Page 3

3 КОЖНИМ

роком

могутні-

шилась на З2,7 процента.

шає економіка нашої країни,

Кількісний

tюліпшуються умови життя і пра11і радянських тодеЇі, зростає їх добробут.

і якісний

ріст

ви-

робництва, безумовно, позитивно відбивається на добробуті робітників заводу «Торгмаш». Досить

Яскравою ілюс~рацією цього було б сказати, що середньомі,10же послужити експерименталь- сячна заробітна плата наших ви1111ї1 завод торговельного машино- рабвичників зараз більша майже будування. з року 8 рік зростає на 12 процентів, якщо порівняти обсяг виробництва продукції, яку , з тим, якою вона була чотири ми випускаємо: устаткування для І роки тому.

підприємств торгівлі, громадського харчування тощо. Так у 1970 '

ШІ Jl

~

[[ (() ~

тии сумлшними трущвникам_и, яю дбають за честь рщного шдпри-

1

ш

ємства. На ~<Торгма~і»· тру~иться

749 ці.

tll1) п~ mw ш \Т)J.r 1\1 \U .(1 J.r J.D \!а ~ році за·вод винус.каІВ валова~ н.родукції на су:~~у 12484 тисячІ ка.р(Jованців, а нині цей показник ст21-

новить 171:34 тисячі карбованців. Реалізація товарної продукції зросла

" ~аводс~кии колект~в наш бага:

