Page 1

Промтарl

І 96 (371) Завтра День Сталінської

8clx "раїн. єднаЙrес.J

ЧЕТВЕР

Конституції

гр~нл

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМlf КП(б)~ ТА

1947

Хай живе творець Конституції країни

р.

Радvнаш мудрий вождь І вчитель

РАЙРАДИДЕПУТАТІВ ТРУ~_~~И_Х_К_И_І_ВС_Ь_К_О_ІWОI_БЛ_А_С_Т_І~~Ц~і~на~I~5~К~0~П.~~_И_О_С_И_ф~В_і_с_са~р~I_О_Н~ОВD~_Ч~2_та~n_I_Н_.~~~~

Гідні СИНИ і ДОЧКИ народу

ДЕНЬ

СТАЛІНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІї

Кандидати сталінського блоку комуністів і безпартійних до Гоголівської сільської Ради

5 гру ДНЯ 1936 року над­ звичайний УІІІ Всесоюзний з'їзд

Рад

затвердив

з велич ез ним піднесенням І Надії

нов у

ПРОЙШЛИ збор!!

Конституцію СРСР. Свій ОСНОВНИЙ з аІ<ОН-/{ОНСТИТУ­ цію перемоги соціалізму j робітничо-селянсько ї кратії радя \-ІСЬІШ й

на ЯЮІХ були В І IС УНУ1'і кан-

демо

го с ела

з а ім'ям її

I3ИСОЮI Х

свого

великого В ОЖДЯ

і вчителя.

В СтаЛінській

/{онститу­

цir записані

великі

радянських

на

працю,

права

громадян­

на

на освіту,

відпочинок,

на

матеріальне

забезпечення в

визначені Сталінська

старості-і

їх обов'язки . КОНСТИТУI~ія є

вира з ом ленінсько-сталін с ь ­

кої

дружби

народів,

ноправності всіх

рів ­

рас і націй.

Сталінської осяює

своє

борються

за

ка n італізму.

Святкування Дня СтаЛІН­ ської Конституції збігаєть­ ся

цього року з

в

і

Положення

про вибори створені вибор­ чі комісії, висун у ті канди­ дати сталінського блоку ко­

муніст і в

і

безпартійних

у

сільські , районну і обласн у

Ради. ШИРОКО

ро з горнула­

ся агітація

кан д идатів ,

за

за

від з начення

ка~!Панії ~ІИ

виборчої

новими

трудови­

переМОГЗ~IИ --з а

кове

виконання

.

під­

готовці до виборів У міс­ цеві Ради деп у татів трудя­ щих . На осно в і Сталінської

Констит у uії

Славна перемога

найвідпо­

віДальнішим чаСО~1

достро

післявоєн ­

МОСКВИЧІВ • 19 листопаДи промисло­ вість Москви виконала дер­ жавний ШНІН 1947 року, а 24-1'0 листопада вивершила виконанн){

річного

бітниці, майстри, інжен е ри. техніки і службовці МОСІ{ВИ

і Московсько І

області пи~--

ськогосподарських культур,

Києва

вим

піднесенням

тичного

змагання

соціаліс­ за

швид­

кі темпи і високу якість ре­ монту, пі цготовки

насіння,

добрив-за високий врожай.

В День Сталінської Конс­ титуції згуртуймося ще щіль ніше навколо веЛИКоІ пар­

тіІ біЛЬШОВИКів,навколо на­ шого мудрого вождя і вчи­ теля,

натхненника і органі ­

затора всіх наших перемог -товариша Сталіна.

РОКУ значного успіХу у своїй

роботі . Ними виконаНО,ЗГіД но земельної площі, план розвитк у тваринництва. Од­ ним з н а йавторитетніших

ні ІЮ вр о ж а Й!1 0 сті зернових-

людей

в cepeД H ЬO ~IY по ІЗ иентне рів з г а . А рт : л ь педе п е ред також і у ІІ і дготовці ДО сів п и. К О ЛО С Іі I! I!l\И з nеличез

чесну ПР{}ЦЮ,активну участь у громадському житті є кол госпний конюх Матвієнко Федір Платонович . Пор у ч

НИ~І

з НИМ, колгоспником передо

ПI Д Il есе fJН Я ~1

JІИ

в

t1ac

.'Ію-іти

невгаМОВIІУ во

впере д,

до

но­

вих пере\IОГ " .

