Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІ?f_,КРАІН, ЄДНАРІТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ

29-lf.

'* ""'C'C'"w .,. -• .N9 95 (2789) ВІВТОРОК

13 СЕРПНЯ

р.

1868 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Ціва

2 хоп.

Під праnором Леніна-до комунізму! Наближається одна з великих і світлих історич­ них дат. У квітні 1970 року минає 100 років 3 дня народжен.ня Володимира Ілліча Леніна. Комуністич­ на партія і народи Радянського Союзу, трудящі всіх країн світу готуються відзначити цю дату .9 1\ велике інтернаціональне свято. Вчора було опубл~ковано Постанову Ценl'рального Комітету КПРС «Про п~дготовку до 100-річч-я 3 .дня народження В. І. Леніна». В нІй яскраво роз· крито велич Леніна і невичерпну життєву силу його

щнх. В цих умовах з особливою силою звучать сло­ ва В. І. Леніна про те, що наше за·цдання подо­

.1ати весь

опір

капіталістLв,

не тільки

воєнний

політичний, але й іДейний, найглибший ший.

ем. Цей політичний документ має велике значення для мобі.ці·зацІї народних мас на боротьбу за нові дусі Ідейної церекона·ності, непохитної вірності. лені·

Ім'я Леніна безмежно дороге кожній радянській людині, всім борцям за ооободу і щастя народі,в. 3

цим великим ім'ям, з ленінізмом нерозриІВно зв'яза· революційні звершення нашого

}fi найвида,тніші

століття

-

перемога . Жовтневої ·рооолюції, що від­

крила нову е.ру .в житті людства, ут.ворення

свІто­

вої системи соціалізму, піднесення національно-виз­ вольного руху, всі переможні битви · робітничого класу, трудящих nроти 1\ЮКратію І соціалізм.

імперіалізму,

за

мир,

де·

·

Ленін-найвидатніший продовжунач революційно­ го вчення Маркса І Енгельса-ввійшов :в Історію як геніальний тео,ретик, натхненник І організатор про­

летарсь~tої революцІї та соЦіа.!!lсти'UІого nеретво­ рення суоnІш,ства. як засновник і керІвник Кому­ ніспtчної Ш!іРТії Радянського Союзу і першої в еві-· ті с;оціалlстичної держави, як вождь с.в11'ового про­ летаріату, міжнародного комуніс•тичного руху.

Все життя і тита•нічна діяльність В . І. Лені:на не­

віддільнІ від боротьби робітничого класу,

Комуні­

стичної партії Радянс~>кого Союзу, міжнародного І;омуністичного 1 Іробrт.ничого руху. Ленін розкрив

і обгрунтував кері·вну 1роль маркспс'ОСЬКО'ленінської

.партії ·В завоюванні вла~ди робtтничим класом, у бу­ дівющт.вl соціалізму і ком,унізму, визначив її істо­ ричне 'поклика:нн-я <<Вести весь на,род ідО соціаліз­

ні·нізму,

впевнено Ідуть далі

йтимуть .1енінським

курсом.

11вердо

і

Вірність

неухильно

ленінізмові

виявляється в овістових звершеннях будівник.іJВ кому­

морально - гюлітичної

єдності

радЯ'НсЬІКого

Як пі~и:реслюєтьоя в Постанові ЦК КПРС, най­ кращий спосіб ві·дзначити 100•річчя з дня народжен­ ня В. І. Леніна це зосередити увагу і зусилля на -здійсненні граНІдіозних пданів господа.рського і нуль­ ту.рного б~діІВницт.ва. які сrоять перед народом, еко· НО:vІіЧНИХ, СОЦіаЛЬНО-ІІІОЛІТИЧНИХ Та ідеОЛОГ-іЧНИХ ЗаВ­

дань, висунутих ХХІІІ ~·їздом КПРС. І трудящІ добре розуміють це. ВиЯJЮМ Ух безмежної любові до І .1л1 ча І а•ктнвності в боротьбі за перетворення в

життя його заповітів є· осена,родне соці•ал.tетичне з~шгання за гідну зустріч славного ювілею, за ус­ пішне ви~онання п'ятирічки, монолітна згУ'}УООва­

ність ра~ського народУ наJШОло партії та її Ле­ нlнського Центрального Комітету. Підготовка до 100-річчя з дня нарадження В. І. Леніна затально партійна, загалІ;Но Н1\іродна сnра­ ва. ЦК КПРС :ЗОО'ов'яза$ усі партійні організації, політоргани армії і флоту широко розгорнути зв'я­

зану з цим політичну і організаційну ·роботу на основі JюнКІре1'них планів по оожнlй реооублlці, в краю, області, оьwугу, місту, району, по кожному пІдприємс'І1Ву, радгоспу 1 ·колгоспу, вІйськових частн­ нах 1 кораблях. Великі завдан-ня поставлено перед працівниками нашюго l:деоJЮгічного фронту, Jtlrrepaтypи 1 мистец'!1Ва, преси, ра~о і телебачеwт. Вага-

-

всебі"І·

волюційних перетворень, історичної ролі В . І. Лені·

на як великого мислиrеля, революціонера, засновника Комуністичної партії і першої в світі соціалістичної держави, вождя міжнародного комуністичного і ро· бітничого руху; роз'яснення значення мар.ксистсь­ ко-ленlнського в'!ення .цля буді.вництва соціалізму і комуні·зму в нашій краііні, розвитку і з-міцнення ооітової · соціалісrи:чної системи , свlтовоrо револю­ ційного руху.

Найважливішим 'за-вдання.іІ'і

є

творча

робота по

дальшому розвит.ку теорії .маркси·зму-ленінlзму, глибоке вивчення і nрооа•ганда ідей Марнса-Е.нгель­ са-Леніна. Партійні орга-нізації покликані посилити

овоє пі,клуІВання про мщжсоотсько-лен1нсЬІКу ос:вtту всіх комуністів, про .вивчення революційної тeoplr

широкими масами членів партії і безпартійниJі .-

Сторіччя з ~д~ня народжЕШІНя ВолодимІq>а ІллІча Леніна -:- веЛИіК·а !ІІОДія в життІ пар.т\ї і народ!Jв на­

шої :країни. ПLдrооовка до нього викликає в масах нову хвилю ,пол1.тичн0110 і трущового п~днесення. ВІд­ повідаючи на заклик Цен11рального Номітету КПРС, робітншш, кол.гоаnники, . інтел.lгенцlя, рад-янсІМl вої­ ни докладуть ycLx сил, щоб ·ВІдзначити 3На•менну да­ ту нови.\'Іи перемогами в боро.тьбі .за пере.твореНJUІ в життя. планІв комуністичного бу.цІ!Вництва, наміче­

них Проі'рамою КПРС, рlmеннлми ХХІІІ з'їзду пар-

1'ії і документами, прийнятими у зв ' язку з св.ІІткуванням 50--річчя: Жовтня. .·

Радянських

людей ·зап-алюють т;:олу:vі'я-nі

рідної партН :

Бу"демо й .далі црацюватн

-

·1

жити по-леііі:нСЬ,ї-їQ­

му, ст.вQрюючн пре.красний пам ' яrпик ІллІчу по~r.дову ка~Іуні-зму, велоое лення його безсмертних .!ідей.

(Передова «ПравдЬІ» за

11

сл ов01

Володим~ру гІдне в ті­

1

серпив

1068

р.)

П'ЯТИРІЧКУ-ДОСТРОКОВО/

ного життя без буржуазії і проти бУІІJжуазії». Наша партія, стВQрена і зага>ртована великим Ле­ ніним , перемагає тому , що неухильно додержує його вчення. його заповітІв. Озброєна ЦЮ'І вірним номпа.

Здавмо першосортну продукцію

со'\'1, вона змог.1а забезпечити уопіх революційних перетворень. ян-і п ерепюри.1и нашу країну в могут­ ню соцІалістичну державу. Повна. остаточна пере­ мога соціа.rrізму 1 перехЩ до будІ.івництва комунізму

торже ства

роботи

ду за nеретворення в життя заповітів Леніна, глибо­

суспіль­

oclx

в СРСР, все славне 50•річчя ·соціалістичної е~и.

