Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

KPAlН,

ЄДНАl1ТЕСНI

ом

JrЛ OPDІТІ ... косм:rmиЯ КОМПЛЕКС

!з!

'!JI!!2E

915 (46115)

"САЛЮТ-6"-"СОЮ3-29"

ВІВТОРОК

17

20

ра6ля

цього року здійснювала політ в автоматичному реЖИМІ. Сти­ l(Ування корабля «Союз-29» про~ед~но до сти:нувального вузла, розташованого на перехідному BlДCIKY стаНЦ!I.

llЕРВНЯ

1978 ,.

11

ЦІВа

n=;;

червня 1978 року здійснено стикування коСМічн~ого ко­ «Союз-29. із станцією «Салют-6., яка з 16. о.ерезня

Після переходу

808.

на

борт

станції

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

Еl(lпаж

орбітального

компленсу

сСалют~.

НЕ СХОДЯТЬ

3 ПЛАНТАЦІЙ Овочівники нашого радгослу вже розпочали збирання ранньо!

ГОРОДИНИ

H~

полях

та продаж УІ держаВІ. Проте не

припинився

і

Д?ГЛЯД

п?-

сівів. На плантаЦІЯХ УСІХ трьох рільничих бриг~д механі затори

ведуть

МІЖРЯД-

свош

плантаціУ. До

полку

й

кінця

цього тижня завершать проінші бригади.

На

плантаціях нині трудиться близько 1ОО чоловік.

Механізатори радгоспу ве-

'ний обробіток, а робітниціручне виполювання БУР' янів.

дуть також хімічний обробіток посівів городини та ін-

Два рази розпушено міжря;щя на 90 гектарах капус-

ших просапних культур. Вони внесли гербіциди на 60

гектарів

капусти

високопродуктивною

працею

другій

бригадах,

траr.'ОРИСТ

ПЛОЩі

ти і прополото В рядках. Тут ві;:рначається

в

третій

і

частину

МОРКВИ.

Микола Миколайович СТУпаківський, ЯКИЙ постійно зайнятий на міжрядному обробіТку різних овочевих КУЛЬТУР. Як переможцю со-

Особливу увагу приділяємо догляду посівів кормових буряків, яких маємо 205 гектарів. Вся площа. один раз оброблена механічними

ц:аліСТИЧНОГО змаганн~ йо""ІУ вручались перехlДНИ~

засобами, проривку

на ній проведено рослин, а на 60

червоний

гектарах

вдруге

вимпел

та

ГРОШОВІ

:nрем1У. . Вчасно проведено МІЖРЯДний обробіток огІрків на площі 130 гектарів. Серед

Згідно

з

рішеННЯ:li

З СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК

ВСЕСОЮЗНИИ

-

ньо! школи му

комітету

Броварська!

N2 1

У

серед­

Всесоюзно­

КО:liСОМольсько-молодіжно­

му суботнику на честь ХІ Всесвітнього фестивалю молоді і студентів участь

у

Гавані

кожна

організація.

візьме

комсомольська

На

класних

РРФСР

збо-

Правильна розстановка учнів на робочих місцях, чітке до­ ведення обсягу робіт дозволило комсомольцям відзначити цей день ударною працею. Більше 100 юнаків і дівчат УСПlшно працювало на роботах по впо­ рядкуванню території цеху T~ лікарні, прибирали БУДІВельНІ

рах 7-А, 7-Б. 8-А, 8·Б класів матеріали. Особливо Від3!;ачи­ було вирішено ще напередодні лися учні Олег Груша, СВІтла­ суботника всім комсомольцям на Гамалій, Лариса Щербак, відпрацювати по ОДНОМУ дню Олена. Ноломієць. на новобудовах м:ста. Згідно з ДОМовленістю

ПМ!{-15

з

аД~1іністрацією

червня

12

працювали

на

школярі

будівництві

рапевтичного КОРПУСУ

ні та дільницІ М рошково! диться

3

те­

райлікар­

У фщщ Всесвітнього фести­ валю молоді і студентів на І{у­ бі комсомольцями шноли пере­ раховано 100 нарбованців.

заводу по­

металургіУ,

де

органІзатор позакласио! боти місько! школи .N!!

цеху.

ни від «Про

постанови бюро І{омпартlY Украї­

7 червня 1978 рону

заходи

міСьнкому пар­

тії по зБІльшенню цтва, поліпшенню раціональному

виробни­ якості і

винори~тан­

ню норМів у 1978 роЦІ. в районі створено штаб по не­ ІіlВНИЦТВУ І здійсненню. НОНТ­ ролю за ходом заготlвЛl нор­ мів. До його с н Л a.lf.. у

~війшли

відповідальні пар­

тійНі, радянські і ci~ЬCЬHO­ господарські працівнини

всього штаб

11

чоловін.

заступник

1(0ННОМУ родних

Очолює

голови

ви-

Ради

на­

районноУ депутатів,

начальнин

::с.

Щабельиик.

сідання'

штабу,

розглядалося

стан

на

п.итання

якому про

заготівлі СІнажу і тра­

в'яного

борошна

в

господар­

ствах району. На відзначалось, що

засіданні створені

.десять механізованих заго­ нів по заготівлі сінажу в господарствах району при­ ступили до роботи. Із сно­ шених 4000 гектарів багато­ річних трав у транше! вже

закладено

понад

20

тисяч

тонн цінного вІтамінного корму. В його заготІвлю включилися

всі

господар­

СІва.

Ра;юм

з

тим на

засіданні

мехаНІзатори

міжряддя, за

розгорну~­

одержання

урожаїв,

продати

роз~

ПІдживлюють

Картоп.1ярі,

змагання

гек­

грунтооб.

борю.ться

держаВІ

на!!­

за. те,

три

м~ль­

значно бl,1Ь'

-

спеціа.тістів

підпр~єм~тва.

«Виїзний цех:. заводу, якии ДІЯТИ­

ме

до

взяв

кінця

на

гляд

збирання

врожаю,

себе профілактичний. ло:

за

двигунами

траКТОРІВ

1

комбайнів. Такі виїзні групи, організовані заводом, діють У ряді районів .1итви.

КИРГИЗІЯ Два

автоматичних

витрати

води

нижньому Довипусну

9-12

регулятори

встановлено

на

порталі головного во­ Найменського водой­

агрегатів, які повиннІ заго­ товляти за добу 120 тонн борошна, а виготовляють ли­

мища. Закінчився черговий етап створення найбільшого в респуб­ ліці автоматизованого іригаційно­

ше

го

тонн.

40-50

Причиною

Вчора відбулося третє за­

В. П.

тисяч

600

виведен?

агрегати:

РОСЛIffiИ.

тонн.

безперебіЙНОГО Підвезення зелено! маси. Тому замість тризмінно! роботи, зДебіль­

управління

господарства

роБНlі

група

готовленням трав' яного бо­ рошна. З наявних 16 агре­

працює

займають

вдруге

пушують

Подібне становище і з ви­

щодня

які

сільгосптехнікю~. Тут за догово­ ром об'єднання з Вільнюським за­

тонн ці та Інші господарства

сіль­

ського

ни,

тарів,

водом паливної апаратури працює

незадовІльно! роботи агрега­ тів є те, що не забезпечено

районного

УКРАУНА

На картопляні плантації Украі­

ЛИТВА «Терміновий pe'dOHT двигунІв:. - така виві~ка з'яви.1ась в дук" шатських майстернях lгналінсько­ го районного об'єднання «Литв­

штабу від~началось, що за­ готівля сінажу йде надто по­ вільними темпами. Зокрема це стосується радгоспів «Ве­ ликодимерсьюі:й», «Русанів­ СЬКИЙ., «Бобрицьний». та Ін­ ших господарств. При що­ денному завданні 200-250

гатів

замовлення ~!итищинські

ше, ніж передбачено планом.

С. МАРЧЕНКО, головний агроиом радгоепу .РусанІВСЬКИЙ1>.

60-100

Всі

країни

йони тонн бульб

міжряддя.

занладають

якості.

машинобудівники виконують з ВИ" передженням строків.

щоб

1.

РАЙОННИЙ ШТАБ ДІ'Є ЗгІдно іМіськкому

Знаком

землеробів

виших

ро­

розпушен~

_1РІ8lllliiillm~;Q'=-.--m

Колону автосамоскидів достро­ ково відправлено з Митищинсько­ го заводобу:rівного заво:rу (Мос­ ковська область) ТРУ.1івникам сіл республік Сере.1НЬОЇ Азії і Казах­ CTaH~ де розгортається збирання зернових. З початку року госпо­ дарства Півдня одержали сотн! «ЗІЛів», атестованих державним

ши

Н. КОБЕЦЬ,

прово­

реконструкція

КОСМQo

в ІСТ І

у ФОНД ФЕСТИВАЛЮ комсомолу

початі

(ТАРС).

КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖНИй СУБОТНИК

рій Данилович Литовченко. Він веде догляд ПОСІВІВ у всіх бригадах. І{олектив тре­ тьо! городньо! бригади, яку очолює П. П. Тупий, пер-

ШИ:li упорався з РУЧНИ:Іі ВИполюванням бур'ян:в на

ЧЕРВНЯ

24

продовжить

«Союз-291>.

