Page 1

Сесія Верховної Ради СРСР

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFlТЕСЯ/ ом

95 (4409)

16

П'ЯТНИЦЯ

17 рі

ПJ\ЛКЕ

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

ПрОфспілки СРСР як і весь радянський наро;( ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

процентів по власннмн

генеральному підряду

f

на

104

ек~плуа таЦіЮ.

у чому секрет УСПіХіВ пе­

п'ятн місяців колектив мостопоїзда .М 814. У цілому ос­ воєно 1 мільйон 162 тисячі карбованців капіталовкла­

редового колективу? В акТИВ­ НО;\7У застосуваННі прогресив·

день.

них методів праці.

За

О. В. Бондаренка достроково здала два важливі об'єкти

цифрами

gближеНі береги багатьох рік

УкраїНИ, оновлені й новопро­ IНладені

важлwві

народногос­

-

подарські артерії авто­ шляхи та залізниці. За ЦИМИ цифрами свіДО.\!а праця 6роварських БУДіВНИЧИХ, яні

-

зводять мости

І!сієї

на

території

республіки.

Вихід у світ проекту Нон­ с:титуЦії СРСР вони відзна­ 'шли вагомими здобутками. Значний вклад У загальний успіх внесли члени БРИГЗ!;t арматурників К П. Ноломій­ ця, теслярів В. І. ЧУПИRа, зварників О. Д. Ткачука,

колективи дільниць ом! 9 К Л. Новинова і М 10 В. М. Гарника. Напри'Кінці другого квар­ талу мав стати до ладу міст на шляху хутір МихаЙJ10В­

ський Нонотоп. Та мон­ тажники з бригa;tи О. В. Бон­ даренка l\Іайстри «золотІ руки» завершили бу;t:вни­ цтво ще

в

пеРШО:\7У

кварта­

лі. І одразу ж приступили до зведення моста через ріку Остер у Ніжині. Перший ван­ тажопотік мав пройти по ньо­

до неухильного виконання. Розроблено захn~и, спрямовані ва ус­ пішне проведення профспі.lI;ами широкого і діш)вого обговореВ1!. проекту Осн(}вного Закону країни.

час

виробннчу програму

цими

снламн внконав

Пленум палко схвалив рішення травневого (1977 р.) ПлеИVk1 ЦК КПРС і проект нової Конституції СРСР, положення і ВИСКIm­ ки, які містить доповідь товариша Л. І. Брежнєва, і прийняв їх

* * випереджають

тому,

що

дом

Героя

(ТАРС).

Проект :Констит.Уції срср­ окремою брош'урОЮ

Бригада

трудиться

за

мето,

Проект Конституції (O~HOBHOГO 3акону) Союзу Радянських Со-

СоціалістичноІ

Праці М. Злобіна. На неї РіВ­ няється злобіНСЬКИЙ колек­ тив М. М. Бонюка, ЯІШЙ уже спраIИ{В'СЯ з завданням по бу­ ;:Іівництву моста в селищі Борова ФаСТіВСЬКОГО району.

СОВЮІ тираже~ ви,;авництво «11з­

Конституційною ко~rісією і схва- вестия». лений Президією Верховної Ради

вО-річчю Вели­

му в третьому кварталі. А,11е

начзльник

поУзда

планово-еко­

номічного відділу МОСТО­

.N'2 814.

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІУ УКРАІНСЬКОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО КОМ1ТЕТУ

АнаrОАЇЙ lsаяо­ вич ЧЕРЕДНИ· ЧЕН КО пере­

д()fjUЙ

бази

водій

авто·

2

Міні·

стерства

Закріп.

за

ним

томашина на/іа для вих

лових

Він

жит-

приміщень.

ctJoe·

відзначив

ру у Варшаві виступив Ч.1ен ра-

ШИРОRа і ХВИ.1ююча p03~OBa про

дянсыtїї де.1Jегації, пеРШІ~Й заСТ}'пник гмови KO~liTeTY письмсн-

Ш.'!яхи розвитку світової 1t}'ЛЬТУ­ ри, творче співробітництво J!iTe-

ник Н. С. Рибак. Він піДRреслив,

раторів у русі аа мир і rуuаиlз'l.

зац]кав;теНlСТЬ

одностайну ду'.!ку,

широких

гPO~!Ц-

робітку. Він висо· коnродуктивно ви­ користо"!ує

PJЦ важливих документів і сере.l

н-орми

ви·

техн-і·

ку.

Фото

В.

теПJl!

Асамб.1Jеї будівників міцного ми-

ських кі.1 нашої П.1анети в успіШНО~IУ уТвердженні аТ\ІосфеРIl ~rіжнаро:!ної РОЗРЦl\И. На цьощ всесвітньому ФОРУ~Іі прийнято

часно доставляє вантажі, nepesu· кон-ує

схвилювали

C.~OBa привітання Генерального секретаря ЦК КПРС товари.ша .1. І. Брежнєва. Шд час ЗУС1~іqi.

доповідач,

від6уnас.

що . аса~lбл.ея ВИЯВИ.13 r.1II00RY І ~"часники КОНференції вие.'І()Jlил1t

nромис·

завжди

ва особ.'!иВQ

ра відб),:ІОСЯ засідання президії к{)мітетУ, на яко'.!у з допові,~;jІО про підсумки роботи травневої

стіно­

nан,елей та

ав­

Облад· тра,'!.С­

nортуsання лових

Під Г9ловуванням О. Т. Гонча-

6уОіsницr·

УРСР.

лена

ЗАХИСТУ МИРУ

nромис·

лового ва

(ТАРС).

СПІВРОБІТНИUТ80, 83АЄМОРО3УМІННЯ, ГУМАНІЗМ

кого Жовтня ri;:lHY зустріч. В. ГНОЯНКО,

брига;tа і тут випередила графік: МіСТ уже здано в

СРСР д.'Ія винесеННJr На uеИIpO;jHe обговореНlІЯ, видано olt~

ціалістичних Республік, поданий ~ІОЮ брошурою. Ії випустило ма­

Наші Мостооу;tівники не знижують Te:'l1niB, прагнуть

підготувати

паn:ким сп!..

Конституційної КО'.!IСll товариша .11. І. Брежнєва. ОБГОІЮреини проекту нового Основного Закону Rраїни і завдань п~офСniлкових організацій, що випливають з доповіді товариша Л. І. Брежнєва, був присвячений ШІенум ВЦРПС, щО відбувrя 14 червня в Москві. 3 доповіддю на ньому виступив ГОl10ва ВЦРПС О. І. Шибаєв.

60·РIЧЧtO ЖОВТНЯ ГІДНУ ЗУСТРІЧ! Мостобу дів вики

3

лежням зустріли рішення травневого (1977 р.) Пленуму ЦК КПРС, доповідь на Пленумі [енера.'ІЬНОГО секретаря ЦІі. КПРС, ГОЛОВІ

КОМУНІСТИЧНЩ ПАРТІt УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

106

СХВI\ЛЕННЯ

ПОЛІТИКИ ПI\РТІI

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КUМІТЕ'П'

На

(ТАРС).

коп.

lRIIi 5'ii&'lilaR>RE

процентн

годині ранку в Кремлі почала роботу

і Ради Національностей.

р.

2

Ціва

10

ня. Вона відкрилася спільним засіданням Ради Союзу

ЧЕРВНЯ

1971

червня о

шоста сесія Верховної Ради СРСР дев'ятого скликан­

них світу

5~НJ1ика.

-

відозву до всіх народів ПОСИ.'!ити свою аn!Ивн)'

ЩО

провіlНОІО

СИ .10Ю В боротьбі за мир у ви­ нішнiit час є Рцянський СDЮS n]1йїни соціа.'ІісТичноі ещв;1р:-жності. О.

Т.

[ончар

вр~'Чив

Почесні

гра \lОТИ Радянського Ko~IЇTeTY захисту миру Y,1,OCT06НJf\! ці ,і

ПОСИЛИЛИ ДОГЛЯД ГОРОДИНИ

Надихаючий

дія.lьність за якнайu',видше СК.1И- наГОРn;1И за активну участь у р}'_ кання Всесвітньої конференції по сі )шро.1юбних си.'І мnнтаЖ1!иці роззброєнню та припиненню гон- nиївського заво,1,У «Комуніст».

Посіви овочевих К)":ІЬТУР у дія Чемерис - з другого, Григорадгоспі «Зоря» зай~!ають 500 рій Литвиненко та Борис Дячен­ reKTapiB. Вони РОЗ~Ііщені на всіх ко - з третього. Вони щоз~riни

приклад

ки озброєнь. З наго:!и 60-річчл Герою Соціалістичної Праці В. В.

трьох Bi;l;li.'IKax, які спеціалізую- перевикон)'ЮТЬ нор~и вирОбітку, ться на вирощуванні тієї ЧИ ін- ;lобиваються ВИСОRОЇ якості. шої ГОРО;lИНИ. Так, огірки посіяУ хорошому стані і посіви ін­ но переважно на першому та ших nросапних культур. 210 ДРУГОМУ Bi;l;1i:JRax по 40-75 гектарів КОР~ІОВИХ БУРЯRів про­

Великого Жовтня та ленінськогu Шаті.10Вій,

першому

секретзрro

ПРАГА, 15. (ТАРС). У че- Декрету про ~rир аса\lб.lея схва- ПК ЯНС)І '"кро'l'ни А. І. ~·opиl·"B. хословацькій столиці ві;tкрив· " " R "О

ся

семінар,

вО-річчю

Великої

присвячений

ЛИ.1а звернення

Жовтневої ДЯНСЬК9ГО Союз)'.

