Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,

ПОВІДОМЛЕННЯ

ЄДНАRТЕСЯІ .м

95 (4000)

ЦЕНТР АЛЬНОІ ВИБОРЧО І КОМІСІІ ПРО ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ

СЕРЕДА

19

16

ЧЕРВНЯ

1974 ЦІна

РОКУ

1974

Центральва виборча комісія одержала від окружних виборчих комісій попередві дані про підсумки виборів до ВерховноІ Ра­ ди СРСР дев'ятого скпкавня.

р, коп.

2

ЧЕРВНЯ

За повідомлевиями окружних виборчих комісій, вибори від­

булися в усіх

1517 виборчих округах: у 767 округах по виборах 750 округах по виборах до Ради Нацlовальво­

до Ради Союзу і стей.

ГАЗЕТА

У виборах найвищого органу державвоі влади краівн, за по­ переднІми даними, взяли участь 161.663.235 виборців, або

ЗАСНОВАНА

В

1935

процента загального числа виборців, включених у списки. За кандидатів у депутати Ради Союзу голосували 99,79 про­

99,98

РОЦІ

цента виборців, за кандидатів у депутати Ради Націовально­ стей 99,85 проЦента виборцІв, які взяли участь у виборах.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ

І

РАйОННОУ

РАД

ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Попередні данІ про результати виборів до Верховноі Ради СРСР свідчать про переконлину перемогу непоруmвоrо бдоку комуністів І безпартійних, дальше зміцнення Ідейвої І соціаль­

ЗА ПІВТОРАРІЧНИЙ ЗАПАС КОРМІВ Холгоспники колгоспу <<Дніпро>> Черкасько­ го району Черкаської області і робітники рад­ госпу <<Добропільський>> Донецької області зо5ов'язалися створити в цьому році півтораріч-

нуто за рахунок підвищення врожайності кор­

f!ИЙ запас кормів і закликал.и працівників сіль­

ущільнених посівів, зрошення та багатьох ін­ ших заходів.

дуктивних

сортів

і гібридів,

застосування

_

робництва, всіх колгоспників і робітників рад­ госnів ресnубліки за максимальне використан-

{Ормів, або по 41 центнеру кормових одиниць fla умовну голову худоби. Це дасть їм можли­

ня наявних рЄІЗервів і перевиконання

Постановою

зість достроково виконати плани і зобов'язан-rя по виробниЦтву і продажу державі продук­

197 4 році. ЦН . Номдартії

Нолектив радгоспу імені Юрова з великим

натхненням пра­

цює над перетворенням у життя історичних рішень

XXIV

з'їз-

ду НПРС і XXIV з'їзду Номnартії України. Ділом відnовіДаючи на Звернення Центрального Номітету НПРС до nартії, до ра­

дянського народу, колектив радгоспу вистуnив ініціатором со­

ціалістичного змагання за збільшення виробництва тваринниць-

кої продукції у визначальному році дев'ятої п'ятирічки, взя~ nідвищені соціалістичні зобов'язання, nрийнявши зустрічнии план.

трудівники

резерви,

господарства у

період nідготовки до виборів у Верховну Раду СРСР розгорну­ змагання за дострокове виконання зу­

стрічного плану і соціалістичного зобов'язання.

За станом на

червня виконали піврічний план і соціалістичне зобов'язан-

ня по здачі державі м'яса та молока. Так,. при плані на nерше

6620

центнерів і зобов'язанні

8050 здано державі 8050 nриросту 7500 центнерів.

центнерів м'яса, у тому числі

Середньодобовий приріст живої ваги кожної свині при зобов'я­ занні 530 грамів становив 548 грамів, великої рогатої худоби при зобов'язанні 800 грамів 882 грами. Молока при nлані

6300

центнерів nродано

л,ока

1800

3

7510

центнерів. Надоєно на корову мо­

кілограмів nри плані

1600.

новою силою розгорнулося масове соціалістичне

за усnішне виконання

і nеревиконання

змагання

народногосnодарських

планів і зобов'язань четвертого, визначального року n'ятирічки.

* * *

-

Пінрічне зобов'язання по продажу молока державі, взяте на честь виборів до Верховної Ради СРСР, успішно виконане,­ раnортують nрацівники тваринництва радгоспу імені Щорса.

Вони дали слово до 16 червня продати nравили майже на сто тонн більше. Дружно,

завзято

2025

тонн молока, а від­

трудяться княжицькі тваринники у

четвер­

тому, визначальному році п'ятирічки. Вони вже надоїли в серед­

ньому на кожну корову

2130

кілограмів молока, або на

лограми більше nроти відповідного Це

-

nеріоду

434

минулого

кі-

року.

найвищий у області nоказник nриросту молока на коро­

ву. Зараз щодня одержують

no 15,1-15,2

кілограма від кож-

ної тварини, або на 5,1-5,2 кілограма більше, ніж надоювали в такі ж дні торік. Це теж найвищий в області nоказник приро­ сту добових надоїв молока на корову.

Першою з доярок виконала зобов'язання, взяте на честь вибо­ рів, Хатерина Зеленка, яка одержала по

2920

кілограмів моло­

ка від корови. Тепер nравофлангова соціалістичного змагавия довела добовий надій до 19 кілограмів від корови. Більш ніж no луду молока щодня одержують від корови Ніна Безіменна 1

Ольга Салай. Вони також усnішно виконали

честь виборів: nерша одержала мів молока від корови

.

2543,

а друга

зобов'язання

-

2530

на

кІлогра­

роки

ництво і nродаж дер­ жаві nродуктів тварин­

центнери.

році

вони

nідвищенню еФектив­ автотранс­

nорту, висловили ряд зауважень

і дали багато цінних nорад. н. живиця, начальник планового відділу

автопідприємства

09034.

кормів на стійловий

інженер

лідігнав автомашину <<ГАЗ-51>> шофер М. І.

Почали з того,­

активно

на

ділок, колектив спеціалізується

продук­

тивності є результатом не тільки певного по­

ліnшення nорідності молочного стада, а і зміцнення кормової ба­

Саме

З nерших днів загін

Стасюк, що створи­ ли кормодобувний від­

на

сільгосn­

ріст

тому

радгоспу

М. Ф. Должецнов. включився

заготівлю

сінажу.

у

Ось

працюють механізатори

якого на

ви­

гектарів

кожний

з

них

на урожай їх неnогані.

7,5

Організовано механізо­ ваний загін no заготів­

Минає декілька годин, і nрив'ялену зелену масу М. П. Ігнат.енко,

викошує

ною

вже

трактор-

косаркою no 7гектара сіножатей.

Минуло де­

хвилин,

і вона завантажена різ­

нотрав'ям, слідом веде nід навантаження а!і~о­ машину І. З. БориШflо­ лець. По 22-25 тонн кожний з них перево­ за

день

17. -

рити

рощуванні грубих і со­ ковитих кормів. Види

лі кормів. його очолив

краси­

5

Менжега. кілька

нормі

В. М. Нурінський, М. М. Воронов та І. Д. Лузь. При нормі

механізатора

комсомольця О. М. Ли­ зогуба. Прямо з ходу

зить

КРАСИЛІВUІ СІНАЖУЮТЬ

кі­

центнерів

сто гектарів угідь.

зи.

no

використання

ІНІЦІАТИВУ ПІДТРИМАНО

що. становити­

Такий

роботи ності

заготовити настуnний

розповідає головний агроном радгосnу І. І.

У

молока

1117

ме

виконання

заслуга

-

вирі­

3300

шили надоїти лограмі,в корову,

руху

що. Безnеребійну гру­ nову роботу механізмів забезnечує головний

гектарів сільськогоспо­ дарських угідь стано­

863

регулярності

лектив радгосnу «Кра­ силівський• бореться за те, щоб із заnасом

період.

ництва. Торік, наnри­ клад, було надоєно на корову майже три ти­ сячі кілограмів моло­ ка, а вихід його на сто

цьому

Широко використовуючи у виробництві внутрішні

останні

значно збільшив вироб­

вив

коефіцієнт

ЯКОСТІ, З МЕНШИМИ ЗАТРАТАМИ!

к ОЛЕНТИВ радгос­ nу << Нрасилівсьза

нас

ДАТИ ПРОДУКЦІЇ БІЛЬШЕ, КРАЩОї

ДЕВІЗ ЗМАГАННЯ: 1\ИЙ'>

дострокове

у

автобусів. Підмосковні друзі по­ знайомилися з нашим колекти­ вом, nоділилися досвідом своєї

лістичного змагання. У більшо­ сті техніко-економічних показни­ ків щолковці добилися значно кращих результатів. Так, на-

(РАТАУ).