-

ТРЕТІЙ РІМ П'ЯТИРІЧМИ-РІМ УДАРНОІ ПРАЦІ механізаторів найкращих ре­ зультатів добивається Ан;:{­

І{овальонк.а

навтами р.ома'ненком і Гречком дослідження Й експеРЮlенти. Бортові системи орбітального комплексу працюють нор­ мально. І{осмонавти товариші І{овальонок В. В. та Іванченков О. С. розпочали виконання програми робіТ на борту КО:liплексу

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСтичноr ПАРТІІ УКРАШИ, МІСЬКОІ І РАЯонноr РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ArPErATl1

KOC~IOHaB~i~

В. В. та Іванченкова О. С. на навколоземНІЙ орБІТІ почав функ­ ціонувати пілотований науково-дослідний комплекс «Салют-6,. - «Союз-29,..

ЧІ!

Серед передових

-

в

дві.

Особливо

зокрема,

ганізації

N2 2 -

транспортні

ни

в радгоспи

ня

зелено!

для

перевезен­

маси.

Є. ФЕДОРОВ.

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ Восьма сесія Броварської міської Ради народних де путатів 16-го скликання відбудеться 21 червня .0 15 го дині в приміщенні міськвиконкому (вул: ГагаРІна, 15) МІСЬКВИКОНКОМ.

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ РАЙОННОJ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Восьма сесія Броварської районної Ради н~родни~ депутатів відбудеться 22 червня 1978 року о 14-и ГОДИНІ в за,lі засідань райвиконкому

Райвиконком.

систе­

тисяч

вологою гектарів

б.1ИЗЬКО родючих

земель Південноі Киргизії. Наприкінці п'ятирічки aBTO~la.. тизова,на

система

управ.lіння

ПОВ­

ністю забезпечить РОЗПО .lіл ВО.l8 на всьому її шляху: від гірських

Фото М. Семинога.

верши'н

до

плантацій.

ТАДЖИНИСТАН

ВИРОБНИЦТВО

-

ШКОЛІ

У

першому

квартаЛі

..

нолек­

заводів

ПОРОШКОВОІ

мета­

тиви

ноУ проrрами дій успішно вті­ люються в практику. Тільки за останні

ІСТОТНА ДОПОМОГА

ор­

- автобази М 3, надіслати автомаши­

двадцяти

На фото: А. Пасічник.

Підприємства-шефи зобо­ в'язанІ надати радгоспам в цій справі посильну допомо­ гу,

керованого

лекс забезпечує

данн'я, добивається високої якості роботи.

по­

віЛьними темпами йде заго­ тівл.я борошна знову ж таки в радгоспах «Великодимер­ СЬКИЙ1>, «Жердівський,. та інших.

імен.і

Щорса називають ім я АНДРІЯ ПаСI4НИК~. Молодии тракторист відзначається на багатьох ДІЛЯНК~Х ро­ боти постійно ВИКОНУЄ і перевИj<ОНУЄ доведеНІ зав­

шого потужні агрегати пра­ цюють в одну зміну, рід­

ко

!"еханіз~торіВ. радгоспу

комплексу,

мою електронних пристроїв. КОМП-

два

місяці

заводчани

придбали для учнів підшефно! школи NQ 3 три телевізори «Славутич», 100 стільців для !дальні. Придбано і передано в шкільну бібліотеку художньо! і політично! літератури на 400 карбованців. Поповнено також

лургіУ імені 60-ріЧЧ!l Радянсько! України, заЛlзобет.онних «арсенал» наочних посібників. конструкцій, заводобуДlj3НО.ГО На ] ООО карбованців куплено комбінату, радгоспу «ТреОУХІВ­ технічних засобів навчання. 3а­ СЬКИЙ» і радгоспу-комбінату раз допомагаЄ~IО матеріалами, «І{аЛИТЯНСЬЮІЙ» імені 50-річчя зокрема. постачаємо фарби на СРСР виступили з ініціативою: посилити шефську допомогу

школам. Відповідаючи на звер­ нення працівників цих пі,'!­ ПРИЄ1l1СТв і госпо,'!арств, кс!лек­ тив

нашого

заводу

ВИРІШИВ

удосконалити всі ланки зв'ЯЗНУ з п'дшефною школою N2 6. Бу­ ло УКЛ;\ДЄНО ,'!восторанній дого· вір,

у

нретні

зая,'!ання роки.

1980

якuму

Сьогодні, KBarнi11Y,

ЯІПН~ 'I~il()

на

напринінп'

вже

М'ч:на

кон·

1978-

ремонт ПРИ:llіщення школи. Для обладнання кабінетів при,'!бано :vIеблеві стінки на 5000 карбо­ ванці в.

Із ли

свого боку.

територію

під

час

чаСТІ1на

прибира­ а

п' ЯТО!, трудової чверТі 3 них ДОП":llагає стар­

ШЮl Т:'Н'RРlIlпа:l1 у роботі. про­ ХОД}/'Н1 виро6НІ1ЧУ праКТlfНУ H~ "<Іводі.

А.

другого І

ДИР!'R',),І

)ворити І

иого

про те, що пункти ціЄі конкрет-

УЧН:

підприємства.

нання.

ЛЕl\ШЩЬRИй,

3i,~OДY

не(тчщарт,

'(С)Ч;; нального

облад

Ключі

від

медичного

комплек­

су передали будіве.1ЬНИІШ лікарям на центральній садибі кощоспу «Перемога» Кумсангірського ра­

йону.

Поліклініка

довані тут на

і

лікарня

кошти

збу­

колгоспу.

У нинішній п'ятирічці в респуб­ ліці здійснюється ве.lика програ­ ма будівництва ме.1ИЧНИХ заК.1а­ дів. Активну участь в її рєалі,а­ ції беруть КО.1ГОСПИ, ЯКІІМ бавоа­ ництво

приносить

високі

ЦОХО.ІИ.

два 11lЯ ть Г()СПО.lа РСТВ у же збу::rу­ вали або ПР()10ВЖУЮТЬ СПОРУ.1ЖУ­ вати

\lеДlІчні закла.1И

за

свій

ра­

хунок.

КАЗАХСТАН Напрочуд міцний шов:{, необ­ хідний для хірургії, Р3.1іоелс~­ троні ки та ряду іНIJIИХ га.lузеи, одержать

з

ІІОВОГО

нів т.,·' оного партії \la.lbHi

врожаю

коко­

11JOАкопrяда, перші

якого на ·lіl"flИ.1И на Пf1l1lї­ IIУНI\lll ПіR.1ЄННОГО Кюах­

оану. Всього шовкова ПРО\lИс.10вість К "ІЇНи О.ІСРЖІІТЬ З 1\;133'х('та­ ну дні ровини горік.

ТІIОl'lі

центнерів такої си­

значно

(ТАРС

бі:lьше,

-

ніж

РАТАУ).


., ПАРТІИНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ РЕСПУБЛІКИ

ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ

ПnЕЧЕ НАСТАВНИКА

у Львівському вироБНИЧОМУ об'єд­

канні імеНі В .. І. Ленжа створено відділ надійності продукціІ, що ви­ готовляється серійно. СвоІм народ­ женням

нова

служба

Учні профеСійно-технІчного учили­ ща .N2 9. яке готує кадри для Жито­

зобов' язана

плану дальшого l!Доскоиалення

комп­

мирського

лексної системи управлІння як!стю, розробленому на ни'нІшню п'ятирічну при активній участі кому,н!сТів об'єд­

велику виховну рООоту. Господар­ ка рекордної зони. яка працює

вдалося значно

-

підвищити техніЧ!ний рівень ри,

що

випускається.

Проте

рекламаціІ

від

на п'ятнадцяти верстатах замість п'я­

апарату­

ти

ПарТійний

хіної.

комітет

Ir

підприємства

комуніста Матю­

приклад наслІдували багато

комуністів пи­ держа.вним

оо'єднанні колектив

Вже БІльш як 300 випускникІв учи­ лища. що влилися в колектив тек­

ва підсумками минулого року удос­ І'ОЕШИЙ диплома ВЦРПС і' Держстан­

стилмшкlв,

стали

багатоверстатника­

ми, вийшли на рівень передовиків. (РАТАУ).

CfCP.

ваннй в

иід

тап.

що надруко­

газетl за

31

трав­

'ня, йшла мова про сміт­ тєзвалища ва сПlльвому

в'язується вивозити тя

своєчасно,

за

ком. Проте цих договІр­ них зобов'язань комБІнат не виконує. ВнаслІдок

подвІр'ї БУДlIIIJClв.м 34 сміттєзвалища, по ВУJIИЦІ Кlрова,.м 2 йдеться вище,

по

ВУJIИЦІ

NlI~::a

І

міської 1вформа 0-06':ІИСJIЮВa.JJЬиої ст.aвцlї. да­ щ авторн замітки писали,

що

мешканці' будmпdв

зверт8JlИСЯ в ЖtК .Ni

1 11

смІт­ графІ­

про

якІ

утворили­ ся І біля Інших БУДИJнкlв. ЖЕК .N'9 1 вживав за­ ходІв. але далі оБІцянок комбінату справа не про­ сувалася. Зараз також смІття вивозиться нере­

яких будинкІв поліпшив­ ся. А з подвір'я будинку N9 2 по вулицІ МічурІна сміття вивознлося 31 травня, вулиЦІ

ченка, ся

з

не

2 -

початку

лише Шев­

вивозить­

року.

