Page 1

СУБОТА

13 грудня

2003 р. N!!95 (9501 )

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

Gз ~~~ап ~а~~rn®П ~if)~

3 ПОЗИЦІї

Шановні працівники судової СИС'f'еми &роварщиниl

вимоrЯИВОСТI І ПРИНЦИПОВОСТІ В обстановці діловитості і відповідальності відбулася чергова 17 сесія міської ради ХХІV скликання. Окремі депутати проявили неабия­ ку активність і принциповість при обговорен­ ні тих питань, що стосуються діяльності їх трудових колективів, основних напрямків роз­ витку міського господарства. Як на мене це закономірне явище. Адже сьогодні в законо­ давчих органах різних держав: парламентах, конгресах, сеймах створюється більшість для «протягування» необхідних законів, відстою­ вання тих чи інших важливих позицій. Тож зрозуміла зацікавленість і прискіпливість де­ путатів-будівельників при розгляді концепції розвитку житлового будівництва в Броварах на 2004-2010 рр. Каменем спотикання стала кількість метрів житлової площі у новозведе­ них будинках. що передається безкоштовно територіальній громаді міста. Виконком запро­ понував до 10 відсотків. Після гострої і конс­ труктивної дискусії дійшли спільної думки: броварські будівельні організації повинні пе­ редати до .5 %, а іногородні інвестори до 10 %. Здоровий глузд тут переміг. Адже, як підкреслив перший заступник міського голови О. А. Кияниця, настав час подбати про най­ менш захищені броварські сім'ї. Відтепер у кожному новому житловому будинку будуть отримувати

тривалий

квартири

час

першочерговики,

стоять

на

обліку

при

котрі

міській

раді.

Виважено, з почуттям відповідальності про­ ходило обговорення звіту про виконання бюд­

жету міста за 9 місяців 2003 року та внесення до нього відповідних змін. Начальник фінансо­ вого управління А. М. Зеленська проінформу­ вала депутатів, що за цей період міський бюд­ жет виконано по доходах у сумі 33,3 млн. грн., в тому числі по загальному фонду 29,7 млн. грн., а по спеціальному фонду 3,5 млн. грн. Загалом процент виконання бюджету склав 106,6. Завдяки цьому стало можливим збіль­ шити доходну частину бюджету на суму

1158

тис. грн. Будуть направлені 286,1 тис. грн. на зарплату працівникам освіти, 220 тис. грн.

-

харчування

ліфтів,

80

60

учнів,

тис. грн.

-

тис.

грн.

-

з водопостачання та водовідведення, грн.

-

100

тис.

тис.

ремонт

дотацію на різницю цін

150

тис.

проведення робіт з благоустрою міста,

грн.

грн.

-

-

будівництво поліклініки,

капітальний

ремонт

86

житлового

фонду та інші напрямки міського господарс­ тва. Слід підкреслити, що збільшено бюджетні видатки по субвенції з Державного бюджету

на допомогу сім'ям з дітьми на 182 тис. грн. В цілому по цій статті видатків сума сягнула 778,2 тис. грн. З упевненістю можна сказати, що є всі підстави і можливості успішно вико­ нати річний бюджет міста.

З метою реалізації права ознайомлення гро­ мадськості Броварів з позицією міської влади з актуальних проблем міста та отримання від мешканців пропозицій і зауважень з цих пи­

тань у формі безпосереднього спілкування на сесії затверджено Тиичасове положення про громадські слухання в м. Бровари. Насамперед громадські слухання є

формою участі членів

територіальної громади в здійсненні повнова­ жень місцевого самоврядування, а також фор­ ~lОю контролю за діяльністю виконавчих орга­

нів

міської

наголошувалось,

влади. що

це

У є

сесійній

першим

залі

кроком

до

створення Статуту міста, що конче необхідний при нинішніх умовах розвитку місцевого са­ моврядування.

Депутати ухвалили розгорнуті рішення про затвердження положення структури та штатів

міського центру ранньої та медико-педагогіч­ ної реабілітації дітей-інвалідів, правил торгівлі на ринках міста, надання послуг з перевезен­ ня пасажирів та їх багажу на таксі в Броварах,

приймання С'\ічних вод підприємств У кому­ нальні та відомчі системи каналізації міста, заснування друкованого

органу міської ради

та з ряду поточних питань міського життя.

Сергій ПРИСТУПКО.

Броварські районні державна адміністрація та ра­ да від імені трудових колективів підприємств, уста­ нов та організацій, усіх жителів району щиро і сер­ дечно вітають вас з професійним святом Днем

Усією своєю діяльністю ви виховуєте громадян у дусі відданості Батьківщині, у дусі точного і не­ ухильного виконання Конституції і законів Украї­ ни. Завдяки вашій сумлінності, принциповості та високому професіоналізму зроблено істотний вне­ сок у зміцнення законності та правопорядку. По­ переду нові завдання, нові кроки з реформування

працівників суду! На вас покладена велика відповідальність, адже ви представляєте одну із тих гілок влади, яка має забез­ печувати відродження людської віри у справедли­ вість, рівність перед законом, недоторканність прав

судової

системи заради справедливої охорони прав і свобод громадян. В руках сумі людські долі, авторитет держа­ ви, іменем якої він виносить рішення. Впевнений. що сумі завжди будуть гідні свого високого пок­ ликання, вірні закону, ідеалам добра і справедли­ вості, робитимуть все від них залежне, щоб у кож­ ному разі в суді' досягалася істина, перемагала

і свобод, гарантованих Конституцією і законами Ук­ раїни.

До вас звертається велика кількість жителів райо­ ну, які вірять У ваш професіоналізм, високу фахову підготовку,

відповідальність

і

організаторські

здіб­

ності. Вони з надією чекають на вашу допомогу, а

правда.

тому без належної і справедливої судової системи

Від імені Броварської міської ради, її виконавчо­ го комітету прийміть найщиріші вітання із профе­

ми не зможемо збудувати правову державу. У перемень свята від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, миру і злагоди в родинах, велико­ го особистого щастя і благополуччя, принциповості і натхнення у вашій складній, надзвичайно дальній, але такій необхідній роботі!

сійним святом Днем працівників суду! Бажаю вам свідомо і активно забезпечувати верховенство права в усіх сферах суспільного життя міста. Подальшої вам плідної праці, енергії та наснаги, міцного здоров'я, щастя і добра!

відпові­

З повагою-

3

ГОЛОВil РilйдеРЖilдмініСТРі!цїі

голова райрuди

Леонід вАЙСФЕЛЬД.

Леонід СЛОБОДЯНЮк.

повагою

-

міський голова Віктор АНТОНЕНКО.

r..l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. rf.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~.~11

ЗАХИСІ ПРАВ ІА ІНІЕРЕСІВ Нещодавно в малому залі райдержадміністрації відбу­ лося засідання Координа­ ційної ради з питань вза­ ємодії

з

партіями

політичними та

громадськими

ресурси

держави

та

напов­

цевого

використовується

меха­

них угод профспілок з роботодавцями. Важливим напрямком були і залиша­ ються проблеми своєчасної та належної оплати праці та

завдання

та

роль профспілок у вирі­ шенні проблеl\1 соціально­ економічного захисту тру­ дящих нашого району та їх взаємозв'язок з органами місцевого самоврядування. З цього приводу учасники зібрання заслухали виступ голови Координаційної ра­ ди профспілок району, го­ лови райкому профспілки працівників АПК Г. В. Тіта­ рєвої. Відмічено, що пріо­

виконання

контроль

здорових,

за

регіональ­

захисту

2003

місяців

Обговорюючи

це

питан­

голова райдержадмініс­

ряду

особи.

районі

за

Особливу увагу у вироб­ лективно-договірне регулю­

вання.

Регіональну

ністрацією,

радою профспілок.

для підвищення ефектив­ ності

в

цьому

лого

спрямовані

вітчизняного

покладених на профспілки,

2003-2004

бо саме тут працею значної

все

стійка

частини

лення захисту трудових,

ників створюється націо­ нальний доход, фінансові

ж

залишається

поси­ со­

ціально-економічних, ду­ прав та інтересів

ховних

ємств

на

до

кількості

малого

бізнесу.

та

напрямку

систематичні

профспілок,

роки зберігається

тенденція

шення

під­

районною Координаційною

одним із основних завдань,

співвітчиз­

голів

приємств нашого району та

ються питання відродження

наших

Радою

сільськогосподарських

профспілок були і залиша­ виробництва,

угоду

укладено між райдержадиі­

законодавчих

підприємництва

робо­

ничих стосунках набуло ко­

потрібні

діяльності

період

700

чих місць.

актів на державному рівні та Програми розвитку ма­

у

рахунок

звітний

трації Л. А. Вайсфельд на­ голосив, що на сьогодні

ритетними

За

створено близько

приріст промислової про­ дукції склав 14,7 %. З прий­ няттям

911 1673 - фі­

них

розвитку підприємництва у

року свідчать, що в еконо­

го періоду минулого року, а

щодо

ються не в повній мірі. ня,

Бро­

10

використову­

умов

нання цих функцій трудящі оцінюють силу і здатність профспілок. Та, на жаль, надані профспілкам права і вого

розвитку

варщини за

із

юридичні особи,

Так, соціально-економічні показники

2584

підприємницької

діяльності,

зичні

року в ра­

зареєстровано

суб' єкти

дає

право­

безпечних

праці, бо саме через вико­

повноваження

самоврядування

йоні

свої позитивні наслідки.

l\lіці вдалось не лише закрі­ пити тенденції зростання, а й забезпечити їх подаль­ ший розвиток. Обсяг про­ мислового виробництва в порівняльних цінах в ціло­ му по району склав 383,3 млн. гривень, проти 334,0 млн. гривень до відповідно­

створенням

1 листопада 2003

грома­

но

державній адміністрації. Одне з основних питань, яке обговорювалось на цьо­

-

працюючих

вого бюджетів як основи соціального добробуту всіх громадян. І в цьому актив­ нізм

заході,

наших

дян. І потрібно відмітити, що все ж спільна робота профспілок району з орга­ нами виконавчої влади, міс­

нення державного та місце­

організаціями при раЙОlUiій

му

СПРАВА ПРОФСПlnОК

-

які на

дії

були

зміцнення

збіль­

зових

підпри­

професійних

ланок

та правову освіту громадян.

середнього

Станом

на

Лариса ШАПКА.