Зобов'язання- достроково

за

nарку

складає 0,75, а в щолковців 0,85. Набагато кращий у них

до нас на перевірку умов соціа­

України схвале­

Збільшення виробництва кормів буде досяг-

ня автобусного

річних виробничих завдань. Нещодавно делегація щолков, ських автомобілістів приїздила

но також заходи морального і матеріального стимулювання nрацівників кормовиробництва.

rів тваринництва.

півріччя

гання

планів

заготівлі кормів у

ПО ВИБОР АХ

nриклад, коефіцієнт використан­

дружба. Встуnаючи в 1974, ви­ значальний рік п'ятирічки, обидва колективи включилися у Всесоюзне соціq.лістичне зма­

nроnонував широко розгорнути соціалістичне змагання механізаторів, працівників кормови­

<<Добропільський>>

до

року.

1974

Між колективом нашого авто­ підприємства 09034 і щолков­ сьІшми автомобілістами давня

постанову, в якій схвалив цінну ініціативу no створенню nівторарічного заnасу кормів і за­

[],онецької області вирішили заготовити в ни­ :І!шньому році не менше півторарічного запасу

обраних

Щолковці-наmі гості

нання соціалістичних зобов'язань колгосnів і радгоспів ресnубліки no виробництву і заго­ тівлі кормів, ЦН Номnартії України прийняв

rеїну. На умовну голову худоби буде заготов­ rІено в середньому 55 центнерів кормових оди-

12

'fервня

17

Надаючи важливого значення починові ко­ лективів цих госnодарств у забезпеченні вико-

іlосіву фуражних культур по 73 центнери кор­ Іювих одиниць і 8 центнерів перетравного цро-

ли дійове соціалістичне

ЦЕНТР АЛЬ НА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ДО ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

тури nосівних площ, впровадження високопро­

Підрахувавши свої можливості, черкащани, ~апрпклад, передбачають одержати з гектара

підвищуючи nродуктивність праці,

ОстаточнІ підсумки виборів і список депутатів,

Верховної Ради СРСР дев'ятого скликання, будуть опублlкованl.

мових культур, дальшого вдосконалення струк­

~ького господарства республіки розгорнути со­ ціалістичне змагання за перевиконання планів шготівлі кормів.

шць. Трудівники радгоспу

но-політнчиоІ єдності нашого суспільства, про підтримку радян­ ським народом внутрішньоі І зовнішньої полlтИRВ Комуністичної партії і Радявськоі держави.

маси

,що

й

при

гово­

віртуозно пра­

цює на навантажувачі молодий механізатор,

забезnечуючи

високо­

nродуктивну роботу шоферів. Безперервним nото­ ком надходить сінажна маса

у

траншею,

де

господарює бригадир кормодобувної бригади

І.

І.

Прудкий.

На

ущільненні сінажу nра­

лівці, схвалюючи lніціа тиву колгосnників

агроном відділка М. Я.

М. І. Усенко, О. І. Бі­

цюють

Пономаренко.

ленко

дві

зміни. Перші

950

нолгосnу Черкаської робітників

лено

ТОНН

ВИСОКОЯRіСНОЇ

ма­

«дніпро• області і радгосnу

<<Добропільський•

Ltо­

нецької області, зобо­ в'язалися С'lІворити в цьому році півтораріч­

ний заnас

кормів.

до місця.

лів,

лини

три

конливо

почат­

завданця, nере­

свідчать про великий

трудовий ентузІазм наших буді­ вельників. План ло генnідряду

123,2 силами -

виконано на

власними

навантажува­

серед

з

nроцента, а

на

граблями nідгрібають у валки, а М. І. Чуняк

вих і nоперечних граб­

ку нинішнього року йде серед :кращих. Підсумки виконання n'ятим-ісячного

і

та М. К Трутень воло­

підnриємств <<Укоопспілки'> на­ ша госnрозрахункова будівель­ дільниця

чотир­

тракторів

тракторними

п'ять автомашин, чоти­ ри косарки, двоє боко-

У соціалістичному змаганні серед nідрозділів nромислових

но-монтажна

загоном

чі, чотири волокуші то-

Но-

Йдемо

за

надцять

Закріn­

116,6.

Обсяг будівельно-монтажних ро­ біт nеревиконано на 69 тисяч карбованців.

нутами

nідтягують їх

не

Жодної хви­ nростоює

тотрансnорт.

У

кращих

Першість у змаганні утримує

нолектив Броварського відділ­ ка, яким керує виконроб Воло­

димир

Олексійович

Юрченко.

Ці будівельники nрацюють спорудженні ряду об'єктів: женерного

корnусу

заводу

на ін­ тор­

говельного машинобудування, дитячого садка-ясел на 280 місць,

дитячої

лікарні

та

54-квартирного житлового бу· динну. І всюди покаЗують зраз­ ки високоnродуктивної праці. Передові бригади мулярів

Олексія Терентійовича Шклов­ ця, малярів Марії Никонівни

ав­

два

трактори

у

СИ уже закладено. Те­ пер механізований за­ гін nеребазовується на придеснянські луки, де продовжить закладання

сінажу,

цьому

І. МИХАИЛЕНКО.

Скидан, штукатурі,в Ганни Дмитрівни Бойко, столярів Іла­ ріона Максимовича Нолядича весь час виконують свої вироб­

ничі завдаІіня на

130 -140

nро­

центів. По-ударному працює та­ кож і бульдозерист Володимир Олександрович Майдан, який торік був нагороджений нагруд­

ним знаком ціалістичного

<<Переможець со­ змагання 1973

року'>.

Зараз наш колектив докла­ дає всіх зусиль, щоб успішно завершити піврічну виробничу nрограму.

У. БОИКО, економіст rоспрозрахуико­ воі будівельно-монтажноУ дільницІ.


Ном со мольс ьке життя §§§§§§~~~§!S~~§!S§~§§§§I r--==--~~~--...,--~.,.

Турботи

чих днів, скоротивши строки

МОдОДИХ

.

всього

.

'

ведення

механІ3аторІв Виконуючи НПРС,

постанову ЦН

Ради

Міністрів

розгортання

ської

соцІалістич­

і

тваринництва,

комсомольці

та

молодь

рад­

гос пу <<Требухівськ ий» роз­ горнули активну роботу, спрямовану на виконання на­

пруЖених завдань визначаль­

тет

року

п'ятирічки.

комсомолу

Номі­

зосередив

ос­

новну увагу на догляді за по­ сівами озимих і ярих куль­

тур . У

цьому

допомагають

·знання, здобуті членами ріль ­

ничих ланок в агрошколі, де вивчається передовий досвід. прогресивн і

!V!етоди

технологія

праці.

вирощування

нультур .

Зважаючи На т я г молоді до при

радгоспі

великий по­ механізації,

було

створено

курси трактористів та шоферів.

Нинішнього

року впер­

ше на лани виходять

ком­ <1

15

сомольців-механізаторів,

всього їх трудиться на полях

в господарстві Добре

46

чоловік .

попрацюва ли

ЦІЄ І

весни наші картоплярі .

Зав­

дяки умілій

організації пра-

ці вони провели садіння кар­

топлі в стисл і строни. Взяти для

прикладу

члена

Іюмсо­

мо.'!ьсько-молодіжної ланни Івана Миронця . За рахунок заощадження

вантаженні

часу

при

за ­

картоплесаджал­

ки, завдяки правильному тех­

нічному регата

обслуговуванню висадив

площі

85

комсомоль­

рад­

продуктів рос­

линництва

ного

змагання .

організацІІ

аг-

картоплю

гектарів за

8

на

робо-

Робочий обідня

час перерва

їжею найперша турбота працівників їдальні М 13, розташована на території

заводу

порошкової

металур­

гії . Якість продукції , ввічли­ в ість у поводженні з покуп­ цями,

прагнення

створити

:Jатишок в цеховій їдальні вирізняють дІвчат_ Вони свя­

то

бережуть

честь

комсо­

:vюльсько-молодіжного

колек­

тиву. За чотири місяці виго­ товили

понад план .продукції

нла сного виробництва на :v~y 1583 карбова нці. Це

cy-

ва­ гомий внесок у ~иконанн я соц іалістичного зобов'язання. яке

взяли

конати

комсомольці , -ви­

завдання

років п 'ятирічки до па да 1974 року .

чотирьох

7

листо­

За ра з ді вчата на чолі з бригадиром Ларисою Чухно активно

включилися

ський» імені 50-річчя СРСР - цей велетень сільськогос­ подарського виробництва повинен вийти на проектну потужність і давати державі щорічно 12 тисяч тонн висо­ коякісної свнвини .

у

зма -

що освоєння успішно . На всіх

комплексу

фізкуnьтурні організаціі повмині

своїх

наставників.

