

тивної

У. ГОСПОАарстВі заготов"

тонн Ми

засипали його в паперовІ мІшки І завезли в склад для зберігання. Всього цінного корму буде виго­ товлено на стійловий пе­ ріод для громадської ху­

доби 300 тонн. Нрім ТОГО, кормодобувники нашого })адгоспу зобов'язалися заготовити 300 тонн гра­ НУЛ. З цІєю метою праців­ ники

райсільгосптехніlШ

завершують

СІІецlальну

іпатовцlв

ствари­

спецІалізова­

він

монтувати

установку.

У. БРЕДАК, старша робітннця. с . Налита.

радгосп СЛВ8нгаРА ••

по

130 -140

на

облІк

кожен

гектар

працює

по

черзІ в

ви . У мІсцях, недоступних

або непридатних для ви, користання технІки, зеле­

нІ жнива ведуть бригади косарІв. Нормодобува.; чам

села

аКТИВ!fО допома­

гають городяни . Так , у Новоайдарському І Мар­ ківському районах Воро­ шиловградської області на угІддя вийшлн всІ жи,

кожному господарстві. Та­ кі самІ підрозділи дІють пІдп ри·;: у Дубнівському і Володи­ телl, трудІвники ємств 1 організацІй-ше;' мирецькому районах. Ставка .робиться і на фlв. (РАТАУ)', наступні укоси, 1 на роз-

з комсомольським завзяттям Мннула ~червона субо­ та», присвячена 60-річно­ му ювІлею Ленінського комсомолу Українн, роз­ почалася

у

трудовнх

ко­

лектнвах урочнстимн

мІ­

госпу який

50-х

сРусанІвський'-; очолює

рокІв,

лlстичноХ

комсомолка

Герой

ПрацІ

пильтяй.

Соціа­

М.

З.

-

рантами прийшли на своє свято молоді робітники та службовцІ, працівники

З пІдвищеним ентузtаз; мом працювали І буді.; вельники. Номсомольцl з мостопоїзда N2 814 були зайнятІ на прокладаннl теплотраси І будІвництвІ

сl.'1ЬСЬКОГО

підземного

тннгамн.

З пІснями

та транспа­

господарства.

Вони одностайно підтри­ мали ініціативу комсо­ мольцІв мостопоїзда

NQ 814 день

ознамен.увати цей

ударною

працею.

переходу

у.

Броварах.

МолодІ роБІтники пода" ли велику допомогу будІ. вельникам

на

ударни~

комсомольських будовах БІльше 6 тисяч чоло­ району - Налинівському вІк взяли участь у субот­ тепличному комБІнаті 1 нику. ПОРУЧ Із молоддю професІйно - технічному трудилися ветерани ком­ училищІ. Особливо вІд­ сомолу І праці. Вони ви­ значились на цих рОботах пускали продукцІю на за­ члени наймолодшої у на., водах І фабриках, буду­ шому містІ комсомольсь­ вали ферми у радгоспах, кої органІзацІї з завОі прополювали посіви, заго­

ду алюмІнІєвих

корми.

комсомольським зав­ потрудилися

чле­

-

моло­

комсомольсько

5

кий. та ППЗ «Рудня •.

з:шладаєтьсл

Березня» та Іме­ Нузнецова за при­

ЄДИНИЙ

ни

зять сІно І торфОНРИШКУ У радгоспах «Плоскlв­

Так, спІльнИми

зусиллями

дІжних колективІв цеху NQ заводу порошкової

автомашинах вони перево­

Зразки

щодня

«8

зяттям

водІї ав­

М

На­ збирають

тонн

кількох господарств . }{ол­ площІ, з якої можна зіб­ госпи «ЛенІнська «Иск­ рати хоча б мінІмум тра­

Із

включилися у сільськогос­

СЬКИЙ»,

силосу

об'єднаними

товляли

ПО-УАарвому!

rpомадськвй кореспон·

в

борошна СБ-

-----

'r,вариннкцтва.

шому

уста­

виробництва

таннях.

тонн

база

монтаж

ДЛЯ

заступник директора за­ воду по загальннх пн­

допомогу

мІцна кормова

кон­

1,5. В. КРИВОШЛИК,

подають їм учителІ мІсце801 школи, працІвники дІльничної лІкарнІ та вІд· дІлення зв'язку, депутати сІльської Ради народних GУСИЛЛЯМИ,

зеленої

механІзаторІв

трав'яного

заскир,

180

1 уз­

керІвництвом

завершує

На повний хІд у госпо­

ВІдчутну

вже

структора ЮрІя Сущерка

'дарствІ ведеться заготІв­ ля сІна . Механl,затори СКО­ сили . сІянІ злаковІ трави на площІ 120 гектарІв.

cLнa.

Ганжа ,

тонн

50

маси.

процентІв.

тували

борош­

біЧЧЯХ доріг вони вже на­

140-

Нормодобувни.ки

трав' НіНОГО

трав . На видолинках

ЩодеН'Н·j норми вироБІтку

160

вироб­

другий тиждень. працює на косовицІ дикоростучих

автосамоскидІв М. Поля~OB, П. Мощенко, Л. Фе­ дорlвсьний та І. Любенко.

ВОНИ виконують на

по

надцяти чоловІк. якою ке­

"раИСJIщртуваннl сІнажної маси з поЩl до траншеї ltyмn1,HHO трудяться водії

технологічного

рує Микола

ЗарІчного

допомогу

ОрганІзована бригада роБІтників у складІ два­

шуванні МіЖРЯДЬ.

ви-

не-

на.

косовицІ ВОl бази для громадського

Гуртовенко,

подати

монтажі

на

тонн зелено!

300

тисячІ

заготовляють у колгоспІ ІменІ М. Нузнецова Мли­ тори вІдразу ж заправля­ і засlва, нІвського району на Ро­ ють добривами венщині. Такий високий ють повторно. Трудівники села беруть виробіток забезпечений

пІдшеф­

«Гоголі,всь­

устаткування

тракторист ;вилено! зелено! маси Петро Федорович Салтан М. Ша.п~~н, на наванта- та його агрегат на розпу·

П.

мета-

заготовити

та

центнерів зеленої маси 3 гектара. Поля, на яких. скошено трави, механlза,

громадсько­

тваlринництва

кий»

виростити високий вро· жай коренеплоДІв І зрОби· ти належний внесок у ст~орення мІцно! кормо­

~оиують майже по пlвто[ри норми за день. На

ПОРОШКОВОl

УГіДДЯХ

трав механІзатор В. Га- тваринництва. ~KO, на згрl~аннl приНа фото:

жуваннІ Їl на автомашини

ремонтно-меха­

ного радгоспу

несприятли·

кладає усіх старань,

тор­

машинобуду·

в'язалися для

необ· 'І ві погодні умови, вона до­

Завдяки злагодженІй І !робоТі всІх ланок уже за-, 'Жладено 1130 тонн сІнажу. 'Ударною працею вІДзначаються

на

та

заводу

гектарів. Не·

120

заводів

ІменІ 60-рlччя Ра­ І лургії дя.нської України зобо-

cLнa 800 тонн. З цією метою в гооподарствl 'У радгоспІ сГоголlвсь· ст.вореНО спецІальний зБИ-, кий. механІзована ланкСІ рально-транспортний за- : вирощує кормовІ буряки rlH, янНіЙ очолює голов- : без затрат ручно! працІ НСІ

по

ний загін кормодобувачів. Оснащений необхідними збиральними агрегатами І транспортними засобами,

ні чного до всІх виробни-­ чих колективів-шефіВ по ! наданню допомоги трудІв­ '·І ни.кам села, пр~цівники.

paArOCtJI

землеробів.

приклад,

ли

ва.ння, світлотехнІчних ви­

тонн сіна.

+ Берегти кожен кілограм зеленого корму.

колективів

експериментально,го

+ В нинішньому сезоні у радгоспах намічено заготови­

товських

кладом

В;дгукнувшись на звер­

нення

сінажу .

Верхньодніпровсь­

кого, }{риничанського І Солом'янського районІв ДнІпропетровської обла­ стІ загони кормодобуваЧіВ

ра», нІ М.

Перші 50 тонн

району

збільшують обсяги заготівлі сіна за рахунок

СЕЛУ

-

дарств

механізаторів. Великого поширення набуває метод комплексної організації збирання за досвідом Іпа­

раннього

У КОРМОДОБУВНИКІВГАРЯЧА ПОРА

'!l"

Ш· ..