ВідriОВіДI10іДО •. ·.роЗnqрSl

11:1?03p,····N2 . 220 Н~09I,.\JJТа.J,:е~і~>·Б M!~bKo"i p~.~

~i.q9Y'~~'Т."~~.·.• ··.g9

PoК{.p.14~~гoд~~i>~

3a~iMicbк;B~!CO"к:OMY' з І(им.,орядкqмденним:

?QО4Рt:жу. 2,I'1РQЛ nідrофjf$Н

l3ариН~~.Q

3.

Різ.Не.···

нз рік

- 14 грн. 40 КО/І. відомча: 7 20 на рік - 18 rри. 60 коп. І .I.I.i8JJU"-ililll8l*' lІи3а ~:~РОКртаУJl- 3ГгflИри' 60 ~О{)ПП· иа півроку - 9 rри. ЗО коп.

'

_

.... '. ..

..

n....

-

,

~. иа квартал

- 4 rри. 65 коп.

тАт. на МзіС.ИеЦ.Ьр' t-а1ит",РГ.Н,с2нО ~:.П'Н8".и:.•аIМ"'.'С...ЯЦq-•..l rри. 55 коJп,.

WІІШ11ll) І І WJШI '.

.... ....

і

підвищення активності ни­

жеННSlміськогогоnови

1: •. • ПРdзаТ~~Р.і!.Жеliн.~~fi3НУ роБQТf1 . Бров~рсы1Qї.мі9ьк()Іра;; ДИ· ХХIV СМf1!<~tiА~наJліlзрі'fЧЯ

б

м-

b

ііі

Вlaдllень зв'а. аll ДIIИСТІн_1ІІ


(2I

N !!95 (9501)

ПОНЕДІЛОК, 15 грудня

І

it[J)]#l) (i/lїi.iIf

Кеті Махоун»

5.00 Ранкова музика 5.40 Т/с "Досьє детек­

7.25 М/Ф 7.40, 8.30 Фінансова по­

6.40, 15.00 М/с "Невга­

7.55

тива Рокфорда»

6.30 Служба розшуку ді­ тей

6.35, 8.00 ,,300 сек/го­ дина»

мовні»

7.1 о, 15.1 О М/с "Сучас­

года

Православний

ка-

не життя Рокко»

7.35, 8.40, 18.35, 2135

лендар

8.25 Ера бізнесу 8.35 Мюзик-бокс 9.05 Вічні істини 9.15, 11.15, 12.35

Погода

Для

тих, хто вдома

9.30,21.55 Ситуація 9.40 Муз. теленовини 10.05 Д/Ф "Чарівний світ

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 9.00, 22.05 Спорт 8.05 Каламбур 9.05 Квартирне питання 9.45, 16.45 Т/с "Мисливець

моди»

11.00, 13.50, 15.00, 21.00, 22.00 Звістки 11.30 Абетка безпеки 11.40 Межа 12.05 Вітаю вас .. 12.50, 16.50, 19.30 За­ 13.10 Х/Ф "Літаючий корабель» 14.15 Зірки, на сцену! 15.15 Стара колекція 15.40 Союз полум'яних

ностями-2» Дівочі сльо­

10.50, 17.45 зи

сердець

світ» 16.25 Студія ,,5» 17.00 Резонанс

ко

13.05 Х/Ф "Повторний 15.40 М/с "Чарівний світ Текса ЕЙворі •• 16.05 Галопом по Євро­ пах

19.05 Комедійний кок­ 19.40 Х/Ф "Доставка» 22.10 Х/Ф "Божевільна лють»

23.55 Україна

17.40 Під егідою Каду­ цея

днем

18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Саме той 19.40 Т /с "Утрьох по життю»

Вечірня казка "Кено» Діловий світ Мас-медіа Тема дня Світ спорту Наш футбол Служба розшуку дітей 23.00 "Підсумки» 23.35 Фінансова погода 23.40 Україна енерге-

20.35 20.50 21.25 21.30 21.35 21.45 22.10 22.50

тична

0.00 Контролер 0.30 Футбол. Англійська прем·єр-ліга. матчів 1.25 Еготера

Огляд

УТ-2 8.30 Сніданок

7.00, з «1+1» 7.02 ТСН 7.30 Т /с «Уокер - техаський рейнджер» 9.00 Велике прання 10.10 Цей день в історіі 10.15 Спогади про М. Хвильового 10.30 історія украінської державності 11.00 Квіти 11.1 О Концерт україн­ ськоі музики 11.30 Книга книг, ч. 1 12.00, 13.40 За київ­ ським часом

Крихітка Мед. центр "Дові-

ра»

12.40 Конкурент 13.10 Муз. історії 13.25 Краса і здоров'я 14.00 Т/с "Казки з нескінченної історіі» 15.00 СВ-шоу

15.35 Т/с "Друзі» 16.05 Хочу і буду 16.40 Аншлаг! Аншлаг l 17.40 Велике прання 18.35 Т/с "Бідна Настя» 19.30,0.05 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.15 Т/с "інше життя» 21.20 Чекай мене 22.20 Документ 0.25 Х/Ф "Білі піски» ут-з

"Метушливе

місто-4»

4.30 Х/Ф "ЧИ є там жит­ тя?»

ВВС. Жива приро­

да

15.00, 18.00 Новини 15.05 Т/с "Будемо зна­ йомі!»

1605 Народна платформа

16.10 Х/Ф "Патріот» 19.05 Кримінал 20.00 Подробиці 20.35 Т/с "Європейський конвой»

21.30 Т/с "інструктор» 22.35 Т/с "Дух землі» 23.40 Післязавтра 0.15 Подробиці. Підсум­ ки дня

тична

Монсоро»

1.25 Х/Ф "Еліза» 3.30 Х/Ф "Дещо з гу­ бернського життя» СТБ

6.55 Х/Ф "Уся королівська рать»

8.00 Бізнес-студія 8.40 Шоу. Краще 9.10 Т/с "Чортеня» 10.15 Х/Ф "Спекулянт» 12.25 Час "К» 12.50 Х/Ф "Уся королівська рать»

14.00 "Вікна». Новини 14.10 Т/с "Наш Чарлі» 15.10 Х/Ф "Мавпа, що говорить»

16.50 18.00 18.10 18.20 19.00 20.00 21.00 21.20 21.40 22.00

Т/с "Карабінери» "Вікна». Кримінал "Вікна». Столиця

Шоу. Краще Заборонена зона Голод "Вікна». Новини "Вікна». Спорт "Вікна». Бізнес італійський футбол. Серія А. Огляд матчів туру 23.10 Чемпіонат Укра'IНИ зі стриптизу. Фінал 0.50 Шоу. Краще 1.20 "Вікна». Опівночі 1.40 Автостиль

2.00 Т/с "Карабінери» 3.00 Х/Ф "Мавпа, що говорить»

НОВИЙ КАНАЛ Шановні читачі! На ка­ налі проводяться профі­ лактичні роботи до

14.00 14.00 Один за всіх 15.05 М/с "Скубі-ду­ шоу»

15.30 М/с "Ракети» 15.55 М/с "Пригоди Ди­ гимонів»

16.20 Т /с "Заколотниць­ кий шлях» 17.15 Т /с "Сто добрих справ Едці Макдау­ да»

18.10 Т/с "Дикий ангел» 19.00, 0.05 Репортер 19.40 Т Іс "Маросейка, 12» 20.30 Кунсткамера. The

best 21.10 Шоу "Вікна» 22.20 Хjф "Друга натура»

0.35 ,,25-й кадр» 0.50 Т /с "Рятувальники» 1.50 Служба розшуку дітей

2.00 Спецрепортер ТЕТ

7.05 Київський регіон 7.20 BiZ-ТV. Нон-стоп 7.40 Антресолька 8.10 Запрошує Б. Нот­ кин

8.40, 12.05, 20.15, 1.15

історія

Х/Ф

14.30

"Світлий

ШЛЯХ»

BiZ-ТV.

16.35

Строката

куля

17.00 BiZ- ТV. Каприз 18.15 Х/Ф "Сергій» 20.30 Т /с "Королева Марго»

21.45 Х/Ф "Голосок» 23.35 Команда + ТV 0.05 Кіно і німці 0.20 ТІс "На вістрі ножа» 1.30 BiZ-ТV. Топ-90 ВІВТОРОК, 16 грудня УТ-1 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35, 7.1 О Автонавігатор 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт

7.25 М/Ф 7.40, 8.30 Фінансова по­ года

7.55

Православний

ка-

лендар

8.25 Ера бізнесу 8.35 Мюзик-бокс 9.05 Вічні істини 9.20, 11.15, 14.05 Для тих, хто вдома

9.35 , 21.55 Ситуація 9.50 М/Ф 10.15 Служба розшуку дітей

10.20 Абетка безпеки 10.35 Дорогами України 11.00, 15.00, 21.30, 22.00 Звістки 11.30 Перехрестя 12.10 Урок німецької мо-

14.30 Будемо жити! 15.20 Хто в домі хазяїн? 16.00. МІс "Загублений СВІТ»

16.25 Студія ,,5» 17.05 Художня панорама

17.30 Право 18.00 Межа 18.25 Саме той 18.45 Вісті. Діловий світ 19.05 Баскетбол. Євроліга ФИБА. "Хон ка» (Фінляндія) - БК "Ки­ їв» (У перерві - Закон є закон. Служба роз­ шуку дітей) 20.50 Лотерея "Кен о» 21.25 Діловий світ 21.30 Мас-медіа

21.35 Тема дня 21.45 Світ спорту 22.1 О "Наголос» 22.45 Телерейтинг 23.00 "Підсумки» 23.35 Фінансова погода 23.40 Білий папуга 0.30 Мюзик-бокс 1.25 Футбольні діалоги УТ-2 8.30 Сніданок

7.00, з «1+1» 7.02 ТСН 7.30 Т/с "Бідна Настя» 9.00 Велике прання 10.10 Цей день в історіі 10.15 Французька година

11.00 Зодчий 11.30 Книга книг, ч. 2 12.00, 13.30 За киівським часом

12.10 Мед. центр "Дові­ ра»

12.15 Родом з України 12.55 Лікар Довженко рекомендує .. 13.00 М/Ф 13.10 Краса і здоров'я 13.15 Новобудова 14.00 ТІс ".Казки.з несКlнчеННОI ІСТОР"»

14.55 СВ-шоу 15.30 Т /с <<друзі» 16.00 Хочу і буду 16.35, 20.15 ТІс

"інше

ЖИТТЯ»

17.40 Велике прання 18.35 Т/с "Бідна Настя» 19.30,23.55 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.20 Т/с "Пригоди мага»

22.26 Подвійний доказ 23.20 Т /с "Секс і місто» 0.15 Служба розшуку дітей

4.05 Т/с "Дух землі» 4.55 Т /с "Метушливе

джест

15.05 Т/с "Будемо зна­ йомі l »

16.05 ТІс "Європей­

нія» ут-з

місто-4»

6.00, 7.10, 8.00, 8.20, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 6.05, 10.1 О, 5.35 М/Ф .

