Page 1

_q.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ ПРАЩІ е.цНАFlТЕСЯI

РІК ВИДАННЯ ЗО-РІ. .:-gоО''''''_~

.Ni 96 (6242) СУБОТА

16 СЕРПНЯ

р.

1868 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ ТА РАfЮННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Ціва

~

••••

rідно зустрінемо ювілей вождя! МІЦНО ТРИМАТИМЕМО ПЕРЕХІДНИЙ ПРАПОР

Станція «30нд-7» повернулась на 3емлю

!

3 високою наго'lНIДОЮ к.іровців тепло :вітали П()завчора У 'l1РУ,J,і>вниК'Ш! радгоопу імені Кірова було веJИІ,е свято. Будинок культури в С. Троє'· секретар Броваvськоl'О раЙікому КП України ООЛaJСНОЮ КОН'l'ор.ою щина заповнили пред'ставники .вt~ілюів, сшщіа­ Б. ЛемпіцькИіЙ, керуючий ,лісти. Пе'ред ПРИСУ'l"Німи ІЗ ~ОПОівtд!дю !Про Пlj{Су'М­ « 3аГОТСКОТОlВідгодівля» С. JcЬЯllЮв. Секрета'Р паJ)Т­ БроваРСf>КОГО . відділка Г. Т,руба і КИ роботи 'ГОDПОД(І),І}ства в друго.1\ІУ к:в'аjYГалі чет­ ,орга'нізацїї IB~P'l1l)fO 'року п'ятирічки вИіСТУПИВ дИ'Ректор рад­ бриra.~ир 3а'зимеького вщділка М. Барбон від іме­ госпу О. Чижик. Бін докладно РОЗПОВЕВ про ши- ні всього колекти:ву PWiIl'OCJIY ' 3ЧИІевнили, що I!IjJа­ рокий розмах 'соціалістичного змагання ,на че'сть цюватиму'l'Ь так, щоб 'міцно закріпити за собою J. ОО . . j)fччя 3 дня на'родження ·В. І. дені'на, досвід перехіlДНИЙ Червоний прапор. Радгоопу і ГрУ'Пі переДGвиків ВРУЧе'НО Посвіі\­ пере ідовик1в тваринництва і рі~ыиц'l\ва,' тУіРООту трудіВ'ників 'села про дальше 'зниження собі.вар­ чення учасникі,в БДНГ 1969 РОК'У. т(}сті тваринницької про'дукції. ДиреІщія і роб'ітком ра'дгоепу і!І~.:\били пі::\сум­ Ш,\ опде'ски присутні'х начальник Головного IiН змаГМfНЯ Iві,ц.ілкї'в за ДРУГИЙ !і.вартал. Ра;(­ у'праВіІіння « 3аГО'!lс,КОТОВDдгодіI ВЛЯ» Юністе'РС'rва гоопниil перехідний ЧeJРВGНИЙ прапор залишено

радянській програмі

Автоматична станція «30нд-7», яка стартуваnа

ству в Ці.GlIfУ рGці Івдруге.

лістичну працю»;

9-10

nі і м'яку посадку районі

720

гекта'рах, ~Iexa­

lІіЗ:lТОІРИ радгоспу «Требух,івський» ПОСИ.'ІИли тем­ пи оранки г,рунту пік ОЗИ~IИНУ. Б !Полі лр'ацює

ЩОД'НЯ 6-7 аl1регатів. Сумлінн.о Тр'У"дяться трак­ тористи Микола ЖИТlIна, l\Iикола Бабич і їх то­ вариші по роботі. Бони 120-130 'проце,шгів.

виконують

Союзу на південь від міста Нуста­

честь

1ОО~річчя

.1()1.ВИИ Д.ень .

на, ~lеханj.;Jато~JИ ра,.:\·г()спу зобов' яза.'lИСЯ якнайf;,раще підготувати грунт і ЩВИІдко та якіс'НО по­

і

102

лена маса

якого

для го.:\івлі ХУ,\оОи.

при норю 5,~..~

гектари вівса, зе-

ВИК()ІристаЄТI>СЯ

. ..

. .

ЗБИРАЄ СИЛОСНУ МАСУ

1

Г. AHДPI€HKO.

В

220

Ю. БІЛИК, сількор.

-

l{OHtHO'

розвантаження місцевих добрив, справа­

доставляє щодня по

Іван

15-16

Олександрович

Петренко,

.

ЗВЕДЕННЯ

.,

ДІстав

ВІН

Переуста ткуван ня

го дня на цій роботі працює бі .lьше .десяти машин.

радгоспу

.

ОЦІнку

І

про хід підготовки грунту

ком-

на

11

серпня

1969

року

байна не складне і потре(В процентах до плану) бує всього 12-14 годин за­ трати часу. 3 комбайна, на о якому справні двигун, кон- І!азви господарств '" '"с.привід і ходова частина, о::;; p:j'" наші механізатори зняли '" 'о"

ЩОБ ВИРОСТИТИ високий урожай у наступному роЦі, 'С.lібороби радгоспу імеНі Щорса по,господарськи заготовляють місцеві .добрива. Зараз вони завозять з l{иївської птахофабрики куря'шй послід для ВИГОТОВ .lення торфокомпостів .

исоку

на семінарі, що проводився до сівби озимих в радгоспах В нашому господарстві. і птахофабриках району за станом

UUllllmlПllUlПlIDlІlWDllllПUlUllllПlllnПlІІlllІІlПnПllllПllПlIUUlПIШlП11111І1111111111І111011101

ШОфер

встановлено H~ є близько 200 гектарів. Тут

старому списаному комбайНІ добре прислужаться зернові « СК-З» і випробувано.в ро- комбайни з пристроями. боті. Під час республіканО. КУЛИК, ського семінару, що недавголовний інженер радгоспу но проводився в радгоспі «Требухівс"киЙ».

«Сеньківський», він був по-

'"

цюють три аrре'гати, ЯКЮІИ ПОСІЯНО понад жита.

rel\TapiB

ТН.

На фото: зл і ва

уже

на силос суміш

вівса з люпином, вже зібрав понад 20 гектарів. Через кілька днів почнемо силосу­ вати кукурудзу, якої у нас

На .~~П;'1аВI Тр} оежа механ" з~тО'ри вже РОЗГOlр- казаний безпосередньо в дії НУЛИ СІВОУ озимих на аеле'НИИ .корм. Тут II~a- і дістав загальне схвалення.

восени.

На ае.:Jе,ниіі корм б}'де посіяно ще 200 гектарів ,вівеа, ПОЖНIfВНОЇ к}'куру,J;3И та ,і'нших крь­

кращий

зернових ком- раз косить

байнів, за допомогою яких можна збирати кукурудзу на силос та інші силосні І культури. Один такий при-

. . _ стрій

Бисокого ВltР<;БIТ,К} дООиваю:"ьс.я ВСІ ораЧІ, ~~ сте'ІатиЧtНО переВИКОlIУ~Ч~і ЮІШНІІ JlОР:lIИ ... А ВIКтор ~Р(ЮЬ ~.~ерш()го ВI'Д,Д lЛка , Ба'СИЛЬ .Гоич~к та МихаllЛО Тн)!,о - 3 Д,р}гого, Петро Тl\ачеш,о -:3 TpeТl,oг.o виорюють за 'день по 9-10 rel\TaplВ

,від ~ня народження В. І. Лені­

Бони вже <посіяли перші

Програму поnьоту радянської автоматичної станції «30нд-7» повністю виконано. (ТАРС).

ЗЕРНОВИЙ КОМБАЙН

бр'ано (КIИімі та ЛІрі К()Ілосо,ві, соло.му майже скрізь пристрої до

СОІ~lаЛlетичне змагання на

сіяти <;зимину на зерно

най.

ЗРОБІТЬ ТАВ;У СЕБЕ

tШЖИjYГовано. Стерня готова до пе'реорюван'ня 'На R57 гектарах. У пол.і тепер працюють одинаЩЯ1Ь п()тужних гусеничних IТракторів «Т-74» і «ДТ-.?5»: Вони не виходять 3 борозни весь світ-

вана так, ЩО коли тільки 3'вілIУНИТЬСЯ п.l0ща, З'ра~у ж сюди .в бороЗIf}, ·стають трактори.

в

заданому

Радянського

ку, де ЗО'рано ПОН3ід 300 геliтшрів. Ми придбали в райоб'єдКомбайнер Михайло ОлекРо'звернутись орачам є де. На площах, де зі- нанні «Сільгосптехніка» два сандрович МеJlьниченко за­

норми на

Д,'1я сівби ОЗИМИХ 'КУ.'1ьтур Є понад 500 гекта­ рів добре піДГОТОІвленого грунту. Р&бота о,рганіао­

RІШЮЧИВШИСЬ

в

території

...........

