Page 1

СЛJ\ВJ\ ГЕРОЮ, ННРОДУ, ПJ\РТІІ! І

До Комуністичної партії і народів Рад я н с ь к О гоС о ю 3 у! Дон а род і в і У ряд і в У с і х кра ї н! До всього прогресивного людства!

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

І'ІУПП~ІУ

уряду Радянського Союзу

Центральний Комітет КПРС, .президія ,Вер­ ховної Ради СРСР, уряд Радянського Союзу з великою радістю повідомляють про нову безпри­ кладну

переl\fOГУ радянської науки

і

техніки

Другий космічний політ радянської

-

вип~дковими, вони відображають похІД переможного комунізму.

диною на борту.

серпня

6

часом

1961

потужною

року о

9

ракетою

на орбіту

-

.

громадянином Союзу Радян­

наші

величні

плани

ко­

ських Соціалістичних Республік, комуністом, ма­ йором товаришем Титовим Германом Степанови­

муністичного будівництва, нашу тверду впевне­ ність у своїх силах, у правильності шляху, вка­

чем.

заного марксистсько-ленінською

Товариш Титов благополучно здійснив 25-го­ динний політ навколо Землі і після виконання наміченої програми успішно приземлився ,на те­ риторії нашої Батьківщини - Союзу РадянсloКИХ

країни. Вони висловленІ в проекті нової Програ­ ми Комуністичної партІї Радянського Союзу, яка

космічний

корабель-супутник

раз .навколо земної кулі, проА­

\7

шовши відд,аль понад таку,

шо

у!вер~жує

700 тисяч кілометрів, тобто

майже дорівнює подвоєній

віддалі від

~емлі

мир,

працю, свободу,

цьому подвигу

відображені

рів­

1ехніки, всього народного господарства

ють еобою непохитну волю, непохитне бажання всього радянського

великі

-

народу до

міцного

миру

на

всій землі. Наші досягнення в дослідженні кос­

переваги найпередовішого в світі соціалістичного

мосу ми

ставимо

на службу мирові,

шу планету більш

науковому

Радянський народ

Всі народи земної кулі з величезним підне­ сенням і захопленням від,значили перший політ радянської людини в космічний простір. Блис­ кучий політ нового радянського космонавта по­ казує, що недалекиіі той час, коли космічні ко­ раблі, якими управлятиме людина, прокладуть міжпланетні траси до Місяця, Марса, Венери. Перед людством відкриваються широкі тиви підкорення космічного простору і до планет сонячної системи.

народи

самовіддано

боро­

Ми закликаємо уряди всіх країн, всіх людей, незалежно

від

расової,

приналежності і

національної,

релігійних

всіх сил для забезпечення

вої

соці-альної

переконань докласти міцного миру на всій

Нова славна перемога нашої Батьківщини за­ палює всіх радянських людеА на ще більші под­ виги в будівництві комунізму! Вперед до великих перемог в ім'я гального щастя і прогресу людства!

досягнень науки і техніки на благо народів світу.

ПРЕЗИДІЯ BEPXOBHOr РАДИ СРСР

миру,

за­

РАДА МІНІСТРІВ СРСР

можцю, який прокладає під керівництвом Комуністичної партlі шлях до свімого майбутнього всього людства-комунІзму! Хай живе славна Комуністична партія Радянського Союзу­ натхненник і організатор усіх перемог радянського народу! Хай живе комунізм!

ЦЕНТРАЛЬНИй КОМІТЕТ КПРС

~aйopoвi титову ГЕРМАНУ СТЕПАНОВИЧУ Ваш героїчний подвиг ще раз показав, на що здатна радянська людина, вихована Комуністич­ Від щирого серця поздоровляю Вас з щасли­ вим поверненням з космічної подорожі в палкі обіАми своєї Батьківщини. До скорої зустрічі в Москві. М. ХРУЩОВ.

ство пам'ятатимуть у віках Ваш подвиг, як при­ клад

мужності і

відваги,

в ім'я

служіння люд­

7

ству.

серпня

1961

року.

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

7 ееlIJ!IlНЯ о 20 го;щні за мое-: УСlІІіхи j}a'~HCi>КOIГO Ha])~дy ІВ J)OЗ­ ІКОВСЬІШМ бач.ен'Н'ю Міні'с'ррі,в

часом по pa~io і теле- : витку ЩЮМИ1БЛОООС'lli і ,С!ЇльсЬіКО­ виступив Го,лоJВa Ра:\и го ГОDIЮ;\aJpIС'l1В8., потім с:пинивСРСР то,вариlШ М. с. ся на ПИТaJНН:ЯtX M,iih'HapOl,:(IHorO

Хрущов.

Постанова Ц ентра.llьного КоМітету КПРС від

7

серпня

1961

стан~вища.

М. ('. X,PJIJЦOB

р.

Про прийом у члени КПРС кандидата партlТ товариша Титова Г. С.

РООІЮ1Jі.в

про'

кіВЩIliНУ і ~OBiB, ЩО B~H гідний бути членом К:О­

роїчний подвиг по С'своєнню КОС'lfічноro простоР'У. На космічному ко<раблі «Восток-2» 6-7 серпня 1961 року протягом 25 годин полЬО11у він 3іроБИ'В більш як 17 обертів навколо Землі, пролетівши понад 700 тисяч кілометрів, БЛlІІСкуче Вlmонавши

муністичної партії Радя,нсько.го Союзу.

має

З8'вдакия К:омУ'Ністичної

Союзу.

з к;вітня

1961

росіянин,

ка'НДИіЦа<r

у

1935

ч_~ени

року

партіі

року.

Тов. Титов Г. С. зЩЙони.в

па,ртії

бе:щрикла.дниЙ ге­

і

І

авоїм вели·ки'd ПОДВІІГОМ товариш Титов Г. С. на весь світ прославив нашу соціа.'liістичну Бать­

ЦК: К:ПРС

постановляє:

Радя'нського

Ч.~ени

К:омунісТИЧ'НОї

Я,К надзвичаЙіно

партії

Радя,нсько<го

ЦК КПРС.

уряду.

е

r

свідчить про небувалий розквіт радя,нсЬІКОЇ .науки і теXJНіки, Прошу передаТIІ ",ої щирі поздоровлен,ня на-

враженням

НОГО

польоту

раДЯlRCЬ1ЮГО

Германа

іIЮСМО­

Степановича

Ти­

то.ва живуть ТР'Удящі столиці Ук­

рам

раїІНИ. Ува*но, щоб не пропусти­

а

ти

Москва, Кремль. М. с. ХРУЩОВУ дороги.Й МШСИТО Сергійовичу! Дозвольте від усього серця поздоровити Вас і весь ра,дянський народ з діругим космічнИlМ п<мьоroм кора6.1Я «·Восток-2», на борту якого перебу,ває мій близь­ кий д'руг Герман Титов. Вїlевнений в успіШlНОМУ .~авершенні цього нового космічного польоту, який

незгладимим

видатних ДO~MeнTЇB нашої епо­ хи~проектів Програми і Ста,ту­ ту К:ПРС, безПРИІКладного в іс­ торіі ЛЮДС'І'Ва 11РНlВlWЮГО косміч­

Н3'вт.а

Тел

ваЖJIИВ'У по­

дію .. Під

цриЙ.нягн товариша Титова Германа Степано­ вича в

ши:м ученим, інженерам і ,робіТНИ'кам, чия ТВОІрча праця )'1в~нчалась новим історичним д:ос~ненням. Впевнений, що під керівництвом К:ОМYlн~стнчної партії і її ленінського ЦентраШiilОГО К:омітету наш радянсblКИЙ народ ДОС'ягне іЮВИХ видатних успіхів на благо МI!ІрУ і всього людств·а.

ЮріА ГАГАРІН. серпня 1961 р. Галіфакс, К:а'н·ада.

6

(ТАРС).

ПолІтика, яка виражає Інтереси народу Кожний виступ Першою сек­ ретаря ЦК КПРС. Голови Ради .\1і.ністрів СРСР то.ва,риша М. С. х,РУlIlова радянський нaqюд сприй­

Товариш Титов ГермаlН Степа.нович народжен.ня,

РАДА МІНІСТРІВ СОЮЗУ ,РСР

Виступ Микити СерrіАовича ХРУЩОВА по радіо і те.nебаченнlО

ною партією.

Весь радянський народ, все прогресивне люд,­

науки.

путника «Восток-2. і успішному здійсненні .космічного польоту з новою великою перемогою розуму і праці радянської людини. Від щирого серця поздоровляємо Вас, дорогий наш товаришу Герман Степанович Титов, з великим подвигом ~ новим видатним польотом у космічний npocrip. Слава радянським ученим, конструкторам, інженерам, технікам і робітникам-покорителям космосу! Слава нашому народові народові-творцю, народові-пере­

ЗДІЙСНИВ 2б-ГОДИННИЙ КОСМІЧНИЙ ПОЛІТ,

Я щасливий палко поздоровити Вас з видат­ ним героїчним подвигом 25-годинним космІч­ ним польотом на кораблі-супутнику «Восток-2».

раз.

\7

які брали участь у створенні та підготовці космічиого корабля-су­

РАДЯНСЬКОМУ КОСМОНАВТОВІ, ЯКИЙ ВПЕРШЕ В СВІТІ

Дороги А Германе Степановичу!

як

Центральний Комітет Комуністичної ,партії Радя.нськогоСою­ зу,Президія Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР від імені нашої славної .Комуністичної партії, Радянського уряду, всіх народів Радянського Союзу палко поздоровляють учених, конструкторів, техніків,робітників, усі ·колективи А організацІі,

Землі.

З почуттям законної гордості ЦентральниА КомІтет КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і уряд Радянського Союзу відзначають, що наша країн·а, країна перемігшого соціалізму, впевнено йде в авангард,і людства в справі використання

ПАРТIJ PAД~HCbKOГO СОЮЗУ

всіх країн

тимуться за його зміцнення.

перспек­ польотів

ЦЕНТРАЛЬНИй КОМІТЕТ КОМУНlСТИЧНОІ

тверд,о вірить, що справа

миру переможе в усьому світі. Мир восторжест­ вує, якщо

Ціна 2 ноп.

