Page 1

РІк випанн.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

з НАГОРОДОЮ ВАС, ДРУЗІ!

27-.

.м 95 (2479)

За

ЧЕТВЕР

пла' НIУ

11 1966

р.

2

,по

РО'ЗВИl1К'У

коп.

ВИІ Х

та

ПРО~ИІІСЛО­

К'О\lСОМО'ЛЬСЬКИlХ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ЧlІІСлі

по

БрО!ва'рсь­

ОРДЕНОМ «знл,К ПОШАНИ»

Товстеика

0.1 екс а,н:діР а

-

ХИІПо,в, и'ча

заJDісык.Qгоo КИIЇІ 8ІСI:ЖО.го

Ар ­

випалюв.аЛI>НИlКа

цегельного заводу тресТУ с11і,нових

матері,а'.1і;в .

МЕДАЛЛЮ «ЗА ТРУДОВУ ДОБЛЕСТЬ:. Шкабарова МаТ'Вlійо'в'И'ча

орга­

Н :13 а,ці,Й.

Л :СblКОro ~-------------------

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ Р·АДИ

1'о.му

.. ому району:

,вос,Т'і БУlд і'вельни'х 'м атер-іалів Прюнд,і,я Верховно,ї Р3іДИ СРIGР У,казом вЬ']. 28 ЛИІПНЯ 1966 року нагорсхщла ор,дена­ _\ІН ,і м<Ща'ЛЯІ\lИ 8еЛИКУГ,р'J1П'У робіl1нltкіlВ, інжене~но-теJ(Н~Ч­ ІШХ п'ра,~іlВ1Ні'КіIВ і СJlУЖlБО;ВІЦ,і в ніДЩР, Иlє,М1Сl1В та орга'Н1Ївац і'й прОм ИlCло вост'і б)1діI8еm.них ,\lа­ тер'іалів, прац'іIВ'НИlКів ла,рті,й­ НИХ, радJЯ'Н'СblКИIХ, профоп:лко­

СЕРПНЯ Ціна

В

ДООЯlnну~і уоп іlХИ У ви,ко­ за:В'да,нь се~шр ~чного

на,ННlі

Олександра ДИ.ректора За-

-

цегедьного

за:вюду

КИlї'В'СblКОГО тресту Сl1і,но'ви,х m-аТ'fр,!алїJв. З 'ВИСОІк,ими нагородами вас,

КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

t!py\3i! ----------------~

Як ви готуєтесь до зОирання картоплі? 3Мі.і,н1ЧІУЮТЬС:Я жнива -- збирання зернових і бобових Jtуль-

ОгЛЩl;аемо техні, nу на tpa1KTO Pному стаІні пt>РШI)ГО ві;ціJllк,а.

ЄElгенія МИlХarЙ.,і,в'на Ла'.зореИІКО знайшла своє ПOlКЛ'И1КЗН­ НІЯ на ста .1ев и'х \ІаlГіcrрал,ях . ТJ))lдо.ву щ',яльнkть п очала :во­ на ще в юн, і р оки. У колекти­ вlі зал,"ЗНИIЧНlіК',в З,Р О С .1З, зм YlЖ­ ніла , 'ОСТУПИ.1 а в ряди слз&ної

БЛ'ушна. Пл l>K И бригада ююже ту,р в 1)адгоопі « 30РЯ » . В цьоМ'у Ось стоять два к,ом:ба'Й'ни. Один спраВИТИI?Я із за вда'НЮНI. J1epeKoHYfJМOCb, Ї;J;}'ЧИ ПОJfЯl)IИ. З них ХОЧ СЬОl10дні п'}'ска'Й в роПо графі'!,у рцгосlП повинеш ТіІ1lЬinИ 'подеКУ.1И заЛИ:ШИ.1Иея д'і- бату, а другий -- н.апі ВI}()1з;'5ра- за' nllНЧИТИ оран'"у під 031Ю1ИН')' лЯНlКИ нet("к,ошен-orо ві'вса, Л'ЮIllИ- ний. Виямяеться, що д.1:11 Hb0l10Ha всі·х 1000 re>KTaP.lIX ~o 15 ну. ПОlfорні'ли П'1.(}щі, де зщ"ще- ще .не діста.1И ТРalНСlПортер С1'0- се'IJiП'НIЯ . Ви о рано ж ті.JIЬКИ 537 на стерн'я. Лише золотаві СІ~Иlрти ла. от тобі і оправний! Ок;ремиС< reh'1'apiB, ба н, а цій р06(}ті за, й:іІ . . . ." соломи НaJГадують, щО Т}'Т РОСОІа І Ш:lШIІІПНИlКlВ, деталеи не ви, ста- IJIЯТО лише 7 ТРД'l\т()рів і не в, сі ози~и' ~а. ХОР(lШ~ псшра:цювали ча,є;.і uД~_я інших ТРІ,ОХ IЩУГ О ШІе- ~-О'~И пр-аЦЮЮТЬ у дві 3Міі·ни . мехаНI' затори та ,І ве.сь І\ олек:гив. К Ol\f'оаиНlВ. • ,І\рш того, 311.ачна пл,оща ООИNИХ Майже по 25 центнерів з е.р'н а сіяти,ме1'ЬСЯ по (;}1КУРУi1J3ИЩУ,

вщюстили ВОНН' ІІа КОЖНf}МУ 'ге-ктарі. Це в cepeДHЬO~Y, а пшеlНИці -- наібаJ1ато біlльше.

~ • ~. ~ . .: ~

Та ,про Жlнива, н'к тз,кі, вже

_

ПОЧИ. нають гово'рити в ~ИНУЛ'О)fУ

ПОРJIIД

стоїть

к.артоплес, оipfl')·-

1

!П,ропозиц~я спеціаліЗОRа,на

:КО,М'У'НlїстИ<чно ї

М. ІВАНИЦЬКИИ -

РОЗП'ОВlіlда,є:

ник редакції.

ТИ:.\f більше, що й іІІосі не при-

-- Сiurги.ме'dО

1000 гектарів

СТ}':ПИJIIf)I;О ремонту.

-

nзимих. ПереваlГУ нщ~емо пшеАбо ще та'ке. В їJа}.Чl'ОСІ1і є 29 нwці, під якою буде зайнЯ"і'О три ріlЗНИХ ТРIllЮГОІШИХ npи'челів. 1Ні) 'Jетв, ерти, х ПЛОЩї" 3аСИПІан.о 260 час МI1І!С>ОВОГО зБИРa.IOlJt .КYlКУРУ'il/ЗИ тrіНИ

:НЗlсі'Н,н.я,

яке

п~ре>lfи:щаG.'ІО,

па

ТОШІі

fi.ljаВЩЮIО ораНlКу,3а'СЇ>FrЧ'}'G)lО pe)l(}HT сі'ВІl';ЮК та інших машин. С'івбу п()Чн~м.о 25 серпня, ' З3ікін­ ЧIВf.O 10 верестя. Шд ка,ртonлею в нас було за,wто 430 гекта­ рів, на 40 вже вик,опали. Отже, заJl'И!ШИ'ЛОСЯ 390-<ПQ 78 ге>кта­

а

таlКОЖ

ВОНИ

:кооанн.я

oyд'Y'l'Ь

І\ар­

В'Юрайнеоб­

X!~~Hi ТН" ча.со.М . мра.вilих тіль­ ки

14.

Репrг& -- з п()л,а,м·аНИіМlІ

БОj)'Гами, з СПУЩ~НlIJМИ ШИl нами, а 1'0 і 3OВC~M бе-.з ни'Х. Д~и1'РО СтеП1\JНОВИ'1f СИJJlКО, Я'IWIГО МИ зу­ ClТріли Нlа стані, скаржIf'ГЬС.в:: Оперту я працюваs ;" тут

р і в Іна l\оМ'баWн . -- А чому не по 55,7 геюга­

слюсарем,

тепер

мене

ЧИJIИ завіД}'ЮЧIІІМ

ра? У вас же 7 КО:ll'баIЙні,в. Два з них ста'рі, малона­ дійн,Ї і не будутгь прщюва·ти. !? 3а, гля 11 юrо в зве-дення Борис­ нільси, ого тре-ст}' (за Сl'а,нОІ.'І на

цьаго

уIР,Я'ДО В О Ю

і

ні, чото

раніше,

д:в,ора,

але в,і) З/)[і:нид о'с,я . н.к

не

продовж ую

ре м.онтува­

)" ГОЛIQВІН,ОГО a'ГpOHO'~Ia. Там, У гра­ Фі проти ра~госпу « 3QtрЯ», З1l!ПИ­

щоб

сан():

ПО("ТЇlЙну БРИІ1ад'У слюсарів та ін-

ки

наявних ka:pt-оплека)lба'Йнів

7, справних -- 7. Де ж ,іеТИ,Н<l?

дО

ДР}lГИХ

дирек.цrя

ЖНИВ

П(}Т!уЛНО,

ра;r;г,оспу

ВИ,J і ДИ.;lа

шИ'х Сl!Нщіалістів.

.1=============================== .... r По.ідо_ле

АРС

« Коемое-127) 8 серпня

1966 роКіУ

Д:ЯIllСblКОМlУ

11 Ра­ ІПРО/!leдено

Союзі

черго:в'ИЙ,

за,пуок

UПУЧНОІГО

пут.:+ИіКа

ЗеМ;lІ і

~KOCM,oc - I ; 27».

На лt>но

Iборl'V

С~1ПУТНИlка

наУ1К0І8tу

8ерхні

оу­

nOBep,XJlii

Зе\lJllі

мін,:,ма .1ьна

при·

' ЯІКИЙ п 'ріщює на чаСТ()l'і мегаl:-ерlца ; ,РЗlд:осистем!!

,Вti'Д

51,9

·ДJl1Я

і

науІКОВОЇ

ЗІЛ а'ра т ур и .

Вст а'но влена !Ві;д

а, п а. ра :гурз

на

CYlnY1'HI1'~y

працює

норм, ально .

КОО,Р'Д~lнЗ'ці'ЙlНО ' обчислюзаль­

.1 ..•

8иСОКОГlРНА

~ ~pax З.а'і л.і,Йського Алата'у на висоті ПGнад З тнся!ЧІЇ , мет­ р і в над piaHe~1 ~юря СТ:ВGРЮЄ-

luEtHTP

обробля€

IR!Н"У інdюр'~ ац!lО .

одерж у ­

ше

. . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ.М . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ВСЕСОЮЗНИЙ ПРАПОР

опанн,і

роки

(РАТАУ).

з'їзд

VII У ВелИlКОМ'У п а л аці 9 сеРІПНЯ

кремліl8ІсыкІмІуy в,і;д,крився УlІ

з'їзд У'IlОВfюважеНIІХ I)Gо:пера.ц і~ СРСР .

апожи'вчої

'К р а їн .

У презИlJ.ії з'їду тт . А .. П. Ки­ РИ;.1еНІКО, К. Т . Мазуров , Д. С. ПО.1'f[Н<СІЖИЙ , Ф. д. Кулако.в, член Президіlї BepXO~&HOЇ Ра,Щ! СРСР А. І . Мі.коян, за'Сl'У' fJ<ННІК Голов'и Ра'J.iИ Мі,н,!стрів СРСР В. Е . дИ'\І­ ШИІЦЬ, \t'І<Н' :СТ ;JИ ОРСР, '11 ер е:дО8'і пр а,lI; ::Вlн.ИIКІI спо ЖИВ'ЧОЇКООП ер Зlцї:Ї. Після УТ1ВGрен,ня керіlВ'НИХ ор ­ га'н:'в з 'ЇIЗДУ gе.1etrати заl1вердили ПО,Р 'Я'дС'К роБО'ГIl . Секрет а р ЦК КПРС Ф . д. Ку­ JtЗIКОВ оголоси:в пр.Иів'ігаН·I;!IЯ Цен ­ тральнClГО Комітету КПРС і Рщди "-Ьніп. р,і,в GPCP УІ І з'ЇI3IД()І8~ упОВ ­ НО;8аж E>tНИ,Х опожив'Чоїкоопераlщі ї СРСР. КИІМИ

Із

ня по

привітання зал з'устрі,в

пал­

опле-оК3І\lИ.

звітною доriов'!ід:дЮ п,ра'8Jlіін­ Центр.ас!П·ілк.и' ІЇ про З,аВtдаIИ'Н'Я Д3<JJЬШО\l'V'

роз:витк у

коолераці.їв,иlСТ1У,~JИi\!

,грінн:я

Коли на початку другого .кварталу ,рад,госпу імені Кірова було вручено перехідний ЧеРВОltий ЩJЗПОР Мі,ністерства м'ясо-молочної промисловості СРСР та ЦК іІІ;рофсп'ілки IпрацівиикІв харчової nро­

МИCJIовосrі, ,колектив

Цеl:\'l1Р'ООП !'JIJКИ

"ос'подаРСl'ва

О!южи:в­

голо'ва

О.

П.

прав­

Кли-

М О.В." . Тов . КЛИlмов віщзначи:в, ЩО О'д­ H~ З пеРДЮjJIЯД.НIfХ турбот . ОООЖWВ­

-чої 'КGОП'~J)ащ:ії - , поліlпщення т 0\JIГO:B ел ьноro обс.'!!УГОВ'У'В аин я н, асеолення ... в аіЛЬІСblКЬЙ мі'оцевості

Т01l'арооБQpот роз;ви;ваєтЬая тепер

цент:в.

.так,

щоб

Очолили змаган,ня ,комуністн ,і комсом()льці.

радісна

звістка.

По

показниках

другого

. кварталу

радгоспу

знову

"рисуджеко Всесоюзний прапор іпер'шу грошову премію. іКолегія Мі,ністерства м'ясо-молочної промисловості ;СРСР та ЦК профспіл­ ки праці,ВИИkів харч()вої ПРОМИСЛОВОСl'і гаряче по:щоровляють кі­ ровців 3 писокою иагородою, бажаючи Їм нових тру,цових успіхів У змаганні за ,ідну зустріч 49-ї річниці Ве,lИКОС() Жовтня. Д. САМОйЛОВ.