Як видно го

з викладено­

вище,

винуватцем

смlТИRКlв

назваJdП

dlu

будивкІв 11

Олексієнко пише в редак­

письмовою

:місті виконує комбінат :Комунальних підпри­ ємств. а не ЖЕК Житло­

ловного державиого сані­ тарного лікаря району І. М. Жуковича вжити заходІв по ліквідаціі ан­

говсьпй г.JПl60КО проаиа­ тву, стан справ І IІОвідо­

тисанІтарного стану І вин­ них притягнути до вІдпо­

BpOCS.lleHO КОJlектввом ДJIII

зваJDIща.

Дае

цію: сВивезеНіНЯ смІття в

bo-експлуатаЦlйна конто­ ра .N'9 1 уклала з комбtна­ том типовий договІр.

Згідно з ним ннп зооо-

відальностІ.

ПІсля

санітарний 'о,

СЛІДАМИ

до

го­

ЛИСТІВ

Г~!JЄTB ви­

8ИeJlнев1еТfa,

ЙОГО Ba'laМtВIIВ А, мнть

жвтетв

про uвваиви етl'І­ ва було

8,

ІПП ВОД вІд виробництва евІТJlотехв1чвим заВОАОМ

НЕОПУБЛІКОВАНИХ

Реда....

ще

.." Лу­

мІста,

що

полlпшеИИ8 обепyrо,у­ де- B8IIIUI ваеелевви.

цього

стан біля

ТУ.

СЛОЦЮІІ

• бере3ВІщ во­

тмцl.

,-,".0

ДврeJЩil аавОЮ'

ва ВУJIИЦІ КотовсЬкого, роаПОРlljI;жеВИ8 .РОIleДО­ Саиlтарвою щжбою ГаС'1'eJJЛО. Фактв ііе п1А­ пущеви. ваавави вище словами фактІв. Зараз райоиу РОЗГЛJIII)'Та скарга тверднJIНСИ_ За територІІІ цнх вулнць цих вулиць О. М. Кобевко, що меш­ мешканцІв бnагоустрое­ кав по вулнцl Котовсько- 1 О. М. Кобенхо, миван- ва.

Техніка dеапекв

це.е

-

просто суХі ів-

дерев на

значну

ють до лІній елєктропередач (ЛЕП). А згідно з пра.вилами віддаль вІд

жаИВJl так званих правм електробезпеки, яким вІдкривавмо вов! рубрику .ТБ.. дли

сильнішому

того

КОЛИІванні

гі-

дощового лок повинна бути не мен-

'fворних електрорlК СТРУ- дня пае корову. Нали по- ше одного метра. a\fУЄ в кожному домІ. чалась гроза, він поспіОднак ще є господарі Звичними для кас в те- ШИІВ додому. На дорозі ПРИ'садибних дІлянок. які левізор і холодильник, він поміТИв кінець обі- не надають значЩlНЯ цій пральна машина і радІо- рваного провода. І що бу- вимозі .ТБ. І навіть не ла.

На

жаль,

це

джере-

ло б

обійти

дріт

сторо-

ло не тільки радощіВ. "І

ною... Не

навч~ний

июс криються

воджеиню

з

1

сжала.,

що уражають без жалю. причому, найчастіше ді-

Й

J€ .

_.."І

cepnн1

мивулого

!РОНУ під час грози пори'l!иети Й в 1тер обі рвав проv низьковольтна,

"іД

л

І

-

tliї. що йшла до будиику

газорозпод і ль-

подібними

речами. Віктор сп робував вІдкинути дріт з дороги голою рукою і був

..

емер' тель но

уражениn

струмом.

n

Нагадаємо,

РІ'дке

що

бою вони не

явище.

самі

со-

пр шкоджучо! станцlІ в селі Требу- ються. Зокрема. це трапхові. Віктор Духно. учень ляється під час бурІ. косьомого класу місцево'! ли вітер розхитує гІлки

і

оператор в

"

2

стор.

"

приводом

так

дІють

над

захисту

головами

ре

На

веде...

словах

повинно

працІвники

пробачте за

р. (до у

поста­

талІ

А генпlдряднин зая­ дію ІІІ квартал

1

вересня). Об'єкт включе­

план

будІвельно-монтажного

Nv 3

роботи

за поправками. а в І квар­ на

ньому не

проводили­

....

ставили нуль. А пізніше стали видавати

вести

БМУ-36.

будLвництво.

усвідомлюють

яке

~зультаТl, к.оли авансову су

J

нібито й

галуззю

-

пинили роботи. При пятимlсячному пла­ карбоваНЦІВ.

освоєно

важливість завдань, по- день. У ~BITHI

ставлених партією перед

.

І ло «з rдеНО1>. буДlВ~Л~НИКИ по СУТІ при-

неточність .... яке нІ 129 ти.сяч

загальних

і

лише .28 тисяч

кашталовкла­

~paBIHI. коли р?бота

пе- мала кишти. на об єкт, бачили

КІлька

ред ними конкретно. Якщо ж суди'ти З раЗі~ л~ше кількох чоловік. Наприклад.

вивішених на вагончиках лозунгів. вони У КВІТНІ З 61 тисячІ на будівельно-мон­ навІть вважають «якість І ефективність тажних РОбота~ освоєно аж... одну тИ­ будІвельного виробництва. основними сячу карбоваНЦІВ. пока:шиками...

Як

бачи-

те, в гаслах передають. а на дІлі дають куті меду.

«сучасності".

недо-

не інтригувати

А тим

часом

не

закінчено

монтаж

резервуарів. один з них взагалі в жах­ ливому станІ. Не прокладено технологіч-

читачів. скаже-

ну каналІзаційну

школи М 8. Він мав стати до ладу ще рік тому як складова . частина цього навчального закладу. На майданчику немає щита з «паСПОРТОМ1> будови. і про це знає не кожен. По-друге. адмLНістрація· БМУ-36 всіляко замовчує і навІть перекручує той факт. що дІти позбав-

мережу. Не викладе­

-

Зараз жодні пояснення не можуть бу­ ти прийнятними: з 9 червня вІдкрито фінансування будІвництва. Необхідно перевести на важлИlВИЙ мІський об'ЄКТ 40 чоловІк, у тому числІ сантехніків та електрикІв. і форсувати план. Далі зволLкати нікуди.

лені задоволення займатися плаванням через безвідповідальнІсть генпідрядни­ кІв. Звичайно. є тут І вина віддІлу капІ­ тального будівниц'ГВа міськвиконкому.

Д. ПАСМУРОВА. 1вспектор Броварського вlддlлеиИІІ Будбанку СРСР. І. ЦИБУЛЯ, івжевер технаглядУ.

На об'єкт несвоєчасно було завезено прокат. Але це не головне. Звернемося до докумеНТіВ.

В. ДОВГИч, «НОВОГОЖИТТJI'"

кореспоидент

Кожен четвертий-із Знаком я.кості

---+--Кожен четвертий виріб, гunущений X~KiвCbKиM дена Леніна турбінним за­ водом імені С. М. Кірова, мае державний Знак 'якос­ ті. Це потужні парові і гідравлічні турбіни, які на­ дійно працюють на бага­ тьох Ілектростанціях краі­

0,.-

ни. Високу ЯКЇfть продукціі. забезпечує чіtка і злагод-­ :жена робота всього колек­ тиву підприємства. На фото: токар-центро­ вик А. П. ЧЕРНИШОВ об­ робляє вал ротора турбіни потужністю 500 тисяч "іАО­ ват.

ФQто М. Тура.

(Фотохроніка

РАТАУ).

ми.

БориспІльського І

району. . ТРИJрlчний Сер­ гійно Ягодзин із с. Бо­ тіУвки на Білоцерківщи­ ні... Щоб попередити тра­

хІдно розчистити дерева. що ростуть поблизу ЛЕП.

Це. до речі. сприятиме Іх росту

вгору.

Частенько риваються

проводи в

об­

результатІ

під

таких

зеле­

п шохо-

упертість

Д в аме б че з таких сдо росердих. .. І Lв

лю-

деn дек лька рок тому загИJНУВ п'ятикласник з

випадках. як прави­

-

п' яни й

повиннІ суворо цих егероїв •.

карати

ло.

за кермом

водій.

АдмінІстратори

Канікули у розпалІ. Батьки. вожатІ. працІвни­ ки органІзацій. у яких зараз

учнІ

проходять

ви­

робничу практику. повин­ ні роз'яснювати дітям небезпеку наближення до

Рудні Гриша Гопкало. учень другого класу Ми­ обірваних проводів. СлІд хайлик Гопкало з с. Лю- за'бороняти ігри пІд лінія-

"

Замовник

Це. м'яко кажучи, не вІдповІдає дІйс­

нають об'єкт десятою дорогою.

гіл­

зі смертельною небезпеб уквально навикою. що І

І ? С

списка.

