Page 1

Пролетарі всіх краін, єднайтеся/

Рік В" •• НН. НІ

Урочuсті засідання в Москві та Києві

28-.

96 (2363) СЕРЕДА

10 ЛИСТОПАДА

1965

У Кремлівському Палаці з'їздів листопада В'ідбулось урочисте

6

р.

засідания з нагоди святкування роковин Велихої Жовтневої соц:іалі~тичної революції.

ЦІна І ко ••

48

У президії засідання кері'Вники Комун.істичної партії Радянської

держави.

Засідання

відкрив

голова

кон,кому Мооховської міської Ра­ ди депута1'ів т,рудящих В. Ф. Про­

З доповіддю, ориовяченою зна­

Кому­

члени

преЗИJlJIІ

Ради

Верховної

Мін/іст.рів

Ради

Українськоі

РСР, члени бюро Київських обко­ муі міськкому пар тН, члени обл· аикон,комуі міськвкк()'н«о.му, вете­ рани ленінської гвардії, переДQВИ­ ки

промисловості

і

БУ,ll;і.вництва,

менній даті, висту,пив член Лрези­

,lI:іячі науки і ку.чьтури, представ-

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

дії ЦК КПРС, першин заступник

ники Радянської Армії.

Голови

СРСР

З ДOlJовіддю «48 роковини Великої Жовтневої соціалістичної

Для учасникІв урочистого засі­

революції» виступив секретар ЦК

Парад

І

Д.

TOГ<J

Пlа,м'ятного

дн,я,

ко.ли

в 'перШlі рОК()ІВИН'И Жовтня тут ЗВу1ча,в Г<JЛQC Лен:ііна, я'юий BЇiдJlJa/B ша,ну по.лelГЛИlМ борцям IРelволюці,ї! Скі.льки Iltродов,m)ЛВзч:ьв ЇХ сла,в­ ної ап,РВо8И пройшли. б і л ЯС11і.н ста,род,а'Вньаго К:реМ,1'Я, в'ідзна­ чаючи оотщкі віхи ІВ .історіїСОІЦ.і,аЛ'1/СТИЧНОЇ Ба,ТЬКkВЩWНИ, демО'Нстр'уЮІЧІИ аирніст& ·і відданість ідеям ЛeJllі,НI!/3МУ! ... На ТРИlб)Лн,зіХ ~PВoCНOЇ площі­ перещов·і ЛIQДИ ПРОМЖ:ЛОВОСТ.і і сільсblrolГO roaпода,рст~а, .вчені, .LJ!ія~і ~іrreратури [. м,и,с.тец'І'Ва, 'B{)€НJаlЧаЛЬІНИКIf, члени д.ел.ега\.lifЙ усіх СОЮЗ\НІІІХ lРооrrУ'блік, roстіз бага­ гьох

держ.а:в,

нюго

КОРПУСУ.

члени

ДИІПломаmиlЧ­

На .центральній трибуні. ,Чав­ золею -к,ері,внИlКИ І(ОМУ'ністич­

ної

па'Рl1ї.ї 'Ї Рад'srнського УР.Я\дУ. З :ВОР'іт с.паСI>КО/Ї баш'l1И І(,рем.л-я ,виїж.джає 1І:.1l1'і'Д/КРИlті,Й

10.00.

машині ПРНЙМI8ЮЧИIЙ парадм~Н1істр обо,рони СРСР Ма·рша.л Р.8IДЯН-

СЬ!ЮГО

ський.

Союзу

Р.

Зак·і'НЧИl8ШИ

Я.

Iв·іJliда.пених

військ, ТИСlяrtFі ~ілі>ме1lPів.

Мі,ністрі,в

Полянський.

• • •

6 Jfисroпада ся

ПdОЩI

МаЛИIНОВ- \ О'б'єк::rtіВЗlгресОр'а,

об'їзд

С.

Ради

дання було дано великий концерт.

на Красній

демонстраЦІЯ

Ск.іЛI>КИ . пок-оліlНЬ радя,нсЬІК'ИХ людей побували на, І(расні'й пло­ .з

керівники

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМПЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ

ПІД ПРАПОРОМ ЖОВТНЯ щі

У президії -

ністичної па'ртії і уряду України, і

ви­

мислов.

парті.ЙНИХ,радянських, громадсь­ ких організацій та частин Радян­ ської АрмП, присвячені 48 рокови­ нам Вели.кого Жовтня.

у

Києві

урочисті збори

відбули­

п,редставни,кі.в

Для учаоників урочистих зборів було дано. великий концерт. (РАТАУ).

Святковий прийом у Кремлі

на

3а,вершуючи Іпа.рад, аа· []лощі З"ЯlВ.rIяютьоя р31к:ети стратегі",н.ого

цром()ву.

привна,ченн,я.

Над п.пощею лун'ає др,і·б бара,ба.н,ів, і от 'B~e перед Ма,ВІ3ОЛеем у чі.l1КОМУ СТРі()І]() ідуть ІЮJЮНИ СЛУ1хаЧlі,ввїЙСЬКОВИХ ,аlКа,дем,іЙ ... ' НезглаiдJНleвра'ЖeJШIЯ залИІШИIВ па,ра,д 'нашої В;ЇrЙСЬ<КОООЇ техніки. Перед триб)ЛнамИІ ПРОЙШJLИ pyxo~

КОJI<JlНУ :ракетних ів·і,Йсь'к за,микали орБы1.ль<ні,' ·раі\ети. P3JКeтнi, ві·ЙСЬ<Кз стратегі,ЧlНoro Пlриtmа.чен.НlЯ ,р'aLЗaМ з 'FНШИМН вида'м.И! збройних сил і а.р.МlіЯ/МIІІ Кфlа,Ї'Н Варша'ВlCькогg лоroвoру /на­ ~і,й'но охороняють МИіРНУ 11ВОрЧУ

ПРОТlІІПовітрЯ\ної оборони 'кра їни. В IЮJЮНЬ -рііЗні вищи'зеніl1НИХ К~РOlВан,ИіХ рак·ет. Да.льні безп/іЛО11ні /переХОПЛЮВlа.чі ВОНИ моm~b ЗlНlищу/ваТJ1) ядерніооєголо'вJЩ ·баrJFГстИіЧННlХ ра'КІеТ Зlгресора на велии:і,й 'Вlіддв,лі 'вид об'єкті'в, я,кі за.х~щаютьоя. . ГІіід ,п.рапором 8і:ЙСI>КОВО-МОРCl>кoro Флоту на, площі проходять '1p.ЇJ3н.i баліcrичн·і, ·'tвердопа-

Прийом пройшов у сердечній пеку ІВОЇІЄ'Ї .апfflДРУ'Ж'НІО\Сті соцьаІЛііс­ ДЯflСЬКОГО уряду. З вітальиою промовою до roc- обстановці. ТИlЧних IJ(Ip.aїH, інтереси МI\lРУ в тей звернувся Перший секретар (ТАРС). усьом'У еві,і. ПЗJ)а,д за·j{Ij,НlЧИІВСЯ. Пkля Мlа.р­ шу Фіr.JКуJtьтУ'рНИiЮЇJв поча.лась :Д~ монcrр·аці.я ~редстаIВ'НІIJКIЬвтрУ'ДIЯ­ у щИ1Х столиці. Ю~ьк,а ,ГОД/ИН' оо І(раонilйПJЮщі K-рOlК')ЛВ,аlЛа l1рудова На ОіЗ'!JIаМЄ'Н:УВIliНН'Я Дни J)laiДJllН­ ГPO<MIIJДICЬK,o.гO п:о.рЯЩIКУ, ПреЗИlдія Москва. На ;ІЮЛ'WРОВИ'Х 'tра.нюп'а~ ра!нта,х зобов'яза.ння 'На честь СІ>КОІЇ мілtцШтав'і)l)~,начаючи ак­ ВelрховноіР,ащи Українськоі РСР ХХІІІ з'ЇЗідУ І(ПРС, ра.порти: 'ГНІВНУ УЧalОТЬ У ,боротьбі ';j кримі­ У lUШо'МвмД 9 ЛИС1\Olпщца 1965 ро­

м-:і вlІ'СОКІОефективні зенітні ракети

працю Iра\д'яIНСЬІКОГО

народу,

без­

7 листопада в Кремлі відбувся ЦК КПРС .'1. І. Брежнєв. Він прийом, Я'КИЙ влаштував уряд сердечно поздоровив ,всіхучасни­ Союзу Радянських Соціалістич,них ків прийому, разом з ними і весь Республік з нагоди 48 рокови,н радянський народ 3 найбільшим Великої Жовтневої соціалістич,ної святом нашої країни, який з .nю· революції. Близько

двох

paKeTal~1I

може

з

я-деРН'ИIМИ

урази'тНІ

за'ряд;а,ми,

'кількв,

велики,х

Тепло ЗУС1'ріли присутні керів­ н_ів Комуtriстичної П'аРl'lї і Ра­

5

мkяц!їв

1jJ'8ІН'іше

«СеМ.ИJрl,'lКУ

по

С'ТрО'К'у».

ЖИТл01ВОМУ за

освітою».

.і ,охор()ні

-~-

6

бу-

РОіКів

«За 'РОКИ/ семи.рі.ч·ки МocКIВ,a, пilд­ ГOTY/Ba~a 660 тисяч QпеціаrJFЇС11і,в з ВИlЩОЮ ,і серEЩtнЬІОЮ С'пеuli·а.лЬ<ною

всього св,іту_

П,ромова Л. І. Брежнєва ·не раз переривалась

оплес,ками.

'

КУ 'Н.а~(}I)()ІДИ.ma ,Вi~Д імЄ'н'і ПрЄ'зи;дії

BerpX'OOJIHOЇ Р<ЦИ СРСР

93 пр.аців­

ПРАПОР-РУСАНІВЦЯМ

'ники М'іmiції мадаллю ;«3а B.iД~Ii.H­ ,НУ с~уж6у по 'oXOJ)()llfi I1РОМЦСЬКО­

ВеЛItIЩМИ l'р'У'ДОВJfМИ,

ГО Ш)'РJЦКу».

)ЛСrf.хами

зу.стрі/в робі~ни,чlfЙ :КQЛекrrНl8 ра!д­ ГQ(шу «Jрусзlнівсы:иій» 48 /річнlЩЮ

Великого ЖовrnЯ. Готуючи гідН'иlЙ

п?даор~нок lВСеНІІIР'ОД/НОМУ святу, 'В'Н зЗ'lюював першість у соц.і·з,лі-

--*-Врученин нагород

ДеМОНC'.1lра'нти ,несли тра:НiClП8lpанУ ,п·~редден.ь овята 48-ї рі'чНи;ці ти': «Ні' війні!»; '«Овободу аф:ри­ С11ИJЧjНОМУ 3МЗl1анні серед гооооВеликого ЖОІВ11НЯ голова ра'ЙIВИюа,НСЬКlIfМ. 'H,a.PQдa'M!», «За.хисти/мо да'рств ;раЙОну. ,в пере.дlдень свята ві,LJJБУJLOСЯ КОН.К()ІМ'У 11ОВ. Б'іЛОI<!Iі-lЬ л. П. ·Віруми.р!»,«р.~ки геть від В'єтнаму!». /ПeQ>eх'ід,ного <!,И!В Ве\і1И/lilій, ГРУІлі ТОВlа,риші'В меВоі :раоД.Я'НСIiК~ ЛЮДИІ '38іхоrrлюютьоя у.рочиcre В,рученlНІЯ

ТРуДЯЩИ'Х І ГРИМІЛИ за:лпи а'РТНlле:рі;Й'СblЮI'О са-І всі/х СОЮЗНИІХ lРесП'У,блік, :груді'В1fiИ' РОВІІ!В Т:Р'у,':{і,В'НІі1Кі.в ,Р8i.llJГ<JICiП<y і ,по(РАТАУ).

дя1ЦЇ

Президії Верховної Ради УРСР

державНlість У1країНСЬКІtй на,род. ОВ'Я'11ковий похі,д ТРУДЯЩИХ стоЯ-к і осі народи РаIlЯНСЬКО"О Сою- І лиці УIНlРЗЇНИ ще раз ПРОІдемоНiClТір.8;Ш<ОМУ КП зу, ВІ:/Н підютуваlВ 'ДО с.в'ята ЖОІВТ- . p~Ba/B ,be-ЛIfКУ Є'дн.ість паРllНі н.а- м,ужнkтю /в'єтнзмськи.х .ПЗ1'ріQ11іIВ ЧеptВ?lJоrо IЩJ.a![](>ра ня tJlfсленні пода'ру:нки. Готуючи роду, неП(lХИ1'НУ ,рішнміcrь 'NНlЯН і ,висловлюютьбр.мер.сЬ<Ку оолідар­ ~юр.а,I'ІШ 'та IВИIКОІНlКОМIУ раЙ\р~и гід,ну і3V'C11Pіч ХХІІІ з'ї,зду КПРС з честю Івикона'ти РUUJeНllfЯ берез- ність з їх ,Г~РО~IfНОЮ боротЬ<бою деl}утатї'в ТlР'УДJIЩк.х. і ХХІІІз'їзду І(ОМІПЗР1'і'ї У'КраІни, не.вого і вe~HeBOГO I1JюнУМ'LВ ЦІ( ПJЮ1'Н ІМ/ПЕ'1ріl8lЛ"ЇСТIІ'ЧНОЇ anpeoiї. Блlfl3Ь1К1О 80 ОІВОЧЇd!JiИ'}(Іів, ТВЩ>ИІНПlрацівнИlКИ промиолооості JJ.UlCl1PO- І(ПРС, ЗУ'С'І'Р'ЇТИ ХХІІІ з'їзд Т:руд;ящі ,PlaдЯ\НСIiКОro Союзу зна­ НИКЇlВ 'і мreХ81Н1Ї!3аrropіlВ Нl8!І'Ор'оджеково за,вершили семирїЧlКУ. Слаl8'НО І(ПРС 'і, ХХІІІ .з'їзд І(П УкраІїни ють, ЩV америк,а,нським і,н·тер-.вен- оо 'ІІіі'НІ/ІІИм,и IПQда:Р')ЛНІк·а.МIf. Серед. потруди;тmсь і Iпр.а,ціIВlНИКIИ се.оо. Н{)ВИ/МИЗ!МІj)шеН1НЯМИ. таlМ не вдасться з.~-ами,ти в'єтн,а,м- ии/х 'ДОЯірІКИ ІМ. З. Пи.лЬТЯіЙ, Г. А'І В ()ВЯТlIюваму 'вбjра,нн'Ї СТОЛІІ'ЦЯ Піоля Н8ІроіДН'ИІХ торжеств,.що СblЮИIЙ IНЗ'IJ(Xд. С()JII()IВей, камlбаlЙJиер, П. Г. Юрченко, rшОф6Р І. Т. Л и:товqeнко , ЇIЗiдО~ YJ{'pa іНIИ. Оообл'и.во УР'ОЧИ'С'ТІИlЙ ви,г-віі.Щбул,IІІСЯ 'на Х:рещат,I!іК)У, .В па'р• • • ля,д Iм,аlВ Хрещзтик Мlісце на- к.а,х, {JKBep&X і 'НВІ площах міста По воіій 'рад!Янсь:юі,й ,кр.а1\o11l1 'ВliJд- виій Г. Ф. БезпаІЛИIЙ, тра;ктор'ИlCТ ро.д;н.ИlХ ТОіржеств. почалиоСЯ маroві. ІШ!Юlдflі ГУЛЯ\Н'Н'Я, бул'ось рцісні то,ржестза. Разом І О. Ма'ріКуЦЯ. На, честь ,вел.ИIIЮГО С80ята тут а ·ввечері ,над ~IffiВOM роз.к'вітли ІЗ МООКІВIІІЧ,а,ми, 48 РОі<ООИ.ии' ВеЛIІіДругий секреТ'ВlР 'Ра.йlкOlМУ па:рт.п відб)ЛЛиlСЯ 1'ра'дицirйний вїЙСЬКQIВIИIЙ B'OI'Hi овЯ\11IroВОГО феЙElр'Deрка, про- ,КОГО ЖОВ11tiя l8Іі~.аq·а.JШ ж иrreл і ТОО. М. О. СергіЄІІІКО палко лоздоЛЮТУ.