гектарів за день

ІБ 'радгоспі «Зоря» Лlри'скореними темпа~1И про­ М:\ИТЬСЯ оранка І'рунту .під озимі. l\Iеханізаторам ,ПОТlрrбно пі.:\готувати 1000 тектар'Їв ріллі !\ля сівби жита й пшениці на '3елений корм і на зер­ н{), а ІВОНИ Івже ПР,J,готували 570 ге'ктарів. Най­ liраще організовано цю роботу на 'Д'РУГ()МУ ві~.:\іл-

Закінчивши збирати врожай жита й пшениці

серпня, обnеті­

жень та експериментів, здійсниnа керований спуск в аТМОСфері Зем­

М. ПОНОМАРЕНКО, редактор багатотиражної газети «За соціа­

8

па Місяць і, виконавши веnикий обсяг науково-технічних Аосnід­

ланки, пере~овики змага'нl!ІЯ.

рЩ':\госпу рес.публіканськИlЙ перехідний Че,рвоний прапор, ЯКИЙ присуджується наШО~IУ госпо.:\ар­

аА ЖНІІВАІІІІ­ ОСІННЯ СІВБА та СІШjYГ):,вання еОI'lQ:ІІИ 'на

,\11,

досnідження

Місяця.

м' ЯСО-МОЛОЧІНОЇ промисл'овості УРСР Герой Соціа­ за 3а'ЗИ~fСІ)КИМ ві~іл· ком. Бизначені кращі бvига­ іІіетичної Праці О. Рубан вручив лредставника)1

серпня успішно завершено космічний експеримент у

14 новим

жатку

яиий

і

тонн добрив.

до

з

похилою

молотарки

Фото А. Козака.

камерою

приймальної

~eHi

Щорса

камери «П.ю(жtвськиЇі»

приєднали

по-

«І3е.1ИКОДИ'мерськиїі»

дрібнювач «И-15-У». А до «ЖердіВСI>КИЇІ» подрібнювача прикріпиJiи «3апла'вниїі»

жатку

«ЖКН-2,6»

з

похи- «Требухі,вський»

лою камерою.

І

БогдаНЇlвська

90,0 140,0 100,0 138,0 100,0 69,1 20,8

39,6 38,8 35,5 33,8 30,1 25,1

50,0 75,0 109,3 80,0 114,2

24,4 24,1 22,7 22,1 19,4 38,9 33,3 37,4

40,0 .25,0 66,7 23,3 100,4 71,8 39,1 60,8

Продуктивність переустат- Руднянський племкованого

І-

комбайна

приблизно

З

«СК-З»

гектари

птахоза.вод

за «3 о ·р я»

зміну. А комбайном «СК-4» « 3ав'ОРИЦЬКИЙ " з пристро€м можна зібрати Калитянська

4 гектари або й більше, бо «[JУ'сан':ВСЬКИЇt» В нього потужніший двигун

Се~lИполкївська

автомашини. Особливо хоро·

«Г оголі ВСІШИЙ»

ші результ~ти пристрій дa€

«Бобри.цькиЙ»

на

КОСОВИЦІ

кукурудзи.

ЗО,1

ПухіВ'СlіКИЙ плем·

і він краще видуває повіт­ птахорепро·дукто'р рям подрібнену масу через «Красилі,ВlСЬКИЇl" спеціальний шнек в кузов «Л і11к<івськиїt »

І

77,3 70,0 52,8 49,5 46,7 45,8 44,1

ПО радгоспах ПО птахофабри,ках

По району


серпltя --

18

3

Ден ь

Л овіmРЯIlОlО

~

Флоту С РС Р

друзі!

СВЯТОМ,

3 1938 ІЛо 1959 рік і\;IІВ

в СИСТt'мі

я

да.1І..tlої

НЯ.

по спеl\іальності штурмана

літа- соті.

в той час наші

A,le

відбува­

tlШ(

нічного

повітряного

Повітряний богатир

фото­

графування.

по швидкості і ВИ­

-

ПО.lьотів

у нічниіі час з застосуван­

С;ІУ-ІКН' Звичайно, це були не сучас­ аві<luії ні літаtill

Ві.lьшіеть

.1ася

c.laBHi

Не раз від.шача:tИt:Ь у повітря­

них бонх П(\.l1\ОВШIК ВаСИ;IЬ Іва-

льо'ГчИlШ на лі'Мках а честю і гі.з;- НОВI1Ч l'одіОIl()IJ, Герой РадянеЬКО"

..... .,..~~.,..,.~ ..... ~.,~~..". ... {'r

ністю

свій обов'язок го Союзу, .1I,ОТЧШ; першого }'.1а­

BllliOHYBaJII

перед Батьківщиною.

'су Пu:ІКОІШИК

ОjJе~:сій

Свиридо­

tborOJ,1Ji, Еітряного

", НаWЮI ;::Є~IIilННЯ;1 ~.ЮI~нд)'вав І tШЧ ПеІ;УШКОВ та інші. Всі ВОНИ

І "нера.'

Jfd6щ.ов

Сё,I"Н

І\ос rЯНШНОВIІЧ !.араз в ~<апасі.

u

- Гі:'РОIІ РадянсI..J:ОГО С"лву, .1LОТЧIІК п~ршого ":I<lСУ. . .•~I.l.• 11 О.lЬОТIІ ПРОВОДИ.lІІ ,' СI,.lаДI . пажу на ро.шід/;у ці.lf:Й наступНЮ: дііі

і Д.1Я tiОНТРО.1Ю

таті'в

t)ю(барду,вання.

гався

відидитись

ііомОардува.1ЬНИК

pe:I)'.llo-

Розвідник-

завжди

.

.

ВІТ

І

..

Ш.lС~IО

.

lІаltК) 111'1 і. ,

:ЩОР(\В.l}JЮ

а

НІ

-

нама- аараз

~iI

~ашого

гарЯЧИIІ

поtJажання

свято\(

(~іцt'рів-авіаТОl!ів,

РОJп"вісТІІ про юного з "оїх й,jВИХ

прп-

l[

'0-

.

lіfJ.1Иlllllіх

ш.і трудяться

;Jав()ді /ор;?ве{;ьного

від В())JOга у І маШИНОIІ),ю:вання~

і

с' м І1с:;а­ . 1 ОГИ.\І,­

повітрі, всю увагу зосt'р"ДИТИ на 1)(,()Ва, М. V. СIiНОУ, . ВIIIі()ЮlНні ПОСТdВ.lен()го завдан- ного, А. П. ОIiСЮТУ, М. А. Просня на розвіДtiу . А прийомів і за-

Іі.урина,

від душі бажаю

Фото К. Фе,дулова .

Яlillli НltйбіШ,lІІС підходив У да- фронті.

нііі

(Фотохроніка РАТАУ).

Майор заllасу М. АЛ ЕКСЛНДРОВ. Бровари.

обстановці, 13 задежності від

'Іасу

вш,онання бойового завдан-

'\(,

СЬОГОДНІ І ЗАВТРА РАДЯНСЬКОЇ АВІАЦІЇ ПЕРШИй ЗАСТУПНИК МІ­ НІСТРА ЦИВІЛЬНОІ АВІАЦП СРСР, ГЕРОй СОЦІАЛІСТИЧ­ НОУ ПРАЦІ, ЗАСЛУЖЕНИй ШЛОТ СРСР, ГЕНЕРАЛ-ЛЕй· ТЕНАНТ ЛВ)АЦII Б. П. Ю'­ ГАЄВ ВІДПОВІДАЄ

НА

ЗА­

ПИТАННЯ КОРЕСПОНДЕНТА ПРЕС·БЮРО «ПРАВДЬІ». у зв'язку з святкуванням

-

Дня Повітряного Флоту хотілося б, Борнсе

СРСР

Павловнчу,

більше дізнатися про нашу аВіа· цію, військову і цнвільну. Нкі П досягнення, роль у народно­ му

господарстві.

- - День Повітряного Флоту в наШll" країні широко відзна­ чають lі військові льотчики, і цивільН;і авіатори, і KOHCTPYJ'тори, інженери, робітники авіа­ ційної промисловості, та й усі наші опіввіТЧИЗНИI\И. Але на­ сампереД, звичайно, вуємо в це-й ,день

ми вшано· війсы\вихx

ЛЬОТЧИ>НіВ, з гордістю називаю· чи їх крилатими соколами.

Вони .прославили себе немеРI\­ нучими бойовими і ТРУДОіВими подвигами і тепер невсипно сте·

режуть ни

мирне

небо

від ТlіДСТУ:ПіВ

БаТЬJ\'і,ВЩИ­

імперіалістів.

ного моря, від Балтики

до Ти­

переговори

хого Оl\сану, вдень І вночі, в хо­

,10Д і спеl\У роблять рейси по­ віт,ряні нораблі. Вони перево­

лією,

аа Трl! РОНІ! нинішньої п'ятиріч­ I,Н.

ТИСЯЧ колгоспів і радгоспів

обслуговує сільськогосподарська uвіація. З літаків хІмічним спо­ собом обробляється 80 мільйо­ нів гектарів орної землі. Літа­ lіН і 'вертольоти ви({ористовують­ ся для подання медичної допо­

над

500

<нопалин,

у розвідці

тисяч кілометрів. Наші

ти

у

sаЖI\У

~,і,1ьйонів IVІлометрів.

тами.

автоматизованого керування.

ДОl!юрінних змін за післявоєн­

ві РОКИ зазнали всі роди Вій· сыво-повітрянихx Сил: авіа'ЦіЯ віЙСЬК ПРОТИПОВі1'РЯНОЇ оборони, повітряно,десант,ні !Війська, мор· ська і військово-транспортна авіація. Виросли нові ,висококва­

ліфіновані :1нісщія

К30дри.