шоу»

17.00 Т/с "Сімейні узи» 18.1 О Т /с "Троє проти

кий шлях»

18.20, 5.10 ТІс "Дикий

ський конвой»

21.30 Т /с "інструктор» 22.35 Т/с "Дух землі» 23.40 Дійові особи . 0.15 Подробиці. Підсум­ ки дня

0.40 Служба розшуку дітей 0.45 Перша експедиція

1.50 Т/с "Вовче озеро» 2.50 Хjф "Особисте придбання»

0.30, 1.25, 3.25, 5.05, 5.50 Зона ночі 0.35 Т /с "Рятувальники» 1.55 Х/Ф "Смертельний двобій-2»

Хjф "Дівчинка і Дід

Мороз» Мjф

тива Рокфорда»

6.30, 8.00 ,,300 сек/го­

7.35, 8.40, 18.35, 21.35 Погода

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 9.00, 22.05 Спорт 8.05 Комедійний коктейль 9.05 Кримінальні історіі

9.45, 16.45 Т /с "Мисли­ за

старожит­

ностями-2»

10.45, 17.45 Дівочі сльо­ зи

ТІс "Графи­ ня де Монсо ро» 13.10 Хjф "Доставка» 15.50 М/с "Чарівний світ Текса Ейворі» 16.15 Т Іс "Кенан і Кел» 19.05 Обережно, мо­

11.40, 0.25

дернІ

19.45. Х/Ф "Один проти ВСІХ»

22.10 Х/Ф "Еліза» 1.25 Х/Ф "Убий

мене

знову»

хідному напрямку», с. 4. Обережно, мо­ дерн!

СТБ Хjф "Уся королів-

ська рать»

8.00 "Вікна». Бізнес 8.25 Ні пуху, ні пера l 8.50 "Вікна». Столиця 9.00 Шоу. Краще 9.30 Т/с "Чортеня» 10.35 Т/с "Бержерак» 11.45 Заборонена зона 12.50 Х/Ф "Уся королівська рать»

14.00 "Вікна». Новини 14.10 Голод 15.10 Х/Ф "Піти на все» 16.50 т/с "Карабінери» 18.00 "Вікна». Кримінал 18.1 О "Вікна». Столиця 18.20 Шоу. Краще 19.00 Заборонена зона 20.00 Голод 21.00 "Вікна». Новини 21.20 "Вікна». Спорт 21.40 "Вікна». Бізнес 22.00 Подружні зради 23.00 Сквот 0.00 Шоу. Краще 0.30 "Вікна». Опівночі 0.50 Т/с "Карабінери» 1.45 Х/Ф "Піти на все» 3.15 "Вікна». Кримінал НОВИЙ КАНАЛ

6.20, 11.50 Модне здо­ ров'я

6.25, 6:35, 7.10, 7.40, 8.20, 8.40 ПідйомІ 6.30, 8.30, 9.00, 19.00, 0.00 Репортер 6.50 М/с "Оггі і кукарачі» 7.30 Репортер. Бізнес 7.50, 17.25 Т/с "Сто добрих справ Макдауда»

стоп

7.20 Антресолька 7.45, 20.30 Т /с. "Короле­

Едді

9.05, 19.40 Т/с "Маро­ сейка, 12» 10.05 Х/Ф "Друга нату­ ра»

12.00,21.10 Шоу "Вікна» 13.05 Х/Ф "Дівчинка і

За

київ­

Гірськолижні курорти світу й України

М/Ф Люди і долі Краса і здоров'я Т/с «Казки з нес-

12.55 13.00 13.25 14.00

14.55 СВ-шоу 15.30 ТІс «Друзі» 16.00 Хочу і буду 16.35, 20.15 Т/с "інше життя»

17.40 Велике прання 18.35 Т/с "Бідна Настя» 19.30, 23.50 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.20 Т/с «Пригоди ма22.20 Без табу 23.15 Т (с «Секс і місто» 0.10 Служба розшуку дітей

0.15 Т/с "Ніщо не вічне» 1.10 ТІс «Весела компа-

ва Марго»

8.45, 11.50, 20.15, 1.15 Дивися l Переможний голос віруючого 9.40, 13.30, 14.10 Закон

9.00

є закон

9.45 Енциклопедія 10.00 Х/Ф "Сергій» 12.30, 13.45, 16.00 BiZСвоя со­

рочка

13.40 М/Ф 14.30 Х/Ф "Антон іванович сердиться»

17.00 BiZ-ТV Каприз 18.30 Х/Ф "Слуга», с. 1 21.45 Хjф "Гамлет» 0.00 Київський регіон 0.20 Т/с "На вістрі ножа» 1.30 BiZ- тv Metai-time 2.00 BiZ-ТV. Хіти хх ст. СЕРЕДА, 17 грудня УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно' Країна он-лайн 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35,7.10 Автонавігатор 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 7.40', 8.30 Фінансова по­ года

7.55

Православний

ка-

лендар

8.25 Ера бізнесу 8.35 Мюзик-бокс 9.05 Вічні істини 9.20, 11.15, 14.00

Для

9.35, 21.55 Ситуація 9.45 Т /с "Утрьох по житТЮ»

Служба розшуку дітей

14.20

11.00, 15.00, 21.00, 22.00 Звістки 11.30 Аудієнція 12.10 Урок англійської мови

12.30 Вітаю вас ... 13.00 Сільська година 13.50 Абетка безпеки 14.15, 16.55, 19.30 Закон є закон 14.30 Народна служба порятунку - 01 15.20 Телефон податко­ вої - 007 16.00 М/с "Острів Паха­ пахау»

16.30 Студія «5» 17.00 Гала-концерт фестивалю "Берег надії - «Крок до зі­

18.20 Зелений коридор 18.50 Вісті. Діловий світ 19.1 О Саме той 19.35 Концертна прог­ рама «Галерея»

Запитайте

мініс-

тра

20.35 Вечірня казка 20.40 Суперлото, "Кено» 20.50 Мегалот 21.25 Діловий світ 21.30 Мас-медіа 21.35 Тема дня 21.45 Світ спорту 22.10 Зустріч з і. Попо-

місто-ф.

6.00, 7.1 о, 8.00, 8.20, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 6.05 М/Ф 6.25 Бадьорого ранку! 7.00 Подробиці. Економічний огляд

7.25 Англійський алфавіт для дітей 7.35 Абетка-маля 7.45 Арифметика-маля 8.20, 18.05 Народна платформа 8.25 ТІс "інструктор» 9.30 Ключовий момент 10.20 Справжній детектив

10.55 12.15 13.05 13.55

Т/с "Дух землі» Країна рад Т/с "Пекло в раю» Я усе про вас

знаю

23.00 "Підсумки» 23.35 Фінансова погода 23.40 Ера гумору 0.00 Пісня року. Ретрос­ УТ-2 8.30 Сніданок

7.00, з ,,1+1» 7.02 ТСН 7.30 Т/с «Бідна Настя» 9.00 Велике прання 10.10 Цей день в історіі 10.15 Німецька година 10.50 Вихід поруч 11.00 Літературна Оде­ са

11.15 і. Франко. Фільм­ «Для

до-

кан, чи Соло для кіш­ ки при повному міся­ ці»

16.50 Т/с «Карабінери» 18.00 "Вікна». Кримінал 18.10 "Вікна». Столиця 18.20 Шоу Краще 19.00 Заборонена зона 20.00 Голод 21.00 "Вікна». Новини 21.20 "Вікна». Спорт 21.40 «Вікна». Бізнес 22.00 Х/Ф "Смертельний вузол»

23.55 Шоу. Краще 0.25 "Вікна». Опівночі 0.45 Т /с "Карабінери» 2.00 Хjф «Великий капкан, чи Соло для кіш­ ки при повному міся­ ці»

3.30 "Вікна». Кримінал НОВИЙ КАНАЛ

6.20, 11.55

Модне здо­

6.25, 6.35, 7.10, 7.40, 8.20, 8.40 Підйом! 6.30, 8.30, 9.00, 19.00, 23.55 Репортер 6.50 МІс "Оггі і кукарачі» 7.30 Репортер. Бізнес 7.50, 17.15 Т/с "Сто добрих справ Макдауда»

Едді

9.05, 19.40 Т/с "Маро­ сейка, 12» 10.05 Х/Ф «Велика проблема»

12.05, 21.10 Шоу "Вікна» 13.10 Х/Ф «Ведмідь і я» 15.05 М/с "Скубі-душоу»

15.30 М/с "Ракети» 15.55 МІс "Горгуль'l» 16.20 Т /с "Заколотницький шлях»

18.10, 5.10

Т/с «Дикий

ангел»

20.30 Кунсткамера. The

best

Т /с «Будемо зна­ йомі!»

0.25, 1.30, 3.30, 5.05, 5.50 Зона ночі 0.30 Служба розшуку ді­

би

та»

15.10

16.05 Т/с

"Європей­

ський конвой»

17.00 Т/с "Сімейні узи» 18.10. Т/с "Троє проти ВСІХ»

тей

0.35 Т/с "18 коліс правосуддя»

1.55 Хjф "Вампір» 3.35 Х/Ф "Ведмідь і я» 5.55 Мjф ТЕТ

ський конвой»

21.30 ТІс "інструктор» 22.35 Т /с "Дух землі» 0.15 Подробиці. Підсум-

Шановні читачі l На ка­ налі проводяться профі­ лактичні роботи до

14.00

ки дня

0.40 Служба розшуку дітей

0.45 Сплеск культури? 1.30 Т/с "Вовче озеро» 2.30 Хjф "Новачок» ICТV

5.00 Ранкова музика 5.40 Т/с "Досьє детек­ тива Рокфорда» Служба розшуку дітей

6.30

6.35 "300 сек/година» 6.40 М/с «Невгамовні» 7.10 М/с "Сучасне життя

Переможний го­ лос віруючого 14.35 Х/Ф «Слуга», с. 1 16.05, 20.30 Т /с «Королева Марго» 17.00 BiZ- ТV. Каприз 18.25 Хjф "Слуга», с. 2 20.15,0.40 Дивися! 21.45 Х/Ф "Онєгін» 23.45 Прибуття потяга 0.15 імпреза 1.00 BiZ-ТV. Альта-чарт 2.00 BiZ-ТV. Нон-стоп

14.00

ЧЕТВЕР, грудня

18

Ракка»

Погода Факти Ділові факти Спорт Профілактика на каналі до 12.45 12.45,18.45,21.45 Фак­

7.35 7.45 7.50 7.55

13.15. Х/Ф «Один проти ВСІХ»

М/с «Невгамовні» МІс "Сучасне жит­ тя Ракка» 15.50 МІс "Чарівний світ Текса Ейворі» 16.20 Т/с "Кенан і Кел» 16.45 Т /с «Мисливець за старожитностями- 2» 17.45 Дівочі сльози 18.35, 21.35 Погода 19.05 Обережно, модерн!