змісті політичної

ке розкриття 3Начення марксизму ленінізму для ре­

му, спрямовувати і організОВJ'Івати новий лад, бути учителем, ке.ріІВнwко.м, вождем т,ру~дя.щих і ек­ сплуа·това:них у •спршві влаш11УІВання свого суспіль­

р~альне вті .1ення ідей ленініЗ'\'І,у, ральної лі,н ії Ле.ні.нсьоої партії.

в

органам, .проф·

організаціям.

Наша партія і народ безмежно віддані і:деям ле·

ства.

і

комсомольським

ний показ боротІ>би партії, всього радянсьrого наро·

нІзму.

визна~ено широку nрограму ідеологічної

і

Головне

і

успіхи · комуністичного бу дівиицтва і виховання їх в

вчення,

спілкавим

на.йміцні­

1

нізму, в •непорушному єдншні mартії і нар<>ду. Т.ру­ дівнини міст і 'сіл ·з п~несенням пере11ворюють у життя розро{ілені ХХІІІ ·з''Ї:щом партії і Плену­ :v~ами Центрального Комітету КПРС заходи. е:nря­ мовані на пі:двищення ефективності сусnільного ви­ робництва, наІРодного добробуту, дальше зміцнення

орrанІзацІйної роботи в зв'язку з Jі;З.стуnни•!\1 ювіле­

то 'І'реба буде зробити ращЯІНським

Збирання й здача

ово­

чі·в :ДЄІржавІ пе.ршочер· гове ,завдання :для тру:д1в· никі:в радгоспу < <Плоскlв ­

-

!\1ихайло8ич Фесюн, 1\'Іи:­ хайл:о ПрокоповиЧ ТопІха 1 Іlригорій Ларіонович Иа ­ сян . Вони в середньому вивозять по 3 тонни про·

гене­

ський >>. На здійснення йо­

На .всіх етапах свого героїчного шляху наша пар­

го у нас тепер мобlлlзова­ Іlі .всІ сили.

дукції,

На збІJраннІ городини щодня зайнято 120-130 чоловІк Нраще організо­ вано цю роботу в першій бригаді, яку очолює Гри­ горій Ілліч Міщенко. Тут за .день збирають по 1014 тонн ·плоді-в. А ·всього

Минулої суботи j в не­ ділю на овоче ві плантації

тія 1 народ постійно черпають сили і натхнення в ленініз~і. ЦІ>О~у вічно живому дже.релі революцій­ ної думкн і р€\ВОлюційної дії. Ленін завжди був і зал ишається в наших умах і сер­

цях . Він був з нами в ·КИІпl:нн-і перших п'яти-. річ·ок і в бн11вах Великої Вітчизняної -війни; він з нами й т епер, коли ми вийшли на нові історич­ ні рубежі буді,вниц'!1Ва комуні·З~'ІJ'. намічені ХХІІІ з'їздом КПРС. Спираючись у овоїй діяльності на теорію Марh!са - Ентельса-ЛеІНіна , ПСІІРТія безустанно ро звиває.

збагачує зміст

марксизму-ленінізму,

по

зразу

їх пос·тійно ·радгоопни х

пор. Учасники Братlс.швськ·ої наради братніх партІfі

три

соціаJІістичн ої с півдружності,

ро зз ' єднати

трудя ·

.вийшли

Бровар­

автопідприємства.

здають

всі

контори,

пер·

працівники

сnецІа л і с т и

сільськоm

господарства,

аІКТИВ села. Вони · загото­ вили

20

й відправили nонад

rонн городини.

Нестандартну продукцію засолюємо на власно­ му

засол юваІlІьно.му

ді.

Ту1: працюють

чолові·к

піД

ci!>t Ми трофана

автомашин

з

лку

сортом.

заво­

ш.1сть

керІ'ВНИЦ'І'ВОМ

Миколаєнка.

УстимоВича Торік було

засодено 250 тонн, в ни­ ніпmьому роцІ буде не менше.

Овочі

у нас

вро ­

Високопроду.кт и :в ·н о ю дили добре. роботою зарекомендували П. ВОЛОХА, себе наші шофери Пет.ро директор радrоспу.

Завершуємо оранку

В nостанові ЦК КПРС про підrотовку до lОО·річ­ чя з дня народження В. І. Леніна говориться : << Істо­ ричний досвЇід показав, що які б то не були відсту­

К(Ш виооко нести великий .nрапор марксизму-лені· нізму, вести наступаль·ну бQротьбу проти ідеологіч­ них диве рсій Імп еріалістичної буржуазії, Я•Ка робить ста,вку на націоналіс тичні, •реві•зіон lстс ькІ та ліІВа ць­ к\ еле.ме.нт и, намагаються nритJ'Іпити класову свідо­ мість, ослабити ідейно-tІЮЛіТИЧІНУ єдність на,роді-в

на

Дар-

зайнято

vрузовщш

СІ>ко-го

:о.ш с в дусі ідей соціалLз-му, цролетарсь•коrо інтер­ націона .1і зму, непримиренна боротьба .проти буржуа з­ ної іде олог ії , проти ВСіх антисоціалістичних сил, є запору.ною успіхі·в у змі-цненні позиції соціалі зму та у відсічі підступам tм:перlал.Lзму . Наша партія вис око цінить цей !Висновок, що має велике зна­ ч енн я дл·я боротьби за чисто1'у революційної теорі ї .

обов 'я3·

яні

відправляємо

ницького раАІіл:одоовоч­ торгу. На трансл-орТJ-'ІВанні

соціалістичних країн заявили, що непохитна вір­ ність марксизмо.в'1 -лен1ні·3Мов1, ·виховання народних

священним

ж

базу та в магазини

Ленінізм новий, вищий ета-п марк-сизму, марк­ с из:\'1 сучасної епохи . Це на~дійна зброя нашої пар­ тії, світового рево.1юційного ІРУХУ. Комуністичні 1 робітничі партії бачать в ~'Іаорксиз~Іі·.1ен1ні·змі єдине ін тернаціонал ьне вчення, овій спільний ідейний пра­

пи ві.д принципів ма·рІОСнстсько-ленінсь:кого вчення , ІІід його інтернаціональної суті, будь · яJ<і спроби підмі·нити наунову теорію буржуазно-ліберальною або псевдорЄІВОлюційною фразою неминуче вступа ­ ють у непримИІрен-ний конфлІ,кт з Історичними ціля­ ми міжнародного 1робі1'ничого класу, 3 корінними інте:ресами соціалізму».

збираємо

тонн овочів,

18-20

нау­

ну про побудову нового суспільс11ва.

Ко:~-tуні сти вважають своїм

оооnодарс'І\ву

шим

Рясно вродили сади у радгоспі

«Гоголівський». На

збирання фруктів дружно вийшли робітниці садавої лан­

ки Софії Рудешко . Десятки

тонн

соковитих

плодіг

вони вже відвrlНтажили в торговельну мережу.

На фото .·

С.

РJІДЕШКО.

Фото А. Козака.

КомплеІrоНе проведення цією •роботою поІJНістю ліmіх польових poбirr ви­ аmораємося. магає нап:ружеШІя всіх Най~tраще орга'Нізовано сил механіза'І'орtв, мобілІ­ оранfСУ nід озимі на Ле­ зації всіх засобів. А таких нІ.ж:ькому відділку. де з робіт зараз збіглося ба­ плану 510 гектарів зора­ гато.

До сіІВби озимих ми го­ туємося

АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ В ЗАПОЛЯР'І

в

Біліб\ні

ської області

Щоб забезпечити міцний фундамент для nриміщення елект рос та нції в

Магадан- ум~вах вічної

будується І бу>дl'Ве.'Іьникам

мерзлоти ,

довелося

впе рше в світІ заполярна

вибрати грунт

до скель-

а томна

них порІд.

(ТАРС.

е лектростанція.

дуже

стЗІранно.

ОсоблИву у;вагу прид.ілили о.ранці .грунту. На кожно­ му з чотирьох відДілків з самоrо

почаmу жнив пра­

цюють по них

1- 2

тракrори,

гусенич­

якими

вже

п.і,Д;нято 965 гектарів ріл­ лі. Чере з кІлька днів з

но 400. Водії тракторІв М. СемІЮ, В. Лазебний 1 М. Ковальчук орють пов­

ний світловий де:нь і зав· жди

перевиконують

нор­

ми. Іх виробіток стано­ вить 6 - 8 ге.ктарlв.