сталз

Військова

IiОЛИСНОЮ

ІЮСМО·

З

КОЩНИМ

міцніє

роном

наша

зростає

цивіЛІ.>Н3

пілоти

за

авіація.

Ві,д Північного полюсу до Чар·

понад

ріl'

долають

шлях,

ВИСОКУ

хвилину

мужність,

виходи.'ш

ВИЯВИЛИ

,патріОТИЗ:\1,

переможцями

з

озброєними

в

су­

диверсан­

Яка

роль Аерофлоту

в

у розширення -і зміцнення дружніх міжнародних зв'язкІв.

Наші літа,ки літають І(раїну світу . Не так I('РИТО такі авіалінії, -АНl\ара Каїр,

-

-

Багдад,

51

тепер в давно ,ВіД­ як Москва Москва

Москва

-

Алжір - БаМЮ(Q Конанрі Дакар, МОСI;ва Монреаль НЬЮ'ЙОРІ\ і Т. д. Провадяться

ДТСААФ.

Тепер Аерофлоту лосп

серед працівнинів широко розгорну-

соцІалістичне

ри

думають

ня

ультразвукових

вже

про

і навіть

28

lІ()чаl'l\У

СВІІГ()

існ)'вання

рt'~1О11l'1І0-\ІеханіЧllиіі

випустив

ааВIJД

автокранів

811

1014

РI{{·кават()рів.

вкдад

у

і

В!'.lИlOfП

виконання

постаRЛt'­

них завдаНІ. ВlН'С/IИ

flригадир

свррдпува.ll,ників Б. Ю. НИЦЬКІІЙ

вач

А.

та

В.

Брас­

с.lюсар-випробу­

Та,раЙмович.

За

сумлі'нну працю ВОIiИ наго­ )ЮДЖ!'liі Почесною lїЩМОТОI\І

МініСТРІ)ства

Ci.ll.CI.KOrO

будів­

НИ1\тва ~7PCP та президії Гес­ пуб:lікаН(·I.кого

опіJ/К",

*

а

т.

I,O~li1'el'Y

ПРОф­

Тараи' мович

*

:lНаЧI,О~1

«ВідміНIІШ;

ПРИЙ~lаючи

першо­

гіперзву-

етичного змагання СРСР».

lірі" цього, :щводу

ст)'

6 ЧОJlові"

тяги.

-

Словом, сказав наприкІн­ ці Б. П. Бугаєв, у цивіль­ ноі авіації велике майбутнє.

одержади

"рамоти

'І1ре­

ЗВО.lьте

«~Ткрсі.lІ)БУДМ('Х[Jнізація»,

9 OrO,lOIlH'HO Оскі.ll.!,и

подяку. підприєжтво

ПУСJіil6

ПРnДУlщію

СI,lіИХ

будіВ!'.'IІ,НИХ

Д.'IЯ

спі.ll(ОВій організа ціям

сінь­

за

Оlll'аніза­

грошовими

iIlр~міями,

33

вироб,НИЧlІик;ам

оголошено

по­

вони

громадський

*

раз ги

посередині

неіі1'ральної

між ВОРОі!;ИМИ

-

і

С)ІУ-

'Н а ш И\ІИ

О"ОIПЮIИ .

Юмці негайн~ КИНУЛИСЬ дО' Фадєєва 3 розраХУНI\ОМ захопити радянсь[(ого льотчика. Т}'т же на­ ші бійцj, за;цалетідь

підготував­

ШlfСЬ,

ВИРУЧІі.у

tiинулись

на

ДО

Фадєє'Ва. За.в'язада'сь гаряча пере­ СJlрілк<J.. В цей час Фа;J;ЄЄВ по­ ПVIаСТУНСЬІШ доповз ,ДО своїх і бла­ ГОПОЛ}'ЧНО

опустився

з

JlЮIИ

У

тра.н;шею.

Нашим С11рі.lкам, видн~, еПО!10бався цей кремезний ЛЬОТЧИК. 1\0)lан,1ИР батадьй<Ону СІ(<J.зав ЙО)!}': ,~Іи бачили, ЯК ти хоробро

-

передбачаєть,ся раптова

атаl\а за

;ОВОдОіД'~ННЯ висотою, що панує НЦ

нашою ~rісцеві:стю. КомаНIДИР РОТИ 'ООИТИЙ . ОчiQЛЬ її і Іведи хл(}пців

}'

б-ій.

ВеС~lИЙ, ТОВaJРИСЬКИЙ ФаДЄ6П ШВИ'дI:О приifшо.вся до д,},ші 0\11ця'м 'роти. Атаюа пройшла УСjJlіш­ но з мі'ні:llальнюlИ втр,атами.

~н'i Фа,1ЄЄВ прибув

ві,добіражений

Jицарів

у

кра'плині

обраа

по ві'l'РЯJl'О'ГО

наШІІХ

,океа'!у. Іх

'звичаї, 'fIPщциц;і IВійсь[(ової доб­ лесті, МУ'ж'н,()сті у бо.ротьбі за ви­ сокі цеали кО'Муністичного су­ опіль'Ст,ва знайшли своє віl,'\об-ра­ ження в наш час у героїчних ПО'­ ДВИl'ах :наших льотчикіВ-КIQСМОНIЗ.В­

відзначили

тів, в іх пі'дготовці до нових зле­ ТРВ за U80лодіння тає'мницями Всосвіту.

працю.

Обіцяю

дякува-

МИГУЛЬКО, кореспондент.

2 стор. НОВЕ життя --~--~~~--~----------------~--------

Опеuіалі.ст Іпершorо 'Класу тан

ли також і інші працівники.

дяку.

IПРИ'3е:ll.'1ИТИСЬ ближче до своїх, ,призе:llЛЕ>ННЯ все ж ,вЬ,булося ЯІ;­

заводу

3а нагороди палко

€.

дУшні зусилля ШЛЯХО~І сковзання

води,

ад­

Ірідноі Ватьк'і'вщIfНИ».

премія~1И,

8-'Грошо' вИіМИ

що

він Ї)ув наГО)fоджений Золотою 3іРl\ОЮ Героя Рцянського СО'юзу. В О,1ному З 1П0вітряних боів ііого лt'flaК заго~івся. Фадєєв був ПРИ\lушений ПОІШНУТИ літа", роз­ І\РИВШИ ПaJрашут на невеликій висоті. Вітер дув в пік німецьких ОI\Оlпів. Не.Jважаючи н,а відчаіі­

ЦЬО:llУ приклад,і, як

тру дитись ще краще на бдаго

жені почесними грамотами за­ і

те,

м()ю скромну

веЛИI\У

Я розпо'вів лише про одного свого uоЙО'ВОГО IпобраТИ~!а. На

«до­

подякувати

.віщюстив

,1О'вої нагороди.

міністрації, партійній та проф­

ви-

I~iii, наПРРРДIJДllі днн flудівр.%­ IІИІ\it 17 робітників нагород­ ВОДУ

мрні

«,боро~а». Дайте роботу ...

'Через два

ін­

eeIНKO, ЗОІ\рема, СКaJзала:

JI

у свою еСl>адрилью. Назt'ШIІІЙ комаlЦИР представив його до )'ря­

жеН~Р-'ГОlваР()ЗНlаRець Є. К. Ли­

із

Rвірt'ІІОЇ

ОlfВСЯ та,:ІІ, у небі. ПОl\ажи, що й тисяч кіло­ на зе:llді ти герой ... Зараз у нас

змагання

нагороду,

ЧО.'lі

ряні атаки по 'ворожих аеродро­ )(ах і віlдвагу у rroвітряних боях

за Гі,ДНУ зустріч 100-Річчя з дня народження В . І. ЛенІна. Де­ віз цього змагання: «П'ятиріч­ ку Аерофлоту до 7 листо­ пада 1970 РОКУ». Як вплнвав технічний

coцia.~i­

на

;ш ЦЬО[10 прива'бшlВОГО 'повітряно­ го богатиря. За ЙОГО к,мпливість ,в бою, в.ідваж.ні і сміливі повіт­

НАГОРОДИ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ 3

аі'іо

мол<У.\иЙ, але

метрів за годину. Але до цьо· го нам треба повністю замі­ нити літаки старих типів нови­ ми швидкісними комфортабель­ ними літаками і вертольотами реактивної

район на1 станціЄІІ' ;1 CBoї~1 IІМlаРНИI\Юf,

ljJ)"cy БО'j}OДу. В з'еднанні всі зна­

1\0В\lХ пасажирських літаків, здатних ПОКРllВати відстані в

1О -15

ус-

на :Jі:'1лі і Яfi ЗВИ'lаПно,

ція наilIРI3:вляла Фа·,16Єва. Ві-н був

створен­

і

ФаДЄЄ'R,

вів,

-

цивіЛЬНО'l

нашими

у день.