15.00 15.20

19.40 Х/Ф "Забійне чти­ 22.05 Спорт 22.1 О Х/Ф "Убий мене знову»

0.05 Т/с «Графиня де 1.05 Х/Ф "Основний інс­ тинкт»

3.25 Х/Ф "Війна. На за­ хідному

с.

напрямку»,

5

СТБ 6.45 Х/Ф "Бабій-2» 8.00 «Вікна». Бізнес 8.25 Х пансія 8.50 "Вікна». Столиця 9.00 Шоу. Краще 9.30 Т/с "Чортеня» 10.30 Подружні зради

6.00

УТ-1 Доброго ранку, Ук-

но ... 18.30 Енергетичне поле 18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Саме той 20.40 Вечірня казка 20.50 «Кено» 21.25 Діловий світ 21.30 Мас-медіа 21.35 Тема дня 21.45 Світ спорту 22.05 Четверта влада 22.40 Експосвіт 23.00 "Підсумки» 23.35 Фінансова погода 23.40 У гостях У Гордо-

на. М. Мозговий Ера гумору Мюзик-бокс

0.30 0.50

УТ-2

8.30 Сніданок з

7.00,

«1+1 » 7.02 ТСН 7 .30 Т /с "Бідна Настя» 9.00 Велике прання 10.10 Цей день в історіі 10.15 Урок англійської мови

НИ»

10.40 "Наша мова» 11.00 і. Франко. Фільм­ спектакль

"Для

машнього

вогнища»,

ч.

до­

2

12.00,

13.30

За

київ­

ським часом

12.10 Оплески, оплески 12.40 історія однієї кар­ тини

12.55 Лікар Довженко рекомендує ... 13.00 Хіт-базар 13.25 Краса і здоров'я 14. оо Т іс "Казки з нескінченної історії»

14.55 СВ-шоу 15.30 Т Іс "ДРУЗі» 16.00 Хочу і буду 16.35, 20.15 Т/с "інше життя»

17.40 Велике прання 18.35 Т/с "Бідна Настя» 19.30, 23.55 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.20 Т/с «Пригоди мага»

22.25 Я так думаю 23.20 ТІс "Секс і місто» 0.1 О Служба розшуку дітей

0.15 Т/с "Ніщо не вічне» 1.10 Т /с «Весела компаут-з

4.25 Т/с "Дух землі» 5.15 Т Іс "Метушливе місто-ф.

6.00, 7.10, 8.00, 8.20, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 6.05 Камера сміху 6.40 М/Ф 7.00 Подробиці. Еконо­ мічний огляд

7.25 Англійський алфавіт для дітей

7.35 Абетка-маля 7.45 Арифметика-маля 8.20, 18.05 Народна платформа

8.25 Т Іс "інструктор» 9.30 Караоке на майдані 10.20 Усе для тебе 10.55 Т/с "Дух землі» 12.15 Країна рад 13.05 Т/с «Пекло в раю» . 13.55 Я усе про вас знаю

раїно!

6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35, 7.1 О Автонавігатор 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 7.25 Мjф 7.40, 8.30 Фінансова по­ года

7.55

Ракурс Не все так пога-

17.35 18.00

10.30 "Освітянські нови­

ров'я

22.20 Х/Ф «Спрага золо­

Монсоро»

пектива

11.30 Заборонена зона 12.35 Хjф "Бабій-2» 14.00 "Вікна». Новини 14.10 Голод . 15.05 Х/Ф "Великий кап-

Дійові осо­

14.45, 23.40

ВО»

вичем

спектакль

4.30 Т (с -"Дух землі» 5.20 Т /с "Метушливе

ти

рок»

20.05

ут-з

19.05 Моя родина 20.00 Подробиці 20.35 ТІс "Європей-

тих, хто вдома

10.45,

3.10 Х/Ф "Війна. На за­

6.55

ТЕТ 16.15 BiZ-ТV. Нон­

ТV. Новини

5.00 Ранкова музика 5.40 Т/с "Досьє детек­

13.30

га»

5.55

12.45 BiZ- ТV.

ICТV

вець

The

Хjф "Велика проблема»

7.05,

12.00,

кінченної історіІ'»

Кунсткамера.

best 22.20

всіх»

19.05 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.35 . Т/с "Європей-

вогнища»,

1

12.10 Ди­

гимонів»

20.30

ч.

ським часом

15.40 М/с "Ракети» 16.05 МІс "Пригоди

3.30

ський конвой»

не життя Ракка»

10.00 Х/Ф "Москва - ко­

12.30, 13.55, 16.15 BiZTV. Новини. Дай­

10.30 Післязавтра 10.55 ТІс "Дух землі» 12.15 КраІна рад 13.05 Т/с "Пекло в раю» 13.55 Я усе про вас

мовні»

кон

машнього

ангел»

дою

7.10, 15.20 М/с "Сучас­ за-

Дід Мороз»

15.00 М/с "Му і Ціпа» 15.15 М/с "Скубі-ду­

16.30 Т /с "Заколотниць­

платформа

8.25 Т/с "інструктор» 9.30 Смачно з Б. Бур-

6.40, 15.00 М/с "Невга­

0.20 Т/с "Ніщо не вічне» 1.15 Т /с "Весела компа-

12.20, 13.30 Закон є за­

ссЯ»

7.50 Абетка-маля 8.20, 18.05 Народна

дина»

ви

12.30 Вітаю вас ... 13.00 Форсаж 13.25 Милосердя 13.45 Знак Благодаті 14.20, 16.55 Закон є

Дивися! 9.00 Переможний голос віруючого 9.40, 14.20 М/Ф хання моє»

Мелорама Подробиці. Еконо­ мічний огляд 7.20 Родина від "А» до

6.25 7.00

знаю

6.00

4.20 "Вікна». Кримінал,

кон

0.35 Т/с "Вовче озеро» 2.35 Х/Ф "Божевільний порятунок.

енерге­

0.25 Т/с "Графиня де

18.00 Україна. День за

14.00

Шоу О. Степанен­

11.50

тейль

16.00 М/с "Загублений

4.05 т/с

старожит­

шлюб»

кон є закон

12.1 О 12.30

за

Своя со­

рочка

УТ-1 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35,7.10 Автонавігатор 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт

6.00

BiZ-ТV.

12.50

ICТv

13.12

Православний

ка-

лендар

8.25 Ера бізнесу 8.35 Мюзик-бокс 9.05 Вічні істини 9.20, 11.15, 14.20

14.45 Дійові особи 15.15 Шанс 16.05 Т /с "Європей­ ський конвой»

17.00 Т/с "Сімейні узи» 18.10 Т/с «Троє проти всіх»

19.05 Шоу і зірки гумору 20.00 Подробиці 20.35 ТІс "Європей­ ський конвой»

Для

тих, хто вдома

9.35, 21.55 Ситуація 9.50, 19.40 ТІс "Утрьох по життю»

21.30 ТІс «інструктор» 22.35 Хjф "Європей­ ський конвой. Кіно про кіно» 23.20 Перехрестя кохан­ ня

0.20

Подробиці. Підсум­

Служба розшуку дітей 10.45 Абетка безпеки

0.45 Служба розшуку ді-

11.00, 15.00, 21.00, 22.00 Звістки 11.30 Бути жінкою 12.05 Урок французької

0.50 Перша експедиція 2. ОО Т іс "Вовче озеро» 3.00 Хjф "Замислюючи

10.40,

14.40

мови

12.25 Вітаю вас .. 12.50 Телефортуна 13.25 Чорноморський лоцман

13.50 Класік-прем'єр 14.35, 16.55, 19.30 За­ кон є закон

15.10 Подорож у ди­ тинство

15.30 Алюр 16.00 МІс "Острів Паха­ пахау»

16.35 Студія ..s» 17.00 Грані пізнання

ки дня

тей

убивство»

ICТV

5.00 Ранкова музика 5.40 Т/с "Досьє детек­ тива Рокфорда»

6.30, 8.00 ,,300 секІго­ дина»

6.40, 15.00 М/с "Невга­ мовні»

7.1 О, 15.20 МІс «Сучас­ не життя Рокко»

7.35, 8.40, 18.35, 21.35 Погода

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти


(ЗІ· Н!!95 (950 І) . , 7.50 Ділові факти 7.55, 9.00, 22.05 Спорт 8.05, 19.05 Обережно, модерн!

Кримінальні

9.05, 22.10 історіі

9.45, 16.45 вець

Т/с «Мисли­

за

старожит­

ностями-2»

10.45, 17.45 Дівочі сльо­ зи

11.40 Т іс «Графиня де Монсоро» ВО»

15.50 М/с "Чарівний світ Текса Ейворі»

16.15 Т /с «Кенан і Кел» 19.40 Х/Ф «Чистильник» 22.40 Х/ф «Основний інстинкт»

1.15 Х/Ф "Павуки» 3.00 Х/Ф "Війна. На за­ хідному

с.

напрямку»,

6. Обережно, мо­

дерн!