норі•внн.но

з

ударНИКІВ КОМУНІСТИЧНО! пра­ Задовго до кінця п'ятирічки

~~~r~~г~~гаі;~_б;~~~~~;;:::к;~ зварник В. Я. Духно та багато

інших. Понад сто робітників наго­ роджена почесним знаком «Пере­ можець соціалістичного змаган­ ня 1973 року» та «ПЄJреможець со· ціаліегичного зм·аганLНя 1974 року».

По праву

гордиться

трудівниками, ударну працю кот­

роком на 15 процентів. Високі темпн розвитку виробництва ві-

рих партія і уряд оцінили орде­ нами і медалями. Ордена Трудо­

діграють свою роль у забезпеченні дострокового виконання плаНІв

вого Червоного Прапора удостоє­ ні бригадир столярів О. М. Вал­

п'ятирічки по валовому виробництву продукції та її реалі~аці~. . Гlоліпшилися не лише КІЛЬКІСНІ пок·азІНики. У•ведення сара11овської

ков та інженер-конструктор В. Н. Брик, «Знаком Пошани» нагороджена директора заводу І. Г. Агапова, токаря Б. М. Воскобой­

системи

никова

бездефектного

виготов-

та

інших.

лення продукції і здачі її відділу технічного контролю з першого пред'явлення дало змогу поліпши-

Приємно відзначити LНаших вете­ ранів Ф. Т. Бущенка, П. П. Агеєва, М. О. Прескуріна та ін­

ти

ших.

якість

устаткування,

яке

ви-

пускаємо. Процент здачі продукції

За чотири роки, що пройшли з

з першого пред'явлення за чотири роки становить 8З,5 процента. У нас було налагоджено випуск уста.ткува,нн.я «Україна-74», яке

часу виробів, чимало зроблено і в організації побуту та відпочинку робітників. Було здано в експлуа­ тацію етоквартирний житловий

за своїми економічними показниками значно перспективніше, ніж попереднє. Незабаром буде введеІю у виробництво устаткувавІІН «Уwраїна-75». Ові.дчешшм прогресу нашого ви-

будинок, диткомбінат на місць. Почав функціонувати

Бу­ динок культури заводу «Торг­ маш». Багато наших трудівників поліпшувала своє здоров'я в будниках відпочинку, санаторіях, на

робництва

базі

дів

по

ню

є

й

проведення

захо-

технічному

переозброєн-

підприємства,

застосування

нової прогресивної технології, механізації. За час, що минув від виборів до виборів, було реконст,руйовано ливар.ний цех; це дало змогу випускати близько 5 тисяч тонн литва в рік замість З тисяч. Оновлено і поновлено технічне устаткування, фізично зношені та морально застарілі механізми заміняємо новими. Наприклад, освоїли метод повітряноплазмового різання, що значно знизило трудомісткість, підвищило якість та культуру виробництва. Всього за останні 4 роки було здійснено 62 заходи по застосуванню нової техніки і прогресивних методів виробництва, що дало економічний ефект у сумі понад 4ЗЗ тисячі карбованців. Успіхи нашого заводу значною мірою завдячують і постійному зростанню продуктивності праці. По-

рівняна з 1970 роком вона

збіль-

відпочинку

280

підприємства.

Відчуваючи повсякденну турбо­ ту

і

піклування

партії

та

уряду

про трудящих, робітники нашого заводу, як і всі радянські люди, прагнуть відповідати на неї ви­ сокими трудовими успіхами, ідей­ ною і політичною зрілістю, духов­ ним і культурним ростом. Політв­ ка партії знаходить палке схва­ лення в серцях працівників нашо­ го підприємс-гва. Тому з та.ким піднесенням прийдуть вони на ви­ бори, щоб проголосувати за кан­ дидатів непорушного блоку кому­ · ністів і безпартійних. До речі, серед кандидатів у депутати місь­ кої Ради є й пащі представники. Своїми обранцями робітники за­ воду назвали найдостойніших, зокрема шліфувальника В. М. Іваницького, кокільника ливарно­ го цеху С. І. Туровця, директора підприємства І. Г. Агапова, ли­ варницю М. Н. Зарицьку та інших. В. СУХІНІН, f

секретар партбюро заводу.

ЗА ДАЛЬШИЙ РОЗКВІТ ВІТЧИЗНИ У Зверненні Центрального Комітету КПРС до партії, до радян­ ського народу, опублікованому на початку року, закликано нас, хлі­

боробів, ще ширше розгорнути соціалістичне змагання за успішне виконання завдань дев'ятої п'ятирічки. Колектив другого відділка радгоспу «Красилівський» гаряче сприйняв Звернення і зобов'язав­ ся виростити на кожному гектарі

210

центнерів овочів.

Над виконанням зобов'язання і працюємо зараз, несучи трудову вахту на честь виборів до Рад. Я особисто трактором «ЮМЗ-6» об­ робляю міжряддя помідорі·в. Виконую нор·му на

120-125

процентів.

Завтра разом із дружиною піду на виборчу дільницю і проголо­ сую за гідни•х кан:ди1да•ті·в у депутати, за дальший розк1віт Вітчизни. І. ШЕВЧЕНКО,