чатку

року

тут

о,цержано

46753

поросят, в середньо­ !УІУ по 9,13 на один опорос ,

що вище

планового і навіть

середнього

господарського

пок азника .

Відмінно трудиться на дільниці М 2 О. Хмельниць ­ кий,, який доглядає дві тн­ На дільниці М 4 оператор О. Ручка першою вийшла на одержання

Миколаївська область. Багато років працює в колгоспі «Ко.мін.­ терН» Баіитан.ського району комбайнер Микола Якович Дерило. З великою любов'ю ставиться він до своєї професії і з радістю передає нагромаджений досвід молоди.м. Зараз у нього проходять практику .Іtалоді механізатори з Молдавії випускники сіль ського профтех­

при­

росту понад 400 грамів що­ денно . А молоді тваринники цеху відгодівлі М. Стеценко , Н. Добреля одержали в ми­

нулому місяці по

685

училища Андр~й Жубя та Іван. Мидон.і. Хлопці вважають, що і.м ду­

грамів

же пощастило. Адже Микола Якович у .минулому році · на.молотив 15 тисяч центнерів зерна.

приросту.

М. КІМНАЦЬКИЯ. секретар КОМСОМОJІЬСІІRОЇ •

секретар комсомольськоі харчуван­

Разом

центному відході вони мають лише 1 .71 процента. З по­

технологію

громадського

змаганнях.

лів'я. При плановому б-про­

'дИ>> . І робітники завжди вдячні Тамарі Заїці, Ганн і Знайді, Ларисі Чернишенко. усім членам бригади за тур­ боту і добросовісність в ро­ боті. Н . ШВЕЦЬ, комбІнату

nювати хід nідготовни та участі збірних команд у фінаnьних

з молоддю дільниці N2 3 во­ ни добилися в травні чудових показників збереження пого­

сячі свиноматок .

орrанізацП

Редакцію газети «Нове життя » зобов'язано широко висвіт­

змагання,

такі як Т. Х. ВІрич, Н. Ф . Буйвол , з радістю передають свій багатий досвід молоді. 1\омсомольці В. 1\улаков­ ська, А. Шул ьга достой­ ні

відnові­

-

даn~tних за nідготовку та участь збірних команд міста з ок­ ремих видів сnорту та в фінаnах VI nітньоі сnартаніади Ниів­ щини та графін забезпечення збірних команд міста транспор­ том дnя поїздок до місця змагань.

ділянках нашого

правофлангові

період прове­

nодІ дnя поnовнення збірних команд міста. Також затверджено фІзнуnьтурних nрацівників

йде

ринники. Досвідчені операто· ри,

винармотати

дення саеіх спартакіад і міської сnартаніади дnя даnьшого розамтну оnімnійських амдів спорту та виявnення здібної мо­

великого виробництва поруч зі старшими товаришам и ударно трудяться молоді тва­

га ння під девізом : <<Дати продукції більше. кращої якості . з меншими затрата ­

ня

ВикоІИІІМ міс~tкоі Рци депутатіа трудящих прмАнІІв рішен­ ня .«Про піаrотоиу та учІСТІt збірних команд міста у фіналь­ них змагаикях VI nітниі спартакіІАИ НиТвсьиоі обnасті». ЗатаердІіІtно скnад організаційного комітету, його гаnовою ЗІСТУПНИИІ ГОnОІИ ІНКОНИОМУ МіСWСРІДМ ТОІ. Номара Г. І. Комітет з фізичної нуІНtтури і спорту, комітет ДТСААФ, до6ровіnьні спортиані товариства «Спартак» і « Авангард»,

Уже в наступному році радгосп-комбІнат <<1\алuтян­

За п'ять місяців цьоrо ро­ ку уже · здано понад 4,5 ти­ сячі тонн м'яса. Це свідчить,

Забезпечення робітників с мачною й високоякісною

що

потужностІ

під­

госпу.

ного змагання за збільшення виробництва

підсумків

секретар

польових

зипуски <<Комсомольсьного прожектора>>. <<Блискавок>>. які викривають недоліки в роботі. Р . КОВБАСИНСЬКА,

СРСР, ВЦРПС і ЦІ\ ВЛКСМ про

номплексу

робіт сприяє регулярне

Гот;іте;; до ~іт;ьоі 10f.ІІІі8ІїїїйІ t.a.~ сnартакіади оопасті

Освоюємо

садіння на 4 дні. Активному проведенню

- -.,- -.,.,.,. -., -., -" -...

На фото (зліва направо) : комбайнер М. Я. ДЕРНЛО з молодими

шхан.ізаторами Іваном МИДОНІ і Андрієм ЖУБЯ. Фото К. Дудчен к а . · (Фотохронік а

органІзацІІ радrосІІ'у-ком­ бінату,

.

РАТАУ) .

._._._._.._._._.._._._.._~,,~,~.-~n~~~r-..-a.....pg._~~~~pgra~~ ...--.ra.......__.._.."~''~~~.-..~rara...-.м.мn~~~'~~~~~~~SL~~~r"~~'~ ПОСТУПАЛЬНИИ рух по шляху науково - технічного прогресу немислимий без ме ­ ханізованої обробки плано­

вої,

облікової,

статистичної

та економічної інформації . А тому Номуніетична партія і Радянс ький уряд поставили завдання . до нінця дев ' ятої п'ятирічки в усіх адміністра ­ тивних рити ції.

районах країни

ство­

маІJІино - лічильні стан ­

В міру налагодження тех­ нологічного процесу

лінням СРСР . Створення не­ обхідної мережі МЛС об­ ласних . і

і

район­

вдосконалення

ор­

га ні зації

їх управління по ­ призвести до повної

винно

комплексної механізації і ав ­ томатизації усіх облікоБо­ стати стичних робіт на осно­ ві широкого застосування су часних обчислювальних :vrашин. засобі·в організацій­

державної

ного . обліку дасть великі пе­ реваги. а саме: майже напо­

статисти­

ки . Виконання його дозво ­ лить успішно ро3в'язати про­ блему, зв 'язану зі збором , обробкою і економічним ана­ лізом інформації. А це, в свою

чергу,

впливатиме

ловину

скоротиться

кіль­

КІість людей, зайнятих на об ­ ліковій праці . поліпшиться якість обробки інформації , прискориться

на

поліпшення управління ви­ робництвом на сучасному етапі комуністичного будів ­

її

оператив­

н ість .

За останні роки шляхом інтенсифі•кації виробництва і

Тепер у нашій області ме­ ханізованим обліком охопле­ но понад 600 пІдприємств, і з них лише 25,5 процента ­ сільських господарств. Біль­

вдосконалення

шість

ництва.

ної техні·КИ і зв'язку. З розвитком науково-тех-

управління

МЛС веде

-

станції

Перспективи механізованого обвіку

єди­

ний статистичний орган, кот ­ рий об ' єднує МЛС та ін ­ спектуру держс та тистики

ра ­

не

тільни сучасна

обчислювальна техніка . ал е й інженерно-економічні кад-

повинна і вдоско­

кого

господарства.

Однак

порі,вняно з промисловим ви­ сьним господарством ще від­

ву для вдоскона л енн я обліку

шиться сучасн1и

і

вит ку промислово ст і в

ку

дозволить

створити

осно ­

с татистики .

Зараз у нашій к раїні .1 ічуєтьс я

бли з ько

формаційяо

н а­

1200

ін­

обчислюваль -

них центрів. З часом . коли система обліку та стат исти ­ ки

вдос коналиться

і

в

міру

забезпечення інформа ційно­ об числю вальних станцій но­ вою високоефекти вною т ехн і ­ кою

( аж

до

електронно-об-

ч ис л юв а льни х

ЕОМ) .

в они

машин

пе ретворяться

в інформаційно - обчислюваль­ ні центри І ОЦ, які дозволять оперативно розв'я зува ти ве­ .'Іике коло за вдань :3 облі к у і

ста ти стик и .

С исте ма де ржавн ої с тати с ­ тик и

спира є т ьс я

же н у м е режу

на

ро з галу ­

МЛС при ст а ­

тистичних о рга нах н а місцях.

роЦі

незмінною ,

то інт енсивності

робницт.вом управління сіль ­

при роз­

цівників. ної

дерЖавної

з

статистики

обов'язкових

ному

-

сільсьного

Рада

ла­

Міністрів

СРСР

у

1966

роЦі прийняJІа постано­

нову

про

ду. << Соціалізм це об­ л ію> . ця к рилата фра 1а В . І . Леніна цілком вірно ви­

МЛС а ж до районі-в, призна ­ чених для механізованого об­

з на ч а є

ліку в

роль

державної

ста ­

т истики. Винористання но­ вітніх засобів обчислюваль­ ної і орга нізаційної техніки є одною із найважливіших умов

тичної

удосконалення

статис ­

1\ПРС ,

а т а­

кощ наступн і пленуми поста­ ні за вдання, спрямовані на :шачне підвищення ефектив ­ управління

Тепе р вона о чолюється Цен т ­

господарством .