бов'ю і повагою відзначають ТРУ­

a============================~

.!];.ЇrВlНИЦl1в>увИ/конано і 9 місяців».

з·на.Йшов COOlЄ щастя, адооу,в свою І ~ул·ьтурнИ\К·Ьв.

тисяч

чолqвік зібралось в кремлівському ПалацІ з'їздів.

ЛНlВн·і ра'кети. І(ожен пі,ддюдний «Ceм~pi,'lКY ло обся:гv ЛР'ОМ'ИС­ fi,а.льн{)ю 'ЗJЮЧlffllнkтю ракетоносець, озБРО€'Н\ІІЙ Т1в,~И1МИ лО!Воro :ви/рабнИЦ11ва IВ~K()IHaHO Нlа

Під зорею РадЯІНСЬКОЇ ,влади, в І За/вершуючи демонстрацію, мидруж,ні,й оім'ї респ.уБJllі,к-се()1'l€JР . мо 11рибун ПРОХОДІЯТЬ КОЛОІНИ фіз-

.\{емонстр,ація

КП України І. С. ГрушецькиЙ.

MilНЇCTP Оборони .П1ід:н.імається ,Нlа l'р.ибуну Ма'В3оСmею і ВИ/ГОЛQІШУЄ

ОП'І)П,Д і {~ еИОНСТРRціи тру ДЯЩІІХ у KH(,~Bi

па'ра,д .j СТОЛНlцk

-

ки IВlCі,х ,міст. і сіл.

ба,жав їм ще більших усп~,хів.

дал/і «3а 'ОбоРОН'У І(ИЄІВ.а.».

З80 МlYJКIHicTЬ і ,B'i,дJBa,гy, в IfЯ!ВЛені

ПРНl

обороні

столиці

ра/д/я"нсыїї

У;кра.Ї:НИ, lиаroродіИ одержали ди­ p.eкrop

ТОіВlЗIjJПВ

М'&"8.ЗIІІН'У

В8ІСИlJLЬ

'гоопО'даірСЬ<КИIХ

ТРОХ.IfМОВИIЧ

Ру­

ба,"ик, пенсі'онер Фед'ір ОлексаlНД­

РОIВИlЧ І(улажнн, гwювни/й лжа,р р'аіоонної л'ікаРlНlі Павло Міиха.ЙJI<Jlв·иц 'І'ва.нен'ко, а'К'~Ш<'lРlка I(a'TepIIIНla ПРОКО'П:l,в,на Мі'ІІкол,а€нко Т1а баlГа'ТО і'нших Тоо. Білокі:н.ь П. П. тепл() ПOlз­ rn;OpOBmI Iна'ГОРОДlжен,их і пOlбажа:в Їм ycrвi,xi.B.

ДесЯ"l1Ь ,ГОДИ/Н ,ра.н,ку. На трибуну П1ЇіД' німаються товз,­ р"ші Н. Т. І(аЛ1ьч,ен'ко, В. Г. І(О>­ м'яхов, д. С. .коротченко, О. П. ЛЯШIro, М. О. Соболь, Л. Ю. Ше­ .nест, В. В. Щербицький, І. С. Г,ру­

шецl>КНЙ, В. І. ДJЮЗіден.ко. Скаба, В. К. КлимеНIЮ,

А. Д.

На Хрещатик у відкритіlЙ ~Ia­ шині :в'їжд/жає іКОМЗНДУ'ЮЧИЙ80ій­ ська,миІ(и~В>ського :ВlіЙСl>кавого ок­

ругу ,ген.ерзлармії І. Г. я,~убовс.ь­ КllіЙ.

Ві,н

об'ЇЖlджа'€

'ві.ЙСЬІК·а,

по­

ЗДQРОМЯЄ Їх із свяroм, пот'і,м ,пі,д­ німlЗІЄТЬСЯ на трубуну і .ВИГОЛОШУ€ ПРОМОІВУ.

Пот'ЇІм 8!,дбуВІСЯ .віЙіськовиЙ па­ рад, ЯIЮИl!Ї з ,НОВОЮ ·сИІЛОЮ ПРQДе­

MOHCTP~Bв,B .ВИСОКУ бойову ВИУЧlКlУ ВОЇ'НІВ Ращянської ApM~Ї. Відлунали віЙс.IiКОВі. ,марші, і ІНа uеНl1Ра.льну Ma.ricl'pa'nb столиці IІСl1УПJМИ Іперші ,КОJЮН·И ~JМОНСТ­ ранті,в. З сві,тлими IПQсміш/К,а,ми, з щи­

рою 'раД'істю ,ВНlЙШЛИ на C.BO€ ВбlШ­ ке свято l1рудящі Р:щя-ноокої У,к­ раtжr. Про їх У<:lпіхи ,в цр·а.ці ·на блатортної ВЇl1ЧИ3НИ СВlїдчать де& qрдени ЛеНІіна, Я'КНlМи наго­ роджеНlO' оресllубліIК'У. Б8ігаrro цро .що РООПOl8іLд,ають мо­ вою

11j)аlнопаранті'в

і,плакатіlВ

ов.я'ткові'КQJЮНIІІ. І в У1сіlХ 'своїх сл.а,ВlНИХ 'Д'і.n·&х .на pQд ві,дчува·є ;ве­ m~KY ор,га'нізуючу -і ОI1lРЯіМОВУЮЧУ силу мудрої І(омунLстичної п:ар­ тії.

СВЯТКУЄ БРОВАРЩИНА РАДІСНО СВ'Я11КУ'в.ала 48-.~ :роКJC)B.НlHНI

ВеЛИlКого

ЖОВl1Н,Я

в,р.ОІВ8:рщи/на. ,напереДQДні

св іт ло­

го СВ'ята НВО підпри€мСТІв.8Х, БУ'ДО­

'вах, 'в :РВlдгоопа'х і пта·хофабри­ IКзхві/дбулlЮЯ УіРочисті зборНІ. В Бр,оваlрах на у,РОЧНСТИ,Х збор·а,х з LдOllювіддю виступив першИrЙ се>Юре'таlр 'р.аЙIКОМУ І(П У:кра-їни В. О. І(;р IІІВІОШ.1И1К. І(ол.екти'ви JlРОМ.ИСЛOlВИХ lIIi\ll.ПIРИЄМСТВ,

ДOCT.pOKOВlO

семирі,ц>НИЙ спр·а:ви.лltlCя

мою

,ВИlКiOнавши

план, у,оп·і,шно також з ,аиробии.чою проnp.a­

.деся·ти

·мі.ся'u,і,в

Ііі 'l!>ИlnУСТИЛ«

пр(щ~кцїlї дщатКІОІВІО до 38Jвда,ння на ,деся'1'~и ТИІС,я,ч ЮJlрбоВ8'нц;і/в.

НОІВИJМИ тр'~ДОВИlм.и перемогами Вlї'дJзн·аЮIiJ\И р.lЩїсне свя'ю ,p.a,дJГOC­ пи і птзх-аф8Jбрики району. 8Qни ще 'ра'ніше 'ВlИlКОНl8\Ли р,jчнИlЙ п.ла'н про~.а.жу

~€iржаві"

молока,

м,'яса

я'Єць

а в пераддень овята p.a~

ООlРТУ1l!али

про

IВИ\КЮ1і8:ННЯ

пл,аlНУ

ПРOrдажу картоплі та ·ОІВочів. Дер­ жа,в.а <JiдеРЖlа.ла 29.000 тонн бульб тонн ГОРОДНІНИ. ЯІК .весНЯlна пов,і:нь, розлилиоя 7 ЛИСТOilllцда 'вулицями міста GЮ­ ЛОЮf дeМJOНC11p8/JIТЇiВ.. Дзвенwrь, 'ви­ рує людсыlийй rroтік, прають ор­ кестри, ЛУ'нають ,пісні. Ось 'розпо-

4 43.289

шок білqруськ,их МАЗ'іlВ ІДО І-/а,й­ ~elНllU.ИІХ шин ,аШТl().маШИIН «3аIПО:РО­

ЖЩЬ». ство,

Це --

молоде ilJідJприем­

але к()лектиlВ його вже 'вііД­

НОВИІВ і IП-QверН<ylВ 'до житт'я біщь­ ЧИіна€ться демонстрація. Gвят,кОІВ.у пус'Ку зал,ЇJ3ного порошка .на:ЙlВи'" !lle, !Ніж 100 тисяч автопокришок KQ.rIOHY очолюють пр апоронОіСЦі. щої :маріКИ, З ~гo' ВИГОТOlВЛЯЮ'ГЬ­ q l8И/nУСТИШ ВМIllК1y к'ілЬІКІЇСТь .атмо­ На ,вітрі' МіаиорЯ'ть прапО!рИ р.а- ся IНЗіД;М'Їl.liНЇ деталі: j 'Вузли ідЛЯ сферних шин для К~Уірудзооіl\lа­ дя,нського Союзу, Російської Фе- IНІаЙр·іаиом,ан,ї'Гнїши.х машин та, 1IJГ­ ЛО:К та vнших сіЛ'ЬС,l>когоспода,р; дераіЦЬї 'та У,К'раїни, Білорук:Н, Гру- ,регamьв. Іх IООШУ:IШ УВ·Їі!І·ча.лис.я С!>КИJХ ·м,зши,н. !ІН 11а, -інших ·респуlбл,іlК-сеотер. По- yCJпіх,аIМIН. НаlПередо.Il!ні с.в!Я'Та за­ 0plI!Гi'HaJII>HD офор млен і КОЛDНІІ тім ,КlР<).К'УЮТЬ терої ЖОІВТН'Я----<'ТЗlрі вод В-И1l\,ав перші 'юнни .ЛOlрошка. з8IВQДУ mek-г,ротех!НіIЧlНИ;Х вирОібі,в іком,уністи ,і ті, хто ,ВШ:lВОЛя,в В ба/рвИlCТОМУ /Вlбра,нн,j колона і аа'Лrізобетонни.х про:мисло:вих 'кон­ КИ1Ї'В, ШТУ'рМУ'80а,в БejpJl1і,н іВ роки Зо8ІВОДУ хо.тюДИЛI>НИlКiїв. На· BMrн;. ст,рYIКUIіlЙ, мебльOlВО.Ї і фабptИЮ\ Ве.ли'кої Ві11ЧИЗНЯНОЇ війни. кому щи:тl пли:ве емб.nема. 'Uwro верХН'Ь()['О д'/І'ТЯЧО!ГОl1РИКОТ ажноГ<J Ми.мо тр иіб уни, я,ка на цен'!'- піДПРИ/ЄІМСТва: 'ПУХ'J(!і, легк'ї с:ні.ж.JIIН- ОДlЯгу, uен"'раJШНИ'Х ремон:тно-.ме­ р.а.л'ьніЙ I1лощі ьмеlllї Т. Г. Шее- 'ки_ 3,даєт.ься, що fЮ.lI!ме 'ві.тер і ха'н1.чних м,а.Йcrерень, буді.велыlil<lівB че-НlКа, ПРОХОДЯТЬ колони У'ЧІні.в вОIШ ~ЬСЯ і ЗЗІК'р'У'mляють в про/МиcurОВQГО еузла і ЖИТ'nОВlOго М1СЬ<КИJX шкіл. За 'НИМНІ roрдо кро- X~HOM'Y l!Ioвi'flpd. На ОІЗдооле­ МІЗСИіВУ ПflрШОГО міlКрорайOlН~, кує КОЛек'ТИІВ заводу 1'Ор-говел:~ І 'НlЮХ 'машин,а.х Пlроіождж,ають 'КіРа­ мОС'ТОп-оїзда N~ 814, ,haykobO-ДО­ ного машинобудування. йому є сивім.ебпї 'К:УХІОІII:JЮГО ·гарв.і'\'lУРУ сліідJНОЇ C1181HЦЇlЇ та ба·гасгьо,х і,нших про що доповіпати matepi-ВітчИ'З- «К~ЇІВСЬІІШЙ!», яК'і КОРі!Стуються ВlИ"

ІН\

Іна

чес'ть

свята:

ДOCTPOKOВlO

ВИ:КQlнано "ІН/робни,чу про{'р-а,му дес.яти Мlісяцm. Р:аtд;юно 'НіІі

еерці у робі'ГІІ:иків перівеНIIJ.R сеМllllРj,,,ки заводу пор.оШТКOВlOїмreт'алуpri,і. Іх iJJРОД'УІКці,я L. наконе"ники терМ<)П8'Р ДЛ'Я вwм!і/рЮRЗlИRЯ ,тем'пера~урНl роопл,аlВJll€JlІОЇ СТ8-лtвже !дооре сл'V" жать метал~аіМ. Черenоаuя, нwж,нfыоІго Тагі.л~, Д:ноіn.porreТJ)OВСl>Ка, ЖданQВIЗ'. 1Ьи.жен.ери. ,в ооівДРУЖІНості' 13 ,виробничнн>Ками підп.рIOOМіОма ТlРИіВЗЛ'1ІЙ час прап:юва.ли HaJJ. ТИМ, щоб добwгися ви-

аоlКИ:М

ДLЯ

,оопитом,

та,

Iпі~ПіРИIЄ'МОl1ва.

\ІНша

ПРОДУІК­

3аlВOЩ

дOC'fiJ>О­

П'ї\щпрнеМСТІВ, Брова.р,~в.