-

ДО С ТРОКО В О

ВІшонати

план

піСлнв оє нної

с та _1інсь

!lЯ

ково

УкраІни

24

-

мі с та

листопада достро-

виконала

план

друго­

п'ятп р іЧ :ОI.

Г О .10 ВУ

го року післявоєнної п'яти­

річки на п у щено

100,5 процента.Ви продукції на 38 ПРО

центів більше,

рІк.

1946 праці

ніж за весь

ПродуктивніСТЬ

робіТНИКіВ зросла на;

зо процентів проти минуло го року і

перевищила

до-

військовий рівень.

пишуть:

"ДОПОВідаючи наші

Вам про

успіхи, ми

усві-

т.

Якова ІОхи ланко в у

П е нь O.l C'k-.: а l l .1 Р У

Прок(шів

шля х у

Ми повні ріш у чос т і не з аспокоюватися

на

до-

Це б у л о у першу осінь, коли геро·,чна Ч ", рвона Ар ­ мія

ВИ 3 В О.'1ІIла

німеньких

село

від

о ку пантів.

Ма­

рію ВОЛО :L!І\1ирі В І!У

Литви ­

ненко пр а П ,1 і НІІЯ артілі"Чер­

BOIIIlii

праll О Р"

лан к овою

призначило

ГОР О ДНЬОЇ брига­

-

успіхами 6 боротьбі за дальше

зростання

мо-

гутності нашої Батькі в щини" .

кандида­

районну

КИТВСЬКУ обласну Ради

і

де­

путатів ТРУ Д ЯЩИХ.

М.

Іваницький.

за

-Це, для нас, не межа, -заявила ланкова. знову робота в полі, і знов у тур­ боти за дол ю врожаю.Вста­

r

вали рано, допізна

верталися році дали

виконав

перед

д ержавою

з обов'язання .

Не з важаючи ливе

Літо

на

року

трудівниці також домогли­

ха­

ТБеРIВ

ся прекрасних

нім е ц ь кого

посуш­

мин у лого

цей рік зібраЛIi по

періо д

по­

рІв на кожному гектарі. ТіЛЬКИ вирощеною морк вою ланки Марн колгосп

що

радіс т ь .

не

до д ом у . В 1945 по 998 центне ­

Не ЗНflж а !ОЧІІ ІІа те,

ре з ультатів,а

картоплі

300

цен­

з кожного

з е ~lЛЯ виснажи­ reIOapa .JIaHI{OBY МарjЮ Ли­ лнсь і зз бу р' Jlнілз дівчата­ твиненко нагороджено ме ­ дали слово зібрати 110 300 даллю .3а доблесний труд центнері в столової МОРКВИ у ВеЛИКій ВІтчизняній війні з яйн у вання

з

кожного

1941-1945 р.р." і значком

гектара.

Від слів до діла. Марія "Відмlннику соціалістичного Володи~иріВfIа з своїми под сільського господарства".

підвищувати рівень на-

новими

висунутих сільську,

во­

готовила, посіяла як радив

відповімо

Сер е д канди д атів кращий пед агог школи, активний агітатор серед трудяших села Людмила Яковлівна ЖУРИЛО, комуністи т . т. Конах, Пшінко,Винарський, ТИМКО-ВСЬОГО 25 чоловік. Партійна органІзація, понад 80 агітаторів села ве­ дуть зараз агітаціЮ за об­

за

лю,

ВИЗ В О.'lJlте.'Іl, ці

ар­

руга\1И

пи міжнародно! реаКЦІЇ

Х а зана, т. т.

Шевель І. А.

Марія ВолодимирІвна Литвиненко

сягнутому,а день у деfiЬ

шої роботи. На підсту­

т.

гнь А. П . ,

---0-

мії

виконання ве

сільради голову

правління

рання

віддячити Б а ТЬКівщині,

плану піСляво ::: н

кандидатами у де­

путати д о

тів у

легливою р об о то ю повністю

першІ кроки

за свою

воТ артілі ім. Молотова, ви

тру д ова дис ц ипліна.