них

-

будівель;

конструкцІй

-

В.

Шкильнюк . С. Урясьєв, В . Ракlтlн та іншІ. Подяку від керІвництва радгоспу 4НрасилlвськиЙ.

комсомольці металургії іменІ 60·річчя одержали Пlонер-, Радянської України . Ба­ музичної школи, ського табору з с. ПухІв­ гато комсомольців за

та Інших влаеним б а ж анн Я м за­ ки, санстанцl'і лишилося після трудової організацій, якІ були заЙ.; змІни працювати на бла­ нятl на прополюванні гоустрої території пІдпри­ сівів бурякІв.

n<r.

Всього У день республІ­

ємства.

65

комсомольцІв рад­ госпу «Заворицький» за­ готовили 30 тонн сІна. По-ударному працювали

канського

го

комсомольсько;

суботника

товлено

було виго­

продукції

тисяч карбованцІв.

на

10

86 ти,

коштІв Решетняк, О . Спиль­ сяч 3 зароблених перераховано у фонд солі; ник, Р. Шульга · та інші. 103 центнери молона дарностІ. В. ЧИРОН, надоїли в цей день дояр­ зав . оргвідділом MiCЬK~ ки комсомольсько - моло­ В.

діжного

колективу

3 рад-

кому

комсомолу.

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ РАПОННОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ Виконком районно! Ради иародних депута1'ів повідомляє, що чергова трннадцята сесІя районної Радн народннх депутатІв шістнадця­ того склнкання відбудеться 25 червня ц. р. о 14 ГОДІІні в залі засІдань райвиконкому,

На розгляд сесії виносяться такі питання: «Про завдання радянських І сільськогосподар­ ських органів району по пlдвищенlПО родючо, сті і ефективному ВНRорнстанlПО землІ» (допо­ відач начальник управлІння сІльського гос­

-

подарства

райвиконкому

тов.

Щабельник

В. Н.), «Звіт про роботу постlйноі комlсП pa~OHHOЇ Ради по промисловості, транспорту, зв язку І будівннцтву» (доповідач голова постійної комісії тов. Бачурlн Г. С.).


*

2 стор.

19 червня 1979 року

Н О В І!

Ж И тт

11

~~----------------~--~------------------------------

у ПАРТІРІНИХ ОРГ АНІЗАЦIJ1X

ОФЩІИНИП ВIДДIJI

При всьому

Люд~u.л.а К,А,уш­

народі

ко

ДалеJtG не усі 11 раДГOC1lІ .МасЛовськиЙ. с\Точатну

однооельчанами довелося не лише порушникам дис­

були згоднІ

Цlmлlни, тим, хто l3ідстає,

з

повlСТНОЮ

дня НЗСТY'Jlного сходу

rpo-

але

і

«хронІчним

серед­

nррше

-

досвідом їдуть, а ми свої ретар парткому радгоспу «болячкю> напоказ виста- А. Нечаєв. У постан 0,ВИ:-.lо», - говорили не- вІ ЦН НПРС .Про дальше згоднІ. Однак більшість поЛіrnпе'ння ІдеологІчної, сельча,н висловилися «за». політико - виховної робоЗа дорученням радгOC'Il- ти'> вІдмІчається, що не­ допустимо

рії пІдрахували, які мате-

крит() ставити

.

.

б

а "ають

р:альНl з нтни з В.. колективу і собі кижен

прогульник, недvuрОСОВ1С.. І бит ЛЬ _6.

J'никати

рення актуальн1

обійти

про-

СЛАВИ БРОВАРЩИНИ

Микола

радянсь-

участь

у

молока, а У працІ і суспільному житті. Ось ми й прагне~о ви-

ci:-.lеЙному бюджеТі недо- ховати у КОЖНО:-.lу почутрахувалися чималої суми. тя особистої причетності Учасники сходу, зрозу- до справ колективу, нров-

міло . не обмежилися під- ну зацікавлен і сть в уrпірахунками матеріальних хах загальної справи. 3авдоріканнями. дяки цьому радгосп, удо-

ської Ради стали ініціаторами гострої, далеf(О не

ОР;Іена

Леніна,

Д

О три м У в

чя

СРСР

комсомолець успіхів у роботІ. Так, за ганізації, активний учаспри- 1977 рІк сере;Іньодобові ник са:vIодіяльного на родйшов ще на початку 1976 прирости свиней його ного хору місцевого Буроку вІдразу ж пІсля дІльниці становили 594 динну нультури. З його Радянсь- гра~и,

валовий

приріст ДО'IЮ:loIOГОЮ

ної Армії. Спочатну він - 300999 ні .~ограміlJ. А працював учнем в опера- вже в на ступно~у році цІ тора цеху відгодівлі лау- ПОI\i\3НШШ становили Bi.:lреата Державної преМії пов і дно 624 грами і УРСР Анато.'!:Я Дмитро- 496475 кІлограмів. вича Верпеки. З

настанни- СО:vIольцю Миколі

ху.

Мосто- н і шньо:vIУ

сокою

сомольц!в І МОЛО.:l1

про добросовісне

і Ініці а-

тивне ставлення до дорученд! справи, про честь і

совість

У сманському районІ.

людини

працІ.

В. ЛЕБЕДЄВ, rrAPC

кор..

с. Нова Усмань,

продуктивністю й

пра,ф, пості ним пошуком

використання нових

ВіН дав

грамотою

Забезпечення

мІсяЦі П

водиться

очес-

ЗБИРАННЯ НА КУБАНІ Краснодар_ нового

минулому тижні,

Збирання

врожаю

гороху

по­

чали землероби Иурганин­ ського, ДІнського, АбиRCЬ­ кого та інших райоиів на Иубані. Продукція надхо­

ДИТЬ на НРИМСЬКИЙ і Ади­ гейський консервнІ ком­ бінати. Для жителів Шв­ :ночі та східних районів :країни ВИJJТYщено першІ тисячі банок консервова­ !Ного

гороху.

ВАХТІ ДРУЖБИ ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ ХарКіВ. Спільну ударну вахту провели робіТНИ­ RИ Ха.ркІвського І Єре­ ~aHCЬKOГO

електроапарат­

них заводІв. НинІшнІЙ приУзд колет з ВІрменІ'( зБЇ'гся; з 25-рІччям пл одо­ творного співробітництва нолекткв!в

ЄМСТВ.

цих

піJlПРИ­

СоціаJtlстичне зма­

гання сприяє зБІльшенню виробництва продукцІї, підвищенню якост! виро­ бів. Тепер БІльш як двіс­

ті колектиВі'в заводів І фабрик Харківської облас­ ті

уклали

договори

про

творчу співдружність з нолективами спорІднених підприємств в Інших со­

юзних республіках.

ПРАЦЮЮЧИ ЗА ЄДИНИМ НАРЯДОМ КишинІв. l'івня

Найвищого

зростання

тивності праці половИІНОЮ

п,родук­

-

рази

у два з з

почат­

ку п'ятирІчки, доБИвся ко­ лектИ'В

слюсарно-штампу­

вального цеху НишинІв' ського заводу лІчильних машин ІменІ 50-рІччя СРСР. РоБІтників з різ­ них дІльниць об'єднали тут

в

одну

комплексну

бригаду,

вони

працювати

за

ОФІЦІйНИй дружній вІзит У нашукра'іну Прем'­ єр-МінІстра Індії Морар­ джі Десаї, що відбувся на

ПрезидІї

почаJtи

єдиним

на­

рядом. Тепер на підпри­ ємстві діє .же 12 таних

~шад. (TAPC-PAT~},').

реговори

Л.

з

Візит в СРСР прем'єр-міністра Індії М. Десаl

товаришем

І. Брежнєвим, іншими

радянськими

керівииками

І пІдписані в ході вІзиту важливІ документи. без­ сумнІвно, послужать ·роз­ витковl радянсько,!н,'\іlіСЬ­ ких вІдносин, вІдкриють ще ширші перспекти­ ви взаємовигідного спІвро­ бітництва.

Радянський Союз допо­ міг Індії подолати І>ОЛО­ ніальну відсталість і увійти в першу десяТ!;у ІндустрІальних

країн

сві­

ту. ДопомІг за три деся­ тиріччя незалежності іс­ тотно піднести раНіше вкрай низький життєвий рівень населення І зБІль­ шити середню тривалість

життя з

32

до

52

Наша країна

років.