ностІ. Замовник вида.В БМУ-36 солід­ ний аванс, І це дало змогу управлі!і­ ню помаленьку освоювати капlтаЛОВКJlа­ дення. Однак керівники ЕМУ-36 не звІ­ тували :про це. Наприклад. у березнІ виконали БУДі·вельно-монтажних роБІТ на 6 тисяч 'карбованц1в. а на папері ви-

документами можна точно ЩО вони. таким чином. три мІсяці. обми-

наїздів тр&нспортних за­ собів на опори ЛЕП. У

них на·саджень вІд по­ шкоджень. А як же бути

сає

Обриви провод Lв не та-

ке вже"

дозволяють зрізувати

по- ля. Вони

але

чорне за біле. Неруючись інструкціями, адміністрація віддІлення Будбанку' СРСР не прийняла документацію з пр~ токолом незгод. встановити.". му 11"

крони дерева до НИЗрКО- гічці випадки. кожоому вольтцоі ЛЕП при най- господарю садиби необ­

вас..

Енергія могутніх руко- школи,

1978 ний

тресту

.приміщення станцН юних технІКів. до якоІ примикає будмайданчикз ПРОТИлежного боку. Виходить. і в червні будlвельннки не бралися до роботи. 3а

а,мплі- барцlв

тудну вІдстань і ті ді ста-

вичвх умовах, у побутІ, особmrво при користуваивl електроприладами, травспортвими засобамв. Нижче подавмо матерІал про додер-

титульного

ра­

1978

папери.

3 я,кий був доданий

незгод.

другого кварталу. вив: «Введення В

БАСЕИНА ...

t~ БЕЗЖАЛЬНЕ ЖАЛО струкцlї, це иорми повед1вкв moдивн у вирo(l-

до

квітня

28

відповіднІ

вив вимогу, щоб' критий плавальний ба­ сейн здали в експлуатацію не пізніше

А _ДІТИ ЖДУТЬ

гулярно, І жителІ вислов­ люють GIIраведливі нарі­

заявою

надійшлн

протоколом

ПУСКОВІ ЗДАВАТИ В СТРОК

п1J1,привмств.

безрезультатио ... З ПРИІВоду цього ва­ чальник ЖЕН .N9 1 М. Л.

вІдУвати

ку

cтpott

'1

для вІдкрНТТJl

комбіват ко­

муваЛЬІІІІХ

Пр.ведевl додаТКОвІ фак­ 'nI вачu..-ком ЖЕК .Ni 1 М. Л. О.uксlв.иом каИJНЯ. 21 квІтня цього. року cвlA1Jart. .ро ееplоавl ве­ контора звернулася з доJl1п в робо~~ комб1ва­

ВРОХ'аВВям допомогти .п1в­

фLвансуваННJI. Лише

ся

Щоб

ДО П~:~~~~::і:го ,,3А чистоту ПОДВІР'Я" у матерІалІ

Будбанк

мо. що мова йде про плавальний басейн . нІ до кінця стіни.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . . . 111111 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ••••

nаголовком,

ке представив

документацlі в

м'ятних часІв. розвіюють благороднІ сумнІви робітники. що ремонтують

передо­

цехІв і виробництв створено ради сприяння училищу. Турбота комунІс­ тів про пІдготовку І виховання роБІт­ ничого поповнення дає добрІ плод·и.

вати відділ надійності.

дарту

дІвчат

ро­

шефствують знатні ткалі. комуністи Герой Соц:ал!стичної ПрацІ І. Н. Болошкевич. лауреат ДержавноІ пре­ ма СРСР В. В. КоломІєць. лауреат преміІ Ленінського комсомолу В. С. Венглоська та інші. При всіх партійних органІзаціях

глянули на засіданні парткому. який рекомендував адміністрацlI організу­

за що його

навчає

на

новаторІв виробництва. Над навчаль­ ними групами базового училиша

спеціальноІ служби, яка допомогла б уникнути таких неприємностей, роз­

процентів.

місці

безпосере,щіЬО

схвалив ініціативу'

тації. Виявити приховані дефекти в процес! виробництва було важко. Пропозицію помlсіІ про створення

85

нормою.

rеипfДРIІ~

8

На цьому фоніоб·єкт. що зводиться непода.1!lк. здається не новобудовою. а руїиою. Там панує мертва тиша. Не чути ні вигукІв стропальників. ні дзвІн­ ків крана. ні перестукІв кельм ... Нрізь широкий пролом в огорожі з боку школи можна вІльно пройти на будівельний маЙДal1!ЧИК. Проходимо. Може. у його господарLв перекур? - Та вони перекурюють з незапа­

вим прийомам виконання операцій, щедро ділиться майстерністю.

випадки повернення nроду.кцlI. З'я­ сувалося, що ПРИЛ8,Цн найчастіше ви­ !Ходили з ладу В перші дні експлуа­

Завдяки турбота·м

за

бочому

~поживачів

надходили й далі. Члени Іюміс1r по якості при парткомі разо,м із спІв ро­ бітниками віддІлу тех.нlчного конт­ :ролю старанно проаналіЗУВаЛИ всі

'l'OMa вага продукцІІ з Знаком якості досягла в

пiJJдриємства

нанням десятої п' ятирІчки. Передова трудІвниця з п'ятнадцятирічним ви­ робничим стажем взяла шефство над о~нією з навчальних груп. веде в ній

говорить секретар парткому об'єднан­

ня А. О. Львов.

ткалю

першими

І. М. Матюхlну з ДQСТРОКОВИМ вико­

ПІсля впроваджен,ня помпле.кс­ системи управління якістю, -

-

льонокомБЬнату,

поздоровили

нання.

ноІ

ПОЛУДЕНЬ. На подв!р'І школи ом не чути дитячого гамору: канікули.

НОВЕ ЖИТ'!'Я

запускати

rra·перових

змlІв поблИlЗУ ЛЕП. Ножеrн має знати, небезпечпю ставити мІсть

стандартних

біжників

використовувати

три­

фаЗНі двигуни в однофаз­

що за­

вапо­

СЖУЧК1J. .

що

ко­

ному

но

режимІ

категорич­

заборонено.

використовувати

Можна лише

од­

ристуватися

оголеними

нофазні агрегати промис. лового виробництва. по­

дротами.

можна за­

тужність

Не

стосовув~и

проводи,

що

перебувають під напру­ гою 220 вольт. У льоху І металевому

гараж!.

Якщо потрІбно. но вІдремонтуйте тромережу послугу

вдома.

вам

негай­ елек­ Цю

нададуть

праЦіВНИlКИ РБУ побут о­ вого обслуговування. До­ ручати ремонтні роботи вичадковим особам не рекомендується. Щоправ­ да. Іноді буває так, що на небезпеку наражаються навІть спецІалІсти. ПІ,дводить самовпевненІсть. Нещодавно елек­ трик М. Машевський Із За зим' я лагодив лІнІю в Плоскому. Через недотримання

вимог

елементарних

його

вбило

стру­

мом.

Наголошу й

ВІвторок,

20

червия

на

тому.

1978

року

яких

не

вищує 1 кІловат. ОстаннІм часом

пере­

сжремt

жителі проводять удома електрозварювальні робо­ ти.

порушуючи

користу.вання

правила електро­

енергією і часто виводя­ чи з ладу побутові прила­ ди в будинках ціло! ву­ Громадськість не лиці. ПОВИlНна

проходити

мимо

таких ВІШадкlв. У зв' язку з виходом нових правил видачі до­ зволу на пlд'єднання до

ЛЕП. кожному нику необхідно ся

до

нас

для

забудов­ звертати­ одержання

техніч:них умов на нання цих робіт.

вино­

М. ВЕЛИГОЦЬКИП, Інспектор

держеиер­

гонагляду Броварсько­ го відділення «Київ­ еверго

••


ЦИМИ

днон

J\ИУВСЬК8

~име

8иробниче об'і;щання птахСІ­

фабрик

.-осягло

нового,

ЩІ,

не

Ш1'ук,

У

lCиУвській

тому

числ!

по

птахофабрицl-,.

400 тисяч. Окрилені такою трудовою

перемогою,

"ро.!!У1І­

Аиато.,IЙ

птахlв-

,~гомим

хофабрики дати, що фабрики

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

цем

ц!