ва п о район )' п р о ланку ви с о ких врож lї13 картоплі -

в колгоспі

сунуто

брига д і т. Ш еве ля зразкова

руг по ро б~JТі на пора д у. - Б уд е~I С'. ді і\ ч а та, труди­ тись так , що б своєю напо­

НИХ роб і т.

ми

У своєму листі товаришу

Сталіну кияни

л е ні лише на

і

аРТІлі

ди. Зl б ра.l<1 вон а своїх под­

Домлюємо,ЩО нами зроб

.'lИКОГО

висун у ли

у деПУlаТ!і ДО

І<ра щу

заспок о юо а ГIІСЬ н а

0---

Промисловість столиці Ра І дянської

СгаліНСЬКОІ КонституціІ но­

ли­

Лист товаришу Сталіну від трудящих Києва

но ВИЩИИ врожаll ВСІХ СІЛЬ-

і городини. Відзначаіімо ж уСЮДIІ--В МТС і КОЖНО\1У колгоспі,бригаді, л анці День

радянсь-

ДOC~HHYTOMY. Ви вихова

к ої

1948 році колгоспи нашого'

картоплі

ЧIl1'[,

ЛЮ Д Я\l не

u У своєму листі товар"шу Москвичі ставляТІ, перед И. В . Сталіну робlТНИКИ,ро со б ою бл а городне з авдан­

День Сталінської Консти­

3 01<рема зернових,

аМН РО З У~lіЄМО, що ра­

ПРО~IИСЛО13ість Московської області в цілиму.

ТУЦІІ з бігаЄТІ,СЯ також з найвідповідаЛЬН і ШИМ часом у піДГОТОВILі до весняної сівби наступного року. У І

району ~ають Зі~рат.и з~ач-

пр ед ст а вники

Вже третій ріК лунає сла

дянським

плану

шуть:

ної П·Яflfрічки.

ші

колгоспу ім.

домоглися цього

кої інтелі ге нц і ї. Артіль і\l. П СТ РОI3СЬІ<ОГО по нра ву за Е ннла цього ро ку пер ед о в е ~Ii c цe в раПо-

' І У. ВеЛІl'l С'31 IИ\\ авторитетом у I{О ЛI' О~~ I I! " Ч еРl10 на Украї ІІа " I(О РИСТ УЕ ТЬС51 Іван Мака рович Шев('ль бригадир v іЛьничої бригади. НевтомІ ШІІ в ро БО1 і в;н власним J IРИI<ШJДОМ завж д и вчить • КОЛГОСПlJlІкі l3 соціалістичному ставл е llllЮ до праці. В

піД гніту

Працівники громадського тваринництва

Молотова

, І о uич а

будів­ Сонце

кращі

тваРИННИIOІ, lиііззторитетні-

ГОНЧ З РІ [Ю,І<ОІ' О

Конститу ції

ви з волення з

вр о ж а їв,

сіЛЬРrJд ll

шля х тр у дящим ВСІ,О­

го с в іту, які

ВН Д 1Тні майстри

--

кан д и д а 10 \1

Осяяна сонцем Сталінсь­ кої Конституції IІ з ша краї­ на перемогла у Великій Вітчи з няній війні і з араз успішно розгорнула ництво КО~l у ні з м у.

но висунув ініціативну ком­

Н:Jіікр а щі л ю.1 и J{ОЛГОСПНО - \ СіЛьськоТ Ради.

бовно назвав Сталінською­

-

колгоспу ім.

ДИ JLатп В деп у тати до сільсь СОМОЛКУ, ланкову т. Лось кої Ради . Се ред ВИСУНУТИХ кандидатом у депутати до

на р од л ю

творця

Лось з

трудящих, І Будьонного.НrJРОД одностай

с т аранно грунт

під

За любов до

праці,

ак­

тивність у громадському житті артілі, села глибоко

агроном. Шле ліга всі бу­ ли на городах. Прийшла поважають колгоспники осінь. РадіЛИ колгоспниці, Марію Володимирівну Лит­ а з ними і Марія: здобуто виненко. Вони її висунули високий врожай. Накопано своїм кандидатом в депу­ було по 500 центнерів до ­ тати до Броварської Райра­ бірної моркви на кожному ди депутатів трудящих. гектарі.

Успіх ПОДВlIГ.