Це велнчезна перемога нашої науки і техніки, яскравий прояв творчого генія радянського народу, який впевнено Аде по шляху побудови комуністичного суспільства. Тільки народ, натхнений великою програмою побудовн кому­ нізму, керований своєю рідною Комуністичною партією, здатний у lакі короткі строки здійснювати подвиги, rlpo які протягом ба­ гатьох століть мріяли найкраші представники російської і світо­

прогресові, на благо всіх людей нашої планети.

суспільного ладу.

*

рону.

Дорогі товариші! Друзі-спІввітчизники! 6 серпня 196\ року наша Батьківщина - Союз Радянських Соціалістичних Республік успішно здійснила новиА найсмlли­ вішиА крок на шляху освоєння космічного простору. На радянському космічному кораблі-супутнику «Восток-2» льотчнк-космонавт, героїчний син Комуністнчної партії товариш ТИТОВ Г. С. здійснив 25-годинниіі політ У ,космосі, облетівши на­

нароДІВ.

Космічні польоти радянських людей знамену­

нові величезні

нашої науки

1961

ЯКИЙ ЗДІЙСНИВ 25-ГОДИННИЙ ПОЛІТ, товаришеві титову г. с.

ось наша наАвища мета.

досягнення Радянського Союзу,

серпня

РАДЯНСЬКОМУ КОСМОНАВТОВІ,

про­

Все в ім'я людини! Все для блага людини!­

ЗемлІ до Місяця. В

на

НІсть І щастя ВСІХ

які брали участь в успішному здійсненні нового космічного польоту людини на кораблі-супутнику ,,80сток-2"

грами побудови комуністичного суспільства. 'Ко­ мунізм виконує історичну місію врятування всіх людей від соціальної нерівностІ, від усіх форм гноблення та експлуатації, від страхіть війни і

«Восток-2., яким управляв товариш Титов, обле­ тів БІльш як

-

вноситься на розгляд ХХІІ з'їзду КПРС,

Соціалістичних Республік. Радянський

наукою.

Всім людям на Землі вІдомі плани і цілі нашої

Четвер,

ВСІМ УЧЕНИМ, КОНСТРУКТОРАМ, ІНЖЕНЕРАМ, ТЕХНІКАМ, РОБІТНИКАМ, ВСІМ КОЛЕКТИВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ,

В?роги миру роздувають воєнну істерію. Цій

Істерн ми протиставимо

*

N! 96 (2157)

людства до свого світлого майбутнього..

навколо Землі був виведений новий J(осмічний ко­ рабель-супутник «Восток-2», пілотований льотчи­ ком-космонавтом

закономірний Комунізм не­

втримно Аде вперед. І немає такої сили в світі, яка б могла перешкодити нездоланному рухові

годині за московським

радянською

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

людини

навколо Землі - це нове яскраве підтвердження В~ЛИКОї мо!утності народу, який побудував соціа­ ЛІзм. НаШІ д,осягнення в освоєнні космосу не є

успішний політ другого космічного кораБЛІ!; з лю­

ХХІУ

ВVДІВНИК

Звернення Центрального Комітету КПРС, Президії Верховноі Ради СРСР

Рік видання

жодіНОГО

слова.

слухали

вони,

як і воі раДЯ1НСblКі ЛЮДИ, 7 серп­ ня виступ ДOPOlГoгo ,1\1!IJКИТИ Сергilkищча Хрущо,ва, що містить глибокий а,каліз в.НУ'тр·ішньоro і міжнародного стаІНовища краї,ни.

Почуття

кликала

закои'НОЇ

гордості

ви·

дана товаришем М. С.

ХруШОВИМ висока оцінка самовід­ даної праці

yкpaї:HcbКoto

.народу

в ООРОТЬ'бі за дальше пі;щєсен­ ня соціалістичного сільського гос­ подарства.

У виступі Микити Сергійовича Х'рущова, говорять трудящі УК­ раїІНИ, виражена за"ізна лoriка, ба,гатомільйонного

мудра

правда,

велетенська

вол!.!;

радянськоro

на,рму, його готовність швидше зді,йснити ,програму комуністич­ ного будівництва. відстояти мир в YCWMY світі, доБИlТИСЬ РО~РЯідки між.нароДної наrnруженості. Радіючи з всесвітньо-іcroрич­ них успіхів, здобутих радя,нсl>КИМ на,родом під кер,ів'НИЦТВОМ К:ому­ ністичної партії, її леніксl>КОГО Центрального К:омітету на чолі з Микитою Сер.гіЙо,вичем ~рущо­ ВИіМ, робітни,ки, к'олгоспники, і:н­ телtгенція нашої республіки, як і всі раДЯ1нські ДІОДИ, воім серцем піДТРIliМУЮТЬ і палко сmалюють МУдіру внутрішню і ЗОI!ІН:ішню

ПD.'tітику

партії

і

:уряду.

Вони

зая,вляють щю свою рішимІоть дати відсіч будь-яким піДС'\'ІуІПам імперіа:тістів. я,кшо вони спробу­ ють запа.1ИТIІ пожежу нової світової війни.

(РАТАУ)".


Четвер,

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

серпня

року.

1961

ХВАЛА ТОБІ, ВІТЧИЗН0 ПОДВИГІВ! :САМОВІДДАНОЮ ПРАЦЕЮ ЗМІЦНЮВАТИ МОГУТНІСТЬ БАТЬКІВЩИНИ, ЇЇ ОБОРОНУ •

Приборкати

оо

в і ан и!

паЛllВ

О;щоrrгайним (~хва.1еН'Н'Я:ll з}'ст- Bopoгa~1 МИ'РУ - і.мперіа.ті- ВИ1 Сl1'П ~. С. Хрущова 1\0.11'0011l,і.lІІ тр}';щщі нашої країни вис'І}'п СТЮІ, і в першу чергу америка,н- 'ники сі.ТЬ'Г(}Сlпартuю iM~Н'i Дзер­ по ра'.lіо і те.тебаченню Г.1ави Ра- ськи'l не ДО ,~уші }'Спіхи нашої жинського Ов:іl,'\Ї·опі.1Ь:СМЩГО ра­ дян'ського уРЯДУ товариша М. С. ве.шкої Батьківщини. Вони бряз- йо:ну ОдеСI>КОЇ об.'1·а,сті. Слово взяв

Х'рущов.а.

l\аЮ1Ь

~Іи ці:IКОМ і повністю пі,дТРИМУЄ:llО р;ше'н' ня нашого рідно-

вати мирне Вj)егулювання найва'il\ливіших ~[іЖlна' РО\J:НИ!Х :ПРО' ОЛ€іМ,

Г()

у:кда,:(еНlН'Я

_.-

уряду

аро У,К.1а'дення

мирного

зб'РO€Ю,

намагаЮ'Гься зір- зна'l1НИЙ

'dирного

ДОГО'ВОРу

механіза'l'ОР,

депутат

Ве.рхОВНОЇ Рruди УРСР КУШКО. Він 3аяви· в:

.1еО.нтіЙ

3

Агресивні I\О.lа США

-

та

ін-

,'(ог()вору З Німеччиною, - за'я- Німеччиною . Нас не заmяка ти ши'х імперіалістични:х держа,в на­ вив на міпrнгу КО.теIIПИВ'У МОС,КОВ- віЙн·ою. Ми МИlJ)iні .ТЮI;(И, а.'іе ·ма'гаютыяя перешко,;щти ная ~y­ ського оБО'Р'ОI:rного заводу У.1арнИ/к наша країна має в С.В06МУ розп{)- 'дУ. вати ком'УН'Їзм, хоч'у~ь~вер'ГНУ­

I\О)lуніСТИ'ЧIІIОЇ пра.uі токар В .•1ав- PJiJ1l;eHHi все нео6хі,,:ще ~.'lЯ того, ти .тю':~ств{) в 'Те'рмояде'РНу Fi.IЙН'У. l)ею}в.

~. ві,щові;\h на піі~СТУПИ ворог:,в

щоб приБОРІкати

па:Jіїв

навої Але хай знають паlни-і~пе,рjа.'Lіс1И,

щО СРСР не боїться погроз, Щ()

миру і а ~І'етою ще бі.1ЬШОГО зміц- крива'вої авантюри.

m'ннл оборонної 'dогушості нашої Батьківщини

КО.lекшв

КО.1И вони пL.J;YТЬ на 'BOOlDH1 п:ро-

~'прийнятій ре,зо.тюції коле:к- в()'кації, то ;\їстан}'ть .нищівну sїд-

заво.д}· тив пі';ЩРИЄ~VС11ва

сх, валив МИlPО-

січ.

звеРIНУ'ВСЯ до ям~ду з ПРl)сь,б()lЮ ;lюбну внутрішню і зО'ВI .•ШНЮ [10На багаТО.1'lОt.1НИIХ міТИlfгах і збо­ .10ЗВ().lИТИ пі,щІРИЄМ'С11ВУ перейти .1ітику РЦЯН1СМiJOЇ ДeqJжави, ви:к- раlХ ТРУ;J;ящі нашої країни запе,в­ працювати на ваСМIИТОДИl!НИ1Й ро- .1aдf>HY У ВИ С'Г}lІІ і МИКИТИ Се'рrі- 'Н'яюТь Rомуністи'щу парniю, Ра­

бо:IИЙ ~eH'Ь і 3аIКЛ~l\ав КО;lективи І ЙOlВи:ча Хрущ~ва, і ВИС.'10IВИІВ го- ;щнсь,кий УРЯЦ, М. С. ХРТЩl)ва В }'СІХ

ооор/)'нних

ПІI,JДРИЄЖ1'В

п;.;(-

ТОВНlСТЬ нерети J се.МИГI)ДИНН{)ГО

ТОМ'У,

щО

са~ювіl;('да.ною

працею

ТРІОlати Їх ПРОП()lзи~ію.на ВОС'Ь1МЮ'ЩИН'НИЙ, а ЯКЩО потр, іб- ВОНИ зміЦlнЮ'Ватимуrь

МО'ГУ1Ш<Їеть

У ;1;ворі обо:ронного заводу І\иї'ВСЬ- бl()ЧИЙ день.