П. КУЗЬМИК,

rОJІовввіі аrровом рад· rоспу «Велвкодвмер­ ськвй».


В партійних організаціях ЛЕНІНСЬКІ ЧИТАННЯ Кожний день наближає радянських людей до зна­

:'.Іенної події 100-,річчя від дня народження В . І. Леніна. Гідну зустріч го­ тують цій видатній даті робі·т ники і інженерно­ техні чні працівники під­ nриємства.

За рішенням бюро пар­ тійної організації в цехах і на виробничих Ді:Іьни­ цях

зараз

.проходять

ле­

нінські читання. Великий інтерес у слухачl.в вин­ линали ленцІї Я. Мар­ хотка « Мар,нсиз:~-1 -ленін!зм і проб.1емн сучасного між­ народного руху>>, Б. Я. Горгоца <<Принципи ле­

r.

нінсІ>'І-ю·с зовнішньої поЛ і­ ти.юr>> . .'Іектора райному

КП УJ\раїнн І. К Ці мо­ ШІrн:сь"Іюго << Життя і ре•Волюційна діяльність В. І. Леніна >>, відпові­ дального.

йонної

'

.се:кретаря

організаЦії

рИст·ва <<Знанню> Гончаренка

родне ші.

Ф.

ра­

това­

Д.

заводу пластмас нізації, тепло

ра

з

дире.иція

поздоровили

його житті та вручили йому пам'ятну адресу і цінний подарунок, поба­ жали міцного здоров' я.

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ГОТОВІ року

нового в

сис­

темі пар'!\lйної освіти -і до­ сить часу, партійн а орга­ нізація tпресувального це­ ху,

яку

очолює

працівникам сервісу

В ЦЕХУ

Вже •СТаЛО ЗВИЧНІІ:\f, ЩО в обідню перерву І змінами в цех литва

між лід

тиском до робітників

ре­

гулярно приходять

Хоч до rюча:г.ку

Червоні прапори -

ної nолітиии, спрямовану на зміцнення nозицій со­ ціалJзму , зміцнення згур­ тованості соц.і.алістичної оnlвдружності.

за~оду ПОЛІТІНФОРМАТОРИ ювшя­

знаменною подією в

на<вчального

ність Політбюро ЦН КПРС в галузі міжнарод­

пол іт­

Інформатори Р. С. Ільєн­ но, М. Т. Лижов, 1\1. Д. Теплюк та інші. Інфор му­ ють їх про nодії ·в нашій країні 1 за рубежем, розпові·дають новини з життя

заводу і 'Району. 0собЛІІВИЙ

Катерина

Івані·вна Мєлких, вже за­ раз потурбу·вал ася про пuдвищення Ідейного рів­ ня членt·в l кандидатів в

члени КПРС. З ус.іма .но­ 'VІуністами проведено ін­ диві•дуальні бесіди, визна­ чено форми їх навчання.

Всі вони будуть слухача­ ми

шноли

основ

марнсиз-

<<Про мішна­

становище~

та

ін­

~~:~::і Невідкладні роботи перед збиранням картоплі яощі в збираШІі та зберіrа.Jінl нартопдl, в якій буде

БАГАТО сил і енергії ІЦонлали nрацівнинн сільсьного господарства Київщини, щоб забезпечити в 11ретьому Значну роботу проведено та:кож по

Дослі,дЖеnня.ми доведено, що найздоровіший посів­ ний матеріал нар'ЮІ'tлі можна одержати nри ранньому

прис.кореному розмноженню кращих .районованих і перспективних сортів Н8/ртоплl. особливо в Бороднн­ сьному, Макарівському, Іванніосьному районах, а

з<>иранні її. БагаторіЧНІ данІ нашої стаІЩії свLдчать. що ммоді бульби, винооанl на nочатку серnня. збе­ рігаються навІть краще, ніж ті , що зібрані пізніше .

вирощення хорошого врожаю нартоплі

році п'ятирічки.

-

збирання картоплі.

Це ·найбільш

звича йно складнн'VІи погоднюш умо вам и нинішн ього року.

З а тяжні дощі, що пройшли в поліських районах області , призве.1и до ураження росл ин різними хво­ робюш. Тому nеред зб иранням необхідно , насампе­

ня бу.rн,би почали задихатися, їх треба викопати до почат.ку масового збирання, окремо за,каг.а•ту•вати і одра зу ж використовувати тільки на продовольчі т а h'op'V!oвi цілі, н е залишаючи на зи'VІов е зберігання. Посіви нартоплі частково уражені фі тофторою. Дощі, що випадають в другій половині літа І на по­ чатку осен і, змивають інфеІЩію фітофтори із сте­ бел на зе млю. Щоб за•побітти зараженню бульб нон­ нідіями фітофтори при нопаннІ , уражене ·ними кар­

топл иння необхідно снасити за

1О - 12

робочих днів

до зб ирання. Це танож сприятиме оnрубінню шнірки 5ульб, що підвищує -ЇХ стШн істЬ проти збудників фі­ тофтори т а інших хвороб, поліпшує зберігання Rар­ топлі. Дані динамічного копання районованих сортів . одержані на Немішаєвсьн1й селекційно-дослідній станції, показали, що, на відміну від минулих років,

у ці дн.і йде інтенсивний приріст ва ги

бульб

всіх

со ртів.

Правда, нрохмалист ість бульб тепер нижча, ніж була в минул і роки . Це в свою чергу викличе труд-

На посаду кагатувальнинів треба виділити досвід.­ 'Іених

'

ЗІ·брану нартоnлю слід в той же день доставляти до місця .постійного зберігання, а не залишати у по­ лі fl малих нуnах. Щоб не допустити механічного п.ошнодження бульб, їх перевозять з поля не нава-

Лом, а в корзи•нах , янІ необхідно заздалегідь ба?П:

· Особливу увагу скрізь повинні

прид­

приділити ділян­

кам насінноІ ка,Р'fоnлі , а танож прискореного роз­ множення tnе.рспективних сортіtв, Іх обов'язиаво треба очистити від рослин хворих, у ражених в~русами, ви­ роджених . Перед збиранннм всі насінні ділянки об­ стежують, оформляють відповідні документи. в яких 'ІШазується сорт, сортова натегорія, випис ують сор­ тові документи . Rtартоплю. зіб ран у з ділянок прискореного розм­ ноження, включаючи і дрі бн у, засипають т ільки на насіннІ цілі.

Надзвичайно велике значення має 'правильний ви­ бір м ісця для .нагатува.ння. Це повинні бути підвище­

з ·Ними навчаннІЛ

топш , в.щрядити на .практичні сем·інари

no·

кар­

в дослідні

заклади.

П~~ час нопання, •Перевезення та на гатування сор­

то~щ картоплі ні в я.ному разі не можна допускати ЗМІЩУ'Вання різних сортів 1 категорій.

Спеціал.і·сти сільського гооподарс'ІІва повинні ста­

ра~но підрахувати наявність сортової нартопл І ранонов аних сортів у кожному господарств і з ти~І.

щоб ту .кільність насіння, якого не вистачає на 1969 рік, придбати ще восе ни порядко:>.t ' Міжгоспо­

·

втрати на копанні

працівників, провести

техн~ці ~агатування і правильного зберіган ня

знач-но більший 1 глибший, ніж у достиглоУ нартоплі. Дощі в липні з на·ступними висоними температу­ рами .призвели до ущільнення nрунту. Це утруднює досту.п nовітря до кореневої системи, погіршує жив­ лення рослин. Рlст бул ьб через кисневе голоданн·я уповільнюється. На таких плантаціях т;реба нетйно розпушити міжряддя . Це не тільки сприятиме росту бульб, а й ПОJІегшить роботу сепару ючих орган ів картоnлезбиральних мащин , допо~юже л інвідува ти

трудомістка . робота. Старанно і всебічно готуючись до проведення її, в колгоспах та радгосnах повюші врахуват и особливості, що ·виникли у зв'язку з над­

ред, на насінних ділянках 'ОЧИстити nосіви в.і<Д хво­ ри х росли н, а також від до'VІішок іншrrх сортів. Н а п он и жени х мі·сцях. де че рез над)Іі р не перезволожен­

кувати розчином вапна.