допомог­

ла Індії створити держав­ ний сектор економІки, по­ тужні й високопродуктив­ ні пІдприємства. ці під­ приємства

дають

сьогод­

ти,

атомну

електростан­

процентІв

важкого

електроустаткування, 35 процентів сталІ, п'яту частину електроенергії.

Усього не перелІчиш. Але як не назвати мета­ лургійних гігантів Бхілаї та Бок.аро, що дають тре­ тину всієУ Індійської ста­ лі. Як не згадати про ТРР­ тій велетень металургії - завод Вlсакхапатнамі. який буде споруджений вІдповідно до угоди. щой­ но пІдписаноУ в Моекв\ у ході вІзиту М. Десаї. А хіба можна обминути мовчанням найБІльший в АзІї завод важкого маши­

нобудування в Ранчі, який називають <t Індійсь­ ким Уралмаwом., три нафтопереробн1 J(омб1R~,

мета

якого

-

змІцни­

його на всі райони плане­ ти і, звичайно, на Азію? Останнім часом І В на­ шої країни і в Індії є пІдстави для занепокоєн­ ня у зв'язку із станови­

нафти.

щем,

Вони

всупереч

знайшли

прогнозам

П за­

хІдних нафтових монопо­ лій. Співробітництво дає но­ ристь обом народам. Ін­ дія поставляє нам, зви­ чайно, товари свого тра­ дицІйного експорту чай, джут, тютюн, спе­ ції. 3 кожним роком зро­ стають і поставки рІзних видів продукції молодої індійської промисловості, в тому

числі

металу,

також тнанин та товарІв народного

а

інших спожи­

вання.

А хіба менше значен­ нІ 80 процентІв усього вироблюваного в Індії ме­ ня має радянсько-індійсь­ співробітництво на талургійного устаткуван­ ке ня, 70 процентів нафти, міжнародній арені, голов-

60

на

цІю, глиноземний завод, десятки інших об'єктів? у. перІод, коли Індія почала відчувати нестачу енергії, радянські друзІ знову прийшли на допо­ могу. Вони вlднрили най­ більші в країні родовища

ти мир і поглибити цес

розрядки,

яке

про­

поширити

складається

на

цьому континентІ. Недав­ ня агресІя Иитаю проти В'єтнаму, триваючі погро­ зи Пекіна знову взятися за зброю, щоб когось 4ПрОВЧИТИ», підривні дії

проти афганськоІ револю­ цП як

-

все

і

не

це,

так само, врегульована

близькосхІдна криза, створює вибухонебезпеч­ ну обстановку, серйозну загрозу для миру в Азії. В Індії не забули 1 про китайське вторгнення на індійську територІю в

1962.

році,

про триваючу

окупацію ПекІном деяких північних районів країни. СРСР 1 Індія виступа-

мах

сучасності,

снладу. Учасникн Велино! Bi~

чизняної війни

таких,

дбання автотранспорту. Згідно з наназом мінІстр. торгІвлІ , автомобільного транспорту і соціального

І забезпечення

27

-

обмеження наступаль­

раду

для

складання

країну,

учасникам Великої Біт-. ЧИЗНЯНОї війни, котрі пра4

великим

його

підсумки

Продаж

з

задоволенням

прагнення

1

місту.

автомоб1ліВ

..

автомобілів,

тверду

у

ВО.'1ю, в цІ днІ говорять: дружбі між нашими наро­ дами жити віки.

В.

по

цюють в органІзаціях; яким централізовано ви дlляються фонди легк~~их

сприйняті як у нас, тан і в ІндП. І радянськІ люди, і індійці, виражаючи свої щирі

заявни

за~

гально!

з

встановленими

новою ЦК

раїни і УРСР.

СЄРОВ. (ТАРС).

проваПИТЬСJl

відповідності

мн,

пільrа~ поста~ ·

КомпартП Ук.;

Ради

МіністріВ

Учасники Велико! Віт­ чизняно! вІйни, котрі Пе-! ребувають на пенсіУ, ма" ють

право

подати

на придбання

заяву

автомобіля

роботи за умови, що та організація централізова.;

зу­

вулицях

!ндіаської

столиці

делі.

ДітлаХl!

8іддають

перевагу на

слоні.

Фотохроніка

ТАРС).

спи~.;

устанО" 1 Mlcь~;

за місцем своєї останньоі:

на

Itрогулянка.ч

у

них озброєнь. ВІзит Мо­ рарджі ДесаІ в нашу

Різні види ТРi1lіс­

-

заяви

соцзабез узагальнюють дані про потрібну Hi.1lv. кість автомобілІв за маро! нами і подають у Місьш

НА СЛОНІ можна

подають

ПІсля складання

ПРОГУЛЯНКА

стріти

-

ків, органІзаціІ. ви, пІдприємства

американського

стратегічних

зая.

мІський віддІл соцlальн~ го забезпечення.

абсолютно

договору про

подають

боти, а тІ, котрі не працiQo! ють,

r-------------------------------------------------------------------порту

BiJl

року

ви за мІсцем основної ро­

зрозуміло, що Індія ціл­ Ko.'If і повністю схвалює І підтримує наступне пІдпи­ сання у Відні нового ра­ дянсько

УРСР

1979

нвітня

ристування,

як

роззбро­

ко.10ніал!зму і расизму, зміцнення миру в усьому

Тому

}(QРИСТУ~

ються пільгами на I1РИ~

єння, остаточна ліквідація

свІті.

строки.

паливногО

учасники Велиної Вітчиа.; І няно! війни, якІ бажають позицій і придбати легковl aBTOM<h білі для особистого КО-; пробле­

ють Із спільних по кардинальних загальне і повне

черrою у

ними

транспортом

громадський кореспон-

ДРУЖБА, ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

ного пе­

паливом

поза

визначені

•т.;.р.и.м.а.Т.И_В.іД.П.О.В.ІД.ь_.п.е.р.е.Д__в..о.р.о..н.е.з.ь.к.а_Об.л..а.с.т.ь•.__.т.и..в.н.у_у.ч.а.ст.ь....у_к.о.н.к..у.р.с.ах_.а.к_ти_в_н_у_у_ч.а.с.т.ь_в_г.ро.м.а_д.-__д.е!"'н.т_._______ НОВИНИ ДНЯ

Відпуснається

інвалідів І і ІІ груп про-

гресивних методІв роботи. СВОЄІІО звання «Нращий Верховної Ра;ІИ УРСР. З метою Підвищення ква· МО.'lОдий тваринник,>. Н. ШИЛО ,

Моло.:lИЙ робітник бере

межах

ду за талонами, що вида, ються раз у рік.

дотримує

його. У минулому

ПРО-лі свиней, ЙОМУ було при· НОЮ

в

паливо з паливного скла­

голІв сви-

честю

ст!, зайнятих на відгодІв· його наГОРО.:lжено

лІфІ кац ії Минола бере ак-

житлового надається

Іі ни- і місцевості.

році,

2000

ком· ней і з

обла·

чи наймачем приміщення,

норм, встановлених ДJtя продажу населенню дано!

слово заМіСТЬ 1800 голі,в (згідно технології) відго-

пі.:lсумками соц.іалістично, Довувати

серед

незалежно

одержаного

Пі:щищені соцlалістичні зобов'язання взяв

вання і утримання тварин.

Нині він Ві;рначається ВИ- го З~lагання

опалення,

вІд того, хто є власником

поліпшилася

За сумлінну працю ком- Микола Мостовий

ДОІПОМОГОЮ

го

спортивна робота серед знижка у розмірі 50 ПР<h KO:-.lСО:-.lольців і Mo~oДi це- ,центів вартості палива.

ддя всіх приємноУ розмови ках, є флагманом соціаЛіМ колективо,

що не мають центрально­

Мостовий

служби в рядах

"оиісі" ... lс.... ц... 11 '" ~

Сl'чня 979 року інвалідам Великої В!ітчизняноХ 'І ві й ни І і "груп, натр1 проживають в будинках,

... pouOT. .. І Ві'Н - член професійної майстерностІ, сьнl" імені 50-Річ- добивається все кращих бюро KO:-.lсомольськоІ ор-

ВОІ:-.ІУ неО.:lноразово вруча· лис я Почесні грамоти. За

перед

Віт>!

татів fОЗ'ЯСНЮ"""" що З 1

У радгос' п-комбlнат ~иa_ "п

ка хлопець швидко виВ, чив технологію вирощу-

про відповідальність кож- етичного змагання У Ново-

умов уча~

ВелнкоУ

ної Ради народних депу.