до народів Ра- КУ, ПРОфесору

соц_алістичної революції. В На засіданні пррзюії виступив ньому беруть участь !деологіч- перший секретар правління СПІ'л-

ні працівники центральних, об-

Киівського дер-

жавного універr-итету іщні Т. г.

Шевченка Г. Н. I\ли"К'У. Поч~­ flИ\!И

гра \Іота\!и

відзначено

та-

лас них і районних парт;йних ки пись\!енників ~'Kpaїflll В. П. nОЖ ~'KpaїHCЬKe Тt7Вfij'lИСТВО reKTapiB, а 50 гектарів ПО'ІЇ;lорів ПQ;Jоті, міжрядя їх розпушені. орган:в. На семінарі було під- Ііозаченко - учаrНИR міжнарод- дружби і КУ-1ьтурного ЗВ ЯЗКУ 3 зустрічі «ПИСh\ІrННllnИ і зарубіЖНИ'IИ краіна\lИ, товаРИС1ВИРОЩ)'ють овочівники третього Чисті посіви КУКУРУДЗИ, якої креслене Міжнародне значення ної

!Віді:Іка.

~!aЄ~!O на си.'Іос та зе.'ІениЙ КОР.\!

Щоб виростити жай городини у

п'ятирічки, наші овочіВНИIШ ве- В"ЯЗКОВЮІ

внесення'.!

бітком

та

с}"м.'!інни'.!

розщ"ши.'ІИ на них міжряддя, пі;l- ;10 виконання рос.'!ИНИ

мінеральними

ві;lзначається

добрива'.!и. На п.'!антаціі ПО'Іі;10- го відді:пrа, рів робітниці поча:rи

ручне

тре-тього ВІДДІла Петро Собо.1Ь.

ПРОПО.lювання

по-

сівів. Серед на

Зараз

;10Г.lf1Д

мінераль­

сумлінною

овочевих

працею

культур,

"'

обов'язків

тракторист

мо.10ДИЙ

третьо-

гербіцидюlИ

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управління сІльського господарства райвиконкому про надій MO.~OKa на КОрОВ) в господарствах району за 15 червня 1977 року (кілограмів)

..

П. КОТ, голова робіткому спіЛИІ!.

проф­

","'-

'" :>.~ Назеи

r"еnОllзреТ8

-::-

'" "'е

!z

е-

:І: ~ 11 оо <> '"

:r '"

~c:!~

~~

" ... ".,

"'- .."

,;.",

«Плосківськи/%:,

18.5

18.2

«Тре6ухівський:,

16.8 15.6 15,0

16.4 15.6 13,9

посіви

'ІОРКВИ, капусти.

З

во «н~ння}>

~'KPaiHrbK()i

ррrпуnmкаНСhКУ CbRa ~'KpaїHa}).

РСР.

газету «Радин..

._----------------_!!!!~!!!!!!!I!!!.

КОЩ'ніст

поси.ШЛИ

розпnвів, ЩО В сто.1иці братньої Болгарії зібра.'ІИСЬ ПИСh\Іенники

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~:~~~~~:~~~~~~~ _____________ (РАТАn. ---------

овочевих культур. Вони

відзначаються

Васи.1Ь Мороз з першого ВІЛІ.'!­ ка, Олександр Садовський і На-

ставленням

своїх

механізатори

механізаторів, зайнятих обробля:ють

обробітку

нади- \!ИР», яка ві,б'.·.1ася в СОФ'І")·. ВІ'н

ВИСОКИЙ уро- ХУ;lобі 900 гектарів. Міжря;\Ний всіх прогресивних сил проти ДPYГO~IY році обробіток ЇХ провадиться з обо­ імперІалізму, за соціалізм і

дуть ретельний ДОГ.1Ц посівів. них добрив У РЯДКИ. На рощу­ Усі n:JaHTaцii вже оброб:Іені, чис- шуванні міжрць і пі;1живленні ті Bi;l бп·янів. Механізатори РОС.1ИН особ.1ИВО високи'.! вироЖИВИЛИ

Великого Жовтня. йоrо

хаючий приклад для боротьби

М-

«Авангард» імені Щорса

імені Кірова «Гоголівський»

«ЛіткіRСЬКИЇ!»

« БоБРIЩЬКIJЙ» «Зоря» «р. санівськпї!»

>-::-'" ~,

.. ... е

>-

+I~

:;-.; , :.:

"' е

-...

...~

+I~ +0.8

+0.2 +0.6 -0,1

+0.3 +2.6 +0,2

П.1е~lПта х()за BO.'lY «РУ.1ня» «Краси.1і вськиї!,. імені

Мічуріна «ЗаВОРИUhКИЙ» «ПухіВСhКИЇІ)}

«ЖеРJівськнї!» «Ве.1ПК()Д 11 \1€РСЬКИЙ)} «Зап.l~RНИЙ» iM~Hi докучаєва

]44 ]3.5 13.4 і 2.4 12.2 12.0

]38 13.0 '28 116 і 1.5 11.4

+02 +0.2 +0.1 -0,1

12.4 12.3 11.6 11.7 11.2 11.4 10,1 105

114 11.3 11 (j 1.1 О 10.6 10.2 9.8 9.8

7,9

7,3

-0.1 +0.3 +05 -0.2 +0.1 -0.9 +0.6 +0.1

+0.4

-0,1 +2,6 +0.9 +0.1 +0.4 +0,3 -0,2 +I,З

+2,4 +0.4

+1.0 +0.5 +0.6


СХ.ll&JZЖJflМО

проев2"

СРСР

RОВО'Ж'И'Ж'У'ц:lі

----------------------------~=--------------------

НА КОНКРЕТНИХ ПРИКЛАДАХ ЯІ-(

вести ебговорення прсеl-(ТУ

Rо н с титуц:У СРСР,

немУ

пр о паганду

RонституціУ.

НИХ ПО.10жень ваЖ"ИБОГО ДОКУЛlенту ЦИМ питанням бу"а присвячена Hapa~a

агІтаТОРіВ, 1\О:\lітет тою

Яl-(У

-

використання

в

3

~Ie­

наради

аиступив

агіта­

ГО .10ва

ви­

Т. Юрченно . яl-(ий розпов і в про ті

1.

ве"И!,і З:\lіни, що ста.1ИСЯ в селі за остан­

НИНІ агітатори аюивно В".lЮчи"ись у ~o р!.lьників та

()в очіВНИКі.в, тваринників та :\Іеханізато­ р і в. щоб донести до Ух сві~О)fCСТі З:\lісr і значеНЕЯ Осн о вного 3al-(ону нашего жит­

тя. « ГРС1мздяни працю ... » -

3 На

СРСР

М3ЮТь

сназаRО у статті

право на

40

енспери­

-

~назаа він,

в Ч:1еин

тН доярки Т . Ф. Со"овеЙ .

Мова

ппо питання, нотрі вирішують обранці. ;J;епутати обласної,

ноУ

І

сільської

СТJ-пають

Наприклад,

перша

флангова

в

ПРО

на

ЛЮДЕЙ

чуттям

ються

ється наназ, у ЯКО~ІУ ДО ві~по­ віда,lЬНИХ осіб ставиться ВИ;\10га винонати намічені заходи.

-

відt!Ов!~альноСті

-rримання

трьох

за

до ­

!нструнтивних

вимог: по-перше, самодисциплі­ НИ, по-друге, самононтролю і,

слюсарем

негайно.

чи

електрином

Серйозніші

заносятьсй

в

не.~оліки

журнал

ного нонтролю

для

оператив­ ЗЖIfТТlІ

за-

спілково г о

Ho~IiTeTY

щодека,.1И.

Раз у М і СЯЦЬ головний іtIженер, інженер з техніки безпе!іИ і ГРО,:\1а,;:tСЬНИЙ інспектор завкому прсфспілки проводйть перевір­ ни третього ступеня . 3а Ух п!~­ сумна~1И

по

піДПРИЄ:l1СТВУ

вида­

ОІ<ріМ цього, номісіЯ в снла~і

За планом у

десятої

нашому

місті

бачено побудувати три шно· ли. Лише у Нltнlшньому році має стати до ладу дві середніх шноли. Одна з них споруджуЄТЬСА

на

житловому

маСИВі по вулиці Марії Лагу­ новоі, а друга в районі заводу

«Торгмаш»

Енгельса.

по

Останню

вулиці

3ВОДl1ТЬ

нолентив першої дільниці ПМК-В, АНОЮ нерує Василь

Іванович СемеНАка, Будучи на цій новобудові, наш нореспондент А. Козак попросив

ВаСИЛА Івановича РОЗПQвісти АК ТРУДИіЬСА колектив буді­ вельників.

- 3араз у нас нцзвичай­ но гаряча пора . Працює)!о у -

дві з~іни ку

В

цеху

скатерок

заводу

пластмас

Ш.видун працює вже дев'ять років.

Очолює бригаду nаку­

вальників. Вона заслужила повагу У товарщu ів ПО ро60ті, ТО,чу її обрано nРОфгр';nоргом зміни. Ста в ши на трудову процентів.

____

--'~

СОUІАЛІСТИЧНА ІНТЕГРАUІЯ В ДІІ АВТОБУС

НАЗВАЛИ

~МИР~

ПРАВО ФЛАНГОВІ ЗМАГАННЯ

ЛЬВ:В. На автоБУСНО:\IУ заво. д! розпочато підготовну пуску

нових

ро-механічних створені

пере~ач.

д"я

автобусІв

Вони і

вели­

:\lісткоСТі.