Вони довше 'не цроростають , 6о період сщжою у них

також у радгоспах Київсьного й Дарницьного спе­ ціалізованих .J1рестів . Тепер настає за~вершальний етап боротьби за ви­

союІй урож ай

ляцій них труб, решіток , буртових термометрів . Старі вентиляційні труби і решітки необхідно продезинфі­

значно вищий щюценt ~оди.

дарського об:ІоІJіну. Районн і виробничі управління с ільсьн оrо господарства, трести радгоспів мають за'І\вердити і нонт,ролювати ВИІконан ня плану між­ господарсь·Н()ГО обміну сортової картоплі.

Ян і в попередні рони, Неміша~вська се.'lекційно ­ д.ослідна ~ танція віДпустить у цьому році господар­

ствам Кшвщини п онад

1.000

тонн

висоноянісної

ел Іти картоплі ра·йонованих сортів. Колгоспи і рад­ госп и , які одержать наряд на ел-іту, повинні вчасно вивезти її, правильно тран спортувати і збері гати .

Залишилось дуже мало часу до початну масового збирання нартопЛJі. Ва,рто ще раз ,перевірити стан готовності картоплезбиральних машин, уномплеІ\Ту ­ вати енLпажі агрегатів, підrотувати і встановити нартоnл·есортувальні nун~ти. Слtд за•І\Jріпити за нож­ ною лаяною , що вирощує картоплю, вагаря , яю1й би видава:в на кожну т,ранспортну одиницю в ідповід­ ну нанладну і перед•а:вав зібраний урожай на збері­ гання нагатникові.

Змагаючись за уопішне здійснення

соціалістич­

ні місця, де б не застоювалася вода. Розміщувати кагати слід вздовж схилу, а не впоперек. В умовах

них зобов'язань, взятих на третій рLн ·П'ятирічки, картоплярі Київщини мають використати всі мож ­ ливості для того, щоб вчасно і без втрат зібра ти

області реномендується робиТІІ наземні кагати

вирощений урожай.

або

за глиблені на 20- 25 сантиметрів . В ус іх госnодарствах повинні заздалегідь подбати про nідготовк у необхідної нільності транше й, венти -

В. ОВЕРЧУК,

кандидат сІпьськоrосподарських наук, дирек­

тор НемішаєвськоХ сепекцІйнодоспідиоі стан­ ції.


1

~~A~~~~~~~J Твариниицтво

nередній край

ш~ шw~ ~[!lliillill~WC!)~ І д~~І r~:~~~і~м І Юхименко г. І. ( << ПлоскіВСЬІ\ИЙ >>)

ДО .В. РВ В Доярки, назви rоспода!>{:ТВ

Базир У. П. (<< Великс:щимерський•) Юхта Г. С. («Великодимерський•)

Пильтяй М. 3 . ( чРуоанівський•)

Швачко К. М. (Калитянська) МІщенко Г. І. (Налиrя.неька) Рогач К. А . ( « Нра·силівський•) Хожай Н. 3. ( << Зо,ря>>) Рак Г. Г. (<<Русанівський>>) Коваленко У . М. (НалитянсЬІка) Корпус В. Є . (Налнтянсь~-:а) Се~Іеиюк О. Ф. ( << Русані·всІ:ший») Строкач г . А . ( (<Плоск і'ВСЬКИЙ>>) Какуи Г. т. <<ПЛОСКіВСЬНИЙ >>) Ряба А. А. ( « Русанівський»)

(

Настич О. К. ( <<Великодим· ерсьnий») Шелест Г. Л. (Налитянська) Музиченко Г. П . ( <<Плосківський») моетол М. С. ( <<Великодимерський») АІІченко Л . К. («Русанівський») Лесик Ф . І. («Плосківський») Якуша Г. П. (імені Юрова)

(

Миколаєнко Г. с. «ПлоскіВСЬІКИ:Й») Дяченко А. П . ( <<Ру санІв.сьnИЙ») Коваль А. Я . (Калитянеька)

Яковенко К . А. (імені Щрова) Теплюк М. Г. (Богдан•всЬІка) Теплюк Л. С. (Богданtвська) ТопІха Г. І. (<<Р усанівський»)

Соловей А . Т. ( <<Русанівський») Дужнк Г. С. (Налитянська)

Батечко

r.

І. (Налитянська)

Михалко Г. Є. (іменІ Юрова) Бабич Г. <<Требу ХІІВСЬН'ИЙ<<) Коваленко Т. Б. ( <<Требухівський » ) Негода М. М. (Імені Юрова) Кукшин М . Ф. ( Налитянська) Соловей Є. Ф. ( ,, Русані,всЬІtШй») Ковбаса К. Г. (<< Русанівський») Цьомка С. І. (Богдан~в.сJ:Іка) Теплюк М. П. ( БогданівсьІ\а) Корчага Г. Г. (імені Щ~а) КукшІПІ А. Г. (Налитянська) Соловей А. А. (,,Русанівський»)

r. (

2866 2775 2685 2709 2697 2580 2557 2490 2481 2464 2438 2354 2350 2349 2348 2.3 36 2263 2241 2239 2238 2205 2192 2183 2165 2136 2122 2122 2101 2081 2030 2027 2024 2021 2021 2021 2005' 2003 1994 1956 1956 1955 1944 1934

394 253 679 654 480 165 409 [;86 579 550 614 306 332 561 302 580 226 565 5'26 291 308 230 513 491 299 460 453 509 534 516 504 297 424 424 301 469 474 511 416 405 378 470 451

Менжега М . Р. (<<КрасилІвсьюІЙ >>) 1828 435 Литв101 О. О. (<< БобрицьюІ'Й>>) 1818 402 Малюга Г. І . ( «ПЛОСІ\іВСЬКИЙ>'>) 1809 398 Єредеико К. Д. (імені Юрова) 1809 288 Tonlxa О. П. ( <<ПлоснівсьІ\ИЙ >> ) 1807 379 Лях Є . А . ( <<ПлосІ\івсьІ\ИЙ >>) 1806 397 Біленко М. І. ( << НрасилівсьІ\ИЙ >>) 1803 400 Пономаренко Г. Д . (Руднянський п . п. з.) 1779 410 Грос Г. О. (імені Щорса) . 1745 426 Ярмолекко Н. П. ( «ЛІтківський >>) 17 42 409 Логвиненко Г . п . <<ГОГОЛіВСЬІ\ИЙ>>) 1738 365 Карпенко В. П. (імені Щорса) 1729 334 Касян К. Ф . (!!Мені ЩQрса) 1726 414

(

Дмитрієва К. Л. («Зоря>>) 1722 379 Хоменко г. п. <<ЛітКіВСЬІШЙ > >) 1719 417 Скоробагатько Г. І. (Руднянеьний п . п . з . ) 1719 389 Наз~єва У. К. («Бобрицький>>) 1695 371 Оксюта О. П. ( «Требухівсьний») 1680 388 Крнсько М. П. («Требухівський>>) 1680 388 ОвдІєнко Н. Ф. ( «НрасилівсьІ\И'Й>>) 1671 388 Безсмертна М. П. ( «ВеликодимерсьІШЙ>>) 1668 332 Рогальська Т . (імені Щорса) 1667 283 Клименко М. К. (<<Зоря») 1665 333 ГузІй к. г. (СеМИПQЛКівська) 1657 403 Ходос І. Д. («Бобриць.кий>>) 1650 361 Литвниенко Г. М. («Бобрицький») 1655 349 Дяченко М . Х . ( <<Нрасилівський5>) 1650 375 Щербатенко Г . І. (імені Щорса) 1649 308 Радченко г. Ф . (<<БобрИЦЬІ\ИЙ•) 1642 370 Дулюдяннк К. М. («Бобрицький>>) 1642 370 Бондар О. В. («Зоря») 1642 361 Біленко К. О. ( « Нра.силів с ький») 1640 396 Скоромпа М. Є. ( «Зоря•) 1635 343