бу д()lв

YCTaIIlC\J

ково 'ВJIIЮQН/1IJВ 'ПJlВlН жовтня і іВИТ'руд;ящі мoїtc~а-СУП'УТНИl{а пропустив /JJPQдуІЮЦИ ДlQДa'ГКOВo до демонcrpy:валИl свою /nOТ08'lIiieTb Зl8lВщаіі'НЯ Іна ІЗО ТИІСЯ\Ч кЗірібоваlll­ ДР :НOlВИХ трудових звершень в дів,· ,в тому числі н·а 28.000 і\Щ>­ ,hм'я процвї1'а,кня ,рі:ДlНОЇ БаТl>кіlВ­ бова.НЦЇВ мебл,ЇІВ 'гa'pHiT~y - «І(и·ЇВ- ЩНlНИ. ІА ІКQJJИ демош'Гран'Ги зві.ль­ СblClllй». 'Н'И;ЛИ ,цент,РI8ЛIiНУ ІПЛ'ОЩУ імені KOJКIKa, З3ВО\дс.ь:ка KOJ!OН.a J>fi8e Т. Г.Шевченк,а, "QQподарямw її cвoєpiroнe, прwtа.мamre своему Іпід­ С'ТаlЛіИ :учаюнJllКНІ ХYlдОож.ньOlї с.а.мо­ П·РИЄоМС11ву,oфqрмлекня. Про до­ д'ЇЯJtЬНОІСті. Тут 'В'і~бул~я lНіЩ>ОІдні снrnення р;апор:тують хі.міки- гу.ляіННЯ. ВО'НИ Щ>Оідовж)ЛВались робі,т'Никн Ш\llllор8МОНТНorо за- ~ /ввечері, коли HI8j/{ мі'СТОМ спа­ ВOflIIy. 'Вонн 'демОІІІСТрУЮТЬ ОВО л ахн у л'll гі Р л'яlfд І! СВ Я 11КОВ И\Х І! ог­ ПРОЩY'JЩію ві,д Івеликих покри- lІі:в.


~"""""".""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.-4''''''''''''''''''''''''''''''''.''................t РОБІТНИКИ заводу торго- І І ничоro плану по всіх техніко-

+ +

, економі1fИИХ пок~зниках сприя-'

в~льного машико~удуван-

ня, ЯК ~ весь ,радянськии иарод,

ло розроБЛeJl1ИЯ

вели,ки,м натхненням зустріли

+рішеНflЯ BepeCHeBO~O Пленуму

+ ЦК КП РС п·ро !10ЛlпшеlfllЯ уп-

равmння промисловістю! удос-

+ коналення планування І ПОСН+лення вання

н,авіть

при

певИI

жується

на

складах,

у виробництво близько 40 ор-

реалізовується. Завдяки

нової техlflїки і раuіоналізатор-

!Ильнии.

заходів.

ських пропозидіЙ . Іх

наприк-

швидко

цьому

~інанс.?виЙ стан заводу задомаємо

нагромаджень

БЛИ3.ЬКО 150 тисяч ка. рбованціВ.

не-

І ших матеріалів. А це сприяти-

ме ор.ган,ізаціі ще ритмічні~ої

ще

витрачаються

Hepaцioнa.nbНO.

На

вересневому

Пленумі

ЦК КПРС roворилOClt, що слІд зал~ати підприємствам із їх прибутків більше коштів на

ПРА ЦЮ В АТ И

~~::~o розвитку творчої ,ініціа-

+ Так, наш завод, випереджаю+ чи час, ДОСl1ро1<ОВО 'виконав план десяти місяців по всіх + виробlWЧНХ по, казниках і видав + продукції додатково до завдання на 117,4 тисячі карбо+

ТILIIfIЮ поJPiпшення викорнстан-т ня .кробничого обладнання. + Намічено пустити д;ві по-+ ЛІНІІ

по

виroтовленню

торговельного .

010

ПЕР С ПЕК ТИ В

обладнання ••

спроектувати І встановити кон- •.

вейєр

в

ливарному

цеху

для

кокілblЮf'О литва, газифікувати. ~:~~:::::::~. :a~r: зл:кио~.

За останній час основні цехи збагатились додатково необ-

відомив, що в нас є ряд істотних недолІків.

заохочення rrpаці-8ник' ів, поліпшення умов .праці і побуту

тужltlСТЮ в 1600 тонн. ВС І ЦІ і заходи сприятиму.ь . Збі~ьшеннюТ

Аванців. В порі.аня"ні з відпот від;ним періодом минулого року

ми пристроями і транспортними засобами. Широко впроваджується механізація трудо-

шень вересневого Плеиуму ЦК КПРС поабавить за80" ряду ШТУ'l1l0 створених ТРУА· нощіВ.

де сприати росту виробництва, одержакия більших прибутків. Але при цьому необхідно, щоб

11. 1'1

!на;ння зріс майже в три рази.

місяців цього року продуктив-

більних

виділятись на розвиток і вдос-

ши,рнться

тів. Заст!>Совуються

розроблеflИХ ,на базі науково

ництво

техніко-економічних Ki~, 3 .врахуванням

Для цьоro п.ідприємствам тре-

торговельного

т Завдання

по

бованців.

хідним обладнанням, т~хн;ічни-

обл ад-

містких п'роцесів. Тількн за 9

продуктивності

ність знизилась на 14 процен-

+праці внконано на 115,9 про+цента. Досягнуто

також доб-

продукт".ні

рих J)eзультаnв П6 зниженню + Собі,ваРl'Ості продукції, пе.реви-

пи,' яких

+конано план нагромаджен~. !Наші досягнеНІНЯ 11рУДОВИИ Т подаРУН6К ХХІІІ з'їзду КПРС +. ,.. _

+ ....

1

"иroтевлеио

одиннць,

600

високо-

пристрої і штампонад

змонтовано 17

господарськО-фінансової

детьсіІ значна робота по Пи- і

І розвиток виробництва, вдоско-

340,4

тисячі кар-

з

,

І IЮСТlИНО-ДIЮЧОЮ нарадою ве-.

ді-

+випуск

ним ефектом

Т В ОР Ч о

техНlЧ- і

ноro прог. ресу. Зараз громадсь- Т

точні

в життя!

І

+

~им б~РО е~ономічного анаЛіЗУ.

щики, збереже чимало кошті'в,

праЦІ

P~CT

якІ ще часом

.

+СПРИЯ"ЛИВі можливості для ши-

Вltробництва,+

поліпшеиия п~анува~н~,

ПРОДУКТИ8НОС1'l

Рzшення вересневого ПJtеНУJ;tу ЦК КПРС -

більш

І вдосконалення

роботи, не допустить ШТУРМІВ-

результати .

+ Тепер створюються +

І впровадження

гажзаційно-технічних

+досконалій систt;Мі планування приноснла

ТОВJlЯЄ підприємство, не зале-

'Перегля.нувши крнтично в лад, за три роки впроваджено світлі рІшень вересневого l1лев життя понад 300 з економічнуму ЦК КПРС результати

матеріального стимулювиробництва. Ін, іціатива

+ ВЩЮбнични,ків

І Тому вся продукція, яку виго-

ял ьності , колектив заводу ус-

Зап'ровадження в життя рі-

Ми чекаємо встановлення ста-

ДYKЦIї

планів

і

випуску

пос.тавО1<

обг, рунтованих

про-

си1ЮВjJНИ,

нормативів

і

розрахун-

особливос-

наЛeflНЯ техніки,

матерll\Льне

1'9удящих. Це, беЗУМО8НО, бу-

та частина коштів, яка буде

полірувальне відділення. вста-.

нови,,:и прес для пластика. по:+

!~пуску. ПРОДУКЦІІ, поJtl~шенню+ ЯКОСТІ,. зн~женню собlвартос- + 8иробlВ І Щ~ вищому зро- і станню пркбутКІІВ. т

У ці дні в y~x. цехах заводу+ СОЦlаJtlстичне

коналення виробницl'В8, буді в-

гання на честь ХХІІІ

закладів,

під:приємства все

культурно-побутових могла

повністю

своєчасно і

використовуватнсь.

того,

робітників+

робить для+

щоб успішно

р.ішен.ня

виконати

вересневого Пленуму.

кран-балок, 6 монорельсів ' з електротельферами. '0' Наш завод вже треТlИ РІК

теи Пlдприє.мс~в. Прав.ильне плану~ання І ЧI~ка ОіРгаНlзація матеРІально-техНІЧНОГО поста-

ХХІІІ з ІЗДУ КП УкраІНИ.

мнми договірними обов'язкамн

створити необхідні

виробничі

лектив заводу намітив ряд за-

нача. льник відділу праці

Успішному виконанню вироб-

з ТОРГОВeJ!,ьними Gpf'анізаціями.

запаси СИ.ровкни, палива та ін -

ходів, спрямованих на дальше

і зар·плати.

працює в основному за пря-

чаlfНЯ

!дасть

можливість нам

ба виділят!' нео?хідне ~ладнання, БУJlI,веЛ~НI матеРІали. Вивчаючи рішення вересне-

КПРС. Колектив

,~Ma- і

з ІЗДУУ

ЦК КПРС.

ВОro Пленуму ЦК КПРС, ко-

+ ! т +

О. АНУФРІ€В, директор заводу.

Д. ТАТУР,

і

Т

~ ...........................................................~...................................................+~..............................................~

--

живии СТРУМІНЬ Б,лизько

400

член'і,в

ВЛКСМ

в ПОХ'іlд за ІВІІ'ООКУ культуру свого робочоІГО 'міоця. З цього ж почали і ,н,а з.а~

В'Зlяли участь в обювОР€lн'н і до­ ПOlOOдей ,на зв' іТIНОІ-ВИбор.Н<ИХ

К омсом()льс blК'И Х збоpta х пеР'ВI\1Н~ НИХ

га.н іlзаціях ступах

у

, комоомоm,оbllШХ

р,а'j:'юну.

,було

58

воді порошкової 'М€'fал),'р,rі'Ї . Ко.мітет щ>мroМ<JЛ'У ВИСТУПІИІВ

ор­

В цих 'ви~

узагаЛl>нено

заст,ріЛ'ЬН1I1JЮlмзм;агаl('\lНЯ МОJЮJl.і

БІСе

133/ оомун;істичн'У іп!ра,цю по про­ феаі'я,х. Це лочина.нн:я зна.ЙШ.l0 ,га,ря'чу піЩl1РИIМКУ у дирек:ц,uї, паlртіЙlООГО 'і IПРОфспіJFКОВОro 'KOMIЇTe'I1~B ПЩПРlliЄмства. Є вже перші. ,резудьт3IfИ . ВоН.НІ У цеху П'ЛЗІСl'мас, де ко,мсомол·ь'Ц;

гюзи'тиан,е по ' ООМУН1ісТИЧНОІМУ &ИХOlва:Н1НЮ м:ол()д,і , ВЮ<lpИ'f'і серйооні, нсд()лі:ки у '1ЮМСOlмаль­

сь ...j:Й рооботі, IІ'несені КОНlКретні , ц i НlHi ПIРОПОЗlщіі пО' ;да,1ЬШОМУ п,і!днесенн'Ю .вС'Ї,х .,ано,к ВНУ'Г'р, і­ спі~IІЮ80ГО жи гтя . До ,керїВlJIlЩ і 'Jа іКОМСОМОЛЬСЬ­ КІІМИ Оf}га,н і заціями П '~И:Й'ill()В IІ(;iJl'Й актив -- гнер!'tйний, ін і ­

д;о.ВIfКИ 'аи'робн.оот.вз.. з.ростає 'Кlільк,:сть ,к()мсомю"ь­ сы~мoJtодіжнихx бptигаlД. Так, на заоо.щі залі:зобетО\llllИХ про-

н : атwвн,ий, З 8""Т~И'КОIМ.

. Після З8,і,1'l:lО-ЄИОО'РНИХ з'бор,:в МI\1Н'J'ЛО блwзька

,дuох м.іояці8.

ПІСЛЯ _ ЗВІТНО-ВИБОРНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗБОРІВ

Що змінилtQСЬВ жи:т-r~ ,КОМСО­ М()IJ\blCЬКИХ орган'іlЗац,~й , Я'КВ'Нlко­

НУ'€JТblCЯ ,наказ у'Часни,ків З1!'іт­ но-,ви'борних зБQpt~В? МаЖІна без перебільшеНIНЯ сказати :

ки,х

в

заби, в

кори,сн ого,

В ,цеН11рі,

жи.ви,й

підсумки

тИtЧ'Н'ИХ

повчаЛbilюrо.

у,ааги

ВЛКСМ

lВ·им,пеЛlf.

усьо'му -

Вз іlрцем

буквально.

вельн,оro

в

Н'ОЮ

ОСНО·В'Н У

зміні

п ра,uюют ь

т,і .

ком,:'тет :КОМ.оомолу

~аlН­

-

хro

р ІІІШ IК1()м,ітет

н,а

М.

РоОм,а,ненко,

пк наші

з "аIКИМ за,КіЛИ' до МОіЛод,і фаб­ КОМООІмoorу _ ,вilН

заlКЛИlКає 'Р!ЇВlНЯТИОЯ Іне лише на меХ1.а,н,ізarr·орі'в, ,а й на кра­ щих пташниіЦЬ : Н . НОБОхаць­ КТУ. Є. Бобкю та ' і,нши:х мз,я'к:ів

уза­

rocПQД,арств.а,.

Пом,іт.НО ПOJllіIПШY'€ТЬСЯ КУЛЬ­ T~PH()-'Mlaooв.a ,і С>ЛЮІрти&на робо­ та" більше у,ва.ги ПРИlДlіляє-ться ідей,ному заіга,ртуваlННЮ молод:і . Нову проnpа.му пі:д,roтува'В ко-

рещО!вих колектив і' в, .р.абить їх ВСІХ

ко,ристуються

Праlц,юв.ати, так,

кращ,і люди; ! ,КОМ З'ВернуlЮЯ

ок л,а,да,l!;НО'Г'Q ,цеху N2 2, 6ри:га­ ди т. МО3'\10ваго 'та J,нших ле­ надіба н ням

пова ,гою

пра;UJj .

rа,,"'нює дюС'в ід ко'мсомольс·ько­ мо"щ.:ці,ж!нюї БРИігад;и слюсарно­

ДюсВ'іід

К'ОМСО>­

поча,в )![і.яти

В . Теrмюк; П. Бoбtю, П. Цьом­ ІМ . На осі,х С'ільськоrocПО\дар­ ських Iр'Обота,хвон'и sідзн,аца­ ЛІООЬ. ВНlCОІК'Ою ГJlРОДУ'RI'шв.ністю

ви,р:ш )"є ус:п і,х оп,ра:ви. Н оаоо6р.а,ниЙ

'вн,іu;і,аТИI&И з-аводі

ха,н,ізаropи

КУ цеХО'lІ'і о'р·гаIНI:,зації, 'ІЮМ ­ СО мол ьс I;jK і rрули . І це в іlР­ НО. АJ.ж,е , в цеху . бригад,і. на

З

червон·і,

ООГдіаlНlї'8С,ькій 'птахофа.бриці ме­

м,аШlilноб уду,ва,ння . за

леремQIЖ­

.пе:рехіідНі

перещOlВOГO \д:<>сві!ду за,Й'Нялись т,аIКОЖВ оіiJ\ЬСblКИХ КОМСОМОЛЬ­ CblКИ'Х о,ргз,н,і заlliія,х _ Заслу~­

РОбот,і, н'а,вчаIНН~.