3в ' язки ників інтеграції

автомобілебудівпрояв

еКОНО:\lічної

соціалістичних

БЕРЛІН . Скрізь у

ви­ гід ­

спеціаліста~1И СРСР

Угорщини

ROY

до

автоматичних

кра·

Ун . Радянсьнl автоб у собудіВНИ!іИ виготовпяють автобусн! но:'іlП­ леКТУЮчі вузли для угорсьних машин «І!іарус», а угоРСЬні ма· шинобудівнини для автобу­

H;:rP

ши­

риться соціа.'1:стичне змагання за висонl виробliичі поназнини .

Воно проходить під знаном 60РіЧЧЯ Великого Жовтня. Право· фланговим з~агання є колентив кабельного

преє,>. ні

заво;rу

«Оберш·

Кожного ~ня навантаже­

ешемни вирушають

вІд бер­

лінсьного вокзалу Шеневайде . В нонтейнерах набель 1 npoво~и,

на

виробництвІ

вечора

ки­

потпб}' ваШIСЯ про ПО.1іпшен­ ня організації праці,. соціа.1іс­

На фото: В. А: ШВИДУН на роБОЧОАIУ місці. ФОТО В. ГОРО.1нього. .......... ..". ___ .-- """" -'..-"'

~~..-""~~...-.-~...-'-""~

3 раннь о го ран­

пізнього

буд», а також наші l\еріВНИI\И

ударну вахту на честь 60· річчя Великого Жовтня. вона пра­

20

до

пить завзята pouoTa. Треба сказати, що партійна і ПРОф­ спі:Jкова ()рганізації нашоі ПМК-8 і тресту «Броварисіль­

Валентина Андріївна

цює з nеревикон(lННЯМ З.4/:нних нор,4/. на

й

яних

У

рамн ах РЕВ спеціалізується за· B0.:t «Обершпреє.. Велина ча· сів ЛЬВівСьного та інших заво­ стина продукцП постав"яється в дів нашої нраУни. Тепер радян, Ра,JЯНСЬЮІЙ Союз. У свою чер­ СЬКі і угорсьні спеціалІсти пра­ гу Радянсьний Союз поставляє lIЮЮТЬ над створеННЯ~1 перспек ­ берліНСЬКО:\IУ пі~приємству не­ тивної уНіфінованоУ конструнціУ обхідні для виробництва мате­ автобуса, яний назвали «Мир'>. ріали.

тичного

3~lагання

а.1ЬНОГО

постачання .

і

матері­

3

брига­

.1а агітатор, KO~IC O :\10,1Ka Л!Сбов ОНИЩЕН­ КО.

по

надоях

основні

стичного

з:;tагання

:l1И ко .,ектива~lИ.

міт

Ми

~ехови ­

прово;щ:\1О

та,нож ЩО~-!іСЯчний ~eHЬ охоро­ ни праці. Щор:чно всі роб і тни­ ки ~lають ПрОИІН 8-годинний на,вчальний нурс з техні!іИ без­ пеки, по закінченні якого вони снла.1ають

іспит

і

ОТРЮІУЮТЬ

Ві~ПОВідНі посвІ~чення. Через КОЖНі 6 ~Іісяців з працюючи:lШ проводяться

Жі

Такий

псвторні

ноиnлєкс

захо;:tіВ за­

безпечив нам роботу

без травм

rриБУJО

і

значне

зараз

може)IО

ана.'І і з}'ва ти

ре­

щоденно

сереДНЬО)IУ 1 і І) ТО)ІУ чис;rі -

працює

в

ЧО,10ВrК. ~ 4U ЧО;ІОВ!іі:

-

А скільки ж людей тру­

ДИТЬСА тепер

-

ропітннків.

на

будівництві?

OCTaHHi~1 часом до нас

КН безпеЮI коМбікормовоrо заводу.

відзначити,

що

за

з .l0б;нського

ЯI\И)!

брига;щ

С. ~I. ~[ o c}:a.leHK.1, ,'1 . Я . Су­ ка.1;) та ~I. Т. Б.l0х;на. ~- НИХ -висока ПРОдУктивність пра­

ро50ТИ.

організації

3

Р:l6)IОСЯ працювати

ві;!;­

меТОДУ.

працюють

ПО.1іпшенню

uі.1ЬWОЮ

ВІДдачею. СrРОI\И підганяють. До першого дзвоника за.1И­

ЗРlіли.

розг о рнути

Завдяки праці

ШИРОКІІЙ

фронт робіт. Зараз б~';J,УЄ~IО 6.10К :\1 3, а у б:ІОІ,ах :\2 1 і Л'! 2, що вже ЗОУJ.ОВ,1ні, на повний хі) ФОРСУЄ'ІО штука­ турні і СТО Jярні роботи, Beleмо

~Іонтаж

грівання

центра.1ЬНОГО

Т:1

обі­

е.1ектроо с віІ.1ен­

ня. Надв о рі звпди~о допоміж­ ні го с подарські причіщеБНЯ і

ша6ТЬСЯ )Іенше трьох )Іісяців.

вппрцковує'lО

Часу

дві,·я . Можна ('Кilзати, що ні ро(іоти ведем у IШIП.1СК­ сі. Хочеться відати на.l~жне

Ma.~o, а ШКО.1У

цати

точно

строк.

Спод;ва6.~ося, щО

ва

у

треБJ

визначений

свого ДОТРЮlаЄ)IО.

С.10-

,lюди

у

стадіон

-

та

пп­

нас завзяті, досвідчені, вміють

наШЮI ~lайстра~1

працювати

веленку, В. М . Твардовськочу

по-парно)!у.

- І, напевно, ж між соБОIС?

змагаЮТЬСА

тепер у З)lагання

нас

Особ.1ИВО соціа.lістичне

набро широкого ~- сі борються, щоб

Ве .1ИI\ОГО

0знащн)'вати

Жовтня

Вони у ці

Це,

бригца

~lонтаЖНИJ\,ів

ня

дає

вони

3

чудові

С.

А.

jlехед~

бригцою

П.101И

виконують

НОР~ІИ на тів.

мудярів­

-

І.

П.

усі

виробничі

115-125

процен­

Г.

Юхненком.

ПРОЯВ.1ЯЮТЬ ве­

ЦТВО)І.

Цікаво, чи не пIДВОДА'І'Ь

-

вас постачальники?

перш за все, цати nРЮlіщен­

І\ОЮ. Бп)'вати швидко і ВИ­ СОl\оякісно - ~евіз усіх буді­ ве.lьників. Таl\, наПРИI\.чц,

М.

lHi

JИКИЇ! ентузіаЗ~I, показуючи запа.1ЮЮЧИЙ ПРИК.1Ц у робо­ ті, Юlі.'lО керують БУlівни­

ЯliнайкращюlИ

по~арунка~и.

П. Іі. Са­

та С. І. RПIІ .1РlfКУ на чаді з виконроБО~1

Без)·мовно.

-

,::{рачеВllча, бригада штукату­ рів д. Я. Сп;ала з бригадОЮ Г. д. Насінника, лаНЬ'а об.'!ицьовувальників М. Є. Савченка 3 ланкою С. 3. тараБунсы\го •. І таке з~аган­

механіз\IИ, "ра­

Інженер

ці і якість

нано вже майже на 70 про­ центів, штукатурних на

ро~rтаВ1ЯТИ

АФОНІН, з техні­ Rаn'ИТRНСЬКОГО

f.I.

старший

~ сі ТРУДЯТЬСЯ з В2.ШКИ)! ен­ пзіЗЗ)fО)!, добиваються від­ радних резудьтапв. На сьо­ годні 3 багатьох ВИДlВ робіr вже йде)!о 3 деЯIШ)! виперед­ ження)! часу. А.1е цього ще ма.10. МИ напруж~ б~IО св о і 3УСИ.l.1Я і 3 КОЖНИМ ДHe~1 ста­

субпідрядних

З\lага6ТЬСЯ

користов)-вати

основі КО~IП.']еНСRОУ механізаці'{ і аВТО~lатизацїі вир~БF.ицтва~

організацій .

із

be.1bHO-)lонтажних робіт вико­

ще

проекту

ліпшення :Р1ОВ праці, про ско­ рочення, а нца.1і й ПСВRе в!!ТіС­ нення ваЖ!іОУ ручної праЦі НІ!

ження

поповнення,

КЮШ.lексна

МОЖ.lивість раціона.lьніше ви­

T O ~IY дуже

стаття

Конституції СРСР , У ян і й rOBOриться : «Держава дбає про по-

Треба

ЗУ'Іьтати роботи. Так, на сьо­ годні зага.1ЬНИЙ оnсяг буді­

55, а оі'і.'Іицьовочних - на 50. Робота за графіком дає

є

чутні р ! З~ЛЬІаlИ дає впровад-

ня ШКО.'ІИ 3 наї!l\ращою оцін­

ті,

ВИСО!іС)IУ рівні.

важаив о ю

ФРОНТОМ

у в А ГА: ЛУСt{UВl оь'е,,<ти

-

на

інструкта­

ти. Див.l::JЧИСЬ на ці графіки, бачити

Союзу РСР і

заступнина дире!-:тора, IНтенера І ! авар;й ПРОТЯГО~f 1975 І п'яти ~Ііс)щ,в П :, точного рок у. Га~аю, з техНіНИ безпе!іИ і праціВНИ!іа Шо юш досв і д :'lОже стати на­ .'!а'боратор:У щотижня перевіряє дбанням інШих наЛ~КТИ1вів . На санітарний стан рсбочих міСць. Висновки НО"'С!Ї враховуються підприєжтвах турбота про y~,1O­ при пі~битті пі~су .\1ків соціалі· ви праці роБПНИ!іів має стояти

трудовюlИ

своєї дія.%нос­

на

ГРОnІаДСМШіі І<ореспондент.