'f1JУДOlвими

Багато.тЩ,НИЙ ~Іітинг вt.;~бувся І но, то іі на fiі.1ЬШ ТРИ1ва.1ИЙ ро- Батыі:вщин'и і зу,С!Т.рlIНу.ть

'кої оО.'!а,сті. В своем}' висrryпі с.1ю-1 rap

ТИГОВ

Урочиста зустріч Г. С. Титова серпня

в Мос,кву

прибув

Будемо ще

к~см{)шtвт Герма' н СТе<панович Ти­

На Вну.КОВСЬКОМ.у а.е.ро:дю,мі Г . С. Титова зустріча;1И ке: р,ів­

ТОО!, який :ційСН'ИІВ бе3П'РИКЛЩJ;­ нИй 25-г(}.J;lfНlНИЙ 'lIо.тіт наВКО:ІО

;(Я'НСЬJ\ОГО

ниRи Комуністичної партії

і Ра­

краще

У'Р!Іі1:У,

(ТАРС).

УКАЗ ПРЕЗИДІї ВЕРХОВНОї РАДИ СРСР

Про присвоєння звання Героя Радянського Союзу радянському льотчикові-космонавту

майорові Титову ГІ СІ За ЗДlиснення видатного польоту в космос на кораблі-супутни­ ку "Восток-2:& присвоїти звання Героя Радянського Союзу 3 вру­ ченням ордена ЛЕНІНА і медалі «ЗОЛОТА ЗІРКА" льотчикові­ космонавту маliорові титову Германові Степановичу.

Голова Президії

Верховної

Ради СРСР Л. БРЕЖНЕВ.

Секретар Президії К:pe~.lЬ. сеРПН!і 19б І року .

Верховної

Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

ЛЬОТЧИКУ МАЙОРОВІ ТИТОВУ Г. С.

За ЗДlиснення космічного

польоту на

Секретар Президії Москва, К:ре~ль . 9 серпн.R 1961 року.

Верховної Верховн')ї

Ради

СРСР Л.

БРЕЖНЕВ.

Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Юрій razapiH повернувся в Москву 7 сертиіІН в раці,с,ний ;щя: ра,'1:Янських люцей де,нь в MGCKBY з RанаiJИ поверну·в 'СЯ

перший у

с'ві'JIі к()смонаlВТ Герой рщщя1нсыо-го Сою' З}, Ю. О. Гатарі-н. (ТАРС).

• •

Масовим

тиражем

державне вида,в-ниц'J1ВО полі тичної літератури ВИПУСТИЛО в світ окремою брошурою проект 1!9Ї па:ртії Радя'нсько,го Союзу .

Y'~paїIHCbKOЇ

СТ .НУТ\·

:К'а[lу~та, ЩО дасть можливі,сть не

Toк~2»

3

Ге·рМ·а .нш

Ти1'ОВИоМ іlШ

Л()ТОВ.')е<НО ПJ)(цукті,в

г()опода,рства

сі.ТЬ'СЬК(}ГО

на'багато

більше,

~шннам. СТВОРЮЄТliСЯ міцна

к{)р-

РШДЯН'СЬЮ люди, а і Hapo~ IВС1:іОГ.О

рі:к існуВа.нН'я ~юва база МЯ тва])И!НнlЩ'l'ва, а с ві 1'У із захоолення:м стежи:.'1И за

ніж в бу'дь-я:кий

РaJДЯН'СЬКОЇ маі,:\Н.

це З'начить, буде ще більше м'яса і

легендарнИІМ 'ІІОJIЬQТШ.

PkT ПРОМИI('.ТОівості і сі.тьеь,кого 'МQл~ка. 3акоо.на ГОРдіеть h-алOlВlНЮЄ rосш)дарства - Г~ДHa Bi~,o;вi~ь В ці дні роб-і'l1НИ1КИ, ВИJВчаючи сеqще .КОЖ~ОГО з !На,с -; 6і~ЬШ .як l'Т'Thoe'KT Програми К()~IУНісТИ'Ч1ІОЇ 17 раз МЛИ.О.1> ТИ'J1.о.в бo-олеТ,LВ HWBраДЯlfеького наjЮДУ на З~'Xlвалі дії ..." паліїв нов()ї війни. Не,ха,й па''d''Я-

Шlртії РalДЯНСЬІКОІГО СОЮІЗ'''', М!Я:В- І коло З:elМНОl ,КУШ І дагополгm.о J в попаном м,ио.НІ

".,.,, :, !

.тяiO'lЬ: ми 3 .ріДНОЮ Пi\JJ)'l1і€ю були

Щ>И3еМ.'!ИВСЯ

у'"

овій тру.,\овИ!Й

.'ІИИ подвиг Є Яlс: краlЮЮ дем'о'НСтра­

,

тають заокеанські зшра'види і Їх і є, МИ зробимо все, щоб внести поу.ває себе дооре. Цеи .небува­

: П{)П.'!Їч'Н,июr

в Євр(ші: В на· с, є що

ВКЛЩ,\ у IПОО1'1;(QoВj

ЮО,мунізму В :нашій

3aJхища1И і є чи:" за.хищати.

.

РО'ВИНИ ДЛЯ проМJЮЛООЮСТl, ЯК за-

юраїilJі. На ц1єю 10ГО, щорозді.'1 п:р{) РОI3lВИ­

чеcrrь наступних партіЙ!них з'ї3lдів т()к те~нік.и в Програмі KOiM)'rнi­ ми 3О60В' ЯlзалиlCJl ДОС'l'plJКОО!:() етичної паplJ'ії Ра~яН1СЬІКОГО С-о­ 3а!ВеlpJllИТИ

весь

комплекс

сіль-

ськогоспода,рськр"{ робіт.

значив Микита СергіЙOllшч у СВОЄ-,

М. Чуняк,

му виступі, вн~ела і ~'Kpaї'Ha. Хай

агроном.

юзу,

Яlк.а

ЩI.IjJОі;tНе

ни,ні

ВИ1неоона на

оБГООorpelНlНIЯ,

,все-

баз},єтьс.я

на міцній О'снові.

Політ Г .

~()сто\йний

Титова

пО'дару.нtOiк матє,рі-Шl'ЧИJ'ні. Т!іДЬRИ

кораблі-супутнику «Вос­

Тик-2» присвоїти звання «Л ЬОТЧ И К-КОСМОНАВТ СРСР» гро­ мадянинові Радянського Союзу льотчику маliорові титову Гер­ манові Степановичу.

Голова Президії

В історію wlюдства

,5 роки СlЧIИl}ічки, ті.1ЬКИ вИ!к(шати, а і .пере'Виконати борту виitликаm веЛИЧel3lllе :вр'апро те, що в цьаму році бу'де 3а- завда:IІІН'Я по п()ставка,х ГО'Ро~и жє>НJН',я. ПО!Н'ад 25 гщин не ті:І.ыии

статку ПjЮДYJК'Гі'в ха;рчув:ання, си-

ПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ "ЛЬОТЧИК-КОСМОНАВТ СРСР"

wlїтерами ~аписаний

рано п() 17,5 центнера зе~на озиХоч ми і звикли, що рацЯJI'Сьrк.i мих, на 312 :гектарах xop1()lJlfi !ВИлю:ди 3~1IИОIfЮ'ЮТЬ поДвиrи, як,j ди на ВJюжа>й качанИ1СТОЇ, ~обре межують з фа,нтас:тшФю, Оі,хнак .В'Р{)ДИ:JИ овочі, ЗОк,рема ПООДОіРW, поліl{' КОlСмічн.ого :КОіра.бля «8.0С-

п.таНІIВ 3а

Великий вкл<ІЦ у СТВОj)e>llНЯ до-

УКАЗ ПРЕЗИДІї ВЕРХОВНО'І' РАДИ СРСР

ПОДВИГ, ~ОwlОТИМИ

працювати

НО слутхади 'Виступ ·Ми;кити CeJ)J'i- лектИ'В. На КОЖ,НО,МУ Г~KTapi зriб-

державні та

с.вятк~е в6ра,IІ'НЯ.

9

(РАТАУ).

о

Р()б'ЇТНИRИ ~раси.тjIВСЬКОГО від- не'велиЧlКУ частку в цю 3агалМЮ­ ділка раlДГОСПУ ім. Що)}са уБа;Ж- наро;:\ну шраву ВК.13'В і наш ко-

й(}ви'Ча ХрущОІва по радіо і тев га,зета.х. земної ку.ті. грома:\сыіi дї,ячі, рідн'ікос){ОІЮШ- .тебачеНRЮ, чиrrають Сто.'!иця ,влаШ'J1У'ва.та сла,вн()му та, числе.н'Ні пре<дставни,ки тру- В ()НИ З ра'діс'l'Ю ЗУС'l1рі.1И пові'д{)мсин(}ві ра'ДЯ'НIСЬКОІГО народу УР.()- ;щщих, Ч.тени дипломатичного .тення про знаЧІне перевиконанlІ'Я нашою [JРОМ:Ис.'Іовkтю виробничих чисту ЗУ1СТІУіч. Місто О;J;ЯГ:І()Сh у ІІ\О.РПУС У . . 2 .

NlocKBa,

по ра'д:о

оо

в Москві 9

ГОРJkтю за свою могутню успіхами.

ОДНОСТ ААно ЗАЯВЛЯЮТЬ ТРУДЯЩІ РАЙОНУ

1:1-------

о

3

Батьківщинус.'!у!Ха.1И

ХХП

МИ З ТОБОЮ, РІДНА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ,­

ГЕР.ЧАН СТЕПАНОВИЧ

-----1:1

~~BO:Дy В. Репі'll заяви'В:

з'їз;!; КПр.с Н()ВИ'dИ

Здрастуй, широкий

3 у.lюfiденою піснею про жит- по-іншому і бути не МОЖ!е. PiWla

Комуністич·

Комбайнери П. СЛ'Їпка та І. Б()ндаренк{) з КМГОСПУ імені Ка.'1ініна, П. Галищький зр&д:го:спу ім. Кірова, М. ДемИ1,'\'еН'КО та В. Семиног з !ра'.'\Г()jС[lу «Велик'одимер· ськИЙ», П . Ши:рга.н з ра:дІ'ОСпу ім. Щорса та В. Мапзюк з КОДГ()С[І}, «ЖОІвте'НЬ» дю6ре попrpа-

-

(РАТАУ)

1\ раї н'і

бу:діВНИЦ'l'ва

po:~гop­

· КОІМУнkЗl)lу,

)І(fже б}"Ги така молодь, Яlка ~дaT­

цюваТИМЄ''dО

ми .і 'на

від імffiЮ

шів В. Манзю,к,

-

цілию,

-

С.Воїх ТОМ,РИ­

ЦЖІ'

теп~р

на

ц~ rJві,цчить проект нової П])оnpа- ІЮбітнИ'li.И і к(}смонавт ми партії, яку з радістю і хви­ ПJ)Иillесли на че'СТЬ

Г. Тит(}в

з'Ї':цу люваlНlНЯМ ОХ'ВЮІЮ€l\Ю. Хай ДО !М'і.'!ь­ йонів 'IIy,~iB х.'Fіба уже за'СИlПано­ КПРС гід:ний ПО;J;aРУНQ!К. Цей под­ го в деРЖ<IJВні 3а t СЇіКи дООав.1Я'ТЬ­ ВИГ зо.ТООИlМи .1іте,ра.ми б}'l.:\е :11\оя ще наш мільйони П}1Ді·в ~ip­ пи,саний в Ї,стор,ію .1 Ю,ДС тва . HOiJ'O зерна 3 ціЛИlНіНИІХ зе:медь. сину Хва.'1а тобі, достойний

3 теплИJМ ILриві'l'аніНЯI!tI до ві'Д'Ї'ЖlДжаючих 3ІООIJIНУ1ЮЯ сеlкретар

3 подвоєною е'llергі€ю П])а- j}З.ІЙ;К{)МУ ІШ у,~раj.ни

говорить

БР'ОIllУРУ видано \laCOBII~ тираже~.