ральним ста т ис т ичним управ-

є

створення

сільсьногосподарсько ­

Піідготовку госпів

протягом

повинна

виконання

народним

Одним з них

господарського

вчити

о

НОВЕ

в

та

Наша

механізова -

о

станЦія

пи, гу формаційно ною станцією ,

обчислюваль­ на якій пра­ цюватиме бл изько 80 чоло­ вік. А коли набере ще біль­ шої потужност і , перейде в

п е ршу

г рупу_

При

безперервному

зро­

станні

техн:ічної оснащенос­ ті сільськогосподарсьноrо ви ­

робницт.ва механізований об­ лік інформації ще більше сприятиме підвищенню його ефе ктивностІ . 1\ерівникам радгоспів, пта­ хофабрик і промислових під­ приємств необхідно правиль­ но усві•домити важливість переведення на механ ізова­ ну обробку облінової доку­ ментації, провести роз ' ясню­

вальну робот у, особливо се­ ред працЬНииків обліку, щоб забезпечити швидкий і орга ­ нізований перехід госпо­ району

радгоспів

1974

МЛС

до

третьої гру­ а згодом перейде в· дру­ і стане раJ{онною ін­

перВИННі

червня

в е­

техніки .

становлення

належатиме

дарств

19

матиме

найновішої

стадП

документації

Середа,

.

об­

ність весь час зростатиме за

Одночасно складається план -графін переведеннЯ на машинну обробну облікової усІх

механізовану

лику перспективу росту. Ад­ же вона обчислюватиме близько 80 підприємств-за­ мовників. В залежності від завантаження та її ефектив­ ної роботи технічна озброє ­

господарств

ПіДГОТОБЛЯТИ

визначаються

робку.

бухгалтерів рад­ інших

заключаються

яких

ня їх на

і птахофабрик. Передбачено проведення дослідної механі­ :юваяоі обробки облікової

нонтролю.

ЖИ'ІТЯ

кіль­

року

строки черговості переведен-

документи за такими форма­ ми , які б відповідали вимо­ гам машинної обробки.

непродунтив­

Впровадження

ав томати зованої

з начну

одного

механізувати

подарствами умови,

на місячних ку,рсах, щоб на ­

ної копІткої облінової пра­ ці. При подоланні в і дставан ­ ня вивільнені люди зможуть працювати у сфері виробни­ цтва або ІВ області економіч­ ного аналізу чи ·здійсненні

вили перед ЦСУ новІ склад­

ності

мереж і

великих затрат людських сил

для

з 'їзд

утворення

одержано

гос­

обробку документації усіх радгоспі·в та птахофабрик ра­ йону. Для цього з усіма гос­

будову ріаного устатку;ван­ ня , набувають навичок його обслуговування та швидкої обробки матеріалів . Т{>ест радгоспів організовує пере-

му виробництв і . Технічне відставання облі­ ку в сільськогосподарському виробництві призводить До

праці.

XXIV

Вже

кість машин. Усі оператори проходять теоретичну і прак ­ тичну підготовку , вивчають

госnодарства і промисловості

умов

ро звитку соціалістичного

оснащенні

розгорну ­

лася активна підготовка до відкриття машино-лічильної стан ції у нашому районі .

скорочення розриву в техніч­

Органі зована система єди­

одна

Останнім часом

стає . І одна з причин цього - слабк ість технічної бази обліку в сільськогос подарсь­ кому виробництвІ. З метою

1980

буде потрібно понад мільйонів облі кових пра ­

100

ше певни х галузей: облік праЦі і заробітної плати, об­ лін роботи автотранспорту, матеріальний облік тощо.

з начно зросли успіхи сільсь­

налюватися обчислювальна техн ік а. Якщо ж вона зали ­

ри . Це ·В остаточному рахун­

хунок,

вона

В нічної революЦії :1 ростати кількість

двох-трьох

подарств . А з годом, коли МЛС п е рейде на госпрозра­

рахунок

йону . Внаслідок цього об ' єд ­ нається

донументації

облік ли -

і оброб -

ки інформації вони перетво ­ ряться в інформаційно-об ­ ч ислювальні

міських

-

них

системи

і

п ідприємств

на

машинний

всього

облік.

Г. СКОТАРЕНКО,

иачальВИR маmино-лі­ чнльноt станції району.

року

О

2

стор.

О


Моп працн ВJИВ88ТЬСН В nрацю МОЄЇ pecnyOJiHИ Галина Драна, лиЦі нашої ресцубліки. Віра Гарбуза, На урочистому закритті табо­ Василь !\рук, Анатолій Jlизун, хороших справ стали учРУ праці і в ідиочнику, який від­ ня учнів шкіл до трудової діяль­ ні Великодимерської середньої Олександр Драний, Микола Но­ Демченко. Не бувся перед початком навчаль­ ності і спільного відпочинку про­ школи. Однією з нИх є nраця ловко, !\атерина директор радгосnу ного року, водитимуться вперше. Тому дуже елітку на полях рідного радгос- відставали від них і Валентина році, Сидоренко, Віктор Безсмертний, І. О. Басюк щиро дякував шко­ цінним є те, що наприкінці кані­ пу. Так було в минулому лярам за велику допомогу. Він підсумувати до цього готуються і в ниніш- . Павло Земляк, tіасиль Нондuакул передбачається У цьо м у році загальне залучен­

ТРУДОВЕ ЛІТО Виконуючи

постанову ЦК КПРС

«Про заходи по дальшому поліп­ відпочинку організації шенню школярів » , районний і піонерів освіти разом з відділ народної керів.никами шкіл визначив і обго­ ворив основні завдання, які перед­ бачають охоплення відпочинком і працею дітей суспільно-корисною та лідлітків району. Різними ви­ дами оздоровлення під час літніх

канікул

буде

забезпечено це

дітей. Практично ,'teHHHX ШКіЛ.

час літніх

На

-

11225

всі

учні

кращі визначити роботу, всю шефів, відзначити їх школ и та керівників навчальних закладів та організацій, вчителів, вихователів, піонерважатих та викладачів по­ чаткової військової підготовки. роботи, крім виховної Плани проведення політінфор\fацій, екс­ курсій, перетяду кінофільмів та

uьому. Торік, як тільки дев'ятиклас-

вистав , походів, проведення тема­

ків.

ранків, вклю­ і тичних вечорів чають в себе важливі питання ви­

школп

місяців

3 АСПІВУВА ЧАМИ багатьох

свій стиль, свої традиції.

ШКІЛЬНЕ

вуличного

правил

вчення

руху

конкурсів п-роведення (зокрема, на кращого знавця іх), а також правил поведінки на воді та ін. Зважаючи на те, що ряд учнів теми з окремих слабо засвоїли ня тісних зв'язків з шефами. Заходами також передбачено ор­ предметів шкільного циклу і одер­ ганізувати двозмінну роботу табо­ жали завдання на літо, потрібно ру «деснянка» при Пухівській се­ приділити багато уваги заняттям редній школі, де відпочиватиме 240 з цими школярами. Під керівни­ учнів, військово-спортив.ний табір цтвом і контролем учителів, nри «Патріот» на базі Літківської се­ допомозі товаришів по класу, з редньої школи (тут зберуться 150 якими вони спільно проводити­ старшокласників) . В усіх серед- . муть канікули, дітя'rІ буде легше ніх, а також у Великодимерській, засвоїти необ-хідний матеріал, ус­ Світильнівській, пішно відзвітуватися за минулий Гоголівській, Рожнівській та Мокрецькій вось­ навчальний рік. організовано школах мирічних Всіи JlЮІЦДСЬКИМ організаціям, т а бори праці та ві д починку . Крім підnриємствам, еІпьським Радам того , працюватимуть табори груп депутатів трудящи)t потрібно ак­ і шкіл подовженого дня. тивно допомагати школам в орга­ по організації нізації Значний досвід школярів, відпочинку дозвілля, спрямованого сприяти у влаштуванні літнього для них на поєднання актив·ного відпочин­ цікавих заходів . Адже в тому, як

перетворяться у центри виховної роботи. У них передбачається пе­ кількості необхідної ребування встановлен ­ вчителів, планується

посильною

з

ку

своє

прове.'Іуть

мають

працею,

Ш е вченківська, В е ­ Плосківська, ликодимерська, Русанівська та ін­ школи. Учнівські ви­ ші серед-ні вироби.111 тут бригади робничі

дітей,

їх

запорука

-

навчання

успішіюго

Виробнича

екзамен, ники склали останній на ланах голоси їх задзвенІли відділка Імені Мічуріна. З ве­ ликою радістю зустріли членІв бригади учнівської в.иробничоУ

готує хліборобів

хлібороби, розповіли

про свою іі:ііііііііііі.іііііііііііііііііііііііііНіІ•ііі:•.іі.іі;;;;l

кладаються на юних

ломічни- тенко, Валентина Нузьмик, Ка­

роботу, про обов'ЯІЗки,

які по-

та багато інших.