с л о в а

міцно УТРЮІУЄ завойова ні позиЦії по всіх ПОК'1зни-

ного

побутових

Планова

КНИГУ

КОМСОМОЛЬСЬКО!

хи. НК()ІГО господа'рство за ких ЛЮ.:lеЙ

є їхня інlціа-

ЦК

ЧИЗНJlИоІ віЙНн..

ПИШЕМО

Иомуністи, депутати сіль- стоєний

Семинога.

нинІв

жит-

В. Манукову, через .огрl- ідейної зрілості

постановою

Компартії України 1 Радн МінІстрів УРСР від 9 січия 1979 року .Про додаткові захо~и по дальшому пomп­ шенню матеріальJlOo

литянський»

збиткІв та

но 3

питання

невирішені

ВеJIИкоІ

Ві1!ЧИЗНЯНО! вІйнн згід­

вlд­

згладити,

автомобілів

уЧаснинами

Фото

,ни" прац вник, лю е при блеми, замовчувати недоДобре спиртного. і на - лІки і труднощ. Й шлося печ ер в оніти " Головним показником приклад, тваринни,ку

на центнерів

кових

на обгово-

І

рік недоодержало де кlль- тивна, творча

До міськоХ Радн на­ родннх депyrrатів надхо­ дять численні заяви з проханням роз'ясннти, який існує порядок одержання палива ін­ валідами і нупівлі лег­

місце.

М.

нашого сусп льного

тя, на,магатися

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

на

На фото: комсо­ молка Л. КЛУШ­ КО.

сприяє Ш1!ИДКОМУ ЇХ викорlненню, говорить сек­

ноГО парткому у бухгалте-

прийшла

ферму радгоспу «Русанівський> ли­ ше рік тому. За­ ра,З працює nід­ .\!інною дояркою на групІ в 50 ко­ рів. На конкурсі доярок господар­ ства вона зайняла

мадяlН, на якому намlча- нЯ'Чкам,>. лося обговорити поведін- Ми на прантицІ 'Ну порушників трудової І ВПe'l!'нилися, що принародвиробничої ДИіСЩИlIlлІни. H€ обговорення недолІКІв .Передове госпсщарство, З усІєї країни до нас за

ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ ВЕликm

но

; І

одержує

автотранс.

порт.

Усім учасникам

Бмв,;

кої ВІтчизняної війни, які стоять у загальній черзі при міськвинонкомl на

придбання автомобілІв. необхідно з'явитися до 25 червня у планову кО" місію міської Ради наро.!1'; них депутатів для поста1 нов ки на пільгову черrу

придбання легнових авто; мобілів.

В. ЛЕВЧЕНКО, внноиуюча

обов'язц

rолови міСЬКПJIaИf~


НОВЕ ПР АЦІВНИНИ с1Jlьськorо господарства,

котрі

Запобігти

громадяни,

утримують тварин,

повиннІ постійно ма'riй на увазі, що збудники таких захворювань,

ка

як

виразка,

СИбірсь­

~---

бруцельоз,

чума, рожа, хвороба Те- яких шена та ІншІ , видlляю- ик з

чись із органІзму хворих тварин у зовнІшнє середовище (грунт, вода, корми), можуть протягом тривалого часу залишаТИся життєдіяльними, будучи небезпечними джерt'Jтами поширення тІєї чи IншоІ інфекціУ.

Хвороба Тешена

вІрусне

----

-----~

-

ЖИТТЯ

' клІнІчними ознаками, так і безсимптомно. Вірусоно­ сінни зберігається до од­ ного року. 3 організму хворих і перехворілих тварин вірус виділяється Б основному З калом і но­ совим витіканням. ВІн

градуеа,

іноді

рвотою.

При дальшому розвитку хвороби ходьба тварин стає

невпевненою,

женою,

хиткою,

проявляється стан , . ється

напру­ у

них

збуджений

який

супроводжу­

судорожним

скоро­

переноситься і з незшкод- ченНlЯіМ м'язів тулуба, кін­ м'ясом, відхо;!ами цІвок. ПІд час цих при-

це женим

_

захворювання боєнь і їдалень, гризуна­

падкІв

спостерІгається

тат гострого чи пlдгостро­

дає

го

і спинного мозків.

Вперше

вання

це

свиней

новлено

в

корми,

захворю-

було

воду,

догляду.

Вірус

му містечку Тешен. Хворобу виявлено в усіх європейських країнах, але найчастіше зустрічається вона в .країнах ЦентральноІ І СхІдно'! Європи. ЕкономІчний збиток вІд

предмети

стІйкий

вста- багатьох

чехословацько-

інфікованІ

до дій

дезинфІкуючих

речовин

І

довгий

час

зберІгається в зовнІшньо­ му середовищІ. В заморо­ женому станІ він може ЗберІгатися протягом ро­ кІв, а в засоленому M'JIIсІ, в гною та Інфікованих примІщеннях . 6-8

хвороби визначається за- тижнІв. ІнкубацІйний пе­ гибf.'ІЛЮ в неблагополуч- рlод 4-34 днІ. них господарствах 20-40 Хвороба проходить процентІв поголІв'я. а та- гостро, пlдготро І хронlч­ иож вимушеним забоєм но. Значна частина тва­ хворих І пlдозр!лих на рин переносить її без­ захворювання свиней, ви- симптомно. Вона ура­ тратами

на

ВІрус свиней видІв.

і

оздо- мозки свиней

уражати І диких

тварин

Інших

Джерелом збудника зає

свинІ,

в

станції ку-

щова насосна станція прибула на Ляндорське нафтове лавши

родовище,

на

плаву

женням

від

звичайних

частина,

яка

являє собою великий пон­ 'Іон.

лихоманний стан, у тва­ рин знижується апетит. В окремих тварин, як і при гостромупротlканні, мож­ на спостерІгати лякли­ вІсть і періодичнІ судо­ рожнІ припадки . Потім

во

лиття

передали

ня

нуть.

ХронІчне

протІкання

СмертнІсть тварин при цьому становить 10-20

метою профІлактики . До­ кумент повинен бути пІд­

процентів.

писаний ветпрацlвником І завІрений печаткою ве­ теринарної служби. На жаль, окремІ гро­ мадяни по недосвІдченос­ Ті, а інодІ зневажаючи суспільні Інтереси, нама­

за

розрахунками

-

' вчених,

тиск

у

три

Мlnьйоии атмосфер. Такий тиек у виробии­ 'JИХ умовах

стало

мож­

занесенню

вірусу

во

виготовляє

мовлення

Іншої,

зусиллям сил

-

65

-

преса

тисяч TOHH~

удостоєнІ Держав­

ної пре~1ії СРСР 1978 року. «Машиною I'I~KY" НdЗ!lали

нах

цей

прес

у

краї­

Заходу.

Змонтований він І пра­ цює тепер у містечну Іс­ суарі (ФранцІя). Місцева фірма сІнтерфорж. на початку 70-х рокІв запро­ понувала найнращим ком­ паніям світу у

створенні

ня.

взяти

участь

такпго

Renp~

у своєрідний

конкурс

включились машинобудів, ники багатьох високороз­ винутих

у

ВЩношеННl

ПРО~IИСЛОВОl\lУ

країн,

зокре-

не менш

не­

безпечної хвороби, ензоо­ тичноrо енцефалом і елlту свиней, рекомендується су­

а

воро

ють

дотримуватися

на

фермах І комплексах спе­ ціального режиму, яким передбачено обмеження допуску на їх території стороннІх осіб, а також ретельний ветеринарний контроль рин,

за

станом

завезених

у

тва­

радгос­

пи.

Громадяни, що утриму­ ють свиней в особистому користуваннІ, повиннІ придбавати їх тІльки в благополучних на захво­ рювання

випад­

також

продають

свиней.

Варто

що такІ дії

хворих

пам'ятати,

осІб

шкоди

завда­

і сприяють поширенню за­ хворювання.

Нерівники господарств повинні забезпечити висо­ ку

ветеринарно-санітарну

культуру на комплексах, у нях,

де

фермах

і

примІщен­

утримуються

сви­

нІ, згодовувати їм високо­ якІсні корми згІдно рацІо­

нІв.

В. ТАРНАВИЧ, иачальиик райо~иоУ станції 110 боротьбі 3 хворобами тварин.

господарствах.

з

графІка.