в нашій Kpaїrнi, в

НУ'l'ого

ВИКОІн'ати будь-яке 3а,вданН'я тя ціЛИ'll!ників виї:ха.та з району партія, Рщ~Я!н.ськиЙ У.РН'А :віr,щкри­ на ціЛИJНні землі нова група ме- ли діТЯ НaJШОГО іНа.ро!.1У широку па:ртії і уряду. Ра.д.я'НСЬКіЇ вче'ні, ханізаroрів. д()p~гy в КОМyJllkmiчне завтра. Про інженеparо-теІХ.ІІІіч:ні П]}ацїIВІНИКИ,

цюва.'!и На полях ВJЮВ3'рщ,иіНИ. РСР

ПРОСТІР

вий .

рarДЯ1fiСЬК'ОГО

Н(І!Р'ОДУ,

ХХІІ

Ге,р,мане

А. двор>О- СтепанОІВИЧУ! Слава

В. Лисенко, інструктор

райкому

КП

Украіни.

рідній

партії!

Є. Рабич, пенсіонерка.


Четвер,

серпня

1961

року.

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

ПРОЕКТ

НОВОГО

3

КомуніЗМ-ЗОJlОТИЙ вік Jlюдства

СТІ\ТУТУ

КОМУНІстичноl ПI\РТІI РІ\ДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 5

ееРПll:Я газета «П~авпа» та і,нші неН1'DR.льні.

ЦК

а таlКЮЖ ре'с'Пуб.1UКalнськ.і й об.та,ші па!рті,йні га- І зети н{)ї

о'Пу'блікува.ти Пjюект Статуту KO-Му1lЇ I С1'ИЧпар'тії

~' повіДом.lенні Це.нт,ра.'1Ь1l0ГО Ko~iTeTY

;~ опу6.тікуванням проекту с.Т,IТУ1У ГОВОРИТЬС'Я, що uей [Jрое,кт ех Ві\;lени Й червне'В<ИІ.~1

до рішеНIНЯ

к~ндиц.ата~и в члени ІШРС .Шжумки оБГО8<О­

вед.швішому

при остатuчному р(}зг:rяці ПJ)О~КТУ Статуту. Новий Статут партії вноситьс:я на ро;}г;щ~ і затвеmженlI'Я ХХІІ з'ї;цу Комуні­ стичної па\j}ТЇЇ Ра'~JШСЬКОГО Союзу.

І

ству,

~xO~a~eaHP:~ї ч~ра~ЯеНвС::ОГО пле~Оу~~~ ті Статуту,-є боАовий ЦК

КПРС

ваний

.

Нова Програма

партії

КомунісТИЧНОI

Радянського

авангард

них

радянського на-

началах передову,

.3 принципами паРТІІ, цілями.

су, колгоспного телігенції

вносяться на розгляд і затверджен_

СРСР.

Заснована

В.

торичною нашу

найбільш

Закон життя партії -

як

не

перемоги

ше

ве.ТИКОЮ іс­

що

випа.lа

пишатиСя

лян до перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції,

Вся наша партія. весь радян-

ський народ. братНІ

і робітничі партії,

країн з глибокою

стріли проект

КПРС. У цьому

встановлення

.

комуністичНІ

трудящі всіх

нової

диктатури

ріату в СРСР.

пролета-

Шд керівництвом

Комуністичної партії в Радянсь-

,яка веце народ

АI,l;же

,са,ме ко.тГОСIІІИ

і

ра.дТVС:ПИ

ційl'НИТИ села, як

го заlJPа,ння. Це

СІ

І вати,

Програми

таторські

тичному і теоретичному докумен-

класи, склалася і зміц-

моральна і політична

І

..-

несумісні культ особи і зв'язані з шення виробництва .зерна, прис-

ність

радянського

Рlвництва,

внутршаРТlИНОI

тва.рин. . .мехаНlI3aIЦІJl

демо- І

єд- кра тН і соціалістичної законності. І НИ.Ц'11ва, lі,О'~ПІ~ксн,а

суспільства.

Ця програмна

вимога

ті,

визначаються

головні завдан-

народу.

ня і основні етапи комунісТИЧНОго будівництва. Прокладаючи шлях людству до світлого майбутнього, радянський народ розв'язує завдання комуністичного будівництва під

Партія існує для народу і служить народові. Вона є найвищою формою громадсько-політичної організації, керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства. Партія керує великою тво!!-

ської партії. «8 період розгорнутого

РОДУ, надає організованого, пла-

керівництвом

своєї

рідної ленін-

чою діяльністю

радянського flа-

. - вказується характеру в и·ого боротьбІ' за доПрограми,-характери- сягнення кінцевої мети-перемо-

тичноr

ПАРТ", як керівної і не т.ільки

КОМУНІзму,

зується дальшим ЗРОСТАННЯМ РОЛІ І ЗНАЧЕННЯ КОМУНІС-

спрямовуючої

сили

суспільства.

Комуністичне

паРТІІ. у

ги комунізму». Po.~ь авангарду партія виконує

своєю

забезпечення ширшого

ІСТОРИЧНІ

суспільство,

але

на

голова

припливу

партійних сил, правиль-

проценти

тичне

працівників і. запобігти

ШИРОІКИ"І

паРТІЯ

оновлення

У

. '

льтаті свідомої і цілеспрямованої

викnнано

П.Іан

фрощом

сотні .~

довіших представників трудящих,

тісно зв'язана

3

масами,

ryється безмежним У нарОДI'в, володІє конів

розвитку

корис-

сили

тися-

знанням за-

. керівництво ськими ідеями, творчо .

визначених

виборних

кеРІвництва; широке б" . ви ор НОСТІ І ЗВІТНОС-

організаціях; під-

цією роботою по будівництву ко-

рюваними

паРТІЄЮ

В'О~lИТЬ 3Iбира.НіН:Я нрож!аю і кОЛЛО;СIП

т}'Т ще ВЇ;JJС'тають із СКИР'ТУlВшннIЯМ СОЛО)ІИ, якої У 'вшках бщil3ЬКО 300 геlкт.арів. А.'Іе прав.llіннlЯ ар­ ті.1і, партій,на ОРігані:зація ;J;окла­

Нині краще веlДУТЬ IПО.lьові ро[хі торік

.дають всіх зусиль, щоб ПОQолати

вї,;tстшва'ння. Пухівчана~ о,біцяють

МИ побува.1И ІІа ПО.1ЯХ арТЇ.ті Ім. l-го Тра,вня, с. Мо,к,рець. Пше-

зборів, ниця, ;Ь'ИТО, яч~liнь, O:Bf\c -

. . ' оргаНІВ; неу- 1'~''l' ;({)!оре орга'НlЗOlВа.ll:О

. інших колективних J перетво- хильне скорочення платного nар- вання содсши,

в життя.

Соціа.тkтичної

ім. Ватутїна, С. ПухіВІКа. ПР<lц:\'а,

надати

все

НЯ

комуністів

як

допО'могу

'ро­

.llIlJШIІ ,Д.1Я закінчення робіт два СЮJ])ток.raди.

скирту-

яке проrвОДILт,о'СЬ

І Мидують

тійного апарату і ширше залучен-

товариську

бітники ра':(ГОСillУ ім. Щорса, вищі­

конференцій, з'їздів, пленумів та зі'брано. Віц!}а.:l:НИо~1 є й те, що

чатку до КІНЦЯ пройнятий леНIНВ

Герой

Ліювіду.ва8<ШИ неIДО.'Ііки, що ма­ .1И -місце, ібі.1ЬШ огрганіr.юва,но Пj}О­

наМIЧ!іЄ вання СС!.l()МИ, З1бир,ання, про-даж і

Може і перевищує, КОЛИ СОТ- вищення ролі партійних Проект нового Статуту від по-

за-

наСТУПНІСТЬ

застосування

ті в партійних

авторитетом НЯ ОРГАНІЗОВАНА».

суспільства,

безпечує правильне

ЧІ.

перевищувати

«Радянська

ЦІ' uaraTcTHo н'ео,бхідно ті,.'1Ь'КИ по­ ГОСПОЩР'СЬ'КОМУ зібрати, збере:гти, використати, і еконо'мі,ка KO.тrOC­ пу ні,;tчУТно пі''\;н~меться.

104

ПРn,,\ажу

прооюдяться

«Сила цього авангарду разів в ПРОПОРЦІЯХ ~~ла~у ВСІХ 10, в 100 разів і більш велика, opГ~НlB. paPTI-ВIД первинних ор- (юти і Г~СП(ЦiJ.J)r'l'ва, діяльності народних мас, керова- ніж його чисельність. Г~НlзаЦlИ до Центрального КОних марксистсько-ленінською .парЧи можливо це? Чи може сила МІтету, .забезпечуючи при цьому ві,щстава.lИ. тією. Комуністична партія, яка об'єднує в своїх рядах найпере-

в

ПрацІ.