СТБ Хjф «Вбивство на

6.30

Жданівській •• 8.00 "Вікна». Бізнес 8.25 Непровінція

8.50 "Вікна». Столиця 9.00 Шоу. Краще 9.30 Т/с "Чортеня» 10.30 Т/с "Бержерак» 11.25 Заборонена зона 12.25 Х/Ф "Вбивство на Жданівській»

14.00 "Вікна». Новини 14.10 Голод 15.05 Х/Ф «Літак летить у Росію» 16.55 Т/с «Карабінери» 18.00 "Вікна». Кримінал 18.10 "Вікна». Столиця 18.20 Шоу. Краще 19.00 Заборонена зона 20.00 Голод 21.00 "Вікна». Новини 21.20 "Вікна». Спорт 21.40 «Вікна» . Бізнес 22.00 Х/Ф "Контрольний постріл» 0.00 Шоу. Краще 0.30 "Вікна». Опівночі 0.50 ТІс «Карабінери» 1.55 Х/Ф "Літак летить у Росію» 3.30 «Вікна» . Кримінал

.ІОВИЙ КАНАЛ 6.20, 11.45 Модне здо­ ров'я

6.25, 6.35, 7.10, 7.40, 8.20, 8.40 ПідйомІ 6.30, 8.30, 9.00, 19.00, 0.00 Репортер 6.50 М/с "Оггі і кукарачі» 7.30 Репортер. Бізнес 7.50, 17.15 Т/с "Сто добрих справ Едді Макдауда» 9.05, 19.40 Т/с "Маро­ сейка, 12» 10.05 Х/Ф "Спрага золота»

11.50, 21.10 Шоу "Вікна» 13.00 Х/Ф "Ніко-єдино­ рог»

14.55 М/с "Му і Ціпа» 15.05 М/с "Скубі-душоу»

15.30 М /с "Ракети» 15.55 М/с "Г оргульї» 16.20 Т /с "Заколотницький шлях»

18.10, 5.35 Т/с "Дикий ангел»

20.30 Кунсткамера. The best 22.20 Х/Ф "')(то такий Гаррі Крамб?» 0.15 Швидкий гол

0.35, 1.40, 3.50, 5.30, 6.15 Зона ночі 0.35 Т /с "Латинський коханець»

2.10 Х/Ф "Капоне» 3.55 Х/Ф "Ніко - єдинорог»

ТЕТ

7.05

BIZ-ТV. Своя сороч­

ка

7.20 Антресолька 7.45, 20.30 Т/с "Короле­ ва Марго»

8.40, 11.50, 14.1 О, 20.15, 1.20 Дивися l 9.00 Переможний голос віруючого

9.40 , 11.35, 12.1 О

Закон

є закон

10.00 Х/Ф "Слуга», с. 2 12.30, 14.00 BIZ-ТV. Новини

12.40 14.30 16.30 17.00 18.20

П'ЯТНИЦЯ, 19 грудня

BIZ-ТV. Хіти ХХ ст. Х/Ф "Онєгін» BIZ-ТV. Нон-стоп BIZ-ТV. Каприз

Х/Ф "Сюжет для

невеликої розповіді»

21.45 Х/Ф "Людина, що плаче»

23.50 Спеціl 0.25 Т/с "На вістрі ножа» 1.35 BIZ-ТY. Ніч екстри . АСІОС 2.15 BIZ- ТV. НМА 'ТІМЕ

Подробиці Ювілейний кон­ церт А. Укупника "Невже 50?1» 22.25 Х/Ф "Вогненний

20.00 20.35

УТ-1 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35, 7.10 Автонавігатор 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт

6.00

7.30 Внесок у майбутнє 7.40, 8.30 Фінансова погода

Православний

7.55

13.10 Х/Ф «Забійне чти­

1.3.1.2

дракон»

Світ професійного боксу 1.15 Концерт Г. Сукачо­ ва і гр. "Недоторкані»

0.35

Х/Ф

2.30

"Украдений

рай»

ка-

8.25 Ера бізнесу 8.35 Мюзик-бокс 9.05 Вічні істини 920. 11.15, 12.45

Для

тих, хто вдома

9.35, 21.55 Ситуація 9.45 Четверта влада 10.30 Служба розшуку

тива Рокфорда» 6.30 Служба розшуку ді­ тей 6.35, 8.00 ,,300 сек/го­ дина»

6.40, 15.00 М /с "Невга­ мовні»

дітей 10.50 Абетка безпеки

7.10, 15.20 М /с "Сучас­

11.00, 15.00, 21.00, 22.00 Звістки 11.30 Модна лінія 12.05 "Наша мова» 12.20 Вітаю вас .. 13.00 КВВ 14.50, 19.30 Закон є за­

7.35, 8.40, 18.35, 21.35

не ЖИТТЯ Рокко»

кон

Пригоди в день Святого Миколи 15.40 Від сузір'я до су­ зір'я 16.00 Торжества до Дня міліціl України 18.20 Надзвичайна істо­ рія полтавського Ку­ вейту

15.20

18.30 Фаза 18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Саме той 19.40 Концерт-бенефіс А. Демчука

пектива

П'ята чверть У світі єдиноборств УТ-2 8.30 Сніданок

7.00, з «1 +1» 7.02 ТСН 7 .30 Т іс "Бідна Настя» 9.00 Велике прання 10.10 Цей день в історіі 10.15 Бачу землю l 10.35 Грані пізнання 11 .00 Церква на Аскольдовій могилі

київ­

ським часом

12.10 На своїй землі 12.40 "Шлягер» пред­ ставляє ... 13.05 Крапелька 14.00 Т/с «Казки з нескінченної історії» 14.55 СВ-шоу 15.30 Т/с "Друзі» 16.00 Хочу і буду 16.35 Т/с "Інше ЖИТТЯ» 17.40 Велике прання 18.35 Т/с "Бідна Настя» 19.30,0.00 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.15 Поле чудес

21.20 Т/с "Пригоди мага»

22.20 Перший мільйон 23.25 Т/с «Секс і місто» 0.20 Т/с "Ніщо не вічне» 1.15Т/с "Весела компаНІЯ»

УТ-З Х/Ф "Весілля в Ма­

линівці»

6.00, 7.10, 8.00, 8.20, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 6.05 Шоу і зірки гумору 7.00 Подробиці. Еконо­ мічний огляд

7.25 Уроки гарної поведінки 7.45 Абетка-маля

8.20 Т/с "Інструктор» 9.25 КИlв-~роффі. Дорога додому

10.00 Х/Ф

«Весілля

в

Малинівці» 12.15 LG-еврика

13.15 Т/с "Пекло в раю» 14.05 Велике прання 15.05 Т /с "Будеf<iо знайомі!»

16.00 М/Ф 16.25 Т /с

ностями-2» Дівочі сльо­

10.45, 17.40 зи

11.40 Т /с "Графиня де Монсоро»

13.10 Х/Ф "Чистильник» 15.50 М/с "Чарівний світ Текса Ейворі» 16.15 Т /с "Кенан і Кел» 19.05 Каламбур 19.55 Х/Ф ~<Що я робила

ін-

СТБ

6.25 Х/Ф "Сповідь утриманки»

8.00 "Вікна». Бізнес 8.25 На перший погляд 8.50 "Вікна». Столиця 9.00 Шоу. Краще 9.30 Т /с "Чортеня» 10.25 Т/с "Бержерак» 11.25 Заборонена зона 12.20 Х/Ф "Казка» 14.00 "Вікна» . Новини 14.10 Голод 15.05 Х/Ф "Сповідь утриманки»

16.45 Т /с "Карабінери» 17.50 "Вікна». Кримінал 18.00 "Вікна». Столиця 18.10 Х/Ф "Долина ла-

зі стриптизу . Фінал 23.50 Шоу. Краще 0.25 Сквот 1:25 Голод 2.25 Х/Ф "Підривник» 3.55 "Вікна». Кримінал

4.05 CDDV НОВИЙ КАНАЛ 6.20, 12.00 Модне здо­ ров'я

6.25 , 6.35 , 7.10, 7.40, 8.20, 8.40 Підйом! 6.30, 8.30, 9.00, 19.00, 23.15 Репортер 6.50 М/с "Оггі і кукарачі» 7.30 Репортер. Бізнес 7.50, 17.15 Т/с "Сто добрих справ Едді Макдауда» 9.05 Т /с "Маросейка,

12» 10.20 Х/Ф "Хто такий Гаррі Крамб?» 12.1 О Шоу "Вікна» 13.15 Х/Ф "Майже лю­ дина-2» 15.05 М / с "Скубі-душоу»

ський конвой»

власним бажанням» 19.20 Городок

кий шлях»

невеликої розповіді» 11.50 Закон є закон 12.30, 18.00 BIZ- ТУ. Но­

15.501NSIDE 16.25 BIZ-ТY.

ський коханець»

1.25 Служба розшуку ді­ тей

1.35 Х/Ф " у пастці» 5.00 Х/Ф "Майже люди­ 6.30 х/ф "День весілля доведеться

Строката

куля

17.00 BIZ-ТY. Каприз 18.15 Х/Ф "Сорок пер­ ШИЙ»

Справжній детек­

тив

Концерт О. Сєро­ ва "Моя богиня» 17.15 Х/Ф "Привіт, дур-

15.15

СУБОТА, грудня УТ-1

6.00 Спозаранку 6.20 Темник 6.50 У гостях У Гордона. М. Мозговий Контролер Форсайт Православний світ Вічні істини Служба розшуку дітей 9.25 Зірки, на сценуl 9.55 Я здивую світ 10.25 Інновація 10.40 Подружки 11.1 О Хто в домі хазяін? 11.40 Спорт і ми 12. 15 Характер 12.45 "Край» 13.10 Медичний мериді-

7.50 8.25 8.45 9.05 9.15

ан

13.35 КласіК'прем'єр 14.00 Родом з України 14.30 Посмішки 15.00, 19.00, 21.00 Звіс­ тки

15.15 "Рада» 16.00 Реліквії

і храми України 16.10 Для тих, хто вдома

16.25 М/Ф 16.40 Дзеркало 17.1 5 Світ. Огляд 17.40 Милосердя

Х/Ф "Дівочі одкро­

троювач»

6.55, 7.35, 1В.35 Погода 7.05 Перехрестя 7.40 М/с "Харрикени» 8. 10 Х/Ф "Будні карного розшуку»

звіс­

тки

1В.30 Вікно в Америку Європа в Ковалів-

19.10

20 .00 Вибух танцю 20.30 Вечірня казка 20.40 Суперлото , "Кено» 20.50 "Мегалот» 21.35 Світ спорту 21.45 Імена 22.35 Така мода 23 .00 Футбол. Англій­ ська прем'єр-ліга 0.40 Золота Фортуна 1.25 АПВЕ представ-

.. УТ-2

7.00 Т/с "Бідна Настя» 7.55 Поле чудес 9.00 Ранок з Кіркоровим 10.00 Прописи 10.20 Оздоровча систе­

СТОЛІТТЯ»

12.05 Коронна страва 12.45. 18.45 Факти 13.00 Т/с "Найтмен» 14.00 Хвилина гумору 14.20 Х/Ф "Що я робила Т /с "Десяте коро-