І горе б}'ЛО ТЮІ П(lвіrРЯНЮI фріца'1ІІ, на яких НaJша 'ра.діостан­

Не тільки наш ,народ, але люди багатьох країн світу

захоплюються

дня

ііО)IУ I'Сliа,дри.1ЬЇ, і споtiіііни" ба­ РИТО'Н())І говорив по рціо:

100

Професія льотчика завжди популпрність розшнренні наших міжнародннх мала величезну у молоді. В підготовці кадрів зв'язкІв? - РаДЯНСbl,і авіатори, ,вихо­ для Військово-Повітряних сил до­ вані партією в ~yci інтернаціо­ і цивільної авіації значну подають організації налізму, вносять гідний вклад помогу

-

Дамасн

наIВТИЮI .

-

Я'і('Г()

-

й

З

з ,наростаЮЧИ'1

R

lІаВI',J,еНIІЯ

патрулюван­

літзками,

ми

іншими

R Jl(JBiII[Ji. il[lИХО.1ИR

ТУ-144. ШJ\ОЛУ ,Велиної Вітчизняної вій­ пасажирський літак ни. Серед них 157 героїв На його борту працює Jlічиль­ ні лісів від пожеж, у рибному Радянського Союзу і 27 Героїв но·обчислювальниЙ центр, ЯКИЙ промислі, ,в доставці полярників програ мова· СоцІалістичної Праці. 131 авіоа­ може забезпечити з дрейфуючих станЦій на мате­ торові П'РИ'С'воєно звання «:3а­ НИЙ автоматичний політ аж до рик тощо. ча­ служений пілот СРСР» і «:3а­ приземлення. Найближчим Аерофлот має широну мере­ сом пілоти одержать ще один служений штурман СРСР». жу магістральних авіаліній, які пасажирський лайнер - ТУ -154. ПілотСІМ ци,вільної авіаЦll ав'язують всі обласні, крайові, На місцевих лініях передба­ республіканські і районні цент­ таl\ само, як і війсывимM льот­ чається використати нові літа­ ЧИlнам, ,потрібні великі знання, ри нашої країни. Безперервно ки ЯН-40, БЄ·30 та інші ді­ сміливість, відвага. Було і збільшується МЄJрежа місце.вих - чи­ тальні апарати. повітряних ліній. Загальна дов­ про це знає вся країна Радянські вчеНі" КОНСТРУКТО­ жина авіаліній у ({раїні по­ мало випа,цl,ів , 'I\О.lИ наші піло­

І\ОРИСНИХ

тичках

3

та

00-

ЛЬОlчиr:d­

-

11 іх С'\І ГРЮШ.la ворога

юІ3сними літаками. У після­ воєнний час на зміну поршне· - Де готуються кадрн для вим прийшли турбогвинтові і Остан­ ЦНВ)ЛЬНОї авіації, які внмогн до турбореактивнІ літаки. нім часом на траси вийшли най­ ннх ставляться? - ПаРТіЯ і УРЯД, дбаючи про ,більші в світ.і 170,місний лай­ нер T~T,114, Я-КИЙ одержав на розвиток цивільної авіацІї, роз· Всесвітній виставці в Брюссе­ ширяють мережу вищих і серед­ «Гран­ ніх учбових закладів по пІдго­ лі найвищу нагороду товЦі ВИСОКОНJваЛіфікованих пі­ Прі», і 186-місний ІЛ·62 . Напередодні нового, 1969 лотів, інженерів і техніків. Чи· 'вперше здійснив поліТ мало працює у нас і людей дос· року радянський надзвук()вий ,відчених, які пройшли сунору наш

ЯІШЙ дорівнює ВідстаНі від Зем­ .1і до Сонця - Близы\o 150

оснащеними ракетами

прогрес на розвнток авіаціі?

РеспуБЛіКОЮ

йємен

народних а,вlаліній тисяч кілометрів.

Партія і УРЯД, наш народ, 3:\1іцнюючи обороноздатність J:раїни, озброїли війсыво,lIо·· вітряний Флот надзвуковими різних класів ядерними і 3'Ви· чайними зарядами та система·

угод

J\раїна~ш. Довжина наших між­

ві вантажі. За час існування Аерофлоту його послугами СI\О­ р"ста.1ИСЯ вже 400 мільйонів ЧО:JOВіК, з них 163 мільйони -

моги, беруть 'участь

укладенню

Народною

Південний

:1ЯТЬ пасажирів, пошту, терміно­

49

по

про повітряне сполучення з Іта­

ЧОТІІ'РІІ P(lt:li, IІзша авіація

ї~( доіі­

собів повітряної розвідки багато. ))(lГО здоров'я, щастя в особистому ()сь чому ми обира.1И той ПРИЙО~І, )І;итті, успіхів на ТІ)УДОВОМУ Н<1 ва,рті повітряних рубежів Бап,і'івщини.

товаришів

ВlllilIщунача Па п",а Фа"~€єва.

. . СI)fJГЩНl, напе):.едодНl

свята,

Н31передодні Дня По­ Ф.l0ТУ СРСР, Я хочу

*

тех'нічної

служби

Леонтьєв і спеціаліcr другого K.~a· су єфрейтор Олександр Грабов­ ський ГО'l'ують машиН'У до польоту. Фото К. ФеДУЛОІВа. (ФотохроніІка РАТАУ).

*

Полковник у відставці

KaffJ,-

М. ПОЛІЩУК,

Олександр

Субота,

працівник лу

rpOMaACbKoro вІдді­

військово-патріотичного

виховаиня.

м. Вр()вари.

16

серпня

1969

рову

*


ШllllПІOlODlllППllllllllшlШО

Четверта ПЕРЕМОГА Просторе ного

приміщення

цеху

вщерн.

швей-

будинку

послуг

заПОВНИilИ

працівники

раИI10&УП(6мб 1нату.

ВОІІИ зібра-

ЛИСЯ на СВЯТО трудової

перемо­

ги. Слоr:sо надається Н:І'lальникові I.ІDЛ3СliОГО У:1равліНtlR служби по ­ бу (у. Петрові Андрійовичу Попо­ lSичу.

Дорогі товариші-

-

зверта­

-

ЄТЬСЯ він до присутніх,

Я ра-

І\ий, .~o бзУСТРіча~ся ВамтиаКвіЙжеУР=~ по-ударному працює ЧИСТІИ о стаНОВЦІ з в

на ленін- '...ІІІІІІІІОІІІІІІІІІІІІІІІІІОІІІІІІІІІІІІІІІІІІОІІОІІІІІІІJШІІІІ18іIIIIIIїiі.IПIIIIIШIIШIIIIIIIIIIШШПШШU

І'.'."

вперше. На цей раз поздоровляю сьюи ТРУДОВІИ ваХТІ. За ПІДсум:

НАШІ ШАНОВНІ ТОВАРИШІ

вас з новою перемогою, яку ви ками роботи у другом.у к~артаЛl

б

здо ули

соціалістичному

у

ганні за другий нвартал

нього рону.

зма- вам присуджено переХІДНИИ Чер-

••

ниніш-

Дозвольте

ж

НПУ

во~ии прапор раиному

мені раивинонкому.

Дозвольте.

вручити вам перехідний Черво- поб~~ати вам ~О.ВИХ, ще БІЛЬШИХ ний прапор облвиконкому та обл- УСПІХІВ у п~аЦІ .' щастя в .особи­ профради. CTO.~y ЖИТТІ ..МІЦНО тримаите У Одержавши

нагороду,

побуткомбінату Володимир СТМ'ОВИЧ

Новбасинський

-

Червоний

Цей

одержуємо

вже

Ми

щиро

ку

оцінку

вал

Олек­

прапор

ЦІ

прапори

ми

ля.

виступила

сим­

голова

проф-

Іванівна Зозу­

Вона запевнила,

тив

висо­

як

перемоги.

кому Олександра

раз.

за таку

рунах

трудової

Потім

сказав:

четвертий

дякуємо

СВОІХ

директор

працівнинів

що

Нових успіхів

.

меНІ

колек­

побуткомбінату

Ко.тrеI\ТИВ ьроварського віділ-

Надіє Миколаївно!

вам,

В ра,~госпі Надію Миколаївну свинарка, ЧЛе'н КПРС Н. Фо~liна.

І,а радгоспу імені Кірова відзна- :Іна ють як активіста громцсько- Вони побажа:ІИ т. Осиповій міц­ чив де'нь народже ння однієї з го ;І\ИТТЯ, вмілого агітатора. Як ного здоров' Я, довтих років жи1'­ п('!редових

свинарок

господарства

і 'наJежить

комуніосту,

вона не ТЯ,

Н. М . ОСИІІНВОЇ . Надії Ми к олаївні 'fіiJЬКИ діЛО~I, а й CДOBO~I ве>де за

С П'ОВНИ.10СЬ п 'ятдесят!

Дващять

років

собою т,оваришів по роботі. Това-

від'дала

ця ришка Осипова -

ве.iJИК,ОГО

особистого

Щ:lСТЯ,

нових успіхів у праці.

Ha.'\Fї Миколаївні вручені Гра-

член раикому МОТИ О'окощ' спілки працівників

Сl\ромна, П!)ацедюбна жінка спра- І\П Украіни .