ного по€днання старих і молодих і зда 'ІІі Х;lіба ,державі (кр,ім КУ­ б кадрів, а також :,-ля того, . що курудзи). В&і.lьшо,сті ГО,СlПо:(,аретв виключити МОЖЛИВІСТЬ наДМІРНО­ 3(lвеРШ}"ЄТI>С'Я 'зжипка на,сіНIНЯ, го зосередження влади в руках

організо- І лІ<!. колективу,

вав:

колroооу

двічі

ваністю. Говорячи про партію, як ЗДІИСНИТИ ряд важливи~ сзаХОДIВ. про свідомий, передовий загін, У пр.•оектах Програми І татуту зцача овочів деР1жаві, Р{}3[Jочинає­ відміну від усіх попередніх соб система ться копання 'к,аР'l1Шl.ті. ціально-економічних формацій, авангард, В. І. Ленін підкреслю- паРТIІ перед ачаєrься складається не стихійно, а в резу-

іПlОставлеlН1

Україна», Черкаської об.'lас'Гі.

ПОЛІТИКОЮ, випадкам виходу їХ З~ПІД КОН?РО­ оранка ДЛЯ сівби озимих, С'КИРТУ­

й СВОЕЮ високою

заlцання,

--------

в керівні партійні органи нових, раllНЯ ;зе'рнових IКу.1ЬТУР. На

револю.ціЙною окремих

радянського теОРІЄЮ, правильною

з в-

роботи її найви-

·неУХи.lьнокеру,ватися м,о­

щюекті Програ,ми КПРС. ,г. Буркацька,

знахо- НСІХ га.lузеи СШЬСh1iОГО госпо~ар­

визначенНІ

люди,

щих органів та місцевих органіНОВЕ ТРУДОВЕ ПІДНЕСЕННЯ заціЙ. в правах і обов'язках члена партії. ;ря тваРИIННИЦl'ва. До:;зрtвають .тю­ Кошо'спи і радгоспи нашо.rо J}aЗ метою послідовного проведення в життя ленінського прин- йону організо,вано, раніше, ніж пин і гречка, яких також вир'ос­ ципу колективності керівництва, в "Іину.1ЮI)" PO~li, закіНчи.1И зби­ ТИ.1И в пьому році на с.1аву. Все

буді в- номірного, науково обгрунтованого свіжих

в проекті

ництва

будові

дань і методів

всі ра'дя'нсыіi

~із~у. Т.і.l.I>КИ тОДі. М'и ВИlкона~мо

ті нашої епохи творчо узагаль- Соціалізм переміг повністю і ос- дить конкретний розвиток в усіх ства, впр·оващженн:я на'УКОВО о·б­ нюється практика будівництва таточно. Комуністична партія, розділах і параграфах проекту гру:нтовшної СИСТЄl"И землеРОlбстсоціалізму, враховується досвід к.ласу НИНІ' нового Статуту-в організаційній . ... . а ва І тваринництва, ширОке за. партія_ робl'тничого революційного руху в усьому СВІ-. стала партією всього радянського

і

А.те, щ~б

ми, lиці'RНИIКИ

І ра.ТЬНИ,)1 !(О,:tексuи Qп~івника .кому-

шви"',ке збіль-

-

й 01'0 ,

ffкісни~ ci.1bcыог'0o

тювин'ні добре і багато попрацю-

у виробленні і проведенні ПОЛІПа.ртія вка'зує найвіJ)IНіший ТИКИ партії, розвиток критики . і самокритики. З ленінськи- Ш.1ЯХ д..ТЯ вирипення постав.lено-

під­

Перетворення вЖИТl'Я ПI)і(}Г.ра-

ня відповідальності партійних ор­ ПОІк.lика:ні створити дю,ста т()Ік пр,о­

ми принципами паРТIИНОГО життя

СК.lа'.lI11С я 'на держа,вни,х

ми КПРС о)це НОВИ~І стрибком .в Р(}ЗВИl1КУ ГОСПОI,'J,ар,ства країни.

KO.тJJT(}C!fIHO,rO лаіД'У. І це з;ро\Зум.і:IО.

леКТИВНОСТІ кеРІвництва, шдвищен­

Ш;щl риєм СrI'В(І;МИ

приєм'ствах.

неухиль- ще B~ДBel.:(eHO да.1ЬШОМУ РОЗІВитку

ленінських норм

rтаваТИ)[УТh

які

до пере~оги!

:>адістю зу- кому Союзі ліквідовано екcnлуа- H~M порушення ~олек.тоив~.ості ке- і юор,ені те)~пи розвитку

великому полl- ніла

це

усу'с:пі.lьнення вироб-ницт'Ва, наб.1ижqти НОРJ/)'ванlI'Я. оргаНЬіі:цію і оП'.тату праlЦі ,до рівня і фо,рм,

на

'своєю

будівництва ~:~~:::чи~Л~~а~Оfо~~~~я~~~ве:е: ності всіх комуністів, їх учас!і МОЖ.1ИВИЩ К()І\І'у'ні:з"l.

комунізму, є дальшим творчим розвитком марксизму-ленінізму.

-

ТИПУ. З цією "Іе­ ТОЮ на,мічено піlВИЩ)lБаТИ ступінь

ня ХХ" з'їзду КПРС. ці найваж- передовий загін робітничого кла- ганів та їх працівників перед дуюі,в харчування і сировини ливіші документи партії, якими су, Комуиістична партія проАшла партійною масою, забезпечення вона керуватиметься в усій своїй зростання активності і самодіяль- для промис.ll1во'сті, БР;J чог() НР-

діяльності в епоху

IКОJIIГ(}C!fIИ

,кому'нізму ІДЯ ,сеJI.ЯН,СТIОО.

І комуністичного

у проекті ПJ>,огра'МИ ве.тике мі-

селянства й ін- партійного. жи~тя і ПРИНІ;ІИПУ ко­

І. Леніним,

да.lЮ,

піонери

-

лрогресИJВ,НОГО.

мі'сією,

му;фою партією, від

в

I1

пеРЄJ(}ВОГО,

Яік же не пишатися

випробу- ДІЯТИ в ЦIЛКОВИТlИ ... в.~~по:~~:~~т~

Союзу, свідому частину робітничого кла- не додержання

ЗпоролеиКпТня,ЯКI.Оін· обВУиЛи00 стОаПтУубтЛік~:ра;і~

всього

ню в них ВНУ грішньої, органічн?ї потре?и чинити в усьому і

роду, який об'єднує на добровіль-

-

ШКО.1а

Пр(}грами говорИТЬ-

що

ClпраВ"lі зо..тото'мувіку, 'ПРО

.1і ми, раДlЯlI'ські .тю'ди

МОГУТНЯ ОРГАНІЗАUІЙНА ЗБРОЯ ЛЕНІНСЬКОЇ ПАРТІЇ ПЕРЕДОВА "ПРАВдbl" ЗА 6 СЕРПНЯ 1961 РОКУ

у ПJ>,О ект і ея ПJУО те,

суспідь­

біО.l0гі'J;НОЇ

на)lКИ.

який так ~lрія.lИ ба.га1 о П()lК,О,.'1і,нь

------------------------------

Вчора в «Правде» опубліковано проект Статуту Комуністич-

.1ю.,lсыомуy

С1'()сування д(}сягне,нь

За своїми вироБНИЧIІІМИ віЩНQшеJ!­ нями, xapaKTep~M ПРiJ.ці, за J>liBHe'~1 сіяыькихx трудящих. І збуЦувати пе СіУС­ добрю,б'}'ТУ і 'К'УЛЬ'l'уrpи пі.lьrтво повинні вперше на зе)l­ І тру:rіВlНиків ко.lГОСIП~ щеда.lі бі,ть-

реlll'НЯ буде враховано

п.1ен'}'мом

І

ПРОlект Програми ІШРС 3 ,н,е'за­ пе1)ечною СИ.тою доводить, ЩО дні і!tlшер , іа.'1ЇЗМу подіче,ні, а майБУТНІ> на.1еа;ить комунізму найоора­

ПлеНУІМУ

HOfO 0знайо~шення і оБГОIВ(}ре-ння всіма Ч.lенами

І

1\0-

муні,стичної партії Радянського Ооюзу в 3в 'ЯЗКУ

Від:rtо'Ві;щй

прое,кт Статуту КПРС пуб.'І1кується ~.тя зага.'ІЬ-

І

РdlДЯНСI>КОГО СоЮЗУ.

КПРС

позаштатних вс.lі,дза ко~rб.аНнаяи, ЩО п'рацю-

Не все гаРіЦl з цією роб.отою і

в РalД1ГQ,спі

(,Бо'гда'НіЖ~Кий», в

ана чни.и Р'ОЗРИl! мунізму, надає 114 організовано- ньому вказується, що непорушний працівників; всемірний розвиток ва.1И на пі.1:биранні. закон життя КПРС-ідейна і ор. . , міil; ;~uираlШЯМ ,хліб,іві СКИРТУ'ваJII­ ..". .. критики і самокритики. " око рівненьКІ, гост]ювеРХ'IС'КИ'Ртованого характеру». гаНlзаЦlина ЄДНІсть, МОНОЛІТНІСТЬ її рядів, висока свідома дисципУ проекті Статуту чітко сформу- : ТИ озимої і ярої со.юми. Ви!ста- НІЯМ (·О.10МИ. Бощаніщям ~[(}жуть

го, планомірного, науково обгрун-

Я'І;О'Ч

,l,опущено

Завдання створення і розвитку ліна всіх комуністів. льовано ~БОВ'ЯЗКИ республікансь- ЧИТЬ ЇЇ і як грубого K()P~ly Д.lя В '.' . КПРС ких, краиових, обласних, окруж.' . . . • УСІИ ДІЯЛЬНОСТІ керу- НИХ, міських і районних організа- .Х""ОІОИ І '"~о ':тя lIIШИ"" потре() . '"' , ' '. ється марксистсько-ленІНСЬКИМ

і по,вин.ні допомогти меха.ніМ'тори РД,.\Nспів I<Ве.1ИКО:ДИlмерськи:Й» і

будівництва і дальшого розвитку нові Програмою, в якій визначе- торській роботі в масах по здій- в()'ТИ К(}.1І10СIП\.'. Ві;lЬШ ніж ;цюмесоціалістичної демократії, зав. .• сненню завдань комуністичного СІ

веРШИ.1И весь Ко)lП.l~К'С збирання.

матеріально-технічної бази комуНI'зму, Пl·днесенн.о" матеРI'ального народу, державного Д обробуту

ученням, розробленою на його ос-

цій партії в політичній, організа-

«Семипо.lківськиЙ», JIoкі

Дооре поП!}ацюва.1lИ КУКУРУіД'ЗО-

партії.