ного пташнина на Ниївськlй

ництва І реконструкцlУ наяв-

новлено

му за рахунок нового будlв-

них приміщень, _ розповідає генеральний директор

птахорепродукторl

стада курей-несучок, що під-

полківській

'Вищує його продуктивність. І, по-третє, у нас краще стало зберІгатися поголі~' я

і

птахофабриці

шим запроваджує в практи-

штук

вається

торік

_

свої

плановІ

завдання і

соцІалістичнІ

Н. П. Петричук, Т. С. Ваку-

ленко, Н. В. Лаєвська. елюсар:-оператори П. І. Бабич, В. В. Моця та іншІ. Найкращого результату за п'ять місяЦів добилася Т. І. Власен-

ської птахофабрики. Він пер-КО,

.мільйонІв, значно перевиконавши

цем у першому квартаЛі ви-

йшла третя бригада (бригадир С. П. Теличук), а в ній забезпечили успіх пташниці

му напрямку вСемиполках. Прикладом зразкового господарювання є колектив птахівникlв головного підприємства об'єднання Ниїв-

187

несучку по

121,8 яйця, а за

травень - ' Г. О. Суменко,

ності птиЦі. РІого досвід за-

курей

високої продуктивне

нини дочірнІх а

зання. Л за перше пІврІччя

яка одержала на курку-

ку все нове, передове, доби-

позичують

зобов'я-

Лейпцігського

ків інших служб. Перемож-

ливо багато зроолено в цьо-

вони виробили 163 мільйони

птахофаб-

чать показники роботи окремих бригад, пташниць, стосарів-операторів, працівни-

Семи-

Наближається до закінчення перша половина десятоІ п'ятиріЧIІ\И. Птахівники }\иївського об'єднання пІдхо,цять до Цієї знаменної події 3 вагомими трудовими по~азниками. У 1976 роцІ

з

Про дієвість змагання на Ниївськїй птахофабриці свід-

для утримання молодняка, Полlпшилось вирощуваНІІЯ племінного молодняка. Особ-

птицІ.

змаганнІ

онругу НДР.

несучок. Проведено також реконструкцію двох прим:щень на Броварському плем-

поліпшення породного складу

у

рикою ТаА'ха

техноло-

г:чне устаткування, розраховане на утримання 35 тисяч

об'єднання Анатолій Івановнч Вербовиков. _ По-друге, вагому віддачу дає нам

яєць,

завоювали 1 перехідний пра-

пор

птахофаБРИЦі, у ньому встанайновіше

гос­

ної революції, йому вручено пам'ятний Червоний п·рапор обкому парт!ї, ООЛВИКОНКОму, облас,Ної ради профспlЛОк і обкому комсомолу. Ми

Проведено реконструкцію од-

ностІ збільшуємо в основно-

птахівничих

подарств Ниївщини у зма­ ганнІ на честь 60-рlччя Ве­ ликої Жовтиевої соцlалlстич-

но додатковІ потужноСТІ на Броварському племптахорепродукторі _ там здано в експлуатацію два пташники на 25 тисяч курей-несучок.

потуж-

Іванович

Доречно зга­

колектив нашої вийшов перемож­

серед

й

колективи І

тІльки

по групі якої продуктивнІсть

рооіт-

господарств,

багатьох

становила

яєць на голову.

Птахівники

ін-

впевнено

25 штук

об'єднання

йдуть

до

uових

.,

!Нинішнього рону буде одер-

ших птах вничих господарств

трудових висот. Весь час на-

жаН0

даВИQ

ності

зєць

областІ

100 мІльйонів штук при річному планІ 185

МільйонІв І

соціалІстичному

'з<>бов'язаннl штук.

респуБЛіки.

Не-

рощуючи

тут, наприклад, від-

і

виробничі

збільшуючи

пот уж-

вихід

бувея республІканський семІ-

продукцП, вони борються за

птахІвництва.

на!<реслень

нар

192 мlльйоии

та

нерівних

працівникІв

Гостям

що поназа'lИ, тут

вони

втІлення в життя історичних

було про-

ХХУ

КПРС.

з'їзду

- У другому пІвріччі вивели цІлий JIt!Hb. П.ТЕПЛЮК. ~-~

- .в

КОНСТИТУЦІЯ срср ,

____ 2.

ДІІ

П'ИJJр1-,ка: рік третій

~.

в ДОБРУ ПУТЬ 1'4ДJQiCь.a КовствтуцІя, ПОРJЩ

..о.

ДЕНЬ РЕСПУБЛІКИ

роБЛJlТь досягнен­

Іван

-

Штиволока.

ОБ 'ЄДНАННЯ НАРОЩУЄ ПОТУЖНОСТІ

....,.. По-перше,

на

цlалlстичне змагання,- від­ повів иа це запитання секре­ тар парткому Ниївської пта­

ки в нинІшньому роцІ введе-

вики всІх господарств об'є~нання трудяться з подвоєною енергією, щоб ще швидше нарощувались його ви.р06ничі потужності.

вплив

І!JI птахІвниками об'єднання таких успІхІв у працІ? - І:Іасамперед дійове со­

і

lІ К ВИКОНУЄТЕ

ще факт<>ри

$11(1

1ва­

нович. --:- Для цього У нас s веl МОЖJlивоетl. Тримаємо КУРС на те, щоб у десятій п' ятирічці одержатн один иіль.ііРД щтук ЯЕЩЬ. Щйсно, В об'єднанні ба.га­ то робиться для цього. Тіль­

баченого ра'Нlше рІвня' у ви1.1ОбництвІ яєць. Де~ний збір !х тепер становить 600 ти­ сяч

ие .8!ППе

каже

..,...

споруджується

АМІАЧННИ КОМПЛЕКС

жена на ЛьвІвському а·вто­ бусному заводі, в київсько­

УспІх за6е8пе"вла

му

Краснодон Ворошиловградсько! області. Мідь~оину з початку року ТОИRу вугіJl­ ля видобули' гірники шах­ тоупраВJllиня імені Лютикова об' єднання .КрасноДоивугіЛ­ Jlя». Майже 60 тисяч ТОИR

KOKclBHoro

паJlива

забезпечила

гірничих

Хмельницький. шив поїзд-музей,

техніку,

кон-

працІвники,

створило ре­

лективах

І з'їзду тіІ

Одеса.

ка­

ДуиаЙ-ДніСТровсько!

зрошувальиої

системн, тра­ са якого ПРОJIягла через Жебріянськl плавиl, ие пору­

з

адмазами,

шило життя її мешканців: багатьох видІв риб, водо­ мавиоІ птиці, оидатри. Про

допомогою

це

ме­

Шд

!дНОМ

бетонних

розроблеНIl Інституту

MaricTpaJIМfOfO

блоків,

ЯКИМ

рину.

ла свІжа

проточна

ська

Життя числен:нОо

вода.

Д~ай"

1'0 населення плавнів у ціJlo<i ковитій

високомолекулярних

сполук АН 'УРСР,

ЯR1

кана.лу прокладений своєрід­ ний ~;водопровід. із залізо­

якість.

Нова тех;нlК8 співробітниками

меJlіоратори

.ДунаЙводбуд»,

ПРОКJIадають у Буджацьком~ стеиу штучиу ріку.

ВНКОJJувати

притираиия

подбали

тресту

таJlевих поверхоиь. Продук­ тивність обробки при цьому пlдlЩЩУЄТЬСЯ майже вдвоє, значно полUuпУЄТЬСJI ЇЇ

ХіМії

Спор]"джеНИIІ

И8JIY

полімериих' паст можиа ефективиlше, иіж абразива­

1

Номунlстичної пар­

України.

АВ".В.

Київ. Ще одну корисну профеСіЮ освоїJIИ подімеp1l.

доведеИIfЯ

ко­

Не стр.вож.аш.

70

ПРОфесіи" полімерів

і

трудових

з лекціями і бесі­

нІ у зв'язку з 75-річчям 11 з'Узду РСДРП І 60-річчям

"Сумlжва

ми

у

парті'!

супровод­ колесах,

да:ми. Створення поїзда-му­ зею один із заходів, що проводяться на Хмельниччи­

копійок.

що

які на

виступають

ня нових потужностей забез­ печено приріст мільйон тонн вугІлля на ріК, а собі­ вартість кожної видобуто!

Виявилося,

ветеР8JНИ

І комсомолу, жують музей

зервні підйомні потужності, поліпшило умови праці. Нон­ цент рацію гірничих робіТ проведено в усьому оо' ЄД'нан­ ні: з 16 дрібних підпри­ ємств створено 1О комплекс­ но - механізованих шахт І шахтоуправлінь. Без введе.н­

тонни палива знижено на

створеннй

иа базі обласного краєзнав­ чого музеЮ. його експози­ ція, девІз якої .Завжди 3 партІєю», розповlда~ про керівиу роль КПРС, торже­ ство ідей Жовтня. Пропагандисти, науков!

За пропозицією спеціалістів три сусідні шахти було об'єд­ нано в одну. Це дало змогу високоефективно використо­ вувати

у перший

рейс по містах і сеJlах ВIfРУ­

робіТ .

безпеці.

(РАТАУ}.

ВПРОВЦ-

_.e!l!I!!!~

Дніпропетровська

ва вр..., І

кожни.w

осиlту, гарааТУ8 громадца. с,ср 1 ИРЦО .а ."ір JPOO 4leсіУ .". У .iд~o.i,1lHOCт1 а DOIUIIIВIВIfJПII, IдіБНQe'DIW,

РОКОАс

облаСТІ>,

збільшуют&ся

~ по-

тужності Дніnродзержинс&когlJ виробничого об'єднання «Азот.». Тепер тут будується великиt1

ПРQфесіil:вою підготовкою 11' урахуваввJIIII lІо!реб еУсldn­ ства. Це цраво аабеапе'lУ8т-.СIІ беlмат~ BU'IIUIJIJIIII, ВJlПJI/U'ОIl) СfJЩ8н.дlЙ, иад8JЦIJIМ п1ЛW, гap8JIТOBIВOIO робо­

ко.wnлекс

'010.