При підведенні піДсумків зма-

Спочатку в таборі працювало

130 дев'ятикласників.

Пізніше гання кращою виявилася ланка х в 5-101 А

до них приєдналися учні

літа

класів, Протягом

зокрема,

-

20

ит-

іри

гекта-

грошовими

преміями,

nочесними грамотами,

9 -

11

кукурудзи, зібрали 536 ~онн одержали подяку дирекЦії рад­

овочів, очистили

ТОВі! зер- rоспу.

730

соку,

тонв

8

законсервувати

праця

ли

року

цього

працюватимуть

на полях радгосnу. Вже складе­

но план; прийнято соціалістичні зобов'язання, якими nередбаче­

соку,

законсервувати

школи,

керівники радгоспу под­

ціальне парк,

школярів.

закладено

накриття,

де проводитимуть своє до­

диться в таборІ сЮнь Батьків- тів на сто осіб.

огірків та З тонни помідорів.

о тонн

Дирекція

огірків та помідорів.

і тру­ звілля учні, підготовлено наме­

рви усІ, хто відпочиває

тонии

го

і змістовний Для цього в полі обладнано спе­

тома~оrо ного дня під час обідньої пере­

2

від старших робів, переймали навички найблагороднішої про­ фесії хлібодарів. Більше 270 учнів нашої шко­

бали про вІдnочинок

де .допомоr.пи відnочинок завжди поруч. Нож­

сервному ваводі,

виготовити

~ дарна

ва кон-

на. Працювали також

вчилися

діти

робництві, наші

J·іюбити й цінувати працю земле­

рої. Усі 15 переможців змаган- но лрололоти nомідорів ЗО гек­ ня були нагороджені безноштов­ тарів, капусти - 25, картоплі ними путівками до столиці на- -40, зібрати 540 . тонн овочів, - Москви . очистити 750 тонн зерна, а та­ Батьківщини шої 16 учнів за хорошу працю від­ кож виготовити 9 тонн томатно­

картоплі, 10 значені

рів капусти, 4.0 _

u- . класу

8ІКОЛУ учениці

хліборобського гарту пройшло 256 хлоnців та дівчат. ВоВи відчутно допомогли робітникам радгоспу <<Великодимерсьний•. Проnололи,

Грикун

терина Ткаченко, НІна

передав школі магнітофон, а уч­ ням вручив цінні подарунки. повсяк­ Працюючи на полях, денно сnІлкуючись з робітника­ ми безnосередньо в полі, на ви­

Вони

будуть

Включившись в огля.д сРівня- щини•, мають змогу прочитати встановлені на березі Десни, де ємося на передовиків і новато- свіжі газети та журнали, зігра­ проводитимуть свої школярі рів виробництва•, учнівська ви- ти в шахи. Вони проводять кон ­ вихідні дні. Завчасно потурбува­ робнича взяла підвищені соціа- курси на краще виконання лі­ лися також про організацію га­ і свого сень, декламування віршів. Ми­ рячого харчування, забезпечен­ зобов'язання лістичні пулого року нілька разів л~ред

слова дотримала, виконавши ро-

учнями виступали викладачІ од­ нієї з музичних шкіл міста Ни­

біт на суму 15· тисяч карбованпрацювали По-ударному ців.

комсомольці

ня теtбору кондитерськими виро­ бами.

В. КУМЕИКО,

Товстенко, І єва. Школярі були гостями сто-

Ніна

шкоJІИ,

директор

навчаль­

наступному

у

тисячі

дозвілля

! !! !! !!!!:~ ~ ~!! !!!!! !! !!~ !!!! !!~!! !!!!!! ~

НО\ІУ році.

В. ПЕРЛОВСЬКИЯ.

nродовження традиції У Русанівській школі вже скла­

облік всіх тих, хто не вміє плава·

лися свої традиції організації літ­ нього дозвілля учні.в . Оснооною іх ознакою є тісне поєднання відпо­ чинку

з

працею,

допомогою

ти. Вон~- вирішили в цьому

ді. Тим більше, що плавання вхо­ дить до комплексу ГПО, до скла­ д ання якого з алучено всіх учнів.

пра­

цівникам радгоспу_.

І 20 учнів-старшокласни,ків

пра­

школи.

щоватимуть в учнівській виробни­

Частина

чій бригаді. Завдання перед ними поставлені великі: необхідно обро­ пшениці, ЗО бити 50 гектарі.в кормових гречки, 6 капусти, 5 буряків.

радгоспу.

проводитимуть

свої літні

на водах України

ка­

ти усвідомиш

важливість

її

серед них виявилось чимало сп,рав­

вони

завзято

Ва­ Люба Це жніх ударників. сильєва, Наталка Боброва, Вален­ тина Шварчина, Тетяна Горлашен­

і культури,

працювали

над

озе­

лененням свого мікрорайону і піо­ шефів ; своїх табору нерського

ремонтно-механічних працівників майстерень. Так, учні четвертого А, сьомих

Шефи і підшефні у сво1и взаєм­ ніЇІ допомозі часто міняються міс­ цями.: то ми допомагаємо

школі,

від то школа допомагає нам. А цього тільки міц,ніє дружба і ви­

впорядкували усі газони і квітни­ ки, розчистили від будівельної ще­

грає

загальна

і засіяли

справа.

Т. ГАЗИНСЬКА,

травою впродовж заново заасфаль­

тованої вулиці нові газони. Усі уч-

Сергій

оформлення.

В і Б, шостих А, 6 і В класів під біології учителя кері,вництвом Олександра Григорооича Макогона

бінки, піску, перекопали

Коваленко,

Аркадій

ко,

Звигінцев, Олександр Білаш, Опек­ та багато інших. са.ндр Катков Працюючи, учні змагалися між со­ бою не тільки за кількість роботи, естетичного якість за й але

.

садівник ремонтно-механіч­

них майстерень.

KOCTOBAPOBOJ

ЗАЛІЗНЯК.

Лариса

ли М 7 проходять практику у швейному цеху по- СУЧОК, НадІя БОйКО, Оля БАРДАШ. Уважно придивляються до

бутко.мбінату.

ні працювали добросовісно . Однак

рухів наставниці, .майстра Н. Ф.

Після вивчення 70-годинного теоретичного кур-

су обробітку тканин дев'ятикласниці .міської шко-1 (крайня спра~а)

ПІДШЕФНИМ

значення. І в цьому переконалися учні міської середньої школи N2 З. Відгукнувшись на заклик міської зро­ Ради депутатів трудящих бити рідні Бровари містом високої продуктавиості праці

пройшли

вони

чання.

Всяка робота стає цікавою тоді, коли

Адже

І. ЛИТОВЧЕНКО, нав­ вчитель виробнвчого

взяли на

СПАСИБІ

рідного

Протягом літа 45 члені:в вироб­ поїздку ничої бригади здійснять до міста-героя Волгограда, 115 уч­ нів подорожуватимуть ло Дніпру до Херсона .

рятування

уже

школи

полях

і склали навчання повний курс кваліфікаційні екзамени на право посвідчення трактори­ одержати стів.

Вони об'єд­ ~,їкули організовано. ,ані в бри.гади по збору і заготів­ лі лікарських рослин. Керуватиме молодших їх роботою вчителька класів Марія Юхимівна Курило.

А члени товариства

випускникі'В на

працюватиме

У цьому році молодші школярі теж

році

навчити ІХ вІльно триматися на во­

Плосківської

вчителі

культпоходами, nодоро-

учнів роботу нуючи школи лід час літніх канінул. У цьому році, як і в

виконуватимуть жами за роботи ло догляду сільськогоспосівами культур, лодарсьних

попередні,

всі,

хто

ви-

явить бажання відnочи-

при школі. створено Для них буде організоігри, розваги, чи-

вано

пла-

середньої школи,

Фото П. Голованя.

чітких

АКТИВНИМ- ВІДПОЧИНОК

Саме так лоставили завдання

перед собою

зокрема

вирощувати-

муть ломідори та калу-

Наташа

За лідсумками робороці, в минулому ти 50 членів наприклад, виробничої учнівської премійовані шестиденною

подорожжю

ло

та

тання

ду,

продовжуватимуть

догляд

Дніпру.