30!\рема,

так би ~ІОВИТИ, ста.l0 дзеРl\а­ ,10~ нашої повся!\денної робо­ щоденно

З)10Г.1а

з~іЙСf!ення іСТ О РИЧНИХ р:шень XXV з'їз­ ду Iі.ПFС. Д. KAЦ~HE:IЬCOH,

при­

БО-річчя

картину

вона

ПРОДt:~! о нструвати

на батьківсм.:е п:нлування КС:\1уніrти'l­ ної партІї про ра;:ІЯliСЬС;ИХ .1!C~e;':i в:;ща­ Б:;:ІS!СТЬ удар!-:сю п р щею в б о р,",тьбі за

РОЗ\lаху.

~lоже~IО

про;!аЕце~1,

прикла.:rах

rOBopa-

про це

проект нсвоУ Конституції

попсженF.Я

СРСР.

Са:\IЗ

зростання попиту понупців на про~шс"о­ в і та ПРОДОЕО.1ьчі товари. РусаніВЦі о;!ностг.Йl'о схва.1ЮЮТЬ

МО ,lона.

переНОНЛИВ:1Х

радгоспу.

Бу~учи

певних

30c;pe~la,

~ІИ

600

НОil{НИМ дне:\1 зростає ~обробут тру­

складено сіТЬОВIІЇ! графік і графік руху робочої СИЛИ. Це,

ясну

.на

твариннитцька

п'ятиперед­

споруджу­

місць.

ви­

ШИРОКИМ річни

се .1а

;Нвників

проеliТУ КонституЦії

така тема ви-

чайноУ пригоди. Розгорнувши змагання пі~ девізом «Від тех­ Ніни безпеІ<И до безпечноУ -rехніки», Тру'~lвники Підприєм· ства ПРОЙНЯЛИСЯ висоним по­

ТИВУ підірИЄ~lства записано: не мати жодноУ «НП» надзви­

завжди

мешканців

ються два піонеРСЬ!іИХ табори

справ.

нонкретних,

ходів нача"ьнином цеху або го­ ЛОВКЮІ інженером. Та!іИЙ об­ лік ве~еться в !іСЖНОЛIУ вир сб­ НИЧО~1У п:дроздіЛ!. Koнrpo.1Ь другого ступеня з~ійснюють на­ чальнин ц~xy 1 голова проф­

б~зпени . У пере;:tЮВілейних СОЦ!­ а.1істичних зобов'язаннях нолен­

наймеиших

народні район­

Треба в:~значити, що агітатор в~ало ви­ кс.ристовува"а у своїй бес!ді матеріа"и з TPY~OBOY діяльностІ тваРИF.нинів. зан"и' ка.1а товариш!в по роботі досягти ще вищих рубеЖіВ. Бі й ці і деол о г і чного ФРОНТУ на:\lагають­ кла~ах прспагувати

-

napЙш.'!а

корисних

ра;ІГОСП!

дова:ll села.

«Народний делутат,>

ниніШНЬО:\IУ роЦі юні русанівці o~ep­ жать РіЦ свіТ.'!ИХ н"аСЮIХ ПРЮI!щег:ь, яні нині ~обу.:lОВУЮТЬСЯ . А для самах

да, яку ОЧО.lЮЄ нан~идат в ;хепутати l\и­ YBCЬf:oi обласноУ Ради , Герой Соц і алі­ сrичноУ Праці М. 3. Пильтяй , право­

нарешті, безу~.DВН(,)ГО винонан­ ня вСіХ правил і норм ТБ. 3апоруна успіху в пол!п­ шенні ПРОфілантичноУ роботи. На нашо:'.fУ пі;щриєжтSі у по­ всянденну пр а!\Т и·к у ввійшов триступеневий нонтроль. На першій стадіУ перезірку здійснюють майстер ЗМіни і громадський інспентор, ЯКі за 10-15 хвилин до початку ро­ боти перевіряють стан техніки. НезначнІ несправності усува­

ментальному КО~lбіНОРМОВО~IУ заВОДі багато уваги приділяєть­ ся ;:tОТРЮlанню прави" техніки

Рад

ініціаторами

СЯ

проекту

ВіТУ було винористано такий фант, що в

ступу агітатора. HaНJН'~aTa

механізаторів. Вони у всеоЗБРОЄННі зу­ стрічають жнива, забезпечили старан­ ний ~огля~ за песізами, занлали З тися­ чі тонн сінажу. 200 тонн грану.'!. Р с б:т­ ниl{ майстеРНі КОМСО:llолець В і ктор Не­ ~айборщ ПРИСВЯТИВ свою беСі~У новобу­

ТУРБОТОЮ

Калитянсьному

-

Кандидат в Ч J1ени КПРС, :llехан : затор А. М. ГУJІИЙ розПОВіВ про трудові бу~ні

Ні роки.

pC-БОТУ. Вони прийшли

3а останні рони,

ди у~аРНИlК!IВ НО~lуністи'ЧноУ прац і , справ­ тн і х ~Іайстрів своєУ справи.

HOHl-(тlУ Сі"ьськоУ Ради депутатів тру~я­

щих

свою

~і.1яннах виробництва. Соц:а" l стичне змагання, яке РОЗГОРНУ"ОСЯ в честь 60річчя Ве.1И!,ОГО Жовтня, поповнило ря­

ЦіЙНій реботі м:сцевих ~laTepia"iB перед учаСНИl-(а:l1И

при~вятив

у радгоспі виросли десятни і сотні висо­ кскваЛіфі!іованих спеціалістів на різних

ДНЯМИ провів партійний

радоспу «РусанівськнЙ~.

широкого

ЦіЙ темі

основ­ беСіДУ аг!татор комунІст д. В. Хоменко.

ПрИ розмов! про здійснення праиа на ос­

Претензій дО НИХ ПОI\И

-

щО He~laє. Будівс.lьні ~laTepia­ :ІИ

10стаВ.1ЯЮТЬ

на"

регу:rяр­

но. Бажано .1111Ш, щоб КО.'Іек­ тив заводу за.lізnnетонних ВІІ­

робів

нашого

ШВlIlше .1ення

тресту якнаіі­

ВІшонав

на

наше

за"ов­

ВИГОТПВ.l~ННЯ

підві­

конних д о щок. А так ~ІИ доб­

ре заnезnечені yci~1 необхіJНЮІ. І зараз весь колектив живе

ОДНИ)! бажаННЯ\Iсвоєчасно за!іїнчити I'iУJівни­ цтво

ШКО.1И,

н()вого чисто

щоб

напrреlО1ні

наВЧі! .lЬНОГО вручити

РПК-У

по­

за \!овннкпві

К.lючі від цієї дУже ваЖ.'1ивоі новобудови.

--~А~--~2~ст=о=р.-----:А~------------------~О~---:Н:О:В:Е~Ж:И:Т=Т:Я=---~~------------~------------------------------~'.-~ ______~____~_______________________________________О=_______________П~·я~тн=R=ц=я~,~l~7~че~Р~В=НН~1~9~7:7~Р:О:К~У____~~~О~___


ЗМІЦНІОВД ТИ ФІНАНСОВУ ДИСЦИПЛІНУ ВИКОНІ:ОМ rJIaH~ в

міСЬІ;р::m:и

Пlётер.а,ІН

гез­

на

та

оргаП.заЦіЯ~'И

БРСіЩР:В бюд,:,,:єтних

П.lа,:ів_

жашт В

но

держаБОЮ

на г-огв:'ток

ПРОl)ШС·

й соці8ЛЬНО-НУJЖЬТУР­ НИХ 3:JRiI3it в М.ста у 1975-

дарства

на ці

ПDтреби

д:щ;::т­

жів Тістю

А вена Мсгла б бути крупні· nl:СЬКИЙ

ти­

за

рахунон

благоустрій мі­

бюд­

НОРістання

О;:(нією з головних причин

коштів

ви­

і

центра­

.1ізовс:на БУХПlлтерія го відділу народної

місько­ освіти_

минулого

року на

харчуван­

eKOHo~~iCTiB, бухга.нерів, ад­ !Мін:страТИЕНИХ керІВНІІКів

ня дітей :lIОЛОКО:lI, незаДОвіль­

своєчасного

М

;10

в школах NQ 1, 2, N2 6, NQ 7, а в ШКО.'lі .NQ 3 всього-навсього на 61 процент. Для потреб

по платежах. Це створило в м[сьному фінансово~~у ві:!­ Ділі труднощі з фінансуван­ НЮІ пере;1бачеНl!>.' бю:!же­

1

~lі,'ІЬЙОН

тисячі нарбо­

622

у

республінансьну

Частеньно в ролі боржни­ lJ(iB фігурvвали виробниче де­ І'евообробне об'є:! нан н Я <1БроваРИ~lеб.lі,> і зава:! rl.'laCT:llaC, Зi'lвод будівельних 1Іиробів І постіtiНО,JіЮЧий бу­ Дівельний ПОЇ'д М2 2, ремонт­ HO-:llеХ'lнічниti заво;:\ і деякі інші організації. Не Щ)їЮJ::J

миритися

й

З ТЮІ, що

З

пута ті в

трv:!ящих

випадки, коли в

тьох із

них бу ли' віДСJ тні то­

:вари

сказати про те, що

МИНУЛО:\ІУ

незадов:ль­

нии нонтрО.1Ь

з

боку відпо·

суму

разів

зав:!ань

по

до:!аТКОВО:lIУ

бутового

цьому

Ревізори

ви­

«Бро­

виявили

питання

зни­

ження собівартості ПРО;tукції, наГРО:l!а:!ження прибутків .. а значить, і

внесення П_lатеЖlВ

у бю;tжет. 3 організацій союзного і республіканського підпоря;:(кування

п,лану

обробний UIляхбу д».