окрилив на новий

Г. Андрієнко. с. Красилівка.


-

2

СТАХАНОВЕЦЬ

ПАРТІЙНЕ

.(. ГРУДНЯ 1941 року

ЖИТТЯ

~--------------------~--~~--

у ПОDВИННИХ П80ТОП га НіЗ8UіНХ

На звітно-виборних зборах парт­ орrанlзацїі виконкому Райради Збори первинної

партор-

Свою промову

ганізаціТ раЙВИКОНКО~IУ визнали роботу бюро за задовільну.

приймали

по звіту висловились 9 ТО в[}рНШів. Секретарем парт­ організації обрано т. Богу­

недоліків

в колгоспах-по­

мадсько-поліТичному житті

рушення

Статуту cij!brOCII-

раііону, покращала діяльн:сть окремих відділів рай-

артілі, не:Jilдові.іl,на органі зація праці-наслідок того, що апарат раіісі_ІЬГОСIІвідді

партзборах

обговорювались

,"

актуальні

лу не ЗДІИСНЮЄ ще

питання і бюро стежило за

не керівництво ЕОЖННМ кол

тим, щоб прийняті рішення

госпом.

орган;за-, с. Свиноіди, пІдготовив до­

ціях-звітно-виборні

3бо-1 кладниіі звіт зборам. У йому

сларсь!,у.

Звітно-виборні збори парт організації РВ МВС визнали

комсомольсы{хx

роботу за задові_'IЬНУ. Сек­ ретарем 06Р~1!Ю т. чука.

конкрет

комсомольських

ри. Після цього будуть про- особливо багато уваги прИДі­ ведені районні комсомольсь- і лено тому, як кожен 3 чле­ кі конференції. І нів організації працює в

ак- ми району. Зна'; нз частина

ТІІВНУ участь у всьому гро-

ВИКОНКО~ІУ, на

комсомольських організаціях

Відбулися звітно-виборні З 20 листопада по 251 Комітет комсuмольськоl збори в парторганізації рай грудня, за постановою І організації колгоспу ім. фінвідділу. З 11 комуністів иК ЛКСМУ, в первинних І Леніна(сеКf)етар т.Лисенко),

на зборах

комуніст т. Кириченко [ІРИС вятив роБОТі райсіЛЬГОСl1від ділу. Конкретними фактами

За звітний період пере- він довів, що llеіі відділ важна більшість з 30 КОМУ- ще не став справжні~1 шта ІІіСТіВ, яких об'єднує парт- бом керівництва колгоспа­

організація,

Звітно-виборні збори в

", <.

Г!охоаіll-

Звітно-виборні

збори в І колгоспі,

оргаНіза-! у

приймає

участь

громtl,Б,сько-політичному

ціях проходять цього року \ житті, зокрема в підготов­ в обстановці

переможного

завершення завдань

друго-

ці

Jl.O виборів У місцеві Ра­

ди депутатів трудящих,

як

ГО року першої післявоєн- хто '3 КОМСО~fольців вчить­ ної ста.'1інської п'ятирічки. ся в політшколі. Так са­

*

ТеРІІторіа.1ьва парторгані

Вани проходять в Обстанов-; мо

все

підготовлено

до

зборів в 6У.'lll виконані. Так, у трав· J(омуністи крнтикува.1И з:щ:я С. Гоголів (секретар т. ці великого політичного і звітно-виборних піднесення, з І кс.У1 організаціях кол­ ні цього року на партзбо- бюро за брак КОНТРОЛЮ над Конах Н.) оБГОRОРИЛ(J х::с трудового

рах було обговорено питан- ТИМ. ЯІ( хто

ВЧIIГLСП

виборчої кашtанії до ~!iCL\t

(3\\0-

НЯ про ро~гляд заяв і скарг стіННО.І\І\[}ІІО (')у.10 оргаliізо-

IЧіХ Рад.

трудящих по

леКllіЙ і теореТіІЧIІІІХ

І:::ра),З aГiTa~c~]::J.

ВИКОНКОМУ. В наслідок цих СПівбесід по Оl\ре~!их твозборів було розглянуто по- рах класиків ~:і~РКСИЗ~IУ'-

_. __ •

відділах рай-

над 200 таких

вано

Ilровел:е!Jа також

.