ВЗЯЩІСЯ

3ІОООв'lЯІЗань.

,громадський' Вliдд'ЇJt ·кз.дtр,Lв. УlЗаlГальнеНlНЯМ і ПОШИlр-еНіНЯLVI

ло'веді.:н;ц.і. ДJI'Я цього" ЗОР'ОЗУМІ' ло, сл,і/д .)мі'ЦиЮ>вати зв ' яз.к иІ З МlОлоди:м'и 'роtбі'l1НИlК а'ми, знз,ти Їх ЗJа,пити. ТУptботи, з.нати о&се, ЩО ~ви.лює Ї'Х. CalVle з цього і почали ІНа БРOlв.а,рськом у . з а,воді, тор,го­ Тут

сщіа\JIіс­

М1O.o1bЦЇJВ ,н,а

'бу,в ІНа

с воєму п,осl'У ВЗ:lрцем дл.я вс'і єї МОЛОIд:і,.

;lшtlюн,аlН:НЯ

u;я,м. ~рУ'чено

НlQlвообраних

КQ,мі'l'€ті'в-т~р-бота про те , щоб кожен член

за, н ЯТ1'Я

молю­

ді'Ж'НІіIХ БРИlгад. Паши'рюЄ к()­ м,ітет ;Ї ДОСВfД KOMc,OMO_lbllliIВ за­ roт,:'ве"ьного цеху. я,кі руши.,и

ІВ

lГурТ'Кз, х

комсамоль­

С,ЬКо.ї ООВІіти. М:ає'мо ЧI\1М.алІО зктивного

в

д,і,ялI;jH'OCTі,

ООКОМСОМОЛ ЬІС'ЬКОГО

110-

штабів

rrрожекто­

ра.» .

Т,а з'роблен'і' JrИlllJе перш і кро­ КI\1. Не IВtCЮДИ ПО'дJіловoQМУ по­ чЗIJIИ 'ВИоконувати рішеНIНЯ ЗВlіт­ НО-В ибор:ню{ збор іlВ .. Ті",ЬІК и че­ рез це ряд орга,н.ізаці,Й сл'а,бо поповнює CllЮЇ ряди, є ще фаlК­ т'И .п()р'~шеIfНIЯ ДИQUИlПЛ ін и ок'ре­ дJИ ·і,

CTP'YМliIHb, з"ЯВИJЮCЬ чимало ·но-

801"0,

лекти'в ХУДОЖНЬОЇ са МОД і Я'J1 ь­ ност,і СемипOJllК:Ї'8С!;КОЇ птахо­ фаlбрики . Тут .пІОчав працю8З.1'И Уlfі,верси<гer культури , З вели­ ЮfМ ,ї'Нтересом стежlt,ш за хо­ дом СП'З'РТІ8К!atци на заІВод і ло­ ,р!ошкової MeTa.тrypГЇi. На ШИІНО­ ,ре,МoQНТНОМУ З:а'IІОД,і. Богда;н.і.в­ сыийй птахофаБР'ИоЦі та в інших op.rаlнізз,ціях ціІка·во ПРОХ,ОДЯ"l'Ь

ми'ми

мислових КОН'CТJ>'Y'ЮЦIї!if їх ств.о­ ,ре.нОЧОТltljJи , ПіiдlВед'ен,і ,перші

ЖИ'1'11і ·ком,оомольсь­

,Clр>ганї,зац.іIЙ

СПJpавж;нї БОжаки м'а ;с, пере­

-

План семирічки

Колекl'ИВ працїВІНИlкі,fj; Гоголіаської стріЧ'КОВО-1жацI>КОЇ фаfiРИI\И 48-і р,ОI\'(tвкниВелиIКОГО Ж-ОВ'l'Н'Я 'ВЇi1JJ3н:аЧИlВВIr.КQнtшнямсеМИlр·іЧ:Н,()ІГ() нла'н:у . 3а.ВlД,аIН: НЯ 10 міеяціІБ ,ПО вип}чжу OOJIOO{)'Ї .nр,о;дуюц'ії виконаНIІ , на. 106,9 процента, .1 по реал.ізащИ .ВlfjЮ6ів 'на 105,5 Л'j}(щента. ДOД~TKO>ВO~O IП.lа1НУ ВИlПущен.с !JjЮдУ/щіі :на 25 ТІІІСЯЧ І;арііll­ ва:н:ці, в. Тільки 'за. ОСТ(І{fIIlfі три м;tcяці фЗlбрикаorДе>ржал.а. 5 ТIt,rя', K<lIPOOВ(l,Hцi'B прwОутку .

Опеці<:"1і.зУ'IНВШИІСЬ аа .вJШytI'~У \lfOВoї продукції, 'ГІ( алі в ИlI'ОТОВи­ ди за 10 м'іСJЩіIJ 16,6 м.іЛI;ЙOlЖI. 'ІЮг.шfН.ИJX меllрів про МИ{' ,1(1В <tї С'т'ріЧIiИ, яка R!IКОРИСТ(jвуєтьея n тєксwльні.й, , взутт€вій та іНШIfХ

ПР'О'МИ:СЛ'ШЮСТЯХ, і 4,2 М'іЛI>Й{)lrfа. \le'J1j)ЇВ пюбут-оIЮЇ ШОВlК()tВ()Ї етріЧI\И .

Ба.га:и I))Qб+г:iИJЦЬ НИ/ІІі обслуговують по три і чоти'ри верстати . ДІ/оре т:рудЯ'Гwя 'Нїlfa Ц}l!Ж<I'Н', Нllдія Бут;:;:;, Софія Де'йнека, Катl' ­ ' {lИIНIIl ДеlJжа'Ч, Г.aJJ.и·на Ocbl~aк., Олеке8JlIIДl)'1 ПРИl'8Jра, Гадина Лях. Вани Jда,Н)тьс:вою ПРОДУКlЦі' ю .з першо,1'О прetД'я:влеІН'НЛ'.

В пеРе!,'.I'дЄН·Ь свата , зна:1fllа IкіЛМtРСТЬ ТРУЩЇ1l>НИЦЬ ;lIlHЄJCe.H'i В ІіIlИ­ "'у і н: а - Дошку пошани фаори;{и, Ів~зна,чені ГРОШ!УВИМИ пре'lіями . Бillга'ГМJlМ п;аЛЮI ДИ'j}e'щія, >П3Р'1'ійна і п:рофc:rrі.1.к'оо,а otрга;н:іооції 111І'0Л(}СИЛIf ,ПnДЛI;У .

всюди

u,i,Kaвo

секретар

прохо­

ім,енч

poКli'B

та,м" де іlЮМООМОІЛьськ'і О'Р·гаНlі­ заUiЇіЇ 'не ві;ДЧУ'В8Юl'Ь ЗlКТИlВної пз,ртій,ної ПLД"l'p'ИМ'КИ, справж­ нюї nl8pTi,ifHOЇ ту,рботи П'РО ІЮМСОМ()IJ\. ХОРОШІІЯ при'к.лад ooдalЄ ПlаРl1ійне БЮР<J З3:ВОДУ залізобето'НlНИ'Х ,про,м.ИСJЮВtих IIЮІІСl'Р'У1КlЦіН . &'н·о г ЛИlбоко вни­ ~IЄ В діlЯJl'I;jНЬст,ь 'комroмол.ьсь­ КОГО 'KOI.Vliїreтy. націJJЮ€ 'й-оro,

,підказує,

Пlідтри'му' є.

Т.ак -Л'()·

Вулиці покрито аСфальтом Цього року в Броварах за І допомогою промислових підПРНЄЖl1В

Чапа€lІ'а

S

колгосп

Добр.о'величкіВСЬ-

КClго раійону на Юра.вогра,Дщині за!вroли і Ht!lifK,ЇJВ. Тепер ';х тут 23 тиоя,чі - 8еличезн·а, Lнди!ч а ферма. Alрті.пь

(ВІже

ВИ,К()IIj.а<~,а

Р'!ЧНИЙ

ПЛI8I\t п:родажу м'яса держа,ві . До Кl іJtЦЯ

640

Ір.оку

;кол·гос:п

ueНil'Hep'j,B

пр,одасть

ще

індичатини .

На фото : к'ращq пташн,иц j КОЛ­ гоооу 6вфрошнія Литвицька (.1іI8lO'р ~ч) і В;,ра Кравченко 'на фер.мі Фаю Ю. Шагювз,л а,

2

У'ПОРJlдковано

де-

кілька вулиць. Найактивнішу участь в цій роботі взяв - колек­ тив

центральн"х

ремонтно-ме­

ханічних майстерень.

Він свої­

'ВИН,НІО 6ути-всюди! Про 'ВІСі, ці ЛИ1'а;ННЯ ~ШJЮСЯ н.а

ми силами заасфалЬJY,вав ву­ лиці Пушкjна, Горького, Чапа­

пленумі ,ра'йuюму ЛКСМУ. 06го'ворюючи' доповідь з3tВі­ дуючого ОР\1ві~іло.м .рз,Йкому

єва

А. Л~м.п'іIЦЬКО.ro ЗВ,і'ПІО-~юООр'н и Х

в

IV

'"'ро ,п,і,дсумюи, :комоо.мю.rt:Ь­

сь~и,х ЗІ6орі,в, учаС'Нltки пл,ену,му зосередlJlЛИ

К'она'Нllfі

соою

н,а.к азів

YВl8i!'y

на

ВИ'­

·KOMOOM()"lbU~B.

• • •

Плен У1М ,РОЗГ.lЯIНУВ ор·гані,зз-­ u і,й'Н і ПИ'Т а,нн.я . В зв'Я3lКlУ З пе.рехоДом В . При)('(JДbК.а на :іlНШУ роботу

пленум ytвIілыи:в його в,іід обов ' язкіlВ д'рy.rого с ек'ретаря ра,й'Кому ЛКСМУ _ Чл,ено,м бю­

'ро 'і

щру;ги;м

'КОМУ лк,оМУ В. Сигаєву.

секретз,рем пленум

-

всього

3.5

кілометра.

Цими днями відбу.ся чистий мітиtlf' З нагоди експлуатацію

уро­ здачі

асфальтовано­

го шляху. Аоro від1фИ.В корот-

. ки,м

,вступним

словом

голова

BНXOHt(OMY міської Ради депу­ татів ТРУДЯЩНХ т. Ковпак В. І . Він відзначнв ці'нний 8клад ре­ монтниМв . які виконали робо­ ту по асфальтуванню вулиць протяroм одного місяця і Авад­ цяти дн.їв.

Жителі згаданих вулиць, що були присутні на мітингу, з

....

рай­

ЖИТТЯ НОВЕ 10 листопада 1965 рок:у.

увагою

внслухали

ви­

(

ви .улич·кого комітету пенсіо- l{

нера

Ф.

В.

Музи,ки.

Учасннків мітннгу привітали юні піонери Броварської серед­ ньої школи .Ni І.

Секретар виконкому райради депутаті'в трудящих К. А. Рі­ зatteн,ко зачитав ~шення ви­ конкому п,ро нагородження бу­

д,івеЛbllИ!(1В

похвальними

гра ­

мотами і ціll'НИМН подарункамн .

Шд

час

. новлено

мітин,гу

було

меморіальну

вста -

дошку.

Перерізатн червону стрічку ви­ пала честь бри,-аднру робітни­

ків Ю. М. Лосю.

*.

НОВИНИ ТЕХНІКИ

()брав

НОВИА ТОКАРНИА АВТОМАТ

К. ДАВИДОВ.

хвилиНlУ

.видає

об'ЄдІН!8IНIНІЮМ

ч· и

«ІА

в ItготоВJJte,н,и Й

«~осстаНі<о.,ін ія»

225·6». Ві:н

метром до 25 і до.вж'и"ою д() 130 .мілі,метр;'в . На авто'ма'Ті ви­ 'КОНУЮ1'ЬІОЯ, крім токаР'IІИХ, ТІІ­ кож фрезерн,і, свеР.1:I'ИЛІ.ні і р ізЬ6с на.р і'ЗlН'і рооо'т И. ПРОКАТНИИ СТАН ЗАМІСТЬ РІЗЦЯ ЛЕНІНГРАд . Но.ВИIЙ прокаl

ти

них

ЖоОдtЮГО

.грам,а

\lетз­

ДQручеНl і

тут с,пеwіальним на­ я'юі діють .в «ооюз ; » !1 сrрума'ми 'високої ча~т оrlf . IIlO на,грі,вають з'аготов,ку.

Kal1KaM ,

l)Озрахов·аниЙ

на' обробку деталей машнн діа­

ЗМОlІ'ТоааlНИЙ

у

Ле ­

д!ав ЗМОГУ одер ж У,В<а­ черв'яцн.і вали , не знu маю-

HiHrp3l1l:i.

з

л,євої Сl1РУЖКИ , ОбоВ'Я3lКИ р·:03ЦЯ

но.вНІЙ 1'ОІКіа,рний aBTaM ,alТ МJделі

ний Cl'al",

11

великою

ступи маіістра І. Ф. Ш'паков­ ського, ДИ'ректора п'іАПРИЄМСТ­ ва В. М . Пузирьова та секре· .таря парторганізації І. О . Па­ січняка, члена вуличного комі­ тету о. Ф. Воробйової і голо-

.... + ••••

МОСКВА. ІШсть деталей за

110' М'У

парторганізації .

ДЯТЬ ·КіОМООМIОЛЬСbiJ<;і збори _ І це

D Кї_ТЬІІ<а

В . МІХЕЕВ,

КОМСОМ()Jl.ЬЦЯМИ,ве З3tвж­

не

виконано

«СУПУТНИК КОНОТОП . та: ря»

-

таl({

ШАХТАРЯ"

«Супутник :наз<ив.ається

шах­ п е­

ренQCНИ'Й апаlрат ДЛ;Я ·контролю з а ЧИСТОТQЮ пові1'РЯ В шахті. його сері'Й.не · ВИlробни;цтво по­ чалось н,а Конотопс ь ком у

елеК'l1РОМ€"Х ан,і</іНО'МУ з а в О'д і «Чер'воний Me1'a()J\:.cT» . «Сул у т­ IfI\1K» ,гар,аlНТуе г i pHIf:кa~1 без­ печн,;!С.ть ,роботи на бу :lI,-ЯI(і іі діJJя!н'ці шахти. (РАТАУ).