Вони

ПОДВИГО:ll

воїнів~визволителів.

Нещодавно

побували

карбованцІ.

1162

мали

затримували

тут І по­

за

БілорусІю

під

риментального

заводу торгово­

го машинобудування. Броварча­

виріша.1ЬНИХ боях під ВітебСЬНЮІ, Бобруйськом та інших

н'И вІ.:\,відали Брестсь!{у форте­ цю-герой, ~iHCЬK, Хатинь, де

здійснили блискавич-

В. БЕНДИК,

На знІмнах:

ні oиepaцlї по оточенню й лікКВІТИ поле'глим героям. відації угруповань противника. На MeMOpiaJIbHoMY :комплекс! I\Іогутня ла1!ина чотирьох фрон- Хатинь, де весною 1943 року тів трьох БіЛОРУСЬКИХ І І-го було спалено 26 хат і всіх їх lIрибалтlйСЬ'КОГО обрушилась на жителів; 149 жінок, старию.в,

виплату

такі

загарбників. Як па:ll'ЯТЬ про ті І дітей. дНі грандlозний Нурган Сл а-

ві;х одно­

сумнівному

битву

заводу заліЗО­

розгорнула бетонних конструкцій та експе­

кодовою назвою «Багратіон». У

тизана~ш

У

днів.

визволення.

няної дИВіЗ:ї у взаЄ:ll()::{IІ з пар-

Місце

ПРИЧО:llУ

час АР:llіЯ

вані в ГОРНИЛі Великої Вітчиз- лих.

загаЛЬ/іV

На

Фото автора.

поприщl

П_ НОРОП.

старший

трести

зор Міністерства фінан­ сів УРСР по НнївськіЙ

і

Білору-

лити голову перед немеРКНУЧИ:lll

стратегічних напрямках загарто- І поклали квіти на могили загиб­

ви­

дерево­

комбінат,

.БроварИСlльбуд»

на

випа;1нах

не виконали

наГРО:llаджень

пі;хпlльника-

3а матеріалами комплекс­ ної ревізії виконком мlськ­ ра:!и прийняв рішення, яким зсбов'язав завідуючих відді­ лами місь!{винонкому, керів­ ників пі;щuиємств. організа­ цій та установ значно поліп­ шити роботу по ефективному використанню ноштів.

He:!OCT<J

аналізують

Брестсько!

нічного заводу.

значні

недолі!-~и в фінансово-госпо­ дарській діяльності пі:!При, ЄМСТВ. Економісти т­ ньо

славою

«З:\lвгалися» головні (або старШі) бухгалтери аа80ДУ торгового lIIашин06уд~:ван­ ня, автобаз NQ 2 та NQ 3, ПМ!{-7, П~Н-9, П~К5, СП;v1!{-580, ремонтно-меха­

,варимеБЛі».

.

вчитеЛЯ~1

го до тринадцяти

завод

і об'єднання

незаконні

віДстрочки тривали

нультурно-по­

призначення

плаСПl3С

ви­

зарплати. ПРОТЯГО~1 рокі,в 49 раз

заробітків.

році не винонали

пуску товарів

вели!{у

не:!оплати. ~инулого року на 19 пІдприємствах Міста 88

в

із

боролися 3 лютим

НеВИ'ІІадково

Радянська

1975-1976

~laCOBOГO попиту. Оl{ре·

МО слі:!

ворогом.

,:te-

на

П.'Іатою

бага­

разом

~Ш антивно

особливу

увагу звернув

трьох

JlЯЛИСЯ

меснинів

кошторису

ві;1альних працівників за

товари між ~Іагазинамн. Тряп­

із овіяної

Horo КОМбінату,

державі 67 тисяч карбован­ Ців торгової виручки. А при­ розпОДіляють

на по-

довгожданий

по

пі:!ковдр. ВИКОНКО.\~ міської Ради

П.1ати

ШО в змішторзі

могутній земля, доставлена з mict-герої'в,

«Веснянка» не закуплено за­

недо:!ано

тому,

зем-

П.'Іанованих

Місяці,

неріВНО:\lірно

білорусів несли сюди

над сто екскурсантів-передови­ кі,в виробництва Із заводобудів­

допускалися

чина в

сяч

сію в нас називають республіною-парткзанкою. І от наступИ'В

:магазинів роз:!рібної торгівлі З:l11шторгу третина, а то й більше не ВИНОНУЄ плані в то­ lВарообороту. 3а перші j.Ba наприк.lад,

багнети, що

ліських просторах, МогИЛів'ська фортеЦі. І lюжен, хто проїжд­ епопея, оборона Гомеля... жає повз Нурган Слави, обоПонад 440 тисяч народних в'язково зупиняється, щоб схи­

115

42

рубежем:

удар на Березі-ріДі, бої

штуН. Для ;:\итячого садка

40

увінчують Нуporан, СИ;М:ВОJlІзують бойову спів;:\ружність фрон­ тів, я'!{ими керувал!! прославле­ ні полководцІ К К PO'J{OCCOB-

рубіЖ за

лн;:(нання. Була повна мож­ ливість придбати необхідну Ні.1ькість ковдр, а цьому дит­ садку їх не вистачає понад

.КОПИЛНу».

«Центр!>. Чотири

раховували завершити сві,й б,lіцПОХід за три тижні. Та прорахува.'ІНСЯ. Червона Армія зlрвала їхні плани. Грудьми за-

106-а дивізії стрі:llКИМ ударом лю з рідних місць, зІ всіх ку­ Відкинули фаШИСТіВ на 14 кіло- точк-ів республіки, де прали­ ~leTpiB Від СТОЛІщі БРСР. І так лась кров воїнів. Тут З~1ішалась

ГНіТОфони, 74 СТіЛЬЦі. У 1976 році керівники дитсадка-ясел «ВІночок>.) не спромоглися закупити по кошторису 4 КИЛЮШ, 3 шафи та інше 00-

порушеННЮI стронів у 1975 році було внесено 1 ~Іільйон 168 тисяч, а R 1976 році

щІ на,вколо найбільшого воро-­ жого у r ру n о в анн Я аР:ІІіЙ

і селах. ГітлерівськІ ВОЯКИ роз·

війни. Але прославлеНі 100-а й

учнів і вчителІв не при;:\бали заП.'Іанованих 17 шаф, 3 ма­

том заході В. Тому зі зна чни \І

22 червня 1941 ступальному пориві сталеві мІ­

рога. 3агарБН!{І!(И мріяли захо- ган СлаВ:1 була насипана 20 пити Мінськ уже на третій день JIИстооада 1967 року. СОТНі ти­

ІіО ОСВОЄНі

КС'ШТ1В

8й на 21-Му кІлометрІ МОСКОВ­ Тут у червневІ зімкнулися У на­

cbKoro шосе. дні 1944 року

слонили Вітчизну захисники ський, І. Д. ЧерняховсЬ'КиЙ. Брестської фортецІ, прикував- І. Х. Баграмян 1 Г. Ф. Захаров. ши до її стін значні сили воПерша приторща зе:llлі в Нур­

У результаті кошти, ВИJДlленl

е безвідпові:!альне стаВ.lення

ванців

Батьківщини

року. Війна прямою наводкою вдарила по білор~:ських мІстах

:І~ісью\Омунгоспу вар­ 27 тисяч карбованців.

С.шбко НОІпролювала

псвl.'Іьніше, l:іж

внесення

Гарматні пострІли, надривtlИЙ рев бомбардува,ЛіЬНиків спо· лохнули ранкову тишу нашої

коштів,

ra!)a-

3:)4,6 тасячі 1\8'1бо­ ванцІв_ С;,'ма ДОС!':ТЬ значна_ шою. ЧОl1-ІУ Ж

15

суму

ста, :!спустив непере;tбачені ВІпраТIІ на бу;:(іВНИцтво

ЖОВИХ

жет зростав хотілося б?

на

ви:!і.lеНІІХ на

ро;,ах спричинн.l0 B:~дi­

JJен;.rя

!~I незанонно виплаче­

зарп.18ТИ

сяч карбованців. Міський ві:!:!іл КОlунального госпо­

JJOBcc:r1 1976

467

штат.

'Усп:шне, ці.'lсспрямовзне ОС· ВОЄіШЯ В:'діле"их

Фортеця мужності і героїзму

мІльйо­

тиС'Яч карбованЦів. У П~,I!{-9 трим а л и на ро'БОТі І!=) праціВНИКів понц

ної ревіз:ї ва::ОJIання п:дпри· емстзами

1

не;10:!~чі в БЮ;Іжет

КО~1П:,~;;С­

«!{иїв·

контролер-реві­

області.

«сприяли»

=~

с

МЕХАНІЗАТОРСЬКА Більш чоловік,

як які

збиранні

ної

шість

візьмуть

врожаю

десятої

загін

на

п'ятирІчки,

області.

Це

екіпажІ

пройшли

року

Харкlвсь,

дасть

можли­

укоnшлек­

агрегатІв

двозмІнної роботи_

у

збільшився

господарствам

тувати

участь

другого

механІзаторІв

вість

тисяч

для

Комбайнери

спецІальну

перепідго

ня

І це не випадново. самих

лише

Нинішнього

озимих

повІдомлення

кореспондента

иа

прохан

РАТАУ ко­

ментує

заступник

начальника

вІдділу

Міністерства сільського

господарства УРСР М_ Ф. Бой­ но.