(

ЛитвІПІенко Г. П. (<<Зорю>) 1634 Ворона 0. І . ~<<ЗОрЯ>>) 1624 Меижега г. с. (<<Нрасилі,ВСЬЮІЙ») 1620 ТкаченкоМ. А . (<<Бобрицьюrй») 1617 Артеменко Г. 3. (<<ЗОрЯ>>) 1617 Хожай Г. 0. (<< Зоря>>) 1609 Павленко Г. П . («Нра. силівсьюІЙ») 1608 Кулик В. Д . (<<ТребухІвсьІШЙ>>) 1590 Лукеця О. В . (<<ТребухІвсьний») 15'90 Ячник М. В. ( <<ЛітІ\івський>>) 1589 Довгодько О. І. ( <<Лі 11Ківський») 1586 Ладан У. М. ( «НрасилІвсь к ий >>) 1575 Хавро г . г. (ЛІТІ\іВСЬІ\ИЙ>>) 1574 Гузій н . г. (Семипо.rшівсьІ\а) 1571 Яковенко Л. В. (<<Нрасп ,1івсьюІй >>) 1571 Рогач Г. І. (<< НрасилІвсь.ний >>) 1568 Гарбуза Г. П. ( << ВетшодюіерсьІшіі ? ) 1564 Бобко Н. М . (Болданівсьна) 1562 Мельник М. М. (<<Красилівсьnніі » ) 1!5.'1~ Сушко R. Т. (<<ГоголівсьІ\ІІЙ>>) 1558 Сивоконь г. н. ( << Гого.lіВСЬІ\ИЙ») 1555 Дунаєвська Н . С. ( << Великоди:v~ерський») 1551 Ковбасннська В . П. ( <<Треб;ухівсьІ\ИЙ?) 1548 Харченко В. Ю. (<<Трерухівс ьюІй») 1548 Теплюк Г. О. (Боrданів-сьна) 1547 Божко Н. Ф. (<< Зоря») 1546 СІрик м . n. (<< БобрИЦЬІ\ИЙ .>>) 1541 Марченко Г . с. (<< Нра-силіВСЬІШЙ>>) 1537 Каленченко П. П. ( <<ТребухівсьІ\ИЙ >>) 1528 Чорноостровець С . А. ( <<ТребухІвський>>) 15'28 Пищай М. В. (<< Літнівський >>) 1527 Цьомка П. Н. (БолданівсьІ\а) 1520 ЧупрІПІка М. Ф. (<<ГоголІвсьний») 1507 Чміль Г. В. (<<Велююдимерсь.кий>>) 1504

Пташtшці, н.азви господарств

Ковшун м. Скиба г. г. Нагорна Н. Климась К.

п . (Рудн•ЯІНСЬЮІЙ п . п . з.) (Р.)'!.!ЩЯІІСЬКІІЙ п. п. з.)

В. (Р}1дняжькаіі п . п. з.) І. (Пух~вський п. п. р.)

Мнкал €. Ф . (ПухівсЬІкий п . п . р.) Галицька о. п . КІІЇІВ·СЬІКа)

(

Шеверун г. п. (Пух~ВСЬІКІ-ІЙ •П. •П. р . )

Ячник Д. С. (Пухі,вськиіі л. п. р . ) Мнкал г. А. (ПухuвсЬІКИЙ п. п . р.) Гаращенко г. с. (Ка.lІПя.нська) Шевченко К. М. (КатпянсЬІка) Gатнна Т. К . (Се:~шпол.кuв<:ька)

Хилько К. І. (Бо!1дані,в·ська) Бобко М. М. (Се~шпо.1к:•sська) Косуленко С. Т. (Киі•всь·ка)

Кулнгіна €. п. (КІІЇІВСЬКЗ) Воробеіі А. К. (КалитянсЬІка) Макаренко К. О. (Калиr.я·неька) Пнхтерева Р. Т. (Київська) Теплюк

r.

п.

(БоnдаНІЇІВ.СЬІКа)

Соломіна К. І . Зозуля

Л.

П.

(КніІвська) (Сеюшо.l•к і всика)

Шептицька З. В. Суменко Г. О.

Новохацька Романенко

(Кні•вська)

(Кні•вська)

К. К.

А. Г.

(БоrдаІІІіівська)

161,9 160,6 159,7 157;1 139,1 133 131,1 129,6 127,3 121,6 117,3 117,3 115,9 114,7 114,5 ] 14,3 ,] 13,4 112,1 112,1 1110,9 109.8 109,2 109 108,8 108,1 107,8

(Боrдані•вська)

Ш7

G27086 .172691 386275 224064 379600 189000 620000 !276000 272600 382800 219402 Ql9402 247245 2'54843 257628 296000 300000 220589 220589 297000 338907 355000 253450 286000 266000 311777 274214

кал запевняє, що й такими силамн до осені впорають­

ся. Проте є підстави сумні­ ватися, бо JrеМонтннкн

ний,

Іван

за два Віталііі

та

кніі•

цього року

кн

«Літківсь­ вперше за

відділках вивели в літні та­ бори . U.e створнло сприят­ ливі умови для ремонту тва­

кою

приміщень. Та·

можливістю й скорнс·

талнея

будівельники.

На фермі пepworo відділ­ ІСа будівельна бригада під керівництвом никонроба т. Сулковського провела підго­ товку приміщень до зими ще до початку жнив. Всі ремонтні роботи вона вико­

нала протягом двох тижнів. У корівниках і телятниках .-.олагоджено підлоги, годів· ннці. Вибиті

місця на про­

ходах зацементовано, стіни побілено й продезннфікова­ но.

Правда, тут ще не все зроблено. В одному телят· ннку ремонту

не

проводи-

підлоги

:іі

годівниці в одному дворяд· ному корівнику і І'Озпочати ремонт проходу. Все под­ вір'я, як і на першому від­ ділку, вкрите бур'янами. У нас краще йде ре­ монт на фермах третього й

~агато років худобу на всіх

ринницьких

полагодити

ли, а в усіх інших примі­ щеннях слюсарі-сантехніки не перевірили, в якому ста­ ні автопоїлки, і не відре­ монтували несправні. Вик­ лнкае подив і той факт, що А вся територія ферми rус­

то заросла бур'янами. Вид• но, рідко сюди керівники, хоч

заглядають центральна

четвер·того відділків,- гово­ рить

директор

радгоспу

Марія

Гаврилівна Лисенко.

Думаю, що в цьому році добре підготуємо їх до зи·

-

ми.

шоб запевнення були під­ кр<іплені ділом, керівникам

садиба радгоспу розташова­

господарства і зооветспеці­ алістам потрібно приділяти

на поруч.

ремонту

На фермі . другого відділ· ка

ремонт почали

недавно.

І хоч приміщень тут неба­ гато, проте невідомо, коли він закінчиться. Мало пра­ цюе людеІІІ всього три чоловіки . КеруючиІІІ відділ-

гу.

повсякденну

Навіть в найгарячішніі

період літніх польових

біт.

ува­

ро­

Підготовку ферм необ·

хідно

закінчити за сухої і

теплої погоди.

П. ТЕПЛЮК.

на групі

корів-первісток.

Та

д оярка радгоспу « 1\раси.ТІівсьІ\иіі » 1\ат r рпна Мос І\ал ен­ ко не злякалася труднощі'!! .

3

завз яттям почала

дог­

лядати, ретельно розд оЮ"Ва'ГИ . Згодом доб и,1ася вих наслідІ\ів : надоює по ну

молоду

ЧУ.::\0-

Rілоrрамів моJока на кож­

15

корову .

На фото : Катерина Мас;ншsнно. Ф от о А

К оз ;; к а.

Ростуть ряди первдовиків З кожним місяцем все більw·е тваринників рад­ госпу імені

на

Ні'р о ва попов ­

нюють

рми

за

мІеяців.

ють

передовннів.

ВЇ!дділІ\а

госпу 11а

ву по 649-645 грамів при плані 500. По 604 голову

одержа·

ВідраднІ резу л ьтати у пастухів М. І . Гузе.нка, М . О. Улещенка (Погре-

вищий

нового

завдання .

на

по

960 ваги

132 пла­

потрудшшся Понад план 761 це нтнер

Найвищ ого

доби л и с я

В.

Ф.

О. Т. Івашно Млєчно.

при ­

тварпн

Гайдуї ; ,

І\І . ї .