Листи 3 радгоспу «Красилівськиіі» ДО

TOIГO, щоб радгосп ре:нт.абе л ыH ИМ . по,перед,ні Вже З8lрав

Радгосп стає рентабельним МИ:НУЛt}ГО

'не

м,ав

р О!ку

наш

ЖО.'LНОГО

гrрибуТ'Ків. даJlЬШНЙ

,раJCУНКИ

м&т'И·мемо ц':;в

га·.1ьму,вало

. розвит,О!к

го.сподар-

дa:PCb'КIIX зо,~ре~lа,

;юж.1ивост і ,

саду

'гектара

дало

75 Цelll1нері,в фР}ЛКТЇJВ П.IJЗlНОIЮМУ з'аllщаині 30.

нати

по

МоаlЙlже

ка.

Самовіддана праця на фермі передовій телятниці радгоспу імені Щорса Ользі Іван,івні Г{)нчареи,ко . принесла чудові успіхи. Середньо­ добовий приріст кожної голови племі,нноro молодняка становить ~ кілог,рам. Будучи учасиицею Виставки передового досвіду в народ­ ному господарстві Української РСР, Ольга Іванівна одержала Похвальну ,грамоту. Ставши на трудову вахту на честь. ХХІІІ з'ЇЗДУ КПРС, телятниця докладає всіх своїх сил, щоб добитися ше кра­

3ібраJlИ,

IJ(J(),ЖНОГО

поmво!ївся

ТОМ'У-ТО

l!ихі'Д

дасть IІ'рfll6л из;но

18

тися ч :к а:р­

ЖУЄ

ооротыуy

з.а

те,

гаJl'УЗ' і, ,господа'рства

щоб

всі

ста.nи

'ви·

На фото: О . І. ГОНЧАРЕНКО.

М. старший

фото А. Коза,ка.

ГОРНИЙ, екоиоміст.

ТВОРЧИМ ВОГНИКОМ

.на'м'и С'ВЯТlКО. ,ві номери баlга-roТИlражних 'газет. Чи''

таєш

їх,і

ще ,раз

П'Р'их:одиш

д:о 'ВИОНОБіКУ: скідьк'и IЮГЮlІКа, і.нФц·~а,тиви У !н'аШRХ аКТИSlіст.ів ' працюваJl.ан· а,д

цим

відвели

кращн.х

РОЗ'l10-

дар сыиІхx проду:ктів.

П і,дготовка

ДоО

,на. чОС'Ть

овят·а ,

н,аступіни,х

зм,а­

ЛOlл.іrrИЧIНОГО

піднесення . Р,я.д:и'

,пере.дов·иlКІ :'В

ПОПОВ'НJlIІІИ:СЬ

Н'ОВII'М'И

В'ИІКіСІна'НIfЯ'М семирічного плаlНУ .

!

і,ме.наIМ· И .

HIf, ЩОВМlі!щ~Н1і на. перши,х C11G;ріlн,к·а,х га.зет . У' баlга;roтира.Жwі

ться

про

ЛlіідС'УМlках

«За соціалістичну П. рацю» (ра'Д1'ООП і,мен'ї· КіРОВ.ЗІ) 'fIa ·раід'ГОСП­ ~Іі,й Дошu,і лоша'ни зо ,",різ· ВИlЩ. Це 'на~.д,roспн';'Й. А скількн їх ~Ia в,іlLllдJіо1IКОВ'ИХ!

те,

що

,jJа,дгоспу

зм,а·га,НIНJI

за

І:

по

третШ

·к·ва'ртад "рису'джемо TpeT€ М·:ІС· це ·по .YlПІравл-1нню ,м'ЯСО-М()ЛОЧ­ ІІОЇ ПРОМОСЛQвостіРЗIдlIf·а'ргоспу з вр УЧеІНІН,Я'М ГРОШ()lВіО Ї П'РемlИВ

ЗаЗI1IМСЬКИІ\fві.'l-

сум.і

ді\lIlЮ\f М . Субоюоськи'й В ста, гnі «Наша J'о.рдіс·ть» розпо­ в і дає nР'О ти:х , ХТО ,ВЩJ<КТI1IВ ·о цьому 'РОЦlі ~ви·сок'і в.рожаі зер­ ІЮВИХ і каРТJIПJl і, х:то одержує

4200

.карбова'НlJ!і,в .

Дlllректор пу'х:і'вс,ыоїї птахо· фаlбpи"и М. ФедореНJКО і сеюре­ т,ар Іпа'рюрганізаці.ї П. Біреус П~ІШУТЬ У баll1атотиражці «30РЯ комунізму» п'ро продукUі'Ю, Я'ку да.ла фабрlfК·а·. Ка:ртопля, ово·

велике MOJlOIКO .j \,І ' ясо.

«В коротенькій замітці,­ а'втор, всіх не перел·ічити. Іх дуже багато.

чі, ЯІЙЦЯ ... І ;все це зроблено ру. кг,м·и 'l'р'у:ді,в.н'И.Кіів ,rooподаРСl'ва ,

Це:

Про C.1a'ВIH~ 'l'рудов;ї гогол~вчан ПОВlіДI()t.шяє

заЗ,Н'а'чає

б.ркгадир М.

зустрjв 48-I\,І,у річющю Жовтня

.....

Про. ,це ОВUД:ЧlЗГГЬ Дощк'и поша·

Керуюч,и,іі

В . МіlХеєв в CТlа,ТТI «Семи-р'іЮ<,а

Вс,Ь ,газети повідо\,lЛ'ЯЮТЬ про

за'Ве.ршеиня с іJlьсыогI(юJюд3IJJсь-­ к их :робіт, ЗЗ1безпеlfflll'Н я т·ва· РИJН1НИіЦ11В'У ситої 'Ї теп ..1ОЇ зи;м:uв­ лі . В ці'Й же ба~а.roшраЖ:lliі «3а .соц.j:ал:і.стичну прзцю» йде­

золотими' 'Р'Ylк· а,ми.

Барбон, '

_._._._._._._._Cl_._._._._._._._._._._ . . телятниця С. Барбои, ланко-

у<:п.і.хи бага-ro-

~...,.._

В ·6а:га.ТОТ.и,р,а,жках ,ЧНlмало щі· каlВОЇ ,інформації С8ЯТ'КО8ОЇ, дaJl€lКlO :не бу.({еНlНОЇ. г,аl3ет.а рад­ гоопу «Л:іт.к.і'ВСbl<ИЙ» «Прапор комунізму» і;нфQJ)МУЄ : рЗ'д!іоне СВЯТQ 'ві,дзна·чаrrимемо у НО8о­ му Ч'УДОВОМ'у Буди,нку КУЛЬТУ'

по:д:як.а .бу'д.іlВеЛЬІНика,\І Г. Бон­ дарю, Ф . ООндаIРЮ, І. Ми.сНIИКУ, М. Са,вч(шку та і'нш"м, я,кі ВlКJI али ба.га-ro ,пр!а'U'і в спор Уід­ ження

ЦЬОГО

КУЛЬТУР'НОіГО

ЗІЗ.К·

ладу.

А ось l~нфор'Мації ,в га.зет>ї, «За комуністичну працю» (рЗІД­ госп «Вe.n ИlКІОд'И'меРСI>К иіЙ» ) . ПООДОРOlВVlенн'Я з 6Q...рІі ..,ttЯ,м ве· тера.на ;радflOCПУ А. П . ЛИіТ'ви­ ненк:а, 13 одр)"ЖенН'ЯlМ Н. Т. Б{}й­ ко 3 .М. Р . ,РубаНІКОЮ, ПОDідом­ леНIН\Я про 'н{),IЮiБУ'ДОВI1, дальшу .газllfфі,КI'I!\~ію {:ела 'ї т. ·п.

ЗмilcrroвН.ИlМIf .газе·та'ми 1\1001>а­ Д)'lВЗЛIf IpeiJtIКiOJleriї своїх ч~та· Ч'і:в у :день оС'Вlята,. Це сві.дчить п'ро те, що наlШі .аIКТИ18;crи пре­ си МО>ЮУ'ть, 'ПОІВ-ИН1ні ,і, в даль· шому lІ1'раЦЮВlа'ТIf1 тільки. П~О'р·.

....................... _..... чо, 'J1і\н.ки З 'IЮГJfИlЮМ.

Іх ДЕВІЗ-СЛУЖІННЯ НАРОДОВІ І

листопада відзначається День ра­

дянської міліції. Наша народна міл.іція ровес·и,иця Великого Жовтня, дітище Комуністич. ІЮЇ пар11ії і Радянської держави. Принципи її .!ІііJjдьності були РQзроблеlli ВОЛОДІІМИРОМ IJlлічем Леніннм. Служіння народові це девіз, яким керува·

t

,~І!СЯ

·і

керуються

в

своїй

повсякденній

роботі

І

мп громили білогвардійців та iHTepueH.11i·B, зміц­

вартові г;юмадського порядку. В роки громадян­ ської ~ійни вони разом з частинами Червоної Ар·

lІювали

революційииіі

расними

поборниками

порядок

у

нового

життя

країні.

ПриСт­

виступали

і вони і в період індустріалізації країни та колек,.

І

тивізації оільського господарства. Чимало СЛ ,lВНИХ сторінок в героїчний літопис Батьківщини впксали працівиики міліції в суворі роки Великої Вітчизняної війни. Тисячі і тисячі кращих предстаВНИ'ків міЛ'іції билися на фРOilтах і в партизанс:.ких загонах, мужньо відстоювали (l\Ободу і незалежН1ість нашої соціалістичної дер­ жа·ви.

t

І

Блискучою перемогою над лютим

кінчилась віЙНd. І знову на передньому краї -

вірні стражі порядку. Люди в синіх шинелях ве­

Найважливіше в роботі opraнi'B міліції в наші дн,і відвернеn,ня правопорушень. У цьому охо­ ронці порядку постійно спираються на ани ви у допомогу гpo~aДCbKOCTi. Трудящі не хочуть і не можуть терпіти хул,іганства, дармоїдства, пияцт­ ва та і,нших пережитків ми.н·улого , разом з мілі­ uією ведуть непримирен.ну боротьбу з усіма, хто порушує но:рми соціалkтичиого життя .

діяльність добровільних народних дружин, това­ риських суд,ів та інших самодіяльних Оpl'анізацій трудяших. Тільки иа Україні наЛЇ'lуеться понад 1,5 мільйона народних дружинників. Разом з ор­ гаиами міліції вони проводять активну роботу по запобігаинюі лік.відаціїправопорушень, по охороні праці і відnoчикку ,радянських людей.

Комукістич,на пар11ія і Радянський уряд ПОС­ тій/Ю дбають П'ро поліпшення діяльності нашої міліції, високо оціиюють її роботу. Нещодавно панад 300 кращих ,працt8НИК1Їв oprа.ні;в ОХOfЮНИ громадського порядку республіки нагороджені ор­ денами і медалями Радянськоrо Союзу.

л.істичної заКОННОС'l'і, громадського

порядку, за

л;іквідацію

державну

партії і уряду, наша М1ЇJlіція і далі вірно і віддано

самовіддану

боротьбу за зміцнення

злочин,ів,

посягання

на

соціа­

і

власність трудящих .

Служба в міліції вимагає від людей великого

служитиме

своему

народові,

ного будівництва.

фізичного і духовного га,рту, постійної пильності,

,"

Розвитку иабула

Оточена по,всякдеttИОЮ увагою, піклуванням ,і всебічною підтримкою широкої г.ромадськості ,

дуть

особисту

,

ворогом за­

ка . ХРОНlі·ка життя нашої м~ліції багата на числеи­ ні П. риклади сміливості, відваги, вииаXJідливості .

У нашій країн· і шкрокого

готовності

при,боркати

будь-якого П'равопору,шни­

~~,_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

..

оправі

ми

далеко

комуністич­

В. ВІТКОВСЬКИЙ, підполковник міліції.

неДМЇlкIf

,році

м,а.т,и

не

СВОЕЇ

ОВОЧ'ів

·а 'ООРТНlментї, ВИООlЮякіоні.

І.

Їх

МИХАЙЛЕНКО.

-

прізвища

на Дошці

Проблема ства.

п,арников,ого

,до

віДзll1а~

48-і РОКОІвНlН'И Ве..1И·КІОіГО Жовl'Н,Я -

успішни'м ЗЗlверШeR/fЯм 'ВСЬОГО КОМlllлек.су польових '~. вро-

ж.аіЙ зеРИОВ' ихта 'і!НІШИ,х Ку\л' Ь3Н31Ч'1fO

!ВИЩИЙ,

Н'ї,ж В МИ'Н'УJ1I()МУ році. С"oorpено ,кор\юву базу ДЛЯ nромзд-

тваРНllfНицт,ва.

ГОСlподар­

сезон v

.н.000lГ0

є

біо·

nаJlИВіО . По пла.ну У наступно­ му 'polJJi' ДJlЯ 8 ти.сЯ'Ч паIРНИIІЮ~ вих

'рам

'його

.неоБXlі'дно

що­

найменше 4 ТИlC'нчі тонн. Заго· тови'Ти

та,ку

.1·enKO.

ПОl'рі<бн{)

кі..1ькість

н·е

т.ак

ВНlкорис т,з.т'и

ВіС і наЯ'вн і ,резеРІВИ . XOTЇJlOCb би через

Гаі3ету звер,нутиlСЯ

pi.вoHНlкd,B

до

Брова'р'сь:к.оrо

ке­

лі.сни,­

цтва, ЩО'б ,вант доз ВОЛИJlИ, ,по­ КН

СП'рНlЯ'ЮТЬ

·ПОГОдіні

умови,

заГОТОВ JI'ЯТИ' в .'lІі.с і сухе ли.стя.

Воно, 'ПРО"')'Іщене через фер-ми, ст<а,не B-ИIСОК(JЯJкісни\,l

Слі,д негай,но

Т:руд,і,внИ1КН ра,дг.оспу

СblКОГО

Самим ВУ3ЬКЮ1 \11:с. цем у під­ ЮТ<О,Jщі,

,везеНJНЯ

чи,ли всеlЩРОдіНЄ СВЯТО -

о'держ·аIНО

ДНЯ

і дешеви'м

біол аЛIfВ<>М.

поwани

тур

зяб ,Пlід

НаlКОПИ'ЧУЄМО

В . БУРТОВИЙ, ГОJЮВНИЙ агроном.

:пл,а'н

зДЗіЧею її в асор­ р~й ,план зда­ ВlІКона.но ·на 87 огіірКіlВ лише НІЗ

Ан алі'зу юч<и

с'l'У'П ном У

кли,н .

шани.

ПРOlЦент.И.