харчової промисловості, дирекції,

3 днем Н>а!)одження Надію !flи­ надалі працюватиме ще з біль- ві ві.1годівлі тварин, показуючи самовідданої праці на кодаі.вну тепло ,поздоровили- сек- П8J[JТКОЩ' і роnіткому радгос.пу та шим завзяттям, щоб сторічний П!)ИI\ЛЦ няємо, що будемо його міцно три­ пафторгаНfЗацП від;\і,дка ціннии по.:\арунок. ювілей В. І. Леніна зустріти з Гt.laгo .1ЮnИ'IОЇ Вітчи;!ни . Так, за ретар нашої праці

мати у своїх руках

і запев­

і

докладе­

новими

мо всіх своїх сил, щоб до слав­

трудовими

досягненнями.

сім місяців четвертого року п'я- Г. Труба, голО'ва робіткому радТIІІJіЧI\И срредньодобовий .приріст госпу І . Сте,панен.ко, передова

На фото: начальник обласного .Jаliрі·П:Іе'них .!а нею nарин стано­ управління служби побуту П. А. В. І . Леніна прийти переможцяВИВ 11:19 ГlН\\lів. ПIJізвище Т. Оси-

ного

сторіччя

з

дня

народження

ми.

Мені

дуже

приємно,

ПОПОВИЧ (справа) вручає пере­ Червоний прапор дирек­ П(lВОЇ -ватаil;liа 1\1І.11'I'ТИВУ кому­ занесене на тору райпобутномбінату В. О. ністичної ,праці -

раїни Володимир Григорович Лем- НОВБАСИНСЬНОМУ. пицьний, що ваш колектив Фоторепортаж А.

оfiласну і раЙо.нну nошки лоша-

I\oaal\il.

НИ .

с,". q,--~-q,-,

1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЩІІІІІІІІІІОlllllllllOІ~ІШ м('ні

ДОВОДИТI.ся

fiy-

вати в щ'ху за. lізних п О\JO ІІІ­ ків, ч(~~то ДИВ.1IОСI, на гypl;iT.1ИВИИ

І(онвеиєр,

пові;IІ,НО

погоіідуючись,

свід, BOH.~ к?жн()го разу '3нахо-

:\ОДИ.lil

дили ,вихіД 13 ск.рутного ста.но-

печей

згадується ніч, Jll\iїI 8ін, аоііов'язаНI1Їt

l\eїt

Та

CBoї~1

піС .1J1

1'1))",10801'0

чіТI:ИМИ С1аТIf.

lJЯД:lМIІ

ЧIІС1'ота,

На

е;lІнсар­

ній ді :Шllщі :H~iI;iI. 1II аlіПJ<lТНО СI('lадені

готові

манітні

заГО1'ОВI\IІ,

вИ(){,бlі,

І

іКару

ііригада АН1ІТО.1ія Лгова і а за­

праl\юва,lИ

ГО1'іВР;IІ,НОЇ

по.1('г.пшістlО,

:ЩСІ.

ДО

і\і;lІ.ниці

нічної

готу ва­

над

Х;((IПJ~і

одни\!

;1;артува;JII

граючи

Через піВI'f1ДШIІІ .1ЮДЯМ

в

ОДИН

13:!ИТИСI,

них рий

І\онв, · !ієр

і

тре(,а ііро

вати

НОВУ

відс . IУ;J\ИВ НІВИДКО

своє,

;щонту­

l\онвеИЄ\lНУ

.11111Ю

в

('КСп .1уат,щію.

lюзпоряджrння

нання

ЙІІГО

пО'ра

r

на­

нині у робі1'НИ-

лаСl\ають

наРО,J,жену

цією

спочаТl,)".

ві.~nовіДll;IІ,НОIO

Анатолій

І. о

6

Ягов та

С;Jюсарнип до-

і т н 11 ІС, at. )1

П.JіЧ-Н-l1.lіч:!

старшими

пра-

Иде рО'зван'Гажен- І\івської серf'ДНЬОЇ шко.lИ ВасиЛІ,

Ва:ш та ~lихаИ,10 Грикун . Х.'10пці

1'И{'Ь

І

ЦИ)!

в

Д)"ШУ

;JОЛ'ОТЮІ

робітник,

дентського життя»

вої

,1И?

на

член

*

СУбота,

16

серпня

Щf1

1969

привело вас саме сю-

року

*

в

ЦІ

ДНі ПOllj:ад заГ.1ЯНУТІІ 8 книжку, в якій зна-

~

тваРИНlIИI\тва .

чі1'''О

заводі

« ГОГ().1іВСЬIШЙ » БОГ,.1.(lНіВСЬl\а

« В(':IИIЮ:\И:\lерсьг;ий» «РусаНіВСЬI\lІ!I » імеНі Щорса

«Нрuсн.1іВсЬ]шЙ > ,

«ЛіткіВСЬЮI1Й»

кореспон~

!

порошко­

та

відпові.rJИ вони . В. НЕБРАТ, М . ХОМИЧ, учні.

с . Шевченкове.

*

СеМИIlОЛКLВСЬn(l

НОВЕ ЖИТТJI

,.1.0

11

серпня

1969

року

п .lану)

~ '" ё;:

35.3 32.0 31,8 30,6 30,1 29,2 28,8 25,0

с

..'"'

-<: ..

с:

::.:: 36,5 139,5 24.6 22.4 17,5 17,2 27,5 24,3

01.

•..:. CQ

:2'-

оСІ.

t:~

30,2 38.6 44,6 51,2 58,9 49,1 42,2 6,9

7,3 2,3 7.8 3.5 0,7 8.2 5.1 0,9

1,5 26,8 49.3 77.3 3,4 34,9 23,2 10,6 4,1 40,1 9.2 36,8

5,1 7',0 2.5 4.3

ПУХіlВСЬКИЙ племптахо,реПРОДУI\ТОР

«Заворнцький»

«П.'ІОС'I\Ї'ВС ЬI\ИЙ » «Требухівський » «Заплавний»

ХОЧЮІО в цеи час бу'Ги та)!,

-

ГОСПОД1fРСТВ

~o

де наИбііlьше потрібні роnочі ру­ ки,

птахофабрикамн району за С1аном на

~ g

~(и"\аіі.\а .

-

кореспондент.

:t

.

аапита:1ІІ ми ВаСИ.1Я

Г. МЕДВЕДЕНКО, громадський

про виконання плану здачі овочів державі радгоспами

Назви

металургії.

-

Допре

nlшонує зоотехн ічні

(В процентах

ВСР ;]Jl.IОСI, РУІ\'МІ

На Галину Павлівну рівняють-

ЗВЕДЕННЯ

пункту «Нового

вають сюди з І)іаних кінців Ра- кінчрння навча.rJЬНОГО року . Союзу.

:.ІаііСТРО'1 :ІНає і

С. ЧОРНОБРОВКІН,

ня вагонів із Зl'рном, що ПJJИuу- ЩJиИш.1И сюди відразу піс,1\Я заДЯНСЬКО'ГО

ненко. Ha.дo~

теплу,

починали

все

кідограмів.

9

. ('ті к()жної :! своїх підопічА ось Галина ПаВ~ІВна. Логви- них. Не забуває і про те, щоб

дета.ль,

.шоВl)"

і

ItiB БобрИl~ЬКОГО ХJ1іБОПРИН~lа.ll,- ЦЮЮТЬ на пункті і учні ІІІевчен­ ного пункту.

вони

ааХ()ІП';Jен.ня. Хоті.l0СЬ ПОI\JIОНИ-

ЧЮlа ВР.1ИКИИ

11, ЮТІ.

I\Оі1И

1'і:ІЬКИ-.НО

f)рюна.

їхні\

зраЗ1\08а ЧИСТf1та . Чудово знає Га.'Іина Паюівна особ.тrиво-

С1'ано-

HalC-aМ1перед, 'зwаlJlНЯМ своєї спра-

них

Та ре' мон1'НИЮ] :!НОВ)'

І Вllсвш'ніСТI.

8

вить

сt'редньо- теж

корову

спі&ає, блищить, робиться по­ І\ірним. Ме'ні дOlюгі ці р)"ки,

Іван Грищенко . !\Іаючи за пле-

Вш(о­

В(>.lИI\О-

в

.10·ііів .

оп!!рацією

БУ,l!)

)lаЙстра.

вющга.1f1

Доп о I1 at Гаряча

Та,,1'

ють чарrВНИl\а'Ми. Все

3)"ПИIІЯЮЧIІСI,

сві1'И.lаСI,

кілька тижнів підряд

добовий надій на

ВІІ. HI~ ОДІІІІ рі" ТРУДИ1'I,СЯ вона ся десятки roгorJiBCI ких доЯРО't:, на Ф"I)\lі і СТіІ.1іІ СIlJІі1ВіІ;ні~I :! неї беруть приклад.