радянських коопераТОРІВ Зона,чно

з,ріс

ТРИів, алого

ною ся

попит

на

КОРИIСТYlвання,

господаРСblКОіГО

З КОЖНlП\l зав,ів

на

това,ри КУЛЬІТур­

пр,и'знаlчен­

POKO\t, з,біЛblШУ€ТЬ­

село

ХОЛОIДИ _l",ни,кі~,

села'х дедалі біЛblllJе заміНІЯl'И­ метblCЯ ,ПРОІМИ,CJ\ОВИlМ . Уже в ма­ нуломоу роців. пека.рнЯІХ було ви­ печено близьк() 9200 ТIІ'СЯіЧ т()н'н ХЛDба і, ХoJIі,бо'булочних виробі'в . Орга,н,іl3<!lI;і.ї аПО'ЖIf,в.чо,Ї КОOlперації

праль.НИХ ~ашин. \lООл'і в. О.днаlК ІРООІВИТОК 'KOOn~p аТИ:8іЮЇ ТGр,пі,вл і ще .Bi~cTaє вhд зростання ДОlхощ,:IВ'

БЛИЗblКО

сі.1ЬСЬКОГО

,ванОІГО

наС &1ен.ня.

Допов,щач рів

всюди

Т'О'рn':мю м, и,

заlкли:ка.в

кооперато­

широко

на,1аIГGДИ,ТИ

ПРО!дО:80ЛЬЧИIМ И

розш~рИІТИ

ПРGдаж

Т(YlЩР а­ натураль­

ниlх сокі'в, кондитерських

МОРОЗИІВа,

а

та'кож

ви,робів,

на,п і вtфабри­

l<а1': В .

Н адз,вlИЧ а й Н'О чеНН ІЯ

сіЛЬСbl~ій

зн а .

роз,ортанню

м,ісцевості

tJ.Ї·lІ<ельни'ми ми

'важл И'ВОГО

надається

11Оргі'вл'і

матеріа,1а.\tи,

в

бу­

ТО'l3<1;ра­

ВИРOlбничо-тооподарськоlГ<J лри­

з,начеНlН'Я .і· паливом . Тепер опо­ ЖИIВіЧlі'Й, КОOlперз.u:ії, (Jказ ав допові­ дач, 'В'и'д6J11ЯЄТЬСЯ до статня кіль­ ,ю:crь ВУ1l1ілля, брике"іІВ і дров. адна;к ,деЯlк'і кооперати'вн,і Пlрац;і~в­ НИІКИ замість того , щоб добре налагО\дИТИ

цю

оправ,у.

ста1l'.1Iяrrь

питан,ня про nepf'.:ta'l'V ТО'РlГі:ВЛlі IпалИ!во,м інUJИ,М орт анів а'цііЯ1М . GПОіЖИВіча коопер ац :'я ;віl.що.ві'д.аль­ ,на за ПО'81не заБOOlпечеННІянаселен­ ня

пал.И'ВО~I .

у ,доп,О'Вtіді вел ику У'В3'I1У п,ри­ д, ілено також по .~ і,"шенню o.plГ a­ н;ЇtзацИ

J'рq.}I,аДСI;КОГО

Тепер

у "Koont>paTO:jJI',B

хаРЧ}lВЮШЯ .

60 ТИClЯІЧ

'11 ід;при ем:еТJВ . грOl\fаДСblКОІГО

вання .

AoJI~

цього

хаIРЧУ­ ще не достат­

ШВИlдше,. н.:,ж . У І,І'істі. РОЗ:J.рі'бниЙ .нью. На.~ічено зБУДIУ'1! l ати баlГаro . ,ОlваРОGборот _ОПGЖИ'ВЧОЇ KOOIIH~:!>a­ , ї!далень, ,кафе , pec11OpaHqB: даль­ ться нова обсерваТОРІЯ Ас:т:р о­ .. ції за~' И<НV.llі сі;м ' РОІК!:'В збі .l'ЬШ\jВ­ ' шого Р'ОЗIВИ11К'у В' роки П'ЯТИ!І}ііЧIКИ , ('я на 69, а в м 'сті - н а 56 пра­ . набере коопераТИ'ВІна п.РОI~\lИСЛО­ фізиЧlНОГО і'нстит ут,у . А'Кз..'І.E>t\1 ~Ї

!ІЩУК К а:з аХ'СЬJ(ОЇ , РСР.

IПрацювати

Славно попрацювали .кіровці у д'l'угому IКвартал' і. Воии , переви­ конали всі завдан,ня п() Івиробlf.ИЦТВУ ,і здачі державі молока і м'я­ са. Ра.'l.ГОСI1 за перше півріччя одержав поиад 317 тисяч карбованців прибуткі,в. І ось ,із сто.~ицінашої Батькі,вщини - Мос,кви Нlliдj.Йшла

ОБСЕРВАТОРІЯ

І

виріши,в

закріпити за 'радгоспом цей прапор.

Н'Я.

ПРИ:С У:ГJllі 1762 'делегати , п.рещ­ стаВНИІКИ коопер а ТIІ,d'НИ,х о,ргані­ зац, "й \І· аЙже 4{) зару6іЖІНИХ

ие

ЗАЛИШЕНО У КІРОВЦІВ

І'родукції .

ВРОЖАЮ

за

op:.:te-

-

на . горо ,дою

Широко .розгорнулось змагаllНЯ за дальші усПіхи 'в боротьбі за нелике ,МОЛОКО і м'ясо, за з'нижения собівартості тваринницької

6t:130ДИ<,1И СГ 'ЛЬКI1 земель під п·а;:щ ЯІК ІJIIні . За д.аними ЦСУ СРСР . в кра ІІНІ піlдН'ЯТО БЛИЗblКО ' 17 мr.'.1і;Йон ',в гектар·і'в ЧІІ'СТИХ парі:н . На зна'чні,й п.1Ощі ЇХ оброб.1'ЄlНО д!і ічі

19,994

ТОЧН ОГО '8и.мірюванн,я ел емен" . 1'і'в Gрбіти; ра', ~іоте.пе.ме~р,и,чна система 'дJltЯ ' переда.q,і на 3e\t.1Ю ;да,ниос про робот,у n,рилад:і:в

!ний

:B'Ї.'1lCTaHb

-

Kp 'l\t HaYKolВoї Зlпа'ратури: - на су.п УТН wxy є раllJіОперtU l1Вач ,

апогеї)

Ікі,лсщетрі,в;

периrеї)

ГР3ідіуса .

" !Jj'IJIіП'ОВ':'д'НО до ' п )югр al:\l и, " СІГО­ ')юшенdї . ТАРС 16 'бер-езня 1962 po~y. GYlПУТНИіК . 'В ИіВ€iденс . на ОР'бі'ту 3 ,па,рамегр.а,>rи : ПGчаТIЮВІИ1Й ,період Gберта н­

279

(ІВ

'юі"О\l'е1'РИ; наJCилеlfНiЯ о,Р'біти

зна,чен'У ДЛЯ Щ}Ql!lо'вжен,ня " 'до­ сліlЛtжень 'Космі,чно~о п,росіо'р'у

ня 89,2 .Х'ВИ~ИНИ; м'аМИІ\ІЗоЛЬІНа Віідста,нь

ЗеМJllі

204

8ІСта'нов­

Зlпа,ратуру ,

.

ПОJЬОТІ

у

Н',ко.1И

досягнуті се\Іир і ЧlКИ

ноя «з.на'к Пошани ». З наго,рOlдОЮ Ва,с, шано'в.н,а ЄЕlгеlf:'Є МИlха ,ЙJliів,но! На фото: Є. М . Лазоренко. ФGТО А . Козака.

праців-

КОХООПИ і ра'Д:ГОСJ1И к р аїI;!И не

ЩlollВна­

ти маши'ни, піl,~О'1'у.вав до ро'боти сіваЛJ!\И. Та СItМОМУ мені не під СиЛ'У зробити все. Для ПРИ Clко­ ре.нн,я рем о нту HeoJxi,J.H o ї техні­

ЛИПНІЯ), щО лежИ'ть 'на СТО.1, і

31

силос,

ко­

ПреI3lЦ :ІЯ Верхов'НОЇ Ради GРСРвідзнаЧИ.1а ЇЇ ВИС ОКОЮ

0-

ЗАПОРУКА

з:ван'н ,я

МИlхаЙЛ)Б НИ сталась велика й

Рейдова бр.игада: В. КАБАН - al1p08()M сільгоспгрупи при ,рай'вик()нкомі, Г. ГОРДІЄ НКО інженер райоб'єднання «Сільгосптехкіка»,

a,гpOH<Y~ Іван ІваНО1Иf'1f Тка'lfенко ТИІС,я на Tal\Y БООГОС-ПOl,царшсть і

І почесне

ра,щ'сна подія за успіхи у ви,J(!она Н}Іі

обхj'дні У'мови ДJЮI у,спіlШНОГО за-

роботи Ш)С'МВИЛIf ЇЇ, не очиетили і :не і3lfЯЛИ трапспорте'ри, лаlНцюги•. Г}'lМa потрЮкалас,я, ланцюrи поіРЖ<lвіли, п.РиiL.\fаЛьниlЙ бунке-р дЄфОJ)МОRа'ниЙ . ПРИ'ЮРО ДИВИ-

СТ З IНl;і ,ї пе,ршою

.WКТИ:Е'У ко.м унkти'ч ної n,р ац і. ЦИl\t и дн'ями \' ЖИТ11і , Є8геЧ;:IЇ

ча,сі . На ПОРЦОІК денний ПОCfГавле- валь' на пшщад' ка «IЮП-15 » . Ще на пі'WО'1'о вка до зuира' нн'я ІК'У'КУ- торІк восенипі,м:я заІ, і'нчення пов.нkrrю Їх ВИlкори:("т:а'ти.

рудзи, .каP'J\(Jплі, заіюладанн;я :міцного ф}1Н,~Зlмен'l'У пі,д врожай наступного POI\Y с,іsбу озимих. ЩО зроблено j що роБJГЯ.ТЬ для цього в гоеПl)дарстві? Г,МОВНИ,Й

Зараз­

за'воювала

T(j.)fY-'І'О сл.Ід приско'ри'ти зби,ран' ня К}lКТРУ~ЗИ на СИJ10С. Врадгосші «30РЯ » є веі не-

вершення ВСЬСІГО КО'd;плеюс'у .п оЛЬ'ОВИ'Х potYi'T. Потр.ібtно тіл Ь'}; и

партії.

це ,краща че~го, ва Бро'вари, ЗЧlіна якої

'8ЇСТЬ.

Домашн€

хліболечеЮf:Я

сзабet3Печи ,ш

70

ЦИМІИ

ПрОIд!J1кта'ми

процентів

обcJJiУ'Gву­

населення.

ВелИlКУ роботу провадить коо ­ ле.раці.1Я пG за:к.111'ках с'ільсык'!'ос-­ JlщарсЬІКИіХ П'РОДJ1ктів. ті заro1'і ­ '8tельн,и,й оборот ДОСЯІГ у 1965 році 4 МlіЛblJtРЩШв 740 мільйонів каір60;в.анцj'в . Треба буде рOl3шириrrи .заО<!'J1ПКJУ і ПРQДаж наlселенню ран­ ні ,х

овочіІВ, збільшити

сітку

пун~:·

TiIВ ДІІІ'Я пр,и,и.ма'нн,я та первии,ної переробки г.риб:'В, КЛЮІКВИ , брус­ НИlЦі. ,1I'Ю<а РСblКОЇ СИРОВИНИ та і'Н­ ШИІХ дар':'в л:оу. ДОПОВlі 'дач СПИІНИ,8ІОЯ так{}ж на питаНlН'ЯJX К3іПіrrального буI.!І!ЇВtИ,Ицт в а

,

поемл еЮJ1Я

гооп р о з р аlХ!у!НII<. у

в 'KOOf'epaT,IIIВoHIliX піLдlI'O'ЮВlКН кадрі!В

о.РТЗlНісза'UiїIЯОС, та зм~ц:ненн'я 'ДеІМl<ЖіраТИltjНИIХ ПРИіНЦlllпі:в д,іIЯЛЬ­ ності ОП{)lЖИ,ВЧОЇ КОOlпера~И .

З'Їi3JI: кооператорів юіЛblка днів.

три в атиме

======-

ПlВМIЛЬЙОНА БІЛОРУСЬКИХ ТРАКТОРІВ

МІНСЬК. З roловlЮГО кОНвеіера . Мінського тракторного 331110ДУ 9 серГІНЯ зіішов 500-тисяч­ ний трактор «Бєларусь:.. У ниніш­ ній п'ят,ирі'lці тракторооаводці дсщуть 'країні !Понад 400 тисяч тракторів, тобто ко,жен шостий тракто!!, одержаниі трудіiJIИика­ ми сеЛ 'а, матиме марку «Бєла-

РУСІ»>.

(РАТАУ).


СIQДИ

ТИХ ДНІВ НЕ ЗМОВКНЕ СЛАВА

ЕСТАФЕТА ВІРНОСТІ під­

Серп'Невого . ДНЯ 1943 року «Лаrn'вка:. зд~іЮнила С81~Й ос­

п,іЛЬІНIІКИ, д;р,узі. Д,'іЯ ·/ІІI!JХ Ні1fЗ Сос,йна, золотокоса дев'ят­

тан,IІЇІЙ ПOlд:ВlИlГ. Коли вона до­ ПOlМOrа.1а 6атыкІ8Ііi опер'}lВа,ти

намятир.ічна .lII~ВоЧИlн,а з лenкою, IС'ТрііlМІКОЮ ходою, бу.ла в;ірним ТОІІа р ишем ,юі'рцем безстра ш­ НОС1'і і МУОЖlност·і.