ма валеолога Ю. За­ рецького

10.35 Чітко і ясно 11.05 Пенсійна реформа 11 .30 Людина і закон 12.00 Приймальня сто-

уточни-

ТЕТ BIZ-ТY. Диско Антресолька

15.00 Прихована камера 15.55 Жарт за жартом 16.30 Х/Ф "Джордж із ДЖУНГЛІВ»

18.20 Останній герой-4 19.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 М. Задорнов. "Фантазії-2» 21.55 Що? Де? Коли? 23.10 Бокс по-справ­ жньому. В. Кличко Д. Ніколсон 0.40 Х/Ф "Єдиний вихід» ут-з

5.30 м/ф 6.05 Т /с

пошуках

морських пригод»

6.55 М/Ф

вай l Караоке дані

10.55

СТБ 7.30 Х/Ф "Казка» 9.10 Непровінція 9.30 Не час 10.00 Т/с "Наш Чарлі» 11.00 Т/с "Вітер і Хмадико'l

_ природи» 12.30 Майстер-Ноusе 13.00 Х/Ф "Долина ла­ ВИН»

Рейс Т /с "Пуара Агати Крісті» 16.10 Час "К» 16.35 Х/Ф "Жандарм од-

14.50 15.05

ружується»

18.25 Т/с "Біг Мін» 20.20 Голод 21.25 Х/Ф "Підривник» 23.20 Х/Ф "Від заходу до світанку-3. Дочка ка­ та»

17.00 17.35 18.00

ЦІЯ»

23.05 Х/Ф "Дорога на Арлінгтон» 1.1О Х/Ф <Ааун Хауз» 2.45 Х/Ф "Іі запеклий ви­ бір»

ICТV 5.20Х/ф "Пірати ХХ сто­

-

тмен)

личний принц»

8.35 М /с "Скубі-ду-шоу» 9.00 М /с "Му і Ціпа» 9.35 М/с "Маска-2» 10.05 Посміхніться, вас

ан»

лівство»

знімають! За гроші Світ індійського кі­ но (У перерві - 12.45

.

Програй мільйонІ Квартирне питан­

ня

Галопом по Євро-

11.55

Форсаж Олімпійський жур-

пах

12.45, 18.45 Факти 13.55 Х/Ф "Згадати все» 15.55 Х/Ф "Зроблено в

Перехрестя Аудієнція Діловий світ. Тиж-

Америці» Докладно з Д. Ки­

18.00

сельовим

19.05 21.05 22.05

Х/Ф «Джиперс Крі­

перс»

Парк автомобільного періоду 0.25 Спортпрогноз

23.50

Творчий вечір М . Поплавського "Моя любов» 1.25 Мюзик-бокс

23.00

8первыe в

Х/Ф "Мильна піна» Шоу О. Степанен­

ко

дітей

10.40 11.25

бол. Серія А . «Лаціо»

- «Інтер» 23.30 Світ комп'ютерів 0.00 Кентавр 0.20 Україна енергетич­ 0.50 Х/Ф " Рогопаг» 3.05 Італійський фут бол. Серія А. "Мілан » "Удінезе»

НОВИЙ КАНАЛ 7.50 Церква Христова 8. 10 М /с "Картуш - ву-

8.35 М/с "Скубі-ду-шоу» 9.00 М/с "Му і Ціпа» 9.30 М/с "Маска-2» 10 . 00"З х ф. м /ф "Ну, постри­ вай! »

м /ф " Рождествен­

ський вовк»

Х/Ф "Москва сльо­ зам не вірить»

12.30

Т/с

15.30

"Громадянин

начальник»

16.30 Спецрепортер 16 .55 Х/Ф " Люба ,

0.30 Х/Ф "Код " Омега" 2.20 Х/Ф " Фантазіl Веснухіна »

ropoAe

1В.45 Х/Ф «Рядова Бенджамін»

21. ОО Х/Ф "Спадщина» 23.00 ГолІ 0. 10 Х/Ф «Римська вес­ на міс і с Стоун»

Т /с

1.55

"Громадянин

начальник»

2.40

Х/Ф «Шановні лю­

ДИ»

4.25

м/ф «Рождествен­

ський вовк»

705

7.45

ТЕТ BIZ-ТY. Диско Тjc «Ко ролева Мар-

8.40, 1030 М/Ф 9.00 Життя в слові 9.35 Клуб "Здоров'я» 11.00 Телецентр моди 11.40 Планета Боулінг 12.05 BIZ-ТY . Своя сорочка. VJ Е. Хавтан , гр . «Браво»

12.55,

16.25

Правовий

всеобуч

13.30 INSIDE 14.35 Х/Ф "Склянка води» , с . 1 16.05 Гра в схованки 17.00 Nota Ьепе 17.30 BIZ-ТY. Новини 17.45 Київський регіон 1В . 00 Прибуття потяга

1В . 30 Х/Ф "Склянка води» , с. 2 20. 15 Велика ілюзія 21. О О Спеції 21.45 Х/Ф "Таємниці минулого.,

23.40 «35 хвилин дж азу" 0.20 Т/с .. На вістрі ножа ., 1.15 BIZ-ТY . Альта-чарт

Бровары

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ЯЕrЕНДА мировоrо ЦЕЯИТЕЯЬСТВА, КОТОРИ ИМЕП СТАЖ РА&ОТЬІ

19

ЯП, ПОСЯЕДОВАТЕЯЬНИЦА ВАнrи,

ПРОВИАиqа Дарья. Дарья работает в области слуха, Да­

восстановления рья

устанавливает

причину

ухудшения зрения и предла­ гает

три

варианта

новления

его.

восста­

Дарья

опре­

ния, от кого уже давно отка­ зались врачи.

P.S.

Дорогие мои пациен­

ты' я единственный цели­ тель , который на своих ин­ дивидуальныx приемах всем

делит причину ваших неудач

своим пациентам даю свой

и

личный моБильный телефон,

невезения

и

устранит

их.

Дарья единственный цели­ тель на Украине кандидат медицинских наук. Она сое­ динила традиционную и нет­

радиционную единое

и

медицину

продолжает

в ус­

по которому вы сможете в любой

момент

бесплатно

получить от мене консульта­ цию и ПОМОЩЬ.

Встречи

состоятся

в

ра­

пешно работать. Дарья ра­

йонном

зоблачила «Белое братс­ ТВО», многих лжецелителей России и УкраИНЬІ. Приходи­

ны,' 18, 19, 20 декабря вход 2 ГРН. Начало в 9.00.

те

после каждой встречи инди­

все,

ГОДЬІ

кого

мучают долгие

различныe

заболева-

доме

17 декабря -

КУЛЬТУРЬІ:

вход свобод­

видуальный прием.

Лицензия Министерства охр3ны здоровья серия ДА

N!! 451055.

я

зменшив дітей »

Г О»

М/с «Капітан Симі-

В.15 М/с "Харрикени» 8.40 Т/с "Мауглі» 9.05 Т/с "Десяте коро­

18.30 Бінго Бум Лото 1905 КВВ 20.55 "Кено» 21.00 Вісті тижня 22.00 Спортклуб 22.50 Служба розшуку

ву-

- «Удінезе» 18.00 Автостиль 18.20 Х/Ф "Місце битви - Земля» 20.40 Бізнес-студія 21.20 Італійський фут­

ЛІТТЯ»

6.50, 7.45 , 18.35 Погода 6.55, 13.00 Т/с " Най-

день

НОВИЙ КАНАЛ

Вища

робота»

нал

1.15 Голод 2.15 Х/Ф "РоГ оПаГ» 4.15 CDDV

КВВ-2003 .

19.10 Шанс 20.00 Подробиці тижня 20.50 Х/Ф "Жіноча іНТУI-

ня

16.00 16.35

Х пансія Колія Т/с "Біг Мін» Світ комп'ютерів Кентавр Італійський фут­ бол. СеРІЯ А. «Мілан»

10.50

17.15 Х/Ф "К-9. Собача

10.45 11.25

дикої

12.30 12.50 13. 10 15.00 15.30 15.50

на май-

ліга

7.50

"Світ

природи»

10.40

да

15.05

ри»

12. ОО Д/с

спі­

11.40 Усе для тебе 12.15 Мелорама 12.55 LG-еврика 13.55 ВВС . Жива приро­

УТ-1 6.00 Пісня року 8.20 Золота Фортуна 8.40 Автоконтинент 9.05 Клуб Суперкниги 9.25 Крок до зірок 10.00 Дитяча лінія 10.15 Нова армія 10.45 Територія безпеки 11.00 Муз. новини 11.20 Модна лінія 11.45 Здоров'я 12. 10 Аеросалон 12.25 Сільська година 13.10 Школа академіка П. Саблука 13.25 Таланти твої, Україно! 14.10 Дорогами України 14.35 Духовний вісник 15.00, 19.00 Звістки 15.15 Для тих, хто вдома 15.30 м/ф на замовлен-

Америці»

14.00 М/с "Легенда про далма-

бові»

9.25 Академія сміху 10.00 Прокинься і

"Таємний

ружується»

9.15 Ні хвоста, ні луски 9.35 На перший погляд 10.00 Т/с " Наш Чарлі» 11 .00 Т /с «Вітер і Хма-

личний принц»

7.30 М /Ф 7.45 Х/Ф "Формула лю­

НЕДІЛЯ, 21 грудня

3.15 Х/Ф "Зроблено в

"Смугастий

рейс »

агент Ройс»

перс»

Фольклорама За київським ча­

Тарзана» М/с ,,101

бові»

23 .35 Планета Боулінг 0.05 Решето 1.00 Т/с "На вістрі ножа»

одна в ліфті» 23.15 Плейбой 23.50 Х/Ф "Таємні гріхи» 1.40 Х/Ф "Джиперс Крі-

кою

14.30

Х/Ф

21.45

18.00 Програй мільйонІ 19.05 Х/Ф "Згадати все» 21.20 Х/Ф "Сто дівчат і

личної влади 12.35 Крихітка 12.55 Ліки майбутнього 13.10 Корисна розмова 13.20 Наодинці з музи-

ут-з

4.15 Х/Ф "Формула лю­ 5.40 М/Ф 6.05 Х / Ф

СТБ Х/Ф "Жандарм од-

7.35

на

в

суботній вечір»

хауза»

ЛІВСТВО»

М/с "Картуш

20.15 Х/Ф "Титанік» 23 .55 Х/Ф "Лихоманка

Blue 1430 Х/Ф 17.00 Телецентр моди 17.30 Клуб "Здоров'я» 18.05 Х/Ф "Загадка Енд-

минулого літа»

8.05

грамофон-99 17.20 Аншлаг І Аншлаг l 18.20 Останній герой-4 19.30 ТСН - Епіцентр

всеобуч 12.30 BIZ-ТY. Стоп! Зня­ то . Gallina. "Снігурка» 13.1 О Епоха. ХХІ ст. 13.50 BIZ-ТY. Фан-клуб .