О . ЮРЧЕНКО,

879-

головни й

836-622 грами приросту

Виконання

в

наг ул ь­

проти

росту живої ваг и

вони одержа ­

по

грами

свинини .

би) та Г . J.VJ . Суботовсько· tюго (За.зим'я). При тако­ м у ж плані

живої

гоп ову

Сумлінно й свинарі. вироблено

ла Н . Н. з Погребів.

ли вІдповідно

при;ріст

·кожну

ного м олодняка

росту живої ваги на голо­

на

го лів . А

260

гра~іів. У цІлому по рад­

догляда­

ють ПО 40 МО.:ІОЧНИХ Те· лят. Вони добилися при ­

грами

;л о

ІІіО ­

догляда­

навив 1058 грамів, групІ т. Улеще нІ\а -

Телятниці Т. С . Зайце· ва, Г. Д. Барбон із Зазим­ ського

нагу л ьного

юшх

лшші приріс т на голову по груп! т. РузенІ\а ста·

Про це свідчать підсумки сім

го лову

лодня:ка,

зоотехнік

радгоспу .

плану

виробництва і продажу .цержаві продуктів тваринництва господарствамн району

1968

з І січня по І серпня

тижні Чепур­

Трохименко

Нелегко працювати

327 377 362 356 340 338 395 336 336 393 356 328 370 377 274 37[; 406 406 .298 374 311 388 373 373 402 340 373 375 33.5 335 341 380 301 346

ком Андрій Васильович Ми­

•••••••••••••••••••••••сергій Руденко встигли тіль­ у РАДГОСПІ

423

r.

П'І.'АJПИИЦZ

Слугоанна г. я. (Ру\ІІ,ІН'ЯІІСЬІ<ИЙ п. п . .з.)

1923

Мироненко г. п . (<<ВеЛИІ\ОдимерсьІ\ИЙ5>) 1916 376 Сергієнко І . К. (Імені Юрова) 1914 286 Фесюк В. М. (<<П лоскІвський>>) 1904 438 Несіна І. (<<~расил ІвсьюІЙ >>) 1901 443 Скоробагатько Г. В. (Руднянсь І\ий п . п. з.)1857 199 Селюк А. М. ( << Ве.линодимерсьюІЙ5>) 185'2 338 Погребняк М. С. (і•мені Юрова) 1852 296 Касян Г. М . ( <<Плосківський>>) 1849 407 Макушевко Н . Ф . (імені Щорса) 1836 310

-;:НАЗВИ

"' ~Е ~

ГОСПОДАРСТВ

~~8 О О- ·

., ... :r:.:,: о

q

"" "' ·~ сО~~ «Ру.СЗІНЇІВ•С ЬКІІЙ » «ПЛ ООКЇІ/ІІСЬІКИЙ » імені Щорса «З·Ор!Я»

«Кра•СІІЛ Ї ВСЬКІІЙ» Калнт.яІrс ЬІка «Тр е бу~Ї/ІІСЬІКІІЙ» «ВеЛІІКQДІІМер'СЬКИЙ »

50І,І 487 , І

367.2 3.55, 1 313,2 310) 282,7

;

0

~ ~· о о

"' "с.

"' оо :І:~:.с:

І 7 69 І839

іВ

t::~~

82,4 89,6

о

---~ =-

~.;;