роботи, Л:J»З<Ці,внНlКИ ropoдJltix БРИ'l'ад ,вже за'ра,звжи!ваюТіЬ , нообхі'mних 3З1ХОДjіlВ, !Щоб у на·

ро:юоча.ти

тирси

деревообробного

Б.рова,рсыl()го

з

за·

КИ'ї,вськоro

к()мб uнату

заВіОДУ

та

холо-

дильни.кі,в . Уопішн€ проведеНJН'Я иї€Ї :робо'ТИ :д,аСТЬМОЖJlи,вість радлоопу в наступному ,році

СВОЄЧ,з.оно ВIfРОСТИТИ иеобхіДІНУ KiJlbKiCTb доброя·к; і.оно ї розсади,.

М. ЧУНЯК, ~ агроном-овочевод.'

Почали

о .. ~.,..,."...,.....",...~ ,...,..,....".~".,..,~ .. .,..,. .,.:.~.,,......,...~ ~

ЗА СВЯТКОВИМ столом

ри . Че.рез газету ОІГО.lЮш Y€TЬC Я

СЬОГОДНІ- ДЕНЬ РАД ЯНСЬНО! МІЛІЦІ!

Щ ОРОКУ 10

сп'р.авились із тименті. Так, чі помідорі,в пр.ou,eНТ1і'В, а

тують меХЗlн,і,зат.QIРИ'», «Дружна WlзаlЄмодоп,омога», «Наш .вне· оо.к». C~peTa'P па,рто.рганізщ,іIЇ C11pli"lKOIlO-11Юаць'lЮЇ фабрики

ра.дгоопу

aJle

30-

пі:дroЮВJJ€lНО

ярий

roро·

PlіЧJН'И'Й

102

під

року.

Рі, шеНІНя.м парт~йної .і проф· спі JИroоої !}рг.а,нізаці'Й та д'ирек­ ці.ї 'радгоспу 8eJjiI11Кy rpYlllY пе· редовию~в п'ерt'ДЖОВl'невого со11 і аJl і'сти:tfН'Ого змагаlННJI за,не· сеНІ() на рцroсп,ну Дошку по-

Та хоч 'в ЦЇІЛО~IУ З радгоспу

«Ра.rюp­

Фі,НlішуваJlа» пові;ДQМЛ'Я€ про те, що КOJ1екти'в Il1і.діПРИ€·Мcrв.a

з 'ї з ­

діі.в па,Р'l'іIЇВИIКIІІи:кали нову хви.1Ю 'Bceнa'pOдJHoro

СВИIIfа.рок

подарунки'»,

В. , В. МНlгашко з Троєщи,н('ько­ го в'їдд iJl1К а , яку занесен() на ра~ГОСПIНУ Дошку поша'ни.

---····· .... сторІнках СВНТКОВ"І 1 Побагатот"раЖНIІХ газет

/J'ЇoДi про Jl.lОІдеЙ, іС'воїх м,аяк· і,в1'BoplJ!i'B доста11кусLт!ьсыогоопо-­

га~н:ІІ'Я

«T/p,YL1loвi

Га,1ИЦЬ­

ГаlЗета 'В'міщує фо:ro Oltli"'fl 3

праlвиJtыоo зроби,JШ редколе· nї1Ї, lюmr Зlначну ПЛОЩУ у овят­ номер,ах

венко, РОбітн.кці

гордіСть» .

'Но.ме­

ром, Iш}ЛКал.а :і· з.наход!и.n'а но,ве, ц ilКa'8e, ПОВічаJІьне в житт і С'ВО­ їХ Г'ОсподаlРСТВ .

кових

ТИіраж,н.а. га,зета .«3а Вітчизну'», Ось за1ГOJ10ВКИ ~ея~:х ли.стів:

ка, М . Ковпак та інші . Маяки відділка наша

п'роои! Кож:на редкол.ег·їя ТООР­ ЧО

ві Г. 3агу,ра, М. Спичак, М. Особа, їздовий О. Яко­ Г.

держа,ві·.

здаttі

57.

~,======================================

П ЕРЕД

ло

основу

:10бриliа місцеві і м і'неральн,і.

на:д :.йш.1О ·в М>ЗlІ'азИlН'И і IfiЗ ово­ чеперева{lКИ б і"' l>ше 2446 тонн

п,радов­

соко.дохоmн'имн.

щих успіXlів.

за:вд,зIННЯ

roРОДИlНlf,

рад.госпу

весь

міцну

наст\' nиого

достроковови~о­

ВИlКOнаlНО lІ1а·

бо,ван'ц і'в прибутку.

КооекТltв

З' \,Іогу

ДНlНИ

'.10.10'

т,ва.РIRН'НИЦТВО

крема

-

Що йroворити , непогано ПОТР'УДИJfИСЬ в !НІDнішньому ра­ ц'і lІ,аш ; овочівники . Врожай окр·емих ІКУЛЬ'ТY'J) набз,гаro 'ВИ­ ЩИ'Й , ніж в МНlн,улому році . Це

п~д.в'Ищен,ню

культур. з

урожай

нероздіnьні

~&рбоваIН­

в<рожа й н:о,сті ·всіх с і л,ьськогоспо­

'П'РИ

3

якісrь

ДоБИJlИlCЬ цыQ.o

рі,зко\,lУ

иево~о Пленуму ЦК КПРС, ми наші

п~д · пеРШlі

OpiEHro&HO

тж:яч

50

IlРНlбутКіУ.

заlВ>ДЯ'КН

ства . ВН'ХОДЯЧII з ' рішень берез­ перег.1яну.1Н

ЛІР0

Кіроки до ц'Ї\€Ї мет.И .

ра.1ГОСіП

карооваwця

Це

свід:ч~ть

заКJIадати

Кількість

був

... l1іCJЮ

на ,croJti. На НЬОМУ­

ної брита, ди

БІСе, ЧIfМ, ба,га,т·а З8МJlЯ ,~дгосп­ lІІа, люди СЗlN06і'дд·аної праuі

х аі3 Я'Ї в . Т іосНО н а СТОЛІЇ, тісlЮ j. з'а СТОЛОМ. На почectЮМ'У м;ісці н·аЙ­ С1'аlР:IШ а Л.IОІд,И1Н>З

в ОЇІМ "Ї

85·

-

;Нlі·

бабуюя

ШЗ>СЛИlваі

раідіон,а,.

P&дJi!cKO на душі. за ді.теЙ сво­ їх, OIНY'К'ilВ .і 1liJ)Ш! Н)'IRiill\ , що жи­ вуть ІВ такlfIЙ ЧУ.дIOlВИЙ час.

НаJl:Н'вЗ!Йrrе, ,фтонt>к,и мої, ЗЗlП'poillУЄ ,ВарвЗlp3' Са,веліlВ'll-а" --: та ,J'IIiaJИIiмJaмо ,келих,и за те, щоб був М1,ІР 'lta зеМі1Іі , щоб

-

-

,нiпroл.ине знаТJf

'lfЗм, бі\IFbWе

жаху mтtИl. мцр H~ земл;і! Пpra.r.treИII!Я ооіх цес.ни'Х лю.п:еЙ свПу . В j,м''Я 3М1іlЦНetIiНIЯ М'Щ)'У трудяться всі р.ащЯIЮb~і люди·, l'рудwrЬСЯ ·і ця ірОбї'Р.!іпча о'м'я.

ОНУ'к, бабусі КО.'l·аЮsНІЧ ,Кот -

ЛООН>ilд Ми· QlI:ИlН' З I<Ір'а­

ЩНlх меха:Нії,з,а'торі'в 'не ВЇlllдіі.іJ;Ка., а й 'раиоопу.

JfНIWe Й<Oro

хаlр'аю'ЄIjJIНоНІМИ 'рИ'Са,м;и є сп.равж­

ня

.тvюбoв

Д{) тех НІ'ІК И.,

ДОСІЮ­

н,ЗJIе ВQ.IJQд!~НIНЯ Інею . Ці ПlрищеПILТИ йому .юни.ги·, н~JI'и,опец,і,алы.аa

,риси жур·

л'іТ€lра,тура,

друзі.

Туті

ПОДlj)у.>юкн ДрУ'ЖИ/НИ ЛеоН'ЇоДа

Ї'Ї CJlaIJ!lH1I'X

ріlч:н,а На'РВЗіра Саге:л і'ВlНа. Не­ ЛlІІке і склаilJ)Не ЖНТТЯПРОЖІІ­ л,а ,80111<1'. Булира,дощі, бу.в і 'ом уток. Чoro 'l'іJlЬiКИ 'НІе дове­ лось бачlПИ і п~реж'иrrll' lJIЇЙ ЛЮДИ.Нlі! Та осе МIfН}'JЮ. СЬОГОід'

BiKrot;J Ів, а НОВ 11 'І

НеюД!Зі, сусіди,

Г а.1ИІН и г,р.иГОіР ЇІВІн и.

_

. Ні, H~B'lДcl1aє Гадина Грн,го­

,p.J&H~' В-Щ Ч(МОВl:,ка. І Біон.а спе­ ЦI.ЗiJIj:с'Г ш НlРOlКО:ГО I П:РОф ілю l1i.n ь.

КИ' ·в іІНlш і,й га'n\'зі -

11~a'P'II111'

IІИЦ11Ві. Пір,ацювала

ДОяркою,

БУ.1а телЯТ'lш,цею , а за'Р·аз ві'д.

го,цОіВ,ує с·ви-неЙ. І де б не пра­ цюваVlа, Яlк і б обоів'явК'И не ви . КОІНУlВала , за:вждиі 'Ві:IOtЦи ду_ щу, як кажуть , ~кпа.да€ іВ 'Р о бату.

. П~ДоН':lмают~я тости з,а, ,н· ашу 'fJI11lIII'y Ком}~НІІСТИ"lIНУ !па.рТlію,

. рзІц'ян'сыиІйй УіРЯIД, .lIIр'У,жбу і TO~ ва:РИIШ УВatн:н,я .

ХОЧ

формалЬІНіО оідьськоroc.

ПОДo(l'РСЬіК!И'й

р'ііК

з-а'вершено

а

робі'Г 1l0П€lреду ще чи'м~"'о. Вже. 3alр.аЗ'l)peбаремо,нту'Ват.и

1'eXJНJLKY :lIIO ВіООНIИ , ГОІту.вати по­ СЇІІН'И/Й м' а :гер i·aJl. Як і всюди,

на. іВіїЩД'ілку щи'р и'ГЬСЯ 3М а·г.а,н:nя

1118: 'чест·ь

,иа.сry,"н~х

з'їздФв

пз<рТ1ії, ІЇ по:гребча,IJIИ

lН.а·КlРес-

люють 'lЮlliі Іруоож'іnа 1966 ,pilК.

нови,й

ПРОООНУЄТЬС<Я тост за ба, бу­ сю ,raJl'IfH'Y Наз.а·р~вну - м,аТіі'р

г,п.а.ви ,сім'ї . Не3ва,жаючи на свій м.а,йже ,оонсі,й.н,ИJЙ Біі,к, вона

бере аlКт.ИВ1It.У участь у гр.оМіЗІЦ· CbKo<-arop.J11СIfШ

іЩ)а1Ц·і;.

Ії

часro

ба'ЧЮ1ІIf ,в ,"олФ, де lвона :не в.ід­

Я'КУ Леонід 'чита.є з ЗlПОЄМ·. 3 ПJРНІЧlвnлюв-аRаві'н ста'в мех а:н і­

Cl'a.в.aJJa у ,poбotni. Вliд молод,,, х .

затором

к.ує з·а У'Віа,гу, lі Щ)Q{:И,ть 'не 38-

ШИlp<JIКoro

ПlроФі",ю.

Як,і тілЬіКИ 'роботи .не ВИlКОНУ­ BalВ Леон';д ,н.а Jla'Ha.xB·iiддii\ll·K<,! Ора'в , С'іIНВ, з611іра!В YlJЮжа'Й. В цьому pOUii· дове.тюся 'ЙОМУ ,в.НТ­ рима",и' сеDЙО:ЗНИіЙ і.спи'т­ Вllюршест,аrrи

за

кер,мо

·неЗона ·

'йо:мoro 'Йому дооі J«><М6аЙна .

- Якщо треба - БWtЄ зроо­ лено., ска'3З1В Леон'і-д МІІ'КІО­ ЛЗlЙOlвltЧ. 3 помічнИJЮОМ СВОЇ'М

I'ВіаIНО1l1

А1НIТІОНІОІБіичем Негодою повер­ :ну,в B~H ,дО ж1tіТя«GК-3», на Я\КJИ'Й м а оо хто пом ад ЗІВ н a~,ї . ПQIН1а.д200 'reIOТЗlpі,в на ,р<а,х)'lН­ ку цього екіmжа. По 25 ,і б;Jlьше Ц811'Т1НерііВ зернових зїlб­ рав пі;н. з КІОіЖlIЮro reктзра.

с.вято 1lP'ИІ8а€. В IГОСТ1Ї' ДО то­ ВЗlр:иша: ,по ,poбornі зав.ї ·~.n,и Й;о· го нЗlП3lplННlК lВ'ан І в<,нюв.ич Ма,рчеиКо, бр~ЗідИР TpaKTQ1J-

·г.а'Л:И:l!1а Н аза,р,і,Вlн.а

ЩИ'РО ДЯ­

бутИН>ЗііlМенlШИ'Х У цьому динку

-

5-рііЧНОro

бу­

Вo.nодю

і

2-p'iRIНY Наггашу ..;.... ОН'У'Юі'В СВО· їх . .х а,й IРОСТУТЬ вс:і:м 'Н,а р·а .'І,ість ... '3а oroООМ все тіСН'lше і 'ТІіс­ н~ше. .пРИХОДЯТЬ ц,;'nIlfМИ оіlМ'Я ' М'НІ і ,ПО()lДИllІІЦ'і, щоб ПО'.З'ДОРOlВ<И ­ ти прщелюбну ,робітничу сі'м'ю з

СJl.аВН,ИIМ,И

<рОКОІВИ на,\,І и,

кого

ЖОВ11НЯ,

ного

здоров'я,

Вели­

пООа.жати

I)НlCЮМУ жИ!М'і,

щасТІЯ

в

мі,цосо ·

IIО'ВИХ УСШХilfl

н,а бл·аro Jl'юби'мої Вї!l'ЧИЗН1I .

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН. Погребськи'Й в'і,цділок радгоспу

НОВЕ

і,меоні КФрова.

ЖИТТЯ

10 листопад.а 1965 1)()f(У.