Парк автомобільно­ го періоду 10.25 Х/Ф "Пірати ХХ

9.45

ри»

Міжнародні

тинець»

15.00 Єралаш 15.15 Золотий

9.45 Енциклопедія 9.50 Абвгдейка 10.20 м /ф 10.30 Кіно і німці 10.45 Імпреза 11.20 BIZ -ТУ. Новини 11.30 Nota Ьепе 12.05, 16. 15 Правовий

ICТV

5.45 Х/Ф "Жив собі нас-

«Світ

Шлях до успіху М/с "Легенда про Тарзана» 14.30 М /с ,,101 далма­

ва Марго» 9. ОО Блага звістка

3.35 Х/Ф "Привіт, дурни­

Щс

му

7.05 BIZ- ТУ . Нон-стоп 7.20 Антресолька 7.35 Київський регіон 8.00, 20.20 Т/с "Короле-

цирюльник»

Досягти мети Життя без болю Домашній лікар Новобудова Світ авіаціl і туриз­

13.45 14.00

ТЕТ

га

22.40 Х/Ф "Сибірський

12.00

Світ індійського кі­

5.15 Х/Ф "Чорне море 213» 6.40 Богатирські ігри

Академія сміху Подробиці КВВ-203. Вища лі­

16.15

12.50 13.00 13.05 13.25 13.35

но

ники!»

1.50

день

начальник»

3.00

ки!»

20

13.30 13.40

22.00 Х/Ф "Пальметто» 0.05 Х/Ф "Чорне море 213» 1.35 За гроші 2.15 Т /с "Громадянин

рейс»

разом»

23 .35 КИІВСЬКИЙ регіон 23.55 мобілізація 0.05 Т /с "На вістрі ножа» 1.20 BIZ- ТУ. Live time

ляє

зам не вірить»

12.10 ВВС. Людина і світ 13.00 Х/Ф "Смугастий

19.20 20.00 20.30

і г ри .

18.30 Репортер 18.55 Х/Ф "Москва сльо­

вення»

21.45 Х/Ф "Залишимося

1В05

Богатирські Гри горців

17.20

ня

14.40

BIZ-ТY. Своя со­ рочка. VJ Е. Хавтан, гр. "Браво» 14.20 Енциклопедія 14.30 Велика ілюзія 15.15 Епоха. ХХІ ст. 15.30 М/Ф

начальник»

дою

12.40

7.00

14.35 16.25

9.55 Бадьорого ранку! 10.35 Камера сміху 11.1 О Перехрестя кохан­

10.00 Х/Ф "Сюжет для

тинець»

18.10 Т/с "Дикий ангел» 19.30 Один за всіх 20.35 Х/Ф "Прибульці» 22.20, 4.20 Кунсткамера 23.40, 1.30, 3.15, 4.15, 4.55 Зона ночі 0.10, 3.25 Т/С "Латин­

7.05 7.20

кон

УТ-2 Бокс по-справ­ жньому. В. Кличко Д. Ніколсон В. 15 Схована камера 9.00 Лото-забава 10.00 Імена 10.50 Телефортуна _ 11.30 Усього доброго l 12.00 Запитай у влади 12.30 Актуальний тиж-

Запитайте в лікаря) Х/Ф "Прибульці » Т /с "Громадянин

Моя родина Планета Здоров'я Городок Смачно з Б. Бур-

7.15 8.05 8.40 9.20

сом

15.30 М/с "Ракети» 15.55 М/с "ГОРГУЛЬІ» 16.20 Т /с "Заколотниць-

17.20 N кілометр 17.35 х/ф "Закоханий за

Дивися l 9.00 Переможний голос віруючого 9.45. 11 .50 Закон є за­

ці

ВИН»

20.00 Голод 21.00 "Вікна». Новини 21.20 "Вікна». Спорт 21.30 Не час 22.00 Чемпіонат України

на-2»

"Європей­

8.40, 12.05, 20.15, 0.55

старожит­

одна в ліфті». Х/Ф "Будні карного роз­ шуку». Каламбур

23.00 "Підсумки» 23.20 Абзац 23.25 Спорт 23.45 Фінансова погода 23.50 Темник 0.20 Пісня року. Ретрос­

4.30

за

22.10 Х/Ф "Павуки» 0.05 Пл ей бай 0.40 Х/Ф «Таємні гріхи» 2.15 Х/Ф "Сто дівчат і

терес

11.30 "Людомор» 12.00, 13.30 За

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 9.00, 22.05 Спорт 8.05 Обережно , модернІ 9.05 Коронна страва 9.45, 16.45 Т/с "Мисли-

цього лпа»

20.40 Вечірня казка 20.50 "Кено» 21.25 Діловий світ 21.30 Мас-медіа 21.35 Тема дня 21.45 Світ спорту 22.05 Бути жінкою 22.30 Національний

1.20 1.50

Погода

вець

ва Марго»

вини

ICТV

5.00 Ранкова музика 5.40 Т /с "Досьє детек­

лендар

7.45, 20.30 Т /с "Короле­


(4,"'N!!9S' (9S01) І

13.12

"

~

%

~

~

~

[&

~ Рада Спілки ветеранів І @ війни в Афганістані

@ @

м. Бровари щиро вітає свого бойового товариша,

@ @!

~

голову Спілки ветеранів

ІШ

% в~~Е~~l~д;:і

~

МИКОЛАЙОВИЧА

[&

~ iliJ

~

ГРИНЕНКА .3 днем народження.

~ ~

~ ...!!.ажа.ємо ,<і}оров:я, щастя.

RJ

~@]

@]

ВАТ «liроварське ШIiУ-50» проводить набір юнаків, котрі відслужили в армії, для направлення на навчання за рахунок підприємства в Білоцерківський галузевий

Машиністів а/укладчика

3.

Машиніст а/грейдера

Машиніст котків

Після

закінчення

6

-

-

3

tb 5011

ОО@[з01:]@ffi!I]Ш@(] щО загальні збори акціонерів відбудуться 9 лютого 2004 ро­ ку о 8.30 за адресою: м. Бро­ вари, вул. Кутузова, 2-А. Початок реєстрації з 7.30 до 8.20. Тел. для довідок: (294)

6-29-79. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт голови правління про результати фінансово- господар­ ської діяльності товариства за 2003 рік та перспективи розвитку на 2004 р. 2. Висновок ревізійної комісії про діяльність товариства за 2003 рік. 3. Про розподіл прибутку за результатами діяльності ВАТ за 2003 р. 4. Довибори органів управлін­

навчання,

а

Вимоги: громадянин України, освіта вища, стаж роботи не менше 5 років, віком до 45 років. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оп­

лати праці надається відділом з кадрових питань виконкому.

-

нах,

працевлаштування

Пропонуємо різноманітні розва­ жальні програми та святкове меню

в розмірі до 100 грн. на одну осо­ бу при повному асортименті. Приймаємо заявки від колективів, організацій та фізичних осіб.

1000

до

1500

приймає замовлення

ВІДДІЛУ 3 ПИТАНЬ ДІЛОВОДСТВА. Вимоги:

СПЕЦІМІСТА 1 КATErOPli

ДоВіДКИ за телефонами:

6·22·20, 6·29·79, 6·25·30.

вагітності і пологів.

Запрошуємо всіх бажаючих відвідати конкурс перукарів міста

IІИоворіqиа феєрія", 13

18

проrНО3УВАННSl. Посада тимчасова, на період

Ао gваrи жителів міста!

який відбудеться

ВІДДІЛУ СТАТИСТИКИ, МОНIТОРИНrv ТА

громадянин

НОВОРІЧНИХ та РІЗДВЯНИХ вечорів програмою,

Украї­

не менше 5 років, віком до 45 років. Додаткова інформація щодо основних функціональних

обов'язків, розміру та умов оп­ лати праці надається відділом

Вимоги: громадянин України, освіта вища економічна, досвід ро­ боти, вміння працювати на комп'ютері, вільне володіння дер·

звук,

ЦИИ

интенсивныe

ние,

стенки

приходят

причем

в

ка­

движе­

каждая

частота

звуковыx колебаний "выира-­ ет» капилляр своего калибра илимфоток увеличивается в 2-4 раза. "Витафон» - аппарат, кото­ ры,' безусловно, найдет мес­ каппарату,

кроме

тренировки

и

подробн~х методик, лечение двадцати с лишним болезней,

вытупатьb на соревнованиях с

есть

(Михаил 29 лет).

и

такие

разделы'

как

"Снятие усталости» или «Про­ филактика заболеваний». размеры аппарата меньше телефонной трубки, он пита­ ется от сети 220 В, в обраще­ нии прост, как градусник.

"Витафон» изготавливается в Санкт-Петербурге. Год тому назад он появился в Украине. За зто время сотни людей,

озабоченныx состоянием сво­ его здоровья, убедились в чу­ десныx

возможностях

нового

аппарата.

мог

максимальной

подняться

"Полгода с

кровати

Г.,

насепенна IiРDварської райдерисаДМіНістраЦіі

сказал: ровы,'

«Чувствую себя здо­ и

стал

значительно

увереннее как мужчина. Аппа­ рат "Витафон» у меня под ру­ кой - и нет проблем!» переломы. В послеопера­ ционный период "Витафон» незаменим. Срастание кос­ тей, образование костныx мо­ золей в непривыноo короткие удивляют

даже

опы-­

ныx хирургов. Больныe благо­ дарят создателя "Витафона» В. Федорова за аппарат, а он

при­

им отвечает: «Вас лечит ваша кровь. «Витафон» лишь соз­

(Генна-

дает для зтого благоприятныe

помощи. мне

•••'I.І'.II. .· · ·

ііlll

ООШ!P(V!!!)'П@

Ш& W@@JU[!ІШ'П (;)0В@1Ш WВАЧОК 3 ДОСВІДОМ РОIiОТИ. Звертатися за адресою: м. Бровари, бульв. Неза­

ле

Добавим, что вредныx воз­ действий аппарат "Витафон» не имеет.