в них, ЯК РУІ(ІІ. ~(),З0лясті, шершаві, з бага1'Ь)!а сцнаМIІ, в труді ,вони ста­

.1псь, :ІаНЦЮГIІ ви.1іта .'ІИ з Ж()­

І~еjJува.JИ

з ТИ'І, щоб до ІШШУ ввести її

ша;JОСЬ тільки Ш,J,ключити ре-

го на першому l3ідді.'ІКУ, де вже

.~УI\Т,ОРИ. І рцісно ставало на ~ 4 ЮJIIOГ{)а'М'lВ. Це в два jJa.3и ходить щедрі щради. уші І\ОЖНОГО ві,д того що.:\о бl.1ьше середgьорадгоспноro по-І 3 ... .~: ....' . КllЗНl1liа, а ПОРІВняно з окреМ!lfotи аС.l)' ;кеною повагою користуІ,ІНЦЯ зюни ,конвеиер оживе, ~ , . _ ється ДОЯРІіа в колективі .'113а60 .вони вдихнули в нь()го \ ДОЯРl\а)IИ в три рази . . " ЖИТТЯ. ~ ЛІ; ;1\" ДОnllваЄТl,СЯ пеРt'дова РИННИКІВ . 11 фотопор'foJ)ет красу;.s)lіпа закі·НЧИ.1J,ась. І 0<:1> ДОЯlн;а та"lІ\ ХЩНJiIiИХ реЗУ.'1ьта- ЄТl.СЯ на районній Га.lереі переІВОНИ СИ,J,ЯТЬ, вілпочивають тів'? ,10виків. .приваn.1ЮЄ

Грюli:ш :ІаНЦЮГIf. Роnі1'НИКИ з I\РЮЧI\ЮШ lIРОГ({1fЯ:ІИ їх від

He.lt'fl'y

та ,підхО'дила ДО к.Ї'нця. 3али-

O:~Hiєї ю'чі до іншої і ІІІВИ.~І;ІІ СТНI({івува.1И. Ча('О)I не JIЦИ-

]1(>pr\lo;Ji

\

Середні надої МОJlока на фер­ вимоги, годує корів за раціоном мах радгоспу «ГОГОJIівський» не у визначені розпорядком дня го­ високі. Найбідьше одержують йо- дини. Всі КОРОВИ завжди чисті, у приміщеннях, де вони стоять,

неСПОl\їйні ТР)',J,іВНlIІ\И, )Іаііст-

н~бач('ною не

j

Н.а6лижаВ'ся світанок . Робо-

ри своєї справи. І ніщо таl\ ІІС

очах.

ііі.II,ЯІЦ .

РО"01'У В ]\f"(), :!il.liaПОРОlІІків. Адже та)1 ста­

:ІЮДИ

І

вища.

1\'0.1И ді..10ВИТО розюроюють метаі1 . Мені дорога іх хірургічна чут.11Iвіс1'Ь, до чого б ВОНИ НІ' доторка,шсь. Руки, неВ'ГО)lНі ру]ш J}обітника ... .я бачив їх У сшосарі.в Івана Грищt'Нl\а, ПI'Тра Хо;!арчеНJ\а, Bil\Тopa СеР,1Ю­ "ова, )" токаря Во.l0,J,ШlИра

У

І\Н'І ВРСI'.lЮI

на. (('Жil .1О

з

ні на :\ВИ.1ИНУ.

З)lіни.

В рщнарядочнШ (,ро нап1t-

.1CHf1,

IІI ! чсїl,

роботящим

~ хоч роfiuчии РІІПІ fiYB від­ ) сутній, В П(Н!\lіщ('нпі іНКО. 1ІІ чулись І\РОКИ .1юдеЙ. Це

!

паЙвіі\lІовіда.li>llі­

роіііт

руzcа:и

ріано-.

мста . l.

те~lП(>рату-

ГІ МИ

ІЩJ­

СlІост('ріга . IaСЬ

ПЩJЯДОI\.

етап

наа;;JIIВУ

Рі 1311 ЮIll ,

С1"ОЯ . 11І

Всюди

жарких

- ПJJ!)ТЯІ' У­ ваПНJI і СТIІІ;У8аНIІЯ кі.1!'1\I, :1<111І\101';]. Не.та ;КilIOЧИ на I3I\С­

НіІl1j))їl\l'flп­

ДНЯ.

високою

ПОНl'реду

ШИЙ

... Р(,~IОН1'но - ~\(':\апічниіі 1\1'\ го

з

fiі ;ІЯ

Дружно ВЗЯ.'І\ІСЯ за ді.lО. Опівночі жо.lООи (,ули готові.

І .

народжf'ННЯМ .

8ідпочивав

fi .1изы\o

рою.

П .lІІ-

ВУ'ГІ> "іддони 3 1І0(JОШI\О'I. Кf1нвrиєр,

ГО НilIІРР,('ННЯ , бо .lінія ІІРО­

JII;O'IY,

пu

КОJlИ Jlюбиш свою справу

хідний

-го­

ворить секретар райкому НП Ук­

БОЛИ

д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

громадський кореспондент.

«З о ор Я»

«БоБРИЦЬI\ИЙ» «ЖердiJВСЬI\ИЙ» НаЛИТЯНСЬl(а

ПО радгоспах

ПО птахофабриках ПО району

*

21,8 20,4 19,6 19,2 10,8 10,2 7,7 6,3 5.0 20,8 15,4 20,5

51,7 7,5 11,7 6,7 4,3 11,8 3,8 5,7 11,2 23,9 11,5

*

3

С!Ор.

4,2 0,5 2,8 4,7 1,5 4,5

*


Пісня

полями

над

Літо цього року багате вро­ жаями. Оообливо жарке воно д.'1Я хліборобів. Жарка пора в цей період і Д,1Я культпрацівників. Частими

Локальний віJI,ПОЧИНОК

І ПМ8РЕСКА І

Великі уепіхи мають, :юкрема, самодіяльні митці брати Селіва­ нові, Валентин Піжков, Антоні­ Десь о другій ночі маг-нітофон ВІДПОЧИВАТИ м"ж,на ~HOM'Y. інщі свідки 'ЮГ0, щО на'решті ми на Михайленко, Валентина Тиш­ Краще YДJBOX. МОІЖ"'8 на чорне­ ;дося,гли 'пустинних 'необжитнх. З З\10ВК. Проте радощі і тепер бу· ковська, Віра Клепацька. БадЬ'О­ dIIО')Х:ЬКИ'Х ПЛ!IJЖах, а можна й без місць. .111 передчаснИ'ми ,на змі,ну гі ­

гостями

хліборобів є учасники рі танці змінюються жартівливи­ агіткультбригади районного Бу­ ми частівками, гуморесками, піс­ динку культури. З захопленням ми та віршами. слухають трударі пісні у вико­ Агіткульбригада вже побува­ нанні вокального тріо Н. Щербак, .'1а у трудівників сіл Бобрик, О. Вовчок, О. 3адої. Птицею злі­ Літки, Красилівка, Велика Ди-

відриву B~Д виро6ни.цтва і відпус· ток іПі,д &жом, 'На д.ніпрО'ВСb'J(-о·

му або деснЯ'lЮЬКОІМу lПіоку. Мож­ на ВOQeни ,І '8есною. Та ~раще влітку, бо тодІ, як 'ВИХIQЩИШ на ро­ боту. опї!вробі'l'ИИК&М, особлll1ВО onї'врOlCSllfНl\lЦЯМ не С&рОМНО буде в очі fl6р,и.витI\ІСЬ.

- Те, "ІОГО мн шукали! - .ви­ ГYКlHY;B Мик<>ла. Люди в таку далеч рідко заБИ1Ваються. Тут .'!і шуму, ні гаму. РайсЬ'Кий споюи, меРТІва тиша. А ночі ·в цих без' ЛIQДННХ місцях ца'рственні!

З моменту, коли ми забили ос·

таннього ,кілка і після пев.них тає пісня над полями про рідний мерка, її виступи надихають - Ой, ЯК'ИЙ же ти гарний ста,вl труднощів вста,нОІВИЛИ ,на;мет, роз· край, про радість праці, про людей на нові ТРУДQві подвиги. IЮчався власне локальний відпо· - ,KoмeIl'l'Y1ВaTHMe одна. вірне кохання. .яснішають, пос­ О. НЕЗА6УДКА, - Мов 1К811'QIЧ,ка, додасть чинок. Не встнгли як слід обвик· нутись, я;к уже й сонечко зайшло. міхаються обличчя людей, коли Інструитор paAoHHoro 6у.ин­ друга. Як щиколадочка! Ми.кола ,пішов 'копати наживу для вони слухать задушевні твори. иу ИУnltТУРИ. - JlWМ'Яlfаю, - за1fY\РИТЬСЯ в риби, а я сидів ,біля lІа,мету, раз

-----.----

спогади третя, !ІІК була Я в Со· ча'х. Або в Гаграх. Отаке небо, як ото матир'ял на вашtй сукні, На­ діє ВаСllлitвно. Синє·синє, а по

До уваги передп,.атників

ІІЬо.му білі клаlПті.

"Блокнота агітатора" «Союздруком» і редакцією журналу «Блокнот агІтатора» повідомлялось , що цей журнал з липня 1969 року перетворе· но в новий журнал, який називається «Під прапором ле· нінізму». ВІн за обсягом в два рази більший за «Блокнот агl·

прапором

пошту

за

своїм

на

вання

до

31

Шановні

журнал

по

Для того,

серпня

товариші,

на

журнал

ленІнІзму»

В.

Отже, ті товаришІ, які перед· агІтатора» одержувати

вересень

щоб

мІсцем

прожи·

1969

ро ­

не

за·

будьте продовжити свою перед­

рІк.