ТЯJЖК'()

«Л acТ>ЇISК а» наіЗИВ·а.л.и

та:к

-

її

ЛЗA::lка:во

паlJ;Гиза.н,и"

суворе люх(міrтя ВI·НlНИ шкоJl'Я'jJIК а С'Т ад·а бі,йцe~1 н.em·И'дИ;МОІГО ФроІІТlУ, 'вожа:ком пї.д,піm"нОі ОРОГЗJН·ізщН МаЛИІна, я,ка ПРО1дО8JЖlYвала сла:в:1ІІі реВOJlюц,їtilні т,ращиujї Haworo H&.PQllY. Партнва,н,и' і О'JonЩrJілЬІНIІКИ vп<ра,їнськО4'О Мііс · niщ

Уі\оіс

IГИlltу.ли,

ХУ!10ЖНи.к В. БО.·lьшеВИIКОІВ (Фоroхрон'і,ка

л~ЮJ1ВЗI&

але

ЖItТeЛJi Ж'yrь

не

здались

ВОРО­

МаЛИН'а CВlЯто

IІ'ЗlМ'>ЯТЬ

про

бере ­

овою

неза-

6утню «Ласт.Ї'вК'У:' та її' бать­ ка. Одну з ,Воу.лиць

'ВОрО'

міста

Н'313-

:вано IJIIYVIИlЦею СооНЇ'НИJC. !llкo­ ла, в якій Ylчилась Ніна , і К!:",~a J1IіОНepk:I>ІКИJC заli'OНЇІІ f!"ЗlЙОllі носять Ії ім '.я.

у

ІВ паріКУ ,маmtI«:ЬtКи.х па,п:ір­ H'lIКkв' СІ10р'}\lIJЖено па.м'/Ятнll1К , до пilд!н~ якого дбайливі J>:YfКИ к.ладуть юв.іт.и·, гілки

пор;анен И,Х

партнв'3:Нів , наших бiikUв і ком·аtН1ll!Ир.rв , я.кі перехооув·а­ лltCb !8Іі'д H'.М1IJ:ЇI&. М3ІТИ р<)3І!Іов­ СIQlUЖ.'}'lВала лнст·imки .

РАТАУ).

К4льк& го­

ГОІ8'і.

Жlі ешелони. I8/ИС8:дЖу8ІЗlЛlt '8 !ЮRі'тря МОСТИ, пі'М1а.лю.вал", склзщи . Квар;ти,ра Сосніних 6y..n·a, штабом '/ІІз,PQдНИJ( JМeatlи.. ,к'і;в. БатЬІІ<О НЇlНН, Xli,pyPl' 163Н

Іlванови'ч ,

ОТОЧІМИ

дин 1\РНfВала ~a боротьба. Втраткmци ДeallТКИ COJIIдI8rтй убwтltми, фМJJН:ТИ піМ1а.пили б}1ДКНОК . БаТI>lКО і ДОЧ1Ка за­

В

,пускали

па'JYfизана,

Ж!СІ1~ано

б}1дИНОК Uxmі.нИІХ.

!( ол ИІШНІЯ

течка

пораненого

Ka'p8IТмi:

сосни

А

та

яли·ни.

ось

і

'паперова

фабрика.

лен,ням

Ве-.1Иlіе тр УДО.Ве

IПfДН<ОСеПНЯ, це·хlУ.

хан:rзаціі трудоМ'і>Cll1КИХ JllJЮЦе>СіiJI..

ХХШ з'їз)у КПРС і в.epeeHмoro Але 'ВСьому к~лeummy :ПлеНРI'У ЦК ,партії, ПДIfYЄ у 'ВСіх таЖ'НJtць ще на;лежить

цехах і на діль'ниця,х

НЗД пла'н цали Рl)оіТlfищі гото.-

пої 1tp01д!у~ЩI!.

TPJIIКo.-B. 3УБРИЦЬКИИ, багато. Інженер по охоронІ праці.

фЮрИІКИ

верхнього 'дwrяч, ого. три'котаж'У. На 35 тисяч кар60ванці'в ЩІ-

ПеРШИl!tl еортом

її ви'П)"щено. 73 Пj)(щєffJ'И. Orмce,

НЬна .

не

З

в.дИl8IJI·я~"ась

раз

,каЛl>НИХ верстатів, а H€lдa'BHO за.кі·НЧИI& д у.же оклзl!l.'нн,й ~юн­ та,ж ІЮІВОЇ МЗJШІІІШ ..

за,хоп­

у

таЄIМ'НИ­

при­

П~)Д'РfyТа Юни СООН~1ЮЇ Ніна Шевченко ПРjЩЮЄ ,на фа6риl\tі бу1Х1ГаlЛтером. З фаб ­

Й'шла б СIQДИ, .на фабр'IІКУ, "к це потім зробили її соратни­ !ки оо боротЬі6і. Од.шl З .них

РI6КOЮ з:в.'ЯlЗали овоє ЖИТТЯ ~о:клаоники «Ласт,і·ВоКИ» Бо­ інжене-р-,меlХа­ рне Полі,Ші)1К -

.ру .

.наРО'Ажен·ня .nаll1е­

Х1'(). знає,

піCJIЯ

може

ЗЗК·Їll"lенltя

Й 1ІОи,а

wкQлн

ньк , Лев КомарOВlCbiКlИЙ -

J1I~п'іJlЬН()Ї ОРlГзніза­ B.ЇJКrop оm"uJ11инсы!йй -

-

q.1eH

ІІМ

НИlн.іКр8ЩIІ'Й

Про

себе К()Р()т,К'О :

-

слюса,р-н,а.1CЦl1.,ЧНК.

ГОВО,Р'ИТЬ

дііС'ТЗ'.вали

ClП'paJ8lні

н·еохоче,

Х\ІЮlJЦі

JreтpoфeitJtі

гвltн1'івки,

аlВТОІмати,

а

я

п:ривО!дИІВ'

стан,

ТОВJliЯ'В

Іпереда'вали

Ї,х

гр ан аrти ,

ТР'УlЗlі'9НRКИ, участь

ЦЮ

зб.рою в боїЮВИlЙ

Всіх

ВИlго ­

жоДtНа

пра'sИlВ

модерн ЇІ3 аwіlЯ

паП€lJЮроб -

ни.х

Воеоста;",ів .

із

Він

неста'н'д:а'ртного.

КОМ}1нальн·ого

І

об- 1І10даріС!І'ВУ

і

діль- r()Т'OIWIe.Hllii,

.-

Д'УІЩН.

3

нових ВИДЬВ про.-

оюрема

-' ТЄЛ,()О єм

о

парзв.одянИdf

ко.-

Н . ДНІПРОВСЬКИЙ .

у шинорююнтнorо.

зав.!),w АУ- щі'В і талосо. сні'гу неСПРИ'ЯТЛИ1~і

ша ПРИЧИІНа, JIIKa не ДОЗВО\ЛIЯЄ 'ОО' З3rотrвля :l\op!tlїn. Всі маШII.в3.ЯТи повнийр()згін У р()бl1l'i, ни.в гос.подарства-х зайняті, гаря-

це погана ' по,ста'вка старих a'ВIf'J - ча пора . І так у КО ЖllУ пору

Але, нєзважаю·чи нар'; зні не-

фільтри,

KareGHirroBj

НИ . У липні ,В ;ІН ,вwп:уmив Л'РО'Д~lК -

а

ці ї на 101 ,2 .про.це:нта . Нла,н ЛІ)

аС D'РТИ'!tIенту (то.' б<rо ремонт а'в'І'ОП4ЖРИlшок, ВИlгот()влен'Н'я a11Mn'Cферни.х шин і

''1'0.

наші

Я'к,ог.Q

юу-

. .Ha,гPI:ВlY

15 .

напр.авле,ні

на

бригца

МИКОJlН

!ІКао j)ЄIМ·()!fI'УЄ автоІП(j.КРИrnки . Во.на П(;вер.нула ~() жи1'1'Я п') над зз:В'дання 3 51 ШIfНУ. Ве.'!И;l\а за-

СЛ'}<1Га в цьо.'dУ начальника зміни Н. М . Тихоно.во.ї та 'dаЙС1'ра І. М. ПО'1'а,пеНlка .

Вели' 1\1

Макар-

чу ка з будіае ......о·монта...оrо упрaulИНIІ.м 38 на будіаии-

те, 'КИИ .КО'ГеЛ обсJr},гCtВУЄ Бр<1в8.'рсыуy

цnl _О8ОЇ иреАНЬОЇ шкOJIИ ка житловому маснаl. fl9aгнучи здатн новоБУД08У до

чергу п()да,є

кн ден .. у Aetlb набагато пере.lfконуют.....робничі норми_

Механічна !tIаЙlстерня

11 свою бало.нні шаФнї уста!Н(}В'ки , вивелику допом,огу IГiдні і · зручні для КОРИоС'!'У'ВаН'ня Фа'Н'Г'~JВlЩИЦЯ''d і U1BeJ]\!tI . Bi;tp~OH- rOOI)M. тщ~ано 22 ІJ.'Iо>С'кО<фанг ови,х ма шиу Л'lІіПні 10-6алонних ura.фних

штукатурі_

J ! И. ВИГО'Г()В'JІвна Н,()Івамодель пра- установ()к ,за,в()д ВII!r.ОТI)ВИВ у півсів , Яlкі вс-тановлені у шве,jjноwу 'І'ора РЗJ3а більше, ніж тО'рП'К за

ОДАНЧУК.

В ', 1.1,'U}'оа оо Ю'П'LО,n !n

п.Иl'ь до л·цу цех і ~о.л'у . Виро.б- .

ницгв{) цьаго ці;нноог() )fатеріалу д'}'же He ()6x6~He Д:Л'Я на'ро,1,НОГО Г0Cil10дарства.

А зара'з весь І\· О Л~І\.ШВ ПР,ЩЮЄ

на,.1, ТИІ" , що. б ав'Го !tlаШИIІ .

кращих

комсомолка

",' и ,,)l'IH

НКоні на 3aB~J.:\i . Не'забаро.м ВlCту-

пеpworo аересНlІ, 6у.д!велЬІІИtra фото: ОАна

)

весь час п,окззувала з!tlіна « Г » ,

штукатурі.

щоб .при . високіlЙ Я'КQсті ви!)о.б- ча",н". ,Впе:"'ше на Y\li.paї'lli заJ у ляrи 6Ьлl>ше ПР<1~}1IЩіі. J!;()ІД почав ВИіПУ'(жа.ти дво- j 10-

Ka.!tIep

Найкращий П'РИ,IiJI3Д у p'f)IGO'foi

ро.бітники

Сидоровнча

ОО'Р(}ЧlНИХ

теж пере1llllконаниЙ.

3 небува"им заВЗIІТТIІМ тру-

АИТЬСІІ

3УlС и,шявс ьerго І( ОЛЄІ\ТИВ'У під- бічниох ;М е11Р ів. До !)ечі·, ОДИН таПРИ'f))ІІСlГва

&іід-

першо­

же бarа'Ю 1'Р}'lднощіп. НаiiroЛOO!lні- для їзди іШЛJl.1{И, а b.'i11KY-ЖНИ-

лоК!риw()к.

Виро4)ни'ча ла'{}ораторі,я Фабрики, к;лька марок

};и ФЖ ()JfіIВ і па,.оте !!.

у

.М . Ма.1НН.

ун'і-

Лооу- ни1цю . На іімісці BlfpOcrгe КО- ,ПОП.рацювали дуже .дооре. ПОllJll)а- тє.l",н,о-зваРЮRaЛl>на. Я. РАИХІ НШТЕИ Н, цювади робітниці тт. 3а,йцЄ'Ва, Сім Iмk.яЩЁВ 1966 роюу ~:II заекономіст заводу. КаШ()JК, МИ'РI)'нець, ПаiWIelНКО та .ін . 'ВОДУ були ТВОРЧИі!tlИ'. МIf осво.їли СІ '.' • • , '.' , , , г.ИlрО>б ила . З <l ci.!tI Імі.с:щїв .І!пві зраз-

па,перу

спожи· в а; ча.м

Творчі .іенці узtГоджено.С'ті, зав{)д все ж ВИ1\ ОРOlOY . Взимку ClH~Г IJо.за,мітає доІ\{)ли йдеш ,подвІр'ям заво,IW ПЇ'Вр.t'А'Я. IПO'J1рюнінародноwy iГOf - porrи. , восени та вос' ною В'і'д до._ Н'УЄ і f1е,~викон.}·є держ а.ВIН і П.lа-

вели лі;кві'д'у>вали ЛИС1'ОJFІЮкатк.у

(j,р~tгаl,lИ ТТ. €р~ол(),вої, шенко, БоИко . НеnОГЗ'IfО

пеРШО'СОРТIЮГО

м"яної .1юб01~і ,до Батькі.вЩ НI"іf .

оnра.вж­

чи:вся швеЙ'ни,й цех. Перед У со.- вооять м~алеВИIЙ брухт. У ЛltIпні ма.гає ло~ни:х :J}'си.1ь при ВИ-

змаганні

тонн

честю несуть естафет у, одер· жан,у ві,д "Л а,с ті8JКИ» . Ест афе· п ·вірност і обов'язкові , ПО .1\' ·

н4м заХОl1леннЯlМ пра,ц,юваill на монтаж'і

житті .

фаб ;>нu.і,

м;у році нової п"ятирічки' тру' ДОВИЙ Малин. Є .в цbOlМ У і чаС11ка п.рац і РО!SООН ИК' ::В та др,уз і;в ГеРОIЯ Ра.1'ЯIІ~І>:\ О~() Союзу Н і Н ,1! Сос':-!ї н о ї , я ~\,і З

peKOIНCТP'YJК-

ці,я,

ЗlК'ОИlВну

шануютьн·а

Тисяч:

R нО'рМіУ ра(іj'тниці вкладаютьоя. ла~наНIfЯ, серцер1\lдіє. IШЛПривм- lПерtШі па)n'іі "ких Bi~pa,B~H; В IНла: н 'по. 'ГО'вароніtЙ л:рО'дукці,ї ВИ- ство. реКOlНJCfl'J)'уюєrься, росте на IМИН)'lJІОМУ мЩі. О'Чах . БУ'~У'ет~я адм:ін~отрати'ВНRЙ а· ......щ.о 'IJWI ~.:.··Ови···'а"", .."'ь, що наша І;пна:но 'на 109 процентів. ,f1J", каprnpc, ПРlІІміщеНlНЯ для нО'вого П1\(}Д}'lІЩі~ 8Є.1Кокorа6а.ритна і виДооб·рИl.МИ ЛОlкаЗНИIКМIИ в'Їдзна- Ц~XY. ВаІН"<І1Жні а,wrома.шини .Ві'д- у

ц і алі>сТИЧ:НОhrу

Іх

бер'}'Ть

ГjЮlмщде l>КQlМ У

KOltДeHearo,p·HOIГO

Не сказав ВіКТIОР, що йоro «зБРОЙІОва маlЙІС'Тер:ня» '~:ІС'ТИ ­ лась у Щ!ІІО'р,і, ,в льоху , на'8КО­ ло ЯlКСІГО ВІдень і вночі сlЮ ­ вкгали ·IІЬмці. Н:І'Ю:-Q не ОК3І3ЗІВ і про тепер~шню са, \ЮВоnдlда l НУ робот у на фа;бриu,і . А THL\f ча· СО'М без ОлЬШТ,Н'НСЬКОГО не об-

ШВИі.1'К!;СНО~У

У

в місті .