Розгорнутому

Творчо розвиваючи

ті

Програми,

вищий

відповідає

новий,

проти

б

...

удь-яких ПРОЯВІВ

реВІЗІО-

етап у розвитку самої нізму і догматизму, глибоко чую ." . о е р'Ж • п,артії, '11 політичної, ідеологічної ии револ ЦlиНlИ Т О 11.

та

В n ер '\од

організаційної роботи.

Найважливіші

програмні

по-

ложення про партію, як передовий загін народу, що будує комуністичне суспільство, знаходять конкретне втілення і в про-

екті нового Статуту КПРС. Розроблений на основі ленінського

вчення про революційну партію, проект Статуту TBOP~IO уза~альнює б~гатющий ДОСВІД паРТIЙНОго БУДІвництва. Ви~?дячи з не-І

пох~тних нор,м парт!~ного тя І ПРИНЦИПlВ П~РТІИНОГО

ж~тK.eplВ-

~ицтва, вироблении . В. І. ЛенІНИМ,

І но~их за.вдань, ЯКІ стоять. пер.еоД

роз ор

БУДІ' В

гнутого ництва комунізму ще більше під-

вищується

роль

і відповідаль-

ність членів партії. Партія зберігає в Статуті ленінську ідею членства в партії, підкреслюючи тим самим, що вона І далі буде збе-

нізації не

підміняють

пускають партійних

потрібного

їх.

змішування

.ШВ!!'Х

та

інших

не до-

органів.

сплачує

рішення

партії

членські внески».

до них високі вимоги. Чітко сформульовані в проекті Статуту обов'язки і права члена партії вказують на необхідність підвищу'вати відповідальність кожного комуніста за здійснення комуністичних ідеалів, сприяти вихован-

Поповнюючи

них трудівників,

свої ряди за рапартія ставить

Єдиною

ня

не-

монолітною,

ського

ЦК

на

чолі

з

М. С. Хрущовим,

зо-

виконати

1I.1ШНI!

заК.1Ц:КИ

си­

провести осінню сінііу та пі,ЩЯТ­ тя

;mбу.

ОБНlІРО.;Іуваннн про,ектів но'ви'х ПРЩРЮІІ\ і Статуту КПРС і Їх оБТО.IrОРеЕ'НЯ

гутню

ВИК.1ика.ТИ

:о.. lJИ.1Ю

тичного

нову мо­

ТР}іДОВОГО

і ПG.-И­

пі'.:('НNен.нясеред наших

ТРу.lівників. ОЧО.1И'ГИ це піlдне'сен­ ня, "І001.1щ'вати КО.lГОI('пниroів і ро'бітників

товари­

кове

оточена

партія назустріч ХХ)) з'їзду. Пар­ тія глибоко вірить в могутні творчі сили народу, впевнено веде 140го до торжества комунізму.

ваа;­

рання, про;ща; та 3!,1'ачу ,lержаві картоп.lі, ОВО'lів, КУ'КПУ;l)ЗИ; на ВИС()'КІ)ЧУ агротехнічному рішмі

тісно

палкою любов'ю народу, глибо­ кою повагою братшх марксистсь­ ко-ленінських партій, іде наша

;;р;е

;1aH,lallb,

.10СУ; організлва:IЮ ;Jаверши'Ги зби­

згуртованого навколо свого ленін­ шем

РЯ.І

гре'JКИ, проса, .lI(JПИНУ на зер­

но.;

паралелізму в рuботі.

і

ці.1ИН

НН'ПU,1арсь,ких

кррма, своєчасно провести збира.н­

функцій

молом.

виконує

В точній відповідності з програмними положеннями в проекті Статуту дається коротке визначення партії. стисло характеризується пройдений нею шлях. «Комуністична партія Радянського Союзу,-говориться В проек-

вирішити

СІ - - - -

---1:1

му вказується. що партійні орга-

нізацій,

хунок найбільш свідомих і актив-

ДІЯЛЬНОСТІ.

цьо-

праlJЮЄ в одній з партійних орга- заціями Радянської Армії, комсо­

житт~,

практичнО!

При

обов'язків. Чіткі завдання вису­ ваються перед партійними органі­

правила 11

способи

громад-

організаціями.

і Статут партії, бере активну участь у будівництві комунізму,

і

ВНУТРІШ.~ЬОГО.

кооперацією та іншими

ськими

Наші тру­

.1івники ~Іають В наіі6.1II:РШЙ час

За останні роки в результаті відновлення ленінськи'( норм пар­ тійного життя і ~рьстання мас­ штабів та завдань комуністично­ рігати в чистоті і високо трима- го будівництва 31Іачно підвищи­ ти звання комуніста. лась роль первинних організацій, «Членом КПРС, - говориться які є основою нашої партії. Це в проекті Статуту,-може бути також знайшло відображення в кожний громадянин Радянського проекті Статуту партії, який ви­ Союзу, який визнає Програму значає ширше коло їх завдань і

парТІЄЮ, ВІН виз~.ачає ОРГ~Нlза';(IИ:

ну будову_ паРТІІ,. ГОЛОВНІ керІВНІ

єнню зараз не ,liсцс.

марксизм- дам", профспілками, КОМСQМОЛОМ, Бу::\Е' зерно,БУ'N' і ПОЖllВiНИЙ СИ.l0С

будівницт- ленінізм, КПРС рішуче бореться

ву комунізму, говориться в проек-

3(1-

Проте б.таго,Д·ушн.orті і заспоко­

дання в галузі ідеології, вихован- НО ОСНОВНІ завдання паРТIІ на пеРОБО" висО1'И етеб:Jа ка'чаНIІІСТОЇ ріод побудови комуністичного сус- будівництва, в організації ідеоло- Т··' l ' • ., , НЯ, освіти, науки і культури став- пільства. гічної роботи, по керівництву Ра- .на КОЖНОіМ'У 3 ІНИХ ~ва-три Іка чани.

лять нові, більш високі вимоги до

ВіІ;е

РШДОіс:nів

ВИКОНЮІІНЯ

на ДОіСТРО-

соціа.'1істИ'чних

ЗOlбов' яза,нь і гі'.1Н'У ЗУСl рі ч наСl'ymнис>; Лців па!}Тїї з·об()в':язані парт;йні

BnpaBIIU піДВОЗІІТЬ зе.lенv масу ДО силосних ям

тракторист

В ра.1Госnі

Петро

ви бачите Н8 фото.

«ЗО.ря»

Кривець, .!l:КОГО

І

організації, то сло!да,р'ські

працівники, спеціа.lі·сти сі.тмько­ го

ГО'СПО,lарства.

В. Денисенко.


4

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

..

-".....~"')O;~

НАШИХ ЧИТАЧІВ

В червні у Фра,}jiціі в ряді міст заходу і центру країни відбу.1ИСЯ

ни

Той, :ХТО до.вго .не б;уlВ на за­ вариші. Проте <ПО,ВН1іСТю ЩЮJбле:ма

НЮЮТI>l"Я ~ЛЯ

меха,нізмИ<,

іГотується

аrФа.1ЬТУва:ння

значна

ШІО­

кадрів ще не вирїІШета.

Л'К і в :минулі роки, не на ІВИ­ соті60fllд<tРIІИЙ це.х. З ДИЮЦИІШШ­ нflю 'ТУТ даЛ€IІОО не вое гa.pa~. Не­ щопавно це пwrапня обlгОВОРЮlвав

с~рвуютьогірки,

яб.1УЧlfі і

на,,1JХ(ЩГГЬ

ращго'ооів

і 3

3

місце-

Г()lСіП();Дар:ств

!\и\шо-СвятошиIfCЬК()ТО

району.

Треба значн~ ПО.lіIПШИТИ ма.со·во­ по.тітИ'Чну і 'Виховну ,роботу cepefl ЧДЄlнів КО.lективу. В ці історWЧ'НЇ дні обгtJlвореmr-я проє:кту 1LOвоі

це

,1JJo

НOOJОГО 'сезону, за-

в~ зараззустрliвся з

ПЄlВНЮlИ т[}у;дн·оща/МИ'. І ГО.'JОІВЇі.и;м з 'HWX є

учні, ЯJКі вирішили щ}(}веlСТИ літні &чан.ді;ді, П. Шолойuw, Т_ дOOl'ата. канікули в пра:ці. Т}'Г вже нази- І Та вають тих, JfКi за пО'ріБ:lfЯН()коР~КИЙ С-ТР(}К IВСТИГ.1И В1,дзнаmrrи-

СЯ. Де Їr-a

переДОВПК'ЇIВ Щі

ЧИ1мало. На них і C~Tiд ріВНЯТИ всіх ч.1ЄНlїв 1!\(}.lекти'ву.

ЛаРИlеа РОіДЮН'НіКО, Ра-

І\омпа:нець,

Тамара

Ма'Куха,

Михаіі.l0 Подолян та інші їХ ТОВІО.ПИСКИ

К. Давидов, Засолзавод

сиТ'нали

про

зловжИJВa1I­

НЯ На роБО'ГЇз боку працівниwilВ

БQБРИЦhКОГО глиБWННI()ГО мол,око­ пункту

Б. Хале_",ськ()го,

тисяч

і

і

йти

до

азна

п,реса

нама,гається

.

ЗМІшувати

привели до

падін­

ня цін, до погіршення становища дрібних селян, які не можуть ви­ тримати

конкуренції

з

великим

капіта,.1істичним сільськогос.nодар­ ським виробницl'ВОМ. Все ие ; ста­ ло причиною та,ких бурхливих

ви­

ще й тим, що овою продукцію вони змушені продавати :іа низь-

йони

французів

нщtоїдають,

селя,н

криється

лістИ"ІНОМУ

в

то·

ВИСОКИМИ,

без·

промислові

як

на

зросли

сільськогосподарську

продукцію

-

цента,

веде

що

товари

ІЗ процентів,в той лише до

на

1,6

про­

зниження

ку­

піівельної спроможності селянСтва. вої політики в сільському госпо­ да,рстві французькі reлsrни !Не оди­ нокі. Іх рішуче підтримує робіт­ Ничий клас, на захист їх прав ви­ ступає Французька КОМ'J'lНісТlfЧна партія . Напри~uнці чеРВ<IІЯ увелиЮ>му

Франuії

промисловому

Сен-Назері

цеН1'рі

ві.дібулась

спільна десятитисячна демоч-істра­ ціц і мітинг робіl'НlfКів міста і селян

на,вколишніх

лооунгом:

районів

«Робітники

під

і селя;ни,

об'єднуйтесь проти УРЯДQВОЇ по­ .<JіТИ1(И ' ''. Трудяші Щра,нції все рішучіше борються проти монопо,пістичного капіта:lУ, за свої життєві права, за п.РIІІПИlнення ненависної війни

Алжірі.