Хлібороби

республіки,

вико­

нуючи рішення ХХУ з'їзду КПРС, постанову Ц!{ ЮJРС і Ради 1\Ііністрів СРСР «Про до:!ат!{ові заходи по забезпе­ ченню збирання врожаю, заго­ тівель

пр()ду!{Тів

сільськогоспо:!арських

і

кормів у

1977

ро­

Ці,>, прагнуть якнайкраще під· готунатися до збирання ранн:х зернових. Одному з найважли­ ВіШИХ заходів навчанню !{ад-

наіlе­

жить зібрати вдв:чі більше, ніж торік. Тому багато що залежа­ ТИ~lе ві;:\ j ~І:ННЯ тих, хто стане

біля

штурвал:в

КО~lбаЙнів.

Заг:н механізатор:в респуб­ ліки нині поповнився БІльш як

80

Тllсячалш

чоловік_

самперед випускники

товку.

Це

рів госпо:!арства відвели в своїх планах центральне місце. літа

но-технічних

дівчата, здобути

В ГОСТЯХ У ХЛІБОРОБІВ

ГОТОВНІСТЬ

Це

на-

профеСій­

училищ.

Юнаки

і

які виявили бажання професію механізато-

сяч комбайнів у нинішньому сезоні Уliо:,шлеКТОЕУЄТЬСЯ ен;­ пажами для роботи в дві змі­ ни. А це запору!{а висоного ритму косовиці Й обмолоту хл:бів.

На

дозрілі

ниви

вий;:\уть

в

основному БИСОНОПРО;1уктивні машини «!{олос» і «Нива». !х у господарствах дов:ряють най­ досв:;:\ченішим меха ні ,а тора ~I першого і другого нласів. У рес­ пуБЛіці взято на озброєння пере­ довий ДОСві;1 енсплуатаціі КОУІ-

байнів,

Тисячі

ВЗИМНУ

механ:затор:в

вивчали

досягнення

ра, пройшли навчання на спе­ ц:альних курсах при районних

Героїв Соціалістичної Праці В. 1\І. Вороніна із 3аПОР:ЗЬІ{ОЇ,

об'єднаннях «Сільгосптехніка,>, KO~liTeTax ДТСААФ, у нав­ чальних комбінатах передових

М.

колгоспів і радгосп:в. До робо­ ти на збиральних машинах за­ лучаються і механізатори, для яких професія комбайнера є суміжною, з Інших галузей сільськогосподOlРСЬ!\ОГО ництва,

і

а

також

транспортних

з

вироб­

промислових

підприємств,

будов, організацій І установ. В результаті кожний з 87 ти-

П'ятниця,

17

червня

1977

року

А.

Топчія

з

Херсонсьної

і

Юні аматори сцени заводського бу;:\инку нультури завжди бажані гості у се­ лах району. Цього разу їх ра;І;СНО зустр:ча.'1И у ново­ му будинку культури села Требухова, куди д:ти при­ везли цікаву й З~lістовну програму. У переповненому

снладі Лариси Шитої, Лю;щ

залі Л:>'нали п:сні кава «Слухайте

МаКСИ~lець, О!{сани Рома­ сенко, ЛЮ:!МИЛИ Чуєнко ви­

В.

Білого

!\онанні

«Орлятко,>

;щтячого

Запальний «Гопан » та жартівливий

танець

лесни дітвори. гато

використання техніки Ге­ роя Соц:аЛlСТИЧНОЇ ПрdЦЇ М. В.

Боч!{арьова з Ростовськоі об­ ласті. Жнива-77 механізатори республ:ки зустр:чають у все­ озброєнні, прагнуть ознамену­ вати другий рі!\ n яти рі 'ІНИ у;щрною,

ВИСОНОПРО;1УКТИВНОЮ

працею.

(РАТАУ)_

НОВЕ ЖИТТЯ

ви·

українсь!\ий б} КОВИНСький

«секрета:\ш»

Horo

у

хорового

!\олепиву (кеР:ВНІ{!{ Т. Се­ нин, акомпан:атор В. Гринь)_ Упевнено співав юнии си­ л:ст хору Ігор Сеник.

А. А. Дяченка з Дн:пропетров­ ської областей, ОВОЛО;1:вали ВИСОКОПРОДУКТНR­

С. Тулі­ Леніна'>,

рики» у

В::! сцену

виклинали

веселі

оп­

ЯНОї було ба­

глядачевому

номера

«В:вча­

до

заповнювали

залі.

номера нові

ви­

конавці. Чарівні мелод:ї на­ родних пісень «Я на ropKY ШЛе", «~rж как на мосту. ~ІОСТОЧКУ'>, кою,>.

«Тихо

«!{ра!\овяк,>,

над

річ­

мело;:\ії

в[:!омих сучасних !\омпози­ торів чудово виконували ви­ хованці музичної студІї бу·

динку

культури

Валентин

Артеменко, Любс: Хромець, Валерій Нрисьно, Га,1Я То­ піха, Юрно О!3;І;ЄНКО, Саш­ ко Нрисько та інші 1\.Іузи!{ан­ ти

І

педагога

по

вкор;:(єона Ансамбль

НОВав

«Пісня

пісню

А_

про

україн::ьні

РИКИ», «Ой, бережком».

3

!{,lасу

Філіпенна

Батьківшину».

народні

«Дуда­

ходила

д:вчина

особливим

ступив

баяна

Л. СНЛОБСЬКОї. бандурист:в у

успіхом

нещодавно

БИ­

створе­

ний духовий оркестр Під ке­ р:вництвом

Ю.

Савченна.

сонце»,

революц:й­

ДіТи ЧУ;:\ОВО виконали пісні О. Островського «Хай завж­ ди

БУJе

ний марш «См:ло в ногу рушаймо» та популярні п:с­ ні з

мульТфіЛЬ~lів.

3 чудовим верталися

настроєм по­

юні артисти до;хо­

му після нонцерту, я!шй во­ ни

ПО;jарува.1И

требухівсь.

КИМ ХЛ;БОРОБам та їх ;:r:т::щ.

О.

член

на

3

заводі

СТОР_

СИНИЦЬНИИ,

корпункту

газети

«Торгмаш».


ЧАСТО, шуть

лів,

КО.1И про

баг а то

пи-

ШевченкіВСько!

І ов о рять

про ФОР 'І!! і меТОДІ! ро­ БОТІІ , успішніСТІ>, рах о в у ють ф:ШТII К.l а сної р о Б О ТІ!, рять

про

юаДСЬНО:llУ цього

пере­ поза­ гово­

участь

у

гро­

житті .

Без

та~1И осінніх квІтів І з безщ~жною ц і кавістю, що

не існує ВЧІlТе.1Ь·

ш

увесь

увесь

запал

час

свого

а;к

хоча

словах

сер­

з нею

донести

това­

ЯІ,і б проросли

гото­

РО.\І

до

уроках

ти~

po~ кра-

І

цей маленькнй /юг­ вихо­

ще

до

пlGнаНlНЯ

одним

кроком

ці, зле Н:. Не зможе, ма(5уть, довго ще Ма­

адже

РіЯ

до

приходять

них уже

в

якІйсь

МиронІвна

читися

зі

незабз.­

свою сте­

ра:'.!,

С~lіливо

звати

можна

:llИстеЦТВО:l1

але

кожна

ронівна

нашу

вихо­

цю

красу

в своєму

кання,

і н~вичками.

І

один

головне

леч ще один вІн принІс І

що­

Я-КИ,М

на.

по~ііТні

Спитайте 11 будь-кого з

грані,

щоб по-

«І

особливим~,

додадуть

її

сполох.ани'ми

і

якостей, які ЛИJЮ були

так дб8!Й­ висіянІ У

стата

грунт

ди­

РіЗні роботи

чи

розкривають

вузl.вські нонспекти. го­ ловне, що уроки добра і прагнення його твори­

під

пам'Яті

ти, які їм дала Марія Миронівна, вОНИ збері­ гають ян найбільшу

зграями

лишні вчинки і дІла, зринають Імена І об­ личчя її ВИll1ускникlв.

І

д06-

людських

виконують Ії вихован­ ці . Хлібороби вони чи л і карІ, стають до вер­

злітають думки про ко­

-

колеги

спокою

саджанЦі

високих

телькою.

гладіиь ду­

голубим небом

він

дилося

працювати.

шевного

рІк. Що

і

благодатний

творила і не

сколихують

пРOtДовжують

тячих душ першою вчи­

не

ла творити добро в жИ'ТтІ. І лише спогади все частІше й частІше

МаріУ Миро­

нІвни

покли­

сам а

Ціка­

.де?і>.

Нолеги

ра

гу вчитися і пlзнава ~и все новІ й нові таємни­ ці свІту. На лелечих крилах відлетить у осінню да­

задовольняти

плекати

один десяток учнів вчи­

ліплять харантер, шлі­ фують у нім якісь ледь

вони

рІк

без

пригадува­

безмірну

.ян7»,

де

в них закладено жа­

бу:в? .ЗвичаЙним~, скаже Марія М И)X»lI в­

мистецтва ,

своє де

дитин­

можу

вість І давати вІдповІ­ дІ і пояснення на наші ЧИСЛE'Jннl «чому?,

розлу­

школою ,

знайшла

знан,нями

-

дитина

сформованими,

збагаченИ'ми

не

здивування

людської

денні, за якою б спе­ ЦіальнІстю НІ не дово­

видів

класів

мІрІ

праг­

з перших KpoKtli ПОВИ,Нна вчитися вІдчу,вати красу , щоб пізніше творити Ії І боротись за

на­

вувати дітей. І тзк са­ ~JO, як і в КОЖНО~ІУ З

свого вихователя.