парТltзанам ...

хOtдИТЬСЯ

го­

_10ВНИЙ' Tex.н<X101Г П~ДЮ.РИ€lМСТlва . Ві,н екстерном за.к, :·н,чwв КИЇІВ' СІ>КИЙ у.Н~1~ерси'тет, roту€ть,с,я до захисту Kall(ДJl~дa1'CI>KOЇ дисер· таlиії. Всі .8'они НeJПом,н'і

ЩОБ БІЛЬШЕ «взути» МАШИН

IJjЮ- зроби'l1И по ёilвт~аrrизацИ і ме-

MeXa'RmQBaHOpiGalflfJl

д!~ВоЧЮI:КОЮ

ЧИЙ процес

ПІДНЕСЕННЯ ДОПОМАГ АЕ В РОБОТІ ВИ'l(лИlкане іfТО'РИ'ЧНИ"И 'рішення.'&и 'l'ЯJЮоої d'}'IМП.

ще

ЮIВЇ1.!11у.ваJlась

Ліза

більше « В3}1ТИ >} ПИ

Р.

Я'"

n

". ЬТ ra, робкор.

.................................................................................................................................... ................................ Фото А. Коза,ка.

-

-

Г ООПОДл'РСЬКА реформ а , яка .

На економічні

ЛРОlЮ(ДИТbClЯ8 ,нашій KpaїНJi , ,FI:AKplfR<a€ &ел Иlк і можливості по ;1 З,1ЬШО'М),

ті.

'Р·03'В"'111\У

Ба'Г атю

метал ург:'й:них

ЄМIС1'В уже ·8

ЦЬОМ'У

ли

систetМIУ

на

нову

п іlдl!JIРИ­

році перейш ­ п л·а.н,ува'НlКЯ

і еко но,м·іч. ооro ст\tму.1юваJfНoЯ. Частина їх буд.е пе:Jеsеде.на 'На ~ оопрозрах)· но.к у 1967 році , а l, ilШ за'!щд ІПОРОШКОВОЇ мет ал УPlГ і,ї - у сі·чні 1968 року . Кол,и лрооа.нз лізувати п, іlдіГОТОІВ ­ чу робоТJУ , яка П'Р08lQlДИТbJCЯ на пjlдiffриємстві , ТО образно його МО,ЖНа

назва.ти

ШJ1(j)ДШ !lІК ~Ш!l!РШШIl[(Ш1

те ·м и

ПРОМИІСЛОІЮС­

веЛИlкою

ек.опер· и­

ментальною ла·бораrrорією .. по оу­

т,і тут нарсщ,ж'У€ТWЯ ,Ho~a галузь iн;д,y~Т'p~Ї порошкова металу:р­ гі,я. ОсВОЄJI'IlНЯ lВои.роБЮlІЦтва за-n із­ НОГО порош.ку і 'МеталокеР 3l ~lі'ЧНIfХ ВИlробів :щі,ЙIQНКlв·атНlМerться на

ПРО11яз,і п',wrИріі,ЧlКИ . Це пorт:ребу€ ба,гаro КJOШ'l1:IВ . ТОМIУ за10О!д I1'ро­

д'ОВIЖ'У€ бути зби1lК'O'ВИ,м. Зате ко­ л и б'У'Щу.ть поlб}1ДOlВ,а,н,і інші та,к і ж ПIЦд'приє,МlCТ'ва, Ім не д.оведетbClЯ

нуто.

проценті'в

97-98

мі.ст,кост,і

заЛІіза у пороWl!iУ, знаlЧНО ЩИlЛась 'Його НЗСИflжа .в>аJГЗ.

1І'ЗІд,жено таlКОЖ

підвиВIl'РС -

нор.~уван,ня ос-

"ОІВнн· х ,і допоміЖННIХ м,атер.іал і в , рщіOlнальніше стали ВIlfКОРИСrol!Уаатись енергети' ~н і затрати, а ВТОмзткза.вЗ'1Ю

і

,меХЗlнізовзно

ос-

, в иною

подЬбlfllJХ

роки ,

зроблено

ПРОРЗlХУН:К::'В,

mа,рчНlМ

бо

колективом

бага1'О.

Особливо IВоеликі З;JушеНIН,Я 'вфд.­ булиlСЬ пїc.r.я rвepecHeвoгo Плен,у­ му ЦК КПРС. Зокрема, ДQCЯ'-

2

НОВЕ

11

серпн'я

ЖИТТЯ 1966 рок у .

.rqpti"llHOГO її

.цен. і, ПСідруге, ТИlВІностї "'Ра,ці.

рОІКУ у 2,5 раза. Цьоroрічна ЙОго ,ВЩ}1'ііСть 06j,ця>є бути майже таІ . ОЮ, ЯJка заплаlНова,на завOIl1у на

Jlокера:м!їчні вwроби . Так·і ЗіВ'ТО'JЖТЄ11НІі металV'рrі:ЙIfI~ заl&OiдИ, ЯlК «3З100рі.жста:;ь:о , ЖдаЖJ,ВСЬtКИ'й 'і

1967 рік .

Чере110ВЩbl'<НЙ

ПЇ!.UИЩИlЗСЯ

і

росту

136

попнт на

КJ}1П ,}1ЮТЬ

Щ)Q'

п,ро.з.,ук ,

мета·

у

нас

IІРИlд·і.1Я€ТЬСЯ но'р~~у.ва н I'Ю п р ац і , (toсобли:;ю І} ОСІЮВНІ!'Х цехах, де о';]· л ата бул а почг<Х:lв·а . Зdт аз майже на :ооі'х ід іл Я НlК а х ВОІна В'ЇtJJР'ЯI;}JН а . ВПОРЯ1дlКCl8а!на і CTP)1:(TI)~pa р озс т а ­ НО8КИ КЗlдOlів. У черtВIні і Лllпн,і за sс!д ,в,п е рш е ВlІ!ко!!ав ,д.ержаіВоНИIЙ

П ,1а ll

тє:хн.Їко-еко:юм, і'Ч<НІI,Х HoмeНlKдaTypi .

П'о'каЗlІиках

НОІВlНlі· внробни'чі щюцеси . Заорзз Це РЗIlLУ€ колектШІ ТОІМІУ, що ЗЗоХИJClні чохли ДЛ·Я тер.мопар, у,жеsи:рішена OдlHa з голО'В'Н'их оста1'Очна,гorтoвa ПРОД}1Кція щд - ха:рК'і'в'lя,ни, лен і НlГpaiдiL1 i , ки,яcrШ.­ пробле." : М'ехаН'tзавана вИ'БНJ8IКа приемсТ&8 метаlЛокера.\tiчн; ви- ,цилїІНIд:РИ' і втулки' різних марО'к. гVlбки з .пїід!дон~в . РЗIIf;,ше ,дІНО .п.nд- роби теж дешеовша,тиме, П Оlqpилені TaoКlIM успіхом, ми без.

ДО

пеРОІ\! . Азбест потраШ~Яflі у поро- ше СlJ,Oжи:ваl1liв. Проте в'Ж'€' СЬО- Д'}1ЮUiі<ї. Нині 9ОIпроцен,ті,в порошк.::& шок. Це ЗНИ1жуваJЮ Йо.rо Я1кість. fГQДHi на ІІі ви.роби ми зат· рачає- В'ИІІ1'усКаємо ВИlЩЮМ' И СОDта.ми. ВиlТ­ Губка ПОіГЗlно lmБИі&алаея з ПП']'- 'мо коштів у 1,5-2 рази меНІШе, parrH' ItnД брЗоКУ в порівн'Янні з ми­ Ідоо а . Тепер за'прО'ваIД,Ж'УЄТl>Qям:е- ,ніж споча.11Ку. ЗНllжetlНя с.об)Воар- lfуІЛИ'МИ ;рOlками 3/.\fеНІШИ_1ИСЬ у 5

('ОДIfТI>СЯ дета,льнИlЙ ти цеХIПВ і ;Н·8о.ду

д'она БИСТе.г.,яvюcя азбecrОВI!JМ па- UJIIolІ.діше .к:Ylrrув.аТ'НlМlj'lТЬ, б}\дє біль· переJЮllНO д.баємо про як;'С'Ть п,ро­

ТОід ВlИСТИlЛаlНfНЯ дна металel&OЮ Cr)',р,іIЧКОЮ, Яіка 8lИГОТOlВlllЯ€ТI>СЯ і'З за.m,знОІro порошку. Вооа прокат}"€тЬСІЯ на апщіальнОІМУ С'Тз.нd. Розроблена

і

за'ПРOlВЗlдlЖена

сие-

1'ОC'J'IіП. potдtyJЩ і ї !1'JЮХQДило за разів-. ОдеptЖ3!На зна.чна еко.оо.. ра,х'У'Н<Ж IІІРOl1реси.анішоі техJЮЛО- м,і,я В'РД знесеНІН'!! і за,",,:юваlд,жен­ lГі'ї іlресytllання, onitК8НН!Я і каліб- ня 193 рацПJЮПОЗИІЦі,й на суму ~У8'ання виробів . п:.щвИЩИ.rlась 1000 ка'ptбtotванutв. оеті'ЙlК'ictгь

ПРоофоРIМ ,

'Юма ущільнення ШИ'ХТИВ ПЇ!lIiд.Q- 11РУДOlМ.ЇС11К'Ють

на\)(, а'втомаТИОО8З1не 1ї за'ван,таБ·же буде на!ГРО\lаULжений пе вн ий жен'Н,я , заМt~нена ручна I1'ра~я в ід О'ОВlі.д . еаіЖОВОІМ'У 'Вfіщщіленні . Нез>Ваlжаючи на те, щО П'Їi!IJIl'РИ ­ Все це СI1'PИ1ЯIЛС 110л їflllШен,ню EMC'fBO . ioн:}"€ ocW.ro ДІва з поло ­ ЯIКОІС:Ті IllрОіДУЮi1tїї, зни,жен<ню" Р'vби,ти

а Й .дОПОМ·ЇІЖ.н~ М8тер.j·али . Цє теж заоща,д,ж.у€ кошти. Внщезгада·ні зах<щи дали можли,в·ість ЗІІІWЗИ'ТИ

собitвар1'і-Сть П{)РOWКlУ проти 1964

вItПIУС1<У ііа

П:сляверосневю,го П ЛСН ~l \f' ї ЦК КПРС на з аl8ОО'.'IJ:· ба,гато Y'B a~ 1f

со-б:l&артості, ТИІ&НОС1'і

п,j'.lIiВllщенню

пра1uі.

Т,ілЬtКИ

~РOlЩук-

З8Р,.Обі:r,на

і.х

спростилась

в.кroтовлеНlJlJЯ,·

Коли

м·и ПОЧИlна.1И

~YlВати

За,ра,з

ПЇqJl1ІриемlС ТВО

Іперехо.:rу

ВоіlМ'

на

'Вс і .,

і

Г<Л'УПІ>СЯ

,юоn'роз·ра.Х УJlЮК.

ДО!ТШfіЖ'НIJМ

цех3'М

ft; показmnки по ВЖltв аються захОідИ

ня

по

довме ­

СQlб'іВзрroсті . до зме:ішен ­

енер.гозатрп . .ЩО\I'і:ея,ч,но

про­

а,на.1 ;З робо · в u,і!юму .

У 'мол{),Дрю 'ко.,екти,в)" по рс,щ · кOtВИКlі,в ще дуже ба·гато трудно ·

ШІЇ' В .

Нава

дода1'КOtВIІХ

ПРОіl1iук,ці,я ззтрат.

потребу€ А

зові,деи

і

.ВИI(:хжа її собі'в а'р,'ість. Ми ше ба­ га:то

затра ' Ч. 8і6М'О

на

'ви,готов лetн tн Я

що € roЛО'ВінИtМ' фаlКТО'рОМ змlf'н- заВQД, НЗlМ за.вез.1И БЗJга'то ·nра - TO,H,ItK ПО Р ОWК'У В·ОДИ, е..lект·ро , шенн~ .за-r.рarт. Т,утг іlfі, ціаТКВlа 'на - фіт)', К3'рб\дtу, а,кгі..щрид у боР'У, енергії, СТНСН'У;Т{)ГО по в.іт'р.я . Не лежить j.нструменталынмуy цеооу . ЗЗОТНOlКИlCЛОr'O ні'келю. ПіlЗiніше г.О'вніетю вир і,шене пнтаН.н.і1 збут у Затрати на ОДИ'Н ' карбованeuь /ВНІІІІ&илось, що таlКОЇ IВeЛlrnк.oї пJЮtд УКlJI: Ї. Ти.м час.ом твор'ча .дI~N­ то.варної порсщу.к.ції по JI1IіЮба\)( jз К1лькостіМ'зтеріалш не потрібно. мerтал<жерам.ЇJКИ булк: ці

-

132

КOIlїЙЮI, за

у

1965 І

'ро-

Il'mр~цчя

На

Itро11Я'зі

jЮК!У

уже на С}lМ'У

200

Ї1 хреаЛЇl30В8;НО тисяч карбован­

плата основних робі·тни,юnВ на І т(mну за.,ізно~о порошку знизилаеь у першом,у п:j'!І'j)lіqчj. цього 'РOlк,у n;роти 1964 на 158 карбован lI!i,в . За \д;Ва !ЮКИ ,М·И нав,чиlJloИСЬ П\11а-

.rюroчноl1OРОКУ 106,7 КОІrrііvtи, а на 1967 pЇD< заfМаІНОВ3lНО 100 :кoruйoк, хоч близЬtКО 70 П1РОЦен.~i.B номеllклат}lPИ буще новою. ЯК ба~IІМО, с06ів8'рТіс:ть тО'.вара!ОЇ lІІ'JЮд'yoшJї теж оом.Гтоо · нижча€

цШ. Кращають с,пlРааи і з про~а­ жем іІ10JЮШІ<ІУ. ЯІКЩО иа пер.ше оі'ІНІЯ ,на OКJIцi ЙОГО буlЛ{) 600 ТОІНН, то зз'раl3 у імежах норми . ЗнаlЧНС ЗННіжена дебі'і'ОР;СЬІІ<а за· 60рГODЗоКіСть інших ОРГ3Jн іЗ З-l.1:і'Й

·ІІОВО lВ·итра1чати не тілl>КИ осно.вні,

заі81дJЯКИ

П Їо.rщриЄ1dСI'ВУ .