шого

їх

Роботи

ви-

ЧССР по­ тонн про-

гІрничого

та

Ін­

здатного

І

ФРН.

пере­

велетня,

штампувати

ве­

титанового.

Для преса в Іссуар! було споруджен<! ц~лий завод. Саме так усе й бу­ ло:

не

прес для

заводу,

а

заВО;І для преса! Ноли на· шl

спец!а.nісти

змонтува-

ли його на мІсці, захІднІ газети, радІо І телебачен­ ня

вже встигли

його

«машиною

6хрестити

1!ІіКу._

J

справдІ, навІть зовнІшнІЙ вигля;х

його БУ8,

І

землю,

спус­ за

фундамент, ще на 12 мет­ рів. сЦе зріст одинадця­ іИ слонів., захоплено

вру"

чення посвідчень і про дo~ даткові пільги для учас" ників війни. Броварський віЙСЬRRома'l'

запрошув учасників

бойо"

вих дій і партизанів гpOMa~ дянської і Великої Вітчиз~ няноі вовн, війни з імпе"

ріалістичною

Jlпоніею,

учасників бойових дій на КВ3 в 1929 році, біля озера Хасан в 1938 ро .. ці, на річці Х а л х і н" Гм В 1939 році, за визво .. лення 3ахідноі Украіни jI

NИПН"

15

110

року

з'явитись

У

військкомат

для іх oдep~

жання. При

собі необхід­

війсы\в!! і ' Haгo~

документи,

довідки

пора.нення.

до

19

ГОДИНИ.

-

урочиста і хвилюю"а подія Житомирська область. сnеціаАЬНЇ

башти

місrкістю

Коростенський комбінат сінажних башт nочае еиnускати кубічних

1)00

В цьому році6уде tJuготоглено

200

метріе,

nрuзначені

дл.q

збері~ання

зерна.

таких башт.

На знімку: ~Іашuніст-укладальнuк М.

п.

Д,ІЯ фронтовиків, членіз іх

сімей. Отож, хотілося, щоб ця подія ПРОЙШJ1а організо­ вано_

Супруненко траНСl1OРТУ6

готогі БАйки

Е. КРИКУНОВ,

дАЯ башт.

воєнком,

Фото п. Бойка. '{Фотохроніка РАТАУ).

писаJIа в тІ днІ одна ан­ глІйська газета. Інша, французьна, наводила та­ кі пор:внЯ'ння: <Вага ко­ л6са з СРСР дорІвнює вазІ двох Ейфелеsих башт, а об'єм них цилІндрів вІ

гІдравліч­ - об'ємо­

знаменитого

ЗРОБЛЕНО

Собору

ликовантажних

Так

от,

якщо

домашньому

13

ться

на

преса,

спраsу

же,

б~ля

ня,

він

ного

Інакше.

пульта

з

Тут

керуван­

звернувся

до

o;t-

радянських Інже­ входили в

нерів,

янІ

бриrаду таким

подивився

монтаЖНИКlі!,

з

запитанням.

- НаскІльки менІ вІ­ домо, навІть у США най­ потужніший гІдравлІчний прес

силля

може

розвивати

тІльки І я

мені

в

50

зу­

тисяч

прошу допомог­

уявиrи:

що

в

на­

турі, з ТОЧки зору буден­ ної, означає ця цифра -

65

тисяч тонно-сил? Наш 1нженер спочатку

залІзве­

90

вагонів.

на

вашому

столІ

опини­

них ешелонів, то це й бу­

Репортер французького телеба чення, присутній НІ! пуску

потІм

таких навантаже­

вказана

... Для сили

величина.

надто

природною

велиної є

не­

неповорот­ враженого ре­

портера ще більш онруг­ .1ИЛИСЬ в:д ЗДИВУБання очі після того, як до пульта Підійшов Ігор Ор­ л·ов оператор-випробу­

-

вач преса, робочий хло· пець з берегів Волги, ве­ ЛИКий знавець такої тех­ нІки.

-

Ану,

казав

він,

ди,

на

-

BeCeJIO

на­

ставте

сю­

пресову

розкриту робку!

Номанду

плиту,

Сірникову

було

КО­

викона­

но з готовністю, І всі за­ вмерли в чеканні. Мину­ до J.tілька нестерпно дов­ гих секунд і ось Ор­

-

лоз

натиснув

Водночас рушили

вни;,

пIДПОJIКОВИИИ­

lвжеllер.

бе;,­ справдІ пl;:tшукали вдале_ ру­ Серед Його творців­

-

- УявІть соБІ ничний ешелон з

зграбність, кІсть. І у

•.

шумно

посмІхнувся, але серйозно відповів:

де

-

ннопку.

В СРСР

Паризької Богоматері нацІонально! гордостІ ФранцІї

ти

метри

роз'яс ..

порядку

Вручення посвідчень

гою на

під

щодо

10

тонн.

24

надруковано

неню[

Нагадую, наші прийомні дні: понеділок, четвер з

м ' яко каЖУЧІ!, СОЛ:ДНИМ . Масивна конструкція, на '!ку пішла ціла гора ме­ таду, височІла над підло· калася

було

про

устаткування.

можцями вийшли пред­ ставники СРСР. Саме з нашою краУнuю <Інтер­ форж. уклала нанеснІ 1973 року контракт на

вже

В газеті «Нове життя:. від 20 лютого цього року

посвідчень,

веду­

УралмашІвцІ

вручив

більше півтори тисячі по" свідчень учасникам боЙо .. вих дій.

Західноі Білорусії в 1939 році, уча.сників війни 3 Оі .. лофіннами в 1939-1940

на за­

випередженням

США

військкомат

роках, які ще не одержади

(ТАРС).

ма

няноі війни», Броварський

тваринництву

чехословацьких

lIIетадургів.

типу ютас:у

господарства

приховати

заводу

ликогабарнтні деталі JlITaнlв, кораб.nіs, заліЗнични" конструкцій 3 4:найтруд­ ніШих'> сплавів, навІть

цього

в

гаються

ки захворювання свиней, проводять заБІй хворих тварин без відома вете­ ринарної служби і реалІ­ зують м'ясо населенню,

СJ<ладан­

сам

ТворцІ останньої маши­

забивають.

року «Про заходи по поліпшенню Ma~ теріально-побутових умов учасників Великої Вітчиз~

1978

родні

виготовлення

ни

тварин

постанов?

дальшому

но мати

nивим дІставати завдя­ ки гlдравлlчним пре­

Новокраматорсь­ .Koro машинобудівиого, заводу іменІ В. І. Ле­ вІка. (Донбас).

БІльшостІ

При встановденнl дІаг­ нозу необхІдно мати на увазІ, що ознаки цІєї хво­ роби схожІ на захворю­ вання таJ.tими хворобами, як Ауески, сказ, чума свиней, а також отруєння. 3 метою запоБІгання

МАШИНА ВІКУ оу центрІ нашоі ппа­

У хворих

Виконуючи

ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР Bi~ 10 листопада

ПІдприємст-

KaTHoro,

вети,

господарства І проведення всІх необхідних ветери­ нарних обробок тварин з

бе:'Jпе­

верстатники

сУралмаш,..

жить

варlаит на спе-

заднІх. Протягом днІв тварини ги-

форми ом І, де вказується про благопо­ лучний стан пІдсобного

достроко­

на

готовили для над 12 тисяч

Плаваючий ста.НЦlї скдадали

І

6-10

в'ялlстю

'Машин

УІ на мІсце змонтованою було неможливо: ВОНfI ва­

тонн.

нІх

свІ­

цього

ться

двіСТі

паралІчІ кІнцІвок, частіше задніх, а Іноді одночасно перед­

про~

майданчику, Тури, а потІм Вlдбуксирува.'lИ

ЗовсІм неда'вно тана станцІя будувалася блоч­ ним методом. Доставити

понад

При пlдгострому проті­ каННІ хвороби з'являєть­ ся в'ялІсть, тимчасовий

що

ветеринапне

прискорення.

у

рервного

нижня

центру.

їх,

промислу.

по Ту­

-

пІсля

пIДСI!ИНКИ.

апетиту,

Рі, Тоболу, Іртишу. ОБІ. ЄZ!ина відмІнність цlєІ установки

хального

ди­

вимагати

громадянина,

За графіком

ПО;tо­

шлях

кілометрІв

і

ознаки проявляються зни­

Дета.nl

тисячу

поросята

При гострому протlканнІ хвороби fi початкові

до

ПО'Тужна

уу

вІдлучення

цlа,nьнОоМУ на березІ як баржу,

Плаваючі Тюмень.