обговорення

культ­ цінавих творів, лоходи в кіно. Малюки «санітарами!> стануть книг бібліотечного фон-

шкільними

за

дослідними квітниками,

вати ·в nіонерських тавійськовота борах спортивних таборах, бу-

сту. У тому, що виробнича бригада може пода-

Старшонласнинам по суботах і неділях радгосn виділятиме транс-

навчально діляннами, газонами.

доками. Тут велику ломогу школі подає рорадбітничий комітет госnу. Учні ж старших класів проведуть літні капраці нікули в таборі

господарстіВу, ми перена прикладі ноналися минулих років. Звичайно , дирекція радгоспу відзначити має намір нращих юних виробничдо путівками нинів

ло енснурсій, лоїздон революційної, місцях бойової і трудової елави, подорожей по історичних і пам'ятних місцях. Учні молодших кла-

ну з nосильною громад­ сько-норисною працею зміцненню сприятиме дитячого організму фізагартуванню зично, з високими характеру моральними якостями.

зі спортивними іграми,

Бреста та Умані.

дуть забезпечені путів-

й відпочинку, де поряд

ти відчутну

Моснви,

допомогу

Ленінграда,

порт

·сів

для

проведеннЯ

відпочиватимуть у

таборі <<Орлятко!>,

-

Поєднання відпочив­

М. БУЗНИК,

директор школи.

що

--~~~~~~--~~~~~~~~~--------~~--~--------~--~~~~~~----~--~~~~~-----­ <<4>> і <<51>. Технік-лісівник Валентина Власенко Третій рік працює в Наливівці шкільне лісни­ ДРУЗІ ЛІСУ відмінниця. цтво, яке об'єднує близько 70 учнів місцевої восьми­ річки. Дві бригади юних любителів природи догля­ дають ліс на площі 65 гектарів . Школярі, крім дог­ займаються ляду и збереження <<зеленого друга>>, відновленням насаджень. Зазеленіли буйним листом V

ЗОО лип, беріз, дерев горобини, ще

струнчилися обабіч

Усе це

-

шляху

1400 дерев ви­

Калинівка-Димитрів.

справа рук активістів шкільного лісниц­

тва.

І ще одну важливу справу роблять

калинівські

лісівники. Вони турбуються про збереження фауни.

о

Школярі виявили 100 жител лісових <<санітарів!> мурах. Щоб заnобігти руйнуванню, ЗО з них огород­ жено.

Лунко в лісі виводять на різні лади

свої

лісні

шлаки. Ще б пак, і про них nодумали навесні уч­ ні: виставили 105 шпаківень, виготовлених власно­

Активно працюють і добре вчаться семинласники Петро Товстенко, учень восьмого класу Володимир Ситюк, Анатолій Товстенко з шостого класу. Спрямовують і консультують школярів учителька біології О. Г. Горова та ломіявик лісника І. В. Су-

чок.

ручно.

самі школярі. Роботою свого лісництва керують це кращі учні. Так, лісником працює Причому семикласник Василь Наліка. У табелі в нього лише

о

НОВЕ

ЩИТТЯ

о

Середа,

В. МИКОЛАЄНКО.

І

Сторінку підrотува.пн працівники громад­

ського відділу шкіл.

19

червНJІ

1974

року

О

З стор.

О


НОВИЙ ХОРОВИЙ КОЛЕКТИВ На нашому

але всіх

їх

Серед

І

це переваж-

-передовики

цтва,

11

професіями.

мистецтва.

ти

ПОДОРОЖ

по-

єднає велика любов до пісні, до хорового співу.

но

11

заводі

рошнової металургії є багато аматорів сценічного

яким

виробни-

« ... nісня

і працювати

них

технічні

жи-

лентина

доnома- лянець,

інженерно­

-

nрацівники

Данилівна

Павліна

Ва-

Моги­

Микола­

гає•>. У

нинішньому році ївна данилович, Валенти­

створено

хоровий

колен-

f!a

тив, який налічує більше п'ятдесяти самодіяльних співаків. Люди різні за

Іванівна

Нлоченко,

слюср.р- інструментальник Григорій Михайлович Гаштов, токар Микола

лески були великою наго­ родою. Зараз готуємося до свого традиційного свя­ та Дня металурга. В нашому репертуарі

Гребеник, муляр Янів ДelYf' янович Яремив, лабо­

СПОРТ

УСПІХИ ЗАВОДОБУ ДІВНИКІВ

су­

-

часні радянські nісні: <<Ле­ нін з намИ>> А. Новікова,

рантки Галина Федорівна Вар'янська та Людмила Василівна Нривицьк<1, слюсар Леонід Миколайо­ вич Паталах, технік Полі­ на Ниридіна т::t багато

<<Моя страна>>

В сnортивному комnлексу

І. Дрюмо­ нещодавно закінЧились

ва, <<Синові» А. Пашке­ вича та українсь:кі і росій­ ськІ народні nісні. Нрім того,

розучуємо

nісню

Наш хор дебютував на заводс!>кій сцені nід час

/7

.

.

.

І~ УІІаги

1

лились

це

11 11 11 організації І ._,

ту,

порошкової

ме­

-

третє

у

пласт­

Серед ж і н о ч и х команд найсильнішими були команди заводів

ВLИ-

порошкової

металургії, холодильни­

пластмас і ків.

бслмш\t аптобусолt у ~>рай пиш­ них :Ji'.li.'HII.Y .ІіСіІі і 6.1aKt/THilX о:~ ер.

порошковики,

-

m'pi!d на,Іt/1 .и:гендарна 11 11 фортеця. го~ювний 11Хід. Вели- 11

оси

ІІ~>а п'ятикутна зірка. вuкирбу-

rmнa

_.ноноліті. Це -

11

ІІ·'tогутності

Радянської

11 Куди не глянь -

:: 1!0Лічнс:·

1:

Слід

сим1юл ІІ

1

ску.zьпrурна

лись цього успіху впер­

ше.

люну- 11

На фото:

3Mafa

Н НЯ

заводу

о

ними подарунками. Перше місце у

особистих

змаганнях на nолосі

nерешкод

середньої Гайр,ук.

пожеЖНИКІВ

І/ пливе

траурна

11 реквієм

.мелодія.

в паои' ять

вільним дружинам.

чення

-

школи

Він

важлива

Володимир

І)аМ nроводити

Це

.мільйонів

Іх nризна-

доnомагати пожежни-

Ц

гаразд.

насамnеред,

про

·

зацІю за-ня;ть

е

санівської,

І/ ли на коліна перед лютим во-

11

коли

траnилась nожежа

во-

-

11 рогом, а гордо полягли з і.м'я.м 11 ни повинні вміло nристуnити до 1111 лттері Вітчизни на вустах. 11 її гасіння та до евакуації лю11 Рівномірно і в{чно відбиви- І. 1 дей і майна, nодати першу ме1111 ють х_атинські дзвони.. наказ 111 1 дичну допомогу п_ отерпілим. 11 поко;llння.Іt, написании свято'? 11 Ось чому майже nри кожній 11 кров ю загиблих: «Люди добрt, 11 школі міста і ·районv створені 11 ' • б 11 " 11 па.м ятаuте, .ми лю или життя, Jl юнацькі добровільні дружини. І\ і Ві~чизну, і вас, дор~гі. Mu 11 Протягом навчального рану з ІІЗ 'Орtли живи.ми у вогНІ На ше 11 ~ . . : ·11 учнями nроводяться :Заняття ПО 11 прохапня до всІх. xau су~ L 11 десятигодинній програмі. Ве::печаль повер нутьс.<t в .мужюсть 1111 д"ТЬ їх досвідчені вчителі. 1 як lf! силу, що змогли увtчнuти J • " • 11 настдок раионн1 змагання .11 ви .мир і спокій на землі, щоб . u' 11 ніде, ніколи у вихорі пожарів 11 ЯRІ дають змогу ииявити нан11 11 б' · · · б 11 нс BAtllpaлo життя». 11 ІЛ~Ш п_щrотовле~І юнацью до -

nогану органі-

Ру-

6

Хатинь ... Тут жu.1u .мирні ра-11 роюлью

nожежю дружини.

на змагав-

участі у них не

дач.

Змагання nоказали, що У· банема навіть по-

.цих шкіл на майбутнє треба подбати про це.

Закінчився навчальний рік, і

в юних nомічників пожежників пора.