тонн хіАСікатів на рік. Він заЙ.wє площу в 6 гектарів. А споруджу­ ють його 16 великих будівельних.

Заяв)'

uаJIИШ8ІОтьеа

пиеали

D селі

таж

......

ШКІJ1

юнаків

f

дІВ­

випускникІв

еереднlх

Херсонської

області

Jlирlшили працювати у сіль­ ськогосподарському виробни­ цтвІ. На спІльних зборах ком­ сомольцІв колгоспІв, радгос­ пІв і шкіл, на засІданнях ~равлlнь колгоспІв кожному Jlипускниковl визначено міс­ це в трудовому колективІ. З

великим

J!априклад,

пІклуванням, ставляться

юно! зміни

працівники

до

кол­

госпу Імені 60-річчя Великоl

ЖовтневоУ

соціалlстичноХ

революцІї Генічеського ра­ йону. За коЖним молодим трудівником тут закрІплю­ ЮТЬ наставника досвІдче­

-

ного

спецlалІс;та.

щойно

вступив

ТІ,

у

хто

трудове

життя, користуються особли­ вими пІльгами. Перший рІк тваринники,

скажІмо,

жують до заробіТКУ

oд~p­

20-про­

центну надбавку, трудІвники

1нших

галузей

-

15-про­

центну. Для механізаторІв у першІ мІсяці роботи зниже­

ні норми вироБІтку. Молодо­ му подружжю на КОМСОМОЛЬ­

ському

вnучають

весІллі

урочисто

ключІ

від кварти­

ри.

о

ВІвторок.

Багато

ВЩJYскнИИfв

П~

паснянськоУ восьмир!чивt школи на Ворошиловград­ щинІ вирішили ПРОД08ЖИТИ иавчания в гІрничому проф­ техучилищі. Не останню роль при ви60рl ними жит­ тєвого шляху вІдіграла про­

фе сій на

орlЄlfтація.

Школу

часто відвідують знатнІ гір­ ники. ветерани виробни­ цтва. Учні роолять' екскур­ сії на Ш\іХТИ, знайомляться з умовами гірницької працІ.

Побували вони І вПерво­ майському ПТУ.N9 74, де школярам сподооалися пре­ красно обладнанІ каБІнети, лабораторії, навчальні май­ стерні. Тут створено хороші умови

побуту і

можливості

для

відпочинку,

технічноі

і

художньоУ творчості. Тому бажання стати шах­

тарями у в.осьмиклаСНИКіВ визрІло не стихійно. Заяву з проханням прийняти в учи­ лище писалн разом. Через два роки нинІшні щколярl стануть машиністами .елек­

#,.p#qq.:o~.p,g,,,##..:>~~ ...

ведеться ACOH~

устаткування.

На черговому засіданні виконкому районної Ради

виконком

своїм

.N2 21 О

12

народних

року

депутатів

ся питання ня

сПро накладан­

карантину

бджіл на власників

пунктах нівськоІ,

слухало­

по

варроатозу

пасіки радгоспів 1 унаселе них

Бобрицької, Богда­ Великодимерської,

жердівсыfї,' Літківської, Літочківської, ПЛОСКівської, Пухівської, РожніВської, Руднянсько'і, Русанівської, СВітильнІвської, Семипол­ ківської, ШевченкІвської

сІльських

Рад народних' де­

путатів».

На

виконання

постанови

Ради МінІстрів УРСР від 25 травня 1977 року .N2 305 .Про заходи по профілакти­ ці та боротьбі із захворю­ ванням бджіл варроатозом» І відповідного наказу по Мі­ дарства УРСР М 198 вІд 23 червня 1977 року рай-

1978

року

,tO"CoC..:>o#,g,._,,,,,~b~'_""'##"#b_"''''

ВІДДІЛ

ЗАПОБІГТИ ЗАХВОРЮВАНН'Ю БДЖІЛ

комбай­

'leрв8f1

.:a.,...

ОФІЦІЙНИИ

нІв, слюсарями, прохідника­ ми очисного вибою. (РАТАУ).

тровозів, ~угільних

20

аАСіа­

народноАСУ 450 тисяч

На фото (зліва направо): пере­ дові будівельники Леонід кузьМИЧ, Олександр снитько, Павло ПОКАТИЛО, ланковий Асилбек АЛДАШЕВ Сергій ПЕРЕТЯТЬКО; ФОТО А. Запари. (Фотохроніка РАТАУ).

раао)(

Дві ТИЩlчl чат

виробництва

організацій. Тепер

цей ,вбір.

ВОВИ

для

ку, який даватиАСе господарству країни

У ШКОJlах lIpPJIYИав ое,aввlй JIIBOJIIItC. 'v ІlПIJexsQll иаетuа Jlopa екаамев1." .ора ,вбору профееІ!, "TT8вoro ШJlJПУ. ТИСА JOB8!dв 1 .цt.чат реепубmки вже аробuв

ПОЇ8А-МУ8еl

видаио

Успіх

ризькому

в АОР08і

пдав.

центрація

оо'єднанн!

на

заводі. «Номпресор» та ін­ ших пlдrrри€мствах краІни.

КОВІевтраllів

ЩЩІІД

виробничому

«БIJ1ЬШОВИК~,

нІстерству

Q

сільського

госпо­

НОВЕ ЖИТТЯ

вІд

иаклав

варроатозу

рІшенням

червня

цього

карантин

по

бджіл на пасіки

Бог данівськоУ, Великодимер­ сько'і, Жердівської, Літків­ ської, ЛіточківськоІ, Плос­ ківської, Пухівської, Рож­ нІвської, РуднянськоІ, Руса­ нівської, СвіТИЛЬНіВСЬКОї,

СеМИJполківськоІ та

lIlевчен­

ківської

Рад

сільських

на­

родних депутатів.

За умовами кара:нтину за­

боронено

вивіз

із

госпо­

дарств (з пасік) бджолиних сімей і маток, доступ на те­ риторію пасІк осІб, які не зв'язані з доглядом за бджо­ линими сІм'ями. Рішенням раЙВИ1КОНКОМУ зобов'язано ВИКОНКОМИ иазваних сІльських Рад ство­ рити штаби (КОМітети) по боротьбі з варроатозом бджіл, які повиннІ орrанізу­ вати виконання (з участю ветслужби) Діагностичних,

І

лікувально

профілактич­

них, <;>хоронно заходів.

карантинних

На зооветспецІа>tlстів рад­ госпІв 1 ветспеЦіалістІв держ­ ветмережІ покладено обов'яз­ ки по організації обробки противарроатозними

ратами

всіх

раЙОНі,

препа­

бджолосімей в

незалежно

від

їх

приналежності.

Цим рІшенням

також пе­

редбачено шляхом здійснен­ ня організаці йно-господар­ ських,

охоронно

-

карантин­

-

них і лікувально оздоров­ чих заходів досягщ того,

щоб на зимІвлю

1978-1979

років на громадських пасі­ ках І пасіках особистого ко­ ри<;тування

не

бджолосІмей,

лишалося

уражених

вар­

роатозом.

Нонтроль цього

за

рішення

виконанням

покладено

на

БроваРСЬ!fУ станцію по бо­ ротьбі з хворобами твариJi..

3

стор.

-


ПІОНЕРИ І комсомольцІ

Цікаво

району зібралися на rвій ХІХ традиційний зліт ту­

школярів ківщина свячена

редньої

«l\10Я Ба ть­ СРСР». При­

у

змаганнях

туристичного

з

Іх час

хвилин.

19

Ось

і

третє місця,

,

шкіл.

Підбиваючи Цікавих

і

змагань,

слід

підсумки відмі тити,

редньої школи, ь:ерівництвом

старту переможців торіш­ ньої першості команди

Требухова, третє

з Нняжичів. Вони пока­ зують рекордний час 9 хвилин 59 секунд. Отже, на першому міс­ ці багатоборці з Ння­

значені

Школярі

історією

ознайомилися

міста,

у музеї М.

з

ренко;

побували

М.

школи,

за

яку

виступали Олена Хиж­ няк, Любов Харченко, Сергій СербіН, Алла Пет'­ на

другому

требухівці,

Ноцюбин-

йшла

сь«ого.

на

третє

команда

ви­

Літківсь-

кої середньої школи.

~""I""""""""'C"""""'"''''''''''''''''''I'''I''' ..... МостопоїЗду М

мокоnісному

814

машиністи екскаваторів на екскаватор .Бє·

машниістн бульдозерів, монтажникн залізобетонних і стальних кон­ струкцій. виплачується

над­

квИТОк для проїзду туди й назад по залІзни­ цІ у БУдь-який кінець країни. Одинаки забез· гуртожитком.

Звертатися за вул. Щолковська.

І

2,

Іхати автобусами

а~ресою: м. те:;. 19-7-23.

ММ

Київській

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО

Бровари,

41, 120, 2 і 4 ДО завод •.

~.~:~~.~~~:~~ оо ••••

заводу

ного

ПОТ Р І Б Н І:

рист,

пилорамник,

рики.