і•.і2~.Т9:3~ . . тЕ3лефОtiа-

;4Qi. .·. .·f?"'3.fJ." "'Q"i. . .

За

10

місяців

2003

рожньо,транспортних

року у до·

ААРЕСА: та

раііонної

раА, раііонної Аержавної аАміністрації. СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реАакuїі газеmu, Броварські міська і ра(юнна

paAu,

ра(юнна

АеРЖаАмінісmраuія.

Свідоцтво про дерЖ"ШіУ

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

в

Україні загинуло 278 дітей та 3723 отримали тілесні ушкодження. На територїі Київської області загину­ ло 19 дітей та травмовано 151. 3 метою поліпшення профілак­ тичної роботи та виконання Націо­

нальної програми "Діти України" проводиться Всеукраїнський кон, курс на найкращий дитячий твір на тему "Безпека руху запорука ЖИТТЯ».

Критерїі оцінки:

1.

криття теми.

2.

Авторський вимисел у висвіт,

ленні теми.

3.

Правопис та стилістика

вик-

ладу.

на

NQ 140246

І ВГП "Продмаг

17"

припиняє свою ді·

яльність. Претензїі приймаються протя­ гом двох місяців з дня публікацїі оголо­ шення. Контактний телефон:

4-21-84 .

І!І Втрачену печатку приватного підпри­ ємця ПАРХОМЕНКА Олексія Миколайо­ вича, ідентифікаційний номер

NQ 2309611253

від

8.11.2002

р., вважати

недійсною.

І Втрачений сертифікат на земельну NQ 0236138 серія КВ, вида·

частку (пай)

ний сільськогосподарським виробничим кооперативом

ім.

Щорса

4.07.97р.

на

ім'я ЛЕСИК Марії Ігнатівни і зареєстрова­ ний у книзі реєстрації договору оренди

паїв Княжицькоі сільської ради за р., вважати недійсним.

NQ 29

29.03.2000 І

Загублену

NQ 01268006,

круглу

печатку,

код

вважати недійсною.

року, видане КСП "Придеснянське" на ім'я МЕХЕД Олени Гаврилівни і зареєс·

або є пенсіонерами:

троване в книзі реєстрації договорів про оренду майна Рожнівської сільської ради за NQ 236 від 19.11.2001 р., вважати не­

статтею 58 Закону України "Про Державний бюджет на 2004 рік» передбачено заміну пільг в оплаті за спожиті енер­ гоносії та житлово-комунальні послуги та компенсації за піль­ говий проїзд окремих катего­ рій громадян, що надаються згідно з чинним законодав­ ством,

на

адресну

дійсним.

І!!і Втрачені посвідчення учасника Вели· NQ 624231 та

кої Вітчизняноі війни В·ІІ

посвідчення

NQ 161840,

захисту

ЯКУШКА Миколи Васильовича, вважати недійсними.

грошову

І!І Втрачене свідоцтво на право влас· ності

соці­

вище згаданим

осо­

бам необхідно до 1 січня 2004 року подати до Управління со­ ціального

захисту

такі

Ксерокопія посвідчення. Ксерокопія паспорту. З. Ідентифікаційний код. 4. Довідка з сjради про

1. 2.

видане фондом

29.12.2000

р. за

кому­

NQ 1289

на ім'я ВАСЬКОВСЬКОЇ Ольги Федорів­ ни, вважати недійсним.

~ Втрачене посвідчення "Ветеран пра­ ці" серія АА NQ 458750 від 6.03.02. р., ви· дане

управлінням соціального захисту населення м. Бровари на ім'я МЕДВІДЬ Маріl' Василівни, вважати недійсним.

доку­

менти:

на житло,

нального майна

населення

Броварської райдержадміні­ страцїі. Для отримання зазначеної допомоги

"Ветеран праці" серїI' А-І видані управлінням праці та

соціального захисту населення на ім'я

І!І Втрачений державний акт про прива­ тизацію земельної ділянки NQ 367 від 4.10.96 р., виданий Броварською рай· держадміністрацією на ім'я ЗУБЦОВА Володимира

В'ячеславовича,

вважати

склад сім 'ї.

недійсним.

5. Ксерокопії свідоцтв про народження дітей до 16 років.

І Втрачене свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької ді·

Сім'. з ДВОХ "оnовік зніме кваруиру,

6удинок,

ДОвідки за тел.:

8-067-740-11-29.

яльності - ЮРИДИЧНОІ особи ТОВ "Дес­ на-агро» (30839555), видане Бровар­ ською райдержадміністрацією 9.03.2000 року, вважати недійсним.

І Втрачене службове посвідчення серії УКО NQ 044230, видане 27.05.02 р. на ім'я МІШКОРІ3А Володимира Миколайо­ вича, вважати недійсним.

І Фермерське господарство "Олексан­ дра" ліквідовується в зв'язку з реоргані­

Від 10-ти до 13-ти років.

Від 14-ти до 16-ти років.

зацією.

Дитячі твори направляти у ВДАІ Броварського РВ. Тел.: 5-43-34 с. Калинівка, вул. Чернігівська, 5.

Кuївська обл .. М. Броварu,

-

І!І Втрачене свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість за

NQ 67093167 Тел.

6-63-45

бульв. Незалежності,

(у робочий час, Олексій),

2.

РеАактор: 4-03-76. Заступнuк реАактора: 4-21-34.

сільського ГОСПОАарства 4·02-92; промuсловосmі і соuіальнuх numaHb, лuсmів і масової робоmu 4-04·81; бухгалmерія; npuuoM оголошень 4·23·2б. Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

J\истування з читача..чи

Втрачене свідоцтво

Втрачене посвідчення приватного на ім'я СРІБНОГО Бориса Валерійовича (ідентифікаційний код 2734108555), видане 29 жовтня 1997 р. і зареєстроване у журналі реєстраЦЇI' за NQ 4022 виконкому Броварської міської

Від 6-ти до 9-ти років.

07400,

Мокрецькою

які стали інвалідами внаслідок репресій

8ЇААЇЛU:

• • • •

І

Вікові категорїі:

1. 2. 3.

видані

трактор Т·16, р.в. 1982, номерні знаки 121-38 КА шасі'рама NQ 516188, двигун NQ 1410872, виданий інспекцією Держтехнагляду Броварського району на АФ "Богданівка", вважати недійсним.

пів6удинку.

'

Євгенівни,

І!І Втрачене свідоцтво на право влас· ності на майно NQ 52074 від 19.11.2001

Актуальність та повнота роз­

Останній термін прийому творів 1 О березня 2004 року.

міської

Олени

реабілітованих громадян,

ального

пригодах

від 15.09.98р. на ім'я

NQ 90729 NQ 904

СТАРЧЕНКО Тетяни Петрівни та NQ 90728 NQ 905 від 15.0998р. на ім'я Проценко

державну допомогу, яка буде

liезпека дороисньоrо PVXV оqима Дітей!

условия».

Броварськuх

яке

надаватись Управлінням

нагрузкой»

волейболист,

Простатит. После несколь­ ких курсов лечения Леонид Р.

сроки

Вот несколько примеров.

Остеохондроз.

3 питань надзвичайиих

постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та праці, військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,

то в каждой семье. В инструк­

пилляров

:uш...;, 5~61-9~,5~JЗ-~() •.\ /

населення,

В месте приложе­

излучателей

'.

127.

ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА

дома появился "Витафон» (Анна М.). "мыечнаяя усталость снимается за 1-2 сеанса, так считает штукатур Елена С. (40 лет), вслед за мной "Витафон» купили все, вместе с кем я работаю». Так же оценивают "Витафон» и спортсмены: "Более года бе­ зуспешно лечил бали в пред­ плечье. Только с "ВитафО­ ном» удалось возобновить

ния

вул. Кутузова,

ситvацій та ЦИВіпьиоrD захистv

Оргкомітет.

меняется.

./Н~~~~Діі;Ь~?~.БРЬ~~Р~;'\

грудня

излучает

І!І Втрачені державні акти на право при­ ватної власності на землю серіі 11 КВ за

ради, вважати недійсним.

Дідом МОРО30М та Сніryронькою.

Віддіп

зкадрових питань.

годині в МКЦ "Прометей».

"Витафон»

ня м. Бровари на ім'я АСТАПОВОЇ Лідії Дмитрівни, вважати недійсним.

підприємця

з культурно-розважальною

жавною мовою.

частота которого непрерыноo

видане управлінням соцзахисту населен­

І

на проведення

гаранту­

грн.

ці" серія' A·IV NQ 471636 від 26.04.96 р.,

сільською радою, вважати недійсними.

Ресторан «01ІЇмп»

rоловноrо СПЕЦІМІСТА

Відбір кандидатів 30 співбесідою.

не

святкування Нового року протягом грудня 2003 року та січня 2004 року.

ни, освіта вища, стаж роботи від

на

Тел. для довідок:

чол.

Середня заробітна плата

вас

66-999, 4-24-84, 6-94-55.

Правління.

ється.

о

І!І Втрачене посвідчення "Ветеран пра­

запрошує

Чекаємо на вас!

також

аукціон

приміщення

5-66-00, 23-3-37.

3EMEIIЬHOrO ВІДДІЛУ_

особам, що мають посвідчення на пра­ во роботи на перерахованих маши­

сільська

на

За довідками звертатись у сільську раду за телефонами:

ня товариства.

чол.

2

виставляє

для продажу сільської лазні.

~~ШШШ ~@аш~ СПЕЦІМІСТА І КATErOPli

чол.

-

Семиполківська рада

та rocTi IiроваРіВ!

ВАТ IlliРDварське wпаХDВD­

livдlвепьне vправПінна

навчальний центр з підготовки:

1. 2.

ШаНОВНі мешканці

До vваrи акціонерів!

-

на сторінках zазети.

За з..чіст рекла..чи відповідальність несе рекла..чодавець.

3.06.2003

року, виданий

дровича, вважати недійсним.

НОМ~РJіАБРАНО

І ЗВЕРС:ТАНО У КОМП'ЮТЕРНОМУ H~HTPj 'НОВОГО. ЖИПЯ'

....-----......--....,---.--1 ГазетаВU)(ОАцmь

3 17квіmняl!J~7Р~

А<н']

від

на ім'я ГАЛАЙБИ Владислава Олексан­

B.U)(9··.~Y

СеРеАз,суБОЩЗ.

друк офсетнuU. Обсяг

1

друкованцО аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня"

управління у справах пресц та інформаuії Кцївської облдержадміністраuії.

Зам. Тираж

4854 2165

прим.

#95 2003