носять

різних за

прот і­

паралІчу

вІком, але найважче пере- розвиваються

і

так

хворювання

внаслІдок

заходІв.

може

як домашнІх,

гострому

жає

профІлактичних

спинний

пуи

канн хвороби смертнІсть с'Тановить 80 -1 ОО про­ центІв. Тварини гинуть в основному через 3-5 днів пІсля захворювання

проведення

ровлювальних

головний та

ХворІ свинІ лежать, під­ нІмаються важко. здій­ снюють безладні рухи.

необхІдно

вІд

UC- доцтво

перехворювання.

новною клІнІчною озна­ кою при хронічному про­ тіканнІ є паралічі кІнцІ­ вок, а нерІдко І всієї задньоІ частини тІла.

ві йни

При купІвлі тварин на ба­ зарІ

свиней. Ознаками його є ми, при спільному утри­ пlдсилене С.'lиновиділен- випадкІв парези І паралІчІ на ос- манні здорових і хворих ня, скреготіння зубами . вимушено

нові запалення головного тварин, через

учасникам

СПЕЦІАЛІСТИ РАДЯТЬ хвороби може розвивати­ ся без помІтних поперед­ нІх ознак або як резуль­

З стор.

Посвідчення

захворюванню

ІнФекці;r протІкає тварини, пl.двищенням добре. вираженими температури до 40,5-41

*

'19 червня 1979 року

ПУСnОВУ

хомІ частини машини сьогоднІшнІх лауреатІв­ траверзи І зараз же по­ ра:;ом з Іменами чоти­ вернулись назад. СIРНИ­ рьох новокраматорців кова коробка лишилась імена машиноБУДівнинlв 3 цілісінькою , але її ящи­ НовосиБІрська, проектан­ чок був уже акуратно за­ 'l'lв з Москви, монтажни­ сунутий до кінця всере­ Тільки об'єднаній дину зовнішньої оболон­ могутності найсучаснІшої ки. науки і соЦіалістичної

J.tl!! ... .

А

в!!єчерl

того

ж

ДН1І

-

економІки

економіки,

цю незвичайну сцену мог­

в чи~

ли

тер

віку,

силу

творення

спостерІгати

на

телеекранах

француз~в. на

вага

ріВНЮЄ ною

мІльйони

«Тільни

траверз.

ментував

своїх

диктор,

двом

з

-

влас­ ко­ до­

полови­

тисячам

'Тонн,

та

вІтрила

виявилося такого

ко­

його попередники с!!О1й батьківщині, у

на та­

му числі тужніші,

наЕlть ще по­ з «м'язами.,

Зllатними но

вже

як

мо

грунтовно

нажуть,

результат:

ювел!рний

ануратно

нута маленьна коробочка

засу­

сірнинова

....

На ОфіціЙНИй пуск пре­ са в Іссуар з усіх кіни!в країни приїхало понад 20 тисяч французів . Гостей у

~Іістечку

виявилось

більше, ніж самих жите­ .'1:в... Машина BiJ.ty є ма· шина віку, І на відкритті ПРОl'lIИС.10ВОГО об'єкта вперше в історії Франuії був присутній її прези­ дент .

Що ж,

сіМ'я.

велетню

ві­ ПіД

лоса.

фантастично велиний тиск рідини ~дoдaє'" своїх 65 ТИСЯЧ тонн . І після цього, то

I'Іlє сам

75

4:ВИТИСНУТИ.

тисяч

тонно-сил,

працюють І

тан

так

до

дав­ са­

само

чудово . В ІнституТі фізи­ ки БИСОКИХ тисків Акаде­ мії наук СРСР пі;! Моск­ вою прес з маркою Ново­ краматорського

ззводу,

наnриилад,

l\fОЖJlи­

дає

вість одержувати із зви­ чайного граф і ту великІ штучні алмази. а Із зрlд­ женоrо

ВО;!НЮ...

метале­

вий водень.

-

Три мІльйони атмосфер це

все-таки

п.'1анетаре

на СИ.'lа!

А. ПРОВОЗІН, жар. PATAY~

.


*

.f стор.

червня 1979 року

19

'НОВЕ

ГАНДБОЛ­ ЧУДОВА ГРА

СПОРТ

у НалитІ

пройшли фІ·

зальнІ зма-гання з гандбо· :пу серед чоловІкІв за

ПРОГРЦМОI() району . в участь

СпартаКlади них взяло

чотнри'

команди:

господарІ поля, торішнІ чемпІони району-коман­ да радгоспу-комБІнату

.НалитянськиЙ. ІменІ 50-рlччя СРСР , радгосп І в

вольнитися

другим

од·

ТА ІНФОРМАЦП НАСЕЛЕННЯ

На підприємства, будови мІс·

Дві

іншІ

мали

в

жодного

очка і

третє

призове

Киева В. Плетенецьким . ФІнальний турнІр вІд­ JCрили

коман~и

радгоспу·

J(()мбlнату сКа.1JИТЯНСЬ­ JCИй-. І радгоспу сКраси· JJІвськиЙ •.

. Команда

І!ОЛЯ

господарІв

провела

впевнено ,

чемп і онами

ським

Реконструкція Uентрального стадіону.

Фото А. mддубного .

На

Напередодні Дня ~Ieдичного

авангардівцІ .

спортсмени ,

лікарні ційний

ра­

них

ними.

В другому таймІ вони ро­ били помилки одну за одною, а красилlвці нако­ чували

ників

на

ворота

атаки.

супер·

таке враження , н і би команди помІнялися po~

сАвангард. ·1 сГorолlвськиЙ..

радгоспу ВІдмІн.

що

й

допомогло

HOM~Al довести свою пе·

зрослу

rан.tС!олІстlв з

дРугий

якое~

уповІльнено . у

красилІв·

цІв, а команда

радгоспу·

ром

перед

останнІм

команда

ту­

радгоспу·

ворота суперникІв, не все гаразд у них і з кидками

команд ,

адже

в

а

кому

задо-

ГОЛУБИЙ 19

ВІВТОРОК,

су

деяких

_О.ОО ТелефІльм

конкурсl8 Л.

з.кlнченні

-

ка). 17.00 спо рІднІй краТнІ».

новини.

Новннн.

J5.1IO

Коицерт

18.20

На БУД08ах п'ятнрl'lIИ.

ансамблю

РСР

~8.60 ТелефІлІоМ .Вершникн» .

БІло·

сХорошки».

Ал. І серІ" .

Аlтеl!

~7.56 До". телефІльм. 'Подвнт». !8.4S ,С"огодНі У свІтІ». Зустріч юнкорІв телесту.

18.15 19.00

19.00

сАктуальна 19.ЗО СваТ вірші

тультlиов.

камера». чнта. д.

20.05 Концерт Кубаис"кого зачого хору. 20.S0 сНа добранІч, дlтнl» 21.00 сЧас» . 21.З5 ТелефІльм сСмерт" вlтрнлами». 2 серlА. 22.40 Тележурнал сСтарт». закІнченні - Н08ИНИ. ПРОГРАМА

НА

Ку· ко·

ЗВІДУСІЛЬ ПРО ' ВСЕ -

'у пивІ

РРФСР

за

иоТ МУЗИКИ РРФСР

-

учас·

никІв УІІ Всесоюзиото фес· .кнУвська

сортІв

опери

~

р#и

...

знки .

16.05 -ЗнаА.

люби,

Конкурс

юних

природи . СПОРУАжуеТ"СА

16.40

та ЯворІвського мlчиого за80ДУ.

Iндelt~

61964.

.

ТЕРМІНОІЮ ПОТРІБНІ НА ПОСТIRНУ . РОБОТУ:

електрotJJюс'арl

ос·

Сіули цІ

друт.

пиво·

пива

мІстять

кІлькостІ,

культурн

C'8~POДO­

вироБИНЧОТ0

об ' ·

«Азот».

18.30 До 60·річчн ЛКСМУ. сНас ВОАила МОЛОА1ст". 19.00 _Дктуальна камер ••. 19.ЗО А. П . Чехов сlв.анов» . Вист.ва . 20.50 .На добраніq, д l тн ! » 21.00 СЧ.С». 2 1 . З5 Продовження 8НСТ.ВН -Іванов». По заlllН1І е ині нови и и .