3


ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ ПОРАДНИК ПЕДАfОГА oo.rarгo IКОРИСIЮГО

битись більш ;rioHoї спі'&АРУЖ­ IЮсті школи і сі,м'Ї? Як наЙП<іра­

зн~йдуть

ще 'рооів ' яз,аrги і1Иітаю~я МОРІМЬ

викла.да.чі, КЕ:рїІІRIШШ ШКІ.~, аи ­ хов.ателі, ме110дm:ги та, ба.тьки учнів у журналі «РадJlнська wкола» ЄДИlн:ому 'в республі­ ці за_зльнопмагогj.чному дру­ ·кова:но·му ОРI1З'Ні. «Т'Р'Удо.ВИіЙ стЗlЖ»

його

доси,ть ,вел\l1КИЙ

!ЮГ0,

щі тращи!ції , які склалися рок а­

тема виооовної роботй в школі

ми, · ю IВQДночас зrбз.гачу.взти їХ,

і пед:аroгіЧIЮМУ вузі . В розді­ лі «ІПСИХОЛОГ.ія» перед6а·чено В.исвітлW1'И 1'atКi <Ilитан,ня : зако­ IЮМі.рнооті форму.ваНІ!ІЯ осоБИ'С­ тості 'в колективі; ефекТlI'Вo!tі заоооби оамовиховаlloitЯ волі у

ШУ1КЗ'ТИ ·нових, ,більш дійових і ефеКТltвн:их Iшл"хі,'В популяриза­ ціїТ'а уза,га.льнення пе:редов.о­ го доовіду 'у .8ІИХosа Н'Н і підро­ СТІ8ючого ПОКОЛlі,Н!Н.я в ,комуаі­

дусі .

школярі в ; фармувз!иня цра­ В'lfJlЬНИJ( вз а.є м ин ІоН ак,ів і д ilВ­ ча'т. 8.іДК!Р:Нlп'аєтьсяновкЙ роз ­ діл «ЗаОЧИНІЙ семі,на;р кл ас­ nи.х :кер;'ПН1кків» . Р~3dЩією ОІПрацьова,но npHм,ірН>ий тем,аТНI"'н.иЙ 'Пла,н статей та і·liШИХ Ma:тe.pil8iJ1i,B, rIриев'Я'че­ 'них 5()...річчю Великого Жовт­ кя. Нім охоплюваТИlме в осиовному Ta'l<li тем'К, як історія ос­ &і'l1И. lі Ш1<о"l И 8 реоrryБЛlіці, роо-

Педаroг.Нка дреВIfЯ наука . Та ,в житті школи, У С;lмейно­ му

,виховЗ!н,ні

щоразу

''!'Р'У ДОІВОГО

такї,; Пед!аror.Lчиаиа,ука і шкільна IlJIp,8JКТ\IIКa,; иаYJКова ла ­ бор.arroрія пед8.ГO\la; методи:ка ОРГ8Jнізаці.ї і ,nровер.еиolJlЯ е.кспе­ р"менталыliхx Д()СлrJl;Ж~Ь; СИ'С­

-

жу.р.н/а!J\ У М'ltну.в СОр<Ж 'І'prtі.й . Природно, що колектив ред,а·к­ ції 'прагне rrРОДОВЖУ'Вати :юра­

ст·ИlЧНОМУ

естетll'ЧlЮl'O,

анховаНElЯ? Серед ОСIЮВНoНJ' тем, що їх висв;тлювз,тиме ж урнал V 1966 році, сл-їд, насамперед, наз~ти

викиu<а­

ЮТЬНlОві проблеми. Взяти хоч би ТУ, ЩО не СХОДИ:ТЬ із стор'і· нок журна.пу, єдність нав­ ча'нНlЯ Ї виховаlНIНЯ . Т у т безліч рktних «ЯК?» . ЯК поеднати нав­ ча-тrЬініі 1 вихо~ні аі.лі. ск,а­ жімо, на .уроці ма.темаrnки, х'і­ мЕ , фізltКИ , геоnрзф ії ? Як ДО>-

ОСІНЬ Хrocь замережи,в кущі ба.бИЮ!1М літом; Бабин.им літом

Може сид:ять собіі вд>вох розт.ривожені?· В ітер СI1ШlИВCЯ в ста,в.ку зав.орожениЙ ... Ка,цки поснули під берегом

НI8!д ці,~и.м CB~ТOM.

Хто Ж це лугами цройшов із 'косою,

БL.nі Спокій порушить /юди

Хто ж це отаву ОКООИ\В

не ,посміли.

ще з 'ро.сою?

Наче й не качки, а білі л.ілеї. Осінь! ОЙ, осінь ... ЧзрЇ1Вна.я фея ... Варвара ГРИНЬКО.

Мо' спочи&а той lКоса,р під коmщею З осінню тихою

баnQянолицею?

СучаСНа

А · малюк ,на. ,н()Ги ВС1'ав,

сина-малюка Посадив 11 ,коляеку,

Da.'I'hKo()

Каже 1фlrЗЬ УСІМ,Lшку:

Вооwrь тихо 'ВЗ)J;ОВЖ ·садка

вшI'()({

педагогічlЮЇ

науки

за

Г.арну Jta.3О1Чку меlflі

Пр.аlПорці на стіlНа.х, прапор.u3 I1 'на вШvнах . ГlJpийшло радіс.не свято 48- і .роковини Велиn<і(». го Жов1"НоЯ . йому ·і UРИС8ячеНItЙ РЗlИОК у 4-А КЛоае! м ісь:кої восьмирічної школи N2 3. За 'І1ЗРl'ами--с'вяТ'Кооо О'ДЯГ-І нені х",lОЛЧНКИ і дів'Ч'аllка. ЮНlі

ро~и Рад!яIfCЬКОЇ влади, ДОС'від створення й роботи шкільии,х му.зеїв В . І . Леніна, внховаи­ н я у.чн,і в ІН а .ге-.ро ї ч,ин х а f ЯХ партії й народу.

т ра ди­

СУПУТНИКИ УЧИТЕЛИ­ С'nОВЕСНИКА Я,К roтуllo8'ТИСЬ учителеві

ви ~a л:ітера'l'YРИ до уроків, як забезпечиlГИ в.за€ моов'я зOu, у ВИ,IUIЗlД'аnні щtх IJIредметіь? ЯК краще

оргаН'ізувати Вlвче.н,ня ХYlДОЖ!НЬоІ)І'ОТ'ВОі>У або ·грамl3-

~qнОЇ теми? На ці та багwrо ·UIiШИХ ПИТl8,нь, (Зв'язаних з шк.ільн'им иавчаiftНОЯ.М, учите."Ь зиаlЙде ві1діПОВЇ!д,Ь !ll'а croр.ї.НlКах щомФоячоого ~етОДИЧНОГО жур­ н'алу «Українська мова і література в wколі».

rючесни,х ІТіонерФв,і віД;lШН 'і він l'римаТlfме т. :<:ниЙ зв'язок з за ГОНОМ 4- А . IIHrepec у дітей ВIiК.пика.~;] ороопові,дь ДИJреоотоnа школи Ва­ ои.nя Денисо.вича ПИl\ІД ЮРН про ~Иlну.1е, суча<:ие і м ,ай:бу l'НЄ на­ шоro ,~i.oTa .

.1e.t'іиці уважно <:луха.ють полЗа:hllНЧИ8Ся ранок uiKaBW\I K09Н~a в за;пзс1 BO:J?ll;t.~If~a КВН, зом<їсто.вни'м KOHaepTO~1 КClРНІ!JII?ВIIЧ'а, Р~ЗОItВIЛЗ . . B : ~ ДИ:1"ЯЧОЇ ХУ1ДОЖlньої самод~яль, РOOlПОВ'lда.є . про 1сториqн,1 'ДНІІ' ності. ВИlКЮlиу<ва.1ИСЬ ІТісН'і паржовтня 1917 P~,KY, про те, я,~ ТIIЗ30н і в Г'РОМЗtдя,нської 'ві,Й'ии . в . •rp<Жи ~ЛИ~ОI _ ВІТчн.зняно~ героїв ВелИlКої В~Т'Ч!! з и,IН'ОЇ, де·В':ІИ'НИ 'геРОIЧН,:, 'ВО1IН.И РаДЯ'НСЬКО1 . .

мо­

АР'I.fі'ї ,вLдстоювали завоюваllfН:Я

кла.му8ІЗЛНІСЬ

ЖОВ1"ия. Сюгодlllї ВоЛОдlf~и·ра КОРНІ:,ЙОВІІЧЗ ПРИ'И:НЯТ\) В ряди,

па!ртію, IНЗРОд , БаТl>КlівщIfНУ. Д. САМОИЛОВ.

ВlРШІ

пр.о

нашу

.

К!р.і·м ЛL1'ературо:нrавчих, мо­ .воона·&чих і МІ.!тодIlЧН,"Х статей , тут

.д;РУ'куються

нарис!!

про

кращи:х учитe.nіВ-СЛОReCННrКів нащої респуБJLіlКИ. Кори()н·і по­ 'ра,д,и ЗОИ8lЙJI:уть чит.ачі у відді­ лах «1КОНСУЛЬітаці.я» ,і «Плекай­ морі:дну мову!». У «Трибуні с.лоВOOJi1Н1Ка» ООгоlЮрюються аі(­

туальні 'проблем·и, зв'я'з-ан; з 8.ивчениям ук'раїIIfcыкїї мови і' літератури . в сереД;Нlі'Й школі . .в наступному році ред.ащія пе­ .рeдlбаІЧЗЄ 'П<JlВElCl И грую овну !J'OGМOBY

про

n'pol'pa'MY

;нову

з

Ка,~,бсщж:8"

У,КРЗJЇНСЬКОЇ літера~У'РИ для дет ОЯ:ТЩ>і,qної

З

ЛИСТОIJ&;1І,ОВ()('О

карl!Ю на,

номера

жу;рнал лочи,нає д,РYlкувати

мови

ма­

СЕРЕДА,

10

Нови·Н'lI.

ЛИСТОПАДА 655 Н

Перwа програма. 1 .

ПРИСВЯRеиих ювмей, н.іЙ даті, _

афіша . 17.00 -

,,~'ClВa І' Ж у.рнал С'JrКра'Nіс.ька .. .1,ітера-гура в llJI«)л·і» пршгне СПРИ'ЯТ'И IпfДБищеllJНЮ фахOlВOЇ

18.00 _

(Фотохроніка РАТАУ).

аш.а Тnм, хто на 'Ka' ~I-

Кyvrзх. «ОлLВeLI,ь-Ма.І11ОВець». «ПюнерсЬі<ИЙ б8q)86аlН». Одинадцятий урок З\НглiJiсЬІКОЇ мови. дif'Я малят .

Тел~ilзі.Йні 811СТ1. 18.35-

PlішенlНЯ

"'о ЦК КПРС Пленуму . -

екранах

ча з Львом). 2O.00-сШвеДСlЖllіі f~РНИJК» . ХУ'дОЖ'НlїЙ ф,іIllЬ~. 21 .00ЕсТі8фета ІНОВИН (M()Cl('Ba) . 22.00Концерт хору та OPIКOCТPY НЗlроц­ иих інструментїІВ У,к:роа'Ї'НСЬ4ЮГО ра­ діо

і· 'Т'елебачення.

Друга nporpaMa.

18.00 -

Од!!­

на.J1дЯТи.Й урока,нглійсlXКOЇ ~IO'BI! для малят. (ПовтореlfНЯ передачі ,&і.д 10 ЛИ1Стоп,а,д,а). 18.25 - «В св і­ тri ffOIВИХ К!Ни.г» . 18 ..50 - К. Си~\О­ .нов. «,Піщ каштraна-ми Праги».

У ЖIflТГЯ! Бкономісти. за К'ру;глим столом. 19.05 - СторіНІКИ .o~ep та ба.леті:в. 19.35 _ «РOOIlЮ8І.д;\ ,про Ж Ті'л и що о'рехні В"~т"'п ПИСlХменниuш алк.о .~K, геpiQIЗМ». ..... J . . _ Прем'єр·а телевіаііі.'НOf'O спек'Т'ЗоКЛЮ Дуже в ;ІОи багато. С. Смирнова . (~KB.a). 201300 об · (Мооюва). 21 .00 - ТелевіlЗійні ВІ:С­ Пrv.чи'ГаВШИКІІІIfЖКУ Андрій ДИННИК. (РАТАУ). «Спек·а». ХУДО~НLИ ФlЛьмизф. ~'P - ті. 21. JO - ~Cec'Гp:H» . Тмевізі,Йяий !,V • ННlц11ВО CТ)\.IJii1 «КI!ІрГ ІЛЬМ» ~""""""""""""""""-""-"""""""-"""""""""""""i(MOOКВoa). 21.30 - ТелеВЇІЗ~і rнo­ фільм . 22.00 ~ «Бі.nя РОЗКРИТОЇ -

,"jдготOllКИ й методи~ної май-

Пном-Пен.і,

ліжо'к І 'ПО.іl:IlКЛ!lЮЧIІI В1\д'д,IЛЄ'НІНЯ.

На голубих

і ,нашо-

,коНференц,ій,

Kx1мepo"\p8lд~ыкіi ~рУ'жби у

а===============================

го МOl103навства, поради "'р.о о[)ГанізаlЦію ВИJCТа,вок, прове-

ден,",я читацьки,х

500

AreHТ'CТВO п.реси

тері.а\1lИ до 50-річчя Вели·коrо .)Ковтня. Успіхи ~ РОЗВИТКУ J'II<IpaїHcblKoї Р'адЯ'IОСЬКОЇ літера­ ТYlPИ і лirrераrrУ!JЮзн.аоства, .роз~ квіт уЩ>аїнсЬІКОЇ

Госшталь

поБУдJOВЗlНlій з дооом?гою 'p~ffl:~ГO .Союзу. Т у т розташован е .1·;-

wколи.

все це буде Iві:дQбражено на сторі'IJКЗ,Х ЖУРlfалУ.

дитино

1".

РОКУ

1966

П ~wгa:B ТИ, raTY .

І чwrа:6 'Каі3ку. ~оЧ!ка?- Н у, як ка. , . спи'гав,

СТ""'!lості вчитeJJJiв-словеС1tикііВ, -,.. на.вчанню СТУДC?ll'ів-ФіJЮПОГі;в, а 1'акож яск.ра8:ше РОЗ'Кр4ІВІЗти к'!}а'су .рі'дної мови .

і ВИlНИ (.MOOI<iBa). 22.00 -

Д І Т И І Б А ТЬ КИ у ,Любові Ж ИТТЯ с·кJt8.rюC1І Іне так,

А.!>кадії.вни

безвісти».

:::~. іГ~ра~rc:во:иел~'іl:Т~~

недоcnзно .

да позбoalвлeна МОЖJIИllOсті 8ЧИ· тися, одержатн оовіту ... Ще г~ршою ст,ала її ДОЛ'Я п'ОСля ОдіР'У1женIНЯ. ЧОЛОlІ'ік ВНlЯВИОСЯ п'я­ НИЧікаю 'Ї грylбі,ЯІІЮМ. OtcpI\l(И, знry­

ги'Й,

сліз 'було Гlролито, СКіЛЬКИ ночеи , ДIl1НОК.