Ножна команда nовинна nодати

нінградського

ІІІІ,Jянські люди, які любили свою 1111 Так, нещодавно відбулися ра_- доnомогу nрацівникам вогнен6 ЮД ПД , оргаю- ного фронту у збереженні вро11 .rлі арабську працю. Але фа- 11 йонні змагqННЯ ІІ'lltІСТІІ знищuлu село. Знищили \І завані районною радою ДПТ та жаю. Для цієї державної cnpaІ\ недолюдки 34 ссла в одному': районним відділом народної ос- ви треба виділити членів 1111лt_Іше Верхньодвінському райо~- 111 віти. Проходили вони на сп.ор- ЮДПД, з пов'язками на рука. д т майданчику Требухів. . . І! НІ. ут загинув кожнии . ругии11 тинному вах, велоnатрушв, яю nовиню І д ІІ~ситель. .. тепер кожен ень:• ської середньої школи. Ці зма-

ІІt~уть

Ідуть сюди люди. щоб,: гання були мабуть

t

Р?Зповіли на.м

11 сь,коt t!>ортеt~І-гер_оя

'

БресТ-ІІ лалн

фесію». п·ятниця, 21 ЧЕРВНЯ

Програма цт

nовз

радгоспні

Найкраще nідготовленою вияви-

лась команда

Шевченнівської вільних дружин

.. середньо1 шноли.

ли

юні

школи.

nожежники Т

ретє

техНІКИ,

що

Други_ми бу_~ братиме участь у збиранuі вро-

.

ПухшськоJ

МІСЦе

noc

1

ла

жаю четвертого,

року

п'ятирічки.

комаііда з Троєщинської серед-

ньої школи.

орган~зовують

рейди-перевірки

визначального

М

СОЛОВЕИ

· • rолова райради ДПТ.

Всі ці колективи

тичині\

-

-

17.15 -

«Вогні цирку». ог.1ядач Ю. Жу"ов

Полі­

відповідає

на запитання телеглядачів. 18.00-Нови­ ни. К. т. •діти Країни Рад».

18.15 --

Прем'єра документального телефільму «Свято в червоному галстуці:о. Гастролі Новосибірського театру ·музич­ ної комедії в Москві. К. т. Вперше на екрані ЦТ. Художнііі фільм «Приборкання вогню». (І серія).

19.10 -

19.35 -

би».

маш»

Зустріч робітників і радгоспу імені

заводу «Прод­ 50-річчя Вели­

12.00 12.30 - К.

кого Жовтня. (Одеса). «Народні таланти». Днів .чітератури і мистецтва Естонській РСР. Програма Естонського телебачення. •Книжкова полиця».

1(. т. т.

До

УРСР в фільмів

13.45

Концерт.

15.00 -

(Ужгород). Народний телеуні­ верситет. Факультет здоров'я. Алергіч­

ні

захворювання.

(Передача

друга).

10.15-«Радянський характер•. Телена- 15.30 - •51 - громадянин:.. 16.15 - Ху­ Концерт. (Челябінськ). дожнііі фільм «Секретар райкому». «Екран передового досвідУ». 15.25 - Програма передач. 15.30 -к. т. ·17.45

рис. 10.45

«Природа і людина». І6.00 - «Три зустр і чі». Концерт-нарис. 16.45 Фільм - дітям.. Художній фільм сСи-н полку:.. 1s.oo - Новини. 18.15 - к. т. Для ді-

І закриття інших доріг,

гасnли nоже-

(Ленінград}.

14.30 -

9.00 - Програма передач. 9.05 -к. т. г 9 20 н 9 зо к л\~:;~;;;:~ ~ер~ач~ви~.я · ш~ляр1~:

І~~о ·~- ~Ос~~~~::л~~~ои- к~.:~::

ж;-родних 11 жі, з'єднували ствол з рукавом. ~~я~р~х%::;ь юнацьких добро-

11 ,и, СНІ/1\Ів, ЯІ\,l с.шливо щилІ! НС!-_ 11 І\ слtерть в t.н ;Ч свободи рtдноt Jl ІІ Вtтчи.>ни 1 ое:~х.нарного нашо- 11 11 11 го сьо,•одення. 11 І/ о . КЛІШИНА , 11 11 інспектор відділу над11 ІІ І\ рів райвузла зв'язну. 11 !і•••••іііііііііііііііііОііііііііііііііііііііОііі~

!

перешкоди,

театру

мацііkниіі виnуск •день за днем». 2І.45 -- «Екран молодих». •Голосую за про-

наймасові- стежити за тим, щоб не розкла-

про . безс.мерт-,. та, фініш. Юні nожежники до- НИЩ>>

драматичного

імені о. с. ПуШкіна, народного артиста СРСР І; Горбачова. 21.30 Інфор·

' ' 11 вtддати шану аагибли.м. дали вогнищ nоблизу хлібних 1 11 І псюди, де не подорожува-,: шими. В них брала участь масивів. у їх обов'язки входить 1111 •tt по · 1 е "Л; братньо ·1· Бt'лорус 1· 1··, 11 двадцять одна дружина. ·' . "' , 1· розста-новка та б личок з паnи11 нас супроводжували добрі лю-11 Змагання nроходило по ета- сами: <<Не палити», <<Проjjзд 11 ди і ясне сонце. Вони багато 1111 пах: полоса nерешкод, естафе- заборонено», <<Не палити вог11 нt п_?двиги захисІШКІІJ

життя.

К. т. «Більше хороших T()na. рів•. 1.о.ОО •Очевидне неймовірн~ К. т. Програма мультфільмів.

літератури і мистецтва УРСР в Естон· 21.00 ській РСР. «Вітчизно моя неозора». -Інформаці!"ша програма «Час». 21.30, 22 _30 _ •На ланах республіки•. - К. т. Чемліон ат світу з футбол а: Програма на Київ 1 область збірна НДР збірна ФРН. (ФРН). 18.00 - Наша афіша. 18.05 - Для ді· 23.45 -- Новини. Програма передач. теіі. Телефільм «Ти приходь до нас. Програма УТ приходь!». 19.30 _ тележурнал •Хлібо9.S.i - Наша афіша. 10.00 - Для ді­ раб». 20.00 - Фі,lьм-концерт «Співає заслужена артистка РРФСР І . .Богачо- тей. Телевистава «Не дружив хлоnчик ва•. 20 _15 _ Творчий вечір артиста Ле- З діВЧИНКОЮ». 10.50 - «ЛіТОПИС друЖ­

Нерівникам

відповідальна

музичного

14.30 -

гання». Теленарис «І~нига життя•. 18.00 -нерсьюІіі Реклама. Оголошення. 18.30 - сПіокалейдоскоn•. (Харків). 19.00 -Інформаційна програма «Вісті•. 19.30 -- Телевистава «Вірю в тебе•. 20.45 ~ «На добраніч, діти!•. 21.00 - Програма «Час•. (Л\.). 21 _30 _ к. т. до днів

не з' ЯВИЛИСЬ.

настала

Новини

Програма УТ

(Львів). І7.30--•Екран nереможців зма-

точківської восьмирічних зовСІМ школах

грама. По

,16.55- наша афіша. 17.00 _ сНа головн~х напрямках n'ятирічки•. (Львів- 16.00 16.30 ськии кон.вейєробудівний .· завод).

Богданівської, з а-

трібного знаряддя.

-К. т.

21 5 К - - інокомедІя .4 23.20 «ПриСnортю~на nрозакінченні - «На ланах рес-

··

0 ласть Телевистава. 1І.О5 «Сільські ма на ІВ Програма передач. 18.00 - Наша афіша. 18.05 - «Вули15.35 - І<.. т. «Наша Василівна~. Теле- ·Ця вимагає дисциnліни». І9.00 - •для нарис. 16.05 - •Шахова школа». 16.35 вас і про вас, киянки•. 20.00 - Ху дож- «Слово - вченому». 17.00 - «Моск- нііі телефі.чьм «Душечка•. 21.15 -Мува і москвичі». 17.30 - Фільм - дітям. зичний світ о. с. Пушкіна. 22.00 - 1нПрем'єра художнього телефільму фор'.ІаІ(іr"rний випуск «День за днем». «Кнопка». 18.00 - Новини. 18.15 -к. т. СУБОТА, 22 ЧЕРВНЯ Для дітей. •Театр •дзвіночок•. 18.30-Програма цт •Особливиіі район Китаю». (Передача 9.СО -- Програма nередач. 9.05 -К. т. перша). 19.00- к. т. •Піс,ня-74•. 19.30 Гімнастика. 9.20 Новини. 9.30-К. т. - ./v1іжнародні змагання з бакса. (Ле- «Розповіді про російських художників». нінград). 19.50 - Прем'єра художнього 10.30-."Іузична програма «За листа­ телефільму «Щоб бути щасливим»· ми телеглядачів». 11.00 - Для вас, 21.00 Інформаційна програма «Час». батьки. 11.30 «Поезія». «Заради 21.30 --" ·~ 00 ародний артист І. м. Моск)- жим-я на землі•. Вірші радянських вш» · (,."о -рІччя з дня народження · nоетів. 1_1.45 - Вnерше на екрані UT. 22.4.0 -· К. т. «Тираж «Сnортлото•. 22.55 Художній фільм <Зимородок». 13.15 Міжнародні змагання з бокса. (Ленінград). 23.10 - Новини. Програма nере- 'Пошта nрограми «Здоров'я». 13.45 -

во рицької та Великодимерської, Мокрецької • Гоголівської ' Лі . -

га тьох

9.05

(М)

зустрічі». 15.30 -

брали. А команди таких середнІх шкіл, як Світильнівсьної, л ітківської,

Ч

• ас»·

ходьте завтра».