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

17.45 ТелефІльм сПросто Са· 19.00 _Сіл ьсь .. а тодина». 20.00 ВечlРИА К8зка. 20.15 Спортпрограма. 21.00 Гра8 ансамбль 810ЛОН'Іе· л І стІв. 21.40 ТелефІльм сМ11І АобриА 22.45 - НовІ мЄ'лодlТ 110КР. 2З . 30 ДовІдкова служб •. ша».

тато».

'Іер·

гlрииqо·хl·

Є

Редавтор Н Ф

r

••

ЕДИ

11.

БРОВ"РИ,

КухарЯІМ

І

кухонним

працівникам

...., .....,.

надається гур­

Дврекцlя,

ЯРМАРОК У ПУХІВЦІ для

кращого

торгового

оБСJJуговуваннst

працівників сільського господарства і відпочи­

ваючих, у суботу, 23 червня ц. , р .• о в селі Лухівка. біля річки десни

годині,

ПРОМИСЛОВИХ І ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ. у ярмарку візьмуть участь торгові пlдпри~ €мствз міського СПОЖИВЧОГО товариства і гро­ мадського харчування системи райспожив­ спілки. На я.рмарку буде представлено широкий асортимент

промислових,

продовольчих,

подарчих товарів. а також овочі , і кондитерсь/{і вироби.

гос­

кулінарні

ЗАПРОШУ€МО ВІДВІДАТИ ЯРМАРОК.

Броварська райспоживспІлка

дО ИИІВСЬКОрофГОкоооеративного технікуму, КИУвськаого ТОРІ'080ГО П техучилища, а також у ЗИJI, яка працює при райспоживспІлцІ .

За довІдками звертайтеся у вІдділ

Ч

. ,. . . . .

й

І

и у

(

.І' . . ,~"",,,,..,;J'''''.,,.

..•.

·00' •

кадрІв БрС>

149)

а

Адмlв1страцlя. "'W:-~О"~~~~~""':-оІ'оІ""""""'"

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19·3·82; 8асrУD8ИIІ. реА.IІТОР· - 19-4·47, І

".~..:--~.:t""qq..:'l".,.~

ШКОЛУ'м га-

варсько. ра споживсп JI1(И вул. пи.вська, , також у споживчІ товариства по мІсцю проживання.

r вlдповідальюгu с~кретари, вІддІлу сlльськоr. roСП·ОД8РС1В•. кор~пои·

... I'I?,,.,.:1'".:-..:-.. • ,.."...,....,...,.,..;

9

ВІДБУДЕТЬСЯ ЯРМАРОК ПО ПРОДАЖУ

промисловостІ,

Газета ВИХ8АИn'

,

КИУІСЬ"',

Друк високий.

К'/.­

За довІдками звертатися у віддІл кадрІв комБІна­ ту: м. Бровари, вул , }{иївська, 148. ТелефОН 18-4-86,

АдмінІстрація. .,...,..",~

кухарІ.

тожиток.

деіта мІсцевого радІомовлення _ 19.3-18: вlцдlлlв 154. масовоУ робот и . фотокореспондент. 19·4·67. Обсяг 2 полоси формату А2 . .

f55020.

вул.

Jижеиер по обладиаввю , буфетники, хоииl працlвRВКИ, шофери, сантехнік.

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

81дд l л кадрІв.

.v#~.c-""""'4'4"

НАША АДРЕСА:

Броварському комбінату громадського Xap'l)'BaRRJI

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ;

ПраВJJlвв.a: мІського СПОЖВВ'Іого товарвств ••

З а дов І дками зверта й теся на адресу ; м . Б ровари ,

paAORHOrct

слюсарl·ремонт­

Адреса; селище Калита, БроварськИ'Й район.

R.

вантажники бази райспоживспІлки, рОБІтники дЛЯ будІвельних робіт, головний І нженер промкомбlнату.

. 149,

розрядів ,

прооискою .

союз

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

вул . Київська,

3-5

ники 3-5 розрядl.:в, начальник д і льницІ (мІсячний оклад 170 крб . ), майстри дільниці (мІсячний ОRлаА 140 крб . ). СередНЬОМісячна зарплата роБ І тникІв по віддІлен­ ню складає 170 карбованцІв . Оплата працІ в1Д­ рядна. Одинаки за<іезпечуються гуртожитком І

рогенних речовин у тем· них мІцних сортах ПИ8а .

иецького

технік-кОН­

КаJJВТJlRСЬКОМУ виробничому віддlJJенню сСІJJЬгосптехніка.

а багато сортІв спрак. тично не мІстять нІтроза. мІнІв.. НайБІльше канце.

вАнаНИА

майстри

влаштуванню.

ся не під час варки пива , а при обробці солоду. Однак найБІльш попу·

лацу

лаборанти,

на8чання ,

Звертатися у бюро по працевлamтуванmo та Ів­

БроварськІй райспоживспlJJЦI

·..,....,.......:JI"..,..оа"~.,....,..".~,..,..d~,.~'~.,.~.:.r-

5p01lap~a друкарня

бережи».

охороицlв

кран і в,

виробничого

формaцlі населення на адресу: м . Бровари, щю:\!­ вузол, ремонтно-механічНИй завод, бюро по праце­

варІв визнає , що в пивl є нІтрозаміни, але Вlдзиача· ють, що вони утворюють·

16.55 Для дітеА. ТелефІльм сЗа·

Газета 8Ь1ХОДВТ ва украИНСКОIІ Rзые,

-4.?' -..::-

- 80 РО' _ сСьо.

тирl,.н . -ВеликиА ПО'lНН». ІЗ.ОО Концерт симфон І чна' му·

еНОВАЯ ЖИЗНр» _ оргав Бров~рского горкома Киевской области.

РСР

балету

12.15

8.40 Гімнастнка. 9.05 Клуб кlноподорожеА. 10.05 О. Скрябін. Соната·фанта· 10.20зіи.Кlиоепопея сВелика 81т, qнзинна' . ФІльм 13·11 _Ви зволеИНА Україин » . По за· кlнqеииl - иовиин.

СовеТОІ иародны'· депутатов

т.

ПРОГРАМА УТ Новини. До БО·рlч ЛКСМУ. сЛю· б08, комсомол І весна». Концерт. До 50·рlччя першаТ п '. ·

10.00 10.15

ОБЛАСТЬ

Коммунистической партив украииы, городекого в

профетурис­

лише незначнІ

ви­

а також; біблІотекар, вантажники , друкарка І сек­

звання

пІрамІдон ,

лярнІ сорти

електромост,ових

майстри

,ретар-друкарка, художник-оформлювач, структор машинобудування ; учнІ роБ І THRKb-вlдря.дникlв.

та інші

НІмецький

(бала.

аllцемlчному

кІв. По з.кIН'Іеннl тоднl у свІті».

!f.OO еI(омсомол .. сыІ. тради. цІ •• ,' ~ "''':-'''''''~ #1":' ~.,.с-..:~.·,:+G"""'оС"""-І''''..r~..;-,..,. ,.#~

.

препарат

пива

Данилов

ЛатвlАс"коТ

Dр?фесIЮ. 8.00 _ч:С:.ОГРАМА UT

'тнвалю " мистецтв BeCHa~79..

виявлено кан·

А.

лаАка).

ПРОГРАМА П

. МаАбутнl rlриикн. 11,15 Концерт ансамбл І в народ·

висоКІ

16.15 сЗиаА І умІй». 17.00 РОtlйська мова. 17.ЗО Адресн молоднх . 18.45 сСьогодні У свІтІ». 19.00 ДО.. телефІльм .8есн. в Пномпенl». 19.55 ТелефІльм СШОІІ І Шер» . 21.00 сЧас».

пІд

17.25 Фlл"м -Як вас тепер на· зиватн?. ' ІІУРТОМ С. Я. Долецькнм. 19.00 Концерт заслуженоТ ар· ~. OO Скрнпковl твори С. Рах. тистки РРФСР Г. КалІнІноТ. маніно.а та д. Шостакови. 19.40 Док . телефільм сДарую ча. тобі веселку. . 10.10 КlНОепопеА .Велик. ВІт. 20.00 8ечірня "азка. .'1изияи.». Фlл"м ІЗ.А .8и. 20.15 -Музнчний к і оск. . зволеННА УкраїНн. . 20.45 Ромен Роллан - пис"мен· :11.00 еЧ.с». ник-rуман l ст. #1.35 ЧемпІонат Європи , бас' 21.40 Фільм -Молоqннк з Мяе· кюл.' . .кетболу. ЧоловІки. (Італ І.). в перервІ __ CьoroaHI у 23.05 ДовІдкова служба. с.lтl_. СЕРЕДА, 20 ЧЕР8НЯ

і

конкур-

присвоєно

інженери

8ідділів ;

СТ рІчкових КОRВМЄРIВ , трансп о ртувальники, токарІ, трактористи, фрезерувальники, фанерники 2-'-4 розрядіl8, шmфувальни:ки;

14.30 новини. повІт старого маАстр.. . І 14.50 ДО.. телефІльм смо. цІ. серІн . • лнна». 18.00 -Н8роднl талаитн» . Ан· 15.55 Грае заслужениА артнст самбл.. пІсні І танцю п.·

театру

По

механІ·ки,

І пиво шкідливе?