зшане,

При п~ревіjЩі на м,ісці qжкти мовляв, на ~Hi бака за.'1ИШIІ;10·~Ь п.()вЮстю пі;tГвemилwсіЯ. Майстра МО.'І{)ІКО вищої жирності, н~ж те,

bi;JiIl'P<LB-lе.нераніш. І

рооо-ти і Ha,Kдa'ДЄlH.() на нього еу- т. Свирида вважає евоюві;щ01Jliдь воре паlртіifне СПFІ1Не'ltн,я. П;ро-те п.равидьною, ХОЧ нагіть діти зна­ .1ЗJбора.нта Avтe,M'eвy тільки ЮТІ>, щО ве' рш.roи в ммоці 3'На­

самому капіта­

ладJi,

при

я,кому

'неможливо розв'я;зати алра.рне пи­ таlННЛ в і;нтересах трудящих. У

Франції земля знаходиться: в ру­ ках HeBemtKOЇ гру:пи багатих зем­ левлаон,и,ків. За офіціальними да­ ними 1.1 ОО тисяч дрі6них гоопо­

.1apCtB в два

мають за'галом майже раЗІ! м·енше зем.lі. ніж

ру.ках

Так, з

фермерів-капіталістів.

по

1926

1955

рік ЗіНИКJЮ

65

процентів від І дО

го()подарстврозм~ром 2 гектарів. Іх ділянки

попали до

рук

вели,к",х

ни,кі,в. юіL1lьк.ість яких час зрома з 2,9 до за.гального

числа

зеМ.leJВлас­

за

4

той же процентів

господарств.

ход,ятI>С'Я у веРXJн,і'Й ча,стині ло­ СJ1ДУ. Інакше вони і не Ha\'lWвa.'ІИСЯ б вершка..'ІИ. Ох, і 'Іапстер же 3мїш}1в<lти завцуючий

Під при,водом модернізації сіль­ уряд

прагне

посилити

кО"нцеН1'ра­

Після п~дпwсання а,к'Га Ч.1Є1НЗ!.\lИ

даються діти. Жінці необхі,д,на термінова медИ'чна допо,мога». Хлоп­ ЧИІКУ 4 роки, дівчинці 9 років . Вени тихо СИДІ!ТЬ В ко.1ясці, чекаючи

Що цей закон дає дрібним се­ .1яна,м? ше,

па суті

уря,д

може

нічого.

По-пер­

просroю

постано­

своєї долі. Ву Тьєн-тцу rОТQВИ'Й

ПО-ДРУlге, держава згідно з зако­ ном тим

ПОДоЗваТИlме допомогу ГОСПOlдаlРСl1вам,

ті_1ЬКИ

земеЛblllа

П.l0-

ша яких досsrгне встановленогО' міні,муму. Що ж до дрібних гос-

подарств з розмірами зеМ.lі І!ИЖ- І

дять Західна Німеччина, Франція, \та.лія, Голландія. Бельгія і Люк-

пр()дати їх за

долаIРі.в . Цей

125

Фокт характеризує життя бі.1Н5Q{ів п'і~ гнітом чанкаЙ;.uистської клі'ки на Тайвані. Продаж В.lаоних дітей для рягува,ннSJ їх матері

вою вИ'~нач3'ТИ рО'з.мір земеЛЬНQЇ п .lОщі господа'рства, щоб забезпе­ чити. як ві,н вважає, раціональне ви,користання ка[}іта.lів і машин.

ВИJpобнищтвом! Тов. ОвирИіда лег-

"не "

Тайбей. Вулицею міста іде на своїй колясці 46-річ­ Т АйВАНЬ. 'ний велорікша Ву Тьєн-тцу. Над переднім колесом об'ява: «Про­

подарства».

че цього Mifl1iMYM'Y. то вони не користуватИlМVТЬСЯ .допомогою держирність Мі)ЛІока, яке було в іна- ко змішає і г·pїlIJiНe з праJJе')tНИМ, жави. Я,ВНОіСl'і ІІа мо_токмункті. І ДИ1ВНО, ЯК гов(}рятьу J!а!Юдї. Отже, суть цього закону З.80ВИЯВИJюсь, що щюцент вм<їс-ry Ві;щовіIДЬ, наіПиса:на т. Овири­ диться до того, щоб у 'наЙб.1Ижчі роКІ! ліквідувати сотні ТІ!СЯЧ дрібіЬ"Иру ,в ньому був значно 'Вищий' ~ою, не просто бюр.()кра'Гич,на ві'д­ них господарств. Іх кількість за ніж 'се~е'дні'Й ПOl~а3НИI\, заlШfсаюfЙ 'лиска, а оор()база·м'аLЗaТИ зл()чwн. напівофіціальними підіРа хунк,ами в КНlf~і при прий~[анн,і ~ro.l()il\a КеріВНИJКа.м , МЮД()К()ІзавОІ.1У сліt:\ ста,новитиме принаймні 800 тисяч. від господа'j}С'ГВ. паlМ'ятаrn, що р<цянсыкi слі',:{Чі Що ж обіцяє уряд цим сел Я,н а'м, srKi змушені будvть покинути СВОЄ Са,мє про це і йшла мо,ва в органи 3'у'м'Їють р'о'зіб.р'атись і в гослодарс1'ВО? А ,н,ічого! сп,равді, .l\ОJ)e'ffiонденці ї « Насnідки Qeз- « 3'Мішан()му». хоч лягай та ПОМІІІрай! Великої ШКQДИ сіЛЬСЬІКогосподар. ському виробництву Фра,нції завдa€ її участь у «європейському зачастки галыlмуy ри~ку:, (:D;O ,нього вхо-

ШОГО

ВНХQДУ

немає

...

......

-

ін­

(Фоroхроні,ка ТАРС). Фото з газети «денвер посн.

/І,НВІТЬСН ТЕ.l1ЕПЕРЕДА ЧІ 10 СЕРПНЯ 10.10 - «Дуель». Новий художній І про гра м а фільм; 17.1>0 спортивне свято з Четвер: 11.00 - «Новини дня»; нагоди ВсесоюзногО' дня фізкуль­ II.1О-бесіда лііКаря «Загартову­ ТYJ)IНllІка . (Москва); 20.00 кон­

вання органІзму водними процеду­ церт анса.мблю та~цю Об'єднаної рами»; 11.20 «Сто тнсяч». Те· АрабсЬІКОЇ Реопу6лЖи. (Мооюва); левізій,ний фільм; 18.00 нау'ко- 21,00 - «Дуель», Художні А фіЛьм. во-популя,рний фільм для дітей; 11 програма 18.20 - «Новини дня:.; 18.30 19.00 - «Найважливіший доку­ «Найважливіший документ епохи:.. ОбговореlЮJ$( проекту нової Прог­ мент епохи». Обговорення щюек­ ту нової Проnрами ~ПРС; 19.10рами КПРС. (Москва); 19.00 спортивна ПEWеда,ча: 20.45 на­ "КалиноВиіі гаіі:.. Фільм-спектакль; назустріч ХХІІ з'їзду ЗУС1'річ ХХІІ з'їзlдУ КПРС і ХХІІ 20.40 з'їзлу КП Укра'їни. «Комсомольсь­ КПРС і ХХІІ з'їзду КП У"ра,їни. кий телевізійниіі пост». «Хвилинка «Трибуна письменника»; 21,00 відпочинку»; 21.15 «За довгою музична вікторина . стіною». Новий - художній фільм . (Дітям до 16-ти років дивит!ось Редактор В. ПИНДЮРА. цей фільм не рекоменду€ться). 11 про гра м а

назустріч ХХІІ з'ї_зду

19.00 -

Заглинська Галина

КПРС і ХХІІ з'їзду КП УкраlЮI.

Павлівна,

ЯКа живе в с. ~няжичі. порушує

ІІИЧ? чаС1'КИ «не» дуже добре вив- комісії ':!p}'lКa'!J'Кa стараН!lЮ зняла сембург) . Уряд,

вступаючи до «Вонк прикрашають ж~ття». Пе- справу про ,розлучення з Заглин-

&ромрсЬіКОГО міосьщ.СТ С. л.і6."а,н.

сі.льськоrocпо-

ЧИВ го.товаревilзіЮІої

,кОіМ\СІІ

Так, в «Бу;dвнику ко.муні3."У'»

копію йОГо для ЮiWIові~ 1} pe'дa.R-

«спі:IІШОГО ринку», обіця.8 сеЛ!\jНам редача ДОІ

«факти, HaBeцeнJi в замітці, пі~-

да,рсыкхx ПРОДУ'К'Тів. Але на. діЛ1

цію. І (}сь ТМІ, де було на!!ІИ.с:ано

М 84 ,від 13 .'Іип!LЯ ц. 'Р. було твердились»,

чЩ)нила"'dИ

~бі.льшення збуту

навпаки. Фра,НlЦУЗЬКJ себYJIO сталося ляНИ самі ВIfЯJВИЛ!ОСЯ його жертва-

вміщено КРИТWfНУ.заІМ,ітку Є. 3аб- вставлеНІ() оту Ч&С11К)' «іне», і .'Іоцы'огоo «За Щ}JW.:іВIООМ повинна ':шk.т акта зра;зу ж зМiiJн:и:вcuI. А

.,

.::

торгівлі

В

М<l.ГаШfНQ

ма;на ВИШШЮ:

~! 16, де завj,~у;ючою М. С<liXН(). ЩeJ:О обрахува:НІН'Я». В аікті к(}}[ісії,

що переМ}JIЯJfа

Безробіття

«:!W було ДОІІУ'-

Ось яка

сила ча'С'ГКИ!

8

США

БУДlве~~и,ка.: ським

епохи».

Обговореиня

Федором

І який живе там же.

;

МихаЙ.1Овичем.

Справа слухатиметься в на,рсуді

І БроварсЬІКОГО ра'Йону.