збіЛbJшенню

об'е~I'У

цьо -

ка

те,

всього !КолектНlВУ опрямо,в а,на ,на

щоб

а'!щПjРН€'МIСТ160

Шll'lllдше

стаЛQ рентабе.1ЬНИ:М, щоб у 1968 рщї" без оr06лквИоХ' ТР);Jlнощі'в ~roЖlна

було

поерейrrи

'На

ГОС!JIРО З ­

pa,x.)lHOK. Р.

ПОЛІЩУК,

заступник директора по еко­

номічних

пнтаннях.


ЯКЩО МАТЕРІАЛЬНО ЗАІНТЕРЕСОВАНІ 3а робо'ТОЮ шви ,~ко ,,,"нає час.

жайність,

а

заачить

сооівар­

оснавна

тЇС'ТЬ j рен.'f(fб~Лblні'сть тІєї чи ін­

ІваІГа овочі:внИ'ків б~".lа зос~ред­ жена .на ВИРОЩУ'Ва-нні розсади, сівбі і Ca,DJiHHi горо:ди'ни, д;(}гляді

шої овочевої КУЛЬТ}'ІРИ. В ~НI'HY­

за нею, а зараз на збиранні вро­ жаю. ЦьогорічНІ. лor()~lfі )'1)(0-

'рез

3даЄТblСЯ,

ви

ще

нЄ'дав'н(}

С'прияють

росту

(}ВО"fЄ'ВИ'Х

І:У'ЛИ'УР, та не Dі~авали них

і

6ур'яни,

B~Д

намагаючwcь по­

jf:ивит~я сок-а;ми землі, не для них накопИ'ченwJlи·. Дове:JН;СЯ в

лі J)ОКИ Р3'ДГООО lН~д(}б'рав В€ЛИI],у

кІЛЬJкkть те,

огірків і

що

в(}ни

пО'Мідорів че­

пер~С'Гwгали

на

площах, бага'vоїх ги,нро. В Кр'а­ ЩО'llУ ж ра,зі вивозили в си:лосні ЯL\lИ. щ~

Причин(}ю робітниці

ЦЬ(}ГО не

було

те,

ВИ ІіО'llували

3'М'ІнIНИХ НОРЧ, бо матеоріально не бу л' и заін~ерес.ов>ані·. В ЦЬО)І'у .році ди.J)eк.ція рад­

по.ВН'У міру ВИікориста'ТИ механіз­ ми, особливо на міжрцнOl'dУ об­ !р06і'т.ку, але й ручної Ilраці не­

нц ТИМ,

"аЛ{і за.трачено.

збирання

госпу

і

с.пеціалVС'Ти

за.'п'чаtЛwcь

як юраще орога,ні'3},вати

Н6І1огано

ов(}чів, запооkти втра­ Ta'~. Була розр(}мена сИ'С"Ге~а о,пл·ати праці. Огали нара.х·о. вува­

ЩЩІИЛИ раlfні овочі, і пла:н зда­

ти гроші не за HOP~Y, а за кож­

чі Їх державі Вlикона,но АОСТРОКО­ вона 142 ,проценти . 3ріє ,~o!yi.д­

ний кілограм. Так, наприкла.д, при першrНIУ зби,ра'нні огірків та

ним

f10мідорів

Та .все це,

рицею

Я'К го в.орять , С'І10-

QlКI}1ПJIЯm'blCЯ.

врожай

П0lМ1д()рrв,

· капYJeТИ,

встановлена норча 60

fiуряків, моркв" та ін'ШИJX K'Y'JIb- Ікіл,оррамів, а оплата ·за ІЮЖНІІІЙтур. Одна 3'а адною і вранці, і 3 копійки. ІП'РИ }lчові викона,н·ня r.'день йд~'ть аwгО>машИ<ни з горо­ диною ;ра~о('JПУ «Велlf1Коди.... ер­

СI>КИЙ» .в Київ. Та.\І їх чекають

ТР}".,{і·вни;ки

пі)VI'РИfJ!ltСТВ

і

бу.дав

СТОJIиці, все ЮIJселення. В чагазинах і,з заДОВ(},lЄ'ННЯlМ приймають

прадукціlO

з

наших

п ,лів. І тіль~\и TO)f;y, що її ово­ чівники добре ві,'~соprrов}'ють, ви­ ГЛIЯД в'Она товарний має. Я'К ми ЦЬОГО,ll;обилwся? Насам­ перед у' рахували, що на'Й&)QIО­ gі,.~альнішиЙ період у ВИj)ощу:ва'Н­ ІІі ВIfС.f11Коговрожаю овочів .є зби­ рання їх. Адже від своєчаCJIЮГО якіснщо збору залежить }'ІРО­

Q

Вісті 3

.

nО.lltв

ни

приступи .1И

до

зби·р-а.НIН'Я

РЗНlНlіх СОРl'ОВ карroпл: . В j)Яі.1і гоопода;рст·в КИ'Ї'ВСblКОЇ облаcr.і її нз,кеПУЮіЬ 'По 120 і бі льше

.

центнеР:I8' з гекта.ра. В P-OOnlуб.1іці площі п'д кар·

то.пл·ею гектар.ів,.

за,й;мають 780 ти.ся·ч На збlfранні бульб

1I/lI.РО!КО

К()Ім6ай,ни, ші

ВИКОРIJСТ08lУЮТblCЯ

СОорту13а.1ьні

та

ін·

~lаШИoНll.

ВИСОКИR

УРОЖАR

ПШЕНИЦІ У ра.JГООЛ,:· «KCI\tiHTe;)lI» Харкі,вської об.lасті ва кож­ І;о.му З 650 гектар.:IВ, заоі,я,н,их

та-бельні,сть старшнй

економ·іст

IПри д'Р}lГОЧ'У збиранні ЦИJX культур н(}рча Вlfробі'ГІіУ пі.,lВИщИ'ла:сь до 1 ОО 1\Іілогра'мів,. Оа.1ата ж за КОЖ'НИіИ кі.lогра.ч становить 2 копійки. ВИlіОнал,а НОРЧУ, Я'К;' СНО .зіОрал-а _ о.'\е.р,ж'УЙ 15 процентів пре)lіаЛI>НИХ. ІНри насl'у!ПНО"У вибиранні HOP)1'3 в.становлена 150 кі.ТlО.грачів-JПО 1,5 liопійки .за кожен. Шд ча,с масо{)вого зби.ранН\Я

ДО П{ічатюу Ч3JCJовuї сі!Юи ози~IИХ за,1ИІШИЛОСЯ зовсі-ч ~ало ч·асоу. Як же J'fYI'У'ються ~o ЦЬОГО в ра,vосшї «I ГОГОЛJіВ>СblКИ'Й»? На ·перши·Й ПОГJWIд, н.юи непогаНІ). 3аСИll1ана д(}статня кілЬtкkть · наlсіння - пш~ни'Ці - і жита. ИОIГО пеор~ч-и.щають, 3,~ають н·а аналіз до Iкон·троль.но-насін'ІІ{)ОЇ ла'бараrгор.її, додап:ово п~речищають. He'~'a С'}'мніву, що{) все

РООСТ'А3 .

З€l\lле·

(РАТАУ).

На фото:

комбайнер

Гр'мropій : Васильович

з своїм помічником Леонідом Т,рохимовичем

БАБЕНКО

НОВИЦЬКИМ.

фото А.

Коза,ка.

...........

огі'ркі-в норма 250 кілогра,мі,в, а воно бу'де ДOB~,,\eHe

Чотирнадцять завзятих

В.-14 "стають Та С'праоо не тільки в цьому. Ч'wгина ТраіКТfJрів на'Віть в одну :>'Мі'ну ПОDНOЇJСТЮ не ВИ'IWРИJe'ГОВУЄ1'ьС'я через теХ'нічну НОСllравнї<СТЬ. А м(}жна Hepr;lKo Clпоотерilrат.и і та'ке: трактор3JМИ п~ре1!ОЗЯI)'Ь сі1i0 робітник.ів . Звичайно, ім п,о", рі'бно д{щ(щ(}!'Ти З3JГа'І'О в IIІТИ корМИ для ВЛ3JC:НИХ корів. Т,1 ЧІ)М'У ж H~ ВИ'КОРИlСТати ТЯU'ЛО/!lУ СИ'JfY -ко'не-й, а тра'ктори п}'стити

до КОН'ДИJЦі'і на оранку?

Так в радгоопі «tllлос:кіВlСЬкий» на'зивають лаНІІ,,), УJJ:ЯlНИ ЮХlfмеIf.К(}. В цьому році вожш!t за'КЇ!нчила 9 Iкл<3!с' ів і ~ол·ила .ко­ JIЄ'КТИВ, ЗГ}1ІТуваJIа Й'ОІГО на ви­ Іконання ВЗЯТИХ зо[j.~В'·ЯJзань. ПривМНО, що лаНlЮl однією 3 л~рШНІХ ВИ'КОНOIJIа З3<lЦ31ння по здачі PIl1HHi,x овочів. в.урякі.в, Н3Іприкл'а'д, н3JДВйШJIОВ ма'гаЗИIfИ з їхІІЬОГО J10ЛЯ 163 центнери - на 93 центнери більше, ні,ж манували, цвітніОЇ КIl1ПУ'С'ТИ та ~H-

пом~орів-300. Оплата за лер- пеоршOlГО КЛ3lOу. Або ще Т3Іке. В розпаJI жнив ших · овочів - 116 цeHTH~p'i.B. шукуtлы'р'у--Ікоrrій'каa за Іііл.оА от з пDWОТ.ОDКОЮ rPYHry lllід кcrмбаіЙнЄ'ра:м вИItООИЛИВ пме гаШд'ра.дна, що ВіСі 14 ЧJIе·нів :гра:Ч,за ДР}'lгу-О,8 кщ~j.fки. А ОЗИ~ИIfУ ра,];гоClП відстає. П'О'1'j)іб- рячі обіди; а от l'рак,ториmа'ч- JIанки - :lJктивні читачі НalШоі 'КМИ В'Иlк(}нає НМ'1ІМ'У і матиме но буде сіяrrи 1,500 ГЄlh"J'a,p:iB, сіІЛЬСЬКо().j бhбліотеоки. На:П"И1li.Jlа~, VI" • _ ,ні. Доводиться харчуватися всуІ" і\ 15

П·Р"'Ц"'ІІТІ·.В "

т,о одеоржить ще і

v

пре~іальни'Х вщ

виорано ж JIИ'ше 1'реТИ1 Н'У

Ц1Єl

ОЛЬіГа

пл(}щі.В 'ГО('JПО,'аnстві є достат- хо.м'ЯТЮ}-. , у

3ахарчен'к(}

за пі.вр(ж}·

прочитала 40 КIfИІГ, З НИХ 10 на

І>сновноі ,CJ}'!МИ. Кріч оплати ня :кіщшрсть тра·югорів, аде ВИІI\ОВка'зані неодоліки можна іпот- с.іль.сь.КОГОClподаРIСЬ1КУ l'Єt~y. КНИ'га Г"І·: а"'.·, за,. иО,няти:".... на РИC'J10В},ЮТЬ іх неза'.'\ОВU'lЬ'll'О, Го- рібно JI1кна,ЙШВИІ~ше винраВ>ити,' . ' у Ш". И, "n,бl·ТНИlк. у" .... • . _~ € В:lРНИМ другом І ПОМlLЧНИlКО~1 .11

-'~и.nаН.НІ· .w у

ОВОЧІ'в,

на кожнЙ.иО за- ·;~авнИ'Й

іmкен~р

Г. ІванIІ1цыи'йй п()силити ШW()ТОВКУ

до СIUlUИ,

. . ТР~',~1'8НИЮВ

р(}меlНИЙ карБО'ва,нєць буде п:ро- пояснює це ТЮІ, щО маJIО l1palК- адже м,ова йде про долю врожаю С1Гва. дано по 2 'к;іЛQграIЧИ пшениці. тщ}Ист'ів. Таму-то і не ,мтюна ар- в дру.гому році п'ятирічки. J Та'I,а за'ОХОЧУ'Ва~lьна си,оте."а ганіз},вати дв(}з"інну pOOOl1Y. м. АНДРІЄНКО. ти

орга'ні:зацію праці

на зJ5юран-

Те.пе'р

робіТlНИЦЯ

вве­

ч~рі 3,lає зі'брані ов:очі і віі\paJЗУ

.....................~ ..................................~ ..+

а

слщіалktуЮТЬІОЯ

на

Clвочі'в .

МО.l0ка .

картоlЛЛ:'

lВи,робн.и,цТ'Вli

За

ос·

РОЗ.\f'ЇТ,или

траси

[)уха,lИСЬ по про,БИ1ваючи

боЛОїН;IЙ ТРЯСOlВИ1ні, чіТkі ,1 і нН ОС}lШУ'

вальнnх трас . G.тDiДO'\I за НИ.МІ.', йшли IКіУ'ЩО'рі:зи, звалюючи і стя· гаючи в к'у'пи ча,га'РіНІtк і др:'бно, ,1'іroя .