І

же бути ху~ожником, МУЗИl\антом, літерато­

тору­

Є вчителі, чию робо­ ту

ТЄВО:l1У шляху ЗВ і ряти ­ :l1е свої НрОІШ з крока­

ка

житті

яснравlше

не МарІя МиронІвwа. Звичайно, не кожен мо­

жину .

жит­

Тому так дбайливо готується Марія Миро­ нівна Купиро, вчитель­

рІ ти

то

ти, ян могла МаРіЯ Ми­

класу,

вони

днів мо,го

ства,

в жит­

набагато легше знахо­ дити конта'КТ з дІтьми,

третього

них

дИ'Тячих свІдченням пра­

душ,

що

якІ вчать її учнІв

пІсля

«розшука­

був

починок після довгих рокl.в напруж~ної пра­

ка,м,

ванця, З~ІУСИТИ його го-

знань,

прагнеННЮІ

вати в

нього

на

початкових

понад

життя, ска'жуть,

Вчителям-предметни­

Саме сконцентрувати всю увагу на цій рисl,

І

до дитячих

зерна

ст а рший

вий у будь-яну хвили­ ну прийти на допо;уюгу,

ми

з

!ЮНИ

ПЕРШОВІДКРИВАЧ КРАСИ

порадник,

серце:ll,

всі

вже

учи­

що п о ряд

потягнеться

Адже можна було йти на заслужений вІд­

що

порІг са­

і

серд е ць

всім

МиroнІвна.

НИIJ{ у серЦІ свого

ще

і

вильно обраної ті дороги.

вихованцІв,

мостійиого

маленьку

ють БЄЗСОННі ночі ДY~IiB над ТЮІ, як

ЗУ~lіє,

вірниіі

лю60в до краси пробу­ дила у них саме Марlя

якусь

на

теля тепло і ласну, зро­

риш і

плечииа

телька

років роботи в шко­ .1і, але й зараз б~'ва­

Відчує дитина у пер­ же

за

оченят.

rt

neрестynиnи

Ноля 11 повертаюсь у думках до безхмар­

численнІ учнІ. Цей рік

стали вони пІзнІше у всІй своїй красІ І сипІ. У КОЖНОЇ дитини на.ма­ гається помІтити вчи­ Іскорку пІдвищеної ЦІ­ каВОСті до навчальної дисципліни чи заняття.

20

ця . ших

вихлюпується

довірливих

сьн о ї пр о ф е сіі. ян ІІе існує її і без :Іюбопі до дітей, до своєї спра­ ВІ! , без У:llіння Ві;:(;:(а­ вати

серед­

ньої школи , до кожної своєї зустрічі з учня­ :111І. Вони приходять уперше до неї з буке­

вчите·

святиню .

В. НЕБРАТ.

ПІОНЕРТАБІР ВІДКРИТО Введено в дІю першу чер­ СУБОТА,

18

гу пІонерського табору заво­ ду порошкової металургії.

ЧЕР8Н.

ПРОГРАМА Цl' НОІИИН. К. т. Гімнастика. К. т. «УмІлі руки>. IU.OU К. т Д а в"с, оатькн>_

9.00 ~.lи 9.30

Про вІрного

соратника

В.

І.

ЛенІна.

проФесІ~нального

.• .. 10.3О К. т. РаН"08. му~ична nporpaM8. 11.00 К. т. • Портрrr І радинсь"ом) оораJО'ВОРЧUIWIУ мистецтВі.-. 11.30 к. т. СпІває ~аслужен" артист .. УРСР JI. Юрченко. (Кніl). 12.15 К. т. Тнра ... -Спuрт"огu>. 12.25 К. т. Худо",нll ІР",.м д .... AITeA «tiеселі І,торіl», 13.50 К. т .• Наша адреса Радан(,.,Ijo&иА LoКl.s». 14.50 К . Т. Лlтературиі бесІди. _Напи(ано ВІЙНОЮ». 15.50 К. т. .Му,ичннА абонемент>. П. Чаil.Оlс •• ИА. камер .. а MY~H.a. 16.30 К. т. -ношт. nporpaM" _.ідо­ ро.'ка, 17.00 1(. т. С. ПРОllоф·,а. Сцена 3 ба ...ту с ПuпеJlюшК,а •. 17.15 К. т. ьеСIJI& на _IJI(народнl теми

реВОЛЮI!'?иера

Федора Андрійовича Сергєєва РОЗПОВІСТЬ двосеРІЙНИИ коль?ров.иil Т.JI~~IЗIАниіІ

поліТИч'ноrо

.. €BreHII

фІльм .Наш Артем>, ЗНіманн,! якОГО почалося на OдeCbKI~ КІНОСТУДІІ. Нову кінострічку за сценаРІЄМ Ігоря Минутка та Рудих знlмают" режисер-постановник Юрій І оператор микола Луканьов. На фото: кадр з фі"ьму. В роді Артема артист Іван МАЦКЕВИЧ. Олександри заслужена артистка РРФСР Лариса ЛУЖИНА.

PoroB

-',р"вд'"

Фо т о І ПаН.,енка. (Фотохроніка РАТАУ).

I~. ~U К.

19.55

ПО ШЛЯХУ ПРОГРЕСУ НАШ

Помітно

КОМЕНТАР

сільське

господарс1'ВО

-

з

т.

U6гuаuрю.мu

с,нтуції

ського

-сш,ртаll>

ш!стдесят

життя Гері

ВО

гребель,

опровl,них

водой-

канаЛіВ та

нратичн ої

Республіки К ФО~І- рух .

ще

труДНОЩіВ, К Фо~!-

j

віхан. Ві,дзначивши, що в нраїні сятків не,,1ало

те

роЦі

_Таланти аоУ, УкраУно> . Конц,рт І

танцю 'ІераонопрапирнО\о

Ла ОСЬНО~IУ наро"ові практич- подарства держава ви.діляє ве-

революцlАної

но довелося по чшГаТIJ розвиток лик і кошти. В бюджеТі на цей 17.ЗО ~~ilY;~ 2~it.wa еКОНО:ll і ки ~та Й)f;е з Н У.1Я. І:lше- РІ!{ бшьш як <:14 проценти наЦіО-

ріаліЗ:>1

завдав

ЛаО С ОВі

вели-

нальних коштів

піснІ.

біографl._ РІ"

1948-А>.

призначено на

18.ЗО К. т. ІнформацІйна програма .ВІ-

"спіхи лаоського народу невіДДІ,Іьні в ід вели'НОЇ й ефективноі ДОПО~lОги з боку РадянськоС і го оюзу, інших соц алістичних !іра ін_ hраїна Рад поставляє мо-

Кубок СРСР s футболу: -Дниами> (Київ) _ _\-партак> (laaho-ФраНКіВС •• ). .На добраніч, діти!>. Ilporp."tt _Час>. (М.). Ф. Легар. .1 раф Jlю.с.мбурга. Філь .. -оперета.

!Кої

Народно - Де~l о нраІИЧНОї лодій ббраТНіЙ

Республіки ~1Инуло лише півто- РОіКно- удівну,

20.45 21.30

~I.UU

з;:(іЙсненню соц:аль- допомогу в

...

ЧIl!!Х ho -еиОНО.'11· n .•

перетворень

У

різних галузях.

ЦІ{ НРПЛ і уряд Лао'су ВіКИ-

L!.

підготовЦІ

"НОСІІНИ м'ж

й,,, б

удуються

принципах

!

на

СРСР І ЛНДР

випр

06

уваних

марксизму-ленінІЗМУ

ли ряд заходів, СПРЮlОваних на і пролетарсьного і

тячих

мо",одих

Держа.нО\ о театру

18.00

лету

УРСР

І".

до

19.25

заводу

по­

металургії виросла

800.

В . ЧЕСНОКОВ, член корпункту «Нового жнттяl).

І

округах. У січні 1943 року О . В . Герю прийняли в члени Комуністичної партії Радян­ ського Союзу. За активну участь у ВеликІй Вітчизня­ ній війНі нагороджений орде­ HO:l1 «Червоної Зірки» і чо­ тирма

медалюш.

Після демобілізації у 1946 році Оленсій Васильович зно· ву працює педагого;l.! у Дар­ ницькому раЙОНі мІста Киє­

ва. Був директором неповно! середньої школи у селах Тро­ єщині, Княжичах. Вісім ро­

нів, до 1970-го директор Нняжицької середньої шко­ ли. Неодноразово обирався депутатом Нняжицької сіль­ ської Ради депутатів трудя­ щих .

СвІтла пам'ять про Олексія Васильовича Герю назавжди збережеться

в наших

сер­

цях.

Група товаришІв.

!

,......-......,.....r-..r-.",..........._~

~..г-.",.............".....r_____............,.______--..____

Республіканська база по матерІально техні м

чно У постачанню

-

б

t

з УТУ

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТПІНУ РОБОТУ:

кранІвНика на lO-тонний КОЗJIОВИЙ кран,

слюсаря-сантехнІка V або VI розряду,

аКУМУЛJlторннка, шофера, роБІтника на скл''''.

....

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Кутузова,

69.

АдмІнІстрацІя.

'·"-".".".-----..:0--,,.-,-=-,-=--,-,.,----11

18

со .. ісТів,

оперн та

ба-І

Т. Г. Ш,вченка.