21 .З5 Державному

діі .Орля. з '1леНОМ'"орес. Пондентом АМН СРСР ІІі.

:g:~ ~::::уНю

Переможцям

краНівнИ'Кlв

О. СВИРИД, заступннк " головного

му з продажу було вилучено болезаспокІйливий

(скрнп'

і

JJlкаря району.

Багато

..

Откриткіна».

По

донорство

машИІНобуду вання,

робlТИВКИ рІзних спеціальностей : апаратники, а-в­ томайстри, бульдозеристи, водії автомооlлlв 1 авто­ навантажувач Ів, водії автомобілі8 «КрАЗ~, BYJl1(aнlзаторнlfКИ, гладильниці БІЛИЗНИ, дорожНІ робітни­ ки, контролери ВТК, клейовари , кранІвники І УЧН!

цінні подарунки.

.

мІстять нІтрозамІни, якІ вважаються небезпечни· ми канцерогенами . Рік то-

с 8ам, аБІтурієнти». За· прошу. КИівськиА тодо· рожниА Інститут. 18.ЗО ДЛ" дітей. сДрузl Тьоми

цт

14.3(1

русыlтT

Шутко

18.00

с8ибlр».

продемонстрували

г.'ІИбокі знання, їх від-

---

ту.

женери-те·}GНОЛ(}ГИ робничо,техю'іНИХ

тичні путівки по Радян­

Пройсманом з Німецького центру досліджень раку Б ГеЙдельбезl .

юнацтва. сОрlентир». 16. ЗО Гра. лауреат мІжнародних

ЧЕР8НЯ

ПРОГРАМА

квитках су

лом «Штерн., В принци, пl п І дтверджено професо. ром хlмІУ Рудольфом

радгоспах зовсІм не куль· тивують цей захоплюю­

16.00 ДЛА

ЕКРАН

в

ване гамбурзьким журна.

номбlнату • Калитянсь, вий. 1 радгоспу «ГОГОЛІВ' чий, динамІчний вид ський. мали по 4 очка І спорту. зустрІч мІж ними мала І. СУШИО, вирІшити , кому бути пе· голова раЙспорткомІте. реможцем,

про

церогеннl речовини . Це кІльки в ньому повІдомлення, опубnlко- речовини.

вомбlнату перемогла сво· по воротах . Іх землякІв з радгоспу Залишається побажати , ~Авангард. з великою щоб у районній першостІ перевагою . 25:12. Таким взяло участь більше чином

тання

Всі учасниці конкур- ському Союзу

майстер­

спортсмени

опера­

проблеми п ереливання крові. ДРуГе третє місця розділили ме дичні сестри кардіол огічноГО В lддmення Г. О.

оцінки.

особливих зу· вІд захисту до нападу на

виграли

ПРОфе-

ПОВІДІ одержали

моменти у грІ потребують ПовІльно

Гого· переходять

на

ного характеру.

тур проходив удосконалення.

.пІвцІ без сИЛь

Гоголева .

сестер

, .

нІсть сІльських гандболІс­ peBAt~...]B матчІ. Рахунок тІв в порІвняннІ з мину· аусtl)IЧІ 10;7 на корист,ь лим роком . Однак деякІ

набра.1а

цій на сестра В. П . Тка­

найрізноманітніші «Кращий за теоретичного і практич- сією» і вручено

лІвськІ гандболісти зрІв­ няли рахунок - 12: 12.

стрували

працlвивки 3 бухгаmrерською І економІчвою ос· вlтою: засту:п.ники головнQГО бухгалтера, старши:й бухгалтер, бухгалтери, економі'сти, старшІ економlс.

нlзаЦіI праці , Інженери-конструктори , інженери·хl­ м і ки, Інженери-е~ономі сти , Інженер по техн І цІ без­ lІІеки, Інженери-конструктори машинобудування , І ...

МОЖ-

15

пройшов тради- ченко, яка да;lа вичерп­ конкурс медич- ну в ідповідь на запи­

Питання

Проте на третє мІсце ви­ но жjав у цій зустрІчі во· йшли авангардІвцІ . ротАр гоголІвцІв І . Сал· ЦІ змагання продемон­

'1'ан,

в ливих

районній

тибальною системою .

майстерність калитянцlв. секундомІра пішла на ПотІм на гандбольний останній оберт. ЦІною ве· майданчик вийшли спорт· личезних зусиль краси­ радгоспу

газозва­

інженери рІзних спецlаJJЬиостей: старш~ Інженери в1.дДілlв охорони праці, лаБQраторlй , науковоУ орга.

Авторитетне жюрі ви· Кузьміна (13,2 бала) стаВЛЯ.10 оціllКИ за п 'я- Т. М. Свирид (13,0).

С кл адалося

сІм м ' ячІв. Остаточний лями . Рахунок вирівню· рахунок зустрІчІ 13:2 вався І став мінімаль­ врасномовно свІдчить про ним 11 : 12. СтрІлка

смени мІсцевого

ба.1а з

14,2

сійн у майс терність, в якому взяло участь десять кр ащих медичних працівників середньої л а нки .

вважа­

виграш за

працівника

центра.'1ьніЙ

хунком 7:3 на користь команди радгоспу « Аван· гард •. Та рано заспокої· що

(ФотохронІка РАТАУ).

КОНКУРС МЕДСЕСТЕР

мІж

перерву пІшли з

елеК1'J)омонтери, електро- І

ти;

радгоспів

заволодІли

ючи,

5: 1

електрики ,

«Авангард. і ~Красилів­ ський. ІніцІативою у грІ

лися

ша половина гри закІнчи· .nася з рахунком на ВОРИСТЬ калитянцІв, якІ в другому таймІ закинули у ворота суперникІв ще вІ·

матчу

командами

по·чемпlонськи

суперників . сказати , що пер­

району,

будІвельних спец1аJUao механіки·будl-вельникн,

рювалыики;;

5:4.

спортсменам.

З початку

зустрІч

! . перемогла

\доснть

ли

гол овні

Цій ;

це проходила цікаво І на ­ пружено. Перший тай м виграли калитянці

-

беТОННИКИ,

мулщ)и, мотористи бетономІшалок, маЙстри·буді­ вельники, фор:\!уваЛЬНИ'КИ залІзобетонних конструк­

перше мІс­

ВІдмІнно сп ра· набравши 6 очок, друге своІми обов'яз' місце дlстаJJОСЯ гоголів­ з

роБJТIUI1QI та спецlаJJ1сти ностей:

хто займе мІсце .

ЗустрІч за

на по­

спеціалісти та робіт­

ники:

активІ

вирlшува·

ли мІж собою,

. і організаціі мlее

Броварського району

стійну роботу потрібні

команди не

своєму

системою

категорії

та Бровари та

цем.

вруговою

лlканської

ІНФОРМАЦІЯ БЮРО ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

не коло. ЗИJla;CЬ з

вами. суддІвська колегІя , очолювана суддею респуб·

КИІВ ПЕРЕДОЛІМПІИСЬКИИ

.ГоголlвськиЙ., «Краси­ Другий тайм закІнчився пІвський. та «Авангард • . 14; 1О на користь госпо­ ВсІ вони змагалися за дарІв поля , якІ знову ста­ в

ЖИТТЯ

...:-, __

8

І

аторок, серед,.,

n'втвиlUO І суеот"

.:-.:"',0,.",1· • . .....

Київського облуправлїlШЯ в с;правах &идаВНIЩfВ, поліграфії і книжкової торгівлі, /3ул,. Київська, \

І

154,

:#~,,...,,.,

;Зам~

.. :d+., •

3488-11.320.; .

#96 1979  
#96 1979  
Advertisement