~ ? "'., ~

о::!.~::

~~~ ~ 6 :~ :;.· ~

~ ~~:;

~ =:

;;:,:<

25,4

~і·:>~

7S

72.fi

I38G

~ї.()

І382

~( ).! )

17.:\

~ 7 .6

:!Іі , 5

84 ,6 8:">,()

28,2

86,()

SІ . Іі ІК . ї

11 :\. Іі 'і:З . І

«БобрІЩЬІКИЙ» « Гоголі:ВСЬІКИЙ» « Л ЇТ•КЇ.ВС ЬКІІЙ» «Заворицький» Р ~1д!НSЩfСІ1І<И•Й

2G8.1 253,8

243.2

п л е~ютахозЗІвод

! І-і ,(;

їО.ї

71.2 І і9 .:.\

І :nк І:!К,О К2.Іі

11 7.0 І 19.G

І 'і ,;,

:22.::!

fi9.7

І3ІЗ

k!i.9 kl . l 82.k

'і9 , 1 Іі ї. ї І >~< . н

:?5. Іі

101.5

2:?0,2

~ 1,(;

7k. l

1259

l li.:J

:'.9, 1 1)88

188,8 179,3 150,9

1400 1555

89,2 83,9 8-! ,1

-!6. 1 -!D_O 11 І

2 ї 2.0

І212

к І .ї

репро:д)'ІК'fор

По радгоспах і птахофабриках ЇІМЄ!fЇ ЮрОІВа Центральна .ДОСЛЇ'дНЗ ста:нц ія

~Er~

"

\;,j

:.:.- .

--~

.'З І .<\ :зн . 7

1397 1()84 1209 12;)5 1252 І І 57

БоРдМtіІВ<:ЬІІ<а Семи:ПОJDКІ~вська Киї,всМ<а П )'!ХJЇІВСЬІЮfЙ ІПЛЄМІПТаХО·

>-.

-;:

f- '. )

ро;; у

275,6

1368

І І() , І

І856

85,1 84,5

8.) . І

І?ї. О

1)1.С

І :> ~·

11 і

І llJІ )

s;,;

і О-1

f).q.к

>) {, .J :-, .1_~-::

ІІІ.

101 .І) 5&.:!

.';.1 J

'Ч . ІІ

2.),0

1 :ч

І,,; ·, ,І і

ІІІ) ,.-,

31 ,0

ІОК

!/4,!)

КІі , ІІ

І3() , 4

9f>

7

•1 к

71,1\ ; 1.8

І ї І .С


ПШІІІШІІШІПІІІППІПІПWПІПІШІІШШШІІІІШОШОUІІОПІІІІІІІІІІІІІІІІІІППІПІПІІІІІІОІUUІІІШUОШООШІШООШОUІІШШІІІШОUІШОUІІІНІШІІІНІОІІІІОІІОИІВ

Зустрічі

зн а чення І •• ::,:::.::о:.ж:

Історичного

--

Переговори Політбюро ЦК КПРС і Президії ЦК ЦК КПЧ в місті Чієрні-над-Тисою та На1рада пред-

.

=-· . -

-

участь в нараді, і ян <<·ПРОІ1рама ДlИ>>. В цьому плані газети обговорюють .зараз питання розвитку ено-

Для імперіалістів підсумки Наради означають насамперед повний крах

ставнинів комуністичних і робітничих партій Волга-

помічного співробітництва, а також -заходи до зміц-

ними в остаНJНі ЦІЖНі ~апеклого політичного й ідео-

рії, Угорщини, НДР, Польщі, Радянського Союзу і ЧехослО'ваччини, ЯІНа відбулась 3 серпня в Братіс-

нення органі:зацП ВаршаІВського Договору, яний надійна захищає завоювання соціаліз!\rу, суверенітет і

логічного наСту;пу проти соціалі·стичних країн. Ім не вдаЛося вбити клин М·іЖ соціалістичними державами,

лаві, викликали величезний інтерес в усьому світі.

незалежність братніх держав.

лідірвати

прийнятий у Братіславі документ Заява комуністичних і робітничих партій соціалістичних к1раїн. На земній нулі не знайдеться, мабуть, жодної газети, радіо або те.1евізійні станції, які б у ці дні не номентува.1и і не обгово,рювали Пі·дсумки НараідИ, які мають величезне значення для долі миру і соціалізму. Громадськість і преса соціалістичІНих країн висловлюють глибоне задоволення підсумками Братіславської наради і переговорів у Чієрні-над-Тисою, справедливо Jішажаючи їх новим ·важливим кроком на шляху дальшого зміцнення соціалістичної співдружності. Наша сила 'в едиості і згуртованості. Цю го.1овну думку Заяви особлина підкреслюють газети у своїх коментарях. При цьому, як ві,дзначала польсІ.ка <•Трибуна люду>>, Заява розгля,дається як вияв єдиної позиції соціалістичних .;країн, які брали

дело~. положення Заяви мають велине значення нетільни для народів соціалістичних країн, але і для всього міжнародного комуністичного руху. Преса номуністичних парт.ій у ці дні підиреслює, що зустрічі в Ч.ієрні-насд Тисою і в Братіславі відіграють важливу роль для уопіху міжнародної на·ради комуніетичних і робітничих партій, яка відбудеться в листопаді цього року в Москв.і. Багато комуністичних партій вже висловили своє задоволення підсумками Братіславської наради, в їх числі найбільші в Зах~дній Європі французька та італійсЬІка ~омуністичні партії. Результати БратіслаІвської наради І переговори у Чієрні-н.а;д-Тисою, на думку багатьох газет, явдяють собою нищівний удар по планах імлеріалізму. Природно тому, що в таборі імперіалLстів їх зустріли з неприхованою злобою і роздратуванням.

своїх підступних замірів. Навпаки, кампанія брехні і наклепі•в проти соціалістичних країн, яну постарому безустанно веде західна пропаганда в пресі і по радіо, •ОВі•дчить саме про інше. Найпершим інтернаціональним завданням братніх парт.Ш тепер є 1Пере11ворення в життя положень Заяви. Про це говориться в повідомленні ЦК КПРС' про підсумки 'переговорів Політбюро ЦК КПРС Президії ЦК КПЧ ІВ місті Чієрні-над-Тисою і Браті,славсьної наради. <<Ві;рна марксизмові-ленінізмові, КПРС з свого боку робитиме все необхідне для здійснення цього високого благородного завдання, д.1я зміцнення с:оц:а.1істпчної слівдружності, міжнародного комуністичного руху, для успішного будівнпцтва ком.унізму в нашій :країні~.- підкреслюється в повідом.1ені ЦК КПРС. Є. ЄГОРОВ. ІТАРС).

З на1дзвичайним інтересом зустрінутий

одност·айно

Як відзначала болгарська газета <<Рабошшческое

основи

і переговорів розгорнутого

соціалі•стичного суспільного

ладу.

Але не слід думати, що імперіалі-сти В'і,д~vювилися від

ІІПІІІІІІІПІІІІІІІШІІІІІІUІІІІІІІШІUШІІІІІППІІІШОІІІІІІІПІІІІІUІІІІІІІІІППІІПІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПОІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІПІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІПІІ ЦЬОГО ЛІТ А мені дове­ лося побува·ти на Херсон­ щині. Кроїм усього баченого і пізнаного, я привіз чудові спогади про степовиків, котрі шанують пам'ять за­ гиблих воїнів-земляків у буремні р•оки Вітчизняної війни. Ось село Старосілля, в його центрі постамент. На мармурових плитах не тіль-

Уміють шанувати пам'ять Або райцентр Велика Олександрівка. Трудящі се­

обеліск. Біля нього велика фігура солдата гранітні

ла відрахували дводенний заробіток на виготовлення

реда.кції мешка!нЕІць Д. А. Логвиненко, -

ра

на бу­

заслуха;но звіт директо­ кюt.t)і~нату rро•>ІЗІд'ського

оя в rазе11і ·не 'С)ДИН раЗ. Та

харчу·ва>tшя

епршви ІІИСЬ>>.

СЬІКоrо про роботу рN:тора­ Н'\, чаіf.ної, буфе11ів, їдалень.

поліІпши-

На цей .1ист відІПОВі 1 В ре-

даюції

ЗаJСТ)'ПіНИК

«ВІІІІШНІкооr тат.і·в

райра•ди

трудящих

депу-

І. Павлов­

Директора зобов'.язано

ГОЛОВИ КоріНІН0

раЙІВІІКОНІКО~І'У т. ТQІ!стенко:

В.

ПОЛ·іІПШІІТИ

комбінату

поВ:ідо~r.~яє,

скрижалі,

що

Олексадрівкн

Потужність Нурах о в­ сьної ДРЕС у найближчі роки

б)ще

доведено

1600

тисяч

ніловат.

Зат­

проекто:vІ

пе­

веJРджеНИ:\1

редбачається

до

до-

встановлен­

ня

ще семи блоків по тисяч ·J;-іловат кож­ ний. Вона вироб.1япше щороку близьхо 8 ~rільяр­ дів кіловат-rодин дешевої

200

електроенер~ії. Адже в її топнах

-

опалюватимуться

ців.

в

За

шанувати

левізор

не

одна

розмова

про

Фотохрон,і,ка

РАТАУ.

Бережіться отруєння грибами п~::д::r боровикі•в,

і

ввечері повернутися додо-

ню ліиарі·в було в.рятова­

АІрхангельсько~І.

Тепер

кана.1

переживає

<<другу мо.1одість>>. зи,

спочатку

дерева.

в

рази

Шлю­

зроблені

жиків, ~~у

з

З

маслюків,

грузді•в, ПОВНИ~ІИ

Ці,каве <<Іюлюва:ння~

<<переодягаються~

залізобетон.

Але,

(РАТАУ)

вуглезбатачення.

на жаль,

бителі

цього

ри-

опеньок

НОШИНа~Ш.

НО \дідуся

захоплююче на гриби. не

і ОДНОГО

ВНуКа,

другий же внук помер. Померла від отруєння

всі лю-

полювання грибами і мешканна се.1а

знають ,що .;крім їстивних Требухів. грибів трапляються

ЧЕСНІСТЬ Доро?а

на знайшла і через кІлька днів, розшукавши ,ІІене, повернула його.

автопідприє,Іtства ЄвіJокії ШестопаловіІі за її чеснии

Ганна КОЗАЧЕНКО, ланкова Пухінського

вчинок.

руйні, які пІсля

редакція! Хочеть-~ бусі га.манець з грішми,. во­

ся мені висловиrи сердечну подяку чере.з вашу газету кондукторові Броварського

Я загубила

в

авто-

і от-

їх

пильно

спо-

слідкувати,

до кошиків

живання мотуть виклика-

грибами

тп тяжке отруєння, а іно-

руйні:

ді й смерть.