·жело».

За:зимської середніх

ня nрибули, а

Сnортивна nрограма. 21.І5 - Програма

ЧЕРВНЯ

Програма передач.

1!.00 -

1· тренувань 1· сто-

І! дя.м, що не скорились, нє впа- 11 житлових будинків громадян. А ської восьмирічної

., 18.30 19.00 -

фортепізиної музики.

Гімнастика. 9.20- Нови.ни. 9.30-К. т. редач. публіки~. вечірні новини, програма педіти!». 10.15 - К. т. О. Пушкін. «АдПрогра Ки" 1 б

сюдчить,

роз'яснювальну сується Ве.дикодимерської,

роботу серед

бур-

тре:

д.1я школярів. <За вашим nроханням,

ви-

·

20

Програма цт

також нагородже-

раються, але не все у них

•Український

-

Інформаційна nрограма «Вісті•. 19 _3о-

ЧЕТВЕР,

дітей молодших шкіл та Жердівськсtї восьмирічкласів та дошкільнят, робити .. 11 розстріляних, замучених, жив-11 11 профіJІактичні обстеження об'єк- НО!. 1111 це.м_ спалених ра_дянськ_их лю- 11 · Представники міської серед11 деи. Це звучить t як гt.мн лю- 11 ТІВ народного госnодарства та ньої школи NQ 6 та Нрасилів1 1

(Харків). 17 зо

жуазний націоналізм і сіонізм на слv~-

Концерт

НИЙ грамотою і цінним nодарун-

роль належить юнацьким добро- ходить

11 нять скорботно й суворо. Над 11 б ерезови.м'и гаями, над лісами 11 Логойщини, над усією землею

трій­

В. ІВКОВ, майстер спорту.

бі антикому 11 ізму•. (Передача 18.00 - Реклама. Оголошення.

ком.

ростаючого nокоління

Дзво-

у

Радченко та ін.

Фото А. Козака.

11 в і.м' я оборони рідної R.адян- 11 11 ської _Вітчизни, в і.м' я правди, 1111 У справі виховання бережлиНа жаль, деякі команди не 11 б д вост і до соціалістичної та осо- виявили nотрібних знань і навиІІ св~ о и, світ ла і щастя лю- 11 Б . І\ деи. 1 бистої власності громадян, nід- ЧОК. уло ВИДНО, ЩО ДІТИ ста•"

М

nорошнової металургП.

зайняв член ЮДПД Бобрицької

хор

нагороджені грамотами та цін-

ЮНИХ

11нитися світлій пам'яті тих, що,. 11 віддали останню краплю крові 11

"'

вони не

ку призерів. Особливо активнимИ були спорт­ смени М. Чуnрина,

ІІ Червоні спалахи вогню нагаду- 1 1

Дзвонять дзвони.

Раніше

входили навіть

ко.ипозu-

Поті" ·"и ІІоіха.•и в "е.•о Ха-

що

заводобу­

дівного комбінату доби­

Арміі. 11

11 11 11 ють про грозовz суворі дні, ко- 11 11 ли Брест, опалений пожарища-11 11 ., • д tl 1 .ми вшни, першим прииняв у а- 11 ІІІ ри фашистської навали. І тому 11 11 кожний, хто приїжджає сІоди, 11 11 І' І вважає свої,н обов'язколt вкло- 11

11 тинь.

заводу

відмітити,

спортсмени

тут JJcc сИJІ- ::

і центральнІІІі

третіми

спортсмени

холодильників.

11 11 Ці.Ч <<Сnрага», і веЛІ!ТЄНСІ>Киtі 11 11б . . . ·а . 11 11 оагнєт-о е.нск, t ка.нею-сх1 ЦІ, 11 11 що ііедуть do Вічного ІJогню. 11 11 По всій пішохідній доріжці і:: ::земляних валах .zлється 11 осяваючu леген- 11 11 свІтло, 11 дарні руїни й скульптури. 11 ІІ·нент,

::

міс­

команда

У змаганнях з бас­ кетбала серед чолові­ ків заводабудівники знову вийшли на друге місце. Першим.и були

І

І\

перше

масівців.

Під час .lllІH.lJ.IllX вихідних дніи JІІL Ііирущи.m ко.нфорта­

І!

так:

талургії, друге за­ водобудівного комбіна­

ІІпочинку. Цьо,•о разу вона ор<'иніаувала туристську подорож по .ніСІjЯХ боlіовоі слави брат­ НІ•ОЇ Білорусії.

::

і

nроходили

зайняла

заводу

.

з,нLстовного

волейбала

Призові місця розіюді­

П. МЕЛЬНИК, художній керівник.

зв'.<~зку багато

приділяє . .

ІІ

ІІ"Ультурного

з

першість

Цікаво ·

рофсm.ІІ>ОІ<а ор.;uнtаацtн ра-

ІіІіинІШ<'о 1Іузли

ДСТ «Аван­

змагання з волейбала серед чоловічих команд.

:! ПО БІЛОРУСІЇ !і 11 11

на

баскетбала

лурги-порошковики>>.

святкування десятиріччя підnриємства. Дружні оп-

змагання

райради гард.>>

на

слова учасниці хору В. І. Нлоченко <<Ми мета­

інших.

залі

<<Металург>>

(Передача друга). 19.00 - Щоденник v

~~:~g~~н~~03ок~кf<t~jмср~'р 1~ ~~: бала. І/, фіналу. 21.15 -

Інформацій-

на програма «Час». 21.45 - к. т. сЗа-

прошує концертна студія в Останкіиі:о.

«Вечір пісні:.. 23.25 -

грама

передач. nporpaмa УТ

Новини. Про-

11.30 ...,. Юнострічки ління перемо:кців:о. 16.55- наша афіша. 17.00 - •Сем і його майбутнє•. 11.15 --

Нови6ІІ.

мину.1нх років ХудоЖній фільм сПоко-

Документальний фільм «Почин доне­ цьких автомобілістів:.. К. т, •Палітра:.. Інформаційна про­ грама «Вісті•. К. т. еЕ кран молодих». «Теnле літо в очах».

19.00 19.45 -

18.00 -

20.45 21.00 - Програ­ 21.30 - Телевистава.

«На добраніч, діти!». ма <Час•. (М.). В перерві «На ланах

.-

Програма

17.35 -

на

Київ і

республіки:.,

область

17.40 -

Наша афіша. Спор­ тивна програма. Тележурнал «Новатор~. Хронікально-доку­ ментальний фільм «Звичайню'! фа­ шизм». ІнформацііІний випуск

19.00 19.30 -

22.00 -

«день за днем •

.

Редактор Є. ФЕДЯИ.

j

·~C~~-·~~~~-~~,~~~C##~~~~,~~q~~~~·-~~~qq#I~~D~c,IІІc~~~~gg##,g#~·G~~C##QI~~~~g~~~~~

сНОВА$! ЖИЗНЬ•

-

орган Броварского горкома

КоммунистическоІ\ партии УкраинЬІ, городекого и раІ\онного

,

Советов деnутатов трудящихся КиевекоА области,

І

НАША АДРЕСА: м,

255020,

БРОВАРИ,

вул, Київська, 154,

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

19-3-82,

застуnинка редактора

-

111-4-47,

відповіда~ьного секрет_аря, відділу сільського r?сn?~арства, кореспо~дента

мІсцевого

радІОмовлення

-

масовuї роботи, фотокоресnондента -

19-3-18, 19-4-67,

ВІДдІЛІВ

промисловостІ,

j

Га~ета виходить

~-~~в;~~окі ~~~~~:

Обсяг

0,5

формату

газети сПравда»,

~C#~~#g:~~QI#,~U~oQ~CI##I~~~~~~~~~,qg·Q~,QgQ~ODID#~QQCI~~COІqq~~~~~~CІ'•~··,:Іq,#cO·~

ІНДЕКС

61964,

Броварська друкарня Київського облуправління

в справах видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі, вул, Київська,

154.

Зам.

3185-10.908,

95 номер 1974 рік  

95 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you