ОСYlшеНlНоЯ ,вели на,й'{},,,,,ш про· гресИ'ІІ1НИІ\l споCQООМ: у &lДiкриrгі т,раншеї заlкла.даЛIf дрени з гон· чар·них труБOlК і заСИlпа,lИ 3!'ори I"РYlН:Т<>М. З 10,4 тися,чі 'гектарів ООУ1шено,Ї заlПлаlВИ за.критиЙ IlJ.peна,ж у.кла.п.ено н·а .ПЛQщі 7,7 ТИОЯ­

чі гекТЗ'Р:IВ, або 1.650 K·ioJloo.leт,P:!B . За п',ЯТЬ р<О'К'ьв БY1дlі'вельнИ3(и I8И­ h'1(),на.1И

2,5

понзJд

м,іJlI>Йо,на. ,кубо'

\feTp,il8o

зеЩIІ,ЯНИ:Х робіт, ПРОКJ1али по з а,П.lа'lІ1і 119 кіломеl'рів сучас­ них шл,яхів.

Сиcrе\l;а ооуошенн,я на ЯХРОМ­ СЬІК':'Й залл аві має ПЩIliї'й'не f1 ри· 31на·чен,Н/я:

коли

єнамишок

.во.ло­

ги, ЙОГО окидають через дрен·а,ж· ну ,ме.реж,у.·а коли поroда стоїть жаР'ка і води не вистачає, ,1И перекривають щита,ми і 'РИІСТQl8\УЮТЬ

lВуючИ'

ПОЛ,И'ВУ,

ДОЩYlваJJьн·j

«<КЛУ·56»,

100М».

для

«д,н·45»

кана· ВИІ/(О­

застосо-

установю!

і

«ДДА·

-

На ооушен,;'Й я.хрожы\'йй заП\;lЗ' ві у 1959 році бро ор,га':і'їзовано

ра,дгосmІ: Д\lltтровськи,Й. Ях­ 1три pO\fcl>Кllii і РогаЧОВСЬКlIЙ. В()l1ІІ

rp:YHT, ГРЯIl1lКИ,

.вносить восі,в-ає

добри·ва, насіння і

робить коткує

в;рожаї у раJд('оопа ВІІ' і 'на незаlПлавних дер­

тонн о:вочів . У ми:нулOlWy році ее·

рощують

редіНЬЙ

ho.bo-,п·ід:зOJlИlCТnХ

rJ)lj'lllTax.

Так,

у

о<держа·н.О

зер·

I8ор<О.жа,Й

ОlliOч :,в

З

гектара

стаНОВИІВ: у PoralЦOТOCI>KOМiy p3Jд. незlВlІlЦа,йна для ПІ,д,\lООКОВ:НИХ 'гоопі· 218 центнерів, у дJ\lИТМlіаць робот.а.. Але це !Не З\I1JЯlкало 'Iювсы!мІуy 259, в Я,Х'РСI~llСblКОeHТIyuiaCTiJjo. держа,ва в И!щі,l И!JIа \fY 372 центнери . потрібні кошти Й тех.Н :IКУ. І lI.і.l0 Затрати на .\lе.1·іора.u,ію ОIКl~lПи· З2lш:lJiло. лись мен.ш Я.К за діва РОКІІ. Я'КlЩо ~е.1іораТОРIl

зе\lе.1Ь з 540 ТИ<СЯJЧ гактарі!в. до 1 ",:льйона 190 ТИОЯЧ гектарів, <J П.10щі ОСУ'шених зе\lель у зоні ,нг.дІ\lі,рнОІI1О 3'воложенн,я-з 800 ти· сяч гекта рі,в до 1,5 \I.:oJI І>ЙОН а гактарі,в. (З матеріалів червневого Пленуму ЦК .КП УкраІНИ). (Фотохр<mі:ка РАТАУ) .

:С. ФЕСЕНКО, завідуюча ,бібліотекою.

та Нін·і п"ЯТЬ РOlкнв у ЦИ·Х господар· nOCi'RH. ства.х :ібра,но понз,.l 342 ТИlOяч·і ВисоК'і

Ін.а

ОСYlшення

КОЖ'НЮГО

гектара

майбtутн,і, х каналі·в. ПОl'У'ж,н·і eJ«:- зе\l~1і було витра,чено по (48 кар­ каватор.и, \lетр за ~leTpO'\I Ylперто І БOlВа.н.u;і,в, то ееред'ні'й при·бутоlК

За роки п'ЯТIfР.Ї!ЧК>И' в реопублі,ці розши'р'Я'ТЬСЯ площ: ЗРОШУl8аlllliХ

гооподар-

НА ОСУШЕНИХ ЗЕМЛЯХ

ні f}вочrв, раз і назавж.ди від­ М(}ВИТИ1СЯ вrд гр}1П· ОВОЇ ро'бwи, а :>начить і лі:кв·ідувати знеосі6юу. ПочаJЮОЯ це дес-ять ро.кі'в то..\І1У.! Б}'ЛО ж та'ке раніше, що люди Люди 'ВИlроіШИ ,lИ пер-ет· wрити бо· lІрщювали в г}'рті, прод}'юцїю ,10;та В K}'.1b1l'Y~He ПО,1е для ви.ро . , трав та і НШИl'l( через щу~ан~я овоч': в, 3'давали ра.зо" і JIише

працював.

. СІЛЬ'Сl>коrо

0===================================

оплати ',~ала МОЖЛИJ!1;'СТЬ ПОЛ'ЇilJJШИ-

. «<\о1ИРОН::'81еька·808», зі· декїЛblІіа днів вИ'пие,уваJIИСЯ наря­ 'I(YJlbrYp. Було розроблено проект ЯХРО~І>КОЇ за,плаIВИ . GpaHo, по 41 цеНl1неру ЛlшеILИ- . ди. Спроб}1И ·перевірити, хто і тк освоєння Попереду ·була ве.1ИІка, lВажка., ці. Ба-гаТ;ИIЙ в.рожа ,Й резуль· к'ультури

ВаСИ_lьовича Бабенка, ІІКИЙ з Іпочатку жнив намолотив

--0--

сортом

татвИlС()кОЇ

lоріll

БЛИ.tько чотирьох ТИСІІЧ центнері.• зерна.

радгоспу.

3 оранкою

ВЇДЗ3J)}обі:гку.

Серед комбайнерів радгоспу імені KiptNla йде в авангарді зма.гания на збнраиtti хлібів екіпаж c:rепоюго кораБЛIІ Г·РН­

овоч.ів.ництва. п. КОВАЛЬЧУК,

Н(}РЧИ і хорошій JIIкості процентів Рl}бітнИ'ця ПJ)e,мію-15

~~еоРЖУ'є

.'\обру які,сть,

ЗБИРАННЯ КАРТОПЛІ КС.nI/'ОС'лиі РЗlд.гоопи У.краї·

вз'наЄ,($Ї:.1Ь1КИ вона за·робила. Введена СИ('Jl'~\lа оплати пра­ ці дала М(}ЖJIИ'&Ї<1'Ь шви,лк.о і ЯI~і'с,но ООи'рати огі'РКИ j J1()МІЇ-Д{JРИ. Я'ЩО ра. ніше робіТНR~ заро6л.я­ ла 1,70-2 карБО:Банщі, ТО зараз до 3,50 ка рбо оо 1fIЦЯ, а Оl\lреомі і по 5 карБОВIІ;НЦ~В. Крі,м т(}го, ЩОд'Н!Я кож.на робітниця зарооб~ .1,яє по 6-8 кііл,огра.мі'В ;з;ерона, яке їй буде ВИІДАн(} піми зБИ'ран­ ":ІІ В1рожаю. ОХ-ОЧИХ працювати на збиранні о&очі,в хоч вr~ба-вJ1Я'Й. HЄ'~la С}1М'ніву, ЩО СТВОР~НіIl!Я м. аl'еріальної заінreрес-ов·аності »0бі'l'нИ'кі'в !.'\Cl:сть м.ОЖЛИіfIIСТЬ більше зібрати 080чі.в~ до таго і .як.rс:ніШКХ, здати їх держаВ>і, оде-ржати 6іЛЬUlIі прИ'бутки, 'nМ,,\ВIfЩИТИ рен­

І

3

ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

І

МИ'нулооlІУ

нови'х в середньому по 21,2 цент· нера, з геа<тар-а, в TO\l'Y ЧИCJIі: ОЗІІІ~ЮЇ пшениці 25,4, ярої ПШelшц,і по 18,2, ві'8са по 33 центнери 3 гектара. 3і1брано ПЮ 162 центнери картоn.oJli з гек­ тара .

Ра·lI.ГООП Я,х'ромеь'Кий ет-а,в ра.д­ ГОСПО\I-те'ХІІІ't'КУ'\ІОМ, де СОТ'Нlі юна­ юів і .!І.:lвчат теоретично Й праlТ-(­ ТИ'fНО

з гекта ра за n '-ЯТЬ PC;КI~B cra'HO-&ItВ БО2 ка рБО'ванці. Хара.кте.РIЮ, що урожаї і Д,0о.1(0· ди вищі та'м, де наlЙ,біJlЬІШ ефек· ТИlВНО ВИ!l{ОР;ИСТОІВlУЮТЬОЯ мел·іора· ТИI8Н1і ЗJ\f,ді, де осі роботи на ни·х ПРОВO\дlЯ'Тb.QЯ !в оКО\f'П ,1еКlC'і. Ось palдiГOC1!1 Я.ХРOlМСblКИЙ. Тут, я,к :вйКе б,У.10 ЩItIЙ

окз-за,н-о,

од~ржано

урожай овоч і в

зеМJIIЯ,Х

пО

-

372

на!Йtви,

Н.а, за,ПЛ2'З:НИl'l(

цент.нери з

rt'lK'

тара .

Та,кОІ!'О

госпу Д'ЯlКИ

У'оп~х·у

добилися

ВИСОК:ІЙ

ТJ)V1.l.ЇВ'НИIКИ

н ZCa'\lfflepe.:!

ку.lьпрі

ства. Тут неухи-.1ЬНО nра1ll<ИЛЬНlliХ oi'B03~I:iH,

рад·

році

ван,ня

вча 'тьоя

.\lfI1CТeЦT18a

висок·их

уро,жа ЇІВ

вирощу·

на

осу·

шених з-еМЛ'Я'Х,ВИlвчають ТОНlкощі \lм:о·раціі . Ці ·знаН':I'Я ВОНІІ nOTi'\l, ·роз'ї.ха:/JIШИ'СЬ по кр аї'н,і , ВI;{лаl.J.а· TНI\f'YTb У 3!l{'іЙ'онеНIНЯ на,\fічених партією ·ве.lИКИ'Х · за,ХСіді!в по ме­ ліОіраlU,ЇІЇ зе\lе.ль для одерж а н!нlя 'виоокнх і сталих урожа.їв оіль, ськогoonодарськнх

КУЛНУР .

Г.

ГОЛОВІН,

заслужений агроном д!\І:ИТРОIВСЬІКИ'Й ра:йон

РРФСР.

.............

Мооко,вської

за'в­

зеМ,lероб·

області.

ПОЧАЛ ИСЬ ДРУГІ ЖНИВА

дО.l·ерж)·ють систе,м'У об·

ро6іТік·у .rjJ'}'HT'y і добр;и,в. Міїоцева а!гр-ох.ім:'ч.на .1абораторія, ан·а.lі­ зуючи грунти, дає БР·ИlггДZ'\f Ко'·Н· Kj>eTJili реКСІ\І енд а.ц:,Ї ЩОIд,ОEl:іе·

У КРЮісь.кіЙ об.1асті пе,ча· лись ДРУl'і ж,lшва збираІН' ня КУlКур,уuзи. В баlгатьох ГООПОідаРСТ'8,ах опла:т)' праці

сеНiltЯ . дО'брив ·іва,пн,а . ШИР()ІКО заСТ,ООО9lУЮТblOЯ герб:циди. .вис·і­ ваєтЬся Ilай,краще аортове насін-

механroаторі'в ,поста13"lе<1Ю в за­ 'nежlНkть 'В'і,д ВИlКQ.Н,аин-я ~щр.м і я кост·і зби·ра'нн,я . КОо.'dlбаЙtне':

ня. Ма'Й1же :всі процеси вирощу· ·B<:'H,H~ 080Ч іl8 , картопл,і та і·нwи!Х КіУ',lЬТУР механізовано: розсаду

ри Л. ТИоШкевиlЦ ,і В . Г'у1б)н на· кошують ЩOiдJltя .;1.0 400 ТОШІ

ВЮ:3:дmують

~Іашltиою,

рисгов.ують Яlка

за

на

О\!І.ин

СИ\1l00НОЇ

М аа!

ко.жн.и,Й.

·JЮ3Cадо·са,дилblИОЮ

сі8бі

мО'ркви

ВИ1К'О­

кщбінавану .сіifl·алКJy, прохї.д.

розпущує

НОВЕ

11

серпня

ЖИТТЯ 1966 року.

3


)-іде

твориl ХОРОШОГО НАСТРОЮ

В СемипоJtках немає окремого IlРИ,МJіщення для побутоВИХ ма'іістерень, Буде ООНО в

'Hacr~ГlHoM'YPo.lIJi. БУIдУ'ВІаrrи'м~-

літнє і ЗlWове, М!QlUIe і HeмQД-

вецька 'і шев.ська МЗlikreрні, ШІР' У'Ка'р'н.я , , маlйстерня по ре'MOKl\Y ГQДWНlНИЮЇ'В. А ПOlКИ що .д'о.вIC)oДИТ~СЯ МІ~РИТИОЯ з і'Їсно-

ди'Мче, З8l1'Чайно, менше. Ді"ГЯtм 'BК'p8/Мlllнцi Jliel"ше п'рНА.бати. ТІМ абн НОВое, а JЮlВе _ К'раlСlІВе. Зате з8llt0l80Jl&НJfТИ

тьс'я .

Там

пра,цюватим,е

кра-

тою .