матеріалів. ленініЗ~IУ. Збори накрили, І

яким весь

радянський

род іде назустріч

на-

дню

борів У місцеві Ради депу_1

татів трудящих.

"

З начна

,

В. ~ІеДІЛЮ, в раlIll1рткаОI­

госпів с. Требухів, ЗаЗЮІ'Я,

ви-І райфінвідділу і ряду інших.

\\

частина

U

KO~!CO-

О'

Активно проишли ЗВІТно-

виборні збори

'Т заЦІ

колгоспу

КСМ оргаНі

.1М.

К' Ірова,

Були також прийняті,за цей ЩО KO~IYBiCT Т. Блінов ЗОВ-І неТl \ R с. В.-Димерка ВіД'

,lОл,~ц!в раиону ПР~І1"lає участь у

вищення

оои~.атиме кеРІВНІ, ..органи І Сувору O~iHKY винесли збо

Ч;jС, певні заходи для

під- сі,1 не

вчиться, незадопіль- Gулися кущові наради агі· Rr;ООРНИХ

ідейно-поліТично- но працює

на роботі інст- таторів. КріМ інструктипної

у~ерше де робота комітету визнана знІТНО- за задовільну і секретарем

зборах,. уперше знову об~ана т. Кравчепко.

го рівня комуністів, для руктора-ревізор[). ,J,О.ПОR~:'1і про орг~н'заЦjЮ C~OEI .!{ОМСОМОЛЬС~КОl op~a- ри КОМСО~lОльської органі­ ІlокращаН!ІЯ виховної робоБюро партІііної оргаllіза-. aГtт3Ц11 за ~~Н='J"НД3Т1IJ, a~iTг IІІзаL~II ..це ~e б1.'1~Ш шд- J зації при колгоспі імені ти серед працівників апара- ції намітило заХОl,f1 для ІІОК І тори зас.1) ха;),! ДОПОВІДЬ виш} є ВІДПОВ,~Ді!ЛЬНIСТ,Ь всь? Молотова, с. Рожівка. СВОЄ-

ту.

ращання

Про ідейний ріСТ кому- МОЛЬСЬКОЇ

ністів свідчила також

тивніСть на самих

13

ський, прийняли

ак- справу не дове:ro до l{іІщя.1

зборах. ВИДІлено

обговоренні звіту,

склав секретар т.

діЯЛЬІI~сті комсо-І про МіЖ!1[}родне стаНОRище. 1'.0 ~KMIДY раикому Л!\СМ;r,! му секретарю т. Строю. організаЦ1Ї, але! К~РІВі~.ИК!В первинних ?рга- \ З його вини виховна робо­

якого

школи,

Чуднов-, ретаря

кеРJвника

!І~заЦIl, аI{ТИI~У за

БіблІотека

усшшну та серед

не !1рацIOЄ. Час- книг з

ма рксо-ленінської НЯ ЗВІтно-виборним зборам доліків.

товаришів. Комуністи З' тина комсомольців не залу- ЛітераJУРИ. Є, ЗОІ(ре~!а, КНИ­ в КОМСОМОЛЬСЬКИХ організабільшовицькою пристрастю: чена до активної участі у ГИ "Иосиф Віссаріонович ціях, раЙКО~1 КП(б)У зобо-

говорили про великі завдан-І житті організації. Незадо- Сталін. Коротка біографія", нн, які паРТіЯ. і уряд поста- \ вільно працюють також гро збірники матеріалів у допо вили перед СIЛЬСЬК~М . ГОС-, мадські організаціі.

подарство м

.

~

,

про

ТІ

ВІДПО

.' -і

району

І

неДОЛІКИ, обрано т. ЧУДНОВСІоКОГО.

вперед.

парторганізацій,

партійний

ли

лави

комсомольського

корот;,иіі актив на ~Іісцях ПОСИЛИТИ J активу і в нашому районі. I{\'jlc іс горії В!{П\16'/. керівництво КОМСОМО.'Іьськи І Кращих з них!_ без~ежно Іlрибула також значна ~ІИ оргаНізація~1И. Особлп- ВІдданих парПІ ЛеНІна Ki,lb"icтu єюеJ,1f1ляр:а бро­ ву увагу слід за раз приділи-' Сталіна комсомольці обе­ шур з допавідюш товари- ти підготовцl з~іт~в, за6е~'-1 руть ДО складу своУх керів

Звітно-виБОРНі з!)орп нак

ЯКІ гаЛЬ\1УЮГЬ швидке про-І сування

В боротьбі за виконання

в'язав секретарів первинних завдань партіІ і уряду зрос­

\ІОГУ впвчаIOЧИ\!