платили «Блокнот на рІк, будуть

одержу·

начальннк «СОЮЗДРУКУ» •

<l:Під до

пра·

кІнця

ро­

БУТНИКОВ, раАаreитства

тремтливі коханої.

і

ліричні,

'Мов

Так, то воно та,к,

-

цілун{)к

додасть

-

до цієї .1оскітли,вої 'Розмовн суво'

рий читач . ку

Опробуй т'уди пут і в·

-

«вибнти»!

Щопра.вда, то ,!равда, не вс і бажаючі 'Можуть ПО1хатн цього .1і ­ та ІІа море. А.1е падати в розпач не

!Варто,

Цього

Іне

все

ще

'втрачено .

року К()"YlСЬ пе'репала

пу·

тів.ка, наступного вам перепа· де . А поки що ... Власне, щоб да­

включно..

журнал

А lВечоори! А ночі, оспівані в піс· нях! Пісні ті 'прозорі і ніжні,

ку.

татора» і виходить на україн· ській І росІйській мовах. Півди­ пдату щилась і його передплатна вар­ пором тість: вІн коштує 2 крб. 40 ку. коп.

ленІнІзму»

вати до кІнця року, необхідно внести доплату (60 копійок) на

л~ко

<l:Під

не

ходити,

ПРIlК.1ад.

,"'"".,

ось

,вам

свіжий

Hac,1iД'YЇfTe 1.1ії1

передо­

вий досвід 'використання .~iTa -і ви бу,дете на сьомому небі . Ре·

ЖИТО

КО~1ендую

ВЗЯТІІ

на

озброєння

локальний ві!Д!починок. Сам звіда'в Н~ПОІІТОРНИХ

в п()золоті небо, В небі сині зорі ... Зорі - то !Волошки. Не'бо - жит;а 1П0ле. СтривожилС>Сь небо, Стало ніби море, Кораблі-комба.Йни Попливли по зорях. Милій я волошки Шду :на'збираю, .обкладу колоссям Ново'го врожаю. ІВ illозолоті <11000,

ЙОГО

принад.

Що 'вОНО таІке? Сам не знав, доки приятель МИ'кола не РОЗКРИВ л~реді мною цього скарбу . У п'ят­ ни,цю, Jпісля ЛИ

ми

робочого тижня, 'взя­

ВУіДки,

~laMeT,

надувного

човна, Іка'за'нок, дея,кі предмеТIІ невідкла~ної гастрономічної допо­

-

МОГІІ

все

оте

ПОК.1а.~И

ки і вирушили JВЗДОВЖ го берега.

в

рюкза­

ДніПрово­

- Iдеа.1ЬНО ВЇдlпочинемо! - всю дорогу пі'дба;дьорюва'В Микола . На цілий pi~ запа'м'ятаеш. Стіль­ ки вражень, Х'ВИ,1ИН!

,в не' бі сині зорі ... Зорі - то волошки, Не<бо - жwrа поле.

'стіЛІ:ІКИ

неповторних

Ішли - ішли, йшли-йшли, аж поки

Василь ОНОПРІ€НКО.

ЮНИЙ МУЗИКАНТ.

с. Соболівка.

Фотоетюд В. По"отня~а.

•С_IiAA •._I(~

ПОНЕДІЛОК, 18 СЕРПНЯ Перша програма

, ""

.

не зникли за обрієм останні бу· дннки і не стали знН'каТIІ під но· гами ГО.lОвешки ,ві;д іКО.1ишніх ба· гать ,і, риб'ячі «головешки», банки з·під KOH~epBiB, ск"яний посуд і

Прогrама сЧас.. (М) . 19.30 , - Концерт. В перерві - ІІОВИІІН. (М І . 22 :Ю

-

Чемпіонат

СРСР

з

легкоі

ат·

\6.)" "\ Наша._ а ФIШ,а. 17 .~ Но· лети ки . 2:\ 30 _ Новини. (М І. ( , \.) . 17.1::> СI.оГОДIІІ День Друга програма Флоту СРСР . «КІНІ .• а . lІуркеllа». .Полк імені Леніна •. Те· 17.\0.Наша афІша. 1715 - . Для 17 СЕРПНЯ ІІЕДІЛЯ. лефі .1ЬМИ. 1740 _ Телевізійні пісті . ШКО"ЯР'В сНа приз СШКIРЯІІІІЙ МЯЧ' Перша програма 18.00 Для школяrіо Фізкультпрн- (Волгоград) . 18.15 Р. Мерль !) оо Ранков а гімнастика д.1Я ді· віт ' . . 1830 П"редзча . присвяче\!а 'СIЗlф І См.ерть.. Телеспектакль" теЙ . (М). 9.15 НОВ\!НИ. (М . ) . 930 Дню Повітряного Флоту СРСР. сДо- \905 ЧеМПІОнат СРСР з .л еГКОI Д.• я шко•• ярів . сDУДIlЛЬНИК •. (М). рогн над планетою.. (М І 19 оо _ атлетики. 20 З5 сНа добран!ч . ДІ' Спектак:'!ь Ле~l.нгр а д· 10 оо - «МУЗИЧНИЙ кіоск» . (М . ). 1030 сВинищувачі • . Художній фільм . (М.). ти!». 20.50 - Для Юllацтва. сШукачі,. . Телеклуб. 20 З5 -Програма сЧас » . (М . ). 21.15- ського театру 'МУЗИЧІІОІ комеДІІ. Програма кольорового телебачення СЕРЕДА 20 СЕРП НЯ (П · ятигорськ). 11 .80 сПам'ятники Перша ' програма apxiTeKTyr\l». (Та.~ л ін) 12 ОО Для .В кадрі ті.'ЬКИ .%ОТЧІІКІІ » . KOllIIepT. ЧемпіОllат СРСР 3 лег UJколярін. ~Роби з наМІІ , роби як ми, (М) . 2215 11 ОО Те.lевізіі!ні вісті. 11.10 НОВІІНІІ (М). робll краще нас •. (НДР) . 13.00 На ­ коі ., л ет\!ки. 23,30 «Земля, яку я любл ю» . До ку.,еll· ша афіша. \3.0;; сБуратіно летить Друга програма та,1ьниі\ фільм. 12.10 .Неско р еНIІА на Місяць». Лялькова вистава. \4 оо 164() На· 10 ОО Новини (М) 10 І.} ПrО · в· я зень'. Телеспекта кд ь Програма кольорового тt'•• ебачен· ша афіша . 16.45 Новоин" (М І І<О.'ЬОРОВОГО те.lеба'lеНIІЯ І. ня. 1. «Вище повітряно-десантне» . До· грама 17.00 «Маршрутам\! п ' ЯТllrічки » . За' горами , за МОРЯМІІ», СГО'"9ННllіі кумента"ьниїl кіllOнар"с. 2. «К''Уб кі· зіrковиіі» . Му.1ьТфіЛЬМIІ 2 сКрила cXarKiBcbKi туrбіни. . (Харків) . lї .30Програма УкраіllСЬКОГО KO .• bOrOBOCO номандрівннків». (М). 15.30 Для Жовтня». Документальний фільм воінів Радянської Арміі і Флоту. (М . ) . 11 45 дітям 18:JO Телевізійні вісті. 11 55- те,l ебачення . Лялькарі (Мінськ). н; оо Чемпіонат Європ\! .Дні .%ОТllі • . Х)"ДожніА фі.1ЬМ . 17 10- «РО3УМ, честь і совість нашої епо­ з веслування. (М . ) . 18 і5 сСім Наша афіша . 17 15 'Угрюм·rlк а » . Ху· .Містечко біля хи». (М) . 19 ОО днів • . Міжнародна програма . (М). океану. . дожній телефі.1ЬМ. (І се1,іяІ (М І Телеllзrис. (М) . 18 ОО 20 ЗО Програма сЧас.. (М.). 21 15 3 л егкої атлетики 19.00 Урочисте закриття літньої 4еміоиат СРСР Сторінкн МРJ1ЧНОГО календаря \9.:30 - .Дні .~bOT\!i». Художній фі.,ьм. Спартакіади профспілок СРСР. (М.) «\lаРОДllі самоцвіТІІ » . 21.15- (М І 21.45 1930 Кубок СРСР 3 футбола . Фі · 2\ оо - сllа добра\!іч. діти'" (Одеса). 22.20 сЗа безпеку руху » иал: сКарпати» (Львів) . СКА ,Дитя і 'ІаrіВIІІЩТВО». Фі .1ьм·ба.1ет .J1I1XHi1 попутав». Му.1ьтфі .1ЬМ . 22 .30 (Ростов· на· Дону) . (М І 22 оо .Те ВІВТОРОК, 19 СЕРПНЯ 'lемпіОllат СРСР з дегкоі атлети· легачок';; 22 15 сКамертон доброго ки. 2.1:JO Щоденн"к чемпіонату сві ПеРша програма настрою.. 23.15 СПОРТИВIIИЙ тиж, ту 3 в е_l0СПОрТУ (Чехос.,оваЧЧI1ІІ3' 11 ОО Телевізійні ВІСТІ . 11.10 день. (М . ). 2:1.40 Нон",,,, (М) . І\IНlИ.