Зараз ТУТ праuюють лише Д)8а КРЗlВlu:і: 6вд,QIК;Я ФещорФвна

не,

чo.rювіче,

Жliжwє,

СМЗlКИ дорослих _

Ди'ГЯ'Че.

ОУ"')'ІЖІНtше.

" І ють ... He,lЄJrKO з каtщ>аlМ:И. І

Безпеj>6ЧIfO,

то

спраlВа

ви-

краl ПlКИ

І «':» .

же

На\1

на,д

~iIM,a

хочеТblОЯ

І\ОЇ . опра'В'1І П'рн:вчає змалку п'м,ирі''ІItУ AOHelJKY Валю. 61Щ<Жі,я ФtщОР'Їі!'на четвер-

са'ме таке й пowиє.

ТНІЙ РБК працює заlКlр,і'ЙlНИJ<ОМ,

ТOjJIy Семеновичу П.(lllf,чеНlЮУ 00шил,и в ма.йстер.ні фо;р~ний костюм. flOOаlЧИЛИ йО('() това'РИlш~ . СподOlбaaroя.

з сорокО/8О'ГО JЮКу. Хоч ,роботи і вис,тачає, 1)і..лЬІКИ в.сТИlгаЙ! - каже во'На, -rra м'и й ca,Мli Йідемо по за-

Т,ри

роки

Шиє

ста I РИ1<И-

CKap.r немає ... Отак 'і працюемо .

сять ПараоковіЮ

КОНІ'гете, а 0006mfBo за те, що

краlМ

іне 'наlрїіКає .

Печ,у:ра

на

па",ЬІТО.

жають :

ШИ'Г1f

Згода,

-

Я'ЮЩО

згода! . -

і Гриroр.:й Ми-

"Ю'1JН'

"

.

І

,

Р&ІІ.-

Ка'РПО-

M-ико,паї8lН'У

Т

Ш а:н

И

фа:со

' Н}

чар_1ЬСТОИ. Та'l<И'Х .вона пошила

~Ba :дооlt1lКIt ,па'р.

ЗГQД:на, СТЗlва,й у чергу: ..

РОЗІПО-

Г'Р"игор~іі

'вич Ко:ювал

Ії 'поперед-

Не окоро бjlде!

-

ва і за'IП'Оpir :Mlicцe&orO

Шиє :І}ідло -

Па'ша

роwі:в.

З

з

чот,нрнадіц,яти

.п"lf1'десят

wocтoгo.

МO&'JIeIіН'Я,

БРигЗlд'ИРУЄ.

ХЗЙ,1QВИЧ Гуз.і'Й. І'нші замовЮfКИ, 'прщюючи У КИ€:J!!і, п,ро-

, р{)б~и'ча . Час і вимоги дня ,розІ стаlВЛIЯ,Ь

чити себе 11ілIjКИ' 'в ТЗlкому пальто , яоке .до вrJодоби,.до лиЦЯ. А ПараокаВtїIЯ МИКО_1а,Ї:вна

МEШlКa:!Iil1!Ї МIJIOIПIII'CblКorо rooпоЩЗlрс11Ва. ЗЗJМOВНнк ОлексаН&!І.1>а П'РИІНесла

Три . А ще

й перехомаїІСтер на до к:ра:8еЦЬ-

ЗЗСИ'lI!ЖIУЄМОСЬ

ЮХИlм'іlВlна

МООК'В,ИІЧ .

~вю€ ,роБОЧИIХ Мііоць п'рост{)ю-

'HOIВltНlКa , вона вже шrrь ЇЇ. To~y й воі Р}1КИ, ЛюбоВІ:

госп'робкооп,у

залkЯ1НИ,

І Мароі,я

lНОе

H,e cyrb не Nыки од,иоселЬІЧа-

ни, а й PJ\!tIISIIIIЦi',

жі'Но<ІlІІЙ ОД1ЯІГ. НезабаРОIМ з іК'урсів заlк,р'і'ЙН'lfIКiі'В повернетЬІОЯ

І

ХlюавjдіМ()IВИШ? Тепер, коли люди в ,полі, ПОЧI~наємо оабо-

Il.IJвa''IKO ма'ЙJC'rJ)lУ'Є ЧОЛО'81ііЧНІЙ та

Параоковtя ' МltКолаї'Вlна

дінешся!

- І нам ПОШИЙ1'е! - ПОП.росили . ПОО11tіі.ні зЗІМО9ННКИ т, утroло-

прot!Dyп<lUiїї H~

а

не

ДілЬІНИRНОМ'У міліціонеру ,Вік-

Тому ІВ'ОНИ несуть. А кра'в,ці ШIl1ЮТЬ. І -апооаU1! На .яJКlїiCТЬ

ПеЧ'у:оз ,розкроює і ши€ пла1'-

тя,

І

КРЗВІЦ'іl8, щоза,рае обши,вають сеМНlпо_'Ьк~вча,н . Шwrи ДQJЮ_ ідиrrьoя lІІСе _ '~PXll:foЄ і ІІ'ИЖІІ€,

ж

тому, що ВfЦдсl'У'!1а,ти Ilі'зно !вже, а TOМlY, що KOj>ТlfТb лоба-

Просять

чи.й день о ВОСblМ!Ї'Й ранк,у , і

ВЄЧlOра ,

до

сеМИ'-ІВЮ'СЬІМИ

Ллани

В1И1коНlУЄМО,

І за це саме спа:сибі

ВЗІ.\І,

шаІНООІні . І за те, що план :ви-

пращюєre на COВЇICTb, 'віддаючи J

сили'

і

талант

СК,1ащніGi

про-

фесіі, за добро.ЗИЧ,1ИIВ'ість 'ва -

"иїв. У Маl'ві,ї,всь'(ій ззтоці ІІа

шу, за HaC1'p.ili, Я,КИЙ СТВО'рюєте

Д'чlіII'Р' .

од,носельчанам.

Фото

~::::_:::#:И:~;~::О~.?... :~::::::Я:'.с,_~~.,...#~::::.?~Н:Є~~:'::' _ _ _ ... c:~~~:O::::~ ~

з ПОЗИЦІЇ «ВЕЗ МЕНЕ ОВІЙДУТЬСЯ ... »

"Ласкаво проспно в новніі: иаrааин!" Для бер'в.ича' н J\eHb 4 серат­ ня був .неЗВIІЧ1\Й'НШI. Вони {іу . но-

ли

П'род ов ОЛЬЧ!rJ) jюмтова,рн,ої

вої

I\РЗL\rни,ці в. центоі ,села.

J\iЛИ;J слів 'про цсіі .за'клад. ОсвLl'ЛЮЄl'ЬС.я cteJbO-ВИМ' И сві­ тил ьнИ'каl"И , о'бла;\'Н'а'ни'й ,гіIР­

мають своїмLCJЦЯ. Рщт.tісними були

ооли!ЧчіЯ

К'ра.сwв~Й,

ПО-СУ'час­

Н, ЮІ'У о:цоблt.'ниЙ 1'Орго-вельний З<І%l1ад. ВОН'И' щиро дякYlЮТЬ (rYl:\liв,ельнИ'ка,м і

к~рі' ВНИIк.ш

})ООКОО'ПУ за цей

подарунО'к,

ка,,,, і '!Е'ПУРНЮШ сте.тJaЖ<1lМіУ. ПРИіЛаВ!;І! ЕИГlУтовлєні із

ПРИJкра.су

П.'lЖ:'J1маСIІ,СlК.'lа і ДI'!>е'J!.IУСТРУЖ­ !;ОIJИХ IІ!ІІ1Т . R M,tf;\'Jlllli вста­

'Гопа' ри, велУ'ГЬ між собою за­

новлено Х(\.1"]И.11,НИ,1\ дЛЯ збе­ рігаНІІЯ !tpО~ОIЮЛI,ЧИХ Т()в.І1'Рі:в.

лодимир IПа:ВiJJ:.OВИЧ Компанець БіСе вимі)l))Ю}'Є: хто ж зробить перш;у ПОК}'ІІШіУ_ Чекати не довелО'Сь учениця Лідія Бойко ПРlf)l)оала кофту_

Торг,овель,ний

3ад

,крaJCИІЮ

(jФОJ)~,lе~;и'Й. 'Iiy~г затишно, про­

сторо, багато ,лажах

сві'l'ла.

ДОС"l'атня

На сте-

І;ілыj.cтьь

дажу хлі,ба з ВЇlJIІ.ни"

ДОКИ

Д,()е1'у­

ПЮІ.

Закінчуються останні при­ і п j)JI,(D ВЦ1 Гри'г,о­ JJIoИ Петр()вич J)ригіllець та

села.

прис}'!Гні

-

lІ,я

ц.

о.

була

наJlр}жова.на 'корес­

понде-НlJ!і,я «Вище організова­ н'ість», В я,кій і, Ш.100Я про недолі ­ ки на СII,.l00уsа,нн,l на B'll.ltді лк'у і\!ені Леніна Ce-МИlПо.llКі:вськоЇ nтахофаБРИlКІІ . Секретар парторган,і,зau:іі фа'брики М. Меlfжега nОВlіQО\IЛЯЄ, що

на'казом

директора

Саіма

па,,,' яrгни;й

подарУІН'ОК _ Б_

старший

ГОРГОЦ,

це

орг інструктор

С'У .

ПО

Фа,бри,ці

в.ЧroПОВ:'J.а€

В.

за,ГО1'івлю

за

цю

lГолов.н,",Й

КРИВОРjlЧlК'О .

траlКТористам,

СИI1Ю­

робату

зоотехн~к

Комбайнерам я,кі

працюють

і на

з а,Г'О,т ,і:вІТІ і, силосу, РО'з'яснені нор­ ми ВИРОбі:тку і оплата праlц1. Пе-

редови,ка,м

sру,чаютьоя

поurrу

б&rатоінтeurеJt11lуальна

да1'ИJCЬ

ВИСТУПlВ за,

на

людин,а,

що жи:ве ШlІ'РокltМи мас.IlP'Г&бaNИ_ у неї до ВсЬОО'о ~іло Є_ А про 'дi'JН) вона иаЙП{)оВIF,ше може дові­

раЙСПОЖИlвспілки_

від.П08l;·дальні

д'}~ала

червон.і

при'зна,чені \ВИlМlпели і грошов·іви, наго'РОІдИ.

з

пері{WI'ЧНИХ

ВlІДань.

ТаlМ і '.ло, і НОВИ'НКИ, ,Ї цро­ блЄlМИ, і мораль_ ._ КОРО'Шlе кажу­ чи, в наш час ва'Ж!КО уяви.ти лю­

дину без ГіЮе'ТИ і жур.lІ'З.л'у В ру­ 'ках_ TJIIМ часOOl ка 3а8О'д,і х.оло­ ДИЛЬНИ'КЬв, як не дивно, ,неох{)п­

лен'О періодИ'кою більше ти,сячі Ч'OJнн~і'К_ А це саме й ди'вує. Причина

а=========================================

До ВС!'СОЮ3НОlO !Іня !/;іЗ".'і Аьmу pli1H.-а

Вдалий старт авангардlвцlВ

БіЛоЯ чер""о'во,;.о номера стін­ ної гавети «СЛОРТИ1в.на хроні­ ка», я,к зав>жди, ·J1ЮJJНО . CnopT -

С\lе н и со\!

і

болі .1ЬНИКИ

З

ЧІпають оста' н,н,і

СПОРТИlвні

НОIВНlН:И.

до.млення

лісті,в,

про '

а

Ось

поsі­

волейбо­

yonix

О,С Ь

інтере­

з а.sодські

ПО~J.6РО&lення

/(ома.нд і легко·атлет :'в, сіла перше м, ;сце ' на

я'ка по ­ оста,нні,х

.колекти, в

ф :зкул ь тур и

"А:sаНlгар,д»

мета.lур,г ії

\lОлодиЙ. ч ас

з ЗВ{),J. У

він

А'_lе

nci~()uiKo­ ПО'D"I-8Н'ЯНО

і

за

зробив

КОРОТКИІЙ

чн~а.l'О· ;ХДЯ

о:й

КОlВаль .

секцією

ко

з

трьо'ма. волеЙ'.больнНlМИ ,і ба,с­ кетбольнИІ\! МЗЙlдаIНЧИЮЬМ'И, лег ­ ко атлетич;ним

секто' ром,

,дошнею і теноїСнНlМ маlЙU{аIНЧНКОМ ДоЛЯ грн

горо­

кортом, у руч-

Н,НlЙ м'яч . СПОРТИВІна база ,про­ ДОВІЖ ,У€

ровши!рюватись.

Комітет . 'пра:sильно зробIjIB, коли ні'с

тя>гар в

цех.

воієї

даєтЬ'Ся' основа гарт)'вання.

роботи, пере-

Саl ме

тут

за,'І{,1а­

фіЗИ'IІ1Ь'ГО за­

Керують

нею фіз-

~Hln""a­

він

Валя

Kepo'y'€

П<>та,пен­

жін:очу , волеitболь­

Гуназа за­

біIГОМ, '

МИlкола

ВО,1еitболом . д.КТItВ:С­

та:ко,ж кол ект И,В тальнoro цеху, де

tHcTp.YIМeHфізорroм

Ан,атол,;й KyparreHKO. З ЇJн.i:цia ­ ток .

М,I'стечко

З3 -

ти цеху 06.1а\lI,нали ,вo.nЄ!Й6оль­ ни'й маЙlда,нчик . 'Серед к-ращи,х

Зараз .вк{)ле.ктиsі фі'З~У,lЬ­ ТУРІ! 600 чо..лов.!IК . Це при· їх ОПОР1'и,Вlн'е

Сам

ХС!П.'І'IO€ТЬСЯ

на

влзсне

у,вагу

ну Ko.Ma1l\дiy, Євген

crni СflОРYl1жено

на

са.м,бо,.

ОЧОlllила

· ткви

,;'Част.і

громащсljКИ,Х

ТИlва слортсмен.:.в цеХ!у мета.1О­ кер а, м,:,ки, де ФЇЗОРJ/'ОМ Олек­

пропа" а,нд.и опор'!']', його масо­ ІВОГО розгорrrання на п іДПРИI::М­

а кти,в>нj,й

на

ЗаCl_l~ОВ'У'Є

Ларін -

;}ма ,га ,НlНЯХ .