,

М.арченко Миха~ло ГРИГОР,ОБич,

проекту нової програ. ,ми КПР.С; І ЯКИН живе в с. Л,ІТКИ. , порушу~ 11.20 _ ,«Без.іменниЙ ОСТРІВ». справу про. розлученJ;lЯ з Мар Новий художній фіL1lЬМ; 18.00 _ ченко НаДІЄЮ ВасИJП,ВНОЮ, яка передача для дітей. «Подивись і живе та,м же. . розкажи»; 18.15 _ назуC1lP'ЇЧ . Gправа слухати.ме:ьс~ в нарсу­ ХХІІ з'їзду КПРС і ХХІІ З'ЇЗідУ ДІ БРQварсЬІКОГО

Міністерство праці США Qпуб-

пра'ВИЛhніrть даної замі'l1КИ і НІКу

ДНЯ

20.25 - "Сто тисяч:.. Те.~еВIЗIЙJIIии фільм. 11 СЕРПНЯ П'ятниця: 11.00 _ ,сНовини дня:.; 11.10 _ «Найважливішиіі

ми. Західна Німеччlllна, 'ІІа яку робилося ставка, не тільки не ку- документ

бути чесна ЛЮІДи<на», ів якій ЙіШ.'Іав іншому МІСЦІ в ак'Іl «...uY'Jro мова про порyunенlНЯ' ПірЗіВИ'Л ра- допущено (}бр.аlry'ва,ННJI>У, у Лібі-!ЯНСЬКОЇ

раиону.

КП України. «Шляхами п'яти об-

ОЧООИіДНО, ВИЯВИВШИ РО31'рату і лікy:sало дані rFPo без.1J06і'і'ТЯ в J1астей»; 18.30 - «Безіменний остТерещенко Феді!)) СерГli'йооич, ОЧD.1'юваIВ т. Ліб,ма,н, багато ВІІІК- lfаIІПfС&1}ШИ «бytЛ'а IJOO'l1paTa», цем країні: 4 мі'льйони 800 ТИСЯЧ пов- рів». Художній фільм; 20.00 - , який жи'ве в м. Києві-1О4, гу,ртоІ' -х:''.. п\'о~ п.,,,,,,'\- ,notai"""p легко пі~а:вить чatCтку ністю безробітних і 2 м,іЛblЙОНИ концерт; 20.45 - «Образ комунісжиток Деснян.CbKoro ВОДОПРQВОДУ. рутас\'в Пj) о цу кер'''и ,!n ' , JшН.... .• fiYB не по 13, а по 14 коп.іЙ<JК ""VW"~V 800 тисяч чаcnюво бе~р06іmних. та в раДJlнській драмаТУРГІІ» . . порушує справу про розлучення «'не», і зміст написаного різко Нlllні у С ША повністю безробіт- (Моск,ва) . І з Терещенко Пріською І ва,нівною. б.ухаНlКa, проте все це щ"с.тє в П'Оних на І мільйон зоо тисяч біль12 СЕРПНЯ я,ка живе в с. Пухівка. ])ї'внЯ!нні з викрута('.аIМИ сам'ого з...nнWГЬCJЯ, alджев 'Ц1Їєї чаС'l1КИ ше, ніж рі,к тому. Без роботи 6,9 І про гра м а Справа слухатиметься в нарсуді го;юви 1>евіl~ійної КОМіі<сії. дУже Mall'itfHa сила. лроц. уоієї робочої сили країнн. Субота: 10.00 - «Новини дня»; Броварського райОІНУ. «СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА"

в

с. Степаненко.

Причи.на а,нтиурядовихвисту;пів

цію земельної маоності . З цією метою він ПРИЙНЯВ закон про так ~BaHy «орієнтацію сі.1ЬСЬКОГО гос­

Граматичні п.ра~и.'Іа про лраво- '

своїм РIIJНКУ

Але це не так, бо відомо, що міль­

ського господарства дегол.ліВСЬКIliЙ

Правопис

з

заповнеlllНЯ

сільськотосподарськи­

ми П.родуктами

промислоВ.і

за

У СВQЇЙ боротьбі ПРОТИ ур'Ядо­

ро:юрощатися

іМПQРТНIІМИ

на

час

«небезпеч­

ступів l'рудівникііВ фра.нцузького се_lа. Тх труд,нощі поглиблюються

критич:нlІІЙ: 'сигнал завідуючи,й ви­

перЄ<віJрено

його

господарством,

пояснити

робницl'ВОМ цеlfГраЛhНОГО МО.lО:КО­ ти'чно занижували жИ'рність М'(jза'ВОДУ тов. ОВИРИlда ill:ОJIIС,НЮЄ за.'юка і вершків, 3'да,них ко :lГос• ниження ЖИРН(}Сl1 тим, що модо-

Нещодавно знову

НИХ

НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ І

сити

буржу­

тем'евої, В. Ка,лоші, я;кі СИИelма·

злегка налякали. Саме метка, бо з.10ВЖИіВа.ння, які мали місце в МIfНУДО~'У ІЮці, [J,авторю-ютЬіСЯ тут і нин.j.

для

Полі;тика еКОНQмічного тиску на дрібного селянина з метою приму­

ти­

У ,евоїй Bi;JдIoвї\.'{iHa цей НOJ!ИЙ

Б. ХаЛе<МіСhІООГО IБІу.то :JВiльнено з що було

11

став

а

більш як на

шахра' ЙСllВОМ».

паді'IfН'Я цін «надвиробництвом:. продуК'Тів сільського господа,рства.

в

в ,ній же ПИ1еа, л(}ся і про неза.д'О­ віш,ний санітарний стан на Г.1И­ бин.Н()ІМУ пункті.

КОВ баці бу.'fО погано

ринок»

нінами. купува.ти

ни

дії і Бельгії ф.ранці!1 почала вво­

НИМ

кими вари

перервно з.росгаючими цінами. На­ приклад, за ocтa~Hi ДВа РOl1(И ,во­

22

жуть фра'нцузьКі селяни, «опільний

своє

Г. Ар­

памн і ра.дг();сшtМИ.

поставила

тисячі ТОІНН яловичини; з ГО.'lлан­ зити батаІГО птиці, з інших к;раїн - яйця і фрукти. Як тепер ка­

Міїста

ФрЗ!нцузька

міся:цї,в

8

тисяч поміщиків і куркулів. При цьому відбувається, безперервний !lpouec обезземелю­ вання бідняцьки'х і середняцьких господарств і концентрація землі

Ще вбє<ре'зн~ МИНУД(}ГОj}ОІКУ в К()'НТj}Oльностї» «(Б};;(іюI'Ик. к(}му­ с;riцчі органи райОіН'у стали .нащ­ lfі'змУ'» М 87 ві'д 20 ЩШlII!'Я Ц. р.). ходити

7

поби­

кида:rи

сюди. Так, за

96

радгоспу« БоБРIЩЬКИЙ».

Майстри

І ПРИПИСКИ

піДПРИЄМJстві

розорення змушених

безробітних.

ІО)3унгів і

П.lакат·іIВ, не чути ro.lOCY агітато­ нестача робітниюів. ,Пра,ща, на до- рів. А РООП(}J~і.сти є Пj}O кого. ш}могу ПРИЙШJIИ ДоМ'ОО'()Сподарки, ДОUpe пращюють В. Шкляр, Г. Ді­

селян.

господарство

стінна г-азета на заводі не ви~о­

тут

Тут

Mkro,

шукати роботи, поповнювати ряди

КПРС,[]ііW01'ОIЖУ .'1'0

ДИ'lь, не ВИДН'О

веде до

ся:ч

про~укію че.ка'ють '1JJ,}'1д;J1щі СТО.'Іи­ З 13ДВ паРl'lІ, нсючна iJ1cHa а.гі­ ці, роІУіТНИIІШ Ypa,.lY ... тащія ПОК.'Іикаllfі бути присВiJIЧеіНі В ()С'н(}вному з,щовідьно піі;\ГО- са!ме ЦIІІ.'tI іПитаннЯІ.". Між тим тувавшись

Пон'Гі!ві,

Чим же ви;клика:нj виступи се· лян? БезпосередиФм '"ри,водом Д.rrя UbQro стало різке падіння цін на с,ільськогооподарські продукти, А

ЖИТТЯ.

ВOIRa тут не 3а.'lе,жуєтьссЯ. Гoт~вy П}юграми

місті

камі,НіН'Я, П .~ яшки і тухлі яйця.

бу.l0 якнаЙШВИІ;~ше перетворене в

поміщорн'Ї '[О~lати.

Сировина вих

виг(}томяють

в

заСТОСУ'Вали гранати з сльозоточи­ вими газами, а стра~уючі селя.ни

3aIBO~ з КОЖІНИМ i-1:не'М р.о.зши­ 'рити, що ПРИЙIlrяте ним рішєН\НіЯ

рює вирООНlщтво. 3ар;аз тут ІІЮН­

ма'.1И

ЇХ

МИlНулого року вона

ли Bi~Ha і виламали д:вері в а,д­ мі,ністративному будинку ,Лlрефек­ ту,ри, В Зllак ПІРотесту проти уря:­ дової політи.ки вони вилили перед будинком кіЛЬІКа тонн .ріїід!КОГО гною. Потім се.1ЯИИ вступили в спраВЖlНій бій з жа,нда'рма,ми, які

Р()lбіТК{)N рцгоспу, і ХО'ЧЄТJ>СЯ lВі­

ЩaJД1І\З.

ЗІІТЬ

ОсоблИlВО б'y1J)ХЛИВИЙ характер 'во­ тисяч селЯІН захОіПИЛи

пує Сільськorooпода,РСЬКі продукти

у Франції, а навпаки. навіть вво­

масові виступи селян проти екООО­ мічної політцки уряд'у де Голля.

Нова продукція засолзаводу ;JMill. РО'ЗШИР'ЮЮТh('Я це,хи, попов­

1О сеРПНЯ 1961 року.

вирує фр АНЦУ3ЬКЕ СЕЛО

~5.0' . .""~

............

('о;юаво:дії РЗlДГОСПу « Ба6рицький», тещр п()мітить бага1'О істотних

Четвер,

орган Броварского райкома КП украи.ны и

раЙСовета депутатов трудящихся. Гор. Бровары' Киевской облаС'IИ.

Адреса редакції: м. Бровари, КИЇВСЬКОЇ області, вул. Київська, И2

Броварська

районна

друкарня

об.1асного

упра,влі,ння

культури.

158. Зам.

3604-3321

96 номер 1961 рік  
96 номер 1961 рік  

96 номер 1961 рік

Advertisement