--

ПОВЕРХИ НОВОІ РУДНІ

колектив

сімдесятим

тракторист.

ВИГЛЯД сучасного села визначається нині зростанням рівня механізації й автоматизації

сільськогосподарського вироб­ ництва, характерним наближен­ ням його до міста. Газ, електро­ прилади, телевізори, холодильни­ ки стали невід'ємною части­

ною сільського побуту: машини, автоматизовані мінили

важку

працю

потужні лінії за­

орача,

тва­

ринника, кормодобувника. Новобудови в Рудні почали зростати буквально в останні ро­ ки. Протягом часу, що минув від останніх виборів до Верховної Ради УРСР, з'явилися нові май­ данчики птахіввичого комплексу, 4 корівники на 800 корів, адміні­ стративні й господарчі будівлі. Добре потрудилися у дев'ятій

п'ятирічці будівельники . ПМК-8 тресту «Броварисільбуд». Адже саме вони ведуть основні роботи на будівельних майданчиках Руд­ ні. 22 пташники здано в експлуа­ тацію. Більшість з них функціо­ нує, частина готується прийняти курей- несучок, яких за проектом має бути в господарстві близько 65. тисяч штук. Уже зараз завдя­ ки проведеній реконструкції плем­ птахозаводу різко підвищилась продуктивність праці, а рівень рентабельності з 18,7 процента у першому році п'ятиріччя зріс до З9,2 процента у 1974 році. Голова виконкому сільської Ра­ ди депутатів трудящих Н. й. Ку­ пиро

наводить

досить

переконли­

ві цифри: обсяг капітального бу­ дівництва в селі за 1970-1975 роки становить 6935,2 тисячі кар­ бованців, у тому числі за раху­ нок власних коштів 1З36,8 ти­ сячі. Проїжджаємо з секретарем партійної організаціі господар­ ства В. Ф. Максимцем мимо но­ вих корпусів, по-сучасному облад­ наних виробничих приміщень. Цифри, факти, імена ... Ними віль­ но алерує Володимир Федорович. Зупиняємося біля новеньких будинків, що виблискують чисти­ ми вікнами, свіжою фарбою. У одному з них розмістилася кон­ тора

господарства, інше споруд­ жене спеціально під їдальню, де незабаром буде змонтовано су­ часне обладнання, встановлено електроплити. Трохи далі ко­

тельня

(забезпечувати

побутові

та адміністративно-господарські приміщення теплом), а за LНею -будинок, де .роомі-стІМас-я лазня.

Змінилося і саме село. Не впіз-

у 197З році на завод пласт­

біографію Світлана Василівна Вотінова, котру колектив заво­

ціалістка-випускниця Дніпро­ петровського хіміко-технологіч­ ного технікуму. Дівчину швид­ ко запримітили в цеху лиття,

ше місце у соціалістичному змаганні цеху.

ду пластмас висунув своїм кандидатом у депутати міської

Праця ливарниці нелегка праця, вимагає чималих фі­ зичних зусиль. Часом, закін­ чивши зміну, Світлана відчу­ вала себе зовсім втомленою. Але завжди знаходила час для комсомольської та громадської роботи. Такий вже в неї не­ спокійний характер. Ії турбує все: і хід соцзмагання, і участь комсомольців у тому чи іншому заході, і виготов­

мас прийшла молода спе­

де

вона

працювала

спочатку

ливарницею. Виділялась серед інших своєю ініціативністю, активною участю в житті це-

ДОВІР'Я ху, його комсомольської орга­ нізації. Та й працювала так, що всі задивлялися. Брак дос­ віду компенсувала енергій­

ністю в роботі, сумлінністю, працелюбністю. Незабаром комсомольці зміни обрали її своїм ватажком. Так розпочала свою трудову

о

Субота,

14

Ради депутатів трудящих. щ Е в школі Світлана була колективісткою. Активну участь брала в усіх заходах, що проводились шкільною ком­ сомоль•ською о.ргаLНІізацією, зо· крема у паходах місцями бойо­ вої і трудової сла-ви. Такою ж енергійною комсомольською активісткою знали її і в тех­ нікумі. А як прийшла у робіт­ ничий колектив, розвинулися ще ширилось

поле

ці її якості більше: роз­ громадської

діяльності. В роботі вона за­ давала тон, до неї підтягува­ лись й інші молоді виробнич­ ники. Ударна праця неоднора­ зово забезпечувала зміні пер-

червив

1975

року

лення нового стенду, і виступи

«Комсомольського прожекто­ ра». Крім обов'язків комсорга зміни, Світлана бере активну участь в

раді молодих спеціа-

лістів, заводській раді фізкуль­ тури. Вона член комсомольського комітету гуртожитку.

о

НОВЕ

нати, наприклад, колишньої бедівки.

Там,

де колись,

Ле- І

як ка-

Справили тракторист

новосілля Василь

також

Григорович