К. т. ПіснІ раДАНСЬКИХ .омпозито-

рів

закладах

рошкової

Редактор Є. ФЕДЯЙ.

і

19

чер вня

ЗМІШТОРГ ПРОВОДИТЬ

У Ін.онанні народного артн-

інтернацїона- 19.00 ~~~p~:e~P п:~ Г::нТЮ':.~~ь\~l~>.

З:llіцнення і розширення держав- ліЗ~ІУ. НОГО сектору Г:РОМИСЛО В ОСТі. НиПіСля десятиріч злиднів, без-

Ні відновили нормальну роботу прав'я

~~~~~~C~MA НА ОБЛАСТЬ

кадрів . 14.15 К. т. Концерт

ЩО:l1lсяця тут

вдвІчі більше дітей. Після здачі В експлуата­ ЦІю першої черги табору за­ гальна кІ,1ьність МіСць У ди­

ре~пуБЛіЦі до- ~~:~~~: Т;. ~~~~:H·cpcp S футбо.. у: СlЛьськогоспо«Дніпро> - оЗор.>. 2 тамм. ві-

Е~й PgTiOKO~;~~eд~~o ~е:~І~ЧОtз~Т~ ;~~~;~~ нТе~ХБН;і7Ні ~Hp~~Hi~a~~;:~ ""оботу по

початковою

війни на фронті. Воював у За6айкальському, Пів.денно­ Уральському військових

В . НеПИСЬ~lенність, розвиток еl\ономіки 1 культури. 19.00 сті>. чеЗНllХ ЗО~Іzтиl' ' п '\7 К. т. безробіття , tНф_l flЦ1Я, хвороби, 3 .1ИДllі так о ю страшною є 'Щ1!!Jа пан"вання неоко:юніспа" J а.1іЗ\IУ в цій країні. Після ПРОГ О_lсшення Лаось-

завідуючим

У 1939 році в рядах Радянської Армії. З початку

Чорно-

і радянськоі

гpo~,aДCЬKOГO принциповий кому­

школою с . ЖураВЛі,ВКИ Пол­ тавсьного району Омської об­ Потім прзцював на ластІ. освІтянській иивl у Башкир­ ській АРСР.

ансамблю народниі пісні і танц\(} м. lрус"а.цк. 12.50 .:Іавтра - день виборІ.. .Суботстворено кілька де- 13.20 K~ T~eД::·':.:;' .. aPIB. «Юніор-П •. сільськогосподарських 14.20 к. т. Конц.рт аНСІІмб,,\(} /ІІсні І

КО О І,t;ратив,в, сотні товариств по

році

О. В. Геря все своє життя

LPCP.

Віхан ВІ!СЛОВИВ упевн е ність , що uбробіТКУ зеlfІлі, якІ на пільго- 15.10 ~~~~bHKO~~JI!~:~' .Господарі земВОНИ бу;:(уть успішно по,;:(олані в ю!х Y:'IOJ;ax одержують &ід дер... і>. процесі б";:(івництва нового жит- жави кредити, сіЛЬСЬ!іОГОСПО- 16.00 КUHЦ'PT. J ~арсьний реманент машини 16.30 _Славою оаl.нl>. Кіроаоградськи' ТЯ на стародавн і й лаоській зем - " " . ,ааод .Червона Зір •• ' . 1Іі. На розвиток народного ГОС- 17.00 -Жовтнrв .. и засп,в'. Анто .. огІи І

сьомому

присвятив благорадній спра­ вІ внхова,ння пІдростаючого поколІння. Педаго г І 'І ну ,J,іяльність розпочав У 1929

(MO~К8a).

дітей.

160

після повного завершення бу­ дівництва відпочиватиме

Васильович Геря

активіст

життя, ніст.

IОт ..Са ДРУЗІ>. .Иlнні-lJух». Л ... ь.о.а .нста.а.

12.05

прийн.f,I-

Ол~ксія Васильовича учителя Історії 1

дагог,

с<рlк. _Час'.

1

10.35 рення др:бного вирсбництва у іригаційні споруди. За останній : ::~~ ~·ІІИТ' ш~~::~~~. .КН" бути?>. велике соЦіалістичне», за- рік було зведеlЮ і відбудовано 11.50 ООГО80РЮ.мо проект КонституцlУ явив недавно Генеральний сек- бли.зько 2500

може

суСПільствознавства Нняжи­ ЦЬКОї середньої школи. Пі­ Шов ві;\ нас досвІдчений пе­

І(он­

22.30 ~~ ~а,,~чНr;'<'::Т _ap::~~~". опер'ТИ. «З величеЗНІШ трудовю! пі;:(- нувши рух за збільшення виробПРОГРАМА )' r наро" Сільськогоспонарської 10.00 МузнчннА фі"ЬМ .Ко .... 'устр І чанесення .•'. І лаосьиии" " " взяв- ництва

ретар ЦК Народно-революцій- мищ, Д" ної партії Л а осу, пре~I'ЄР-"II- інших спору::\. ністр Лаоської HapO;:(Ho-Дe~lOНабирає сили кооперативний

табору

Перестало битися серце на

Розгор-

СЯ за створення незалежної е к о- IІРОДУКЦії, лаоські селяни приНО:llіки, за поступове перетво- скореними те~ша}!и будують

діти

канікули, на­

І Олексій

т. Кубо. LPCP 3 футболу. І І /8 фіналу: -ТорпrАо> (Мос •• а)-

основа

літні

чиї

проводити­

Зараз перша черга пІонер­

СР\-Р.

~І.ЗU К.

підприємства,

биратимуться бадьорості, сил здоров'я.

к. т. Пре" ера багатосерійного ХУДОЖНЬOtО ТсJlеФIJlЬМУ «ХВМЛІ ЧОРНGГО мора>. 'Іаст"на 3-. ,Ка­

21.00 flporp"Ma

лісовій

1

r&зетм

ПР...,ІІТ

в

задоволенням

муть тут

Ю. Жу.uаа.

T" .. o .. t>H'.

просунулося вперед

еКОНОl\lіки республіки.

ос .llfi1Да.ч.

споруджено

ники

18.00 Ни."нн. 18.15 К. т. Му"ьтфlл."и .І(омаро •• , «8 f()(,ТЯХ У ІНОМіВ ... 18 .•8 К. т. -у свІтІ таарин>.

-

-

його

мІсцеВОСТі поблизу ПуХіВКИ. Піонертабlр будували робіт­

ти

пІт н і й

3 ЦНІІ"У .у С8ітІ БІзнесу>. (М.). К. т. Концеру артнстів балету.

я Р мар о к

товарІв народного споживания

неОКОЛОНіалістського 20.15 k~·~·. в •• IРИА казка. (М).

В районІ ЖНТJIОВОГО масиву мІста.

більШ як 90 процентів промис- втручання світлі горизонти де - 20.30 К. т. -Клуб IІІноподорожеЙ>. ЛОвИХ піДПР"Є~IСТВ. У наilближ- далі ширше Ві,J,криваються пе(М.). Шановиі товариші! Просимо вІдвідати наш ярма рон, чоltlУ ~lайБУТНЬО ~1У республіка ред лаОСЬКИ:l1И ТРУДЯЩИМИ. 21.30 К. т Художній фl"ьм .Урок Істоде буде лP€дставлено широкий асортимент товарів. . . М ЯКОВЛЄВ (М . ). Ад і 1 І розпочне широну іНДУСТРlЗЛlза. , 22.55 рії>. JнформацlilнніІ випуск «День аа. м Н страц я. дію. оглядач ТАРС. днем». І ,...,....."....,..,......,...,.,.~...;__..,.._#-=-,.,#~..:_~,..,,.q,,..,....,.,~~ #~.

...

~

!

~~8~~~:~·~~~~~~~~,~Q~~~~~q·'~r~~####'~#1~4~~~~I'.~,~~~~~#~~~~~4.~'~#~~~~~~~,

_НОВАЯ ЖИЗНЬ:о - oprao 6pOBapCKOro горко".

Коммунистической

партив

УкраинЬІ.

roродского в

райоввого

І

Єоветов депутзгов УОVДЯ<І1ИХСЯ Киевской оБJl8СТВ. Газета 8ЬІХОДИТ на украинском

. .,....

ЯЗЬІке.

НАША АДРЕеЛt 255020.

•. БРОВАРИ, ІУЛ КиТвська. 154,

f

ТЕЛЕФОНИ: редактор. - 19-3-82; а.ступника реД.Кlара -

маС0801

ulсце80ro роботн,

•.

вІддІ

... ,

11'.-.1,

clльського rocnoAapCTB •. коррспон. _ 19-3·18'. аlulлl8 ПРОІІМeJlОвocтl . фотокореспонденТІ 19·.·67

.Ідповlдального секретар

аент.

І

Р8аlО'І('ВЛІНВ8

~.c"'''''''~.?''''''''''~4r'''''''~'''~~~''''''''''''''''''''''''''''''''''''4'~~'''''''' -'~#~:""4- .,.~.,.,. -#~"""""""'~~~."'#~.c-"""""""'''4''''''''Cow?

Індекс

61964.

Броварська друкарня Київського Облуправління

• copaBa~

ви.g.аВИlщtВ, поліграфії і І'нижковоі торгіІІді. вул. Київська.

154.

r8.~r ••• 'ОDИТЬ

',вІвторок,

0"/1"1 RИU оЮ 5 ' сяг

'''~T''

.

cprPD ••

Фо()"зтv

.Пм.n ••

_-:--... ~_.-..".. За:l1.

сv/'ЮТV.

_ 6 > 0 " . ....

3569-11.000.

#95 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you