120,

121

до

чуються

НА

забезпечуються

ві;ІдіЛ кадрів (їхати ав­

NQ 121

Ради

приводу

до

відді­

теслі

Адміністрація.

Ради

народних

голові

народних

постачанню.

...- ___

~

районної

РОБОТУ ПОТРІБНІ: мулярі слюсарі рядів,

лу надрів райлікарні.

І МЗ).

глибоке співчуття

НА НОСТІННУ' І ТИМЧАСОВУ

робітникн,

по

депутатів

трагічної

смерті

т.

сиНа

вислов­

Єреденку

4-5

-

равління

Колектив дитячого комбінату .Ni 15 .Теремок, Бро­ варського заводу 9-Jlастмас ВИСJlОВЛЮЕ глибоке співчут"

.! #

диткомбінату

ду

смерті

МИКОЛИ

....

її

О.

М.

Письменюк

чоловіка

з

за

адресою:

вул. Ремонтників,

прнво­

-;Н-;В-;:;;7;;;:"~":;;;"';;;:;::К:::;::Q ..

ро­

-

"овини.

атлетики

на

приз

q'I. . . .

1(0ммунистическоА аартнн УкраинЬІ. roродского в райоввоrо Советов. народнЬІХ депутатов КиевекоА области.

К.

т.

16.10

«Наші

гості..

актори театру Вахтангова.

Мо­ іменІ

До 75-річчя 11 з'Узду РСДРП. Док. телефільм .ТаЙник на Дністрі •. «Кіт у чоботях'. Вистава.

17.30.На допомогу абітурlен. там». Підготовка механі. ків і математиків у Киів­ ському державному унІ­ верситеті імені Т. Г. Ше8ченка.

18.00 18.30

К. т. «Лети, наша пісне •• «СІльськогосподар с ь к н Й тиждень».

«Обережн"

18.45 19.00 19.30 20.30 20.45 21.00 21.30

К.

т.

Телеог.'ІЯД.

на

воді ••

ВІсті ••

«Твоя життєва позицІя •• Естрадний концерт. К. т. -На добраніч, дІти!" .Час •.

ФІJ]ЬМ «Музична По закінченні -

ІсторІя', К. т. Но-

вини.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Кінопрограм а «Крокуй відроджений народе!.

17.40

(НРБ).

21.30

«КиУвська орбіта •. Кубок СРСР з футболу. 1/4 фіналу ,Дннамо," (М) .Торпедо •. У пе­ рерві вечірня казка. VI Міжнародни!! конкурс імені П. І. Чайковського. Фільм «Вважайте мене

22.35

Довідкова служба.

18.30 19.00

20.45

«Правда».

дорослим:.,

про

Є.

~

11 11

Редактор ФЕДЯИ.

И

11 11 11 11 11

конструкцій

I1

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

слюсарі-монтажники,

сантехніки, сmoсарі-

еJlектромонтажники 3-5 розрядів; газоелектрозварннкн 3-6 розрядів,

ома·

ІІІ

11

І. І.

та відрядна. Виплачується компенсацІя в розмірі 20-

30 процентІв за роз'їзний характер роБІт. Звертатися

за

адресою:

провулок

Радис-

тів, 3 (зупинка автобусів ММ 121, 3, «ШЛЯХ-

відділ»).

ІІІ

11 11

І.

І.

~-------------------_:~:~~~~~:_--~ UJaHOBHi броварчани!

23 ч~рвня з 17-ї до 19-ї години на базі ресторану «Пnо.1IСОК» проходитиме конкурс кухарів і конди­ терів на звання'« Кращий за професією». нарНІ І

3

кондитерсьКІ

вироби, напівфабрикати.

Шановні товариші, просимо відвідати наш ресто­ ран. Ваша оцінка за якість приготовлених страв, ІХ оформлення буде врахована при підведенні підсумків конкурсу. Адміністрація.

25 червня з 12-ї до 16-ї години

в ресторанах «Пролісок» і «Горизонт» для нашнх маленькнх гостей

ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ «ДЕНЬ ЛАСУНА •. В шнрокому асортименті будуть представлені кондн.

терські в~р_оби, напої, солодкі страви, морозиво.

ШаноєНL оатьки!. Запрошуємо вас відвідати ресторани. дОбре оФ.ормлен/ зали, З/ смаком приготовлені страви, K~HдиTepCbкt вироби, турботливе ставлення до відвідувачів персоналу

ствОРl!ТЬ

вашим дітям гарний Адміністрація.

Дарницьке ремонтно-будівельие управліния тресту «Укррадгоспрембуд»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

роз­

4-5

мулярів,

газоел~кт.розварНИКів

гурто­

кадрів

уп­

м. Бровари,

(біля базару).

5-6

розрядів,

маШИНlСТІВv баштових кранів,

Уп~авл:нн.я

постJИPlО

Має . оа~и ВІДпочинку

гирm

рllШ Десни.

веде

на

столярів.

власне будіВНИЦТВІ) житла.

узбережжі Чорного моря 1 в

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Будьонного,

14,

відділ кадрів.

Ухати автобусом .N'2 121 до заводу світлотехнічних ви­

робів.

~~:~~~:-: -..q~~;ф~:и~:е~:р:.,";:;~2-~q.# ...... _ - - _ ...._# .. .,~~..::>-_------"'-1 . • заступника редак lopa 19-4·47; Газета ВИходить 255020. 11.

БРОВАРИ.

відповідального секретаря. відділу сІльського господаРС1ва. кор~спон. .!!ента місцевого радіомовлення _ 19-3-і8; вІдділів ПРОМ8і'ловостl.

Газ~та ВblХОДИТ на украинском ЯЗЬІке. ву,.. Киівеь... 154. масової роботи. фотокореспондента _ і94-67 ,.....:-DС"~..,..:І"'~...:--~С" ... ~#.....:-~. . . ~.::-.r.,.""'".,С'vrt'1'~.:1'~ . . oCfr'# .....~IfI7"..:-,..,~~.?'_. . . . ~~С'.,.оС'4'':-~~1"~''-C~""''''''.,,.. ,..,.~,,.

Індекс 61964.

СиБІ­

роз-

Адміністрація.

-

ОЛЕКСІйОВИЧА.

мелодії закІнченнІ

БАМу.

-

Далекому Сходу>. Кіножурнал «Хочу 8се

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~ 11 ---------'. 11 Пересувніit механізоваиІй колонІ :м 5 . 1I 11 тресту «Київспецсільгоспмонтаж»' І• 11 . . І.

оослуго..вуючого настрш.

житком.

Звертатися у відділ працівниці

Т.

По

-Київська орбіта •• Док. фільми. Телефільм .Балада комісара» ~ Довідкова служба.

розрядІв,

столярі 4-5 розрядів. Одинаки забезпечую'FЬСЯ

3

ВОЛОДИМИРА.

тя

.Нові

19.45 .МузичниЙ кіоск •• 20.ІБ Вечірня казка.

розрядів,

4-5

газоелектрозварники рядів,

тр'ОЕЩИНСЬКОУ

С.

3-5' розрядів, - сантехніки 4-5

штукатурн

;u.;

~з'F

депутаТів

виконкому

4

КНЇвського облрембудтресту

електрикн,

Звертатися

т.

,Україна

На. ~OHKypci буду.ть представлені фірмові кулі­

опера­

Броварському ремоитно­ будівельному уп.равлінню .NV

слюсарі-сантехніки,

агент

15.40

.

К. т . • tl~шl гості •. Молоді актори театру імені Вахтангава. К. т . • На добраніч. діти!.

Новини. ПРОГРАМА УТ т. Новини.

Євг.

..

К. т. До 60-річчя І з'їзду Компартії Українн «Слав­ ні сторінки історії». Реклама. Оголошення. «Вог_ню не пройти!. К. т. «Вісті •. Маленький концерт.

газети

гуртожитком. Адміністрація.

ПОСТІйНУ РОБОТУ

потрібні

робітиикн кухні,

57. тел. 19-6-33,

Батьківщини»

легкої

АдМіністрація.

санітаркн,

пІдсобні

автона_антажува

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Ч!.05 Док. телефільм. 19.00 «Міжнародні змагання з

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. КУТУЗQ·ва, N2 125, відділ кадрів.

районній

секретар-друкарка,

адресою:

К.

лоді

К. т. • Молодь і мода •. Муз. фільм .Мелодlї МОЕЇ

22.35

10.00 10.15

знати»,

ва.

20.30 21.00 21.30

Чемпіонат світу з футбо­ лу: зБІрна Голландії збірна ІталіУ. Збірна Бра­ зілії збірна ПОЛЬЩІ. В

10.45

К. т. А. Ніколаї . • Кар'ера Челестіно Вйола» . Виста­

К.

21.30

"овини.

-

комсомолу.. Фільм .Хло­ пець 3 нашого міста».

ру.

чін.

К.

Туреччина. .Тираж .Спортлото'. «9-а студія', «До 60-річчя Ленінського

10.35

щастя».

заводу

10.30

1'8.45 18.55 19.35

перервІ

ПРОГРАМА УТ К. т. Новини. Репортаж Львівського

10.00 10.15

.