ПОВІТРЯНОГО

Друга

сКам'яна

програма

16.55 Наша афіша . 17.00 Д.1Я дітей. «WO мільйонів Бегуми». Теле · спектакль (2 серія). 18 оо «Дівчи. на 3 характером». КінокомеДJЯ 2030 _ сНа добраніч. діти » !. 20 5О-.0пер·

-

ні

квітка .. Художній фі .,ьм. тромБОllів». Фі.'ЬМ·КОIІ · церт . Наша афіша 17 ОО Новини. (М) 171:i-сСТіА, ХТО іде'» . Документа .• ьниЙ фільм 173.'\ Про· грама передач. 17.40 Телевізійні ві· сті. 18 ОО .Колосок». Лялькова ви· става. 1830 сЛюдина і світ». 19.00

1230

с77 16.55 -

Друга

Наша

184;; Лєсков

-

програма

афіша .

1850

«МариотраТІІІІК» .

-

М

Те.1еспек ,

такль (І части"а) . 20 30 «На до· раніч. дітн'». 20 50 сЗемля, яку я люблю » . Док}'мента.1ьниі! фільм. 21 50 .Співає Іованна» . Фільм·ко\!церт

.1ИХ

П.1ЯIlIOК .

О пів на четверту ранку терпець \lій

репнув, ЯlК да'НТУХ

)11І, я

вискочив З

з внсі'вка·

на)1ета

і КИН'У'в. ся шукати затишніше м і сце . Мо. нувся 111 однн о6;к Дftкуни, в ..lругнї1 теж ДlРКУНIІ ,відзнача ­

СЛ'У­

ють "ю'Восід.1Я ... І -де ВОІІН ВЗЯ.1И· :: я, ко.1н?! Мені \rічого не за.1ИШIІ· .10СЯ, Я'К ха'понути Мнколи,ного човна і ше.1е~н'УТИ в воду. Наля ­

І мусив слухати, я'к забавляєть­

каний гооподар прок!!нувся і став вигол(}шу,вати з 'берега монологи.

<по раз плечах,

.1я~каJВ себе по ногах, .1іктя"'(,

.мОШt(ару,

дlвох хав

Одне славо, ,південь. І сонце не те, і зага'Р 'не той. «ЩlfколадпиЙ» .

тарі 'і 'магнітофону прийш(}в новий атра;кціОfl. Зовні він нагадував С.lа.10" на мотоциклах, але замість лра'ПОР1rів, які треба обминатн, СТОЯ .1И порожні ·ПЛЯШКИ. Оклад­ ність .за,дачі· зроста .1а прямоп-ро­ порціонадьно кі .lь'кості спорож,ні·

Д'Умав

'ІІихі,дних

ПОТИЛИllі, ганяючн

про

над

переваги

одним

і

...

ся

МОЛОДЬ, що н,іо6и за нашою ж путі,вкою, нашН'ми ж слідами при· торохтіла сюди на мотоциклах ...

відпочивати.

З ' ЯlВИВСЯ

Микола,

пере)IОЖНО махаючи 'перед моїм носом банкою з вигуЛllНИМН до· ЩОВlІка·ми.

що

на

берег ііаl'ра:пи.1И, а витворяє раl

з

В

цей

ач

бісова

мавого ноі за

не

що

д:тво-

ча'с

пахне,

Зате ... А тн

справді

подуло

«запаХ.l0» :

печеним, справа

ТI'. Г.10 смаленим. І ДИ\!, ЩО очі ,виїдає.

такий

по·

їдкий

Нічого собі лоно ,приро·ди!­ :lOпі'каю органіваторові ночівки.­ дj,Й'сно, ідеальний відnочннок!

-

Отак «задушевно» перемо.вляю· чи'сь, за .nі.зли до намет'у, щоб завт­ ра, на зорці, за'Кину'ТИ першу вуд· ку. «Бісова діl1вора» ТИ~1 ча,сом продовжує ... ві'Дпочивати. до П.1а· чу гіта'РИ примішується дзвін СК.1Я'fЮГО посуду, ІІІ0ті,)\

все заг.1У·

шаЕ «чу;до радіотех,н.f.ки та парад­ них під'їздJUВ» транзисторний

магні<тофон.

І

починаються

танці .

Заснути я не Mir, натретованиlt у пі'ЗНО-Jвечірн.і roди'ни ПРИ'IJікува­ ти а!втобуса третього маDШРУТУ-­ з даРНИ1tі на Брова·ри. Все ж не вт'рач а'в на,дііІ на те, що ,все швнд· ко скіН'IІІТblCЯ. І заздрив своєму таваРllшеві, який заснув щас"н, ВЮ1 С1ІОМ не~юв.1ЯТИ й зрідіка, в

; •

І І

і

суму

~................

•• •• •• • .....

неВИП.1аче­

П.1еокотом ко·

ротеньких веселець, що здіймали б і.1ьше ШУМУ, ніж робили діла,

не чу'в . Ми'кода над

.BoCT8frHE

головою ,

залаМаВ

ВНГОЛО~ІІВ

останнє слово 'і в безнадії повер­ Н'УВ<:Ь до намету . Я ж, ·на.1якав, ши з десяток влас,ників човнів, як ~la.le те .1Я s вим ' я матері, вві1ЖНУ18СЯ в берег не.відомої затоки.

Да.1і пли'ВТН було J!ікуди. Лагід­ ний TY,~1aH стулив мої очі і, зако­ .шсаниїl сонця,

хвилями

я

... Оце, кальний

перед

сходом

заснув.

здається,

і

все

про

ві.дпочинок. Тож lІе

ло ­

роз­

лум'уйте 6<1гато. Не гаючи й хвlІ­ .~ини, хаlпайте намет, предмети не­

відк.lа,ДIІОЇ гастрономіЧIІОЇ допо'мо­

гн і ,ме'рщій до річки. Та'Ке пере· бування 'на

.~O'fi,

Ha~1, повН'іс тю

яке

досталося

ві'ДНОВIІТЬ ваші СН­

і ;ви, баДЬОРIІМ і ра.дісНIІМ, пов·

,111

НІІМ Т,ВОР'ІІІХ СИЛ і оптимізму, по­ вернетесь .у Мов

поне'ДJілок

квіточка

і

як

ІІа

роботу .

Щllколадочка.

Анатолій КИСЛІFI, студент факультету журналіс­ Тики КДУ. м. Бровари.

наЙбі .1ЬШ емоціі'rних мkцях, сіпався 11 та l(Т .музиці.

+............

човна

НЬОГО розстрочки .

рук!!

СКРУШНО дода:в я. чуєш, чи':\! запахло? зліва

ці ,lИ1IНИЙ

воно

гітарою

ЦіюfНОЮ

-

на мене ста'ренькі батьк!!. А в кін· Ііі дав відомості про 'вартість ГУ'

ОстанН'іх ,слів за

ДV\lалось.

-

Олочатку .1аяв ,мене, потім закли· кав повернутись, бо дома чекають

Редактор Є. ФЕДЯН.

-4> ....................................................................~.---...,

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

16 та 17 серпня в місті Броварах на площі Шевченка

І т

Броварський змішторг проводить

РАНКОВИЙ ЯРМАРОК по продажу промислових товарів.

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ: великий вибір готового одягу, взуття,

тканин,

посудогосподарчих

та шкільно-письмових товарів. ЛАСКАВО ПРОСИМО відвідати наш ярмарок. Дирекція

,

r""""""~""""""""""""""""""W"""~""". НА БРОВАРСЬКО.ЧУ ЗАВОДІ : : ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ : : З'АМІНЕНО НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ. : Дзвоніть за новими номерами: ; : t директору за.воду 6-1 О & & заступнику ДІІректора /)·70: & заСТУШIlfКУ директора по економіц'і 8-05 & ГОЛОВВО~1У інженеру 6-32 , &

& &

Bi'ддli.1Y .ка'піта.1ыlгоo бу дівницт,ва ·і &Щді .1У ГО.10ВНОГО механіка

: ;

бухга.1Тер і ї

:

6·32 3-85 3-85

віддіЛу постачання і збуту

.....,,_....... , ........................................................................................................................., . ~-----"--"--""-"---"---"----------. співаки

в

кіно».

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ,

вул. Київська,

Дирекція заводу.

&

_

ІНДЕКС

сНОВАЯ ЖИЗНЬ,. оргаи Бреварского районнего «омвтета КП УкраИllbl и раАонного Совета депутатов трудящихся КиевскоА области.

61964.

Газета виходить у вівторок.

четвер

154.

1

суботу.

ТЕЛЕФОНИ : редактора - 3·82. заступинка редактора. \ ботн) 1 фотокореспондента 4·67. вІдповІдального , сек­ вІддІлів (партіАиого ЖИТТ!\. промисловостІ, масової роретар!\ - 3·18. ВІДДІЛу с1л~с~кого господарства - 4·47.

5роварсьр друкарня. Київської ..області, .вул. Київська,

154,

ТеJ\ефон -

4·27.

Зам.

2465 -

6653.

]{олектив

Броварської

мебльової фабрики

глибоке спІвчуття директору фабрики

висловлюс

МаШИНіНУ

сандру Олександровичу з приводу тяжкої смерТІ його батька Олександра Пилиповича МАШИНІНА

Олек-

втрати

96 номер 1969 рік  

96 номер 1969 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you