Rlдальн\ "авданн,Я,яК! стоять! реслили запдання партіЙIІОЇ перед нашим раионом. ВО-' організації, 06pa.ltl бюро. ви ГОСТРО'І по-д~ловому ~~и- Секретарем паРТОіігаІІізац:ї

тнкували lаЯВНІ

колгоспної МОЛО­

рзііпаРТК1бl- ПІДГОТОВ!~У І пров~дення ді тут занедбана. Збори зро [}ле вона з вини сек пету поповнил[}сь за осгаІI­ ЗВІТНО-ВИООРНIJХ зБОРІВ. били ПР;Jктичні висновки КС\!1 організації т. ІІі дні новою Кількістю На~аючи велике значен- щодо усунення викритих не

участь 14: Петренко

пол1Г-!

шіп ;\\0.101 OB~ і Жд.анова.та печити, щоб саМІ зоори прои них органІВ. . І ряд ІІЕUІІХ ЦІнних ~:aTepla- Ш.1И активно, на високому І

П. Самі;Jлен:{о.

J

лів у ДОПОМОГУ

aгiTaTopa~l.

і.J.еї!НО-ПОЛіТИЧНОМУ

рівні.

Б.

Федоренко.

~,,~~~~~~~~~~~~"""~~~~~~~~~~~~""""~~~~~~~~~~""~~~~~

НА ДОПОМОГУ АГІТАТОРОВІ

Минуло 30 років З того дня, як Велика Жовтнева

радянська влада стала най­ міцнішою владою в усьому

МІСЦЕВІ ОРГАНИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

соціалістична революціЯ по­

валила владу капіталістів та

ПОЛlіщиків і створила новиіі

твом партіі Леніна-Сталіна

~T своШ праці

світі. В період Велике! ВІТ­ .Ча вдеР-I'ІШ бер:(ть участь у Вllборахjтому-непере\IОЖНИЙ" (Тво чизняної вJiIни З НОВОЮ си­

тип держави, в якій трудящі

жать більшовики державну

і J.lОжуть БУТIІ обраНИШI па

ри, т. ХХІУ, стор.

вперше

людства

влал.у?" ЛеН.іН вказував, що

ріІЩИХ правах з чоловіками.

Місцеві органи

стали господарями своєї до

в ПОРІВНЯННІ З буржуазни:.!

Б історії

лі.

продемонстрова­

на перед усім свіТОМ

вели­ борна могутність

Наші Ради докорінно від кої влади відіграють

непо­

радянсь­

ріЗвяються ВІД дореволюцііі чезну роль в житті

н[}шо-

кої держави.

В короткі небувалі стро- це такии крок ~.~e~~eд} роз ки під керівництвом біль- витку. демокраТlI, ЯЮШ ~Iaє ШОВІІЦЬКОЇ партif та її ве- всеСВІТНЬО-Історичне ЗІІачен

21 грудня 1947 року від­ них органів самоврядуван· го народу. Немає таких пи­ ня-губернських та 110віто- тань місцевого народногос­ бу дуться вибори до облас­ ВІІХ зе.\ІСТВ і від Міських уп подарського життя, ЯКЮІИ них, окружних, районних,

ликих

!lЯ.

раі3.

Рада.