лежать

розрядів,

тора на фактурну машину, старшого іиженера-механіка, шоферів по пе­ регону автомашин, вантажників, ро· бітників по складу, двірника, приби­

шофери,

м. Бровари. вул. Нуту­

І І

3-5

НА РОБОТУ:

за

мое

••

«Книга в твоєму життІ", Лев КассІль. Новини. .Творчість народІв свІту".

сурмачі!.

Ку».

комбінат

ЗАПРОШУЄ: залІзобетонннх

слюсаря по ремонту машин,

лІкарнІ

Жителі сіл району обслуговуються авто­ транспортом з роботи і на роботу. За довідками звер­

ні

18.00 18.30 19.00 19.30 19.40

роботу

ральницю.

інженер-конструктор,

вате

.Насмlш.

щастя

18.00 18.15

.Ni 50 м. За­ 1. Проценко.

.Час>. .Вечір поезіУ Іраклія Аба­ шідзе в Концертній студії Останкіно» . По закінчен­

21.00 21.30

моє

.по Сибіру І Далекому Сходу.. Кlнопрограма. .Шахова школа».

21.00.Час •.

Мультфільм .Літачок •• Концерт-вальс. .Село: діла і проблеми». Фільм-вистава .Насмlшку-

«L.TapT'.

заводобудівний

І.

Новини

22.15

Міністерства сільського господарства УРСР запрошуе

гурrожитком.

терміново

класів школн поріжжя М. .Відгукніться,

17.30 18.00 18.15 18.25 18.50 19.20

Будьте обережні на вулиці, біля БУДИ1Нків після

Республіканська база по матеріаль­ но-технічному постачанню ізбу.у

АдміністрацІя.

столярі,

17.00

«Час ••

постійну

П.

Концерт Державного ансамблю БРСР -Хорошки •. «Учителька перша МОЯ». Про вчительку початкових

16.30

17.30

що

ім.

Чайковського. «Клуб кіноподорожеА •. Док. телефільм .Чортів острів» .

9.55 15.30

А. КОСЕНКО. керуючий відділком.

час

16.45 17.15

Міжнарод-

VI

конкурсу

ФІльм-вистава.

.Двт.·

~.--.~~

забезп.

Броварській

ного

Чайковський.

чнА альбом •. кувате

Кравчук.

Щоденник

9.25

15.55 17.00

по

ЖОRтнева, 42. Телефон: 18-1 -85.

І

Р.

20.45 21.00 21.30

Одинаки

Звертатися за адре­ сою: м. Бровари, вул.

заводу

класу

ти.

п.

15.30

s

ЦТ

.Час •. Гімнастнка.

9.25

\

.Зустріч юнкорІв телесту­ дії _Орля. Героєм СО­ ціалістичноУ Праці cBinмінником народноУ осві­

.8.55

Велююдимерської ВОСЬМИ­ рjчНОЇ школи.

механо-скла-

Одинаки

стропальники.

~ільської

учнів'7-А

ВІВТОРОК, to ЧЕРВН. ПРОГРАМА ЦТ 8.00 .Час •. 8.35 Гімнастика.

гро­

розрядів, електрозварників різноробочих.

електрозвариики.

зупинки

слюса рі -складальиики,

Виконком

нанні

3-5

обладнанню,

електрозварники,

лю,

ту­

монтажників

слюсар=електрик,

.N'z 41,

ПОТРІБНІ на постійну роботу:

тобусами

юних

на

нестандарт­

слюсар-ремонтник

Броварському дослІдно-експеримен­

зова.

об­

дальннх робіт,

Адміністрація.

татися

зльоті

в

Брова рський

комунального

слюсарі

участь

В. ОСТР ЯНКО, днректор районного Будинку піонерів.

ПОТРІБНІ:

«Півник».

тальному

ласному ристів.

токарі,

елект­

стропальник.

а8тобусами

право взяти

•••

обладнання

Звертатися за адре­ сою: м. Київ-89, пр. 60річчя Жовтня, 16 км.

Тхати

Номанда ННЯЖИЦЬКОЇ се­ реДНЬОЇ школи одержала

на постійну роботу

інженери - конструкто­ ри, друкарка, теслярі, мулярі, слюсар - мото­

від­

призами

І нагороджені грамотами міськкому комсомолу.

Броварсьному експерименtальному

птахофабриці

зльоту

цінними

ського району е.1ектромереж: 19-3-88, 18-4-46, чергових піде>анцій: 20-2-49 (Літ~ів<:ької), 27-2-45 (Гого.1іВСЬКОі).22-2-46 (Руднянської). Обірваний пров·ід оберігайте до прибуття е;;ек­ ТРОМОfперів. Попереджайте інших про небезпеку, поясніть дітям прав·ила безпеки. Адміністрація.

зупинни «Ремонтно-механічний

••••• ....... ................ ............. , •• "

Переможці

на зе~ші або звисають, н.е торкайтеся і не під­ ходьте до них ближче як на 10 метр,ів. Негайно повідомте про обірван.і про·води чер­ rOBOWY диспетчеру району електричних мереж або в місцеву Ра.1У народних депутатів. Номери те.1ефонQв чергового д.испетчера Бровар­

бавка за рухомий характер роботи ЗО процентів. Видається раз на р:к безплатний

печуються

данівки.

або під ча<: стих.іЙних явищ. При виявленні обір,ваних проводів,

ларусь»,

мостопоїзда

Огляд літератури «НО­ муніст головний герой української радянської літератури» зробила завідуюча бібліотекою N2 2 Н. І. Харченна. Потім звучали пісні і вірші, присвячені радян­ ському народові, Ному­ ністичній партії, у вико­

Бог­

Проводи найчастіше обриваються під ЗІ!, зливи та сильного вітру.

гусеннчному і lDIев·

ходу,

Робітникам

нуле.

школярам

-

взяли участь

ОБЕРЕЖНО ОБІРВАНИй ПРОВІД! Доторка.н.ня або наб.l!Іження до обірваного провода небезпечні Д.1Я життя.

НА ПОСТIFIНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: машииісти краиів на

присуджено

вечорі

Андрійович Єрмоленко, Микола Федорович Онаш­ ко, Григорій Павлович Нушка. Вони поділилися спогадами про бойове ми­

захоплюючих

що в за.гальному заліку перше місце вИбороли юні княжичани, друге

жицької

У

З<lпрошені ветеРaJНИ Вели­ кої Вітчизняної війни і праці відділка Іва.н Пили­ пович Г3Jврилюк, Іван

в учнів Богданівської і Налитянеької середніх

наближається до Фінішу команда требухівських школярів 16 хвилин 55 секунд. Всі чекають

В. А. Мовчана та вчителя П. В. Номпанця за 8 днів пройшли 152 кілометри цікавим маршру'Том: Бобрик СемиполНИ Нрехаїв Остер Максим Чернігів. Запам'яталася зустріч з древнім Черніговом. '

нець.

відповідно,

Юні рапортують про ЗРl'блен€!. Особливо ЦІкавий матеріа'л зіі)рали 'і'УРИСТИ з Бобрицьк JЇ ееякі ".ід завуча

ділку імені Юрова рад­ госпу «Великодимерсt,­ КИЙ». Доповідь на ньому зробила бібліотекар біб­ ліотеки N2 1 В. Н. Миро­

геограФів,

пографи з Княжич. Друге

ства та топограФічного орієнтування на місцевос­ ті. Першими у молодшій віковій групі стартували багатоборці Богданівки.

се-

«НомунІетична па.ртія УкраїНИ бойовий загLн НПРС» відбувся на від­

ли.

ЧЕРВИ'

"

ПРОГРАМА

веЧІР

требухіВЦІ, а третє вибо­ рола команда ВелИіКОДИ­ мерської середньої шко­

юних

"'!ДА,

8.00 8.35 8.55

якІ проводили топогра­ Фічне знімання ка,рти на місцевості, найбільш точ­ ними бу ли також юні то­

ЮНИХ Т1РИСТІВ

ся переможцям минулорічного зльоту, призерам обласних змагань з топографічного орієнтування,

Тематичний

кували княжицькі школя­ рі, на другому місці­

багатобОР-1

ВА ЗЛЬОТІ

надаєть-

вl,нооlй rpyзнову свят­

у старшІй пl перемоту

Серед

60-річному ювілею Ле­ Нінського комсомолу. Зліт розпочався уро­ чистою лінійкою, право

команді Нняжицької редньої школи.

школи.

участь

-

прапор

про

міста-героя

Потім юні туристи взя­ ли

вона славній даті

підняти

до

Волгограда І свої пошуки піонери Богданівеької се­

ристІв-краєзнавців у На­ линівському лісі для під­ ведення підсумків Всесо­ юзної експедиції піонерів

1

розповІли

подорож

Броварська друкарня Киівського облуправління в справах видавництв. поліr ....... І lUIижкС>во; торгівлі

ву/'

_ _ _ ..,. _

V вівторок. п'ЯТН8111() І

серепу, сvботу.

Обся! 0.5_ фnрмату Га~РТИ ·Пn:\вла».

"""ЇО'Ь ' . 15~4........ - - -З ' з"0-5' --... ~L ка.. ~'1. ' ; - 11.360.

95 номер 1978 рік  

95 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you