' ВІОЇ

,кер,івни/{и

ca,;ra,x .

О,l6Кса,ндра

тут ств{)рено

Ряди ть>с!я

те.ніснИЙ

колеК1'IІІВ>у

нови,ни

Сухарев \1етанню

Мзслен,Н'IІІЮ"ур­

ПCf10ВnЮЮ­

' jмена,м'и.

Борис

чеМIП : ОН області-по описа,

л,іда

Г'ераСІІ-

,ЧЕТВЕР, 11 СЕРПНЯ Перша програма_ В .ОО осеи.і

да..lеко» .

м. БРОВАРИ,

вул. Київська.

158.

«До

ху,до,жюи

леl'коаТ_1ет, м·ова 'вмілий QДИН з Ген н З!.!ІІі й За,}'VIO/8 IКращИlХ ФyrOOлkТі'В . Опор, допомагає в праllJі.

ТаlКОЇ

~уМ'КИ

не .1иwе

МОЛQДЬ,

а й ЛIQ!IjИ ста~ршого в·іI<lУ. По ­

rO'в.opiTb

з

rpltl"o.piЄoM

Гашто­

в 110\1 , АН'.!І;В'іТОМI З'ГУ.РСЬКlIІМ,

Во­

лодимиром Paд:н.iНl'M та інши ­ ми ,

-

ізоnи

скажу1'Ь:

Вік .не за,важає нам зай­

м,атись

ф.rзку.льтурою. себе

1!lm"lYBa€MO Вдалий

lГaPlдiiвц,i.

старт

На

КіУ'льту,ріннка

баДЬОРIl1МИ .. . в.аяли

честь 1\УТ

ЗЗІ8жди

ОВЯ1 а

а,ва'н-

ф:з­

ПРОВОДltтЬСЯ

З<llводська спартаК':З!да, В, я.кіЙ обере участь ЗОО спор'!'омеНlі:в. У:же Bi'AQ.\fi першj п~ре~ЮЖil:і. Ж,~ноча

ВО,1еЙlбольна

KOMaНIJ.a

в ИЙlШЛ а. на перше місце і за­ ,В()І{)вз,ла перех.і'дН:WЙ куОО< ...

К. ДАВИДОВ_

га,х Дніпра». (ПередаЧ'а з Дні,пnо­ петровська) . 17.00 ТелеВ',3itйні 'Вісті 17.ЗО Рішен.ня ХХІІІ 'З'ЇЩIУ КПРС У жиrrтя! «Жи­ вomopнi

д,жерела~ .

(Пере,да.qа

з

Д{)нецbl<а) . 18.00 ПерouіlСТЬ краIЇ:Н:И з ф)'1)ООла. «Крила Ращ» (11(о)"Йбиwев) -IСІДина.мо~ (КИ'ЇІВ) . 19.45 Спектакль ЧеР·ІІЇВецЬІКОГ'О м,}Uично-драмаТИЧflОГ'О

~іп.ОЖlніЙ Ф,іJlЬМ НДР . (З сер:іЯ). (М.). 23.00 «Gп>і'8ає Н . Херля».

(Передача з Бjlхареста). Друга програма_ 17.00 dl.оwЮЇЛblникііВ і МОJЮ,діШИ,Х рі, в _ «Ді 11Я1М' прозві,рят» .

дача

з

ЛеН'ЇНГРЗ\да).

СіПТМ ,у Іпоході». театр мыlа тюр)..

Для

-

wко.л,я­ (Пере­

17 : ЗО­

(П:онеРСblККЙ 18.00 «ТвіlЙ

пе.prulllЙ обов ' язок» . дОК}Nента<1Ь­ ,н'ий фі..лblМ. 1 '8 _ЗО «До осен'і \далеко» . НОВІІІЙ JCудож.н і Й фі.1ЬМ. 20.00 - Телевізіlйні на80ИНИ. (М . ). 20.30 Д. ФоН'8JЇООIН «,Брига­ iIlНlP». Прем,'єра телевіз.іЙІНorо onе.кТЗlКJWO. (Передача, з Лен і'н­ iГplUa) . 22.00 - Філ blМ -<Конце.р,т

cIli.Cll1i

Роднni.иа».

П'ЯТНИЦЯ, 12 СЕРПНЯ Перwа nporpaMa_ 11 .00 Те­ левіGї>йні НОВИІНИ. (М . ). 11 .1'5 «НоВJIIЙ

на'8Ч,алЬІНИЙ

р.ік

не за,

Жlу:рнал. 18.00 ,- ТелевіЗЇіЙ'ні а-с­ l1і. 118.20 «ТисЯ!чапора.д». Те­ леві'зИ~~1ta реклама. 18.30 «По залах КИЇJВCЬКОro, ~ За.х:Ь.оо­

Г'О та Сщooro миюТеUігва:о.

МІ ~

стец,во lид:И та Китаю І9 .ос.- ­ «'я б:3'ЧУ COНlЦe». Нон ~ouКiffifl •••• 11 . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . ·

т.ру.llЯЩИХСЯ Киевской области.

~ депутатов paAoff&oro

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, віАділlв napTi'Horo ЖИn_, масової робоТИ, ськогосподарського, промислового та .i..noBiAUbHO'" секретар. - 4-87. ІНДЕКС 81984_ Газета ВИХОАІІТ. у вівторОК, .етвер та суботу.

сіл ....

••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• І ••••••••••••• ""'11"'1"'111 •••••• 1111"1' • • 1 ••••• 11 •••• '

БJЮ'Ва,рська д.ру.карня, КИЇВСblКОЇ області, ~л . Киїеська, 158, Телефон-4-57 .

Зам.

cтpm;(Jo" є

3528-5258.

на

знаЧНІІМ

три

"ісяці,

ПОЛ6ГшеННJi.\І

А

;J.ЛЯ

це Ро­

т(гННlк,ів. Зараз паРТI\ОМ заводу за j>обату. ТІ)Ж і ('п,о'ді­ вати,мем,ось, що наіН;'люкчИl" ча­

'ВЗЯВІСЯ

с()" ' він ВИlп'равить станс,вище. В_

БУТНИКОВ,

начальникрайконтори «Союз­ ДPYK~_

фільм, '811Н» .

20,ЗО (М , ),

бо». фільм

«Естафета но21,30 Концерт.

«с.1" Д &езе в «сьо\!е .н е­

22. 10 -

Те.1ев,і,зj,ijlНИIЙ Х\'ДОЖІІ '11 НДР. (4 серія) . (,'.1 ,),

Друга програма. 17.00 «ЯІ, Телевичо.к Ведімежат ГO!~\'BaB», Те..леВоіі3>Ї-ЙІН І!ІЙ ф:л ьм. 17 . ЗО«Зщ()р<>'В 'я». Н aY'KOIB>O-.по.п V.1 я·р н ~ пponр,аlМа. (М , ). 18.00 Темв,і­ з,іlЙні НО8И'НИ, (М.) . 18.20 "Рі:д­ Н'і пр.остори» . Концерт . (М,) . 18,50 «Н'ІКО і Н:кора» . М:vю, ­ тv.IПЛі\кац'іIЙНИ'Й фі.1Ь1\I. (М,). 19,10

- А . Чехо в - «Тр.и РО:КИ» . Пое ­ М'Є'ра те.lев·:зі,й,ного спекта,кЛю . (Лені'Нlгра,д) . 20.30 «По сто­ Рінка,х

ра,д.я:нСьких ОlПерет», Те,1е­

'Бі~і ifниlЙ Ф'_lblМ-lконцерт. 21.ЗО В ефірі «,Мо..l0дісїь». (М . ) . 22.10 «.KOHbOНlKOB». Те.lt'вU,з j,ijIIИ'Й філь\!.

Редактор

ФЕДЯП.

€.

.

·Ч"~Н""""""""~Н"Н. ~

~

БРОВАРСЬКОМУ

~

t

ШИНОРЕМОНТНОМУ

;

ЗАВОДУ

: ~

на

пості,йн-у

ро,боту

t

ПОТРІБНІ:

~ ~

іиженери і технікн-конструктори (MexaH,iКlI),

~ ~

вальцюва.льннки, шприцмаwин1сти,

~

ізолів,

~

електромонтери,

~

ремонтувалblИИКН

~

ПОКРНUIOк,

~

І ~

~ • : f f

f

: : : : :

учні ка ,внробництво

:

,0- t

раС\fИ». (,м . ) . 11 .50 «Зо..лушка». ХУЩ()!Жl/lіІЙ фі.лblМ. 16.55 Наша афіша. І і . ОО Для шкоЛ'Я,рі:в" «Бер6ЗIІ'IОСЬКIfIЙ за.nОSі!д;иик» . (Пе­ ред:ачз, з MГHcljКa) . 17.30 -Д.ля дітей . «Зірочка». Теле~і\Зі:Йlни.й

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» - орган Б.ро.варсltоro комитета КП VкраИ!lН и ,реl')нногоСовета

До речі, нині ще не піЗlІ1) : ІР­ ганізув,ати пере,JrП .1а'ГУ на виlпл:!"

театру

ім. КоБИЛЯ:НСЬilЮЇ . 22.10 «Слгд 'веде 9 «>Сьоме ~ебо·~. Телеві.зіЙниЙ

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . ..,......... . . . . . . . . . . ; •• , . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ••••••••• "

НАША АдРЕСА:

НОВIl1Й

Wги ... фі.1мr. 16.25 Наша афіша . Програма україlІСЬКОГО Як бачимо, бажаючИІХ ЧИМаЛо. телеба чеННJI: І це Jf1Cра.з не ди'в'}'є, а,Дже наш 16.30 сКнш-а 'Вий,шла з JlPY tУЧа.сІНИ'К хлЮо.'4 вдини.... ситим ку» . _ (Передача з Д'ніПропетров­ не може бyrrи_ Наш mа, снипt­ СlІка). 16.50 «Єгипет на бере­

Що Тalке? Ювчи'на : пі,щі:й:шла, і Володи,мwр ПавлQ'ВИ'Ч вручив їй

НАШИХ лШ1-

у меl!е п,ри,i'Nіть!

-

На " ія Опанаrі~IІ;1 Андрух заи-

У «Новом-у ЖИТ11і» B.~Д 21

на переN'W1атwl'И «,Н.оJИ! життя»?

А йди-но сюди, ді'вчино!

rOT}'iJ:l'H ня,

СЛІДАМИ

РОЗГJМдаюrь

.]}'шевніj)()(JМ'()ВН, за.В1'О'рг Во­

то­

Еа'рів. Ок.ре". а се.щія по про­

,Мене цUtаВИilопитаlПlЯ: чо.му ПIll3Ь%ОО'О рівн'я переJ\IПлати" як на заоо)І;Ї ХоОЛОАИльнИ'ків ТIIJКИ'Й 'ВIf3ВИ:J]()СЬ, В T()I)f}", що се'кретар нооадовільни'Й р.івень лере".пла.­ ІЩУГІ\ОІМУ і1'і'~П1)ИG){'С1\ва Т. Кузнє­ ти? ВaJюко й П&Біорити: з 13,50 ЦОВ пу:crrив СIП'рав~-, як ка1Ю}'ТЬ рООї'l1НИJкnв та CJ.'f}".Ж60вці:в ОХМ­ 'в таlКИХ DНlпа .~ках, н-а са..'\юплmв. лено пер.елп.лarroю всього ЛИІШ Просто-на1ПРО:СТО са,м()у'сунувся 107 ЧОЛ{)оВl;К_ Вони пере.'~lМатили ,від цієї важJIJlIВОЇ ка)fпа'нії _ Пар1'­ на 1967 PLK 364 екзе~JI'Щ)И К'ОМ Вlчае.но не роо' JLСНИВ л,юДЯ'м, газет і ~урналі' в. А могли б­ що ІІа lІаI Сl'}1П'НИ'И рі,,, П~1аН.оІ~а не меlJ>ше трьох ТИ, ClЯЧ ПРИNIір­ пере~пла'та проводиться ca~'e за­ ників! раз. І от я на території заводу. РО>3МОВJlЯЮ ;з робіТНіІ'ка~и M~­ ЛЬОВ()ІГО цеху, де:ревоо-бр06носо_ Ві'д НИ'Х тіJII;КИ Й чую: - ОК3'жіть, БУ'.дь ласка, мож­

.'1 юдей, адже і в ЇXHЬOМlY сет ві:Д%рИ'Го

Ю . Мосенж,шка . (Фотох.рон'Ька РАТАУ).

авто-

учиі-вул'канізаторники,

ток а·р і , слюсарі,

t

: учні-контpo.1Jери, : учні-шероховщики в шнно- : ремонтний цех, : учнї-при.катники, : сушильники, : пір.со6ні робітники _ : 3ІвертатиClЯ на адреоу: :

і ·м. Б.ровар;и,," 'П'РOlМ'ВУЗО_l, в.іJhділ: .кa'.!tp:1ВI

ши'нореМ-ОНТl10ТО

і~.вЧ!!1lY:

t " _ " __ ~_M"_~!

~~ ___

за-:

~ • • • • ~.~._ ......"• • •;8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·r, · 0-

: :

!

БРОВАРСЬКА РАPJCnОЖНВСП ІЛ КА провадить

НАБІР УЧНІВ

ка шecntмісячні «урсн

: оо піiдll101riв' ці пr:tоl/tа.:JJЦШJ l1Ьо­ : с\fIIlМ!ЛО!ВIІ!Х і ПРОДОВО"'ЬЧIjIХ 1'и· f"ЗЩ>'ів, BQKOM Ае ~Нlnre Cl>м:на­ : lщяrи Зl!Р.ловиною рок ів, з : с,сві'тою 8-J11 К.1ас:lВ. : За ДQlВ:L!lIКЗМІІ ' з, верта1'И'СЬ у :ві'дд.іл

кадрів

райсп()живспіл­

: КН".

і

Правліиня райспоживспілки.

·........................................ "'

95 номер 1966 рік  

95 номер 1966 рік

Advertisement