Довелось

за.лИllllиrrи І

РуXl8.ТИСЬ хвора

*

~ Шумана, БІЗе, Ceh-С&Нса .

Все п:ропа.~о. Скільк~ І час, КОЛИ до<жа має власний

як у ба,га­ т·ьох mши·х. itwrячі рокн її rrрой­ ШJtН в бідН1Їй сім'ї. Ді'ВЧИІНа бу­

Cmвaє н.а-

б. у-

,!}а,ртиrгyри». Передачу веде С. Ви· ноградова (Мооква).

- П'ЯТНИЦЯ, 12 ЛИСТОПАДА Перwа програма. 16.55 Наш;] афіIШЗ.. 17.00 - Пpc<l'р,ам·а для ді­

Друrа пporрама. 12.00 - Теле:візі,йнї новини (МООКІОО). 12.15- тей та юнаЦ11Ва. сХто БУІВ пер­ НОІВИІНИ сільського господа'J>CТ'Ва шим». KQHKY'PC зн.авцJ!1В спорту. (Мооква). 17 .()()..--Для. .~ітеЙ . «Пер-- «Я ;іду по глООусу» . д!ваlнаL.1ЦЯТИЙ

бабуся змоги ша lГВин"іІв~а». ТелеIJІ'ЗіИ'н,а иооела

У'р<ж · а,нміійської МО,ВИ дЛЯ

малят.

роботу. ,не має. Лежить вона· у ХОЛQдні.іі за !Нарис,а,ми А. Га,Йдз,р.а (МОСК- 18.00 - Те.лев·ізіЙlні в :сті. 18.30 Та жипя ,ЗЗЯVЮ C.OO€. Зажили К/bMrНaTi, без догляду, без ув3/ги. '&а). 17.45 _ НаЗУС'Т1\>іч ХХІІІ «На ст·а.діонах і опортивних ~Ізill­ ра·ии . Ал е Арк.а.дilЙ, рідний, доро- Немає навіть ·КОМУ CКJ!кнкy l!(Щи з'їму ,~ПРІС. Репорт.аж . з Мос­ Д'ЗІН1ЧIІК.З'Х».20.IS - «Осм,НIНЯ н,іч завжди; стояв перед очима. подати'. ПРЗівда, іноді Ма'р.ія сю- ІКСІВОСЬКОГО

зз,ВОIl:У

м,аJЮлатражннх

у Іраю».

Новий

ХУЩО'ЖІІІі:й

ф:льм.

«Проп'аІВ безвісти». А мож~ жи- ди за6і.гзє. Це для форм,з..nь- <IJIIЮМоб!л]в (Моск.в.а.). 18.00- ВИlроБНИЦТIЮl(iУностул.і,ї "Молдс,ва­ вий, може ЛQРЗJНениlЙ. IНJВa.1iд? Де i~T,i.. Бо 3Н18:JЮДИТЬСя вона бі.ля П1JOl1P Зіма .НJ3в:чальН:ОГО тел.ооачен- фіЛIХМ». 21.30 - Телевіз і,йIНі нови­ 'в дітях. А TeaTpa.~ЬHi м,атері 6j1К!Вa.пьнo лічені х ВІМ IliНJI . ия. Нарисна ,гео~еl1PJоЯ. ~Прояма, ни (Москва). 22.00

ЩrЗіННЯ. ·ВсЯВ1'і:ха ЇXДBO€: crга,ршз МаріІЯ: менший

НА ТЕМИ МОРАЛІ

А,ркащilЙ . ,Залишились вони на ут­

РИ'М.З1Ifн.і киrнув

ма:тері, lЮJIоН батblКО

с іIМ" Ю,

Пі(».

-

А МI8'1'И ·без освіти, без спец'і,а.ль­

в'ш? Ці ДУWІІІ не зали.шали вічно

Прн,хо,д,ЯТЬ до хворої лікаРlі, П'Їдтрим·)"Ют:ь її сла,бе серце. Та , rН,ЗМ здаєтьоя, 'щ.с;> IК1ра~и'МИ Л·і'N~.ми були б сердечЮСТЬ І ду шев,юсть

з УС1'роі1Ч і

( ЛWo~в.а) .

Редактор

€.

ФЕДЯЯ.

. • ж ється» Репо.ртаж з Інсти'туту НОС11і,. Та малі ні ІВ ЧОМу не &ЇД­ OКop6o'nнy M,aT~p. Так склалась дOJJЯ Ц II€\ ма:теР1 .• ;;У .-' 19 35 ССОЛО~'ЯЮId1 Смоленська Галина CepriїBHa, П • . ·ОИКОЛОГIіІ. . . . чува.nи нестачі'. все дЛЯ НИХ, ЛІО­ ЙШЛИ роки. Доч.юа Мар,і.я (те­ о закоll')' '~Ha', 3ВИ1Ча I ИIЮ, . .м~ &&ПeJТюшок» . Телооі.зіИНIІІЙ сп8К- яка· ЖIІІІ!е.В с. Т'РО6щнні, порушує БИIМ!НХ, Р'ЇJJJних. і КИМ ті.~IIХКИ не 1П'\>'а'­ пер вже МаIР~Я Петрі8на) ~ийшла ВIІІМ·а,l'ати &І.Д доч.~и ',:"атер!алыlI тамь. 21.00 _ «Ста,рт-б5». Теле- спр.аву про розлучен'Н'ЯЗ Смолен­ ЦЮВ8Jliа Любов AP-К8ІДіі'ВНІ8: .'і R К()IJI~ замі,ж. Любов Ар.ка,ДНВНI8, стала допом(),ги у 'ВIІ1ГЛЯД1 аЛI,меНПБ. Але .,. • ' ГИІ~НИ'И· Д6К18ДfllІІК ським Віктором Григоровичем, оп ор О ' " • Л ._1<-._ Вll31tИ:tI И!И rooпі на р-ядов\tх polЮта.х, приіби­ бабусею . Воя її ,втіх.а онуки. нещ>? це дум.З'r€ , за~а· з . IU'\~ 21.30 _ ТелООЇІЗіІЙ;и і вtсті. 22.00- якиіі живе в с . Ви.гурLвщИ'ні.

r~ЛIХН'lIlUею, ·браlковщицею, прач­ кою. Чи знайдеться 'J'Ш{а ·ма,тн, яка б раХУІВалась з ~ру~~ами за~­

ди о&оїх діreй? Ні , нем,ае 'l'a~x! ДОВQДилооь

ц ій

сі·м'ї

пере1ЖД­

жати часто з м,ісця на, м,іоце .

0:11.-

н ак і це не було ПejЮlllКОДОЮ. Р-,:юя

дітей, 3ВНlЧЗlЙно . Любов А:р.каtl1: ИВ на ·,

працюючИl на:

дів

долалаВСІ1·

CВCI€My

ШЛЯХУ

од/ному

з

~аБО­

ТР'У'д,нош с

аа

вже не те) , бул.а. в числі .nереД08икіl В ВlІ\роБН'ИЦ~Rа,

з·а

во в-їдзоначал,ась. теЙ.

-

Нічого,

здорos'я

що

неоДtlора~­

Все

ма,мо,

зз,ращи

-

заorюКОЮ­

ва<В П часто Ар;ка1д,і.й , р.ом

ти

і

noч.ну

s{

н'а

-

ДІ-

,неза6а~

пр.ацюватн,

від:nочшюк.

1"ОДl

.

Однак ,ВJIIii,шло не так Поча­ лacь :в:і,Й:н·а. I Арк.аlдіЙ ДОQровільно п іlOOВ Іна фронт громити .неН:8ВИС­

ИJOГОВОРОl'а. Лист.іDКИ з ооредоаої були лаlко.нічними: жllВИ~, здorpo­ ВИЙ за' мене не хвилюитесь... А

ПО1"ім цих лlfC11iвoк не етаJЮ. Ма­

ти х.ВИЛ:fOеться, мюц'я собі H,~ 'зна­ ХQДИТЬ .

Ні, :не оБМ8'нлнве

серце.

'.f

Мl8lтери:нс.ь'Ке

"рудні 1941 JЮlІ1у '"рииш­

ло пові,домлеин.я, яке Любов Ар­ кадПsна

ЧИ'NIJlа

ледве

тримаю­

IJН<:Ь на IHOГl8X. «Ваш СКН пpon<а8

ТІМ

БОlfа

.івіддавал,а. C1ROЮ

увагу,

ДOlЧКИ, зя:тя, ону!чок.

перпellДикулЯ'рна пJЮЩИЮ. ПерI1!еІНДlR<улярні ПЛ~ИoflИ». Вища м.a.Te~aTllКa. «КРНІ!ІІ п.р уroгоno­ рЯДІКу» . 19.05 _ «Насту," IП'РОДОВ­

. _

Арка.д11ЮМ Б.nюмИJН.а. Jи Д~же бо

ЛЯRe . за те ІЩО за.л\tШИЩlоСЬ вона . 'б

В ефі' і «МоЛQдіість». «ГОРИ!ЗОІНТ» р

Л

'lнnpада)

Спр.а~а. CJJ.ухатИ1~е-гься ді Б·рова.рсЬrlЮГО району.

в

на· реу­

свої тур,боти. По вул,щі КУ11Узова 15« 3'» В Броваrpа,х ПРОЖlІІВала ця CJі,м ',я у ВJ'IIЗClному будИ/н,к,у. Зять МихаlЙЛО Ілліч ГермаlН uраці.вник ~а.юду порошкової мета.,ургії , Марія перука'р4Иі . З КОЖJНИМ дінем гіршало здоров'я Любовf А1ркадіївни. [ не

лИ' ВИ, дО того шоб х-вооума,- На:ша .афіша . 17.00 - Для ~BTe­ 5р·08ІЗ1РСЬilЮ.ro ра,йО!н' , пор у шу€ TilJ) заЛ'ifшитlt' н,апрИ!з.вО.;яще? ·нят. «Переда'ЧУ веше. Тут+Там.» справу про 'j>озлучеlИі1Я з Скоро­ ЧИ1 не забули, що і вІ! є ба,ть.кам,ИІ, (Моок'Ва) . . 17.,:ю-:-ЛеН1НСЬКИЙ )'11t1- боrатовою Марією 80ЛОДИМИptв­ що ' й до вас ,непом і тно п,і'.дкра,де- верситгет ~;!Л"'И()lIlОВ . «.Бирок ВИНО: ною, яка жи,ве B~ . KfI€Bi В)"l.

ДИВIfО. СтklblКИ пережити. Та й рок", 'взяли своє . Х1"О ПМИlНен був

вас діти ваші?

самотня, ,Н'ЖОМУ lне

nOl1рl н·а.·

(переда'",, ·~

ен. . ЛИСТОПАДА

Мlfмоволі вини.к.аєпитаIНlНЯ: де ЧЕТВЕР, 11 ж ,В'ашЗl совість, Маріє ПетріlВНО. Перwа проrра~.:'. ~ 1.00 - «СлуВа,ша, МИlхайле l.;мічу? ЯК ді,йш- ха-,а- Й!». ХуLIPЖ'НIIИ фlJlI>М. 16.55-

Скоробогатов Геннадій' Леонідович, !N<ИЙ JКIIfВe в с. Руса111ові,

ться

~IYaKi3C1ЬC<Ja ,

старість.

ЯIКlИМИ будуть для

си,ть істор·;я». Haykobo-,популяри.И'И

фі..-u.м

(MOOI(I!~a).

18.00--Пр.ограма

40 .К'В. 4 І .

Спраsз слух,аТlІметься в Ha[Jcyді Да.рИlfЦЬ'іОО'ГО району ~ . КИЄ'

Заду~айтесь над ЦИ'~. Задум·а- УI~ptЗЇ'НСЬ\КlOГO телебаченlН:~. Нов-ин~ тись JЮIIIfНlн,а і rpoмадосыксть,' .де Украі:ни . 18.20 "НаВI модеЛІ ва . lJIptaцюєподружжя ГерМ:8'Н 'і,в , ОД~J;у» (.м~a) . 18.50 Пр.о· р ія Пе1'рі·Вlна . Ось в чому ПРОЯflилась ця Байдужих в цій· CГlpaBi ,не ПО-I!1 р амз Vкраl:НСЬКОГО 1"елООа.чення . Пікож Ніна Мнхайлівна, яка В. ВАГАПОВ, Рішення ПлеНУМУ ЦК КПРС . «ту.poбdilа» . Незабаром Любов Ар­ ВИ1INIО бути . студент Київсьхоrо Державу ЖIfТ1'Я!. «У 1UIOPЩВ автоБУСІВ» ж'иве в м. і&рQВЗРЗ'Х, вул . ФРЗlIfК3, каді.ївна зм'ущена була перейти 48, порушує сп,ра'ВУ п.ро ·роолучен­ !ЮГ0 університету імеиі (перед, ача з -!1ьвова):_ 19.20 на Прll!RЗТНу ква;ртиру по 6УЛlf1lі вз,яти н ·а себе догляд за матір'ю? 3'ВичаilIНО, дочка ', р'ід,на дочК18 Ма­

Пеl1РОВСЬКОГО

22-а,

[це в т.оЙ

Т. Г. Шевченка.

Над.зБР~IЧ.ансьКl ме.ооД11»

(переда-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ'.'І . . . . . . . . . . . . . . . . ••••••

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ,

вул. Київська, 158.

дї.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» орган 5pOBapcкoro комитета КП УкраинЬІ и .раЙонного СЩlета ТРУДЯЩИХСЯ Киевс.коЙ области.

..........................

І' . . ее .........................................................Н.....М............_

ОРОІІСі'рсloка Друкарн., Киtвської області, аул. Київська, 158. Телефон -

4-57.

Б;рoo.lllРСЬюorо

,район,у .

Рі8йан,ного депугатов

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, аімілlв партійноrо ЖИn., маСО80Ї роботи, сіJlЬ­ ськorосподарськоrо, ПРОМИСЛО80rо та аідповlдuьноrо секретар. - 4-67. ІНДЕКС 61964. Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

і''' ..... •• 1111.1 . . ае І'"

н'я з Пікожем Олексієм Федоро­ вичем, який ,ЖlfIве в С. 5оБРltК. СЩ>:l-ва CJlухаТlпметься ·в IIa.rcy-

.... ,.Н................................Н.....'м.

Зам . 6055-3845.

Пелехата Валентина Іваиівна, $!'~a. Жlli3е вм. БРОВ8Ір·аI Х, lВул. Ку­ ТytЮВа, 8, КІВ . 45, порушує спрraву Горо розлучекия в Пелехатим Мн­ колою таlМ

Сергійовичем,

як'ий

жи:ве

же.

Сиора.ва <:луха'f)ИМеться п нарсуді ОРОВ8ІрськоroраЙОIІУ .

96 номер 1965 рік  

96 номер 1965 рік

96 номер 1965 рік  

96 номер 1965 рік

Advertisement