жуть, не проїхати і не пройти бу-~ Ковшун та його дружина доярка ло, пролягла благоустроєна вули- Марія Федорівна, подружжя Но­ ця Кірова. ваків Микола Антонович (тесА в центрі Рудні владарюють .ля господарства) та Галина Ан­ крани, кипить робота. Першого тонінна (учителька місцевої шко­ вересня нова школа на 480 місць ли). У нових квартирах живуть гостинно розчинить двері перед доярка Лідія Михайлівна Терє­ юними руднянцями. У приміщенні ня, нагороджена медаллю «За її зараз господарюють штукатури трудову доблесть», пташниця Ві­ й маляри. А поруч лягають залі- ра Володимирівна Миночкіна, зобетопні плити під основу спорче;ханізатор Віктор Миколайович тивного залу та закритого пла- :\1нстюк та інші, нального басейну. Бурхливо зростає нова __ _Рудня. Майже навпроти екскаватоі) ' ~' кожно\ІУ із 680 дворів 11 є расвоєю потужною рукою востаннє ' діоточка, ~Іайже в кожному чет­ опускається на покрівлю призе- вертО\Іу-:чотоцикл чн автомобіль,

мистої будівлі,

де

колись

був j кожна друга сім'я має холодиль­

сільський клуб. 1 коли розсіюється хмара куряви, піднятої зі струхлявілого перекриття, на блакитному фоні неба чітко вимальовується

сучасна

цегла,

метал

бетон,

і

споруда-

велетенські

, ник,

дві третини користуються те­ левізорами. Заробітна плата за останні чотири роки зросла більш як на ЗО карбованців. Усе це свід­ чить

про

всезростаючий

добробут

села, про постійну турботу Ко:~Іу­

пройми вікон, в яких уява дома-

ністичної

льовує прозорий блиск скла. Тут р-озміститься кіно- та лек-ційн·ий зали, бібліотека з читальнею, спортивний зал, виконком сіль­ ської Ради, ряд служб комуналь­ ного і побутового призначення. Часу до відкриття залишилося не так багато: будівельники зо­ бов'язалися зробити руднянцям вагомий подарунок до 58-ї річни­ ці Великого >Ковтня здати комплекс в експлуатацію. Тому іі поспішають використати кожну погожу годину. Комплексна ~ри•гада Ф. І. Такоте завершує кладку стін центральної висотної частини палацу культури, а в ін­ ших приміщеннях повним ходом ідуть опоряджувальні роботи. У село прийшла сучасна житло­ ва архітектура. Для механізато­ рів, доярок і пташниць споруд­ жено два !б-квартирних і один 8-квартирний будинок, спеціалі­ сти сільського господарства одер­ жали чотири 2-квартирних ко-

уряду про людину-творця, люди­ ну-трудівннка. М. ПОЛІЩУК.

партії

і

Радянського

теджі. Тепер господарсТВо спро:Шffii~~~~~~q]i iiJ можне забезпечити житлом усіх і необхідних виробництву робітни­ ків і спеціалістів. Серед тих, хто одержав про­ сторі сучасні квартири у нових будинках, сім'ї бригадира пта­ хінничого комплексу Володимира Артемоновича Ковальчука та вет­ лікаря, секретаря комсомольської організації Віктора Івановича Радченка. Обидва прийшли в гос­ подарство молодими спеціаліста­ ми, заслужили шану й повагу в селі.

Цього року комсомольці до­ ручили іншу роботу. Тепер во­

На фото: вгорі загальний вигляд буJІівництва культ•ур-ноадміністративного комп.~ексу; вни­ зу бригада мулярів веде к.1ад,ку стін: на першому плані б,ригадир Ф. І. Такоте і ланковий І. П. ДрачеІВич.

Фото А. Козака.

і раніше. А особливо велику роботу проводить вона по

тань, ініціативність, колекти­ вістськнй характер завоювали Світлані Вотіновій міцний ав­ торитет у робітничому колек­ тиві не лише цеху, але й усьо­ го підприємства. Отож, певною мірою закономірно, що її

культурно-естетичному

назвали

на

працює

технологом

цеху.

Але трудове і громадське жит­ тя

рідної зміни цікавить її як

вихо­

ванню молоді цеху. Веде з тру­ дівниками бесіди про мисте­ цтво, радить бувати в музеях, театрах, організовує культпо­ ходи на перегляд вистав, ці­ кавих кінофільмів тощо. Вліт­ ку молодь цеху планує побу­ вати також в Корсунь-Шев­ ченківському, Бресті, Хатині та інШих місцях бойової та трудової слави батьків. Світла­ на ініціатор таких екскур· сій. Велика громадська робота, принциповість у вирішенні пн-

ЖИТТЯ

о

кандидато~t

у

депута­

ти.

Щоправда, для Світлани це було повною несподіванкою. Трішки аж страшно стало: адже

звання

депутата

покла­

дає такі серйозні обов'язки, чи справиться вона. А товари­ ші по роботі поздоровляли і підбадьорювали. І якщо Світ­ лана ще сумнівалась, то вони були цілком впевнені за свого кандидата. Знали, що довір'я Світлана Ботінова виправдає з честю.

М. КУХАРЧУК.

о

3

стор.

о

#96 1975  
#96 1975  
Advertisement