хомори,

За

прихлада:11и

ходити

не

далеко

доводиться. І

1\Іину,lої осені в селі Нра-

радгоспу.

Збираючи гриби,

треба

щоб

з їстивними

не потрапили

от­

блі•да поганка,

му­

сатанинс ь к и й

гриб, несправжні опеньки.

Варто знати їх зовніш-

ні ознаки. В б.1ідої поган-

ла,

інколи

каційюtй

Друга програ:N

Пер ша

1:1 СЕРПІНІ програ.на

17.:і5 - Наша афіша. 18.00 - ТелевtЗІИ­ ний журнал д.'ІЯ nіонерів « Го~и.»u, . (Днн~­ ропетровськ). 18.30 - ТелевІЗІННІ в!сп. 18.50 - Телевізійна реклама. 19.00.- «Шля·

хами батьків•. 19.30 - •Ставка бІЛьше ВІд життя». Прем'єра телевізійного багатосерійного

художнього

фільму. nольща. Програма передач.

(6 серія). (М.). 20.25 20.30 - Інформаційна

програма

(М.).

кругозір•.

21.15-•Музичний

«Знання«.

Науково-лізнавальна

•Час•.

21.15 -

nерrдача.

18.50 -

\0.05 - ТелевізіАнІ новини. (М.). 10.15 Кіножурнал. (М.). 10 ЗО - Д.1я дІте.іі: •Ко­ люча фортеця•. Прем'ера те ..1еВІЗІйного художнього багатосерійного фільму. Угор­ щина. (5 серія). (М.). 11.00 стеатра.•ьнt зустрічі•. (М.). 12.10 Телевізійні вtстІ. 17.05 - Телевізійні новини. (М.). 17.15 « Інрибпром-68•. Репортаж з мІжнародної виставки. (Ленінград). 17.45 - Для до­ шкі~1ьників і молодших школярів. «Умілі руки•. (М.). 18.15 •Син партії•. до ВО-річчя з дня народженя П. Бойкова.

річку

цтву,» \9.30 Лершість СРСР з футбод а: •динамо• (Київ) «Лахтакор•. 21.15 -

•С.чідство триває•. Новий художній фі.1ьм.

22.40 -

!4

17.10 - Наша афіша. 17.15-Те.чевізійниІі журнал •до світла•. (Львів). \8.00 для дітей. • Руде сонечко•. 18.20 - Му.чьтиплі-

В.

Курін.

10.0.3 - Тедевізійні новини. (М.). ІU.І5Кіножурнад, (М.). 10.30-•Тобі юність•. (Акюбіиськ). 11.00 - Л. Бетховен - кон­ церт для скрипки з оркестром. (М.). 11.4·'> Для шко ..1ярІв. «Мій ліс». Телевізійниff фільм. (М.). 12.10 - Телевізійні вісті. 17.U.'> -Телевізійні новин. (М.). 17.15- •Під Во­ ронежем у нас•. (Воронеж). 18.15- Літе­ ратурний

СЕРЛНЯ

Перша програАtа

Співає

Друга програма

( Свердловськ). 18.40 - Музичний антракт. (М.). 18.50 •Світ соціалізму.. (М.) 19.30 - Телевізійниіі фільм •Хазяііка вед­ межої річки• 20.30 - • На добраніч, діти! •· СЕРЕДА,

-

ФіJІьм. 18.30 Т~девізііІні віст!. ТелевізІАна реклама. 19.00-•Л'ятн­ достроково•. • Наука виробни­

І

театр.

Набі

Хазрі

•два

хаза-

ри•. (М. ). 19.00 •Розповіді про Залка•. Телевізіііиий фідьм. 20.15 -

мате •На

добраніч, діти! •. 20.30грама •Час•. (М.).

-

Інформацііі на про-

.......................................................................................................................................................

(М.).

НАША АДРЕСА: м.

БРОВАРИ,

вул. Київська,

сНОВА5І ЖИЗНЬ• орrан Броварского районного комитета КП УкраиньІ и районного Совма депутатов трудящихся Киевской области.

154.

·

ІНДЕКС

~

61964.

Газета виходить у вівторок,

четвер і

суботу.

ТЕЛЕФОНІ!: редактора 3-82, заступника р~дактора, від-, токореспондtнта - 4-67, відповідадьного секретари ділів (nартійного життя, промисловості, масової роботи) і Фо· ділу сільського господарства - 4-47.

3-18, від­

154. Телефон -

4-57.

Зам.

2974 -

відрізняють­

ся від інших грибів. Шляпки в них яскравочер­ воні або жовті,' внриті бі­ лими бородавками, липкі. Нрім

червО"Ного

й

жовто­

го мухомора є ще так зва­

ний

пантерний

мухо!І.шр.

при

6480.

неправильному

приготуванні

,

вання

для

вони

линати

можуть

дегні

їх

спожи­ вІШ­

отруєння.

То~ІУ перед приготуван­ ням ці гриби необхідно ре­ те.'Іьно вимочити, а nісля варіння злити :відвар. Отже,

відпра,вляючись

в ліс, пам'ятайте: ти гриби можна

збира­ дише

ті,

яні вам добре відомі. Не збирайте

також

ста•рих

і

яснравий,

і

пошкоджених грибів.

людина, ~rало знайома

з

ни теж можуть с'І'ати при.

Він

менш

гриба~ш. його

може

замість

зірваш

печериць

отруєнні

менш небезпечними

є сатанинсьний гриб і не­ справжні Деякі

( сироїжни,

гриби

ЖаЮТЬСЯ

ОВИНУШ!\И

допомога

при

треба проми­

-

ти шлунок теплою водою і негайно викликати або

опеньни.

Во-

отруення.

Перша

чи

опеньон.

Не

чиною

го

.1і1каря

відправити потерпіло­ в

.'Іікарню.

ВВа­

О. СВИРИД,

але

санітарний Jllкap.

ЇСТИВНИ:VІИ,

Редактор Є. ФЕДЯИ.

,....................................................... 4. + БРОВАРСЬКА СЕРЕДНЯ + ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ЗАОЧНА ШКОЛА + 5-11

••. :

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

на 1968-1969 навчальний рік до класів. Ддя вступу в заочну школу по1'рібні такі доку-

~

ммru:

а)) зая.ва на ·vм'я дирекrора школи;

~

б

~

до~мент про оовіту менrом про освіту);

(табель не є доку-

в) три фотокарrки розмьром 3Х4 см. 25 серпня 1968 р. щоденно з 9 до 17 год. в канц~JІЯІрії Ш1ІЮ.1И (адреса: м. Бровари, пров. Тихий, І), а також у ceДокументи rrрий.маються до

+

t

~

редніх і

вось~шрічних

школах за

ва·н'!!я.

місцем

~

t

прожи­

Адміністрація школи.

............................................................... Забігла корова рудої масті, од1~н

рок:в. Нсіх, хто знає мkце її

,......., tttt 11 І t t l t l l t t t t l l l l l l t t l l l . . . . . ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІfІІІІІІІІІtІІІ. .ІІІІІІІІtІІІtІІІІІІІІІ . . ІІІІІІІІІІІІ . . ~І . . ІІІІІІІІІІ.ІІІІІІІІ І 111118

Броварська друкарня, Киї.вської області, вул. Київська,

шапІ<а, бі­

блідороЖева,

Мухо:vюри

.BO.lHJ'ШIOI,

ВІВТn!ЧJК.

ін­

БІЛЕТИ

градом ~і

чотири

або

ЛОТЕРЕІ!

окоротив шлях м,іж Ленін­

у

холодильник

КУПУЯТЕ

М. ЕРЕМЕНКО, голова правління районного Товариства охорони пам'ятників історії та культури.

ніжна знизу здута, на її основі є залишки плівюІ. Це найотр-уйніший гриб.

я!\

те­

шу цінну річ.

1х 1 почастувала внуків та дідуся. А пізніше вин­ вилося. що гриби були отруйними. Лише завдя­ ю1 своєчасному втручан­

бію,ш

колис«3лект­

«Днепр-3:о

діти з самого ранку вирушають у ліс подихати евіжим повітрям, назбирати

ропейсьної частини СРСР,

з

піаніно,

рон»,

те,

щоб перенести їх на гра­ ніт, та далі слів справа не зрушилась. А чому?

ни, напринлад.

єв­

мотоцикл

К-750-М

прізвищами за­ броварчан. І була

ав­

«Запоро­

жець•,

си.1івІ<а діти назбирали :.Ри?і'в. Бабуся насмажила

морями

виграти

томобіль

700

копійок

30

сок з гиблих

35

внутр! ш н і й

:v1!ж

суму

карбован­

ПР'ІІ

Настала грибна пора. У вихідні дні дорослі

зв' язон

загальну

можна

люди

четвер­

3.960.000

кою,

роботу

Річновики вLдзначили 35~річчя БіломорсьхоБалтійсьного каналу, що

забезпечив

року

випуску.

міської Ради надійшов спи-

РОКІВ

ДРЕС

загинули

1968 того

У тиражі буде розіграно 2.640.000 речових і грошо­ вих виграшів на

викар­

звільненні 1944 році.

громадсько го

КАНАЛОВІ

яких

на солдат,

UІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШfІІІПІІІІІІІІІШІШІІІІІІІІІІІІІПІІ МАИБУТНЄ

15-метровий

бувано імена загиблих зем­ ляків. Неподалік ще одна плита, на ній значаться іме­

харч:-,,ватr.я».

КУРАХОВСЬКШ

на

тираж грошоао­

речової лотереї Української РСР

пам'ять дорогих людей. А от ми ще не навчились. До

що в липні 1968 року за,с!да.н<Ні раЙВИІІШнкому

,10

село височить

Уміють

«Про неподобст~в·а в Броварокій чаннш,- писав до

і не

Ця

сума становить 13 тисяч карбованців ... При в'їзді в

Заходів вжито

'!'ак

землякам.

будеться виграшів

ки викарбувані імена, а й вмонтовані фотографії вої­ нів. Біля підніжжя завжди живі квіти.

СJІ·іда.м.и пеиалруноваиих .Jtucmiв

міста йшло-

пам'ятника

серпня в міс­ Ужгор•оді від­

27 ті

повідо>ІІІПі на

адресу:

>І. Бровари, вул. Чепурного,

pk

відбитий, в·і·к

перебуІВання,

8

проха,ння

4, Лип'яв·ка А. П.

95 номер 1968 рік  

95 номер 1968 рік