міських,

сільських,

Сталіна наша країна з від сталої перетворилася в могутню соціалістичну індуст ріально-колгоспну державу. Історично Ради ВИНИКЛId

РаДЯНСЬІ,а влада, вчить товариш Ста.1іН,є найБІЛЬШ масовою і наіібільш демокраТИЧІІОЮ державною орга нізацією 3 усіх мо;кливих

вів мlcцеього самоврядуван ня відбувалися за реакційНОЮ системою і забезпечу[,али обрання ДО них ДВОРЯН, ГlО,lіщиків та куркулів.Біль

них Рад

депутатів

в нашій краТні

в ході пер-

державних оргаllізаuій в ума ша ча~ПlНа

шої росі йської

буржуазно-

вах існув[}ння клаСів.Р[}ДЯНСЬ

вождів Лен і н а

і

парламе.~lТа ризмом Ради -

лою була

201). радянсь­

Вибори

до цих орга- не відала б

селищ­

трудя­ Особливо велика роль Рад у справі виконання плану щих УкраїнськоІ РСР. Тру­ нової сталінської l1'ятиріч­ дящі висувають до складу ~ісцевих Рад кращих людей ки. Форма побудови і орга- - передовиків промисло­

міського насе- нізація

л.ення оула усунена ВІД учас

місцева

роботи

Рад ~Іають

місцевих

наіідемократич­

вості, сільського господар­ ства, науки і культури, які

демократичноr революцir ка влада--це значить влада, ТІ У ви~орах. У МІСЬКИХ ду- нlший характер_ На сес:ях довели на ділі свою зідда­ ність партіїJJеніна -Сталіна. 1905 року, як органи зброй яка неподільно на.1ежин мах заСІДа.л~ лише ..~epXIB- Рад обговорюються найваж' ного

повстання

і як заро-

н[}родові.

ДОК новоТ революційної вла

л.яНСЬКОЇ

ди.

форми

Ленін ще в період пер

шої рОСійської революції вважав, що при пере~lОзі

буржуазно -

В цьому сила ра ка великоf оуржуаЗll. влади,

цієї нової

державної

влади,

принципіально відмінно! від староУ, буржуазно-демокра-

демократичної тичноІ і парламентарноr фор

Але

навіть і ця

с[}моврядування

ливіші питання життя краю,

система області,

бу.1а

під

округу,

район)',

міста, села. Трудящі

звер­

контролем царських чинов- та ються до Рад, щоб ників. в'язати різні питання.

Велика Жовтнева

соціа-

ріВНИКИ і

праЦіВНИКИ

гноби-

тися до ГО.10СУ

л~стична революція llілком' повинні уважно прислуха-

ретворитися

зруйнувала

Вибори в усі органи дер

старий

тру дящих,

часового революційногоуря Ж313:lОї влади в нашііі краї тельський апарат державної по.1lпшувати САОЮ роботу ду, в органи реВОЛЮЦійно- ні нровадяться демократич влади буржуазії і створила усувати недоліки. демократичноІ днктатури ним шляхом: на основі за- нові органи пролетаРСЬК?Їj' Більшовицька партіязавж

пролетаріату і селянства.

І гa.1JЬHOГO, ріВНОГО і прямо- диктатури --Ради депутаТІВ ди

Велика Жовтнева соціа- го

виборчого

права

ПрИ І трудящих.

зміцнювала

І органи

Ради,

державної

щИХ

ще

міс­ ТРУ­

раз покажуть усьо­

величезну силу роз­ блоку кому­ Ке- сталіНСЬКОГО Рад ністів і безпартійних, силу морально-політичної єд­

революції Ради повинні пе ми. в органи ТЮІ-

Наступні вибори до цевих Рад депутатів

як

му світові

ності

радянського

народу,

який під керівництвом пар­ тіУ JleHiha-Сталіна йде до нових

Jl.0

влади,

перемог

на

шляху

I{O~IYHi1MY·

Т.

Ананенко.

лістична революція утвер таємному голосуванні. Кож ~Рндянська влада є шлях І підвищува.r.а їх роль у будила Ради депутатів,як єди ний громадянин Радянсько- до соціалізму, - зазначав.: дівництві соціалізму, у ВіДІ10ві;:,альний редактор

ну і

найбільш

досконалу го Союзу, який досяг 18 ро Ленін, -

форму державної влади.

знайдений масами: зміцненНі могутності нашої

Іків, має право голосу. Жін трудящих і тому-вірний і Батьківщини. Під керівниц-

С. А. ПОГРЕБШСЬКИЙ.

І

БИ 01505 м. Броварі, КиївськоІ обл., вул.

Кірова. Друкарня райгазети "Стахановець" • Телефон-редакція

3 Дзв. Тираж 260Q

96 номер 1947 рік  

96 номер 1947 рік

96 номер 1947 рік  

96 номер 1947 рік

Advertisement